Verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång till makt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång till makt."

Transkript

1 Ungdomarna ska med - de är den goda vägen mot framtiden. Verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång till makt. Socialdemokraterna i Skellefteå vill ta ett helhetsgrepp på ungdomars livssituation. Vi vill att ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång till makt. Men är då alla ungdomar lika, med samma behov och drömmar? Nej, naturligtvis inte. Men vi vill att ungdomspolitiken ska verka för att alla ungdomar, oavsett bakgrund ska ges verklig tillgång till välfärd och makt. All offentlig verksamhet ska ges efter lika rättigheter och möjligheter för alla.

2 Viktiga punkter för Socialdemokraterna i Skellefteå som beskriver den inriktning vi vill ha för politiken den kommande mandatperioden Ökad satsningen på studieförbund, föreningsliv och andra organisationer som underlättar för livslångt lärande. Fortsatt satsning på den kommunala skolan. Fler högre utbildningar till Skellefteå. Utveckla Campusbiblioteket och Förnya e-fyran Skapa fler studentlägenheter och fler billiga lägenheter för unga. Resebidrag för dem som är skrivna i kommunen men studerar på annan ort. Samarbetet mellan BUP, Klockarbergets kris- och behandlingscenter och skolhälsovården ska fungera så att ingen hamnar mellan stolarna. Möjlighet till gratis kondomer för alla ungdomar under 20 år. Ökad tryggheten för alla genom förbättrad belysningen kvällstid på farliga platser och ökad satsning på kollektivtrafik senare på kvällarna. Krafttag mot langning och drogmissbruk bland ungdomar. Arbeta för att fler unga kommer med i olika beslutande organ ex. kommunala styrelser och nämnder. Uppmuntra elever och unga familjer att delta i elevrådsarbete, i lokala skolstyrelser eller politiskt arbete Ekonomiska och praktiska förutsättningar för ett långsiktigt och effektivt elevrådsarbete ska finnas Elever som engagerar sig i medbestämmandefrågor ska få ett skriftligt intyg som betonar deras engagemang och bevisar de erfarenheter de tillägnat sig. Återkommande demokratimässa för ungdomar Trygga anställningsvillkor också för ungdomar. Kommunen föregår med gott exempel

3 Ungdomars löner och anställningsformer ska följa gällande avtal. Att ungdomar rustas för vuxenlivet och informeras om sina rättigheter och skyldigheter när det gäller olika samhällsstöd. Kommunen föregår med gott exempel och skapar fler bra och utvecklande praktikplatser för arbetslösa ungdomar. Stöd till olika ideella initiativ liknande Trästockfestivalen och Kulturfrämjandet. Arbeta för att alla ungdomar ska ha möjlighet till en meningsfull fritid oavsett ekonomisk styrka. Vad är egentligen ungdom? Allmän praxis säger att ungdomstiden kan räknas mellan tretton och tjugofem år. Även om man går så långt och definierar ungdomstiden till detta tidsspann så skiljer sig uppfattningarna mycket inom gruppen. Detta program kommer därför att lyfta fram förslag på åtgärder som, förhoppningsvis, kommer att underlätta för hela ungdomsgenerationen även om inte alla kommer att känna igen sig i allt eller känna igen behoven av alla åtgärder. Ungdomen är en tid man ofta minns tillbaka till senare i livet. Ungdomen är en tid av glädje, fester äventyr o.s.v. Det man sällan minns, eller vill minnas, är att ungdomen också är en tid i livet man är mycket utsatt. Utsatt för grupptryck, föräldrarnas önskningar och den egna osäkerhetens bojor. Ungdomen är en tid av frigörelse och en tröskel in i vuxenlivet men för många är det också ett steg ut i ovisshet. Vi Socialdemokrater i Skellefteå anser därför att det är hög tid att lyfta ungdomsfrågorna i politiken. Vi vill att ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång till makt. Med det menar vi att man som ungdom ska ha möjlighet till en god materiell, kulturell och social levnadsstandard. Ungdomar ska ges goda förutsättningar för fysisk och psykisk hälsa och skydd från utsatthet för brott, mobbning, diskriminering och andra former av kränkande behandling. Vi menar också att ungdomar ska ha möjlighet att påverka såväl samhällsutvecklingen i stort som sina egna liv och sin närmiljö bl.a. i frågor som rör boendemiljö, skolmiljö, arbetsmiljö, kamratkrets och familj.

4 Det livslånga lärandet. Många ungdomar har grundskole- eller gymnasieskola som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är därför lätt att tycka att det livslånga lärandet främst är ett jobb för skolan. Så enkelt är det inte. Vi Socialdemokrater tror på ett livslångt lärande och det omfattar såväl traditionell skolning som vidareutbildning i arbetet, lärande i studieförbundens regi, fackliga utbildningar universitetsstudier och mycket mera. Det ska alltid finnas chanser för dem som inte lyckats med sina tidigare studier, de som valt att inte studera eller aldrig fått möjligheten till att börja med. Vi vill inte ha några återvändsgränder i vår utbildningspolitik. När det gäller den kommunala skolan är vårt mål att den ska förbli bäst. Där ska ungdomar från olika bakgrunder träffas och utbyta erfarenheter. Det är också det bästa sättet att undvika segregation, ojämlikhet och en sortering av människor redan i tidig ålder. Det är också därför vi motsätter oss att fristående skolor etableras utan kommunens godkännande. Socialdemokraterna i Skellefteå har länge slagits för att få fler utbildningar på högskolenivå till Skellefteå kommun. Detta gäller också kvalificerade yrkesutbildningar och andra möjligheter för kommuninvånarna att vidareutbilda sig. De stora satsningarna på Campus är ett bevis för detta. Visst är det bra att ungdomar åker ut i världen och prövar sina vingar på andra platser än Skellefteå. Vi vill samtidigt inte att ungdomar som vill bo kvar ska tvingas att flytta för att det inte finns något för dem här. Det finns också de som har en i Skellefteå som inte har möjlighet att flytta men som ändå vill studera på ex.vis universitetsnivå. Skellefteå ska vara en bra kommun att leva i som ung student och det kan locka hit ungdomar från andra kommuner. Vårt första mål är att det ska finnas 3000 studenter på Campus därför kommer satsningarna att fortsätta t.ex. genom byggandet av studentlägenheter. På universiteten, liksom i gymnasieskolan, ser man en tydlig trend som går mot mer och mer grupp- och inlämningsuppgifter. Studenterna ska lära sig mer av varandra genom att arbeta i grupp och hjälpa och stötta varandra. För att detta ska fungera så krävs det att lärandesituationen anpassas efter det nya arbetssättet. På Campusbiblioteket finns numera fler grupprum, möjlighet att låna bärbara datorer och trådlöst nätverk för internetuppkoppling. På Campus finns också ett kårhus, en naturlig samlingsplats för studenterna. Vi vill att fritidsgården e-fyran ska fylla liknande funktion för gymnasieeleverna både som samlingsplats och studiemiljö. Ungdomars rätt till god hälsa och trygghet De flesta unga klarar sig bra utan större insatser från offentlig vård och omsorg. Samtidigt kan vi se många varningssignaler som visar att detta kanske inte är en bestående sanning. Många hälsoproblem har börjat uppmärksammas på senare år. Övervikt bland unga har ökat, unga går inte till tandläkaren, många äter dåligt o.s.v.

5 För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att alla ska ha tillgång till god vård och omsorg. Sjuk- och hälsovården i Sverige håller världsklass. Vi kan således känna oss stolta men inte nöjda. Vår vision är att västerbottningen år 2020 har världens bästa hälsa. För detta behövs inte bara god vård. Det behövs också ett väl fungerande förebyggande hälsoarbete. Därför är det viktigt att fortsätta satsningen på skolhälsovården med god tillgång till såväl skolsköterskor som kuratorer och annan personal. När en ungdom lämnar skolan kan det dock uppstå problem. Allt har skett via skolan eller t.o.m. på skolan och nu ska personen ordna allt själv. Övergången mellan ungdomstiden och vuxenlivet måste göras mindre dramatisk. I detta innefattas också tandvården. Att ha ett fint leende ska vara en rättighet för alla. Ett vanligt krav från olika ungdomsforum är kravet på gratis preventivmedel. Med tanke på många ungdomars skrala ekonomi anser vi detta vara ett befogat krav. Vi föreslår därför att kondomer ska vara gratis för ungdomar under 20 år. Säker sex får inte vara en fråga om ekonomi. Rättigheten till fria kondomer får inte innebära rätt till fria ballonger. Kraven på subventionerade, eller till och med gratis, p-piller ställer vi oss däremot mycket tveksamma till. Unga flickor skulle kunna pressas till att ansöka om dessa och p-piller skyddar inte heller mot sexuellt överförbara sjukdomar. Ungdomar är, som grupp, särskilt utsatt för många allvarliga brott bl.a. hot, misshandel, stöld och rån. Mycket av detta beror på att ungdomar, oftare än andra, hamnar i situationer där sådant kan förekomma. Det är ofta unga som begår brott mot andra unga. Men det är likväl viktigt att unga ska kunna känna sig trygga i samhället. Detta är ingen lätt fråga men där det finns lösningar måste de genomföras. För många kvinnor är ex. nattmörkret en gräns för vad de kan göra och inte göra. Rädslan för att gå hem i mörkret kanske är obefogad i de flesta fall men en förbättrad belysning kvällstid är en billig försäkring. Ett annat sätt att öka tryggheten är att komma till rätta med alkoholkonsumtionen bland unga under 18 år och berusningsdrickandet för de över 18. När det gäller de brott som listats ovan är alkohol, nästan utan undantag, en bidragande faktor. Alkoholbruk minskar också motståndskraften när det gäller att säga nej till andra droger och ju yngre personerna är desto svårare är det att stå mot grupptryck och andra former av övertalning. Andra viktiga åtgärder för att öka tryggheten är att satsa mer på kollektivtrafik och/eller taxisamordning kvällstid. Ungdomars tillgång till makt Ungdomars liv påverkas i hög grad av politiken, vilket detta program kan vara en påminnelse om. Men hur kan ungdomarna göra sin röst hörd? Skellefteå kommun har en lång erfarenhet av deltagardemokratiskt arbete. Redan på grundskolan arbetas det med dessa frågor och på fritidsgårdarna tillämpas ett demokratiskt arbetssätt som uppmuntrar ungdomar att delta. Vi menar att ungdomar ska ha möjlighet att påverka såväl samhällsutvecklingen i stort som sina egna liv och sin närmiljö bl.a. i frågor som rör boendemiljö, skolmiljö, arbetsmiljö,

6 kamratkrets och familj. Det är viktigt att alla känner till hur man kan påverka samhället och att engagemanget faktiskt resulterar i något. Socialdemokraterna i Skellefteå har länge arbetat med att öka ungdomars tillgång till makt. Vi gör vårt bästa för att öka ungdomsdeltagandet genom att bl.a. sätta in ungdomar i andra politiskt tillsatta organ som olika kommunala styrelser och nämnder, då vakanser uppstår under valperioderna. Ifall en ungdom avsäger sig sitt uppdrag under valperioden ersätts den av en annan ungdom där så är möjligt. I valet 2006 går vi också till val med två personer under tjugofem år på valbara platser till kommunfullmäktige. Elevens rättighet att påverka sin utbildning är väldigt tydlig i lagstiftningen men ändå känner många ungdomar att man inte har så mycket att säga till om. Elevernas möjlighet att påverka sin utbildning måste backas upp av reella möjligheter till inflytande. Detta berörs delvis i vårt utbildningspolitiska program men det finns ytterligare åtgärder som bör nämnas här. Elever som engagerar sig i det demokratiska arbetet på skolan ska ha cred för att de gör det. De ska ha hjälp tillgänglig för att det praktiska arbetet ska flyta på, detta för att överbrygga mellan generationer av elevkullar. Slutligen ska elever som är aktiva i olika demokratiska forum ha rätt att delta i dessa utan rädsla för repressalier eller att riskera att hamna efter i sin utbildning. När barnen är små finns lite tid till engagemang, när man arbetar som tillfällig vikarie finns inga möjligheter att vara ledig för politiska uppdrag o.s.v. Det är tydligt att otrygga anställningsvillkor inverkar negativt på det politiska engagemanget. Därför är det viktigt med trygga anställningsvillkor. Ungdomars möjlighet till egen försörjning Målet för all Socialdemokratisk politik är människans frihet. Frihet att utvecklas i sin egen takt, att sträva efter sina mål oavsett ekonomisk bakgrund, att skapa sin egen plats i samhället och bli en god samhällsmedborgare. För att kunna nå detta menar vi att man som ungdom måste ha möjlighet till en god materiell, kulturell och social levnadsstandard. För att detta ska fungera gäller det att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Det finns många förslag på hur detta ska göras. Vi Socialdemokrater kommer dock aldrig att gå med på att göra detta genom att försämra villkoren för arbetstagarna. Unga ska ha samma rättigheter som de äldre i såväl lönenivåer som arbetsvillkor och anställningstrygghet. Det är viktigt att unga utan arbete snabbt ges möjlighet till någon form av sysselsättning. Att gå sysslolös, utan att vara behövd, är bland det värsta man som ungdom kan råka ut för. Det är dock viktigt att åtgärderna är väl genomtänkta och att de syftar till att stärka den arbetssökandes möjligheter att få ett jobb. Det är viktigt att det är bra arbetsuppgifter så det inte bara blir en förvaring av arbetslösa ungdomar. Ifall dessa arbeten inte renderar den arbetslöse tillräcklig ersättning ska den arbetssökande informeras om sina rättigheter till olika stöd och skyldigheter som samhällsmedborgare. Ett tecken på att samhällsekonomin har tagit fart är att det börjar bli svårt att hitta billiga hyreslägenheter. Att istället köpa en bostadsrätt är ofta svårt då banker ofta kräver ekonomisk

7 säkerhet samtidigt som fler yngre anställs med provanställning, vikariat eller i projektform. Här gäller det att kommunen går före och visar vägen. Skellefteå kommun ska vara en mönsterarbetsgivare. Ett tecken på att landet är på rätt väg är att antalet tomma lägenheter i kommunen har minskat väsentligt och, i vissa fall, ersatts med en lägenhetsbrist. I Skellefteå finns det en boendegaranti för den som vill flytta hit och studera. Detta borde inte enbart omfatta studenter. Det finns ett behov av fler, billigare lägenheter för ungdomar som vill flytta hemifrån. Kommunen har ett bostadsbolag (SKEBO) för att kunna hjälpa till med bostadspolitiken. Det är dags att nyttja den till detta ändamål. Ungdomars tillgång till kultur och fritid Ibland talas det om en s.k. ungdomskultur. Detta är ett tveksamt begrepp då ungdomars preferenser skiljer sig mycket inom gruppen. Det verkar ibland som om det vore mer än tio år mellan en femtonåring och en tjugofemåring. För de yngre i ungdomsgruppen har Fritidsgårdarna en viktig roll att fylla. De erbjuder ett brett utbud av aktiviteter till en billig penning och finns i alla kommundelar. En annan styrka med Fritidsgårdarna är att de styrs av ungdomarna själva tillsammans med personalen så utbud av aktiviteter, öppettider m.m. kan anpassas till medlemmarnas önskemål. Många nöjen som efterfrågas av unga styrs av marknadskrafterna. Att gå på bio, konserter eller på krogen kostar mycket pengar och ibland stängs ungdomar ute på grund av olika åldersgränser. Ungdomar, som grupp, är mindre köpstarka och är därför inte intressanta att ta in på olika nöjesställen. För många är bra kollektivtrafik ett måste för att kunna ta del av nöjesutbudet. Lokala nöjesställen av olika slag har, sedan länge, lämnat kommundelarna och alla måste ta sig in till centralorten för att ex. gå på bio eller ett café. Vi vill att ungdomar ska ha tillgång till en meningsfull fritid oavsett ekonomisk styrka. Därför stödjer vi olika ideella initiativ som Trästocksfestivalen och Kulturfrämjandet, föreningslivet och andra verksamheter för ungdomar. Tillgången till en meningsfull fritid får aldrig leda till segregation, ojämlikhet och en sortering av människor

8 Inriktningar för Vårt program för en ungdomspolitik beskriver den inriktning Socialdemokraterna i Skellefteå kommer att driva efter valet i september Programmet visar vilka förändringar och förbättringar vi vill genomföra för att skapa de bästa förutsättningarna för ungdomar i Skellefteå kommun. Ansvaret för satsningarna ligger gemensamt på staten, kommunen och landstinget. För att kunna genomföra vårt program, måste Socialdemokraterna givetvis vinna framgång både i riksdagsval, i kommunval och i landstingsval. Är du intresserad av att veta mer? Tfn fax e-post: Hemsida:

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben.

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Valet är ditt! Det är inte politikernas sak att styra över dig och ditt liv. Vi vill istället skapa en trygg grund för att du själv ska kunna

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009

Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009 Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009 Sturevägen 38, 181 38 Lidingö Tel: 766 09 53 e-post: xxx@xxx hemsida: www.lidingo.sap.se INLEDNING Sverige är på rätt väg! Tack vare

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys Läget 3 Ungdomsenkäten 26 Resultat och analys Innehåll Förord...2. Sammanfattning...3 2. Inledning och bakgrund...5 3. Resultat...9 3. Bakgrundsfakta... 9 3.2 Relationer till andra... 3.3 Orättvis behandling,

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Att vara ung i Lindesbergs kommun. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Lindesbergs kommun. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Lindesbergs kommun Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Sammanfattning Syfte och metod I september 2008 beslutade Kommunstyrelsen att avsätta medel för genomförandet av Ungdomsstyrelsens

Läs mer