Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetstillfredsställelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetstillfredsställelse"

Transkript

1 Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetstillfredsställelse En enkät- och intervjustudie vid Stora Enso Skog AB Författare: Sofia Landström Skogshälsovården Stora Enso Skog AB Handledare: Malin Josephson Projektarbete vid Företagssköterskeutbildning , 60 hp, Örebro universitet och Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

2 Förord Föreliggande arbete har utförs som projektarbete i utbildning till företagssköterska 60 poäng år vid Hälsoakademin Örebro universitet och Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset, Örebro. Arbetet har utförts vid Skogshälsovården Stora Enso Skog AB i Falun. Handledare: Malin Josephson vid Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset, Uppsala. Undertecknad står ensam som ansvarig för innehållet i rapporten. Detta innebär att Arbetsmedicinska kliniken inte svarar för innehållet i rapporten. Falun november 2009 Sofia Landström Skogshälsovården, Stora Enso Skog AB Södra Mariegatan Falun Tel Fax. nr Utbildningsansvarig: Sofia Loodh Arbets- och miljömedicinska kliniken Ansvarig examinator: Carl-Göran Ohlson Arbets- och miljömedicinska kliniken Projektets titel: Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetsstillfredställelse. En enkät- och intervjustudie vid Stora Enso Skog AB. Särskilt Tack! Till alla medarbetare på Stora Enso Skog AB som gjorde detta projektarbete möjligt att genomföra. Till min snabbsvarande och otroligt hjälpsamma handledare Malin Josephson. Till mina oförglömliga lärare Sofia Loodh och Carl-Göran Ohlson. Till Lisbet Slott som gav av sin vishet. Till min älskade dotter Viktoria för allt stöd du gett mig på olika sätt under projekttiden. 2

3 Innehållsförteckning Sidan Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 Problemställning 3 Studiegruppen 3 Metod 3 Resultat 4-7 Diskussion 8-9 Referenser 10 Bilaga Bilaga 2 13

4 Sammanfattning Landström, S. Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetsstillfredställelse vid Stora Enso Skog AB. Projektarbete 60 hp. Syftet men denna studie var att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och god hälsa. Metoden som användes var en enkätstudie, som bestod av 19 påståenden. Dessa gav svar på i vilken utsträckning de svarande tyckte påståendet var viktigt för att arbetet skulle vara attraktivt och i vilken utsträckning det stämde överens med deras dåvarande arbete. Det ingick även två öppna intervjufrågor. Studiegruppen bestod sammanlagt av 20 tjänstemän som arbetade på huvudkontoret i Falun och på de tre regionerna och en facklig företrädare från varje tjänstemannaorganisation. Urvalet av tjänstemännen styrdes av deras geografiska placering och deras befattning. Inget bortfall förekom i undersökningen. Svaren på enkätstudien visade en hög arbetstillfredsställelse. Det framkom i intervjustudien förslag på åtgärder som främjar den psykosociala arbetsmiljön som bl.a. feedback, mentorskap och någon form av beteendevetare att diskutera personalfrågor tillsammans med. 1

5 Bakgrund Stora Enso Skog AB är en del av koncernen Stora Enso AB. Stora Enso Skog AB är uppdelat i tre regioner, norr, väst och öst och med huvudkontor i Falun. Företaget har bland annat skogstjänstemän, ekonomer och maskinförare i sin verksamhet. Företagets uppgift är att vårda, avverka Bergvik Skogs skog och mark samt köpa och avverka skog av privatpersoner. Företaget distribuerar virke vidare till intressenter inom företaget i första hand. Valet av ämne till projektarbetet föranledes bland annat av den pågående certifieringen av Stora Enso Skog AB:s ledningssystem för arbetsmiljö hälsa och säkerhet OHSAS 18001:2007 [1]. Att känna arbetstillfredsställelse är mycket primärt. Enligt Arbetsmiljölagen [2] ska psykiska och sociala förutsättningar i arbetslivet beaktas. De anställdas möjlighet att arbeta självständigt och ta ett yrkesmässigt ansvar kan ha stor betydelse för arbetstillfredsställelsen. I ett flertal studier i internationell forskning har det framkommit ett tydligt samband mellan arbetstillfredssällelse och både mental och fysisk hälsa [3]. Den psykosociala situationen på arbetsplatser diskuterades kanske inte så frekvent, speciellt inte när arbetsplatser bantas ned. Stora Ensos främsta mål är att ha en arbetsstyrka som är motiverad, frisk och med god arbetsförmåga, samt att ha en arbetsplats fri från olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Skogshälsovårdens personal som bestod av en företagsläkare, en företagssköterska, en företagssjukgymnast/skyddsingenjör och en läkarsekreterare/undersköterska, har arbetat under flera år med den fysiska livsstilens betydelse för att må bra och att trivas på arbetet. I intervjustudie som gjordes hösten 2007 och som belyste den psykosociala arbetsmiljön på Stora Enso Skog AB framkom att de anställda värdesatte den frihet under ansvar och det målinriktade självständiga arbete de hade [4]. De intervjuade saknade korta beslutsvägar, en verklighetsförankrad operativ ledningsgrupp samt erfarenhetsutbyten mellan kollegor från de övriga regionerna och även från andra skogsföretag. De anställda på Stora Enso globalt skall skapa en säker och sund arbetsplats och det gäller naturligtvis även Skogshälsovården, en inbyggd företagshälsovård på Stora Enso Skog AB. För att skapa en säker och sund arbetsplats behövdes verktyg i form av kunskap, den inskaffade Skogshälsovården genom ständig förkovring, flexibilitet samt tagit del av nya forskningsresultat. Medarbetarnas tilltro till att företaget satsar på en sund och säker arbetsplats är av betydelse. 2

6 Syfte Att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och god hälsa. Problemställning Vad var viktigt för att arbetet skulle vara tillfredställande och attraktivt för tjänstemännen inom Stora Enso Skog? Hade tjänstemännen förslag på förändringar om de ansåg att den psykosociala arbetsmiljön skulle förbättras? Studiegruppen Sammanlagt 20 tjänstemän som arbetade på huvudkontoret och de tre regionerna och en facklig företrädare från varje tjänstemannaorganisation tillfrågades om att deltaga i undersökningen. Medelåldern var 48,8 år och medianåldern var 49,5. Både män och kvinnor deltog. Urvalet av tjänstemännen styrdes av deras geografiska placering och deras befattning. Inget bortfall förekom i undersökningen och samtliga 20 tjänstemän deltog. Metod Undersökningen bestod av 19 enkätpåståenden (Bilaga 1) om arbetstillfredsställelse som svarades på utan betänketid samt två intervjufrågor. Varje undersökningstillfälle skulle ta max en timme i anspråk, vanligast var att det tog cirka 20 minuter. Enkätpåståendena hade utarbetats vid Team Arbetsliv på Högskolan Dalarna. De 19 påståendena utgjorde en mindre del av en större enkät [5]. Påståendena hade utvecklats med hjälp av intervjuer med anställda på olika typer av arbetsplatser i Dalarna [6]. Påståendena i denna enkät handlar om vad som gjorde ett arbete attraktivt och hur attraktivt det nuvarande arbetet var, dvs. önskvärd respektive upplevd kvalitet. I undersökningen används de påståenden som handlar om arbetstillfredsställelse, men påståendet "Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar utvalda speciellt åt mig" uteslöts. De 19 påståendena grupperas i följande sex områden, hur eftertraktade de känner sig på jobbet, upplevelse av inre och yttre erkänsla, erkänsla i form av belöning, hur jobbets status upplevdes, hur stimulerande arbetet upplevdes och hur direkta och synliga resultat kan ses. Siffran 1 motsvarar att personen tyckte att påståendet inte alls var viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt (Attraktiv kvalitet) eller hur den nuvarande situationen upplevdes (Nuvarande kvalitet). Siffran 5 motsvarar att påstående stämde helt och hållet för att ett arbete ska vara attraktivt (Attraktiv kvalitet) eller hur den nuvarande situationen upplevdes (Nuvarande kvalitet). Enkätsvaren bearbetades i Excel. Förfrågan och information om projektet skickades ut i förväg till tjänstemännen (Bilaga 2) och själva intervjun utfördes senare, efter att de muntligen blivit tillfrågade om de ville delta. Intervjufrågorna var: Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Stora Enso Skog AB? Känner du att det saknas något för att din psykosociala arbetsmiljö skulle kunna bli bättre? Dessa två frågor ingick även i en intervjustudie som gjordes hösten 2007 på tjänstemän på Stora Enso Skog AB [4]. 3

7 Resultat I enkätsvaren från de 19 påståendena (Bilaga 1) framkom följande resultat. I figurerna 1-6 redovisas medelvärdet på svaren för hur de tillfrågade önskade att ett attraktivt arbete skulle se ut och den nuvarande situationen upplevdes. Attraktiv kvalitet = Motsvarar det önskade värdet för att ett arbete ska vara attraktivt. Nuvarande kvalitet = Motsvarar den nuvarande attraktiviteten. Känner sig eftertraktad på jobbet. Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Min kompetens är efterfrågad. Jag känner mig behövd. Jag tycker det jag gör är viktigt. Attraktiv Nuvarande Figur 1. Visar hur eftertraktade de kände sig på arbetet, den upplevda och den önskade känslan av att vara behövd var exakt lika. Om personens kompetens var efterfrågad och hur personerna upplevde hur viktigt arbetet var, hade nästan samma medelvärde i båda kvaliteterna. Upplevlsen av inre & yttre erkänsla. Grad av attraktivitet. 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 1 Jag känner att jag gör ett bra arbete. Jag får uppskattning från mina arbetskamrater. Jag får uppskattning från min närmaste chef. Attraktiv Nuvarande Figur 2. Visar hur mycket personerna upplever inre och yttre uppskattning, den egna upplevda erkänslan var lägre än den önskade. Uppskattningen från arbetskamrater och chef var nästan exakt lika både i attraktiv och nuvarande kvalitet. 4

8 Erkänsla i form av belöning. Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Jag får uppskattning i mitt arbete från andra människor, förutom arbetskamrater och närmaste chef. Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars storlek beror på vad jag presterar. På min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som skiljer sig från det dagliga arbetet. Attraktiv Nuvarande Figur 3. Visar hur uppskattning och belöning på arbetsplatsen upplevdes. I figuren framkom hög samstämmighet hos hur uppskattningen i arbetet från andra människor än medarbetare och förekomsten av sociala aktiviteter som skiljer sig från arbetet. På påståendet "Jag får uppskattning från min närmaste chef." Var det en som ej kryssade i rutan under kolumnen "attraktiv kvalitet", bara i "nuvarande kvalitet". Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Jag känner mig stolt över mitt arbete, inför andra människor. Hur jobbets status upplevs. Mitt arbete gör att andra människor uppfattar att jag har hög status. Mitt arbete stärker min yrkesidentitet. Attraktiv Nuvarande Figur 4. Berättar hur de anställda upplevde sin ställning på arbetet och sin status. I dessa svar överträffade den nuvarande kvaliteten den attraktiva. Påståendet "Mitt arbete stärker min yrkesidentitet" besvarades inte av en person. 5

9 Hur stimulerande arbetet upplevs. Grad av attraktivitet 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Mitt arbete är positivt utmanande. Jag har intressanta arbetsuppgifter. Mitt arbete är utvecklande. Attraktiv Nuvarande Figur 5. Svarar på hur stimulerande och utvecklande arbetet upplevdes, dessa visar exakt samma medelvärde av nuvarande kvalitet. Den attraktiva kvaliteten var något högre än den nuvarande. Hur direkta & synliga resultat kan ses. Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Jag ser olika resultat av mitt arbete. Jag ser konkreta resultat av mitt arbete. Jag ser resultaten av mitt arbete direkt. Jag kan se att resultatet av mitt arbete har betydelse för helheten. Attraktiv Nuvarande Figur 6. Visar hur personalen kunde se resultatet på sitt arbete och en viss skillnad framkommer i dessa svar genom att nuvarande kvalitet var lägre än den attraktiva. Påståendet "Jag ser olika resultat av mitt arbete." var det en av de svarande som ej kunde svara på. 6

10 Svaren på intervjufrågan, - Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Stora Enso Skog AB? Den besvarades med att det fanns en trygghet i att arbeta i ett stort och attraktivt företag som hade en ledning i Finland som talade klarspråk, att de var ansvarstagande och att de hade ett långsiktigt tänkande. Det var lätt att känna sig uppskattad när det fanns stora möjligheter till personlig utveckling och yrkesmässigt avancera i företaget, inom och utom landet. Möjlighet fanns att skapa stora kontaktnät. Många upplevde en team känsla och att det var högt i tak på arbetsplatsen. Företagets etik och moral omtalades i något som kallades "Vårt löfte - värderingar, vision, mission". Dessa överensstämde och omnämns i svaren från tjänstemän. Några kände att deras egna värderingar överensstämde med företagets. Friheten att själv disponera sitt dynamiska arbete och sin arbetstid, möjligheten att se ett resultat och känner sig nyttig, ansågs vara betydelsefull. Att vara chef på Stora Enso Skog AB kunde upplevas som att vara en i gruppen och de kände närheten till sina ansvarskännande medarbetare och det skogliga samt att verksamheten var nära verkligheten. Svaren på intervjufrågan, - Känner du att det saknas något för att din psykosociala arbetsmiljö skulle kunna bli bättre? Den besvarades med att mentorskapets betydelse för att tjänstemän i nya positioner skulle kunna känna sig trygga i sina nya roller efterfrågas. Ledarskapsutvecklande stöd och någon typ av beteendevetare som de kunde samtala med och rådfråga i personalfrågor ansågs viktiga. Den personalvårdande biten som gemensamma "fikaraster" där alla på ett kontor eller avdelning samlas, omnämndes som önskvärd i några svar. Likaså att gemensamma personal dagar med middag fattades någon. Mer decentralisering, fler kompetenta personer i ledning och en närvarande VD skulle göra verksamheten mindre sårbar och ge mera delaktighet och engagemang. En önskan om att organisationen inte skulle vara så fyrkantig och att den fysiska närheten till chef och kollegor skulle bli bättre. Vidare föreslogs att återkoppling - feedback skulle finnas i större utsträckning. Tankar tar tid! Att finna mera tid för reflektion. Det framkom även en åsikt om att Skogshälsovården inte skulle engagera sig i de psykosociala arbetsförhållandena. 7

11 Diskussion Syftet med studien var att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och god hälsa hos medarbetarna på Stora Enso Skog AB. Det positiva som framkom i enkätunderökningen var att de tillfrågade upplevde att de var behövda i lika stor utsträckning som de önskade. Detta till trots att de inte fick exakt den uppskattning av sin närmaste chef som de önskade samt att i intervjusvaren både från denna intervju samt den som gjordes 2007 framkom hos flera en varierande typ av missnöje med ledningsgruppen. I den vetenskapliga undersökning som Karlqvist [7] gjorde framkom vilka faktorier som till största del påverkade tjänstemäns arbetstrivsel. Genom att han delade in sex faktorer i tre grupper kunde han få fram mer kunskap. Då framkom att faktorer kopplade till chefen hade störst inverkan, organisationsfaktorer kom därefter och individfaktorer kom sist. De enskilda faktorerna som påverkade trivseln till störst del var feedback och delaktighet. Resultat i Karlqvists studie kändes igen till en viss del även i denna studie vad gällande feedback och då kanske främst i relationen till den närmaste chefen. Det framkom tydligt i intervjusvaren. Arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse har inte exakt samma betydelse. Enligt Svenska Akademins ordlista [8] betyder tillfredställd nöjd, belåten och trivsel hade ingen förklaring. Trivsel, nöjd och belåten är dock mycket nära varandra i beskrivningen av att något upplevs som mycket bra. I intervju delen framkom att personalen upplevde frihet att själv disponera sitt upplevda dynamiska arbete, sin arbetstid och de kände sig nyttiga. Sedan framkom det i enkätsvaret att de upplevde sitt arbete som intressant samt att arbetet var utvecklande. Dessa påståenden framkom också i den studie som gjordes på andra tjänstemän inom företaget Enligt Krav-kontrollmodellen [9] så befann sig troligen merparten av de intervjuade i rutan "avspänd" då det egna beslutsutrymmet var högt, dvs. att personen hade möjlighet att ta stora egna beslut om sitt arbete och sin arbetsdag. Stödet var högt från respektive chef och kraven var höga men hanterbara. Önskan om mentorskap och en mera fysisk närhet till chef och medarbetare, bör beaktas. Enligt Arbetsmiljölagen [2] skall de sociala och psykiska förutsättningar i arbetet beaktas. Stress, enformighet och isolering i arbetet skulle undvikas genom att arbetsförhållandena anpassas till människorna. Målet var att arbetet skulle kunna upplevas som en meningsfylld och berikande del av tillvaron. Det uttalades en önskan om mer decentralisering inom företaget och detta skulle göra verksamheten mindre sårbar, ge mera delaktighet och engagemang, likaså en önskan om en mindre fyrkantig organisation. Vidare föreslogs att återkoppling - feedback skulle finnas i större utsträckning. Bodil Jönsson [10] nämnde att ställtid behövs. Det var ett ganska okänt uttryck men det var den tid det tog att ställa i ordning, ställa till rätta så att man sedan kan börja göra något. För att kunna koncentrera sig och att få vara ostörd, behövdes ibland ställtid och det är något som även efterfrågades. Tiden fanns helt enkelt inte även om prioriteringen var god. 8

12 Det framkom även åsikt om att Skogshälsovården inte skulle engagera sig i de psykosociala arbetsförhållandena. Naturligtvis behövde inte företagshälsovården engagera sig i den psykosocial biten, speciellt inte då det inte fanns adekvat utbildad personal inom området det vill säga beteendevetare eller psykolog. Det känslomässiga stödet kunde dock i många fall uppfyllas [11]. Troligt var det dock så att det var hos företagshälsovården som dessa frågor kom fram först, vid hälsoundersökningarna och vid övriga besök. När Stora Ensos främsta mål är att ha en arbetsstyrka som är motiverad, frisk och med god arbetsförmåga, samt att ha en arbetsplats fri från olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Med tanke på detta mål var vikten stor att även de psykiska arbetsförhållandena var bra och när åsikter om dessa kom fram till företagshälsovården var det en naturlig del av arbetet att lyfta dessa frågor och eventuellt förde dessa vidare till de berörda chefer och bistod med de kunskaper skogshälsovården besatt eller rekommenderade annan hjälp. Naturligtvis skedde allt enligt sekretesslagen [12] om inte enskilda individer framförde önskan att företagshälsovården skulle tala med berörd chef om medarbetaren. Enkätsvarens diagramframställning var arbetstillfredsställelsens fem punkter [6] tillgodosedda och då var det inte konstigt att arbetstillfredsställelsen var hög och Stora Enso Skog AB uppfyllde därmed Arbetsmiljölagen [2]. I intervjustudien framkom det förslag på åtgärder som skulle leda till höjd psykosocial arbetsmiljö som bland annat feedback, mentorskap och någon form av beteendevetare att diskutera personalfrågor tillsamman med. En studie där alla enkätfrågor som tillhör materialet "Attraktivt arbete" [6] skulle vara intressant att göra på ett större antal personer, anställda på Stora Enso Skog AB. 9

13 Referenser [1] SIS-OHSAS 18001:2007, Tekniska Specifikationer, Swedish Standards Institute [2] Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket. SFS 1977:1160. [3] The relationship between job satisfaction and health: a meta-anallysis. Occupational and Environmental Medicine, (2): [4] Landström. Några frågor om din psykosociala arbetsmiljö på Stora Enso Skog AB. Falun [5] Tema Arbetsliv Högskolan Dalarna. Att. Informerar. Informationsblad, Nummer 3, [6] Åteg M, Hedlund A, Pontén B Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Arbetslivsinstitutet 2004:1 ISBN [7] Karlqvist. Vilka Faktorer Påverkar Tjänstemäns Arbetstrivsel? Psykologi III vetenskaplig undersökning, 15 poäng, HT 08 Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen [8] Svenska akademins ordlista över svenska språket, Norstedts Förlag, [9] Thorell T (red.) Psykosocial miljö och stress. Studentlitteratur [10] Jönsson. Tio tankar om tid. Brombergs Förlag, Första upplagan andra tryckningen år [11] Systematisk arbetsmiljöarbete mot stress. Arbetsmiljöverket. Första upplagan, maj [12] Författnings handbok För personal inom hälso- och sjukvård. Sammanställd av Kay Wilow. 10

14 Bilaga 1 Tag ställning till vart och ett av nedanstående påståenden, både avseende i vilken utsträckning du tycker de är viktiga för att ett arbete ska vara attraktivt för dig och i vilken utsträckning du tycker de stämmer med hur du har det i ditt nuvarande arbete. Kryssa för det alternativ som bäst stämmer överens med vad du tycker. Svara spontant, utan att tänka för länge! I vilken utsträckning tycker Du att följande.. är viktigt för att stämmer med ditt ett arbete ska vara nuvarande arbete? attraktivt för dig? Arbetstillfredsställelse Helt Helt Inte och Inte och alls hållet alls hållet Min kompetens är efterfrågad. Jag känner mig behövd. Jag tycker det jag gör är viktigt. Mitt arbete är positivt utmanande. Jag har intressanta arbetsuppgifter. Mitt arbete är utvecklande. Jag ser olika resultat av mitt arbete. Jag ser konkreta resultat av mitt arbete. Jag ser resultaten av mitt arbete direkt. Jag kan se att resultaten av mitt arbete har betydelse för helheten. Jag känner att jag gör ett bra arbete. Jag får uppskattning från mina arbetskamrater. Jag får uppskattning av min närmaste chef. 11

15 Arbetstillfredsställelse Helt Helt Inte och Inte och alls hållet alls hållet Jag får uppskattning i mitt arbete från andra människor, förutom arbetskamrater och närmste chef. Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars storlek beror på vad jag presterar. På min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som skiljer sig från det dagliga arbetet. Jag känner mig stolt över mitt arbete, inför andra människor. Mitt arbete gör att andra människor uppfattar att jag har hög status. Mitt arbete stärker min yrkesidentitet. 12

16 Bilaga 2 Falun Hej! Sedan studerar jag på halvfart till Företagssköterska på Örebro Universitet och jag är klar med min specialisering i november I denna 60 poängs utbildning ingår ett 7,5 poängs projektarbete, som skall basera sig på något som berör mitt arbete som företagssköterska. Syftet med mitt projektarbete är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och och god hälsa för tjänstemännen inom Stora Enso. För att få kunskaper om hur tjänstemännen upplever den psykosociala arbetsmiljön har jag sammanställt 20 enkätfrågor och två intervjufrågor. Enkätfrågorna har utformats vid Tema Arbetsliv på Högskolan Dalarna. Tjänstemän på huvudkontoret i Falun, regionchefer, distriktschefer och fackliga representanter kommer att tillfrågas. Bakgrunden till projektarbetet är den pågående certifieringen av Stora Enso Skogs rutiner avseende hälsa och arbetsmiljö enl. OHSAS 18001:2007. Tidsåtgång för din del är cirka 30 minuter. Det är naturligtvis frivilligt att delta och redovisningen av denna studie kommer att ske i grupp så att det inte går att identifiera vem som tycker vad. Jag kommer att ringa dig under vecka 5, för att planera in en tid för intervju. Har du frågor så hör gärna av dig på tel Med vänlig hälsning och Tack på förhand! Sofia Landström Företagssköterska, Skogshälsovården Stora Enso Skog Bo Törnqvist Företagsläkare, Skogshälsovården Stora Enso Skog 13

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsmiljöarbete och motivation

Arbetsmiljöarbete och motivation Arbetsmiljöarbete och motivation Teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär Mattias Åteg, Ing-Marie Andersson, Greg Neely, Gunnar Rosén, Jonas Laring och Olle Nygren arbetslivsrapport nr

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Arbetsmiljön i produktionsköket Sundsvalls sjukhus Uppföljning av ett förändringsarbete

Arbetsmiljön i produktionsköket Sundsvalls sjukhus Uppföljning av ett förändringsarbete Arbetsmiljön i produktionsköket Sundsvalls sjukhus Uppföljning av ett förändringsarbete Elisabet Finné Leg.läk, spec. allm.med Företagsläkare Länshälsan Sundsvall elisabet.finne@lvn.se Handledare: Tohr

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5 Sid 1 av 6 Det finns ingen enhetlig definition av vad frisk betyder. Begreppet frisk (och hälsa) brukar för det mesta avse avsaknad av symptom på sjukdom. Men man kan må bra trots att man har en fysisk

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen.

Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Bilaga 1 Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Hej! Du har blivit utvald till att delta i en undersökning gällande Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) varumärke. Vi behöver ha

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Är dagens arbeten attraktiva?

Är dagens arbeten attraktiva? Paper Arbete i människors liv Tema: Det goda arbetet Ann Hedlund, Ing-Marie Andersson, Gunnar Rosén ahd@du.se, ima@du.se, grs@du.se Tema Arbetsliv, Högskolan Dalarna Är dagens arbeten attraktiva? Många

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Paloma in Sweden AB FÖRETAGSPRESENTATION

Paloma in Sweden AB FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION Bästa jobbet Tävlingen om Dalarnas mest attraktiva arbetsplats Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar och är en aktuell utmaning. Inom Falun Borlänge regionen AB arbetar vi

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Medicinska vårdadministratören och sekretessen Examensarbete 35 poäng Författare: Mia Käck Handledare: Doris Karlsson Våren 2015 SAMMANFATTNING

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte

Arbetsmiljöbarometern, syfte Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden, centralt och lokalt Tidsserier möjliggör effektstudier Survey-feedback (Lawler,

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet 1 De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten:

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten: Stockholm 2013-12-23 VD Barometern 2013 Ledarskaparna har i sitt arbete med att utveckla ledningskulturen i organsationer de senaste 20 åren konstaterat att många VD: ar ägnar sin mesta kraft åt att utveckla

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se 1 EGEN BAKGRUND: BETEENDEVETENSKAP, FYSIOLOGI, MEDICIN VETENSKAP Omfattande praktisk erfarenhet av friskvård och hälsa sedan 1975, bl.a.

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas?

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet 1 IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet Carola Löfstrand Arbetsmiljöspecialist Vision Medarbetardriven verksamhetsutveckling - genom digitalisering Hur fånga upp medarbetarnas behov och göra dom

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Leadership Wisdom Program

Leadership Wisdom Program Leadership Wisdom Program Målet med Leadership Wisdom Program är att göra dig till en stark ledare. För dig själv och andra. Instruktioner Läs varje påstående noga. Är det 100 % sant fyll i cirkeln. Om

Läs mer

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 Branschstatistik 2015 Delrapport 1 Sveriges Företagshälsor 2015-06-25 Sveriges Företagshälsor I Sturegatan 11 I Box 55545 I 102 04 Stockholm I Telefon 08-762 67 46 info@foretagshalsor.se I www.foretagshalsor.se

Läs mer

Friskfaktorer en utgångspunkt i hälsoarbetet?!

Friskfaktorer en utgångspunkt i hälsoarbetet?! Friskfaktorer en utgångspunkt i hälsoarbetet?! Mats Glemne och Ylva Nilsson Bakgrund Ett av delprojekten inom HALV-projektet har huvudsakligen handlat om att utveckla den individuella hälsokompetensen.

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa

Chefsuppdraget. Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap. Forskningssamarbete kring Ledarskap, Medarbetarskap, Arbetsmiljö och Hälsa Hälsofrämjande ledarskap/ Salutogent ledarskap Organisatoriska och individuella förutsättningar Anders Hansson Svenska hälsopromotionsgruppen Katrin Skagert Institutet för stressmedicin Chefsuppdraget

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer