Psykosocial arbetsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykosocial arbetsmiljö"

Transkript

1 Jonas Brännström Sara Båsjö Lucas Holm Josefina Larsson Sofie Lood Stefan Lundå Margareta Notsten Satu Turunen Taheri I denna artikel presenteras en del av svaren från. Genom att individuellt besvara barometern har en stor del av audionomkåren bidragit till ett fantastiskt underlag som kan bidra till ökad kunskap om och förståelse kring audionomyrket och dess speciella förutsättningar. I 2010 års Audionombarometer rapporterade vi att audionomerna inom privat landstingsfinansierad verksamhet (inom den så kallade auktorisationen i Region Skåne) rapporterade ett högre antal klienter per dag, lägre välmående och mindre möjligheter att påverka sin verksamhet än de som är verksamma i övriga riket. En tolkning var att kravet på lönsamhet hade ökat inom denna typ av verksamhet och att det avspeglade sig i svaren från audionomerna. Detta påstående väckte viss debatt och vi kan nu publicera ytterligare data från efterföljande års Audionombarometer som bränsle till debatten. Det vi vet är att förändringar genomförs inom svensk hörselvård där man går från en mer landstingscentrerad hörselvård till privata varianter som till viss del är landstingsfinansierade. Vid undersökningstillfället fanns helt landstingsfinansierad hörselvård av traditionell typ (i de flesta fall betalar klienten enbart ordinationsavgift), privat landstingsfinansierad hörselvård (t.ex. auktorisationen inom Region Skåne där man som klient kan välja från landstingets sortiment eller få visst ekonomiskt bidrag från landstinget för att köpa hörapparater) och helt privat hörselvård (där klienten betalar allt själv). Oavsett vilka åsikter man än kan ha om de olika sätten att organisera och finansiera hörselvården är det av vikt för oss audionomer att veta hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut generellt och om den påverkas av vilken typ av organisationsform vi är verksamma i. Psykosocial arbetsmiljö Passiv Låg stress Hög stress Aktiv Låg kontroll Hög kontroll Figur 1. Krav-kontrollmodellen. Visar relationen mellan krav som ställs i en persons arbetsmiljö samt den kontroll som den yrkesverksamme har över sitt arbete. Relationen mellan krav och kontroll skapar fyra typer av arbetsmiljöer vilka har olika fysisk påverkan på en person. Fig 2a-2b Figur 2a. Visar medelvärde samt standardavvikelse för deltagarnas ålder i de tre verksamhetsformerna Figur 2b. Visar könsfördelning i procent mellan kvinnor och män som arbetar inom de tre olika verksamhetsformerna Asterisken (*) visar att skillnaden är signifikant (p<0.05). Psykosocial arbetsmiljö I medicinska och paramedicinska yrken, anses högre stress minska kvaliteten på vården (Campbell et al., 2001; Maytum et al., 2004; Bruce et al., 2005; Marriage & Marriage, 2005). Stress utlöst av tidskrav tycks påverka de som är verksamma i offentlig vård mer än de som arbetar privat, men totalt sett gör kombinationen många klienter och kortare besökstider att denna typ av stress ökar (Jolma, 1990; Freeborn et al., 2002; Kluger et al., 2003; Mott et al., 2004; Tyson & Pongruengphant, 2004; Severn et al., 2011). Även i audiologisk verksamhet skapar tidskrav stress men på olika sätt för de audionomer (eng. audiologists) som arbetar offentligt och privat. De som arbetar offentligt upplever mer stress p.g.a. väntelistor och personalbrist medan de i privat verksamhet upplever stress p.g.a. längden på besökstiderna och tid avsatt att skriva journaler (Severn et al., 2011). Totalt sett rapporterar de offentliganställda audionomerna mer stress än de i privata verksamheter (Severn et al., 2011). Ytterligare faktorer påverkar upplevelsen av stress hos audionomer såsom ansvar, administration, utrustning (handhavande och många olika utrustningar), patientkontakt och krav vid patientutredningar (Severn et al., 2011). Krav-kontrollmodellen Den psykosociala arbetsmiljön påverkar både det psykiska välbefinnandet och den fysiska hälsan (Karasek & Theorell, 1990; Theorell & Karasek, 1996; Kinsten et al., 2007). Den psykosociala arbetmiljön kan analyseras utifrån den s.k. krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990; Theorell & Karasek, 1996). Modellen är ett teoretiskt ramverk som bygger på faktiska undersökningar. I kort så anger modellen att vissa arbetsmiljöer kännetecknas av låga krav medan andra kännetecknas av höga krav. Samtidigt kan den yrkesverksamma ha liten eller stor kontroll över arbetsinnehållet. Det innebär att man kan ha en arbetsmiljö som har (i) låga krav och låg kontroll (s.k. passivt arbete), (ii) höga krav men låg kontroll (s.k. högstressarbete), (iii) låga krav men hög kontroll (s.k. lågstressarbete) eller (iv) höga krav och 8

2 hög kontroll (s.k. aktivt arbete) (se Figur 1). Modellen antar att om du har lägre kontroll men högre krav i arbetet ökar risken för hälsoproblem och chansen till välmående minskar (Karasek & Theorell, 1990; Theorell & Karasek, 1996; Kinsten et al., 2007). Vidare, om man har högre kontroll över sitt arbete tenderar man att acceptera högre krav (Theorell & Karasek, 1996). Ett motsatsförhållande mellan lagstiftningens krav på den legitimerade audionomen och krav på avkastning i hörselvården skulle teoretiskt sett skapa en högstressarbetsmiljö, d.v.s. med höga krav och låg kontroll. ERI-modellen Personer som upplever en obalans (eng. imbalance) mellan ansträngning (eng. effort) och belöning (eng. reward) på arbetet löper en ökad risk för att rapportera både fysiska och psykiska hälsoproblem (Tsutsumi & Kawakami, 2004; Kivimaki et al., 2006). Den teoretiska Effort-Reward Imbalance (ERI) modellen antar att bristen på belöning i förhållande till den ansträngning man gör i arbetet resulterar i starka negativa känslor och dessa känslor påverkar arbetstagarens hälsa på lång sikt (Siegrist, 1996; Leineweber et al., 2010). En belöning i detta avseende betyder t.ex. lön, anställningstrygghet, befordringsmöjligheter eller uppskattning (Leineweber et al., 2010). Det är okänt huruvida en obalans mellan ansträngning och belöning finns hos yrkesverksamma audionomer eller inte. Syftet med denna undersökning är att undersöka om organisationsformen, d.v.s. helt landstingsfinansierad, privat landstingsfinansierad eller helt privat hörselvård, påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Även demografiska skillnader jämförs såsom antal besök per dag, tid per besök och antal år inom yrket. Metodsammanfattning Här presenteras endast en metodsammanfattning. En detaljerad beskrivning återfinns i Brännström et al (2012). Deltagare Undersökningen bygger på webbenkätsvaren från 500 audionomer som lämnade fullständiga svar på både krav-kontrollenkäten och ERI-enkäten. Dessa 500 deltagare utgör en svarsfrekvens på 48.5 % av alla yrkesverksamma audionomer i Sverige. I Tabell I presenteras deskriptiva data för dessa 500 och alla 1139 yrkesverksamma legitimerade audionomer (yngre än 66 år) år 2011 enligt Socialstyrelsens register (Ollars, 2012). Ytterligare information om de som besvarade enkäten presenteras också i tabellen. De 500 deltagarna delades in i tre grupper utifrån den typen av verksamhet de rapporterade att de arbetade i: 79 % (395 stycken) arbetade i helt landstingsfinansierad hörselvård, 12 % (60 stycken) arbetade i privat men landstingfinansierad hörselvård och 9 % (45 stycken) arbetade i helt privat hörselvård. Deskriptiva data för dessa grupper ses Figurerna 2a-j. Webbenkäten som användes innehöll tre delar. Den första delen innehöll 22 bakgrundsfrågor om t.ex. ålder, kön, typ av verksamhet man arbetade i, utbildningslängd, antal år i yrket, omfattning av tjänst, arbetsuppgifter och specifika metoder man använder. Den andra delen bestod av krav-kontrollenkäten (17 frågor, tre underskalor; psykologiska krav, kontroll och socialt stöd) (Johnson & Hall, 1988; Karasek & Theorell, 1990; Theorell & Karasek, 1996; Sanne et al., 2005b). Lägre poäng betyder högre krav i kravunderskalan, mer kontroll i kontrollunderskalan och mer socialt stöd i socialt-stöd underskalan. Den tredje delen innehöll en kortversion av ERI-enkäten (16 frågor, två underskalor; ansträngning och belöning) (Siegrist et al., 2004; Leineweber et al., 2010). Högre poäng betyder att fler krav upplevs som stressande i ansträngningsunderskalan och att man upplever större belöning i belöningsunderskalan (Siegrist et al., 2004). Förhållandet mellan ansträngning och belöning kan även beräknas och ger det s.k. ERI-förhållandet (eng. ERI ratio). Ett förhållande som ligger under 1.0 anses vara en arbetssituation där deltagaren anstränger sig mindre men får mer belöning. Ett förhållande Fig 2c-2j Figur 2c. Visar hur stor andel (%) av deltagarna som arbetar heltid respektive deltid i de tre olika verksamhetsformerna Figur 2d. Visar medelvärde hur lång utbildning deltagarna verksamma i de tre olika verksamhetsformerna har Asteriskerna (**) visar att skillnaden är signifikant (p<0.01). Figur 2e. Visar medelvärde hur många år deltagarna arbetat som audionomer för var och en av de tre verksamhetsformerna Asteriskerna (**) visar att skillnaden är signifikant (p<0.01). Figur 2f. Visar medelvärde hur många klientbesök per dag som deltagarna i de tre olika verksamhetsformerna rapporterat att de har Asteriskerna (** och ***) visar att skillnaderna är signifikanta (p<0.01 respektive p<0.001). Figur 2g. Visar medelvärde längden på bedömningsbesök (i minuter) för de tre olika verksamhetsformerna Figur 2h. Visar medelvärde längden på besök för hörapparatanpassning (i minuter) för de tre olika verksamhetsformerna Figur 2i. Visar medelvärde längden på återbesök (i minuter) för de tre olika verksamhetsformerna Asteriskerna (***) visar att skillnaderna är signifikanta (p<0.001). Figur 2j. Visar medelvärde upplevt socialt stöd i de tre olika verksamhetsformerna Ju lägre poäng desto mer upplevt stöd. Maxpoäng = 24. Asteriskerna (***) visar att skillnaden är signifikant (p<0.001). 9

3 Fig 3a-3b Figur 3a. Visar medelvärde kravunderskalan i de tre olika verksamhetsformerna Ju lägre poäng desto högre upplevda krav. Maximal poäng är 20. Asteriskerna (** och ***) visar att skillnaderna är signifikanta (p<0.01 respektive p<0.001). Figur 3b. Visar medelvärde kontrollunderskalan i de tre olika verksamhetsformerna Ju lägre poäng desto mer upplevd kontroll. Maximal poäng är 24. Fig 4a-4c Figur 4a. Visar medelvärde ansträngningsunderskalan i de tre olika verksamhetsformerna Ju högre poäng desto fler krav upplevs som stressande. Maxpoäng 25. Asteriskerna (**) visar att skillnaden är signifikant (p<0.01). Figur 4b. Visar medelvärde samt standardavvikelse belöningsunderskalan i de tre olika verksamhetsformerna Ju högre poäng desto större upplevd belöning. Maxpoäng 55. Asteriskerna (* och ***) visar att skillnaderna är signifikanta (p<0.05 respektive p<0.001). Figur 4c. Visar medelvärde ERI-förhållandet i de tre olika verksamhetsformerna Ett förhållande under 1.0 anses vara gynnsamt. Ett förhållande över 1.0 anses vara ogynnsamt. Asteriskerna (**) visar att skillnaderna är signifikanta (p<0.01). över 1.0 anses vara en arbetssituation där deltagaren anstränger sig mycket men får för liten belöning eller inte den belöning man förväntar sig (Siegrist et al., 2004). Resultat Skillnader i deskriptiva variabler (t.ex. ålder, kön, utbildningslängd, antal år i yrket, omfattning av tjänst och upplevelse av socialt stöd) och beroende variabler (d.v.s. kravunderskalan, kontrollunderskalan, ansträngnings- och belöningsunderskalorna samt ERI-förhållandet) undersöktes mellan de tre verksamhetstyperna. Resultatet av den analysen ses i Figurerna 2a-j. I Figur 2a-j ses att grupperna inte skiljer sig åt beträffande ålder, omfattning av tjänst, besökstid för behovsbedömning och besökstid för hörapparatanpassning. Antalet män och utbildningslängd var signifikant lägre i den helt landstingsfinansierade hörselvården jämfört med den privata landstingsfinansierade hörselvården. De som arbetar i den helt landstingsfinansierade hörselvården har arbetat signifikant längre än de som arbetar i den privata landstingsfinansierade formen. Den privata landstingsfinansierade hörselvården hade signifikant fler besök varje dag än både den helt landstingsfinansierade och den helt privata formen. Den helt landstingsfinansierade hörselvården hade signifikant längre återbesökstider än de andra två formerna. De som arbetar i den helt landstingsfinansierade hörselvården rapporterade signifikant mer socialt stöd på arbetet än de som arbetar i den helt privata formen. Krav-kontrollenkäten I Figurerna 3a och 3b visas att de som arbetar i den privata landstingsfinansierade hörselvården rapporterade signifikant lägre krav än de som arbetar helt landstingsfinansierat och de som arbetar helt privat. Vidare, de som arbetar i den helt privata hörselvården rapporterar signifikant högre upplevda krav än de som arbetar helt landstingsfinansierat. Inga skillnader sågs för rapporterade poäng på kontrollunderskalan mellan de olika formerna. Deltagarnas svar på krav- och kontrollunderskalorna dikotomiserades, d.v.s. en poäng under medianen (för alla deltagare) klassificerades som höga krav för kravunderskalan eller hög kontroll för kontrollunderskalan, medan en poäng över medianen klassificerades som låga krav respektive låg kontroll (Krantz & Ostergren, 2000; Sanne et al., 2005a; Bethge et al., 2009). Resultaten av denna analys ses i Tabell II. Endast distributionsskillnaden som ses i lågstress rutan är signifikant (chisquare (2) = 6.887, p=0.032). ERI-enkäten De som arbetar i den privata landstingsfinansierade hörselvården rapporterade signifikant högre poäng på ansträngningsunderskalan än de som arbetar i den helt landstingsfinansierade formen. I Figur 4a och 4b visas att de som arbetar i den helt privata hörsevården rapporterade signifikant lägre poäng på belöningsunderskalan än de som arbetar i de övriga två formerna. De som arbetar i den helt landstingsfinansierade hörselvården hade signifikant lägre ERI-förhållande än de två privata formerna (Figur 4c). Deltagarnas ERI-förhållande dikotomiserades. I detta fall betyder det att en poäng lägre än 1.0 anses representera en gynnsam arbetsmiljö medan en poäng lika med eller över 1.0. anses representera en ogynnsam. Resultaten för denna analys ses i Tabell III. Skillnaderna mellan de olika verksamhetsformerna var signifikanta (chi-square (2) = 8.238, p = 0.016). Noterbart är att endast 14 % av alla deltagare anser att de arbetar under gynnsamma arbetsförhållanden. Diskussion Undersökningen indikerar att det finns skillnader i arbetsmiljön mellan de olika verksamhetsformerna, men att dessa skillnader generellt sett är relativt små. Det mest i ögonfallande fyndet är att svenska audionomer tycks rapportera väldigt höga ERI-förhållanden. Ungefär hälften av landets legitimerade audionomer besvarade webbenkäten. I vår tidigare audionombarometer som använde samma metod besvarade 58.3 % (586 audionomer) enkäten (Brännström et al., 2010). Liknande svarsfrekvenser har rapporterats för undersökningar av andra yrken men även audionomer (Siegrist et al., 2004; Severn et al., 2011). 10

4 Tabell I: Deskriptiva data för alla deltagare (n=500) och alla yrkesverksamma legitimerade audionomer (yngre än 66 år; n=1139) år 2011 enligt Socialstyrelsens register (Ollars, 2012). Tabell II: Frekvensdistributionen för deltagarna (n=500) utifrån krav-kontrollmodellen och organisationsform. Endast distributionsskillnaden som ses i lågstress rutan är signifikant (chi-square (2)= 6,887, p= 0,032) Låg kontroll Hög kontroll Tabell III: Frekvensdistributionen för deltagarna (n=500) utifrån ERI-förhållandet och organisationsform. Skillnaden mellan de olika verksamhetsformerna är signifikanta(chi-square (2)= 8,238, p= 0,016) 11

5 Oavsett detta är antalet deltagare både undersökningens styrka och svaghet, eftersom vi får ta del av svaren från 500 yrkesverksamma audionomer men det är inte helt säkert att synpunkterna som framförs är representativa för alla yrkesverksamma audionomer i Sverige. Det finns flera möjliga förklaringar till föreliggande svarsfrekvens: Det finns ingen komplett databas över kontaktinformation såsom adresser till audionomer i Sverige. adresser samlades in från flera olika databaser och sammanställdes, men det är troligt att vissa audionomer inte fick någon inbjudan till undersökningen. Vidare var ett antal adresser felaktiga och även tycks ett antal individer ha bytt arbetsgivare eller varit lediga. Hur många av de två senare grupperna som verkligen fick inbjudan till undersökningen är svårt att avgöra. Undersökningen pågick under ungefär 3 månader och under denna tid skickades tre påminnelser ut till de som ännu inte besvarat undersökningen. En förlängning av undersökningstiden kunde möjligen lett till att fler besvarade den, men vi tyckte att det var värdefullt att samla data under en avgränsad tidsperiod för att undvika eventuella säsongsvariationer. Krav-kontrollmodellen Utifrån krav-kontrollmodellen rapporterar 24 % av deltagarna att de har en psykosocial arbetsmiljö som kan betraktas som passiv (d.v.s. med låg kontroll och låga krav), omkring 26 % en psykosocial arbetsmiljö som kan betraktas som lågstress (d.v.s. med hög kontroll och låga krav) och omkring 21 % en psykosocial arbetsmiljö som kan betraktas som aktiv (d.v.s. hög kontroll och höga krav). Omkring 29 % rapporterade att de har en psykosocial arbetsmiljö som kan betraktas som högstress (d.v.s. med låg kontroll och höga krav). Överlag såg vi inga signifikanta skillnader i distributionen för de olika typerna såg ut mellan de olika verksamhetstyperna. Å andra sidan så såg vi i medelvärdena (Figur 3a) att de som arbetar i den privata landstingsfinansierade hörselvården upplever signifikant mer krav. Oavsett detta är det värt att notera att antalet deltagare ansågs arbeta i högstress miljö är omkring 15 % högre än vad som rapporterats bland andra arbetstagare (Sanne et al., 2005a). Detta kan ha betydelse för den vård som bedrivs, eftersom högre stress i medicinska och paramedicinska yrken anses leda till en försämrad hälsovård för patienten (Campbell et al., 2001; Maytum et al., 2004; Bruce et al., 2005; Marriage & Marriage, 2005). Vidare, tidigare studier visar att de som arbetar i en psykosocial arbetsmiljö med låg kontroll har en ökad risk att utveckla t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar (Theorell & Karasek, 1996; Eller et al., 2009). De som arbetar i en högstressmiljö har en ökad risk att utveckla ångest och depression (Sanne et al., 2005a), men även allmänna klagomål såsom halsbränna, huvudvärk och trötthet är vanligt rapporterade symtom hos kvinnor arbetande i vårdyrken (Krantz & Ostergren, 2000). Det är möjligt att resultaten från dessa tidigare studier inte kan appliceras på den svenska audionomkåren och ytterligare studier behövs för att undersöka eventuella samband. ERI-enkäten Signifikant högre poäng på ansträngningsunderskalan sågs för de som arbetar i privat landstingsfinansierad hörselvård än det som arbetar i både den helt landstingsfinansierade och den helt privat hörselvården. De som arbetar helt privat anger signifikant lägre poäng på belöningsunderskalan. Det är emellertid mer lämpligt att undersöka relationen mellan ansträngning och belöning eftersom ERI-modellen antar att avsaknaden av belöning i relation till den ansträngning man gör resulterar i starka negativa känslor och dessa känslor påverkar hälsan på lång sikt (Siegrist, 1996; Leineweber et al., 2010). Det s.k. ERI-förhållandet användes för att uppskatta denna relation där ett värde under 1.0 anses vara en gynnsam arbetssituation där belöningen står väl i proportion till den ansträngning man gör, medan ett värde lika med eller över 1.0 anses vara en ogynnsam arbetssituation där man anstränger sig mycket men upplever att man inte får en adekvat eller förväntad belöning (Siegrist et al., 2004). ERI-förhållandet visar att 86 % av deltagarna upplever en ogynnsam arbetssituation. Tidigare studier på olika yrkesverksamma populationer indikerar att mellan 2.2 % och 31 % vanligtvis uppvisar ogynnsamma ERI-förhållanden (Wang et al.,2012 ; Peter et al., 1998; Vearing & Mak, 2007; Bethge et al., 2009; Inoue et al., 2011; Seibt et al., 2011). I en studie av Peter med flera (1998) rapporterades ogynnsamma ERI-förhållanden i omkring % av fallen för svenska arbetstagare. Liknande ERI-förhållanden har rapporterat för personer verksamma i hälso- och sjukvårdsyrken (Klein et al., 2011; Xie et al., 2011). Vi har endast hittat en tidigare studie som rapporterar liknande höga frekvens av ogynnsamma ERI-förhållanden; Msaouel och kollegor (2012) rapporterade ogynnsamma ERI-förhållanden hos 80.7 % av personerna som arbetade inom grekisk offentlig hälso- och sjukvård, men dessa data kan vara påverkade av den under datainsamlingen pågående finanskrisen i Grekland. Överlag tycks antalet med ogynnsamma ERI-förhållandena i vår undersökning vara väldigt höga jämfört med andra populationer med yrkesverksamma individer, men även i jämförelse med andra hälso- och sjukvårdsarbetare. Mer specifikt, rapporterar 5 av 6 audionomer som arbetar i den helt landstingsfinansierade hörselvården ogynnsamma ERI-förhållanden. Motsvarande siffror för de som jobbar helt privat är 9 av 10 och för de som arbetar privat landstingsfinansierat är 19 av 20. Dessa skillnader mellan organisationsformerna tycks inte bero på skillnader i huruvida man arbetar heltid eller deltid, men det är tänkbart att det beror på olikheter i ersättningsnivåer även om det är en fråga för framtida studier. Ogynnsamma ERI-förhållanden tycks dock vara relaterade till en ökad risk för högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar samt depression (e.g. van Vegchel et al., 2005; Eller et al., 2009). Dock krävs framtida studier för att undersöka om dessa risker även gäller svenska audionomer eller inte. 12

6 Sammanfattning 2012 års Audionombarometer indikerar att det finns skillnader i självrapporterad psykosocial arbetsmiljö mellan de olika organisationsformerna men dessa skillnader är överlag små. En majoritet av deltagarna tycks arbeta i mindre stressiga psykosociala arbetsmiljöer, men ungefär en av fyra uppger att man arbetar i en högstressig miljö. Slutligen, det mycket höga antalet ogynnsamma ERI-förhållanden som rapporterats i barometern är alarmerande höga jämfört med andra populationer med yrkesverksamma inklusive de som arbetar inom hälso- och sjukvård. Tillkännagivande Arbetet med Audionombarometern och rapporteringen av denna har stötts av Svenska Audionomföreningen. Författarna vill tacka Susanne Rönngren vid SRAT som administrerade undersökningen. Referenser Bethge M., Radoschewski F.M. & Muller-Fahrnow W Work stress and work ability: cross-sectional findings from the German sociomedical panel of employees. Disabil Rehabil, 31, Bruce S.M., Conaglen H.M. & Conaglen J.V Burnout in physicians: a case for peer-support. Intern Med J, 35, Brännström K.J., Båsjö S., Larsson J., Lood S., Lundå S., et al Audionombarometern Audionomtidningen, 4/2010, Campbell D.A., Jr., Sonnad S.S., Eckhauser F.E., Campbell K.K. & Greenfield L.J Burnout among American surgeons. Surgery, 130, ; discussion Eller N.H., Netterstrom B., Gyntelberg F., Kristensen T.S., Nielsen F., et al Work-related psychosocial factors and the development of ischemic heart disease: a systematic review. Cardiol Rev, 17, Freeborn D.K., Hooker R.S. & Pope C.R Satisfaction and well-being of primary care providers in managed care. Eval Health Prof, 25, Inoue M., Tsurugano S. & Yano E Job stress and mental health of permanent and fixedterm workers measured by effort-reward imbalance model, depressive complaints, and clinic utilization. J Occup Health, 53, Johnson J.V. & Hall E.M Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population. Am J Public Health, 78, Jolma D.J Relationship between nursing work load and turnover. Nurs Econ, 8, Karasek R. & Theorell T Healthy work, stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York: Basic Books. Kinsten A., Magnusson Hanson L., Hyde M., Oxenstierna G., Westerlund H., et al Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH): a nationally representative psychosocial survey of the Swedish working population. Stockholm: Stress Research Institute, Stockholm University. Kivimaki M., Virtanen M., Elovainio M., Vaananen A., Keltikangas-Jarvinen L., et al Prevalent cardiovascular disease, risk factors and selection out of shift work. Scand J Work Environ Health, 32, Klein J., Grosse Frie K., Blum K. & von dem Knesebeck O Psychosocial stress at work and perceived quality of care among clinicians in surgery. BMC Health Serv Res, 11, 109. Kluger M.T., Townend K. & Laidlaw T Job satisfaction, stress and burnout in Australian specialist anaesthetists. Anaesthesia, 58, Krantz G. & Ostergren P.O Common symptoms in middle aged women: their relation to employment status, psychosocial work conditions and social support in a Swedish setting. J Epidemiol Community Health, 54, Leineweber C., Wege N., Westerlund H., Theorell T., Wahrendorf M., et al How valid is a short measure of effort-reward imbalance at work? A replication study from Sweden. Occup Environ Med, 67, Marriage S. & Marriage K Too many sad stories: clinician stress and coping. Can Child Adolesc Psychiatr Rev, 14, Maytum J.C., Heiman M.B. & Garwick A.W Compassion fatigue and burnout in nurses who work with children with chronic conditions and their families. J Pediatr Health Care, 18, Mott D.A., Doucette W.R., Gaither C.A., Pedersen C.A. & Schommer J.C Pharmacists attitudes toward worklife: results from a national survey of pharmacists. J Am Pharm Assoc (2003), 44, Msaouel P., Keramaris N.C., Apostolopoulos A.P., Syrmos N., Kappos T., et al The Effort- Reward Imbalance Questionnaire in Greek: Translation, Validation and Psychometric Properties in Health Professionals. J Occup Health. Ollars B Audionomstatistik. Personlig kommunikation. Stockholm: Socialstyrelsen. Peter R., Alfredsson L., Hammar N., Siegrist J., Theorell T., et al High effort, low reward, and cardiovascular risk factors in employed Swedish men and women: baseline results from the WOLF Study. J Epidemiol Community Health, 52, Sanne B., Mykletun A., Dahl A.A., Moen B.E. & Tell G.S. 2005a. Testing the Job Demand-Control-Support model with anxiety and depression as outcomes: the Hordaland Health Study. Occup Med (Lond), 55, Sanne B., Torp S., Mykletun A. & Dahl A.A. 2005b. The Swedish Demand-Control-Support Questionnaire (DCSQ): factor structure, item analyses, and internal consistency in a large population. Scand J Public Health, 33, Seibt R., Matz A., Hegewald J. & Spitzer S Working conditions of female part-time and full-time teachers in relation to health status. Int Arch Occup Environ Health. Severn M.S., Searchfield G.D. & Huggard P Occupational stress amongst audiologists: Compassion satisfaction, compassion fatigue, and burnout. Int J Audiol, 51, 3-9. Siegrist J Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. J Occup Health Psychol, 1, Siegrist J., Starke D., Chandola T., Godin I., Marmot M., et al The measurement of effortreward imbalance at work: European comparisons. Soc Sci Med, 58, Theorell T. & Karasek R.A Current issues relating to psychosocial job strain and cardiovascular disease research. J Occup Health Psychol, 1, Tsutsumi A. & Kawakami N A review of empirical studies on the model of effort-reward imbalance at work: reducing occupational stress by implementing a new theory. Soc Sci Med, 59, Tyson P.D. & Pongruengphant R Five-year follow-up study of stress among nurses in public and private hospitals in Thailand. Int J Nurs Stud, 41, van Vegchel N., de Jonge J., Bosma H. & Schaufeli W Reviewing the effort-reward imbalance model: drawing up the balance of 45 empirical studies. Soc Sci Med, 60, Wang J., Smailes E., Sareen J., Schmitz N., Fick G., et al Three job-related stress models and depression: a population-based study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 47, Vearing A. & Mak A.S Big five personality and effort-reward imbalance factors in employees depressive symptoms. Personality and individual differences, 43, Xie Z., Wang A. & Chen B Nurse burnout and its association with occupational stress in a cross-sectional study in Shanghai. J Adv Nurs, 67,

Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance

Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 148 Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward

Läs mer

Författare Emma Larsson Handledare Örjan Sundin

Författare Emma Larsson Handledare Örjan Sundin Relationen mellan krav, kontroll, socialt stöd, belöning och arbetsrelaterad stress - Utifrån den privatanställda vårdpersonalens perspektiv Författare Emma Larsson Handledare Örjan Sundin Mittuniversitetet

Läs mer

En kunskapsöversikt PSYKISK OHÄLSA, ARBETSLIV OCH SJUKFRÅNVARO

En kunskapsöversikt PSYKISK OHÄLSA, ARBETSLIV OCH SJUKFRÅNVARO RT O PP RA + KT SI ER ÖV En kunskapsöversikt PSYKISK OHÄLSA, ARBETSLIV OCH SJUKFRÅNVARO Eva Vingård En kunskapsöversikt FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, finansierar och initierar

Läs mer

Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa

Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa Vilka tänkbara orsakssamband som leder till den anställdes mentala ohälsa? Agata Erlandsson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15

Läs mer

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Polisens Arbetsmiljö 2013 Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 5 METODBESKRIVNING... 6 STATISTISK ANALYS... 7 RESULTAT... 8 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården

Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården Monica Kaltenbrunner Nyqvist Juni 2009 Examensarbete,

Läs mer

Småföretagares risker för hjärtinfarkt

Småföretagares risker för hjärtinfarkt Småföretagares risker för hjärtinfarkt Rapport S3/99 ISSN 1403-865X Örebro april 1999 Carl-Göran Ohlson 1, Annika Gustavsson 2,5, Johan Hallqvist 3, Christina Reuterwall 2,4,5, Christer Hogstedt 4,5 1)

Läs mer

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser Social Insurance Report Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser En studie av Sveriges befolkning 16 64 år ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Christina Olsson Bohlin 010-116

Läs mer

Teambuilding att bygga effektiva team på kort tid

Teambuilding att bygga effektiva team på kort tid Teambuilding att bygga effektiva team på kort tid - en kvantitativ studie om effekterna av teambuilding Kristin Tönne & Christine Fredriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 2013:7 Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

Arbetstillfredsställelse bland personliga assistenter med anhörigrelation

Arbetstillfredsställelse bland personliga assistenter med anhörigrelation Arbetstillfredsställelse bland personliga assistenter med anhörigrelation Emir Kolic och Magnus Willing 2013 Uppsats, Kandidatnivå, 15 hp Psykologi Examensarbete Personal- och arbetslivsprogrammet Handledare:

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning MALMÖ HÖGSKOLA 20050518 Folkhälsovetenskapliga programmet FHV01, magisteruppsats 20 poäng Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning Student:

Läs mer

Arbetslöshet och hälsa

Arbetslöshet och hälsa Arbetslöshet och hälsa - en kunskapsöversikt Urban Janlert Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 29 januari 2012 Författare Urban Janlert Professor i folkhälsovetenskap

Läs mer

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor ISM-RAPPPORT 13 Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor Teknisk rapport från CHEFiOS projektet, Göteborgs universitet Johanna Stengård 1 Annika Härenstam 4 Gunnar Ahlborg jr 5

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Rapport nr 6 i Swelogs-programmet

Läs mer

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kandidatuppsats 15 hp Termin 6 Vårtermin 2014 BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN BREAK THE VICIOUS CYCLE!

Läs mer

Alna-utbildning ger mer alkoholprevention? - en jämförelse av alkoholpreventiva insatser rapporterade av utbildad och outbildad personal

Alna-utbildning ger mer alkoholprevention? - en jämförelse av alkoholpreventiva insatser rapporterade av utbildad och outbildad personal Alna-utbildning ger mer alkoholprevention? - en jämförelse av alkoholpreventiva insatser rapporterade av utbildad och outbildad personal Håkan Källmén 1 och Håkan Leifman 2 1 Docent i psykologi och alkoholforskare.

Läs mer

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Malin Apelqvist och Cecilia Sankoh Juni

Läs mer

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet ANA LYSERAR 2002:4 Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet Vilka egenskaper och förhållanden är utmärkande för de drabbade? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar

Läs mer

KARTLÄGGNING AV HUR ANSTÄLLDA UPPFATTAT ARBETSMILJÖN I NÅGRA MEDELSTORA OCH SMÅ FÖRETAG PÅ HÖGLANDET. INLEDANDE UNDERSÖKNING

KARTLÄGGNING AV HUR ANSTÄLLDA UPPFATTAT ARBETSMILJÖN I NÅGRA MEDELSTORA OCH SMÅ FÖRETAG PÅ HÖGLANDET. INLEDANDE UNDERSÖKNING KARTLÄGGNING AV HUR ANSTÄLLDA UPPFATTAT ARBETSMILJÖN I NÅGRA MEDELSTORA OCH SMÅ FÖRETAG PÅ HÖGLANDET. INLEDANDE UNDERSÖKNING Författare: Alejandro Carballo och Hejko Schlesinger Handledare: Peter Westerholm

Läs mer

Familjesituationens hälsopåverkan i det svenska samhället

Familjesituationens hälsopåverkan i det svenska samhället Familjesituationens hälsopåverkan i det svenska samhället En kvantitativ studie Walid Younathan Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2013 Handledare: Juho Härkönen Sammanfattning

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 2/2008 Arbets- och miljömedicin Uppsala Småföretagarens hälsa En uppföljande undersökning av småföretagare i Uppsala län Kristina Gunnarsson Malin Josephson Småföretagarens hälsa En uppföljande

Läs mer

Långtidssjukskrivna Rapport från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting (HAKuL) November 2000 Malin Josephson Eva Vingård

Långtidssjukskrivna Rapport från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting (HAKuL) November 2000 Malin Josephson Eva Vingård Långtidssjukskrivna Rapport från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting (HAKuL) November 2000 Malin Josephson Eva Vingård 1 Långtidssjukskrivna... 1 Inledning... 3 Metod... 3 Resultat...4

Läs mer

Flexibla inkomster och fasta utgifter

Flexibla inkomster och fasta utgifter nr 2000:20 Flexibla inkomster och fasta utgifter en studie av ekonomisk stress och hälsa bland korttidsanställda Gunnar Aronsson, Margareta Dallner och Tomas Lindh arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie

Läs mer

Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes

Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes Författare: Pia Hanås Handledare: Madeleine Bergh, Ragnar Hanås & Regina Wredling Enskilt arbete i Omvårdnad 10 p,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN SAMBAND MELLAN PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA OCH PRESTATIONSLÖN Linnea Martinelle Handledare: Erik Berntson PSYKOLOGI III: 15 HP HT2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 SAMBAND MELLAN

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Hierarkier av hälsa Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Projektgruppen består av: Fil Dr Christina Björklund, projektledare Med Dr Malin Lohela Karlsson Docent Gunnar Bergström

Läs mer

Flexibilitet ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för arbetsmiljön

Flexibilitet ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för arbetsmiljön ARTIKEL Birgitta Eriksson Flexibilitet ett exempel från forskning om flexibla organisationer och ds konsekvenser för arbetsmiljön Flexibilitet är, sägs i den här artikeln, ett begrepp som används i många

Läs mer

Farmaceuter och stress

Farmaceuter och stress Farmaceuter och stress Stressens påverkan på farmaceuter och deras yrkesutövning Helena Blomqvist Institutionen för farmaci, Uppsala universitet Samhällsfarmaci, VT-2011 15 Högskolepoäng Handledare: Sofia

Läs mer

intervjuresultatet Friska företag i alla branscher

intervjuresultatet Friska företag i alla branscher hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 3 Ledningens DELSTUDIE enkätsvar 1 bekräftar intervjuresultatet Friska företag i alla branscher Lena Ekenvall Gun Nise Inga-Lill

Läs mer