Samverkan för ett ökat kollektivtrafikresande Förslag till åtgärder och aktiviteter för buss- och skärgårdstrafiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan för ett ökat kollektivtrafikresande Förslag till åtgärder och aktiviteter för buss- och skärgårdstrafiken"

Transkript

1 Rapport Samverkan för ett ökat kollektivtrafikresande Förslag till åtgärder och aktiviteter för buss- och skärgårdstrafiken

2 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (24) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG FÖR ATT ÖKA KOLLEKTIVTRAFIKRESANDET 3 2. BAKGRUND 6 3. SYFTET MED UTREDNINGEN 7 4. HUR HAR ARBETET GENOMFÖRTS? Avgränsningar 7 5. TILL VILKET ÅR SKA FÖRDUBBLINGSMÅLET UPPNÅS? 8 6. ÅTGÄRDSPLAN FÖR ÖKAT RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIKEN Förslag till riktlinjer för Luleås planering av kollektivtrafik Förslag på åtgärder och aktiviteter för att öka resandet med busstrafiken Förslag på åtgärder/aktiviteter för att öka resandet med skärgårdsbåtarna Förslag på marknadsföring av kollektivtrafiken Förslag som behandlats inom arbetet men redan införts

3 LULEÅ KOMMUN Dnr 3 (24) Arbetsgruppen föreslår ett antal åtgärder som bör genomföras under de närmaste åren. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken får dock inte avstanna med dessa förslag utan samverkan mellan de olika parterna i syfte att öka det kollektiva resandet ska fortsätta kontinuerligt i det löpande arbetet. Nedan presenteras de förslag som föreslås i denna rapport. Resursbehov När Ansvar Nya upphandlingar ska utformas så att det blir Ev. något utökade Vid ny upp- SBK, LTN möjligt att pendla till både skola och arbete. kostnader handling All trafik som upphandlas av Luleå kommun Överflyttning av Vid ny upp- SBK, BUF ska vara öppen för alla resenärsgrupper. medel från BUF till handling SBK Maximalt 300 meters gångavstånd till busshåll- Kontinuerligt SBK, TF, plats bör eftersträvas inom tätorten. LLT Resursbehov När Ansvar Fördjupad utredning kring hur kollektivtrafiken upplevs på stadsdelsnivå. Framtagande av trafikstrategi/plan för centrum innefattande gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och varutransporter Utredning kring effekterna av bussgata genom Hertsön längs dagens gång- och cykelväg kronor för konsultstöd kronor för konsultstöd kronor för konsultstöd 2014 SBK TF 2016 TF Utredning av hur trafiken mellan Luleå och Råneå kan förbättras och effektiviseras. Utredning av direktlinjer till Luleå till och från kringliggande orter. Utredning 2015 LTN Utredning 2014 LTN

4 LULEÅ KOMMUN Dnr 4 (24) Resursbehov När Ansvar Generell strävan efter 10-minuters turtäthet Ökade kostnader Successivt LLT inom tätorten. på ambitionsnivå Införa gemensamma tidtabellsperioder för Länstrafiken och LLT. 2,5 mkr/år Senast 2018 LLT Utökad kvällstrafik. 1,9 mkr/år 2017 LLT Resursbehov När Ansvar Nya linjer till Kronan och Lulsundsberget. 3 mkr/år LLT Nya linjer till Hällbacken. 1,3 mkr/år LLT Ny linje till Luleå Science Park. 2,5 mkr/år LLT Utökning av närlinjetrafiken med ytterligare en linje. Utredning görs inom befintlig organisation 2014 LLT Resursbehov När Ansvar Riktlinjer för upprustning/förbättringar av hållplatser TF Bättre fungerande vänthall i Råneå kronor 2015 TF Förbättra tillgängligheten. Samverkan flera Kontinuerliga Alla parter parter förbättringar Resursbehov När Ansvar Fler ställen att köpa biljetter på enkelt sätt 2014 LLT, LTN Bussprioritering i trafiksignaler även för Länstrafiken kronor/buss 2014 LTN

5 LULEÅ KOMMUN Dnr 5 (24) Resursbehov När Ansvar Samordning med LLT:s trafik Turlisteplanering 2014 LLT, Fritid Biljetthantering ombord Testverksamhet 2014 LLT, Fritid Elektronisk information Utredning 2015 LLT, Fritid Uppsättning av informationsskärmar Utredning 2014 Fritid Förköp av biljetter Utredning 2014 Fritid Högre turtäthet Utvärdering inför Vid nästa Fritid nästa upphandling upphandling Trafik mellan Karlsviks camping och Luleå Utredning Inför nästa Fritid centrum upphandling Resursbehov När Ansvar Mobilitetskontor 2 mkr per år för Bör etableras TF personal och från verksamhet 2015 Marknadsför bytesmöjligheter mellan tätorts- och landsbygdstrafik Samordning 2014 LLT, LTN

6 LULEÅ KOMMUN Dnr 6 (24) I arbetet med vision Luleå 2050 och dess riktningar och program har kollektivtrafiken lyfts fram på flera sätt för att bidra till att Luleås utveckling går i en hållbar riktning. I visionen står Det dagliga livet går att klara utan egen bil. Det är möjligt för alla att ta sig fram kollektivt eller till fots. I de riktningar som antogs 2011 anges bland annat att Luleå kommun ska Agera för att kraftigt öka andelen lokala resor med kollektivtrafik, cykel och till fots. Också i program F, som är en del av kommunens nya översiktsplan, har mål satts upp för kollektivtrafiken. Där sägs bland annat att alternativ till biltrafiken behöver prioriteras, att det ska vara attraktivt att välja att gå, cykla eller åka kollektivt och att målsättningen är att busstrafiken ska fördubbla antalet resande. Det har konstaterats att miljökvalitetsnormen för kväveoxider överskrids i Luleå centrum. Kommunen har därför fått ett åläggande att ta fram ett åtgärdsprogram så att normen klaras. I det sammanhanget kommer kollektivtrafiken att ha mycket stor betydelse. Luleå kommun tecknade i oktober 2011 ett tjänstekoncessionsavtal med Luleå Lokaltrafik AB som sträcker sig över fem plus två plus två år. I avtalet sägs att parternas gemensamma och övergripande mål är att öka antalet resande med kollektivtrafiken inom Luleå tätortsområde. Avtalet utgör en del i det övergripande målet att fördubbla resandet med kollektivtrafik i Sverige till Till tjänstekoncessionsavtalet är en överenskommelse om samverkan kopplad. Då kommunfullmäktige tog beslut om tjänstekoncessionsavtalet togs också beslut om att uppmana berörda förvaltningar att teckna en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen har tecknats mellan kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, fritidsförvaltningen, Luleå Lokaltrafik, Länstrafiken och den Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Överenskommelsen används för att formalisera samarbetet mellan samhällsplaneringsansvariga, kollektivtrafikbeställare, trafikföretag och infrastrukturhållare för att säkerställa ett helhetsansvar för målet att ge goda förutsättningar för att skapa en attraktiv kollektivtrafik.

7 LULEÅ KOMMUN Dnr 7 (24) Syftet med projektet är att i enlighet med ovan nämnd överenskommelse ta fram förslag på aktiviteter och åtgärder som under kommande år ska bidra till en kraftig ökning av kollektivtrafikresandet i Luleå kommun. Målet är att resandet ska fördubblas. Utredningen ska därför också föreslå vilket som bör bli målår för en fördubbling av resandet. Arbetet har bedrivits i en projektgrupp som har bestått av representanter för, Tekniska förvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Luleå Lokaltrafik, Länstrafiken och den Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Ett stort antal inledande förslag har under projektets gång diskuterats och antingen fördjupats eller strukits. Projektgruppen har under arbetet behandlat en mängd olika typer av åtgärder och aktiviteter som antas påverka resandet i positiv riktning. Det finns ingen enstaka åtgärd som ensam väsentligt kan bidra till en fördubbling av det kollektiva resandet. Det krävs ett flertal olika åtgärder, större och mindre, kort- och långsiktiga samt såväl fysiska som beteendepåverkande åtgärder för att resandet ska öka. Det är samtidigt viktigt att vårda de fördelar i systemet som redan finns. Åtgärder som riskerar att försämra kollektivtrafikens attraktivitet för dagens resenärer bör utan mycket goda motiv undvikas. Kollektivtrafiken har, förutom att hålla en god kvalitet där många resande finns, också ett serviceuppdrag. Det är många grupper i samhället som inte har tillgång till bil och därför måste åtgärder också för dessa gruppers möjligheter till resande beaktas. Sådana åtgärder leder oftast inte på kort sikt till kraftiga resandeökningar men kan på längre sikt bidra positivt till hela systemets attraktivitet. Utredningen har riktat in arbetet på åtgärder som direkt påverkar kollektivtrafiken och inte behandlat åtgärder som i första hand påverkar andra transportslag. Arbetet har inriktats på åtgärder som kan genomföras relativt snabbt. Strategiska åtgärder som syftar till förändringar på längre sikt har inte behandlats. Inte heller järnvägstrafik och flygtrafik.

8 LULEÅ KOMMUN Dnr 8 (24) Projektgruppen har valt att inte behandla åtgärder och aktiviteter som har med priser, rabatter, betalsystem etc. att göra. Taxefrågor hanteras i första hand av den Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM. De ser under vintern i samverkan med de fyra nordligaste länen över taxesystemet. Sedan den stora omläggningen av busstrafiken i Luleå tätort 2003 har resandet ökat. Mellan 2006 och 2013 har resandet ökat med 19,1 %. Under samma period har de mest nöjda resenärerna i Sveriges tätorter funnits i Luleå hade LLT för tionde året i rad landets nöjdaste kunder i tätortstrafik. Men även Länstrafiken i Norrbotten har Sveriges nöjdaste kunder sedan flera år. Kollektivtrafikbranschen har enats om att samverka för att öka kollektivtrafikens andel av persontransporterna i Sverige. Branschen har enats om visionen Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle, och tagit fram ett övergripande mål: att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt. Som ett mål på vägen dit ska antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år Det är rimligt att Luleå kommun väljer att arbeta mot samma mål. En fördubbling av resandet redan till 2020 kan bli svårt men kommunens samlade arbete kring kollektivtrafikfrågor och frågor som påverkar kollektivtrafiken bör syfta mot en fördubbling till 2020 jämfört med Tabellen visar hur resandeutvecklingen har varit sedan Sammantaget har busstrafiken utvecklats positivt; + 14,7 % Förändring LLT ,2 % LTN ,1 % Tågtrafik * *** Skärgårdstrafik ** ,8 % * Antal resande 2001 (En mycket osäker siffra) ** Resandet 2008 *** Uppgift går inte att få från de olika tågoperatörerna

9 LULEÅ KOMMUN Dnr 9 (24) Nedan presenteras de förslag på riktlinjer samt åtgärder för att öka kollektivtrafikresandet som tagits fram i projektet. Förslagen har grupperats utifrån åtgärdskategori. Att det ska vara möjligt att året runt pendla från bostaden till skola och arbete med kollektivtrafik bör vara ambitionen för alla förbättringar av systemet. Inom tätorten Luleå är det oftast möjligt att arbetspendla med buss för de som inte har mycket udda arbetstider. På helger finns dock vissa brister. På landsbygden är det idag inte möjligt att arbetspendla från alla byar då många busslinjer bara trafikeras under skolterminerna. Att samordna alla samhällsbetalda resor innebär att det blir enklare och tydligare för kunden. Även om det kanske bara ger en marginell ökning av resandet, åtminstone initialt, så skapas en bättre service på landsbygden. Det vill säga går det ett fordon som samhället betalar så kan alla, även om betalningen sker på olika sätt, åka med det fordonet. Idag säger lagstiftningen att om transporten är upphandlad som skolskjuts så får inte vem som helst åka med. Detta skulle dock kunna lösas så att även om det främsta motivet till en busslinje är Barn- och utbildningsförvaltningens behov av skolskjuts så upphandlas den inom ramen för kommunens övriga kollektivtrafik. Gör man så får gemene man åka med skolbussen vilket inte går om skolan själv upphandlar transporten. En förutsättning är också att den Regionala kollektivtrafikmyndigheten tar in den nya linjen i sitt trafikförsörjningsprogram och fattar beslut om Trafikplikt på linjen.

10 LULEÅ KOMMUN Dnr 10 (24) För att genomföra detta i Luleå krävs att: Barn och utbildningsförvaltningen, BUF,, SBK, och den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM; är överens om att då behov av skolbusslinjer finns ska de utgöra trafikplikt. BUF överför ekonomiska resurser till SBK motsvarande den kostnad BUF haft för skolskjuts i aktuellt område. Överlåtelse kan gälla för områdets framtida skolskjuts så länge som respektive upphandling gäller. SBK låter Länstrafiken i Norrbotten AB, LTN, upphandla linjen. Potentialen för ökat kollektivt resande är svår att bedöma men är troligen inte så stor. Det ger dock en positiv bild av kollektivtrafiksystemet vilket kan ha en positiv inverkan på kollektivresandet i stort och på längre sikt. Åtgärden innebär inga extra kostnader utan endast omfördelningar inom befintliga budgetramar. Avståndet till en busshållplats bedöms ha stor inverkan på människors benägenhet att välja att åka buss. Det är dock inte bara avståndet i sig som är viktigt utan även hur gångvägen är utformad. Den ska kännas trygg, vara upplyst, gen och inte alltför kuperad. Den ska även vara upplevelserik och vacker för att göra det attraktivare att gå till bussen. Yngre på väg till jobbet, och de som åker buss sällan, värderar en längre gångtid mer negativt än vaneresenärer som åker buss oftare till jobbet. De som reser långt är mer benägna att gå en längre sträcka till hållplatsen än de som gör en kortare resa. Resenärer är generellt mer benägna att gå en längre sträcka till hållplatsen om trafiken där är regelbunden och tät. En studie med bilister visar att gångavståndet till hållplatsen ska vara måttligt, maximalt 300 meter, för att attrahera bilister. I Luleå har 95 % av befolkningen i Luleå tätort närmare än 300 meter till en busshållplats. På landsbygden är det betydligt färre men ändå 24 %. Detta säger dock inget om vilka möjligheter den enskilde har att nyttja bussen då antalet turer från respektive hållplats kan variera kraftigt. Det visar dock att det är möjligt att planera samhället och busslinjedragningarna så att de flesta har ett relativt kort avstånd till sin närmsta busshållplats.

11 LULEÅ KOMMUN Dnr 11 (24) En nackdel med många busshållplatser längs en linje är att turlistorna måste anpassas så att de tar hänsyn till påstigande även på hållplatser som har ett mycket lågt antal på- eller avstigande. Detta innebär att restider, särskilt från ytterområden, blir längre än vad de behöver vara om man har färre hållplatser. För att ge goda förutsättningar för ett ökat resande inom tätorten bör dock ett planeringsmål vara att nya områden inte ska få sämre standard än vad de allra flesta har i tätorten idag, det vill säga inte mer än 300 meters gångavstånd till närmsta busshållplats. Detta måste beaktas då nya områden planeras och även gälla gångavståndet mellan busshållplats och arbetsplatsen. I de fall det inte är möjligt med ett avstånd på högst 300 meter eller där hållplatsen har en samlande funktion i ett område ska cykelparkering byggas i anslutning till hållplatsen. Flera kommuner har gjort fördjupade utredningar kring hur kollektivtrafiken upplevs och används på stadsdelsnivå. I Luleå har vi en god kunskap om resenärernas åsikter om kollektivtrafiken på övergripande nivå tack vare vårt deltagande i kollektivtrafikbarometern. Dock inte på stadsdelsnivå. För att i framtiden kunna göra insatser där de kan ge störst effekt behöver vi få mer kunskap om i vilka stadsdelar och byar det finns god potential till ett ökat resande och var kollektivtrafiken upplevs bra respektive dålig. En sådan fördjupad utredning med stöd av konsult bedöms kosta cirka kronor. Luleå centrum är beläget på en halvö vilket innebär att det finns ett begränsat antal vägar till och från centrum för trafiken. Miljökvalitetsnormerna för kväveoxid har som tidigare nämnts överskridits i centrum vilket till stor del beror på trafiken. Samtidigt pågår det byggnationer i centrum som kan komma att påverka trafiken och dess rörelsemönster genom centrum.

12 LULEÅ KOMMUN Dnr 12 (24) En djupare utredning av trafiken i centrum behövs för att ge svar på frågor om hur trafiken kan minskas utan att kollektivtrafiken begränsas. Var kan det vara möjligt att prioritera busstrafiken med busskörfält eller bussgator? En sådan utredning bedöms kräva visst konsultstöd och beräknas kosta cirka kronor. En bussgata centralt genom hela Hertsön skulle innebära en mycket attraktiv sträckning för alla resenärer till och från Hertsön. Den skulle också ge en mycket effektiv trafikering som innebär att ekonomiska resurser frigörs. Dessa kan läggas på än bättre trafik till Hertsön eller någon annanstans där behov finns. När Hertsön byggdes på 70-talet var de första tankarna att bussen skulle gå centralt genom området men det blev inte så. Sedan dess har frågan väckts ett flertal gånger men inte utretts noggrannare. Fördelarna är stora för kollektivtrafiken men det finns också risk för att en central bussgata, åtminstone i ett inledningsskede, skulle upplevas otrygg och störande av de boende. Fördelarna med att skapa ett så attraktivt kollektivtrafiksystem som möjligt gör dock att Tekniska förvaltningen bör få i uppdrag att utreda

13 LULEÅ KOMMUN Dnr 13 (24) möjligheterna för detta. En sådan utredning bedöms kräva konsultstöd och kommer att kosta kronor. Den bör kunna genomföras under Det finns starka önskemål om att kunna arbetspendla till Råneå. Det kräver ytterligare någon tur från Luleå till Råneå på morgonen. Det behövs också fler kvällsbussar samtidigt som många turer idag kräver förstärkningstrafik. Efterfrågan är stor och en utökning bör ske. Önskemålen från Råneå avser också pendlingsmöjlighet för dem som jobbar affärstider inne i Luleå. Dvs. tur till Luleå cirka 08:00 och från Luleå cirka 18:30. Utökningar i linjetrafiken går att göra inom befintligt avtal på stomlinjetrafiken men dialog krävs med Landstinget som äger det ekonomiska och politiska ansvaret för stomlinjetrafiken. Ett annat alternativ är att förtäta trafiken mellan Råneå och Luleå, vilket gjorts till viss del i den pågående upphandlingen av de lokala linjerna i Råneå älvdal. Förslaget kräver en utredning för att samordna den Landstingsfinansierade och kommunfinansierade trafiken på ett effektivt och för resenären attraktivt sätt. Denna bör ta hänsyn till de förändringar i trafikutbudet som görs i pågående upphandling och genomföras under Enligt Kollektivtrafikbarometern har Norrbotten Sveriges mest nöjda kollektivtrafikresenärer. Enligt undersökningen är den främsta anledningen till att norrbottningen väljer åka kollektivt att man tycker att det är prisvärt och tryggt, att fordonen är bekväma och att förarna ger ett trevligt bemötande. De lägsta betygen i undersökningen fås på punkter som rör turutbud och linjesträckning. Att bussen går mer direkt och att det erbjuds fler avgångstider är faktorer som efterfrågas av Norrbottningarna och som skulle kunna vara ett bidrag till ett fördubblat resande. -Inpendlingen till Luleå från de övriga kommunerna i fyrkanten är omfattande. Älvsbyns kommun subventionerar busskorten för de pendlare som är skrivna i kommunen. Ett önskemål från Älvsbypendlarna är att fler bussar borde gå direkt till Luleå och inte via Klöverträsk. Tidsvinsten vid en direktförbindelse skulle vara cirka 7 minuter. Här krävs en bättre studie på hur Klöverträsk i så fall kan kompletteras med annan linjetrafik.

14 LULEÅ KOMMUN Dnr 14 (24) Det kommer också kontinuerligt önskemål från Antnäs/Alviksområdet om direktförbindelser mot Luleå. I dag har linjetrafiken en stark anpassning till skolornas start- och sluttider och linjesträckningarna går till största delen över Måttsund och Kallax. Direktförbindelsen skulle kunna ge 7-12 minuters tidsvinst. Den största inpendlingen till Luleå står Bodenresenärerna för. Direktbuss från Boden och Sävast är ett önskemål från många arbetsoch studiependlare. Samtliga linjer mellan Boden och Luleå angör Sunderby Sjukhus, som är en stor målpunkt i kommunen. Här efterfrågas en linjesträckning som går direkt förbi sjukhuset, vilket skulle kunna ge en tidsvinst på cirka 7 minuter. Landstinget har det politiska och ekonomiska ansvaret över den kommungränsöverskridande trafiken och bör därmed involveras i den här frågan. Länstrafiken planerar att göra en analys av och en kostnadsberäkning för de ovannämnda direktbussförslagen. Men även en utökning av direktbusstrafiken från Kalix och Piteå bör utredas. Hög turtäthet är viktigt för kollektivtrafiksystemets samlade attraktivitet. Erfarenheter från Umeå visar att hög turtäthet har större betydelse för resenärernas transportval än resans totala tidsåtgång. Det betyder att det finns ett stort värde i att inte behöva bekymra sig om en tidtabell utan istället veta att går man till busshållplatsen så blir det aldrig lång väntetid. Därför bör en ökad turtäthet till 10-minuterstrafik generellt eftersträvas i Luleå. Denna bör införas successivt både över dygnet och över året. LLT har idag fyra tidtabellsperioder. En ändring till att endast ha två tidtabellsperioder för tätortstrafiken, precis som Länstrafiken, innebär en förenkling för resenärerna då det då blir gemensamma perioder med Länstrafiken. Det skulle också öka turtätheten i tätorten under de perioder som nu täcks av vår- respektive hösttidtabellen, två månader på våren och två månader på hösten. Att göra denna utökning i dagens tätortstrafik skulle medför en kostnad på cirka 2,5 miljoner kronor per år. Förslaget bör kunna tas med i kommunens budget senast för 2018.

15 LULEÅ KOMMUN Dnr 15 (24) Efterfrågan på senare turer på kvällarna finns från människor som varit på konsert, bio eller annat inne i centrum. Sista bussen ut till stadsdelarna går sedan vintern 2013/2014 klockan När LLT tog över flygbusstrafiken hösten 2013 är sista avgång från Luleå flygplats klockan och den är inne i centrum Att införa sena kvällsavgångar från Smedjegatan klockan och för stomlinjerna samt linjerna 6, 7 och 9 innebär att resenärer från flygplatsen kan göra övergång och ta sig till alla större stadsdelar även då de kommer med dagens sista flyg. Det är god service att erbjuda möjligheten att ta bussen hem från sena aktiviteter samtidigt som även de som jobbar sent får möjlighet att nyttja bussen för att ta sig hem från jobbet. Attraktiviteten för kollektivtrafiken blir bättre då man också så pass sent på dygnet kan ta sig till Luleås olika stadsdelar. Förslaget medför en kostnad på cirka 1,9 mkr per år och bör efter utvärdering av de trafikförändringar som skett hösten 2013 kunna tas med i kommunens budget för Luleå växer och befintliga stadsdelar och arbetsområden utvecklas och nya kommer till. Detta leder också till att kollektivtrafiksystemet måste byggas ut för att ge resmöjligheter för nya Luleåbor och till nya resmål. Det är viktigt att kollektivtrafik beaktas redan i planeringens tidiga skeden och genom hela processen till byggande. Att inrätta helt nya busslinjer med någorlunda turtäthet är ofta relativt kostsamt. Samtidigt är det en åtgärd som märks och kan få stort genomslag. Nedanstående förslag kan genomföras var för sig men det är troligt att vinster kan göras om flera förändringar genomförs i form av paket. Sådana innebär att nyttjandet av bussparken kan bli bättre samtidigt som positiva effekter kan uppnås om också befintliga linjer får justeringar inom ramen för paketet. Inom ramen för detta projekt har dock inte paket av åtgärder analyserats utan detta får ske i samverkan inför varje planerad förändring. Den nya stadsdelen Kronan kommer inom några år att ha betydligt fler invånare än nu. Kronan kommer fullt utbyggd att bli en av Luleås

16 LULEÅ KOMMUN Dnr 16 (24) större stadsdelar och då krävs kollektivtrafik av relativt hög standard vilket innebär maximalt 300 meters gångavstånd från bostäder och arbetsplatser till busshållplatser samt 10-minuters turtäthet åtminstone morgon och eftermiddag. På relativt kort sikt kommer Lulsundsberget att vara bebott av kanske upp mot invånare vilket innebär att en busslinje bör inrättas upp på berget. Under tiden det pågår byggande av nya hus på Lulsundsberget är det dock inte möjligt att ordna vändmöjlighet för bussar. Inom några år bör alltså kollektivtrafiken upp till Kronan och Lulsundsberget förbättras. Ett par nya linjer samt tätare trafik blir nödvändigt. Den årliga kostnaden för trafiken blir cirka 4 miljoner kronor. Det innebär en merkostnad på 3 miljoner kronor jämfört med vad trafiken till Kronan kostar idag. Detta bör tas med i kommunens budgetarbete senast för 2017 så att det finns god kollektivtrafik när de första boende på Kronandalen kan flytta in. Lulsundsberget och Östra Kronan föreslås få ökad turtäthet från Detta kan inrymmas i den bedömda kostnaden för hela Kronan som anges ovan. Stadsdelen Hällbacken är ett område som inom de närmaste åren kommer att växa. De första åren kan kollektivtrafikbehovet tillgodoses med Länstrafikens linje från centrum till Bensbyn och Brändön. Sedan bör Hällbacken tas in i tätortstrafiknätet. En förlängning av den nya linje 14, Centrum - Klintbacken Porsön, är huvudförslaget. På sikt bör Hällbacken också få kollektivtrafikförbindelse med Björkskatan men denna lösning är beroende av de utredningar om broförbindelse över fjärden som Tekniska förvaltningen arbetar med. Kostnaden för att förlänga linje 14 från Porsön till Hällbacken blir cirka 1,3 miljoner kronor för en turtäthet under högtrafik på 30 minuter och under övrig tid timmestrafik. Detta bör tas med i kommunens budgetarbete senast för Området kring Luleå Science Park utvecklas och får alltfler arbetsplatser. Delar av området har idag för långt till busshållplats för att det ska anses som god standard. Möjligheterna att dra om befintliga linjer till Porsöområdet utan att försämra för dagens resenärer är dåliga. Därför bör en ny linje inrättas som försörjer de nya arbetsplatserna med buss-

17 LULEÅ KOMMUN Dnr 17 (24) trafik av god standard. LLT bör få i uppdrag att ta fram förslag på en ny busslinje så att detta kan tas in i budgetarbetet för I dag finns en närlinje som trafikerar centrumhalvön, Bergviken och Kallkällan med hållplatser placerade där många äldre bor och har målpunkter; serviceinrättningar, affärer och äldreboenden. Närlinjen har utvecklats i samarbete mellan socialförvaltningen och LLT för att få bästa resultat på linjedragningen. Närlinjen startade med försök våren 2005 och är nu permanentad. Socialförvaltningen är medfinansiär till närlinjen. För varje färdtjänstkund som reser med närlinjen debiterar LLT socialförvaltningen 20 kronor per resa. Socialförvaltningens kostnader för färdtjänst minskar för varje färdtjänstkund som kan resa med närlinjen istället för med taxi. Under 2012 reste färdtjänstkunder med närlinjen till en kostnad för socialförvaltningen av kronor. Om dessa kunder istället hade rest med färdtjänsttaxi till en snittkostnad per resa på 102 kronor skulle det ha kostat kronor. Socialförvaltningen sparade därmed kronor genom att färdtjänstkunder reste med närlinjen. Att utveckla närlinjer är både kostnadseffektivt och miljövänligt. Därför föreslår arbetsgruppen att LLT som projektansvarig i samverkan med Socialförvaltningen under 2014 utreder och lämnar ett eventuellt förslag på ytterligare en närlinje från centrum till Lövskatan, Örnäsets centrum, Örnäsets vårdcentral och Burströmska gärdan. Att hållplatsen upplevs som otrygg eller obehaglig ska inte vara en anledning till att välja bort kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att jobba med frågor som rör upprustning och underhåll av hållplatserna. Det gäller både själva väderskyddet, planteringar i närheten av hållplatsen, gångvägen dit och städningen av hållplasten. Avgörande för om en hållplats ska vara utrustad med väderskydd eller inte är antal påstigande resenärer. Även vilken typ av väderskydd som finns på en hållplats bör avgöras utifrån antal resenärer. För närvarande pågår ett samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att se över hållplatser på landsbygden ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

18 LULEÅ KOMMUN Dnr 18 (24) Tekniska förvaltningen planerar att tillsammans med SBK, LLT och Länstrafiken under 2014 arbeta fram riktlinjer för hållplatser längs det kommunala vägnätet vad gäller utrustning och underhåll. Särskilt viktigt är det att se över utbyggnadsmöjligheter och utformning av omstigningshållplatsen på Smedjegatan. Busstationen i Råneå är obevakad och har ofta utsatts för skadegörelse. Periodvis har den hållits stängd på grund av vandalism. Stationen känns inte trygg, fräsch och välkomnande för resenärerna. Tekniska förvaltningen bör få i uppdrag att i ett särskilt projekt lösa frågan om hur busstationen i Råneå ska se ut och hur den ska fungera på sikt. På kort sikt föreslås att vänthallen stängs och ersätts med vanliga väntkurar till en kostnad av cirka kronor. En god tillgänglighet för alla är mycket viktigt för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Detta gäller både vägar till och från hållplatser, hållplatserna och bussarna. Alla parter ska driva arbetet mot förbättrad tillgänglighet vidare på olika sätt. Tekniska förvaltningen arbetar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa befintliga hållplatser längs det kommunala vägnätet. Nya hållplatser byggs tillgänglighetsanpassade. Hållplatserna höjs upp, får taktila plattor och bänkarna förses med armstöd. Även hållplatser för avstigande tillgänglighetsanpassas. Alla bussar bör på sikt få audiovisuella hållplatsutrop. Tätortstrafiken i Luleå har redan sådana. På Luleå busstation finns idag bussvärdar som hjälper resenärerna inför resan. Bussvärdar bör i framtiden även under vissa tider finnas på lokaltrafikens huvudhållplats, Smedjegatan. Att det är enkelt att köpa biljetter och ladda busskort är en förutsättning för att nå nya resenärer. För restiden är det bra om så många resenärer som möjligt har köpt sin biljett innan de kliver ombord på bussen.

19 LULEÅ KOMMUN Dnr 19 (24) Att ha många möjliga försäljningsställen, kiosker, butiker, automater etc., där det tydligt framgår att biljetter till kollektivtrafiken går att köpa gör att fler nya resenärer kan upptäcka möjligheten att åka kollektivt. Att tydligt visa var biljetter kan köpas är också viktigt för turister. Att ladda LLT:s reskassekort på Internet är möjligt sedan början av Ett arbete pågår för att detta så småningom även ska kunna ske på landsbygdslinjerna när det gäller skolkorten. Arbete pågår också med att utveckla och ta i bruk automater för biljettköp. Första steget är enkelbiljetter på papper och eventuellt förladdade busskort. På sikt, när leverantören har en lösning klar, är tanken att det ska gå att ladda busskort direkt i automater med betalning från bankkortet. Automaterna kan även innehålla andra produkter som exempelvis parkering och mobilladdning. Även skärgårdstrafikens biljetter kan gå att sälja i automater. En testmaskin finns uppställd hos LLT för att se hur det kan komma att se ut. LLT har en plan på tänkta utställningsplatser för automaterna som går att placera både utom- och inomhus. LLT och RKM/Länstrafiken bör under 2014 påskynda arbetet med att få fler försäljningsställen samt tydligt marknadsföra var biljetter kan köpas. Tätortstrafiken är idag prioriterad i trafiksignaler. Det ger en positiv bild av kollektivtrafiken då bussarna inte behöver stå och vänta vid rött ljus några längre tider. Bussprioritering i trafiksignaler är intressant också för Länstrafiken på ett antal långväga stomlinjer samt på sträckan Luleå Boden som är viktiga ur arbetspendlingshänseende. Tidsvinsterna bör vara marginella men enkla medel som kan ge ett bidrag till kollektivtrafikens attraktivitet bör användas. Därför bör LTN satsa de cirka kronor per buss det kostar för, till en början, linjerna mellan Boden och Luleå. Enligt den nya kollektivtrafiklagen räknas viss skärgårdstrafik som kollektivtrafik sedan den 1 augusti I första hand avses sådan trafik som utgör arbetspendlingsmöjlighet för fast boende men även viss

20 LULEÅ KOMMUN Dnr 20 (24) turisttrafik kan rubriceras som kollektivtrafik. I Luleå skärgård förekommer idag trafik som kan vara svår att kategorisera som antingen det ena eller det andra. Kommunen bör därför vid planeringen av framtida trafik ta hänsyn till den nya lagens intentioner. Skärgårdstrafiken bör ses som en del av kommunens samlade kollektivtrafik. Möjligheterna till arbetspendling med skärgårdsbåtarna bör stärkas. Både vad gäller kommande års turlisteplanering som marknadsföring. Samverkan med LLT bör eftersträvas vilket bland annat bör innebära att skärgårdsbåtarnas avgångstider anpassas till LLT:s stomlinjers ankomster och avgångar från Smedjegatan. Detta bör LLT och Fritidsförvaltningen samordna till sommarturlistorna Ett test av en bärbar biljettmaskin ombord på båtarna planeras under sommaren 2014 tillsammans av Fritidsförvaltningen och LLT. Testet kan genomföras när LLT har fått programmet från leverantören. Skärgårdstrafiken bör synliggöras i LLT:s app. För att skärgårdstrafiken ska finnas tillgänglig för appar och realtidsinformation krävs det att trafiken finns i trafikplaneringssystemet Rebus. LLT har Rebus idag och kan administrera skärgårdstrafiken mot en överenskommen avgift för arbetstid, service och underhåll. Fritidsförvaltningen och LLT bör ta fram ett förslag på hur detta kan genomföras och hur det kan finansieras. Elektroniska informationsskärmar (ev. realtidsvisning) för skärgårdsbåtarna bör finnas i första hand i de hamnar där el finns framdraget. Det är idag Södra Hamnplan, Klubbviken, Junkön och Hindersön. Skärmarna ska också kunna visa information om inställda turer etc. På sikt även realtidsvisning om när respektive båt är att vänta. Fritidsförvaltningen bör kunna utreda förutsättningarna för detta under 2014.

21 LULEÅ KOMMUN Dnr 21 (24) Ett mål måste vara att det ska finnas en samordning av biljetter mellan olika transportslag, betalsystem och mellan olika entreprenörer. Biljetter för hela resor bör också kunna köpas innan resan. Förköp av båtbiljetter bör exempelvis kunna köpas i en biljettautomat på Södra Hamnplan eller i LLT:s planerade automater. Fritidsförvaltningen bör kunna utreda förutsättningarna för detta under Precis som för övrig kollektivtrafik har turtätheten stor betydelse för trafikens samlade attraktivitet. På sikt bör kommunen eftersträva en ökad turtäthet i skärgården framför att angöra fler hamnar. Det kan innebära att kommunen upphandlar ytterligare en båt så det exempelvis blir både "medsols- och motsolsturer" i skärgården. Det innebär också att förutsättningarna för näringsidkare på öarna förbättras genom att de då kan få överdagen-besökare genom att turlistorna anpassas så att man kan åka ut över dagen alla dagar i veckan. Båtturer mellan centrum och Karlsviks camping bör inrättas permanent under sommartid. Inför nästa upphandling bör det utredas hur sådan trafik kan utformas. Konkreta förbättringar och utökningar av kollektivtrafiken måste stödjas av god information och marknadsföring. Om inte de olika resmöjligheter som finns görs kända och trafikens kvalitéer inte lyfts fram kommer inte resandet att öka. En av de största drivkrafterna för att välja att resa kollektivt är faktorn relevans, det vill säga användbarheten. Avgångstid, linjesträckning och enkelhet är genomgående de tre parametrar som driver relevansen och de i sin tur resefrekvensen. Förutom relevans är kunskap och produktfördelar mest betydelsefullt för att öka resandet. Det är viktigt ha en marknadskommunikation som beskriver relevansen gentemot kunden. Vi måste bli bättre på att beskriva hur resenären kan använda tjänsten, att det finns ett bra utbud som kan konkurrera med bilen och att det finns förbindelser som passar resenärens behov.

22 LULEÅ KOMMUN Dnr 22 (24) Marknadsföringen måste också vara kunskapsuppbyggande så att resenären vet hur man ska använda tjänsten. Kunden måste få kunskap om linjesträckning, avgångstider med mera. Denna kunskap måste upplevas enkel och tydlig. Både LLT och Länstrafiken har satsat på marknadsföring men vi måste hela tiden överväga hur den kan vässas för att bidra till ett ökat resande. Mobility management innebär mjuka åtgärder som syftar till att påverka resan innan den börjat. Genom olika projekt påverkas invånare och företag verksamma i Luleå att välja hållbara transportmedel för sina resor. Detta är inte minst viktigt för att ge förutsättningar för minskade utsläpp av föroreningar i Luleå centrum där miljökvalitetsnormen för kväveoxider har överskridits. Erfarenheter från andra kommuner har visat att påverkansprojekt är ett viktigt komplement till fysiska åtgärder i arbetet med att minska bilresandet. Mobilitetskontoret bör bestå av två heltidsanställda personer och ingå i Tekniska förvaltningens organisation. De kan med fördel ha sitt kontor i Luleå centrum för att skapa närhet till medborgarna, till exempel tillsammans med LLT info. Ett samarbete med övriga förvaltningar och externa organisationer är viktigt. Kostnaden för personal och verksamhet uppskattas till kronor per år. Ett mobilitetskontor bör inrättas och etableras från De hållplatser som idag trafikeras av både tätortstrafiken och landsbygdstrafiken måste på ett tydligare sätt lyftas fram som möjliga bytespunkter. Framförallt skulle ett tydliggörande av möjliga bytespunkter göra det enklare och attraktivare för landsbygdsbor att ta bussen till olika målpunkter i tätorten. På hållplatserna bör det också tydligt framgå vilka bytesmöjligheter som finns. Byteshållplatserna bör också skyltas med en särskild symbol.

23 LULEÅ KOMMUN Dnr 24 (24) En linje på centrumhalvön mellan Hälsans Hus Smedjegatan Loet - Järnvägsstationen ger framförallt en tryggare förbindelsemöjlighet mellan Hälsans hus och bussomstigningshållplatsen på Smedjegatan under sen eftermiddag och kväll. Linjen är också ett första steg för behovet av en tvärlinje i centrum som blir aktuell i framtiden då ett resecentrum byggs vid järnvägen. Under hösten 2013 och ett år framåt kommer försök att göras med anropsstyrda busslinjer. Dels i Vitådalen ner till Råneå och Niemisel Råneå. Dels från Lövskär till Hertsön. En utvärdering hösten 2014 får sedan utvisa om försöken ska permanentas.

24 Anders Bylund Avdelningen för strategisk planering Luleå kommun 2014

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274. Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198.

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274. Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274 Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198 Dnr 10.236 53 juniks13 Ansökan till regeringen att genom tidsbegränsad dispens, för arbetsgivare i Luleå tätortsområde,

Läs mer

Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp

Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp Kommunfullmäktige 2007-12-17 331 693 Kommunstyrelsen 2008-05-12 119 316 Arbets- och personalutskottet 2008-04-14 84 210 Dnr 07.813-008 deckf40 Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp Ärendebeskrivning

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil. Alexander Iwanowski 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil. Alexander Iwanowski 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil Alexander Iwanowski 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Alexander

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred KF 22:1 KF 22:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 22:3 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:423-034 2015-03-19 1/2 Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred Kommunstyrelsen

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-12-09 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala utvecklingsnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2017 löper trafikavtal

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-21 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn KS/2014:373 Medborgarförslag: Förvaltningens

Läs mer

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning Sammanfattningen är i sin helhet hämtad från utredningens sammanfattning. Hela utredningen kan laddas ner från nedanstående länk http://www.regeringen.se/sb/d/11344/a/125734

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik memo04.docx 2013-06-14 Uppföljning av fördubblingsmål Bakgrund, syfte och mål Partnersamverkan för

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på kollektivtrafiken Satsa på kollektivtrafiken Grön strategi för att stärka kollektivtrafiksystemen i Östergötland Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Stora nationella trafikstråk passerar genom och fångar upp

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Vi blir ännu. bussigare. från 14 augusti 2017

Vi blir ännu. bussigare. från 14 augusti 2017 Vi blir ännu bussigare från 14 augusti 2017 Vi vill vara ditt bästa resealternativ Den 14 augusti startar vi fler linjer, inför kortare restider och skapar tätare turer för dig som bor i Lekebergs kommun.

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Kollektivtrafikplan Örebro kommun

Kollektivtrafikplan Örebro kommun Datum Änr. Ks xx/xxxx 2012-04-18 Till Örebro läns landsting Kollektivtrafikplan Örebro kommun 2012-2013 Kollektivtrafikplanens omfattning Kollektivtrafikplanen omfattar den regionala kollektivtrafiken

Läs mer

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten 1(4) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-04-16, punkt 14 Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK AGENDA Inledning Hallandstrafikens målbild från vision till verkstad - Det här är Hallandstrafiken - Nöjdaste kunder och invånare i landet! - Kundvård genom ny teknik och marknadsaktiviteter Dagens trafik

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Bilaga Riskanalys beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Innehållsförteckning Riskanalys allmän trafikplikt Trafik 2016... 3 1. Bakgrund... 3 2. Trafik av kommersiellt intresse...

Läs mer

Slutrapport för Kollektivtrafikutredning Ludvika med förslag till nytt trafikupplägg och genomförandeplan

Slutrapport för Kollektivtrafikutredning Ludvika med förslag till nytt trafikupplägg och genomförandeplan 1 (4) 2013-09-30 Slutrapport för Kollektivtrafikutredning Ludvika med förslag till nytt trafikupplägg och genomförandeplan Uppdraget Önskemål om översyn av kollektivtrafiken fanns med redan i kommunens

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Trafikplan Buss 2017

Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 A. Trafiksatsningar för nöjdare och fler kunder B. Effektivisera och ompröva för ökad kundnytta C. Basutbud öppettider enligt utfästelser i Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafik Kommunstyrelsen 2011 12 05 262 608 Arbets och personalutskottet 2011 11 14 225 483 Dnr 11.641 83 deckf11 Skärgårdstrafik 2012 2014 Ärendebeskrivning Styrande dokument för Luleå skärgård I strategin för

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kollektivtrafikens Avtalskommittés årskonferens 2015-03-04 Leif Magnusson Matti Lahtinen Bakgrund - Allmän trafikplikt

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Öppen närtrafik. Ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för alla.

Öppen närtrafik. Ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för alla. Öppen närtrafik Ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för alla. Eftersom det inte finns bussförbindelser till alla platser i Blekinge, erbjuder vi resealternativet Öppen närtrafik. Det gör

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

Trafikplan. Robertsfors Kommun 2013-2016

Trafikplan. Robertsfors Kommun 2013-2016 Trafikplan Robertsfors Kommun 2013-2016 Innehåll 1 NULÄGESBESKRIVNING 1 1.1 KOLLEKTIVTRAFIKENS ORGANISATION I LÄNET... 1 1.2 BEFOLKNING OCH RESANDEUNDERLAG... 1 1.3 TRAFIKNÄT... 3 1.1 RINGBILSTRAFIK...

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Beskrivning av trafiken Ansvaret för tätortstrafiken i Vadstena togs över från kommunen 2013. Under tiden som Vadstena kommun körde trafiken i egen regi var bussen avgiftsfri

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Kollektivtrafik för äldre I EN HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV STAD. Anders Wretstrand

Kollektivtrafik för äldre I EN HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV STAD. Anders Wretstrand Kollektivtrafik för äldre I EN HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV STAD T fikd LTH 2012 05 08 Trafikdag LTH 2012-05-08 Anders Wretstrand Agenda Definition Resandet Värderingar Kollektivtrafik en användbar tjänst? Äldres

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kollektivtrafik Långskatan. Mathias Keisu Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Kollektivtrafik Långskatan. Mathias Keisu Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Mathias Keisu 2013 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Mathias Keisu Förord Det här jobbet är mitt examensarbete

Läs mer

Sam 63/2012. Kollektivtrafikprogram för Örebro kommun

Sam 63/2012. Kollektivtrafikprogram för Örebro kommun 2012-04-18 Sam 63/2012 Kollektivtrafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför ett kollektivtrafikprogram i Örebro... 3 Stadstrafikavtalet... 3 Syfte med kollektivtrafikprogrammet...

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22,

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken 1 (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-12 Dnr SBN 2012-25 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Charlotta Holmgren Samhällsbyggnadsnämnden Överlämnande av ansvar för Beställningscentral

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik för 2010

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik för 2010 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2009-06-01 110 Beställning av trafik 2010 Dnr LD09/01162 Beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2013-05-03 Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Kommersiell kollektivtrafik i Skåne... 3 3 Fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och linjer...

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Bilaga 1. Kommunens uppfattning är att de linjer som nu bedrivs bör omfattas av allmän trafikplikt och säkerställas genom avtal.

Bilaga 1. Kommunens uppfattning är att de linjer som nu bedrivs bör omfattas av allmän trafikplikt och säkerställas genom avtal. Arjeplogs kommun Arjeplogs kommun är till ytan landets fjärde största kommun och avstånden är långa till andra större orter. Det medför ett mycket stort behov av fungerande trafikförsörjning för att möta

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer