Katrineholms kommun. Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katrineholms kommun. Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning."

Transkript

1 Revisionsrapport Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning Lars Högberg, Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Katrineholms kommun

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning Uppdrag och revisionsfrågor Metod och avgränsning 4 2. Utgångspunkter Viadidaktnämndens (VIAN) uppdrag Organisation 9 3. Granskningsresultat Mål och måluppfyllelse år Rutiner och riktlinjer Arbetsmetoder och utbud av insatser Individuell planering och uppföljning Överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov Samverkan och samarbete Bedömning Rekommendationer 21

3 Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Katrineholm har genomfört en granskning av vilka åtgärder Viadidaktnämnden (VIAN) vidtagit för att enskilda personer med försörjningsstöd ska få tillgång till insatser som på sikt gör att de klarar att vara självförsörjande och leva ett självständigt liv genom arbete eller studier. För denna granskning är följande revisionsfråga fastställd: Säkerställer VIAN att de som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand? Granskningen visar att det i huvudsak är VIAN som har uppdraget och det övergripande ansvaret för de åtgärder och insatser som kommunen idag förfogar över när det gäller att ge enskilda som under lång eller mycket lång tid har varit beroende av ekonomisk hjälp. Kommunens insatser har under år 2012 kompletterats med de åtgärder som genomförs inom projektet Arbetslinjen. För detta projekt ansvarar projektkontoret i kommunen. Nedan lämnas en sammanfattad bedömning utifrån fastställda kontrollmål. En närmare redovisning finns under avsnittet 4 i denna rapport. Finns mål och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande? Det finns tydliga mål fastställda av fullmäktige som anger att såväl arbetslöshet som försörjningsstöd i kommunen ska minska. Utifrån dessa finns fastställda resultatmål och åtaganden som fungerar som utgångspunkt för VIAN:s arbete och insatsutbud. Riktlinjer och rutiner för verksamheten finns och illustreras i processbeskrivningarna mellan parterna, Viadidakt arbetsmarknad och Socialförvaltningen. Överenskommelsen mellan parterna, numera också med Arbetsförmedlingen, tydliggör roll- och ansvarsfördelning dem emellan. Används metoder för att bedöma behov av insatser? Förekommer individuella handlingsplaner? Det finns metoder och arbetssätt för att kartlägga enskildas bakgrund och utgångsläge och här används olika mallar och kartläggningsinstrument. Metodutveckling sker även genom att ta tillvara erfarenheter från genomförda projekt. Överensstämmer tillgången på insatser med behoven? Granskningen visar att det behövs en bättre överensstämmelse mellan tillgången på insatser och de behov som är aktuella inom socialtjänsten. Inflödet av ärenden ökar samtidigt som andelen biståndsmottagare som har ett långt eller mycket långt bidragsberoende också ökar. Det finns idag, i såväl kvantitativa som kvalitativa termer, inte den nödvändiga balansen mellan verksamhetens insatser och de faktiska behoven. Dessutom finns en risk att denna obalans ökar. Den nyligen träffade över- 1 av 23

4 enskommelsen anger en kraftig ökning av antalet deltagare, från cirka 220 år 2012 till 370 år I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av insatser på individnivå respektive verksamhetsnivå? Det finns inom Viadidakt upparbetade former för framför allt uppföljningen av pågående insatser och åtgärder. Det finns ett behov av att utveckla utvärderingsformerna och -metoderna och det är lämpligt att denna utveckling sker i samverkan mellan Viadidakt och Socialtjänsten. Respektive part behöver utifrån sitt uppdrag och åtagande mer detaljerat kunna redovisa uppnådda effekter och nytta Finns rutiner för samarbete och samverkan? Det finns en årlig överenskommelse som tydliggör hur samverkan och samarbete ska fungera. Denna ska regelbundet följas upp och revideras. 2 av 23

5 1. Inledning Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller får dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de klarar sin försörjning på egen hand, vilket också innebär krav på att verksamheten drivs effektivt och ändamålsenligt. Kommunens revisorer genomförde år 2011 en granskning avseende vilka åtgärder och insatser som Socialnämnden vidtar för att enskilda personer som står utanför arbetsmarknaden och samtidigt uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till insatser för att på sikt klara sin egen försörjning. Granskningen lyfte fram ett antal utvecklingsområden. Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2011 att använda 12 mnkr som i bokslut 2010 avsatts för välfärdsutmaningar till åtgärder för att skapa flera arbetstillfällen i kommunen. Åtgärden är direkt riktad mot den grupp som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som samtidigt är beroende av försörjningsstöd. Denna satsning har en direkt koppling till ett av de målområden som anges i kommunplan gällande ortsutveckling, tillväxt och fler jobb. Kommunen har ett stort antal arbetslösa vuxna och ungdomar. Budgeterade kostnader för försörjningsstöd har de senaste åren överskridits. Kommunens revisorer har mot denna bakgrund beslutat att genomföra en granskning av Viadidaktnämnden (VIAN) och nämndens arbete och insatser för att enskilda personer med försörjningsstöd ska få tillgång till insatser som på sikt gör att de klarar att vara självförsörjande och leva ett självständigt liv genom arbete eller studier Uppdrag och revisionsfrågor Revisorerna i Katrineholm har beslutat att genomföra en fördjupad granskning som ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer VIAN att de som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand? Kontrollmål: Finns mål och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande? Används metoder för att bedöma behov av insatser? Förekomst av individuella handlingsplaner? Finns en överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov? 3 av 23

6 I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av insatser på individnivå respektive verksamhetsnivå? Finns rutiner för samarbete och samverkan? 1.2. Metod och avgränsning Granskningen är avgränsad till arbetsmarknadsverksamheten inom VIAN, den gemensamma nämnden som Katrineholms och Vingåkers kommuner bildade 2001, som är riktad mot enskilda unga och vuxna som av olika anledningar står utan arbete. Granskningen har genomförts genom intervjuer med förvaltningschef vid Viadidakt samt med enhetschef och verksamhetsledare vid Viadidakt Arbetsmarknad samt verksamhetschef vid Försörjningsstödsenheten vid Socialförvaltningen. Underlag för granskningen: Övergripande plan och budget , fastställd av Kommunfullmäktige VIAN:s reglemente Processkartor och rutinbeskrivningar Överenskommelse mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen Genomförd utvärdering av Palladium Utöver detta har också 10 upprättade individuella handlingsplaner, uppföljningsoch avslutningsrapporter och utfärdade intyg vid Viadidakt Arbetsmarknad granskats. 4 av 23

7 2. Utgångspunkter Försörjningsstöd är ursprungligen och enligt socialtjänstlagens intentioner tänkt att vara en kortvarig lösning vid tillfälliga försörjningsproblem. Men i flertalet av landets kommuner har den faktiska utvecklingen varit den motsatta. Antalet enskilda som behöver ekonomiskt stöd, och stöd under lång tid, har i många av landets kommuner ökat. Behovet av ekonomisk hjälp är i hög grad präglat av konjunkturläget, förändringar i trygghetssystem och hur väl integrationen av mottagna flyktingar eller nyanlända lyckats. Nationella uppföljningar visar att arbetslöshet är den dominerande anledningen till att enskilda söker och behöver ekonomisk hjälp till sin försörjning. Nedan följer ett antal sammanställningar som bland annat belyser arbetslösheten i kommunen och ett antal andra intilliggande och jämförbara kommuner. Arbetslöshet samtliga år Hela landet Katrineholm Nyköping Eskilstuna Strängnäs ,0 8,6 6,5 10,2 5, ,9 9,9 7,3 11,2 6, ,3 9,2 6,5 10,2 6, ,5 9,9 6,8 10,8 6,5 Ungdomsarbetslöshet Hela landet Katrineholm Nyköping Eskilstuna Strängnäs ,0 14,8 14,5 17,2 9, ,0 17,4 14,9 17,8 12, ,8 15,2 11,9 16,1 12, ,4 17,6 12,6 16,7 13,3 Källa: Arbetsförmedlingen Kommentar Som framgår av sammanställningarna är arbetslösheten i Katrineholm relativt riket och andra större kommuner i Sörmland hög, både sett sammantaget och framför allt när det gäller ungdomar. 5 av 23

8 Kommunens nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder kr/inv., Katrineholm Liknande kommuner, IFO 2011 Liknande kommuner, övergripande Källa: Kolada Kommentar Kommunens nettokostnader är höga i jämförelse med de två andra jämförelsegrupperna. Uppgifterna som framkommer överensstämmer med de politiska ambitioner och satsningar som är fastställda i Katrineholms kommun. Andel vuxna biståndstagare efter vanligaste försörjningshindret på kommunnivå under Arbets-lös, Sjukskr m ingen el läkar-intyg otillr ers Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillräckl ers Arbetar, otillräckl inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Katrineholm Nyköping Strängnäs Riket Annat Kod saknas 2011 Arbets-lös, Sjukskr m ingen el läkar-intyg otillr ers Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillräckl Arbetar, otillräckl inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat Kod saknas Katrineholm Nyköping Strängnäs Källa: Hämtat från Socialstyrelsens offentliga statistik Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd år 2010 och av 23

9 Anledning till behov av ekonomisk hjälp del av 2011 respektive Augusti oktober 2011 Utan försörjningshinder Arbetslös ingen ers Arbetslös otillr ers Sjukskr m läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillr ers Arbetar, otillr inkomst Språkhinder Annat Övrigt Totalt Antal beslut /Antal personer Augusti September Oktober Maj November 2012 Arbetslös ingen ers Arbetslös otillr ers Sjukskr m läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillr ers Arbetar, otillr inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat Övrigt Totalt Antal beslut /Antal personer Maj Juli Augusti September November Källa: Hämtat från Socialförvaltningens statistik över försörjningsstöd Kommentar Tabellerna visar tydligt höga arbetslöshetstal samt att detta enligt den statistik och verksamhetsrapportering som lämnas till Socialnämnden är den dominerande anledningen till enskildas behov av ekonomisk hjälp. Andel hushåll med längre bidragstider Katrineholm 29,0 31,3 Andel hushåll som erhålligt bistånd månader under året Eskilstuna 37,9 37,6 Nyköping 28,0 31,5 Strängnäs 30,5 34,2 Katrineholm 13,4 16,4 Andel biståndsmottagare med mycket långvarigt hjälpbehov Eskilstuna 24,8 28,0 Nyköping 18,0 18,8 Strängnäs 16,4 21,6 Källa: SKL:s öppna jämförelser. (med mycket långvarigt hjälpbehov avses en sammanhängande bidragstid över 27 månader). 7 av 23

10 Kommentar Som framgår av tabellen har andelen med mycket långa bidragstider ökat mellan år 2011 och Kraftigast när det gäller gruppen som har mycket långa hjälpbehov. Om man för Katrineholm räknar samman de båda grupperna ovan framgår att de sammantaget ökat från drygt 42 till knappt 48 procent av andelen biståndsmottagare som under åren har erhållit ekonomisk hjälp Viadidaktnämndens (VIAN) uppdrag Nämnden bildades 2001 och är gemensam för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Nämnden ansvarar för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd till personer som står långt från arbetslivet. Utifrån vad denna granskning ska belysa anges i fastställt reglemente att nämnden har ansvar för följande delar: Utvecklingsinsatser för unga som är utanför arbetsmarknad och utbildning. Arbete med vuxna arbetslösa som har behov av särskilt stöd. Inom ramen för nämndens uppdrag bedrivs ett flertal externt finansierade projekt för mottagna flyktingar och invandrare i kommunen som står långt från arbetsmarknaden. Nämndens samlade uppdrag och ansvarsområde omfattar även: Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning). Utbildning i svenska för invandrare. Särskild utbildning för vuxna (särvux). Eftergymnasial utbildning i form av yrkesutbildningar. Högskole- och yrkesutbildningar med service till studenter. Studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande. Validering (bedömning av individers erfarenheter och tidigare utbildningar). Personal- och uppdragsutbildning för anställda och för näringslivet i de båda kommunerna. Integrationsansvar för flyktingar som anlänt till de båda kommunerna före Samhällsorientering för nyanlända flyktingar och invandrare (sker i samverkan med flera kommuner i regionen). Denna granskning är avgränsad till nämndens insatser och arbete för enskilda som står långt ifrån arbetsmarknaden, de som inte har arbete eller studerar, och som på grund av detta är beroende av försörjningsstöd till sin livsföring. 8 av 23

11 2.2. Organisation Viadidakt Arbetsmarknad leds av en enhetschef underställd förvaltningschefen. Enheten har relativt nyligen varit föremål för organisatoriska förändringar, bland annat genom inrättande av Ungdomstorget i samband med att finansieringen av verksamheten vid Palladium upphörde. Inom enheten finns sammantaget 36 anställda. Utöver dessa finns 40 personer i olika arbetsmarknadsåtgärder, bland annat OSA (offentligt skyddad anställning), utvecklingsanställningar, instegsjobb samt trygghetsanställningar. Vid Ungdomstorget respektive den del av enheten som är riktad mot gruppen vuxna finns handläggare och coacher. Verksamheten vid dessa leds av en verksamhetsledare. Enskilda kan anmälas och aktualiseras både från Socialförvaltningen och från Arbetsförmedlingen. När det gäller både ungdomar och vuxna läggs en individuell planering upp tillsammans med de enskilda som aktualiseras. Viadidakt Arbetsmarknad har åtta arbetslag som övergripande leds av en verksamhetsledare. Arbetslagen är huvudsakligen praktikplatser. Målsättningen med arbetspraktiken är att enskilda ska få erfarenhet och referenser samt att stärka och förbättra enskildas möjligheter att komma vidare till arbete eller studier. Arbetslagen kommer under 2013 att utökas genom kommunens övertagande av Resursen, ett projekt som under flera år tidigare har drivits av facklig organisation. 9 av 23

12 3. Granskningsresultat I kommunens fastställda övergripande och strategiska mål betonas vikten av att minska arbetslösheten samt som en konsekvens av detta också sänka kommunens försörjningsstödskostnader. I de senaste årens budgetar finns tydliga politiskt fastställda uppdrag och gjorda åtaganden av både VIAN och Socialnämnden i linje med detta. För att åstadkomma fler individers egen försörjning har Kommunstyrelsen tidigare år lagt ut ett antal åtaganden till flera berörda nämnder. Det var till Service- och tekniknämnden (ta emot fler praktikantgrupper), till VIAN (fler med godkänt inom vuxenutbildningen och inom SFI, öka antalet språkpraktikplatser samt öka och utveckla samverkan med Socialnämnden) samt till Socialnämnden. Extra prioriterade för insatserna var unga upp till 26 år Mål och måluppfyllelse år 2012 VIAN:s fastställda resultatmål, åtaganden och aktiviteter som har direkt koppling till att öka enskildas möjligheter att bli självförsörjande och därmed minska kommunens försörjningsstödskostnader framgår av sammanställningen nedan. Sammanställningen innehåller också preliminära uppgifter rörande måluppfyllelse och utfall för de olika åtagandena år Resultatmål åtaganden 2012 Måluppfyllelse/utfall år 2012 Andelen förvärvsarbetande ska öka (KS, SOCN och VIAN) Utfall: 74,7% En ökning från 73,7% år 2011 Andelen ungdomar som går vidare till arbeten inom två år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka (BIN och VIAN) Andelen unga med arbetsmarknadsinsatser som går vidare till studier eller arbete ska öka (VIAN) Andelen med försörjningsstöd ska minska (STN, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Utfall: Oförändrat resultat Av 219 ungdomar har 31 gått till arbete, 38 till studier. Utfall: Oförändrat resultat 213 personer har varit inskrivna från Socialförvaltningen. Av dessa har 176 avslutats, varav 28 gått vidare till arbete, 25 till studier. 10 av 23

13 Arbetslösheten ska minska (KS, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Arbetslösheten har ökat. Ungdomsarbetslösheten ska minska (KS, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Ungdomsarbetslösheten har ökat. Andelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska öka (KS, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Kommentar Fastställda resultatmål och åtaganden som anges ovan har en tydlig koppling till kommunens övergripande mål och strategier när det gäller att minska arbetslöshetstalen i kommunen. Flertalet av åtagandena bygger på att de ska hanteras och genomföras i samverkan mellan VIAN, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Utfall 2012 för respektive resultatmål och åtagande visar i flera fall på oförändrat eller försämrat resultat jämfört med tidigare år. När det gäller gruppen ungdomar hänger det framför allt samman med att gruppen ökat i antal, deras utbildningsnivå och tillgång till arbete Rutiner och riktlinjer Olika genomlysningar och processkartläggningar har gjorts i samverkan mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Syftet med dessa har varit att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning mellan parterna gällande målgruppen. Olika processkartor och rutinbeskrivningar finns framtagna, både för ungdomar och vuxna. Dessa tydliggör arbetsgång, samverkans- och rapporteringsformer mellan parterna. Parterna har också nyligen arbetat fram och fastställt en ny överenskommelse som gäller från och med mars Överenskommelsen inkluderar nu även Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen ska årligen revideras av parterna. I överenskommelsen tydliggörs bland annat syftet med samverkan mellan parterna samt parternas åtaganden. Viadidakt ska erbjuda plats till cirka 240 vuxna och 130 ungdomar. Socialförvaltningen har fortsatt ansvar för att remittera enskilda till Viadidakt genom överlämningsmöten eller genom öppen mottagning. Remitteringsförfarandet föregås av en utredning och biståndsbedömning inom socialtjänsten samt ett ställningstagande, biståndsbeslut, om att den enskilde är berättigad till kompetenshöjande verksamhet. Utredning och beslut genomförs med stöd av 11 av 23

14 socialtjänstlagen. Beslutet översänds tillsammans med målsättning för biståndsinsatsen till Viadidakt. Enlig överenskommelsen ska alla nya ungdomar som söker ekonomisk hjälp vid Socialförvaltningen hänvisas till Ungdomstorget eller Viadidakt öppen mottagning innan första besök på Socialförvaltningen. Viadidakt ansvarar för kartläggning och upprättande av individuella handlingsplaner för varje deltagare i samverkan med Arbetsförmedlingen. Vid planeringen ska klarläggas om en deltagare har rätt till aktivitetsstöd. I de fall personen får aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen övergår uppdraget om placering på Viadidakt till Arbetsförmedlingen. Viadidakt ska ansvara för testplatser till vilka socialtjänsten kan remittera enskilda. Dessa platser kan under en begränsad tid användas för att aktivera och testa en enskilds förutsättningar att hantera de krav som ställs på en arbetsplats. Testplatsens längd är en månad, men kan förlängas om det finns speciella skäl. Viadidakt ska i samverkan med Arbetsförmedlingen arbeta för att enskilda med särskilda behov och enskilda som erhåller försörjningsstöd, får del av de platser för arbetsmarknadsanställningar som Viadidakt tillhandahåller. Varje månad ska Viadidakt redovisa statistik till Socialförvaltningen som beskriver antalet deltagare, hur många som gått vidare till studier eller arbete, hur många som avslutats samt orsaken till avslutet. Redovisningen ska också omfatta antal deltagare med försörjningsstöd som under perioden övergår till aktivitetsstöd. Enskilda deltagare som bedöms helt sakna arbetsförmåga ska avslutas efter samrådsmöte med Socialförvaltningen. Om orsaken till avslut är ohälsa ska Socialförvaltningen ta upp deltagaren i TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan, ett arbetssätt och samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet mellan Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets samtliga kommuner.) 3.3. Arbetsmetoder och utbud av insatser Arbetsmetoderna och utbudet av insatser inom Viadidakt Arbetsmarknad uppvisar stora likheter men också vissa skillnader när det gäller vuxna respektive ungdomar som aktualiseras eller remitteras till verksamheten. Sedan verksamheten startades 2001 har det skett en successiv utveckling av arbetsmetoderna genom de olika externt finansierade projekt som har pågått, framför allt projekt riktade till gruppen ungdomar och i kommunen mottagna flyktingar och invandrare. Arbetsmetoderna hänger också starkt samman med de interna kompetenser och personella resurser som finns inom verksamheten och med de samverkansformer som etablerats tillsammans med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. För de båda grupperna ungdomar och vuxna är det grundläggande förhållningssättet salutogent och coachande. Salutogent genom att fokusera på deltagarens förmågor och styrkor för att stärka självförtroende. Coachande med fokus på att höja deltagarens motivation. 12 av 23

15 - Ungdomar (i åldersgruppen år) Internt inom verksamheten, Ungdomstorget, finns coacher, studie och yrkesvägledare, handläggare och en samordnarfunktion. På plats finns en arbetsförmedlare en halvdag per vecka, två pedagoger (tillsammans 65 procent) från Utbildningsförvaltningen samt två ungdomsrådgivare från Socialförvaltningens ungdomssupport. Genom dessa kompetenser kan ungdomar och unga vuxna få vägledning när det gäller yrkesval, arbete och studier. Deltagande ungdomar har antingen själva sökt sig till Ungdomstorget eller blivit aktualiserade genom remiss från Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen. Insatsutbudet består huvudsakligen av att ge stöd i arbetssökande, motivationsarbete, självförtroende, studie- och yrkesvägledning samt praktik. Verksamhetens motivationskurser är inriktade på personlig utveckling och aktiviteter, individuella och/eller i grupp, för att öka och stärka den enskildes självkänsla och självförtroende. Men också på samhällsinformation, hälsa och friskvård. Metoderna i motivationskursen grundar sig på erfarenheter gjorda i det tidigare projektet Palladium. Den grundläggande tanken och arbetets uppläggning vid Ungdomstorget bygger på att skapa en väg in. Att samla och samordna de samhälleliga resurserna på ett ställe. Ungdomar mellan år som söker ekonomisk hjälp vid Socialförvaltningen hänvisas till Ungdomstorget. Där får de träffa en coach och en arbetsförmedlare som tillsammans med den enskilde upprättar en handlingsplan. Syftet är att tidigt kunna erbjuda en insats och ge information om vilka fortsatta alternativ och vägar det finns. Syftet med de placerade pedagogerna är att tillsammans med coach och Bildningsförvaltningens övriga resurser tidigt kunna fånga upp de ungdomar som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier och dem som redan avbrutit dessa. En gång i månaden träffas Viadidakts handläggare och coacher och Försörjningsstödsenhetens ungdomshandläggare för planering och uppföljning kring deltagande ungdomar. Samverkansteamet representanter från Socialförvaltningen, Ungdomstorget, Arbetsförmedlingen, Bildningsförvaltningen och Landstinget träffas regelbundet för att lyfta deltagare där samordnade insatser av olika anledningar behöver genomföras. Samverkansteamet har tidigare träffats en gång varannan månad. Från och med 2013 träffas teamet en gång/månad. Genom att vuxenhandläggare vid Viadidakt finns samlokaliserade med Ungdomstorget finns möjlighet att även kunna samverka och planera insatser för den äldre gruppen ungdomar. 13 av 23

16 - Vuxna som är beroende av ekonomisk hjälp till sin livsföring I denna verksamhet finns i ordinarie personalstab fyra coachtjänster. Två av dessa har under delar av 2012 varit vakanta, dels för att en varit kopplad till ett annat projekt inom Viadidakt, dels för att man för den andra tjänsten genomfört en rekryteringsprocess. Efter inremittering och beslut från Socialförvaltningen om att en enskild blivit beviljad kompetenshöjande verksamhet bjuds denne in till möte. Vid detta går coach igenom underlaget och uppgifterna från Socialförvaltningen och gör en närmare kartläggning av den enskildes studie- och yrkesbakgrund samt förhållanden i övrigt. Kartläggningen utmynnar i en handlingsplan som arbetas fram tillsammans med den enskilde. I vissa fall, där det av Socialförvaltningen finns oklarheter kring den enskildes arbetsförmåga, finns ett antal testplatser där en kartläggning och närmare bedömning av arbetsförmåga kan göras. De insatser som verksamheten kan erbjuda för enskilda vuxna handlar i huvudsak om interna praktikplatser eller platser inom de externt finansierade projekt som pågår inom Viadidakt. De sistnämnda projekten riktar sig huvudsakligen till mottagna flyktingar och invandrare. I vissa fall finns även möjlighet till praktikplats vid ett antal privata företag i kommunen, OSAplatser 1, trygghetsanställningar, insats via det pågående projektet Arbetslinjen i kommunen eller genom Arbetsförmedlingen. Samverkan mellan parterna kommer att utvecklas genom att verksamheten och den enskilde kommer att träffa handläggare från Arbetsförmedlingen en gång/månad. Ledningen vid Viadidakt Arbetsmarknad träffar också verksamhetschef vid Socialförvaltningens försörjningsstödsenhet en gång/ månad för uppföljning av pågående aktiviteter och insatser för inremitterade deltagare Individuell planering och uppföljning För de som aktualiseras vid Viadidakt Arbetsmarknad upprättas en individuell handlingsplan tillsammans med den enskilde och handläggare vid Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen medverkar bland annat för att kartlägga om den enskilde har rätt till andra insatser och ersättningar hos dem. Om så är fallet överförs den enskilde och ansvaret för de fortsatta insatserna till Arbetsförmedlingen. Handlingsplanen ligger till grund för de åtgärder och stödinsatser som genomförs och som samordnas av någon av Vidadidakts handläggare och coacher. Upprättade handlingsplaner följer en gemensam mall. En första övergripande plan arbetas fram och fastställs tillsammans med den enskilde i samband med att denne aktualiseras vid mottagningen. En mer detaljerad handlingsplan arbetas fram se- 1 OSA = offentligt skyddat arbete 14 av 23

17 nare efter det att beslutsmeddelande och uppdrag från Socialförvaltningen lämnats till Viadidakt. I denna plan får den enskilde beskriva sina egna långsiktiga mål med insatsen. Planen anger också vilka delmål som den enskilde och coach kommer överens om och som ska gälla för arbetet och insatserna. Handlingsplaner upprättas för samtliga deltagare vid Viadidakt. I planerna anges också det basprogram som ingår i handlingsplanen och Viadidakts arbete. Generellt omfattar programmet: Arbetssökande aktiviteter en dag/vecka. Möte med studievägledare. Möte med coach. Praktik fyra dagar/vecka, åtta timmar/dag under hela perioden. Att den enskilde under den period som handlingsplanen omfattar aktivt ska söka jobb. Utöver de praktikplatser som finns inom Viadidakt Arbetsmarknads egen verksamhet finns ett antal externa praktikplatser vid olika företag. I de fall enskild deltagare placeras vid någon av dessa praktikplatser träffas en överenskommelse mellan den enskilde, platsansvarig vid företaget och coach. Överenskommelsen anger syftet med praktikplatsen, vilka huvudsakliga uppgifter som ingår samt formerna för uppföljning. Någon motsvarande överenskommelse dokumenteras inte när det gäller arbetsmarknadsenhetens egna praktikplatser utan detta tydliggörs i handlingsplanen och basprogrammet. Handlingsplanerna följs upp regelbundet. Uppnådda resultat och effekter dokumenteras. Deltagarna ska även lämna en redovisning varje vecka över vilka arbeten som den enskilde sökt samt en beskrivning av hur den enskilde uppfattat stödet från coach och behov av fortsatt stöd. För utvärdering av praktik finns mall och frågor. Deltagare och handledare vid praktikplatsen besvarar hur de upplever att praktiken har fungerat. Regelbundet under året genomförs i samband med avskrivning en enkät gällande motivationskursen till deltagare vid Ungdomstorget. Enkätresultatet sammanställs och beskriver hur deltagarna bland annat uppfattat stödet samt resultatet av deltagande, arbete, studier, personlig utveckling, dagliga rutiner etcetera. Olika försök till uppföljande enkätundersökningar vad gör du idag riktade till tidigare deltagare har genomförts. Utfallet av dessa visar att svarsfrekvensen har varit mycket svag varför det inte gått att dra några generella slutsatser. Inom Viadidakt pågår en diskussion kring hur uppföljningen metodologiskt ska genomföras, framför allt för att få ett bättre underlag för slutsatser. Återkopplingen till Socialförvaltningen sker dels genom månatliga möten och uppföljningsträffar, dels genom de sammanställningar och redovisningar som Viadidakt regelbundet lämnar in gällande antal deltagare och hur många av dessa som går vidare till arbete eller studier. I den nyligen tecknade överenskommelsen finns tyd- 15 av 23

18 liggjort vilka uppgifter som ska rapporteras samt med vilken frekvens de ska lämnas. Avslutande rapporter för varje deltagare lämnas till Socialförvaltningen. Kommentar Det finns utarbetade former och rutiner för hur insatserna inom Viadidakt ska planeras, utformas och genomföras samt hur detta ska ske i samverkan mellan parterna. Genom den nya överenskommelsen har dessa rutiner ytterligare tydliggjorts. Rutinerna bedöms vara ändamålsenliga. Inom verksamheten finns ett behov av att se över uppföljnings- och utvärderingsrutinerna, bland annat formerna för att en tid efter avslut vid Viadidakt följa upp den enskildes aktuella förhållanden och hur de upplevt stödet Överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov Frågan om överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov kan ställas utifrån två olika aspekter kvantitativt respektive kvalitativt. Kvantitativt handlar om antal praktikplatser, OSA-anställningar, testplatser, antal handläggare och coacher etcetera, och om dessa är dimensionerade och tillräckliga i förhållande till det antal ungdomar och vuxna som remitteras av Socialförvaltningen till Viadidakt. Med andra ord, om resurserna vid Vidadiakt volymmässigt är tillräckliga för dem som står utanför arbetsmarknaden och som därför är beroende av ekonomisk hjälp från socialtjänsten. Den kvalitativa aspekten handlar om innehållet i dessa insatser, det vill säga förmågan att kunna erbjuda fungerande insatser till enskilda som under lång tid har stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden, i vissa fall under mycket lång tid. Och om insatserna är utformade och anpassade till den enskildes behov och förutsättningar. I denna granskning, samt i den tidigare av revisorerna genomförda granskningen av Socialnämndens styrning, framgår det tydligt att antal individer och hushåll som saknar både arbete och inkomster och som därför är beroende av ekonomisk hjälp ökar. Ökningen är dock mest markant när det gäller målgruppen ungdomar upp till 26 års ålder. Arbetslöshetstalen för denna grupp är alarmerande. Av Viadidaktnämndens årsredovisningar 2011 och 2012 pekas på att det inte finns utrymme för att ta emot och hantera den volymökning som Socialförvaltningen behöver. Nämnden anger även att det krävs ytterligare resurser och ökad samverkan mellan parterna för att denna utmaning ska kunna hanteras. Vidare uppges att den nuvarande organisationen och verksamheten behöver utredas närmare och utvärderas. 16 av 23

19 Kommentar Nämnden pekar på att det idag finns en bristande överensstämmelse mellan tillgång på insatser och de behov som finns aktualiserade i kommunen, framför allt i kvantitativa termer. Den nyligen träffade överenskommelsen mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen anger att sammantaget 370 enskilda kan och ska remitteras för arbetsmarknadsåtgärder en volymökning jämfört med tidigare år. Sammantaget har cirka 220 enskilda remitterats in från socialtjänsten och deltagit i Viadidakts arbetsmarknadsverksamhet under Den nya överenskommelsen anger att cirka 240 vuxna och 130 ungdomar ska erbjudas plats inom Viadidakt Arbetsmarknad. En sammantagen deltagarökning på 68 procent. Samtidigt anger nämnden i sin årsredovisning 2012 att det, som det ser ut idag, inte finns utrymme att ta emot den volymökning som finns inom Socialförvaltningens försörjningsstödsverksamhet. Någon närmare strategi för hur detta ska hanteras praktiskt och kvalitativt finns inte angiven i den nyligen träffade överenskommelsen. Det finns samtidigt en viss osäkerhet kring det nuvarande utbudet av insatser samt möjligheten till individuell utformning om det är optimalt och tillräckligt flexibelt i förhållande dels till den övergripande fastställda politiska målsättningen, dels i förhållande till de enskilda individernas behov, sociala situation och utgångspunkter. Nämnden anger i sin senaste årsredovisning att det samtidigt finns en potential genom en ökad samverkan mellan parterna och externa aktörer i kommunen. Av Socialförvaltningens uppgifter rörande gruppen som idag är aktuell för ekonomisk hjälp, framgår att den dominerande anledningen till hjälpbehovet är avsaknaden av arbete och därmed inkomst. Frågan kan ställas om det enbart är på grund av detta som enskilda lever i ett bidragsberoende, flertalet med långa bidragsperioder. SKL:s öppna jämförelser pekar på att nästan hälften av dem som uppburit ekonomisk hjälp under år 2012 under mycket lång tid varit löpande beroende av ekonomisk hjälp. Troligtvis handlar det i flera fall om att man har mer komplexa och sammansatta psykosociala behov. För dessa, som också tillhör den primära målgruppen för Viadidakt, handlar det inte enbart om praktikplatser. I genomförda intervjuer framkommer att ytterligare resurser behövs, exempelvis psykologer, socialarbetare och arbetsterapeuter för att insatserna ska kunna fungera. Även den avslutningsstatistik som verksamheten redovisat i denna granskning visar att cirka 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier. Sannolikt då enskilda som redan i praktiken stod nära arbetsmarknaden då de inremmitterades. Av de individuella handlingsplaner som studerats i denna granskning framgår det tydligt att arbetspraktik är den åtgärd som är mest frekvent och som enskilda erbjuds, oavsett om det handlar om en ungdom eller en vuxen. Hur många av de som aktualiserats av Socialförvaltningen går vidare till någon form av arbete eller studier? Hur många har avslutats och återaktualiserats inom socialtjänsten? Hur många insatser har inte gett det resultat som var målsättningen? Ser man till de effekter som uppnås av insatserna är bedömningen i denna granskning densamma som nämnden gör det behöver genomföras ytterligare analyser och ett utvecklingsarbete. 17 av 23

20 När det gäller arbetspraktik kan samtidigt nämnas att forskning inom området, och Riksrevisionens tidigare granskning, visar att effekterna av denna insats är mycket tveksamma dels i förhållande till avsatta resurser, dels i förhållande till de enskildas behov och förväntningar. Riksrevisionen menar också att andra studier anger att olika praktikåtgärder uppvisar små positiva, små negativa eller inte signifikanta sysselsättningseffekter jämfört med andra alternativ Samverkan och samarbete Som redan delvis framgår ovan finns ett upparbetat samarbete mellan parterna, Viadidakt Arbetsmarknad, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Detta har under det senaste året kommit att utvecklas ytterligare. Bland annat genom att handläggare från Arbetsförmedlingen finns inom verksamheten en dag/vecka och då medverkar i kartläggningsarbetet och uppläggningen av deltagarnas individuella handlingsplaner, och vid uppföljningen av dessa. Regelbundna uppföljnings- och planeringsmöten sker också mellan Viadidakt Arbetsmarknadsledning och Försörjningsstödsenhetens verksamhetschef samt i samverkansteamet. Kommentar Samarbetet och samverkansformerna mellan parterna har under slutet av 2012 varit föremål för uppföljning och revidering. En ny överenskommelse, som gäller från , är utarbetad och fastställd mellan parterna. 18 av 23

21 4. Bedömning Nedan följer en sammantagen bedömning av granskningsresultatet i förhållande till de kontrollmål som är fastställda för granskningen. Kontrollmål 1 Det finns mål och riktlinjer för arbetet och insatserna för att hjälpa enskilda personer att bli självförsörjande. Mål Granskningen visar att det finns mål och fastställda politiska ambitioner när det gäller att minska såväl arbetslösheten i kommunen som försörjningsstödskostnaderna. De övergripande målen fastställda av fullmäktige finns konkretiserade i resultatmål och åtaganden inom berörda nämnder. Målen följs upp årligen. Uppnådda resultat och effekter beskrivs huvudsakligen i kvantitativa termer i Viadidaktnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut. Redovisad grad av måluppfyllelse år 2012 pekar i flera fall på oförändrat eller försämrade resultat jämfört med tidigare mål och fastställda ambitionsnivåer. Riktlinjer och rutinbeskrivningar Det finns inga fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar som i detalj beskriver vad som ingår i verksamheten. För Viadidakt Arbetsmarknads arbete och insatser gäller de processbeskrivningar som tagits fram i samverkan mellan parterna för ungdomar respektive för vuxna. Dessa processbeskrivningar beskriver de huvudsakliga delarna och respektive parts roll i arbetet med att stötta och hjälpa enskilda till egen försörjning alternativt studier. Den närmare roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna framgår av den överenskommelse som fastställs för ett verksamhetsår i taget och som årligen ska följas upp och revideras. Kontrollmål 2 Det finns metoder för att bedöma behov av insatser, samt det finns individuella handlingsplaner. Metoder Granskningen visar att det finns metoder och ett utvecklat arbetssätt när det gäller att kartlägga enskildas bakgrund och utgångsläge. Olika mallar och kartläggningsinstrument finns och används. 19 av 23

22 Metodutvecklingen sker även genom att ta tillvara erfarenheter från olika projekt, huvudsakligen finansierade av ESF 2, exempelvis EgenKraft och ISAK. Samtidigt framförs från verksamheten behov av resurs- och kompetensförstärkning genom bland annat arbetspsykolog och arbetsterapeut eftersom de enskilda deltagare som remitteras in till verksamheten har allt mer komplexa och sammansatta behov. Behovet av ekonomisk hjälp anges av verksamheten inte enbart hänga samman med att enskilda saknar arbete och därmed egna inkomster som uppfyller kraven för en skälig levnadsnivå. Individuella handlingsplaner Granskningen visar att individuella handlingsplaner finns upprättade för samtliga deltagare, vilket ska ske enligt framtagna processbeskrivningar. För dessa planer finns en gemensam struktur och alla granskade handlingsplaner har en generell utformning. En majoritet av planerna har arbetspraktik som huvudsaklig aktivitet för de enskilda deltagarna. Kontrollmål 3 Överensstämmelse mellan till gång på insatser och behov. Granskningen visar att detta område behöver uppmärksammas i både kvantitativa som kvalitativa termer. Bedömningen är att det inte finns en överensstämmelse mellan dessa delar. Primärt handlar det om att inflödet av enskilda som ansöker om ekonomisk hjälp ökar, vilket speglar konjunkturen och förändringar i socialförsäkringssystemen. Andelen biståndsmottagare som under lång tid varit beroende av ekonomisk hjälp för sin försörjning ökar också. Mellan åren 2011 och 2012 uppgår ökningen till sammantaget till 5 procent i dessa båda grupper, vilka är den primära målgruppen för Viadidakt Arbetsmarknads insatser och åtgärder. I Viadidaktnämndens preliminära utkast till årsredovisning 2012 påpekas att det inte är en balans mellan verksamhetens insatser och de faktiska behoven. Samtidigt är det värt att notera att den nya överenskommelsen mellan parterna som gäller ett år framöver i kvantitativa termer inrymmer en kraftig höjning av antalet deltagare. Från nivån på cirka 220 deltagare år 2012 till 370 år En närmare utvärdering och genomlysning av arbetet och organisation inom Viadidakt Arbetsmarknad för att motverka respektive etablera vägar ur bidragsberoende behöver övervägas. Kontrollmål 4 Uppföljning och utvärdering av insatserna. Det finns inom Viadidakt upparbetade former för framför allt uppföljning. Den sker löpande av ansvarig handläggare eller coach och bygger på de rapporter som hand- 2 ESF = Europeiska socialfonden 20 av 23

23 ledare vid praktikplatsen regelbundet lämnar samt de redovisningar och återkopplingar som varje deltagare lämnar under den tid de är föremål för insatserna. Olika ansatser och försök har gjorts, efter det att deltagare har skrivits ut och avslutats vid Viadidakt, att följa upp uppnådda resultat och effekter för att på så sätt utvärdera verksamheten. De försök som genomförts hittills, enkätundersökningar, har haft för låg svarsfrekvens vilket gjort att någon närmare analys och slutsatser har kunnat dras. Behovet av att etablera fungerande utvärderingsmetoder är identifierat inom verksamheten. Utvecklingsinsatser behöver därför genomföras i kvalitativt avseende för att kunna utvärderas effekter och nytta av de olika insatserna. Det är samtidigt lämpligt att formerna för att följa upp och utvärdera effekter av insatserna sker i samverkan mellan Viadidakt och socialtjänsten. Båda dessa parter behöver följa upp och redovisa uppnådda effekter och nytta. För Viadidakts del handlar det om det egna arbetssättet, insatser och upprättade handlingsplaner. För Socialförvaltningen även om det arbete och insatser som genomförs i det enskilda ärendet men också i förhållande till biståndsbeslut och den genomförandeplan som ligger till grund för remitteringen och uppdraget till Viadidakt. Kontrollmål 5 Rutiner finns för samverkan och samarbete mellan parterna. Det finns en överenskommelse som tydliggör hur samverkan och samarbete ska fungera. Detta framgår av den överenskommelse om samverkan som upprättas och ingås varje verksamhetsår. Överenskommelsen ska vidare följas upp och revideras årligen Rekommendationer Den nya överenskommelsen Det är lämpligt att den nyligen träffade överenskommelsen mellan parterna lyfts upp och kommuniceras med ansvariga politiska organ i kommunen. De som formulerat resultatmål och åtaganden när det gäller att minska arbetslöshet och försörjningsstödskostnader. Dessa parter har också det övergripande ansvaret för det lokala arbetet och insatserna, att vägar ur bidragsberoende ska kunna etableras. Utöver den verksamhet och insatser som Viadidaktnämnden har ansvar för pågår insatser genom den så kallade Arbetslinjen. Den träffade överenskommelsen behöver innehållsmässigt harmoniera med Arbetslinjens intentioner och deltagare. Annars finns det en risk för att enskilda antingen ramlar mellan stolarna eller att det uppstår en rundgång i systemet, att enskilda går från den ena typen av insats till den andra utan att de övergripande eller individuella målen uppnås. Ytterst är det i denna fråga av vikt att socialtjänsten, som idag har en styrande roll vad gäller enskildas anvisning till både Viadidakt och till Arbetslinjen, genomför grundliga utredningar och bedömningar. Detta för att er- 21 av 23

24 bjudandet om insats och styrningen sker till de insatstyper som är bäst anpassad till de enskildas behov och förutsättningar. Utveckla och stärk formerna för uppföljning och utvärdering Över tiden har det pågått olika aktiviteter för att utveckla uppföljnings- och rapporteringsformerna mellan parterna. Framför allt mellan Viadidakt och socialförvaltningen. Månatligen ska nu rapporter lämnas till socialförvaltningen över bland annat antalet deltagare, hur många som går vidare till arbete och studier genom Viadidakt. Dock behöver formerna för utvärdering av uppnådda effekter och nytta utvecklas. Både på kort och längre sikt efter avslut vid Viadidakt. Det är lämpligt att denna utvärdering, både på målgrupps- som individuell nivå, utvecklas och struktureras så att det tillgodoser respektive samverkanspart och ansvarig nämnds behov och grunduppdrag. Det handlar om att kunna följa upp och utvärdera effekter och nytta i förhållande till de insatser som genomförs inom Viadidakts respektive till de genomförandeplaner som socialtjänsten upprättar för den beslutade biståndsinsatsen om kompetenshöjande verksamhet. Kompetensförstärkning Den primära målgruppen för Viadidakts verksamhet ökar, både när det gäller det totala antalet deltagare med insatsbehov som andelen enskilda med ett mycket långvarigt behov av ekonomisk hjälp. I den senare gruppen är det sannolikt att behovsbilden är mera komplex och inte enbart hänger samman med arbetslöshet. Mot den bakgrunden behöver det klarläggas om det finns behov av ytterligare kompetenser för att kunna möta upp målgruppen och de enskildas behov på ett mera utvecklat sätt. Behöver då denna kompetens utvecklas inom kommunen eller finns den att tillgå genom samverkanslösning med arbetsförmedlingen, landstinget eller annan part? Insatsutbud Den dominerande insatsen som genomförs till enskilda deltagarna är arbetspraktik, huvudsakligen vid de platser och praktikplatsverksamheter som finns inom Viadidakts egen verksamhet. Nationella studier, liksom Riksrevisionens tidigare granskning av den nationella arbetsmarknadspolitiken, pekar på tveksamma resultat i förhållande till kostnad respektive tveksamheter när det gäller uppnådda effekter och nytta i förhållande till uppsatta mål för åtgärden. Gjorda uppföljningar och statistikuppgifter inom verksamheten visar också på att antalet deltagare som går vidare till arbete eller studier är förhållandevis lågt. Uppföljning och utvärdering av arbetspraktikens effekter bör göras för att klarlägga för vilka deltagare i målgruppen som den fungerar respektive inte fungerar när det gäller att finna vägar ur bidragsberoende. Sannolikt är det så att verksamhetens insatsutbud behöver kompletteras och breddas med ytterligare åtgärder. 22 av 23

25 Lars Högberg Projektledare Kerstin Svensson Uppdragsledare 23 av 23

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-08 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (9) Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 Bakgrund Den vanligaste orsaken till att människor kommer

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län 1(24) Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län Förord Hösten 2012 påbörjade Regionförbundet FoUrum ett arbete i Jönköpings läns i syfte att kartlägga kommunala arbetsmarknadsenheternas (AME) målgrupper,

Läs mer

Uppföljning av granskning avseende hemvård

Uppföljning av granskning avseende hemvård Revisions-PM Uppföljning av granskning avseende hemvård Christina Widerstrand Cert. kommunal revisor oktober 2012 Svalövs kommuns revisorer Uppföljning av granskning avseende hemvård Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetens uppdrag: Navigator och CoMcenter arbetar med arbetslösa ungdomar och vuxna vilka står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet sker individuellt

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 2014-09-11 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/128-040 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2015-2017 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

1. Sammanfattning... 2

1. Sammanfattning... 2 Revisionsrapport 1 / 2013 Anders More Arboga kommun Uppföljande granskning rörande vidtagna åtgärder för att hantera de höga kostnaderna för försörjningsstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer