Naturens mångfald Floristik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturens mångfald Floristik"

Transkript

1 Naturens mångfald Floristik Dagens föreläsning Intro. till floristik Genomgång av några vanliga växtfamiljer Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum (bilder tagna från Den virtuella floran

2 Ur kursplan Naturens mångfald (http://www.emg.umu.se/utbildning/kurser/kurs/?currentview=syllab us&code=5bi100) Moment 1. Floristik och insektsfaunistik 3,5 hp Moment 2. Geovetenskap 7,5 högskolepoäng Moment 3. Ekologi 4 högskolepoäng

3 Ur kursplan Naturens mångfald Moment 1. Floristik och insektsfaunistik 3,5 hp Avsnitt 1. Floristik 2hp Under avsnittet studeras de vanligaste svenska kärlväxtfamiljerna, identifiering av växtmaterial med hjälp av flora tränas. Under vilka olika mark- och lokalklimatiska förhållanden olika arter av kärlväxter förekommer studeras. Avsnittet ger också en introduktion till marklära, naturtyper samt kärlväxtinventeringar.

4 Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Identifiera de i norra Sverige vanligast förekommande växtarterna genom att använda bestämningslitteratur inhämta, bearbeta och redovisa floristisk information både muntligt och skriftligt (insamling av växter, inventeringsprotokoll) känna till viktiga biologiska tillämpningar och metoder (klassificering av naturtyper och inventeringsmetoder).

5 Upplägg Föreläsningar, växtfamiljer, intro till naturtyper och inventeringsmetoder Exkursioner (obligatoriska), inventeringsövning och artträning Nycklingsövningar inomhus (sal NC430, 440, NC280). Rölleka Achillea millefolium Styvmorsviol Viola tricolor Toppdån Galeopsis bifida Åkerförgätmigej Myosotis arvensis

6 Examination Exkursioner är obligatoriska (Nydala, Kust, Hässingsberget) Min. 60 arter ska noteras i en lista inkl. växtplats (individuellt) 20 växter ska pressas (grupp om 2-3), senast inlämning 21 september Nycklingstenta (19 september). 6-8 arter ska artbestämmas. Floran får användas ( Kroken )

7 Varför detta? Artkunskap kan leda till inventeringsjobb ofta en inkörsport till mer varaktiga jobb. Att kunna använda bestämningslitteratur som floror ett måste för många inventeringsjobb. Kunskap om klassificering av naturtyper och inventeringsmetoder nödvändigt i varierande jobb både som biolog och geovetare

8 Varför lära sig arter och namn? Om du ej vet namnen, Du saknar kunskap om tingen (Carl von Linné)

9 Floristik den gren av botaniken som utforskar floran Botanik = läran om växter (bilder tagna från Biology, Campell 2005 och Den virtuella floran Linnea Linnea borealis

10 Taxonomi: metoder och principer för klassificering. Att ordna organismer i grupper samt ge dessa namn. Ett taxon (pl. Taxa)är en grupp organismer som fått ett namn Systematik: studier av diversitet, släktskap och fylogeni (evolutionär historia) (oktober) Fjällnejlika Lychnis alpina

11 Hierarkisk klassificering Domän: Eukaryoter Rike: Växter Division (Fyla): Fröväxter (gömfröiga) Klass: Eudikotyledoner (äkta tvåhjärtbladiga) Ordning: Dipsacales Familj: Caprifoliaceae Släkte: Linnea Art: Linnea borealis Floristiken

12 Hur använder man floran? Bestämningsnycklar leder steg för steg fram till arten (läs och se. ex. s. 2-4 i Kroken) Huvudnyckel (s. 30) Familjenycklar Släktnycklar Läs noga alternativen och välj det som stämmer bäst överens med karaktärerna på den växt du har Lupp ett måste!!!

13 Hur använder man floran? Floran anger också växtplats, artens normala blomningstid, hur vanlig arten är och var den påträffats (se förkortningar s. 29) Lista över termer finns på s Ex. Silene dioica (s. 253) Fuktig gräsmark, löv och blandskog. Sk-TL ta (Öl. Gtl. r. SV-HS Skåne till Torneå Lappmark tämligen allmän, Öland och Gotland rar(= sällsynt.) SenVår till HögSommar

14 Vilka karaktärer används i bestämningsnycklarna Blomma eller ej, antal ståndare om blomma (huvudnyckeln, Linnés system) Form på blomställning (s ) Blommans form och färg (s. 19) Fruktens utseende (s ) Bladens form och hur de sitter vid stammen (s ) Stam (skott) och rotens form och förgrening(se s. 8-9) Hultbräken Phegopteris connectilis Läs och använd Kroken s.8-s.25!!!!!!!!

15 Se. sidor i Kroken Bladets morfologi

16 Blommans morfologi Se. sidor i Kroken

17 Undersittande hylle Översittande hylle Foder Krona

18 Blomställningar Se. sidor 16 i Kroken

19 Floristik genomgång av några växfamiljer Om du lär dig några vanliga växtfamiljers utseende så blir det enklare att använda floror!

20 Sporbildande kärlväxter Fräken. 1 familj (Equisetacae), 1 släkte (Equisetum) vanlig förr, nu ca. 15 arter i släktet Equisetum sporangier i toppen

21 Sporbildande kärlväxter Lummer, 2 familjer: Lycopodiaceae, Lycopodium (flertalet) Selaginellaceae, Selaginella sporangier i toppen (strobili) el. längs stammen äldsta linjen av kärlväxter

22 Sporbildande kärlväxter Ormbunkar, flera familjer (s ) Stora bladlika skott, Sporangierna på bladskiva, ofta i grupper (sori). Sori ibland på särskilda blad

23 FRÖVÄXTER Nakenfröiga, 700 arter, 3 familjer i Sverige (barrträd mfl.) fröet naket bakom ett fjäll har inga blommor eller frukter Gömfröiga arter, många familjer. fröet gömt inne i en frukt alla växter med blommor och frukter Enhjärtbladiga (monocotyledoner) =gräs, halvgräs, liljor, orkideer Tvåhjärtbladiga(dicotyledoner) =alla andra gömfröiga

24 Nakenfröiga Pinaceae tallväxter barrväxter har ofta kottar, skilda han- och honkottar Honkotte Hankotte Tall Pinus sylvestis Andra nakenfröiga familjer -Cupressaceae, cypressväxter (ex. en.) -Taxaceae, ex. idegran -Cycadaceae, kottepalmer

25 Tvåhjärtbladiga gömfröiga växter Träd, buskar, ris och örter Nygrodda frön har två hjärtblad Blad med fjäderformiga nerver ~94 familjer (vi tar upp 20st) Bok fjädergrenad nervatur Snöbär - buske Blåbär - ris Gulvial - ört

26 Familjer med fria kronblad.och 10 eller färre ståndare Ex. på familjer Polygonaceae Caryophyllaceae Brassicaceae Fabaceae Geraniaceae Violaceae Onagraceae Apiaceae

27 Polygonaceae -slideväxter Stipelslida vid varje led Oftast enkla spiralställda blad Blommor små i knippe eller ax Frukt 2-3 kantig nöt oftast omgiven av hinnlika hylleblad Fjällsyra Oxyria digyna Trampört Polygonum aviculare Gårdsskräppa Rumex longifolius

28 Caryophyllaceae - Nejlikväxter 5-talig symmetrisk blomma Kronblad ofta flikade Stam regelbundet gaffelgrenad ofta tjockare leder Korsvis motsatta blad (oftast) Strandglim Silene uniflora Rödblära Silene dioica Lundarv Stellaria nemoralis Grässtjärnblomma Stellaria graminea

29 Brassicaceae - korsblommiga 4-talig blomma, 6 ståndare: 4 långa 2 korta Blad ofta spiralställda & parflikiga Ofta bladrosett vid marken Frukt = skida Raps Brassica napus Sandtrav Cardaminopsis arenosa Sumpfräne Rorippa palustris Penningört Thlaspi arvense

30 Fabaceae - ärtväxter Örter, buskar, träd Blomma fjärilslik oregelbunden 5-talig, 9 ståndare hopväxta till rör, 1 fri Frukt= balja (ex. Acacia, lupin, ärtor) Blad parbladiga el. fingrade uddblad eller klänge med stipler, Strandvial Lathyrus japonicus

31 Geraniaceae - nävefamiljen 5-talig blomma, 10 ståndare Långnäbbad klyvfrukt Blommor ofta i par (få arter i Vb) Midsommarblomster, blomma och frukt Geranium sylvaticum Blodnäva Geranium sanguineum

32 Violaceae - violer i Sverige ett släkte, Viola 5-talig blomma med sporre, 2 kronblad vanligen uppåt, 5 ståndare tätt samman (ser ut som fjällika bihang) Blad enkla, ofta hjärt el. njulika Frukt kapsel, uppsprickande i tre valv. Kärrviol Viola palustris Styvmorsviol Viola tricolor

33 Onagraceae - dunörtväxter 4-talig blomma, ståndare 2 el. 8 Översittande hylle, rödvioletta-vita blommor Frukt kapsel, frön ibland med hårtofs (få arter i Vb) Mjölkört, blommor och frukter Epilobium angustifolium Amerikansk dunört Epilobium adenocaulon

34 Apiaceae - flockblommiga Blomställning i enkel eller dubbel flock Stjälk ihålig Bladbas ofta slidlikt vidgad Små 5-taliga blommor med litet eller inget foder Frukt klyvfrukt Kryddväxter (ex. dill) Giftiga (Björnloka) Kirskål Aegopodium podagraria Dill Anethum graveolens Fjällkvanne Angelica archangelica

35 Familjer med fria kronblad.och fler än 10 ståndare Exempel på familjer: Rosacaceae Ranuculaceae

36 Rosaceae - rosväxter Träd, buskar, örter (4-) 5-talig blomma 10-många ståndare på ringformat fäste Blad i spiral, ofta tandade och med stipler Frukt nöt, balkapsel, stenfrukt, äpplefrukt Älggräs Filipendula ulmaria Åkerbär Rubus arctica Hägg Prunus padus Vildapel Malus sylvestris

37 Ranuculaceae - ranunkelväxter Örter, sällan buskar (klängande) Varierade blomtyper, ofta 5-talig 10-många ståndare fria (fäster under fruktämnena Blad strödda, ofta flikiga, stipler saknas. Frukt nöt, baljkapsel, sällan ett bär. Många giftiga Fjällsmörblomma Ranunculus nivalis Akleja Aquilegia vulgaris Vitsippa Anemone nemorosa Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum Revsmörblomma Ranunculus repens

38 Växter med sammanvuxna kronblad Exempel på familjer: Rubiaceae Boraginaceae Lamiacaceae Scrophulariaceae Campanulaceae Asteraceae

39 Rubiaceae- måror Blad enkla 4-8st i krans Små blommor, i knippen eller huvudlika samlingar. vanl. 4-taliga utan tydligt foder Vanligen 4-kantig stjälk Stormåra, stjälk och blad, blommor Galium album Gulmåra Galium verum

40 Boraginaceae - strävbladiga Blad & stjälk oftast strävt håriga Blad strödda, rund stam Blomma oftast radiärsymmetriskt/ svagt zygomorf Blommor i ensidigt skruvknippe 4-delad klyvfrukt, Fjällförgätmigej Myosotis decumbens Gurkört Borago officinalis

41 Scrophulariaceae - Lejongapsväxter 5-flikig krona, 2-läppig eller nästan regelbunden (ibland sporre) Blad strödda, motsatta, el. kranställda Ståndare vanligen 4 (Veronica 2) Frukt 2-rummig kapsel Ögontröst Euphrasia stricta Ärenpris Veronica officinalis Ängsskallra Rhinanthus angustifolius Gulsporre Linaria vulgaris Fingerborgsblomma Digitalis purpurea

42 Lamiaceae - Kransblommiga Foder resp. krona sambladiga (2 läppiga) Stjälk ofta 4-kantig med korsvis motsatta blad Aromatiska (kryddor) Ståndare 4 sällan 2, vanligen 2 korta 2 långa Frukt klyvfrukt med 4 nötlika delfrukter Åkermynta Mentha arvensis Ängssalvia Salvia pratensis Oregano Origanum vulgare

43 Scrophulariaceae-Boraginaceae-Lamiaceae

44 Campanulaceae - klockväxter 5-talig klocklik blomma, 5 ståndare, förenade eller fria Ibland med mjölksaft Frukt ofta kapsel med många frön Få arter i Vb Ängsklocka Campanula patens Liten blåklocka Campanula rotundifolia Notblomster Lobelia dortmanna

45 Ericacae - ljungväxter Flera med sambladig krona, vissa fribladiga fleråriga örter, ris eller buskar Vintergröna blad, läderartade, fjäll- el.barrlika ibland lövfällande 4 el. 5-talig blomma, ofta urnlik. Ögonpyrola Moneses uniflora Blåbär Vaccinium myrtillus Ljung Calluna vulgaris

46 Asteraceae - Korgblommiga Blomställning i huvudlik korg, omgiven av holk med fjäll. sambladiga kronblad av två typer (ibland ena eller andra typen ibland båda) strålblommor (kantblommor) i kanten av korg tratt- eller rörlika diskblommor i mitten av korg Blommans foder ofta ombildat till hår eller fjäderpensel Höstfibbla Prästkrage

47 Asteraceae - Korgblommiga Blomställning i huvudlik korg, omgiven av holk med fjäll. sambladiga kronblad av två typer (ibland ena eller andra typen ibland båda) strålblommor (kantblommor) i kanten av korg tratt- eller rörlika diskblommor i mitten av korg Blommans foder ofta ombildat till hår eller fjäderpensel Höstfibbla Prästkrage

48 Maskros Prästkrage Renfana Blåklint

49 Några tips! 1) Använd all info. som finns i floran + föreläsningsanteckningar 2) Lär dig känna igen vissa växtfamiljer då behöver du inte räkna ståndare. 3) Anteckna i floran 4) Markera familjer i floran ex. med post-it lappar 5) Granska alla karaktärer, t.ex bladform, hårighet, färg, storlek, växtplats etc. 6) Använd lupp!

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin Bildflora över en lund nära Grimstaskogen Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin FÖRORD Intresset för att förbättra kunskapen om växter dykte upp då jag gjorde en bildflora tillsammans

Läs mer

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Växtrikets historia Botanik Läran om växter Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Studeras på alla nivåer; molekylär, genetisk och

Läs mer

ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR. Vildinsamlade och odlade i Sverige. Pratensis AB

ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR. Vildinsamlade och odlade i Sverige. Pratensis AB ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR Vildinsamlade och odlade i Sverige Pratensis AB 1 2 4 3 5 6 3 Välkommen till PRATENSIS! Svenska ängsfröer, ängsplantor och ängsrådgivning En blomsteräng blommar, doftar och lever.

Läs mer

Blåklint. Älskat åkerogräs. Årets växt 2013. Svenska Botaniska Föreningen

Blåklint. Älskat åkerogräs. Årets växt 2013. Svenska Botaniska Föreningen Blåklint Älskat åkerogräs Svenska Botaniska Föreningen Årets växt 2013 1 Blåklint V ad vore ett svenskt midsommarfirande utan en bukett med blåklint på bordet? Nästan lika viktig som matjessillen? Men

Läs mer

Juni 2015. Ärlinghem. Blommor

Juni 2015. Ärlinghem. Blommor Juni 2015 Ärlinghem Blommor Pelargonia Pelargonier är ett släkte i familjen näveväxter med över 250 kända arter. Släktet består av örter, halvbuskar och buskar. Blommorna har fem kronblad, de två övre

Läs mer

Info om Herbariet 2015

Info om Herbariet 2015 Info om Herbariet 2015 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Konsulter Sonia Wallentinus - Conec konsulterande ekologer Hans-Georg Wallentinus - Conec

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

Ängsvegetation. Fördelar med ängsvegetation. Med våra system för ängsvegetation kan en naturlig miljö snabbt skapas.

Ängsvegetation. Fördelar med ängsvegetation. Med våra system för ängsvegetation kan en naturlig miljö snabbt skapas. 76 Torräng anlagd med ängsfrö 8 år efter sådd. Var kan ängsvegetation användas? kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper för allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.

Läs mer

Infoblad Orkesta kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo. Mindre växter

Infoblad Orkesta kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo. Mindre växter Infoblad Orkesta kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo De månader som står först för varje växt är de månaderna där växten sin blomningsperiod. Övrig information innefattar beskrivning av

Läs mer

En liten kurs om hur växternas vetenskapliga namn är uppbyggda. Texten är skriven av Ulf Eliasson och är hämtad från Allt om Trädgårds Forum.

En liten kurs om hur växternas vetenskapliga namn är uppbyggda. Texten är skriven av Ulf Eliasson och är hämtad från Allt om Trädgårds Forum. En liten kurs om hur växternas vetenskapliga namn är uppbyggda. Texten är skriven av Ulf Eliasson och är hämtad från Allt om Trädgårds Forum. 1. Växternas namn - artbegreppet Något att ha med sig genom

Läs mer

Infoblad Frösunda kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo. Mindre växter. Gullviva [olika färg hybrider] (Primula veris)

Infoblad Frösunda kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo. Mindre växter. Gullviva [olika färg hybrider] (Primula veris) Infoblad Frösunda kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo Mindre växter Gullviva [olika färg hybrider] (Primula veris) April-maj. Gullvivan är ett vanligt inslag under vår-försommarmånaderna

Läs mer

Besvärliga fjällarter. Difficult mountain species

Besvärliga fjällarter. Difficult mountain species Besvärliga fjällarter Difficult mountain species Lycopodium annotinum ssp alpestre nordlummer. Insnörpta års skott. The shoots are constricted between the yearly shoots Lycopodium annotinum ssp alpestre

Läs mer

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Kärlväxtinventering i Femöre

Läs mer

Erfarenheter av slåttehumle (vallhumla) och kløverhumle från Sverige - status och möjliga tiltik (åtgärder)

Erfarenheter av slåttehumle (vallhumla) och kløverhumle från Sverige - status och möjliga tiltik (åtgärder) Erfarenheter av slåttehumle (vallhumla) och kløverhumle från Sverige - status och möjliga tiltik (åtgärder) Björn Cederberg, entomolog (ArtDatabanken Uppsala) bjorn.cederberg@slu.se Tidigare utbredning

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Domän Eukarya. Endosymbiontteorin

Domän Eukarya. Endosymbiontteorin Bildserien visar ciliaten Ophrydium versatile. De stora ringarna markerar framdelen med cilier. De små ringarna visar en födopartikel som individen försöker fånga. Domän Eukarya En eukaryot cell är betydligt

Läs mer

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden.

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. 3-betygsarbete i systematisk botanik av Inger Almgren och Birgitta Gelang Fältstudier utförda år 1971. - I - Innehållsförteckning Sid. Inledning 2

Läs mer

FotoFlora. Maria Rehnberg. Våtarv - Stellaria media

FotoFlora. Maria Rehnberg. Våtarv - Stellaria media Våtarv - Stellaria media Våtarv är allmän i hela Sverige. Den är vanlig på fuktig, kväverik mark så som trädgårdar, vägkanter och lövskogar. Våtarv är en ettårig växt som växer i glesa mattor. Bladen är

Läs mer

Älskade Pelargoner...

Älskade Pelargoner... Stjärnpelargon Bladen spetsigt flikiga, liknar lönnblad. Blommorna är stjärnformiga, lite spretiga. Även dubbla sorter finns, de är charmigt rufsiga. blomjord. Plocka bort vissna blommor och blad efter

Läs mer

Användbara växter i skog och mark

Användbara växter i skog och mark Användbara växter i skog och mark Pär Leijonhufvud & Svenska Överlevnadssällskapet Tredje upplagan, 2014 Växternas delar och deras användningsområden Rötter Växter lagrar ofta näring i rötterna, normalt

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Gräsröjaren bättre än sitt rykte!

Gräsröjaren bättre än sitt rykte! Gräsröjaren bättre än sitt rykte! Att använda gräsröjare med plastlina som slåttermetod har under lång tid setts med oblida ögon av naturvårdare och är oftast förbjudet när det gäller skötseln av värdefulla

Läs mer

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god smak som lämpar sig väl för saft- och vintillverkning.

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

Växter i sötvatten. Innehåll. Malmö Naturskola, 2013

Växter i sötvatten. Innehåll. Malmö Naturskola, 2013 Växter i sötvatten Innehåll Andmat... 2 Fräken... 2 Gul svärdslilja... 2 Kabbeleka... 3 Kaveldun... 4 Näckros... 5 Säv... 6 Vass... 7 Pilblad... 8 Vattenmynta... 8 Vattenmöja... 8 1 Andmat Andmat är en

Läs mer

Etablering och skötsel av blommande kantzoner i odlingslandskapet erfarenheter från projektet Mångfald På Slätten

Etablering och skötsel av blommande kantzoner i odlingslandskapet erfarenheter från projektet Mångfald På Slätten Slutseminarium Bioenergi och biologisk mångfald från gräsmarker Alnarp 17 dec 2014. Etablering och skötsel av blommande kantzoner i odlingslandskapet erfarenheter från projektet Mångfald På Slätten Petter

Läs mer

BLOMKÅLSSKOTT LILA BLOMKÅLSSKOTT BROCCOLIBLOMMA VIT. Uniktlistan. Ugglarp. Ugglarp. Ugglarp. Ugglarps Grönt. Ugglarps Grönt.

BLOMKÅLSSKOTT LILA BLOMKÅLSSKOTT BROCCOLIBLOMMA VIT. Uniktlistan. Ugglarp. Ugglarp. Ugglarp. Ugglarps Grönt. Ugglarps Grönt. BLOMKÅLSSKOTT LILA BLOMKÅLSSKOTT BROCCOLIBLOMMA VIT Finns att köpa 0,9 kg 112,00 kr / kg Finns att köpa 0,9 kg 112,00 kr / kg Finns att köpa 5 ask 29,00 kr / ask Unika varor sälj och levereras av AB 0346-714440

Läs mer

Exempel på färgplanscher i katalogen.

Exempel på färgplanscher i katalogen. Exempel på färgplanscher i katalogen. F 49 Vinterkyndel F 50 Vit nysrot F 51 Vitsenap F 52 Vitsippa F 53 Våradonis F 54 Åbrodd F 55 Äkta malört F 56 Ängsvädd F 57 Stor blåklocka F 58 Klottistel Exempel

Läs mer

Blommornas taktik vid pollinering Tina D Hertefeldt Enheten för Biodiversitet, Ekologihuset, Lunds universitet

Blommornas taktik vid pollinering Tina D Hertefeldt Enheten för Biodiversitet, Ekologihuset, Lunds universitet Blommornas taktik vid pollinering Tina D Hertefeldt Enheten för Biodiversitet, Ekologihuset, Lunds universitet (http://www.beatricebiologist.com/2010/11/coevolution.html) Blommans delar Stigma eller märke

Läs mer

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 3 2012 Årg. 30 NR 3 2012 ÅRGÅNG 30 ISSN 0283-8524 Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), lokalförening av Svenska

Läs mer

Bzzzz hur konstigt det än kan låta

Bzzzz hur konstigt det än kan låta Bzzzz hur konstigt det än kan låta Järva motorbana bidrar till att både viktiga sällsynta och utrotningshotade insekter och växter som annars skulle dö ut i området! Banområdet har under 1900-talet varit

Läs mer

PRAKTISKA LÄKEÖRTER. Henriette Kress

PRAKTISKA LÄKEÖRTER. Henriette Kress PRAKTISKA LÄKEÖRTER Henriette Kress INNEHÅLL Recept och råd Att plocka örter...6 Rätt att plocka... 6 Känn din ört...6 Plocka med förnuft... 7 Var ska du plocka?...7 Skydda bestånden... 7 Plockningskärl...

Läs mer

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper 13.3 Växtinventering Östberget Till: Östersunds Kommun Martin Jacobsson, Johanna Eriksson Uppdrag Jämtlands Botaniska Sällskap har fått i uppdrag att leverera underlag, ur botaniskt perspektiv, som delvis

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... sid 2 Historik... sid 3 Vad menas med örter?... sid 5 Beredning... sid 5 Några örter... sid 8 Källförteckning... sid 15 1 INLEDNING När jag bestämde mig för att kunskapssöka

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Carl von Linné och naturens ordning

Carl von Linné och naturens ordning Carl von Linné och naturens ordning Inledning Jag har valt att skriva om Carl von Linnés (1707-1778) sexualsystem. Min tanke med uppsatsen är att presentera systemet på ett så enkelt och lättillgängligt

Läs mer

RANUNCULUS aconitifolius Pleniflorus FYLLD STORMHATTSRANUNKEL vit. fylld blomma. 50 cm. jun-jul 45:-

RANUNCULUS aconitifolius Pleniflorus FYLLD STORMHATTSRANUNKEL vit. fylld blomma. 50 cm. jun-jul 45:- PERENNER R-S 2015 RANUNCULUS aconitifolius Pleniflorus RANUNCULUS aconitifolius Pleniflorus FYLLD STORMHATTSRANUNKEL vit. fylld blomma. 50 cm. jun-jul 45:- RANUNCULUS gramineus RANUNCULUS gramineus Gräsranunkel

Läs mer

Adress: Telefon: Telefax: E-post

Adress: Telefon: Telefax: E-post 1 Giftiga växter Av Maj 2004 och Jan.2007 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning..4. När sker förgiftning?.4. Djurens skyddsmekanismer..5. Hur yttrar sig växtförgiftning?..5. Hur undvika växtförgiftning?.6.

Läs mer

Må bra med. Allemansrätten. Ett informationsmaterial om allemansrätten, friluftsliv och ätliga växter.

Må bra med. Allemansrätten. Ett informationsmaterial om allemansrätten, friluftsliv och ätliga växter. Må bra med Allemansrätten Ett informationsmaterial om allemansrätten, friluftsliv och ätliga växter. Vad är friluftsliv Friluftsliv, definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande

Läs mer

Naturinventering av Murmästar detaljplaneområde i Bosund, Larsmo

Naturinventering av Murmästar detaljplaneområde i Bosund, Larsmo Naturinventering av Murmästar detaljplaneområde i Bosund, Larsmo Mattias Kanckos Juni 2012 Innehållsförteckning Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 1. Inledning 2

Läs mer

Bakgrunden till denna studie är en bit

Bakgrunden till denna studie är en bit En fyrtioårig fröbank i en före detta åker Fröbanken är mycket viktig för många arters spridning i tiden, vilket författarna kunde konstatera då ett tätt granbestånd avverkades. De fick bland annat glädjen

Läs mer

Medelhavet. flyttar norrut

Medelhavet. flyttar norrut John och Kerstin Rogers räknar med att de har en av Sveriges sydligaste palmodlingar. Samtidigt är den nog också en av Europas nordligaste palmodlingar. Medelhavet Text: Carro Wendt Foto: Pernilla Wästberg

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Blomman är växternas glädje Fotokalender 2007-2008 Carl von Linné 300 år Till minne av Blomsterkungens lappländska resa Juli Lapsk alpros, rhododendron lapponicum, på Oarjep Garránistjåhkkå. På samma

Läs mer

49:- 25:- 149:- Amaryllis. Alfresco. Inspiration. Dörrkrans Kottestjärna. Pynta julen i klassiskt rött eller vintrigt vitt!

49:- 25:- 149:- Amaryllis. Alfresco. Inspiration. Dörrkrans Kottestjärna. Pynta julen i klassiskt rött eller vintrigt vitt! Inspiration tips & råd www.bogrönt.se Advent 2012 Dörrkrans Kottestjärna 149:- Ord. pris 198:- Pynta julen i klassiskt rött eller vintrigt vitt! Ord. pris 69:- Alfresco 49:- Julkruka Paragon 13,4x12 cm

Läs mer

Vegetationshistoria från Arlandaområdet, Uppland. En pollenanalytisk undersökning från lokalerna Halmsjön, Sköttvreten och Piparberg

Vegetationshistoria från Arlandaområdet, Uppland. En pollenanalytisk undersökning från lokalerna Halmsjön, Sköttvreten och Piparberg Vegetationshistoria från Arlandaområdet, Uppland En pollenanalytisk undersökning från lokalerna Halmsjön, Sköttvreten och Piparberg Sven Karlsson Kvartärgeologiska institutionen, Stockholms universitet,

Läs mer

Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar.

Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar. Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar. Foto: Lennart Bratt Bild 2. Tjocka mattor av ris, mossa eller lav breder

Läs mer

Potamogetonfloran i Hedemora

Potamogetonfloran i Hedemora Potamogetonfloran i Hedemora Håkan Persson Inledning Hedemora kommun består av socknarna Hedemora, Garpenberg och Husby. Kommunen kan väl sägas vara ett av de rikaste områdena i Dalarna när det gäller

Läs mer

Att ta belägg / pressa växter

Att ta belägg / pressa växter Att ta belägg / pressa växter Lätt att göra rätt, svårare att göra p erfekt Torbjörn Tyler, museiintendent Varför? För att visa för eftervärden vilken växt/art du studerat För att eftervärden skall kunna

Läs mer

Området för pollinations- och spridningsbiologi. Skylttexter och karta

Området för pollinations- och spridningsbiologi. Skylttexter och karta Området för pollinations- och spridningsbiologi Skylttexter och karta Området för pollinations- och spridningsbiologi Foto: Eva Dalin Det här är ett område i Bergianska trädgården med syfte att visa hur

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Naturvärdesinventering vid Fagerslätt, Huskvarna

Naturvärdesinventering vid Fagerslätt, Huskvarna Naturvärdesinventering vid Fagerslätt, Huskvarna Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad art och naturvårdsart...

Läs mer

TENTAMEN, Systematik 2012-05-02

TENTAMEN, Systematik 2012-05-02 TENTAMEN, Systematik 2012-05-02 EMG, Umeå universitet, Ulla Carlsson-Granér och Anders Nilsson Tentamensformalia Kursens namn: 5BI090 Ekologi och Systematik 15 hp, moment systematik VT12 Datum: 2012-05-02

Läs mer

men - du får inte skada stängsel och. du måste stänga grindarna efter dig.

men - du får inte skada stängsel och. du måste stänga grindarna efter dig. EKOLOGI ALLEMANSRÄTTEN I Sverige får man röra sig fritt i skog och mark. Man får också plocka svamp, bär och blommor, även om man inte äger marken som de växer på. Detta kallas för allemansrätten. Men

Läs mer

Maskrosbladen är så starkt urindrivande att ett av dess franska namn är "pissenlit", kissa i sängen.

Maskrosbladen är så starkt urindrivande att ett av dess franska namn är pissenlit, kissa i sängen. Maskros MASKROS Maskrosbladen är så starkt urindrivande att ett av dess franska namn är "pissenlit", kissa i sängen. Taraxacum-arter; på finska voikukka. Maskrosen kan föröka sig både könsligt (en annan

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet

Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet Besök Mark kommuns utställning på Kinna huvudbibliotek som pågår fram till 30 augusti. Utställningen handlar bland annat om att bin och blommor

Läs mer

Växtpärm Rhododendron

Växtpärm Rhododendron Sida 1 av 9 Växtpärm Rhododendron Här har jag samlat mina favoriter bland den fantastiska växtgruppen Rhododendron. Det är sorter som är beprövade och som håller ett väldigt högt prydnadsvärde. Priser

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

36:- 290:- Äntligen vår. VÅR2011 En tidning från Blekingeplantan i Nättraby med erbjudande och trädgårdskunskap. Borstnejlika.

36:- 290:- Äntligen vår. VÅR2011 En tidning från Blekingeplantan i Nättraby med erbjudande och trädgårdskunskap. Borstnejlika. VÅR2011 En tidning från Blekingeplantan i Nättraby med erbjudande och trädgårdskunskap Äntligen vår Borstnejlika. 36:- Dianthus barbatus. 290:- 10 st Rabattväxt som finns i massor av färger. Blommar bäst

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Gör det enkelt och roligt att leva sunt.

Gör det enkelt och roligt att leva sunt. Sida 1 av 5 Email not displaying correctly? View it in your browser. GreppaLivet nyhetsbrev nr 6-2011, augusti. Gör det enkelt och roligt att leva sunt. Augusti! Sommarfrukost! Vad är väl mera sommar än

Läs mer

Buskvicker Vicia dumetorum

Buskvicker Vicia dumetorum Buskvicker Vicia dumetorum Beskrivning. Buskvicker är en flerårig ört vars klättrande stjälkar kan bli uppemot två meter långa. Blommorna är rödvioletta och sitter i skaftade, glesa klasar. Blommar under

Läs mer

Calluna ÅRG. 29 2012 NR 4 ISSN 2000-2335

Calluna ÅRG. 29 2012 NR 4 ISSN 2000-2335 Calluna 29(4) 2012 Calluna Utgiven i samarbete mellan VÄSTERGÖTLANDS BOTANISKA FÖRENING och BOTANISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG Redaktör: Sanna Fant ÅRG. 29 2012 NR 4 ISSN 2000-2335 VÄSTERGÖTLANDS BOTANISKA

Läs mer

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Två kurser i en 5DV105 - Programmeringsteknik med Python och MATLAB Programmeringsteori Föreläsningar om Python Färdighetsövning Laborationer i Python 5DV106 - Programmering i Python Praktisk

Läs mer

Att möta Linné Germund Sellgren

Att möta Linné Germund Sellgren Att möta Linné Germund Sellgren Carl von Linné Carl von Linné föddes för trehundra år sedan och är ihågkommen för sitt botaniska kunnande, sina landskapsresor, men också en aldrig sinande nyfikenhet och

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Namn Efternamn. Namn Efternamn. Namn Efternamn. Samtliga motiv finns även som tackkort. 4033 Hjärta, noter 18 Ängsklocka. * 1 oktober 1916 5 juli 2012

Namn Efternamn. Namn Efternamn. Namn Efternamn. Samtliga motiv finns även som tackkort. 4033 Hjärta, noter 18 Ängsklocka. * 1 oktober 1916 5 juli 2012 4033 Hjärta, noter 18 Ängsklocka 41 Linnea 6615 Fuchsia Begravningsgudstjänt 16 Kungsängslilja 6618 Förgätmigej 15 Skogsstjärna 51 Prästkrage 6621 Röd näckros 6622 Vit näckros 47 Kors o ax 39 Ljung 42

Läs mer

100:- 79:- 279:- LAVENDEL. 4st 100:- Mängder av växter som är riktiga fjärilsmagneter SPARA

100:- 79:- 279:- LAVENDEL. 4st 100:- Mängder av växter som är riktiga fjärilsmagneter SPARA Inspiration, tips & råd. VI ÄR SVERIGES TRÄDGÅRDSMÄSTARE Inspiration, tips och råd för både hem och trädgård. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. www.bogront.se st LAVENDEL ST JÄTTEBLÅBÄR 79:- 00:- Mängder

Läs mer

Kulturväxtsläktingar något att bry sig om

Kulturväxtsläktingar något att bry sig om Kulturväxtsläktingar något att bry sig om En arbetsgrupp försöker identifiera vilka vilda släktingar till våra kulturväxter som vi behöver särskilt ta vara på. Här redogör de för bakgrun den till arbetet.

Läs mer

Program och tackkort. Program och tackkort TIMGLASET. Begravningsbyrån. Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Program och tackkort. Program och tackkort TIMGLASET. Begravningsbyrån. Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund Program och tackkort Program och tackkort Begravningsbyrån TIMGLASET Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund Standardformat är 11x16 cm men korten går även att få i andra format. 7130 Blommande

Läs mer

Stenparkens växter. Kom och njut av kryddväxter, gammaldags läkeväxter och den japanska hörnan

Stenparkens växter. Kom och njut av kryddväxter, gammaldags läkeväxter och den japanska hörnan Stenparkens växter Kom och njut av kryddväxter, gammaldags läkeväxter och den japanska hörnan Välkommen till Stenparken Stenparken vid Geologiska muséet anlades 2001 och 2006 av Borlänge kommun. Intressanta

Läs mer

Blomväxter i biologi 1

Blomväxter i biologi 1 Lärarutbildningen Fakulteten för Samhälle och Ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Blomväxter i biologi 1 En undersökning gällande elevers vardagsupplevelse och förförståelse kring

Läs mer

HANTVERKARGÅRDEN INTRAPRENADEN SOMMARDESIGNKONTORET 2006 LJUSDAL/OVANÅKER

HANTVERKARGÅRDEN INTRAPRENADEN SOMMARDESIGNKONTORET 2006 LJUSDAL/OVANÅKER HANTVERKARGÅRDEN INTRAPRENADEN SOMMARDESIGNKONTORET 2006 LJUSDAL/OVANÅKER UPPDRAGET FORMULERING&BEGRÄNSNING Uppdragets mål är att utveckla Intraprenadens/Hantverkargårdens utomhusmiljö. Målet är att skapa

Läs mer

Bonusmaterial. Min naturlogg. Innehåll Lektionsförslag 2 Lekar 3 4 Vi följer året i naturen 5 8 Facit 9

Bonusmaterial. Min naturlogg. Innehåll Lektionsförslag 2 Lekar 3 4 Vi följer året i naturen 5 8 Facit 9 Bonusmaterial Min naturlogg Innehåll Lektionsförslag 2 Lekar 3 4 Vi följer året i naturen 5 8 Facit 9 Lektionsförslag Ätligt och gott Förberedelser: Skriv ut bilder på sådant som går att äta i naturen;

Läs mer

Kursvärdering 2014: GEOA73; Dinosauriernas värld (lärare: Johan Lindgren, Mats Eriksson, Per Ahlberg, Johan Gren, Vivi Vajda)

Kursvärdering 2014: GEOA73; Dinosauriernas värld (lärare: Johan Lindgren, Mats Eriksson, Per Ahlberg, Johan Gren, Vivi Vajda) Kursvärdering 2014: GEOA73; Dinosauriernas värld (lärare: Johan Lindgren, Mats Eriksson, Per Ahlberg, Johan Gren, Vivi Vajda) SAMMANSTÄLLNING BASERAD PÅ 27 SVAR (1) (2) (3) 4% (4) 33% (5) 63% (1) (2) (3)

Läs mer

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Var ska vi dra gränsen för vad som ska vara med i värderingen? Arbetet med Alnarpsmodellen

Läs mer

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Av Eva Hedström Idag har de flesta av oss tillgång till dator med Internet-uppkoppling. Men hur gör man för att hitta rätt information? Oavsett om

Läs mer

Inledning växten som tar sig upp genom sprickan i stenläggningen är inbäddad i en hel värld av relationer. Rötterna sträcker sig ned mot jordens

Inledning växten som tar sig upp genom sprickan i stenläggningen är inbäddad i en hel värld av relationer. Rötterna sträcker sig ned mot jordens växten som tar sig upp genom sprickan i stenläggningen är inbäddad i en hel värld av relationer. Rötterna sträcker sig ned mot jordens medelpunkt, utforskar och förvandlar jorden genom att ta upp vatten

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Måltidspedagogik i vardagen

Måltidspedagogik i vardagen Hanna Sepp, FD Måltidspedagogik i vardagen Upplägg Folkhälsomål Miljökvalitetsmål Läroplan & allmänna råd för pedagogisk omsorg Känt Gott 1 Folkhälsomål 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Naturstig = upplevelsestig

Naturstig = upplevelsestig Naturstig = upplevelsestig Föräldradag på förskolan eller aktivitetsdag för hela skolan? Redovisning av ett arbetsområde? Det finns många användningstillfällen för en stig som inbjuder till nyfikenhet

Läs mer

BOTANISKA STRÖVTÅG I RUDERATMARKER. AV LARS LÖNNHAG.

BOTANISKA STRÖVTÅG I RUDERATMARKER. AV LARS LÖNNHAG. BOTANISKA STRÖVTÅG I RUDERATMARKER. AV LARS LÖNNHAG. Ruderatmark kan närmast översättas med skräpmark. Det kan vara sådant som tippar, jordhögar, hamnområden, lastkajer, bangårdar och grusplaner. Sannatippen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 1 Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 Medlemmar Vid 2007 års slut hade Botaniska sällskapet 272 medlemmar (varav 2 hedersmedlemmar och 3 ständiga medlemmar). Antalet utbytesprenumerationer

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A)

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) HT 2007 1 Detta PM syftar till att ge er mera detaljerad information om kursen utöver vad

Läs mer

Artinventering och bygga näringskedjor

Artinventering och bygga näringskedjor Artinventering och bygga näringskedjor Laila Erlandsson-Skough Gunilla Karlsson Naturorienterande ämnen och teknik för lärare, F-3, 15 hp Examinator: 2013-05-17 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Tittar man på bladen hos en ampelfackla (Aeschynanthus) ser man att de är tjocka

Tittar man på bladen hos en ampelfackla (Aeschynanthus) ser man att de är tjocka Gloxiniaväxter Saintpaulian med sina violformade, färgglada blommor och sidenmjuka blad är en av våra mest älskade krukväxter. Den hör till familjen gloxiniaväxter som hyser en mängd intressanta och lättodlade

Läs mer

Ekosystemtjänster i svenska skogar. Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

Ekosystemtjänster i svenska skogar. Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Ekosystemtjänster i svenska skogar Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet SKOG TRÄD SKOG DJUR BÄR SVAMPAR TRÄD SKOG BÄR DJUR SVAMPAR JAKT TRÄD SKOG BÄR DJUR

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

19. Kryddor: 95 925 ANIS Hel... KRAV... 4 x 500 g... Gröna bladet.. 97 925 ANIS Hel, Hink... KRAV... Hink/4 kg... Beställningsvara! Gröna bladet..

19. Kryddor: 95 925 ANIS Hel... KRAV... 4 x 500 g... Gröna bladet.. 97 925 ANIS Hel, Hink... KRAV... Hink/4 kg... Beställningsvara! Gröna bladet.. 19. Kryddor: 90 925 ANIS Hel... KRAV... 12 x 60 g... Ljusgrön ettårig ört (Pimpinella anisum). Anisens frön används som krydda i bröd och likör. 95 925 ANIS Hel... KRAV... 4 x 500 g... 97 925 ANIS Hel,

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

TENTAMEN: Tentamensdatum 2011-05-11. Naturläkemedel och kosttillskott 6,5 hp (3FA005)

TENTAMEN: Tentamensdatum 2011-05-11. Naturläkemedel och kosttillskott 6,5 hp (3FA005) UMEÅ UNIVERSITET Kemiska institutionen Studentexpeditionen TENTAMEN Tentamensdatum 2011-05-11 KOD STUDIEKURS: TENTAMEN: SKRIVTID: 9.00-13.00 HJÄLPMEDEL: Receptarieutbildningen Naturläkemedel och kosttillskott

Läs mer