Val av ordförande sker vid årsmötet för ett år Valberedningen föreslår Magnus Berglund Omval 1 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av ordförande sker vid årsmötet för ett år Valberedningen föreslår Magnus Berglund Omval 1 år"

Transkript

1 Valberedningens förslag till Skårekyrkan årsmöte 2014 Här kommer dels en förteckning över verksamheter, utskott och arbetsgrupper i församlingen för Skårekyrkans, samt valberedningens förslag inför årsmötet Styrelsen med dess utskott samt vice föreståndare Styrelsen skall tillsammans med församlingsföreståndaren vaka över och i samråd med denne planera och leda församlingens liv och verksamhet. Vidare skall styrelsen förbereda de ärenden som skall föreläggas församlingen, verkställa församlingens beslut samt förvalta och vårda församlingens egendom. Antal sammankomster per år: ca 1 gång i månaden. Val av ordförande sker vid årsmötet för ett år Magnus Berglund Omval 1 år Val av vice föreståndare sker vid årsmötet för ett år Anders Daleskog Omval 1 år Val av styrelse till församlingen sker vid årsmötet. Styrelsen består av 10 ledamöter som väljs på två år. Halva antalet väljs varje år. Sittande ledamöter som valdes 2012 Lennart Ljunggren Omval, 2 år Ingela Daleskog Omval, 2 år Nyval: Karin Svedberg Fyllnadsval, 1 år Vakant Nyval, 2 år Vakant Nyval, 2 år Sittande ledamöter som valdes 2013 Hans Olof Holmberg Sittande, 1 år ytterligare Anita Park Sittande, 1 år ytterligare Markus Andersson Sittande, 1 år ytterligare Carl-Johan Kvaldén Sittande, 1 år ytterligare Bo Andersson Sittande, 1 år ytterligare 1. Arbetsutskottet (AU) för styrelsen Utskottet har bl.a. som syfte att vara ett forum för personalfrågor av olika slag. Förbereder styrelsens och Ungdomsrådets möten. Gruppen har också att samla upp och hantera frågor som inte naturligt hanteras i andra råd eller utskott. Gruppen arbetar löpande och rapporterar till styrelsen respektive SMU. I gruppen ingår: ordf. i församlingen, ordf. i UR, församlingens och SMU:s anställda. Sammankallande och gruppansvarig: Församlingens ordförande 1

2 2. Diakonala utskottet Gruppen har löpande uppgiften att tillsammans värna om och ha omsorg för enskilda medlemmar och för församlingens vänner. Till denna grupp finns församlingens s.k. krisgrupp som en resurs. I gruppen ingår: Församlingsföreståndare, andra anställda, vice församlingsföreståndare, utsedda ledamöter, samt församlingens krisgrupp (utses av församlingsföreståndaren). Sammankallande och gruppansvarig: Församlingsföreståndaren och vice församlingsföreståndaren 3. Ekonomiutskottet Utskottet ska hantera och bereda frågor kring ekonomi och rapporterar till styrelse och församlingsmöte. I gruppen ingår: Kassör (bokföring, uppföljning/rapportering och bokslut) och ekonomiadministratörer (hanterar kontanter, betalar räkningar och beräknar löner och skatter). Gruppen utses av styrelsen. Sammankallande och gruppansvarig: Församlingens kassör, tillika ordinarie ledamot i styrelsen. Församlingsadministratörer Kassör Bo Andersson Fakturahantering mm Lajos Zsigó Löneadministratör Birgit Echeverri Val av revisorer sker vid årsmötet för ett år Revisorer Peter Nilsson Carl Park Suppl: Maria Haag 4. Fastighetsutskottet Utskottet ansvarar löpande för frågor kring Skårekyrkans fastigheter, såväl inne som ute. När det gäller Boltziushemmet gäller det utvändig skötsel av fastigheten. De möts minst en gång per termin för att tillsammans se över behov kopplade till fastigheten och dess inredning. Fastighetsutskottet Olof Öberg sammankallande Lars Jonsson Markus Andersson Bo Andersson Sven Andersson Andreas Helgerud Henry Karlström Torbjörn Fröding (Boltziushemmet) Till fastighetsutskottet hör också nedan angivna grupper. Interiörgruppen Interiörgruppen ansvarar för kyrkans inventarier och dess blommor Ansvariga för blommor på nattvardsbord och dukansvariga ingår i denna grupp. Gruppen är i första hand självrekryterande. Sammankallande och gruppansvarig: Väljs inom gruppen som också rapporterar till styrelsen. Interiörgrupp Henry Karlström Tomas Ivansson Gitte Kvarnlöv 2

3 Blomsteransvariga Maria Zsigó Inger Julsgård Blommor nattvardsbord Anna-Greta Wirsén Elisabeth och Torbjörn Kjerstadius Inger Julsgård Anna-Lena Andersson Lokalkoordinator och Dukansvariga Anna-Lena Andersson 5. Informationsutskottet Utskottet har som uppgift att vara ett bollplank för styrelsen och en resurs i olika typer av informationsfrågor. I utskottet ingår affischörer, webbansvariga, ansvarig för nyhetsbrev och redaktionsgrupp. Utskottet ansvarar för Skårekyrkans informationskanaler beträffande innehåll, layout, mängd etc. och ses minst en gång per år. Församlingsbladet hanteras av en särskild redaktionsgrupp vid sidan av informationsutskottet. Gruppen självrekryterar i första hand, i samråd med styrelsen. Sammankallande och gruppansvarig: Väljs inom gruppen som också rapporterar till styrelsen. Redaktionsgruppen Gruppen har som uppgift att samla in material och arbeta fram församlingsbladet. Gruppen är i första hand självrekryterande. Sammankallande och gruppansvarig: Väljs inom gruppen. Redaktionsgrupp Leena Johansson Per Echeverri, aviserat avgång under kommande år Selma Berglund Maria Lidén Ann-Sofie Nilsson Smk, aviserat avgång under kommande år Hemsidesarbetare Johan Rodestedt Affischörer Anna Quist 6. MIR-utskott (Miljö, Internationella och Rättvisefrågor) Utskottet arbetar och bevakar på styrelsens uppdrag, miljö, internationella och rättvisefrågor i församlingen och samfundet. (Utskottet ansvarar dessutom för Annandagsinsamlingen) De möts minst 1 gång per år. Gruppen självrekryterar i första hand, i samråd med styrelsen. Sammankallande och gruppansvarig: Väljs inom gruppen som också rapporterar till styrelsen. MIR-utskott Lahja och Bo Edvardsson Lars-Erik Hermansson, Sammankallande Elisabeth och Torbjörn Kjerstadius Johanna Nilsson Thomas Ivansson (miljöansvarig) Jenny Sjöberg 3

4 Planeringsgrupper Skårekyrkans verksamhet planeras och genomförs av en rad grupper. Dessa arbetar både var för sig och tillsammans med olika frågor. För samordning och övergripande planering svarar församlingsföreståndaren som också rapporterar till styrelsen. Vid behov samlas alla alternativt vissa konstellationer av grupper för att samråda kring planeringen, minst 1 gång per år. Församlingsutvecklingsgruppen Gruppen arbetar med frågor kring långsiktig församlingsutveckling. I gruppen ingår ledamöter som utses av församlingsföreståndaren i samråd med styrelsen och biträds vid behov av representanter från övriga planeringsgrupper. Utskottet leds av församlingsföreståndaren och har ett helhetsansvar för den övergripande kort- och långsiktiga planeringen. Sammankallande och gruppansvarig: Församlingsföreståndare Verksamhetsgruppen Gruppen ansvar för att inför varje församlingsblad i detalj planera verksamheten. I gruppen ingår: Minst 3 församlingsrepresentanter och 3 SMUrepresentanter, församlingsföreståndare och SMU-anställda. Gruppen utses av styrelsen och SMU Sammankallande och gruppansvarig: Väljs av församlingsföreståndaren i samråd med UR:s ordförande Verksamhetsgruppen Hans-Olof Holmberg Anna Quist (SMU) Martin Karlsson Anna Bengtsson Christina Rodestedt Musikgruppen Musikgruppen ansvar för att inför varje församlingsblad detaljplanera musiklivet i församlingen. Gruppen ansvarar för att det till varje gudstjänst finns någon som spelar till den gemensamma sången. I gruppen ingår: Minst 4 församlingsrepresentanter och 2 SMU-representanter. Sammankallande väljs på årsmötet och övriga gruppmedlemmar är först och främst självrekryterande. Till Sammankallande och gruppansvarig föreslår valberedningen: Carin Jonsson Musikgruppen Carl-Johan Kvaldén Ulf Abrahamsson Cathrine Magnusson, paus under 2014/2015 Martin Karlsson, pastor Musiker Helen Abrahamsson Markus Andersson Birgit Echeverri Ulrika Forsman Christian Haag Carl-Johan Kvaldén Catharina Lundeteg Torbjörn Strand Tore Strand 4

5 Gudstjänstledargruppen Gudstjänstledarna har löpande uppgiften att planera och leda gudstjänster. De möts ca 1 gång per termin. Gruppen utses av församlingsföreståndaren tillsammans med ansvarig för gruppen. Antal: Minst 10 personer. Gruppansvarig: Väljs inom gruppen Sammankallande och gruppansvarig: Församlingsföreståndare och gruppansvarig. Gudstjänstledargrupp Anders Daleskog Anders Persson Anders Hallgren Anna Wilén Carina Haglund Claes Hallquist Magnus Berglund Margaretha Nilsson Maria Zsigó Robert Magnusson Ulla Berglund Nattvardstjänargruppen Nattvardstjänare tjänar vid församlingens nattvardsfirande. De möts minst 1 gång per år och väljs vid årsmötet Gruppansvarig: Väljs inom gruppen Sammankallande och gruppansvarig: Församlingsföreståndare och gruppansvarig Till nattvardstjänare föreslår valberedningen Anders Daleskog Lena Thuvander Magnus Aronsson Magnus Berglund Anders Hallgren Ulrika Eng Per-Inge Lidén Margaretha Nilsson Anna-Lena Andersson Eva Persson Maria Kvaldén Jakob Sandin gruppansvarig Kyrkvärdsgruppen Kyrkvärdar ansvarar för att i entrén hälsa alla välkomna och ansvara för insamling och hantering av kollekt. Antal: Ca 16 personer fördelade på 4 grupper. De möts ca.1 gång per år. Sammankallande väljs på årsmötet och övriga gruppmedlemmar är först och främst självrekryterande. Till Sammankallande och gruppansvarig föreslår valberedningen: Carl Park Ordinarie Torbjörn Fröding Lajos Zsigó Inge Lundeteg Per Gummesson Lars Hjalmarsson Gunilla Thyberg Claes Hallquist 5

6 Per Carlsson Per Echeverri Lena Thuvander Maria Haag Per-Anders Eng Ida Thyberg Birgitta Lidén Henry Karlström Biträdande Lahja Edvardsson Wiola Persson Lennart Wennbom Sven Andersson Ljudgruppen Gruppen ansvarar inom sig att utbilda och tillsätta deltagare i gruppen. Gruppen har i uppgift att sköta ljud i samband med gudstjänster och andra evenemang. Sammankallande väljs på årsmötet och övriga gruppmedlemmar är först och främst självrekryterande. Till Sammankallande och gruppansvarig föreslår valberedningen: Per Carlsson Projektorgruppen Gruppen ansvarar inom sig att utbilda och tillsätta deltagare i gruppen. Gruppen har i uppgift att sköta projektor i samband med gudstjänster och andra evenemang. Sammankallande väljs på årsmötet och övriga gruppmedlemmar är först och främst självrekryterande. Till Sammankallande och gruppansvarig föreslår valberedningen: Joel Berglund Projektorgrupp Stefan Bengtsson Oscar Cleve Izabelle Adolfsson, studerar på annan ort Maria Lidén Clara Magnusson Axel Rosenkvist Ljudansvariga Markus Andersson Claes Eng Christian Haag Magnus Linder Ulrika Eng Anders Persson Johan Rodestedt 6

7 Konfirmationsarbetet Skårekyrkans konfirmationsarbete leds av församlingsföreståndaren som också tillfrågar och utser konfirmandledare. Konfirmandledare Anna Bengtsson Martin Karlsson Alicia Strand Per Gummesson Magnus Aronsson Boltziushemmet Två grupper ansvarar för att samordna arbetet runt Boltziushemmet. De består av Boltziushemmets vaktmästerigrupp och visningsgrupp. Gruppmedlemmarna är först och främst självrekryterande. Visningsgruppen Gruppen ansvarar för visningarna av Boltziushemmet. Gruppen ansvarar inom sig att utbilda och tillsätta deltagare i gruppen. Gruppen är först och främst självrekryterande. Sammankallande och gruppansvarig: Väljs inom gruppen Visningspersoner Per-Inge Lidén Gitte Jansson Rune Wirsén Catharina Lundeteg Lisbeth Ljunggren Lennart Ljunggren Lars-Erik Hermansson Marie Hermansson Anders Daleskog Maria Zsigo Sammankallande Vaktmästerigruppen Gruppen ansvarar för löpande skötsel av Boltziushemmet inomhus och trädgården utomhus. Gruppen är först och främst självrekryterande. Sammankallande och gruppansvarig: Väljs inom gruppen Vaktmästare Inomhus Key Ståhl Catharina Lundeteg Utomhus Inge Lundeteg 7

8 Särskilda funktioner Förutom ovanstående verksamheter, utskott och arbetsgrupper finns en rad funktioner med särskilda uppgifter. Dessa väljs vid årsmötet. Städorganisatörer Elisabeth Kjerstadius Carina Odenlind Organisatörer för serveringsgrupper Marita Andersson Marina Bryntesson Marina Hjalmarsson Sångledare G:son Aime Gummesson Föreståndare för minnesfonden Hjördis Larsson Kitty Jonsson Ombud Då dessa på ett särskilt sätt representerar församlingen väljs dess vid årsmötet RIA-kommitté Anna och Bernt Carlsson Birgitta och Per Carlsson Ingegerd Nilsson Gunnel Svenske Lars-Erik Hermansson Anders Daleskog Viola Persson Karlstad Ekumeniska Råd Anna Bengtsson Suppl: Anders Daleskog Handikappombud Claes Hallquist Vägsjöforsombud vakant Bildaambassadör Gitte Jansson 8

9 Ombud till Equmeniakyrkans och Svenska Missionskyrkans Kyrkokonferens (SMK = 5 ombud, Equmeniakyrkan = 4 ombud) Mari och Lars-Erik Hermansson (SMK + EK) Elisabeth och Thorbjörn Kjerstadius (SMK + EK) Suppl till EK: Anders Daleskog (ord till SMK) Ombud Region Sveland Ingela Daleskog Suppl: Lars-Eric Hermansson Årsmöte Bilda Gitte Jansson Suppl: vakant Gårdsföreningen Vägsjöfors årsmöte Antal:5 Bo och Anna-Lena Andersson Birgitta och Per Carlsson Suppl: vakant Val av valberedning för församlingen Birgitta Carlsson vakant vakant vakant Sjukhuskyrkans årsmöte Anna och Bernt Carlson Lisbeth Lindén Key Ståhl Suppl: Margaretha Nilsson RIA-byrån i Karlstad Årsmöte Anna och Berndt Carlsson K-G Ståhl Suppl: Ingegerd Nilsson 9

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN Verksamhetsberättelse för 2013 avgiven vid årsmöte fred 30 maj, Filadelfiakyrkan, Stockholm. INLEDNING Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaks på vårt första år som gemensamt medarbetarförbund.

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-11-16 Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin

Läs mer

Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015

Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015 Innehållsförteckning över dokument inför Distriktets årsmöte i Lundsbrunn den 9 maj 2015 1. Kallelse och lunchanmälan 1 sida 2. Dagordning 1 sida 3. Fullmakt 1 sida 4. Verksamhetsberättelse 3 sidor 5.

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse

stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse Verksamhetsberättelse för 2014 avgiven vid årsmöte tisd 13 januari 2015, Sunne. INLEDNING Så blickar vi tillbaks på vårt andra år som gemensamt Medarbetarförbund

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten. Innehåll

SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten. Innehåll SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten Arbetsordning, instruktion till generalsekreteraren, attestinstruktion, firmateckning samt policy om medlemmarnas rätt till insyn. (Enligt beslut av FS 2014-08-31)

Läs mer

BILDA SPORTFISKEKLUBB

BILDA SPORTFISKEKLUBB BILDA SPORTFISKEKLUBB Bilda sportfiskeklubb Mer än 2,5 miljoner svenskar tycker om att sportfiska. I Sverige ägnar man sig åt att sportfiska i runda tal ca 35 miljoner dagar. Mot den bakgrunden är det

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer