Kunskapslyftet på folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapslyftet på folkhögskola"

Transkript

1 Kunskapslyftet på folkhögskola Deltagarnas motiv för studier och för valet av folkhögskola samt deras syn på undervisningen Eva Andersson Monica Larson Gun-Britt Wärvik

2 Göteborgs Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik November 2000 Kunskapslyftet på folkhögskola Deltagarnas motiv för studier och för valet av folkhögskola samt deras syn på undervisningen Eva Andersson Monica Larson Gun-Britt Wärvik Folkbildningsrådet Box 730, Stockholm tel: , fax: e-post: Ikatryck, Stockholm oktober 2000 Design Tore Persson

3 Förord Denna studie syftar till att studera kunskapslyftsdeltagare i folkhögskolan, deras motiv för att studera, vilka aspekter de har tagit fasta på vid valet av anordnare, hur de ser på undervisningen och vad de vill få ut av denna. Projektet, som startade i januari 1999, har finansierats med medel från Folkbildningsrådet. Fem folkhögskolor har ingått i studien. Ett stort tack till alla er deltagare som på olika sätt, i intervjuer och genom att svara på enkäter, bidragit till att göra undersökningen möjlig. Ett varmt tack också till skolornas rektorer och till de lärare som delgivit oss information och varit oss behjälpliga vid genomförandet av datainsamlingen. En referensgrupp har varit knuten till projektet. I denna ingick Johan Johansson, Göteborgs folkhögskola; Ola Karlberg, Wendelsbergs folkhögskola; Hasse Lindwert, Hjälmareds folkhögskola; Mats Löwing, Skolverket; Anne-Christine Utterström, Folkbildningsrådet; Rolf Wallgren, Billströmska folkhögskolan samt Agneta Wirén, Kvinnofolkhögskolan. Vid ett tillfälle deltog även Signild Håkansson och Agneta Wallin från Folkbildningsrådet, samt Tomas Bjurbeck, Dalslands folkhögskola, DagFolkhögskolan i Trollhättan; Maj-Helen Rönngård, Viskadalens folkhögskola och Tell-Inge Leandersson, Skara stifts folkhögskola. Referensgruppen har träffats ett par gånger per termin under projekttiden för att diskutera projektets uppläggning, genomförande och tolkningar av resultaten. Referensgruppens synpunkter har varit till ovärderlig hjälp och deras insatser förtjänar ett mycket varmt tack. Studien är genomförd av universitetsadjunkt Eva Andersson, universitetsadjunkt Monica Larson och biträdande forskare Gun-Britt Wärvik vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för lärande i vuxenliv. Vi ansvarar gemensamt för innehållet i rapporten. Under analysarbetet har vi dock haft huvudansvar för olika frågeställningar. Gun- Britt har ansvarat för analysen av deltagarnas motiv till studier (kapitel 4), Eva för deltagarnas motiv till val av folkhögskolan som utbildningsanordnare (kapitel 5) och Monica för deltagarnas syn på sina studier (kapitel 6). Göteborg den 6 september 2000 Eva Andersson Monica Larson Gun-Britt Wärvik Kunskapslyftet på folkhögskola 3

4 Innehåll Sammanfattning 7 1. Inledning Syfte Tidigare studier Vilka motiv har deltagarna i Kunskapslyftet på folkhögskolan till att börja studera? Vilka aspekter har kunskapslyftsdeltagarna tagit fasta på vid valet av folkhögskolan som utbildningsanordnare? Hur upplever kunskapslyftsdeltagarna undervisningen och vad vill de få ut av sina folkhögskolestudier? Studiens uppläggning Urval av folkhögskolor Beskrivning av folkhögskolorna Urval och genomförande intervjuerna Beskrivning av de intervjuade Genomförande av intervjustudien Analys av intervjuer Genomförande av enkätstudien Resultatens tillförlitlighet Motiv för studier Aktivt val Ett led i en långsiktig utbildningsplan Inte ett led i en långsiktig utbildningsplan Kommentar Ett sätt att lösa en mer eller mindre problematisk situation Pressad arbetssituation Arbetslöshet I väntan på annat Underordnat sig annans avsikt Valet av folkhögskola framför andra utbildningsanordnare Folkhögskolan av praktiska skäl, det geografiska läget, tiderna Folkhögskolans utbildningsutbud eller målgruppsprofil Folkhögskolans pedagogiska miljö Folkhögskolan för att komma hemifrån Folkhögskolan genom rådgivning Kommentar Undervisningen på folkhögskolan ur deltagarnas perspektiv Att reproducera kunskap Individuellt upplagda studier, styrda av kursmaterialet Klassvis upplagda studier, styrda av läraren Deltagaraktivt upplagda studier, innehållsligt styrda av läraren Att producera kunskap Lärarens roll i undervisningen Lärarens insatser riktade mot gruppen eller klassen Individuellt inriktade lärarinsatser Deltagarens roll Att ingå i en social gemenskap Att känna tillit till sina egna prestationer i studierna Inflytande på studierna Kommer den egna livserfarenheten till nytta i studierna? Rimlig arbetsbörda En jämförelse med den nationella utvärderingen av Kunskapslyftet Diskussion Resultaten sett ur individperspektiv Vilken betydelse hade det för individerna att delta i Kunskapslyftet? Vad betydde det för individerna att de hade möjlighet att välja folkhögskola? Vad betydde undervisningens uppläggning för deltagarna? Resultaten sett ur folkhögskoleperspektiv Vad betyder Kunskapslyftet för folkhögskolan? Folkhögskolan och undervisningens utformning Folkhögskolans rekrytering och profilering Statens mål för folkbildningen och för Kunskapslyftet Referenser 121 Bilagor 126 Bilaga 1: Brev till rektor och deltagare 126 Bilaga 2: Frågor till deltagare i Kunskapslyftet på Folkhögskolan. 128 Bilaga 3: Enkät Kunskapslyftet på folkhögskola Kunskapslyftet på folkhögskola 5

5 Sammanfattning Denna studie avser att belysa Kunskapslyftet på folkhögskola ur ett deltagarperspektiv. Syftet är att studera kunskapslyftsdeltagare i folkhögskolan, deras motiv för att studera, vilka aspekter de har tagit fasta på vid valet av anordnare, hur de ser på undervisningen och vad de vill få ut av denna. Studien genomfördes våren 1999 vid fem folkhögskolor. Vid dessa skolor intervjuades sammanlagt 49 kunskapslyftsdeltagare. Dessutom fick samtliga studerande vid de fem folkhögskolorna besvara en enkät som främst fokuserade undervisningsprocessen. Varför har studier överhuvudtaget blivit ett alternativ för deltagarna i Kunskapslyftet? Vi kan urskilja tre förhållningssätt till studier bland dem som intervjuats: (1) aktivt val, (2) utbildning som ett sätt att hantera en mer eller mindre problematisk situation och (3) underordnat sig annans avsikt. Aktivt val kunde innebära att studierna ingick i en långsiktig plan, men behövde inte göra det. Framträdande i dessa intervjuer var att man sökte sig till något (utbildning). När det gällde den grupp som sökte sig till utbildning för att hantera en mer eller mindre problematisk situation handlade det mer om att söka sig bort från denna än att söka till något. Det kunde handla om att komma bort från en pressad arbetssituation eller arbetslöshet, men också om att fylla en period i väntan på någonting annat (t ex att komma in på någon annan utbildning). Beslutet att studera beskrevs även av denna grupp som ett eget beslut. Detta skiljer den från den tredje gruppen som istället hade underordnat sig någon annans avsikt. De motiv kunskapslyftsdeltagarna angav vid valet av folkhögskola framför andra utbildningsanordnare var: (1) praktiska skäl, t ex folkhögskolans geografiska läge, (2) folkhögskolans utbildningsutbud eller målgruppsprofil, (3) folkhögskolans pedagogiska miljö, (4) en önskan om att komma hemifrån, till en annan ort och (5) genom rådgivning. Graden av frivillighet i valet av utbildningsanordnare varierade mellan deltagarna. Några hade själva aktivt valt folkhögskola för att studieform och innehåll passade dem. Andra hade gjort ett negativt val för att alternativa utbildningsanordnare framstod som dåliga. En del hade passivt ställt upp på något som andra hade föreslagit dem. Enkätresultatet visade att en övervägande majoritet var nöjda med sin utbildning och trodde att den kunde bli användbar för dem i framtiden. Deltagarna i våra intervjuer beskrev också genomgående undervisningen och lärarna i positiva ordalag. I de intervjuade deltagarnas beskrivningar av undervisningen framträdde en bild med varierande arbetsformer. Uppläggningen av undervisningen var starkt kopplad till de enskilda lärarna och deras pedagogisk-didaktiska utgångspunkter. I analysen kunde vi urskilja Kunskapslyftet på folkhögskola 7

6 olika strukturer som innebar skilda sätt att se på lärande: (1) att reproducera kunskap och (2) att producera kunskap. Att reproducera kunskap innebar att ämnets innehåll fördes över från den som hade kunskap till den som inte hade. Den studerande lärde sig faktakunskaper som var givna. Kunskapen behövde inte bearbetas men antogs kunna tillämpas i olika sammanhang. Så som det uttrycktes av de intervjuade var det inte deltagarnas krav, utan lärarnas egen strukturering, som låg bakom den reproducerande undervisningsformen. Undervisning som var uppbyggd som en kunskapsproducerande verksamhet utgick från att deltagaren själv skaffade sig information som sedan bearbetades och ställdes samman. Läraren fick då en handledande roll som gick ut på att hjälpa deltagarna att hitta vägar att söka kunskap och nå förståelse. När deltagarna skulle beskriva undervisningen pratade de ibland om det egna ansvaret och självständigheten i studierna. Det egna ansvaret kunde gälla hur mycket av sig själva och sin tid de ville satsa på sina studier. Det kunde också innefatta att välja mellan olika typer av innehåll, antingen mellan alternativ som läraren satt upp eller mera fritt, som ett eget problem. I några fall relaterade deltagarna även det egna ansvaret till den sociala gemenskapen, snarare än till själva studierna. Vår studie tyder på att man bör skilja på utbildningens utformning och undervisningens uppläggning när man diskuterar vad som skulle kunna känneteckna folkhögskolans pedagogiska miljö. Vi menar att det främst är utbildningens utformning med sammanhållna studier (ofta fleråriga linjer), sammanhållna klasser, schemalagda och lärarledda lektioner, samt ansträngningar för att skapa ett tryggt socialt klimat som karaktäriserar folkhögskolan. Undervisningens uppläggning skiljer sig däremot inte så mycket från vad man finner i annan vuxenutbildning. Detta kanske bottnar i att det historiskt sett funnits flera tolkningar av kunskaps- och bildningsbegreppet som verkat parallellt. Det har på så sätt gått att få stöd för olika former av pedagogiska praktiker, såväl upplysningsinriktade medborgarbildande som mer självbildande och personlighetsutvecklande. När det gäller folkhögskolans studieomdömen noterades en skillnad mellan de intervjuade i förhållningssätt till dessa. Vid en skola beskrevs vad som närmast kunde liknas vid en betygshets medan de intervjuade vid ett par andra skolor visste inte att de skulle bedömas. Mycket lite av innehållet och miljön runt studierna förefaller vara färgat folkhögskolornas huvudmän och ideologiska hemvist. Frågan är hur folkhögskolorna profilerar sig. Deltagarna i vår studie beskrev ofta folkhögskolan genom att kontrastera den mot komvux och därigenom tala om vad folkhögskolan inte var istället för att beskriva dess kvaliteter. Profilerar sig också folkhögskolan på detta sätt? Den profilering man möjligen kan märka är att folkhögskolorna starkt betonar värdet av trygghet. Har folkhögskolan varit alltför försiktig i att profilera sitt innehåll och enbart betonat värdet av den sociala miljön? Vilken roll kommer då folkhögskolan att få i den nya vuxenutbildningen? Vi menar att folkhögskolan även fortsättningsvis erbjuder att viktigt alternativ inom vuxenutbildningen om man håller fast vid den sammanhållna utbildning som många deltagare i vårt material har uttryckt ett behov av. 8 Kunskapslyftet på folkhögskola Kunskapslyftet på folkhögskola 9

7 1. Inledning Denna rapport avser att spegla hur Kunskapslyftet på folkhögskola ter sig ur deltagarnas perspektiv. Syftet är att studera deltagarnas motiv för att studera, vilka aspekter de har tagit fasta på vid valet av anordnare, hur de ser på undervisningen och vad de vill få ut av denna. Den 1 juli 1995 beslöt regeringen att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att utreda ett nationellt kunskapslyft för vuxna. När det statsfinansierade projektet Kunskapslyftet startade hösten 1997 fick kommittén också i uppdrag att följa Kunskapslyftet och att samordna utvärderingarna av detsamma. Kunskapslyftet är en femårig satsning på vuxenutbildning i stor omfattning. Kunskapslyftskommittén motiverar satsningen med att Sverige hamnat på efterkälken internationellt, både vad det gäller ekonomisk tillväxt och befolkningens utbildningsnivå. 1 Regeringens mål med Kunskapslyftet är flera. På det makroekonomiska planet är syftet att sänka arbetslösheten och att öka tillväxten på ett sätt som är fördelningspolitiskt gynnsamt. Samtidigt skall Kunskapslyftet, som innehåller ett stort inslag av nytänkande, stimulera det befintliga vuxenutbildningssystemet till förändring. 2 Redan i kommitténs första betänkande angavs som mål för utbildningarna att ge deltagarna förutsättningar för att delta i ett livslångt lärande, möjlighet att delta i samhällsutvecklingen, att erhålla en anställning eller gå vidare med fortsatta studier. Man angav även en inriktning för dem som avsåg att anordna utbildningar. För utbildningsanordnarna gäller det att anpassa arbetsorganisation och pedagogik till de studerandes behov och den tekniska och samhälleliga utvecklingen. Precis som för annan verksamhet måste arbetsorganisation och kompetensutveckling gå hand i hand även i skolan och vuxenutbildningen. Individens behov av utbildning måste stå i centrum för kunskapslyftet behov av utbildning för att kvalificera sig för arbetsmarknaden och för att klara de utmaningar i övrigt som ett föränderligt samhälle medför. Ett efterfrågestyrt system bör eftersträvas med ett brett utbud av allmän utbildning, yrkesutbildning och folkbildning som svarar mot individuella behov. 3 Satsningen omfattar utbildningsplatser per år (utöver basorganisationen), varav kommunerna ansvarar för platser och är direkt 1 SOU (1996:27, s 10). 2 SOU (1998:51, s 36). 3 SOU (1996:27, s 65). Kunskapslyftet på folkhögskola 11

8 avsedda för folkhögskolorna. Kraven på kommunerna är inte bara att ordna utbildningsplatser, utan kvalitativa krav ställs också på utbildningen. Utbildningen skall utgå från den enskilde individens behov och önskemål. Nytänkande och flexibilitet skall prägla utformning, inriktning och innehåll. 4 Förutom de platserna som folkhögskolorna fått kan kommunerna också upphandla kunskapslyftsplatser, ibland hela kurser, från folkhögskolorna. För många människor kan steget till utbildning kännas långt. En förutsättning för att Kunskapslyftet skall kunna få ett brett genomslag är enligt kommittén att människor uppmuntras och motiveras till vuxenstudier genom informations- och orienteringsaktiviteter. Kommittén anser att det är viktigt att vuxenutbildning svarar mot individuella behov och anpassas till individuella förutsättningar för att ett livslångt lärande skall bli en realitet. Särskilt ur motivationssynpunkt är det betydelsefullt att individen är delaktig i planeringen av sina egna studier. Kommunerna bör tillhandahålla möjligheter för sina invånare att under olika skeden i livet diskutera den egna utbildningen, tänkbara utbildningsvägar och möjliga utbildningsanordnare för detta. En individuell studieplan bör utformas för var och en som skall påbörja studier, menar kommittén. 5 Folkbildningen är en målstyrd verksamhet där staten fastställer motiv och syften i övergripande termer och där folkbildningen själv fastställer mer konkretiserade mål för verksamheten. Målstyrning av folkbildningen infördes med folkbildningsreformen I remissvaren på den statliga utvärderingen av folkbildningen (sufo 96) menar en del folkhögskolor att målstyrning visserligen är bättre än regelstyrning, men att målen enbart skall vara övergripande. Några folkhögskolor anser att riktade bidrag, som Kunskapslyftet, med mer detaljreglering, försvårar folkhögskolornas möjligheter att anpassa undervisningens innehåll och form till deltagarna. 6 För att få en bild av hur Kunskapslyftet har mottagits inom folkhögskolan har vi gjort en genomgång av de senaste årgångarna av tidskriften Folkhögskolan, organ för sfhl (Svenska folkhögskolans lärarförbund). Debatten ger vid handen att folkhögskolornas medverkan i Kunskapslyftet har mottagits med både oro och förväntan bland personer med anknytning till verksamheten. 7 I debatten märks t ex farhågorna för att den statliga styrningen av 4 SOU (1998:51, s 151). I slutbetänkandet (SOU 2000:28) som kom i april 2000 föreslår Kunskapslyftskommittén att folkhögskolorna skall få behålla dessa platser även i det kommande Kunskapsbygget som skall ta vid där Kunskapslyftet slutar. Däremot kommer antalet platser totalt sett att sänkas till SOU 1998:51. 6 Utbildningsdepartementet (dnr U96/3821/V). Se också Eriksson (1998). 7 Folkhögskolan ( ). Det skall poängteras att alla folkhögskollärare inte är organiserade inom SFHL och tidskriften kan därför inte sägas representera folkhögskollärares synpunkter i allmänhet. folkhögskolorna skall öka och leda till att frivilligheten i deltagandet sätts ur spel, samtidigt som innehållet i kurserna blir mer strikt kärnämnesinriktat och arbetsformerna mer komvuxlika, t ex ifråga om gruppstorlek och lärartäthet. Denna oro fanns redan innan diskussionerna om Kunskapslyftet kom igång på allvar, dels när det gällde den särskilda utbildningssatsningen för arbetslösa, dels i samband med att stats- och landstingsbidragen minskade, vilket ledde till att andelen uppdragsutbildning ökade. 8 Oron gäller också huruvida folkhögskolorna skall lyckas behålla vad som ofta benämns som deras själ eller ideologi, och som ofta kopplas samman med pedagogiska idéer. När det gäller folkhögskolans pedagogik menar t ex Garefelt att man kan urskilja fyra karakteristika för denna, som alla har en historisk förankring: problemorienterade studier, personlig utveckling, sambandet mellan teori och praktik och värdet av demokrati och medborgaranda. 9 En del befarade att Kunskapslyftets målsättning om utbildningar som ger behörighet för högskolestudier skulle medföra deltagare med en mer instrumentell målinriktning än man tidigare haft, och att folkbildningens ideologiska grund därmed skulle kunna bli ifrågasatt. I diskussionen i Folkhögskolan ställs frågan om Kunskapslyftets kvalitativa krav på kommunerna kommer att innebära att man inom den kommunalt organiserade vuxenutbildningen delvis anammar folkhögskolornas pedagogik så att skillnaderna mellan utbildningsanordnarna minskar och folkhögskolornas särdrag blir mindre tydliga. Höghielm menar att Komvux ärvt sin ideologi från folkbildningen, medan deras regelsystem härstammar från ungdomsskolan. 10 Komvux ideologi kännetecknas av andragogiska undervisningsideal som till sin karaktär ligger mycket nära folkbildningens sätt att se på sin verksamhet. Regelsystemet har däremot under många år styrt Komvux i en annan riktning, menar Höghielm. Debattörer i Folkhögskolan menar dock att Komvux, och även gymnasieskolorna, profilerar sig alltmer genom att t ex börja arbeta med arbetslag, problemorienterad undervisning och flexibel terminsindelning. 11 Även i remissvaren till sufo 8 Se t ex Mustel i Folkhögskolan nr 3/95, s Även senare ifrågasätts den osäkra medelstilldelning som satsningar av Kunskapslyftets slag innebär. Risken finns att denna trend fortsätter, menar Mustel i en senare artikel i nr 2/98, s Statens (och även Folkbildningsrådets hårdare styrning kritiseras av Bengtsson (i nr 4/97, s 9-10). Kärnämnesinriktningen kritiseras bl a av Blad i en artikel i nr 2/98, s 4-7, som menar att linjer som musiklinjen står för en mer utvecklad helhetssyn när det gäller den personliga kompetensen. Den särskilda utbildningssatsningen för arbetslösa innebar att staten, via det s.k. K-anslaget, finansierade extra utbildningsplatser utöver basorganisationen. Satsningen avsåg kärnämnen och vände sig enbart till arbetslösa. Till skillnad från i Kunskapslyftet fick deltagarna i den särskilda utbildningssatsningen finansiera sina studier med hjälp av det ordinarie studiefinansieringssystemet. 9 Garefelt (1997). 10 Höghielm (1997). 11 Se t ex Lundström i Folkhögskolan nr 2/95, s 5; Sjunnesson, Roselius, Bengtsson i var sin artikel i nr 1/97, s 9-13; Mustel i nr 1/98, s 2; Roselius i nr 3/98, s och Hultin i samma nr, s Kunskapslyftet på folkhögskola Kunskapslyftet på folkhögskola 13

9 96 anges att det allmänna skolväsendet är i förändring och kan komma att ta till sig en del av det som anses utmärkande för folkhögskolepedagogik. 12 Fokus i diskussionen i Folkhögskolan har allteftersom förflyttats till hur folkhögskolorna skall förhålla sig till vad man uppfattar som en förändrad kunskapssyn i samhället. Debatten vänder sig mot att kunskap ges en tämligen teknisk innebörd och att människor betecknas som ekonomiska enheter. Man menar att folkhögskolan behöver föra fram att lärande fungerar bäst i mötet mellan människor och i samtalet. Som en konsekvens därav bör folkhögskolan endast åta sig utbildningar som stämmer med folkbildningens ideal, med betoning på livskompetens och medborgarkompetens samt med de demokratiska värdena som grund. 13 Det finns de som menar att folkhögskolan har en viktig uppgift att fylla genom sin tydliga inriktning på frivilligt kunskapssökande och att undervisningen präglas av demokratiska värderingar och samarbete. Folkhögskolan skulle i detta sammanhang kunna arbeta mer på sin inriktning mot att söka och kritiskt granska information. 14 Lärarnas roll i folkhögskolan betonas också alltmer. Man lyfter fram hur viktiga lärarna är för verksamheten och hur de formar denna. 15 Diskussionen handlar också om vilka som anställs som lärare i folkhögskolan. Kritiska röster förs fram med anledning av att nyutexaminerade lärare från folkhögskollärarlinjen har svårt att få arbeten därför att folkhögskolorna istället anställer lärare med erfarenhet från det kommunala ungdomsgymnasiet. 16 Det kan tyda på att folkhögskolan anpassar sin utbildning främst på den allmänna linjen, så att den mer liknar gymnasiekurserna än värnar om folkhögskolans ideal. Man för också fram att expansionen av utbildningsverksamheten i folkhögskolan, som föranletts av de särskilda riktade statsbidragen (utbildning för arbetslösa och Kunskapslyftet), har gjort att folkhögskolorna inte i tillräckligt hög omfattning har kunnat skola in nya lärare i folkhögskolans ideologi. Rekrytering av lärare sker heller inte i samma omfattning som tidigare från de egna moderorganisationerna. 17 Röster höjs också i debatten för att folkhögskolan behöver tänka på att den, liksom andra utbildningsinstitutioner, har en åldersstruktur i lärarkåren som gör att en tredjedel av lärarna går i pension inom 10 år. 18 Även Kunskapslyftskommittén tar upp frågan om riskerna med den snabba expansionen men sätter den i direkt samband med den pedagogiska verksamheten på folkhögskolan. Om en skola växer för snabbt och/eller att klasstorleken ökar markant finns en risk att katederundervisningen tilltar även i folkhögskolan. 19 Debatten i Folkhögskolan handlar också om folkhögskolans framtida roll i samhället. Samhället har förändrats i många avseenden och fler förändringar är att vänta som på ett påtagligt sätt berör folkhögskolan. 20 Folkhögskolan står inför många stora frågor: Vilken roll får folkhögskolan i den nya vuxenutbildningen? Vilken roll vill folkhögskolan ha? Vad innebär folkhögskolans folkbildande uppgift? Vilken är folkhögskolans identitet? 21 I samband med en utvärdering av Kunskapslyftet i Alingsås gjordes en intervju med rektor för Hjälmareds folkhögskola. 22 De risker som lyfts fram är bl a att undervisningen skall komma att likna korvstoppning för att folkhögskolorna skall kunna leva upp till csn:s krav på ett visst antal poäng. Likaså att betygsättningen i Kunskapslyftet skall ske enligt gymnasieskolans betygskriterier och inte efter de bedömningsgrunder som folkhögskolan använder i den övriga verksamheten. Ytterligare en risk som framhålls i rapporten är att krav kan komma att ställas på att folkhögskolorna skall bedriva modulbaserad kursutformad gymnasial utbildning, vilket kan innebära en sönderdelning av utbildningen. Problematiken kring betygen förtjänar speciell uppmärksamhet. Frågan gäller om folkhögskolorna skall ge betyg eller studieomdöme till de kunskapslyftsdeltagare som går på platser som upphandlats av kommunerna. Det handlar alltså inte om de platser som fördelas direkt till folk- 12 Skr. (1996/97:112, s 91). 13 Mustel (nr 4/98, sid 12-13). 14 Vestlund diskuterar vikten av att folkhögskolan har en god möjlighet att ge utbildning som skapar förståelse. I utbildningen kan folkhögskolan också utveckla den insikt och inlevelse bland eleverna som är grunden för att utveckla det som kallas social kompetens och som lyfts fram som en viktig aspekt i Kunskapslyftet. (Folkhögskolan nr 4/98, s 31-33) 15 Mustel finner det glädjande att Kunskapslyftets nationella utvärderingar visar att folkhögskoleelever uppskattar lärarna och undervisningsprocessen mer än vad elever på komvux gör. Hon skriver att det är lärarna och studiemiljön som är nyckeln till att de studerande är nöjda och får de kunskaper som de behöver för att gå vidare i livet. (Folkhögskolan nr 5/98, s 2) 16 En anonym arbetslös folkhögskolelärare menar att lärarerfarenhet från folkhögskola eller gymnasium väger tyngre än folkhögskollärarutbildning vid anställningsintervjuer. (Folkhögskolan nr 6/99, s 13) Olausson ställer (med liknande erfarenheter) frågan om vilka som i framtiden skall försvara folkhögskolans ideal om man idag värderar gymnasielärare högre än folkhögskollärare. (Folkhögskolan 7-8/99, s 19-22) 17 Igeland tar i en artikel upp problematiken med att rörelsefolkhögskolornas ideologiska bas inte är synlig. Han uppger att lärare rekryterade ur skolans rörelse varierar från en lärare på vissa skolor till alla lärare på andra skolor. (Folkhögskolan 7-8/99, s 8-15) 18 Mustel tar i ledaren upp det stundande problemet med stora pensionsavgångar. Men att det också har effekter på skolans förmåga att rekrytera. Yngre elever skulle troligen attraheras mer av folkhögskolan om det i lärarkåren också fanns yngre lärare med deras livserfarenheter. (Folkhögskolan 7-8/99, s 2) 19 SOU (1998:51, s 140). 20 Mustel tar i en artikel upp dels förändringar som är att vänta för vuxenutbildningen med Kunskapslyftskommitténs förslag. Men även utredningar om kvalificerad yrkesutbildning, distansutbildning som en framtida utbildningsform, den nya lärarutbildningen som föreslås är några av de områden som står inför förändringar som folkhögskolorna måste ta ställning till. (Folkhögskolan 7-8/99, s 36-39) 21 Roselius för en debatt utifrån en diskussion om folkhögskolans framtid på SFHL:s rådgivande förbundskongress (Folkhögskolan 7-8/99, s 47). 22 Petersson (1999). 14 Kunskapslyftet på folkhögskola Kunskapslyftet på folkhögskola 15

10 högskolorna. När kommunerna upphandlar platser kan de kräva att betygsättningen skall ske efter komvuxförordningen. Kommunerna ser dock ofta folkhögskolans utbildningsform, som baserar sig på folkhögskoleförordningen och där man utgår från studieomdömen istället för betyg, som en tillgång när det gäller att skapa ett brett utbud av studieformer. Men i de fall kommunerna ställer krav på folkhögskolorna att de skall följa komvuxförordningen, hamnar folkhögskolorna i den situationen att de måste bestämma sig för om de överhuvudtaget skall lämna in något anbud eller inte. Folkhögskolor i olika kommuner har på detta sätt haft olika förutsättningar vilket också har lett till att de har gjort olika val. En del ger enbart studieomdömen, medan andra använder studieomdömen och betyg parallellt beroende på vilka kunskapslyftsplatser det handlar om. De som är positiva till folkhögskolornas medverkan i Kunskapslyftet menar att satsningen gynnar den grupp av deltagare som folkhögskolorna sedan länge har velat värna, nämligen de korttidsutbildade, och tror att det går att hålla fast vid att även kurserna inom Kunskapslyftet skall vara folkhögskoleinriktade. 23 De tror också att folkhögskolorna kan (för)bli en alternativ utbildningsform när vuxenutbildningen skall reformeras. 24 Denna tanke finns också representerad i regeringens skrivelse (Skr. 1996/97:112) Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Med hänvisning till sufo 96 skriver man att folkbildningens erfarenheter bör utnyttjas i reformeringen av hela vuxenutbildningen. I proposition 1997/98:115, Om folkbildning, fastställs två nya syften med statsbidraget. Folkbildningen skall dels stärka och utveckla demokratin, dels bredda kulturintresset, öka delaktigheten i kulturlivet, ge kulturupplevelser, samt främja eget skapande. Arbetslösa tillförs som en ny målgrupp. Däremot tar man bort det tidigare särskilda villkoret om att folkhögskolornas undervisning skall anordnas så att den tydligt skiljer sig från den som anordnas i det offentliga skolväsendet och högskolan. Detta har man reagerat mot och debatterat i Folkhögskolan. 25 I sammanfattningen av Kunskapslyftskommitténs slutbetänkande skriver 23 Upprop för Kunskapslyftet finns t ex i Mustels artikel i Folkhögskolan nr 8/96, s och i Larssons inlägg i samma nr, s 29. Håkansson och Magnusson slår fast att folkhögskolan inte skall kopiera gymnasieskolan (nr 2/97, s 26) och Danestig och Grip anser att man måste se möjligheterna med Kunskapslyftet och inte bara hindren (nr 3/97, s 9-10). Kommunerna får kritik från folkhögskolorna för att en alltför stor andel av kommunernas kunskapslyftsplatser går till Komvux (nr 2/98, s 10). 24 Det finns ingen motsättning mellan meritgivande vuxenutbildning och fri och frivillig folkbildning om vi fortsätter som förut!, skriver Hultin i Folkhögskolan nr 2/98, s 12. Liknande tankar finns hos Vestlund i nr 4/98, s 31-32, där han menar att Med det nya samhället ställs skolformen inför en utmaning, som innebär en fördjupning och förstärkning av det gamla bildningsidealet; att med friheten och frivilligheten som grund arbeta för ökad insikt, ökad inlevelse och ökad insats. Liknande tankegångar finns också hos Garefelt (1997). 25 Prop. (1997/98:115, s 1). Hultin i Folkhögskolan nr 3/98, s 31. man att Kunskapsbygget, som är det nya samlingsnamnet för den framtida vuxenutbildningen, skall ha en grundstomme som består av infrastrukturen för vuxenutbildning i kommunerna, den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolan. 26 Även i framtiden skall kommunerna anlita olika utbildningsanordnare till vuxenutbildningen. Folkhögskolan kommer också fortsättningsvis att få särskilda statliga medel för att på egna villkor kunna deltaga i Kunskapsbygget. I slutbetänkandet föreslår Kunskapslyftskommittén också att övergripande mål för all samhällsstödd vuxenutbildning skall fastställas och skrivas in i de lagar och förordningstexter som styr vuxenutbildningen. Kommittén ger även förslag till styrdokument där mål och syften anges för varje anordnare, på deras egna villkor. Arbetsmarknadsutbildningar utförs under särskilda villkor. Den samhällsstödda utbildningen för vuxna skall utgöra en del i det livslånga lärandet och enligt dessa förslag ha som övergripande mål: Att underlätta för vuxna att fördjupa och utveckla sina kunskaper samt att kunna samarbeta och kommunicera, Att utveckla studieförmåga och studieintresse samt individens ansvar för sina studier Att stimulera de studerandes förmåga till självständig och kritisk granskning samt förmåga att på egen hand lösa problem av olika slag, Att öka vuxnas förutsättningar till personlig utveckling och bildning samt deras förmåga att medverka i kulturellt, socialt och politiskt liv och därigenom bidra till det demokratiska samhällets utveckling, Att underlätta för vuxna att inhämta sådana kunskaper de behöver för att klara varierande arbetsuppgifter, medverka till arbetslivets förändring samt bidra till full syselsättning och därigenom främja utveckling och framsteg i samhället samt öka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv, Att medverka till att utjämna utbildningsklyftorna mellan och inom generationer samt därigenom verka för ökad jämlikhet och social rättvisa samt Att genom ett brett utbud av individanpassade utbildningar ge vuxna förutsättningar att delta i ett livslångt lärande, där återkommande utbildning blir allt vanligare. 27 För folkbildningens del innebär förslaget att de övergripande utbildningsmålen läggs in i de förordningar som styr statsbidragen till studieförbund och folkhögskolor. Andra uppgifter inom folkbildningen, som kul- 26 SOU (2000:28). Kunskapsbygget det livslånga lärandet. En sammanfattning av Kunskapslyftskommitténs betänkande. 27 SOU (2000:28, s ). 16 Kunskapslyftet på folkhögskola Kunskapslyftet på folkhögskola 17

11 turarbete, omfattas inte av målskrivningen. Folkbildningen skall själv fastställa de särskilda målen för den samhällsstödda utbildningen för vuxna. Kommittén föreslår att skrivningarna i förordningen skall förtydliga och lyfta fram studie- och yrkesvägledning, kunskap och kompetens samt livslångt lärande. Man föreslår också att man uppmärksammar den nationella folkbildningspolitikens betydelse för måluppfyllelsen. 28 Folkbildningsrådet har den dubbla uppgiften att dels styra och utveckla folkbildningen, dels utvärdera och kontrollera verksamheten. En granskning av hur Folkbildningsrådet har klarat att samtidigt hantera båda dessa uppgifter har gjorts av Riksrevisionsverket (rrv). Den styrmodell som används idag innebär att det ekonomiska stödet nästan uteslutande är kopplat till verksamhetsvolym, skriver rrv i sin rapport. Samtidigt har kommuner och landsting minskat sina bidrag till folkbildningen, vilket gör att mycket energi i verksamheten används till att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. Detta i sin tur gör att möjligheterna att uppnå målen försvåras och att kvalité och likvärdighet i verksamheten riskerar att minska, anser man. 29 Sammanfattningsvis kan man säga att både de offentliga dokumenten och debatten i Folkhögskolan visar att folkhögskolan har att balansera mellan olika krav och förväntningar. Detta är dock ingen ny situation. Gustavsson menar t ex att svensk folkhögskola under lång har tid varit en skolform på två ben genom att den både ska tillhandahålla behörighet för vidare studier, och vara folkbildande i en fri och frivillig mening. 30 Frågan är om Kunskapslyftet tvingar folkhögskolan att lägga tyngdpunkten mer på det ena benet än på det andra. Hur folkhögskolornas framtid kommer att te sig är beroende av en rad överväganden, inte minst från dem själva. Vad som kan bli svårt att hantera är dock om deltagarna önskar sig en annorlunda utformning av studierna än vad folkhögskolorna är vana vid. Deltagarnas studiemotiv, förväntningar på studierna och vart de skall leda, är svåra att inte ta hänsyn till om man som folkhögskolorna har som ideal att undervisningen skall ha en hög grad av deltagarinflytande. 31 Mot denna bakgrund är det av intresse att studera hur de som faktiskt deltar i Kunskapslyftet på folkhögskolan ser på folkhögskolans värde, de möjligheter utbildningen ger och undervisningens fördelar och begränsningar Syfte Projektet syftar till att studera kunskapslyftsdeltagare i folkhögskolan, deras motiv för att studera, vilka aspekter de har tagit fasta på vid valet av anordnare, hur de ser på undervisningen och vad de vill få ut av denna. Frågeställningar: (1) Vilka motiv har deltagarna i Kunskapslyftet på folkhögskolan till att börja studera? (2) Vilka aspekter har kunskapslyftsdeltagarna tagit fasta på vid valet av folkhögskolan som utbildningsanordnare? (3) Hur upplever kunskapslyftsdeltagarna undervisningen och vad vill de få ut av sina folkhögskolestudier? Avsikten är att sätta resultaten på de tre frågeställningarna i relation till de tidigare studier som vi refererar till i kapitel två och till den diskussion som förts i tidskriften Folkhögskolan. Rapporten är disponerad så att denna inledning följs av ett kapitel som presenterar ett antal tidigare studier som på olika sätt belyser frågor av likartad karaktär som de vi här har för avsikt att studera (kapitel 2). Kapitel 3 är en beskrivning och diskussion av studiens uppläggning. Därefter följer tre resultatkapitel (kapitel 4, 5 och 6), ett för var och en av våra tre frågeställningar. Slutligen, i kapitel 7, diskuterar vi våra resultat och försöker dra några slutsatser om Kunskapslyftet på folkhögskola. 28 SOU (2000:28, s ). 29 Riksrevisionsverket (1999:44). 30 Gustavsson (1996, s 220). 31 I ett konferensinlägg på Stensunds folkhögskola i augusti 1997 menade Zøllers att Problemet är ju att eleverna ofta inte frågar efter självutveckling; de vill komma in på högskola. De är ofta nöjda med traditionella metoder. (Folkhögskolan nr 5/97, s 26-27) 18 Kunskapslyftet på folkhögskola Kunskapslyftet på folkhögskola 19

12 2. Tidigare studier Detta kapitel är upplagt så att vi, frågeställning för frågeställning, tar upp och beskriver resultaten från ett antal tidigare studier som är relevanta för innehållet. Även annan litteratur har tagits med i de fall denna är intressant för frågeställningarna och bidrar till förståelsen av resultaten Vilka motiv har deltagarna i Kunskapslyftet på folkhögskolan till att börja studera? Den fråga vi avser att belysa när det gäller motiv för studier berör frågan varför utbildning har blivit ett alternativ för deltagarna i Kunskapslyftet på folkhögskolan. Vi har alltså inte inriktat oss på frågan vad utbildning skall vara till för utan mer på frågan vad som överhuvudtaget gör att en vuxen påbörjar utbildning. I sammanhanget kan det vara värt att notera den distinktion som kan göras mellan motiv och motivation. Motiv kan sägas vara detsamma som skäl för något. Motivation handlar istället om den kraft eller det engagemang en individ är beredd att lägga ner på något. 1 Vi betraktar varken motiv eller motivation för att påbörja studier som en mätbar egenskap, något man har eller inte har. Vår utgångspunkt är i stället att frågan bör betraktas som ett samspel mellan en individ och omgivningen. Likaså utgår vi från att det inte enbart är av individen upplevda utbildningsbehov som har betydelse i sammanhanget utan även faktorer som utbildningssystemets tillgänglighet och andra studiesociala förhållanden. En tankemässig utgångspunkt är den motivationsmodell som utvecklats av Thång i samband med en studie av arbetsmarknadsutbildning. 2 Han kallar modellen Från tanke till handling och han använder fyra begrepp vilka representerar lika många samverkande kraftfält. Med hjälp av de fyra kraftfälten framhävs motivationens dynamik och samspelet mellan yttre villkor och inre faktorer hos individen. Thång illustrerar modellen enligt figur 1: Stöt Figur 1. Motivation från tanke till handling Tröghet Position Viljan att falla 1 Holmer och Thång (1996). 2 Thång (1984). Idén till modellen har hämtats från Aristoteles. Deltagande i vuxenutbildning kan ha sitt ursprung i en upplevelse av att livet som det nu ter sig behöver förändras samtidigt som man inte vet hur man skall bete sig eller handla för att ta sig ur sin livssituation (stöt). Det kan handla om en person som under en lång period har haft ett arbete som upplevs som enahanda eller på annat sätt inte känner sig tillfreds med sin livssituation. En persons bild av sig själv och sina egna möjligheter kan hindra att tanken övergår i handling. Under lång tid kan någon känna behov av att utbilda sig vidare men av olika skäl genomförs inte beslutet. Det kan exempelvis handla om rädsla för misslyckande. Även privatekonomin kan utgöra en tröghetsfaktor. Viljan att falla, som inbegriper en framtidsorientering, påminner något om stöten men med den skillnaden att personen nu är på väg mot något nytt och inte bort från något. Begreppet position beskriver de yttre villkor och förhållanden en person lever inom. En förändring i position, t ex hot om arbetslöshet eller andra förändringar i yttre faktorer, kan upphäva en förutvarande tröghet. Studier från 1980-talet av Lundqvist har t ex visat att det finns ett klart samband mellan studieintensitet och studiefinansiering. 3 När det gäller Kunskapslyftet så innebär möjligheten att få ubs att den enskilde får samma inkomst som A- kassan skulle ge och man kan anta att detta kan vara underlättande för den enskilde när det gäller beslutet att studera. 4 Thångs utgångspunkt är att det råder ett dialektiskt förhållande mellan motivation och handling. Med hjälp av de fyra krafterna kan en handling förklaras av motivationen. Thång menar att de fyra krafterna samtliga måste vara verksamma för att tanken skall överskrida i handling. Men handlingen kan också förklara motivationen, då en handling och det gensvar den möter i sin tur påverkar tanken och motivationen. 5 Man kan anta att en person vanligtvis har en ganska klar bild av sig själv och kan skapa sig en uppfattning om sina framtida möjligheter. Likaså att de aktiviteter en person deltar i har betydelse för den egna självuppfattningen. 6 Genom att delta i aktiviteter som ger möjlighet till lärande påverkas motivationen att lära ytterligare, vilket bl a följande studier visat. Larsson m.fl. genomförde en studie med syfte att beskriva hur utbildning kan framstå ur kortutbildades perspektiv. 7 Författarna fann dels en snäv instrumentell syn på utbildning, direkt relaterad till arbetet och den direkta 3 Lundqvist. (1989). 4 UBS är det särskilda utbildningsbidrag som tillkom i samband med att Kunskapslyftet startade. 5 Thång (1984). 6 Holmer & Thång (1996). 7 Larsson, m.fl. (1986). Idag räknas den som kortutbildad som har 2-årigt gymnasium som högsta utbildning (SOU 1996:27). I studien av Larsson m fl handlar det om icke facklärda. 20 Kunskapslyftet på folkhögskola Kunskapslyftet på folkhögskola 21

13 nyttan, samt dels en vidare syn på när det är meningsfullt att utbilda sig. Relaterat till de intervjuades utbildningsbakgrund visade det sig att den vidare synen hängde samman med en längre utbildning. Utbildningssyn kan även kopplas till arbetets krav. Om arbetet ställde små krav upplevde personen inte ett behov av utbildning. Det hela leder lätt till en ond cirkel. Ju kortare utbildning en person har, desto mer okvalificerat arbete får personen ifråga. Eftersom det okvalificerade arbetet rymmer få möjligheter till lärande leder det i sin tur till en snäv instrumentell syn på utbildning. Även Holmer anser att människors uppfattning om utbildning och värdet av denna måste förstås i relation till arbetsrollen. 8 Holmer frågar sig vilken varvsarbetare hade kommit på tanken att studera vid universitet och i ett helt år dessutom? 9 Han beskriver vad han kallare en affektiv distans till (högskole-)utbildning bland kortutbildade. Även tidigare deltagande i utbildning har betydelse i sammanhanget. Enligt Rubenson m.fl. är det svårt att förutsäga deltagande i vuxenutbildning baserat på uttryckt intresse för deltagande. 10 De grundar detta på longitudinell forskning som bl.a. har visat att av dem som i en första datainsamling angav att de inte hade deltagit i vuxenutbildning, och inte heller hade intresse av att delta, kom mer än en tredjedel faktiskt att delta minst en gång under de följande åtta åren. Motsvarande siffror för dem som hade deltagit i vuxenutbildning, men angav att de inte var intresserade av ytterligare vuxenutbildning, var 70 procent. Hälften av dem som inte hade deltagit i vuxenutbildning tidigare, men som uttryckte intresse för deltagande, kom också att delta. Stølen lyfter fram den problematik som kan uppstå när en ursprunglig livsplan måste revideras med hjälp av studier och hur den reviderade livsplanen då kan komma i konflikt med den ursprungliga. 11 I hennes studie handlar det om personer i Nordnorges glesbygd som av exempelvis hälso- eller arbetsmarknadsskäl varit tvungna att upphöra med sina arbeten och börja studera. Dessa personer har traditionellt inte fått sina kunskaper genom utbildning utan genom att delta i arbetslivet och deras identitet är därmed också nära förbunden med arbetet. Därför har de ibland haft svårt att gå in i elevrollen, vilket har lett till många avhopp. Utbildning har heller inte haft någon hög status i deras omgivning utan har snarare setts som en sysselsättning för dem som inte klarar av ett riktigt jobb. Ibland har en persons beslut att påbörja utbildning till och med setts som ett tecken på att äktenskapet inte fungerar. Alltför teoretisk utbildning, utan koppling till de tidigare livserfarenheterna, samt praktiska svårigheter, som att inför familjen motivera den tid studierna tar, gör också att inställningen till studierna blir 8 Holmer (1987). 9 A.a., s 254. Citatet är understruket i originaltexten. 10 Rubenson & Xu (1997). 11 Stølen (2000). ambivalent. Eftersom de studerande under studietiden levde i samma miljö som tidigare var det betydelsefullt att utbildningen var lokalt förankrad. Stølen drar slutsatsen att det är viktigt att utbildningen finns på hemorten, att den leder till arbete i lokalsamhället och att den helst har en yrkesinriktning, för att den reviderade livsplanen skall lyckas. Hennes insikter är viktiga, inte minst därför att utbildning ofta oreflekterat antas vara en väg till lycka och personlig utveckling. Ett annat exempel på livssituationens betydelse för beslutet att påbörja utbildning redovisar Sundgren från en enkätstudie. I studien svarade hälften av de studerande vid folkhögskolor ja på en direkt enkätfråga om de ansåg sig ha befunnit sig i någon form av livskris när de påbörjade folkhögskolestudierna. 12 Gemensamt för de studerande var att de befann sig i en omorienteringsfas när det gällde den existentiella situationen. Studier från början av 1980-talet visar att vanliga motiv till att vuxna började studera på folkhögskola, på grund- eller gymnasienivå, var att de önskade komma in på högre utbildning (36 procent), hade förhoppningar om bättre allmänkunskaper och personlig utveckling (35 procent) eller att de ville erhålla ett (bättre) arbete (21 procent). 13 Man kan fundera på om Kunskapslyftet, som både har utbildningspolitiska, näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska mål, innebär att andelen studerande som söker sig till utbildning av arbetsmarknadsskäl ökar. I så fall finns det också anledning att tro att kunskapslyftsdeltagare ofta har instrumentella motiv bakom beslutet att studera, dvs att de studerande har valt utbildningen för dess meriterande värde till vidare utbildning eller arbete, snarare än för det värde som kunskaperna av utbildningen kan ge. Det kan å andra sidan vara så att folkhögskolan faktiskt lockar just dem som ser Kunskapslyftet som en chans att utveckla sig själva på ett sätt som de inte tidigare har haft praktiska möjligheter till. Nästan hälften av svenskarna i åldrarna år tror att folkhögskolorna tycker att det är viktigare att eleverna utvecklas som personer än att de får faktakunskaper. 14 Det kan alltså vara en selektiv grupp vad det gäller studiemotiv som söker sig till folkhögskolan. Undersökningar av studiemotiv har även gjorts där kunskapslyftsdeltagare varit i fokus genomfördes studier i två västsvenska kommuner där syftet bl. a. var att beskriva motiv för studier inom ramen för Kunskapslyftet. 15 Samma intervjuguide användes då som i den här föreliggande studien och analysen av motivbilden var snarlik. I de två kommunerna intervjuades 50 kunskapslyftsdeltagare varav tio gick på folkhögskola och 12 Sundgren (1986). 13 Svanberg Hård (1992). Siffrorna gäller nybörjare på folkhögskolans långa kurser hösten 1982 och är hämtade ur SOU (1989:97). 14 Jonsson & Gähler (1995). 15 Wärvik & Thång (1999a; 1999b; 1999c). Thång & Wärvik (2000). 22 Kunskapslyftet på folkhögskola Kunskapslyftet på folkhögskola 23

14 de övriga på komvux. Fyra olika förhållningssätt till beslutet att studera kunde urskiljas: (a) Utbildning som en del i en medveten utbildningsplanering, (b) Tankar på utbildning har funnits tidigare, passar väl in i den aktuella livssituationen, (c) Utbildning för att livet måste förändras och (d) Utbildning för att a-kassedagarna är slut. De två förstnämnda förhållningssätten kan sägas innebära ett aktivt val. Några kunde antas ha påbörjat utbildning oavsett Kunskapslyftet. För de flesta med ett aktivt förhållningssätt handlade det dock mer om att de tog tillfället i akt när en möjlighet till utbildning yppade sig. Kännetecknande för denna grupp var att de under en period hade haft tankar på att utbilda sig, men att det av olika anledningar tidigare inte blivit av. Det som hindrat dem från att realisera sina utbildningsplaner var t ex arbete, barnafödande, ekonomi och, i den mindre kommunen, långa resor till studieorten. Kunskapslyftet passade däremot väl in i den aktuella livsfasen samtidigt som det ekonomiska bidraget gav möjlighet att våga prova på. Gemensamt för deltagarna i grupp (c) var att man beskrev en ohållbar livssituation och därför upplevde ett behov av att göra någonting annat. För flertalet var utbildningen snarare en kortsiktig lösning här och nu än ett led i en mer långsiktig och medveten plan. Förhållningssätt (d) innebar att utbildning inte var ett självvalt alternativ. Studierna inom Kunskapslyftet betraktades som ytterligare en i raden av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En särskild delstudie om folkhögskolan gjordes av Nitzler m.fl inom ramen för sufo Vid intervjuer med deltagare framkom det att många av dem antingen aldrig hade haft ett arbete eller av olika anledningar inte hade kunnat fortsätta med detta (arbetsskada, förestående rationaliseringar och uppsägningar etc). Studierna var då ibland ofrivilliga, och kunde ses som ett alternativ till andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En annan grupp av deltagare hade sökt sig till studier för att komma bort från en livssituation eller ett livsmönster som de inte trivdes med. Dessa personer använde sig ibland av folkhögskolan som ett andningshål och ett sätt att hitta sig själv. 17 Det behövde inte enbart gälla studier i profilämnen som livsåskådning, utan kunde också vara sådant som t ex estetiska ämnen. En tredje grupp deltagare var enligt Nitzler m fl motiverade till speciella yrkesutbildningar eftersom dessa snarast var att likna vid ett kall. Utbildningar av det här slaget inom folkhögskolan är t ex fritidsledarutbildning, utbildning till behandlingsassistent, hälsopedagog m fl sociala yrken, liksom estetiska utbildningar i teater, bild, media etc. Flera av dessa utbildningar kräver förkunskaper motsvarande treårigt gymnasium, vilket innebär att de som läser inom ramen för Kunskapslyftet inte kan komma ifråga. 16 Nitzler, Landström, Andersson, & Eriksson (1996). Se också Nitzler (1997). 17 Nitzler, Landström, Andersson, & Eriksson (1996). Även studiecirklar kan ha en liknande betydelse. (Waldén, 1994). Vuxenutbildning har visat sig attrahera olika samhällsgrupper i varierande omfattning. Kvinnor är mer lättrekryterade än män, personer med tidigare postgymnasial utbildning mer lättrekryterade än dem som enbart har utbildning motsvarande grundskola, och personer från medelklassen är mer lättrekryterade än personer från arbetarklassen. 18 Däremot är andelen arbetslösa som deltar i vuxenstudier ungefär lika hög som andelen förvärvsarbetande. Andelen högaktiva är dock något större bland de förvärvsarbetande. Genom Kunskapslyftet har andelen arbetslösa ökat bland de vuxenstuderande. 19 Bilden stämmer bra med den bild som framträder vid samtal med projektledare för Kunskapslyftet i kommunerna och med chefer för arbetsförmedlingarna. 20 Enligt dessa var dessutom en stor del av deltagarna under första året med Kunskapslyftet personer som redan före studierna var studiemotiverade och inte sällan hade en tvåårig gymnasieutbildning i botten. I en förstudie om Kunskapslyftet på folkhögskola som Folkbildningsrådet har gjort pekar rektorer och styrelseordförande dock på de utmaningar som det innebär när man också får in invandrarkvinnor, extremt korttidsutbildade och deltagare med sociala problem och bristande motivation. 21 Vikten av att rekrytera även dessa studerandegrupper betonas av Garefelt: För vissa individer är den formella kompetensen i form av betyg/- studieomdöme på gymnasienivå för att kunna söka till högre utbildningar viktig. Den gruppen är i allmänhet studiemotiverad och den typ av utbildning det blir fråga om finns redan idag. Betydligt viktigare är det att diskutera vilka utbildningslösningar som står till buds för den, som jag tror, större grupp där reell kompetens uppfattas som viktigare än formell. I den gruppen finns också de med en allmän skepsis till utbildning överhuvud taget Jonsson & Gähler (1995). Studien bygger på ett omfattande frågeformulär till ett riksrepresentativt urval om 3000 svenskar i åldrarna år (plus ett tilläggsurval om 1000 svenskar fördelade inom tre orter i Sverige). De som deltagit i fyra eller fler typer av vuxenutbildning eller deltagit i studiecirkelverksamhet mer än 8 gånger de senaste tio åren eller 3 gånger de senaste tre åren (minst) kallas högaktiva i vuxenutbildning. (s, 18). Bland unga, lågutbildade män i arbetarklassen är endast cirka 3 procent högaktiva i studiecirklar och lika stor andel i vuxenutbildning generellt. Som kontrast kan vi studera medelålders kvinnor i medelklassen, med postgymnasial utbildning. I denna grupp är runt 28 procent procent (studiecirklar) respektive 54 procent (vuxenutbildning generellt) högaktiva. (s 27). 19 Lander & Larson (1998). 20 Wass, K. (1999). Inom ramen för den nationella utvärderingen av Kunskapslyftet har telefonintervjuer gjorts med projektledare och chefer för arbetsförmedlingar i 38 kommuner. 21 Eriksson (1998, s 4). 22 Garefelt (1997, s 354). Garefelt frågar sig också varför man skall ta gymnasieskolans kärnämnen som utgångspunkt även för den grupp av vuxna som inte kommer att satsa på högskoleutbildning, och menar att man, vid sidan av ämneskunskaperna, måste (som också Kunskapslyftskommittén gör) betona deltagarnas sociala, kommunikativa och kreativa kompetens. 24 Kunskapslyftet på folkhögskola Kunskapslyftet på folkhögskola 25

Studiecirkeldeltagare 2008

Studiecirkeldeltagare 2008 Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2009 Studiecirkeldeltagare 2008 En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren Studiecirkeldeltagare

Läs mer

Deltagarröster om folkbildning på distans

Deltagarröster om folkbildning på distans Eva Andersson & Ann-Marie Laginder Deltagarröster om folkbildning på distans motiv, betydelser och datoranvändning Deltagarröster om folkbildning på distans motiv, betydelser och datoranvändning Deltagarröster

Läs mer

F olkbildningsrådet utvärderar. Cirkelledarskapet. No 2 2001. Eva Andersson. En intervju- och enkätstudie med cirkelledare

F olkbildningsrådet utvärderar. Cirkelledarskapet. No 2 2001. Eva Andersson. En intervju- och enkätstudie med cirkelledare F olkbildningsrådet utvärderar No 2 2001 Eva Andersson En intervju- och enkätstudie med cirkelledare En intervju- och enkätstudie med cirkelledare 1 En intervju- och enkätstudie med cirkelledare Eva Andersson

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ökad lust till lärande Öppen folkhögskola på bibliotek

Ökad lust till lärande Öppen folkhögskola på bibliotek Förstudie för projektet Ökad lust till lärande Öppen folkhögskola på bibliotek 2004-10-12 Ann-Marie Abelli Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 1.3 MEDVERKANDE...

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Yrkesroller i förskolan

Yrkesroller i förskolan IPD-rapport 2008:01 Yrkesroller i förskolan En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skit under naglarna ger högskolepoäng

EXAMENSARBETE. Skit under naglarna ger högskolepoäng EXAMENSARBETE 2006:060 Skit under naglarna ger högskolepoäng Valideringsprojekt breddar synen på kunskap? Barbro Nilsson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Social interaktion och delaktighet

Social interaktion och delaktighet Lunds universitet Socialpsykologi Sociologiska institutionen SOC 141, 41-80 poäng PA-linjen Oktober 2002 Handledare: Eva Fasth Social interaktion och delaktighet - upplevelser av studier på kunskapslyftet

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Funktionshindrade och folkhögskolan

Funktionshindrade och folkhögskolan F olkbildningsrådet utvärderar No 1 2000 Ola Holmström Funktionshindrade och folkhögskolan Perspektiv på empowerment genom folkbildning Funktionshindrade och folkhögskolan Perspektiv på empowerment genom

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Medborgarbildning i lokalsamhället

Medborgarbildning i lokalsamhället Folkbildningsrådet utvärderar No 1 2002 Medborgarbildning i lokalsamhället En rapport från projektet Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna Medborgarbildning i lokalsamhället En rapport från projektet

Läs mer