BEF Nytt Nr 1 April 2010 Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEF Nytt Nr 1 April 2010 Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen"

Transkript

1 BEF Nytt Nr 1 April 2010 Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Bergsprängardagarna Kan det bli bättre? Läs mer på sidan 23 BEF : are tar priserna Läs mer på sidan 35 Auktorisationsarbetet Går för högtryck Läs mer på sidan 38 Ledaren Strukturfel

2

3 3 Ledaren Strukturfel Få om någon bransch åstadkommer och synliggör så mycket fantastiska saker. Byggnader närmare en kilometer höga, flera mil långa broar, oerhört komplexa tunnelsystem. Ja, listan kan göras oändlig och borde egentligen börja med pyramiderna och gå via Kinesiska muren, Pompeji och infraprojekt som Sueskanalen och Transsibiriska järnvägen till dagens projekt. Det som dock får mest uppmärksamhet här i Sverige är diverse byggfusk, skenande tidplaner och ekonomi samt karteller. Utredningar som Skärpning gubbar och Sega gubbar avlöser varandra. Är det en orättfärdig förföljelsekampanj som pågår mot oss byggare? Nej, möjligen lite onyanserad ibland men i sak oftast riktig. Huvudpunkterna i kritiken är dålig/ingen produktivitets utveckling, ständigt samma fel och oklar ansvarsfördelning. Strukturen vid ett bygge har ändrats sedan pyramidens dagar. Faraon som lät bygga sin grav hade stenkoll på sitt bygge. Det hade man också i viss mån på 60-talet då de flesta yrkeskategorier var anställda hos huvudentreprenören. Går man till dagsläge och tar ett vägbygge i bergsprängningsvärlden som exempel är vägen från huvudbeställaren vägverket via huvudentreprenör schaktentreprenör ev. krossentreprenör lång. Risken för kommunikationsproblem är dramatisk. Ansvarsfrågorna inom arbetsmiljö/säkerhet blir allt oklarare ju längre ned man kommer, där varje led försöker vinstoptimera mm mm. Det är i princip samma problematik vid ett husbygge, det har vi lärt oss av våra kollegor i BI:branschråd. ett lovvärt initiativ med höga ambitioner. FIA har drivit många förändringsprojekt och åskådliggjort ett antal best practice. Bra! Men det som FIA kapitalt misslyckats med är att involvera dem som till stor del utför jobben, dvs. alla tusentals underentreprenörer. Fåtal av dessa vet något om FIA och visste dom skulle dom inte ha tid att engagera sig. En möjlighet hade varit att låta branschföreningarna för dessa små företag att delta i FIA-arbetet men detta har stoppats av FIA. Gränsen för FIA tycks gå vid projektledare. Frågar man en platschef hos de stora entreprenörerna är cirka hälften helt okunniga vilket gör att samverkanstankarna aldrig drabbar UE. Men vad är lösningen på ovanstående jämmer och elände? Den är enkel (i teorin): Kunskap om problematiken Att alla aktörer måste jobba på lika villkor ( stort ansvar beställaren) Att vinstoptimering för varje aktör inte gynnar helheten beträffande kvalité och säkerhet Vilja till förändring Våga gå utanför ramarna PS: Glöm ej att läsa om dagsläget inom Auktoriserad Bergsprängare på sidan 38. Projektet som kommer att förändra bergsprängarvärlden och ge trygghet för beställaren. Att tro på en förändring av nuvarande strukturer är naivt. Det som gäller är att få samtliga aktörer och att dra åt samma håll. I denna struktur ligger också ett oerhört stort ansvar på Beställaren. Beställaren måste kontrollera samtliga involverade parter. Bättre än kontroll är samverkan. Här var FIA (Förändring i Anläggningsbranschen) Roland Netterlind VD BEF

4 4 Ekonomi Indexutfall Som framgår av nedan för oss bergsprängare relevanta index är den årliga kostnadsökningen på årsbasis kring 3 % förutom 411 Bergrum/Tunnlar som ligger kring 2 %. Diesel är på väg upp igen om än måttligt. Entreprenadindex E 84 februari 2009 februari Bergarbeten ( Markarbeten) 2,7 % 213 Bergtunnlar 2,8 % 312 Bergarbeten (Ledningsentreprenader) 2,8 % 411 Sprängningsarbeten (Bergrum och tunnlar) 1,6 % 7011 Dieselolja MK1 (Regleras ej separat ) 6,3% För mer information och hjälp ring föreningskontoret. Äldre Index hittar ni på Bergmaterialindex RM/BF, Byggindex k-tal k-tal k-tal k-tal k-tal Kostnadsslag kvartal 3 kvartal 4 kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 Bergmaterialindex 100,0 101,5 103,8 106,3 108,4 102,6 95,5 94,2 93,3-0,9-13,9 93,6 / Bergmaterialindex Den ekonomiska återhämtningen sätter avtryck på svensk byggindustri Återhämtningen i svensk ekonomi börjar ge positiva effekter för byggindustrin. Bostadsinvesteringarna bottnar i år efter de senaste årens kraftiga fall. Bostadsbyggandet kommer att driva utvecklingen 2011 när lokalbyggandet fortsätter att gå trögt och närtidssatsningen på infrastruktur fasas ut. Den synkroniserade krispolitiken världen över har varit lyckosam i ambitionen att förhindra en total kollaps för den globala ekonomin. Den expansiva politikens positiva effekter utgör själva grunden för de allt mer optimistiska prognoserna om den ekonomiska utvecklingen. Om världens krispolitik var väl synkroniserad så kommer däremot tillbakadragandet av stimulanserna troligtvis att bli mer osynkroniserad. Det beror på ländernas olika makroekonomiska förutsättningar avseende budgetunderskott, statsskuld och inhemsk efterfrågan/ arbetslöshet. USA är just nu inte världsekonomins starkaste motor... USA, som har haft fyra kvartal i rad med fallande BNPutveckling, bröt som väntat den negativa utvecklingen under tredje kvartalet i fjol och fortsatte att visa en god tillväxt mellan tredje och fjärde kvartalet (5,7 % i uppräknad årstakt, enligt statistik från Bureau of Economic Analysis). Det är därmed slut på den amerikanska recessionen och tecken tyder på att tillväxten fortsätter i år och nästa år, om än i en något långsammare takt än vid tidigare konjunkturvändningar. Konjunkturvändningen till trots, så blir inte USA samma motor för övriga världen som i tidigare uppgångar. utan Asien med Kina i spetsen Det kinesiska målet om minst 8 procents tillväxt under

5 5 Ekonomi fortsättning 2009 ser ut att ha uppfyllts. Kinas gigantiska stimulanspaket med bland annat stora infrastruktursatsningar och en kraftig kreditexpansion har hjälpt inte bara utvecklingen i regionen utan hela världsekonomin. Kina förväntas fortsätta att få en tillväxt kring 9 procent under 2010 och Trögt för Europa Inom euroområdet blir återhämtningen dock relativt ojämn då flertalet länder brottas med en växande statsskuld och stora budgetunderskott som till slut måste åtgärdas. Detta hämmar utvecklingen i de berörda länderna (exempelvis Grekland och Spanien). Totalt sett väntas euroområdets återhämtning att bli trög då en hög arbetslöshet, ett högt sparande och låga löneökningar håller tillbaka hushållens konsumtion. men ljusare utsikter för Sverige Återhämtningen i den globala ekonomin, som inleddes i fjol, väntas nå Sverige under Tillväxten sker dock från mycket låga nivåer och med kraftiga stimulanser från penning- och finanspolitik. Jämfört med andra länder inom OECD-området har Sverige haft en fördel av läxan vi lärde oss från 1990-talskrisen. Sverige har haft jämförelsevis starka och sunda statsfinanser. En expansiv finanspolitik har därmed kunnat föras utan att orsaka ökande budgetunderskott och statsskuld. Svensk byggmarknad på uppgång Tillfrisknandet i ekonomin börjar även ge positiva effekter Färre anställda men fler lediga jobb i byggindustrin Antalet anställda inom byggindustrin minskade med 0,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008, och antalet anställda uppgick till anställda. Den privata sektorn som helhet visade en nedgång, 2,2 procent, jämfört med föregående år. Andelen tillfälligt anställda inom byggindustrin var 6,0 procent, vilket var en marginell ökning jämfört med fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2009 fanns det lediga jobb inom byggindustrin. Detta innebär att antalet lediga jobb inom byggindustrin mer än fördubblades jämfört med motsvarande kvartal Källa: SCB för svensk byggindustri. Bygginvesteringarnas utveckling blir något bättre än vi bedömde i höstas, främst tack vare att bostadsinvesteringarna utvecklas mer positivt än vad som tidigare befarades. Inflationstakten åter över en procent Inflationstakten var 1,2 procent i februari (0,6 procent i januari). Det är den högsta noteringen sedan januari Rensad för effekten av sänkta räntor var inflationstakten 2,7 procent. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent. Samma tid förra året var priserna i genomsnitt oförändrade. Till den genomsnittliga konsumentprisuppgången på 0,6 procent från januari till februari bidrog främst höjda elpriser (5,0 procent), vilket påverkade uppåt med 0,2 procentenheter. Prisökningar på kläder (1,9 procent), inventarier och hushållsvaror (1,1 procent), transporter (0,5 procent) samt rekreation och kultur (0,6 procent) bidrog ytterligare med 0,1 procentenhet vardera. Utvecklingen det senaste året Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,2 procent i februari Senaste gången en så hög tolvmånadersförändring uppmättes var i januari 2009, då inflationstakten var 1,3 procent. Den främsta anledningen till att inflationstakten nu stiger är att egnahemsägarnas räntekostnader inte bidrar lika mycket nedåt som tidigare. Räntorna är dock alltjämt väsentligt lägre än för ett år sedan och rensat för effekten av

6 6 Ekonomi fortsättning sänkta räntor var inflationstakten i februari 2,7 procent. Till den totala uppgången på 1,2 procent sedan februari 2009 bidrog prishöjningar inom transportområdet (6,5 procent) med 0,9 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på drivmedel (12,7 procent) med 0,5 procentenheter och höjda priser på bilar (5,0 procent) med 0,2 procentenheter. Höjda elpriser (8,0 procent) och hyror (2,1 procent), samt prisökningar inom gruppen kläder och skor (5,5 procent), KPI för februari 2010 var 301,59 (1980=100). Vägningstal Inflationstakten i Sverige högre än för EU Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser januari Inflationstakten för EU var då 1,7 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,0 procent. I januari var inflationstakten i Sverige 2,7 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader. Den högre inflationstakten i Sverige jämfört med EMU förklaras bland annat av att priserna på vissa livsmedel och på bilar stiger i Sverige och sjunker i EMU.Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 2,8 procent i februari HIKP i Sverige steg med 0,6 procent från januari till februari. Under samma period förra året steg HIKP med 0,6 procent. HIKP för februari 2010 var 110,44 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,9 procent för EMUländerna i februari bidrog ytterligare uppåt med 0,3 procentenheter vardera. Den totala uppgången i konsumentpriserna motverkades främst av sänkta räntekostnader för egnahemsägarna (-24,9 procent), vilket minskade årstakten med 1,2 procentenheter. Lägre priser på hemelektronik (-14,9 procent) bidrog också nedåt med 0,3 procentenheter. För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande. Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas Förändring i förändring sedan procent sedan januari februari januari februari Livsmedel och alkoholfria drycker 136,0 0,0 0,1 0,2 1,1 Alkoholhaltiga drycker och tobak 37,0 0,0 0,1 0,2 2,1 Kläder och skor 54,0 0,1 0,3 1,3 5,5 Boende 279,0 0,2-0,5 0,9-2,0 Inventarier och hushållsvaror 55,0 0,1 0,1 1,1 1,1 Hälso- och sjukvård 32,0 0,0 0,1-0,2 3,2 Transport 134,0 0,1 0,9 0,5 6,5 Post och telekommunikationer 34,0 0,0-0,1-0,3-1,6 Rekreation och kultur 116,0 0,1 0,0 0,6-0,4 Utbildning 4,0 0,0 0,0 0,8 2,6 Restauranger och logi 65,0 0,1 0,2 0,8 3,2 Diverse varor och tjänster 54,0 0,0 0,1 0,3 2,7 KPI totalt 1 000,0 0,6 1,2 0,6 1,2 Förändringstal samt bidrag till konsumentprisernas förändring avser i denna tabell både den effekt som beror av förändrade priser och den som beror av ändringen i varukorgens sammansättning. Nettoprisindex Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,6 procent från januari 2010 till februari Inflationstakten enligt NPI var 1,6 procent i februari 2010, jämfört med 0,9 procent i januari NPI för februari 2010 var 254,60 (1980=100).

7 7 Ekonomi fortsättning Positiva signaler kring byggavtalet Stor oro rådde inför starten på förhandlingarna kring ett nytt avtal. Skulle byggnads fullfölja intuitionerna att ta mer makt på byggarbetsplatserna? Skulle BI utnyttja lågkonjunkturerna? Nej det visade sig att bägge parter var förvånansvärt ansvarstagande i rådande situation. Bo Antoni BI och SEKO har utbytt avtalsyrkanden Sveriges Byggindustrier (BI) och SEKO har idag utbytt yrkanden inför årets avtalsförhandlingar. Parterna har haft några inledande möten under årets början och stämningen parterna emellan är god. Det bör därför finnas förutsättningar för konstruktiva avtalsförhandlingar mellan BI och SEKO även i år. Men det finns givetvis ett antal frågor vi behöver diskutera för att nå ett ännu bättre avtal, säger Göran Landgren, ordförande i BI:s väg- och bandelegation. När det gäller kostnadsnivåerna är BI:s utgångspunkt att Sveriges konkurrenskraft måste bevaras och helst förstärkas. Därför är det viktigt att arbetskrafts-kostnaderna inte höjs mer i Sverige än i våra viktigaste konkurrentländer. Den internationellt konkurrensutsatta industrin ska därför vara märkessättande. Därtill har BI bland annat yrkanden om en översyn av reglerna kring anställningsformen tillsvidaresäsong, en förbättrad hantering av tidsbegränsade anställningar, nya regler om personalutrymmen samt förändringar i bergrumsbestämmelserna allt i syfte att fortsätta den långsiktiga processen mot ett modernt infrastrukturavtal. För kompletterande information, kontakta Göran Landgren, BI har överlämnat yrkanden till Byggnads Sveriges Byggindustrier (BI) har idag överlämnat sina yrkanden inför avtalsförhandlingarna med Byggnads. I avtalsöverenskommelsen 2009 ingick att BI och Byggnads skulle tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp som, utifrån det direktiv som ingick i avtalsöverenskommelsen, skulle utarbeta ett förslag till nytt Byggavtal. Det nya avtalet ska ersätta de nuvarande Byggnads- och Anläggningsavtalen. Arbetsgruppen har slutfört sitt arbete och överlämnat ett förslag till parternas förhandlingsdelegationer. Vår utgångspunkt är att arbetsgruppens förslag ska ersätta de gamla avtalen, säger Bo Antoni, VD på BI. BI och Byggnads har yrkat på ändringar av arbetsgruppens förslag. Om parterna i samförstånd kommer överens om kompletteringar kan dessa införas i det nya Byggavtalet. Om oenighet råder om vilka kompletteringar som ska göras bör arbetsgruppens förslag antas i sin helhet utan ändringar eller tillägg. Vi har tagit fasta på den positiva signal som Byggnads sände med sina yrkanden och BI:s ambition är bara att balansera Byggnads yrkanden. Detta leder förhoppningsvis till att vi kan träffa avtal i god tid före den 31 mars, fortsätter Bo Antoni. BI:s utgångspunkt är att Sveriges konkurrenskraft måste bevaras och helst förstärkas. Därför är det viktigt att arbetskraftskostnaderna inte höjs Hans Tilly mer i Sverige än i våra viktigaste konkurrentländer. Den internationellt konkurrensutsatta industrin ska därför vara normerande. De inhemska näringarna ska inte överskrida normen. Mot bakgrund av den ekonomiska situationen i Sverige och omvärlden är det svårt att överblicka utvecklingen. Avtalsperiodens längd kan diskuteras. BI ser dock gärna att avtalsperioden löper ut den 31 oktober. Vår bedömning är att BI och Byggnads i år bör avstå från centralt överenskomna löneökningar. Den lokala lönebildningen medför att byggnadsarbetarna ändå får löneökningar, avslutar Bo Antoni. För kompletterande information, kontakta Bo Antoni,

8 8 MARKNAD Byggstartbarometern

9 9 Marknad fortsättning Industri Totalt Som framgår av Byggstartbarometern ligger byggstarterna 2010 över 2009 och totalt även över toppåret För anläggningsbyggnation rejält över såväl 2008 som Detta ger anledning till optimism i för kommande åren. Källa: Sverige Bygger AB

10 10 byggprojektet Två stora broprojekt under uppstart Klart för byggstart av ny väg Mjölby Motala Vägverket kan nu påbörja bygget av nya väg 50 mellan Mjölby och Motala. Vägen byggs för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. En entreprenör för projektet antogs under fredagen, och byggstart planeras till sommaren Det känns mycket bra att vi nu kan börja bygget av detta efterlängtade och angelägna projekt. När nya väg 50 är klar kommer trafikanterna att kunna färdas säkrare och snabbare mellan E4 och Motala, säger Rolf Johansson, vägdirektör Vägverket Region Sydöst. Nytt grepp Under fredagen antogs NCC Construction Sverige som entreprenör för projektet. Bygget av väg 50 genomförs som en så kallad totalentreprenad med funktionskrav. Det innebär att entreprenören nu får i uppdrag att både projektera (i detalj planera bygget) och bygga vägen. Entreprenören ska sedan sköta vägen i 20 år efter det att bygget är klart. Detta är ett nytt och intressant grepp som Vägverket har stora förväntningar på. Vi är övertygade om att denna entreprenadform kommer att ge mer väg för pengarna, i form av bland annat kortare produktionstid, ökad kostnadseffektivitet och nya tekniska lösningar, säger Rolf Johansson. Väg 50 är en viktig transportled mellan Bergslagsregionen och södra Sverige. Den har utretts under flera decennier. Projektet innebär att väg 32 mellan Mjölby och Motala byggs ut och vägnumreringen ändras till 50. Nuvarande riksväg 50 mellan Ödeshög och Motala blir en regional väg och kommer därmed att få ny vägnumrering. Mellan Mjölby och Skänninge bygger vi ut den befintliga vägen till en fyrfilig väg med mitträcke. På sträckan Skänninge Motala byggs en helt ny så kallad 2+1-väg med mitträcke. Fakta om nya väg 50 Aktuell sträcka: E4 vid Mjölby till Metallvägen i Motala Sträckans längd: 28 kilometer Antal broar: Cirka 40 stycken, varav bron över Motalaviken blir 620 meter. Beräknad projektkostnad: kronor. Bygget startar sommaren 2010 och beräknas vara klart i september 2013.

11 11 byggprojektet fortsättning Förbifart Sundsvall med m lång bro E4 Sundsvall, mötesfri väg och bro E4 Sundsvall syftar till att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön på ett 20 kilometer långt vägavsnitt från Myre till Skönsberg. Bristerna på E4 genom Sundsvall har varit kända länge, och redan på talet gjordes den första utredningen om sträckan. Idag passerar E4 genom de centrala delarna av Sundsvall, ett olycksdrabbat vägavsnitt som har de högsta trafikmängderna på E4 norr om Uppsala. Projektet i korthet 20 kilometer ny E4, 5 trafikplatser och 33 broar. Den största av projektets 33 broar är Dubbelkrum, en drygt 1400 meter lång bro över Sundsvallsfjärden som beräknas avlasta Sundsvalls centrum med drygt fordon per dygn. Planerad byggstart för projektet, som beräknas kosta ca 4 miljarder och sysselsätta över 1000 personer, är hösten En ny väg nya möjligheter. Tillsammans med Sundsvalls kommun och Sundsvall Business Region kommer vi informera om nya E4 och de möjligheter som skapas. Den 5 februari delades bland annat en gemensam projekttidning ut till samtliga hushåll, och i april invigs vår nya visningslokal på Björneborgsgatan 41.

12 En ny tid Under det senaste årtiondet har vår bransch genomgått en aldrig tidigare skådad förändring. I en ständigt föränderlig omvärld är det viktigt att uppvisa en enad front gentemot kunder, leverantörer, anställda och aktieägare. För att spegla denna förändring presenterar EPC Groupe ett nytt och starkt varumärke. Samtliga bolag inom EPC Groupe ändrar sitt namn och sin logotype för att fokusera på ett nytt synsätt med ett gemensamt varumärke. I Sverige har därför Skanexplo AB ändrat namn till EPC Sverige AB. Vi går nu en ny tid till mötes där vårt nya varumärke avspeglar ett nytänkande hur vi representerar EPC på den svenska marknaden. Det symboliserar vår gemensamma styrka som är synonym med vårt goda anseende när det gäller pålitlighet, kvalitet och uppträdande. Vidare är det ett löfte om engagemang för att upprätthålla hög kvalitet på våra tjänster och produkter och därmed utveckla våra relationer med kunder och övriga samarbetspartners. Våra anställda och vår företagskultur har alltid varit avgörande för vår framgång. Detta är särskilt viktigt inom sprängämnesindustrin där professionalism, förtroende och säkerhet är avgörande faktorer för att bygga långsiktiga kundrelationer. Genom vårt nya globala varumärke avser vi att bygga vidare på vårt goda anseende som en ledande aktör på marknaden och samtidigt erkännas som en del av en global enhet. Just nu går EPC Sverige AB en spännande tid till mötes med intressanta projekt över hela landet. Vår verksamhet har aldrig varit mer varierande, med kunder som i allt större utsträckning önskar bygga långsiktiga relationer. Genom att uppvisa öppenhet, vara ärliga och alltid göra det där lilla extra är vår strävan att ständigt överträffa våra kunders förväntningar. Annons EPC Sverige AB bör nu ses som en integrerad del av en global koncern, där vi kan dra fördel av en gemensam strategisk vision för framgång på en global marknad. BENGT FOLKESSON VD, EPC-Sverige AB EPC Sverige AB - nytt namn för global samverkan Skanexplo AB ändrar sitt namn till EPC Sverige AB Skanexplos nya identitet och namn har utarbetats för att reflektera EPC Groupes strategi globalt. Alla bolag inom koncernen presenterar det gemensamma varumärket och samtliga aktiviteter genomsyras av det nya synsättet. Med vårt nya namn och vår nya identitet avser vi att gå från klarhet till klarhet genom att ytterligare bygga på vårt goda rykte som en professionell och pålitlig aktör med hög servicenivå. Tel:

13 13 ARBETSMILJÖ Stenspräckare Polisen markerar Efter mängder av olyckor (bla. en med dödlig utgång) sätter polisen nu rejält ner foten. Patrik Janson, tillsynsmyndigheten i Stockholms län, berättade om mängder av olyckor och incidenter med stenspräckare. Ett problem är att man inte söker tillstånd trots att detta är ett krav inom detaljeplanelagt område. Överladdningar (inklusive förstärkning med dynami- ter), seriekopplingar och allmän okunskap är mer regel än undantag. Flera av användarna har även tveksam bakgrund för att hantera sprängämne. Polismyndigheten i Stockholms län har nu utformat en skrivelse över gällande regler som sänts till samtliga polismyndigheter. Glädjande nog har samtliga polismyndigheter förstått allvaret och börjat följa lagen. KARTA + BILDER

14 14 ARBETSMILJÖ fortsättning Byggbranschen förebygger ohälsa Byggbranschen startar i samarbete med Umeå Universitet ett unikt utvecklingsprojekt av ett hälsodatasystem. Systemet, som är IT-baserat, kommer att ge både råd om hur arbetsskador undviks och samla in data om hälsobesvär. Projektet finansieras av Afaförsäkring och branschen. Systemet är uppbyggt på att byggnadsarbetarna i samband med den rutinmässiga hälsoundersökningen, som alla i byggbranschen genomgår, får ett interaktivt frågeformulär att besvara. Beroende på vilka svar som anges kommer information om hur skador kan undvikas, åtgärder byggnadsarbetaren själv kan vidta för att lindra ohälsobesvär, stöd för riskbedömningar samt länkar till mer information. Den svarande får också möjlighet att själv komma med förslag till branschövergripande åtgärder. Detta hälsodatasystem är helt unikt och kommer att ge en bild av medarbetarnas hälsostatus på nationell nivå som inte funnits sedan Bygghälsans dagar, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier. Våra möjligheter till förebyggande arbete ökar också markant. Projektet startar omgående. I inledningsfasen omfattas ett mindre antal individer för att om cirka tre år kunna användas i fullstor skala. Förutom den direkta nyttan för medarbetarna och arbetsmiljöarbetet i byggbranschen kommer databasen att bli mycket värdefull för forskningen. EXPLOSIVT PARTNERSKAP MAXAM Europe köpte förra året ALLMEX AB och FRÖLANDERS JÄRN AB och dessa båda företag har nu gått samman och bytt namn till MAXAM Sverige AB. MAXAM finns representerat i ett 20-tal europeiska länder med 27 fasta fabriker i 11 av dessa. Den sammanlagda försäljningsvolymen gör MAXAM till Europas största sprängämnesleverantör. MAXAM erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa sprängämnesprodukter kombinerat med bästa tänkbara tekniska support och teknisk utveckling med syfte att göra produkterna säkrare, effektivare och miljövänligare. Utökad närvaro på marknaden med fler lager- och leveransplatser innebär snabbare och billigare transporter. MAXAM SVERIGE AB, Tel , Fax Pl 8902, Karlstad. E-post: Sverige AB MAXAM SVERIGE AB, Tel , Fax Breds Skälby, Enköping. E-post:

15 15 ARBETSMILJÖ fortsättning Rapportera in olyckor/tillbud - Stående Repeteras med bakgrund av ovanstående. För att höja säkerheten på våra arbetsplatser är det nödvändigt att förutom faktiska olyckor även incidenter inrapporteras. Hör av er till BEF som sedan kan dra slutsatser som alla har nytta av. Gäller det material ex sprängmedel som ej fungerat tillfredställande kontakta även leverantören. Arbetsmiljöverket skall alltid kontaktas vid arbetsmiljörelaterade olyckor eller incidenter som medfört eller kunnat medfört personskador eller dödsfall, detta är reglerat i Arbetsmiljölagen, sk 2 rapporter. Rapporteringen sker genom att man snarast kontaktar närmaste distriktskontor (se ) per telefon, mail eller fax. Arbetsgivare har skyldighet att till Arbetsmiljöverket skyndsamt anmäla olyckor som orsakat dödsfall eller svårare personskada och tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa. Det regleras i arbetsmiljöförordningen. Syftet med detta är, att verket ska få kännedom om olyckor eller tillbud för att vid behov snabbt ta sig till arbetsstället för att utreda händelsen eller genomföra en inspektion. På varje arbetsställe ska det finnas en rutin för anmälningar av dessa händelser. Inom ramen för arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete ingår att kontinuerligt dokumentera och åtgärda brister. Ökningen av antalet anmälningar behöver inte vara en faktisk ökning av olycksfall i arbetet, utan kan också bero på en ökad benägenhet att anmäla. Arbetsmiljöverket har under senare år i riktade insatser ställt krav på arbetsgivare att anmäla olyckor och tillbud. Den nya möjligheten att anmäla via webben kan sannolikt också förklara del av ökningen. INLÄGG Debatt forum Låt BEF-Nytt bli ett debattforum i branschen. Kom med inlägg eller synpunkter på vad som händer skrivs etc.

16 16 TEKNIK Söderströmstunneln Förbättrar för hela Sverige Citybanan är en tvåspårig järnväg med två nya stationer i en sex kilometer lång tunnel under centrala Stockholm mellan pendeltågsstationerna Stockholms Södra och Tomteboda. När pendeltågen med Citybanan får egna spår förbättras tågtrafiken i hela Sverige eftersom spåren in och ut från Centralen är överbelastade sedan många år. Mellan Söder Mälarstrand och Riddarholmen byggs den 370 meter långa Söderströmstunneln med för Sverige två ovanliga tekniklösningar. JV Söderströmstunneln heter konsortiet som fick kontraktet på ca 1,3 miljarder kronor. Det består av företagen Pihl & Søns och Züblin som tillsammans utsetts till entreprenörer. Pihl & Søns uppgift är att bygga själva tunneldelen. De har stor erfarenhet bland annat från Öresundstunneln och Citytunneln i Malmö. Entreprenaden ska pågå i fem år. Undervattensdelen av tunneln består av tre tunnelelement som vardera är 100 meter långa. Efter att ha blivit färdigställda på arbetsplatsen vid Söderström kommer respektive element att sänkas ner på fyra stålkärnepålade fundament, vilka krävs eftersom bergytan ligger långt under tunnelläget. Det hela kan liknas med vid en överdäckad undervattensbro. Där sänktunneln i båda ändar övergår till bergtunnel utför Züblin betongkonstruktioner i djupa spontade och pålade schaktgropar. På Söder Mälarstrand är det så trångt att mycket av utrustningen får ställas på pontoner i vattnet.

17 17 TEKNIK fortsättning Sträckningen av tunneln från Söder Mälarstrand norrut mot Riddarholmen går parallellt med Centralbron. Spontkaj på Kvarnholmen JM driver tillsammans med KF Fastigheter utvecklingen av Stockholms nya stadsdel Kvarnholmen mittemot Djurgården. Här pågår ett av Sveriges största byggprojekt med bostäder, kommersiella lokaler och skolor. Vid vattnet kommer en ny stadsdel att växa fram, ett nytt landmärke mitt i Stockholms inlopp. Züblin Scandinavia AB inleder projektet med att göra en stålspont så att man kan fylla ut med la massor och bygga en ny och förlängd kaj. Totalt ska det bli 400 meter kaj med rekreationsytor, turbåtsangöring och bil- och cykelparkeringar. Samtidigt som det är en spont ska den också fungera som pollare. Rören dimensioneras därför så kraftigt som 508 millimeter för att kunna stå emot en båt som går på, förklarar Anders Larm, avdelningschef för borrning hos Züblin. Man borrar med en så kallad offerkrona, 525 millimeter, som lämnas kvar i borrhålet. Den är fastsatt med en ledbar sko i röret som Eftersom sänktunnelns botten kommer att ligga tjugotre meter under vattenytan och det maximala vattendjupet är 20 m måste omfattande muddringsarbeten utföras. Botten består av berg, morän, lera och oturligt nog en stor mängd sprängsten som legat där sen fyrtiotalet. Sträckningen sedd från gångbron utmed Södra järnvägsbron. borras ner. Efter borrning kan man återta piloten som driver offerkronan genom att den är mindre än röret och kan jakas ur sina spår. Piloten räcker till rör innan den är förbrukad. För att krossa berget släpps en fallmejsel som väger tretton ton ned i det borrade hålet. Här utförs en sekantpålevägg på Riddarholmen. Två hål borras på något minde avstånd än hålens diameter som här är 150 cm. När de gjutits och fått härda borrar man ett nytt hål mitt emellan. Pelarna griper då in i varandra och slutresultatet blir en sammanhängande spontvägg. Borrningen sker med casing rotator, rör med en ringborrkrona som roterar ned. Just nu hämtas krossat material upp ur hålet med gripskopa. Roland Netterlind får acceptera att fallmejselmetoden är att föredra framför sprängning i detta känsliga område.

18 18 TEKNIK fortsättning Armering för gjutning av hålen till sekantpåleväggen. Allt eftersom rören borras ned svetsas nya på för att rätt djup skall nås. Züblin Scandinavia AB borrar ned 508 mm rör för att bygga en spontvägg för fyllningen till den nya 400 meter långa kajen utmed Kvarnholmen. Tillverkning av ringborrkronan. Anders Larm, avdelningschef för borrning hos Züblin Scandinavia AB Text och bild Kjell Duberg På Kvarnholmen pågår ett av Sveriges största byggprojekt med bostäder, kommersiella lokaler och skolor.

19

20 Italien När det gäller vissa av våra innovationer föredrar vi att hålla tyst Vi pratar gärna vitt och brett om vår enastående serviceorganisation, och om att vi har marknadens bredaste produktutbud för gruv- och anläggningsindustrin. Men inom vissa andra områden är det största möjliga tystnad som gäller. Sandvik arbetar intensivt med att minska bullret från våra produkter. Se till exempel på nya Sandvik NoiseGuard TM, utvecklat för topphammarborrning ovan jord, där ljudnivån har kunnat minskas med imponerande 10 db (A). Eller vårt utbud av slitskydd av gummi, som också minskar bullernivån dramatiskt. Dessa är bara två exempel på innovationer från Sandvik. Fyrtio procent av våra produkter har utvecklats under de senaste fem åren. Men vissa av dem gör inte så mycket väsen av sig. SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SVERIGE AB, TEL

21 21 TEKNIK fortsättning AMA Anläggning 10 på gång med BEF- hjälp BEF har under flera år jobbat hårt för att få större påverkan på de för oss bergsprängare så viktiga CBC och CBD kapitlen i AMA. Givetvis är även CBB med avtäckning av berg mät- och ersättningsreglerna MER av stort intresse. BEF var redan med som remissinstans vid framtagandet av AMA Anläggning 07 men vi tyckte kanske inte att våra synpunkter riktigt beaktades. Men skam den som ger sig inför arbetet med AMA anläggning 10 har vi fortsatt och bygga relationer och blivit positivt bemötta. Vid ett möte på Svensk Byggtjänst den 11 mars fick BEFs representanter Albin Nilsson och Micke Sjökvist en heldag att framföra sina synpunkter inför slutremissen av AMA anläggning 10. Ansvarig för denna AMA är Lennart Svensson (WSP) och i hans grupp beträffande de bergrelaterade delarna finns också bl a Tomas Dalmalm och Lena Reidar- man både Vägverket. På mötet deltog också Bengt Pellebergs, faktaansvarig för AMA anläggning, Mats Werner (MER ansvarig) och Bo Wahlquist. Hela mötet var mycket konstruktivt med högt i tak och förhoppningen är nu att merparten av BEFs (dvs. branschens synpunkter) finns kvar då AMA anläggning 10 kommer i tryck. Detta känns som en stor framgång för oss bergsprängare att få vara med och påverka vår tekniska och ekonomiska vardag. Rapportera in olyckor/tillbud Repeteras med bakgrund av ovanstående. För att höja säkerheten på våra arbetsplatser är det nödvändigt att förutom faktiska olyckor även incidenter inrapporteras. Hör av er till BEF som sedan kan dra slutsatser som alla har nytta av. Gäller det material ex sprängmedel som ej fungerat tillfredställande kontakta även leverantören. Arbetsmiljöverket skall alltid kontaktas vid arbetsmiljörelaterade olyckor eller incidenter som medfört eller kunnat medfört personskador eller dödsfall, detta är reglerat i Arbetsmiljölagen, sk 2 rapporter. Rapporteringen sker genom att man snarast kontaktar närmaste distriktskontor (se ) per telefon, mail eller fax.

22 22 HÄNT Ny vd på Sandvik Mining & Construction Sverige AB Bergtäkter sökes Sandvik Mining & Construction Sverige AB har nu utnämnt en ny VD. Det blev en intern rekrytering nämligen Örjan Persson. Örjan kommer också att vara Sales Area Manager för Mining and Construction i Danmark och Sverige. BEF önskar Örjan lycka till och vi ser fram mot ett fortsatt bra samarbete med Sandvik. RTC initiativ till riktlinjer för rikt och gränsvärden Bergtäkter sökes I RTC projektet, där bla BEF är representerade, som vi redogjort för i tidigare BEF - Nytt är man i skriande behov av bergtäkter och även större anläggningsprojekt för att genomföra vibrationsmätningar. Har Ni möjlighet att hjälpa till i detta för bergbranschen så viktiga projekt kontakta Olof Bergström Nitro Consult Tack på förhand. Nu förändrar vi Bergsprängningsbranschen! Vad innebär Auktoriserad Bergsprängare? Företaget har genomgått en utbildning i Auktoriserad Bergsprängare Företaget har åtagit sig att systematisera och dokumentera sitt arbete BEF stödjer och följer kontinuerligt upp företagens arbete Företaget utsätts kontinuerligt för extern revision Auktorisationen är en kvalitetsstämpel Varför chansa? Gör ett tryggt val och anlita en Auktoriserad Bergsprängare.

23 HÄNT Bergsprängardagarna Rimmar bestämmelserna med verkligheten? Den tolfte upplagan av Bergsprängardagarna arrangerades i Frösundavik norr om Stockholm. Det korta avståndet från centrum underlättade i snökaoset. Mötet handlade mycket om bergsprängarnas praktiska vardag, nya bestämmelser, ny teknik och regeringens stora infrastruktursatsning. BergUtbildarna AB och BEF kunde som vanligt konstatera ett mycket stort intresse med cirka 160 deltagare från branschen som i den efterföljande enkäten gav arrangemanget gott betyg. Bergsprängardagarnas möte mellan myndigheter, konsulter, leverantörer och de som arbetar i täkterna ger nya perspektiv för alla parter. Många praktikfall från olika bergsprängningsprojekt redovisades där lagar och bestämmelser inte alltid får önskad effekt och ibland kan leda till en tveksam arbetsmiljö. Ett positivt resultat av branschens möten är arbetet som nu pågår i ett antal arbetsgrupper med tydlig målsättning. Trafikslagsövergripande myndighet Vägverket upphör den 31 mars och kommer att ingå i det nya Trafikverk som nu tar form, förklarade Lena Erixon, generaldirektör för Vägverket och från första april ställföreträdande generaldirektör tillika chef för Lena Erixon verksamhetsområdet Samhälle inom Trafikverket. Den nya myndigheten kommer att ge bättre förutsättningar för att på ett samlat sätt hantera de fyra trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Vägverket och Banverket kommer att ingå. Även frågor som gäller långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen ska föras dit tillsammans med vissa frågor från Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Trafikverket kommer att ha cirka medarbetare. Sätet ska ligga i Borlänge med sex regionkontor, troligen i Luleå, Gävle, Stockholm,

24

25

26 Ett framgångsrikt samarbete bygger på ömsesidigt förtroende, kommunikation och gemensamma mål. Detta förutsätter att vi kan förstå, förutse och tillgodose kundernas varierande behov och utmaningar. Samarbete är mer än bara att leverera produkter och service. För oss betyder det att tillsammans med kunderna hitta de optimala lösningarna för deras sprängningsbehov. Vi har åtagit oss att utveckla lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål och stärka sin position på marknaden. Dessutom ska vi leverera den service som kunderna har behov av i den dagliga driften. Vi mäter våra egna prestationer genom våra kunders framgångar. Det är detta vi menar med Power of Partnership. Telefon: , Fax:

27 27 HÄNT fortsättning Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad, dessutom ett antal lokalkontor. Den nya organisationen ska ge bättre förutsättningar för att utveckla transportsystemet utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. Infrastrukturfrågorna ska på ett tydligare sätt knytas ihop med samhällets utveckling mot tillväxt och en fungerande arbetsmarknad. Mycket berg skall flyttas Vägverket och Banverket har sällan haft så mycket resurser för investeringar som just nu. De står för 30 procent av all upphandling inom infrastruktur. Mycket kommer att ske i tätortsmiljö och därför ofta nere i tunnlar för att klara miljön. Byggkonstruktionerna blir mer och mer komplicerade och mycket berg skall bort. Det ser bra ut för er bransch, menar Lena. Nya uppdrag för trettio miljarder kronor årligen. Den trafikslagsövergripande nationella transportplanen för nästa tolvårsperiod ligger på 417 miljarder kronor med en stark närtidssatsning i början på perioden. Myndighetsförändringen har betytt att man nu för första gången effektivt kan planera de strategiska stråken för långväga gods för alla fyra transportslagen med ett huvudvägnät, ett starkare järnvägsnät, centrala hamnar, flygplatser för flygfrakt och centrala kombiterminaler. Kapaciteten för dessa centrala noder skall säkerställas, drift och underhåll ska fungera så vi slipper proppar i systemet. Arbetet med finansiering av ett nytt stamnät för höghastighetståg Stockholm Göteborg och Stockholm Malmö pågår parallellt. Förhoppningen är att det skall vara färdigt för trafik Det kostar stora pengar, men man kan inte bygga järnväg som fortfarande kommer att användas om femtio år med dagens teknik. Fem goda år Roland Netterlind, BEF, beredde marken för konferensens föreläsare med en analys som gav bakgrund till och motiverade mötets ämnesrubriker. Han beskrev hur dagens bergsprängare styrs av marknadskrafter, branschregler, föreskrifter, strukturförändringar, auktorisationskrav, nya trender och önskad effektivitetsutveckling. Roland summerade året som gått och redovisade statistik som visar att 2009 totalt sett ligger i nivå med rekordåret 2008.

28 28 HÄNT fortsättning Antalet projekt var faktiskt högre men lönsamheten var lägre. Framåt väntar fem bra år efter en något svettig inledning Effektiviseringen i branschen har haft en långsam utveckling, där borde en hel hända som resulterar i ökad lönsamhet. De största hoten för framtiden är just lönsamheten och vilken väg Sverige väljer för sin framtida energistrategi. Ny epok Michael Hermansson, BergUtbildarna AB, reflekterade också över tiden som varit och den som kommer när det gäller sprängämnesmarknaden, teknikutvecklingen och behovet av utbildning. Han spådde att 2010 blir året då elektroniksprängkapslarna tar fart på allvar och förändrar branschen. För första gången på etthundra år finns nu förutsättningar för en drastisk utveckling av sprängtekniken med produkter som kan optimeras för ändamålet. Bulkemulsion där man kan styra viskositet och styrka och elektroniska sprängkapslar med exakt styrning och exakta tider. Tillverkarna måste dock skärpa sig. Fortfarande är de data som presenteras alltför diffusa och produktbladen inte samstämmiga tillverkarna emellan. Värden som presenteras uttrycks på så olika sätt att det är upplagt för missförstånd. Färgkodningen borde kunna vara mer global. För många olyckor Michael välkomnade trendbrottet på grundutbildningen med ökat antal yngre deltagare och fler platschefer och blivande platschefer från de stora företagen. Bra att kunderna vill skaffa sig större kunskap om produkterna. Tyvärr sker fortfarande alldeles för många incidenter och olyckor med stenkast, odetonerat sprängmedel och välta borriggar. Under två års spräng- och bergarbeten på Botniabanan inträffade ett 60-tal dolor vid utlastning, skutknackning eller krossning. Kunskaperna för transport av farligt gods kunde också vara bättre. För alla transporter över 1000 riskpoäng krävs en säkerhetsrådgivare. Myndighetsblocket Stig Adolfsson, arbetsmiljöverket, meddelade att remisstiden för verkets Föreskrifter för Bergarbete ännu inte gått ut. Konferensdeltagarna var välkomna att under konferensen inkomma med synpunkter. Utgivningsdatum är den första juli i år. Förutom att texten från 2003 blivit lite omstuvad och mer logiskt samlad tillkommer tio nya paragrafer som implicerar EU-kommissionen direktiv ILO 176. Stig Adolfsson, arbetsmiljöverket, förklarade tio nya paragrafer i Föreskrifter för Bergarbete.

29 ndelar. plocka marknad sa viktig e Vi tänk r bli bä st. Ru t ne Från berg till småsten att ett framgångsrikt företag präglas av nyfikenhet, Vårt sätt att se på verkligheten, och jobbet på som ska engagemang och ödmjukhet. Under de drygt 20 år göras, förknippas ofta med Zenbuddhismen och tanke- som vi verkat på den svenska marknaden har vi, sättet Shoshin. Shoshin betyder novisens sinnelag genom vår inställning, samlat på oss mängder av (beginners mind) och förhållningssättet innebär att vi värdefulla erfarenheter och know how om berg, trots all vår erfarenhet alltid försöker se varje nytt jobb explosiva produkter och sprängteknik. genom nybörjarens ögon. I korthet kan man säga att i l allt ta or k r one i t i n t ab vi dviägansm tt är at r in kanföfröm delar., e adsan n useltnat k s r a Rurn e g m dnin. locka till tgi ranna p nogatt vi t nd ill, sune än litsaeätn rvr.äxa t Ja, e nya åtrjäeannmheten. verks och Därför jo bbar Och Rune G ustavss framfö on r har Vad äve mån ga i n nte d lti maskinpark som gör att vi idag även kan ta oss an alla förklarade Rune Gustafsson. Runes ledarskap och sätt de större jobb. Till vårt förfogande har vi bland annat bulk- att vara har satt sina spår och präglar verksamheten än i lik k oc så Al Norab startade redan 1987 av den numera legend- ett a dag. Det var till exempel Rune som lärde oss att alltid ha Vå och EX III-kärror som kompletterar bulkbilarna med ett öppet sinne och möta varje jobb med nyfiken blick. en dynamit. Dessutom kompletterar vi allt med perfarenhet Det var också han som införde efterkontrollen, den rofe ssio ner nel att vi alltid granskar, utvärderar och och välutvecklade tekniker som tillsammans säkerställer l ins som innebär gjo o tälln rt cholika uppdrag för att lära oss lite mer av ing våra och garanterar den perfekta sprängningen. Väl kontrollerar trysta kom gg rka (indi varjemjobb. e he n rekt) te upph n Kontakta oss o v sm inte ge alsaltniadtt l nom a De tar ineova tt ha t krä Ring Tord Pålsson ( ) så ger han dig mer ka m vs håller i d in hand. information om oss och våra produkter och framför allt g n ka ra an at t rän en oc g h g n h i i n gt sme age d m sp Be rg skö a nya vinster rd utöukpp till a v å rt e rbju fö d a grj hå nmä ndevar initiativ tagare eäv or lln arm r l leen t ingaskvnatrsaytde r ekr sä cekn tt us ti t ä l m. t l t a N nfö ora. b! r av Lägg t inne på m Norab så berättar han vad vi kan göra för ert företag! NORAB Besöksadress: Olofsbergsgruvan, Gyttorp. Postadress: P.O. Box 63, SE Nora. Tel: Fax: E-post: t h e ml igh till et. lös er s Och i för o g ss leveeranngsatigeman der g komplettera verksamheten berätta gf alltin Men ing BE Entreprenörernas Fören avtryck är det st nu äst du jusomfölr allt på fram assa p med as t! rät d boarata deedrn n te läs mevi k m n ve där du ckhöur r ä och ill onf a e t ta h sk u är Rune Gustafsson präglar verksamheten än idag Därför har vi under åren byggt upp en fordons- och bilar som rymmer upp till 15 ton flytande sprängmedel är at leveranstider och leveranssäkerhet jobbar vi uteslutande bästa medan det i expertens sinnelag finns få. vet e ev ra go n ft. tt kra id st er äng spr novisens sinnelag finns det alltid många möjligheter, För att kunna leva upp till kundernas förväntan av korta med marknadens bästa utrustning och sprängmedel. leverantörer Styrkan sitter i värderingarna av Vi som jobbar på Norab drivs av övertygelsen om

30 30 HÄNT fortsättning Nya paragrafer Undersökning med en skriftlig riskbedömning skall göras innan bergarbete påbörjas. Olyckor med smällberg har förekommit på stora djup och även nära ytan, speciellt i tunnlar under vatten. Sprängningarna har byggt upp en spänning som till slut överskrider bergets hållfasthet. Därför måste man först undersöka spänningsfältet och sedan anpassa ortutseendet efter bergets skiktning. Ett alltför högt tempo kan medföra risker när folk inte mår bra. Därför måste underentreprenören få mer tid för arbetet. Kanske en tandlös paragraf, men jag tycker den är riktig, kommenterade Stig. En skriftlig utredning skall dokumentera alla tillbud och olyckor som kan bero på fel i styrsystem. Under jord skall dieselmotorernas kolmonoxid och partikelutsläpp regelbundet kontrolleras av behörig personal som också kan åtgärda. Motorernas oljespill och annat som kan orsaka brand måste kontrolleras. Nya utbildningskrav ställs på förare och operatörer av tunga entreprenadmaskiner. Barriärer föreskrivs vid alla tippställen för att inte fordonen ska riskera att fara utför stupet. Vid arbeten i avlägset belägna trakter utan telefonförbindelse krävs att någon form av kommunikation upprättas, exempelvis satellittelefon, så att man kan slå larm vid olyckor. Tillfälliga vägar som upprättas måste ha tillräcklig standard så att inte förarna och bilarna utsätts för alltför stora påfrestningar. Bergborrningsaggregat måste förankras i lutande terräng för att förhindra glidning. Utökade föreskrifter för skydd mot stenkast och damning. Shulin Nie, MSB, gav bakgrund och motivering till reglementet kring förvaring av explosiva varor och påminde om tillståndsplikten. Entreprenörernas tillstånd för förvaring söks hos polisen medan tillverkarna söker sitt hos MSB. Flyttbart förråd på en plats längre än fem dagar anmäls i förväg till polisen. Anna-Karin Engström, MSB, förklarade turerna kring kraven på identitetsmärkningen av varje enskild förpackning med explosiva vara. Hon var glad för att hon under året haft BEF och Roland Netterlind som bollplank i ärendet. Fortfarande är de svenska reglerna inte helt fastställda. Entreprenörerna vill helst att hanteringen av streckmärkningen för varje enskild förpackning ska upphöra i och med att tillverkaren dokumenterat till vem han sålt produkterna. Anna-Karin ansåg att det troligen skulle ligga alltför långt från juristernas krav. Däremot hade hon lättare att tänka sig att entreprenören kunde avregistrera den mängd som togs ut för användning under dagen. Skulle inte allt bli använt är det bara att registrera in det igen när det läggs tillbaka i förrådet. Den femte april 2012 skall reglerna börja gälla. Patrik Jansson, Polismyndigheten Stockholm, arbetar med sprängningstillstånd och tillstånd för handhavande av explosiva varor. Eftersom det skett en hel del olycksfall och till och med ett dödsfall med stenspräckningspatroner informerade han om reglerna för dessa. Patroner till krutdrivnaverktyg räknas som sprängarbete enligt AFS 2007:1. Men ett undantag medger att det inte krävs en sprängarbas för att få använda produkterna, det räcker med en enklare utbildning. Det finns leverantörer som säljer krutpatroner med upp till 75 grams laddningsvikt med elektrisk initiering för sprängning av större salvor med flera hål och informerar användarna att undantaget i AFS:2007:1 gäller även dessa. Det är fel! Detta är helt vanligt sprängningsarbete. Undantaget gäller enbart krutdrivna verktyg och myndigheterna avsåg då avfyrning av enstaka skott av typ Rock Cracker. Duktig vovve HundProfil presenterades av delägaren Therese Liljegren. Företaget har specialtränade hundar för olika ändamål, bland annat hundar som söker och markerar odetonerat spräng-

31 31 HÄNT fortsättning ämne. Hunden Vanja sökte och fann på ganska kort tid en odetonerad laddning som placerats ut i föreläsningslokalen. Arbetsmiljöblocket Projekteringen ska styras av verkliga förhållanden Lisas Bergsprängning AB med åtta till tio anställda har varit verksamma under tjugo år. Catharina Lisa Nilsson, berättade att företagsidén är att bedriva kostnadseffektiv och säker losshållning med en modern maskinpark. Företaget lägger stor vikt vid både miljöpåverkan och arbetsmiljö, men inför sprängningsarbetet utmed E45 mellan Göteborg och Trollhättan har en undermålig projektering från Vägverkets sida skapat en farlig arbetsmiljö. Terrängen är svår på långa sträckor. På sexton meters botten lutar berget från två meter på vägsidan upp till tjugofyra meters höjd, dvs. en lutning på sextio grader. Arbetsplatsen sträcker sig upp till trettio fyrtio meter över väg och järnväg. Vid upprättandet av handlingarna har man inte tagit tillräcklig hänsyn till verkliga förhållanden menar Lisa Nilsson. Besvärlig täckning Dit upp ska borriggarna, vi ska klänga i tallarna och borra och ladda för separat slätsprängning som är anbefalld. Ofta blir arbetsområdet vid tätsömsansättningen bara en meter, på tok för smalt där uppe, förklarar Lisa. Dubbel täckning skall på alltid dubbel täckning i Västsverige - det blir ungefär sextio ton matta som skall läggas ut och knytas, ofta under tidspress. Ovanpå ska dessutom en filt läggas. Där uppe i den svåra lutningen står jag i blåsten och regnet och försöker ta bort plasten på och lägga ut en rulle sex meter bred filt som ska väga sextio gram per cm 2. Det blir 720 kg. för 120 m 2. Det är hopplöst. Här måste man verkligen fråga sig om nyttan med filten verkligen uppväger olycksrisken för att lägga ut den. Stressiga sluttider gör att vi inte kan styra arbetstakten. Man hamnar ganska långt ifrån arbetsmiljöverkets målsättningar. För smala arbetsområden Nere vid vägen hade vi från början en cykelväg som arbetsområde. Den var så smal att vi först inte såg den. Där skulle vi samsas med våra 2,5 meter breda borriggar. Därför fick vår uppdragsgivare NCC bygga ett bredare arbetsområde närmast älven. Av rädsla för att inte få jobbet hade man inte vågat lägga in några sidoanbud eller förbehåll. På så sätt fick de själva bekosta missarna i Vägverkets projektering. Här borde inte slätsprängning vara det enda alternativet. Jag kan garantera att ingen skulle se någon kvalitetsskillnad om det vore förspräckt, menar Lisa. Troligen är det vägverkets AMA

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

med andras glasögon vinjett

med andras glasögon vinjett med andras glasögon vinjett Bergmaterialindustrin behöver ibland, liksom alla andra branscher, anlita kompetens som inte alltid finns i de egna leden. I en perfekt värld blir resultatet ett gott samarbete

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:12 19.1.2016 Konsumentprisindex December 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:3 14.4.2016 Konsumentprisindex Mars 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:2 17.3.2016 Konsumentprisindex Februari 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 17.8.2000 Tel 25496 KPI 2000:7 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juli 2000 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,0 3,5

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 14.1.2002 Tel 25496 KPI 2001:12 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND December 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) ÄR BRANSCH- OCH ARBETSGIVARORGANISATION FÖR 3 200 BYGG-, ANLÄGGNINGS- OCH SPECIALFÖRETAG VERKSAMMA I SVERIGE. Fredrik Isaksson, chefekonom Johan Deremar,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 30.7.2001 Tel 25496 KPI 2001:6 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juni 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,5 4,0

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Datum K@PIA 391.28 KALMAR

Datum K@PIA 391.28 KALMAR ARBETSMILJö 201.4-12-29 IRS 201418068 K@PIA s d 1(5) Enheten för reg on syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91, 28 Gymnasiesärskolan Box 804 391.28 KALMAR KALMARSUNDS GYMITI \SIËFÖRBUND 201tr -12-29 D-pl;rn

Läs mer

Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn

Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn Enkätundersökning besvarad av länsstyrelserna och Arbetsmiljöverket Peter Norlander MSB, Tillsynsenheten Peter.norlander@msb.se 010-240 54 12 Tommy Eriksson-Wikén

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Byggkonjunkturen hamrar sig fast

Byggkonjunkturen hamrar sig fast Byggkonjunkturen hamrar sig fast STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING, SCANDIC HASSELBACKEN, 2017-04-05 Johan Deremar Nationalekonom Makroekonomiska förutsättningar SVERIGES BYGGINDUSTRIER 3 Index Optimismen återvänder

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Trafikverket här börjar resan!

Trafikverket här börjar resan! Trafikverket här börjar resan! Den 1 april 2010 startar Trafikverket. Då avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket kommer att ansvara för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen. Det

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer