Katrineholms kommun. Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katrineholms kommun. Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning."

Transkript

1 Revisionsrapport Viadidaktnämndens arbete och insatser för enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning Lars Högberg, Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Katrineholms kommun

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning Uppdrag och revisionsfrågor Metod och avgränsning 4 2. Utgångspunkter Viadidaktnämndens (VIAN) uppdrag Organisation 9 3. Granskningsresultat Mål och måluppfyllelse år Rutiner och riktlinjer Arbetsmetoder och utbud av insatser Individuell planering och uppföljning Överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov Samverkan och samarbete Bedömning Rekommendationer 21

3 Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Katrineholm har genomfört en granskning av vilka åtgärder Viadidaktnämnden (VIAN) vidtagit för att enskilda personer med försörjningsstöd ska få tillgång till insatser som på sikt gör att de klarar att vara självförsörjande och leva ett självständigt liv genom arbete eller studier. För denna granskning är följande revisionsfråga fastställd: Säkerställer VIAN att de som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand? Granskningen visar att det i huvudsak är VIAN som har uppdraget och det övergripande ansvaret för de åtgärder och insatser som kommunen idag förfogar över när det gäller att ge enskilda som under lång eller mycket lång tid har varit beroende av ekonomisk hjälp. Kommunens insatser har under år 2012 kompletterats med de åtgärder som genomförs inom projektet Arbetslinjen. För detta projekt ansvarar projektkontoret i kommunen. Nedan lämnas en sammanfattad bedömning utifrån fastställda kontrollmål. En närmare redovisning finns under avsnittet 4 i denna rapport. Finns mål och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande? Det finns tydliga mål fastställda av fullmäktige som anger att såväl arbetslöshet som försörjningsstöd i kommunen ska minska. Utifrån dessa finns fastställda resultatmål och åtaganden som fungerar som utgångspunkt för VIAN:s arbete och insatsutbud. Riktlinjer och rutiner för verksamheten finns och illustreras i processbeskrivningarna mellan parterna, Viadidakt arbetsmarknad och Socialförvaltningen. Överenskommelsen mellan parterna, numera också med Arbetsförmedlingen, tydliggör roll- och ansvarsfördelning dem emellan. Används metoder för att bedöma behov av insatser? Förekommer individuella handlingsplaner? Det finns metoder och arbetssätt för att kartlägga enskildas bakgrund och utgångsläge och här används olika mallar och kartläggningsinstrument. Metodutveckling sker även genom att ta tillvara erfarenheter från genomförda projekt. Överensstämmer tillgången på insatser med behoven? Granskningen visar att det behövs en bättre överensstämmelse mellan tillgången på insatser och de behov som är aktuella inom socialtjänsten. Inflödet av ärenden ökar samtidigt som andelen biståndsmottagare som har ett långt eller mycket långt bidragsberoende också ökar. Det finns idag, i såväl kvantitativa som kvalitativa termer, inte den nödvändiga balansen mellan verksamhetens insatser och de faktiska behoven. Dessutom finns en risk att denna obalans ökar. Den nyligen träffade över- 1 av 23

4 enskommelsen anger en kraftig ökning av antalet deltagare, från cirka 220 år 2012 till 370 år I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av insatser på individnivå respektive verksamhetsnivå? Det finns inom Viadidakt upparbetade former för framför allt uppföljningen av pågående insatser och åtgärder. Det finns ett behov av att utveckla utvärderingsformerna och -metoderna och det är lämpligt att denna utveckling sker i samverkan mellan Viadidakt och Socialtjänsten. Respektive part behöver utifrån sitt uppdrag och åtagande mer detaljerat kunna redovisa uppnådda effekter och nytta Finns rutiner för samarbete och samverkan? Det finns en årlig överenskommelse som tydliggör hur samverkan och samarbete ska fungera. Denna ska regelbundet följas upp och revideras. 2 av 23

5 1. Inledning Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller får dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de klarar sin försörjning på egen hand, vilket också innebär krav på att verksamheten drivs effektivt och ändamålsenligt. Kommunens revisorer genomförde år 2011 en granskning avseende vilka åtgärder och insatser som Socialnämnden vidtar för att enskilda personer som står utanför arbetsmarknaden och samtidigt uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till insatser för att på sikt klara sin egen försörjning. Granskningen lyfte fram ett antal utvecklingsområden. Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2011 att använda 12 mnkr som i bokslut 2010 avsatts för välfärdsutmaningar till åtgärder för att skapa flera arbetstillfällen i kommunen. Åtgärden är direkt riktad mot den grupp som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som samtidigt är beroende av försörjningsstöd. Denna satsning har en direkt koppling till ett av de målområden som anges i kommunplan gällande ortsutveckling, tillväxt och fler jobb. Kommunen har ett stort antal arbetslösa vuxna och ungdomar. Budgeterade kostnader för försörjningsstöd har de senaste åren överskridits. Kommunens revisorer har mot denna bakgrund beslutat att genomföra en granskning av Viadidaktnämnden (VIAN) och nämndens arbete och insatser för att enskilda personer med försörjningsstöd ska få tillgång till insatser som på sikt gör att de klarar att vara självförsörjande och leva ett självständigt liv genom arbete eller studier Uppdrag och revisionsfrågor Revisorerna i Katrineholm har beslutat att genomföra en fördjupad granskning som ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer VIAN att de som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand? Kontrollmål: Finns mål och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande? Används metoder för att bedöma behov av insatser? Förekomst av individuella handlingsplaner? Finns en överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov? 3 av 23

6 I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av insatser på individnivå respektive verksamhetsnivå? Finns rutiner för samarbete och samverkan? 1.2. Metod och avgränsning Granskningen är avgränsad till arbetsmarknadsverksamheten inom VIAN, den gemensamma nämnden som Katrineholms och Vingåkers kommuner bildade 2001, som är riktad mot enskilda unga och vuxna som av olika anledningar står utan arbete. Granskningen har genomförts genom intervjuer med förvaltningschef vid Viadidakt samt med enhetschef och verksamhetsledare vid Viadidakt Arbetsmarknad samt verksamhetschef vid Försörjningsstödsenheten vid Socialförvaltningen. Underlag för granskningen: Övergripande plan och budget , fastställd av Kommunfullmäktige VIAN:s reglemente Processkartor och rutinbeskrivningar Överenskommelse mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen Genomförd utvärdering av Palladium Utöver detta har också 10 upprättade individuella handlingsplaner, uppföljningsoch avslutningsrapporter och utfärdade intyg vid Viadidakt Arbetsmarknad granskats. 4 av 23

7 2. Utgångspunkter Försörjningsstöd är ursprungligen och enligt socialtjänstlagens intentioner tänkt att vara en kortvarig lösning vid tillfälliga försörjningsproblem. Men i flertalet av landets kommuner har den faktiska utvecklingen varit den motsatta. Antalet enskilda som behöver ekonomiskt stöd, och stöd under lång tid, har i många av landets kommuner ökat. Behovet av ekonomisk hjälp är i hög grad präglat av konjunkturläget, förändringar i trygghetssystem och hur väl integrationen av mottagna flyktingar eller nyanlända lyckats. Nationella uppföljningar visar att arbetslöshet är den dominerande anledningen till att enskilda söker och behöver ekonomisk hjälp till sin försörjning. Nedan följer ett antal sammanställningar som bland annat belyser arbetslösheten i kommunen och ett antal andra intilliggande och jämförbara kommuner. Arbetslöshet samtliga år Hela landet Katrineholm Nyköping Eskilstuna Strängnäs ,0 8,6 6,5 10,2 5, ,9 9,9 7,3 11,2 6, ,3 9,2 6,5 10,2 6, ,5 9,9 6,8 10,8 6,5 Ungdomsarbetslöshet Hela landet Katrineholm Nyköping Eskilstuna Strängnäs ,0 14,8 14,5 17,2 9, ,0 17,4 14,9 17,8 12, ,8 15,2 11,9 16,1 12, ,4 17,6 12,6 16,7 13,3 Källa: Arbetsförmedlingen Kommentar Som framgår av sammanställningarna är arbetslösheten i Katrineholm relativt riket och andra större kommuner i Sörmland hög, både sett sammantaget och framför allt när det gäller ungdomar. 5 av 23

8 Kommunens nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder kr/inv., Katrineholm Liknande kommuner, IFO 2011 Liknande kommuner, övergripande Källa: Kolada Kommentar Kommunens nettokostnader är höga i jämförelse med de två andra jämförelsegrupperna. Uppgifterna som framkommer överensstämmer med de politiska ambitioner och satsningar som är fastställda i Katrineholms kommun. Andel vuxna biståndstagare efter vanligaste försörjningshindret på kommunnivå under Arbets-lös, Sjukskr m ingen el läkar-intyg otillr ers Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillräckl ers Arbetar, otillräckl inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Katrineholm Nyköping Strängnäs Riket Annat Kod saknas 2011 Arbets-lös, Sjukskr m ingen el läkar-intyg otillr ers Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillräckl Arbetar, otillräckl inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat Kod saknas Katrineholm Nyköping Strängnäs Källa: Hämtat från Socialstyrelsens offentliga statistik Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd år 2010 och av 23

9 Anledning till behov av ekonomisk hjälp del av 2011 respektive Augusti oktober 2011 Utan försörjningshinder Arbetslös ingen ers Arbetslös otillr ers Sjukskr m läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillr ers Arbetar, otillr inkomst Språkhinder Annat Övrigt Totalt Antal beslut /Antal personer Augusti September Oktober Maj November 2012 Arbetslös ingen ers Arbetslös otillr ers Sjukskr m läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättn Arbetshinder sociala skäl Föräldraledig, otillr ers Arbetar, otillr inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat Övrigt Totalt Antal beslut /Antal personer Maj Juli Augusti September November Källa: Hämtat från Socialförvaltningens statistik över försörjningsstöd Kommentar Tabellerna visar tydligt höga arbetslöshetstal samt att detta enligt den statistik och verksamhetsrapportering som lämnas till Socialnämnden är den dominerande anledningen till enskildas behov av ekonomisk hjälp. Andel hushåll med längre bidragstider Katrineholm 29,0 31,3 Andel hushåll som erhålligt bistånd månader under året Eskilstuna 37,9 37,6 Nyköping 28,0 31,5 Strängnäs 30,5 34,2 Katrineholm 13,4 16,4 Andel biståndsmottagare med mycket långvarigt hjälpbehov Eskilstuna 24,8 28,0 Nyköping 18,0 18,8 Strängnäs 16,4 21,6 Källa: SKL:s öppna jämförelser. (med mycket långvarigt hjälpbehov avses en sammanhängande bidragstid över 27 månader). 7 av 23

10 Kommentar Som framgår av tabellen har andelen med mycket långa bidragstider ökat mellan år 2011 och Kraftigast när det gäller gruppen som har mycket långa hjälpbehov. Om man för Katrineholm räknar samman de båda grupperna ovan framgår att de sammantaget ökat från drygt 42 till knappt 48 procent av andelen biståndsmottagare som under åren har erhållit ekonomisk hjälp Viadidaktnämndens (VIAN) uppdrag Nämnden bildades 2001 och är gemensam för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Nämnden ansvarar för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd till personer som står långt från arbetslivet. Utifrån vad denna granskning ska belysa anges i fastställt reglemente att nämnden har ansvar för följande delar: Utvecklingsinsatser för unga som är utanför arbetsmarknad och utbildning. Arbete med vuxna arbetslösa som har behov av särskilt stöd. Inom ramen för nämndens uppdrag bedrivs ett flertal externt finansierade projekt för mottagna flyktingar och invandrare i kommunen som står långt från arbetsmarknaden. Nämndens samlade uppdrag och ansvarsområde omfattar även: Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning). Utbildning i svenska för invandrare. Särskild utbildning för vuxna (särvux). Eftergymnasial utbildning i form av yrkesutbildningar. Högskole- och yrkesutbildningar med service till studenter. Studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande. Validering (bedömning av individers erfarenheter och tidigare utbildningar). Personal- och uppdragsutbildning för anställda och för näringslivet i de båda kommunerna. Integrationsansvar för flyktingar som anlänt till de båda kommunerna före Samhällsorientering för nyanlända flyktingar och invandrare (sker i samverkan med flera kommuner i regionen). Denna granskning är avgränsad till nämndens insatser och arbete för enskilda som står långt ifrån arbetsmarknaden, de som inte har arbete eller studerar, och som på grund av detta är beroende av försörjningsstöd till sin livsföring. 8 av 23

11 2.2. Organisation Viadidakt Arbetsmarknad leds av en enhetschef underställd förvaltningschefen. Enheten har relativt nyligen varit föremål för organisatoriska förändringar, bland annat genom inrättande av Ungdomstorget i samband med att finansieringen av verksamheten vid Palladium upphörde. Inom enheten finns sammantaget 36 anställda. Utöver dessa finns 40 personer i olika arbetsmarknadsåtgärder, bland annat OSA (offentligt skyddad anställning), utvecklingsanställningar, instegsjobb samt trygghetsanställningar. Vid Ungdomstorget respektive den del av enheten som är riktad mot gruppen vuxna finns handläggare och coacher. Verksamheten vid dessa leds av en verksamhetsledare. Enskilda kan anmälas och aktualiseras både från Socialförvaltningen och från Arbetsförmedlingen. När det gäller både ungdomar och vuxna läggs en individuell planering upp tillsammans med de enskilda som aktualiseras. Viadidakt Arbetsmarknad har åtta arbetslag som övergripande leds av en verksamhetsledare. Arbetslagen är huvudsakligen praktikplatser. Målsättningen med arbetspraktiken är att enskilda ska få erfarenhet och referenser samt att stärka och förbättra enskildas möjligheter att komma vidare till arbete eller studier. Arbetslagen kommer under 2013 att utökas genom kommunens övertagande av Resursen, ett projekt som under flera år tidigare har drivits av facklig organisation. 9 av 23

12 3. Granskningsresultat I kommunens fastställda övergripande och strategiska mål betonas vikten av att minska arbetslösheten samt som en konsekvens av detta också sänka kommunens försörjningsstödskostnader. I de senaste årens budgetar finns tydliga politiskt fastställda uppdrag och gjorda åtaganden av både VIAN och Socialnämnden i linje med detta. För att åstadkomma fler individers egen försörjning har Kommunstyrelsen tidigare år lagt ut ett antal åtaganden till flera berörda nämnder. Det var till Service- och tekniknämnden (ta emot fler praktikantgrupper), till VIAN (fler med godkänt inom vuxenutbildningen och inom SFI, öka antalet språkpraktikplatser samt öka och utveckla samverkan med Socialnämnden) samt till Socialnämnden. Extra prioriterade för insatserna var unga upp till 26 år Mål och måluppfyllelse år 2012 VIAN:s fastställda resultatmål, åtaganden och aktiviteter som har direkt koppling till att öka enskildas möjligheter att bli självförsörjande och därmed minska kommunens försörjningsstödskostnader framgår av sammanställningen nedan. Sammanställningen innehåller också preliminära uppgifter rörande måluppfyllelse och utfall för de olika åtagandena år Resultatmål åtaganden 2012 Måluppfyllelse/utfall år 2012 Andelen förvärvsarbetande ska öka (KS, SOCN och VIAN) Utfall: 74,7% En ökning från 73,7% år 2011 Andelen ungdomar som går vidare till arbeten inom två år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka (BIN och VIAN) Andelen unga med arbetsmarknadsinsatser som går vidare till studier eller arbete ska öka (VIAN) Andelen med försörjningsstöd ska minska (STN, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Utfall: Oförändrat resultat Av 219 ungdomar har 31 gått till arbete, 38 till studier. Utfall: Oförändrat resultat 213 personer har varit inskrivna från Socialförvaltningen. Av dessa har 176 avslutats, varav 28 gått vidare till arbete, 25 till studier. 10 av 23

13 Arbetslösheten ska minska (KS, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Arbetslösheten har ökat. Ungdomsarbetslösheten ska minska (KS, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Ungdomsarbetslösheten har ökat. Andelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska öka (KS, SOCN och VIAN) Utfall: Försämrat resultat Kommentar Fastställda resultatmål och åtaganden som anges ovan har en tydlig koppling till kommunens övergripande mål och strategier när det gäller att minska arbetslöshetstalen i kommunen. Flertalet av åtagandena bygger på att de ska hanteras och genomföras i samverkan mellan VIAN, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Utfall 2012 för respektive resultatmål och åtagande visar i flera fall på oförändrat eller försämrat resultat jämfört med tidigare år. När det gäller gruppen ungdomar hänger det framför allt samman med att gruppen ökat i antal, deras utbildningsnivå och tillgång till arbete Rutiner och riktlinjer Olika genomlysningar och processkartläggningar har gjorts i samverkan mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Syftet med dessa har varit att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning mellan parterna gällande målgruppen. Olika processkartor och rutinbeskrivningar finns framtagna, både för ungdomar och vuxna. Dessa tydliggör arbetsgång, samverkans- och rapporteringsformer mellan parterna. Parterna har också nyligen arbetat fram och fastställt en ny överenskommelse som gäller från och med mars Överenskommelsen inkluderar nu även Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen ska årligen revideras av parterna. I överenskommelsen tydliggörs bland annat syftet med samverkan mellan parterna samt parternas åtaganden. Viadidakt ska erbjuda plats till cirka 240 vuxna och 130 ungdomar. Socialförvaltningen har fortsatt ansvar för att remittera enskilda till Viadidakt genom överlämningsmöten eller genom öppen mottagning. Remitteringsförfarandet föregås av en utredning och biståndsbedömning inom socialtjänsten samt ett ställningstagande, biståndsbeslut, om att den enskilde är berättigad till kompetenshöjande verksamhet. Utredning och beslut genomförs med stöd av 11 av 23

14 socialtjänstlagen. Beslutet översänds tillsammans med målsättning för biståndsinsatsen till Viadidakt. Enlig överenskommelsen ska alla nya ungdomar som söker ekonomisk hjälp vid Socialförvaltningen hänvisas till Ungdomstorget eller Viadidakt öppen mottagning innan första besök på Socialförvaltningen. Viadidakt ansvarar för kartläggning och upprättande av individuella handlingsplaner för varje deltagare i samverkan med Arbetsförmedlingen. Vid planeringen ska klarläggas om en deltagare har rätt till aktivitetsstöd. I de fall personen får aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen övergår uppdraget om placering på Viadidakt till Arbetsförmedlingen. Viadidakt ska ansvara för testplatser till vilka socialtjänsten kan remittera enskilda. Dessa platser kan under en begränsad tid användas för att aktivera och testa en enskilds förutsättningar att hantera de krav som ställs på en arbetsplats. Testplatsens längd är en månad, men kan förlängas om det finns speciella skäl. Viadidakt ska i samverkan med Arbetsförmedlingen arbeta för att enskilda med särskilda behov och enskilda som erhåller försörjningsstöd, får del av de platser för arbetsmarknadsanställningar som Viadidakt tillhandahåller. Varje månad ska Viadidakt redovisa statistik till Socialförvaltningen som beskriver antalet deltagare, hur många som gått vidare till studier eller arbete, hur många som avslutats samt orsaken till avslutet. Redovisningen ska också omfatta antal deltagare med försörjningsstöd som under perioden övergår till aktivitetsstöd. Enskilda deltagare som bedöms helt sakna arbetsförmåga ska avslutas efter samrådsmöte med Socialförvaltningen. Om orsaken till avslut är ohälsa ska Socialförvaltningen ta upp deltagaren i TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan, ett arbetssätt och samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet mellan Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets samtliga kommuner.) 3.3. Arbetsmetoder och utbud av insatser Arbetsmetoderna och utbudet av insatser inom Viadidakt Arbetsmarknad uppvisar stora likheter men också vissa skillnader när det gäller vuxna respektive ungdomar som aktualiseras eller remitteras till verksamheten. Sedan verksamheten startades 2001 har det skett en successiv utveckling av arbetsmetoderna genom de olika externt finansierade projekt som har pågått, framför allt projekt riktade till gruppen ungdomar och i kommunen mottagna flyktingar och invandrare. Arbetsmetoderna hänger också starkt samman med de interna kompetenser och personella resurser som finns inom verksamheten och med de samverkansformer som etablerats tillsammans med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. För de båda grupperna ungdomar och vuxna är det grundläggande förhållningssättet salutogent och coachande. Salutogent genom att fokusera på deltagarens förmågor och styrkor för att stärka självförtroende. Coachande med fokus på att höja deltagarens motivation. 12 av 23

15 - Ungdomar (i åldersgruppen år) Internt inom verksamheten, Ungdomstorget, finns coacher, studie och yrkesvägledare, handläggare och en samordnarfunktion. På plats finns en arbetsförmedlare en halvdag per vecka, två pedagoger (tillsammans 65 procent) från Utbildningsförvaltningen samt två ungdomsrådgivare från Socialförvaltningens ungdomssupport. Genom dessa kompetenser kan ungdomar och unga vuxna få vägledning när det gäller yrkesval, arbete och studier. Deltagande ungdomar har antingen själva sökt sig till Ungdomstorget eller blivit aktualiserade genom remiss från Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen. Insatsutbudet består huvudsakligen av att ge stöd i arbetssökande, motivationsarbete, självförtroende, studie- och yrkesvägledning samt praktik. Verksamhetens motivationskurser är inriktade på personlig utveckling och aktiviteter, individuella och/eller i grupp, för att öka och stärka den enskildes självkänsla och självförtroende. Men också på samhällsinformation, hälsa och friskvård. Metoderna i motivationskursen grundar sig på erfarenheter gjorda i det tidigare projektet Palladium. Den grundläggande tanken och arbetets uppläggning vid Ungdomstorget bygger på att skapa en väg in. Att samla och samordna de samhälleliga resurserna på ett ställe. Ungdomar mellan år som söker ekonomisk hjälp vid Socialförvaltningen hänvisas till Ungdomstorget. Där får de träffa en coach och en arbetsförmedlare som tillsammans med den enskilde upprättar en handlingsplan. Syftet är att tidigt kunna erbjuda en insats och ge information om vilka fortsatta alternativ och vägar det finns. Syftet med de placerade pedagogerna är att tillsammans med coach och Bildningsförvaltningens övriga resurser tidigt kunna fånga upp de ungdomar som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier och dem som redan avbrutit dessa. En gång i månaden träffas Viadidakts handläggare och coacher och Försörjningsstödsenhetens ungdomshandläggare för planering och uppföljning kring deltagande ungdomar. Samverkansteamet representanter från Socialförvaltningen, Ungdomstorget, Arbetsförmedlingen, Bildningsförvaltningen och Landstinget träffas regelbundet för att lyfta deltagare där samordnade insatser av olika anledningar behöver genomföras. Samverkansteamet har tidigare träffats en gång varannan månad. Från och med 2013 träffas teamet en gång/månad. Genom att vuxenhandläggare vid Viadidakt finns samlokaliserade med Ungdomstorget finns möjlighet att även kunna samverka och planera insatser för den äldre gruppen ungdomar. 13 av 23

16 - Vuxna som är beroende av ekonomisk hjälp till sin livsföring I denna verksamhet finns i ordinarie personalstab fyra coachtjänster. Två av dessa har under delar av 2012 varit vakanta, dels för att en varit kopplad till ett annat projekt inom Viadidakt, dels för att man för den andra tjänsten genomfört en rekryteringsprocess. Efter inremittering och beslut från Socialförvaltningen om att en enskild blivit beviljad kompetenshöjande verksamhet bjuds denne in till möte. Vid detta går coach igenom underlaget och uppgifterna från Socialförvaltningen och gör en närmare kartläggning av den enskildes studie- och yrkesbakgrund samt förhållanden i övrigt. Kartläggningen utmynnar i en handlingsplan som arbetas fram tillsammans med den enskilde. I vissa fall, där det av Socialförvaltningen finns oklarheter kring den enskildes arbetsförmåga, finns ett antal testplatser där en kartläggning och närmare bedömning av arbetsförmåga kan göras. De insatser som verksamheten kan erbjuda för enskilda vuxna handlar i huvudsak om interna praktikplatser eller platser inom de externt finansierade projekt som pågår inom Viadidakt. De sistnämnda projekten riktar sig huvudsakligen till mottagna flyktingar och invandrare. I vissa fall finns även möjlighet till praktikplats vid ett antal privata företag i kommunen, OSAplatser 1, trygghetsanställningar, insats via det pågående projektet Arbetslinjen i kommunen eller genom Arbetsförmedlingen. Samverkan mellan parterna kommer att utvecklas genom att verksamheten och den enskilde kommer att träffa handläggare från Arbetsförmedlingen en gång/månad. Ledningen vid Viadidakt Arbetsmarknad träffar också verksamhetschef vid Socialförvaltningens försörjningsstödsenhet en gång/ månad för uppföljning av pågående aktiviteter och insatser för inremitterade deltagare Individuell planering och uppföljning För de som aktualiseras vid Viadidakt Arbetsmarknad upprättas en individuell handlingsplan tillsammans med den enskilde och handläggare vid Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen medverkar bland annat för att kartlägga om den enskilde har rätt till andra insatser och ersättningar hos dem. Om så är fallet överförs den enskilde och ansvaret för de fortsatta insatserna till Arbetsförmedlingen. Handlingsplanen ligger till grund för de åtgärder och stödinsatser som genomförs och som samordnas av någon av Vidadidakts handläggare och coacher. Upprättade handlingsplaner följer en gemensam mall. En första övergripande plan arbetas fram och fastställs tillsammans med den enskilde i samband med att denne aktualiseras vid mottagningen. En mer detaljerad handlingsplan arbetas fram se- 1 OSA = offentligt skyddat arbete 14 av 23

17 nare efter det att beslutsmeddelande och uppdrag från Socialförvaltningen lämnats till Viadidakt. I denna plan får den enskilde beskriva sina egna långsiktiga mål med insatsen. Planen anger också vilka delmål som den enskilde och coach kommer överens om och som ska gälla för arbetet och insatserna. Handlingsplaner upprättas för samtliga deltagare vid Viadidakt. I planerna anges också det basprogram som ingår i handlingsplanen och Viadidakts arbete. Generellt omfattar programmet: Arbetssökande aktiviteter en dag/vecka. Möte med studievägledare. Möte med coach. Praktik fyra dagar/vecka, åtta timmar/dag under hela perioden. Att den enskilde under den period som handlingsplanen omfattar aktivt ska söka jobb. Utöver de praktikplatser som finns inom Viadidakt Arbetsmarknads egen verksamhet finns ett antal externa praktikplatser vid olika företag. I de fall enskild deltagare placeras vid någon av dessa praktikplatser träffas en överenskommelse mellan den enskilde, platsansvarig vid företaget och coach. Överenskommelsen anger syftet med praktikplatsen, vilka huvudsakliga uppgifter som ingår samt formerna för uppföljning. Någon motsvarande överenskommelse dokumenteras inte när det gäller arbetsmarknadsenhetens egna praktikplatser utan detta tydliggörs i handlingsplanen och basprogrammet. Handlingsplanerna följs upp regelbundet. Uppnådda resultat och effekter dokumenteras. Deltagarna ska även lämna en redovisning varje vecka över vilka arbeten som den enskilde sökt samt en beskrivning av hur den enskilde uppfattat stödet från coach och behov av fortsatt stöd. För utvärdering av praktik finns mall och frågor. Deltagare och handledare vid praktikplatsen besvarar hur de upplever att praktiken har fungerat. Regelbundet under året genomförs i samband med avskrivning en enkät gällande motivationskursen till deltagare vid Ungdomstorget. Enkätresultatet sammanställs och beskriver hur deltagarna bland annat uppfattat stödet samt resultatet av deltagande, arbete, studier, personlig utveckling, dagliga rutiner etcetera. Olika försök till uppföljande enkätundersökningar vad gör du idag riktade till tidigare deltagare har genomförts. Utfallet av dessa visar att svarsfrekvensen har varit mycket svag varför det inte gått att dra några generella slutsatser. Inom Viadidakt pågår en diskussion kring hur uppföljningen metodologiskt ska genomföras, framför allt för att få ett bättre underlag för slutsatser. Återkopplingen till Socialförvaltningen sker dels genom månatliga möten och uppföljningsträffar, dels genom de sammanställningar och redovisningar som Viadidakt regelbundet lämnar in gällande antal deltagare och hur många av dessa som går vidare till arbete eller studier. I den nyligen tecknade överenskommelsen finns tyd- 15 av 23

18 liggjort vilka uppgifter som ska rapporteras samt med vilken frekvens de ska lämnas. Avslutande rapporter för varje deltagare lämnas till Socialförvaltningen. Kommentar Det finns utarbetade former och rutiner för hur insatserna inom Viadidakt ska planeras, utformas och genomföras samt hur detta ska ske i samverkan mellan parterna. Genom den nya överenskommelsen har dessa rutiner ytterligare tydliggjorts. Rutinerna bedöms vara ändamålsenliga. Inom verksamheten finns ett behov av att se över uppföljnings- och utvärderingsrutinerna, bland annat formerna för att en tid efter avslut vid Viadidakt följa upp den enskildes aktuella förhållanden och hur de upplevt stödet Överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov Frågan om överensstämmelse mellan tillgång på insatser och behov kan ställas utifrån två olika aspekter kvantitativt respektive kvalitativt. Kvantitativt handlar om antal praktikplatser, OSA-anställningar, testplatser, antal handläggare och coacher etcetera, och om dessa är dimensionerade och tillräckliga i förhållande till det antal ungdomar och vuxna som remitteras av Socialförvaltningen till Viadidakt. Med andra ord, om resurserna vid Vidadiakt volymmässigt är tillräckliga för dem som står utanför arbetsmarknaden och som därför är beroende av ekonomisk hjälp från socialtjänsten. Den kvalitativa aspekten handlar om innehållet i dessa insatser, det vill säga förmågan att kunna erbjuda fungerande insatser till enskilda som under lång tid har stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden, i vissa fall under mycket lång tid. Och om insatserna är utformade och anpassade till den enskildes behov och förutsättningar. I denna granskning, samt i den tidigare av revisorerna genomförda granskningen av Socialnämndens styrning, framgår det tydligt att antal individer och hushåll som saknar både arbete och inkomster och som därför är beroende av ekonomisk hjälp ökar. Ökningen är dock mest markant när det gäller målgruppen ungdomar upp till 26 års ålder. Arbetslöshetstalen för denna grupp är alarmerande. Av Viadidaktnämndens årsredovisningar 2011 och 2012 pekas på att det inte finns utrymme för att ta emot och hantera den volymökning som Socialförvaltningen behöver. Nämnden anger även att det krävs ytterligare resurser och ökad samverkan mellan parterna för att denna utmaning ska kunna hanteras. Vidare uppges att den nuvarande organisationen och verksamheten behöver utredas närmare och utvärderas. 16 av 23

19 Kommentar Nämnden pekar på att det idag finns en bristande överensstämmelse mellan tillgång på insatser och de behov som finns aktualiserade i kommunen, framför allt i kvantitativa termer. Den nyligen träffade överenskommelsen mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen anger att sammantaget 370 enskilda kan och ska remitteras för arbetsmarknadsåtgärder en volymökning jämfört med tidigare år. Sammantaget har cirka 220 enskilda remitterats in från socialtjänsten och deltagit i Viadidakts arbetsmarknadsverksamhet under Den nya överenskommelsen anger att cirka 240 vuxna och 130 ungdomar ska erbjudas plats inom Viadidakt Arbetsmarknad. En sammantagen deltagarökning på 68 procent. Samtidigt anger nämnden i sin årsredovisning 2012 att det, som det ser ut idag, inte finns utrymme att ta emot den volymökning som finns inom Socialförvaltningens försörjningsstödsverksamhet. Någon närmare strategi för hur detta ska hanteras praktiskt och kvalitativt finns inte angiven i den nyligen träffade överenskommelsen. Det finns samtidigt en viss osäkerhet kring det nuvarande utbudet av insatser samt möjligheten till individuell utformning om det är optimalt och tillräckligt flexibelt i förhållande dels till den övergripande fastställda politiska målsättningen, dels i förhållande till de enskilda individernas behov, sociala situation och utgångspunkter. Nämnden anger i sin senaste årsredovisning att det samtidigt finns en potential genom en ökad samverkan mellan parterna och externa aktörer i kommunen. Av Socialförvaltningens uppgifter rörande gruppen som idag är aktuell för ekonomisk hjälp, framgår att den dominerande anledningen till hjälpbehovet är avsaknaden av arbete och därmed inkomst. Frågan kan ställas om det enbart är på grund av detta som enskilda lever i ett bidragsberoende, flertalet med långa bidragsperioder. SKL:s öppna jämförelser pekar på att nästan hälften av dem som uppburit ekonomisk hjälp under år 2012 under mycket lång tid varit löpande beroende av ekonomisk hjälp. Troligtvis handlar det i flera fall om att man har mer komplexa och sammansatta psykosociala behov. För dessa, som också tillhör den primära målgruppen för Viadidakt, handlar det inte enbart om praktikplatser. I genomförda intervjuer framkommer att ytterligare resurser behövs, exempelvis psykologer, socialarbetare och arbetsterapeuter för att insatserna ska kunna fungera. Även den avslutningsstatistik som verksamheten redovisat i denna granskning visar att cirka 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier. Sannolikt då enskilda som redan i praktiken stod nära arbetsmarknaden då de inremmitterades. Av de individuella handlingsplaner som studerats i denna granskning framgår det tydligt att arbetspraktik är den åtgärd som är mest frekvent och som enskilda erbjuds, oavsett om det handlar om en ungdom eller en vuxen. Hur många av de som aktualiserats av Socialförvaltningen går vidare till någon form av arbete eller studier? Hur många har avslutats och återaktualiserats inom socialtjänsten? Hur många insatser har inte gett det resultat som var målsättningen? Ser man till de effekter som uppnås av insatserna är bedömningen i denna granskning densamma som nämnden gör det behöver genomföras ytterligare analyser och ett utvecklingsarbete. 17 av 23

20 När det gäller arbetspraktik kan samtidigt nämnas att forskning inom området, och Riksrevisionens tidigare granskning, visar att effekterna av denna insats är mycket tveksamma dels i förhållande till avsatta resurser, dels i förhållande till de enskildas behov och förväntningar. Riksrevisionen menar också att andra studier anger att olika praktikåtgärder uppvisar små positiva, små negativa eller inte signifikanta sysselsättningseffekter jämfört med andra alternativ Samverkan och samarbete Som redan delvis framgår ovan finns ett upparbetat samarbete mellan parterna, Viadidakt Arbetsmarknad, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Detta har under det senaste året kommit att utvecklas ytterligare. Bland annat genom att handläggare från Arbetsförmedlingen finns inom verksamheten en dag/vecka och då medverkar i kartläggningsarbetet och uppläggningen av deltagarnas individuella handlingsplaner, och vid uppföljningen av dessa. Regelbundna uppföljnings- och planeringsmöten sker också mellan Viadidakt Arbetsmarknadsledning och Försörjningsstödsenhetens verksamhetschef samt i samverkansteamet. Kommentar Samarbetet och samverkansformerna mellan parterna har under slutet av 2012 varit föremål för uppföljning och revidering. En ny överenskommelse, som gäller från , är utarbetad och fastställd mellan parterna. 18 av 23

21 4. Bedömning Nedan följer en sammantagen bedömning av granskningsresultatet i förhållande till de kontrollmål som är fastställda för granskningen. Kontrollmål 1 Det finns mål och riktlinjer för arbetet och insatserna för att hjälpa enskilda personer att bli självförsörjande. Mål Granskningen visar att det finns mål och fastställda politiska ambitioner när det gäller att minska såväl arbetslösheten i kommunen som försörjningsstödskostnaderna. De övergripande målen fastställda av fullmäktige finns konkretiserade i resultatmål och åtaganden inom berörda nämnder. Målen följs upp årligen. Uppnådda resultat och effekter beskrivs huvudsakligen i kvantitativa termer i Viadidaktnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut. Redovisad grad av måluppfyllelse år 2012 pekar i flera fall på oförändrat eller försämrade resultat jämfört med tidigare mål och fastställda ambitionsnivåer. Riktlinjer och rutinbeskrivningar Det finns inga fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar som i detalj beskriver vad som ingår i verksamheten. För Viadidakt Arbetsmarknads arbete och insatser gäller de processbeskrivningar som tagits fram i samverkan mellan parterna för ungdomar respektive för vuxna. Dessa processbeskrivningar beskriver de huvudsakliga delarna och respektive parts roll i arbetet med att stötta och hjälpa enskilda till egen försörjning alternativt studier. Den närmare roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna framgår av den överenskommelse som fastställs för ett verksamhetsår i taget och som årligen ska följas upp och revideras. Kontrollmål 2 Det finns metoder för att bedöma behov av insatser, samt det finns individuella handlingsplaner. Metoder Granskningen visar att det finns metoder och ett utvecklat arbetssätt när det gäller att kartlägga enskildas bakgrund och utgångsläge. Olika mallar och kartläggningsinstrument finns och används. 19 av 23

22 Metodutvecklingen sker även genom att ta tillvara erfarenheter från olika projekt, huvudsakligen finansierade av ESF 2, exempelvis EgenKraft och ISAK. Samtidigt framförs från verksamheten behov av resurs- och kompetensförstärkning genom bland annat arbetspsykolog och arbetsterapeut eftersom de enskilda deltagare som remitteras in till verksamheten har allt mer komplexa och sammansatta behov. Behovet av ekonomisk hjälp anges av verksamheten inte enbart hänga samman med att enskilda saknar arbete och därmed egna inkomster som uppfyller kraven för en skälig levnadsnivå. Individuella handlingsplaner Granskningen visar att individuella handlingsplaner finns upprättade för samtliga deltagare, vilket ska ske enligt framtagna processbeskrivningar. För dessa planer finns en gemensam struktur och alla granskade handlingsplaner har en generell utformning. En majoritet av planerna har arbetspraktik som huvudsaklig aktivitet för de enskilda deltagarna. Kontrollmål 3 Överensstämmelse mellan till gång på insatser och behov. Granskningen visar att detta område behöver uppmärksammas i både kvantitativa som kvalitativa termer. Bedömningen är att det inte finns en överensstämmelse mellan dessa delar. Primärt handlar det om att inflödet av enskilda som ansöker om ekonomisk hjälp ökar, vilket speglar konjunkturen och förändringar i socialförsäkringssystemen. Andelen biståndsmottagare som under lång tid varit beroende av ekonomisk hjälp för sin försörjning ökar också. Mellan åren 2011 och 2012 uppgår ökningen till sammantaget till 5 procent i dessa båda grupper, vilka är den primära målgruppen för Viadidakt Arbetsmarknads insatser och åtgärder. I Viadidaktnämndens preliminära utkast till årsredovisning 2012 påpekas att det inte är en balans mellan verksamhetens insatser och de faktiska behoven. Samtidigt är det värt att notera att den nya överenskommelsen mellan parterna som gäller ett år framöver i kvantitativa termer inrymmer en kraftig höjning av antalet deltagare. Från nivån på cirka 220 deltagare år 2012 till 370 år En närmare utvärdering och genomlysning av arbetet och organisation inom Viadidakt Arbetsmarknad för att motverka respektive etablera vägar ur bidragsberoende behöver övervägas. Kontrollmål 4 Uppföljning och utvärdering av insatserna. Det finns inom Viadidakt upparbetade former för framför allt uppföljning. Den sker löpande av ansvarig handläggare eller coach och bygger på de rapporter som hand- 2 ESF = Europeiska socialfonden 20 av 23

23 ledare vid praktikplatsen regelbundet lämnar samt de redovisningar och återkopplingar som varje deltagare lämnar under den tid de är föremål för insatserna. Olika ansatser och försök har gjorts, efter det att deltagare har skrivits ut och avslutats vid Viadidakt, att följa upp uppnådda resultat och effekter för att på så sätt utvärdera verksamheten. De försök som genomförts hittills, enkätundersökningar, har haft för låg svarsfrekvens vilket gjort att någon närmare analys och slutsatser har kunnat dras. Behovet av att etablera fungerande utvärderingsmetoder är identifierat inom verksamheten. Utvecklingsinsatser behöver därför genomföras i kvalitativt avseende för att kunna utvärderas effekter och nytta av de olika insatserna. Det är samtidigt lämpligt att formerna för att följa upp och utvärdera effekter av insatserna sker i samverkan mellan Viadidakt och socialtjänsten. Båda dessa parter behöver följa upp och redovisa uppnådda effekter och nytta. För Viadidakts del handlar det om det egna arbetssättet, insatser och upprättade handlingsplaner. För Socialförvaltningen även om det arbete och insatser som genomförs i det enskilda ärendet men också i förhållande till biståndsbeslut och den genomförandeplan som ligger till grund för remitteringen och uppdraget till Viadidakt. Kontrollmål 5 Rutiner finns för samverkan och samarbete mellan parterna. Det finns en överenskommelse som tydliggör hur samverkan och samarbete ska fungera. Detta framgår av den överenskommelse om samverkan som upprättas och ingås varje verksamhetsår. Överenskommelsen ska vidare följas upp och revideras årligen Rekommendationer Den nya överenskommelsen Det är lämpligt att den nyligen träffade överenskommelsen mellan parterna lyfts upp och kommuniceras med ansvariga politiska organ i kommunen. De som formulerat resultatmål och åtaganden när det gäller att minska arbetslöshet och försörjningsstödskostnader. Dessa parter har också det övergripande ansvaret för det lokala arbetet och insatserna, att vägar ur bidragsberoende ska kunna etableras. Utöver den verksamhet och insatser som Viadidaktnämnden har ansvar för pågår insatser genom den så kallade Arbetslinjen. Den träffade överenskommelsen behöver innehållsmässigt harmoniera med Arbetslinjens intentioner och deltagare. Annars finns det en risk för att enskilda antingen ramlar mellan stolarna eller att det uppstår en rundgång i systemet, att enskilda går från den ena typen av insats till den andra utan att de övergripande eller individuella målen uppnås. Ytterst är det i denna fråga av vikt att socialtjänsten, som idag har en styrande roll vad gäller enskildas anvisning till både Viadidakt och till Arbetslinjen, genomför grundliga utredningar och bedömningar. Detta för att er- 21 av 23

24 bjudandet om insats och styrningen sker till de insatstyper som är bäst anpassad till de enskildas behov och förutsättningar. Utveckla och stärk formerna för uppföljning och utvärdering Över tiden har det pågått olika aktiviteter för att utveckla uppföljnings- och rapporteringsformerna mellan parterna. Framför allt mellan Viadidakt och socialförvaltningen. Månatligen ska nu rapporter lämnas till socialförvaltningen över bland annat antalet deltagare, hur många som går vidare till arbete och studier genom Viadidakt. Dock behöver formerna för utvärdering av uppnådda effekter och nytta utvecklas. Både på kort och längre sikt efter avslut vid Viadidakt. Det är lämpligt att denna utvärdering, både på målgrupps- som individuell nivå, utvecklas och struktureras så att det tillgodoser respektive samverkanspart och ansvarig nämnds behov och grunduppdrag. Det handlar om att kunna följa upp och utvärdera effekter och nytta i förhållande till de insatser som genomförs inom Viadidakts respektive till de genomförandeplaner som socialtjänsten upprättar för den beslutade biståndsinsatsen om kompetenshöjande verksamhet. Kompetensförstärkning Den primära målgruppen för Viadidakts verksamhet ökar, både när det gäller det totala antalet deltagare med insatsbehov som andelen enskilda med ett mycket långvarigt behov av ekonomisk hjälp. I den senare gruppen är det sannolikt att behovsbilden är mera komplex och inte enbart hänger samman med arbetslöshet. Mot den bakgrunden behöver det klarläggas om det finns behov av ytterligare kompetenser för att kunna möta upp målgruppen och de enskildas behov på ett mera utvecklat sätt. Behöver då denna kompetens utvecklas inom kommunen eller finns den att tillgå genom samverkanslösning med arbetsförmedlingen, landstinget eller annan part? Insatsutbud Den dominerande insatsen som genomförs till enskilda deltagarna är arbetspraktik, huvudsakligen vid de platser och praktikplatsverksamheter som finns inom Viadidakts egen verksamhet. Nationella studier, liksom Riksrevisionens tidigare granskning av den nationella arbetsmarknadspolitiken, pekar på tveksamma resultat i förhållande till kostnad respektive tveksamheter när det gäller uppnådda effekter och nytta i förhållande till uppsatta mål för åtgärden. Gjorda uppföljningar och statistikuppgifter inom verksamheten visar också på att antalet deltagare som går vidare till arbete eller studier är förhållandevis lågt. Uppföljning och utvärdering av arbetspraktikens effekter bör göras för att klarlägga för vilka deltagare i målgruppen som den fungerar respektive inte fungerar när det gäller att finna vägar ur bidragsberoende. Sannolikt är det så att verksamhetens insatsutbud behöver kompletteras och breddas med ytterligare åtgärder. 22 av 23

25 Lars Högberg Projektledare Kerstin Svensson Uppdragsledare 23 av 23

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Revisionsrapport Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Kramfors kommun November 2010 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 10 november

Läs mer

1. Sammanfattning... 2

1. Sammanfattning... 2 Revisionsrapport 1 / 2013 Anders More Arboga kommun Uppföljande granskning rörande vidtagna åtgärder för att hantera de höga kostnaderna för försörjningsstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013 Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun - Hur fungerar den? Maj 2013 Mats Carlström Mattias Norling Patrik Lidström Roland Lexén INLEDNING 4 BAKGRUND 4 UPPDRAG 4 METOD

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor LSS Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Uppdrag... 2 2.1. Revisionsfråga... 2 2.2. Metod... 2 3. Resultat

Läs mer

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Fredrik Ottosson Jard Larsson Emmaboda, Tingsryd och Uppvidinge 2013-09-19 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport SUNDSAM Slutrapport från ett arbetsmarknadsprojekt i Sundsvall i samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt kommunens arbetsmarknadsenhet Författare:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Johanna Ajneståhl-Rudén Dnr Son 2013/899 2015-05-15 1 (33) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD... 3 4. REDOVISNING...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28.

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. 1 Slutrapport för projektet personer som är sjuka och saknar en sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor Sofie Thor revisionskontoret Tel. 0470-410 62 Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden

Läs mer