Innehåll. Bolagets styrelse under verksamhetsåret Revisorer. Verkställande direktör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bolagets styrelse under verksamhetsåret 2005. Revisorer. Verkställande direktör"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2

3 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Bokslutskommentarer och noter 12 Revisionsberättelse 19 Bolagets styrelse under verksamhetsåret 2005 Ordinarie ledamöter Agneta Gille, ordförande Fredrik Ahlstedt, vice ordförande Christel Gustafsson (ej på bild) Sven Liljander Paul Sandberg Christina Sandström Anna-Lena Holmström Suppleanter Gunnar Hedberg Per Myrsten Patrik Kjellin (ej på bild) Revisorer Ordinarie Birger Petersson, Lekmannarevisor Marianne Stohr, Auktoriserad revisor Suppleanter Carl Åkerstedt, Lekmannarevisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Verkställande direktör Klas Wåhlberg

4 2005 jämviktens år För Upplands Lokaltrafik innebar 2005 ett år där jämvikten stod i centrum. Under året har satsningen på marknadsorientering och kundnytta fortsatt, men i lika hög utsträckning har kostnadsmassan beaktats. Detta har skett genom bl.a. goda trafiklösningar samt förbättrad ekonomistyrning. Resultat är att vi har nått långt i kombinationen god ekonomi, fler resenärer samt nöjdare kunder och ägare. Än finns mycket att göra, men resultaten visar att det är möjligt att balansera svårförenliga krav, om viljan finns och vi arbetar tillsammans. Ett konkret exempel på marknadsorienteringen var färdbevisreformen i mars, då ett antal nya kortalternativ togs fram. Dessa riktade in sig på specifika målgrupper, t.ex. 10- och 20-resorskortet för sällanresenärer, seniorkortet för 65 +, autogiroabonnemang för regelbundna resenärer m.m. Utfallet blev över förväntan med bl.a. nästan dubbelt så många autogirokunder som vi hade satt upp som mål, och ett tydligt avtryck i användningen av 10- och 20 resorskort utan att det påverkade övriga periodkort nämnvärt. Färdbevisreformen kan ses som ett mellansteg mellan dagens biljettsystem och det smartkortsbaserade systemet BIMS, som vi, tillsammans med 7 andra huvudmän, tecknade kontrakt på under året. Leverantör är den tyska firman Atron, och UL:s del av leveransen, både för stadstrafik i Uppsala och Regiontrafiken sker under Fullt utbyggt kommer det att innebära helt nya färdbeviskombinationer, ökad säkerhet och ett förenklat resande. Det är en central satsning för utvecklingen av kollektivtrafiken både inom och utom länet. Under året fortsatte projektet Upplandspendeln, d.v.s. den integrerade tågtrafiken mellan Uppsala och Upplands Väsby, via Arlanda. Vidare beslutade landstingen i Uppsala län och i Gävleborgs län att 8 turer av Upptåget skall förlängas från Tierp till Gävle, bl.a. för att förbättra pendlingsmöjligheterna för Norduppland. Detta skapar ett sammanhängande tågsystem Upptåget mellan Gävle Upplands Väsby, med goda bytesmöjligheter med SL i söder och med X- trafik och TiB i norr, samt med SJ både i Knivsta, Uppsala, Tierp och i Gävle. För trafiken upphandlades SJ AB, som i konkurrens erbjöd den bästa relationen pris och kvalitet bland anbudsgivarna. Totalt kommer 8 tågsätt att trafikera Upptågsystemet, som har trafikstart 21 augusti I den regionala busstrafiken påbörjades s.k. skipstop mellan Örsundsbro och Uppsala, vilket innebar betydande restidsvinster och ökning av antalet resenärer. Dessutom infördes bl.a. en direktförbindelse mellan Uppsala och Bålsta (linje 896). Satsningar av denna karaktär följer den kollektivtrafikstrategi som ägarna lade fast under våren, och som innebär att UL ska satsa i starka stråk. Detta innebär att UL ska öka utbudet där det finns ett underlag för att därigenom ytterligare öka resandet. En översyn av stråk med liknande potential påbörjades under hösten. UL engagerades dessutom i projektet Uppsala resecentrum, som påbörjades under året. Detta projekt driver bl.a. behovet av ett nytt linjenät för stadstrafiken, med stomlinjer och kompletteringslinjer, samt genomgående regiontrafiklinjer. Syftet är att skapa ett integrerat kollektivtrafiksystem, där stadsbuss, regionbuss och tågtrafik samverkar för att skapa goda resmöjligheter till och från Uppsala stad och län. När vi så kan summera året i nyckeltalen antal resenärer, nöjda kunder och ekonomi, hade vi: En resandeökning om nästan 3% på helåret, men 6% fler resenärer fr.o.m. augusti. Ett Nöjd Kund Index (Stadstrafiken i Uppsala och Regiontrafiken) som ökat med 9% ( snabbaste ökningen i Sverige). Ett överskott mot budget om ca. 2.4 MSEK som levereras tillbaka till våra ägare. Detta är resultatet av ett samspel mellan flera parter som arbetar med att utveckla kollektivtrafiken i Uppsala län, där UL har rollen som, lyssnare, samordnare, pådrivare, och utvecklare. Vi är därför ett stort tack skyldiga till: Våra kunder, som reser med oss, och är grunden till vår existens. Våra entreprenörer och partners, vars kunskap och engagemang vi är beroende av för vårt uppdrag. Våra ägare, vars långsiktighet är nödvändig för oss och för kollektivtrafikens utveckling. Tillsammans kan vi se fram emot framtiden och dess möjligheter! Det blir en spännande resa! Klas Wåhlberg VD 4 UL Årsredovisning 2005

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Upplands Lokaltrafik AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamheten under år Allmänt om verksamheten Upplands Lokaltrafik AB (UL) bildades 1978 och är trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Uppsala län. Bolaget ägs gemensamt av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner (Enköping, Håbo, Knivsta, Uppsala, Tierp, Östhammar och Älvkarleby). Under året har fortsatta erfarenheter erhållits gällande avtalet om underskottsfördelning samt av konsortialavtalet. Bolaget har en åtskillnad mellan ägare och styrelse och styrs av tydliga ägardirektiv. Utifrån ägardirektiven ska bolaget vidta åtgärder som omsätts i strategisk och operativ verksamhet med syfte att tillgodose såväl ägarnas som resenärernas behov och önskemål. UL s uppdrag är att skapa resmöjligheter genom att upphandla trafik från fristående trafikföretag i konkurrens. Trafiken omfattar regional busstrafik, skolskjutstrafik, servicelinjer och pendeltågtrafik mellan Tierp och Uppsala. UL ska också marknadsföra de resmöjligheter som skapas genom samordning av tidtabeller och kundanpassat utbud av färdbevis. UL anlitar och samverkar med åtta entreprenörer och trafikutövare, varav Swebus och Gamla Uppsala Buss är de största. För trafikens genomförande har över 800 personer varit verksamma under Den största yrkesgruppen är bussförare. Övriga personalgrupper är tågförare, trafik- och personalplanerare, fordonsmekaniker, städpersonal, kontorspersonal m fl. Totalt används cirka 240 bussar och tre tåg. Resandeutveckling och trafikutbud Under 2005 har resandet ökat till ca 10 miljoner resor (drygt 9.6 miljoner resor 2004) inom både buss och tågtrafiken. På helårsbasis är ökningen ca 3%, men sedan sommaren 2005 uppgår resandeökningen till 6%. Detta beror på flera faktorer: Färdbevisreformen UL genomförde i mars 2005, med ett bättre utbud av färdbevis motsvarande marknadens önskemål, där framför allt tidsobegränsade 20-resorskort infördes. Även autogiroabonnemang infördes, och antalet abonnemangskunder uppgår vid årets slut till 900 st (mål 500 st). Drivmedelsprisets ökning under året har inneburit dyrare bilresor, med konsekvens att de kollektiva alternativen framstår som fördelaktigare. Stor årgång av elever (födda år 1989) börjar gymnasiet Det planerade tidtabellsutbudet var oförändrat 22,5 miljoner vagnkilometer. Busstrafik Under året byttes entreprenör för busslinjer för trafiken i de västra länsdelarna, med start från tidtabellskiftet i juni KR-trafik tog över från Swebus på bl.a. linje 848 och linje 804. Fr.o.m. augusti infördes s.k. skip-stop i den mest trafikerade riktningen på linje 804, som innebär att bussen går utan uppehåll Uppsala Örsundsbro/gångtunneln och vice versa under de mest trafikerade turerna. Örsundsbro och mellanliggande hållplatser betjänas av linje 877 som tidtabellsmässigt ligger förskjutet mot linje 804. Detta kan ses som en början på ett expressbussystem, i de relationer där tågtrafik inte är möjligt och där underlag finns. UL Årsredovisning

6 Under 2005 påbörjades också arbetet med Uppsala Resecentrum, ett gemensamt projekt mellan Uppsala Kommun och Banverket. Arbetet kommer att pågå fram till 2012 och kommer att ha stora konsekvenser för busstrafiken under tiden, då nuvarande busstation kommer att rivas under Tågtrafik Under året träffades en överenskommelse mellan landstingen i Uppsala och Gävleborgs län som innebär att tågtrafik med Upptåget inleds med ett begränsat antal turer mellan Gävle Skutskär Tierp ( Uppsala). Denna inleds i augusti 2006, och detaljer runt prissättning utarbetas f.n. mellan X-trafik och UL. Ansökan om trafikeringstillstånd är inlämnad, men bedömningen är att sådant inte krävs då SJ AB är ny entreprenör för trafiken, och redan har nödvändiga tillstånd (se nedan). Landstinget i Uppsala län fattade sent 2004 beslut om att genomföra den s.k. Upplandspendeln, vilket är ett integrerat pendeltågssystem som UL och Storstockholms Lokaltrafik (SL) har utvecklat. Stockholms Läns Landsting står bakom projektet, som även stöds av Banverket, Luftfartsverket och A-banan. Upplandspendeln innebär att den nuvarande regionala pendeltågstrafiken Upptåget förlängs söderut från Uppsala, via stationer i Bergsbrunna, Alsike, Knivsta, Arlanda C och Upplands Väsby, för att i Upplands Väsby ha en tidtabellssamordning med SL:s pendeltågssystem, så att dessa system samverkar till ett. På grund av kapacitetsproblem på sträckan kommer i ett första skede stationen i Alsike inte att trafikeras. Trafikeringstillstånd erhölls i mars 2005, och trafikstarten är satt till 21/ Under året genomfördes vidare en upphandling av den integrerade tågtrafiken Gävle Upplands Väsby. Av sex kvalificerade anbudsgivare kom tre anbud in och efter en noggrann anbudsutvärdering erhöll SJ AB kontraktet. Vidare har överenskommelse träffats om hyra av ytterligare fem Reginatåg, som således innebär att UL:s tågflotta kommer att bestå av 8 fordon vid trafikstart i augusti Samordning Uppsala stadstrafik och regiontrafik UL har av Uppsala kommun fått i uppdrag att efter beställning från Gatu- och Trafiknämnden (GTN) ansvara för drift, planering och samordning av stadstrafiken i Uppsala. Denna reformering av huvudmannaskapet skapar nya förutsättningar och möjligheter för mer kundorienterad samt bättre samordnad och resurseffektiv kollektivtrafik i Uppsala län. Det under 2004 ingångna fyrpartsavtalet mellan GTK, Uppsalabuss, UL och Gamla Uppsalabuss utvärderades under hösten 2005, och en revidering av struktur och avtalsupplägg är sannolik. Resegaranti Under 2005 har totalt ca resegarantiärenden ( ärenden under 2004) hanterats för landsbygds- och stadstrafiken. Samtliga har registrerats i UL s databas för kundärendehantering, Boomerang. Även om Upptåget varit mindre drabbat av störningar än tidigare år är det fortfarande tågtrafiken som står för den största andelen garantiärenden. UL vidarefakturerar kostnaderna för kundkompensationer till ansvarig bussentreprenör. Kvalitetsbrister kan exempelvis handla om inställd tur, försening, dåligt uppträdande eller för kallt eller varmt i fordonet. När det gäller Upptåget vidarefaktureras de kostnader som ligger inom Tågkompaniets ansvarsområde. Resegarantikostnader som orsakas av fel på spåranläggningar kan i dag inte tas ut av Banverket utan drabbar UL direkt. Järnvägsutredningens förslag om möjlighet till regressrätt mot Banverket skulle avsevärt minska bolagets kostnader för resegarantin, eftersom UL idag i princip inte har någon möjlighet att få kompensation från Banverket vid exempelvis signalfel eller banarbete. 6 UL Årsredovisning 2005

7 Flygbussen Flygbussen har visat en fortsatt positiv utveckling, och lämnar ett positivt driftsöverskott. I och med utvecklingen av tågtrafiken mot Arlanda kommer flygbussens trafikutbud att reduceras med i första hand 30% och ekonomiskt länkas samman med tågtrafiken. Detta sker för att balansera en snedvridning av underskottsfördelningsmodellen då landstinget står för hela kostnaden för tågtrafiken, men endast får tillgodoräkna sig en del av intäkterna. Luftfartsverkets aviserade angöringsavgift för all busstrafik på Arlanda har inte genomförts. MÄLAB I Mälardalstrafik AB, MÄLAB, samverkar UL med de fyra andra länstrafikbolagen i Mälardalen för gemensamma buss- och tågtrafiklösningar i regionen. MÄLAB och SJ har tillsammans ett marknadsbolag, Trafik i Mälardalen (TiM), som har till uppgift att marknadsföra den biljettsamverkan som är grunden i TiM. Bussgods UL:s bussgodsverksamhet utgörs av mindre styckegods (cirka 10 kg). Verksamheten ska ske på persontrafikens villkor med ordinarie bussar och är en lönsam kompletterande service till kärnverksamheten. Både volym och intäkter ökade med 13% under 2005 till totalt 2,6 mkr, där det främst är den Internetbaserade handeln som stått för ökningen. På grund av byggandet av Resecentrum i Uppsala kommer inte bussgods i dess nuvarande form att kunna fortsätta på samma plats. En översyn av bussgodsverksamheten har därför initierats, och en utredning finns framtagen där flera alternativ diskuteras allt från avveckling/försäljning till utveckling av verksamheten. Denna utredning finns för närvarande (mars 2006) på Regionförbundet i Uppsala län, som har tillfrågats om de tillväxtpolitiska aspekterna runt detta. Upphandlingar En trafikupphandling av den framtida tågtrafiken genomfördes under sommaren och hösten. Resultatet blev att SJ AB lämnade det bästa anbudet och kommer från sommaren 2006 att överta trafik från Tågkompaniet. Den utökade tågtrafiken omfattar ca 2,7 miljoner fordonskilometer, som ska produceras av 8 Regina tågsätt. UL har deltagit i den samordnade upphandlingen av nytt betalsystem BIMS, som avslutades under året. Se vidare under Biljettpriser och betalsystem. Tillgänglighet Reginatågen som UL har i trafik sedan 2003 har en god tillgänglighet, särskilt för funktionshindrade resenärer, genom att en av entréerna är nedsänkt och försedd med hiss för rullstol (och barnvagnar) samt att alla tåg har en handikappanpassad toalett. De 30 bussar som anskaffades av KR-trafik för det västra paketet (bl.a. linje 804 och 848) är samtliga utrustade med lyft, således att god åkkomfort kombineras med god tillgänglighet för bl.a. rullstolsburna och resenärer med barnvagn. Vidare är i UL:s trafik 81 bussar av typen lågentré som innebär att den främre delen av fordonet kan nås utan trappsteg. Vid den bakre dörren finns oftast en lätt utfällbar ramp för att göra det möjligt för resenärer i rullstol, eller med barnvagn att enkelt komma ombord. Med hjälp av bussarnas förankringsutrustning kan den resande välja att sitta kvar i sin rullstol under resan eller flytta över till ett säte med midjebälte i anslutning till rullstolsplatsen. Biljettpriser och betalsystem Under året genomfördes en färdbevisreform i mars. Denna innebar bl.a. att 20 resorskort infördes, samt att en differentiering av priset genomfördes vid abonnemang via autogiro jämfört med att köpa färdbeviset kontant. Autogiro kostar 840 kronor per månad, och kontantpriset 890 för UL Årsredovisning

8 ett flerzonskort. Syftet med detta är att premiera trogna kunder, samt att minska kontanthanteringen ombord vilket både tar tid samt utsätter förarna för rånrisk. Som nämnts tidigare avslutades under 2005 upphandlingen av nytt betalsystem inom ramen för ett projekt kallat BIMS. BIMS är ett kommanditbolag som består av; Dalatrafik, Karlstadsbuss, Tåg i Bergslagen, Upplands Lokaltrafik, Värmlandstrafik, Västmanlands Lokaltrafik, X-trafik och Länstrafiken Örebro. UL:s andel är störst, eftersom Stadstrafiken i Uppsala också hanteras av UL i projektet. Leverantör av systemet efter avslutad upphandling och överprövningar blev ATRON GmbH som sedan tidigare är leverantör till AB Östgötatrafiken. Miljö UL använder i likhet med flera andra trafikhuvudmän SLTF s miljöprogram i sina trafikupphandlingar. Miljöprogrammet ställer i första hand höga krav på minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar från bussars dieselmotorer, men anger också långtgående mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Fordonssystemet, FRIDA, som UL använder är ett viktigt stöd vid löpande miljörevisioner av fordonens utsläppsnivåer och övrig miljöstandard. Systemet har blivit implementerat hos samtliga UL:s entreprenörer under Kvalitet Kollektivtrafikbarometern, som utges av SLTF, och som är det vedertagna kvalitetsinstrumentet för branschen visar att UL under 2005 hade den procentuellt största förbättringen i hela landet om 9%, vilket även har uppmärksammats nationellt. Förbättringen gäller såväl Stadstrafik i Uppsala som Regiontrafiken, och är att hänföra till det systematiska kvalitetsförbättringsarbete som bedrivits i samarbete med entreprenörer och övriga intressenter under NKI värdena ligger nu på 69% för Regiontrafiken och 65% för Stadstrafiken i Uppsala vilket är i paritet eller strax under medelvärdet för riket, men de högsta siffror som UL har haft sedan mätningarna inleddes. UL har sedan 1998 ett antaget kvalitetsprogram. Programmet omfattar all personal som är engagerad i ULtrafiken, d.v.s. såväl UL s egen personal som entreprenörernas anställda. Med entreprenörerna hålls regelbundna miljö- och kvalitetsmöten där bland annat synpunkter från resenärer följs upp. Under Allmänna bestämmelser i UL s förfrågningsunderlag för upphandling av trafiktjänster, ställs krav på att entreprenören löpande ska redovisa bolagets personalpolicy samt program för medarbetarutveckling. Även alkoholoch drogpolicy följs upp inom ramen för detta. När det gäller kundundersökningar är det framförallt Kollektivtrafikbarometern som görs kontinuerligt med telefonintervjuer 10 månader om året. Nöjdkundindex (NKI) redovisas i båda dessa undersökningar. Marknadsföring De marknadsaktiviteter som genomfördes under 2005 var i flera fall en fortsättning på de aktiviteter som påbörjades året innan. Tidtabeller Under 2005 delades tidtabellen upp i en sommar- och en vintervariant. Sommartidtabellen delades ut direkt till resenärer ombord på bussar, tåg och fasta försäljningsställen. I början av augusti delades vintertidtabellen ut till alla hushåll i länet och inom det område där också tidtabell för Stadstrafiken i Uppsala delas ut var båda tidtabellerna packade i samma mapp. Inflyttningskampanj UL skickar ut information om verksamheten och erbjudande om en veckas prova-på-kort till alla som flyttar och får nytt postnummer i länet. Under året har personer, vilket är ca 33%, utnyttjat erbjudandet och därmed också kommit med i UL s kunddatabas. Ungdomskampanj Inför sommaren genomfördes en ungdomskampanj med direktadresserad försändelse till ca ungdomar där UL marknadsförde sommarlovskort och ungdomskort. Efter sommaren konstaterades att försäljningen av sommarlovskortet ökat något medan ungdomskortet såldes i samma omfattning som tidigare år. I samband med färdbevisreformen infördes även andra lovkort t.ex. höst- jul- och sportlov, vilka marknadsfördes separat. En utvärdering skall göras om effekten av detta, och om korten fyller ett utrymme på marknaden. Kunddatabasen Nyfiken Den kunddatabas som UL byggt upp under de senaste åren hade vid utgången av 2005 drygt medlemmar. Under året har information skickats vid fyra tillfällen till medlemmarna. Marknadsarbete Det finns ett stort behov av att göra kollektivtrafiken i länet och Uppsala tätort tydligare. Därför har UL arbetat med att stärka varumärket UL. Detta arbete kommer att pågå under lång tid i den takt som UL finner lämpligt och med hänsyn till omvärldsfaktorerna. Arbetet kommer att involvera all personal, både egen och de som är anställda av ULs entreprenörer. Ett resvaneprojekt har genomförts i samarbete med Håbo kommun. Resultatet har bland annat presenterats för politiker och tjänstemän i Håbo kommun samt ULs tjänstemän. Tillsammans med Vägverket och Rospiggarna Speedway har UL kört särskilda bussturer från Uppsala till de speedwaymatcher som körts på Orionparken i Hallstavik. Marknadsföringen som är en viktig del bekostades av Vägverket inom ramen för ett av miljöprojekten som Region Mälardalen har. Antalet resande uppgick till det förväntade. I snitt var det 30 personer per matchtillfälle som valde att 8 UL Årsredovisning 2005

9 Under året infördes ett nytt 20-resorskort som marknadsförts med annonser i dagspress. åka med Speedwaybussen. Nytt för året är att Speedwaybussen även gick från Öregrund och Östhammar. Investeringar Bolaget har under året investerat för tkr (7 238 tkr). Merparten av investeringen avser informationssystemet från leverantören INIT som UL håller på att ta i drift. Systemet har en rad funktioner som bland annat kommer att göra det möjligt att visa realtidsinformation vid hållplatser. Det innebär att den verkliga avgångstiden visas för resenärerna, det vill säga tidtabellstid justerad med eventuella förseningar. En annan viktig funktion är automatiska utrop av hållplatser i fordonen via högtalare samtidigt som hållplatsnamnet visas på en ljusskylt. Framtida utveckling Behovet att ersätta dagens biljettsystem med ny teknik blir allt tydligare. Inom ramen för BIMS avslutades upphandlingen under Ett nytt system är ett viktigt instrument för beslut i strategiska frågor som underbyggs med kvalitativt säkrare resandestatistik. Ny teknik ökar också möjligheten till ett enhetligt betalsystem för både landsbygdstrafik och stadstrafik i Uppsala län. Eftersom en ny teknisk plattform öppnar nya möjligheter för hantering av färdbevis kommer UL parallellt med utvecklingen av BIMS även att arbeta med ett förslag till nytt prissättningssystem för kollektivtrafikresor i länet. Länsbytet för Heby kommun blev klart under hösten 2005, vilket innebär att fr.o.m. 1 januari 2007 ingår Heby i Uppsala Län och landsting. UL påverkas av detta dels genom ägarrollen för Heby, samt genom trafikförsörjningen. Arbete har inletts med att säkerställa en god kollektivtrafik för Heby efter länsbytet, men arbetet kommer att kräva insatser av engångskaraktär t.ex. investeringar i hållplatser, radiosystem samt biljettsystem. Canbus i Uppland AB Det av UL helägda dotterbolaget Canbus i Uppland AB redovisar under 2005 ett nollresultat. Bolaget är nu vilande. Årets resultat Skattefinansieringen för busstrafiken uppgick till 39,4% (37,7%) respektive 79,1% (70,4%) för tågtrafiken. Tågtrafiken omfattar förutom den egna Upptågstrafiken även ersättning till SL AB för förlängning av pendeltågstrafiken till Bålsta samt stöd till UVEN- (Uppsala Västerås- Eskilstuna- Norrköping) trafiken inom ramen för MÄLAB. I entreprenörsavtalen för busstrafiken blev kostnadsökningen 1,5 % jämfört med föregående år, efter indexuppräkning. Upplands Lokaltrafik AB:s ekonomiska ställning den 31 december 2005 och resultatet för verksamhetsåret framgår av följande resultat- och balansräkning med därtill hörande bokslutskommentarer. Koncernredovisning omfattande moderbolaget Upplands Lokaltrafik AB och Canbus i Uppland AB har upprättats. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att kr överförs i ny räkning. UL Årsredovisning

10 RESULTATRÄKNING (belopp i tkr) Not Moderbolaget Koncernen Räkenskapsåret Rörelsens intäkter Biljett -och godsintäkter Skolkortsintäkter Ägarnas driftsbidrag Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Ersättning till trafikföretag Trafikkostnader och administration 6, 7, Personalkostnader 9, Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt från tidigare år Årets Resultat UL Årsredovisning 2005

11 BALANSRÄKNING (belopp i tkr) Not Moderbolaget Koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Spåranläggningar och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långsiktiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar aktieägarna Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skulder koncernföretag Övriga skulder Skulder aktieägarna Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga UL Årsredovisning

12 KASSAFLÖDESANALYS (belopp i tkr) Moderbolaget Koncernen Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar enligt plan Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)/minskning(+)av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-)av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Långfristiga värdepappersinnehav Inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Vid årets början Vid årets slut Årets kassaflöde BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER Belopp anges i tkr. Belopp inom parentes avser föregående år. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om ej annat anges. Redovisningsprinciper för koncernen Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Inga köp eller försäljningar har skett mellan koncernföretag. Rörelseintäkter UL:s intäkter består huvudsakligen av biljettintäkter i allmän linjetrafik, dvs sådan trafik som UL bedriver enligt lagen om huvudmannaskap för kollektiv persontrafik. Intäkterna från periodkort redovisas över den period giltigheten avser. Intäkter från försäljning av skolkort redovisas linjärt över periodens löptid. Ägarnas driftsbidrag är det tillskott från ägarna som skall täcka verksamhetens underskott och redovisas linjärt över året. Övriga rörelseintäkter består bl a av trafikintäkter enligt särskilda avtal både med ägarna och med angränsande län och redovisas i enlighet med avtalen. 12 UL Årsredovisning 2005

13 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Spåranläggningar 5 år Realtid- och biljettsystem 10 år Övriga inventarier 5 år Spåranläggningar skrevs t o m 1997 av på 30 år. För att anpassa avskrivningstiden till gällande avtal med Banverket om trafikering med Upptåget har bolaget ändrat avskrivningstiden till 5 år. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. NOT 1 Moderbolaget och koncernen Biljett och godsintäkter Biljettintäkter busstrafik Biljettintäkter tågtrafik Intäkter godstrafik Summa NOT 2 Skolkort Intäkter för grund- och förskoleelevers skolkort under räkenskapsåret fördelar sig enligt följande: VT/HT 05 VT/HT 04 Älvkarleby kommun Tierps kommun Östhammars kommun Uppsala kommun Enköpings kommun Håbo kommun Knivsta kommun Summa intäkter grundskoleelever Kommunerna, gymnasieelever Summa skolkort UL Årsredovisning

14 NOT 3 Ägarnas driftsbidrag Under 2003 antogs hos samtliga ägares fullmäktige förslaget till ny modell för underskottsfördelning för Upplands Lokaltrafik. Denna modell ersättter tidigare modell för underskottsfördelning och började gälla fr o m 1 jan Modellen syftar till att bolagets ägare, d v s både kommunerna och landstinget, blir beställare av trafik från bolaget. Landstinget tar ekonomiskt ansvar för och beställer buss- och tågtrafik över kommun- och länsgräns. Kommunerna, enskilt eller i samverkan, tar ekonomiskt ansvar för och beställer trafik inom egen kommungräns. Ägarförhållanden i Upplands Lokaltrafik AB Moderbolag Antal Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde Bokfört värde aktier i procent i procent Aktieägare är enligt nedan: Älvkarleby kommun Knivsta kommun Tierps kommun Håbo kommun Östhammars kommun Enköpings kommun Uppsala kommun Landstinget i Uppsala län Summa Underskottsfördelning samt övrig avräkning för ägarna år 2005 Ägare Busstrafik Skoltrafik Avgår köp Upptåget Pendeltåg Tot A conto Rest taxi av skolkort Älvkarleby kommun Tierps kommun Östhammars kommun Uppsala kommun Knivsta kommun Enköpings kommun Håbo kommun Landstinget i Uppsala län Summa Särskild trafik omfattar skoltrafik med taxi för Tierp och Östhammar samt vidarefakturerade kostnader till Landstinget för tågtrafiken Uppsala Västerås. Dessa är ej att ses som driftsbidrag, men har fakturerats i förskott och omfattas av den totala avräkningen för respektive ägare. 14 UL Årsredovisning 2005

15 Således har bolaget avräkning med ägarna enligt följande: Att återbetala Att fakturera Netto att återbetala Älvkarleby kommun -137 Tierps kommun -588 Östhammars kommun 334 Uppsala kommun -941 Knivsta kommun -570 Enköpings kommun 394 Håbo kommun 7 Landstinget busstrafik -746 Landstinget tågrafik Summa aktieägarnas avräkning NOT 4 Avtal angränsande län UL har under räkenskapsåret haft avtal om trafik- och taxesamarbete med X-Trafik AB, Länstrafiken i Sörmland AB, AB Storstockholms Lokaltrafik, och Västmanlands Lokaltrafik AB. Intäkterna uppgick under år 2005 till tkr ( tkr). NOT 5 Moderbolaget och koncernen Ersättning trafikföretag Linjetrafik med buss Linjetrafik med tåg Summa NOT 6 Trafikkostnader och administration Trafikkostnader omfattas av ersättning till andra trafikhuvudmän för att UL:s periodkort ska gälla, kostnader för biljettryck, tidtabellsinformation och marknadsföring av både regiontrafiken och stadstrafiken i Uppsala. Även kostnader för driften av trafikrelaterade system omfattas. NOT 7 Ersättning till revisorer Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Övrigt Öhrlings PricewaterhouseCoopers NOT 8 Leasing Under året betalda leasingavgifter uppgår i koncernen tillika moderbolaget till tkr ( tkr). Merparten av leasingavgifterna avser tågleasing. UL Årsredovisning

16 NOT 9 Anställda och personalkostnader Moderbolaget och koncernen Antal årsarbetare i medeltal Män 51% 56% Kvinnor 49% 44% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader: Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Sociala kostnader Summa personalkostnader Varav pensionskostnader, styrelse o VD (171) (116) Varav pensionskostnader, övriga anställda (1 209) (725) Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Moderbolaget och koncernen Styrelseledamöter 7 43% 7 43% Vd och andra ledande befattningshavare 1 100% 1 100% NOT 10 Sjukfrånvaro Moderbolaget och koncernen Total sjukfrånvaro 2,4% 2,5% - varav långtidssjukfrånvaro* 0,0% 15,9% - sjukfrånvaro för män 1,5% 1,8% - sjukfrånvaro för kvinnor 3,4% 3,5% *Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. NOT 11 Avskrivningar Spåranläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Ack avskrivningar utöver plan 0 0 Bokfört värde UL Årsredovisning 2005

17 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 12 Aktier i dotterbolag och främmande bolag Aktier och andelar i dotterföretag Antal aktier Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört Bokfört i procent i procent värde 2005 värde 2004 Dotterbolag Canbus i Uppland AB Uppsala län Uppsala kommun Andelar i intresseföretag Intresseföretag BIMS KB BIMS AB Andelar i främmande bolag Främmande bolag Mälardalstrafik MÄLAB AB ,5 2,5 1 1 Samtrafiken i Sverige AB ,0 2,0 1 1 AB Transitio ,5 0, NOT 13 Moderbolaget Koncernen Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa UL Årsredovisning

18 NOT 14 Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier á nominellt kronor, dvs kr. Moderbolaget Aktiekapital Reserv- Fritt eget Årets fond kapital resultat Belopp vid årets ingång Nyemission Utdelning Årets resultat 0 Utgående balans Koncernen Aktiekapital Bundna Fria Årets reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång Nyemission Utdelning Årets resultat -1 Utgående balans NOT 15 Moderbolaget Koncernen Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Semester- och övertidsskuld Sociala avgifter Löneskuld till Landstinget Övriga upplupna kostnader Summa UL Årsredovisning 2005

19 UL Årsredovisning

20 Upplands Lokaltrafik Box 1400, Uppsala Besöksadress: Kungsgatan

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 1(28) Länstrafiken Örebro AB Org nr 556184-3334 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Läs mer

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling Årsredovisning 2013 INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken i Västerbotten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31.

Läs mer

Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson

Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

15 643 9 i Umeå o. Koncernens bal. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Priser. Innehåll:

15 643 9 i Umeå o. Koncernens bal. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Priser. Innehåll: Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Länstrafiken i Västerbotten AB Besöksadress: Storgatan s 36 resultaträkning 921 31 Lycksele Postadress: Box 134 921 23 Lycksele Telefon: 0950-239 00 www.tabussen.nu

Läs mer

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 Årsberättelse 2012 SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 SL:s vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2012

Västtrafiks årsredovisning 2012 Västtrafiks årsredovisning 2012 VI TROR PÅ FRAMTIDEN NU SATSAR VI STORT 22 nya pendeltåg Nya spårvagnar 12 nya regiontåg Fler busskörfält Längre tåg 3 nya expressbusslinjer Realtidsinformation vid pendelparkeringar

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 1 ÅRSREDOVISNING 2010 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2010 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson,

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman.

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman. VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2009 1 ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641. Text: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson, Markus Bergman, Lars

Läs mer

Innehåll: LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2

Innehåll: LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2 Årsredovisning 2011 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2 Innehåll: Länstrafiken i Västerbotten AB Storgatan 36 921 31 Lycksele Tel 0950-239 00 www.tabussen.nu Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE. Årsredovisning och koncernredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE. Årsredovisning och koncernredovisning FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning 2010 1 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010 Länstrafiken i Norrbotten

Läs mer

Årsredovisning för Västtrafik AB 2011

Årsredovisning för Västtrafik AB 2011 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 61 Au 87 Dnr KS/2012-0128 Årsredovisning för Västtrafik AB Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013

VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013 VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013 Västtrafik under en dag (i genomsnitt) Cirka 390 000 personer reser med Västtrafik Cirka 940 000 resor i den vanliga kollektivtrafiken Cirka 7 000 resor med anropsstyrd

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet ÅRSREDOVISNING 2014 Alla människor är unika med lika värde Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet INNEHÅLL 1 AB SOLOMs

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkningar

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2012 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI Året i korthet 2012 Året var 3,8 % varmare än ett normalår Historiskt låga elpriser Utbyggnad av 3,5 km fjärrvärmeledning

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer