Lokalinventering. Barn- och Ungdomsförvaltningen Alingsås Kommun Margareta Arvidsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalinventering. Barn- och Ungdomsförvaltningen Alingsås Kommun Margareta Arvidsson"

Transkript

1 Lokalinventering Barn- och Ungdomsförvaltningen Alingsås Kommun Margareta Arvidsson

2 Innehåll 1. Sammanfattning. 1.1 Befolkningsutveckling 1.2 Lokalbeståndet Skolan Förskolan 2. Inledning Bakgrund och syfte 2.2 Ansvariga och medverkande. 3. Nulägesbeskrivning Lokaler och lokalkostnader Lokaler och lokalkostnader Kostnadseffektivitet och hyresmodell 3.2 Hur ändamålsenliga är lokalerna?. 3.3 Karta 3.4 Inventering alla skolor Centrum 6-9 skolor Centrum F-5 skolor F-6 skolor utanför centralorten F-9 skola. 4. Elevutveckling 5. Slutsatser 2

3 1. Sammanfattning Barn- och Ungdomsnämnden fattade ett beslut om att en lokalinventering skulle göras för förvaltningens lokaler. Arbetet startade i febr/mars 2013 och under våren har alla skolor inventerats. Detta arbete ska ligga till grund för framtida beslut om organisationen och arbetssätt inom förvaltningen. Det ska också vara en grund för att effektivisera vår lokalanvändning för att frigöra medel till basverksamhet. 1.1 Befolkningsutveckling För bedömningen av det framtida lokalbehovet är prognoser för befolkningsutvecklingen en viktig utgångspunkt. I denna rapport används kommunens trendprognos och siffrorna är från våren Prognoser visar att antalet barn i åldern 1-5 år ökar med 148 barn, 6-12 ökar med 453 barn och år ökar med 480 barn. (En del av dessa barn går i enskilda förskolor och friskolor. ) Antal barn/elever enligt kommunens trendprognos år 6-12 år år Lokalbeståndet Kommunen har 17 skolor, 4 särskolor, 37 förskolor (109 avd). De allra flesta hyrs av Fabs, fem stycken av Alingsåshem och tre av annan hyresvärd. För att lokaleffektivisera under de senaste åren har flera förskoleavdelningar byggts in i skollokaler. Det finns idag 18 förskoleavdelningar som inryms i före detta skollokaler med en sammanlagd yta på ca kvm. Detta effektiviserar också kost- och städverksamheten Skolan Efter lokalinventeringen kan slutsatsen dras att i stort sett alla skolor är väl underhållna och tillgängligheten är tillfredsställande. Hemsjö skola är under projektering för en ny- och ombyggnation eftersom lokalerna där inte uppfyller dagens krav. Matsalen är utdömd enligt Miljö och Hälsa och flera lokaler består av paviljonglösningar. Det finns även krav på tillgänglighet som inte kan uppfyllas i nuvarande lokaler. 3

4 Lokalinventeringen visar att utformningen av lokalerna på många ställen inte uppfyller dagens krav på ett modernt arbetssätt. Det är stora ytor som finns i korridorer mm som inte kan användas på ett effektivt sätt samtidigt som det saknas grupprum och mindre klassrum för att arbeta på ett flexibelt sätt. De allra flesta skolor har idag ganska god tillgång på lokaler men de närmaste tio åren ökar elevunderlaget. En grundläggande fråga är hur många små enheter det kan finnas utan att kvaliteten och effektiviteten försämras. Många elever bussas idag från de små enheterna till de större för ämnen såsom slöjd, musik, hemkunskap, idrott och språk. Små och utspridda enheter försvårar generellt en effektiv resursanvändning vad gäller stödfunktioner såsom skolhälsovård och specialpedagoger men även den grundläggande personalorganisationen och ämnesbehörigheter påverkas mycket. - Tre skolor har färre än 100 elever, varav två har 45 elever (Ödenäs, St Mellby, Magra) - Tre skolor har mellan 100 och 150 elever (Långared, V:a Bodarna, Hemsjö) - Sju skolor har mellan 200 och 300 elever (Gustav Adolfskolan, Lendahl, Ängabo, Kullingsberg, Nolby, Noltorp, Ingared) - Två skolor har över 300 elever (Sollebrunn och Nolhaga) - En skola har över 400 elever (Östlyckan) - Den nya skolan i Stadsskogen har läsåret 12/13 72 elever men ökar stadigt i och med att antalet årskurser ökar för varje år Förskolan För förskolornas del innebär små enheter svårigheter vad gäller personalbemanning. Enavdelningsförskolor blir mycket dyra men även två-avdelningsförskolor är små enheter. Fyra avdelningar minst är betydligt mer effektivt vad gäller personalbemanning, kostverksamhet och städ. - De största förskolorna vi har idag är fem avdelningar, det finns fyra stycken (Ingared, V:a Bodarna, Tegelslagaren, Stadsskogen) - Sju förskolor finns som har fyra avdelningar samlade i samma hus. - I höst finns det bara en förskola som består av en avdelning (Hill) eftersom Savannens förskola läggs i malpåse inför hösten Det finns sex förskolor med två avdelningar i centrum (Hasselgatan, Ängabo, Nolhaga, Nolängen, Herrgården, Parken) som inte kan samarbeta med någon annan enhet. - De sju stycken två-avdelningsförskolor som finns inrymda i skollokaler har samverkansmöjligheter med fritids och skola. - Det finns några förskolor som har två eller fler avdelningar belägna i olika hus med varierande möjligheter till samarbete. För mer information om lokalplanering, lokalkostnader och behov framöver hänvisas till Lokalförsörjningsplan som antogs av Barn- och Ungdomsnämnden i 26 mars Inledning 2.1 Bakgrund och syfte En lokalinventering har länge diskuterats men tid har inte funnits att genomföra den. Nu beslöts att starta under våren 2013 för att få en uppfattning om lokalernas utformning och hur de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga lokaler. Eftersom en översyn av skolans framtida organisation ska ske behöver lokalernas beskaffenhet vara dokumenterad. Inventeringen har i första skedet inriktats på skolorna eftersom de har en mer komplex utformning men omfattar även särskola, fritidshemsverksamhet och förskoleklass. Dessa verksamheter finns i samma lokaler som grundskolan. Där förskolor är placerade i skollokaler anges detta. 4

5 2.2 Ansvariga och medverkande Genomförandet har gått till så att Fabs har tillhandahållit ritningar. Sedan har undertecknad tillsammans med vaktmästaren gått igenom ritningar och noterat eventuella förändringar som inte finns med på ritningarna. Därefter har en rundtur i lokalerna genomförts. Ett frågeformulär med tre frågor av mer övergripande karaktär har skickats över som rektorerna har svarat på. Dessa svar finns med i bedömning och kommentarer för respektive skola. 3. Nulägesbeskrivning 3.1 Lokalkostnader Kommunens grundskolor omfattar totalt ca kvm. I detta är då inräknat ytor för grundsärskolan, fritidshemsverksamhet, förskoleklass, administrationslokaler, idrottshallar mm. Ytor för kök som disponeras av ISS är avdragna från dessa beräkningar. Förskolor som är inbyggda i skolorna är också avdragna. Hyreskostnaden för 2012 uppgick till ca 55 miljoner. För 2013 tillkommer sedan hyran för Stadsskogens nya skola (helårseffekt först 2014). För förskolorna uppgick hyreskostnaden 2012 till ca 27 miljoner. Hyreskostnaden i budget för 2013 uppgår till ca 15-16% av Barn- och Ungdomsförvaltningens totala budget. Lokalytorna som finns i kontrakten med Fabs stämmer inte på alla ställen eftersom ombyggnationer och förändringar av verksamheter är gjorda men det ger ändå en fingervisning om hur vi ligger till i jämförelse mellan skolorna. I lokalytorna ingår inte idrottshallar med omklädningsrum och inte ytorna för kök. Ytor för Förskoleklass och fritids är inräknade i summan. Den genomsnittsliga lokalkostnaden per elev i Alingsås enligt SKL:s rapport blev för läsåret 11/12 kr. För kommande läsår stiger den kostnaden beroende på Stadsskogens nya skola har tagits i bruk. Detta kan jämföras med SCB:s genomsnittskostnad som är kr för läsåret 11/ Kostnadseffektivitet och hyresmodell Alla skolor hyrs av Fabs, kommunens fastighetsbolag. Den nuvarande hyresmodellen visar inte den kostnad fastigheten faktiskt uppbär enligt självkostandsmodell och därför kan man inte jämföra olika kostnadsslag/aktiviteter med branchnyckeltal för att få fram kostnadseffektiviteten. Den nya hyresmodell som håller på att genomföras kommer att göra det möjligt att jämföra värme, el, vatten, planerat underhåll, reparationer, administration mm med olika nyckeltal för branschen. 3.2 Hur ändamålsenliga är lokalerna? För att få svar på denna fråga behöver djupintervjuer göras med alla skolledare och eventuellt några pedagoger. Tidsmässigt har det inte varit möjligt att genomföra detta arbete i samband med lokalinventeringen. Rektorerna har svarat på några generella och övergripande frågor som tillsammans med information och bedömning i samband med lokalinventering har tagits med i beskrivningarna av respektive skola. 5

