Du väljer färdsätt, men med Nomad blir det lättare att välja att resa miljövänligt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du väljer färdsätt, men med Nomad blir det lättare att välja att resa miljövänligt!"

Transkript

1 gör det roligare, enklare, billigare och effektivare att resa miljövänligt. Alla transportmedel är samlade i ett system där Nomad fungerar som reseplanerare, GPS, betalsystem och kommunikationskanal. Nomad hjälper dig att välja resväg och transportmedel genom att synliggöra vilka alternativ som är mest miljövänliga samt visa tidsåtgång och pris för de olika färdsätten. I Nomad kan du se dina vänners placering och hitta människor att samåka med. Betalsystemet i Nomad förenklar din vardag då det kan användas på alla färdmedel, från hyrcyklar till bussar, tåg och samåkningsbilar. Välj själv om du vill betala direkt eller med faktura i slutet av månaden. Utnyttja Nomads möjligheter till lek för att göra resan roligare. Varje gång du går på bussen, tar cykeln eller väljer att samåka genererar du miljöpoäng, ju fler desto bättre. Du väljer färdsätt, men med Nomad blir det lättare att välja att resa miljövänligt! 2

2 In n e h å l l s f ö r t e c k n in g In t r o d u k t io n 1 Uppdrag Designprocess Fö r s t u d ie 1 Informationsinsamling Marknadsanalys Enkät De s i gn p l at t fo r m 2 Problemområde och behovsidentifiering Gruppens önskemål Ko n c e p t g e n e r in g 2 Fokusgrupper Kreativitetsmetoder Ko n c e p t 3 Konceptförslag Val av koncept Inriktad marknadsanalys De t a l j u t f o r m n in g 5 Produktnamn och logotyp Koncept: Nomad Teknik Form Material Gränssnitt Slutgiltigt koncept 9 Disk ussion 12 Utveckling Slutord Referenser 13 På bilden syns, från vänster: Frida Gustavsson, Ida Gullberg, Ida Andersson, Erika André, Annica Doms, Daniel Sandvik, Cecilia Forsgren och Sandra Berg. Gruppen har haft ett nära samarbete med coachen Per Gyllenspetz och handledaren Stig Karlsson. Båda har varit till stor hjälp och gett inspiration genom hela arbetet.

3 In t r o d u k t io n Uppdrag Tävlingsuppgiften ovan är utgångspunkten för projektet som presenteras i denna rapport. Projektet har genomförts under hösten 2009 av åtta studenter från Luleå tekniska universitet. Designprocessen har varit ett viktigt verktyg och en tidsplan i form av ett GANTT-schema har följts under hela projektets gång. Designprocess För att arbeta på ett systematiskt sätt har designprocessen använts som underlag. Processen består av olika faser i vilka behov identifieras, krav tas fram samt konceptförslag utvecklas och utvärderas. Förstudie Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt. Konceptgenering Designplattform Detaljutformning Koncept Slutgiltigt koncept Fö r s t u d ie Informationsinsamling Vid undersökningen om resvanor användes statistik om människors dagliga resande. Grupper där särskilt många reser är dels i åldern år och dels heltidsanställda. Att åka kollektivt till arbetet är tio gånger så vanligt i stortstäder som i glesbygden. Sveriges befolkning reser totalt fyra gånger så långt med bil som med kollektiva färdmedel. En stor andel av resandet består av korta resor upp till fem kilometer. Vid majoriteten av alla resta kilometrar med bil är föraren ensam. Särskilt stor är denna andel vid resor till och från arbetet/studier och på tjänste- och studieresor. 1 Marknadsanalys I syfte att finna behov och inspiration utfördes en analys av produkter och tjänster på området rullande transporter. Det finns en hel del kampanjer och andra initiativ för ett hållbart resande. De engagerar ofta till en början men intresset svalnar ganska snabbt. Omfattande forskning bedrivs inom transportområdet och då särskilt inom alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon. Enkät En enkät genomfördes med frågor om resande och miljö. Resultatet visade att kollektivtrafiken skulle användas mer om det var billigare och snabbare. De tillfrågade upplever att det är svårt att avgöra hur lång tid olika transportmedel tar. Förslag gavs på hur man skulle kunna få människor att åka mer kollektivt, dessa togs vidare till nästa fas i designprocessen. 1

4 De s i gn p l at t fo r m Problemområde och behovsidentifiering Utifrån förstudien valdes en rad huvudområden att arbeta vidare med. Inom varje område definierades problem och behov som var intressanta med hänsyn till tävlingsuppgiften. Ett problem är de många bilresorna, där föraren ofta är ensam i bilen. Därför finns behov av att nyttja dagens transportresurser mer effektivt. Ytterligare ett problem är att kunskapen om de miljövänliga resalternativen är låg och informationen är uppdelad på många olika forum. Följaktligen finns behov av en informationskanal där all information för olika transportalternativ finns samlad. Från enkäten framkom önskemål om enklare, snabbare och billigare miljövänliga transportalternativ. Ett slagkraftigt verktyg för att engagera är att skapa trender kring produkter eller tjänster. För att framkalla en trend är det framförallt viktigt att utveckla en bra lösning, men behov finns även av att skapa nyhetsvärde samt att förpacka lösningen på ett tilltalande sätt. Behov finns därför av att lösningen ska upplevas attraktiv och bidra till att skapa en trend. Ett stort problem med många av de kampanjer och initiativ som finns idag är att deras effekter ofta blir kortsiktiga. Det finns således behov av att den utvecklade lösningen främjar en långsiktig positiv miljöpåverkan. Krav och önskemål. Lösningen ska: minska miljöpåverkan ändra människors rutiner lösa problemet utan nya negativa konsekvenser vara globalt applicerbart vara attraktiv göra människan medveten om sin miljöpåverkan skapa trend Konceptgenerer ing Fokusgrupper Fokusgruppen i projektet bestod av sex utomstående personer samt en ledare. För att värma upp deltagarna och få igång deras kreativa sida utfördes en övning där deltagarna fick ge förslag på nya användningsområden för en plastkniv respektive en pappmugg. Detta för att få deltagarna att släppa invanda föreställningar om produkter och tänka i helt nya banor. En annan metod som användes i fokusgruppen var scenario based brainstorming. Gruppledaren läste upp ett scenario och ett problem som gruppmedlemmarna sedan fick skissa lösningsförslag till. Problemen byggdes på och deltagarna fick därefter utveckla sina idéer. Att använda en fokusgrupp gav många nya infallsvinklar och genererade idéer som kanske inte är realiserbara men som ändå har inspirerat till det fortsatta arbetet. 2 Kreativitetsmetoder För att generera så många idéer som möjligt användes en rad olika kreativitetsmetoder. Aktiviteterna startades upp med fri brainstorming. Sedan användes olika varianter på metoden där varje deltagare genererar tre idéer på fem minuter och sedan skickar idéerna vidare till deltagaren bredvid. Viktigt vid ovanstående metoder är att ingen kritik ges, detta för att inte hämma några uppslag. En annan typ av kreativitetsmetod som användes för att testa konceptens styrka, var den metod som går ut på att projektmedlemmarna agerar företagsledning. Medlemmarna får argumentera för och emot varje koncept. Även under denna fas nyttjades metoder för att få igång kreativiteten i gruppen. 2

5 Ko n c e p t Konceptförslag I de kreativa metoderna genererades det över 100 idéer. Dessa slogs ihop till större koncept eller sållades bort helt för att sen mynna ut i 31 förslag. För att ytterligare gallra bland förslagen fick varje deltagare i projektet välja ut och motivera 10 av koncepten. Detta resulterade i en reducering till totalt 12 koncept som viktades mot både krav och önskemål. Multidosan 31,56 Företagsbuss 29 Green Dot 29 Gröna hyllor 28,88 Kollektivtrafikmys 26,48 Dynabox 26,4 Bilpool + Samåkningssajt 26 Samåk för roligare resa 25,4 AutoGo 24,48 Tävling 22,4 Modernisering av cykel 20,28 Stadsbil 18,2 De 12 olika förslagen viktades mot varandra och deras viktningsresultat. Efter diskussion och resultat från viktning återstod fem koncept. Dessa utvecklas och presenteras som en tio minuters presentation för en referensgrupp. Företagsbussen Företagsbussen är en tjänst som erbjuder en specialutformad buss för de anställda på ett företag. Inredningen är designad för att ge de anställda en bra arbetsmiljö, alternativt en avkopplande start på dagen. Tjänsten ska ge möjlighet för den anställde att starta arbetsdagen på bussen och kan även erbjuda hämtning/ lämning på dagis och inköp av dagligvaror. AutoGo AutoGo är en slinga som erbjuder automatisk transport av bilar. Den ger dig bilens flexibilitet och tågets snabbhet. Ta din egen bil hemifrån och koppla upp dig till närmsta Auto- Go påfart. Här är det bara att stänga av motorn och slappna av. AutoGo erbjuder en effektiv och miljövänlig transport. Dynabox Dynabox erbjuder gratis kollektivtrafik med elbussar vars batterier laddas med elektricitet producerad av stadens invånare. Energin lagras med hjälp av en energisamlare vid till exempel gång, cykling och träning. Konceptet är tänkt att öka medvetenheten och ta tillvara på den dagliga energin människan generar. 3

6 Multidosan Multidosan är ett helhetssystem för det dagliga resandet som optimerar din resa och visar på nya transportsätt. Reselösningen gör det möjligt för dig att se din miljöpåverkan, samåkningsmöjligheter samt erbjuder ett enkelt betalningssystem. The Green Dot Concept Green Dot är ett koncept för att göra människan medveten om den miljöpåverkan som orsakas av dennes transport av både sig själv och sina produkter. Artiklar inom kläder, möbler, mat och teknik kan få en Green Dot- märkning som visar att den transporterats miljövänligt. I konceptet ingår ett kollektivtrafikkort som ger rabatter till de som väljer att transportera sig miljövänligt. Val av koncept Referensgruppen fick efter presentationen lägga fram sina åsikter om koncepten. Utifrån dessa åsikter, våra egna värderingar samt undersökningar sållades förslag bort. Slutligen valdes ett koncept. Valet blev Multidosan på grund av dess höga viktningsbetyg och utvecklingspotential. Grundtanken var att få människor att välja kollektivtrafik och samåkning genom att göra det enklare och mer tillgängligt. I produkten går det att informera om hur mycket de olika transportsätten påverkar miljön. Åker man mycket kollektivtrafik kan man samla rabatt för billigare resor. Likt tävlingsuppgiften har multidosan alltså en stor bredd och kan på många sätt och inom flera områden påverka miljön positivt. Inriktad marknadsanalys Dagens GPSer är väldigt inriktade mot navigation av bilar, dock finns tillval med guidning för fotgängare. Kartor finns uppritade på både bilvägar och cykelvägar men de sistnämnda är sällan utsatta i dagens GPSer. Tekniken med att kunna söka olika resealternativ för en sträcka är vanlig som en tjänst på internet men är inte fullt utvecklad och går endast att nå via hemsidor. Olika städer har olika betalningssystem för sin kollektivtrafik, vilket är krångligt då man kommer till en ny stad. För resor mellan städer tillkommer det ytterligare betalsätt. 4

7 De t a l j u t f o r m n in g Produktnamn och logotyp Nomader benämningen på folkgrupper vars samhällsorganisation och försörjningsmönster är förbundna med ett icke bofast levnadssätt. 3 Produktnamnet Nomad står för rörlighet och förflyttning. Människor idag ägnar en stor del av sin tid till att vara på väg någonstans. Det handlar om både dagliga korta resor, som de mellan hemmet och arbetet, såväl som längre resor. Nomad är en produkt som ska underlätta detta förflyttande och göra det lätt att välja ett miljövänligare alternativ att transportera sig med. Namnet Nomad står också för en koppling till naturen och det liv som nomadfolken levde förr back to basics. Något vi alla kan titta tillbaka på, och ta till oss delar av, när vi nu måste sänka våra miljöfarliga utsläpp och ändra samhällets riktning. Tanken med teckensnittet till logotypen var att uttrycka en känsla av handgjort och organiskt. För att få rörelse i logotypen användes fotliknande spår, dessa är i grunden handskissade. Koncept: Nomad Nomad är en resetjänst som samlar alla transportmedel i ett system. Den är reseplanerare, betalsystem, GPS och kommunikationskanal i ett. Nomad kan användas vid såväl korta som längre resor. Tanken är att tekniken ska fungera globalt. Användaren kan välja att resa i realtid eller att planera sin resa. För att underlätta en effektiv reseplanering finns möjlighet att spara frekvent resta sträckor som favoriter. Samtliga transportalternativ för den givna sträckan presenteras utifrån tidpunkt, tillgänglighet och trafiksituation. Alternativen rangordnas utifrån miljöpåverkan och det mest miljövänliga transportalternativet presenteras först. Förutom miljöpåverkan visas information om restider, kostnader och kaloriförbränning för de olika transportalternativen. Vinsten med detta är att fördelar och nackdelar med respektive transportsätt blir tydliga för användaren. Ett viktigt steg i att göra resandet mer effektivt är att förenkla betalningen av de olika resealternativen. Lösningen ska underlätta både registrering och hantering av pengar. Med Nomad registreras resenären när denna stiger på valt transportmedel och avregistreras vid avstigning med hjälp av RFID-teknik. Det går att välja att betala direkt likt ett kontantkort eller med en faktura i slutet av månaden. På så sätt undviks många delmoment som försvårar det dagliga resandet. Samåkning underlättas av att Nomad fungerar både som kommunikationskanal och betalsystem. Användare som är intresserade av att samåka sänder ut en signal, deras resor passas ihop och alternativen presenteras på skärmen. Med hjälp av Nomads inbyggda GPS-funktion visas såväl samåkningsfordonets som passagerarnas placering på en karta på skärmen. Nomad beräknar kostnaden för den resta sträckan utifrån bilmodell och hastighet och betalning kan ske direkt via Nomads välutvecklade betalsystem. 5

8 Systemet skapar trygghet för såväl förare som medresenär. Med hjälp av funktionen Position främjas användarens möjligheter att planera sina resor med avseende på vänner och anhörigas placering. Användaren kan exempelvis se kollegors position på kartan och välja att ta sällskap till jobbet. Onödiga och överflödiga transporter kan undvikas vilket i sin tur skonar miljön. Användaren väljer själv om den ska vara synlig i systemet samt för vilka, detta kan redigeras med tiden. Varje gång användaren går på bussen, tar cykeln, väljer att samåka eller utnyttjar något annat miljövänligt resealternativ genereras miljöpoäng. Dessa miljöpoäng sammanställs till en miljörankning. Användaren kan sedan använda denna till att tävla individuellt mot vänner, familj, kollegor, eller i grupp exempelvis mellan arbetsplatser eller föreningar. Miljöpoängen fungerar också som bonussystem och genererar förmånligare resor och erbjudanden. Nomad finansieras genom att transportföretag ansluter sig till tjänsten. Aktuella företag kan exempelvis vara bussbolag taxibolag samt kommersiella bilpooler. Även andra typer av företag kan ansluta sig för att marknadsföra sina varor och tjänster. Exempelvis genom att sponsra en tävling eller vara ett mål i en skattjakt. Nomad ger användaren möjligheten att skapa sin egen nöjesprofil med musik, film och spel att roa sig med under färd. Spel som skulle kunna integreras i Nomad är frågespel med miljöfrågor och olika typer av skattjakter. Under arbetets gång har det resonerats kring huruvida konceptet gör sig bäst som en tjänst i en mobiltelefon eller som en egen fysisk produkt. Det beslutades att det ena inte utesluter det andra. Det finns mobiltelefoner idag som skulle klara av en applikation av det här slaget men en separat fysisk produkt gör det lättare att visualisera idén och väcka ett intresse. Teknik Nomad ska alltid vara i framkant och uppgraderas med den senaste tekniken. Kartor och navigeringsfunktioner fungerar med hjälp av GPS-teknik och betalningssystemet med hjälp av RFID-teknik. GPS- Global Positioning System I Nomad är det viktigt att de olika komponenterna inte tar för stor plats. För mobiltelefoner med GPS-funktion har ett mycket litet GPSchip, inte större än en mygga (eller 3,79x3,59x0,6 mm), utvecklats av företaget Infineon i Kista. Chipet kallas Hammerhead II och fungerar bland annat för punkt-till-punkt navigering, trafikinformation i realtid, hitta adresser, barnsäkerhetsfunktioner, hitta-en-kompisfunktioner samt för affärsfunktioner för till exempel åkerier och taxibolag. 4 RFID- Radio Frequency Identification En RFID-tagg består av en radioantenn och en integrerad krets med all elektronik som krävs för att lagra och utbyta den information som taggen innehåller. Det finns både passiva och aktiva taggar där de sistnämnda kan läsas över ett större avstånd och har ett inbyggt batteri. RFID-taggarna kan göras mycket små och till och med kapslas in i valt material. För högre säkerhet och integritet går det att använda krypterade RFID-taggar som inte är lika sårbara för obehörig avläsning utifrån. NFC (Near Field Communication) är ett försök att skapa en standard för RFID-tillämpningar. NFC är inriktat på att kombinera RFID med mobiltelefoner vilket öppnar för nya applikationer till exempel att man håller mobilen mot skylten vid en busshållplats och tidtabellen öppnas automatiskt i mobilens webbläsare. 5 6

9 Form Genom att utgå från grundformerna och kombinera dessa på olika sätt framställdes ett antal förslag genom skisser och lermodeller. Formerna utvärderades genom ett användartest av lermodellerna. Resultatet av användartestet visade att den rektangulära formen låg bäst i handen och gav ett stort, tydligt och användarvänligt format för kartan på displayen. Produktens storlek bestämdes utifrån en avvägning mellan läsbarheten i displayen och att den ska vara portabel. Vidareutveckling av formen gav en intressant och originell baksida som ligger stadigt på bordet med en lutad display. Den assymetriska baksidan profilerar produkten och gör den personlig och unik. Dessutom gör asymmetrin den intressant att titta på. Formen ger bra exponeringsytor för produktens logotyp. Nomad styrs med touch-screen, detta för smidig navigering i menysystemet och för att ge ett stilrent intryck. Produkten har en onoff knapp, hörlursuttag för röstvägledning och underhållning, samt ett uttag för laddning. Material Då Nomad syftar till att minska den negativa miljöpåverkan är det viktigt att den intentionen även genomsyrar materialvalet. I en sådan process är en livscykelanalys 6 ett värdefullt verktyg. Denna utvärderar påverkan på miljön under framställning, användning och omhändertagande av en produkt. Analysen är i regel både omfattande och komplicerad. Dess miljöindex påverkas bland annat av aktuellt produktionsland. Dessutom förändras synen på olika processer och miljöproblem ständigt. Någon fullständig livscykelanalys har därför inte kunnat genomföras men förslag till material har ändå gjorts. Nomad har fått en baksida i trä. Det bör vara ett träslag som finns lokalt och som inte är avverkat från skyddade skogsområden. Trä lagrar koldioxid även efter avverkning och under hela produktens livslängd. Dessutom bidrar trä till att produkten påminner om naturen. Varje Nomad är unik, då inget träd är det andra likt. Touch-skärmen är gjord i kvartsglas 7 som är ett återvinningsbart material med goda egenskaper vad det gäller hårdhet, samt temperatur- och repbeständighet. Ramen som håller skärmen är gjord i återvunnen polyetylentereftalat 8, även kallat PET-plast. 7

10 Gränssnitt Vid utformningen av gränssnittet har det varit viktigt att få menyerna tydliga, samtidigt som det ska vara spännande och lekfullt. Det ska vara inbjudande och roligt att utforska de olika funktionerna i menyn. Målet är att alla ska tycka att det är enkelt att manövrera i menysystemet. Olika menysystem undersöktes för att få en uppfattning om vad som är tydligt och intressant. För att få en tydlig kontrast mellan bakgrund, text och ikoner så valdes en svart bakgrund. För att användaren snabbt ska kunna särskilja ikonerna färgsattes knapparna i olika klara kulörer. Det finns många vedertagna symboler i digitala sammanhang idag. I arbetet med utformningen av symbolerna användes detta formspråk som grund för att underlätta igenkänning av funktionernas betydelse. En personlig prägel genomsyrar alla symboler. De som inte är lika allmänt vedertagna designades fritt med användarbarhet i åtanke. Användaren har möjlighet att välja sin egen profil. Den kan väljas till lätt för någon som inte har stor vana av liknande produkter och avancerad för den som har större erfarenhet. Med den lätta profilen blir antalet knapptryckningar något fler, men vägen genom gränssnittet tydligare. Fördelen med detta är att alla kan använda Nomad oavsett teknisk kunskapsnivå. Här ses några av knapparna som ingår i menysystemet. Från vänster Status, Nöje, Resa nu, Promenad och Position. Vägar Växtlighet Norrsken För att få grafiken i gränssnittet mer intressant och för att få ett genomgående tema för alla menysidorna skapades en vågform till bakgrunden. 8

11 Slutgiltigt koncept Konceptet visualiserades med en datorgjord 3D-modell. Nomads yttre design är snygg, stilren och enkel. Den ligger bra i handen och i fickan. Den har en stor och tydlig display med touch-screenfunktion. Ljuduttag för underhållning och röstvägledning till den inbyggda GPS:en. Till stor del är den gjord i miljövänligt material såsom trä, kvartsglas samt återvunnen plast. Varje produkt får sin unika design, både i färg och struktur, då inget träd är det andra likt. Laddningsuttag Hörlursuttag On/Off 9

12 De olika resealternativen visualiseras med information om hur lång tid resan tar, resekostnad, kaloriförbränning och miljöpåverkan. I huvudmenyn har du möjlighet att välja mellan alternativen; Resa, Position, Status, Promenad, Inställningar eller Nöje. Välkommen till Nomad! Ditt miljösaldo visas direkt på skärmen. 10

13 I Position kan du välja vilka du är intresserad av att se på kartan. Dina förvalda kontakter visas och du kan exempelvis välja att ta kontakt för att samåka. Under Status syns hur många miljöpoäng du samlat ihop genom ditt resande. Jämför med vännerna och tävla! I Nöjesmenyn kan du välja mellan alternativen Musik, Talbok, Lek/Spel och Anteckningar. 11

14 Disk ussion Utveckling En produkt som Nomad har, precis som en dator eller mobiltelefon, stora utvecklingsmöjligheter. Datorer och mobiltelefoner uppdateras ständigt och får nya smarta funktioner för var dag. Nomads funktioner skulle kunna anpassas till användaren för att ge produkten ett mervärde, större än bara nyttan som en resepartner. I Nomad är det möjligt att integrera en projektor. Med hjälp av projektorn kan man projicera upp en större och tydligare karta på väggen eller marken. Projektorn skulle även kunna användas i underhållningssyfte för att titta på film. Användaren kan skapa sina egna underhållningsapplikationer till Nomad. Ett förslag kan vara att använda GPS-funktionen för en kurragömmalek med dina vänner. Betalningssystemet i Nomad kan implementeras inom fler områden. I dagligvaruhandeln tar man de varor man vill ha, blippar sin Nomad och går. Nomadkonceptet kan i framtiden knytas till ett företag. Ett företag som skulle lämpa sig väl för ett konceptet är det amerikanska internetföretaget Google. De erbjuder både karttjänst och navigationstjänst samt utvecklar i dagsläget en mobiltelefon med de tekniska egenskaper som Nomad kräver. 9 Slutord Vi lever i en tid där miljöproblemen får allt mer uppmärksamhet. Många börjar engagera sig för en bättre värld, men ibland är det svårt att bryta vanor. Denna produkt kommer i precis rätt tid, då människor är beredda att göra en insats men har svårt att veta vad de kan bidra med. Nomad hjälper till på vägen! Här sammanförs alla tänkbara transportmedel i en produkt vilket ger en överblick som inte tidigare funnits. Detta sparar tid och ansträngning, vilket är en stor motivation till varför människor skulle använda vår produkt. Då tid, kostnader, kaloriförbränning och miljöpåverkan visas för respektive fordon och resa blir det lättare att välja de miljövänliga alternativen. Förhoppningen är även att öka samåkningen. Med Nomad blir det smidigare att betala och säkrare när du samåker. Vi är övertygade om att det måste vara roligt att engagera sig och resa miljövänligt, varför en miljötävling integreras i Nomad. Användarens motivation till att resa kollektivt ökar ytterligare med Nomads nöjesfunktion. Längtan ska vara stor till att få sätta sig ner i tågsätet och njuta av underhållningen. Fler kommer att välja kollektivtrafiken tack vare att det med Nomad blir lättare att betala. Du slipper sätta dig in i varje stads betalsystem och kan själv välja om pengarna ska dras direkt eller om du vill ha en faktura. För oss har det varit viktigt att Nomad är en produkt som användaren känner sig stolt över att ha. Man ska känna att man bidrar till en bättre värld med sitt miljöengagemang och samtidigt tycka att det ger personliga fördelar. Vi tror att Nomad kommer bli ett hjälpmedel, ett nöje och en trend i allas ficka! 12

15 Referenser oktober Michanek, Jonas; Breiler, Andréas, En handbok i idea management. Jönköping:Jönköping Brain Books december channel=ff ab681d0112ab6ad4ef december 2009 Tack! Vi skulle vilja tacka vår handledare Stig Karlsson samt vår coach Per Gyllenspetz för all hjälp och stöd i tävlingen december december december http://www.ne.se/lang/kvartsglas 15 december december 2009 Stig Karlsson Universitetsadjunkt LTU Per Gyllenspetz Industridesigner Yacht and Cars 13

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

A till B. Tävlingsbidrag från Högskolan i Skövde till Design open 2009.

A till B. Tävlingsbidrag från Högskolan i Skövde till Design open 2009. A t i l l B - Leder dig och miljön i rätt riktning. D a ge n s samhälle är ohållbart ur m i l jö s ynpunkt. Vi människor är b ek vä ma och tar bilen även för ko r ta re resor. Målet är att på e t t e n

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt Passar alla! Privatbilister Kollektiv-resande Transportföretag Res klimatsmart och samla poäng Få rabatter hos företag! Ju klimatsmartare du reser, desto

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns.vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD

VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD Hör av dig till Henrik eller Viktor om du vill diskutera ett upplägg för ert område. Du når Henrik DIN din på henrik.hoffman@vilth.se DIGITALA digitala

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Intellego Touch the Future! Innehåll:

Intellego Touch the Future! Innehåll: Innehåll: Analys: Hur började det? Redan i Göteborg tog vi och tänkte på lite idéer, bland annat kom vi fram till en display som gör att man kan ha en översikt över huset och dess energiförbrukning. När

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Att köpa biljett på mobil.sj.se

Att köpa biljett på mobil.sj.se Att köpa biljett på mobil.sj.se Mobil.sj.se är den hemsida som är utformad för och används när du vill köpa biljett via din mobiltelefon. 1. Öppna den webbläsare ni använder på mobilen och skriv in mobil.sj.se

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Mobila tjänster idag och imorgon! Christer Pihl Affärsutvecklare

Mobila tjänster idag och imorgon! Christer Pihl Affärsutvecklare Mobila tjänster idag och imorgon! Christer Pihl Affärsutvecklare Telia Mobil arbetsorder En mobil- och webbaserad tjänst som gör det enklare att planera och följa upp din serviceverksamhet En tjänst för

Läs mer

GEOCACHING. Modern skattjakt med GPS och koordinater som hobby och i undervisningen

GEOCACHING. Modern skattjakt med GPS och koordinater som hobby och i undervisningen GEOCACHING Modern skattjakt med GPS och koordinater som hobby och i undervisningen Runt om i hela världen finns gömda burkar. GEOCACHING är den lärorika, motionsgivande och utmanande hobbyn som kombinerar

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du 1 Innehåll I din hand håller du De sex sammanhangen - Samhälle - Skola - Trafik - Hälsa - Teknik - Ungdom Idé och syfte Det här har hänt och detta kommer att hända Aktivitetskoncept och genomförda aktiviteter

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer