Uppföljning: Importen av frukt till Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning: Importen av frukt till Sverige"

Transkript

1 Uppföljning: Importen av frukt till Sverige Februari 2009

2 Författare: Annika Torstensson Foto framsida: Latinamerikagrupperna Publicering: Februari, 2009 Webbplats: Denna skrift har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida, som dock ej medverkat vid utformningen och ej heller tar ställning till skriftens innehåll.

3 UPPFÖLJNING: Svenska importörer förstärker sitt etikarbete men brister i uppföljningen Låga löner, hälsorisker och begränsade fackliga rättigheter är exempel på några av de problem som säsongsarbetare i den chilenska och sydafrikanska fruktindustrin ofta utsätts för. Det visade SwedWatchs studie SwedWatchs uppföljning visar att de tre största importörerna av färsk frukt till Sverige idag i högre grad prioriterar långsiktiga samarbeten med sina leverantörer. Företagen har gjort sina etiska krav tydligare i deras avtal med leverantörer, men de har varit sena med att införa system för att kontrollera att deras krav följs. Ett av de tre största inköpsföretagen, som bland annat levererar frukt till Coop, kontrollerar fortfarande inte arbetsvillkoren hos sina leverantörer på ett systematiskt sätt och övriga två bör involvera arbetare och fackföreningar mer i sina kontroller. SwedWatchs uppföljning bygger på intervjuer gjorda från Sverige samt på skriftligt material. SwedWatch har inte genomfört någon fältstudie för att kontrollera villkoren för arbetare i den chilenska och sydafrikanska fruktindustrin. Svenska konsumenter har blivit vana vid färsk frukt året runt. Detta är möjligt tack vare import från länder utanför EU ofta utvecklingsländer med svagare arbets- och miljölagstiftning än i Europa. Exporten av färsk frukt har de senaste årtiondena blivit en viktig del av många långinkomstländers ekonomier och har skapat jobb inte minst för många kvinnor. SwedWatchs undersökning från 2005 avslöjade dock svåra förhållande för anställda hos fruktproducenter som exporterade till den svenska marknaden i två av dessa länder; Chile och Sydafrika. Enligt studien från 2005 var villkoren sämst för de säsongsanställda och så är det fortfarande i Chile, enligt Pamela Caro på CEDEM, en chilensk kvinnoorganisation som arbetar för säsongsanställdas rättigheter var 55 procent av alla som jobbade inom fruktindustrin i Chile tillfälligt anställda, och bland kvinnorna var andelen ändå högre: hela 70 procent av kvinnorna arbetade endast en del av året. Ett av de främsta problemen för säsonganställda i den chilenska fruktindustrin är fortfarande sämre lön och villkor än fast anställda. Många saknar kunskap om sina rättigheter och är rädda för att framföra klagomål eftersom de fruktar för att förlora jobbet. De senaste åren har en rad strejker och aktioner genomförts av chilenska fruktarbetare men utan några större resultat. Detta beror bland annat på att tillfälligt anställda i jordbrukssektorn enbart har rätt att förhandla kollektivt om deras arbetsgivare går med på det, vilket strider mot ILO:s konvention 98 om rätten att organisera sig. En annan inskränkning i de chilenska fruktarbetarnas fackliga rättigheter är att de enligt lag är förbjudna att strejka under skördesäsong. I Chile har problemen för de säsonganställda även uppmärksammats politiskt antogs en ny lag för kontraktsanställda. Enligt lagen måste företag visa att de följer chilensk lag för inhyrd och visstidsanställd personal. Pamela Caro är positiv till att lagen är antagen men säger att det är för tidigt att kunna se något resultat av den. De tre största svenska importörerna köper samtliga frukt från Chile, bland annat äpplen, päron, kiwi, avacado och citrusfrukter. CEDEM driver bland annat projekt för att stärka organisationer för säsongsanställda och för att påverka frukt- och vinindustrin att ta ansvar för hela sin produktionskedja. Organisationen har släppt en rad rapporter som finns att ladda ner på deras hemsida

4 De svenska importörerna Fruktimporten till Sverige domineras fortfarande av de tre importörer som SwedWatch granskade 2005; ICA, Everfresh AB och SABA Frukt och Grönt. Bolagens respektive kundkretser har dock förändrats något. Everfreshs största kund är Coop men bolaget säljer också till Willys, Hemköp och Bergendalsgruppen (AG: s, City Gross och Vi-handlarna). ICA säljer till de egna handlarna medan SABA Frukt och Grönts största kund är Axfood där Hemköp, PrisXtra och Willys ingår. De svenska importörerna köper idag i princip enbart frukt som är certifierad enligt den internationella standarden Global Gap eller likvärdiga initiativ. Global Gap hette tidigare EurepGAP och är en certifiering som begränsar användningen av bekämpningsmedel och ställer krav på hygien och kvalitet. Förutom miljökrav omfattar Global Gap krav på anställdas hälsa och säkerhet men inte deras rättigheter. Global Gap kontrollerar årligen samtliga producenter, men arbetsvillkor omfattas alltså inte. SwedWatch har kontaktat de tre importörerna för att fråga hur de ser på sitt leverantörsansvar och om de har utvecklat sitt CSR-arbete sedan SwedWatchs studie publicerades Everfresh ägs av det internationella bolaget Total Produce och arbetar med ramavtal för sina leverantörer. I avtalen står det att leverantören ska följa FN:s konvention för mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner samt att lönen ska vara skälig. Enligt Paulina Luedkte, kvalitetsansvarig på Everfresh, har företaget sedan 2005 förtydligat avtalen genom att skriva att exportören eller kooperativet det köper ifrån har ansvaret för att se till att företagets etiska krav uppfylls hos producenterna. Everfresh har också lagt till kontrollfrågor för att försäkra sig om att leverantörerna har tagit till sig innehållet och företaget köper i dag enbart frukt från exportörer eller leverantörer som Everfresh har kontrakt med. Under 2008 har Everfresh lagt över ansvaret för kontroller av leverantörer från inköpspersonalen till miljöoch kvalitetsansvariga. Inköparna fokuserar på att köpa och har inte rätt förkunskaper om exempelvis pesticider och miljö. Därför har vi bestämt att kvalitetsansvariga ska ta över kontrollen, säger Paulina Luedtke. Företaget har arbetat fram en metod för bedömning av leverantörer samt ett protokoll där även arbetsvillkor ingår. Detta nya sätt att arbeta håller dock fortfarande på att utvecklas och under 2008 besökte Everfreshs kvalitetsansvariga enbart producenter i Italien. Det innebär att det hittills bara är inköpare som har besökt producenter i utvecklingsländer. Under 2008 besökte inköparna Chile, Argentina och Sydafrika. Paulina Luedtke säger att inköparna även tittar på arbetsförhållanden, men hon uppger att företaget inte kontrollerar villkoren för anställda på ett systematiskt sätt. Inköparna är ute i packhusen och på odlingarna och kollar hur det ser ut. Men jag skulle vilja säga att det mer har handlat om att skaffa sig en allmän bild. De har inte suttit ner och enskilt intervjuat arbetare om exempelvis arbetstider, säger hon. Jörgen Steen, chef och ansvarig för inköpsutveckling, kvalitet och miljö på Total Produce Nordic, säger att inköparna regelbundet besöker företagets cirka 450 leverantörer. Han säger att företaget talar med många arbetare under sina besök, men uppger att det sker på deras arbetsplats och oftast i närvaro av en person i chefsställning. Hur många leverantörer som företagets kvalitetsansvariga kommer att kontrollera under 2009 är ännu inte

5 klart, inte heller exakt hur kontrollerna av arbetsvillkor kommer att genomföras i framtiden. Vi är inne i en utvecklingsprocess och kommer att börja i de länder där vi känner oss minst trygga, där exempelvis leverantörerna är nya, säger Jörgen Steen. Säsongsanställda ska omfattas av samma rättigheter som andra anställda, enligt de avtal Everfresh har med sina leverantörer. Att säsonganställda i exempelvis Chile har begränsade rättigheter enligt lag är inget som företaget har uppmärksammat eller tagit något ansvar för. Kommentarer från SwedWatch Everfresh bör: Genomföra regelbundna kontroller av att krav på anställdas rättigheter följs och utbilda de som utför kontrollerna i frågor som rör arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Samarbeta med lokala fackföreningar och organisationer för att få in deras synpunkter om arbetarnas situation hos producenterna. Särskilt uppmärksamma säsongsanställdas situation hos leverantörer i länder där deras rättigheter riskerar att kränkas och där de inte har samma rättigheter enligt lokal lag. ICA ägs till 60 procent av livsmedelskoncernen Ahold. ICA:s sociala krav på sina fruktleverantörer grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Kraven står med i avtal med leverantörerna. Sedan SwedWatchs förra rapport publicerades 2005 har ICA gjort kraven på sina leverantörer tydligare så att det klart framgår att eventuella underleverantörer också omfattas av dem, enligt Mats Jakobsson, inköpschef för frukt på ICA. ICA uppger att företaget köper cirka 90 till 95 procent direkt från fruktproducenter runt om i världen. Resten köps från exempelvis andra importörer i Holland. ICA ställer samma etiska krav på dessa, men Mats Jakobsson säger att företaget inte har samma kontroll över hur denna frukt är odlad. Du får ju så att säga ett företag emellan. Det gäller för oss att ta kontroll över informationen, att systematisera detta på ett bra sätt. ICA:s målsättning är att enbart köpa frukt direkt från producenter, men Mats Jakobsson tror att det blir svårt att genomföra i praktiken på grund av att frukt är färskvara. Om leveranser exempelvis blir försenade är företaget tvunget att skaffa frukten på annat sätt, säger han förlitade sig ICA främst på Global Gaps (dåvarande EurepGaps) kontroller, som alltså inte omfattar arbetarnas rättigheter. Sedan 2008 kräver ICA att alla företagets fruktleverantörer ska delta i BSCI, Business Social Compliance Inititiative. BSCI är ett företagsstyrt initiativ för att säkra arbetsvillkor i leverantörskedjan vars medlemmar har en gemensam uppförandekod och ett gemensamt kontrollsystem. Våra inköpare tittar också på arbetsförhållanden men det blir inte lika professionellt. Det är därför vi har valt att satsa på BSCI, säger Mats Jakobsson. ICA kräver att samtliga fruktleverantörer ska nå upp till BSCI:s krav före 2011 års utgång. Rent praktiskt innebär det att ICA:s fruktleverantörer först utvärderar sig själva och genomgår viss utbildning och därefter kontrolleras av revisionsföretag engagerade av BSCI. Efter kontrollen får leverantörerna handlingsplaner med tidpunkter för när eventuella problem ska vara åtgärdade. Under 2008 har två tredjedelar av ICA:s fruktleverantörer i Afrika och hälften av fruktleverantörerna i Latinamerika inlett