6 3.3 Karta (med skolor och antalet elever/förskolebarn angivet) St Mellby skola F-6 Elever vt Förskola 18 Sollebrunns skola F-9 Elever vt Förskola 35 Magra skola F-6 Elever vt Förskola 21 Långareds skola F-6 Elever vt Förskola 18 Nolhagaskolan 6-9 Elever vt Särskolan 15 Nolbyskolan F-5 Elever vt Förskola 36 Östlyckeskolan 6-9 Elever vt Särskolan 3 Noltorpsskolan F-5 Elever vt Förskola 38 Särskolan 15 Gustav Adolskolan 6-9 Elever vt Stadsskogenskolan F-5 Elever vt Förskola 65 Ängaboskolan F-5 Elever vt Förskola 69 Särskolan 7 Lendahlsskolan F-5 Elever vt Förskola 38 Kullingsbergsskolan F-5 Elever vt Förskola 37 V:a Bodarna skolan F-6 Elever vt Ingaredsskolan F-6 Elever vt Hemsjö skola F-5 Elever vt Ödenäs F-5 Elever vt Förskola 25 6

7 3.3 Inventering alla skolor Bedömningen av maxkapaciteten grundar sig på att maxantalet uppfylls i varje klass och att alla lokaler utnyttjas effektivt hela skoldagen. Måste det bildas fler klasser kan detta medföra att det inte går att ha lika många elever som det står angivet och en diskussion måste alltid föras med verksamheten för att göra rätt bedömningar i varje situation Centrum 6-9 skolor Elevutvecklingen per skola för 6-9 är svår att bedöma eftersom elever i denna ålder gärna väljer en annan skola än den anvisade. Men elevantalet ökar i centrum i åldern år med drygt 300 elever. Gustav Adolfsskolan Gustav Adolfsskolan är byggd i början av 1900-talet och idag en 6-9 skola. Den har sitt upptagningsområde i den södra kommundelen men är ett val för många elever från centralorten. Skolan är en av kommunens äldsta och har en gammaldags planlösning med få grupprum. Skolan har skyddsbestämmelse q i detaljplanen A469, vilket innebär särskild miljöhänsyn när det gäller bevarande, den har ett högt kulturhistoriskt värde. Tillgänglighet Gustav Adolfskolan 2013 vt 2019 Antal elever åk Elevplatser idealt 300 Elevplatser maximalt 330 Lokalyta per elev, kvm 9,9 8,1 Svårt med utbyggnad eftersom huset är q-märkt och tomten inte är så stor. Upplevs i stort sett bra med tanke på skolans ålder. Det saknas konferenslokaler, samlingslokaler, grupprum. utanför skolan är bra men parkeringsplatser för personal saknas i anslutning till skolan. är relativt god med tanke på husets ålder. Det finns hissar i bägge husen. Nolhagaskolan En 6-9 skola med upptagningsområde Kullingsberg och Noltorps områden. Särskola finns integrerad i skolan med 15 elever. Nolhagaskolan 2013 vt 2019 Antal elever åk 6-9 (exkl särsk) Elevplatser idealt 430 Elevplatser maximalt 490 Lokalyta per elev, kvm 20,4 14,9 Möjligt att bygga ut skolan om man t ex vill ha 4-9. Stora, ljusa, fina lokaler med mycket rymd. Inga problem Det finns hissar och för särskolans del är tillgängligheten god. Däremot är en flygel utan hiss så där kan inte alla klassrum nås för funktionshindrade. 7

8 Östlyckeskolan En 6-9 skola med upptagningsområde Ängabo, Lendahl och Nolby. Särskola finns integrerad i skolan med 3 elever. Östlyckeskolan 2013 vt 2019 Antal elever åk 6-9 (exkl särsk) Elevplatser idealt 530 Elevplatser maximalt 550 Lokalyta per elev, kvm 16,7 14,3 Möjligt att bygga ut skolan om man t ex vill ha 4-9. Fungerar bra. Problem med elever som besöker Lidl eftersom det inte finns någon gångväg dit. för de lokaler som finns på andra våning bör ses över Centrum F-5 skolor Kullingsbergsskolan F-5 Skolan är byggd på 50-talet och har delvis en gammaldags planlösning med få grupprum. Antalet elever till Kullingsbergsskolan sjunker något framöver i och med att skolan i Stadsskogen har tagits i bruk. Lokalerna är i stort sett fräscha men idrottshallen behöver underhållas. Kullingsbergsskolan 2013 vt 2019 Antal elever F Elevplatser idealt 300 Elevplatser maximalt 325 Över/underskott mot antalet idag Lokalyta per elev, kvm 13,1 14,5 Förskolan disponerar, kvm ca 241 Tomten är begränsad. En uppfräschning behövs och det saknas elevtoaletter. Ljudmiljön behöver ses över. Få grupprum. Bra Hiss finns. Lendahlsskolan F-5 Elevprognosen sjunker eftersom nyckelkodsområden har ändrats i samband med att Stadsskogenskolan har startat. Under 2012 har en stor ombyggnation skett för att öka tillgängligheten och en allmän uppfräschning. Lokalerna har också utökats med före detta ABF-lokalen. Lendahlsskolan 2013 vt 2019 Antal elever F Elevplatser idealt 300 Elevplatser maximalt 350 Lokalyta per elev, kvm 14,5 17 Förskolan disponerar, kvm ca 260 Det ryms inte mer lokaler på tomten. Ojämn kvalitet på klassrum, få grupprum, toaletter och omklädningsrum till idrotten behöver ses över. Angöringen för föräldrar som ska lämna och hämta är inte tillfredsställande. Även problem med varutransporter till köket. har förbättrats under 2012 då en stor ombyggnad har skett för att få hissar i alla hus. 8

9 Nolbyskolan F-5 En F-5 skola som är nyrenoverad och fräsch. Enligt befolkningsprognoserna ser denna centrumskola ut att få den största elevökningen. Två förskoleavdelningar finns i fristående hus på tomten. Nolbyskolan 2013 vt 2019 Antal elever F åk Elevplatser idealt 300 Elevplatser maximalt 350 Lokalyta per elev, kvm 12,2 8,2 Förskolan disponerar, kvm ca 280 Svårt att bygga ut men två förskoleavdelningar kan flyttas. Det förutsätter då en ny förskolebyggnad någon annanstans. Relativt god Trångt med mycket trafik vid hämtning och lämning God tillgänglighet sedan ombyggnationen. Noltorpsskolan F-5 Kraftig elevökning se senaste åren p g a generationsskifte i området. Lokalbehovet för skolan har lösts genom att bygga in en ljusgård och flytta en paviljong till skolgården och permanenta den. Klämmaskolan har också flyttats från Noltorpsskolan. Noltorpsskolan 2013 vt 2019 Antal elever F-5 (exkl särskola) Elevplatser idealt 320 Elevplatser maximalt 390 Lokalyta per elev, kvm 12,3 11,3 Förskolan disponerar, kvm ca 350 Möjligheten att bygga ut skolan ytterligare är begränsad men två förskoleavdelningar kan flyttas ut om behov uppstår. En del lokaler och toaletter behöver fräschas upp. Ljudnivån i matsalen behöver ses över. Många kapprum är små och trånga. Rörig vid hämtning och lämning, många bilar som kör runt vid skolan. Fordon korsar gång- och cykelväg. God, hela skolan är i ett plan. Stadsskogenskolan F-5 En helt ny skola som tagits i bruk jan-13. I dagsläget inrymmer den också 3 förskoleavdelningar, dessa beräknas kunna vara kvar tills skolan är utbyggd med alla årskurser. Lokalytan per elev går inte att ange i dagsläget eftersom allaktivitetshuset inte är klart och då ska en fördelningen av ytor ske mellan KuF och BoU. Stadsskogenskolan 2013 vt 2019 Antal elever F Elevplatser idealt 300 Elevplatser maximalt 325 Lokalyta per elev, kvm För liten tomt Helt nybyggd I dagsläget svår men kommer förhoppningsvis att förbättras när allaktivitetshuset är färdigt och parkeringsplatser där kan tas i bruk. God 9

10 Ängaboskolan F-5 Det finns en ganska stor överkapacitet ifråga om lokalyta fastän 4 förskoleavdelningar finns inbyggda i skolans lokaler. Ängaboskolan har den näst högsta lokalytan per elev i kommunen idag. Det finns stora utbyggnadsplaner för mer bostäder i området, samtidigt som det sker ett generationsskifte i befintligt område. Ängaboskolan 2013 vt 2019 Antal elever F-5 (exkl särskola) Elevplatser idealt 335 Elevplatser maximalt 390 Lokalyta per elev, kvm 21,8 18,5 Förskolan disponerar, kvm ca 1390 Finns möjligheter att bygga ut skolan till en F-9. Mindre lämpligt att göra om till 4-9 eftersom det bor mycket barnfamiljer i området och då får de små barnen långt till sin skola. God, vissa lokaler behöver en uppfräschning. Bra God, hela skolan är i ett plan F-6 skolor utanför centrum Hemsjö skola F-6 Projektering pågår för att bygga om och bygga nytt för skola och förskola. De lokaler som finns är gamla och nedslitna och består av olika paviljonglösningar som inte är ändamålsenliga. Antalet elever ökar stadigt och det behövs bättre lokaler för att kunna möta detta. Hemsjö skola 2013 vt 2019 Antal elever F Elevplatser idealt 125 Elevplatser maximalt 125 Lokalyta per elev, kvm 10,4 9,0 Utöver den ombyggnad som planeras finns inga ytterligare möjligheter Matsalen inte godkänd för sitt ändamål och övriga lokaler trånga och försvårar arbetet. Relativit bra I en del lokaler fungerar tillgängligheten godtagbart. Rektor och skolsköterska är inte tillgängliga för funktionshindrade elever. 10

11 Ingaredsskolan F-6 Här har lokalerna utökats genom att kommunbiblioteket har flyttats ut till lokal som förut var en förskola (Säven) uppe vid affären. KuF:s fritidsgård har också flyttat till samma lokal och detta har medfört att skolan bättre kan använda de lokaler som finns i anslutning till idrottshallen. Ingaredskolan 2013 vt 2019 Antal elever F Elevplatser idealt 300 Elevplatser maximalt 325 Lokalyta per elev, kvm 14,4 12,8 Går att bygga ut till F-9 Vissa brister finns men i stort sett ändamålsenliga lokaler. Ljudmiljön i matsalen och vissa andra utrymmen behöver ses över. Trånga kapprum på vissa ställen. Inga problem Skolan är byggd i ett plan Långareds skola F-6 En landsbygdsskola med en förskolavdelning integrerad i skolan. Lokalerna är ändamålsenliga men behöver en uppfräschning på vissa ställen. Elevantalet har ökat men skolan har lokaler som klarar det. Långareds skola 2013 vt 2019 Antal elever F Elevplatser idealt 150 Elevplatser maximalt 175 Lokalyta per elev, kvm 13,1 11,3 Förskolan disponerar 125 Tomten är liten. Ljudmiljöåtgärder ses över och en del underhåll och uppfräschning behöver göras. behöver ses över. Det är en säkerhetsrisk för elever när de ska ta sig till grusplanen på rasterna och måste korsa vägen där varutransporterna kör fram. Bra, finns hissar Magra skola F-6 En av kommunens två minsta skolor. Stabilt elevunderlag framöver. En förskoleavdelning ryms i skolans lokaler. Lokalerna är välutnyttjade. Magra skola 2013 vt 2019 Antal elever åk F Elevplatser idealt 65 Elevplatser maximalt 65 Lokalyta per elev, kvm 12,4 11,6 Förskolan disponerar, kvm ca 100 Begränsade En uppfräschning behövs av framförallt förskolans lokaler. Relativt bra. Godkänd 11

12 St Mellby skola F-6 Den skola i kommunen som har störst kvm-yta per elev fastän en förskoleavdelning har byggts i skolans lokaler. St Mellby skola 2013 vt 2019 Antal elever åk F Elevplatser idealt 125 Elevplatser maximalt 140 Lokalyta per elev, kvm 25,9 32,5 Förskolan disponerar, kvm ca 168 Möjligt att bygga ut God, men ljudmiljön i matsalen behöver förbättras. God God, hiss finns V:a Bodarna skola F-6 Skolans lokaler har ett renoveringsbehov. Det är trånga kapprum och ventilationen är inte tillfredsställande. Lokalsituationen för skolan förbättrades när en ny förskola byggdes. V:a Bodarna 2013 vt 2019 Antal elever F Elevplatser idealt 140 Elevplatser maximalt 150 Lokalyta per elev, kvm 17,3 11,7 Ev kan någon mindre utbyggnad ske men tomten är begränsad. Personalutrymmena är trånga och det saknas lärararbetsplatser. En allmän uppfräschning behövs. För höga hastigheter förbi skolan, situationen har varit besvärlig under byggtiden för den nya förskolan men förhoppningsvis blir det bättre nu när detta är klart. Ödenäs skola F-6 Detta är en landsbygdsskola som inte har egen gymnastiksal utan eleverna åker buss till Ingaredsskolan för idrott, slöjd och till Gustav Adolfsskolan för hemkunskap och språk. Enligt elevprognosen kommer elevantalet att minska ytterligare fram till 2019 och det blir svårt att få en effektiv personaloch lokalanvändning. Ödenäs skola 2013 vt 2019 Antal elever F Elevplatser idealt 80 Elevplatser maximalt 100 Lokalyta per elev, kvm 19,6 24,5 Förskolan disponerar, kvm ca 100 Inte möjligt, begränsad tomt Uppfyller de krav som behövs för så få elever men en viss uppfräschning behövs God Tillfredsställande 12

13 3.3.3 F-9 skola Sollebrunns skola F-9 Kommunens enda F-9 skola, en av de största i kommunen. En stor om- och nybyggnation gjordes i slutet av 1990-talet och sedan några ytterligare ombyggnationer gjorts t ex en ny hemkunskapssal. Detta gör att lokalerna väl uppfyller dagens krav på skollokaler. Två förskoleavdelningar ryms i före detta skollokaler. Både St Mellby och Magra skolor skulle få plats utan att några ombyggnationer skulle behövas. Dessutom skulle delningstalen för klasserna bli bättre. Sollebrunns skola 2013 vt 2019 Antal elever F Elevplatser idealt 425 Elevplatser maximalt 535 Lokalyta per elev, kvm 16,9 17,9 Förskolan disponerar, kvm ca 400 Finns men bedöms inte behövas. God God God 4. Elevutveckling Befolkningsutvecklingen fram till 2024 för barn i de lägre skolåldrarna är prognostiserad till ca 14% och för den högre åldrarna ca 23%. Av det totala antalet barn väljer i snitt ca 15% andra skolor. För mer information angående elevutveckling hänvisas till Lokalförsörjningsplanen som presenterar mer diagram och prognoser per delområden. 5. Slutsatser - Om åk 6 skulle flytta tillbaka till sina gamla skolor skulle 8-10 nya förskoleavdelningar behöva byggas i centrum. - Förvaltningen behöver arbeta vidare med hur skolans inre miljö ska se ut, för att skapa framtidens lärmiljöer och kunna ha lokaler och möblering med en medveten variation - Skolorna skiljer sig åt beroende på i vilken tidsperiod de är byggda. Vissa har mer lokaler som är svåra att använda effektivt t ex många korridorer. - Några skolor har en del lokalyta som skulle kunna utnyttjas effektivare under dagen för undervisning. - En likvärdig bedömning har gjorts av alla lokaler. Detta är en bra grund att stå på inför det fortsatta arbetet med lokaler och organsation. 13

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Tid: Tisdagen den 26 April 2016, kl 14:00-18:00 Plats: Sunnerö, barn- och ungdomskontoret Rödgröna- blocket och Alliansen kallar till gruppmöte

Läs mer

Utredning angående Gustav Adolfsskolans framtida användning

Utredning angående Gustav Adolfsskolans framtida användning Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning angående Gustav Adolfsskolans framtida användning Uppdrag Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG 1 ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG Barn och Utbildningsnämnden fastställde 20110413 direktiv avseende översyn av lokalnyttjande i förskolor och

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Tid: Tisdagen den 24 Mars 2015, kl 14:00-18:00 Plats: Sunnerö, barn- och ungdomskontoret Rödgröna-blocket och Alliansen kallar till gruppmöte

Läs mer

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-10-10 1 (13) Agnetha Hedenbergh Diarienummer 2011/BUN127-41 Barn- och utbildningsnämnden Stadieindelning i Tyresös skolor Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade

Läs mer

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-10-29 Tjänsteskrivning Expediering till:bun Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Läs mer

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev 81 840 kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tid: 1 oktober 2013, kl 14.00-17.00 Plats: Caférummet, Kabomhuset plan 3, Kungsgatan Information och överläggningar Sekreterare

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Tid: Tisdagen den 1 December 2015, kl 15:00-18:00 Plats: Sunnerö, barn- och ungdomskontoret Information och överläggningar Sekreterare Förvaltningschef

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 92 527 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av tre ordinära klassrum

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 10 November 2015, kl 14:00-17:00 Plats: Bokö, barn- och ungdomskontoret Information och överläggningar Sekreterare

Läs mer

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014 Sidan 1 av 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-11-11 Er referens: Vår referens: Direkttel: Direktfax: E-postadress: Diarienr: BUN 2014:106.214 Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av lokalbehovsplan

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2012-09-19 Lärande Lärande Centralt Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda Tid: 19 september 2012, kl 18.00 Plats:

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019 Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Områdets avgränsning

Läs mer

Bilagor Utredning av skollokaler på Vallby

Bilagor Utredning av skollokaler på Vallby Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2016-03-03 Dnr: 2015/2347-GSN-291 Grundskolenämnden Översyn av skollokaler på Vallbyområdet Förslag till beslut

Läs mer

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2013/341 Utbildningsnämnden Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN 2016.084 5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 DNR BUN 2016.084 HENRIK LENNERMARK SID 1/2 UTBILDNINGSCHEF HENRIK.LENNERMARK@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Lokaler, utrustning, lokalvård och avfallshantering. 2 Fastighetsägare, hyresvärd och hyresförhållanden

Lokaler, utrustning, lokalvård och avfallshantering. 2 Fastighetsägare, hyresvärd och hyresförhållanden Sida 1 (8) Lokaler, utrustning, lokalvård och avfallshantering 1 Allmänt Beställaren har en allmän strävan att minska och förtäta sitt lokalbehov. Leverantören har rätt och möjlighet att använda utrymmen

Läs mer

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked 2015-04-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/292-226 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler

Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler Pressmeddelande från Umeå kommuns intranät 2012-11-08 Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler De renoveringar och tillbyggnader på skollokaler som ska ske de närmaste tre åren är nu ade.

Läs mer

Det finns alternativ!

Det finns alternativ! Lokalförsörjningsplanering i Lyckebo och Storvreta. Betänkande från föräldrar och boende i Lyckebo den 11 mars 2007. Det finns alternativ! Vi vill med denna skrivning försöka bidra till en så bra lösning

Läs mer

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-12-19 SID 1 (5) KS/2014:494 TJÄNSTESKRIVELSE Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden Sammanfattning Den utbyggnad som sker, främst i norra Solna, medför

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Tid: Tisdagen den 17 Juni, kl 14:00-18:00 Plats: Sunnerö, barn- och ungdomskontoret Majoriteten och oppositionen kallar till gruppmöten i

Läs mer

Arbetsförhållanden för rektorer och förskolechefer, rapport oktober 2015.

Arbetsförhållanden för rektorer och förskolechefer, rapport oktober 2015. Datum: 2015 10 26 Handläggare: Sören Pettersson Direktnr: 0322 616 341 Beteckning: Arbetsförhållanden för rektorer och förskolechefer, rapport oktober 2015. Förvaltningen har under flera år arbetat med

Läs mer

VASA REAL. Informationsmöte

VASA REAL. Informationsmöte VASA REAL Informationsmöte 2017-04-18 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Norrmalm (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer generellt

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem.

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-04-23 rev 2015-04-23 Utbildningskontoret Dnr BOU 2015-130 Eva Torenfält-Karlsson, Kathrin Hansson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över ansökan från Internationella Engelska

Läs mer

Vi blir fler. Föräldrainformation

Vi blir fler. Föräldrainformation Vi blir fler Föräldrainformation 2015-01-19 18.30-20.00 Kvällens agenda 18.30-20.00 Presentation Bakgrund Vision förskola Vision grundskola Genomgång av organisationsförslag förskola Genomgång av organisationsförslag

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen

GOTLANDS KOMMUN Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen 1 GOTLANDS KOMMUN 2007-02-07 Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen Skolfastigheter Redovisning av driftkostnader och ev. behov av verksamhetsanpassning, periodiskt

Läs mer

Tjelvarskolan Följande alternativ utreds a. Skolan utökas till att omfatta en två-parallellig F-6 skola. Bilagor:

Tjelvarskolan Följande alternativ utreds a. Skolan utökas till att omfatta en två-parallellig F-6 skola. Bilagor: Resultat efter dialoger och sammanfattning av de olika alternativen till förändrad grundskoleorganisation i Visby med kringområden samt kostnadsberäkning: Bilagor: 1. Nulägesbeskrivning av respektive skola

Läs mer

Framtidens skola i Bollnäs

Framtidens skola i Bollnäs Framtidens skola i Bollnäs Presentation utredning 2012-04-24 Jörgen Hansson Malin Holmkvist 1 Sustainable engineering and design 2 Sustainable engineering and design Med vår samlade kunskap gör vi det

Läs mer

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-12-03 Handläggare Johanna Slotteborn Telefon: 08-508 33 576 Till Utbildningsnämnden 2013-12-19 Genomförandebeslut om

Läs mer

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Handläggare Datum Diarienummer Kristina Olson 2010-04-27 xxxx 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Bakgrund Enligt en lagändring

Läs mer

Anpassning av Grundskolans lokaler

Anpassning av Grundskolans lokaler Sätra Anpassning av Grundskolans lokaler utifrån elevutveckling och verksamhetens behov 2007-12-18 Utbildningskontoret Linköpings kommun Klas Lind och Christer Gunnarsson 2 Skollokaler i Linköping Anpassning

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden 33-41 2 33 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2016... 7 34 Budgetuppföljningar 2016... 8 35 SKLs öppna jämförelse grundskola 2016... 9 36 SCB-statistik över personaltäthet inom BoU,

Läs mer

Utbyggnadsbehov i Sala tätort

Utbyggnadsbehov i Sala tätort SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-12-09\Ärende 7 Utbyggnadsbehov i sala tätort.docx BARN OCH UTBILDNING 1 (6) ÄRENDE 7 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-23 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

UTREDNING BUN

UTREDNING BUN 2015-11-04 UTREDNING BUN - MALUNG-SÄLENS KOMMUN BAKGRUND Uppdrag stadieindelning Minskning av barn och elever Oförändrad ram (3 år) Arbetet med risk- och konsekvensarbetet Uppdrag KFV fick i uppdrag att

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-03-15 Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Rektor Carlforsska

Läs mer

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-03-20 BUN-389/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23 LÄGET I STADEN 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR Situationen idag Lokalbehov/förutsättningar Lågstadium: 2-parallelligt = 6 klasser Endast 1 av 6 klassrum har tillgång till i direkt anslutning Trånga kapprum Mellanstadium:

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-02 Handläggare Josefin Ohlson Telefon: 08-508 33 874 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inhyrningsmedgivande

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-05-09 Handläggare Leif G. Hellén Telefon: 08-508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2014-06-12 Genomförandeförslag om tillbyggnad

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2015

Nämndberedning preliminär budget 2015 Nämndberedning preliminär budget 2015 Barn- och ungdomsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning volymer, resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Nämndens syn på budget, plan och volymer...

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Servicenätet i södra området. Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter

Servicenätet i södra området. Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter Servicenätet i södra området Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter Alternativ 1 Avsikten är att förändringarna genomförs när Busholmsskolan beräknas bli klar år 2019. Grundskolan Norsen

Läs mer

Förskolor i Alingsås kommun Uppdaterad Team Bjärke. Team Ängabo

Förskolor i Alingsås kommun Uppdaterad Team Bjärke. Team Ängabo Förskolor i Alingsås kommun Uppdaterad 160825 Rävlyans förskola Ekorren/Räven Tel: 0322-407 72 Adress: Erskavägen 21, 466 32 Sollebrunn Sollebrunns förskola Fjärilen tel: 0322-61 71 19 Humlan tel: 0322-61

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman 2015-03-05 Handläggare Ewa Norrström Avdelning styrning och kvalitet 15UTN/155:1 Skolinspektionens dnr31-2015:818 Skolinspektionen Registrator Box 23 069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan till Skolinspektionen

Läs mer

F-6 skola, centralorten

F-6 skola, centralorten F-6 skola, centralorten 2015-03-11 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 vid fastställande av budgetdirektiven för åren 2009-2011 bland annat:

Läs mer

Förskolor i Alingsås kommun Uppdaterad Team Bjärke. Team Ängabo

Förskolor i Alingsås kommun Uppdaterad Team Bjärke. Team Ängabo Förskolor i Alingsås kommun Uppdaterad 170810 Rävlyans förskola Ekorren/Räven Tel: 0322-407 72 Adress: Erskavägen 21, 466 32 Sollebrunn Sollebrunns förskola Fjärilen tel: 0322-61 71 19 Humlan tel: 0322-61

Läs mer

Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder

Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder Utlåtande 2003:60 RIV (Dnr 322-1206/2002) Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder Kommunstyrelsen

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Projektdirektiv och långsiktiga mål

Projektdirektiv och långsiktiga mål Projektdirektiv och långsiktiga mål 3 Projektdirektiv Bakgrund - 2021 ska Sundsvall vara Sveriges bästa skolkommun! > Hållbar kunskap, trygghet och hög kompetens i ett 0-20 årsperspektiv > Helhetssyn där

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Uppdrag Utbildningskontoret har av barn- och ungdomsnämnden fått uppdraget att ta fram förslag på ny skolorganisation för Malmslätt och

Läs mer

Underlag inför beslut kring Råda skola

Underlag inför beslut kring Råda skola Underlag inför beslut kring Råda skola 2016 05 03 Grundförutsättningar: Det ska finnas en skola i Råda En skola tillgänglig för alla(pedagogiskt, socialt och fysiskt) Goda lärmiljöer Undervisningen ska

Läs mer

Tomtval för nyproduktion av förskola. Kommunstyrelsens beslut enligt protokoll från

Tomtval för nyproduktion av förskola. Kommunstyrelsens beslut enligt protokoll från Tomtval för nyproduktion av förskola Kommunstyrelsens beslut enligt protokoll från 150908 Att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att projektera nybyggnation av en sjuavdelningsförskola som förbereds

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9 Grundskolans åk 7-9 Åk 7-9 december 2014 Gerestaskolan 130 192 Kiörningskolan 779 elever Landgrenskolan 243 192 Murbergsskolan 22 Kastellskolan Befolkningsprognos enligt SCB 2013-2023 ca 780 elever i åk

Läs mer

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra Avdelningen för förskola och fritid Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (5) 2013-11-25 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-12-17 Ny förskola

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv

Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv 1 Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv 2 Förord Tillvaron för kommunala

Läs mer

Nya gymnasiala särskoleutbildningar:

Nya gymnasiala särskoleutbildningar: Nya gymnasiala särskoleutbildningar: 2010-09-13 Ubn 2010/110 Bakgrund: De utbildningar som i dag finns i Järfälla kommunala gymnasieskolor är det individuella programmet inom särgymnasiet, där en del elever

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011

Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011 l Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 2011 2(22) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 7 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Strukturförändring De Geers skola

Strukturförändring De Geers skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-386/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring De Geers

Läs mer

Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt

Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt 2014-05- 07 1 Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Nuläge... 3 Beslut enligt Stiftelserådets styrelse den 8 jan 2014...

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer