Uppföljning: Importen av frukt till Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning: Importen av frukt till Sverige"

Transkript

1 Uppföljning: Importen av frukt till Sverige Februari 2009

2 Författare: Annika Torstensson Foto framsida: Latinamerikagrupperna Publicering: Februari, 2009 Webbplats: Denna skrift har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida, som dock ej medverkat vid utformningen och ej heller tar ställning till skriftens innehåll.

3 UPPFÖLJNING: Svenska importörer förstärker sitt etikarbete men brister i uppföljningen Låga löner, hälsorisker och begränsade fackliga rättigheter är exempel på några av de problem som säsongsarbetare i den chilenska och sydafrikanska fruktindustrin ofta utsätts för. Det visade SwedWatchs studie SwedWatchs uppföljning visar att de tre största importörerna av färsk frukt till Sverige idag i högre grad prioriterar långsiktiga samarbeten med sina leverantörer. Företagen har gjort sina etiska krav tydligare i deras avtal med leverantörer, men de har varit sena med att införa system för att kontrollera att deras krav följs. Ett av de tre största inköpsföretagen, som bland annat levererar frukt till Coop, kontrollerar fortfarande inte arbetsvillkoren hos sina leverantörer på ett systematiskt sätt och övriga två bör involvera arbetare och fackföreningar mer i sina kontroller. SwedWatchs uppföljning bygger på intervjuer gjorda från Sverige samt på skriftligt material. SwedWatch har inte genomfört någon fältstudie för att kontrollera villkoren för arbetare i den chilenska och sydafrikanska fruktindustrin. Svenska konsumenter har blivit vana vid färsk frukt året runt. Detta är möjligt tack vare import från länder utanför EU ofta utvecklingsländer med svagare arbets- och miljölagstiftning än i Europa. Exporten av färsk frukt har de senaste årtiondena blivit en viktig del av många långinkomstländers ekonomier och har skapat jobb inte minst för många kvinnor. SwedWatchs undersökning från 2005 avslöjade dock svåra förhållande för anställda hos fruktproducenter som exporterade till den svenska marknaden i två av dessa länder; Chile och Sydafrika. Enligt studien från 2005 var villkoren sämst för de säsongsanställda och så är det fortfarande i Chile, enligt Pamela Caro på CEDEM, en chilensk kvinnoorganisation som arbetar för säsongsanställdas rättigheter var 55 procent av alla som jobbade inom fruktindustrin i Chile tillfälligt anställda, och bland kvinnorna var andelen ändå högre: hela 70 procent av kvinnorna arbetade endast en del av året. Ett av de främsta problemen för säsonganställda i den chilenska fruktindustrin är fortfarande sämre lön och villkor än fast anställda. Många saknar kunskap om sina rättigheter och är rädda för att framföra klagomål eftersom de fruktar för att förlora jobbet. De senaste åren har en rad strejker och aktioner genomförts av chilenska fruktarbetare men utan några större resultat. Detta beror bland annat på att tillfälligt anställda i jordbrukssektorn enbart har rätt att förhandla kollektivt om deras arbetsgivare går med på det, vilket strider mot ILO:s konvention 98 om rätten att organisera sig. En annan inskränkning i de chilenska fruktarbetarnas fackliga rättigheter är att de enligt lag är förbjudna att strejka under skördesäsong. I Chile har problemen för de säsonganställda även uppmärksammats politiskt antogs en ny lag för kontraktsanställda. Enligt lagen måste företag visa att de följer chilensk lag för inhyrd och visstidsanställd personal. Pamela Caro är positiv till att lagen är antagen men säger att det är för tidigt att kunna se något resultat av den. De tre största svenska importörerna köper samtliga frukt från Chile, bland annat äpplen, päron, kiwi, avacado och citrusfrukter. CEDEM driver bland annat projekt för att stärka organisationer för säsongsanställda och för att påverka frukt- och vinindustrin att ta ansvar för hela sin produktionskedja. Organisationen har släppt en rad rapporter som finns att ladda ner på deras hemsida

4 De svenska importörerna Fruktimporten till Sverige domineras fortfarande av de tre importörer som SwedWatch granskade 2005; ICA, Everfresh AB och SABA Frukt och Grönt. Bolagens respektive kundkretser har dock förändrats något. Everfreshs största kund är Coop men bolaget säljer också till Willys, Hemköp och Bergendalsgruppen (AG: s, City Gross och Vi-handlarna). ICA säljer till de egna handlarna medan SABA Frukt och Grönts största kund är Axfood där Hemköp, PrisXtra och Willys ingår. De svenska importörerna köper idag i princip enbart frukt som är certifierad enligt den internationella standarden Global Gap eller likvärdiga initiativ. Global Gap hette tidigare EurepGAP och är en certifiering som begränsar användningen av bekämpningsmedel och ställer krav på hygien och kvalitet. Förutom miljökrav omfattar Global Gap krav på anställdas hälsa och säkerhet men inte deras rättigheter. Global Gap kontrollerar årligen samtliga producenter, men arbetsvillkor omfattas alltså inte. SwedWatch har kontaktat de tre importörerna för att fråga hur de ser på sitt leverantörsansvar och om de har utvecklat sitt CSR-arbete sedan SwedWatchs studie publicerades Everfresh ägs av det internationella bolaget Total Produce och arbetar med ramavtal för sina leverantörer. I avtalen står det att leverantören ska följa FN:s konvention för mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner samt att lönen ska vara skälig. Enligt Paulina Luedkte, kvalitetsansvarig på Everfresh, har företaget sedan 2005 förtydligat avtalen genom att skriva att exportören eller kooperativet det köper ifrån har ansvaret för att se till att företagets etiska krav uppfylls hos producenterna. Everfresh har också lagt till kontrollfrågor för att försäkra sig om att leverantörerna har tagit till sig innehållet och företaget köper i dag enbart frukt från exportörer eller leverantörer som Everfresh har kontrakt med. Under 2008 har Everfresh lagt över ansvaret för kontroller av leverantörer från inköpspersonalen till miljöoch kvalitetsansvariga. Inköparna fokuserar på att köpa och har inte rätt förkunskaper om exempelvis pesticider och miljö. Därför har vi bestämt att kvalitetsansvariga ska ta över kontrollen, säger Paulina Luedtke. Företaget har arbetat fram en metod för bedömning av leverantörer samt ett protokoll där även arbetsvillkor ingår. Detta nya sätt att arbeta håller dock fortfarande på att utvecklas och under 2008 besökte Everfreshs kvalitetsansvariga enbart producenter i Italien. Det innebär att det hittills bara är inköpare som har besökt producenter i utvecklingsländer. Under 2008 besökte inköparna Chile, Argentina och Sydafrika. Paulina Luedtke säger att inköparna även tittar på arbetsförhållanden, men hon uppger att företaget inte kontrollerar villkoren för anställda på ett systematiskt sätt. Inköparna är ute i packhusen och på odlingarna och kollar hur det ser ut. Men jag skulle vilja säga att det mer har handlat om att skaffa sig en allmän bild. De har inte suttit ner och enskilt intervjuat arbetare om exempelvis arbetstider, säger hon. Jörgen Steen, chef och ansvarig för inköpsutveckling, kvalitet och miljö på Total Produce Nordic, säger att inköparna regelbundet besöker företagets cirka 450 leverantörer. Han säger att företaget talar med många arbetare under sina besök, men uppger att det sker på deras arbetsplats och oftast i närvaro av en person i chefsställning. Hur många leverantörer som företagets kvalitetsansvariga kommer att kontrollera under 2009 är ännu inte

5 klart, inte heller exakt hur kontrollerna av arbetsvillkor kommer att genomföras i framtiden. Vi är inne i en utvecklingsprocess och kommer att börja i de länder där vi känner oss minst trygga, där exempelvis leverantörerna är nya, säger Jörgen Steen. Säsongsanställda ska omfattas av samma rättigheter som andra anställda, enligt de avtal Everfresh har med sina leverantörer. Att säsonganställda i exempelvis Chile har begränsade rättigheter enligt lag är inget som företaget har uppmärksammat eller tagit något ansvar för. Kommentarer från SwedWatch Everfresh bör: Genomföra regelbundna kontroller av att krav på anställdas rättigheter följs och utbilda de som utför kontrollerna i frågor som rör arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Samarbeta med lokala fackföreningar och organisationer för att få in deras synpunkter om arbetarnas situation hos producenterna. Särskilt uppmärksamma säsongsanställdas situation hos leverantörer i länder där deras rättigheter riskerar att kränkas och där de inte har samma rättigheter enligt lokal lag. ICA ägs till 60 procent av livsmedelskoncernen Ahold. ICA:s sociala krav på sina fruktleverantörer grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Kraven står med i avtal med leverantörerna. Sedan SwedWatchs förra rapport publicerades 2005 har ICA gjort kraven på sina leverantörer tydligare så att det klart framgår att eventuella underleverantörer också omfattas av dem, enligt Mats Jakobsson, inköpschef för frukt på ICA. ICA uppger att företaget köper cirka 90 till 95 procent direkt från fruktproducenter runt om i världen. Resten köps från exempelvis andra importörer i Holland. ICA ställer samma etiska krav på dessa, men Mats Jakobsson säger att företaget inte har samma kontroll över hur denna frukt är odlad. Du får ju så att säga ett företag emellan. Det gäller för oss att ta kontroll över informationen, att systematisera detta på ett bra sätt. ICA:s målsättning är att enbart köpa frukt direkt från producenter, men Mats Jakobsson tror att det blir svårt att genomföra i praktiken på grund av att frukt är färskvara. Om leveranser exempelvis blir försenade är företaget tvunget att skaffa frukten på annat sätt, säger han förlitade sig ICA främst på Global Gaps (dåvarande EurepGaps) kontroller, som alltså inte omfattar arbetarnas rättigheter. Sedan 2008 kräver ICA att alla företagets fruktleverantörer ska delta i BSCI, Business Social Compliance Inititiative. BSCI är ett företagsstyrt initiativ för att säkra arbetsvillkor i leverantörskedjan vars medlemmar har en gemensam uppförandekod och ett gemensamt kontrollsystem. Våra inköpare tittar också på arbetsförhållanden men det blir inte lika professionellt. Det är därför vi har valt att satsa på BSCI, säger Mats Jakobsson. ICA kräver att samtliga fruktleverantörer ska nå upp till BSCI:s krav före 2011 års utgång. Rent praktiskt innebär det att ICA:s fruktleverantörer först utvärderar sig själva och genomgår viss utbildning och därefter kontrolleras av revisionsföretag engagerade av BSCI. Efter kontrollen får leverantörerna handlingsplaner med tidpunkter för när eventuella problem ska vara åtgärdade. Under 2008 har två tredjedelar av ICA:s fruktleverantörer i Afrika och hälften av fruktleverantörerna i Latinamerika inlett

6 processen för att klara BSCI:s krav. Tre fruktleverantörer året kontrollerats av BSCI under samma år och enligt Mats Jakobsson kommer det antalet att stiga kraftigt under 2009 i takt med att fler leverantörer säger sig uppfylla villkoren. Arbetare intervjuas under kontrollerna. Chefer får inte vara delaktiga under intervjun eller välja ut vem som ska intervjuas. Dock är det är inte alltid säkert att intervjuerna sker utanför själva arbetsplatsen, säger Mats Jakobsson, något som ICA och Ahold ska titta närmare på eftersom det finns risk för att arbetarna inte vågar framföra klagomål på sin arbetsplats. Mats Jakobsson säger att säsonganställda ska omfattas av samma villkor som fast anställda. Han tror att ICA:s nya sätt att arbeta inom BSCI kommer att leda till förbättringar för arbetarna och ger ett positivt exempel från Ghana där arbetarna hos en producent nyligen bildade en fackförening. Vi ser positiva tendenser i Afrika där vi kommit längst med vår uppföljning. I Chile och Sydamerika är det lite tidigt att se resultat, säger Mats Jakobsson. Kommentarer från SwedWatch: SwedWatch ser positivt på det faktum att ICA utvecklar sitt uppföljningsarbete av företagets fruktleverantörer. BSCI:s svaga punkt är dock att det inte involverar andra intressenter än företag, varken fackföreningar eller organisationer. BSCI:s kontroller genomförs av revisionsföretag och dessa har visat sig ha svårt att upptäcka problem med exempelvis diskriminering. 2 ICA bör därför verka för att BSCI öppnas upp och involverar arbetare och fackföreningar. Minimera andelen frukt som köps på den öppna marknaden med slutmålet att enbart köpa frukt från leverantörer de har långsiktiga relationer med. Särskilt uppmärksamma säsongsanställdas situation hos leverantörer i länder där deras rättigheter riskerar att kränkas och där de inte har samma rättigheter enligt lokal lag. SABA Frukt och Grönt ägs sedan 2005 helt av Dole Food Company. Huvuddelen av SABA:s frukt kommer från producenter de har kontrakt med eller leverantörer som ägs av Dole. Enligt Bengt Petersén, kvalitetsansvarig på SABA, köper företaget idag cirka tio procent av sin frukt på öppna marknaden, exempelvis på fruktauktioner i Nederländerna. SABA skriver avtal med de leverantörer de köper från på den öppna marknaden där villkor för arbetskraft och miljö ingår, men Bengt Petersén säger att företaget har mycket mindre kontroll och inflytande över dessa. Dole äger främst banan- och ananasplantage och köper in annan frukt från oberoende odlare. Samtliga plantage Dole äger är certifierade enligt ISO för miljöskydd. Vad gäller sociala förhållanden är 80 procent av Doles bananplantage och 70 procent av företagets ananasodlingar SA 8000-certifierade 4. Målet är att alla Doles företag ska omfattas av certifieringen, säger Sylvan Cuperlier, CSR ansvarig på Dole. Arbetare jag talat med säger att SA 8000 har betytt mycket, inte minst för att minska antalet arbetade timmar. För att klara en minskning av arbetstid utan att sänka lönen har vi i Costa Rica effektiviserat arbetsprocessen så att exempelvis arbetarna i packhusen inte behöver vänta på nästa last bananer. Produktiviteten är kvar på samma nivå men antalet arbetade timmar och lönen är den samma, säger han. 2 BSCI har kritiseras för brister i bland andra Clean Clothes Campaigns rapport Looking for a Quick Fix från ISO är en standard med syfte att skapa ett effektivt och strukturerat miljöarbete med hjälp av ett dokumenterat miljöledningssystem. 4 SA 8000 är en standard för socialt ansvar som är utvecklad av Social Accountability Internatinal (SAI) och som omfattar ILO:s kärnkonventioner samt har krav på skälig lön och arbetstider.

7 I de kontrakt Dole och SABA har med oberoende odlare finns det skrivelser om hälsa och säkerhet, miljöskydd och arbetsvillkor. I de länder där Dole har en avdelning som är certifierad enligt SA 8000, men också köper från oberoende odlare, kontrollerar SA 8000 att även de oberoende odlarna lever upp till standarden. Under de kontroller som görs av SA 8000 intervjuas arbetare, även utanför sina arbetsplatser. Om intervjuerna görs på arbetsplatsen kanske de anställda inte känner att de fritt kan rapportera om allting säger Sylvan Cuperlier. I andra länder, exempelvis i Sydafrika, sköts kontrollerna av Doles personal i landet. Arbetsvillkor kontrolleras cirka en gång per år. Under Doles interna kontroller intervjuas som regel inte arbetare utan där handlar det mer om kontroll av dokument. Dole har inte skrivit något särskilt kring säsonganställd personals rättigheter i sina etiska regler, men meningen är att alla anställda hos leverantörer ska omfattas av företagets etiska krav. Förra året upptäckte Dole att vissa av paketerarna hos en leverantör i Peru, vilka var anställda av en agent, inte hade fått de ersättningar som de hade rätt till och Dole hjälpte då till att medla mellan parterna. Vi säger inte att säsonganställda eller arbetare anställda av bemanningsföretag som jobbar för våra leverantörer inte är vårt problem, eftersom vi menar att det är vårt ansvar att alla som indirekt arbetar för oss ska få de fördelar de enligt lag har rätt till, säger Sylvan Cuperlier. Sylvan Cuperlier säger att företaget kanske bör se över om det finns behov av att ändra något i kontrakten med leverantörer angående säsonganställdas rättigheter. Kommentarer från SwedWatch: SABA bör: Minimera andelen frukt som köps på den öppna marknaden med slutmålet att enbart köpa frukt från leverantörer de har långsiktiga relationer med. Uppmärksamma säsongsanställdas situation hos leverantörer i länder där deras rättigheter riskerar att kränkas och där de inte har samma rättigheter enligt lokal lag När Dole kontrollerar oberoende leverantörer bör arbetare intervjuas. Enbart kontroll av dokumentation gör det svårt att avslöja exempelvis diskriminering av säsonganställda, fackligt aktiva eller andra utsatta grupper. Dole uppger att fackföreningar generellt inbjuds att vara med vid kontroller. Dole/Saba bör utveckla sitt samarbete med fackföreningar och organisationer. Svenska importföretag ej med och utvecklar sociala krav i global certifiering De tre största importörerna säger till SwedWatch att de i dag i princip enbart köper frukt från producenter certifierade enligt Global GAP eller likvärdiga certifieringar. Det är en förbättring jämfört med 2005 då enbart ICA krävde detta från samtliga leverantörer. Global Gap omfattar förutom miljökrav krav som gäller arbetares hälsa och säkerhet, men inte deras rättigheter. Just nu pågår dock utvecklingen av sociala krav inom Global Gap men inget av de tre svenska importföretagen är engagerade i detta arbete.

8 ICA väljer istället att satsa på sitt engagemang inom BSCI, eftersom företaget tror att Global Gaps sociala krav kommer att hålla en lägre nivå. SABA:s ägare Dole säger att företaget satsar på certifiera egna odlare enligt SA Everfresh uppger att företaget inte kände till utvecklingen av sociala krav inom Global Gap, men säger att det ska titta närmare på frågan. Global Gap (då EurepGap) omfattade från början krav på arbetares rättigheter men dessa togs bort 2004 eftersom de bedömdes som alltför generella och omöjliga att kontrollera, säger Kerstin Uhlig, ansvarig för intressentdialog på Global Gap. På grund av bland annat kampanjer i främst Tyskland och Schweiz om dåliga arbetsvillkor på frukt- och grönsaksodlingar inledde Global Gap, i samarbete med bland andra Coop i Schweiz, ett pilotprojekt som kallas Grasp. Grasp syftar till att ta fram ett verktyg för bra arbetsvillkor inom jordbrukssektorn. Idén är att våra tekniska kontrollanter, som varje år besöker producenterna, ska kontrollera sociala faktorer samtidigt gentemot ett protokoll. Det finns stora synergieffekter som inte behöver betyda stora extra kostnader för producenterna, säger Kerstin Uhlig. Pilotprojektet har tagit fram ett protokoll som omfattar ILO:s kärnkonventioner och som är utformat för att inkludera säsongsanställda. Checklistan kommer till en början vara något som fruktimportörer och livsmedelskedjor kan välja att lägga till publiceras nästa version av standarden och då är planen att protokollet ska lanseras. Global Gap kommer inte att genomföra kontroller som inkluderar intervjuer med arbetare utan endast kontrollera befintlig dokumentation och den information de anställda får genom exempelvis anslag. I de fall svåra brister avslöjas av Global Gaps kontrollanter ska återförsäljaren kunna beställa en kontroll av ett tredjepartsinitiativ, exempelvis BSCI, ETI eller SEDEX 5. Det positiva är den enorma räckvidd som detta initiativ har menar Kerstin Uhlig, som säger att de medlemsföretag som vill kommer att kunna börja tillämpa kraven redan före 2011, i samråd med producenter. Vid lanseringen av något nytt är det viktigt att ha några som går i täten. Idag är det främst tyska och schweiziska medlemmar som driver på utvecklingen. Om vi lyckas med Grasp kommer det att kunna göra stor skillnad, säger hon. Kommentarer från SwedWatch: SwedWatch välkomnar att Global Gap utvecklar sociala krav, men tycker att information även bör inhämtas från arbetare och fackföreningar under kontrollerna för att garantera att kraven följs. Exempelvis diskriminering och inskränkningar av fackliga rättigheter är svåra att upptäcka enbart genom dokumentation och observationer. Svenska importföretag rekommenderas att ta chansen att vara med och påverka Global Gap i denna riktning. 5 Ethical Trading Initiative (ETI) är en brittisk organisation som samlar företag, enskilda organisationer och fackföreningar som tillsammans försöker hitta bättre sätt att arbeta med problem i leverantörskedjan. Sedex, Supplier Ethical Data Exchange, är ett annat initiativ för sunda arbetsförhållanden där producenter och köpare kan utbyta information.

9 Ekologisk och rättvisemärkt frukt på uppgång Efterfrågan på ekologiskt odlad frukt har ökat i Sverige och hela Europa de senaste åren. Enligt Statistiska centralbyrån ökade försäljningen av ekologisk frukt i Sverige med 65 procent mellan 2004 och Enligt det svenska ekologiska certifieringsorganet KRAV steg försäljningen av ekologiska produkter med drygt 40 procent under Det brittiska konsultföretaget Organic Monitor spår att marknaden för ekologiska livsmedel kommer att fortsätta att öka med runt tio procent per år de närmaste fem åren. Nästan hela tillväxten kommer att ske i Europa och i Nordamerika och större efterfrågan i den rika världen leder till ökad ekologisk produktion i utvecklingsländer. Mellan år 2000 och 2005 tredubblades den ekologiskt odlade arealen i Afrika, Asien och Latinamerika. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) finns det kommersiellt ekologiskt jordbruk i 120 länder. FAO menar att ekologiskt jordbruk har stor potential att minska fattigdomen. Ekologisk odling ger fler arbetstillfällen, bidrar till att återställa den ekologiska balansen och minska beroendet av att köpa exempelvis konstgödsel och bekämpningsmedel, säger Christina Engfeldt, informationsdirektör på FAO Norden. En nackdel med ekologisk odling från utvecklingsländernas perspektiv är att det är en komplicerad och kostsam process för mindre producenter att certifiera sig, menar FAO, som arbetar för att processen ska bli enklare. Även försäljningen av rättvisemärkta produkter har ökat kraftigt dubblerades nästan försäljningen av rättvisemärkt frukt och grönt i Europa och importen av rättvisemärkt frukt till Sverige ökade med hela 230 procent mellan 2005 och Ökningen skedde dock från en låg nivå, vilket gör att andelen rättvisemärkt frukt i butikerna fortfarande är liten. Även antalet rättvisemärkta produkter som finns i hyllorna har ökat fanns det enbart rättvisemärkta bananer på den svenska marknaden medan det 2008 även fanns rättvisemärka druvor, avacado och ananas. Våra kunders intresse har ökat, men vi försöker också ligga ett steg före. Vi har en inköpare som enbart arbetar med ekologiskt och rättvisemärkt i dag, säger Paulina Luedtke, ansvarig för miljö och kvalitet på Everfresh var 9,5 procent av den frukt företaget importerade ekologisk, jämfört med bara fyra procent Även ICA:s import av ekologiskt och rättvisemärkt ökar. Andelen är runt fem procent och växande. Vi har inte gjort någon exakt uppdelning mellan ekologiskt och rättvisemärkt, merparten av det rättvisemärkta är också ekologiskt. Detta har ökat och fortsätter att öka, säger Mats Jakobsson, inköpschef för frukt på ICA. SABA uppger att importen av ekologiska bananer har ökat kraftigt, men att övrig frukt är så säsongsbetonad att det är svårt att räkna ut om importen har ökat på senare år. 6 KRAV:s årsredovisning KRAVs marknadsrapport Intervju med Cecilia Jaukkuri, ansvarig för frukt på Rättvisemärkt i Sverige.

två fallstudier från Chile och Sydafrika

två fallstudier från Chile och Sydafrika Människor och miljö i fruktindustrin två fallstudier från Chile och Sydafrika Sara Nordbrand och Mats Valentin SwedWatch, Januari 2005 SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation,

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

VEM BETALAR FÖR DINA BANANER?

VEM BETALAR FÖR DINA BANANER? VEM BETALAR FÖR DINA BANANER? En granskning av arbetarnas situation på Doles och Chiquitas plantager i Costa Rica. ActionAid är en internationell organisation som i 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Kapitel 13 Rättvis handel

Kapitel 13 Rättvis handel 318 Kapitel 13 Rättvis handel Kapitel 13 Rättvis handel Det finns en rad metoder för att påverka företagen att förbättra villkoren för de anställda i världen, förutom traditionellt fackligt arbete. Ett

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD Handledning för aktion och diskussion 1 Innehåll Jobbigt med julklappstressen? 4 Aktionstips: Vad kan jag göra? 6 Våga fråga 6 Agera 7 Studiecirklar/lokalgrupper 8 Skolan

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken Billig mat en dyr affär Korta fakta om handelns egna märken Vad är det vi äter? - korta fakta om den billiga maten Den mat som livsmedelsarbetarna producerar säljs inte på samma sätt som förr. Dagens matbutiker

Läs mer

Se upp för etikpoliserna

Se upp för etikpoliserna Se upp för etikpoliserna De organisationer och företag som har tagit som sin uppgift att se till att företag tar ett miljömässigt och socialt ansvar, blir allt fler och allt aggressivare. En av de mest

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

tv med tryck 20 apparater i stort test julklappstips Test av kameror, video, skrivare, blu-ray och GPS:er Längdskidor Syskonvagnar

tv med tryck 20 apparater i stort test julklappstips Test av kameror, video, skrivare, blu-ray och GPS:er Längdskidor Syskonvagnar NR 10 2011 ÅRGÅNG 54 PRIS 48 kronor Utges av Sveriges Konsumenter Fattigdomen bakom Svartpeppar Vi sätter betyg på Hemmabiosystem Grälla och miljöfarliga plastgranar Längdskidor Fint glid med rätt lagg

Läs mer

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige.

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. SOCIAL RESPONSIBILITY DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. Fairtrade på Social Responsibility Day 9.00 Trenderna

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete Uppförandekod arbetsprinciper Vi är kund- och konsumentfokuserade Vi levererar alltid kvalitet Vi utmanar för att vinna Vi är stolta över vårt arbete Förord prestationer som är bra idag är medelmåttiga

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007.

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. 1 Facket vs FLO Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. Frågeställning: Kan facklig organisering och FLO komplettera, ersätta eller motsätta varandra?

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vissen blomster handel. En uppföljning av snittbloms branschens sociala ansvarstagande

Vissen blomster handel. En uppföljning av snittbloms branschens sociala ansvarstagande Vissen blomster handel En uppföljning av snittbloms branschens sociala ansvarstagande Påverka företagen att ta mer ansvar! Fair Trade Center är en opolitisk, ideell förening som granskar och för dialog

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor

Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor December 2014 HUI Research på uppdrag av Svensk Handel Innehåll Avsnitt Sida Om undersökningen 3 Importindikatorn 3 Hållbar konsumtion och CSR-frågor

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Inga schyssta bananer

Inga schyssta bananer Inga schyssta bananer Chiquita och de andra bananjättarna vägrar konsumenternas krav på schyssta bananer får inte hota vinsten. Svaret har blivit rättvisa och ekologiska bananer på låtsas. Arbetaren åkte

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Snittblommor En rapport av Fair Trade Center 2007

Snittblommor En rapport av Fair Trade Center 2007 Snittblommor En rapport av Fair Trade Center 2007 Det finns fortfarande stora brister i det etiska arbetet i blomsterbranschen. Granskning av detaljister och fackhandlare visar att ytterst få aktörer ställer

Läs mer

Vinets väg från druva till glas. En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete. Rapport #67

Vinets väg från druva till glas. En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete. Rapport #67 Vinets väg från druva till glas En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete Rapport #67 Denna rapport har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida, som dock ej medverkat vid utformningen och ej

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Studiecirkelmaterial

Studiecirkelmaterial Studiecirkelmaterial Materialet är framtaget av IM IM Fair Trade 2008 blev IM medlem i World Fair Trade Organization (WFTO, tidigare IFAT). IM har dock sysslat med rättvis handel ända sedan 1940-talet.

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/02190 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-08-13, kl. 19.30, inslag om lax; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

Väx med dina leverantörer - ICA delar med sig av sina erfarenheter från CSR-arbete i Kina

Väx med dina leverantörer - ICA delar med sig av sina erfarenheter från CSR-arbete i Kina maj 2013 Väx med dina leverantörer - ICA delar med sig av sina erfarenheter från CSR-arbete i Kina Av Anna Kiefer Från vänster: Maria Smith, Senior Manager Environment & Social Responsibility of ICA Sweden,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Omtanke på köpet KF Konsument och Coop

Omtanke på köpet KF Konsument och Coop Omtanke på köpet KF Konsument och Coop Konsumentkooperationen har som huvuduppgift att främja medlemmarnas hushållsekonomi och bidra till ett hållbart samhälle. En av nyckelvärderingarna är: Vi visar

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Hållbar leverantörskedja

Hållbar leverantörskedja Hållbar leverantörskedja leverantörsutveckling med Code of Conduct Vad är Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagets eller organisationens ansvar för den

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer