Du väljer färdsätt, men med Nomad blir det lättare att välja att resa miljövänligt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du väljer färdsätt, men med Nomad blir det lättare att välja att resa miljövänligt!"

Transkript

1 gör det roligare, enklare, billigare och effektivare att resa miljövänligt. Alla transportmedel är samlade i ett system där Nomad fungerar som reseplanerare, GPS, betalsystem och kommunikationskanal. Nomad hjälper dig att välja resväg och transportmedel genom att synliggöra vilka alternativ som är mest miljövänliga samt visa tidsåtgång och pris för de olika färdsätten. I Nomad kan du se dina vänners placering och hitta människor att samåka med. Betalsystemet i Nomad förenklar din vardag då det kan användas på alla färdmedel, från hyrcyklar till bussar, tåg och samåkningsbilar. Välj själv om du vill betala direkt eller med faktura i slutet av månaden. Utnyttja Nomads möjligheter till lek för att göra resan roligare. Varje gång du går på bussen, tar cykeln eller väljer att samåka genererar du miljöpoäng, ju fler desto bättre. Du väljer färdsätt, men med Nomad blir det lättare att välja att resa miljövänligt! 2

2 In n e h å l l s f ö r t e c k n in g In t r o d u k t io n 1 Uppdrag Designprocess Fö r s t u d ie 1 Informationsinsamling Marknadsanalys Enkät De s i gn p l at t fo r m 2 Problemområde och behovsidentifiering Gruppens önskemål Ko n c e p t g e n e r in g 2 Fokusgrupper Kreativitetsmetoder Ko n c e p t 3 Konceptförslag Val av koncept Inriktad marknadsanalys De t a l j u t f o r m n in g 5 Produktnamn och logotyp Koncept: Nomad Teknik Form Material Gränssnitt Slutgiltigt koncept 9 Disk ussion 12 Utveckling Slutord Referenser 13 På bilden syns, från vänster: Frida Gustavsson, Ida Gullberg, Ida Andersson, Erika André, Annica Doms, Daniel Sandvik, Cecilia Forsgren och Sandra Berg. Gruppen har haft ett nära samarbete med coachen Per Gyllenspetz och handledaren Stig Karlsson. Båda har varit till stor hjälp och gett inspiration genom hela arbetet.

3 In t r o d u k t io n Uppdrag Tävlingsuppgiften ovan är utgångspunkten för projektet som presenteras i denna rapport. Projektet har genomförts under hösten 2009 av åtta studenter från Luleå tekniska universitet. Designprocessen har varit ett viktigt verktyg och en tidsplan i form av ett GANTT-schema har följts under hela projektets gång. Designprocess För att arbeta på ett systematiskt sätt har designprocessen använts som underlag. Processen består av olika faser i vilka behov identifieras, krav tas fram samt konceptförslag utvecklas och utvärderas. Förstudie Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt. Konceptgenering Designplattform Detaljutformning Koncept Slutgiltigt koncept Fö r s t u d ie Informationsinsamling Vid undersökningen om resvanor användes statistik om människors dagliga resande. Grupper där särskilt många reser är dels i åldern år och dels heltidsanställda. Att åka kollektivt till arbetet är tio gånger så vanligt i stortstäder som i glesbygden. Sveriges befolkning reser totalt fyra gånger så långt med bil som med kollektiva färdmedel. En stor andel av resandet består av korta resor upp till fem kilometer. Vid majoriteten av alla resta kilometrar med bil är föraren ensam. Särskilt stor är denna andel vid resor till och från arbetet/studier och på tjänste- och studieresor. 1 Marknadsanalys I syfte att finna behov och inspiration utfördes en analys av produkter och tjänster på området rullande transporter. Det finns en hel del kampanjer och andra initiativ för ett hållbart resande. De engagerar ofta till en början men intresset svalnar ganska snabbt. Omfattande forskning bedrivs inom transportområdet och då särskilt inom alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon. Enkät En enkät genomfördes med frågor om resande och miljö. Resultatet visade att kollektivtrafiken skulle användas mer om det var billigare och snabbare. De tillfrågade upplever att det är svårt att avgöra hur lång tid olika transportmedel tar. Förslag gavs på hur man skulle kunna få människor att åka mer kollektivt, dessa togs vidare till nästa fas i designprocessen. 1

4 De s i gn p l at t fo r m Problemområde och behovsidentifiering Utifrån förstudien valdes en rad huvudområden att arbeta vidare med. Inom varje område definierades problem och behov som var intressanta med hänsyn till tävlingsuppgiften. Ett problem är de många bilresorna, där föraren ofta är ensam i bilen. Därför finns behov av att nyttja dagens transportresurser mer effektivt. Ytterligare ett problem är att kunskapen om de miljövänliga resalternativen är låg och informationen är uppdelad på många olika forum. Följaktligen finns behov av en informationskanal där all information för olika transportalternativ finns samlad. Från enkäten framkom önskemål om enklare, snabbare och billigare miljövänliga transportalternativ. Ett slagkraftigt verktyg för att engagera är att skapa trender kring produkter eller tjänster. För att framkalla en trend är det framförallt viktigt att utveckla en bra lösning, men behov finns även av att skapa nyhetsvärde samt att förpacka lösningen på ett tilltalande sätt. Behov finns därför av att lösningen ska upplevas attraktiv och bidra till att skapa en trend. Ett stort problem med många av de kampanjer och initiativ som finns idag är att deras effekter ofta blir kortsiktiga. Det finns således behov av att den utvecklade lösningen främjar en långsiktig positiv miljöpåverkan. Krav och önskemål. Lösningen ska: minska miljöpåverkan ändra människors rutiner lösa problemet utan nya negativa konsekvenser vara globalt applicerbart vara attraktiv göra människan medveten om sin miljöpåverkan skapa trend Konceptgenerer ing Fokusgrupper Fokusgruppen i projektet bestod av sex utomstående personer samt en ledare. För att värma upp deltagarna och få igång deras kreativa sida utfördes en övning där deltagarna fick ge förslag på nya användningsområden för en plastkniv respektive en pappmugg. Detta för att få deltagarna att släppa invanda föreställningar om produkter och tänka i helt nya banor. En annan metod som användes i fokusgruppen var scenario based brainstorming. Gruppledaren läste upp ett scenario och ett problem som gruppmedlemmarna sedan fick skissa lösningsförslag till. Problemen byggdes på och deltagarna fick därefter utveckla sina idéer. Att använda en fokusgrupp gav många nya infallsvinklar och genererade idéer som kanske inte är realiserbara men som ändå har inspirerat till det fortsatta arbetet. 2 Kreativitetsmetoder För att generera så många idéer som möjligt användes en rad olika kreativitetsmetoder. Aktiviteterna startades upp med fri brainstorming. Sedan användes olika varianter på metoden där varje deltagare genererar tre idéer på fem minuter och sedan skickar idéerna vidare till deltagaren bredvid. Viktigt vid ovanstående metoder är att ingen kritik ges, detta för att inte hämma några uppslag. En annan typ av kreativitetsmetod som användes för att testa konceptens styrka, var den metod som går ut på att projektmedlemmarna agerar företagsledning. Medlemmarna får argumentera för och emot varje koncept. Även under denna fas nyttjades metoder för att få igång kreativiteten i gruppen. 2

5 Ko n c e p t Konceptförslag I de kreativa metoderna genererades det över 100 idéer. Dessa slogs ihop till större koncept eller sållades bort helt för att sen mynna ut i 31 förslag. För att ytterligare gallra bland förslagen fick varje deltagare i projektet välja ut och motivera 10 av koncepten. Detta resulterade i en reducering till totalt 12 koncept som viktades mot både krav och önskemål. Multidosan 31,56 Företagsbuss 29 Green Dot 29 Gröna hyllor 28,88 Kollektivtrafikmys 26,48 Dynabox 26,4 Bilpool + Samåkningssajt 26 Samåk för roligare resa 25,4 AutoGo 24,48 Tävling 22,4 Modernisering av cykel 20,28 Stadsbil 18,2 De 12 olika förslagen viktades mot varandra och deras viktningsresultat. Efter diskussion och resultat från viktning återstod fem koncept. Dessa utvecklas och presenteras som en tio minuters presentation för en referensgrupp. Företagsbussen Företagsbussen är en tjänst som erbjuder en specialutformad buss för de anställda på ett företag. Inredningen är designad för att ge de anställda en bra arbetsmiljö, alternativt en avkopplande start på dagen. Tjänsten ska ge möjlighet för den anställde att starta arbetsdagen på bussen och kan även erbjuda hämtning/ lämning på dagis och inköp av dagligvaror. AutoGo AutoGo är en slinga som erbjuder automatisk transport av bilar. Den ger dig bilens flexibilitet och tågets snabbhet. Ta din egen bil hemifrån och koppla upp dig till närmsta Auto- Go påfart. Här är det bara att stänga av motorn och slappna av. AutoGo erbjuder en effektiv och miljövänlig transport. Dynabox Dynabox erbjuder gratis kollektivtrafik med elbussar vars batterier laddas med elektricitet producerad av stadens invånare. Energin lagras med hjälp av en energisamlare vid till exempel gång, cykling och träning. Konceptet är tänkt att öka medvetenheten och ta tillvara på den dagliga energin människan generar. 3

6 Multidosan Multidosan är ett helhetssystem för det dagliga resandet som optimerar din resa och visar på nya transportsätt. Reselösningen gör det möjligt för dig att se din miljöpåverkan, samåkningsmöjligheter samt erbjuder ett enkelt betalningssystem. The Green Dot Concept Green Dot är ett koncept för att göra människan medveten om den miljöpåverkan som orsakas av dennes transport av både sig själv och sina produkter. Artiklar inom kläder, möbler, mat och teknik kan få en Green Dot- märkning som visar att den transporterats miljövänligt. I konceptet ingår ett kollektivtrafikkort som ger rabatter till de som väljer att transportera sig miljövänligt. Val av koncept Referensgruppen fick efter presentationen lägga fram sina åsikter om koncepten. Utifrån dessa åsikter, våra egna värderingar samt undersökningar sållades förslag bort. Slutligen valdes ett koncept. Valet blev Multidosan på grund av dess höga viktningsbetyg och utvecklingspotential. Grundtanken var att få människor att välja kollektivtrafik och samåkning genom att göra det enklare och mer tillgängligt. I produkten går det att informera om hur mycket de olika transportsätten påverkar miljön. Åker man mycket kollektivtrafik kan man samla rabatt för billigare resor. Likt tävlingsuppgiften har multidosan alltså en stor bredd och kan på många sätt och inom flera områden påverka miljön positivt. Inriktad marknadsanalys Dagens GPSer är väldigt inriktade mot navigation av bilar, dock finns tillval med guidning för fotgängare. Kartor finns uppritade på både bilvägar och cykelvägar men de sistnämnda är sällan utsatta i dagens GPSer. Tekniken med att kunna söka olika resealternativ för en sträcka är vanlig som en tjänst på internet men är inte fullt utvecklad och går endast att nå via hemsidor. Olika städer har olika betalningssystem för sin kollektivtrafik, vilket är krångligt då man kommer till en ny stad. För resor mellan städer tillkommer det ytterligare betalsätt. 4

7 De t a l j u t f o r m n in g Produktnamn och logotyp Nomader benämningen på folkgrupper vars samhällsorganisation och försörjningsmönster är förbundna med ett icke bofast levnadssätt. 3 Produktnamnet Nomad står för rörlighet och förflyttning. Människor idag ägnar en stor del av sin tid till att vara på väg någonstans. Det handlar om både dagliga korta resor, som de mellan hemmet och arbetet, såväl som längre resor. Nomad är en produkt som ska underlätta detta förflyttande och göra det lätt att välja ett miljövänligare alternativ att transportera sig med. Namnet Nomad står också för en koppling till naturen och det liv som nomadfolken levde förr back to basics. Något vi alla kan titta tillbaka på, och ta till oss delar av, när vi nu måste sänka våra miljöfarliga utsläpp och ändra samhällets riktning. Tanken med teckensnittet till logotypen var att uttrycka en känsla av handgjort och organiskt. För att få rörelse i logotypen användes fotliknande spår, dessa är i grunden handskissade. Koncept: Nomad Nomad är en resetjänst som samlar alla transportmedel i ett system. Den är reseplanerare, betalsystem, GPS och kommunikationskanal i ett. Nomad kan användas vid såväl korta som längre resor. Tanken är att tekniken ska fungera globalt. Användaren kan välja att resa i realtid eller att planera sin resa. För att underlätta en effektiv reseplanering finns möjlighet att spara frekvent resta sträckor som favoriter. Samtliga transportalternativ för den givna sträckan presenteras utifrån tidpunkt, tillgänglighet och trafiksituation. Alternativen rangordnas utifrån miljöpåverkan och det mest miljövänliga transportalternativet presenteras först. Förutom miljöpåverkan visas information om restider, kostnader och kaloriförbränning för de olika transportalternativen. Vinsten med detta är att fördelar och nackdelar med respektive transportsätt blir tydliga för användaren. Ett viktigt steg i att göra resandet mer effektivt är att förenkla betalningen av de olika resealternativen. Lösningen ska underlätta både registrering och hantering av pengar. Med Nomad registreras resenären när denna stiger på valt transportmedel och avregistreras vid avstigning med hjälp av RFID-teknik. Det går att välja att betala direkt likt ett kontantkort eller med en faktura i slutet av månaden. På så sätt undviks många delmoment som försvårar det dagliga resandet. Samåkning underlättas av att Nomad fungerar både som kommunikationskanal och betalsystem. Användare som är intresserade av att samåka sänder ut en signal, deras resor passas ihop och alternativen presenteras på skärmen. Med hjälp av Nomads inbyggda GPS-funktion visas såväl samåkningsfordonets som passagerarnas placering på en karta på skärmen. Nomad beräknar kostnaden för den resta sträckan utifrån bilmodell och hastighet och betalning kan ske direkt via Nomads välutvecklade betalsystem. 5

8 Systemet skapar trygghet för såväl förare som medresenär. Med hjälp av funktionen Position främjas användarens möjligheter att planera sina resor med avseende på vänner och anhörigas placering. Användaren kan exempelvis se kollegors position på kartan och välja att ta sällskap till jobbet. Onödiga och överflödiga transporter kan undvikas vilket i sin tur skonar miljön. Användaren väljer själv om den ska vara synlig i systemet samt för vilka, detta kan redigeras med tiden. Varje gång användaren går på bussen, tar cykeln, väljer att samåka eller utnyttjar något annat miljövänligt resealternativ genereras miljöpoäng. Dessa miljöpoäng sammanställs till en miljörankning. Användaren kan sedan använda denna till att tävla individuellt mot vänner, familj, kollegor, eller i grupp exempelvis mellan arbetsplatser eller föreningar. Miljöpoängen fungerar också som bonussystem och genererar förmånligare resor och erbjudanden. Nomad finansieras genom att transportföretag ansluter sig till tjänsten. Aktuella företag kan exempelvis vara bussbolag taxibolag samt kommersiella bilpooler. Även andra typer av företag kan ansluta sig för att marknadsföra sina varor och tjänster. Exempelvis genom att sponsra en tävling eller vara ett mål i en skattjakt. Nomad ger användaren möjligheten att skapa sin egen nöjesprofil med musik, film och spel att roa sig med under färd. Spel som skulle kunna integreras i Nomad är frågespel med miljöfrågor och olika typer av skattjakter. Under arbetets gång har det resonerats kring huruvida konceptet gör sig bäst som en tjänst i en mobiltelefon eller som en egen fysisk produkt. Det beslutades att det ena inte utesluter det andra. Det finns mobiltelefoner idag som skulle klara av en applikation av det här slaget men en separat fysisk produkt gör det lättare att visualisera idén och väcka ett intresse. Teknik Nomad ska alltid vara i framkant och uppgraderas med den senaste tekniken. Kartor och navigeringsfunktioner fungerar med hjälp av GPS-teknik och betalningssystemet med hjälp av RFID-teknik. GPS- Global Positioning System I Nomad är det viktigt att de olika komponenterna inte tar för stor plats. För mobiltelefoner med GPS-funktion har ett mycket litet GPSchip, inte större än en mygga (eller 3,79x3,59x0,6 mm), utvecklats av företaget Infineon i Kista. Chipet kallas Hammerhead II och fungerar bland annat för punkt-till-punkt navigering, trafikinformation i realtid, hitta adresser, barnsäkerhetsfunktioner, hitta-en-kompisfunktioner samt för affärsfunktioner för till exempel åkerier och taxibolag. 4 RFID- Radio Frequency Identification En RFID-tagg består av en radioantenn och en integrerad krets med all elektronik som krävs för att lagra och utbyta den information som taggen innehåller. Det finns både passiva och aktiva taggar där de sistnämnda kan läsas över ett större avstånd och har ett inbyggt batteri. RFID-taggarna kan göras mycket små och till och med kapslas in i valt material. För högre säkerhet och integritet går det att använda krypterade RFID-taggar som inte är lika sårbara för obehörig avläsning utifrån. NFC (Near Field Communication) är ett försök att skapa en standard för RFID-tillämpningar. NFC är inriktat på att kombinera RFID med mobiltelefoner vilket öppnar för nya applikationer till exempel att man håller mobilen mot skylten vid en busshållplats och tidtabellen öppnas automatiskt i mobilens webbläsare. 5 6

9 Form Genom att utgå från grundformerna och kombinera dessa på olika sätt framställdes ett antal förslag genom skisser och lermodeller. Formerna utvärderades genom ett användartest av lermodellerna. Resultatet av användartestet visade att den rektangulära formen låg bäst i handen och gav ett stort, tydligt och användarvänligt format för kartan på displayen. Produktens storlek bestämdes utifrån en avvägning mellan läsbarheten i displayen och att den ska vara portabel. Vidareutveckling av formen gav en intressant och originell baksida som ligger stadigt på bordet med en lutad display. Den assymetriska baksidan profilerar produkten och gör den personlig och unik. Dessutom gör asymmetrin den intressant att titta på. Formen ger bra exponeringsytor för produktens logotyp. Nomad styrs med touch-screen, detta för smidig navigering i menysystemet och för att ge ett stilrent intryck. Produkten har en onoff knapp, hörlursuttag för röstvägledning och underhållning, samt ett uttag för laddning. Material Då Nomad syftar till att minska den negativa miljöpåverkan är det viktigt att den intentionen även genomsyrar materialvalet. I en sådan process är en livscykelanalys 6 ett värdefullt verktyg. Denna utvärderar påverkan på miljön under framställning, användning och omhändertagande av en produkt. Analysen är i regel både omfattande och komplicerad. Dess miljöindex påverkas bland annat av aktuellt produktionsland. Dessutom förändras synen på olika processer och miljöproblem ständigt. Någon fullständig livscykelanalys har därför inte kunnat genomföras men förslag till material har ändå gjorts. Nomad har fått en baksida i trä. Det bör vara ett träslag som finns lokalt och som inte är avverkat från skyddade skogsområden. Trä lagrar koldioxid även efter avverkning och under hela produktens livslängd. Dessutom bidrar trä till att produkten påminner om naturen. Varje Nomad är unik, då inget träd är det andra likt. Touch-skärmen är gjord i kvartsglas 7 som är ett återvinningsbart material med goda egenskaper vad det gäller hårdhet, samt temperatur- och repbeständighet. Ramen som håller skärmen är gjord i återvunnen polyetylentereftalat 8, även kallat PET-plast. 7

10 Gränssnitt Vid utformningen av gränssnittet har det varit viktigt att få menyerna tydliga, samtidigt som det ska vara spännande och lekfullt. Det ska vara inbjudande och roligt att utforska de olika funktionerna i menyn. Målet är att alla ska tycka att det är enkelt att manövrera i menysystemet. Olika menysystem undersöktes för att få en uppfattning om vad som är tydligt och intressant. För att få en tydlig kontrast mellan bakgrund, text och ikoner så valdes en svart bakgrund. För att användaren snabbt ska kunna särskilja ikonerna färgsattes knapparna i olika klara kulörer. Det finns många vedertagna symboler i digitala sammanhang idag. I arbetet med utformningen av symbolerna användes detta formspråk som grund för att underlätta igenkänning av funktionernas betydelse. En personlig prägel genomsyrar alla symboler. De som inte är lika allmänt vedertagna designades fritt med användarbarhet i åtanke. Användaren har möjlighet att välja sin egen profil. Den kan väljas till lätt för någon som inte har stor vana av liknande produkter och avancerad för den som har större erfarenhet. Med den lätta profilen blir antalet knapptryckningar något fler, men vägen genom gränssnittet tydligare. Fördelen med detta är att alla kan använda Nomad oavsett teknisk kunskapsnivå. Här ses några av knapparna som ingår i menysystemet. Från vänster Status, Nöje, Resa nu, Promenad och Position. Vägar Växtlighet Norrsken För att få grafiken i gränssnittet mer intressant och för att få ett genomgående tema för alla menysidorna skapades en vågform till bakgrunden. 8

11 Slutgiltigt koncept Konceptet visualiserades med en datorgjord 3D-modell. Nomads yttre design är snygg, stilren och enkel. Den ligger bra i handen och i fickan. Den har en stor och tydlig display med touch-screenfunktion. Ljuduttag för underhållning och röstvägledning till den inbyggda GPS:en. Till stor del är den gjord i miljövänligt material såsom trä, kvartsglas samt återvunnen plast. Varje produkt får sin unika design, både i färg och struktur, då inget träd är det andra likt. Laddningsuttag Hörlursuttag On/Off 9

12 De olika resealternativen visualiseras med information om hur lång tid resan tar, resekostnad, kaloriförbränning och miljöpåverkan. I huvudmenyn har du möjlighet att välja mellan alternativen; Resa, Position, Status, Promenad, Inställningar eller Nöje. Välkommen till Nomad! Ditt miljösaldo visas direkt på skärmen. 10

13 I Position kan du välja vilka du är intresserad av att se på kartan. Dina förvalda kontakter visas och du kan exempelvis välja att ta kontakt för att samåka. Under Status syns hur många miljöpoäng du samlat ihop genom ditt resande. Jämför med vännerna och tävla! I Nöjesmenyn kan du välja mellan alternativen Musik, Talbok, Lek/Spel och Anteckningar. 11

14 Disk ussion Utveckling En produkt som Nomad har, precis som en dator eller mobiltelefon, stora utvecklingsmöjligheter. Datorer och mobiltelefoner uppdateras ständigt och får nya smarta funktioner för var dag. Nomads funktioner skulle kunna anpassas till användaren för att ge produkten ett mervärde, större än bara nyttan som en resepartner. I Nomad är det möjligt att integrera en projektor. Med hjälp av projektorn kan man projicera upp en större och tydligare karta på väggen eller marken. Projektorn skulle även kunna användas i underhållningssyfte för att titta på film. Användaren kan skapa sina egna underhållningsapplikationer till Nomad. Ett förslag kan vara att använda GPS-funktionen för en kurragömmalek med dina vänner. Betalningssystemet i Nomad kan implementeras inom fler områden. I dagligvaruhandeln tar man de varor man vill ha, blippar sin Nomad och går. Nomadkonceptet kan i framtiden knytas till ett företag. Ett företag som skulle lämpa sig väl för ett konceptet är det amerikanska internetföretaget Google. De erbjuder både karttjänst och navigationstjänst samt utvecklar i dagsläget en mobiltelefon med de tekniska egenskaper som Nomad kräver. 9 Slutord Vi lever i en tid där miljöproblemen får allt mer uppmärksamhet. Många börjar engagera sig för en bättre värld, men ibland är det svårt att bryta vanor. Denna produkt kommer i precis rätt tid, då människor är beredda att göra en insats men har svårt att veta vad de kan bidra med. Nomad hjälper till på vägen! Här sammanförs alla tänkbara transportmedel i en produkt vilket ger en överblick som inte tidigare funnits. Detta sparar tid och ansträngning, vilket är en stor motivation till varför människor skulle använda vår produkt. Då tid, kostnader, kaloriförbränning och miljöpåverkan visas för respektive fordon och resa blir det lättare att välja de miljövänliga alternativen. Förhoppningen är även att öka samåkningen. Med Nomad blir det smidigare att betala och säkrare när du samåker. Vi är övertygade om att det måste vara roligt att engagera sig och resa miljövänligt, varför en miljötävling integreras i Nomad. Användarens motivation till att resa kollektivt ökar ytterligare med Nomads nöjesfunktion. Längtan ska vara stor till att få sätta sig ner i tågsätet och njuta av underhållningen. Fler kommer att välja kollektivtrafiken tack vare att det med Nomad blir lättare att betala. Du slipper sätta dig in i varje stads betalsystem och kan själv välja om pengarna ska dras direkt eller om du vill ha en faktura. För oss har det varit viktigt att Nomad är en produkt som användaren känner sig stolt över att ha. Man ska känna att man bidrar till en bättre värld med sitt miljöengagemang och samtidigt tycka att det ger personliga fördelar. Vi tror att Nomad kommer bli ett hjälpmedel, ett nöje och en trend i allas ficka! 12

15 Referenser oktober Michanek, Jonas; Breiler, Andréas, En handbok i idea management. Jönköping:Jönköping Brain Books december channel=ff ab681d0112ab6ad4ef december 2009 Tack! Vi skulle vilja tacka vår handledare Stig Karlsson samt vår coach Per Gyllenspetz för all hjälp och stöd i tävlingen december december december http://www.ne.se/lang/kvartsglas 15 december december 2009 Stig Karlsson Universitetsadjunkt LTU Per Gyllenspetz Industridesigner Yacht and Cars 13

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Vi plåstrar om världen.

Vi plåstrar om världen. Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4 Green by Bike Bilåkandet är idag ett växande miljöproblem. I ett försök att påverka detta har vi skapat en tjänst som vi hoppas och tror ska få folk att välja cykeln istället för bilen. Vårt bidrag Green

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04

MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04 MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04 Dokument skapat av: Karoline Alvånger, Energikontor Sydost Frågor kring kommunikationer är ständigt aktuella och berör många, både i storstäder och i

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning, 22,5 hp

Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning, 22,5 hp EXAMENSARBETE 2013-05-31 ATTENSIGN Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning, 22,5 hp Filip Johansson Johanna Wendel SEKRETESSKLAUSUL Denna rapport är under sekretess och får under inga

Läs mer

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia Examensarbete i kulturgeografi Våren: 2015 Handledare: Kerstin Westin 2015-06-07 Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Läs mer

Mälarenergi. Framtidens Applikationsanvändande. Petter, Anton, Patrik

Mälarenergi. Framtidens Applikationsanvändande. Petter, Anton, Patrik Mälarenergi Framtidens Applikationsanvändande Petter, Anton, Patrik Tack till 2 Sammanfattning Titel: Mälarenergi Framtidens applikationsanvändande Författare: Patrik Birgersson, Anton Nordmark & Petter

Läs mer

Nacka Drömarbetsplatsen 2030

Nacka Drömarbetsplatsen 2030 På spaning efter framtidens Nacka Drömarbetsplatsen 2030 1 Det bästa med Ungt inflytande är att jag får vara med att påverka, att jag spelar roll. Jennifer Jag har sett en ny sida av mig själv, det har

Läs mer

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Interaktiva medier Sommardesignkontoret Linköping 2009

Interaktiva medier Sommardesignkontoret Linköping 2009 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 Förstudie 4 Idégenereringsfas 4 Konvergeringsfas 5 04 Resultat och analys 6 Förstudie 7 Idégenereringsfas 10 05 Konceptförslag 14 Koncept 1 14 Koncept

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

SÄKER OCH LEKVÄNLIG SKOLVÄG

SÄKER OCH LEKVÄNLIG SKOLVÄG Uppdaterad 1 november 2006 Vi tar gärna emot dina synpunkter och funderingar. Meddela oss om du saknar något i handledningen eller om du har nya idéer och förslag. Dokumentet uppdateras kontinuerligt.

Läs mer

BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd.

BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd. 1 BraVal 1. Utgångspunkter Efter en diskussion i klassen tillsammans med vår coach Hans Tollin framkom det att alla såg problem i att så många personer dagligen väljer bilen framför att åka kollektivt.

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING Student: Jenny Hanell Samarbetspartner: SEB Handledare: Mette Agger Eriksen Examinator: Jonas Löwgren ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING En studie kring hur kvinnors intresse för sparande kan öka med hjälp

Läs mer

Adaptus En elbesparande applikation

Adaptus En elbesparande applikation MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator/handledare: Mikael Bylund, mikael.bylund@miun.se, Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.se, Leif Olsson, leif.olsson@miun.se,

Läs mer