Katrineholms kommun. Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katrineholms kommun. Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning."

Transkript

1 Revisionsrapport Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning Lars Högberg, Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Katrineholms kommun

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning Uppdrag och revisionsfrågor Metod och avgränsning 4 2. Utgångspunkter Viadidaktnämndens (VIAN) uppdrag Organisation 9 3. Granskningsresultat Mål och måluppfyllelse år Rutiner och riktlinjer Arbetsmetoder och utbud av insatser Individuell planering och uppföljning Överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov Samverkan och samarbete Bedömning Rekommendationer 21

3 Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Katrineholm har genomfört en granskning av vilka åtgärder Viadidaktnämnden (VIAN) vidtagit för att enskilda personer med försörjningsstöd ska få tillgång till insatser som på sikt gör att de klarar att vara självförsörjande och leva ett självständigt liv genom arbete eller studier. För denna granskning är följande revisionsfråga fastställd: Säkerställer VIAN att de som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand? Granskningen visar att det i huvudsak är VIAN som har uppdraget och det övergripande ansvaret för de åtgärder och insatser som kommunen idag förfogar över när det gäller att ge enskilda som under lång eller mycket lång tid har varit beroende av ekonomisk hjälp. Kommunens insatser har under år 2012 kompletterats med de åtgärder som genomförs inom projektet Arbetslinjen. För detta projekt ansvarar projektkontoret i kommunen. Nedan lämnas en sammanfattad bedömning utifrån fastställda kontrollmål. En närmare redovisning finns under avsnittet 4 i denna rapport. Finns mål och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande? Det finns tydliga mål fastställda av fullmäktige som anger att såväl arbetslöshet som försörjningsstöd i kommunen ska minska. Utifrån dessa finns fastställda resultatmål och åtaganden som fungerar som utgångspunkt för VIAN:s arbete och insatsutbud. Riktlinjer och rutiner för verksamheten finns och illustreras i processbeskrivningarna mellan parterna, Viadidakt arbetsmarknad och Socialförvaltningen. Överenskommelsen mellan parterna, numera också med Arbetsförmedlingen, tydliggör roll- och ansvarsfördelning dem emellan. Används metoder för att bedöma behov av insatser? Förekommer individuella handlingsplaner? Det finns metoder och arbetssätt för att kartlägga enskildas bakgrund och utgångsläge och här används olika mallar och kartläggningsinstrument. Metodutveckling sker även genom att ta tillvara erfarenheter från genomförda projekt. Överensstämmer tillgången på insatser med behoven? Granskningen visar att det behövs en bättre överensstämmelse mellan tillgången på insatser och de behov som är aktuella inom socialtjänsten. Inflödet av ärenden ökar samtidigt som andelen biståndsmottagare som har ett långt eller mycket långt bidragsberoende också ökar. Det finns idag, i såväl kvantitativa som kvalitativa termer, inte den nödvändiga balansen mellan verksamhetens insatser och de faktiska behoven. Dessutom finns en risk att denna obalans ökar. Den nyligen träffade över- 1 av 23

4 enskommelsen anger en kraftig ökning av antalet deltagare, från cirka 220 år 2012 till 370 år I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av insatser på individnivå respektive verksamhetsnivå? Det finns inom Viadidakt upparbetade former för framför allt uppföljningen av pågående insatser och åtgärder. Det finns ett behov av att utveckla utvärderingsformerna och -metoderna och det är lämpligt att denna utveckling sker i samverkan mellan Viadidakt och Socialtjänsten. Respektive part behöver utifrån sitt uppdrag och åtagande mer detaljerat kunna redovisa uppnådda effekter och nytta Finns rutiner för samarbete och samverkan? Det finns en årlig överenskommelse som tydliggör hur samverkan och samarbete ska fungera. Denna ska regelbundet följas upp och revideras. 2 av 23

5 1. Inledning Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller får dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de klarar sin försörjning på egen hand, vilket också innebär krav på att verksamheten drivs effektivt och ändamålsenligt. Kommunens revisorer genomförde år 2011 en granskning avseende vilka åtgärder och insatser som Socialnämnden vidtar för att enskilda personer som står utanför arbetsmarknaden och samtidigt uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till insatser för att på sikt klara sin egen försörjning. Granskningen lyfte fram ett antal utvecklingsområden. Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2011 att använda 12 mnkr som i bokslut 2010 avsatts för välfärdsutmaningar till åtgärder för att skapa flera arbetstillfällen i kommunen. Åtgärden är direkt riktad mot den grupp som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som samtidigt är beroende av försörjningsstöd. Denna satsning har en direkt koppling till ett av de målområden som anges i kommunplan gällande ortsutveckling, tillväxt och fler jobb. Kommunen har ett stort antal arbetslösa vuxna och ungdomar. Budgeterade kostnader för försörjningsstöd har de senaste åren överskridits. Kommunens revisorer har mot denna bakgrund beslutat att genomföra en granskning av Viadidaktnämnden (VIAN) och nämndens arbete och insatser för att enskilda personer med försörjningsstöd ska få tillgång till insatser som på sikt gör att de klarar att vara självförsörjande och leva ett självständigt liv genom arbete eller studier Uppdrag och revisionsfrågor Revisorerna i Katrineholm har beslutat att genomföra en fördjupad granskning som ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer VIAN att de som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand? Kontrollmål: Finns mål och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande? Används metoder för att bedöma behov av insatser? Förekomst av individuella handlingsplaner? Finns en överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov? 3 av 23

6 I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av insatser på individnivå respektive verksamhetsnivå? Finns rutiner för samarbete och samverkan? 1.2. Metod och avgränsning Granskningen är avgränsad till arbetsmarknadsverksamheten inom VIAN, den gemensamma nämnden som Katrineholms och Vingåkers kommuner bildade 2001, som är riktad mot enskilda unga och vuxna som av olika anledningar står utan arbete. Granskningen har genomförts genom intervjuer med förvaltningschef vid Viadidakt samt med enhetschef och verksamhetsledare vid Viadidakt Arbetsmarknad samt verksamhetschef vid Försörjningsstödsenheten vid Socialförvaltningen. Underlag för granskningen: Övergripande plan och budget , fastställd av Kommunfullmäktige VIAN:s reglemente Processkartor och rutinbeskrivningar Överenskommelse mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen Genomförd utvärdering av Palladium Utöver detta har också 10 upprättade individuella handlingsplaner, uppföljningsoch avslutningsrapporter och utfärdade intyg vid Viadidakt Arbetsmarknad granskats. 4 av 23

7 2. Utgångspunkter Försörjningsstöd är ursprungligen och enligt socialtjänstlagens intentioner tänkt att vara en kortvarig lösning vid tillfälliga försörjningsproblem. Men i flertalet av landets kommuner har den faktiska utvecklingen varit den motsatta. Antalet enskilda som behöver ekonomiskt stöd, och stöd under lång tid, har i många av landets kommuner ökat. Behovet av ekonomisk hjälp är i hög grad präglat av konjunkturläget, förändringar i trygghetssystem och hur väl integrationen av mottagna flyktingar eller nyanlända lyckats. Nationella uppföljningar visar att arbetslöshet är den dominerande anledningen till att enskilda söker och behöver ekonomisk hjälp till sin försörjning. Nedan följer ett antal sammanställningar som bland annat belyser arbetslösheten i kommunen och ett antal andra intilliggande och jämförbara kommuner. Arbetslöshet samtliga år Hela landet Katrineholm Nyköping Eskilstuna Strängnäs ,0 8,6 6,5 10,2 5, ,9 9,9 7,3 11,2 6, ,3 9,2 6,5 10,2 6, ,5 9,9 6,8 10,8 6,5 Ungdomsarbetslöshet Hela landet Katrineholm Nyköping Eskilstuna Strängnäs ,0 14,8 14,5 17,2 9, ,0 17,4 14,9 17,8 12, ,8 15,2 11,9 16,1 12, ,4 17,6 12,6 16,7 13,3 Källa: Arbetsförmedlingen Kommentar Som framgår av sammanställningarna är arbetslösheten i Katrineholm relativt riket och andra större kommuner i Sörmland hög, både sett sammantaget och framför allt när det gäller ungdomar. 5 av 23

8 Kommunens nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder kr/inv., Katrineholm Liknande kommuner, IFO 2011 Liknande kommuner, övergripande Källa: Kolada Kommentar Kommunens nettokostnader är höga i jämförelse med de två andra jämförelsegrupperna. Uppgifterna som framkommer överensstämmer med de politiska ambitioner och satsningar som är fastställda i Katrineholms kommun. Andel vuxna biståndstagare efter vanligaste försörjningshindret på kommunnivå under Arbets-lös, Sjukskr m ingen el läkar-intyg otillr ers Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillräckl ers Arbetar, otillräckl inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Katrineholm Nyköping Strängnäs Riket Annat Kod saknas 2011 Arbets-lös, Sjukskr m ingen el läkar-intyg otillr ers Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillräckl Arbetar, otillräckl inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat Kod saknas Katrineholm Nyköping Strängnäs Källa: Hämtat från Socialstyrelsens offentliga statistik Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd år 2010 och av 23

9 Anledning till behov av ekonomisk hjälp del av 2011 respektive Augusti oktober 2011 Utan försörjningshinder Arbetslös ingen ers Arbetslös otillr ers Sjukskr m läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillr ers Arbetar, otillr inkomst Språkhinder Annat Övrigt Totalt Antal beslut /Antal personer Augusti September Oktober Maj November 2012 Arbetslös ingen ers Arbetslös otillr ers Sjukskr m läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillr ers Arbetar, otillr inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat Övrigt Totalt Antal beslut /Antal personer Maj Juli Augusti September November Källa: Hämtat från Socialförvaltningens statistik över försörjningsstöd Kommentar Tabellerna visar tydligt höga arbetslöshetstal samt att detta enligt den statistik och verksamhetsrapportering som lämnas till Socialnämnden är den dominerande anledningen till enskildas behov av ekonomisk hjälp. Andel hushåll med längre bidragstider Katrineholm 29,0 31,3 Andel hushåll som erhålligt bistånd månader under året Eskilstuna 37,9 37,6 Nyköping 28,0 31,5 Strängnäs 30,5 34,2 Katrineholm 13,4 16,4 Andel biståndsmottagare med mycket långvarigt hjälpbehov Eskilstuna 24,8 28,0 Nyköping 18,0 18,8 Strängnäs 16,4 21,6 Källa: SKL:s öppna jämförelser. (med mycket långvarigt hjälpbehov avses en sammanhängande bidragstid över 27 månader). 7 av 23

10 Kommentar Som framgår av tabellen har andelen med mycket långa bidragstider ökat mellan år 2011 och Kraftigast när det gäller gruppen som har mycket långa hjälpbehov. Om man för Katrineholm räknar samman de båda grupperna ovan framgår att de sammantaget ökat från drygt 42 till knappt 48 procent av andelen biståndsmottagare som under åren har erhållit ekonomisk hjälp Viadidaktnämndens (VIAN) uppdrag Nämnden bildades 2001 och är gemensam för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Nämnden ansvarar för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd till personer som står långt från arbetslivet. Utifrån vad denna granskning ska belysa anges i fastställt reglemente att nämnden har ansvar för följande delar: Utvecklingsinsatser för unga som är utanför arbetsmarknad och utbildning. Arbete med vuxna arbetslösa som har behov av särskilt stöd. Inom ramen för nämndens uppdrag bedrivs ett flertal externt finansierade projekt för mottagna flyktingar och invandrare i kommunen som står långt från arbetsmarknaden. Nämndens samlade uppdrag och ansvarsområde omfattar även: Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning). Utbildning i svenska för invandrare. Särskild utbildning för vuxna (särvux). Eftergymnasial utbildning i form av yrkesutbildningar. Högskole- och yrkesutbildningar med service till studenter. Studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande. Validering (bedömning av individers erfarenheter och tidigare utbildningar). Personal- och uppdragsutbildning för anställda och för näringslivet i de båda kommunerna. Integrationsansvar för flyktingar som anlänt till de båda kommunerna före Samhällsorientering för nyanlända flyktingar och invandrare (sker i samverkan med flera kommuner i regionen). Denna granskning är avgränsad till nämndens insatser och arbete för enskilda som står långt ifrån arbetsmarknaden, de som inte har arbete eller studerar, och som på grund av detta är beroende av försörjningsstöd till sin livsföring. 8 av 23

11 2.2. Organisation Viadidakt Arbetsmarknad leds av en enhetschef underställd förvaltningschefen. Enheten har relativt nyligen varit föremål för organisatoriska förändringar, bland annat genom inrättande av Ungdomstorget i samband med att finansieringen av verksamheten vid Palladium upphörde. Inom enheten finns sammantaget 36 anställda. Utöver dessa finns 40 personer i olika arbetsmarknadsåtgärder, bland annat OSA (offentligt skyddad anställning), utvecklingsanställningar, instegsjobb samt trygghetsanställningar. Vid Ungdomstorget respektive den del av enheten som är riktad mot gruppen vuxna finns handläggare och coacher. Verksamheten vid dessa leds av en verksamhetsledare. Enskilda kan anmälas och aktualiseras både från Socialförvaltningen och från Arbetsförmedlingen. När det gäller både ungdomar och vuxna läggs en individuell planering upp tillsammans med de enskilda som aktualiseras. Viadidakt Arbetsmarknad har åtta arbetslag som övergripande leds av en verksamhetsledare. Arbetslagen är huvudsakligen praktikplatser. Målsättningen med arbetspraktiken är att enskilda ska få erfarenhet och referenser samt att stärka och förbättra enskildas möjligheter att komma vidare till arbete eller studier. Arbetslagen kommer under 2013 att utökas genom kommunens övertagande av Resursen, ett projekt som under flera år tidigare har drivits av facklig organisation. 9 av 23

12 3. Granskningsresultat I kommunens fastställda övergripande och strategiska mål betonas vikten av att minska arbetslösheten samt som en konsekvens av detta också sänka kommunens försörjningsstödskostnader. I de senaste årens budgetar finns tydliga politiskt fastställda uppdrag och gjorda åtaganden av både VIAN och Socialnämnden i linje med detta. För att åstadkomma fler individers egen försörjning har Kommunstyrelsen tidigare år lagt ut ett antal åtaganden till flera berörda nämnder. Det var till Service- och tekniknämnden (ta emot fler praktikantgrupper), till VIAN (fler med godkänt inom vuxenutbildningen och inom SFI, öka antalet språkpraktikplatser samt öka och utveckla samverkan med Socialnämnden) samt till Socialnämnden. Extra prioriterade för insatserna var unga upp till 26 år Mål och måluppfyllelse år 2012 VIAN:s fastställda resultatmål, åtaganden och aktiviteter som har direkt koppling till att öka enskildas möjligheter att bli självförsörjande och därmed minska kommunens försörjningsstödskostnader framgår av sammanställningen nedan. Sammanställningen innehåller också preliminära uppgifter rörande måluppfyllelse och utfall för de olika åtagandena år Resultatmål åtaganden 2012 Måluppfyllelse/utfall år 2012 Andelen förvärvsarbetande ska öka (KS, SOCN och VIAN) Utfall: 74,7% En ökning från 73,7% år 2011 Andelen ungdomar som går vidare till arbeten inom två år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka (BIN och VIAN) Andelen unga med arbetsmarknadsinsatser som går vidare till studier eller arbete ska öka (VIAN) Andelen med försörjningsstöd ska minska (STN, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Utfall: Oförändrat resultat Av 219 ungdomar har 31 gått till arbete, 38 till studier. Utfall: Oförändrat resultat 213 personer har varit inskrivna från Socialförvaltningen. Av dessa har 176 avslutats, varav 28 gått vidare till arbete, 25 till studier. 10 av 23

13 Arbetslösheten ska minska (KS, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Arbetslösheten har ökat. Ungdomsarbetslösheten ska minska (KS, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Ungdomsarbetslösheten har ökat. Andelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska öka (KS, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Kommentar Fastställda resultatmål och åtaganden som anges ovan har en tydlig koppling till kommunens övergripande mål och strategier när det gäller att minska arbetslöshetstalen i kommunen. Flertalet av åtagandena bygger på att de ska hanteras och genomföras i samverkan mellan VIAN, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Utfall 2012 för respektive resultatmål och åtagande visar i flera fall på oförändrat eller försämrat resultat jämfört med tidigare år. När det gäller gruppen ungdomar hänger det framför allt samman med att gruppen ökat i antal, deras utbildningsnivå och tillgång till arbete Rutiner och riktlinjer Olika genomlysningar och processkartläggningar har gjorts i samverkan mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Syftet med dessa har varit att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning mellan parterna gällande målgruppen. Olika processkartor och rutinbeskrivningar finns framtagna, både för ungdomar och vuxna. Dessa tydliggör arbetsgång, samverkans- och rapporteringsformer mellan parterna. Parterna har också nyligen arbetat fram och fastställt en ny överenskommelse som gäller från och med mars Överenskommelsen inkluderar nu även Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen ska årligen revideras av parterna. I överenskommelsen tydliggörs bland annat syftet med samverkan mellan parterna samt parternas åtaganden. Viadidakt ska erbjuda plats till cirka 240 vuxna och 130 ungdomar. Socialförvaltningen har fortsatt ansvar för att remittera enskilda till Viadidakt genom överlämningsmöten eller genom öppen mottagning. Remitteringsförfarandet föregås av en utredning och biståndsbedömning inom socialtjänsten samt ett ställningstagande, biståndsbeslut, om att den enskilde är berättigad till kompetenshöjande verksamhet. Utredning och beslut genomförs med stöd av 11 av 23

14 socialtjänstlagen. Beslutet översänds tillsammans med målsättning för biståndsinsatsen till Viadidakt. Enlig överenskommelsen ska alla nya ungdomar som söker ekonomisk hjälp vid Socialförvaltningen hänvisas till Ungdomstorget eller Viadidakt öppen mottagning innan första besök på Socialförvaltningen. Viadidakt ansvarar för kartläggning och upprättande av individuella handlingsplaner för varje deltagare i samverkan med Arbetsförmedlingen. Vid planeringen ska klarläggas om en deltagare har rätt till aktivitetsstöd. I de fall personen får aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen övergår uppdraget om placering på Viadidakt till Arbetsförmedlingen. Viadidakt ska ansvara för testplatser till vilka socialtjänsten kan remittera enskilda. Dessa platser kan under en begränsad tid användas för att aktivera och testa en enskilds förutsättningar att hantera de krav som ställs på en arbetsplats. Testplatsens längd är en månad, men kan förlängas om det finns speciella skäl. Viadidakt ska i samverkan med Arbetsförmedlingen arbeta för att enskilda med särskilda behov och enskilda som erhåller försörjningsstöd, får del av de platser för arbetsmarknadsanställningar som Viadidakt tillhandahåller. Varje månad ska Viadidakt redovisa statistik till Socialförvaltningen som beskriver antalet deltagare, hur många som gått vidare till studier eller arbete, hur många som avslutats samt orsaken till avslutet. Redovisningen ska också omfatta antal deltagare med försörjningsstöd som under perioden övergår till aktivitetsstöd. Enskilda deltagare som bedöms helt sakna arbetsförmåga ska avslutas efter samrådsmöte med Socialförvaltningen. Om orsaken till avslut är ohälsa ska Socialförvaltningen ta upp deltagaren i TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan, ett arbetssätt och samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet mellan Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets samtliga kommuner.) 3.3. Arbetsmetoder och utbud av insatser Arbetsmetoderna och utbudet av insatser inom Viadidakt Arbetsmarknad uppvisar stora likheter men också vissa skillnader när det gäller vuxna respektive ungdomar som aktualiseras eller remitteras till verksamheten. Sedan verksamheten startades 2001 har det skett en successiv utveckling av arbetsmetoderna genom de olika externt finansierade projekt som har pågått, framför allt projekt riktade till gruppen ungdomar och i kommunen mottagna flyktingar och invandrare. Arbetsmetoderna hänger också starkt samman med de interna kompetenser och personella resurser som finns inom verksamheten och med de samverkansformer som etablerats tillsammans med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. För de båda grupperna ungdomar och vuxna är det grundläggande förhållningssättet salutogent och coachande. Salutogent genom att fokusera på deltagarens förmågor och styrkor för att stärka självförtroende. Coachande med fokus på att höja deltagarens motivation. 12 av 23

15 - Ungdomar (i åldersgruppen år) Internt inom verksamheten, Ungdomstorget, finns coacher, studie och yrkesvägledare, handläggare och en samordnarfunktion. På plats finns en arbetsförmedlare en halvdag per vecka, två pedagoger (tillsammans 65 procent) från Utbildningsförvaltningen samt två ungdomsrådgivare från Socialförvaltningens ungdomssupport. Genom dessa kompetenser kan ungdomar och unga vuxna få vägledning när det gäller yrkesval, arbete och studier. Deltagande ungdomar har antingen själva sökt sig till Ungdomstorget eller blivit aktualiserade genom remiss från Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen. Insatsutbudet består huvudsakligen av att ge stöd i arbetssökande, motivationsarbete, självförtroende, studie- och yrkesvägledning samt praktik. Verksamhetens motivationskurser är inriktade på personlig utveckling och aktiviteter, individuella och/eller i grupp, för att öka och stärka den enskildes självkänsla och självförtroende. Men också på samhällsinformation, hälsa och friskvård. Metoderna i motivationskursen grundar sig på erfarenheter gjorda i det tidigare projektet Palladium. Den grundläggande tanken och arbetets uppläggning vid Ungdomstorget bygger på att skapa en väg in. Att samla och samordna de samhälleliga resurserna på ett ställe. Ungdomar mellan år som söker ekonomisk hjälp vid Socialförvaltningen hänvisas till Ungdomstorget. Där får de träffa en coach och en arbetsförmedlare som tillsammans med den enskilde upprättar en handlingsplan. Syftet är att tidigt kunna erbjuda en insats och ge information om vilka fortsatta alternativ och vägar det finns. Syftet med de placerade pedagogerna är att tillsammans med coach och Bildningsförvaltningens övriga resurser tidigt kunna fånga upp de ungdomar som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier och dem som redan avbrutit dessa. En gång i månaden träffas Viadidakts handläggare och coacher och Försörjningsstödsenhetens ungdomshandläggare för planering och uppföljning kring deltagande ungdomar. Samverkansteamet representanter från Socialförvaltningen, Ungdomstorget, Arbetsförmedlingen, Bildningsförvaltningen och Landstinget träffas regelbundet för att lyfta deltagare där samordnade insatser av olika anledningar behöver genomföras. Samverkansteamet har tidigare träffats en gång varannan månad. Från och med 2013 träffas teamet en gång/månad. Genom att vuxenhandläggare vid Viadidakt finns samlokaliserade med Ungdomstorget finns möjlighet att även kunna samverka och planera insatser för den äldre gruppen ungdomar. 13 av 23

16 - Vuxna som är beroende av ekonomisk hjälp till sin livsföring I denna verksamhet finns i ordinarie personalstab fyra coachtjänster. Två av dessa har under delar av 2012 varit vakanta, dels för att en varit kopplad till ett annat projekt inom Viadidakt, dels för att man för den andra tjänsten genomfört en rekryteringsprocess. Efter inremittering och beslut från Socialförvaltningen om att en enskild blivit beviljad kompetenshöjande verksamhet bjuds denne in till möte. Vid detta går coach igenom underlaget och uppgifterna från Socialförvaltningen och gör en närmare kartläggning av den enskildes studie- och yrkesbakgrund samt förhållanden i övrigt. Kartläggningen utmynnar i en handlingsplan som arbetas fram tillsammans med den enskilde. I vissa fall, där det av Socialförvaltningen finns oklarheter kring den enskildes arbetsförmåga, finns ett antal testplatser där en kartläggning och närmare bedömning av arbetsförmåga kan göras. De insatser som verksamheten kan erbjuda för enskilda vuxna handlar i huvudsak om interna praktikplatser eller platser inom de externt finansierade projekt som pågår inom Viadidakt. De sistnämnda projekten riktar sig huvudsakligen till mottagna flyktingar och invandrare. I vissa fall finns även möjlighet till praktikplats vid ett antal privata företag i kommunen, OSAplatser 1, trygghetsanställningar, insats via det pågående projektet Arbetslinjen i kommunen eller genom Arbetsförmedlingen. Samverkan mellan parterna kommer att utvecklas genom att verksamheten och den enskilde kommer att träffa handläggare från Arbetsförmedlingen en gång/månad. Ledningen vid Viadidakt Arbetsmarknad träffar också verksamhetschef vid Socialförvaltningens försörjningsstödsenhet en gång/ månad för uppföljning av pågående aktiviteter och insatser för inremitterade deltagare Individuell planering och uppföljning För de som aktualiseras vid Viadidakt Arbetsmarknad upprättas en individuell handlingsplan tillsammans med den enskilde och handläggare vid Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen medverkar bland annat för att kartlägga om den enskilde har rätt till andra insatser och ersättningar hos dem. Om så är fallet överförs den enskilde och ansvaret för de fortsatta insatserna till Arbetsförmedlingen. Handlingsplanen ligger till grund för de åtgärder och stödinsatser som genomförs och som samordnas av någon av Vidadidakts handläggare och coacher. Upprättade handlingsplaner följer en gemensam mall. En första övergripande plan arbetas fram och fastställs tillsammans med den enskilde i samband med att denne aktualiseras vid mottagningen. En mer detaljerad handlingsplan arbetas fram se- 1 OSA = offentligt skyddat arbete 14 av 23

17 nare efter det att beslutsmeddelande och uppdrag från Socialförvaltningen lämnats till Viadidakt. I denna plan får den enskilde beskriva sina egna långsiktiga mål med insatsen. Planen anger också vilka delmål som den enskilde och coach kommer överens om och som ska gälla för arbetet och insatserna. Handlingsplaner upprättas för samtliga deltagare vid Viadidakt. I planerna anges också det basprogram som ingår i handlingsplanen och Viadidakts arbete. Generellt omfattar programmet: Arbetssökande aktiviteter en dag/vecka. Möte med studievägledare. Möte med coach. Praktik fyra dagar/vecka, åtta timmar/dag under hela perioden. Att den enskilde under den period som handlingsplanen omfattar aktivt ska söka jobb. Utöver de praktikplatser som finns inom Viadidakt Arbetsmarknads egen verksamhet finns ett antal externa praktikplatser vid olika företag. I de fall enskild deltagare placeras vid någon av dessa praktikplatser träffas en överenskommelse mellan den enskilde, platsansvarig vid företaget och coach. Överenskommelsen anger syftet med praktikplatsen, vilka huvudsakliga uppgifter som ingår samt formerna för uppföljning. Någon motsvarande överenskommelse dokumenteras inte när det gäller arbetsmarknadsenhetens egna praktikplatser utan detta tydliggörs i handlingsplanen och basprogrammet. Handlingsplanerna följs upp regelbundet. Uppnådda resultat och effekter dokumenteras. Deltagarna ska även lämna en redovisning varje vecka över vilka arbeten som den enskilde sökt samt en beskrivning av hur den enskilde uppfattat stödet från coach och behov av fortsatt stöd. För utvärdering av praktik finns mall och frågor. Deltagare och handledare vid praktikplatsen besvarar hur de upplever att praktiken har fungerat. Regelbundet under året genomförs i samband med avskrivning en enkät gällande motivationskursen till deltagare vid Ungdomstorget. Enkätresultatet sammanställs och beskriver hur deltagarna bland annat uppfattat stödet samt resultatet av deltagande, arbete, studier, personlig utveckling, dagliga rutiner etcetera. Olika försök till uppföljande enkätundersökningar vad gör du idag riktade till tidigare deltagare har genomförts. Utfallet av dessa visar att svarsfrekvensen har varit mycket svag varför det inte gått att dra några generella slutsatser. Inom Viadidakt pågår en diskussion kring hur uppföljningen metodologiskt ska genomföras, framför allt för att få ett bättre underlag för slutsatser. Återkopplingen till Socialförvaltningen sker dels genom månatliga möten och uppföljningsträffar, dels genom de sammanställningar och redovisningar som Viadidakt regelbundet lämnar in gällande antal deltagare och hur många av dessa som går vidare till arbete eller studier. I den nyligen tecknade överenskommelsen finns tyd- 15 av 23

18 liggjort vilka uppgifter som ska rapporteras samt med vilken frekvens de ska lämnas. Avslutande rapporter för varje deltagare lämnas till Socialförvaltningen. Kommentar Det finns utarbetade former och rutiner för hur insatserna inom Viadidakt ska planeras, utformas och genomföras samt hur detta ska ske i samverkan mellan parterna. Genom den nya överenskommelsen har dessa rutiner ytterligare tydliggjorts. Rutinerna bedöms vara ändamålsenliga. Inom verksamheten finns ett behov av att se över uppföljnings- och utvärderingsrutinerna, bland annat formerna för att en tid efter avslut vid Viadidakt följa upp den enskildes aktuella förhållanden och hur de upplevt stödet Överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov Frågan om överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov kan ställas utifrån två olika aspekter kvantitativt respektive kvalitativt. Kvantitativt handlar om antal praktikplatser, OSA-anställningar, testplatser, antal handläggare och coacher etcetera, och om dessa är dimensionerade och tillräckliga i förhållande till det antal ungdomar och vuxna som remitteras av Socialförvaltningen till Viadidakt. Med andra ord, om resurserna vid Vidadiakt volymmässigt är tillräckliga för dem som står utanför arbetsmarknaden och som därför är beroende av ekonomisk hjälp från socialtjänsten. Den kvalitativa aspekten handlar om innehållet i dessa insatser, det vill säga förmågan att kunna erbjuda fungerande insatser till enskilda som under lång tid har stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden, i vissa fall under mycket lång tid. Och om insatserna är utformade och anpassade till den enskildes behov och förutsättningar. I denna granskning, samt i den tidigare av revisorerna genomförda granskningen av Socialnämndens styrning, framgår det tydligt att antal individer och hushåll som saknar både arbete och inkomster och som därför är beroende av ekonomisk hjälp ökar. Ökningen är dock mest markant när det gäller målgruppen ungdomar upp till 26 års ålder. Arbetslöshetstalen för denna grupp är alarmerande. Av Viadidaktnämndens årsredovisningar 2011 och 2012 pekas på att det inte finns utrymme för att ta emot och hantera den volymökning som Socialförvaltningen behöver. Nämnden anger även att det krävs ytterligare resurser och ökad samverkan mellan parterna för att denna utmaning ska kunna hanteras. Vidare uppges att den nuvarande organisationen och verksamheten behöver utredas närmare och utvärderas. 16 av 23

19 Kommentar Nämnden pekar på att det idag finns en bristande överensstämmelse mellan tillgång på insatser och de behov som finns aktualiserade i kommunen, framför allt i kvantitativa termer. Den nyligen träffade överenskommelsen mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen anger att sammantaget 370 enskilda kan och ska remitteras för arbetsmarknadsåtgärder en volymökning jämfört med tidigare år. Sammantaget har cirka 220 enskilda remitterats in från socialtjänsten och deltagit i Viadidakts arbetsmarknadsverksamhet under Den nya överenskommelsen anger att cirka 240 vuxna och 130 ungdomar ska erbjudas plats inom Viadidakt Arbetsmarknad. En sammantagen deltagarökning på 68 procent. Samtidigt anger nämnden i sin årsredovisning 2012 att det, som det ser ut idag, inte finns utrymme att ta emot den volymökning som finns inom Socialförvaltningens försörjningsstödsverksamhet. Någon närmare strategi för hur detta ska hanteras praktiskt och kvalitativt finns inte angiven i den nyligen träffade överenskommelsen. Det finns samtidigt en viss osäkerhet kring det nuvarande utbudet av insatser samt möjligheten till individuell utformning om det är optimalt och tillräckligt flexibelt i förhållande dels till den övergripande fastställda politiska målsättningen, dels i förhållande till de enskilda individernas behov, sociala situation och utgångspunkter. Nämnden anger i sin senaste årsredovisning att det samtidigt finns en potential genom en ökad samverkan mellan parterna och externa aktörer i kommunen. Av Socialförvaltningens uppgifter rörande gruppen som idag är aktuell för ekonomisk hjälp, framgår att den dominerande anledningen till hjälpbehovet är avsaknaden av arbete och därmed inkomst. Frågan kan ställas om det enbart är på grund av detta som enskilda lever i ett bidragsberoende, flertalet med långa bidragsperioder. SKL:s öppna jämförelser pekar på att nästan hälften av dem som uppburit ekonomisk hjälp under år 2012 under mycket lång tid varit löpande beroende av ekonomisk hjälp. Troligtvis handlar det i flera fall om att man har mer komplexa och sammansatta psykosociala behov. För dessa, som också tillhör den primära målgruppen för Viadidakt, handlar det inte enbart om praktikplatser. I genomförda intervjuer framkommer att ytterligare resurser behövs, exempelvis psykologer, socialarbetare och arbetsterapeuter för att insatserna ska kunna fungera. Även den avslutningsstatistik som verksamheten redovisat i denna granskning visar att cirka 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier. Sannolikt då enskilda som redan i praktiken stod nära arbetsmarknaden då de inremmitterades. Av de individuella handlingsplaner som studerats i denna granskning framgår det tydligt att arbetspraktik är den åtgärd som är mest frekvent och som enskilda erbjuds, oavsett om det handlar om en ungdom eller en vuxen. Hur många av de som aktualiserats av Socialförvaltningen går vidare till någon form av arbete eller studier? Hur många har avslutats och återaktualiserats inom socialtjänsten? Hur många insatser har inte gett det resultat som var målsättningen? Ser man till de effekter som uppnås av insatserna är bedömningen i denna granskning densamma som nämnden gör det behöver genomföras ytterligare analyser och ett utvecklingsarbete. 17 av 23

20 När det gäller arbetspraktik kan samtidigt nämnas att forskning inom området, och Riksrevisionens tidigare granskning, visar att effekterna av denna insats är mycket tveksamma dels i förhållande till avsatta resurser, dels i förhållande till de enskildas behov och förväntningar. Riksrevisionen menar också att andra studier anger att olika praktikåtgärder uppvisar små positiva, små negativa eller inte signifikanta sysselsättningseffekter jämfört med andra alternativ Samverkan och samarbete Som redan delvis framgår ovan finns ett upparbetat samarbete mellan parterna, Viadidakt Arbetsmarknad, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Detta har under det senaste året kommit att utvecklas ytterligare. Bland annat genom att handläggare från Arbetsförmedlingen finns inom verksamheten en dag/vecka och då medverkar i kartläggningsarbetet och uppläggningen av deltagarnas individuella handlingsplaner, och vid uppföljningen av dessa. Regelbundna uppföljnings- och planeringsmöten sker också mellan Viadidakt Arbetsmarknadsledning och Försörjningsstödsenhetens verksamhetschef samt i samverkansteamet. Kommentar Samarbetet och samverkansformerna mellan parterna har under slutet av 2012 varit föremål för uppföljning och revidering. En ny överenskommelse, som gäller från , är utarbetad och fastställd mellan parterna. 18 av 23

21 4. Bedömning Nedan följer en sammantagen bedömning av granskningsresultatet i förhållande till de kontrollmål som är fastställda för granskningen. Kontrollmål 1 Det finns mål och riktlinjer för arbetet och insatserna för att hjälpa enskilda personer att bli självförsörjande. Mål Granskningen visar att det finns mål och fastställda politiska ambitioner när det gäller att minska såväl arbetslösheten i kommunen som försörjningsstödskostnaderna. De övergripande målen fastställda av fullmäktige finns konkretiserade i resultatmål och åtaganden inom berörda nämnder. Målen följs upp årligen. Uppnådda resultat och effekter beskrivs huvudsakligen i kvantitativa termer i Viadidaktnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut. Redovisad grad av måluppfyllelse år 2012 pekar i flera fall på oförändrat eller försämrade resultat jämfört med tidigare mål och fastställda ambitionsnivåer. Riktlinjer och rutinbeskrivningar Det finns inga fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar som i detalj beskriver vad som ingår i verksamheten. För Viadidakt Arbetsmarknads arbete och insatser gäller de processbeskrivningar som tagits fram i samverkan mellan parterna för ungdomar respektive för vuxna. Dessa processbeskrivningar beskriver de huvudsakliga delarna och respektive parts roll i arbetet med att stötta och hjälpa enskilda till egen försörjning alternativt studier. Den närmare roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna framgår av den överenskommelse som fastställs för ett verksamhetsår i taget och som årligen ska följas upp och revideras. Kontrollmål 2 Det finns metoder för att bedöma behov av insatser, samt det finns individuella handlingsplaner. Metoder Granskningen visar att det finns metoder och ett utvecklat arbetssätt när det gäller att kartlägga enskildas bakgrund och utgångsläge. Olika mallar och kartläggningsinstrument finns och används. 19 av 23

22 Metodutvecklingen sker även genom att ta tillvara erfarenheter från olika projekt, huvudsakligen finansierade av ESF 2, exempelvis EgenKraft och ISAK. Samtidigt framförs från verksamheten behov av resurs- och kompetensförstärkning genom bland annat arbetspsykolog och arbetsterapeut eftersom de enskilda deltagare som remitteras in till verksamheten har allt mer komplexa och sammansatta behov. Behovet av ekonomisk hjälp anges av verksamheten inte enbart hänga samman med att enskilda saknar arbete och därmed egna inkomster som uppfyller kraven för en skälig levnadsnivå. Individuella handlingsplaner Granskningen visar att individuella handlingsplaner finns upprättade för samtliga deltagare, vilket ska ske enligt framtagna processbeskrivningar. För dessa planer finns en gemensam struktur och alla granskade handlingsplaner har en generell utformning. En majoritet av planerna har arbetspraktik som huvudsaklig aktivitet för de enskilda deltagarna. Kontrollmål 3 Överensstämmelse mellan till gång på insatser och behov. Granskningen visar att detta område behöver uppmärksammas i både kvantitativa som kvalitativa termer. Bedömningen är att det inte finns en överensstämmelse mellan dessa delar. Primärt handlar det om att inflödet av enskilda som ansöker om ekonomisk hjälp ökar, vilket speglar konjunkturen och förändringar i socialförsäkringssystemen. Andelen biståndsmottagare som under lång tid varit beroende av ekonomisk hjälp för sin försörjning ökar också. Mellan åren 2011 och 2012 uppgår ökningen till sammantaget till 5 procent i dessa båda grupper, vilka är den primära målgruppen för Viadidakt Arbetsmarknads insatser och åtgärder. I Viadidaktnämndens preliminära utkast till årsredovisning 2012 påpekas att det inte är en balans mellan verksamhetens insatser och de faktiska behoven. Samtidigt är det värt att notera att den nya överenskommelsen mellan parterna som gäller ett år framöver i kvantitativa termer inrymmer en kraftig höjning av antalet deltagare. Från nivån på cirka 220 deltagare år 2012 till 370 år En närmare utvärdering och genomlysning av arbetet och organisation inom Viadidakt Arbetsmarknad för att motverka respektive etablera vägar ur bidragsberoende behöver övervägas. Kontrollmål 4 Uppföljning och utvärdering av insatserna. Det finns inom Viadidakt upparbetade former för framför allt uppföljning. Den sker löpande av ansvarig handläggare eller coach och bygger på de rapporter som hand- 2 ESF = Europeiska socialfonden 20 av 23

23 ledare vid praktikplatsen regelbundet lämnar samt de redovisningar och återkopplingar som varje deltagare lämnar under den tid de är föremål för insatserna. Olika ansatser och försök har gjorts, efter det att deltagare har skrivits ut och avslutats vid Viadidakt, att följa upp uppnådda resultat och effekter för att på så sätt utvärdera verksamheten. De försök som genomförts hittills, enkätundersökningar, har haft för låg svarsfrekvens vilket gjort att någon närmare analys och slutsatser har kunnat dras. Behovet av att etablera fungerande utvärderingsmetoder är identifierat inom verksamheten. Utvecklingsinsatser behöver därför genomföras i kvalitativt avseende för att kunna utvärderas effekter och nytta av de olika insatserna. Det är samtidigt lämpligt att formerna för att följa upp och utvärdera effekter av insatserna sker i samverkan mellan Viadidakt och socialtjänsten. Båda dessa parter behöver följa upp och redovisa uppnådda effekter och nytta. För Viadidakts del handlar det om det egna arbetssättet, insatser och upprättade handlingsplaner. För Socialförvaltningen även om det arbete och insatser som genomförs i det enskilda ärendet men också i förhållande till biståndsbeslut och den genomförandeplan som ligger till grund för remitteringen och uppdraget till Viadidakt. Kontrollmål 5 Rutiner finns för samverkan och samarbete mellan parterna. Det finns en överenskommelse som tydliggör hur samverkan och samarbete ska fungera. Detta framgår av den överenskommelse om samverkan som upprättas och ingås varje verksamhetsår. Överenskommelsen ska vidare följas upp och revideras årligen Rekommendationer Den nya överenskommelsen Det är lämpligt att den nyligen träffade överenskommelsen mellan parterna lyfts upp och kommuniceras med ansvariga politiska organ i kommunen. De som formulerat resultatmål och åtaganden när det gäller att minska arbetslöshet och försörjningsstödskostnader. Dessa parter har också det övergripande ansvaret för det lokala arbetet och insatserna, att vägar ur bidragsberoende ska kunna etableras. Utöver den verksamhet och insatser som Viadidaktnämnden har ansvar för pågår insatser genom den så kallade Arbetslinjen. Den träffade överenskommelsen behöver innehållsmässigt harmoniera med Arbetslinjens intentioner och deltagare. Annars finns det en risk för att enskilda antingen ramlar mellan stolarna eller att det uppstår en rundgång i systemet, att enskilda går från den ena typen av insats till den andra utan att de övergripande eller individuella målen uppnås. Ytterst är det i denna fråga av vikt att socialtjänsten, som idag har en styrande roll vad gäller enskildas anvisning till både Viadidakt och till Arbetslinjen, genomför grundliga utredningar och bedömningar. Detta för att er- 21 av 23

24 bjudandet om insats och styrningen sker till de insatstyper som är bäst anpassad till de enskildas behov och förutsättningar. Utveckla och stärk formerna för uppföljning och utvärdering Över tiden har det pågått olika aktiviteter för att utveckla uppföljnings- och rapporteringsformerna mellan parterna. Framför allt mellan Viadidakt och socialförvaltningen. Månatligen ska nu rapporter lämnas till socialförvaltningen över bland annat antalet deltagare, hur många som går vidare till arbete och studier genom Viadidakt. Dock behöver formerna för utvärdering av uppnådda effekter och nytta utvecklas. Både på kort och längre sikt efter avslut vid Viadidakt. Det är lämpligt att denna utvärdering, både på målgrupps- som individuell nivå, utvecklas och struktureras så att det tillgodoser respektive samverkanspart och ansvarig nämnds behov och grunduppdrag. Det handlar om att kunna följa upp och utvärdera effekter och nytta i förhållande till de insatser som genomförs inom Viadidakts respektive till de genomförandeplaner som socialtjänsten upprättar för den beslutade biståndsinsatsen om kompetenshöjande verksamhet. Kompetensförstärkning Den primära målgruppen för Viadidakts verksamhet ökar, både när det gäller det totala antalet deltagare med insatsbehov som andelen enskilda med ett mycket långvarigt behov av ekonomisk hjälp. I den senare gruppen är det sannolikt att behovsbilden är mera komplex och inte enbart hänger samman med arbetslöshet. Mot den bakgrunden behöver det klarläggas om det finns behov av ytterligare kompetenser för att kunna möta upp målgruppen och de enskildas behov på ett mera utvecklat sätt. Behöver då denna kompetens utvecklas inom kommunen eller finns den att tillgå genom samverkanslösning med arbetsförmedlingen, landstinget eller annan part? Insatsutbud Den dominerande insatsen som genomförs till enskilda deltagarna är arbetspraktik, huvudsakligen vid de platser och praktikplatsverksamheter som finns inom Viadidakts egen verksamhet. Nationella studier, liksom Riksrevisionens tidigare granskning av den nationella arbetsmarknadspolitiken, pekar på tveksamma resultat i förhållande till kostnad respektive tveksamheter när det gäller uppnådda effekter och nytta i förhållande till uppsatta mål för åtgärden. Gjorda uppföljningar och statistikuppgifter inom verksamheten visar också på att antalet deltagare som går vidare till arbete eller studier är förhållandevis lågt. Uppföljning och utvärdering av arbetspraktikens effekter bör göras för att klarlägga för vilka deltagare i målgruppen som den fungerar respektive inte fungerar när det gäller att finna vägar ur bidragsberoende. Sannolikt är det så att verksamhetens insatsutbud behöver kompletteras och breddas med ytterligare åtgärder. 22 av 23

25 Lars Högberg Projektledare Kerstin Svensson Uppdragsledare 23 av 23

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Katrineholms kommun Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor november 2011 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1. Bakgrund 2 1.1. Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsåtgärder

Kommunala arbetsmarknadsåtgärder Kommunala arbetsmarknadsåtgärder Sölvesborgs kommun Kommunstyrelsen Revisionsrapport 2012-10-19 Fredrik Ottosson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund...1 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-11-03 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Revisionsrapport Försörjningsstöd Eslövs kommun 2006-06-15 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte...1 1.3 Metod...1

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-10-06 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag angående arbetsmarknadsenheten

Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag angående arbetsmarknadsenheten EMELIE HALLIN SID 1/5 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag angående arbetsmarknadsenheten Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen.

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DNR 004-352/07 SID 1 (5) 2007-07-12 Handläggare: Anders Anagrius Telefon: 508 03 427 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Katrineholms och Vingåkers kommuner

Katrineholms och Vingåkers kommuner www.pwc.se Integration och självförsörjning Katrineholms och Vingåkers kommuner Revisionsrapport april 2016 Revisionsfråga Säkerställer styrelsen och nämnderna att verksamheten är ändamålsenlig utifrån

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-08 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-03-14 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget Förslag avseende utveckling av modell för samverkan för individer 16-29 år med särskilda behov 2014-02-28 Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Analys av kostnadsutvecklingen vad gäller försörjningsstöd

Analys av kostnadsutvecklingen vad gäller försörjningsstöd Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Analys av kostnadsutvecklingen vad

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN 2014-11-10 Anne-Maj Tilling UPPDRAGET - Gå igenom samtliga beslut om ekonomiskt bistånd. - Återkoppla till respektive handläggare. -

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde RIKTLINJE Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag till organisationer som är verksamma

Läs mer

Granskning av kommunens arbetsmarknadsverksamhet

Granskning av kommunens arbetsmarknadsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Niklas Eriksson Hans Gåsste Granskning av kommunens arbetsmarknadsverksamhet Smedjebackens kommun Granskning av kommunens arbetsmarknadsverksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer