Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se"

Transkript

1 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn ISSN Statens jordbruksverks föreskrifter om ekonomiskt stöd till vattenbruket och fiskerinäringen; SJVFS 2012:17 Utkom från trycket den 11 juli 2012 beslutade den 5 juli Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 kap. 33 och 6 kap. 8 förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt efter samråd med Havs- och Vattenmyndigheten med stöd av 3 kap. 2 förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, följande. Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter avser ekonomiskt stöd till fiskerinäringen enligt 3, 4 och 6 kap. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Föreskrifterna gäller som komplettering till och för verkställighet av EU:s lagstiftning i de delar av den gemensamma fiskeripolitiken som avser stöd från Europeiska fiskerifonden 1 samt särskilt stöd inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Dessutom finns i föreskrifterna bestämmelser om stöd för isbrytning. Definitioner 2 I denna författning används vissa termer med följande definitioner. Eget arbete Eget uttag Indirekt kostnad Offentliga resurser Arbete som utförs av stödmottagaren, dennes make eller maka, registrerad partner eller sambo, förälder, syskon eller barn. Om personen äger hela eller delar av ett företag eller är anställd vid företaget som anlitas för att genomföra insatsen räknas arbetet inte som eget arbete om företaget är en juridisk person. Som eget arbete räknas också arbete som utförs av anställda vid sökandens företag, såvida inte anställningen enbart hänför sig till insatsen. Enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjänster ur näringsverksamheten. Kostnad som inte direkt och i sin helhet kan hänföras till en insats men som är väsentlig för insatsens genomförande. Insatser i annat än pengar som inte betalas av projektet utan av utomstående offentliga organisationer. 1 Jfr rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EFF), EUT nr L 223, , s 1 (Celex 32006R1198) och kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 av den 26 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden, EUT nr L 120, , s. 1 (Celex 32007R0498).

2 SJVFS 2012:17 Sättfisk Projekt Övrig resurs Fisk och kräftor som odlas för att senare sättas ut i naturliga fiskevatten eller i konsumtionsfiskodlingar. Inbegriper samtliga insatser som beviljas stöd från Europeiska fiskerifonden. Aktivitet som är ideell och som hör till ett projekt men som inte ger upphov till någon betalning för projektet. Ekonomiskt stöd från Europeiska fiskerifonden Ansökan om stöd Ansökningstid 3 Ansökningar om stöd för åtgärder för folkhälsa och djurhälsa, tekniskt stöd samt hållbar utveckling i fiskeområden ska behandlas löpande. Ansökningar inom övriga åtgärder ska behandlas under tre beslutsperioder per år till och med år Dessa är den 1 januari 30 april, 1 maj 31 augusti och 1 september 31 december. Inkomna ansökningar behandlas inom närmast påföljande period efter det att ansökan kommit in till Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Sista ansökningsdag för stöd är den 30 april En ansökan som inte kan bifallas på grund av medelsbrist under en beslutsperiod kommer att behandlas under nästkommande period efter att beslutsmyndigheten underrättat sökanden om detta. En ansökan får behandlas under högst tre beslutsperioder. Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket behandla en ansökan under annan beslutsperiod än vad som följer av andra stycket. Ansökan 4 Ansökan om stöd från Europeiska fiskerifonden ska göras på blankett som fastställts av Jordbruksverket. De blanketter som ska användas framgår av bilaga Ansökan ska undertecknas av sökanden eller behörig företrädare för denne. Ansökan om stöd för investeringar ombord på fiskefartyg och selektivitet eller socioekonomisk kompensation för förvaltningen av gemenskapens fiskeflotta ska ges in till länsstyrelsen i det län där sökanden är bosatt eller har sitt säte. En ansökan om stöd för hållbar utveckling i fiskeområden som av fiskeområdesgruppen bedöms överensstämma med en inriktning i fiskeområdets utvecklingsstrategi ska översändas till länsstyrelsen med angivande av dagen för ansökans ankomst till gruppen. 5 Sökanden ska på Jordbruksverkets eller länsstyrelsens begäran lämna sådana kompletterande uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna prövas. 6 Innan beslut om stöd fattas ska sökanden komma in med ett medfinansieringsbeslut avseende den insats som till någon del finansieras av en offentlig medfinansiär. 2

3 Beslutsmyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, i beslut om beviljande av stöd bestämma att bevis enligt första stycket ska lämnas senare, dock senast i samband med ansökan om utbetalning. Ansökan om byte av stödmottagare 7 Överlåtaren och övertagaren ska gemensamt lämna in en skriftlig ansökan om överlåtelse av ansökan eller beslut om stöd till stödmyndigheten. Av ansökan om överlåtelse ska det framgå att övertagaren åtar sig att följa de regler och villkor som gäller för stödet. Stödberättigande kostnader 8 Stöd får lämnas för kostnader som avser projektet. Stöd får även lämnas för indirekta kostnader. 9 Offentliga och övriga resurser får ingå som medfinansiering av projekt. 10 Kostnaden för en vara eller tjänst som har fakturerats eller betalats före den dag då ansökan har kommit in till länsstyrelsen, Jordbruksverket eller en fiskeområdesgrupp är inte stödberättigande. Stöd för inrättande av producentorganisationer får avse kostnader som har uppkommit före den dag då ansökan har kommit in. Stöd till ett fiskeområde för löpande kostnader får avse kostnader som uppkommit tidigast dagen för Jordbruksverkets beslut om fastställande av fiskeområdet. 11 En kostnad som är oskälig är inte stödberättigande. 12 För att få stöd ska sökanden ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet. 13 Om ett projekt inte uppfyller villkoret i 12 vid ansökan om slututbetalning, ska utbetalningen hållas inne tills villkoret uppfylls. Uppfylls inte villkoret inom den tidsperiod som stödmyndigheten bestämmer ska ansökan om slututbetalning avslås och eventuellt tidigare delutbetalningar återkrävas. 14 Stöd för förvärv av fordon får endast avse truckar och liknande fordon som är avsedda endast för transporter inom hamnområden, fabriksanläggningar och vattenbruksanläggningar samt sådan utrustning för bevarande av produktkvalitet vid transport som blir fast installerad på fordon. Stödet får även avse terrängmotorfordon och svävare samt fordon avsedda för isfiske om dessa används yrkesmässigt av stödsökanden. 15 Eget arbete och eget uttag ersätts endast om den tid som ersättning söks för tidredovisas särskilt i det projekt som ansökan avser. 16 Stöd för förvärv av begagnad utrustning får endast lämnas till mikroföretag. En förutsättning för sådant stöd är att sökanden kan visa att utrustningen 1. inte tidigare har finansierats med offentligt stöd 3

4 SJVFS 2012:17 2. har ett inköpspris som inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning 3. är i gott skick, har minst de tekniska egenskaper som behövs för insatsen och har en förväntad teknisk livslängd om ytterligare minst fem år. Stöd för begagnad utrustning får inte lämnas för investeringar ombord på fiskefartyg och selektivitet. Detta gäller även i småskaligt kustfiske och insjöfiske. 17 Stöd lämnas inte för: 1. Ersättningsåtgärder om åtgärden inte är nödvändig för en annan stödberättigande investering. 2. Avgifter för finansiella transaktioner, valutaväxlingsavgifter och -förluster samt andra rent finansiella utgifter. 3. Underhållsåtgärder. 4. Inventarier för kontors- och personalutrymmen. 5. Förvärv av byggnad för vilken tidigare har erhållits offentligt stöd. 6. Återställande efter skador orsakade av industriolyckor. 7. Investeringar i fiskefartyg och selektivitet inom ramen för hållbar utveckling i fiskeområden. 8. Kostnader för en aktivitet anordnad av annan än sökanden och som anordnaren har beviljats stöd för. 9. Kostnader som uppkommer för att uppfylla lag eller annan författning avseende den verksamhet ansökan avser. Beslut om stöd 18 Vid medelsbrist ska beslutsmyndigheten prioritera inkomna ansökningar enligt urvalskriterierna i den åtgärdsbilaga som fastställs av Övervakningskommittén för fiskerinäringen i Sverige enligt bestämmelserna i artikel 65 a) i rådets förordning (EG) 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden. Länsstyrelsen får inte besluta om stöd innan Jordbruksverket skriftligen har meddelat att medel finns tillgängliga. 19 Ett villkor för stöd är att företrädare för Jordbruksverket, länsstyrelsen och andra behöriga myndigheter ges möjlighet att granska stödinsatsen hos stödmottagaren och då få tillträde till lokaler och tillgång till handlingar. 20 När stöd har beviljats ska Jordbruksverket utan dröjsmål översända en kopia av beslutet till berörd länsstyrelse. 21 Om särskilda skäl föreligger kan beslutsmyndigheten dels medge förlängning av den tid inom vilken ansökan om utbetalning av stöd ska göras och dels ändra beslutad plan för utbetalningar. Skriftlig ansökan om sådan förlängd lyftningstid eller ändring av lyftningsplan ska ha kommit in till beslutsmyndigheten innan lyftningsdatum har passerat. Utbetalning av stöd 22 Stödmottagaren ska ansöka om förskotts- del- och slututbetalning av beviljat stöd på blankett för Europeiska fiskerifonden vilken fastställs av Jordbruksverket. De 4

5 blanketter som ska användas framgår av bilaga Ansökan ska vara undertecknad av stödmottagaren eller behörig företrädare för denne. Ansökan om del- eller slututbetalning ska tillsammans med verifikationer, betalningsbevis, utbetalningsbevis avseende offentliga medfinansiärer, utdrag ur bokföring, eventuella förfrågningsunderlag från upphandlingen och övriga i blanketten föreskrivna bilagor ges in till den länsstyrelse som anges i beslutet om stöd. Handlingarna ska vara systematiskt ordnade. Till ansökan om delutbetalning ska bifogas en lägesrapport. Avser ansökan ett pilotprojekt ska även en teknisk rapport bifogas om så anges som särskilt villkor i beslut om stöd. Till ansökan om slututbetalning ska bifogas en uppföljningsrapport med redogörelse för insatsens genomförande. Avser ansökan ett pilotprojekt ska även en teknisk rapport bifogas. Rapporterna ska lämnas på blankett som fastställs av Jordbruksverket. De blanketter som ska användas framgår av bilaga Länsstyrelsen ska utföra fysisk kontroll innan beslut om utbetalning av stöd då de stödberättigande kostnaderna överstiger en miljon kronor. För övriga insatser ska länsstyrelsen utföra stickprovskontroll i vart tionde ärende enligt av Jordbruksverket fastställd rutin. Vid fysisk kontroll bör fotodokumentation av stödobjektet göras. Kontrollen ska dokumenteras i ett inspektionsprotokoll fastställt av Jordbruksverket. Den blankett som ska användas framgår av bilaga När kontrollåtgärderna i 23 har genomförts ska länsstyrelsen till Jordbruksverket överlämna en kopia av inspektionsprotokollet. Vid utbetalning ska länsstyrelsen skicka in intyg om uppfyllande av villkor för utbetalning i original och en kopia av stödmottagarens utbetalningsansökan. Länsstyrelsen ska bifoga en kopia av den i 22 föreskrivna läges-, uppföljningseller tekniska rapporten med redogörelse för insatsens genomförande. Utbetalning får inte ske innan beslutsmyndigheten har godkänt uppföljnings- eller lägesrapporten och, i förekommande fall, den tekniska rapporten. 25 Utbetalning av stöd sker först sedan länsstyrelsen har kontrollerat att villkoren för utbetalning är uppfyllda och intygat detta på blankett som fastställs av Jordbruksverket. Den blankett som ska användas framgår av bilaga 52. Intyget ska utfärdas av två befattningshavare som länsstyrelsen i förväg har anmält hos Jordbruksverket. 26 Vid utbetalning ska i förekommande fall förfallna statliga fordringar för vilka Jordbruksverket bevakar statens rätt dras av från stödbeloppet. 27 När stöd har utbetalats ska Jordbruksverket översända en kopia av beslutet till berörd länsstyrelse och eventuella offentliga medfinansiärer. Återkrav av stöd 28 Utöver vad som anges om återkrav av stöd i 6 kap. 3, 3a-3c, 4 förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen gäller att Jordbruksverket kan besluta om återkrav. Det stöd som återkrävs ska vara den del av stödbeloppet 5

6 SJVFS 2012:17 som vid tidpunkten från det att insatsen genomgått en betydande förändring skulle ha återstått om detta hade fördelats i lika delar över fem år räknat från dagen för sista utbetalning. Stödmottagarens dokumentation 29 Den insats för vilken stöd har beviljats från Europeiska fiskerifonden ska i stödmottagarens bokföring kunna särskiljas från övrig verksamhet. 30 Stödmottagaren ska spara originalfakturor och övriga handlingar rörande stödinsatsen till och med år 2020 dock minst 7 år efter utbetalningsdagen. Bestämmelser om vissa åtgärdsområden Investeringar ombord på fiskefartyg och selektivitet 31 Stöd för motorbyte lämnas endast för fartyg som är kortare än 12 meter och som uteslutande använder passiva redskap. Den nya motorn får inte ha högre motorstyrka mätt i kilowatt än den tidigare. Stöd kan även lämnas för motorbyte för fartyg som är mellan meter och som uteslutande bedriver fiske med passiva redskap i Östersjön under förutsättning att den nya motorn har en motorstyrka som är 1. minst 20 procent lägre än den gamla motorns, eller 2. högst lika stor som den gamla motorns om sökanden kan visa att nedskärningskravet i punkten 1 tillgodoses genom att effekt förs ut från samma fartygskategori. 32 Stöd till insjöfiske för investeringar ombord på fiskefartyg och selektivitet lämnas endast om ägaren har yrkesfiskelicens. Om fartygets längd är minst 5 meter ska fartyget även vara registerat som fiskefartyg i det fartygsregister som avses i 1 kap 2 sjölagen (1994:1009). 33 Det sammanlagda stödbeloppet till investeringar ombord på fiskefartyg och selektivitet får under hela stödperioden inte överstiga 2,5 miljoner kronor per fartyg. I beloppet ska inte stöd till åtgärder som skyddar fångst och redskap mot vilda predatorer räknas in. Socioekonomisk kompensation för förvaltningen av gemenskapens fiskeflotta 34 Ersättning för nedlagd tid för utbildning beräknas enligt Handelsanställdas a- kassas regler för yrkesfiskare och grundas på den personliga infiskningen. Åtgärder för produktiva investeringar och miljövårdande åtgärder inom vattenbruket 35 Stöd för produktiva investeringar och miljövårdande åtgärder inom vattenbruket får lämnas endast till företag vars årliga nettoomsättning överstiger ett och ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kapitlet 7 socialförsäkringsbalken. Undantag från omsättningskravet får göras vid nyetablering. Stöd får inte avse inköp av sättfisk eller kompensationsodling. 6

7 Investeringar i beredning och saluföring 36 Stöd för investeringar i beredning och saluföring får lämnas endast till företag som huvudsakligen bedriver verksamhet inom fiskerinäringen och vars årliga nettoomsättning av fiskeri- och vattenbruksprodukter överstiger ett och ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kapitlet 7 socialförsäkringsbalken. Undantag från omsättningskravet får göras vid nyetablering. Fiskehamnar och landningsplatser 37 Stöd för utrustning i fiskehamnar och landningsplatser får lämnas endast avseende hamn eller landningsplats som nyttjas vid yrkesmässigt fiske. Stöd får minskas med den del som beräknas komma andra intressenter än yrkesfiskare tillgodo. Särskilt stöd till producentorganisationer 38 Ansökan om sådant särskilt stöd till godkända producentorganisationer som avses i 3 kap. 2 och 3 förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter ska göras skriftligen till Jordbruksverket. Isbrytarhjälp 39 Stöd för isbrytning lämnas endast för 1. hyra av isbrytande fartyg i avsikt att möjliggöra för fiskare att komma ut från hamn till fiskeplats eller att nå ort där fångsten kan landas, 2. kostnader som avser själva isbrytningen och som inte överstiger vad som med hänsyn till ändamålet kan anses skäligt, om minst tre fiskelag samtidigt kan erhålla assistans såvida särskilda skäl inte föreligger. Isbrytning som grundar sig på avtal mellan enskilda fiskare och befälhavare på isbrytande fartyg berättigar inte till stöd. 40 Ansökan om stöd för isbrytarhjälp ska göras till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) i egenskap av ombud för Jordbruksverket

8 SJVFS 2012:17 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Denna författning träder ikraft den 1 september Genom författningen upphävs Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2008:10) om ekonomiskt stöd till fiskerinäringen. Äldre bestämmelser gäller ifråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet samt för ansökningar som avser bildande av fiskeområdesgrupp och fiskeområde. HARALD SVENSSON Pär Åkesson (Landsbygdsavdelningen) 8

9 ANSÖKAN stöd till fiskerinäringen Insjöfisket (Inte investeringar ombord och selektivitet) Bilaga 1 Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket. A. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum för insatsen Total kostnad, kronor Kommun och eventuellt namn på anläggningen där insatsen ska genomföras B. Uppgifter sökanden Namn och adress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Namn, kontaktperson Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer E-postadress C. Eventuella medsökande Namn och adress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer E-postadress Namn och adress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer E-postadress SJV F D. Insatsen avser (kryssa i de alternativ som gäller för insatsen) Investering i uppbyggnad av anordningar för insjöfiske Antal enheter som kommer att utnyttja stödet: st Investering i utvidgning, utrustning och modernisering av anordningar för insjöfiske Antal enheter som kommer att utnyttja stödet: st

10 E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen F. Programmål (ska alltid fyllas i) Insatsens inverkan på jämställdheten Har en positiv inverkan på jämställdheten Har en neutral inverkan på jämställdheten Har en negativ inverkan på jämställdheten Beskriv kortfattat Insatsens inverkan på miljön Har en positiv inverkan på miljön Har en neutral inverkan på miljön Har en negativ inverkan på miljön Beskriv kortfattat

11 G. Momsredovisningsskyldig Sökanden är momsredovisningsskyldig Ja Nej Om ni är momsredovisningsskyldiga ange utgifterna utan moms H. Insatser och tidsplanering - Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara i bokföringen Tidsplan (beräknade Typ av utgift (specificera utgifterna) start- och slutdatum) Belopp, kronor Summa J. Annat stöd Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen? Ja Nej Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var K. Övriga upplysningar

12 L. Bilagor Följande bilagor ska bifogas ansökan Bilaga nr Dokument som styrker rätten att teckna firma Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren M. Försäkran och underskrift Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga. Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket. Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer får lämna den information som är nödvändig för bedömningen. Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp och utbetalt stöd. Datum Namnteckning, sökande Namnförtydligande Namnteckning, sökande Namnförtydligande Namnteckning, sökande Namnförtydligande De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

13 ANVISNINGAR Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet är inte stödberättigande. Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på sökandens eget ansvar. A. Insats Ange en rubrik som kortfattat beskriver det du ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad. Som startdatum anger du den dag då du räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande. Som slutdatum anger du den dag du kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum. B. Uppgifter sökanden Sökanden har juridiskt ansvar för projektet. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till stödet. C. Eventuella medsökande Ange eventuella medsökande. D. Insatsen avser Ange minst ett alternativ. Kontakta länsstyrelsen för mer information. E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen Förtydliga här vad du ska göra och varför. Det är viktigt att visa på vilket sätt stödet kan medföra en varaktig förbättring för dig och hur du kan redovisa denna förbättring. Skriv på ett löst papper om du behöver mer utrymme. F. Programmål Jämställdheten: Anser du att insatsen inte har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör du ändå först ställa dig några frågor som du tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör du redovisa svar på samtliga dessa frågor i projektbeskrivningen. Kommer insatsen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika mycket eller på olika sätt av denna förändring? Hur ser företagets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner? Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män? Miljö: Om du anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska du redovisa hur detta uppnås. Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön: Vad innebär insatsen för mängden bifångst samt för kapaciteten i flottan? Denna fråga bör alltid besvaras. Innebär insatsen möjlighet till längre fiskeresor? Innebär insatsen en möjlighet att bevara en större del av fångsten? Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden? Hur kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning och annan materialanvändning att effektiviseras? Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt minimeras denna påverkan? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i samband med insatsen? Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom företaget (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)? G. Momsredovisningsskyldighet Kontakta Skatteverket ifall du är osäker på om du är momsredovisningsskyldig. Om du är det ska du ange samtliga kostnader exklusive moms. Är du inte momsredovisningsskyldig kan du få stöd för momsutgifter.

14 H. Insatser och tidsplanering Specificera beräknade utgifter för: Maskiner och anläggningar. Installations- och monteringskostnader. Eventuellt förvärv av mark (maximalt 10 % av de totala utgifterna för insatsen). Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om utbetalning (slutdatum). Kontakta länsstyrelsen om du har frågor. J. Annat stöd Har du ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är du skyldig att uppge detta. K. Övriga upplysningar Här kan du lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet. L. Bilagor Sänd in kopior på dessa dokument tillsammans med ansökan om stöd: Dokument som styrker rätten att teckna firma: Framgår normalt av företagets registreringsbevis. Årsbokslut eller deklaration för de senaste två åren: Sökande som är skyldig att upprättaårsredovisning ska bifoga kopior av de två senaste årsboksluten. I annat fall ska kopior av deklarationen för de senaste två åren bifogas. M. Försäkran och underskrift Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare. Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från Bolagsverket eller motsvarande intyg. Sökanden svarar bl.a. för att målen för projektet uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och rapporteringen om dem. Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför projektet. Genomförandet av projektet ska organiseras inom bolaget så att projektets inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga. Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen. Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över stödmottagare.

15 ANSÖKAN stöd till fiskenäringen investering ombord och selektivitet Bilaga 2 Ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen i det län där du är bosatt. A. Ansökan avser Småskaligt kustfiske Insjöfiske Övriga flottan B. Fartyget som ansökan avser Distriktsbeteckning Namn Signal Byggnadsår C. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum för insatsen Total kostnad D. Uppgifter om sökande Namn och adress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Namn, kontaktperson Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer E-postadress E. Eventuella medsökande eller delägare i fartyg Namn och adress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer E-postadress Namn och adress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) SJV F E-postadress Mobiltelefonnummer

16 F. Uppgifter om fartyget Försäkringsbolag Försäkringsbelopp Fartygets bokförda värde Tonnage (BT) Maskinstyrka (kw) Maskinstyrka (kw) på den nya motorn Miljöklass på den nya motorn G. Typ av fiske som huvudsakligen bedrivs med fartyget och med vilket redskap H. Insatsen avser Selektivitet Säkerhet Arbetsmiljö Produktkvalitet Hygien Energieffektivitet Motorbyte Ersättning av fiskeredskap Annan investering och selektivitet J. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen K. Annat stöd Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen? Ja Nej Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

17 L. Momsredovisningsskyldig Är ni skyldiga att redovisa moms för den verksamhet som ni söker stöd för? Ja Nej Om ni svarar Ja, ange utgifterna utan moms M. Insatser och tidsplanering - Tänk på att kostnaderna för insatsen ska redovisas och därmed vara urskiljbara i bokföringen Tidsplan (beräknade Typ av kostnad (specificera kostnaderna) start- och slutdatum) Belopp, kr Summa N. Övriga upplysningar

18 O. Programmål (ska alltid fyllas i) Insatsens inverkan på jämställdheten Har en positiv inverkan på jämställdheten Har en neutral inverkan på jämställdheten Har en negativ inverkan på jämställdheten Beskriv kortfattat Insatsens inverkan på miljön Har en positiv inverkan på miljön Har en neutral inverkan på miljön Har en negativ inverkan på miljön Beskriv kortfattat P. Försäkran och underskrift Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga. Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket. Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer får lämna den information som är nödvändig för bedömningen. Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp och utbetalt stöd. Jag/vi är medvetna om att resultatet av projektet kommer att publiceras på Jordbruksverkets hemsida för att tillgodose kravet på gemensamt intresse. Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

19 Anvisningar Du ska skicka in ansökan till länsstyrelsen i det län där du är bosatt. Beslut i ärendet fattas av Jordbruksverket. Tänk på att en vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet är inte stödberättigande om insatsen påbörjas innan myndigheten har tagit beslut sker detta på ditt eget ansvar innan du fyller i ansökan bör du ta in offerter för att kunna beräkna investeringens storlek. A. Ansökan avser Kryssa i ett alternativ för din ansökan: Småskaligt kustfiske: Fiske med fartyg under 12 meter, utrustade endast med passiva redskap Insjöfiske: Fiske endast i insjövatten. Fartyget ska vara registrerat som fiskefartyg hos Sjöfartsverket. Övrigt fiske: Övriga fartyg. B. Fartyget som ansökan avser Kontrollera uppgifterna på fartygstillståndet. C. Insats Ange en rubrik som kortfattat beskriver det du ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad. D. Uppgifter om sökande Fylls i av fartygsägaren. E. Eventuella medsökande eller delägare i fartyg Samtliga delägare ska vara med. Ni ska bifoga en lista med alla uppgifter om ni är fler än tre delägare. Som startdatum anger du den dag då du räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande. Som slutdatum anger du den dag du kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum. F. Uppgifter om fartyget Hämta uppgifterna från fartygstillståndet. Uppgifter om insjöfartyg finns hos Sjöfartsregistret. Tänk på att maskinstyrka ska anges i kw. H. Insatsen avser Du måste kryssa i minst ett alternativ. Kontakta Jordbruksverket i fall att du är osäker vad som gäller för din insats. J. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen Observera att detta måste du alltid fylla i. Syftet måste stämma överens med det du kryssar i under punkt H. Det är viktigt att visa på vilket sätt stödet kan medföra en varaktig förbättring för dig och hur du kan redovisa denna förbättring. Skriv på ett löst papper om du behöver mer plats.

20 K. Annat stöd Har du sökt eller fått stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är du skyldig att redovisa detta. L. Momsredovisningsskyldig Kontakta Skatteverket om du är osäker ifall du är momsredovisningsskyldig. Om du är momsredovisningsskyldig: Du ska ange samtliga utgifter exklusive moms Du får inget stöd för momsen Om du inte är momsredovisningsskyldig: Du ska ange samtliga utgifter inklusive moms Du kan få stöd för momsen. M. Insatser och tidsplanering Ange beräknade utgifter för: Maskiner och anläggningar Installations- och monteringskostnader. Tänk på att insatsen ska vara genomförd samtliga utgifter ska vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om utbetalning (slutdatum). Kontakta Jordbruksverket om du har frågor. N. Övriga upplysningar Här kan du lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet. O. Programmål Du måste ange förväntad inverkan på både jämställdhet och miljö. Jämställdhet: Beskriv hur insatsen påverkar kvinnor och män som arbetar inom och kring företaget. Miljö: Om du anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska du redovisa hur detta uppnås. Du kan använda följande frågor som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön: Vad innebär insatsen för mängden bifångst samt för kapaciteten i flottan? (Denna fråga bör alltid besvaras) Innebär insatsen möjlighet till längre fiskeresor? Innebär insatsen en möjlighet att bevara en större del av fångsten? Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden? Hur kommer insatsen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning och annan materialanvändning att effektiviseras? Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt minimeras denna påverkan? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i samband med insatsen? Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom företaget (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)?

21 P. Försäkran och underskrift Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till Jordbruksverket med utdrag från Bolagsverket eller motsvarande intyg. Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och rapporteringen om dem. Det bolag som genomför insatsen ska ha en ändamålsenlig organisation. Genomförandet av insatsen ska organiseras inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga. Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen. Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över stödmottagare.

22 Bilaga 3 ANSÖKAN stöd till fiskerinäringen Småskaligt kustfiske Ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket. A. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum för insatsen Total kostnad, kronor B. Uppgifter sökanden Namn och adress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Namn, kontaktperson Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer E-postadress C. Eventuella medsökande Namn och adress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer SJV F E-postadress Namn och adress E-postadress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer

23 D. Insatsen avser (kryssa i de alternativ som gäller för insatsen) bidrag för att förbättra förvaltningen och kontrollen av villkoren för tillträde till vissa fiskeområden antal män antal kvinnor bidrag för att främja strukturerna för produktions-, berednings- och saluföringskedjan för fiskeriprodukter antal män antal kvinnor bidrag för att uppmuntra frivilliga initiativ till att minska fiskeansträngningen antal män antal kvinnor bidrag för uppmuntra användning av tekniska innovationer som inte ökar fiskeansträngningen antal män antal kvinnor bidrag för att förbättra säkerhetsutbildning antal män antal kvinnor bidrag för att förbättra yrkeskunskaperna antal män antal kvinnor E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen F. Annat stöd Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen? Ja Nej Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var Kopior på beslut om offentlig medfinansiering ska bifogas ansökan!

24 G. Momsredovisningsskyldig Sökanden är momsredovisningsskyldig Ja Nej Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms H. Insatser och tidsplanering - Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara i bokföringen Tidsplan (beräknade Typ av utgift (specificera utgifterna) start- och slutdatum) Belopp, kronor Summa J. Övriga upplysningar

25 K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar (Redovisa den eventuella avskrivningskostnaden efter det att restvärdet i de fysiska investeringarna i projektet dragits av) Typ av fysisk investering Utgift, kronor Linjär avskrivningstid (år) Projekttid (år) Avskrivningskostnad, kronor (förs in under punkt 8) Beskriv hur avskrivningstiden på respektive fysisk investering har beräknats fram

26 L. Beräkning av indirekta kostnader (Redovisa på vilket sätt indirekta kostnader har beräknats för projektet) Typ av kostnader Kostnad, kronor Andel i projektet, kronor Anteckningar Lönekostnaden avser Lön 1 Lönekostnaden avser Lön 2 Sociala avgifter Lokaler Utrustning El, telefon, porto, data M. Beräkning av lönekostnader Lön 1 Namn Typ av lönekostnad Kronor Månadslön Sociala avgifter Summa lönekostnad per månad Antal årsarbetstimmar Lönekostnad per timme Lön 2 Namn Typ av lönekostnad Kronor Månadslön Sociala avgifter Summa lönekostnad per månad Antal årsarbetstimmar Lönekostnad per timme

27 N. Programmål (ska alltid fyllas i) Insatsens inverkan på jämställdheten Har en positiv inverkan på jämställdheten Har en neutral inverkan på jämställdheten Har en negativ inverkan på jämställdheten Beskriv kortfattat Insatsens inverkan på miljön Har en positiv inverkan på miljön Har en neutral inverkan på miljön Har en negativ inverkan på miljön Beskriv kortfattat O. Försäkran och underskrift Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga. Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket. Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer får lämna den information som är nödvändig för bedömningen. Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp och utbetalt stöd. Datum Namnteckning, sökande Namnförtydligande Namnteckning, sökande Namnförtydligande Namnteckning, sökande Namnförtydligande De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

28 ANVISNINGAR Ansökan ska skickas till länsstyrelsen i det län där insatsen ska genomföras. Om insatsen omfattar flera län skickas ansökan till Jordbruksverket. Utgifter som är fakturerade eller betalda före ansökan inkommit till myndighet är inte stödberättigande. Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen. Om insatsen påbörjas innan myndigheten har fattat beslut sker detta på sökandens eget ansvar. A. Insats Ange en rubrik som kortfattat beskriver det ni ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad. Som startdatum anger ni den dag då ni räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en utgift som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande. Som slutdatum anger ni den dag ni kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum. B. Uppgifter sökanden Sökanden har juridiskt ansvar för insatsen. Sökanden är normalt en förening, branschorganisation eller liknande. Det kan även vara en eller flera enskilda fiskare. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till stödet. C. Eventuella medsökande Ange eventuella medsökanden. D. Insatsen avser Ange minst ett alternativ. Kontakta länsstyrelsen för mer information. E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen Förtydliga här vad ni ska göra och varför. Skriv på ett löst papper om ni behöver mer utrymme. F. Annat stöd Om ni har ansökt om stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är ni skyldiga att uppge detta. G. Sökanden är momsredovisningsskyldig Kontakta Skatteverket ifall ni är osäkra på om ni är momsredovisningsskyldiga för insatsen. Om ni är det ska ni ange samtliga kostnader exklusive moms. Är ni inte momsredovisningsskyldiga kan ni få stöd för momsutgifter. H. Insatser och tidsplanering Specificera noggrant beräknade utgifter för projektets genomförande (inklusive eventuella lönekostnader). Eget uttag i näringsverksamhet, eller arbete för vilket lön eller annan kontant ersättning inte lämnas, är stödberättigande utgifter endast om de tidredovisas särskilt inom ramen för ett projekt. Redan i ansökan bör ni då uppskatta antalet timmar i projektet. Mall för tidredovisning i projekt finner ni på Jordbruksverkets hemsida. Denna lämnas in tillsammans med ansökan om utbetalning. Insatsen ska vara genomförd och samtliga utgifter vara betalda och sammanställda före sista datum för ansökan om utbetalning (slutdatum). Insatser som beräknas omfatta mer än två år ska delas in i faser med etappvis ansökan om stöd. Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor. J. Övriga upplysningar Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan tänkas påverka beslutet. K. Beräkning av avskrivningskostnad på fysiska investeringar Med fysiska investeringar förstås investeringar i materiella ting, t.ex. maskiner och inventarier. Inom projekt ges det stöd för avskrivningskostnaden, dock inte hela utgiften. Det ges därmed inte stöd för restvärde i investeringen som är kvar efter det att projektet har avslutats. Med linjär avskrivning avses en tillgång som skrivs av med ett lika stort belopp varje år.

29 Avskrivningskostnaden räknar ni fram genom att dividera utgiften med avskrivningstiden och multiplicera detta tal med projekttiden. Avskrivningskostnaden är en stödberättigande utgift i projektet och ska fyllas i under punkt 8 i blanketten. Ett exempel klarlägger situationen: Ni köper en helt ny maskin för kronor, för ett projekt som löper över två år, och vill ha stöd för inköpet. Ni anger att avskrivningstiden är fem år och att det är fråga om en linjär avskrivning. Detta innebär det att det kommer att finnas kvar ett restvärde på kronor i den fysiska investeringen efter insatsens slut. Därmed kan stöd för denna maskin endast ges för en utgift på kronor. Kontakta länsstyrelsen om ni har frågor. L. Beräkning av indirekta kostnader Riktlinjer för beräkning av indirekta kostnader finner ni på Jordbruksverkets hemsida. Om ni har en egen modell för beräkning av indirekta kostnader behöver ni inte fylla i detta avsnitt, utan sänder i stället in beräkningsmodell och beräkningsunderlag tillsammans med ansökan. Detta är nödvändigt för att visa hur de indirekta kostnaderna faktiskt har belastat projektet. Det måste framgå att det inte är frågan om schablonbelopp. M. Beräkning av lönekostnader Har ni lönekostnader i samband med insatsen ska ni fylla i detta avsnitt. N. Programmål Ni måste ange förväntad inverkan på både jämställdhet och miljö. Jämställdheten: Anser ni inte att insatsen har någon inverkan på jämställdheten (neutral) bör ni ändå först ställa er några frågor som ni tar hänsyn till i planeringen. Inför större insatser bör ni redovisa svar på samtliga dessa frågor i projektbeskrivningen. Kommer insatsen att leda till en förändrad arbetsmiljö? Kommer kvinnor eller män att påverkas olika mycket eller på olika sätt av denna förändring? Hur ser projektets organisation ut? Hur många kvinnor/män arbetar där, och i vilka positioner? Hur ser ni till att få en jämn representation av kvinnor och män på möten, i styrgrupper etc? Kommer resultaten från projektet att kunna användas i lika stor utsträckning av kvinnor och män? Hur ser ni till att sprida resultaten till olika grupper? Miljö: Om ni anser att insatsen har en övervägande positiv inverkan på naturmiljön ska du redovisa hur detta uppnås. Följande frågor kan användas som stöd för att utvärdera insatsens inverkan på miljön: Vad innebär insatsen för mängden bifångst samt för kapaciteten i flottan? Denna fråga bör alltid besvaras. Innebär insatsen möjlighet till längre fiskeresor? Innebär insatsen en möjlighet att bevara en större del av fångsten? Vilka effekter har insatsen på den biologiska mångfalden? Hur kommer investeringen att leda till mer effektiv energianvändning och återvinning? Hur kommer vattenanvändning och annan materialanvändning att effektiviseras? Kommer insatsen att leda till ökade utsläpp av giftiga ämnen, koldioxid eller andra växthusgaser? På vilket sätt minimeras denna påverkan? Vilka åtgärder vidtas för att minimera transporter i samband med insatsen? Bedrivs det ett strukturerat miljöarbete inom företaget (miljöledningssystem, miljöpolicy, etc.)? O. Försäkran och underskrift Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av behörig företrädare. Förändringar i firmateckningsrätten ska anmälas till beslutsmyndigheten (länsstyrelsen) med utdrag från Bolagsverket eller motsvarande intyg. Sökanden svarar bl.a. för att målen för insatsen uppnås, för användningen av medlen och uppföljningen av och rapporteringen om dem. Ett bolag ska ha en ändamålsenlig organisation som genomför insatsen. Genomförandet av insatsen ska organiseras inom bolaget så att inbördes ansvarsförhållanden och ansvar i relation till utomstående är tydliga. Bolaget ska utse en kontaktperson som bl.a. ska ta hand om informationen mellan bolaget och länsstyrelsen. Enligt kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra en förteckning över stödmottagare.

30 Ansökan med bilagor ska lämnas in till länsstyrelsen i det län där är bosatt. ANSÖKAN stöd till fiskerinäringen Socioekonomisk kompensation för förvaltningen av gemenskapens fiskeflotta Bilaga 4 A. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum för insatsen Total kostnad, kronor B. Uppgifter sökanden Namn och adress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Yrkesfiskelicens Erhållits fr.o.m Namn, kontaktperson Ansökt Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress Mobiltelefonnummer C. Eventuella medsökande (t.ex. lärlingens namn om ni söker stöd för lärlingsplats) Namn och adress Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Yrkesfiskelicens Erhållits fr.o.m Namn, kontaktperson Ansökt Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress Mobiltelefonnummer SJV F Namn och adress Yrkesfiskelicens Erhållits fr.o.m Namn, kontaktperson E-postadress Ansökt Person-/organisationsnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer

31 D. Insatsen avser (kryssa i de alternativ som gäller för insatsen) utbildning för diversifiering av verksamheten antal män antal kvinnor antal utbildningsdagar bidrag till fiskare som är yngre än 40 år antal män antal kvinnor förbättring av yrkeskunskaperna antal män antal kvinnor antal utbildningsdagar avser lärlingsplats omskolning till annan sysselsättning utanför fiskerinäringen antal män antal kvinnor antal utbildningsdagar engångskompensation/avgångsvederlag antal män antal kvinnor E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen F. Ange yrkeserfarenhet G. Uppgifter om fartyg som ska köpas (om relevant) Signal bt kw Längd Byggnadsår Fiskeinriktning Fartygstillstånd Ansökt? Ja Nej H. Annat stöd Har ni sökt eller erhållit annat stöd till insatsen? Ja Nej Om ja, ange vilket stöd ni har sökt och var

32 J. Momsredovisningsskyldig Sökanden är momsredovisningsskyldig Ja Nej Om ni är momsredovisningsskyldig ange utgifterna utan moms K. Insatser och tidsplanering - Tänk på att kostnaderna för åtgärden ska redovisas och därmed vara urskiljbara i bokföringen Tidsplan (beräknade Typ av utgift (specificera utgifterna) start- och slutdatum) Belopp, kronor Summa L. Övriga upplysningar

33 M. Programmål (ska alltid fyllas i) Insatsens inverkan på jämställdheten Har en positiv inverkan på jämställdheten Har en neutral inverkan på jämställdheten Har en negativ inverkan på jämställdheten Beskriv kortfattat Insatsens inverkan på miljön Har en positiv inverkan på miljön Har en neutral inverkan på miljön Har en negativ inverkan på miljön Beskriv kortfattat N. Bilagor Bilaga nr För avgångsvederlag ska du bifoga kopior av deklarationsblankett NE/N1 för de två senaste åren. För stöd för kompetensutveckling (inte lärlingsplatser) ska du bifoga kopia av senaste årets deklarationsblankett NE om du är egenföretagare, alt. "inkomst- deklaration 1 om du är anställd. O. Försäkran och underskrift Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga. Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket. Jag medger att kreditupplysning tas och att Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, kreditgivare, revisorer och leverantörer får lämna den information som är nödvändig för bedömningen. Jag samtycker till att Jordbruksverket publicerar uppgifter om min insats, inklusive mitt namn, projektnamnet, beviljat belopp och utbetalt stöd. Datum Namnteckning, sökande Namnförtydligande Namnteckning, sökande Namnförtydligande Namnteckning, sökande Namnförtydligande De uppgifter ni lämnat i ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelsen. Uppgifterna behandlas elektronisk. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.

34 ANVISNINGAR Ansökan ska skickas in till länsstyrelsen i det län där du är bosatt. En vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet är inte stödberättigande. Beslut i ärendet fattas av Jordbruksverket. Om projektet påbörjas innan myndigheten har tagit beslut sker detta på sökandens eget ansvar. A. Insats Ange en rubrik som kortfattat beskriver det du ska göra, och beräkna start- och slutdatum samt total kostnad. Som startdatum anger du den dag då du räknar med att den första utgiften uppkommer för insatsen. Tänk på att en vara eller tjänst som är fakturerad eller betald före ansökan inkommit till myndighet inte är stödberättigande. Som slutdatum anger du den dag du kommer att slutredovisa insatsen och lämna in ansökan om utbetalning till länsstyrelsen. Tänk alltså på att alla utgifter ska uppkomma, betalas och sammanställas före detta datum. B. Sökanden Du måste ha yrkesfiskelicens för att få stöd inom detta område. Namnen på eventuella lärlingar fyller du i under punkt C. Kontaktpersonen tar hand om de praktiska frågorna i anknytning till genomförandet. C. Eventuella medsökande Här fyller du i namnet på lärlingen/lärlingarna om du ansöker om bidrag för lärlingsplats. Lärlingen behöver inte ha yrkesfiskelicens. Är ni flera som ska köpa delar i ett begagnat fartyg fyller ni namnen på dem som uppfyller villkoren för stöd (se under punkt G). D. Insatsen avser Du måste kryssa i minst ett alternativ. Kontakta Jordbruksverket eller länsstyrelsen för mer information. Avgångsvederlag : Du kan ansöka om du är över 55 år och om fartyget du arbetat på skrotats under pågående programperiod. Var noga med att fylla i punkt F på blanketten. Inköp av fartyg : Var noga med att fylla i uppgifterna under punkterna F och G på blanketten. E. Beskriv syfte och önskat resultat med insatsen Ange varför du vill genomföra insatsen/utbildningen. F. Ange yrkeserfarenhet Ange hur många år du/ni har fiskat yrkesmässigt, samt på vilka fartyg. Ange även vilka relevanta utbildningar du/ni har genomgått. G. Uppgifter om fartyg som ska köpas Fylls endast i om ansökan gäller inköp av begagnat fartyg (sökande ska vara yngre än 40 år och ha arbetat i minst fem år som fiskare eller ha likvärdig erfarenhet). H. Annat stöd Har du ansökt om eller fått stöd för insatsen från någon annan EU-fond eller offentlig finansiär är du skyldig att uppge detta. J. Sökanden är momsredovisningsskyldig Kontakta Skatteverket om du är osäker ifall du är momsredovisningsskyldig. Om du är det ska du ange samtliga utgifter exklusive moms. Är du inte momsredovisningsskyldig kan du få stöd även för momsutgifter. K. Utgifter och tidsplanering Specificera samtliga utgifter. För utbildning anger du eventuell kursavgift. Om du studerar på heltid kan du även få ersättning för den tid som åtgår till dina studier. Ange därför studietakt och studietid. Bifoga deklarationsblankett NE/N1 för det senaste inkomståret. För avgångsvederlag, bifoga endast deklarationsblankett NE/N1 för de två senaste åren. Jordbruksverket räknar ut ersättningen baserat på dessa uppgifter. Vid inköp av fartyg anger du fartygets inköpspris.

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Använd checklistan så undviker du de vanligaste misstagen! 1. Har du läst igenom

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Ansökan om projektstöd för fiberbredband

Ansökan om projektstöd för fiberbredband Hemmesjö 2012-10-29 Länsstyrelsen Kronoberg 351 86 Växjö Ref: Anders Meijer, Allan Karlsson Ansökan om projektstöd för fiberbredband Härmed kompletterar Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening vår tidigare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska du använda om ni har en idé som ni vill ta fram

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr.

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr. 1(5) Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas. Sökande Bankgiro Bankgironr Bankkonto Clearingnr Bankkontonr. Är du medlem i någon producentorganisation för frukt och grönt? (Ringa in ett

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Anvisningar till ansökan om

Anvisningar till ansökan om om utbetalning av stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker Följ anvisningen noga så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Var finns blanketten? Alla blanketter

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommersiell service; SFS 2000:284 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

STADGAR FÖR LOFSDALEN GLÖTE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING I LINSELLS SOCKEN, HÄRJEDALENS KOMMUN

STADGAR FÖR LOFSDALEN GLÖTE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING I LINSELLS SOCKEN, HÄRJEDALENS KOMMUN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Lofsdalen - Glöte Fiskevårdsområdesförening, vilket namn utgör föreningens firma, organisationsnummer 893201-4213. 2 OMFATTNING Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9)

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Information om behandling av personuppgifter För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer