Naturens mångfald Floristik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturens mångfald Floristik"

Transkript

1 Naturens mångfald Floristik Dagens föreläsning Intro. till floristik Genomgång av några vanliga växtfamiljer Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum (bilder tagna från Den virtuella floran

2 Ur kursplan Naturens mångfald (http://www.emg.umu.se/utbildning/kurser/kurs/?currentview=syllab us&code=5bi100) Moment 1. Floristik och insektsfaunistik 3,5 hp Moment 2. Geovetenskap 7,5 högskolepoäng Moment 3. Ekologi 4 högskolepoäng

3 Ur kursplan Naturens mångfald Moment 1. Floristik och insektsfaunistik 3,5 hp Avsnitt 1. Floristik 2hp Under avsnittet studeras de vanligaste svenska kärlväxtfamiljerna, identifiering av växtmaterial med hjälp av flora tränas. Under vilka olika mark- och lokalklimatiska förhållanden olika arter av kärlväxter förekommer studeras. Avsnittet ger också en introduktion till marklära, naturtyper samt kärlväxtinventeringar.

4 Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Identifiera de i norra Sverige vanligast förekommande växtarterna genom att använda bestämningslitteratur inhämta, bearbeta och redovisa floristisk information både muntligt och skriftligt (insamling av växter, inventeringsprotokoll) känna till viktiga biologiska tillämpningar och metoder (klassificering av naturtyper och inventeringsmetoder).

5 Upplägg Föreläsningar, växtfamiljer, intro till naturtyper och inventeringsmetoder Exkursioner (obligatoriska), inventeringsövning och artträning Nycklingsövningar inomhus (sal NC430, 440, NC280). Rölleka Achillea millefolium Styvmorsviol Viola tricolor Toppdån Galeopsis bifida Åkerförgätmigej Myosotis arvensis

6 Examination Exkursioner är obligatoriska (Nydala, Kust, Hässingsberget) Min. 60 arter ska noteras i en lista inkl. växtplats (individuellt) 20 växter ska pressas (grupp om 2-3), senast inlämning 21 september Nycklingstenta (19 september). 6-8 arter ska artbestämmas. Floran får användas ( Kroken )

7 Varför detta? Artkunskap kan leda till inventeringsjobb ofta en inkörsport till mer varaktiga jobb. Att kunna använda bestämningslitteratur som floror ett måste för många inventeringsjobb. Kunskap om klassificering av naturtyper och inventeringsmetoder nödvändigt i varierande jobb både som biolog och geovetare

8 Varför lära sig arter och namn? Om du ej vet namnen, Du saknar kunskap om tingen (Carl von Linné)

9 Floristik den gren av botaniken som utforskar floran Botanik = läran om växter (bilder tagna från Biology, Campell 2005 och Den virtuella floran Linnea Linnea borealis

10 Taxonomi: metoder och principer för klassificering. Att ordna organismer i grupper samt ge dessa namn. Ett taxon (pl. Taxa)är en grupp organismer som fått ett namn Systematik: studier av diversitet, släktskap och fylogeni (evolutionär historia) (oktober) Fjällnejlika Lychnis alpina

11 Hierarkisk klassificering Domän: Eukaryoter Rike: Växter Division (Fyla): Fröväxter (gömfröiga) Klass: Eudikotyledoner (äkta tvåhjärtbladiga) Ordning: Dipsacales Familj: Caprifoliaceae Släkte: Linnea Art: Linnea borealis Floristiken

12 Hur använder man floran? Bestämningsnycklar leder steg för steg fram till arten (läs och se. ex. s. 2-4 i Kroken) Huvudnyckel (s. 30) Familjenycklar Släktnycklar Läs noga alternativen och välj det som stämmer bäst överens med karaktärerna på den växt du har Lupp ett måste!!!

13 Hur använder man floran? Floran anger också växtplats, artens normala blomningstid, hur vanlig arten är och var den påträffats (se förkortningar s. 29) Lista över termer finns på s Ex. Silene dioica (s. 253) Fuktig gräsmark, löv och blandskog. Sk-TL ta (Öl. Gtl. r. SV-HS Skåne till Torneå Lappmark tämligen allmän, Öland och Gotland rar(= sällsynt.) SenVår till HögSommar

14 Vilka karaktärer används i bestämningsnycklarna Blomma eller ej, antal ståndare om blomma (huvudnyckeln, Linnés system) Form på blomställning (s ) Blommans form och färg (s. 19) Fruktens utseende (s ) Bladens form och hur de sitter vid stammen (s ) Stam (skott) och rotens form och förgrening(se s. 8-9) Hultbräken Phegopteris connectilis Läs och använd Kroken s.8-s.25!!!!!!!!

15 Se. sidor i Kroken Bladets morfologi

16 Blommans morfologi Se. sidor i Kroken

17 Undersittande hylle Översittande hylle Foder Krona

18 Blomställningar Se. sidor 16 i Kroken

19 Floristik genomgång av några växfamiljer Om du lär dig några vanliga växtfamiljers utseende så blir det enklare att använda floror!

20 Sporbildande kärlväxter Fräken. 1 familj (Equisetacae), 1 släkte (Equisetum) vanlig förr, nu ca. 15 arter i släktet Equisetum sporangier i toppen

21 Sporbildande kärlväxter Lummer, 2 familjer: Lycopodiaceae, Lycopodium (flertalet) Selaginellaceae, Selaginella sporangier i toppen (strobili) el. längs stammen äldsta linjen av kärlväxter

22 Sporbildande kärlväxter Ormbunkar, flera familjer (s ) Stora bladlika skott, Sporangierna på bladskiva, ofta i grupper (sori). Sori ibland på särskilda blad

23 FRÖVÄXTER Nakenfröiga, 700 arter, 3 familjer i Sverige (barrträd mfl.) fröet naket bakom ett fjäll har inga blommor eller frukter Gömfröiga arter, många familjer. fröet gömt inne i en frukt alla växter med blommor och frukter Enhjärtbladiga (monocotyledoner) =gräs, halvgräs, liljor, orkideer Tvåhjärtbladiga(dicotyledoner) =alla andra gömfröiga

24 Nakenfröiga Pinaceae tallväxter barrväxter har ofta kottar, skilda han- och honkottar Honkotte Hankotte Tall Pinus sylvestis Andra nakenfröiga familjer -Cupressaceae, cypressväxter (ex. en.) -Taxaceae, ex. idegran -Cycadaceae, kottepalmer

25 Tvåhjärtbladiga gömfröiga växter Träd, buskar, ris och örter Nygrodda frön har två hjärtblad Blad med fjäderformiga nerver ~94 familjer (vi tar upp 20st) Bok fjädergrenad nervatur Snöbär - buske Blåbär - ris Gulvial - ört

26 Familjer med fria kronblad.och 10 eller färre ståndare Ex. på familjer Polygonaceae Caryophyllaceae Brassicaceae Fabaceae Geraniaceae Violaceae Onagraceae Apiaceae

27 Polygonaceae -slideväxter Stipelslida vid varje led Oftast enkla spiralställda blad Blommor små i knippe eller ax Frukt 2-3 kantig nöt oftast omgiven av hinnlika hylleblad Fjällsyra Oxyria digyna Trampört Polygonum aviculare Gårdsskräppa Rumex longifolius

28 Caryophyllaceae - Nejlikväxter 5-talig symmetrisk blomma Kronblad ofta flikade Stam regelbundet gaffelgrenad ofta tjockare leder Korsvis motsatta blad (oftast) Strandglim Silene uniflora Rödblära Silene dioica Lundarv Stellaria nemoralis Grässtjärnblomma Stellaria graminea

29 Brassicaceae - korsblommiga 4-talig blomma, 6 ståndare: 4 långa 2 korta Blad ofta spiralställda & parflikiga Ofta bladrosett vid marken Frukt = skida Raps Brassica napus Sandtrav Cardaminopsis arenosa Sumpfräne Rorippa palustris Penningört Thlaspi arvense

30 Fabaceae - ärtväxter Örter, buskar, träd Blomma fjärilslik oregelbunden 5-talig, 9 ståndare hopväxta till rör, 1 fri Frukt= balja (ex. Acacia, lupin, ärtor) Blad parbladiga el. fingrade uddblad eller klänge med stipler, Strandvial Lathyrus japonicus

31 Geraniaceae - nävefamiljen 5-talig blomma, 10 ståndare Långnäbbad klyvfrukt Blommor ofta i par (få arter i Vb) Midsommarblomster, blomma och frukt Geranium sylvaticum Blodnäva Geranium sanguineum

32 Violaceae - violer i Sverige ett släkte, Viola 5-talig blomma med sporre, 2 kronblad vanligen uppåt, 5 ståndare tätt samman (ser ut som fjällika bihang) Blad enkla, ofta hjärt el. njulika Frukt kapsel, uppsprickande i tre valv. Kärrviol Viola palustris Styvmorsviol Viola tricolor

33 Onagraceae - dunörtväxter 4-talig blomma, ståndare 2 el. 8 Översittande hylle, rödvioletta-vita blommor Frukt kapsel, frön ibland med hårtofs (få arter i Vb) Mjölkört, blommor och frukter Epilobium angustifolium Amerikansk dunört Epilobium adenocaulon

34 Apiaceae - flockblommiga Blomställning i enkel eller dubbel flock Stjälk ihålig Bladbas ofta slidlikt vidgad Små 5-taliga blommor med litet eller inget foder Frukt klyvfrukt Kryddväxter (ex. dill) Giftiga (Björnloka) Kirskål Aegopodium podagraria Dill Anethum graveolens Fjällkvanne Angelica archangelica

35 Familjer med fria kronblad.och fler än 10 ståndare Exempel på familjer: Rosacaceae Ranuculaceae

36 Rosaceae - rosväxter Träd, buskar, örter (4-) 5-talig blomma 10-många ståndare på ringformat fäste Blad i spiral, ofta tandade och med stipler Frukt nöt, balkapsel, stenfrukt, äpplefrukt Älggräs Filipendula ulmaria Åkerbär Rubus arctica Hägg Prunus padus Vildapel Malus sylvestris

37 Ranuculaceae - ranunkelväxter Örter, sällan buskar (klängande) Varierade blomtyper, ofta 5-talig 10-många ståndare fria (fäster under fruktämnena Blad strödda, ofta flikiga, stipler saknas. Frukt nöt, baljkapsel, sällan ett bär. Många giftiga Fjällsmörblomma Ranunculus nivalis Akleja Aquilegia vulgaris Vitsippa Anemone nemorosa Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum Revsmörblomma Ranunculus repens

38 Växter med sammanvuxna kronblad Exempel på familjer: Rubiaceae Boraginaceae Lamiacaceae Scrophulariaceae Campanulaceae Asteraceae

39 Rubiaceae- måror Blad enkla 4-8st i krans Små blommor, i knippen eller huvudlika samlingar. vanl. 4-taliga utan tydligt foder Vanligen 4-kantig stjälk Stormåra, stjälk och blad, blommor Galium album Gulmåra Galium verum

40 Boraginaceae - strävbladiga Blad & stjälk oftast strävt håriga Blad strödda, rund stam Blomma oftast radiärsymmetriskt/ svagt zygomorf Blommor i ensidigt skruvknippe 4-delad klyvfrukt, Fjällförgätmigej Myosotis decumbens Gurkört Borago officinalis

41 Scrophulariaceae - Lejongapsväxter 5-flikig krona, 2-läppig eller nästan regelbunden (ibland sporre) Blad strödda, motsatta, el. kranställda Ståndare vanligen 4 (Veronica 2) Frukt 2-rummig kapsel Ögontröst Euphrasia stricta Ärenpris Veronica officinalis Ängsskallra Rhinanthus angustifolius Gulsporre Linaria vulgaris Fingerborgsblomma Digitalis purpurea

42 Lamiaceae - Kransblommiga Foder resp. krona sambladiga (2 läppiga) Stjälk ofta 4-kantig med korsvis motsatta blad Aromatiska (kryddor) Ståndare 4 sällan 2, vanligen 2 korta 2 långa Frukt klyvfrukt med 4 nötlika delfrukter Åkermynta Mentha arvensis Ängssalvia Salvia pratensis Oregano Origanum vulgare

43 Scrophulariaceae-Boraginaceae-Lamiaceae

44 Campanulaceae - klockväxter 5-talig klocklik blomma, 5 ståndare, förenade eller fria Ibland med mjölksaft Frukt ofta kapsel med många frön Få arter i Vb Ängsklocka Campanula patens Liten blåklocka Campanula rotundifolia Notblomster Lobelia dortmanna

45 Ericacae - ljungväxter Flera med sambladig krona, vissa fribladiga fleråriga örter, ris eller buskar Vintergröna blad, läderartade, fjäll- el.barrlika ibland lövfällande 4 el. 5-talig blomma, ofta urnlik. Ögonpyrola Moneses uniflora Blåbär Vaccinium myrtillus Ljung Calluna vulgaris

46 Asteraceae - Korgblommiga Blomställning i huvudlik korg, omgiven av holk med fjäll. sambladiga kronblad av två typer (ibland ena eller andra typen ibland båda) strålblommor (kantblommor) i kanten av korg tratt- eller rörlika diskblommor i mitten av korg Blommans foder ofta ombildat till hår eller fjäderpensel Höstfibbla Prästkrage

47 Asteraceae - Korgblommiga Blomställning i huvudlik korg, omgiven av holk med fjäll. sambladiga kronblad av två typer (ibland ena eller andra typen ibland båda) strålblommor (kantblommor) i kanten av korg tratt- eller rörlika diskblommor i mitten av korg Blommans foder ofta ombildat till hår eller fjäderpensel Höstfibbla Prästkrage

48 Maskros Prästkrage Renfana Blåklint

49 Några tips! 1) Använd all info. som finns i floran + föreläsningsanteckningar 2) Lär dig känna igen vissa växtfamiljer då behöver du inte räkna ståndare. 3) Anteckna i floran 4) Markera familjer i floran ex. med post-it lappar 5) Granska alla karaktärer, t.ex bladform, hårighet, färg, storlek, växtplats etc. 6) Använd lupp!

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 2 2010 Årg. 28 NR 2 2010 ÅRGÅNG 28 ISSN 0283-8524 Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), lokalförening av Svenska

Läs mer

Domän Eukarya. Endosymbiontteorin

Domän Eukarya. Endosymbiontteorin Bildserien visar ciliaten Ophrydium versatile. De stora ringarna markerar framdelen med cilier. De små ringarna visar en födopartikel som individen försöker fånga. Domän Eukarya En eukaryot cell är betydligt

Läs mer

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 2 2009 Årg. 27 NR 2 2009 ÅRGÅNG 27 ISSN 0283-8524 Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), lokalförening av Svenska

Läs mer

Gräsröjaren bättre än sitt rykte!

Gräsröjaren bättre än sitt rykte! Gräsröjaren bättre än sitt rykte! Att använda gräsröjare med plastlina som slåttermetod har under lång tid setts med oblida ögon av naturvårdare och är oftast förbjudet när det gäller skötseln av värdefulla

Läs mer

Blomväxter i biologi 1

Blomväxter i biologi 1 Lärarutbildningen Fakulteten för Samhälle och Ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Blomväxter i biologi 1 En undersökning gällande elevers vardagsupplevelse och förförståelse kring

Läs mer

Info om Herbariet 2015

Info om Herbariet 2015 Info om Herbariet 2015 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

Växter i sötvatten. Innehåll. Malmö Naturskola, 2013

Växter i sötvatten. Innehåll. Malmö Naturskola, 2013 Växter i sötvatten Innehåll Andmat... 2 Fräken... 2 Gul svärdslilja... 2 Kabbeleka... 3 Kaveldun... 4 Näckros... 5 Säv... 6 Vass... 7 Pilblad... 8 Vattenmynta... 8 Vattenmöja... 8 1 Andmat Andmat är en

Läs mer

Var och en som planerar en tur i markerna,

Var och en som planerar en tur i markerna, 17(2) Daphne 1 Redaktören har ordet Var och en som planerar en tur i markerna, oavsett om det gäller en blomexkursion eller bara vanligt skogsmys, har säkert känt en viss vånda i den tidiga morgonstunden.

Läs mer

Vem är släkt med vem? En inblick i systematikerns laboratorium

Vem är släkt med vem? En inblick i systematikerns laboratorium Vem är släkt med vem? En inblick i systematikerns laboratorium M änniskan har ända sedan språket utvecklades gett namn åt både djur och växter i sin omgivning. Forntidens jägare och samlare behövde berätta

Läs mer

TRÄD OCH TRÄ. Natur- och kulturstig. Målgrupp: Mellanstadium gymnasium

TRÄD OCH TRÄ. Natur- och kulturstig. Målgrupp: Mellanstadium gymnasium TRÄD OCH TRÄ Natur- och kulturstig Målgrupp: Mellanstadium gymnasium Träd och trä Lär känna 15 träd och buskar och deras användning I den botaniska trädgården på Fredriksdal finns alla Skånes vildväxande

Läs mer

Vegetationshistoria från Arlandaområdet, Uppland. En pollenanalytisk undersökning från lokalerna Halmsjön, Sköttvreten och Piparberg

Vegetationshistoria från Arlandaområdet, Uppland. En pollenanalytisk undersökning från lokalerna Halmsjön, Sköttvreten och Piparberg Vegetationshistoria från Arlandaområdet, Uppland En pollenanalytisk undersökning från lokalerna Halmsjön, Sköttvreten och Piparberg Sven Karlsson Kvartärgeologiska institutionen, Stockholms universitet,

Läs mer

Artkunskap och systematik

Artkunskap och systematik ILl. Anders Rådén, ArtDatabanken Artkunskap och systematik Är det viktigt att veta vad växterna och djuren heter? För att kunna urskilja de enskilda arterna i myllret av levande organismer och för att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... sid 2 Historik... sid 3 Vad menas med örter?... sid 5 Beredning... sid 5 Några örter... sid 8 Källförteckning... sid 15 1 INLEDNING När jag bestämde mig för att kunskapssöka

Läs mer

Kulturväxtsläktingar något att bry sig om

Kulturväxtsläktingar något att bry sig om Kulturväxtsläktingar något att bry sig om En arbetsgrupp försöker identifiera vilka vilda släktingar till våra kulturväxter som vi behöver särskilt ta vara på. Här redogör de för bakgrun den till arbetet.

Läs mer

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd Örtaboken av Tina Skilje Alkryd INNEHÅLL Örtaboken... 1 Inledning... 5 Vad denna bok handlar om... 5 Avsnitt 1:... 7 Varför odla örter?... 7 Kulinariska örter Kryddväxter.... 7 Aromatiska örter... 8 Dekorativa

Läs mer

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd Örtaboken av Tina Skilje Alkryd Innehåll Örtaboken... 1 Inledning... 5 Vad denna bok handlar om... 5 Avsnitt 1:... 7 Varför odla örter?... 7 Kulinariska örter Kryddväxter.... 7 Aromatiska örter... 8 Dekorativa

Läs mer

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRFATTARNAS FÖRORD 1. INLEDNING 1.1. Uppdraget 1.2. Arbetsmetodik 2. ÖAR INOM DJURÖARKIPELAGEN 3. TOPOGRAFI 3.1. Allmänt 3.2. Nivåförändring 3.3. Sjöbotten 4.

Läs mer

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Konsulter Sonia Wallentinus - Conec konsulterande ekologer Hans-Georg Wallentinus - Conec

Läs mer

Medlemstidning. Nr 3-4 * dec 2014. DBW:s Botaniska Trädgårds Vänner

Medlemstidning. Nr 3-4 * dec 2014. DBW:s Botaniska Trädgårds Vänner Medlemstidning Nr 3-4 * dec 2014 DBW:s Botaniska Trädgårds Vänner 2015 Så här fortsätter Du att vara eller bli medlem: Genom att betala in medlemsavgiften (150:- för enskilda personer och 500:- för organisationer)

Läs mer

Fröodling en översikt

Fröodling en översikt Fröodling en översikt Anders Skarlind Detta kapitel vänder sig framför allt till dig, som vill få en överblick över hur man odlar frö. Först kommer lite teori och sen kortfattade odlingsanvisningar. Är

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Med naturens tecken: hitta utan karta och kompass

Med naturens tecken: hitta utan karta och kompass Med naturens tecken: hitta utan karta och kompass Pär Leijonhufvud $\ BY: 11 maj 2015 C Att kunna hitta utan karta och kompass är mycket användbart. Kompasser kan gå sönder, kartor kan blåsa bort, man

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Må bra med. Allemansrätten. Ett informationsmaterial om allemansrätten, friluftsliv och ätliga växter.

Må bra med. Allemansrätten. Ett informationsmaterial om allemansrätten, friluftsliv och ätliga växter. Må bra med Allemansrätten Ett informationsmaterial om allemansrätten, friluftsliv och ätliga växter. Vad är friluftsliv Friluftsliv, definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter Magnus Jacobsson och Inger Sigstam Matematiska institutionen 1. Introduktion Matematik på grundnivå är till stor del ett övningsämne, man lär sig matematik

Läs mer

ELLIS NATURSTIG. Ask (Fraxinus excelsior) Gammal och stor Asken är ett praktfullt träd som kan bli uppemot 500 år och växa sig 30 meter högt.

ELLIS NATURSTIG. Ask (Fraxinus excelsior) Gammal och stor Asken är ett praktfullt träd som kan bli uppemot 500 år och växa sig 30 meter högt. Ask (Fraxinus excelsior) Askens knoppar liknar en svart kungakrona passande för asagudarnas världsträd. Trädet ser lite skräpigt ut på vintern det är fröna som sitter kvar, till domherrens stora glädje.

Läs mer

Inledning växten som tar sig upp genom sprickan i stenläggningen är inbäddad i en hel värld av relationer. Rötterna sträcker sig ned mot jordens

Inledning växten som tar sig upp genom sprickan i stenläggningen är inbäddad i en hel värld av relationer. Rötterna sträcker sig ned mot jordens växten som tar sig upp genom sprickan i stenläggningen är inbäddad i en hel värld av relationer. Rötterna sträcker sig ned mot jordens medelpunkt, utforskar och förvandlar jorden genom att ta upp vatten

Läs mer

att starta Lycka till!

att starta Lycka till! att starta feministcirkel Feministcirklar utgår först och främst från vad de som vill delta i cirkeln har lust att prata om, eller göra, så det bästa är att bygga upp varje cirkel speciellt för just er

Läs mer

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand BIOLOGI Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand ISBN 978-91-47-08594-1 2013 Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand och Liber AB Redaktion: Peter Larshammar Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör:

Läs mer