Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetstillfredsställelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetstillfredsställelse"

Transkript

1 Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetstillfredsställelse En enkät- och intervjustudie vid Stora Enso Skog AB Författare: Sofia Landström Skogshälsovården Stora Enso Skog AB Handledare: Malin Josephson Projektarbete vid Företagssköterskeutbildning , 60 hp, Örebro universitet och Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

2 Förord Föreliggande arbete har utförs som projektarbete i utbildning till företagssköterska 60 poäng år vid Hälsoakademin Örebro universitet och Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset, Örebro. Arbetet har utförts vid Skogshälsovården Stora Enso Skog AB i Falun. Handledare: Malin Josephson vid Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset, Uppsala. Undertecknad står ensam som ansvarig för innehållet i rapporten. Detta innebär att Arbetsmedicinska kliniken inte svarar för innehållet i rapporten. Falun november 2009 Sofia Landström Skogshälsovården, Stora Enso Skog AB Södra Mariegatan Falun Tel Fax. nr Utbildningsansvarig: Sofia Loodh Arbets- och miljömedicinska kliniken Ansvarig examinator: Carl-Göran Ohlson Arbets- och miljömedicinska kliniken Projektets titel: Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetsstillfredställelse. En enkät- och intervjustudie vid Stora Enso Skog AB. Särskilt Tack! Till alla medarbetare på Stora Enso Skog AB som gjorde detta projektarbete möjligt att genomföra. Till min snabbsvarande och otroligt hjälpsamma handledare Malin Josephson. Till mina oförglömliga lärare Sofia Loodh och Carl-Göran Ohlson. Till Lisbet Slott som gav av sin vishet. Till min älskade dotter Viktoria för allt stöd du gett mig på olika sätt under projekttiden. 2

3 Innehållsförteckning Sidan Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 Problemställning 3 Studiegruppen 3 Metod 3 Resultat 4-7 Diskussion 8-9 Referenser 10 Bilaga Bilaga 2 13

4 Sammanfattning Landström, S. Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetsstillfredställelse vid Stora Enso Skog AB. Projektarbete 60 hp. Syftet men denna studie var att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och god hälsa. Metoden som användes var en enkätstudie, som bestod av 19 påståenden. Dessa gav svar på i vilken utsträckning de svarande tyckte påståendet var viktigt för att arbetet skulle vara attraktivt och i vilken utsträckning det stämde överens med deras dåvarande arbete. Det ingick även två öppna intervjufrågor. Studiegruppen bestod sammanlagt av 20 tjänstemän som arbetade på huvudkontoret i Falun och på de tre regionerna och en facklig företrädare från varje tjänstemannaorganisation. Urvalet av tjänstemännen styrdes av deras geografiska placering och deras befattning. Inget bortfall förekom i undersökningen. Svaren på enkätstudien visade en hög arbetstillfredsställelse. Det framkom i intervjustudien förslag på åtgärder som främjar den psykosociala arbetsmiljön som bl.a. feedback, mentorskap och någon form av beteendevetare att diskutera personalfrågor tillsammans med. 1

5 Bakgrund Stora Enso Skog AB är en del av koncernen Stora Enso AB. Stora Enso Skog AB är uppdelat i tre regioner, norr, väst och öst och med huvudkontor i Falun. Företaget har bland annat skogstjänstemän, ekonomer och maskinförare i sin verksamhet. Företagets uppgift är att vårda, avverka Bergvik Skogs skog och mark samt köpa och avverka skog av privatpersoner. Företaget distribuerar virke vidare till intressenter inom företaget i första hand. Valet av ämne till projektarbetet föranledes bland annat av den pågående certifieringen av Stora Enso Skog AB:s ledningssystem för arbetsmiljö hälsa och säkerhet OHSAS 18001:2007 [1]. Att känna arbetstillfredsställelse är mycket primärt. Enligt Arbetsmiljölagen [2] ska psykiska och sociala förutsättningar i arbetslivet beaktas. De anställdas möjlighet att arbeta självständigt och ta ett yrkesmässigt ansvar kan ha stor betydelse för arbetstillfredsställelsen. I ett flertal studier i internationell forskning har det framkommit ett tydligt samband mellan arbetstillfredssällelse och både mental och fysisk hälsa [3]. Den psykosociala situationen på arbetsplatser diskuterades kanske inte så frekvent, speciellt inte när arbetsplatser bantas ned. Stora Ensos främsta mål är att ha en arbetsstyrka som är motiverad, frisk och med god arbetsförmåga, samt att ha en arbetsplats fri från olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Skogshälsovårdens personal som bestod av en företagsläkare, en företagssköterska, en företagssjukgymnast/skyddsingenjör och en läkarsekreterare/undersköterska, har arbetat under flera år med den fysiska livsstilens betydelse för att må bra och att trivas på arbetet. I intervjustudie som gjordes hösten 2007 och som belyste den psykosociala arbetsmiljön på Stora Enso Skog AB framkom att de anställda värdesatte den frihet under ansvar och det målinriktade självständiga arbete de hade [4]. De intervjuade saknade korta beslutsvägar, en verklighetsförankrad operativ ledningsgrupp samt erfarenhetsutbyten mellan kollegor från de övriga regionerna och även från andra skogsföretag. De anställda på Stora Enso globalt skall skapa en säker och sund arbetsplats och det gäller naturligtvis även Skogshälsovården, en inbyggd företagshälsovård på Stora Enso Skog AB. För att skapa en säker och sund arbetsplats behövdes verktyg i form av kunskap, den inskaffade Skogshälsovården genom ständig förkovring, flexibilitet samt tagit del av nya forskningsresultat. Medarbetarnas tilltro till att företaget satsar på en sund och säker arbetsplats är av betydelse. 2

6 Syfte Att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och god hälsa. Problemställning Vad var viktigt för att arbetet skulle vara tillfredställande och attraktivt för tjänstemännen inom Stora Enso Skog? Hade tjänstemännen förslag på förändringar om de ansåg att den psykosociala arbetsmiljön skulle förbättras? Studiegruppen Sammanlagt 20 tjänstemän som arbetade på huvudkontoret och de tre regionerna och en facklig företrädare från varje tjänstemannaorganisation tillfrågades om att deltaga i undersökningen. Medelåldern var 48,8 år och medianåldern var 49,5. Både män och kvinnor deltog. Urvalet av tjänstemännen styrdes av deras geografiska placering och deras befattning. Inget bortfall förekom i undersökningen och samtliga 20 tjänstemän deltog. Metod Undersökningen bestod av 19 enkätpåståenden (Bilaga 1) om arbetstillfredsställelse som svarades på utan betänketid samt två intervjufrågor. Varje undersökningstillfälle skulle ta max en timme i anspråk, vanligast var att det tog cirka 20 minuter. Enkätpåståendena hade utarbetats vid Team Arbetsliv på Högskolan Dalarna. De 19 påståendena utgjorde en mindre del av en större enkät [5]. Påståendena hade utvecklats med hjälp av intervjuer med anställda på olika typer av arbetsplatser i Dalarna [6]. Påståendena i denna enkät handlar om vad som gjorde ett arbete attraktivt och hur attraktivt det nuvarande arbetet var, dvs. önskvärd respektive upplevd kvalitet. I undersökningen används de påståenden som handlar om arbetstillfredsställelse, men påståendet "Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar utvalda speciellt åt mig" uteslöts. De 19 påståendena grupperas i följande sex områden, hur eftertraktade de känner sig på jobbet, upplevelse av inre och yttre erkänsla, erkänsla i form av belöning, hur jobbets status upplevdes, hur stimulerande arbetet upplevdes och hur direkta och synliga resultat kan ses. Siffran 1 motsvarar att personen tyckte att påståendet inte alls var viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt (Attraktiv kvalitet) eller hur den nuvarande situationen upplevdes (Nuvarande kvalitet). Siffran 5 motsvarar att påstående stämde helt och hållet för att ett arbete ska vara attraktivt (Attraktiv kvalitet) eller hur den nuvarande situationen upplevdes (Nuvarande kvalitet). Enkätsvaren bearbetades i Excel. Förfrågan och information om projektet skickades ut i förväg till tjänstemännen (Bilaga 2) och själva intervjun utfördes senare, efter att de muntligen blivit tillfrågade om de ville delta. Intervjufrågorna var: Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Stora Enso Skog AB? Känner du att det saknas något för att din psykosociala arbetsmiljö skulle kunna bli bättre? Dessa två frågor ingick även i en intervjustudie som gjordes hösten 2007 på tjänstemän på Stora Enso Skog AB [4]. 3

7 Resultat I enkätsvaren från de 19 påståendena (Bilaga 1) framkom följande resultat. I figurerna 1-6 redovisas medelvärdet på svaren för hur de tillfrågade önskade att ett attraktivt arbete skulle se ut och den nuvarande situationen upplevdes. Attraktiv kvalitet = Motsvarar det önskade värdet för att ett arbete ska vara attraktivt. Nuvarande kvalitet = Motsvarar den nuvarande attraktiviteten. Känner sig eftertraktad på jobbet. Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Min kompetens är efterfrågad. Jag känner mig behövd. Jag tycker det jag gör är viktigt. Attraktiv Nuvarande Figur 1. Visar hur eftertraktade de kände sig på arbetet, den upplevda och den önskade känslan av att vara behövd var exakt lika. Om personens kompetens var efterfrågad och hur personerna upplevde hur viktigt arbetet var, hade nästan samma medelvärde i båda kvaliteterna. Upplevlsen av inre & yttre erkänsla. Grad av attraktivitet. 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 1 Jag känner att jag gör ett bra arbete. Jag får uppskattning från mina arbetskamrater. Jag får uppskattning från min närmaste chef. Attraktiv Nuvarande Figur 2. Visar hur mycket personerna upplever inre och yttre uppskattning, den egna upplevda erkänslan var lägre än den önskade. Uppskattningen från arbetskamrater och chef var nästan exakt lika både i attraktiv och nuvarande kvalitet. 4

8 Erkänsla i form av belöning. Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Jag får uppskattning i mitt arbete från andra människor, förutom arbetskamrater och närmaste chef. Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars storlek beror på vad jag presterar. På min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som skiljer sig från det dagliga arbetet. Attraktiv Nuvarande Figur 3. Visar hur uppskattning och belöning på arbetsplatsen upplevdes. I figuren framkom hög samstämmighet hos hur uppskattningen i arbetet från andra människor än medarbetare och förekomsten av sociala aktiviteter som skiljer sig från arbetet. På påståendet "Jag får uppskattning från min närmaste chef." Var det en som ej kryssade i rutan under kolumnen "attraktiv kvalitet", bara i "nuvarande kvalitet". Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Jag känner mig stolt över mitt arbete, inför andra människor. Hur jobbets status upplevs. Mitt arbete gör att andra människor uppfattar att jag har hög status. Mitt arbete stärker min yrkesidentitet. Attraktiv Nuvarande Figur 4. Berättar hur de anställda upplevde sin ställning på arbetet och sin status. I dessa svar överträffade den nuvarande kvaliteten den attraktiva. Påståendet "Mitt arbete stärker min yrkesidentitet" besvarades inte av en person. 5

9 Hur stimulerande arbetet upplevs. Grad av attraktivitet 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Mitt arbete är positivt utmanande. Jag har intressanta arbetsuppgifter. Mitt arbete är utvecklande. Attraktiv Nuvarande Figur 5. Svarar på hur stimulerande och utvecklande arbetet upplevdes, dessa visar exakt samma medelvärde av nuvarande kvalitet. Den attraktiva kvaliteten var något högre än den nuvarande. Hur direkta & synliga resultat kan ses. Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Jag ser olika resultat av mitt arbete. Jag ser konkreta resultat av mitt arbete. Jag ser resultaten av mitt arbete direkt. Jag kan se att resultatet av mitt arbete har betydelse för helheten. Attraktiv Nuvarande Figur 6. Visar hur personalen kunde se resultatet på sitt arbete och en viss skillnad framkommer i dessa svar genom att nuvarande kvalitet var lägre än den attraktiva. Påståendet "Jag ser olika resultat av mitt arbete." var det en av de svarande som ej kunde svara på. 6

10 Svaren på intervjufrågan, - Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Stora Enso Skog AB? Den besvarades med att det fanns en trygghet i att arbeta i ett stort och attraktivt företag som hade en ledning i Finland som talade klarspråk, att de var ansvarstagande och att de hade ett långsiktigt tänkande. Det var lätt att känna sig uppskattad när det fanns stora möjligheter till personlig utveckling och yrkesmässigt avancera i företaget, inom och utom landet. Möjlighet fanns att skapa stora kontaktnät. Många upplevde en team känsla och att det var högt i tak på arbetsplatsen. Företagets etik och moral omtalades i något som kallades "Vårt löfte - värderingar, vision, mission". Dessa överensstämde och omnämns i svaren från tjänstemän. Några kände att deras egna värderingar överensstämde med företagets. Friheten att själv disponera sitt dynamiska arbete och sin arbetstid, möjligheten att se ett resultat och känner sig nyttig, ansågs vara betydelsefull. Att vara chef på Stora Enso Skog AB kunde upplevas som att vara en i gruppen och de kände närheten till sina ansvarskännande medarbetare och det skogliga samt att verksamheten var nära verkligheten. Svaren på intervjufrågan, - Känner du att det saknas något för att din psykosociala arbetsmiljö skulle kunna bli bättre? Den besvarades med att mentorskapets betydelse för att tjänstemän i nya positioner skulle kunna känna sig trygga i sina nya roller efterfrågas. Ledarskapsutvecklande stöd och någon typ av beteendevetare som de kunde samtala med och rådfråga i personalfrågor ansågs viktiga. Den personalvårdande biten som gemensamma "fikaraster" där alla på ett kontor eller avdelning samlas, omnämndes som önskvärd i några svar. Likaså att gemensamma personal dagar med middag fattades någon. Mer decentralisering, fler kompetenta personer i ledning och en närvarande VD skulle göra verksamheten mindre sårbar och ge mera delaktighet och engagemang. En önskan om att organisationen inte skulle vara så fyrkantig och att den fysiska närheten till chef och kollegor skulle bli bättre. Vidare föreslogs att återkoppling - feedback skulle finnas i större utsträckning. Tankar tar tid! Att finna mera tid för reflektion. Det framkom även en åsikt om att Skogshälsovården inte skulle engagera sig i de psykosociala arbetsförhållandena. 7

11 Diskussion Syftet med studien var att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och god hälsa hos medarbetarna på Stora Enso Skog AB. Det positiva som framkom i enkätunderökningen var att de tillfrågade upplevde att de var behövda i lika stor utsträckning som de önskade. Detta till trots att de inte fick exakt den uppskattning av sin närmaste chef som de önskade samt att i intervjusvaren både från denna intervju samt den som gjordes 2007 framkom hos flera en varierande typ av missnöje med ledningsgruppen. I den vetenskapliga undersökning som Karlqvist [7] gjorde framkom vilka faktorier som till största del påverkade tjänstemäns arbetstrivsel. Genom att han delade in sex faktorer i tre grupper kunde han få fram mer kunskap. Då framkom att faktorer kopplade till chefen hade störst inverkan, organisationsfaktorer kom därefter och individfaktorer kom sist. De enskilda faktorerna som påverkade trivseln till störst del var feedback och delaktighet. Resultat i Karlqvists studie kändes igen till en viss del även i denna studie vad gällande feedback och då kanske främst i relationen till den närmaste chefen. Det framkom tydligt i intervjusvaren. Arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse har inte exakt samma betydelse. Enligt Svenska Akademins ordlista [8] betyder tillfredställd nöjd, belåten och trivsel hade ingen förklaring. Trivsel, nöjd och belåten är dock mycket nära varandra i beskrivningen av att något upplevs som mycket bra. I intervju delen framkom att personalen upplevde frihet att själv disponera sitt upplevda dynamiska arbete, sin arbetstid och de kände sig nyttiga. Sedan framkom det i enkätsvaret att de upplevde sitt arbete som intressant samt att arbetet var utvecklande. Dessa påståenden framkom också i den studie som gjordes på andra tjänstemän inom företaget Enligt Krav-kontrollmodellen [9] så befann sig troligen merparten av de intervjuade i rutan "avspänd" då det egna beslutsutrymmet var högt, dvs. att personen hade möjlighet att ta stora egna beslut om sitt arbete och sin arbetsdag. Stödet var högt från respektive chef och kraven var höga men hanterbara. Önskan om mentorskap och en mera fysisk närhet till chef och medarbetare, bör beaktas. Enligt Arbetsmiljölagen [2] skall de sociala och psykiska förutsättningar i arbetet beaktas. Stress, enformighet och isolering i arbetet skulle undvikas genom att arbetsförhållandena anpassas till människorna. Målet var att arbetet skulle kunna upplevas som en meningsfylld och berikande del av tillvaron. Det uttalades en önskan om mer decentralisering inom företaget och detta skulle göra verksamheten mindre sårbar, ge mera delaktighet och engagemang, likaså en önskan om en mindre fyrkantig organisation. Vidare föreslogs att återkoppling - feedback skulle finnas i större utsträckning. Bodil Jönsson [10] nämnde att ställtid behövs. Det var ett ganska okänt uttryck men det var den tid det tog att ställa i ordning, ställa till rätta så att man sedan kan börja göra något. För att kunna koncentrera sig och att få vara ostörd, behövdes ibland ställtid och det är något som även efterfrågades. Tiden fanns helt enkelt inte även om prioriteringen var god. 8

12 Det framkom även åsikt om att Skogshälsovården inte skulle engagera sig i de psykosociala arbetsförhållandena. Naturligtvis behövde inte företagshälsovården engagera sig i den psykosocial biten, speciellt inte då det inte fanns adekvat utbildad personal inom området det vill säga beteendevetare eller psykolog. Det känslomässiga stödet kunde dock i många fall uppfyllas [11]. Troligt var det dock så att det var hos företagshälsovården som dessa frågor kom fram först, vid hälsoundersökningarna och vid övriga besök. När Stora Ensos främsta mål är att ha en arbetsstyrka som är motiverad, frisk och med god arbetsförmåga, samt att ha en arbetsplats fri från olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Med tanke på detta mål var vikten stor att även de psykiska arbetsförhållandena var bra och när åsikter om dessa kom fram till företagshälsovården var det en naturlig del av arbetet att lyfta dessa frågor och eventuellt förde dessa vidare till de berörda chefer och bistod med de kunskaper skogshälsovården besatt eller rekommenderade annan hjälp. Naturligtvis skedde allt enligt sekretesslagen [12] om inte enskilda individer framförde önskan att företagshälsovården skulle tala med berörd chef om medarbetaren. Enkätsvarens diagramframställning var arbetstillfredsställelsens fem punkter [6] tillgodosedda och då var det inte konstigt att arbetstillfredsställelsen var hög och Stora Enso Skog AB uppfyllde därmed Arbetsmiljölagen [2]. I intervjustudien framkom det förslag på åtgärder som skulle leda till höjd psykosocial arbetsmiljö som bland annat feedback, mentorskap och någon form av beteendevetare att diskutera personalfrågor tillsamman med. En studie där alla enkätfrågor som tillhör materialet "Attraktivt arbete" [6] skulle vara intressant att göra på ett större antal personer, anställda på Stora Enso Skog AB. 9

13 Referenser [1] SIS-OHSAS 18001:2007, Tekniska Specifikationer, Swedish Standards Institute [2] Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket. SFS 1977:1160. [3] The relationship between job satisfaction and health: a meta-anallysis. Occupational and Environmental Medicine, (2): [4] Landström. Några frågor om din psykosociala arbetsmiljö på Stora Enso Skog AB. Falun [5] Tema Arbetsliv Högskolan Dalarna. Att. Informerar. Informationsblad, Nummer 3, [6] Åteg M, Hedlund A, Pontén B Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Arbetslivsinstitutet 2004:1 ISBN [7] Karlqvist. Vilka Faktorer Påverkar Tjänstemäns Arbetstrivsel? Psykologi III vetenskaplig undersökning, 15 poäng, HT 08 Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen [8] Svenska akademins ordlista över svenska språket, Norstedts Förlag, [9] Thorell T (red.) Psykosocial miljö och stress. Studentlitteratur [10] Jönsson. Tio tankar om tid. Brombergs Förlag, Första upplagan andra tryckningen år [11] Systematisk arbetsmiljöarbete mot stress. Arbetsmiljöverket. Första upplagan, maj [12] Författnings handbok För personal inom hälso- och sjukvård. Sammanställd av Kay Wilow. 10

14 Bilaga 1 Tag ställning till vart och ett av nedanstående påståenden, både avseende i vilken utsträckning du tycker de är viktiga för att ett arbete ska vara attraktivt för dig och i vilken utsträckning du tycker de stämmer med hur du har det i ditt nuvarande arbete. Kryssa för det alternativ som bäst stämmer överens med vad du tycker. Svara spontant, utan att tänka för länge! I vilken utsträckning tycker Du att följande.. är viktigt för att stämmer med ditt ett arbete ska vara nuvarande arbete? attraktivt för dig? Arbetstillfredsställelse Helt Helt Inte och Inte och alls hållet alls hållet Min kompetens är efterfrågad. Jag känner mig behövd. Jag tycker det jag gör är viktigt. Mitt arbete är positivt utmanande. Jag har intressanta arbetsuppgifter. Mitt arbete är utvecklande. Jag ser olika resultat av mitt arbete. Jag ser konkreta resultat av mitt arbete. Jag ser resultaten av mitt arbete direkt. Jag kan se att resultaten av mitt arbete har betydelse för helheten. Jag känner att jag gör ett bra arbete. Jag får uppskattning från mina arbetskamrater. Jag får uppskattning av min närmaste chef. 11

15 Arbetstillfredsställelse Helt Helt Inte och Inte och alls hållet alls hållet Jag får uppskattning i mitt arbete från andra människor, förutom arbetskamrater och närmste chef. Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars storlek beror på vad jag presterar. På min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som skiljer sig från det dagliga arbetet. Jag känner mig stolt över mitt arbete, inför andra människor. Mitt arbete gör att andra människor uppfattar att jag har hög status. Mitt arbete stärker min yrkesidentitet. 12

16 Bilaga 2 Falun Hej! Sedan studerar jag på halvfart till Företagssköterska på Örebro Universitet och jag är klar med min specialisering i november I denna 60 poängs utbildning ingår ett 7,5 poängs projektarbete, som skall basera sig på något som berör mitt arbete som företagssköterska. Syftet med mitt projektarbete är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och och god hälsa för tjänstemännen inom Stora Enso. För att få kunskaper om hur tjänstemännen upplever den psykosociala arbetsmiljön har jag sammanställt 20 enkätfrågor och två intervjufrågor. Enkätfrågorna har utformats vid Tema Arbetsliv på Högskolan Dalarna. Tjänstemän på huvudkontoret i Falun, regionchefer, distriktschefer och fackliga representanter kommer att tillfrågas. Bakgrunden till projektarbetet är den pågående certifieringen av Stora Enso Skogs rutiner avseende hälsa och arbetsmiljö enl. OHSAS 18001:2007. Tidsåtgång för din del är cirka 30 minuter. Det är naturligtvis frivilligt att delta och redovisningen av denna studie kommer att ske i grupp så att det inte går att identifiera vem som tycker vad. Jag kommer att ringa dig under vecka 5, för att planera in en tid för intervju. Har du frågor så hör gärna av dig på tel Med vänlig hälsning och Tack på förhand! Sofia Landström Företagssköterska, Skogshälsovården Stora Enso Skog Bo Törnqvist Företagsläkare, Skogshälsovården Stora Enso Skog 13

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap Organisatoriska och individuella förutsättningar Anders Hansson Svenska hälsopromotionsgruppen Katrin Skagert Institutet för stressmedicin Chefsuppdraget

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Trivsel- och friskfaktorer i arbetslivet

Trivsel- och friskfaktorer i arbetslivet Trivsel- och friskfaktorer i arbetslivet Författare: Carina Sievert Feelgood Handledare: Ulf Flodin Projektarbete vid Företagssköterskeutbildning 40 poäng, 2003-2005, Örebro Universitet och Yrkes- och

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety 2013-03-22 1 Ovakos större tillverkningsenheter Hofors Hällefors Imatra Smedjebacken Boxholm Fakta 2011 Produktionskapacitet 1,3 miljoner ton stål 3. 200 anställda Omsättning 1 121 miljoner E 2013-03-22

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Therese Stenlund Universitetslektor Inst. för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi Kliniskt lektorat; Stressrehabilitering,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET RÖDA BERGA LÄSÅRET 13/14

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET RÖDA BERGA LÄSÅRET 13/14 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET RÖDA BERGA LÄSÅRET 13/14 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER All personal på fritidshemmet är väl förtrogna med fritidshemmets uppdrag. Vi diskuterar

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Jobbet alltid närvarande. en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv

Jobbet alltid närvarande. en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv Jobbet alltid närvarande en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv 1 2 Innehåll Förord... 4 Bakgrund...5 Syfte med undersökningen...5 Det gränslösa arbetslivet...5 Information om undersökningen...6

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarskap & Ledarskap. NU-sjukvården

Medarbetarskap & Ledarskap. NU-sjukvården Medarbetarskap & Ledarskap Vilket är sjukvårdens uppdrag? Att ge vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på lika villkor till alla i samhället med en ändlig resurs Med begränsade resurser Hur kan

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Mahadeb Sarker Handledare Klas Berlin, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Projektarbete vid

Läs mer

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012 psykosociala riskbedömningar projektrapport Rapport 2013:6 2013-04-25 IN 2012/101102 1 (8) Projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012, psykosociala riskbedömningar Projektnamn:

Läs mer

- Må bra på och av arbetet 1 (14)

- Må bra på och av arbetet 1 (14) DEN ARBETSMILJÖPOLITISKA PLATTFORMEN TAR SIKTE PÅ ATT VI SKA MÅ BRA PÅ OCH AV ARBETET. EN GOD BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID OCH EN ARBETSGEMENSKAP PRÄGLAD AV ARBETSGLÄDJE ÄR CENTRALT FÖR DETTA MÅL. ALLA

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Medarbetarrapport 2008

Medarbetarrapport 2008 Medarbetarrapport 2008 Sammanfattning Den typiska svenska medarbetaren tycks; Känna sig trygg på sin arbetsplats men ej vara särskilt fysiskt avkopplad när hon lämnar arbetet för dagen. Ha goda medarbetarrelationer

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Irene Jensen Professor Enheten för interventions och implementeringsforskning (IIR) Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress.

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. Chefer och arbetsledares kunskaper i att motverka stress på arbetsplatsen Författare: Marie Strandberg Handledare: Birgitta Pålsson, vid yrkes och miljömedicinska

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08.

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08. Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande undervisning i etik vid empiriska examensarbeten vid Röda Korsets Högskola på grund och avancerad nivå Diarienr: 11/2014 Fastställd av Pedagogiska kommittén

Läs mer