Arbets- och miljömedicin Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbets- och miljömedicin Lund"

Transkript

1 Rapport nr 14/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbetsmiljö och hälsa hos lärare i grundskolan Resultat från baslinjeundersökning på 49 skolor i södra Sverige Inger Arvidsson Jenny Gremark Simonsen Camilla Dahlqvist Lothy Granqvist Anna Larsson Björn Karlson Catarina Nordander Arbets- och miljömedicin, Lund

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 3 SYFTE 3 MATERIAL OCH METODER 3 Undersökningsdeltagare 3 Metoder 4 Enkätundersökning 4 Fördjupad undersökning 5 Tekniska mätningar av fysisk arbetsbelastning 5 Statistiska metoder 6 RESULTAT 7 Hälsotillstånd i muskler och leder 7 Psykosocial arbetsmiljö 11 Fysisk arbetsbelastning 15 Samband mellan arbetsmiljö och smärta i muskler och leder 18 Sammanfattning av svaren på de öppna intervjufrågorna 19 DISKUSSION 22 Hälsotillstånd i muskler och leder 22 Fysisk arbetsbelastning 22 Psykosocial arbetsmiljö 22 Kontext 23 Förslag till åtgärder 23 REFERENSER 24 Sidan SAMMANFATTNING Baksidan 2

3 BAKGRUND Besvär och sjukdomar i muskler och leder utgör ett stort folkhälsoproblem, och en stor del av dessa besvär antas ha samband med arbetet. Både hög fysisk arbetsbelastning och bristande psykosocial arbetsmiljö kan påverka risken för besvär (1, 2), liksom individuella faktorer (3). Det finns alltså kännedom om olika riskfaktorer för smärta/besvär, men vilka faktorer som har störst betydelse, och som bör prioriteras vid förebyggande åtgärder, är fortfarande oklart Det är välkänt att arbete inom sjukvården innebär ergonomiska belastningar, såsom lyft/förflyttningar av patienter och besvärliga arbetsställningar. Vid en pilotundersökning av operationspersonal fann vi att arbetet, trots den höga fysiska belastningen, upplevdes som mycket stimulerande och att personalen trivdes bra. Lärare å andra sidan anses ha en hög psykosocial belastning. De har ett omväxlande och fysiskt relativt lätt arbete, vilket gör dem särskilt intressanta att studera. Arbets- och miljömedicin i Lund har under många år undersökt fysisk och psykosocial arbetsbelastning i olika yrkesgrupper, för att identifiera risker för smärta. Syftet är att skapa kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder. Som ett led i detta arbete studerar vi nu arbetsmiljö och hälsa hos sjukvårdspersonal (operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, undersköterskor och personal som arbetar med ultraljudsdiagnostik) samt lärare inom grundskolan. Denna rapport omfattar resultat för lärare som arbetar i årskurs 4-9, från 49 olika skolor i södra Sverige. Vi har valt att inkludera lärare som huvudsakligen arbetar med teoretiska ämnen, eftersom lärare i praktiska ämnen kan ha en mer krävande fysisk arbetsbelastning. Vissa jämförelser kommer att göras med operationspersonalen som har undersökts samtidigt med samma metoder. Undersökningen utgör basen i ett större långsiktigt (prospektivt) projekt. Cirka 2,5 år efter första undersökningen kommer vi därför att göra en uppföljning med en ny enkät till alla deltagare, med frågor om hälsotillstånd, arbetsmiljö och eventuella förändringar i arbetssituationen. Projektet är finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) SYFTE Syftet med projektet är att klarlägga betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer för besvär i muskler och leder, och därmed ge kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder. MATERIAL OCH METODER Undersökningen omfattade totalt 49 olika skolor i Malmö, Helsingborg, Lund, Halmstad, Staffanstorp, Hässleholm och Växjö. Samtliga deltagare fick besvara frågor om hälsotillståndet i muskler och leder, fysisk arbetsbelastning, psykosocial arbetsmiljö och individuppgifter. Vid 45 skolor inhämtades uppgifterna genom enkätundersökning. Vid fyra av skolorna genomfördes fördjupade undersökningar, där lärarna dessutom deltog i klinisk undersökning av nacke, axlar, armar och händer, samt intervju om upplevda arbetsförhållanden. Den fysiska arbetsbelastningen, dvs. arbetsställningar, rörelser och muskelaktivitet, registrerades med tekniska mätningar hos en mindre grupp lärare (totalt 22 personer). Samtliga delar av projektet genomfördes under perioden september 2010 till december Undersökningsdeltagare På de deltagande skolorna tillfrågades samtliga lärare som undervisade i teoretiska ämnen på hög- och mellanstadiet, sedan minst 3 månader och med minst 50 % tjänstgöring (n=769). Totalt deltog 68 % av de tillfrågade, dvs. 520 personer. Fördelning på kön och typ av undervisning framgår av tabell 1. Medelåldern för kvinnorna var 48 (23-67) år och för 3

4 männen 48 (27-67) år. Fördjupade undersökningar utfördes på 133 av lärarna (96 kvinnor och 37 män). Tabell 1. Undersökningsdeltagare; antal kvinnor och män samt antal personer som undervisade i årskurs 7-9, respektive 4-6. Undervisning Kvinnor Män Alla Teoretiska ämnen, årskurs Mellanstadiet (årskurs 4-6) Totalt Dessutom deltog 59 lärare som undervisade i praktiska ämnen (idrott, slöjd, musik, eller hemkunskap) helt eller övervägande delen av tiden. Dessa personer ingår inte i nedanstående resultatredovisning eftersom de var för få och därmed inte representativa för sina grupper. Metoder Enkätundersökning Enkäten innehöll frågor om hälsotillstånd i muskler och leder, individuppgifter, fysisk arbetsbelastning, psykosocial arbetsmiljö, upplevd hälsa, känslor relaterade till arbetet (utmattning), samt ledarskap: Kartläggning av hälsotillstånd i muskler och leder. Deltagarna fick besvara frågor om upplevda besvär från muskler och leder under de senaste 7 dagarna och de senaste 12 månaderna enligt ett standardiserat frågeformulär (4). Dessutom ställdes frågor om besvärens intensitet, om hur vanligt förekommande och hur långvariga besvären var, samt om undersökningsdeltagarna ansåg att de hade något samband med nuvarande arbete. Individuppgifter: Frågor om ålder, arbetsuppgifter, civilstånd, antal hemmavarande barn, tobaks- och motionsvanor samt tidigare anställningar. Fysisk arbetsbelastning: Frågor ställdes om den fysiska arbetsbelastningen enligt Questionnaire-based mechanical exposure indices (5). I skalan finns ett mekaniskt index med 11 frågor om arbetsställningar och ensidiga rörelser och ett fysiskt index med 7 frågor om lyft och fysisk aktivitet. Varje fråga har tre svarsalternativ (1= Nästan inte/inte alls, 2 = Något eller 3 = Mycket ). Poängen adderades för varje individ. Baserat på poängsumman fördelades individerna i fyra belastningskategorier för varje index (från låg till hög) och andelen personer i respektive kategori beräknades. Dessutom ställdes frågor om hur mycket lärarna arbetade med dator och om de var nöjda med datorarbetsplatsens utformning. Job Content Questionnaire användes för mätning av psykosociala arbetsförhållanden baserat på Karaseks och Theorells krav kontroll modell (6). Formuläret innehöll 26 frågor om psykosociala arbetsförhållanden. Frågor ställdes om krav på snabbhet, hårt arbete, koncentration och motstridiga krav. Deltagarna fick besvara frågor om kontroll; t ex möjlighet att fatta egna beslut, frihet att bestämma hur arbetet ska utföras, inflytande över arbetet samt utvecklingsmöjligheter. Modellen inbegrep även frågor om socialt stöd från arbetskamrater och ledning. Frågorna - i form av påståenden - besvaras på en 4-gradig skala från 1 ( Håller inte alls med ) till 4 ( Håller med fullständigt ). Medelvärdet för varje dimension beräknades för varje individ och för hela personalgruppen. Dessutom beräknades gruppens medianvärden för jämförelse med medianvärdena för en stor skånsk referentgrupp bestående av personer inom olika yrken ( Skånepopulationen ; 7). Copenhagen Psychosocial Questionnaire, COPSOQ (8, 9) användes för en fördjupad analys av olika typer av krav i arbetet, i dimensionerna emotionella krav, krav på att dölja känslor och sensoriska krav (krav på bra syn, precision, koncentration och uppmärksamhet). Enkäten innehöll också frågor om hur personalen upplevde ledningen och dess arbete. Frågorna besvarades enligt en 5-gradig skala, från 1 (i mycket liten utsträckning) till 5 (i mycket stor utsträckning). Medelvärdet för varje dimension beräknades för varje individ och 4

5 för hela personalgruppen. Möjliga poäng är i varje dimension. Resultaten jämförs med en referentpopulation bestående av personer inom olika yrken (n= ), som beskrivs i Kristensen et al (8). Maslachs Burnout Inventory (10). Arbetsrelaterad utbrändhet (utmattning) mäts i tre olika dimensioner: utmattning, cynism/likgiltighet och professionell effektivitet. Formuläret innehåller 16 frågor som berör känslor relaterade till arbetet och emotionell belastning. Exempel på frågor om utmattning är Jag känner mig känslomässigt uttömd av mitt arbete, Jag känner mig utmattad vid arbetsdagens slut, och Att arbeta hela dagen är verkligen en påfrestning för mig. Exempel på frågor i dimensionen cynism är Jag har blivit mindre entusiastisk över mitt arbete, Jag vill bara göra mitt arbete och inte bli störd och Jag tvivlar på betydelsen av mitt arbete. Den professionella effektiviteten bedöms med frågor som Jag anser att jag gör ett bra jobb, Jag känner att jag gör effektiva insatser för arbetsplatsens verksamhet och Jag kan effektivt lösa de problem som uppkommer i mitt arbete. Frågorna besvaras enligt en 7-gradig skala, från aldrig till varje dag. Medelvärdet för varje dimension beräknades för varje individ och för hela personalgruppen. Referentgrupperna består dels av 74 patienter som var sjukskrivna på grund av utmattning/depression (11) och dels av allmänpopulationen i två nordiska länder (totalt 2402 individer; 12, 13). Fördjupade undersökningar Intervju/enkät: De personer som deltog i fördjupade undersökningar besvarade samma frågor som beskrivits ovan. Frågorna om hälsotillstånd och individfaktorer ställdes vid intervju; övriga genom enkät. Dessutom fick deltagarna vid intervjun besvara öppna frågor om positiva respektive negativa faktorer i arbetet och om vilka arbetsmoment som de ansåg vara mest belastande för kroppen. Det fanns också möjlighet att lämna egna förslag angående förbättringar av arbetsmiljön. Klinisk undersökning: Nacke, axlar, bröstrygg, armbågar och händer undersöktes kliniskt av en leg. sjukgymnast, enligt en standardiserad metod (2, 14). I undersökningen testades rörlighet, styrka, nervfunktion samt ömhet i muskler, senfästen och leder. Eventuella undersökningsfynd registrerades och om dessa uppfyllde vissa förutbestämda kriterier kunde diagnoser ställas. Andel personer (%) med minst en diagnos i nacke och/eller axel respektive armbåge och/eller hand beräknades, för jämförelse mellan olika grupper (2). Tekniska mätningar av fysisk arbetsbelastning Den fysiska belastningen i form av muskelaktivitet, arbetsställningar och arbetsrörelser, registrerades hos 13 kvinnliga och 9 manliga lärare (representativt urval) som arbetade på fyra olika skolor. Den fysiska belastningen registrerades kontinuerligt under en vanlig arbetsdag med alla förekommande uppgifter, under i genomsnitt 5 timmar per person. Data som redovisas i denna rapport omfattar de genomsnittliga mätvärdena för kvinnorna respektive männen. Vi använde följande metoder: Inklinometri. Denna metod mäter arbetsställning och arbetsrörelser genom registrering av positionerna för huvud, övre delen av ryggen och båda armarna, i förhållande till lodlinjen, 20 gånger/sekund. För detaljer om metoden, se referens (15). Elektromyografi (EMG). Den elektriska aktiviteten i skuldermuskulaturen (m. trapezius) och i underarmsmuskulaturen (m. extensor brevis och longus) registrerades via ytelektroder som klistrades på huden. Muskelaktiviteten under arbetet relaterades till den elektriska aktivitet som registrerats när personen fått spänna sina muskler maximalt vid ett test före själva mätningen. Dessutom registrerades den muskulära vilan, d.v.s. andelen tid som muskeln inte uppvisade någon aktivitet och hade möjlighet till återhämtning. Se referens (16). Goniometri. Denna metod mäter positioner och rörelser för händer och handleder. Dessutom beräknades hur stor del av mätperioden som handleden hölls stilla (rörelsehastighet < 1 /sekund). För mer detaljerad information, se referens (17). Dataloggrar (4 st.) och minneskort användes för registrering och lagring av mätdata. Dessa förvarades i fickor på en väst som bars av mätpersonerna under hela mätningen. 5

6 Statistiska metoder För jämförelse mellan olika grupper avseende andel personer med smärta från nacke/axlar respektive armbåge hand användes logistisk regression. För psykosociala variaber användes Mann Whitney U test. För analyser av samband mellan smärta och olika faktorer i arbetsmiljön användes logistisk regression. I alla test användes p<0.05 som gräns för statistisk signifikans. 6

7 RESULTAT Hälsotillstånd i muskler och leder Upplevda besvär: Det var en förhållandevis hög andel av de kvinnliga lärarna (43 %) som angav att de hade haft besvär från nacke och/eller axlar under de senaste sju dagarna. Jämfört med andra yrkesgrupper som besvarat samma frågor, har de kvinnliga lärarna ungefär samma värden som undersköterskor, tandläkare och kontorsarbetare (figur 1). Figur 1. Andel kvinnor (%) i olika yrkesgrupper som rapporterat besvär från nacke/axlar de senaste 7 dagarna. Lärarna (svart stapel) består av 372 kvinnor från 49 olika skolor. Figur 2. Andel män (%) i olika yrkesgrupper som rapporterat besvär från nacke/axlar de senaste 7 dagarna. Lärarna (svart stapel) består av 135 män från 49 olika grundskolor. Fi 7

8 Andelen manliga lärare med besvär från nacke/axlar var 28 %, vilket var ungefär lika vanligt som hos män med kontors- och datorarbete, fastighetsskötsel eller varierat industriarbete (figur 2). Besvär från nacke/axlar var således vanligare bland kvinnorna än bland männen och skillnaden mellan könen var statistiskt signifikant. Besvär från armbåge/hand var mindre vanligt hos lärarna; 16 % av kvinnorna och 11 % av männen rapporterade besvär de senaste 7 dagarna. Detta var relativt låga andelar i jämförelse med övriga yrkesgrupper. Figur 3. Upplevda besvär hos kvinnliga och manliga lärare. Andelen (%) av de kvinnliga och manliga lärarna som rapporterat att de hade besvär från olika delar av kroppen de senaste 7 dagarna. Figur 4. Upplevda besvär hos kvinnliga lärare i årskurs 7-9 respektive årskurs 4-6. Andel (%) av de kvinnliga lärarna som angett att de hade besvär från olika delar av kroppen de senaste 7 dagarna.. 8

9 Upplevda besvär från olika kroppsdelar: Det var en högre andel av kvinnorna jämfört med männen som rapporterade att de hade haft smärta/besvär från olika delar av kroppen de senaste 7 dagarna (figur 3). Detta gällde för samtliga kroppsregioner utom för armbågarna. Andelen kvinnor som rapporterade smärta/besvär från olika delar av kroppen var högre för högstadielärarna (årskurs 7-9) jämfört med mellanstadielärarna (årskurs 4-6; figur 4). Skillnaderna var statistiskt signifikanta för bröstrygg och ländrygg. Eftersom gruppen av manliga lärare i årskurs 4-6 var förhållandevis liten går det inte att göra motsvarande jämförelse för männen. Relation till arbetet De lärare som angett att de hade haft smärta/besvär från nacke/axlar under de senaste 12 månaderna (totalt 313 personer, dvs.64 % av kvinnorna och 50 % av männen) tillfrågades om de trodde att besvären hade samband med nuvarande arbete. Av dessa ansåg cirka en fjärdedel att besvären inte hade något samband med arbetet och 14 % svarade att de inte visste. Resterande (191 personer; 61 %) ansåg att deras smärta/besvär var relaterade till olika faktorer i arbetsmiljön. De vanligaste angivna orsakerna till besvär från nacke/axlar var stress och/eller muskelspänning (77 personer) samt datorarbete (50 personer). Den vanligaste angivna orsaken till ländryggsbesvär var arbetsställningen då man böjde sig framåt över elevernas bänkar. Fördjupad undersökning Lärarna som deltog i klinisk undersökning av nacke, axlar, armbågar och händer jämförs med andra yrkesgrupper som har blivit undersökta med samma metod. I figur 5 och 6 visas den procentuella andelen i olika yrkesgrupper, som fått minst en diagnos i nacke och/eller axlar vid undersökningen. Det var få kvinnliga lärare som fick någon diagnos i nacke/axlar (14 %) jämfört med de andra yrkesgrupperna (figur 5). Förekomsten av diagnoser var dock något högre hos högstadielärarna jämfört med mellanstadiet (ej i figur). Andelen manliga lärare med diagnos låg också på en låg nivå (11 %; figur 6). Diagnoser i nacke/axlar är generellt mindre vanliga hos män än hos kvinnor, vilket förklarar att de manliga lärarna har en medelhög nivå jämfört med de andra undersökta grupperna. Diagnoser i armbåge och/eller hand var ovanliga hos lärarna. Ingen av männen och endast 5 % av kvinnorna fick någon armbåge/hand diagnos vid undersökningen. 9

10 Figur 5. Andel kvinnor (%) i olika yrkesgrupper med minst en diagnos i nacke/axlar. Lärarna (svart stapel) består av 96 kvinnor från fyra olika grundskolor Figur 6. Andel män (%) i olika yrkesgrupper, med minst en diagnos i nacke/axlar, i olika yrkesgrupper. Lärarna (svart stapel) består av 37 män från fyra olika grundskolor. 10

11 Psykosocial arbetsmiljö Vår undersökning visar att den psykosociala arbetsmiljön på de undersökta grundskolorna var krävande. En mycket hög andel av lärarna upplevde höga krav i arbetet (särskilt emotionella krav) och det finns en förhöjd grad av utmattning hos lärarna jämfört med referentgrupperna. Lärarna som undervisade i årskurs 7-9 var mer ansträngda jämfört med dem som arbetade i årskurs 4-6. De kvinnliga lärarna hade signifikant högre värden för krav och utmattning, jämfört med männen. Figur 7. Upplevda krav, kontroll och socialt stöd hos lärare (både kvinnor och män) jämfört med referentgruppen. I figuren visas medianen (dvs. det mittersta värdet) för respektive grupp. Figur 8. Genomsnittliga poäng i dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd för kvinnliga (n=369) och manliga lärare (n =134) på 49 olika grundskolor. Krav, kontroll och socialt stöd (Job Content Questionnaire; figur 7 och 8): En stor andel av lärarna (76 %) upplevde höga krav i arbetet, dvs. att de hade värden som låg över 11

12 medianvärdet för referentpopulationen. De kvinnliga lärarna upplevde signifikant högre krav än männen (figur 8). Lärarna hade höga värden för kontroll. Två tredjedelar (68 %) hade värden som var högre än medianvärdet för referentpopulationen, medan en tredjedel (32 %) upplevde låg kontroll i arbetet. Detta tyder på att majoriteten av lärarna upplevde att de hade goda möjligheter att påverka sitt arbete. Lärarna som undervisade i årskurs 4-6 hade signifikant högre värden för kontroll jämfört med dem som undervisade i årskurs 7-9. Socialt stöd: Lärarna skiljde sig inte signifikant från referenterna avseende socialt stöd och det fanns inte heller några skillnader mellan män och kvinnor. Olika typer av krav i arbetet (Copenhagen Psychosocial Questionnaire; figur 9 och 10): Generellt upplevde lärarna betydligt högre emotionella krav än referentpopulationen, som bestod av personer inom många olika yrken (figur 9). Andra studier av lärare har visat likartade resultat, vilket tyder på att det är arbetets karaktär (kontakt med barn) som ställer höga emotionella krav. De kvinnliga lärarna hade signifikant högre medelvärden än männen (figur 10). Lärarna hade också förhöjda nivåer avseende krav på att dölja känslor, jämfört med referenterna. De sensoriska kraven (dvs. krav på koncentration, uppmärksamhet och precision) låg på samma nivå som hos referenterna. Figur 9. Olika typer av krav i arbetet: Upplevda emotionella krav, krav på att dölja känslor och sensoriska krav, hos lärare (n = 494) jämfört med en referentpopulation bestående av personer med olika yrken (n = ) 12

13 Figur 10. Olika typer av krav i arbetet: Upplevda emotionella krav, krav på att dölja känslor och sensoriska krav, hos kvinnliga (n = 363) och manliga lärare (n =131). Utmattning: Lärarna hade en högre grad av utmattning jämfört med operationssjuksköterskor (enbart kvinnor) och referentpopulationen (figur 11). En hög andel av lärarna (26 %) hade en medelpoäng 4 (figur 12), vilket innebar att de i genomsnitt svarade En gång i veckan eller oftare, på frågorna i utmattningsskalan (se exempel på frågor i metoddelen). Genomsnittet för gruppen av lärare låg dock lägre än för patientgruppen som sökt vård på grund av utmattningssyndrom. Även dimensionen cynism/likgiltighet (dvs. en coping strategi för att hantera emotionell belastning) låg något högre hos lärarna jämfört med referentpopulationen (figur 11). De genomsnittliga värdena för professionell effektivitet låg högt hos lärarna (ej i figur). De kvinnliga lärarna hade signifikant högre värden för utmattning än männen (figur 11), medan männen hade något högre värden för cynism (dock ej statistiskt signifikant). Det fanns inga skillnader mellan könen avseende professionell effektivitet (ej i figur). Lärarna som undervisade i årskurs 7-9 hade var generellt mer ansträngda än de som undervisade i årskurs 4-6; med signifikant högre värden för cynism/likgiltighet (ej i figur). Även poängen för utmattning låg något högre för lärarna i årskurs 7-9 jämfört med årskurs 4-6, men denna skillnad var inte statistiskt signifikant. Den professionella effektiviteten låg signifikant lägre för lärarna i årskurs 7-9, men fortfarande på en hög nivå jämfört med referenterna. 13

14 Figur 11. Maslach Burnout Inventory. Dimensionerna utmattning och cynism. Figuren visar de genomsnittliga värdena för manliga (n = 132) och kvinnliga lärare (n = 365) jämfört med kvinnliga operationssjuksköterskor (n = 292), patienter som sökt vård på grund av utmattningssyndrom (n = 74), samt en referentgrupp med allmänpopulation från två nordiska länder. I figuren anges poängen (0-6 poäng) med svarsalternativen i text för frågorna i skalan. Dimensionen utmattning för 497 kvinnliga och manliga lärare. Medelvärde = 2,89. Figur 12. Maslachs Burnout Inventory. Fördelning av 497 lärares poäng i dimensionen utmattning. I figuren visas antalet personer med genomsnittliga poäng från 0 (= Aldrig ) till 6 (= Varje dag ) på frågor om utmattning [se exempel på frågor i metoddelen (sidan 4), samt svarsalternativen i text i figur 11]. 14

15 Fysisk arbetsbelastning Mekaniskt och fysiskt index (baserat på enkätsvar): Få av lärarna angav en hög fysisk arbetsbelastning. Det mekaniska indexet (påfrestande arbetsställningar och ensidiga rörelser) visade att 11 % av lärarna låg i högsta belastningskategorin, vilket kan jämföras med 68 % hos operationssjuksköterskor (n=251) som besvarat samma frågor. Det fysiska indexet (tunga lyft och fysisk aktivitet) visade att endast 4 % av lärarna låg i högsta exponeringskategorin, jämfört med 42 % hos operationssjuksköterskorna. Datorarbete. Majoriteten av lärarna (68 %) angav att de arbetade mycket med datorer. På frågan Är du nöjd med utformningen av din datorarbetsplats? svarade 30 % att de var mycket eller ganska nöjda, medan 34 % var ganska eller mycket missnöjda (figur 13). Figur 13. Lärarnas svar på frågan: Är du nöjd med utformningen av din datorarbetsplats? (n = 489). Resultat av de tekniska mätningarna: De tekniska mätningarna registrerade mätgruppens genomsnittliga belastningar under arbetsdagen. Lärarnas belastningar jämförs med cirka 25 andra grupper med olika arbeten, som har registrerats med samma mätmetoder (figur 14-16). Mätvärdena för lärarna låg som väntat på en bra nivå, vilket tyder på att den fysiska arbetsbelastningen sannolikt inte medför någon förhöjd risk för belastningsskador. De genomsnittliga muskelbelastningarna för skuldrorna (Kappmuskeln) och underarmarna var låga, och det förekom inte några anmärkningsvärda toppbelastningar. Lärarna hade en hög andel vila i skuldermuskulaturen (kvinnor 17 % och män 27 % av tiden; figur 14) där vila definieras som muskelaktivitet <0.5% av den maximala. Detta tyder på en god möjlighet till återhämtning mellan mer ansträngande moment. 15

16 Lärare, män Lärare, kvinnor Figur 14. Muskulär vila under arbetet (dvs. % av tiden med muskelaktivitet under 0.5% av maximal aktivitet) hos kvinnor och män i olika yrken. Detta mått visar möjlighet till återhämtning för muskulaturen. Figuren visar gruppernas genomsnittliga värden. Lärarnas rörelsehastigheter låg på en bra nivå för huvud, armar och händer; dvs. hastigheterna var relativt låga i förhållande till grupper med snabbt och ensidigt arbete (t ex repetitivt industriarbete), men högre än de grupper som anses ha statiska belastningar (t ex tandvårdarbete eller intensivt datorarbete). Som exempel visas i figur 15 lärarnas rörelsehastigheter för höger arm, jämfört med övriga yrkesgrupper. 16

17 Lärare, kvinnor Lärare,män Figur 15. Rörelsehastighet för höger arm (antal grader per sekund) i olika arbeten. Figuren visar gruppernas genomsnittliga medianvärden (dvs. mittvärden) under arbetsdagen. Det förekom arbete med relativt höga positioner för armarna (>50 grader i förhållande till lodlinjen) under 10 % av tiden, vilket är medelhögt jämfört med övriga yrken. Sådana positioner kan exempelvis förekomma då man skriver på tavlan och de kan upplevas ansträngande för personer med axelbesvär. Medianvärdet under arbetsdagen låg dock på en relativt låg nivå. Mätningarna visade också att lärarna böjde huvudet framåt mer än 40 grader under 10 % av tiden, vilket också är en medelhög nivå i jämförelse med övriga yrkesgrupper (figur 16). Framåtböjt huvud förekommer t ex vid skrivbordsarbete och när läraren böjer sig framåt över elevernas bänkar. 17

18 Lärare, män Lärare, kvinnor Figur 16. Huvudets framåtböjning i förhållande till lodlinjen, hos kvinnor och män i olika arbeten. Figuren visar gruppernas genomsnittliga toppbelastning under 10 % av arbetsdagen. Samband mellan arbetsmiljö och smärta/besvär i muskler och leder Smärta i nacke/axlar visade sig vid statistisk testning samvariera med höga krav, ökad utmattning, emotionella krav och sämre ledarskap, missnöje med datorarbetsplatsens utformning och mekaniskt index (arbetsställningar/rörelser). Dessutom fanns samband mellan smärta och brist på avkoppling på fritiden, samt sömnsvårigheter. Kontroll, socialt stöd, krav på att dölja känslor, sensoriska krav, cynism, professionell effektivitet, fysiskt index (lyft/fysisk belastning), ålder, träning, rökning eller hemarbete (ej yrkesarbete) visade inga signifikanta samband med smärta i nacke/axlar. Smärta i armbåge/hand var signifikant associerade med ökad ålder, mekaniskt index (arbetsställningar/rörelser), fysiskt index (lyft/fysisk belastning) och sömnsvårigheter. Övriga faktorer var inte signifikant associerade med smärta i armbåge/hand. Eftersom denna del av projektet är en tvärsnittstudie kan vi inte uttala oss om orsak och verkan, dvs. vi vet inte om arbetsmiljön orsakar smärta eller om smärtan påverkar svaren i enkäten. Resultaten av vår kommande uppföljningsenkät kommer att ge mer information om eventuella orsakssamband. 18

19 Sammanfattning av svaren på de öppna intervjufrågorna Personalen som deltog i fördjupade undersökningar (totalt 133 personer; 104 på högstadiet och 29 på mellanstadiet) fick vid intervjun besvara ett antal öppna frågor om arbetsmiljön. Nedan presenteras frågorna och deltagarnas spontana svar. Svaren är grupperade efter likartat innehåll. Antalet personer som framfört synpunkterna anges inom parantes. Antalet positiva kommentarer var fler än de negativa. En majoritet av personalen angav att kontakten med elever och arbetskamrater var positiva faktorer i arbetet, liksom själva undervisningen. Många tyckte att arbetet var omväxlande, självständigt och utvecklande. Över hälften av lärarna svarade att stress, för hög arbetsbelastning och en ständig känsla av att inte hinna med var negativa faktorer i arbetsmiljön. En tredjedel av lärarna angav att det var för mycket administrativt arbete. För mycket stillasittande och dålig ergonomi vid datorarbetsplatsen angavs som belastande för kroppen, liksom att bära/transportera böcker och annan utrustning. Lärarnas förslag till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön berörde behovet av att minska stressen, t ex. genom fler lärare och mindre elevgrupper. Vad är positivt med ditt arbete? Eleverna Kontakten med eleverna (84 personer) Att arbeta med barn och ungdomar Trevliga elever Positiv respons från barnen Att möta barn från olika kulturer Kollegorna Samarbete med kollegor (51 personer) Trevliga arbetskamrater Sociala kontakter i arbetet Att arbeta i arbetslag Undervisningen Det är roligt att vara lärare och mentor (35 personer) Positivt att se hur eleverna utvecklas och gör framsteg Att lära ut - pedagogiska lösningar Intressanta ämnen Variation Varierande arbete (32 personer) Omväxlande arbete Det händer olika saker varje dag Självständigt Möjlighet att påverka sitt arbete (24 personer) Självständigt arbete Frihet att själv planera Flexibla arbetsuppgifter Utvecklande Ett kreativt arbete (23 personer) Utmanande Man utvecklas som person Man lär sig nya saker hela tiden Bra arbetsklimat Trevlig stämning (17 personer) Trivs bra; bra skola Ett viktigt arbete Man känner att man gör nytta (9 personer) Ett meningsfullt arbete; ett viktigt jobb 19

20 Vad är negativt med ditt arbete? Stress Arbetsbelastningen är för hög (70 personer) Brist på resurser, det behövs mer personal För många olika arbetsuppgifter Fler och fler arbetsuppgifter läggs på men ingenting tas bort Ständig känsla av att inte hinna, tiden räcker inte till För många elever Känsla av otillräcklighet, stark frustration Många säger att de inte kommer att orka Administration För mycket administrativt arbete (41 personer) Mycket dokumentationen som inte är nödvändig Administrationen stjäl tid från eleverna och undervisningen Det är för lite fokus på undervisningen Hög ljudnivå Bullerproblem (20 personer) Hög ljudnivå i korridorer och klassrum Konflikter Konflikter med elever (17 personer) Konflikter och slagsmål mellan elever Tuff social miljö bland eleverna Undervisning i dåligt fungerande grupper Jobbigt att ringa föräldrar till barn som inte sköter sig Sociala problem Elever som mår dåligt; många elever har svåra problem (7 personer) Social problematik som man inte kan påverka Inga vikarier Inga externa vikarier (5 personer) Oplanerad undervisning när man får vikariera för sjuk kollega All egen planering rasar Brist på rast Hinner inte ta pauser; för mycket rastvakter (5 personer) Brist på rast, brist på vila Ingen arbetsro Ingen egen arbetsplats; ingen arbetsro (5 personer) Kö till datorerna Kan du säga vilka arbetsmoment som är mest belastande för din kropp i ditt arbete? Datorarbete Datorarbete, mer och mer (29 personer) Mycket stillasittande Datorprogram som inte fungerar Gemensamma datorarbetsplatser ej individanpassade Dålig datorergonomi leder till vriden arbetsställning Trångt i arbetsrummet Lyfta/bära Lyfta/bära/transportera böcker och utrustning mellan olika salar (21 personer) Ständigt byte av salar vilket innebär mycket bärande Mycket spring i trappor, långa vägar att gå Transport av utrustning 20

21 Skriva på tavlan Skriva på tavlan får kramp ibland (7 personer) Står framåtböjd Böjer sig över eleverna i hjälpsituation (7 personer) Står framåtböjd över skolbänkarna Vad bör man göra för att förbättra arbetsmiljön? Mer resurser Minska stressen anställ mer personal (23 personer) Mer ekonomiska resurser Mindre elevgrupper/klasser; färre elever per lärare Anställa mer administrativ personal och fritidspedagoger Sätta in externa vikarier så vi slipper vikariera för varandra Minska ljudnivån Bättre ljuddämpning, bättre isolering (19 personer) Gemensamt regelverk där alla hjälps åt för att sänka ljudnivån Möbler med ljuddämpande material, mer textil Ledningen Tydligare ledare; tydligare rutiner (14 personer) Arbetsledning som kan stå emot krav uppifrån Klar och tydlig ledning som kan ta kritik Delaktighet i beslut och framförhållning Arbetsledning som syns i verksamheten Ledningen bör ta tillvara förslag från personalen Politiker bör se över lärarnas arbetstid och uppgifter Minskad administration (14 personer) Ta bort en del av dokumentationen, det är onödigt arbete Plocka bort icke pedagogiska uppgifter Ta bort allt sidoarbete och fokusera på undervisningen Öka tiden med barnen; låt oss undervisa! Ostört arbete/vila (7 personer) Fler ställen där man kan arbeta ostört Egen arbetsplats; färre om varje arbetsrum Möjlighet att vila, dvs. raster utan arbete Rum för vila Minskat bärande Att ha eget klassrum eller samma sal, så att man slipper bära (9 personer) Ha en vagn till sitt material Förvara material i anslutning till klassrummet Ergonomi vid datorarbetsplatsen (7 personer) En riktig arbetsstol, skrivbord och bra belysning Möjlighet att ställa in bord och stolar till rätt höjd Möjlighet till variation; att stå vid datorn (stå-sitt bord) 21

22 DISKUSSION Hälsotillstånd i muskler och leder Andelen kvinnliga lärare som rapporterade att de hade smärta i nacke-axelregionen var på medelhög nivå, vilket var något oväntat med avseende på den relativt låga fysiska arbetsbelastningen. Jämfört med kvinnor och män i andra yrken (2) hade lärarna dock en låg frekvens av diagnoser i nacke/axlar. Vi tolkar detta som att många av lärarna hade smärta från nacke-skuldra, men inte av så allvarlig karaktär att det blev någon diagnos vid den kliniska undersökningen. Många lärare angav stress och muskelspänning som möjliga orsaker till smärta från nacke/axlar, vilket bekräftas av våra analyser om samband mellan smärta och psykosociala faktorer. Smärta/besvär och diagnoser i armbåge/hand var mindre vanligt hos lärarna. Smärta från denna kroppsregion var framför allt associerad med den fysiska arbetsbelastningen, samt ökad ålder. Detta stämmer väl med fynd från tidigare studier (18) som har visat att psykosociala faktorer var associerade med smärta i nacke/axlar, men inte med smärta i armbåge/hand. Det flesta studier av smärta i rörelseorgan visar att kvinnor är mer drabbade än män (2). Lärarna skiljer sig inte från andra yrkesgrupper i det avseendet. Ett oväntat fynd var att de kvinnliga lärarna som undervisade i årskurs 7-9 hade högre förekomst av besvär jämfört med lärarna i årskurs 4-6. Orsaken är oklar. Möjligen har lärarna i årskurs 7-9 högre fysiska belastningar eftersom de ofta undervisar i olika lokaler och får bära mer. Eftersom lärarna i årskurs 7-9 hade sämre värden i flera psykosociala dimensioner är det dock troligare att symtomen beror på spänningar relaterade till den psykosociala arbetsmiljön. Fysisk arbetsbelastning Våra tekniska mätningar av den fysiska arbetsbelastningen visade som väntat att lärarna låg på en bra nivå i jämförelse med personal i en lång rad andra yrken (15). Svaren i enkäten visade också att lärarna låg på en bättre nivå än t ex operationspersonal. Det förekommer dock en del arbetsuppgifter som kan vara fysiskt belastande. Många lärare delar datorarbetsplats med en eller flera kollegor, vilket kan medföra ergonomiska problem på grund av svårigheter med individuell anpassning. Så mycket som en tredjedel av lärarna var missnöjda med datorarbetsplatsens utformning. Andelen arbetstid med datorarbete ökar alltmer och detta är därför en viktig arbetsmiljöfråga. Andra belastande moment är att lyfta/bära böcker och utrustning, att stå framåtböjd vid elevernas bänkar samt att skriva på tavlan. Lärarna har dock huvudsakligen ett varierande arbete och de fysiska belastningarna ger sannolikt inte någon förhöjd risk för skador i rörelseorganen. Psykosocial arbetsmiljö Arbetet innehöll många positiva faktorer. En majoritet av personalen angav att kontakten med eleverna och att se deras utveckling var en positiv del av arbetet, liksom samarbetet med kollegorna. Många tyckte att det var roligt att undervisa. Dessutom upplevdes arbetet som omväxlande och utvecklande. Många lärare tyckte att de hade goda möjligheter att påverka sitt arbete, vilket bekräftas av att lärarna hade höga genomsnittliga värden i dimensionen kontroll. Resultaten av vår undersökning visar dock att en hög andel av lärarna upplevde en mycket pressad arbetssituation. Så mycket som 76 % av personalen upplevde höga krav i arbetet. Vid intervjuerna angav mer än hälften spontant att stress, tidsbrist och för hög arbetsbelastning var negativa faktorer i arbetet. Allt fler arbetsuppgifter och högre krav på administration upplevdes särskilt betungande. Våra data visar en förhöjd grad av utmattning hos lärarna, dels jämfört med referentgruppen och dels jämfört med de grupper vi har undersökt inom sjukvården. Detta innebär en risk för stressrelaterade sjukskrivningar och försämrad kvalitet i arbetet. Det fanns signifikanta samband mellan ledarskap och smärta i nacke/axlar; dvs. personer med smärta skattade ledarskapet sämre än de som inte hade ont. Som vi tidigare nämnt går 22

23 det inte att uttala sig om orsakssamband baserat på denna tvärsnittsstudie, men ledarskapets betydelse för hälsa och arbetsmiljö kommer att analyseras vid uppföljningen. Kontext Under de senaste decennierna har det skett en lång rad av förändringar inom skolan, som påverkar arbetsförhållanden för lärarna. Arbetet i skolan präglas av politiska beslut från både statlig och kommunal nivå. Andra exempel är förändringar i läroplanen, nya betygssystem, konkurrens mellan privata och kommunala skolor, ökade dokumentationskrav, ny teknik med datoriserad kommunikation, längre arbetstid i skolan och tidvis intensiv bevakning i massmedia. På våra undersökta skolor har det också varit en relativt hög personalomsättning bland skolledarna. Oavsett om förändringarna har upplevts positivt eller negativt, kan förändringsprocesserna i sig bidra till ökad stress (19). Förslag till åtgärder Personalens förslag till förbättringar av arbetsmiljön berörde framför allt åtgärder för att minska stressen och arbetsbelastningen. Många önskade ökade resurser till skolan, i form av ökad bemanning och mindre elevgrupper. Flera ville minska kraven på administration och datorarbete. Det fanns också önskemål om tydligare ledning. Andra förslag till förbättringar var bättre utformning av datorarbetsplatserna, samt sänkt ljudnivå genom ljuddämpande material och tydligare regler för eleverna. Resultaten av vår enkätundersökning visar också ett stort behov av stressreducerande åtgärder. Vi tror att det behövs samordnade studier/utredningar med aktörer från både skola, kommun, stat och universitet/högskola, för att i detalj utreda vilka faktorer i lärarnas arbete som påverkar stressnivåerna och som är mest angelägna att åtgärda. Det finns också behov av att samordna regelverk och krav från olika instanser. Eftersom en del av kraven på lärarna beror på politiska beslut, behövs insatser även på denna nivå. 23

24 REFERENSER 1. Östergren P-O, Hansson BS, Balogh I, Ektor-Andersen J, Isacsson A, Örbaek P, Winkel J, Isacsson S-O, for the Malmö Neck Study Group. Incidence of shoulder and neck pain in a working population: effect modification between mechanical and psychosocial exposures at work? Results from a one year follow up of the Malmö shoulder and neck study cohort. Journal of Epidemiological Community Health 2005;59: Nordander C, Ohlsson K, Åkesson I, Arvidsson I, Balogh I, Hansson G-Å, Strömberg U, Rittner R, Skerfving S. Risk of musculoskeletal disorders among females and males in repetitive/constrained work. Ergonomics 2009;52(10): Viikari-Juntura E, Martikainen R, Luukkonen R, Mutanen P, Takala EP and Riihimaki H. Longitudinal study on work related and individual risk factors affecting radiating neck pain. Occupational and environmental medicine, 2001:58(5): Kuorinka i, Jonsson B, Vinterberg H, Biering-Sörensen F, Andersson G, Jörgensen K. Standardised Nordic questionnaires for the analyses of musculoskeletal symptoms. Appl Ergon 1987; 18, Balogh I, Ǿrbaek P, Winkel J, Nordander C, Ohlsson K, Andersen J-E, Malmö Shoulder Neck Study Group. Questionnaire-based mechanical exposure indices for large population studies reliability, internal consistency and predictive validity. Scand J Work Environ Health 2001;27: Karasek R, Brisson C, Kawakami N, Houtman I, Bongers P, Amick B. The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. J Occup Health Psychol 1998;3: Carlsson F., Karlson B., Ørbæk P., Österberg K., Östergren P-O. Prevalence of annoyance attributed to electrical equipment and smells in a Swedish population, and relationship with subjective health and daily functioning. Public Health 2005; 119, Kristensen TS, Hannerz H, Hogh A, Borg V. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire- -a tool for the assessment and improvement of the psychosocial work environment. Scand J Work Environ Health 2005;31: Arvidsson I, Arvidsson M, Axmon A, Hansson G-Å, Skerfving S. Musculoskeletal disorders among female and male air traffic controllers performing identical and demanding computer work. Ergonomics Vol 49:11: Maslach C, Jackson S. MBI Maslach Burnout Inventory ("Human Services Survey"). Research Edition. Manual. Palo Alto CA: Consulting Psychologists Press; Karlson B, Jönsson P, Pålsson B, Åbjörnsson G, Malmberg B, Larsson B, Österberg K. Return to work after a workplace-oriented intervention for patients on sick-leave for burnout a prospective controlled study. BMC Public Health 2010; 10: Richardsen A. Factorial Validity and Consistency of the MBI-GS Across Occupational Groups in Norway. Int J of Stress Management 2005; 3: Ahola K, Honkonen T, Isometsä E, Kalimo R, Nykyri E, Koskinen S, Aromaa A, Lönnqvist J. Burnout in the general population. Results from the Finnish health 2000 Study. Soc Psychiatr Epidemiol 2006; 41: Ohlsson K, Attewell RG, Johnsson B, Ahlm A. An assessment of neck and upper extremity disorders by questionnaire and clinical examination. Ergonomics 1994;37: Hansson G-Å, Arvidsson I, Ohlsson K, Nordander C, Mathiassen SE, Skerfving S. Precision of measurements of physical workload during standardised manual handling. Part II: Inclinometry of head, upper back, neck and upper arms. J Electromyogr Kinesiol 2006;16: Åkesson I, Hansson G-Å, Balogh I, Moritz U, Skerfving S. Quantifying work load in neck, shoulders and wrists in female dentists. Int Arch Occup Environ Health 1997:69: Hansson G-Å, Balogh I, Ohlsson K, Skerfving S. Measurements of wrist and forearm positions and movements: effect of, and compensation for, goniometer crosstalk. J Electromyogr Kinesiol 2004;14: Arvidsson I, Axmon A, Skerfving S. A follow-up study of musculoskeletal disorders 20 months after introduction of a mouse-based computer system. Scand J Work Environ Health 2008;34(5): de Lange AH, Taris TW, Kompier MAJ, Houtman ILD, Bongers PM. Effects of stable and changing demand-control histories on worker health. Scand J Work Environ Health 2002;28:

25 Arbetsmiljö och hälsa hos lärare i grundskolan SAMMANFATTNING Som ett led i forskning om riskfaktorer för arbetsrelaterad smärta i muskler och leder har arbetsmiljön och hälsan undersökts hos lärare på 49 grundskolor i södra Sverige. Denna rapport omfattar resultat från baslinjeundersökningen. Vi kommer senare att göra en uppföljning med ny enkät till alla deltagare med frågor om hälsotillstång och arbetsmiljö. Syftet med studien är att skapa kunskaper som kan användas för förebyggande åtgärder. Undersökningen omfattar lärare som undervisade i teoretiska ämnen i årskurs 4-9. Av 768 tillfrågade deltog 520 personer (68 %); 380 kvinnor och 140 män. Samtliga fick besvara frågor om den fysiska arbetsbelastningen, psykosociala arbetsmiljön och besvär från rörelseorganen. Av dessa deltog 133 lärare från fyra skolor i fördjupade undersökningar, med intervjuer om positiva respektive negativa faktorer i arbetet, vilka arbetsmoment som de ansåg vara mest belastande för kroppen, samt om de hade förslag till förbättrande åtgärder. De deltog också i kliniska undersökningar av nacke, axlar, armar och händer enligt en standardiserad metod, där diagnoser kunde ställas. Den fysiska arbetsbelastningen registrerades hos 22 lärare med tekniska mätningar av arbetsställningar, rörelser och muskelaktivitet. Resultaten visade att andelen kvinnliga lärare som upplevde smärta/besvär från nacke/axlar låg på en medelhög nivå, jämfört med personer i ett 30-tal olika yrken som har besvarat samma frågor. Andelen kvinnliga lärare som fick någon diagnos i nacke/axlar var dock låg. Andelen manliga lärarna med besvär från nacke/axlar var lägre än för kvinnorna. Smärta/besvär i armbåge/hand var relativt ovanligt hos både kvinnor och män. Den fysiska arbetsbelastningen för lärarna var som väntat låg och ger sannolikt inte någon förhöjd risk för belastningsskador. En tredjedel av lärarna var dock missnöjda med den ergonomiska utformningen av sin datorarbetsplats. En majoritet av personalen ansåg att kontakten med elever och arbetskamrater samt själva undervisningen var positiva faktorer i arbetet. Många ansåg att arbetet var omväxlande och utvecklande. Enkätsvaren visade höga värden för kontroll, vilket tyder på att lärarna har möjlighet att påverka sitt arbete. Vår undersökning visar dock tydliga tecken på en pressad arbetssituation. En mycket hög andel (76 %) upplevde höga krav i arbetet. Vid intervjun svarade över hälften spontant att stress, tidsbrist och för hög arbetsbelastning var negativa faktorer i arbetsmiljön. Allt fler arbetsuppgifter och högre krav på administration upplevdes särskilt betungande. Studien visar en förhöjd grad av utmattning hos lärarna, vilket kan innebära en risk för stressrelaterade sjukskrivningar och försämrad kvalitet i arbetet. Lärarna som undervisade i årskurs 7-9 var mer ansträngda än de som undervisade i årskurs 4-6, och kvinnorna i högre grad än männen. Det fanns statistiskt signifikanta samband mellan smärta i nacke/axlar och arbetsrelaterade faktorer såsom höga krav, utmattning, bristande ledarskap, arbetsställningar och datorarbetsplatsens utformning. Vi kan dock inte uttala oss om orsakssamband i denna första del av undersökningen. Personalens förslag till förbättringar av arbetsmiljön berörde framför allt åtgärder för att minska stress och för hög arbetsbelastning, i form av ökad bemanning och mindre elevgrupper samt minskad dokumentation. Många önskade också åtgärder för att sänka ljudnivån i skolan. Resultaten av vår studie visar också att det är mycket angeläget med stressreducerande åtgärder för lärarna. En sådan åtgärd skulle kunna vara att samordna regelverk och krav från olika instanser, med syfte att minska arbetsbelastning och dokumentationskrav. En del av kraven på lärarna beror på politiska beslut, varför insatser krävs även på denna nivå. Arbets- och miljömedicin LUND Tel Fax E-post Internet: 25

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsmiljö och hälsa hos operationspersonal

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsmiljö och hälsa hos operationspersonal Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 30/2013 Arbetsmiljö och hälsa hos operationspersonal Operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor i Södra sjukvårdsregionen Inger Arvidsson

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 25/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbetsmiljö och hälsa hos ultraljudsanvändare Resultat från baslinjeundersökning på 45 kliniker i Sverige Jenny Gremark Simonsen Inger Arvidsson Camilla

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 35/11 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie. Resultat från baselineundersökning på

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie. Resultat från baselineundersökning avseende

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 34/11 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie. Resultat från undersökning på Operationsavdelningen,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 9/211 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie inom vård och skola. Delrapport 1. Resultat

Läs mer

Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon

Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 1/2014 Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon Jenny Gremark Simonsen Lothy Granqvist Gert-Åke Hansson AMM, Lund 2014-01-24

Läs mer

Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponeringen

Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponeringen Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponeringen Gert-Åke Hansson, Inger Arvidsson, Catarina Nordander Arbets- och miljömedicin Syd 1 AMM Syd:s forskning

Läs mer

Muskelaktivering i nacke/skuldra vid truckkörning

Muskelaktivering i nacke/skuldra vid truckkörning Institutionen för Folkhälsovetenskap Företagshälsovård för sjukgymnaster och ergonomer Folkhälsovetenskap Projektarbete, 7,5 hp 2008 Muskelaktivering i nacke/skuldra vid truckkörning Ann-Louise Fransson

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 32/11 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie. Resultat från baselineundersökning på

Läs mer

AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning - baserat på tekniska mätningar av exponeringen

AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning - baserat på tekniska mätningar av exponeringen AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning - baserat på tekniska mätningar av exponeringen Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, Henrik Enquist, Catarina Nordander Arbets- och miljömedicin Syd 1 AMM

Läs mer

MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete

MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Bakgrund Arbets- och miljömedicin i Lund utarbetade i slutet av 1980-talet en standardmetod för klinisk undersökning av nacke och övre extremiteter

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 33/11 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie. Resultat från baselineundersökning på

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 8/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Mätning av fysisk belastning och bedömning av risk för muskuloskeletal sjuklighet vid montering av rullager Gert-Åke Hansson, AMM, Lund Istvan Balogh, AMM,

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri

Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri Sofia Norlund, PhD Folkhälsa och klinisk medicin Yrkes- och Miljömedicin HT14 Hälsa Psykosocial miljö Stress och burnout Min forskning Upplägg Användbara

Läs mer

Mätning av fysisk belastning i nacke axlar armar och händer

Mätning av fysisk belastning i nacke axlar armar och händer Mätning av fysisk belastning i nacke axlar armar och händer Gert-Åke Hansson Arbets- och miljömedicin Lund Bakgrund Muskuloskeletal sjukdom är ett stort problem Speciellt nacke/axlar, armar och händer

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 1/2015 Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en uppföljningsstudie av kvinnor inom vård och skola Resultat

Läs mer

Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken?

Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken? Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken? Agneta Lindegård Andersson Ergonom, PhD, Utvecklingledare Institutet för stressmedicin Hälsan & Stressmedicin Introduktion Förekomst

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 18/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete (MEBA) validitet av en screeningmetod anspassad för företagshälsovården Dirk Jonker ab Ewa Gustafsson

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

ARBETSRELATERADE BESVÄR HOS TANDLÄKARE

ARBETSRELATERADE BESVÄR HOS TANDLÄKARE ARBETSRELATERADE BESVÄR HOS TANDLÄKARE Thomas Morgardt, spec. allm.med. Villa Qrera, Marierovägen 1 459 30 Ljungskile 0705 4290 20, thomas@morgardt.se Handledare: leg. psykolog Linda Nordling Nilson Projektarbete

Läs mer

ERGONOMI. Ergonomi = läran om anpassning av arbete/miljö till människans behov och förutsättningar

ERGONOMI. Ergonomi = läran om anpassning av arbete/miljö till människans behov och förutsättningar ERGONOMI Ergonomi = läran om anpassning av arbete/miljö till människans behov och förutsättningar Ergonomin kan ses i tre delar: 1. Belastningsergonomi ( Gamla ergonomin ) Arbetsställning Ensidig belastning

Läs mer

Arbets- och miljömedicin, Lund. Enkät för lärare på hög- och mellanstadiet KOPIA

Arbets- och miljömedicin, Lund. Enkät för lärare på hög- och mellanstadiet KOPIA Arbets- och miljömedicin, Lund Enkät för lärare på hög- och mellanstadiet 8648349080 Kodnummer SAMTYCKESFORMULÄR Undertecknad har fått skriftlig information om projektet: BETYDELSEN AV FYSISKA OCH PSYKOSOCIALA

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker. Rapport nr 10/2013

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker. Rapport nr 10/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 10/2013 Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker Gert-Åke Hansson Docent, yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin 2013-03-28 Arbetsställningar

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Ergonomi bedömningsexempel

Ergonomi bedömningsexempel Ergonomi bedömningsexempel Allmänt utan kommer till uttryck i olika fo. att delta. Nedan finner du de kunskapskrav i Idrott och hälsa 1 som är kopplade till ergonomi och arbetsmiljö. En kort förklaring

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Försämras upplevd arbetsförmåga vid ökad ålder bland anställda vid Umeå Universitet

Försämras upplevd arbetsförmåga vid ökad ålder bland anställda vid Umeå Universitet Försämras upplevd arbetsförmåga vid ökad ålder bland anställda vid Umeå Universitet Ulf Hägglund, Esculapen företagshälsovård AB, Umeå ulf.arne@esculapen.se Handledare Bernt Karlsson ABCentrum NUS Projektarbete

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Arbetsbelastning vid städning av hotellrum

Arbetsbelastning vid städning av hotellrum Rapport nr 4/2017 Arbetsbelastning vid städning av hotellrum Camilla Dahlqvist Biomedicinsk analytiker, doktorand Lothy Granqvist Biomedicinsk analytiker Arbets- och miljömedicin Syd Lotta Löfqvist Belastningsergonom,

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Rapport Medarbetarundersökning TS

Rapport Medarbetarundersökning TS Rapport Medarbetarundersökning TS 2015-2016 Arbetsmiljön före och efter flytten till Niagara TS 2015: 57 (sfrekvens 47%; 122 på sändlistan) 2016: 53 (sfrekvens 45%; 117 på sändlistan) Enkäten skickades

Läs mer

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 2 Inledning Hotell- och restaurangfacket ställde frågor till flera hundra anställda inom hotellstäd om

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Besvär från rörelseorganen samt fysisk och psykosocial belastning hos anställda vid en livsmedelsindustri

Besvär från rörelseorganen samt fysisk och psykosocial belastning hos anställda vid en livsmedelsindustri Besvär från rörelseorganen samt fysisk och psykosocial belastning hos anställda vid en livsmedelsindustri Författare: Annika Öberg Handledare: Kerstina Ohlsson vid YMK i Lund Projektarbete, 5 p, Företagssköterskeutbildning

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Bakgrund Besvär från rörelseapparaten är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar i industrialiserade länder. Omkring

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 19/2011 Arbets- och miljömedicin Lund ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA) en metod för att underlätta återgång i arbete för patienter sjukskrivna för utmattning Björn Karlson Peter

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmiljön i produktionsköket Sundsvalls sjukhus Uppföljning av ett förändringsarbete

Arbetsmiljön i produktionsköket Sundsvalls sjukhus Uppföljning av ett förändringsarbete Arbetsmiljön i produktionsköket Sundsvalls sjukhus Uppföljning av ett förändringsarbete Elisabet Finné Leg.läk, spec. allm.med Företagsläkare Länshälsan Sundsvall elisabet.finne@lvn.se Handledare: Tohr

Läs mer

forskning pågår Att identifiera ökad risk för värk/smärta vid datorarbete Sammanfattning

forskning pågår Att identifiera ökad risk för värk/smärta vid datorarbete Sammanfattning forskning pågår Vetenskaplig red. Birgit Rösblad Att identifiera ökad risk för värk/smärta vid datorarbete Agneta Lindegård Andersson Sammanfattning Symtom från nacken och övre extremiteten är vanligt

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

00 Y16. Ergonomi - Målare. Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se. Förutsättningar. Genomförande AFC.

00 Y16. Ergonomi - Målare. Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se. Förutsättningar. Genomförande AFC. 00 Y16 AFC.364 Ergonomi - Målare Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se Förutsättningar Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Denna PDF är skapad för att underlätta poängsättningen när man har genomfört en enkätundersökning. Frågorna står i samma ordning som i enkäten, men utan

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 23/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Effekter på sömn och självrapporterad hälsa efter en förändring av skiftschema Björn Karlson Frida Eek Palle Ørbæk Kai Österberg Bakgrund Skiftarbete

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? Kunskapsläget 2014. Rapport nr 14/2014

Arbets- och miljömedicin Lund. Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? Kunskapsläget 2014. Rapport nr 14/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 14/2014 Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? Kunskapsläget 2014 Inger Arvidsson Belastningsergonom, DrMedVet Catarina Nordander Överläkare, docent Arbets-

Läs mer

Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning 2014. Elinor Schad Erik Nipe Roger Persson Lunds universitet

Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning 2014. Elinor Schad Erik Nipe Roger Persson Lunds universitet Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning 2014 Elinor Schad Erik Nipe Roger Persson Lunds universitet 2 Förord Sveriges Psykologförbund är en sammanslutning av utbildade psykologer och psykologstuderande.

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Patienthanteringstekniker för att förebygga MSD inom sjukvården

Patienthanteringstekniker för att förebygga MSD inom sjukvården 28 Inledning Patienthanteringstekniker Arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar (MSD) är ett allvarligt problem hos sjukhuspersonal, och särskilt hos vårdpersonalen. Mest oroande är ryggskador och överansträngda

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Ja 72% 70% 76% 78% 70% 67% 77% 70% 76% 74% 67% Nej 27% 30% 23% 21% 30% 30% 22% 29% 24% 25% 31% Vet ej 1% 1% 1% 1% - 2% 1% 1% 1% 1% 2% Känner

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

Checklista arbetsklimat

Checklista arbetsklimat Checklista arbetsklimat Av stor betydelse för upplevelser av den egna arbetsmiljön är följande faktorer: 1. Bra fysisk miljö 2. En bra stämning 3. En bra chef 4. Att få kompetensutveckling 5. Att jobb

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Variation i arbetet vad är det, hur gör man, och är det verkligen så viktigt?

Variation i arbetet vad är det, hur gör man, och är det verkligen så viktigt? Variation i arbetet vad är det, hur gör man, och är det verkligen så viktigt? Svend Erik Mathiassen Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Långvarigt, lågintensivt arbete medelbelastning

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet -trajektorier, samband och livsstadier

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet -trajektorier, samband och livsstadier Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och depressiva symtom över arbetslivet -trajektorier, samband och livsstadier Linda Magnusson Hanson Med dr, Docent, Forskare Enheten för epidemiologi, Stressforskningsinstitutet,

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Ifyllandedatum (år,mån,dag) Namn (efter, före) Personnummer (6 4) Adress, postnummer, ort Telelefonnr (även riktnr).,, Akt sjskr. datum,, [ 9 ] Ej sjskr, FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Här följer några

Läs mer

Upphovsrätt - tillgänglighet

Upphovsrätt - tillgänglighet Upphovsrätt - tillgänglighet SF-36 Hälsoenkät är försedd med copyright knuten till Medical Outcomes Trust (MOT), 20 Park Plaza, Suite 1014, Boston, MA 02116-4313 och till Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

Organisatoriska förändringar inom offentlig tandvård -

Organisatoriska förändringar inom offentlig tandvård - Organisatoriska ar inom offentlig tandvård - effekter på arbetsvillkor, produktivitet och tandläkarnas hälsa Rolander B 1,2 ; Jonker D 1,2 ; Balogh I 3 ; Sandsjö L 4 ; Winkel J 5,6 ; Ekberg K 1. 1 National

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Gunnel Hensing Professor i socialmedicin Göteborgs universitet

Kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Gunnel Hensing Professor i socialmedicin Göteborgs universitet Kvinnors och mäns sjukfrånvaro Gunnel Hensing Professor i socialmedicin Göteborgs universitet Huvudbudskap Svårt att jämföra kvinnor och mäns sjukfrånvaro på grund av selektion Få studier, stor variation

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

IT, stress och arbetsmiljö

IT, stress och arbetsmiljö IT, stress och arbetsmiljö Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet http://www.it.uu.se.@it.uu.se Vård- och omsorgsarbete Process-, fordons- och trafikstyrning Administrativt

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Praktiskt arbetsmiljöarbete. Erfarenheter från förbättringsarbete och ergonomisk riskbedömning vid en vårdavdelning

Praktiskt arbetsmiljöarbete. Erfarenheter från förbättringsarbete och ergonomisk riskbedömning vid en vårdavdelning Praktiskt arbetsmiljöarbete Erfarenheter från förbättringsarbete och ergonomisk riskbedömning vid en vårdavdelning Rehabiliteringsmedicinska kliniken Klinikens uppdraget; ansvara för specialiserad medicinsk

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Belastningsergonomi. Den här bild-serien bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 2012:2.

Belastningsergonomi. Den här bild-serien bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 2012:2. Belastningsergonomi Den här bild-serien bygger på s föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 2012:2. Använd bilderna i utbildningssammanhang. Genom att lyfta fram föreskrifternas olika delar paragraferna

Läs mer

Digital Arbetsmiljö. Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg, Uppsala universitet

Digital Arbetsmiljö. Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg, Uppsala universitet Digital Arbetsmiljö Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg, Uppsala universitet Vad är Digital Arbetsmiljö? Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl

Läs mer

Stress, engagemang och lärande när man är ny

Stress, engagemang och lärande när man är ny Stress, engagemang och lärande när man är ny Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Longitudinal Analysis of Nursing Education/Entry in work life: LANE ann.rudman@ki.se Institutionen

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbete Högt arbetstempo med ständiga avbrott Varierat och fragmenterat

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

LUCIE Lund University Checklist for Incipient Exhaustion. ett instrument för f r screening av tidiga tecken påp utmattningsreaktion

LUCIE Lund University Checklist for Incipient Exhaustion. ett instrument för f r screening av tidiga tecken påp utmattningsreaktion LUCIE Lund University Checklist for Incipient Exhaustion ett instrument för f r screening av tidiga tecken påp utmattningsreaktion LUCIE är r en del i verktygslåda för f r FHV Samarbete AMM Göteborg G

Läs mer