6 processen för att klara BSCI:s krav. Tre fruktleverantörer året kontrollerats av BSCI under samma år och enligt Mats Jakobsson kommer det antalet att stiga kraftigt under 2009 i takt med att fler leverantörer säger sig uppfylla villkoren. Arbetare intervjuas under kontrollerna. Chefer får inte vara delaktiga under intervjun eller välja ut vem som ska intervjuas. Dock är det är inte alltid säkert att intervjuerna sker utanför själva arbetsplatsen, säger Mats Jakobsson, något som ICA och Ahold ska titta närmare på eftersom det finns risk för att arbetarna inte vågar framföra klagomål på sin arbetsplats. Mats Jakobsson säger att säsonganställda ska omfattas av samma villkor som fast anställda. Han tror att ICA:s nya sätt att arbeta inom BSCI kommer att leda till förbättringar för arbetarna och ger ett positivt exempel från Ghana där arbetarna hos en producent nyligen bildade en fackförening. Vi ser positiva tendenser i Afrika där vi kommit längst med vår uppföljning. I Chile och Sydamerika är det lite tidigt att se resultat, säger Mats Jakobsson. Kommentarer från SwedWatch: SwedWatch ser positivt på det faktum att ICA utvecklar sitt uppföljningsarbete av företagets fruktleverantörer. BSCI:s svaga punkt är dock att det inte involverar andra intressenter än företag, varken fackföreningar eller organisationer. BSCI:s kontroller genomförs av revisionsföretag och dessa har visat sig ha svårt att upptäcka problem med exempelvis diskriminering. 2 ICA bör därför verka för att BSCI öppnas upp och involverar arbetare och fackföreningar. Minimera andelen frukt som köps på den öppna marknaden med slutmålet att enbart köpa frukt från leverantörer de har långsiktiga relationer med. Särskilt uppmärksamma säsongsanställdas situation hos leverantörer i länder där deras rättigheter riskerar att kränkas och där de inte har samma rättigheter enligt lokal lag. SABA Frukt och Grönt ägs sedan 2005 helt av Dole Food Company. Huvuddelen av SABA:s frukt kommer från producenter de har kontrakt med eller leverantörer som ägs av Dole. Enligt Bengt Petersén, kvalitetsansvarig på SABA, köper företaget idag cirka tio procent av sin frukt på öppna marknaden, exempelvis på fruktauktioner i Nederländerna. SABA skriver avtal med de leverantörer de köper från på den öppna marknaden där villkor för arbetskraft och miljö ingår, men Bengt Petersén säger att företaget har mycket mindre kontroll och inflytande över dessa. Dole äger främst banan- och ananasplantage och köper in annan frukt från oberoende odlare. Samtliga plantage Dole äger är certifierade enligt ISO för miljöskydd. Vad gäller sociala förhållanden är 80 procent av Doles bananplantage och 70 procent av företagets ananasodlingar SA 8000-certifierade 4. Målet är att alla Doles företag ska omfattas av certifieringen, säger Sylvan Cuperlier, CSR ansvarig på Dole. Arbetare jag talat med säger att SA 8000 har betytt mycket, inte minst för att minska antalet arbetade timmar. För att klara en minskning av arbetstid utan att sänka lönen har vi i Costa Rica effektiviserat arbetsprocessen så att exempelvis arbetarna i packhusen inte behöver vänta på nästa last bananer. Produktiviteten är kvar på samma nivå men antalet arbetade timmar och lönen är den samma, säger han. 2 BSCI har kritiseras för brister i bland andra Clean Clothes Campaigns rapport Looking for a Quick Fix från ISO är en standard med syfte att skapa ett effektivt och strukturerat miljöarbete med hjälp av ett dokumenterat miljöledningssystem. 4 SA 8000 är en standard för socialt ansvar som är utvecklad av Social Accountability Internatinal (SAI) och som omfattar ILO:s kärnkonventioner samt har krav på skälig lön och arbetstider.

7 I de kontrakt Dole och SABA har med oberoende odlare finns det skrivelser om hälsa och säkerhet, miljöskydd och arbetsvillkor. I de länder där Dole har en avdelning som är certifierad enligt SA 8000, men också köper från oberoende odlare, kontrollerar SA 8000 att även de oberoende odlarna lever upp till standarden. Under de kontroller som görs av SA 8000 intervjuas arbetare, även utanför sina arbetsplatser. Om intervjuerna görs på arbetsplatsen kanske de anställda inte känner att de fritt kan rapportera om allting säger Sylvan Cuperlier. I andra länder, exempelvis i Sydafrika, sköts kontrollerna av Doles personal i landet. Arbetsvillkor kontrolleras cirka en gång per år. Under Doles interna kontroller intervjuas som regel inte arbetare utan där handlar det mer om kontroll av dokument. Dole har inte skrivit något särskilt kring säsonganställd personals rättigheter i sina etiska regler, men meningen är att alla anställda hos leverantörer ska omfattas av företagets etiska krav. Förra året upptäckte Dole att vissa av paketerarna hos en leverantör i Peru, vilka var anställda av en agent, inte hade fått de ersättningar som de hade rätt till och Dole hjälpte då till att medla mellan parterna. Vi säger inte att säsonganställda eller arbetare anställda av bemanningsföretag som jobbar för våra leverantörer inte är vårt problem, eftersom vi menar att det är vårt ansvar att alla som indirekt arbetar för oss ska få de fördelar de enligt lag har rätt till, säger Sylvan Cuperlier. Sylvan Cuperlier säger att företaget kanske bör se över om det finns behov av att ändra något i kontrakten med leverantörer angående säsonganställdas rättigheter. Kommentarer från SwedWatch: SABA bör: Minimera andelen frukt som köps på den öppna marknaden med slutmålet att enbart köpa frukt från leverantörer de har långsiktiga relationer med. Uppmärksamma säsongsanställdas situation hos leverantörer i länder där deras rättigheter riskerar att kränkas och där de inte har samma rättigheter enligt lokal lag När Dole kontrollerar oberoende leverantörer bör arbetare intervjuas. Enbart kontroll av dokumentation gör det svårt att avslöja exempelvis diskriminering av säsonganställda, fackligt aktiva eller andra utsatta grupper. Dole uppger att fackföreningar generellt inbjuds att vara med vid kontroller. Dole/Saba bör utveckla sitt samarbete med fackföreningar och organisationer. Svenska importföretag ej med och utvecklar sociala krav i global certifiering De tre största importörerna säger till SwedWatch att de i dag i princip enbart köper frukt från producenter certifierade enligt Global GAP eller likvärdiga certifieringar. Det är en förbättring jämfört med 2005 då enbart ICA krävde detta från samtliga leverantörer. Global Gap omfattar förutom miljökrav krav som gäller arbetares hälsa och säkerhet, men inte deras rättigheter. Just nu pågår dock utvecklingen av sociala krav inom Global Gap men inget av de tre svenska importföretagen är engagerade i detta arbete.

8 ICA väljer istället att satsa på sitt engagemang inom BSCI, eftersom företaget tror att Global Gaps sociala krav kommer att hålla en lägre nivå. SABA:s ägare Dole säger att företaget satsar på certifiera egna odlare enligt SA Everfresh uppger att företaget inte kände till utvecklingen av sociala krav inom Global Gap, men säger att det ska titta närmare på frågan. Global Gap (då EurepGap) omfattade från början krav på arbetares rättigheter men dessa togs bort 2004 eftersom de bedömdes som alltför generella och omöjliga att kontrollera, säger Kerstin Uhlig, ansvarig för intressentdialog på Global Gap. På grund av bland annat kampanjer i främst Tyskland och Schweiz om dåliga arbetsvillkor på frukt- och grönsaksodlingar inledde Global Gap, i samarbete med bland andra Coop i Schweiz, ett pilotprojekt som kallas Grasp. Grasp syftar till att ta fram ett verktyg för bra arbetsvillkor inom jordbrukssektorn. Idén är att våra tekniska kontrollanter, som varje år besöker producenterna, ska kontrollera sociala faktorer samtidigt gentemot ett protokoll. Det finns stora synergieffekter som inte behöver betyda stora extra kostnader för producenterna, säger Kerstin Uhlig. Pilotprojektet har tagit fram ett protokoll som omfattar ILO:s kärnkonventioner och som är utformat för att inkludera säsongsanställda. Checklistan kommer till en början vara något som fruktimportörer och livsmedelskedjor kan välja att lägga till publiceras nästa version av standarden och då är planen att protokollet ska lanseras. Global Gap kommer inte att genomföra kontroller som inkluderar intervjuer med arbetare utan endast kontrollera befintlig dokumentation och den information de anställda får genom exempelvis anslag. I de fall svåra brister avslöjas av Global Gaps kontrollanter ska återförsäljaren kunna beställa en kontroll av ett tredjepartsinitiativ, exempelvis BSCI, ETI eller SEDEX 5. Det positiva är den enorma räckvidd som detta initiativ har menar Kerstin Uhlig, som säger att de medlemsföretag som vill kommer att kunna börja tillämpa kraven redan före 2011, i samråd med producenter. Vid lanseringen av något nytt är det viktigt att ha några som går i täten. Idag är det främst tyska och schweiziska medlemmar som driver på utvecklingen. Om vi lyckas med Grasp kommer det att kunna göra stor skillnad, säger hon. Kommentarer från SwedWatch: SwedWatch välkomnar att Global Gap utvecklar sociala krav, men tycker att information även bör inhämtas från arbetare och fackföreningar under kontrollerna för att garantera att kraven följs. Exempelvis diskriminering och inskränkningar av fackliga rättigheter är svåra att upptäcka enbart genom dokumentation och observationer. Svenska importföretag rekommenderas att ta chansen att vara med och påverka Global Gap i denna riktning. 5 Ethical Trading Initiative (ETI) är en brittisk organisation som samlar företag, enskilda organisationer och fackföreningar som tillsammans försöker hitta bättre sätt att arbeta med problem i leverantörskedjan. Sedex, Supplier Ethical Data Exchange, är ett annat initiativ för sunda arbetsförhållanden där producenter och köpare kan utbyta information.

9 Ekologisk och rättvisemärkt frukt på uppgång Efterfrågan på ekologiskt odlad frukt har ökat i Sverige och hela Europa de senaste åren. Enligt Statistiska centralbyrån ökade försäljningen av ekologisk frukt i Sverige med 65 procent mellan 2004 och Enligt det svenska ekologiska certifieringsorganet KRAV steg försäljningen av ekologiska produkter med drygt 40 procent under Det brittiska konsultföretaget Organic Monitor spår att marknaden för ekologiska livsmedel kommer att fortsätta att öka med runt tio procent per år de närmaste fem åren. Nästan hela tillväxten kommer att ske i Europa och i Nordamerika och större efterfrågan i den rika världen leder till ökad ekologisk produktion i utvecklingsländer. Mellan år 2000 och 2005 tredubblades den ekologiskt odlade arealen i Afrika, Asien och Latinamerika. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) finns det kommersiellt ekologiskt jordbruk i 120 länder. FAO menar att ekologiskt jordbruk har stor potential att minska fattigdomen. Ekologisk odling ger fler arbetstillfällen, bidrar till att återställa den ekologiska balansen och minska beroendet av att köpa exempelvis konstgödsel och bekämpningsmedel, säger Christina Engfeldt, informationsdirektör på FAO Norden. En nackdel med ekologisk odling från utvecklingsländernas perspektiv är att det är en komplicerad och kostsam process för mindre producenter att certifiera sig, menar FAO, som arbetar för att processen ska bli enklare. Även försäljningen av rättvisemärkta produkter har ökat kraftigt dubblerades nästan försäljningen av rättvisemärkt frukt och grönt i Europa och importen av rättvisemärkt frukt till Sverige ökade med hela 230 procent mellan 2005 och Ökningen skedde dock från en låg nivå, vilket gör att andelen rättvisemärkt frukt i butikerna fortfarande är liten. Även antalet rättvisemärkta produkter som finns i hyllorna har ökat fanns det enbart rättvisemärkta bananer på den svenska marknaden medan det 2008 även fanns rättvisemärka druvor, avacado och ananas. Våra kunders intresse har ökat, men vi försöker också ligga ett steg före. Vi har en inköpare som enbart arbetar med ekologiskt och rättvisemärkt i dag, säger Paulina Luedtke, ansvarig för miljö och kvalitet på Everfresh var 9,5 procent av den frukt företaget importerade ekologisk, jämfört med bara fyra procent Även ICA:s import av ekologiskt och rättvisemärkt ökar. Andelen är runt fem procent och växande. Vi har inte gjort någon exakt uppdelning mellan ekologiskt och rättvisemärkt, merparten av det rättvisemärkta är också ekologiskt. Detta har ökat och fortsätter att öka, säger Mats Jakobsson, inköpschef för frukt på ICA. SABA uppger att importen av ekologiska bananer har ökat kraftigt, men att övrig frukt är så säsongsbetonad att det är svårt att räkna ut om importen har ökat på senare år. 6 KRAV:s årsredovisning KRAVs marknadsrapport Intervju med Cecilia Jaukkuri, ansvarig för frukt på Rättvisemärkt i Sverige.

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

två fallstudier från Chile och Sydafrika

två fallstudier från Chile och Sydafrika Människor och miljö i fruktindustrin två fallstudier från Chile och Sydafrika Sara Nordbrand och Mats Valentin SwedWatch, Januari 2005 SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation,

Läs mer

Ethical Trading Initiative (ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI) INITIATIV Sammanfattning Fair Wear Foundation (FWF) för textilindustrin med fokus på arbetsvillkor i. Fair Labor Association (FLA) verifieringssystem som arbetar för förbättring av arbetsvillkoren bland

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

VEM BETALAR FÖR DINA BANANER?

VEM BETALAR FÖR DINA BANANER? VEM BETALAR FÖR DINA BANANER? En granskning av arbetarnas situation på Doles och Chiquitas plantager i Costa Rica. ActionAid är en internationell organisation som i 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

TEXTILE SOLUTIONS. Leverantörsbedömning

TEXTILE SOLUTIONS. Leverantörsbedömning TEXTILE SOLUTIONS Företag Varumärke/Varumärken Ange samtliga varumärken som ni lämnar information om via det här formuläret. Kontaktperson (namn) Kontaktperson (e-post) Kontaktperson (telefon) 2 Inköp

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Inköpspolicy Miljöledningssystemet

Inköpspolicy Miljöledningssystemet Utgivare: Joachim Lundberg Publiceringsdatum: 2016-02-03 Senast sparat: 2016-02-03 14:58 : Version: 1.0 Dokumentstatus: Godkänd SE-118 60 Stockholm, Sweden, Telefon: +46 (0)8 51 90 90 00 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO)

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Schyssta leksaker på önskelistan

Schyssta leksaker på önskelistan Schyssta leksaker på önskelistan Om leksaksföretagens sociala ansvar Denna skrift är en kortversion av SwedWatchs rapport Reviewing Santa s workshop och Fair Trade Centers En rapport om leksaker svårt

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN. Har företagen noll koll eller full kontroll?

EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN. Har företagen noll koll eller full kontroll? EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN Har företagen noll koll eller full kontroll? 2005 granskade Swedwatch Clas Ohlsons, Biltemas och Julas inköp i Kina. Inget av företagen hade då någon kontroll på arbetsvillkoren

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Din kopp vårt ansvar

Din kopp vårt ansvar Din kopp vårt ansvar Nestlé tillhandahåller specialiserade agronomer som hjälper kaffebönderna att utveckla en effektivare kaffeodling. Partnerskap sedan 25 år Nestlé är världens största köpare av kaffe

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror

Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror 2016-02-01 Remiss socialt ansvar Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror Definitioner Andrapartsverifiering Andrapartsverifiering är när verifiering

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

BalMid AB. företagspresentation

BalMid AB. företagspresentation företagspresentation om oss historia private label varumärken kontakt balmid Vår affärsidé är att producera och hantera produkter inom hårvård, makeup, och kroppsvård till aktörer inom detaljhandeln, dagligvaruhandeln,

Läs mer

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum:

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum: Fairtrade City Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1523526 Datum: 2011-11-15 1 Om undersökningen Under perioden 31 januari till 13 november

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

fairtrades ambassadörsutbildning

fairtrades ambassadörsutbildning fairtrades ambassadörsutbildning Det går inte att visa bilden. Lektioner indelade efter tematiserade sektioner översikt slutförd resurser kursintyg betygsätt Handel och Mänskliga rättigheter 800 miljoner

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Dominos leverantörskod

Dominos leverantörskod Printing Sciences plc Dominos leverantörskod Uttalande av Nigel Bond Domino-gruppen har en stark etisk grund och vi är stolta över våra resultat efter många år av både ansvarsfullt uppträdande och ett

Läs mer