Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetstillfredsställelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetstillfredsställelse"

Transkript

1 Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetstillfredsställelse En enkät- och intervjustudie vid Stora Enso Skog AB Författare: Sofia Landström Skogshälsovården Stora Enso Skog AB Handledare: Malin Josephson Projektarbete vid Företagssköterskeutbildning , 60 hp, Örebro universitet och Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

2 Förord Föreliggande arbete har utförs som projektarbete i utbildning till företagssköterska 60 poäng år vid Hälsoakademin Örebro universitet och Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset, Örebro. Arbetet har utförts vid Skogshälsovården Stora Enso Skog AB i Falun. Handledare: Malin Josephson vid Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset, Uppsala. Undertecknad står ensam som ansvarig för innehållet i rapporten. Detta innebär att Arbetsmedicinska kliniken inte svarar för innehållet i rapporten. Falun november 2009 Sofia Landström Skogshälsovården, Stora Enso Skog AB Södra Mariegatan Falun Tel Fax. nr Utbildningsansvarig: Sofia Loodh Arbets- och miljömedicinska kliniken Ansvarig examinator: Carl-Göran Ohlson Arbets- och miljömedicinska kliniken Projektets titel: Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetsstillfredställelse. En enkät- och intervjustudie vid Stora Enso Skog AB. Särskilt Tack! Till alla medarbetare på Stora Enso Skog AB som gjorde detta projektarbete möjligt att genomföra. Till min snabbsvarande och otroligt hjälpsamma handledare Malin Josephson. Till mina oförglömliga lärare Sofia Loodh och Carl-Göran Ohlson. Till Lisbet Slott som gav av sin vishet. Till min älskade dotter Viktoria för allt stöd du gett mig på olika sätt under projekttiden. 2

3 Innehållsförteckning Sidan Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 Problemställning 3 Studiegruppen 3 Metod 3 Resultat 4-7 Diskussion 8-9 Referenser 10 Bilaga Bilaga 2 13

4 Sammanfattning Landström, S. Tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö och deras arbetsstillfredställelse vid Stora Enso Skog AB. Projektarbete 60 hp. Syftet men denna studie var att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och god hälsa. Metoden som användes var en enkätstudie, som bestod av 19 påståenden. Dessa gav svar på i vilken utsträckning de svarande tyckte påståendet var viktigt för att arbetet skulle vara attraktivt och i vilken utsträckning det stämde överens med deras dåvarande arbete. Det ingick även två öppna intervjufrågor. Studiegruppen bestod sammanlagt av 20 tjänstemän som arbetade på huvudkontoret i Falun och på de tre regionerna och en facklig företrädare från varje tjänstemannaorganisation. Urvalet av tjänstemännen styrdes av deras geografiska placering och deras befattning. Inget bortfall förekom i undersökningen. Svaren på enkätstudien visade en hög arbetstillfredsställelse. Det framkom i intervjustudien förslag på åtgärder som främjar den psykosociala arbetsmiljön som bl.a. feedback, mentorskap och någon form av beteendevetare att diskutera personalfrågor tillsammans med. 1

5 Bakgrund Stora Enso Skog AB är en del av koncernen Stora Enso AB. Stora Enso Skog AB är uppdelat i tre regioner, norr, väst och öst och med huvudkontor i Falun. Företaget har bland annat skogstjänstemän, ekonomer och maskinförare i sin verksamhet. Företagets uppgift är att vårda, avverka Bergvik Skogs skog och mark samt köpa och avverka skog av privatpersoner. Företaget distribuerar virke vidare till intressenter inom företaget i första hand. Valet av ämne till projektarbetet föranledes bland annat av den pågående certifieringen av Stora Enso Skog AB:s ledningssystem för arbetsmiljö hälsa och säkerhet OHSAS 18001:2007 [1]. Att känna arbetstillfredsställelse är mycket primärt. Enligt Arbetsmiljölagen [2] ska psykiska och sociala förutsättningar i arbetslivet beaktas. De anställdas möjlighet att arbeta självständigt och ta ett yrkesmässigt ansvar kan ha stor betydelse för arbetstillfredsställelsen. I ett flertal studier i internationell forskning har det framkommit ett tydligt samband mellan arbetstillfredssällelse och både mental och fysisk hälsa [3]. Den psykosociala situationen på arbetsplatser diskuterades kanske inte så frekvent, speciellt inte när arbetsplatser bantas ned. Stora Ensos främsta mål är att ha en arbetsstyrka som är motiverad, frisk och med god arbetsförmåga, samt att ha en arbetsplats fri från olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Skogshälsovårdens personal som bestod av en företagsläkare, en företagssköterska, en företagssjukgymnast/skyddsingenjör och en läkarsekreterare/undersköterska, har arbetat under flera år med den fysiska livsstilens betydelse för att må bra och att trivas på arbetet. I intervjustudie som gjordes hösten 2007 och som belyste den psykosociala arbetsmiljön på Stora Enso Skog AB framkom att de anställda värdesatte den frihet under ansvar och det målinriktade självständiga arbete de hade [4]. De intervjuade saknade korta beslutsvägar, en verklighetsförankrad operativ ledningsgrupp samt erfarenhetsutbyten mellan kollegor från de övriga regionerna och även från andra skogsföretag. De anställda på Stora Enso globalt skall skapa en säker och sund arbetsplats och det gäller naturligtvis även Skogshälsovården, en inbyggd företagshälsovård på Stora Enso Skog AB. För att skapa en säker och sund arbetsplats behövdes verktyg i form av kunskap, den inskaffade Skogshälsovården genom ständig förkovring, flexibilitet samt tagit del av nya forskningsresultat. Medarbetarnas tilltro till att företaget satsar på en sund och säker arbetsplats är av betydelse. 2

6 Syfte Att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och god hälsa. Problemställning Vad var viktigt för att arbetet skulle vara tillfredställande och attraktivt för tjänstemännen inom Stora Enso Skog? Hade tjänstemännen förslag på förändringar om de ansåg att den psykosociala arbetsmiljön skulle förbättras? Studiegruppen Sammanlagt 20 tjänstemän som arbetade på huvudkontoret och de tre regionerna och en facklig företrädare från varje tjänstemannaorganisation tillfrågades om att deltaga i undersökningen. Medelåldern var 48,8 år och medianåldern var 49,5. Både män och kvinnor deltog. Urvalet av tjänstemännen styrdes av deras geografiska placering och deras befattning. Inget bortfall förekom i undersökningen och samtliga 20 tjänstemän deltog. Metod Undersökningen bestod av 19 enkätpåståenden (Bilaga 1) om arbetstillfredsställelse som svarades på utan betänketid samt två intervjufrågor. Varje undersökningstillfälle skulle ta max en timme i anspråk, vanligast var att det tog cirka 20 minuter. Enkätpåståendena hade utarbetats vid Team Arbetsliv på Högskolan Dalarna. De 19 påståendena utgjorde en mindre del av en större enkät [5]. Påståendena hade utvecklats med hjälp av intervjuer med anställda på olika typer av arbetsplatser i Dalarna [6]. Påståendena i denna enkät handlar om vad som gjorde ett arbete attraktivt och hur attraktivt det nuvarande arbetet var, dvs. önskvärd respektive upplevd kvalitet. I undersökningen används de påståenden som handlar om arbetstillfredsställelse, men påståendet "Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar utvalda speciellt åt mig" uteslöts. De 19 påståendena grupperas i följande sex områden, hur eftertraktade de känner sig på jobbet, upplevelse av inre och yttre erkänsla, erkänsla i form av belöning, hur jobbets status upplevdes, hur stimulerande arbetet upplevdes och hur direkta och synliga resultat kan ses. Siffran 1 motsvarar att personen tyckte att påståendet inte alls var viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt (Attraktiv kvalitet) eller hur den nuvarande situationen upplevdes (Nuvarande kvalitet). Siffran 5 motsvarar att påstående stämde helt och hållet för att ett arbete ska vara attraktivt (Attraktiv kvalitet) eller hur den nuvarande situationen upplevdes (Nuvarande kvalitet). Enkätsvaren bearbetades i Excel. Förfrågan och information om projektet skickades ut i förväg till tjänstemännen (Bilaga 2) och själva intervjun utfördes senare, efter att de muntligen blivit tillfrågade om de ville delta. Intervjufrågorna var: Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Stora Enso Skog AB? Känner du att det saknas något för att din psykosociala arbetsmiljö skulle kunna bli bättre? Dessa två frågor ingick även i en intervjustudie som gjordes hösten 2007 på tjänstemän på Stora Enso Skog AB [4]. 3

7 Resultat I enkätsvaren från de 19 påståendena (Bilaga 1) framkom följande resultat. I figurerna 1-6 redovisas medelvärdet på svaren för hur de tillfrågade önskade att ett attraktivt arbete skulle se ut och den nuvarande situationen upplevdes. Attraktiv kvalitet = Motsvarar det önskade värdet för att ett arbete ska vara attraktivt. Nuvarande kvalitet = Motsvarar den nuvarande attraktiviteten. Känner sig eftertraktad på jobbet. Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Min kompetens är efterfrågad. Jag känner mig behövd. Jag tycker det jag gör är viktigt. Attraktiv Nuvarande Figur 1. Visar hur eftertraktade de kände sig på arbetet, den upplevda och den önskade känslan av att vara behövd var exakt lika. Om personens kompetens var efterfrågad och hur personerna upplevde hur viktigt arbetet var, hade nästan samma medelvärde i båda kvaliteterna. Upplevlsen av inre & yttre erkänsla. Grad av attraktivitet. 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 1 Jag känner att jag gör ett bra arbete. Jag får uppskattning från mina arbetskamrater. Jag får uppskattning från min närmaste chef. Attraktiv Nuvarande Figur 2. Visar hur mycket personerna upplever inre och yttre uppskattning, den egna upplevda erkänslan var lägre än den önskade. Uppskattningen från arbetskamrater och chef var nästan exakt lika både i attraktiv och nuvarande kvalitet. 4

8 Erkänsla i form av belöning. Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Jag får uppskattning i mitt arbete från andra människor, förutom arbetskamrater och närmaste chef. Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars storlek beror på vad jag presterar. På min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som skiljer sig från det dagliga arbetet. Attraktiv Nuvarande Figur 3. Visar hur uppskattning och belöning på arbetsplatsen upplevdes. I figuren framkom hög samstämmighet hos hur uppskattningen i arbetet från andra människor än medarbetare och förekomsten av sociala aktiviteter som skiljer sig från arbetet. På påståendet "Jag får uppskattning från min närmaste chef." Var det en som ej kryssade i rutan under kolumnen "attraktiv kvalitet", bara i "nuvarande kvalitet". Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Jag känner mig stolt över mitt arbete, inför andra människor. Hur jobbets status upplevs. Mitt arbete gör att andra människor uppfattar att jag har hög status. Mitt arbete stärker min yrkesidentitet. Attraktiv Nuvarande Figur 4. Berättar hur de anställda upplevde sin ställning på arbetet och sin status. I dessa svar överträffade den nuvarande kvaliteten den attraktiva. Påståendet "Mitt arbete stärker min yrkesidentitet" besvarades inte av en person. 5

9 Hur stimulerande arbetet upplevs. Grad av attraktivitet 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Mitt arbete är positivt utmanande. Jag har intressanta arbetsuppgifter. Mitt arbete är utvecklande. Attraktiv Nuvarande Figur 5. Svarar på hur stimulerande och utvecklande arbetet upplevdes, dessa visar exakt samma medelvärde av nuvarande kvalitet. Den attraktiva kvaliteten var något högre än den nuvarande. Hur direkta & synliga resultat kan ses. Grad av attraktivitet. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Jag ser olika resultat av mitt arbete. Jag ser konkreta resultat av mitt arbete. Jag ser resultaten av mitt arbete direkt. Jag kan se att resultatet av mitt arbete har betydelse för helheten. Attraktiv Nuvarande Figur 6. Visar hur personalen kunde se resultatet på sitt arbete och en viss skillnad framkommer i dessa svar genom att nuvarande kvalitet var lägre än den attraktiva. Påståendet "Jag ser olika resultat av mitt arbete." var det en av de svarande som ej kunde svara på. 6

10 Svaren på intervjufrågan, - Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Stora Enso Skog AB? Den besvarades med att det fanns en trygghet i att arbeta i ett stort och attraktivt företag som hade en ledning i Finland som talade klarspråk, att de var ansvarstagande och att de hade ett långsiktigt tänkande. Det var lätt att känna sig uppskattad när det fanns stora möjligheter till personlig utveckling och yrkesmässigt avancera i företaget, inom och utom landet. Möjlighet fanns att skapa stora kontaktnät. Många upplevde en team känsla och att det var högt i tak på arbetsplatsen. Företagets etik och moral omtalades i något som kallades "Vårt löfte - värderingar, vision, mission". Dessa överensstämde och omnämns i svaren från tjänstemän. Några kände att deras egna värderingar överensstämde med företagets. Friheten att själv disponera sitt dynamiska arbete och sin arbetstid, möjligheten att se ett resultat och känner sig nyttig, ansågs vara betydelsefull. Att vara chef på Stora Enso Skog AB kunde upplevas som att vara en i gruppen och de kände närheten till sina ansvarskännande medarbetare och det skogliga samt att verksamheten var nära verkligheten. Svaren på intervjufrågan, - Känner du att det saknas något för att din psykosociala arbetsmiljö skulle kunna bli bättre? Den besvarades med att mentorskapets betydelse för att tjänstemän i nya positioner skulle kunna känna sig trygga i sina nya roller efterfrågas. Ledarskapsutvecklande stöd och någon typ av beteendevetare som de kunde samtala med och rådfråga i personalfrågor ansågs viktiga. Den personalvårdande biten som gemensamma "fikaraster" där alla på ett kontor eller avdelning samlas, omnämndes som önskvärd i några svar. Likaså att gemensamma personal dagar med middag fattades någon. Mer decentralisering, fler kompetenta personer i ledning och en närvarande VD skulle göra verksamheten mindre sårbar och ge mera delaktighet och engagemang. En önskan om att organisationen inte skulle vara så fyrkantig och att den fysiska närheten till chef och kollegor skulle bli bättre. Vidare föreslogs att återkoppling - feedback skulle finnas i större utsträckning. Tankar tar tid! Att finna mera tid för reflektion. Det framkom även en åsikt om att Skogshälsovården inte skulle engagera sig i de psykosociala arbetsförhållandena. 7

11 Diskussion Syftet med studien var att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och god hälsa hos medarbetarna på Stora Enso Skog AB. Det positiva som framkom i enkätunderökningen var att de tillfrågade upplevde att de var behövda i lika stor utsträckning som de önskade. Detta till trots att de inte fick exakt den uppskattning av sin närmaste chef som de önskade samt att i intervjusvaren både från denna intervju samt den som gjordes 2007 framkom hos flera en varierande typ av missnöje med ledningsgruppen. I den vetenskapliga undersökning som Karlqvist [7] gjorde framkom vilka faktorier som till största del påverkade tjänstemäns arbetstrivsel. Genom att han delade in sex faktorer i tre grupper kunde han få fram mer kunskap. Då framkom att faktorer kopplade till chefen hade störst inverkan, organisationsfaktorer kom därefter och individfaktorer kom sist. De enskilda faktorerna som påverkade trivseln till störst del var feedback och delaktighet. Resultat i Karlqvists studie kändes igen till en viss del även i denna studie vad gällande feedback och då kanske främst i relationen till den närmaste chefen. Det framkom tydligt i intervjusvaren. Arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse har inte exakt samma betydelse. Enligt Svenska Akademins ordlista [8] betyder tillfredställd nöjd, belåten och trivsel hade ingen förklaring. Trivsel, nöjd och belåten är dock mycket nära varandra i beskrivningen av att något upplevs som mycket bra. I intervju delen framkom att personalen upplevde frihet att själv disponera sitt upplevda dynamiska arbete, sin arbetstid och de kände sig nyttiga. Sedan framkom det i enkätsvaret att de upplevde sitt arbete som intressant samt att arbetet var utvecklande. Dessa påståenden framkom också i den studie som gjordes på andra tjänstemän inom företaget Enligt Krav-kontrollmodellen [9] så befann sig troligen merparten av de intervjuade i rutan "avspänd" då det egna beslutsutrymmet var högt, dvs. att personen hade möjlighet att ta stora egna beslut om sitt arbete och sin arbetsdag. Stödet var högt från respektive chef och kraven var höga men hanterbara. Önskan om mentorskap och en mera fysisk närhet till chef och medarbetare, bör beaktas. Enligt Arbetsmiljölagen [2] skall de sociala och psykiska förutsättningar i arbetet beaktas. Stress, enformighet och isolering i arbetet skulle undvikas genom att arbetsförhållandena anpassas till människorna. Målet var att arbetet skulle kunna upplevas som en meningsfylld och berikande del av tillvaron. Det uttalades en önskan om mer decentralisering inom företaget och detta skulle göra verksamheten mindre sårbar, ge mera delaktighet och engagemang, likaså en önskan om en mindre fyrkantig organisation. Vidare föreslogs att återkoppling - feedback skulle finnas i större utsträckning. Bodil Jönsson [10] nämnde att ställtid behövs. Det var ett ganska okänt uttryck men det var den tid det tog att ställa i ordning, ställa till rätta så att man sedan kan börja göra något. För att kunna koncentrera sig och att få vara ostörd, behövdes ibland ställtid och det är något som även efterfrågades. Tiden fanns helt enkelt inte även om prioriteringen var god. 8

12 Det framkom även åsikt om att Skogshälsovården inte skulle engagera sig i de psykosociala arbetsförhållandena. Naturligtvis behövde inte företagshälsovården engagera sig i den psykosocial biten, speciellt inte då det inte fanns adekvat utbildad personal inom området det vill säga beteendevetare eller psykolog. Det känslomässiga stödet kunde dock i många fall uppfyllas [11]. Troligt var det dock så att det var hos företagshälsovården som dessa frågor kom fram först, vid hälsoundersökningarna och vid övriga besök. När Stora Ensos främsta mål är att ha en arbetsstyrka som är motiverad, frisk och med god arbetsförmåga, samt att ha en arbetsplats fri från olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Med tanke på detta mål var vikten stor att även de psykiska arbetsförhållandena var bra och när åsikter om dessa kom fram till företagshälsovården var det en naturlig del av arbetet att lyfta dessa frågor och eventuellt förde dessa vidare till de berörda chefer och bistod med de kunskaper skogshälsovården besatt eller rekommenderade annan hjälp. Naturligtvis skedde allt enligt sekretesslagen [12] om inte enskilda individer framförde önskan att företagshälsovården skulle tala med berörd chef om medarbetaren. Enkätsvarens diagramframställning var arbetstillfredsställelsens fem punkter [6] tillgodosedda och då var det inte konstigt att arbetstillfredsställelsen var hög och Stora Enso Skog AB uppfyllde därmed Arbetsmiljölagen [2]. I intervjustudien framkom det förslag på åtgärder som skulle leda till höjd psykosocial arbetsmiljö som bland annat feedback, mentorskap och någon form av beteendevetare att diskutera personalfrågor tillsamman med. En studie där alla enkätfrågor som tillhör materialet "Attraktivt arbete" [6] skulle vara intressant att göra på ett större antal personer, anställda på Stora Enso Skog AB. 9

13 Referenser [1] SIS-OHSAS 18001:2007, Tekniska Specifikationer, Swedish Standards Institute [2] Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket. SFS 1977:1160. [3] The relationship between job satisfaction and health: a meta-anallysis. Occupational and Environmental Medicine, (2): [4] Landström. Några frågor om din psykosociala arbetsmiljö på Stora Enso Skog AB. Falun [5] Tema Arbetsliv Högskolan Dalarna. Att. Informerar. Informationsblad, Nummer 3, [6] Åteg M, Hedlund A, Pontén B Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Arbetslivsinstitutet 2004:1 ISBN [7] Karlqvist. Vilka Faktorer Påverkar Tjänstemäns Arbetstrivsel? Psykologi III vetenskaplig undersökning, 15 poäng, HT 08 Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen [8] Svenska akademins ordlista över svenska språket, Norstedts Förlag, [9] Thorell T (red.) Psykosocial miljö och stress. Studentlitteratur [10] Jönsson. Tio tankar om tid. Brombergs Förlag, Första upplagan andra tryckningen år [11] Systematisk arbetsmiljöarbete mot stress. Arbetsmiljöverket. Första upplagan, maj [12] Författnings handbok För personal inom hälso- och sjukvård. Sammanställd av Kay Wilow. 10

14 Bilaga 1 Tag ställning till vart och ett av nedanstående påståenden, både avseende i vilken utsträckning du tycker de är viktiga för att ett arbete ska vara attraktivt för dig och i vilken utsträckning du tycker de stämmer med hur du har det i ditt nuvarande arbete. Kryssa för det alternativ som bäst stämmer överens med vad du tycker. Svara spontant, utan att tänka för länge! I vilken utsträckning tycker Du att följande.. är viktigt för att stämmer med ditt ett arbete ska vara nuvarande arbete? attraktivt för dig? Arbetstillfredsställelse Helt Helt Inte och Inte och alls hållet alls hållet Min kompetens är efterfrågad. Jag känner mig behövd. Jag tycker det jag gör är viktigt. Mitt arbete är positivt utmanande. Jag har intressanta arbetsuppgifter. Mitt arbete är utvecklande. Jag ser olika resultat av mitt arbete. Jag ser konkreta resultat av mitt arbete. Jag ser resultaten av mitt arbete direkt. Jag kan se att resultaten av mitt arbete har betydelse för helheten. Jag känner att jag gör ett bra arbete. Jag får uppskattning från mina arbetskamrater. Jag får uppskattning av min närmaste chef. 11

15 Arbetstillfredsställelse Helt Helt Inte och Inte och alls hållet alls hållet Jag får uppskattning i mitt arbete från andra människor, förutom arbetskamrater och närmste chef. Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars storlek beror på vad jag presterar. På min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som skiljer sig från det dagliga arbetet. Jag känner mig stolt över mitt arbete, inför andra människor. Mitt arbete gör att andra människor uppfattar att jag har hög status. Mitt arbete stärker min yrkesidentitet. 12

16 Bilaga 2 Falun Hej! Sedan studerar jag på halvfart till Företagssköterska på Örebro Universitet och jag är klar med min specialisering i november I denna 60 poängs utbildning ingår ett 7,5 poängs projektarbete, som skall basera sig på något som berör mitt arbete som företagssköterska. Syftet med mitt projektarbete är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för ökad trivsel och och god hälsa för tjänstemännen inom Stora Enso. För att få kunskaper om hur tjänstemännen upplever den psykosociala arbetsmiljön har jag sammanställt 20 enkätfrågor och två intervjufrågor. Enkätfrågorna har utformats vid Tema Arbetsliv på Högskolan Dalarna. Tjänstemän på huvudkontoret i Falun, regionchefer, distriktschefer och fackliga representanter kommer att tillfrågas. Bakgrunden till projektarbetet är den pågående certifieringen av Stora Enso Skogs rutiner avseende hälsa och arbetsmiljö enl. OHSAS 18001:2007. Tidsåtgång för din del är cirka 30 minuter. Det är naturligtvis frivilligt att delta och redovisningen av denna studie kommer att ske i grupp så att det inte går att identifiera vem som tycker vad. Jag kommer att ringa dig under vecka 5, för att planera in en tid för intervju. Har du frågor så hör gärna av dig på tel Med vänlig hälsning och Tack på förhand! Sofia Landström Företagssköterska, Skogshälsovården Stora Enso Skog Bo Törnqvist Företagsläkare, Skogshälsovården Stora Enso Skog 13

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Edman, Elin Petersson, Marie Mittuniversitetet, Östersund Institutionen för Hälsovetenskap C-uppsats, Rehabiliteringsvetenskap 15 HP Juni 2011 Östersund

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 2/2008 Arbets- och miljömedicin Uppsala Småföretagarens hälsa En uppföljande undersökning av småföretagare i Uppsala län Kristina Gunnarsson Malin Josephson Småföretagarens hälsa En uppföljande

Läs mer

Att vara mellanchef en möjlig eller omöjlig ekvation

Att vara mellanchef en möjlig eller omöjlig ekvation Att vara mellanchef en möjlig eller omöjlig ekvation Mellanchefers självupplevda arbetsmiljö och hälsa på Polismyndigheten i Skåne November 2006 Ann Berntsdotter AB Previa Brogatan 7 211 44 Malmö Tel:

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Rasmus Svendsen Handledare: Malin Mattson, Psykologi III, 15 POÄNG, 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN TALKIN' 'BOUT

Läs mer

Avgångsenkät Umeå kommun 2012

Avgångsenkät Umeå kommun 2012 Avgångsenkät Umeå kommun 2012 Tina Häggström HRM i praktiken 15hp HT 2012 Personalvetarprogrammet Umeå Universitet Sammanfattning: Detta arbete handlar om att skapa en avgångsenkät som kan användas kontinuerligt

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator: Bengt Åkerström

Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator: Bengt Åkerström Därför trivs vi på arbetet en kvalitativ studie om arbetsplatstrivsel LENA EDBLOM DAHLBERG SOFIA EDSTRÖM Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator:

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Betydelsen av begreppet service

Betydelsen av begreppet service Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan, Betydelsen av begreppet service - En studie som behandlar intern service på eventföretag Datum: 2012-05-29 Kurs: MÅ1607, Måltidskunskap och värdskap

Läs mer

Varför vill man bli egenföretagare?

Varför vill man bli egenföretagare? Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling Varför vill man bli egenföretagare? Egenföretagares upplevelser av arbetstillfredsställelse och motivation Lillemor Kabuye Lilly

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Arbetslivsinstitutets utbildning av företagsläkare 2001 2002

Arbetslivsinstitutets utbildning av företagsläkare 2001 2002 Arbetslivsinstitutets utbildning av företagsläkare 2001 2002 Sex examensarbeten Peter Westerholm (red) arbetslivsrapport nr 2003:9 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer