Innehåll. Bolagets styrelse under verksamhetsåret Revisorer. Verkställande direktör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bolagets styrelse under verksamhetsåret 2005. Revisorer. Verkställande direktör"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2

3 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Bokslutskommentarer och noter 12 Revisionsberättelse 19 Bolagets styrelse under verksamhetsåret 2005 Ordinarie ledamöter Agneta Gille, ordförande Fredrik Ahlstedt, vice ordförande Christel Gustafsson (ej på bild) Sven Liljander Paul Sandberg Christina Sandström Anna-Lena Holmström Suppleanter Gunnar Hedberg Per Myrsten Patrik Kjellin (ej på bild) Revisorer Ordinarie Birger Petersson, Lekmannarevisor Marianne Stohr, Auktoriserad revisor Suppleanter Carl Åkerstedt, Lekmannarevisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Verkställande direktör Klas Wåhlberg

4 2005 jämviktens år För Upplands Lokaltrafik innebar 2005 ett år där jämvikten stod i centrum. Under året har satsningen på marknadsorientering och kundnytta fortsatt, men i lika hög utsträckning har kostnadsmassan beaktats. Detta har skett genom bl.a. goda trafiklösningar samt förbättrad ekonomistyrning. Resultat är att vi har nått långt i kombinationen god ekonomi, fler resenärer samt nöjdare kunder och ägare. Än finns mycket att göra, men resultaten visar att det är möjligt att balansera svårförenliga krav, om viljan finns och vi arbetar tillsammans. Ett konkret exempel på marknadsorienteringen var färdbevisreformen i mars, då ett antal nya kortalternativ togs fram. Dessa riktade in sig på specifika målgrupper, t.ex. 10- och 20-resorskortet för sällanresenärer, seniorkortet för 65 +, autogiroabonnemang för regelbundna resenärer m.m. Utfallet blev över förväntan med bl.a. nästan dubbelt så många autogirokunder som vi hade satt upp som mål, och ett tydligt avtryck i användningen av 10- och 20 resorskort utan att det påverkade övriga periodkort nämnvärt. Färdbevisreformen kan ses som ett mellansteg mellan dagens biljettsystem och det smartkortsbaserade systemet BIMS, som vi, tillsammans med 7 andra huvudmän, tecknade kontrakt på under året. Leverantör är den tyska firman Atron, och UL:s del av leveransen, både för stadstrafik i Uppsala och Regiontrafiken sker under Fullt utbyggt kommer det att innebära helt nya färdbeviskombinationer, ökad säkerhet och ett förenklat resande. Det är en central satsning för utvecklingen av kollektivtrafiken både inom och utom länet. Under året fortsatte projektet Upplandspendeln, d.v.s. den integrerade tågtrafiken mellan Uppsala och Upplands Väsby, via Arlanda. Vidare beslutade landstingen i Uppsala län och i Gävleborgs län att 8 turer av Upptåget skall förlängas från Tierp till Gävle, bl.a. för att förbättra pendlingsmöjligheterna för Norduppland. Detta skapar ett sammanhängande tågsystem Upptåget mellan Gävle Upplands Väsby, med goda bytesmöjligheter med SL i söder och med X- trafik och TiB i norr, samt med SJ både i Knivsta, Uppsala, Tierp och i Gävle. För trafiken upphandlades SJ AB, som i konkurrens erbjöd den bästa relationen pris och kvalitet bland anbudsgivarna. Totalt kommer 8 tågsätt att trafikera Upptågsystemet, som har trafikstart 21 augusti I den regionala busstrafiken påbörjades s.k. skipstop mellan Örsundsbro och Uppsala, vilket innebar betydande restidsvinster och ökning av antalet resenärer. Dessutom infördes bl.a. en direktförbindelse mellan Uppsala och Bålsta (linje 896). Satsningar av denna karaktär följer den kollektivtrafikstrategi som ägarna lade fast under våren, och som innebär att UL ska satsa i starka stråk. Detta innebär att UL ska öka utbudet där det finns ett underlag för att därigenom ytterligare öka resandet. En översyn av stråk med liknande potential påbörjades under hösten. UL engagerades dessutom i projektet Uppsala resecentrum, som påbörjades under året. Detta projekt driver bl.a. behovet av ett nytt linjenät för stadstrafiken, med stomlinjer och kompletteringslinjer, samt genomgående regiontrafiklinjer. Syftet är att skapa ett integrerat kollektivtrafiksystem, där stadsbuss, regionbuss och tågtrafik samverkar för att skapa goda resmöjligheter till och från Uppsala stad och län. När vi så kan summera året i nyckeltalen antal resenärer, nöjda kunder och ekonomi, hade vi: En resandeökning om nästan 3% på helåret, men 6% fler resenärer fr.o.m. augusti. Ett Nöjd Kund Index (Stadstrafiken i Uppsala och Regiontrafiken) som ökat med 9% ( snabbaste ökningen i Sverige). Ett överskott mot budget om ca. 2.4 MSEK som levereras tillbaka till våra ägare. Detta är resultatet av ett samspel mellan flera parter som arbetar med att utveckla kollektivtrafiken i Uppsala län, där UL har rollen som, lyssnare, samordnare, pådrivare, och utvecklare. Vi är därför ett stort tack skyldiga till: Våra kunder, som reser med oss, och är grunden till vår existens. Våra entreprenörer och partners, vars kunskap och engagemang vi är beroende av för vårt uppdrag. Våra ägare, vars långsiktighet är nödvändig för oss och för kollektivtrafikens utveckling. Tillsammans kan vi se fram emot framtiden och dess möjligheter! Det blir en spännande resa! Klas Wåhlberg VD 4 UL Årsredovisning 2005

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Upplands Lokaltrafik AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamheten under år Allmänt om verksamheten Upplands Lokaltrafik AB (UL) bildades 1978 och är trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Uppsala län. Bolaget ägs gemensamt av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner (Enköping, Håbo, Knivsta, Uppsala, Tierp, Östhammar och Älvkarleby). Under året har fortsatta erfarenheter erhållits gällande avtalet om underskottsfördelning samt av konsortialavtalet. Bolaget har en åtskillnad mellan ägare och styrelse och styrs av tydliga ägardirektiv. Utifrån ägardirektiven ska bolaget vidta åtgärder som omsätts i strategisk och operativ verksamhet med syfte att tillgodose såväl ägarnas som resenärernas behov och önskemål. UL s uppdrag är att skapa resmöjligheter genom att upphandla trafik från fristående trafikföretag i konkurrens. Trafiken omfattar regional busstrafik, skolskjutstrafik, servicelinjer och pendeltågtrafik mellan Tierp och Uppsala. UL ska också marknadsföra de resmöjligheter som skapas genom samordning av tidtabeller och kundanpassat utbud av färdbevis. UL anlitar och samverkar med åtta entreprenörer och trafikutövare, varav Swebus och Gamla Uppsala Buss är de största. För trafikens genomförande har över 800 personer varit verksamma under Den största yrkesgruppen är bussförare. Övriga personalgrupper är tågförare, trafik- och personalplanerare, fordonsmekaniker, städpersonal, kontorspersonal m fl. Totalt används cirka 240 bussar och tre tåg. Resandeutveckling och trafikutbud Under 2005 har resandet ökat till ca 10 miljoner resor (drygt 9.6 miljoner resor 2004) inom både buss och tågtrafiken. På helårsbasis är ökningen ca 3%, men sedan sommaren 2005 uppgår resandeökningen till 6%. Detta beror på flera faktorer: Färdbevisreformen UL genomförde i mars 2005, med ett bättre utbud av färdbevis motsvarande marknadens önskemål, där framför allt tidsobegränsade 20-resorskort infördes. Även autogiroabonnemang infördes, och antalet abonnemangskunder uppgår vid årets slut till 900 st (mål 500 st). Drivmedelsprisets ökning under året har inneburit dyrare bilresor, med konsekvens att de kollektiva alternativen framstår som fördelaktigare. Stor årgång av elever (födda år 1989) börjar gymnasiet Det planerade tidtabellsutbudet var oförändrat 22,5 miljoner vagnkilometer. Busstrafik Under året byttes entreprenör för busslinjer för trafiken i de västra länsdelarna, med start från tidtabellskiftet i juni KR-trafik tog över från Swebus på bl.a. linje 848 och linje 804. Fr.o.m. augusti infördes s.k. skip-stop i den mest trafikerade riktningen på linje 804, som innebär att bussen går utan uppehåll Uppsala Örsundsbro/gångtunneln och vice versa under de mest trafikerade turerna. Örsundsbro och mellanliggande hållplatser betjänas av linje 877 som tidtabellsmässigt ligger förskjutet mot linje 804. Detta kan ses som en början på ett expressbussystem, i de relationer där tågtrafik inte är möjligt och där underlag finns. UL Årsredovisning

6 Under 2005 påbörjades också arbetet med Uppsala Resecentrum, ett gemensamt projekt mellan Uppsala Kommun och Banverket. Arbetet kommer att pågå fram till 2012 och kommer att ha stora konsekvenser för busstrafiken under tiden, då nuvarande busstation kommer att rivas under Tågtrafik Under året träffades en överenskommelse mellan landstingen i Uppsala och Gävleborgs län som innebär att tågtrafik med Upptåget inleds med ett begränsat antal turer mellan Gävle Skutskär Tierp ( Uppsala). Denna inleds i augusti 2006, och detaljer runt prissättning utarbetas f.n. mellan X-trafik och UL. Ansökan om trafikeringstillstånd är inlämnad, men bedömningen är att sådant inte krävs då SJ AB är ny entreprenör för trafiken, och redan har nödvändiga tillstånd (se nedan). Landstinget i Uppsala län fattade sent 2004 beslut om att genomföra den s.k. Upplandspendeln, vilket är ett integrerat pendeltågssystem som UL och Storstockholms Lokaltrafik (SL) har utvecklat. Stockholms Läns Landsting står bakom projektet, som även stöds av Banverket, Luftfartsverket och A-banan. Upplandspendeln innebär att den nuvarande regionala pendeltågstrafiken Upptåget förlängs söderut från Uppsala, via stationer i Bergsbrunna, Alsike, Knivsta, Arlanda C och Upplands Väsby, för att i Upplands Väsby ha en tidtabellssamordning med SL:s pendeltågssystem, så att dessa system samverkar till ett. På grund av kapacitetsproblem på sträckan kommer i ett första skede stationen i Alsike inte att trafikeras. Trafikeringstillstånd erhölls i mars 2005, och trafikstarten är satt till 21/ Under året genomfördes vidare en upphandling av den integrerade tågtrafiken Gävle Upplands Väsby. Av sex kvalificerade anbudsgivare kom tre anbud in och efter en noggrann anbudsutvärdering erhöll SJ AB kontraktet. Vidare har överenskommelse träffats om hyra av ytterligare fem Reginatåg, som således innebär att UL:s tågflotta kommer att bestå av 8 fordon vid trafikstart i augusti Samordning Uppsala stadstrafik och regiontrafik UL har av Uppsala kommun fått i uppdrag att efter beställning från Gatu- och Trafiknämnden (GTN) ansvara för drift, planering och samordning av stadstrafiken i Uppsala. Denna reformering av huvudmannaskapet skapar nya förutsättningar och möjligheter för mer kundorienterad samt bättre samordnad och resurseffektiv kollektivtrafik i Uppsala län. Det under 2004 ingångna fyrpartsavtalet mellan GTK, Uppsalabuss, UL och Gamla Uppsalabuss utvärderades under hösten 2005, och en revidering av struktur och avtalsupplägg är sannolik. Resegaranti Under 2005 har totalt ca resegarantiärenden ( ärenden under 2004) hanterats för landsbygds- och stadstrafiken. Samtliga har registrerats i UL s databas för kundärendehantering, Boomerang. Även om Upptåget varit mindre drabbat av störningar än tidigare år är det fortfarande tågtrafiken som står för den största andelen garantiärenden. UL vidarefakturerar kostnaderna för kundkompensationer till ansvarig bussentreprenör. Kvalitetsbrister kan exempelvis handla om inställd tur, försening, dåligt uppträdande eller för kallt eller varmt i fordonet. När det gäller Upptåget vidarefaktureras de kostnader som ligger inom Tågkompaniets ansvarsområde. Resegarantikostnader som orsakas av fel på spåranläggningar kan i dag inte tas ut av Banverket utan drabbar UL direkt. Järnvägsutredningens förslag om möjlighet till regressrätt mot Banverket skulle avsevärt minska bolagets kostnader för resegarantin, eftersom UL idag i princip inte har någon möjlighet att få kompensation från Banverket vid exempelvis signalfel eller banarbete. 6 UL Årsredovisning 2005

7 Flygbussen Flygbussen har visat en fortsatt positiv utveckling, och lämnar ett positivt driftsöverskott. I och med utvecklingen av tågtrafiken mot Arlanda kommer flygbussens trafikutbud att reduceras med i första hand 30% och ekonomiskt länkas samman med tågtrafiken. Detta sker för att balansera en snedvridning av underskottsfördelningsmodellen då landstinget står för hela kostnaden för tågtrafiken, men endast får tillgodoräkna sig en del av intäkterna. Luftfartsverkets aviserade angöringsavgift för all busstrafik på Arlanda har inte genomförts. MÄLAB I Mälardalstrafik AB, MÄLAB, samverkar UL med de fyra andra länstrafikbolagen i Mälardalen för gemensamma buss- och tågtrafiklösningar i regionen. MÄLAB och SJ har tillsammans ett marknadsbolag, Trafik i Mälardalen (TiM), som har till uppgift att marknadsföra den biljettsamverkan som är grunden i TiM. Bussgods UL:s bussgodsverksamhet utgörs av mindre styckegods (cirka 10 kg). Verksamheten ska ske på persontrafikens villkor med ordinarie bussar och är en lönsam kompletterande service till kärnverksamheten. Både volym och intäkter ökade med 13% under 2005 till totalt 2,6 mkr, där det främst är den Internetbaserade handeln som stått för ökningen. På grund av byggandet av Resecentrum i Uppsala kommer inte bussgods i dess nuvarande form att kunna fortsätta på samma plats. En översyn av bussgodsverksamheten har därför initierats, och en utredning finns framtagen där flera alternativ diskuteras allt från avveckling/försäljning till utveckling av verksamheten. Denna utredning finns för närvarande (mars 2006) på Regionförbundet i Uppsala län, som har tillfrågats om de tillväxtpolitiska aspekterna runt detta. Upphandlingar En trafikupphandling av den framtida tågtrafiken genomfördes under sommaren och hösten. Resultatet blev att SJ AB lämnade det bästa anbudet och kommer från sommaren 2006 att överta trafik från Tågkompaniet. Den utökade tågtrafiken omfattar ca 2,7 miljoner fordonskilometer, som ska produceras av 8 Regina tågsätt. UL har deltagit i den samordnade upphandlingen av nytt betalsystem BIMS, som avslutades under året. Se vidare under Biljettpriser och betalsystem. Tillgänglighet Reginatågen som UL har i trafik sedan 2003 har en god tillgänglighet, särskilt för funktionshindrade resenärer, genom att en av entréerna är nedsänkt och försedd med hiss för rullstol (och barnvagnar) samt att alla tåg har en handikappanpassad toalett. De 30 bussar som anskaffades av KR-trafik för det västra paketet (bl.a. linje 804 och 848) är samtliga utrustade med lyft, således att god åkkomfort kombineras med god tillgänglighet för bl.a. rullstolsburna och resenärer med barnvagn. Vidare är i UL:s trafik 81 bussar av typen lågentré som innebär att den främre delen av fordonet kan nås utan trappsteg. Vid den bakre dörren finns oftast en lätt utfällbar ramp för att göra det möjligt för resenärer i rullstol, eller med barnvagn att enkelt komma ombord. Med hjälp av bussarnas förankringsutrustning kan den resande välja att sitta kvar i sin rullstol under resan eller flytta över till ett säte med midjebälte i anslutning till rullstolsplatsen. Biljettpriser och betalsystem Under året genomfördes en färdbevisreform i mars. Denna innebar bl.a. att 20 resorskort infördes, samt att en differentiering av priset genomfördes vid abonnemang via autogiro jämfört med att köpa färdbeviset kontant. Autogiro kostar 840 kronor per månad, och kontantpriset 890 för UL Årsredovisning

8 ett flerzonskort. Syftet med detta är att premiera trogna kunder, samt att minska kontanthanteringen ombord vilket både tar tid samt utsätter förarna för rånrisk. Som nämnts tidigare avslutades under 2005 upphandlingen av nytt betalsystem inom ramen för ett projekt kallat BIMS. BIMS är ett kommanditbolag som består av; Dalatrafik, Karlstadsbuss, Tåg i Bergslagen, Upplands Lokaltrafik, Värmlandstrafik, Västmanlands Lokaltrafik, X-trafik och Länstrafiken Örebro. UL:s andel är störst, eftersom Stadstrafiken i Uppsala också hanteras av UL i projektet. Leverantör av systemet efter avslutad upphandling och överprövningar blev ATRON GmbH som sedan tidigare är leverantör till AB Östgötatrafiken. Miljö UL använder i likhet med flera andra trafikhuvudmän SLTF s miljöprogram i sina trafikupphandlingar. Miljöprogrammet ställer i första hand höga krav på minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar från bussars dieselmotorer, men anger också långtgående mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Fordonssystemet, FRIDA, som UL använder är ett viktigt stöd vid löpande miljörevisioner av fordonens utsläppsnivåer och övrig miljöstandard. Systemet har blivit implementerat hos samtliga UL:s entreprenörer under Kvalitet Kollektivtrafikbarometern, som utges av SLTF, och som är det vedertagna kvalitetsinstrumentet för branschen visar att UL under 2005 hade den procentuellt största förbättringen i hela landet om 9%, vilket även har uppmärksammats nationellt. Förbättringen gäller såväl Stadstrafik i Uppsala som Regiontrafiken, och är att hänföra till det systematiska kvalitetsförbättringsarbete som bedrivits i samarbete med entreprenörer och övriga intressenter under NKI värdena ligger nu på 69% för Regiontrafiken och 65% för Stadstrafiken i Uppsala vilket är i paritet eller strax under medelvärdet för riket, men de högsta siffror som UL har haft sedan mätningarna inleddes. UL har sedan 1998 ett antaget kvalitetsprogram. Programmet omfattar all personal som är engagerad i ULtrafiken, d.v.s. såväl UL s egen personal som entreprenörernas anställda. Med entreprenörerna hålls regelbundna miljö- och kvalitetsmöten där bland annat synpunkter från resenärer följs upp. Under Allmänna bestämmelser i UL s förfrågningsunderlag för upphandling av trafiktjänster, ställs krav på att entreprenören löpande ska redovisa bolagets personalpolicy samt program för medarbetarutveckling. Även alkoholoch drogpolicy följs upp inom ramen för detta. När det gäller kundundersökningar är det framförallt Kollektivtrafikbarometern som görs kontinuerligt med telefonintervjuer 10 månader om året. Nöjdkundindex (NKI) redovisas i båda dessa undersökningar. Marknadsföring De marknadsaktiviteter som genomfördes under 2005 var i flera fall en fortsättning på de aktiviteter som påbörjades året innan. Tidtabeller Under 2005 delades tidtabellen upp i en sommar- och en vintervariant. Sommartidtabellen delades ut direkt till resenärer ombord på bussar, tåg och fasta försäljningsställen. I början av augusti delades vintertidtabellen ut till alla hushåll i länet och inom det område där också tidtabell för Stadstrafiken i Uppsala delas ut var båda tidtabellerna packade i samma mapp. Inflyttningskampanj UL skickar ut information om verksamheten och erbjudande om en veckas prova-på-kort till alla som flyttar och får nytt postnummer i länet. Under året har personer, vilket är ca 33%, utnyttjat erbjudandet och därmed också kommit med i UL s kunddatabas. Ungdomskampanj Inför sommaren genomfördes en ungdomskampanj med direktadresserad försändelse till ca ungdomar där UL marknadsförde sommarlovskort och ungdomskort. Efter sommaren konstaterades att försäljningen av sommarlovskortet ökat något medan ungdomskortet såldes i samma omfattning som tidigare år. I samband med färdbevisreformen infördes även andra lovkort t.ex. höst- jul- och sportlov, vilka marknadsfördes separat. En utvärdering skall göras om effekten av detta, och om korten fyller ett utrymme på marknaden. Kunddatabasen Nyfiken Den kunddatabas som UL byggt upp under de senaste åren hade vid utgången av 2005 drygt medlemmar. Under året har information skickats vid fyra tillfällen till medlemmarna. Marknadsarbete Det finns ett stort behov av att göra kollektivtrafiken i länet och Uppsala tätort tydligare. Därför har UL arbetat med att stärka varumärket UL. Detta arbete kommer att pågå under lång tid i den takt som UL finner lämpligt och med hänsyn till omvärldsfaktorerna. Arbetet kommer att involvera all personal, både egen och de som är anställda av ULs entreprenörer. Ett resvaneprojekt har genomförts i samarbete med Håbo kommun. Resultatet har bland annat presenterats för politiker och tjänstemän i Håbo kommun samt ULs tjänstemän. Tillsammans med Vägverket och Rospiggarna Speedway har UL kört särskilda bussturer från Uppsala till de speedwaymatcher som körts på Orionparken i Hallstavik. Marknadsföringen som är en viktig del bekostades av Vägverket inom ramen för ett av miljöprojekten som Region Mälardalen har. Antalet resande uppgick till det förväntade. I snitt var det 30 personer per matchtillfälle som valde att 8 UL Årsredovisning 2005

9 Under året infördes ett nytt 20-resorskort som marknadsförts med annonser i dagspress. åka med Speedwaybussen. Nytt för året är att Speedwaybussen även gick från Öregrund och Östhammar. Investeringar Bolaget har under året investerat för tkr (7 238 tkr). Merparten av investeringen avser informationssystemet från leverantören INIT som UL håller på att ta i drift. Systemet har en rad funktioner som bland annat kommer att göra det möjligt att visa realtidsinformation vid hållplatser. Det innebär att den verkliga avgångstiden visas för resenärerna, det vill säga tidtabellstid justerad med eventuella förseningar. En annan viktig funktion är automatiska utrop av hållplatser i fordonen via högtalare samtidigt som hållplatsnamnet visas på en ljusskylt. Framtida utveckling Behovet att ersätta dagens biljettsystem med ny teknik blir allt tydligare. Inom ramen för BIMS avslutades upphandlingen under Ett nytt system är ett viktigt instrument för beslut i strategiska frågor som underbyggs med kvalitativt säkrare resandestatistik. Ny teknik ökar också möjligheten till ett enhetligt betalsystem för både landsbygdstrafik och stadstrafik i Uppsala län. Eftersom en ny teknisk plattform öppnar nya möjligheter för hantering av färdbevis kommer UL parallellt med utvecklingen av BIMS även att arbeta med ett förslag till nytt prissättningssystem för kollektivtrafikresor i länet. Länsbytet för Heby kommun blev klart under hösten 2005, vilket innebär att fr.o.m. 1 januari 2007 ingår Heby i Uppsala Län och landsting. UL påverkas av detta dels genom ägarrollen för Heby, samt genom trafikförsörjningen. Arbete har inletts med att säkerställa en god kollektivtrafik för Heby efter länsbytet, men arbetet kommer att kräva insatser av engångskaraktär t.ex. investeringar i hållplatser, radiosystem samt biljettsystem. Canbus i Uppland AB Det av UL helägda dotterbolaget Canbus i Uppland AB redovisar under 2005 ett nollresultat. Bolaget är nu vilande. Årets resultat Skattefinansieringen för busstrafiken uppgick till 39,4% (37,7%) respektive 79,1% (70,4%) för tågtrafiken. Tågtrafiken omfattar förutom den egna Upptågstrafiken även ersättning till SL AB för förlängning av pendeltågstrafiken till Bålsta samt stöd till UVEN- (Uppsala Västerås- Eskilstuna- Norrköping) trafiken inom ramen för MÄLAB. I entreprenörsavtalen för busstrafiken blev kostnadsökningen 1,5 % jämfört med föregående år, efter indexuppräkning. Upplands Lokaltrafik AB:s ekonomiska ställning den 31 december 2005 och resultatet för verksamhetsåret framgår av följande resultat- och balansräkning med därtill hörande bokslutskommentarer. Koncernredovisning omfattande moderbolaget Upplands Lokaltrafik AB och Canbus i Uppland AB har upprättats. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att kr överförs i ny räkning. UL Årsredovisning

10 RESULTATRÄKNING (belopp i tkr) Not Moderbolaget Koncernen Räkenskapsåret Rörelsens intäkter Biljett -och godsintäkter Skolkortsintäkter Ägarnas driftsbidrag Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Ersättning till trafikföretag Trafikkostnader och administration 6, 7, Personalkostnader 9, Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt från tidigare år Årets Resultat UL Årsredovisning 2005

11 BALANSRÄKNING (belopp i tkr) Not Moderbolaget Koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Spåranläggningar och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långsiktiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar aktieägarna Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skulder koncernföretag Övriga skulder Skulder aktieägarna Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga UL Årsredovisning

12 KASSAFLÖDESANALYS (belopp i tkr) Moderbolaget Koncernen Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar enligt plan Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)/minskning(+)av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-)av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Långfristiga värdepappersinnehav Inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Vid årets början Vid årets slut Årets kassaflöde BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER Belopp anges i tkr. Belopp inom parentes avser föregående år. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om ej annat anges. Redovisningsprinciper för koncernen Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Inga köp eller försäljningar har skett mellan koncernföretag. Rörelseintäkter UL:s intäkter består huvudsakligen av biljettintäkter i allmän linjetrafik, dvs sådan trafik som UL bedriver enligt lagen om huvudmannaskap för kollektiv persontrafik. Intäkterna från periodkort redovisas över den period giltigheten avser. Intäkter från försäljning av skolkort redovisas linjärt över periodens löptid. Ägarnas driftsbidrag är det tillskott från ägarna som skall täcka verksamhetens underskott och redovisas linjärt över året. Övriga rörelseintäkter består bl a av trafikintäkter enligt särskilda avtal både med ägarna och med angränsande län och redovisas i enlighet med avtalen. 12 UL Årsredovisning 2005

13 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Spåranläggningar 5 år Realtid- och biljettsystem 10 år Övriga inventarier 5 år Spåranläggningar skrevs t o m 1997 av på 30 år. För att anpassa avskrivningstiden till gällande avtal med Banverket om trafikering med Upptåget har bolaget ändrat avskrivningstiden till 5 år. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. NOT 1 Moderbolaget och koncernen Biljett och godsintäkter Biljettintäkter busstrafik Biljettintäkter tågtrafik Intäkter godstrafik Summa NOT 2 Skolkort Intäkter för grund- och förskoleelevers skolkort under räkenskapsåret fördelar sig enligt följande: VT/HT 05 VT/HT 04 Älvkarleby kommun Tierps kommun Östhammars kommun Uppsala kommun Enköpings kommun Håbo kommun Knivsta kommun Summa intäkter grundskoleelever Kommunerna, gymnasieelever Summa skolkort UL Årsredovisning

14 NOT 3 Ägarnas driftsbidrag Under 2003 antogs hos samtliga ägares fullmäktige förslaget till ny modell för underskottsfördelning för Upplands Lokaltrafik. Denna modell ersättter tidigare modell för underskottsfördelning och började gälla fr o m 1 jan Modellen syftar till att bolagets ägare, d v s både kommunerna och landstinget, blir beställare av trafik från bolaget. Landstinget tar ekonomiskt ansvar för och beställer buss- och tågtrafik över kommun- och länsgräns. Kommunerna, enskilt eller i samverkan, tar ekonomiskt ansvar för och beställer trafik inom egen kommungräns. Ägarförhållanden i Upplands Lokaltrafik AB Moderbolag Antal Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde Bokfört värde aktier i procent i procent Aktieägare är enligt nedan: Älvkarleby kommun Knivsta kommun Tierps kommun Håbo kommun Östhammars kommun Enköpings kommun Uppsala kommun Landstinget i Uppsala län Summa Underskottsfördelning samt övrig avräkning för ägarna år 2005 Ägare Busstrafik Skoltrafik Avgår köp Upptåget Pendeltåg Tot A conto Rest taxi av skolkort Älvkarleby kommun Tierps kommun Östhammars kommun Uppsala kommun Knivsta kommun Enköpings kommun Håbo kommun Landstinget i Uppsala län Summa Särskild trafik omfattar skoltrafik med taxi för Tierp och Östhammar samt vidarefakturerade kostnader till Landstinget för tågtrafiken Uppsala Västerås. Dessa är ej att ses som driftsbidrag, men har fakturerats i förskott och omfattas av den totala avräkningen för respektive ägare. 14 UL Årsredovisning 2005

15 Således har bolaget avräkning med ägarna enligt följande: Att återbetala Att fakturera Netto att återbetala Älvkarleby kommun -137 Tierps kommun -588 Östhammars kommun 334 Uppsala kommun -941 Knivsta kommun -570 Enköpings kommun 394 Håbo kommun 7 Landstinget busstrafik -746 Landstinget tågrafik Summa aktieägarnas avräkning NOT 4 Avtal angränsande län UL har under räkenskapsåret haft avtal om trafik- och taxesamarbete med X-Trafik AB, Länstrafiken i Sörmland AB, AB Storstockholms Lokaltrafik, och Västmanlands Lokaltrafik AB. Intäkterna uppgick under år 2005 till tkr ( tkr). NOT 5 Moderbolaget och koncernen Ersättning trafikföretag Linjetrafik med buss Linjetrafik med tåg Summa NOT 6 Trafikkostnader och administration Trafikkostnader omfattas av ersättning till andra trafikhuvudmän för att UL:s periodkort ska gälla, kostnader för biljettryck, tidtabellsinformation och marknadsföring av både regiontrafiken och stadstrafiken i Uppsala. Även kostnader för driften av trafikrelaterade system omfattas. NOT 7 Ersättning till revisorer Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Övrigt Öhrlings PricewaterhouseCoopers NOT 8 Leasing Under året betalda leasingavgifter uppgår i koncernen tillika moderbolaget till tkr ( tkr). Merparten av leasingavgifterna avser tågleasing. UL Årsredovisning

16 NOT 9 Anställda och personalkostnader Moderbolaget och koncernen Antal årsarbetare i medeltal Män 51% 56% Kvinnor 49% 44% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader: Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Sociala kostnader Summa personalkostnader Varav pensionskostnader, styrelse o VD (171) (116) Varav pensionskostnader, övriga anställda (1 209) (725) Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Moderbolaget och koncernen Styrelseledamöter 7 43% 7 43% Vd och andra ledande befattningshavare 1 100% 1 100% NOT 10 Sjukfrånvaro Moderbolaget och koncernen Total sjukfrånvaro 2,4% 2,5% - varav långtidssjukfrånvaro* 0,0% 15,9% - sjukfrånvaro för män 1,5% 1,8% - sjukfrånvaro för kvinnor 3,4% 3,5% *Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. NOT 11 Avskrivningar Spåranläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Ack avskrivningar utöver plan 0 0 Bokfört värde UL Årsredovisning 2005

17 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 12 Aktier i dotterbolag och främmande bolag Aktier och andelar i dotterföretag Antal aktier Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört Bokfört i procent i procent värde 2005 värde 2004 Dotterbolag Canbus i Uppland AB Uppsala län Uppsala kommun Andelar i intresseföretag Intresseföretag BIMS KB BIMS AB Andelar i främmande bolag Främmande bolag Mälardalstrafik MÄLAB AB ,5 2,5 1 1 Samtrafiken i Sverige AB ,0 2,0 1 1 AB Transitio ,5 0, NOT 13 Moderbolaget Koncernen Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa UL Årsredovisning

18 NOT 14 Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier á nominellt kronor, dvs kr. Moderbolaget Aktiekapital Reserv- Fritt eget Årets fond kapital resultat Belopp vid årets ingång Nyemission Utdelning Årets resultat 0 Utgående balans Koncernen Aktiekapital Bundna Fria Årets reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång Nyemission Utdelning Årets resultat -1 Utgående balans NOT 15 Moderbolaget Koncernen Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Semester- och övertidsskuld Sociala avgifter Löneskuld till Landstinget Övriga upplupna kostnader Summa UL Årsredovisning 2005

19 UL Årsredovisning

20 Upplands Lokaltrafik Box 1400, Uppsala Besöksadress: Kungsgatan

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2010. Upplands Lokaltrafik AB

Årsredovisning 2010. Upplands Lokaltrafik AB Årsredovisning 21 Upplands Lokaltrafik AB Styrelsen UL:s vision UL erbjuder så bra resmöligheter att alla vill vara vår kund I denna verklighet har UL lyckats anpassa utbudet av resmöjligheter så att upplänningarna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(18) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer