förebygger stress Kampanjguide Förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen Friska arbetsplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förebygger stress Kampanjguide Förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen Friska arbetsplatser www.healthy-workplaces."

Transkript

1 Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress Kampanjguide Förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen

2 Kampanjguide förebygger stress Europa Direkt hjälper dig att finna svaren på dina frågor om Europeiska unionen Ring gratis på telefonnummer (*) (*) Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte samtal till nummer eller tar betalt för dem. Fotografierna i detta nyhetsbrev illustrerar olika verksamheter på arbetsplatser. De visar inte nödvändigtvis goda exempel eller uppfyllande av lagstadgade krav. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europaservern (http://europa.eu). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2013 Koncept och design: ROS, Spanien Bilder: EU-OSHA, Shutterstock Printed in Luxembourg 2 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån Kopiering tillåten med angivande av källan.

3 Friska arbetsplatser förebygger stress Innehåll Inledning 4 Vad är arbetsrelaterad stress och psykosociala risker? 4 Varför är det så viktigt att förebygga stress och psykosociala risker? 5 Varför driver arbetsmiljöbyrån den här kampanjen? 6 Hur stort är problemet? 8 Förebygga psykosociala risker 10 Ledningens roll för att förbättra den psykosociala miljön 11 Vikten av arbetstagarnas medverkan 12 Principerna för förebyggande arbete 15 Vad är en bra psykosocial arbetsmiljö? 16 Finns det några fördelar med att förebygga psykosociala risker? 16 Kampanjen : Friska arbetsplatser förebygger stress 19 Om kampanjen 19 Praktiska verktyg och stöd för att minska stress 20 Vem kan delta? 20 Så här kan du delta 20 Europeiska priset för goda praktiska lösningar 23 Vårt nuvarande partnernätverk 25 Tidigare kampanjframgångar 26 Mer information och resurser 28 EU-Oshas nätverk med kontaktpunkter 29 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 3

4 Kampanjguide Inledning Ett effektivt arbetsmiljöarbete är bra för både arbetstagarna, verksamheterna och samhället i stort. Detta är extra viktigt att komma ihåg under ekonomiskt svåra tider, när företagen måste upprätthålla sin produktivitet och man arbetar under press för att hålla tidsfrister, då risken är som störst för misstag eller olyckor. På dagens pressade arbetsplatser kan det vara frestande att avfärda arbetsmiljöarbetet som en administrativ börda som bara går ut på att uppfylla lagstadgade skyldigheter, men det är en inställning som motverkar sitt syfte. Det är alltid viktigt att vara medveten om och förebygga risker på arbetsplatsen. Den här broschyren är den viktigaste vägledningen för kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress , som anordnas av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU- Osha). Huvudsyftet med kampanjen är att hjälpa arbetsgivare, chefer, arbetstagare och fackliga företrädare att bli medvetna om och förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen. Genom att göra effektiva insatser för att förebygga psykosociala risker kan man skapa en arbetsmiljö där arbetstagarna känner sig uppskattade och där arbetsplatskulturen är mer positiv, vilket i slutändan ger bättre resultat. Vad är arbetsrelaterad stress och psykosociala risker? Arbetsrelaterad stress uppstår när kraven på arbetsplatsen är högre än vad arbetstagaren klarar av. Stress är en av de allvarligaste följderna av en dålig psykosocial arbetsmiljö inte minst för att arbetstagare som upplever långvarig stress på arbetsplatsen kan drabbas av allvarliga psykiska och fysiska hälsoproblem. Med psykosociala risker avses de negativa psykologiska, fysiska och sociala följderna av en ogynnsam organisation och ledning på arbetsplatsen samt av en dålig social miljö på arbetsplatsen. Det kan till exempel vara fråga om alltför krävande arbete och/eller för lite tid för att slutföra arbetsuppgifter, motstridiga krav och otydliga roller, bristande balans mellan arbetskraven och arbetstagarens kompetens att underutnyttja en arbetstagares förmåga kan leda till minst lika mycket stress som krav som övergår arbetstagarens kompetens, bristande delaktighet i beslut som påverkar arbetstagaren och bristande inflytande på hur arbetet ska utföras, ensamarbete, särskilt i möten med allmänhet och kunder, och/eller att utsättas för våld från tredje part, vilket kan ta sig uttryck i verbala attacker, oönskad sexuell uppmärksamhet eller hot om verkligt fysiskt våld, bristande stöd från ledning och kolleger samt dåliga relationer mellan de anställda, Arbetsrelaterad stress uppstår när kraven på arbetsplatsen är högre än vad arbetstagaren klarar av. 4 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån

5 Friska arbetsplatser förebygger stress psykologiska eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen att överordnade eller kolleger mobbar, förnedrar eller hotar en arbetstagare eller en grupp av arbetstagare, orättvis fördelning av arbete, belöningar, befordringar eller karriärmöjligheter, bristande kommunikation, illa hanterad omorganisation och osäkra anställningar, svårigheter att balansera åtaganden på arbetet och i hemmet. Här är det viktigt att betona att psykosociala risker inte får förväxlas med en sund, utmanande, men stödjande arbetsmiljö som stimulerar arbetstagarna och uppmuntrar dem att utvecklas och prestera efter bästa förmåga. Varför är det så viktigt att förebygga stress och psykosociala risker? För den enskilda personen kan illa hanterade psykosociala risker leda till att man drabbas av arbetsrelaterad stress, försämrad psykisk hälsa, utbrändhet och koncentrationssvårigheter. Det kan leda till fler misstag, problem hemma, drog- och alkoholmissbruk samt dålig fysisk hälsa, främst hjärt-kärlsjukdomar och sjukdomar i rörelseapparaten. Organisationen drabbas å sin sida av försämrat resultat, ökad frånvaro, sjuknärvaro (arbetstagare som går till jobbet även när de är sjuka och inte kan fungera väl) samt fler olyckor och skador. Frånvaron tenderar att bli längre än för andra orsaker (1) och arbetsrelaterad stress kan leda till fler förtidspensioneringar, särskilt bland tjänstemän (2). Företagens och samhällets kostnader för detta blir stora och beräknas till miljarder euro på nationell nivå. Även om det är många faktorer som bidrar till arbetstagarnas psykiska hälsa och välbefinnande finns det belägg för att arbetsmiljön är mycket viktig. I en bra psykosocial miljö kan arbetet vara mycket välgörande för arbetstagarnas psykiska hälsa, ge dem struktur i livet och större känsla av social delaktighet, identitet och status, utvecklingsmöjligheter och bättre självförtroende. En dålig psykosocial arbetsmiljö kan å andra sidan få stor negativ betydelse för arbetstagarnas hälsa. ( 1 ) Health and Safety Executive, Finns på ( 2 ) Arbetsmiljöundersökning i Österrike, Arbetstagarkammaren i Oberösterreich (AK OÖ) och det österrikiska institutet för empiriska samhällsstudier (IFES), Wien. EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 5

6 Kampanjguide Varför driver arbetsmiljöbyrån den här kampanjen? Det finns många felaktiga uppfattningar om psykosociala risker på arbetsplatsen. Det är en känslig fråga och psykisk hälsa är fortfarande stigmatiserande. I den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande hot (ESENER) framkom det att mer än 40 procent av arbetsgivarna tycker att psykosociala risker är svårare att hantera än mer traditionella arbetsmiljörisker. De viktigaste hinder som nämns är att frågan är känslig och att man saknar sakkunskap (3). Dessutom visade en undersökning bland chefer på högre nivå att så gott som alla trodde att ingen av deras arbetstagare skulle drabbas av psykiska hälsoproblem under sitt arbetsliv (4). I själva verket kommer så många som en av sex att drabbas av psykisk ohälsa. Arbetstagare med psykiska hälsoproblem betraktas ibland som en risk för organisationen, trots att även personer med psykiska hälsoproblem som inte är arbetsrelaterade oftast kan fungera väl på en arbetsplats med en god psykosocial miljö. Arbetsgivarna i EU är enligt lag skyldiga att bedöma och förebygga psykosociala risker på arbetsplatsen (5). I det europeiska fördraget för psykisk hälsa och välbefinnande (6) erkänns att kraven ändras och att pressen ökar på arbetsplatserna och arbetsgivarna uppmuntras att vidta ytterligare, frivilliga åtgärder för att främja det psykiska välbefinnandet. När det gäller arbetsgivare är syftet med kampanjen att övertyga dem om att deras rättsliga skyldigheter är relevanta för att bedriva en framgångsrik verksamhet och ha motiverad och frisk personal, och att det krävs organisatoriska åtgärder för att förebygga stress och psykosociala risker. När det gäller arbetstagarna är syftet att övertyga dem om att arbetsrelaterad stress är en organisationsfråga. De ska inte vara rädda för att rapportera om problem och inte heller vara oroliga för att stressen är ett tecken på personlig svaghet. Syftet med den här kampanjen är att öka kunskapen om frågan och överbrygga klyftan genom att ge stöd och vägledning till arbetstagare och arbetsgivare och puffa för praktiska, användarvänliga verktyg. Arbetsrelaterad stress handlar om brister i organisationen, inte fel hos den enskilda personen. ( 3 ) Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeisk företagsundersökning om nya och framväxande hot (ESENER). Finns på https://osha.europa.eu/en/ publications/reports/esener1_osh_management ( 4 ) The Shaw Trust, Mental Health: The Last Workplace Taboo. Shaw Trust, London. ( 5 ) Ramdirektiv 89/391/EEG. Ramavtalet om arbetsrelaterad stress (2004) och ramavtalet om trakasserier och våld i arbetet (2007) innehåller vägledning för arbetsgivare när det gäller dessa frågor. ( 6 ) Europeiskt fördrag för psykisk hälsa och välbefinnande, Finns på ( 7 ) Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europaomfattande opinionsundersökning om arbetsmiljö av den 21 mars Finns på https://osha.europa.eu/en/ safety-health-in-figures 6 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån

7 Vad säger arbetstagarna i EU om arbetsrelaterad stress? I en färsk Europaomfattande opinionsundersökning (7) visade det sig att 72 procent av arbetstagarna ansåg att omorganisation på arbetsplatsen eller osäkra anställningar var bland de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress, 66 procent ansåg att stressen hörde samman med antal arbetstimmar eller arbetsbelastning, 59 procent ansåg att stressen berodde på utsatthet för oacceptabelt beteende, som mobbning eller trakasserier, 51 procent av alla arbetstagare rapporterade att det var vanligt med arbetsrelaterad stress på deras arbetsplats, ungefär fyra av tio arbetstagare anser att stress inte hanteras på ett bra sätt på deras arbetsplats. EU-OSHA/Michel Wielick

8 Kampanjguide Hur stort är problemet? EU-OSHA/Cristina Vatielli EU-OSHA/Luigi Lauria Statistiken är oroväckande. Undersökningar pekar på att procent av alla förlorade arbetsdagar kan hänföras till arbetsrelaterad stress och psykosociala risker (8). Efter sjukdomar i rörelseapparaten är arbetsrelaterad stress och psykosociala risker det näst vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa. Under en nioårsperiod rapporterade nästan 28 procent av arbetstagarna i EU att de hade utsatts för psykosociala risker som påverkade deras psykiska välbefinnande (9). Forskning tyder på att psykosociala risker och arbetsrelaterad stress kan leda till stora kostnader, både för organisationerna och för samhällsekonomin i stort. Rent generellt är det vanligt att arbetstagare tvingas stanna hemma från arbetet under långa perioder när de har drabbats av arbetsrelaterad stress och andra psykosociala problem. Det är också vanligt att dessa arbetstagare kommer tillbaka till arbetet trots att de ännu inte är fullt återställda (så kallad sjuknärvaro). De totala kostnaderna för psykisk sjukdom i EU (både arbetsrelaterad och icke arbetsrelaterad) beräknas till 240 miljarder euro per år (10). Mindre än hälften av dessa belopp kommer från direkta kostnader, som medicinsk behandling, det vill säga kostnaden för förlorad produktivitet och sjukfrånvaro uppgår till 136 miljarder euro. ( 8 ) Europeiska arbetsmiljöbyrån, Forskning om arbetsrelaterad stress. Finns på ( 9 ) Europeiska gemenskapen, Health and Safety at Work in Europe ( ): A Statistical Portrait. Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg. Finns på ( 10 ) European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). A guide to the business case for mental health, Finns på fileadmin/downloads/8th_initiative/mentalhealth_broschuere_businesscase.pdf ( 11 ) Trontin C, Lassagne M, Boini S and Rinal S, Le coût du stress professionnel en France en Institut National de Recherche et de Sécurité, Paris. ( 12 ) Health and Safety Executive, Finns på ( 13 ) Arbetsmiljöundersökning i Österrike, Arbetstagarkammaren i Oberösterreich (AK OÖ) och det österrikiska institutet för empiriska samhällsstudier (IFES), Wien. 8 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån

9 Fallstudie exempel De nationella kostnaderna för arbetsrelaterad stress i Frankrike uppskattades till cirka 2 3 miljarder euro 2007 (11). I Storbritannien räknar man med att ungefär 9,8 miljoner arbetsdagar gick förlorade på grund av arbetsrelaterad stress, och arbetstagarna var i genomsnitt borta från arbetet i 22,6 dagar (12). I Österrike har psykosociala sjukdomar rapporterats som det främsta skälet till förtida pensionering av tjänstemän, och orsakar mer än 42 procent av alla förtidspensioner i denna kategori av arbetstagare (13). Shutterstock, Inc./Rehan Qureshi

10 Kampanjguide Förebygga psykosociala risker Alla organisationer måste ta hänsyn till arbetsrelaterad stress och psykosociala risker. I genomsnitt anser 51 procent av arbetstagarna att det är vanligt med arbetsrelaterad stress på deras arbetsplats, och denna siffra är hög i organisationer av alla storlekar. I mycket små organisationer (mikroorganisationer), med färre än tio anställda, anser 45 procent av arbetstagarna att det är vanligt med arbetsrelaterad stress, och i större organisationer ökar denna andel till procent av arbetstagarna (14). I arbetsmiljöbyråns undersökning ESENER framkom att 79 procent av cheferna i Europa är oroade över stress på arbetsplatsen (15). Samtidigt har mindre än 30 procent av organisationerna i Europa förfaranden för att förebygga arbetsrelaterad stress, trakasserier och våld från tredje part. ESENER visade att procent av de större organisationerna (mer än 250 anställda) vidtar åtgärder för att förebygga psykosociala risker, men endast procent av de mindre organisationerna (10 49 anställda) vidtar sådana åtgärder. Rapporter om bristande stöd och vägledning, eller brist på sakkunskap, var särskilt vanliga hos mindre organisationer. Det går dock att bedöma och förebygga psykosociala risker även med begränsade resurser i små organisationer. Fördelarna med att förebygga arbetsrelaterad stress i mindre organisationer uppväger kostnaderna (16). Nyckeln är att göra alla delaktiga i att främja en god psykosocial arbetsmiljö. Detta betyder att chefer och anställda har förmåga att hantera svåra situationer effektivt om och när de uppstår. Det är sannolikt bara i yttersta undantagsfall som man kommer att behöva ta hjälp av psykologiska experter. EU-OSHA/Emmanuel Biard ( 14 ) Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europaomfattande opinionsundersökning om arbetsmiljö, 21 mars Finns på https://osha.europa.eu/en/safetyhealth-in-figures ( 15 ) Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeisk företagsundersökning om nya och framväxande hot (ESENER). Finns på https://osha.europa.eu/en/ publications/reports/esener1_osh_management ( 16 ) Health and Safety Executive, The Suitability of HSE s Risk Assessment Process and Management Standards for Use in SMEs. Finns på uk/research/rrpdf/rr537.pdf 10 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån

11 Friska arbetsplatser förebygger stress EU-OSHA/Adam Skrzypczak Ledningens roll för att förbättra den psykosociala miljön Arbetsgivaren har ansvaret för att genomföra en plan för att förhindra/minska psykosociala risker, ge arbetstagarna möjlighet att vara delaktiga och skapa en hälsosam psykosocial arbetsmiljö. Genom att vara tillgängliga och mottagliga och främja en stödjande arbetsmiljö, kan cheferna inte bara ge arbetstagarna möjlighet att ta upp problem, utan också uppmuntra dem att hitta lösningar. En förståelse för arbetstagarnas svårigheter utanför arbetet ingår visserligen inte i arbetsgivarnas rättsliga skyldigheter gentemot arbetstagarna, men bidrar till att skapa en stödjande arbetsmiljö, precis som möjligheter till social samvaro utanför arbetstid. Mellanchefer spelar en mycket viktig roll här, eftersom de träffar arbetstagarna dagligen. De bör uppmuntras att utveckla sin förmåga att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Ett gott ledarskap kan bidra till att minska arbetsrelaterad stress och psykosociala risker. Ledarförmåga är inte något man föds med. Precis som andra förmågor går det att lära sig och utveckla sin förmåga att leda andra. En bra ledare fungerar som förebild och inspirerar de anställda och motiverar dem att uppfylla sin potential. Han eller hon är öppen och tillgänglig och förstår medarbetarnas styrkor och svagheter. En bra ledare utmanar och uppmuntrar medarbetarna att arbeta för gemensamma mål och allas bästa och att ta ansvar för sitt arbete. Han eller hon bygger upp en laganda och god moral och får alla att göra sitt bästa. Det finns psykosociala faror på alla arbetsplatser. EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 11

12 Kampanjguide Vikten av arbetstagarnas medverkan Även om arbetsgivarna har en rättslig skyldighet att se till att risker på arbetsplatsen bedöms och kontrolleras på rätt sätt, är det oerhört viktigt att arbetstagarna också är delaktiga. Det är arbetstagarna och deras företrädare som har störst kunskap om de problem som kan uppstå på deras arbetsplats. Genom att dela med sig av sina kunskaper till chefer och arbetsgivare kan de vara med och utforma planeringen och ta fram lösningar. EU-OSHA/Marcos Oliveira Arbetstagarnas medverkan handlar om mer än att bara lämna återkoppling nedifrån och upp. Det krävs en kommunikation åt båda hållen mellan arbetsgivarna och de anställda, där båda parter pratar med varandra, lyssnar på den andra sidans problem, delar med sig av åsikter och information, och fattar beslut gemensamt (17). Arbetstagarnas medverkan är särskilt viktig för att hantera stress och psykosociala risker på arbetsplatsen eftersom ledningen med arbetstagarnas hjälp kan bidra till att skapa en trygg miljö där arbetstagarna vågar ta upp problem. Att låta arbetstagarna delta i utformningen av förebyggande åtgärder höjer också moralen rent generellt och bidrar till att de åtgärder som vidtas är lämpliga och fungerar. EU-OSHA/Tomas Bertelsen ( 17 ) Europeiska arbetsmiljöbyrån, Worker Participation in Occupational Safety and Health: A Practical Guide. Finns på https://osha.europa.eu/en/ publications/reports/workers-participation-in-osh_guide 12 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån

13 Friska arbetsplatser förebygger stress FALLSTUDIE: Rigshospitalet, Köpenhamn Det positiva resultatet av att samarbeta och involvera arbetstagarna för att förbättra arbetsmiljön framgår tydligt av en fallstudie från Danmark (18). Rigshospitalet är med sina närmare anställda en av Danmarks största arbetsgivare. En undersökning av trivseln på arbetsplatsen 2011 visade dock att det fanns stora problem med stress, mobbning och sexuella trakasserier. Därför gjorde den högsta ledningen det till sin främsta prioritering att förbättra arbetsmiljön. Men i stället för att toppstyra processen arbetade de med grupper som såg över arbetsmiljön på enskilda avdelningar i hela sjukhuset och även med företrädare för fackföreningar och arbetstagare, för att införa nya metoder i syfte att minska arbetsrelaterad stress, mobbning och sexuella trakasserier. Vikten av att dela kunskap och ge återkoppling lyftes fram och de befintliga arbetsgrupperna ändrade sina arbetsmetoder för att bli bättre inom båda dessa områden. Företrädare för arbetstagarna deltog i arbetet med att ta fram riktlinjer och policyer för att förebygga mobbning och sexuella trakasserier och minska stressen. Det inrättades ett nätverk för ledningen för att förhindra kränkande beteende och i sjukhusets nyhetsbrev tog man upp exempel på hur enskilda avdelningar hade förbättrat sin arbetsmiljö. De konkreta resultaten visade sig i att trivseln på arbetsplatsen ökade rent generellt och att stressnivåerna hos sekreterare och sjuksköterskor sjönk betydligt. ( 18 ) Europeiska priset för goda praktiska arbetsmiljölösningar Arbeta tillsammans för att förebygga risker. EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 13 Hay que poner el pie de foto

14 Kampanjguide 14 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-OSHA/Mário Marques

15 Friska arbetsplatser förebygger stress Principerna för förebyggande arbete Att arbeta förebyggande och ha en plan för att hantera problem innan de hinner växa sig för stora är det bästa sättet att förebygga psykosociala risker på arbetsplatsen. Erfarenheten visar att när arbetsrelaterad stress, ohälsa och frånvaro ökar har produktiviteten och innovationsförmågan redan börjat minska och detta kommer att påverka verksamhetens resultat märkbart. Det går att bedöma och förebygga psykosociala risker på samma systematiska sätt som andra arbetsmiljörisker med hjälp av riskbedömningsmodellen och den deltagandebaserade metoden: Identifiera farorna och vilka som kan vara utsatta för risk. Medvetenhet är avgörande: Se till att ledning och arbetstagare är medvetna om de psykosociala riskerna och de tidiga varningstecknen för arbetsrelaterad stress, och att båda sidorna deltar i riskbedömningen. Utvärdera och prioritera riskerna. Planera förebyggande insatser: Om det inte går att undvika risker, hur kan vi minimera dem? Genomföra planen: Ange vilka åtgärder som ska vidtas, vilka resurser som krävs, vilka personer som berörs och vilken tidsplan som finns. Övervaka och granska planen fortlöpande och ändra den vid behov. Tänk på att enskilda personer kan reagera olika på samma omständigheter. Vissa kan till exempel hantera perioder med stora krav eller snäva tidsfrister bättre än andra. När det är möjligt bör den psykosociala riskbedömningen ta hänsyn till arbetstagarnas psykiska förmågor och behov (till exempel sådana som hänger ihop med kön, ålder eller erfarenhet). I mikroorganisationer brukar ledningen ha regelbunden kontakt med arbetstagarna och lära känna dem. I större organisationer får mellancheferna en viktig roll eftersom de träffar arbetstagarna dagligen. Den här kampanjen stöder arbetsgivare, chefer och arbetstagare genom att främja användningen av enkla, användarvänliga verktyg och metoder för att bedöma och förebygga psykosociala risker på arbetsplatsen. En sådan metod kan utgå från en bedömning av den nuvarande arbetsmiljön genom undersökningar och intervjuer med personalen, där man diskuterar konkreta förbättringar. Med en sådan process ser man till att arbetstagarna blir delaktiga och man inriktar sig på att ta itu med de underliggande orsakerna till arbetsrelaterad stress och andra psykosociala problem. Genom att ha en ram för att strukturera processen kan organisationerna också kontrollera om de förebyggande åtgärderna ger resultat. Det är viktigt att arbetet med att förebygga psykosociala risker integreras i det övergripande arbetsmiljöarbetet i stället för att bedrivas som en separat verksamhet. Riskbedömningsmallen är lätt att använda för att förebygga arbetsrelaterad stress. EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 15

16 Kampanjguide Vad är en bra psykosocial arbetsmiljö? I en bra arbetsmiljö trivs arbetstagarna på sin arbetsplats och de känner sig stimulerade och motiverade att uppfylla sin potential. För organisationen ger detta ett bra verksamhetsresultat, låg frånvaro och låg personalomsättning. De viktigaste faktorerna för en god psykosocial arbetsmiljö är följande: Arbetstagarna är välutbildade och har tillräckligt med tid och eget ansvar för att organisera och utföra sina uppgifter. Monotona arbetsuppgifter minimeras eller delas upp, och arbetstagarna uppmuntras att ta ansvar för sitt arbete. Arbetstagarna förstår exakt vad som väntas av dem och får regelbundet konstruktiv återkoppling (positiv och negativ). Arbetstagarna är delaktiga i beslut som rör deras arbete och uppmuntras att bidra till att utveckla till exempel arbetsmetoder och arbetsscheman. Arbete, belöningar, befordringar eller karriärmöjligheter fördelas rättvist. Arbetsmiljön är vänlig och stödjande och det sätts in extra resurser vid arbetstoppar. Kommunikationen är öppen och går åt båda hållen. Arbetstagarna hålls informerade om utvecklingen, särskilt i samband med omorganisationer. Det finns åtgärder för att förebygga arbetsrelaterad stress, trakasserier och våld från tredje part, och arbetstagarna känner att eventuella problem som de tar upp kommer att behandlas finkänsligt. Arbetstagarna kan balansera privatliv och arbetsliv på ett bra sätt. Arbetsgivarna kan också vidta frivilliga åtgärder för att främja arbetstagarnas psykiska välbefinnande. Finns det några fördelar med att förebygga psykosociala risker? Argumenten är övertygande: För arbetstagarna, ökat välbefinnande och ökad trivsel på arbetsplatsen. För ledningen, friska, motiverade och produktiva arbetstagare. För organisationerna, förbättrat resultat generellt, minskad frånvaro och minskad sjuknärvaro, färre olycksfall och skador och minskad personalomsättning. För samhället, minskade kostnader och bördor för enskilda personer och för samhället i stort. I en bra arbetsmiljö trivs arbetstagarna på sin arbetsplats och de känner sig stimulerade och motiverade att uppfylla sin potential. ( 19 ) Världshälsoorganisationen. Finns på 16 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån

17 Friska arbetsplatser förebygger stress Främja psykisk hälsa Psykiskt välbefinnande är avgörande för en god hälsa och livskvalitet. Psykiskt välbefinnande kan beskrivas som en känsla av välbefinnande som tillåter personer att förverkliga sin potential, hantera den vanliga stressen i livet, arbeta produktivt och bidra positivt till samhället (19). Genom att främja psykiskt välbefinnande kan man göra mycket för att skapa en hälsosam arbetsplats. Man kan till exempel tillåta flexibla arbetstider, ge stöd för att lösa livspusslet, till exempel genom tillgång till barnomsorg, erbjuda utbildning i medvetenhet om psykiska hälsoproblem för ledning och arbetstagare, erbjuda kostnadsfri psykologisk rådgivning och psykologiskt stöd, ge arbetstagarna bidrag för att delta i fysiska aktiviteter. EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 17 EU-OSHA/David Tijero Osorio

18 Kampanjguide Visste du detta? Ungefär hälften av arbetstagarna anser att det är vanligt med arbetsrelaterad stress på deras arbetsplats. Det är det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa procent av alla förlorade arbetsdagar kan hänföras till arbetsrelaterad stress och psykosociala risker. En av sex arbetstagare kommer att drabbas av psykisk ohälsa under sitt arbetsliv. På nationell nivå kostar psykosociala risker på arbetsplatsen miljontals euro. Det lönar sig att förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen fördelarna för verksamheten överväger kostnaderna. 18 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån Shutterstock, Inc./wavebreakmedia

19 Friska arbetsplatser förebygger stress Kampanjen : Friska arbetsplatser förebygger stress Om kampanjen Psykosociala risker kan uppstå på alla arbetsplatser och en arbetsplats kvalitet hänger nära samman med graden av stress hos arbetstagarna. Även om det kan verka svårt att hantera psykosociala risker och arbetsrelaterad stress vill vi med den här kampanjen visa att det går att ta itu med dessa problem på samma logiska och systematiska sätt som alla andra arbetsmiljöfrågor. Därför har kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv följande mål: Att öka medvetenheten om det växande problemet med arbetsrelaterad stress och psykosociala risker. Att erbjuda och främja användningen av enkla, praktiska verktyg och vägledning för att förebygga psykosociala risker och stress på arbetsplatsen. Att lyfta fram de positiva effekterna av att förebygga psykosociala risker och stress på arbetsplatsen, även rent företagsekonomiskt. vägledning med enkel, evidensbaserad information om psykosociala risker, som riktar sig till arbetsgivare och ledning vid mikroföretag och små företag. Syftet med vägledningen är att motivera arbetsgivare att ta itu med psykosociala risker genom att visa att det inte bara är möjligt att förebygga psykosociala risker i mikroföretag och små företag, utan att det också i hög grad lönar sig. I vägledningen uppmuntras små företag i hela Europa att arbeta systematiskt och effektivt för att förebygga psykosociala risker med hjälp av nationella eller sektorsspecifika verktyg. Den här kampanjen bygger vidare på års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv, Samverkan för att förebygga, där det framhålls hur viktigt det är att gott ledarskap kombineras med arbetstagarinflytande. Denna metod återspeglas i kampanjen där vi förespråkar att både arbetstagare och ledning ska spela en aktiv roll och samarbeta för att kunna hantera psykosociala risker och arbetsrelaterad stress effektivt. Inför lanseringen av den här kampanjen har arbetsmiljöbyrån tagit fram en rad olika resurser för att bidra till att öka medvetenheten om och förståelsen av arbetsrelaterad stress och psykosociala risker. Under kampanjens andra år kommer vi framför allt att ge ut en flerspråkig Tillsammans kan arbetsgivare, chefer och arbetstagare förebygga arbetsrelaterad stress och psykosociala risker, vilket alla vinner på. Viktiga datum: Kampanjen inleds: april Europeiska arbetsmiljöveckor: oktober 2014 och Utdelningsceremoni för priset för goda praktiska lösningar: april Toppmöte för ett hälsosamt arbetsliv: november EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 19

20 Kampanjguide Praktiska verktyg och stöd för att minska stress Det går att mäta, ta itu med och minska psykosociala risker med hjälp av praktiska verktyg. Det finns flera användarvänliga och effektiva verktyg på internet för att bedöma och minska stress och psykosociala risker på arbetsplatsen: Internationella arbetsbyråns handbok Stress Prevention at Work Checkpoints innefattar enkla kontrollpunkter för att identifiera stressfaktorer och minska deras skadliga effekter. I de brittiska standarderna för arbetsmiljöchefer (Health and Safety Executive Management Standards) för arbetsrelaterad stress demonstreras goda praktiska lösningar inom sex viktiga områden och organisationerna får ett riktmärke för sitt arbete. I det franska nationella forsknings- och säkerhetsinstitutet INRS:s Faire le Point finns nycklar för att bedöma psykosociala risker i små företag och praktiska tips för hur man kan undvika dem. Den belgiska deltagandebaserade Sobanestrategin innefattar fyra steg för att bedöma och förebygga psykosociala risker. I Slovenien har man lanserat en webbplats med namnet SOS på arbetsplatsen en guide för att förbättra arbetstagarnas hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Arbetsmiljöbyråns kontaktpunkter erbjuder andra nationella verktyg för att hantera stress och psykosociala risker, som finns tillgängliga på kampanjwebbplatsen. Vem kan delta? Alla organisationer och enskilda personer uppmuntras att delta i den här kampanjen: Arbetsgivare av alla storlekar inom offentlig och privat sektor. Chefer, arbetsledare och arbetstagare. Personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Fackföreningar och skyddsombud. Företagarföreningar. Branschorganisationer. Utbildningsleverantörer. Tjänster för att förebygga arbetsmiljörisker och arbetsmiljöförsäkringar. Så här kan du delta Enskilda personer och organisationer kan delta i kampanjen på flera olika sätt: Sprida och offentliggöra kampanjmaterial. Organisera evenemang och aktiviteter som seminarier och workshoppar. Använda och marknadsföra de praktiska verktyg som finns för att förebygga arbetsrelaterad stress och psykosociala risker. Delta i den europeiska tävlingen om priset för goda praktiska lösningar. Delta i de europeiska arbetsmiljöveckorna 2014 och Bli officiell EU-kampanjpartner eller nationell kampanjpartner. 20 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån

21 Friska arbetsplatser förebygger stress Verktygslåda för kampanjen Arbetsmiljöbyråns verktygslåda för kampanjen är en fantastisk resurs för arbetsgivare, chefer, skyddsombud och alla andra som vill driva en egen arbetsmiljökampanj. Verktygslådan innehåller konkreta råd och vägledning om alla aspekter på hur man driver en kampanj. Råd om att planera en kampanj Fastställa kampanjmål. Besluta om kampanjens huvudbudskap. Bygga ett varumärke och nå ut till publiken. Utvärdera kampanjens framgångar. Vägledning om resurser och nätverk Budget. Arbete i partnerskap. Ta vara på alla möjligheter att sprida kampanjens budskap. Exempel på verktyg och tekniker för att marknadsföra kampanjen Pressmeddelanden eller tidningsartiklar. Reklam och marknadsföring. Marknadsföring online och på sociala medier. Organisera evenemang. Exempel på hur andra organisationer har genomfört sina kampanjer finns också som en resurs för att underlätta kampanjplaneringen. osha.europa.eu/en/campaign-toolkit EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 21 istockphoto /ImageegamI

22 Kampanjguide Fördelarna med att vara kampanjpartner I gengäld för att de marknadsför och gör reklam för kampanjen får våra officiella kampanjpartner publicitet på en särskild del av kampanjwebbplatsen och omnämns i alla sammanhang där arbetsmiljöbyrån marknadsför kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv på EU-nivå. Andra fördelar är till exempel att våra partner blir inbjudna till arbetsmiljöbyråns evenemang. 22 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-OSHA/Eric VIDAL

23 Friska arbetsplatser förebygger stress Europeiska priset för goda praktiska lösningar Europeiska priset för goda praktiska lösningar för hälsosamma arbetsplatser delas ut för att lyfta fram enastående och innovativa bidrag till arbetsmiljön och visa fördelarna med att införa goda praktiska arbetsmiljölösningar. Alla organisationer och företag i EU:s medlemsstater, kandidatländer, möjliga kandidatländer och Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) är välkomna att lämna in ett bidrag. Tävlingsbidraget ska kunna påvisa följande: Effektivt ledarskap i kombination med arbetstagarnas medverkan som främjar kampanjens tema: Friska arbetsplatser förebygger stress. Lyckade insatser för att förbättra arbetsmiljön. Mätbara resultat i fråga om förbättrad arbetsmiljö. Insatserna är hållbara på sikt. Insatserna går att överföra till andra organisationer, även i andra länder eller med andra storlekar. EU-OSHA/Media Consulta Ireland EU-OSHA/Susan Kennedy Arbetsmiljöbyråns kontaktpunkter samlar in tävlingsbidrag och nominerar nationella pristagare till den europeiska tävlingen. Arbetsmiljöbyråns partner kan skicka in sina tävlingsbidrag direkt till arbetsmiljöbyrån. Europeiska priset för goda praktiska lösningar delas ut under kampanjens andra år för att främja och sprida goda metoder, tillkännage pristagarna i tävlingen och fira deltagarnas prestationer. EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 23

24 Kampanjguide Kort om kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv I samband med varje kampanj erbjuder arbetsmiljöbyrån information och praktiska vägledningar och verktyg samt kostnadsfritt kampanjmaterial på 25 språk. Det anordnas en europeisk tävling om priset för goda praktiska lösningar inom ramen för varje kampanj. Europeiska arbetsmiljöveckan står i särskilt fokus för kampanjen och anordnas i oktober varje år. Ett nätverk av kontaktpunkter hjälper arbetsmiljöbyrån att marknadsföra kampanjerna. Kontaktpunkterna utgörs oftast av den nationella arbetsmiljömyndigheten. Varje kampanj har ett system med europeiska kampanjpartner, där organisationer får möjlighet att ingå partnerskap med arbetsmiljöbyrån och bidra till att öka medvetenheten om kampanjens huvudtema och öka synligheten för både kampanjen och partnerorganisationen. 24 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-OSHA/EU-OSHA

25 Friska arbetsplatser förebygger stress Vårt nuvarande partnernätverk Goda partnerskap med viktiga intressenter är avgörande för att kampanjen ska bli framgångsrik. Vi har stöd av flera partnernätverk, däribland följande: Nationella kontaktpunkter. Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv samordnas på nationell nivå av arbetsmiljöbyråns nätverk av kontaktpunkter. Om du vill veta mer om våra kontaktpunkter, eller kontakta dem direkt, finns det en länk till deras kontaktuppgifter i slutet av den här vägledningen. Officiella kampanjpartner. EU-Osha uppmuntrar Europaomfattande och multinationella organisationer att bli officiella kampanjpartner. Mer än 80 partner arbetar aktivt för att stödja kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv. Om du är intresserad av att bli en kampanjpartner, besök vår kampanjwebbplats (www.healthy-workplaces.eu/). Mediapartner. Detta är en exklusiv grupp av journalister och redaktörer i Europa som har ett starkt engagemang för att främja arbetsmiljön. Ledande arbetsmiljötidskrifter i Europa hjälper arbetsmiljöbyrån att marknadsföra kampanjen, medan arbetsmiljöbyrån ger journalister och redaktörer en plattform för att knyta kontakter, ge information och nå ut till sina nätverk och intressenter i och utanför Europa. Nätverket Enterprise Europe. Detta nätverk ger råd och stöd till små och medelstora företag i hela Europa för att hjälpa dem att ta vara på affärsmöjligheter. Det är en viktig samarbetspartner i kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv. EU-OSHA/Eric VIDAL EU-OSHA/Eric VIDAL EU-OSHA/Daniel de Pablos EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 25

26 Kampanjguide Tidigare kampanjframgångar Kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv handlar om att öka medvetenheten om arbetsmiljön. Med detta som utgångspunkt har kampanjerna täckt en rad olika ämnen som är särskilt viktiga för arbetsmiljön. Kampanjerna har drivits sedan 2000, och varje kampanjtema har löpt under två år. Kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv är nu de största i sitt slag i världen och blir alltmer populära. I dag deltar hundratals organisationer i mer än 30 länder. Arbetsmiljöbyrån samordnar kampanjerna tillsammans med sina partner och arbetar inte bara med att öka medvetenheten om viktiga arbetsmiljöfrågor utan vill också lyfta fram insikten att en bättre arbetsmiljö lönar sig för verksamheten. Kort om kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv Arbetsmiljöbyråns senaste kampanjer handlade om Samverkan för att förebygga ( ), Säkert underhåll ( ) och Riskbedömning ( ). Kampanjen ( Samverkan för att förebygga ) ökade medvetenheten om vikten av att kombinera ett gott ledarskap med arbetstagarnas medverkan för att förebygga risker. Som ett led i kampanjen tog arbetsmiljöbyrån fram två praktiska handledningar om ledningens ledarskap och arbetstagarnas medverkan i fråga om arbetsmiljön. Mer än 80 officiella kampanjpartner från en rad olika sektorer anordnade seminarier och evenemang och deltog i konferenser. Särskilt fokus låg på att ge ledning och arbetstagare möjlighet att träffas och diskutera förebyggande av risker och arbetsmiljö. Vinnarna av priser för goda praktiska lösningar var lika mångskiftande som innovativa och alla var inriktade på samarbete: Där fanns lösningar för industrin i Österrike, Nederländerna, Finland och Turkiet, åtgärder för att minska stressen på ett sjukhus i Danmark, organisationer som stödde små och medelstora företag i Tyskland och Spanien, en detaljhandelsgrupp i Portugal, en hotellgrupp i Cypern och en diskussionsgrupp för mjölkbönder i Irland. Under kampanjen Säkert underhåll deltog mer än 50 kampanjpartner tillsammans med arbetsmiljöbyrån för att anordna en rad olika aktiviteter och sprida kampanjens budskap, som främst handlade om att öka medvetenheten om hur viktigt underhåll är för arbetsmiljön och om riskerna i samband med underhåll. En rad olika publikationer om underhållsrelaterade ämnen togs fram och marknadsfördes. Kampanjen var också en stor framgång, där OiRA (ett webbaserat interaktivt verktyg för riskbedömning) var ett viktigt resultat. Riskbedömning, grundstenen i den europeiska metoden för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterad ohälsa, stod i fokus för kampanjen. Syftet med OiRA är att underlätta riskbedömningen. Verktyget är avsett för mikroföretag och små företag och leder användarna genom en stegvis process där de kan göra och övervaka en riskbedömning. OiRAverktygen för små företag och mikroföretag finns tillgängliga på flera europeiska språk på internet, på 26 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån

27 Friska arbetsplatser förebygger stress EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 27 Shutterstock, Inc./Andresr

28 Kampanjguide Mer information och resurser Det finns en mängd kampanjmaterial att ladda ned från webbplatsen för kampanjerna för hälsosamma arbetsplatser: Aktuella fakta och siffror. Rapporter och faktablad, däribland det senaste resultatet av ESENER. Praktiska handledningar och verktyg. Praktisk information som är särskilt relevant för mikroföretag och små företag. Kampanjidéer. PowerPoint-presentationer, affischer, broschyrer och annat kampanjmaterial. De senaste filmerna med Napo och vänner. Länkar till användbara webbplatser. All information finns tillgänglig på 25 språk på 28 EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-OSHA/Britt Vangenechten

29 Friska arbetsplatser förebygger stress EU-Oshas nätverk med kontaktpunkter https://osha.europa.eu/sv/about/organisation/focal_points ISLAND FINLAND NORGE SVERIGE ESTLAND LETTLAND DANMARK LITUAEN IRLAND STORBRITANNIEN NEDERLÄNDERNA POLEN TYSKLAND BELGIEN LUXEMBURG TJECKIEN SLOVAKIEN LIECHTENSTEIN FRANKRIKE SCHWEIZ ITALIEN ÖSTERRIKE UNGERN SLOVENIEN RUMÄNIEN KROATIEN SERBIEN MONTENEGRO KOSOVO BULGARIEN enligt UNSCR 1244/99 SPANIEN ALBANIEN FYROM GREKLAND PORTUGAL TURKIET MALTA CYPERN EU:s medlemstater Länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, västra Balkan och Turkiet EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 29

30 Kampanjguide Kampanjguide: Förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå s. 16,2 x 25 cm ISBN doi: / EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån

31 Friska arbetsplatser förebygger stress EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån 31

32 I års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv, Friska arbetsplatser förebygger stress, framhålls vikten av att erkänna arbetsrelaterad stress och andra psykosociala risker. Arbetet för att förebygga dem bör ingå i en integrerad metod för att bevara en hälsosam arbetsplats. TE SV-C Psykosociala faror uppstår på alla arbetsplatser, men de går att hantera väl även med begränsade resurser. Kampanjen innehåller det stöd, den handledning och de verktyg som krävs för att förebygga arbetsrelaterad stress och psykosociala risker effektivt. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Arbetsmiljöbyrån bedriver forskning, utvecklar och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk arbetsmiljöinformation och anordnar Europaomfattande kampanjer för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor. Byrån inrättades av Europeiska unionen 1996 och har sitt huvudkontor i Bilbao i Spanien. Den samlar företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer och ledande experter från EU-medlemsstaterna och andra länder. Europeiska arbetsmiljöbyrån C/Santiago de Compostela Bilbao, SPANIEN doi: /

Ledningens ledarskap inom arbetsmiljö. Ett hälsosamt arbetsliv Samverkan för att förebygga EN PRAKTISK HANDLEDNING

Ledningens ledarskap inom arbetsmiljö. Ett hälsosamt arbetsliv Samverkan för att förebygga EN PRAKTISK HANDLEDNING Ett hälsosamt arbetsliv Samverkan för att förebygga Ledningens ledarskap inom arbetsmiljö EN PRAKTISK HANDLEDNING Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet Europa Direkt är en tjänst

Läs mer

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid 7-20 Oktober 2013 14 dagar för balans mellan arbete och fritid Praktisk guide 2013 Innehåll UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsblans 3 UNI arbetar för att förbättra livet för chefer & specilister

Läs mer

Hälsa och säkerhet i arbetet

Hälsa och säkerhet i arbetet Arbetsrelaterad stress Livets krydda eller ett spel med livet som insats? Hälsa och säkerhet i arbetet Sysselsättning socialpolitik Sammanfattning Europeiska kommissionen Arbetsrelaterad stress Livets

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

Utveckla entreprenörstänkande

Utveckla entreprenörstänkande Handboksserie Att stödja politiken för små och medelstora företag genom strukturfonderna. Utveckla entreprenörstänkande och entreprenörskompetens i EU Näringsliv 1 3 Handboksserie Att stödja politiken

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen 57 2 Förord Enligt Världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen.

Läs mer

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap European Employee Index Sverige 2012 - Årgång 12 Vägen till högre arbetsglädje Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap Ledare Sverige har klarat de senaste årens

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning Europeiska Kommissionen Ung och Aktiv i Europa Programhandledning (Gäller från och med 1 januari 2012) ecdc.europa.eu Version 2012-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 DEL A ALLMÄN INFORMATION OM UNG

Läs mer

Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans

Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans Instrumentet ELIMINERA KÖNSFÖRDOMAR BYGGA BRA AFFÄRSVERKSAMHET Tips och instrument för smarta chefer Utarbetat av det Internationella utbildningscentrum

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13 European Employee Index 2013 Sverige 2013 - Årgång 13 INNEHÅLL 04 06 08 10 Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna Svenska prestationer håller inte måttet Arbetsglädje & prestationskultur Sverige

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet)

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Europeiska kommissionen Icke-bindande handbok om god praxis i syfte att genomföra direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Edman, Elin Petersson, Marie Mittuniversitetet, Östersund Institutionen för Hälsovetenskap C-uppsats, Rehabiliteringsvetenskap 15 HP Juni 2011 Östersund

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

EN HANDBOK FÖR BESLUTSFATTARE

EN HANDBOK FÖR BESLUTSFATTARE 1 (87) Karriärvägledning EN HANDBOK FÖR BESLUTSFATTARE OECD 2 (87) FÖRORD EU-toppmötet i Lissabon år 2000 satte upp målet att Europa till 2010 bl.a. skulle bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Arbeta med flyt. En webbaserad metod för att förebygga sjuknärvaro och sjukskrivning samt optimera arbetsförmåga, effektivitet och arbetsglädje.

Arbeta med flyt. En webbaserad metod för att förebygga sjuknärvaro och sjukskrivning samt optimera arbetsförmåga, effektivitet och arbetsglädje. Arbeta med flyt En webbaserad metod för att förebygga sjuknärvaro och sjukskrivning samt optimera arbetsförmåga, effektivitet och arbetsglädje. Diarienummer 2010 3010011 Författare: Karin Villaume och

Läs mer