rviosby \( ~KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: tisdag den 28 januari 2014 klock an Plats: Näringslivscenter i Osby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rviosby \( ~KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: tisdag den 28 januari 2014 klock an 13.30 Plats: Näringslivscenter i Osby"

Transkript

1 rviosby \( ~KOMMUN KALLELSE Datum Sida 1(1) Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: tisdag den 28 januari 2014 klock an Plats: Näringslivscenter i Osby Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Information 4. Tidplan budgetuppföljnig Måltidspriser Uppföljning internkontroll Intern kontroll plan Verksamhetsberättelse 2013, Underlaget presenteras på arbetsutskottets sammanträde 9. IT-satsning tilläggsanslag, 10. Förskoleplaceringar Osby tätort våren 2014, Underlaget rpesenteras på arbetsutskottets sammanträde 11. Ansökan landsfiskal Johannes Browns och fru Teresia Browns minnesfond, Sven Kalkan Mats Ernstsson Ordförande Eva Nilsson Sekreterare

2

3 ~10SBY ~KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 'Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande I

4

5 IW]OSBY 6 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Utbildningsnämndens arbetsutskott Information Organisation av lorskoleklasscr IHsåret 2014/2015 Grundskolans organisation och resursfördelning läsåret 20 l 4/20 l 5 Utökning av grundskolans organisation i Osby tätort från och med läsåret 2015/2016 Justerandes sign I Expedierat Utdrags bestyrkande

6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämndens arbetsutskott Tidsplan budgetuppföljning Dnr 2013.UN Verksamhetsområde Barn och skolas förslag till utbildningsnämnden Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämndens beslut: - Tidsplan för budgetuppföljning 2014 godkänns. Sammanfattning Verksamhetsområde Barn och skola har från kommunstyrelsen beslutad tidplan och anvisningar för budgetuppföljningsprocess. tagit fram en tidplan för utbildningsnämndcns budgetuppföljning KommunlUllmäklige begär in budgetuppföljning med helårsprognos från utbildningsnämnden per april, augusti och vid helår. Kommunstyrelsen begär dessutom in uppföljning per februari och oktober. Nämnderna uppmanas göra budgetuppföljning månadsvis. Verksamhetsområdeschefen ska rapportera till kommunstyrelsen vaije månad om negativa budgetavvikelser skulle uppstå i månadsprognoscn. Beslutsunderlag Tidsplan för budgetuppföljning 20 l 4 Beslutet skickas till I Justernndes s;gn. I Expedierat I Utdragsbestyrkande

8 [V10SBY \4'\,.) KOMMUN ~---/ Barn och skola Johanna lindhe, T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Tidsplan budgetuppföljning Dnr Barn och skolas förslag till utbildningsnämnden L:tbildningsnämnden godkänner tidsplan för budgetuppföljning Sammanfattning Barn och skola har, utifrim av Kommunstyrelsen beslutad tidplan och anvisningar för budgetuppföljningsprocess, tagit fram en tidplan för utbildningsnämndens budgetuppföljning Kommunfullmäktige begär in budgetuppföljning med heli\rsprognos från utbildningsnämnden per april, augusti och vid helår. Kommunstyrelsen begär dessutom in uppföljning per februari och oktober. >lämnderna uppmanas göra budgetuppföljning månadsvis. Förvaltningschefen ska rapportera till Kommunstyrelsen vatje månad om negativa budgetavvikelser skulle uppstå i månadsprognoscn. Beslutsunderlag Tidsplan för budgetuppföljning 2014 Agneta Malm Vcrksa111he1son1rådeschef Burn och skola Johanna Lindhc Vcrksarnhctscontro I ler Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida www,osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

9 ---~-... Tidsplan för budgetuppföljning 2014 Utbildningsnämnden!Månad 'Februari Mars Utbildnings nämndens arbetsutskott 11 mar I Utbildning s nämnden 25ma r April 3 maj 27 ma i ,M,_a~jc r---(~3 jun) --+-_17 jun Juni ' ITill ek. avd 07 mar i maj ---- Juli Augusti (2 sep) 16 sep 10 sep September nov KSAU KS 12 mar 26 mar maj 28ma I..._ sep 01 okt ~-- Oktober I I 11 nov 25 nov 12 nov 26 nov ! ~~~=:~; (ZdeC) 16 dec I i Handlingar delas ut på arbetsutskottets sammantrade med undantag for 1un1, september och november. KF jun i ---- ' i 20 okt I I På arbetsutskottet i juni, september och november presenteras en muntlig preliminär summering av budgetuppföljningen. Handlingar delas ut på utbildningsnämndens sammanträde.

10

11 i'?] OSBY ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesda!um ---.., / Sida Utbildningsnämndens arbetsutskott Måltidspriser förskola och grundskola 2014 Dnr 2014.lJN 622 Verksamhetsområde Barn och skolas förslag till Utbildningsnämnden Arbetsutskottets förslag till ulbildningsnämndcn beslut: - kostnaden l'ör en personallunch i l'örskola och grundskola till 56kr pedagogiska luncher är kostnadsfria inom fi"irskola och grundskola Sammanfattning Uthildningsnämnden litstställer vmje år mällidspriser för personal inom förskola och grundskola. Priset fastställs för pedagogisk måltid samt personallunch. [n pedagogisk måltid är en måltid som sker på arbetstid och där personalen har ett uttalat tillsynsansvar samtidigt som det för verksamheten är viktigt ur pedagogisk synpunkt att personalen äter tillsammans med barnen/eleverna. Res/utet skickas /il/ Justerandes s1gn Expedierat I Utdragstlestyrkande

12 T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1 ( 1) Barn och skola Johanna Lindhe, Måltids priser förskola och grundskola 2014 Dnr Barn och skolas förslag till Utbildningsnämnden Utbildningsnämndcn beslutar fastställa: - kostnaden för en personallunch i förskola och grundskola till 56 kr att pedagogiska luncher är kostnadsfria inom förskola och grundskola 2014 Sammanfattning Utbildningsnämnden fastställer vmje år mål tidspriser för personal inom förskola och grundskola. Priset fastställs för pedagogisk måltid samt personallunch. En pedagogisk måltid är en måltid som sker på arbetstid och där personalen har cll uttalat tillsynsansvar samtidigt som det för verksamheten är viktigt ur pedagogisk synpunkt att personalen äter tillsammans med barnen/eleverna. För att måltiden inte ska betraktas som en skattepliktig förmån för såväl arbetsgivare som den anställde. krävs att den anställde har en uttalad tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar under måltiden. Pedagogiska måltider kan förekomma inom förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmet. Med personallunch menas måltid som sker utanför arbetstid, till exempel på personalens lunchrast, och där personalen inte har ett uttalat tillsynsansvar. Barn och skolas förslag innebär all kostnaden för en personallunch i förskola och grundskola blir 56 kr samt att pedagogiska måltider är kostnadsfria i förskola och grundskola. Förslaget innebär att intäkterna minskar med tkr 2014 vilket ryms inom den beslutade budgeten. Agneta Malm Verksan1hetso1nrådeschef Johanna Lindhe Verksan1hetscontro I ler Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

13

14 1VIQSBY \~KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammal"tfadesaaturn Sida Uppföljning intern kontroll 2013 Dnr 2013.UN Verksamhetsområde Barn och skolas förslag till utbildningsnämndens beslut Arbetsutskottets förslag till utbildningsn(imndens beslut: - Uppföljning av intern kontroll 2013 godkänns. Sammanfattning Nämnderna ska i samband med årsredovisningens uppräl!ande rnpportcrn genomö1t intern kontrollarbete utifrån fastställd intem kontroll plan. Beslutsunderlag Intem kontroll 2013, utbildningsnämnden!jesluter skickas till Expediecat Utdragsbes!yrkande I

15 f'/10sby 6 KOMMUN Barn och skola Cindy Balle, T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1 ( 1) Uppföljning intern kontroll 2013 Dnr Barn och skolas förslag till utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden besluta att godkänna utbildningsförvaltningens uppföljning av intern kontroll och bedöma att åtgärderna är tillräckliga. Sammanfattning Nämnderna ska i samband med årsredovisningens upprättande rappottera genomfört intern kontrollarbete utifrån fastställd intern kontroll plan. Beslutsunderlag Intern kontroll 2013, utbildningsnämnden. Agneta Malm Verksan1hctschcf barn och skola Cindy Balle Ekono1niassistcnt Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon BO 00 vx Fax E-post Hemsida PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

16 Vl OSBY ~) K0:-.1:-JUN Intern kontroll 2013 Utbildningsnämnden

17 Intern kontrollplan för Osby kommun Plan Rutin/system Kontrollmoment Ansvari Frekven Metod Rapport Klar Riskbed g s ering till ömning Rapportering av Att säkerställa att Förvaltni En Stickpro Förvaltni 1 maj Möjlig, tillbud/skada/risk rutinerna för anmälan av ngsassis ggr/term V ngschef och 1 allvarlig tillbud/skada/risk följs tent in decemb utbildnin er gsförvalt ningen Alternativa Att säkerställa att elever Rektor En Fullstän Förvaltni 1 maj Möjlig, lärverktyg i grundskolan i behov av elevhäls ggr/term dig ngschef och 1 allvarlig särskilt stöd får tillgång an in kontroll decemb till alternativa lärverktyg er samt att det finns dokumenterade rutiner och att dessa följs Utbildning HLR Att säkerställa att all Förvaltni En Fullstän Förvaltni 1 maj Möjlig, personal inom ngsass1s ggr/term dig ngschef och 1 allvarlig grundskolan, tent in kontroll decemb gymnasieskolan, er simhallar, fritidsgårdar och bibliotek har genomgått utbildning i HLR (hjärt och lungräddning) under de senaste tre aren samt att det finns rutiner för löpande utbildning av personal Uppföljningsans Att säkerställa att det Rektor En Fullstän Förvaltni 1 maj Möjlig, var av finns goda och Ekbacke ggr/term dig ngschef och 1 allvarlig ungdomar i väldokumenterade skolan in kontroll decemb åldern år rutiner samt att dessa er följs Attest av Att säkerstcilla att Chefer/a 6 ggr/år Fullstän Förvaltni 1 mars, Möjlig, fakturor hanteringen av fakturor rbetsled dig ngschef 1maj,1 allvarlig inom förvaltningen are kontroll juli, 1 fungerar enligt gällande sept, 1 rutin samt att betalningar nav, 31 sker i tid dec Stöd till elever Säkerställa att det finns Rektor En Fullstän Förvaltni 1 maj Möjlig, väl fungerade rutiner så elevhäls ggr/term dig ngschef och 1 allvarlig att elever i behov av an In kontroll decemb stöd skyndsamt utreds er och vid behov tilldelas åtgärdsprogram Kassa-apparater Att säkerställa att det Ekonomi En Stickpro Förvaltni 1 Möjlig, finns goda och väl assisten ggr/ilr V ngschef augusti allvarlig dokumenterade rutiner t samt att dessa följs utbildnin gsförvalt ningen Resor för barn Att säkerställa att det Skolskju En Fullstän Förvaltni 1 Möjlig. och elever finns väl dokumenterade tssamor ggr/år dig ngschef decemb allvarlig rutiner vid resor för barn dnare kontroll er samt att dessa följs Anmalan Att säkerställa att rutinen Utveckli 2 ggr/år Fullstän Förvaltni 1 maj Möjlig, diskriminering för anmälan till ngsstrat dig ngschef och 1 allvarlig och kränkande huvudmannen vid eg kontroll decemb behandling diskriminering och er kränkande behandling följs Utredning Att säkerställa att rutinen Utveckli 2 ggr/år Fullstän Förvaltni 1 maj Möjlig diskriminenna för utrednina av nasstrat dia och 1 Utbildningsnämnden, Intern kontroll (8)

18 Rutin/system Kontrollmoment Ansvari Frekven Metod Rapport Klar Riskbed g s ering till ömning och kränkande diskriminering och eg kontroll ngschef deceme allvarlig behandling kränkande behandling ber fö!js Introduktion av Att säkerställa att Rektorer En Fullstän Förvaltni 1 Möjlig, vikarier vikarier genomgår en /förskole ggr/år dig ngschef decemb allvarlig introduktion och fär chefer/v kontroll er kunskap om gällande erksamh säkerhetsföreskrifter och etschef policies Kontrollrapport Förvaltning: Process (rutin/system) Barn och skola Rapportering av tillbud/skada/risk Resultat Ja Nej Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbes k rivningen X Delvis Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas X Övrigt Kontroll utförd (datum): December 2013 Kontrollansvarig: Administrativ assistent barn och skola Resultat/ konstaterade avvikelser Det finns tydliga skriftliga rutiner på intranet avseende hur tillbud/skada/risk ska rapporteras i Flexitc. lnrapporteringcn fungerar bra i de olika vcrksan1hctcrna. Nästa steg är att göra en konnnunövergripande analys av resultatet för att på så sätt kunna vidta förbättringsåtgärdcr. Åtgärder Under 2014 kon11ncr en rutin an inlöras där en korn1nunövergripande san11nansttillning av rappo1ieringen i rlexitc görs två gånger 0111 året. Resultatet kon1n1cr sedan att analy"seras och användas för att vidta förbättringsåtgärder. Förvaltning: Process {rutin/system) Barn och skola Alternativa lärverktyg Resultat Ja Nej Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivni ngen X Oklart Processen fungerar utan processbeskrivni ng Processen behöver utvecklas X Utbildningsnämnden, Intern kontroll (8)

19 Förvaltning: Barn och skola Övrigt Kontroll utförd (datum) December 2013 Kontrollansvarig: Rektor elevhälsan Resultat/konstaterade avvikelser Elever i behov av särskilt stöd har tillgång till alternativa lärverktyg. Användandet av lärphittor har ökad och detta har bidragit till ökad n1otivation för skolarhctet bland eleverna på grundsärskolan, träningsskolan, elever n1ed andra 111oders1nå! satnt tor elever i behov av särskilt stöd. Skriftliga rutiner har upprättats under hösten 1013 och en genon1gång av dessa har gjorls i sa1nband 1ncd speciallärarträffarna. Det upplevs dock so111 problen1atiskt att vissa datorer är några år gan1la och upplevs so1n långsanuna, vilket leder till att speciallärarna fiir lägga 111ycket tid på att lägga in prognun 1n.m. Åtgärder Eftersotn den skriftliga rutinen är nyligen upprättad behövs ytterligare kontroller ]dr att säkerställa att rutinen är in1plen1enterad och att den följs på san1tliga skolor. Förvaltning Process (rutin/system) Barn och skola Utbildning HLR Resultat Ja Nej Dokumenterad processbeskrivning finns X Processen fungerar enligt processbeskrivn ingen Processen fungerar utan processbeskrivn ing X Processen behöver utvecklas X Övrigt Kontroll utförd (datum): December 2013 Kontrollansvarig: Administrativ assistent barn och skola Rcsultat/konstatcra<lc avvikelser Det har de senaste åren gjorts stora insatser för att utbilda all person.:il inon1 L3arn och skola i l ILR nerparten av verksan1heterna finns en plan för utbildning av personalen i HLR var tredje år. Åtgär<ler De verksa1nheter som inte har någon rutin för utbildning av personal i HLR ko1nn1er att upprätta detta under Utbildningsnämnden. Intern kontroll (8)

20 Förva:tning: Process (rutin/system): '--- - Barn och skola - - Attest av fakturor Resultat Ja Nej Dokumenterad processbeskrivmng X finns Processen fungerar enligt processbeskrlvmngen Processen fungerar utan processbeskrivnlng Processen behöver utvecklas ;< Delvis -- Övrigt. Kontroll utförd (datum): December 2013 Kontrollansvarig Chefer/arbetsledare barn och skofa Resultat/konstaterade avvikelser. - Skriftliga rutiner saknas inorn ett flertal vcrksa1nhctcr. [)ock verkar rutinen fungera ino1n de flesta verksan1heter. Proble1net med t3kturor son1 ligger kvar i brevlådor utan ålgärd har blivit bättre. vilket beror på att en rutin för hur detta ska undvikas har utarbetats. Denna iir dock fortfärnndc inte skri~lig Ett proble1n som kvarstår är att fakturor ha1nnrir hos fel 1nottagare, delvis pä grund av ;,itt de rcfcrcnsnu1nn1er som används ibland är inaktuella. Detta leder till mycket extra arbete och risken att fokturnn inte betalas i rid ökar, Åtgärder Skriftliga rutiner kon11ner att upprättas. Rcfen:nsrcgls1rct kon11ncr au ses över och gatnla referensnununer tas bort Förvaltning: Process (rutinjsystern) Barn och skola Resor för barn och elever Resultat Ja Nej Dokumenterad processbesknvning finns Processen fungerar enligt processbesk.r!vningen Processen fungerar utan processbeskrivning ' Delvis Processen behöver utvecklas X Övrigt Kontroll utförd (datum): --- December 2013 Kontrollansvarlg: Skolskjutssan1ordnare Resultat/konstaterade avvikelser -- I Kraven på fbrdon och chaufförer regleras av de- avla! son1 finns n1ellan Osby komn1un och GS-buss och Lings. Rutiner tor resor sotn inte sker 1ned skolskjulscn finns i handlingsplanen ''regler vid aktiviteter Utbildningsnämnden, Intern kontroll (8)

21 utanför skolan son1 inte är regelbundet återko1nn1ande", vilken används av personal och föräldrar. I landlingsplanen finns på Osby ko1n1nuns hcn1sida. Åtgärder Arbetet 1ned att 01narbeta ''regler och säkerhets föreskrifter vid skolskjutsar'' fotisättcr under Förvaltning: Process (rutin/system): Barn och skola Stöd till elever Resultat Ja Nej Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbesk rivningen X Delvis Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas X Övrigt Kontroll utförd (datum): December 2013 Kontrollansvarig: Rektor elevhälsan Resultat/konstaterad avvikelse Det finns goda rutiner so1n utarbetats av en arbetsgrupp inon1 speciallärargruppen och det finns blanketter på intranct sotn nu1ner används vid sa1ntliga skolo1nrådcn för att an1näla 0111 det finns risk att en elev inte når kunskapskraven eller av andra anledningar är i behov av särskilt stöd. Dessa rutiner har i1nplcn1cnterats och två studiedagar har använts ror att utbilda all personal. Åtgärder I n1plementeringen av rutinen fortsätter under l skolinspektionens til \syn påpekas att åtgärdsprogra1n1nen inte alltid är utfonnade i enlighet 1ned författningens krav. Detta konuner att fdljas upp under Förvaltning: Process (rutin/system): Barn och skola Anmälan diskriminering och kränkande behandling Resultat Ja Nej Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivn ingen X Delvis Processen fungerar utan processbeskrivn ing Processen behöver utvecklas X Övrigt Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig: December 201 J Utvecklingsstrateg Resultat/konstaterad avvikelse ljndcr 2013 har planer tnot diskrin1incring och kriinkandc behandling upprättats på alla förskolor och Utbildningsnämnden, Intern kontroll (8)

22 grundskolor. Vcrksan1hcterna upplever att rutinen 1ned an1nälan från respektive rektor/förskolechef till huvudn1annen fungerar bra. Åtgärder Mer fokus kon11ner att läggas på att se över rutinen för antnälan från läraren till rektorn. Regelbunden infonnation 01n an1nälan vid diskritnincring och kränkande behandling till lärarna är nödvändig. Förvaltning: Process (rutin/system): Barn och skola Utredning diskriminering och krankande behandling Resultat Ja Nej Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbesk rivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas X Delvis X Övrigt Kontroll utförd (datum): December 2013 Kontrollansvarig Resultat/konstaterad avvikelse Utvecklingsstrateg ljnder 2013 har planer niot diskri1ninering och kränkande behandling upprättats på alla förskolor, grundskolor och gyn111asieskolor. Det har även utarbetats en blankett sorn används vid dokun1cntation av utredning vid diskri1ninering och kränkande behandling so1n kon11ncr att användas av sa1ntliga förskolor, grundskolor och gyn1nasietskolor. Att uppdatera planerna ingår även i årshjulet i respektive vcrksan1het. Åtgärder Arbetet n1ed att uppdatera handlingsplanerna och följa upp hur rutinen fungerar ro11sätter under2014. I Skolinspektionens tillsyn 2013 fran1ko1n1ner även att det behöver göras uppf(;jjningar för att säkerställa att utredningar görs skyndsa111t san1t att åtgärder vidtas för att förhindra krankandc behandling i fran1tiden. Förvaltning: Process (rutin/system): Barn och skola Introduktion av vikarier Resultat Ja Nej Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivni ngen Processen fungerar utan processbeskrivn ing Processen behöver utvecklas X Delvis X Övrigt Kontroll utförd (datum): December 2013 Kontrollansvarig: Chefer/arbetsledare barn och skola Utbildningsnämnden, Intern kontroll (8)

23 Resultat/konstaterade avvikelser I de flesta fall fungerar rutinen n1ed introduktion av vikarier bra. Satntliga vcrksa1nheter har rutiner för introduktion av vikarier och det finns infon11ationsnhlterlal so111 vikarien ska ta del av. Det finns dock fortfarande brister i rutinen för introduktion av korttidsvikariel Ett av proble1ncn är att vikarien inte har tid att ta del av allt infonnationsn1aterjal Åtgärder t(srskolan kon1mer en sa1nn1anställning av inlbnnations1nat~rialet att göras enligt en 1nall som är ge1nensatn tor alla torskolor, fvfed hjälp av detta inaterial ska vikarien snabbt få en överblick av hur verksamheten på vmje förskola är upplagd. Utbildningsnämnden. Intern kontroll (8)

24

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma11t adesdatu ;: SKla Utbildningsnämndens arbetsutskott Intern kontroll plan 2014 Dnr UN Verksamhetsområde Barn och skolas förslag till Utbildningsnämnden Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämndens beslut: - Intern kontroll plan för 2014 antas. Sammanfattning Verksamhetsområde Barn och skola har tagit fram ett förslag till intern kontrnll plan för I enlighet med reglemente för intern kontroll Osby kommun har nämnderna "det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde." Vai:ie nämnd har skyldighet att årligen fastställa en plan ror uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Beslutsunderlag Intern kontroll plan 20 l 4 Beslutet skickas till Justerandes sigo Expedierat I Utdragsbestyrkaode

26 Barn och skola Johanna Lindhe T JÄNSTESKRIVELSE Datu~ Sida 1 ( 1) Intern kontroll plan 2014 Dnr Barn och skolas förslag till Utbildningsnämnden Utbildningsnfönnden antar intern kontroll plan för Sammanfattning Barn och skola har tagit fram ett förslag till intern kontroll plan för I enlighet med Reglemente för intern kontroll Osby kommun har nämnderna ''det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde." Vru:ie nämnd har skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Beslutsunderlag Intern kontroll plan 2014 Agneta Malm Vcrksa1nhctsområdcschcf Barn och skola Johanna Lindhe Verksa1nhetscontroller Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawwwosby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro 28~ ~8809

27 Intern kontroll 2014 Utbildningsnämnden

28 Intern kontrollplan för Osby kommun Plan Rutin/system Kontrollmoment Ansvarig Rapportering av Att säkerställa att rutinerna för anmälan av Fö rvaltn ingsassistent tillbud/skada/risk tillbud/skada/risk följs Barn och skola Alternativa lärverktyg Frekven s En ggr/term Att säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får tillgang till alternativa lärverktyg samt att det Rektor Elevhälsan ggr/term finns dokumenterade rutiner och att dessa följs in In En Metod Rapportering till Klar Riskbedömning Fullständig 1 maj och 1 Verksamhetsomr8deschef kontroll december Möjlig, allvarlig Fullstandig 1 maj och 1 Verksamhetsområdeschef kontroll december Möjlig, allvarlig Attest av fakturor Att säkerställa att hanteringen av fakturor inom verksamhetsområdet fungerar enligt gällande rutin samt att betalningar sker i tid Ekonomiassistent Barn Fullständig 1 maj och 1 6 ggr/ar Verksamhetsomradeschef och skola kontroll december Möjlig, allvarlig Stöd till elever Sakerställa att det finns väl fungerande rutiner Rektor Elevhälsan En Fullständig Verksamhetsområdeschef 1 maj och 1 Möjlig, allvarlig så att elever i behov av särkskilt stöd skyndsamt ggr/term kontroll december utreds och vid behov tilldelas atgärdsprogram. in Resor för barn Att säkerställa att det finns väl dokumenterade Skolskjutssamordnare En Fullstandig Verksamhetsomradeschef 1 december Möjlig, allvarlig och elever rutiner vid resor för barn samt att dessa följs. ggr/år kontroll Anmälan Att sakerställa att rutinen för anmäla till Fä rvaltn ing sassistent 2 ggr/år Fullständig Verksamhetsområdeschef 1 maj och 1 Möjlig, allvarlig diskriminering huvudmannen vid diskriminering och kränkande kontroll december och kränkande behandling följs behandling Utredning Att sakerstalla att rutinen för utredning och örvaltn ingsassistent 2 ggr/år Fullstandig Verksamhetsom rådeschef 1 maj och 1 Möjlig, allvarlig diskriminering diskriminering och kränkande behandling följs kontroll december och kränkande behandling Introduktion av Att säkerstalla att vikarier genomgar en Rektorer/förskolechefer En Fullständig Verksamhetsomradeschef 1 december Möjlig. allvarlig vikarier introduktion och f.9.r kunskap och gällande ggr/är kontroll säkerhetsföreskrifter och policies Utbildningsnämnden, Intern kontroll (2)

29

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse 2013 Dnr Verksamhetsområde Barn och skolas förslag till utbildningsnämndens beslut Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämndens beslut: - Verksamhetsberättelse ftir 2013 antas. Sammanfattning Utbildningsnämnden ska lämna ifrån sig verksamhetsberättelse till åresredovisningen för Verksamhetsberättclsen behandlar årets händelser, måluppfyllelse, nyckeltal och statistik, ekonomi och framtid. Beslutsunderlag Verksamhets berättelse 2013 utbildningsnämnden Beslutet skickas till Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande I I

31 ~.; ~. OSBY.~ : KOMMUN Barn och skola Johanna Lindhe, T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Verksamhetsberättelse 2013 Dnr Barn och skolas förslag till Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden antar verksamhetsberättelse för Sammanfattning Utbildningsnämnden ska lämna ifrån sig verksamhetsberättelse till årsredovisningen för Verksamhetsberättelsen behandlar årets händelser, måluppfyllelse, nyckeltal & statistik, ekonomi och framtid. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2013 utbildningsnämnden Agneta Malm Verksamhetsområdeschef Barn och skola Verksamhetscontrol ler Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola 2B3 BO Osby Telefon BO 00 vx Fax B2 97 E-post Hemsida PlusGiro Organisationsnr Bankgiro 2B1 6B09

32

33 IW!OSBY \&KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrcidesdatum Sida IT-satsning tilläggsanslag Dnr 20\3.UN Verksamhetsområde Barn och skolas förslag till utbildningsnämndens beslut Arbetsutskottets mrslag till utbilclningsnämndcns beslut: Ambitionsnivån för digitala liirverktyg i grundskolan till I dator per 3 elever och I lpad per 3 elever. - Anhålla hos kommunfullkiiktigc om tilläggsanslag för utökad drillsram för att genomföra IT-satsningen med I kr för 2014 och tkr för Sammanfattning Utbildningsnämnden gav l 9, s 136 verksamhetsområde Rarn och skola i uppdrag att upprätta förslag till strategi för all eliminera bristen på tillgång av datorer och andra digitala verktyg inom grundskolan. Förslaget skulle presenteras som ärende vid utbildningsnämndcns sammanträde samt i tilläggsbudgct Beslutsunderlag framställan från verksamhetsområdeschef Ram och skola B~s/utet >kickas fil/ Justeraneles s1gn Expedierat Utdragsbestyrkande!

34 WQSBY A, KOMMUN Barn och skola Agneta Malm, T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1 (2) IT-satsning tilläggsanslag Dnr Barn och skolas förslag till utbildningsnämnden arbetsutskott Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta fastställa Ambitionsnivån för digitala lärverktyg i grundskolan till 1 dator per 3 elever och 1 l pad per 3 elever Hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag för utökad driftsram i()r att genomföra l'l~satsningcn med kronor för 2014 och kronor för år 2015 Sammanfattning Utbildningsnämndcn gav vid sitt sammanträde barn och skola kontoret i uppdrag att upprätta förslag till strategi för att eliminera bristen på tillgång av datorer och andra digitala verktyg inom grundskolan. f<örslaget skulle presenteras som ärende vid utbildningsnämndens sammanträde samt i tilläggsbudget Beslutsunderlag Framställan frän verksamhetsområdeschefbarn och skola Ärende Ett av skolans viktigaste uppdrag är att främja alla elevers lärande och utveckling utifrån vars och ens förutsättningar och på ett sådant sätt att de är väl förberedda mr att leva och verka i samhället. Enligt skollag, läroplan och kursplaner ska eleverna ha tillgång till de l'l~hirverktyg som behöves för en tidsenlig utbildning. Etier grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I Osby kommun hindras elevernas framgång i denna strävan av otillräcklig tillgång till datorer. Osby kommun har ett ansvar att eleverna erbjuds en likvärdig undervisning relaterat till andra kommuner i landet och oberoende av vilken skola i kommunen som man går på. För att öka tillgången på digitala lärverktyg är målsällningen att varje Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon oo vx Fax E-post Hemsida PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

35 Datum Osby kommun Sida 2(2) arbetslag om tre klasser har en klassuppsättning bärbara datorer och en klassuppsättning Ipads. / ~~ Ag eta Malm Verk amhetsområdeschef Barn och skola

36 ):'OSBY \ /KOMMUN Barn och skola Agneta Malm, Datum Sida 1(4) IT-satsningar Bakgrund Utbildningsnämnden har under flera år i sin IT-plan och i samband med budget och flerårsplan poängterat behovet av en fungerande IT-verksamhet med god tillgång till digitala verktyg och bra IT stöd. Utbildningsnämndcn har inte tilldelats resurser i tillräckligt stor utsträckning för att på ett tillfredsställande sätt kunna utveckla n~verksamheten och i dagsläget är det stor brist på tillgång till datorer. Utbildningsnämndcn gav vid sitt sammanträde barn och skola kontoret i uppdrag att upprätta förslag till strategi för att eliminera bristen på tillgång av datorer och andra digitala verktyg inom grundskolan. Förslaget skulle presenteras som en del av tilläggsbudget Ett av skolans viktigaste uppdrag är att främja alla elevers lärande och utveckling utifrån vars och ens förutsättningar och på ett sådant sätt att de är väl förberedda för att leva och verka i samhället. Enligt skollag, läroplan och kursplaner ska eleverna ha tillgång till de JT-lärverktyg som behöves för en tidsenlig utbildning. Efter grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökandc, kommunikation, skapande och lärande. för att uppnå detta är det självklart att även skolan ska använda och inte minst utveckla elevernas kompetens när det gäller infonnationshantcring och digital kompetens. l Osby kommun hindras elevernas framgång i denna strävan av otillräcklig tillgång till datorer. Osby kommun har ett ansvar att eleverna erbjuds en likvärdig undervisning relaterat till andra kommuner i landet och oberoende av vilken skola i kommunen som man går på. Dagsläge och genomförda satsningar l dagsläget finns 231 skoldatorer i grundskolan vilket innebära 6 elever per datorer. Det är såväl bärbara som stationära datorer. Kostnaden interndebiteras av kommunens IT-avdelning och är kronor per dator och år. Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

37 Datum Osby kommun Sida 2(4) Kostnaden har ökat med 500 kronor per dator mellan 2013 och 2014 efter beslut i kommunstyrelsen. I kostnaden ingår dator, nätanslutning, support samt Osby kommuns grundprogram. Grundskoleområdena beskriver standarden på datorerna som ojämn. Det finns datorer som i princip aldrig används då de tar lång tid att starta upp och de arbetar allt för långsamt för att kunna användas i undervisningen. Datorerna i grundskolan byts regelbundet ut. Enligt IT-avdelningens utbytesplan ska 127 datorer bytas ut De kommer då att ersättas av bärbara datorer vilket möjliggör ett mer flexibelt användande. Grundskoleområdena har 173 Ipads vilket innebär 8 elever per Ipad. Skolorna bekostar själva dessa inköp med sina läromedelspengar. ITavdelningen interndebiterar 1800 kronor per enhet och år för anslutning till nätet vilket enbart innebär tillgång till internet. Datorerna disponeras i verksamheten så att tillgången till datorer är högre för äldre elever än för yngre. Utbildningsnämndens totala kostnaden för datorer är kronor 2014 och för Ipads kronor Utöver beskrivningen ovan finns ett antal datorer för enskilda elever som använder datorn som alternativt lärverktyg. Inför budget 2011 presenterade utbildningsnämnden en strategi för utbyggnad av datorer i grundskolan. Steg 1 i satsningen innebar att lärare fick en bärbar datorer. Syftet med satsningen var att med ]\jälp av datorn underlätta lärarnas arbete med dokumentation i webbverktyget InfoMentor samt skapa bättre förutsättningar för kommunikation mellan skola och hem. Utbildningsnämnden beviljades vid det tillfället utökad ram för drift till satsningen. Steg 2 i satsningen innebar en successiv utökning över flera år av bärbara datorer för elever med målsättningen att varje arbetslag skulle ha en klassuppsättning bärbara datorer. Utbildningsnämnden beviljades ingen ramutökning för den satsningen vilket innebar att satsningen inte kunde genomföras. För att säkerställa och understödja IT-användandet tillskapades 2011 en ITresurs till grundskolan motsvarande en 30% tjänst. Fokus i arbetet har handlat om att ge stöd i implementeringen och utvecklingen av det digitala webbverktyget InfoMentor som används för dokumentation och kommunikation mellan hem och skola inom grundskolan. Det senaste året har arbetet koncentrerats till att ge stöd i genomförandet av skolverkets utvccklingsinsats PIM (praktisk IT och mediekompetens). För att utveckla och stärka det pedagogiska användandet av datorer i verksamheten genomförs kompetensutveckling med hjälp av skolverkets utbildning PIM (praktisk IT och mediekompetens). Utbildningen startade 2012 och är klar 2014 och riktas till samtlig pedagogisk personal i förskola, grundskola och gymnasieskola. IT-kostnader och dcbiteringsmodcll Utbildningsnämnden beslutade att överlämna en framställan till kommunstyrelsen om översyn av nuvarande debiteringsmodell för IT-

38 Datum Osby kommun Sida 3(4) kostnader. En annan modell för kostnadsfördelning skulle kunna ge utbildningsnämnden utrymme att disponera fler datorer. Kommunstyrelsen behandlade ärendet och beslutade behålla debiteringsnivåerna samt godkänna en utökning av debiteringen. Vilket innebar ökade kostnader för utbildningsförvaltningen med kronor. Dcbitcringsnivåcrna 2014 är I kr per år för en administrativ dator och kronor per år för en elevdator. Trådlöst nätverk debiteras med I 800 kronor per år och enhet. Modellen innebär till exempel att de datorer som lärare har likställs med en administrativ dator vilket upplevs som orimligt då nyttjandet inte är det samma. Det är svårt att ((\rklara och skapa ((\rståelse ute i verksan1heten för den interndebiteringsmodell som används. Omvärlden 2013 kom skolverket ut med en rapport där man beskriver IT-användning och IT-kompetens i skolan. Bland annat så redovisas att elevernas tillgång till datorer har ökat i landet går det närmare hälften så många elever per dator som vid Skolverkets senaste undersökning Det har också blivit allt vanligare att skolor lånar ut eller ger datorer till elever det vill säga eleven har en egen personlig dator. I rapporten redovisas att antalet elever är 4. 7 per dator i grundskolan 2013 (siffran visar datortäthet då elever som fått eller lånat dator av skolan är frånräknad). I Älmhults kommun är datortätheten 4.2 elever per dator och i Östra (jöingc är det 5 elever per dator. Detta ska jämföras med siffran för Osby kommuns grundskola som är 6 elever per dator. Skolverkets rapporten redovisar också att av datorer som är avsedda för elever är bärbara datorer klart vanligast. Ny IT-satsning Målsättningen i en nysatsning ska vara att varje arbetslag om tre klasser har en klassuppsättning bärbara datorer och en klassuppsättning lpads. Barn och skola kontoret bör också se över den 30% tjänst som IT-resurs som idag finns med ambitionen att utöka tjänsten. Kostnadsberäkning nysatsning samt genomförandeplan Kostnaden för befintliga skoldatorer och nätverksanslutning för lpads uppgår till I kr. En utökning av antalet datorer och lpads motsvarande en klassuppsättning per arbetslag innebär, med nuvarande internprissättning, en total kostnad på kr. Den föreslagna utökningen av datorer och lpads kräver därn1ed en utökning av budget med ( kr-i kr=) kr på helår. Beräkningen bygger på följande antaganden:!antal datorer per arbetslag 25!Antal lpads per arbetslag 25 1 Kostnad per dator och år 7200!Kostnad per lpad och år 1800

39 Datum Osby kommun Sida 4(4) Skolområde Antal arbetslag Antal datorer Antal lpads Hasslaröd-Klockare Orken ed Park-Visseltofta-Killeberg Total Utökningen av antalet datorer och lpads kan ske från och med vårterminen 2014 alternativt från och med höstterminen Behovet av tilläggs bud get vid de två olika alternativen redovisas i tabellen. Behov av tilläggsbudget Behov av tilläggsbudget vid utökning frän och med vid utökning frän och med 1 januari juli 2014 Ar 1 (2014) kr kr Ar2(2015) kr kr - Tilläggsbudgeten och utökningen av budgetramen måste i detta fall ses i ett flerårsperspektiv eftersom en utökning av antalet datorer genererar kostnader under flera år. Kostnadsberäkningen bygger på dagens internprissättning. Om de priser som IT-avdelningen debiterar ändras, så ändras även kostnaden för en utökning av antal datorer och lpads. Den föreslagna utökningen innebär att det i genomsnitt finns en dator per 3 elever samt en Ipad per 3 elever. A g Ver samhetsområdeschef Barn och skola,~d Johanna Lindhe Verksamhetscontroller

40

41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sirl::i Utbildningsnämndens arbetsutskott Förskoleplaceringar Osby tätort våren 2014 Onr 2014.UN Verksamhetsområde Barn och skolas förslag till utbildningsnämndens beslut Arbetsutskollels förslag till ulbildningsnämndens beslut: - Erbjuda famiijer våren 2014 tillfällig placering på Trulsagården i Killebcrg alternativt på Toftagården i Visscltotia. Sammanfattning!'rån och med mars 2014 finns inga förskoleplatser att tillgå i Osby tätort. Samtliga förskolor har full beläggning och alla barn i behov av placering under mars har inte kunnat erbjudas plats. På Trulsagårdcns förskola i Killcbcrg finns i nuläget cirka 10 lediga platser och på Toftagårdens förskola i Yisseltofta finns 2 lediga platser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse verksamhetsområde Barn och skola daterad Kö- och placeringsläget inom förskola och pedagogisk omsorg. Presenteras på sammanträdet Beslutet skickas till I Justerandes sign I Expedierat Utd ragsbestyrkande

42 ~OSBY A, KOMMUN Barn och skola Agneta Malm, ag neta. ma T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Förskoleplaceringar Osby tätort våren 2014 Dnr Barn och skolas förslag till utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden besluta erbjuda familjer som ej kan få förskoleplats i Osby tätort våren 2014 tillfällig placering på Trulsagården i Killeberg alternativt på Toftagården i Visseltotta Sammanfattning Från och med mars 2014 finns inga förskoleplatser att tillgå i Osby tätort. Samtliga förskolor har full beläggning och alla barn i behov av placering under mars har inte kunnat erbjudas plats. På Trulsagårdens förskola i Killeberg finns i nuläget cirka 10 lediga platser och på Toftagårdens förskola i Visseltofta finns 2 lediga platser. Barn och skola kontoret föreslår att familjer med behov av placering under resterande del av våren 2014 på förskola i Osby tätort erbjuds tillfällig placering på Trulsagården i Killeberg alternativt på Toftagården i Visseltoft.a. Skulle det uppstå det lediga platser på förskolorna i Osby tätort under våren 2014 erbjuds familjer som tagit emot tillfällig placering på Trulsagården alternativt på Toftagården omedelbar överflyttning. Byte av förskola sker annars normalt efter sommaren. Beslutsunderlag Kö- och placeringsläget inom förskola och pedagogisk omsorg. Underlaget presenteras på arbetsutskottets sammanträde Agn Verk amhetsområdeschef Barn och skola Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola 283 BO Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

43

44 1'?iOSBY 6 KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr:3desdatum Sida Ansökan landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond Dnr 2013.UN Verksamhetsområde Barn och skolas förslag till utbildningsnämndens beslut Arbetsutskottets förslag till utbildningsnärnndens beslut - Sven Kalkan beviljas kronor ur landsfiksal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond till pendelkot1, kurslitteratur samt surfplatta. Sammanfattning Sven Kalkan ansöker om medel ur landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minncsfond till högskolestudier vid Lunds Tekniska Högskola. Beslutsunderlag Ansökan om medel ur landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond Personbevis Antagnings bevis Tjänsteskrivelse daterad Beslutet skickas till Expedierat Utclragsbestyrkande I

45 ~OSBY A:, KOMMUN Barn och skola Agneta Malm, T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Ansökan landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond onr JD lo. U)J o5lt8 Barn och skolas förslag till utbildningsnämndens arbetutskott Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden bifalla ansökan med beloppet kronor vilket motsvarar bidrag till pendelkort mellan Osby och Lund samt kurslitteratur och surfplatta Sammanfattning Sven Kalkan ansöker om medel ur landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond till högskolestudier vid Lunds Tekniska Högskola Bes I utsunderlag Ansökan om medel ur landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnes fond Personbevis Antagningsbevis Ärende Landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond skall användas till förmån för personer som bedriver eftergymnasial studier och som har varit mantalsskrivna i Osby församling. Osby kommun från 1-18 års ålder. Sven Kalkan studerar första året till Civilingenjör i maskinteknik Lunds Tekniska Högskola. Ansökan omfattar kostnader för litteratur, resor, Gymkort, surfplatta, telefon samt omkostnader för boende till en kostnad om kronor för läsåret 2013/2014 Barn och skola kontoret bedömer att sökanden uppfyller kraven för att Besöksadress Parl<gatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

46 Datum Osby kommun Sida 2(2) erhålla stöd ur minnesfonden och föreslår utbildningsnämnden bifalla ansökan i de delar som omfattar resekostnader och kurslitteratur till en kostnad om kronor Agneta Malm Verksamhetsomrädeschef Barn och Skola

47 Hej! 0 bf.017:, os't~ ' _,, _,-_,- Ansökan till stiftelsen Landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Brown minnesfond ~ 0 ~ J Jag heter Sven Kal kan, bor i Osby och studerar till civilingenjör i maskinteknik vid Lunds tekniska högskola (första året}. Tidigare har jag gått på Naturbruksgymnasiet i Osby, inrikting vildmark och äventyr med NVprofil. Detta valde jag för att få så bred utbildning som möjligt utöver de naturvetenskapliga ämnena, framför allt inom ledarskap och friluftsliv. Att gå en så pass varierad utbildning hjälpte mig också att inte bli skoltrött eftersom jag hade roligt på flera olika sätt. Att jag efter detta skulle studera maskinteknik har varit klart för mig sen åttonde klass. Jag har länge varit intresserad av mekanik och maskiner, fordon och motorer i synnerhet. Jag har ganska mycket praktisk erfarenhet av ämnet och detta har lett mig till stor nyfikenhet inom de teoretiska delarna också. När jag var 13 började jag läsa enklare teori om motordesign och detta har såklart blivit mer och mer avancerat med tiden. Samtidigt började jag meka med mopeder och det övergick till motorcyklar. Nu är det till viss del mina kunskaper i matte och fysik som sätter stopp för vidare förståelse i ämnet. Mitt intresse för matte och fysik smälter samman bra med mitt motorintresse och mitt mål är att designa förbränningsmotorer i framtiden och jobba på en firma som producerar fordon med hög prestanda, t.ex svenska Königsegg eller Ducati i Italien. Jag har även planer på att doktorera inom ämnet efter min examen, dels för att stärka min plats på arbetsmarknaden men mest för att det skulle kännas tillfredsställande att jobba på så hög nivå som möjligt och kunna så mycket som möjligt om ämnet som jag brinner för. Jag har även haft andra intressen. Efter att ha tränat simning i 10 år lade jag för 1,5 år sedan av med det eftersom tiden inte räckte till. Jag började gymma på skolan eftersom där fanns tillgång till kostnadsfritt gym. Jag har även under 2 års tid varit aktiv i ungdomsbrandkåren i Osby, men slutade där ungefär samtidigt som med simningen. Just nu är jag också med i projektet LU-Racing där vi bygger en formula (som formel 1, fast lite mindre) som vi ska tävla med i England och Tyskland i sommar. Vi är ca 30 st medverkande och bilen byggs helt från grunden. De flesta studerar tredje året eller högre, men jag lyckades komma in med hjälp av mina tidigare erfarenheter. Jag lägger timmar i veckan på projektet, utöver den ordinarie tidskrävande skolgången. Många universitet världen över deltar i tävlingen och syftet är att projektet ska drivas som ett företag så att man får "arbetslivserfarenhet" innan man börjat jobba. Man lär sig väldigt mycket och det roliga är att man direkt kan tillämpa det man precis lärt sig i skolan. Jag söker stipendium för ett antal saker. 6 mån gym kort på aktivcenter i Osby kr+ 99 kr årlig medlemsavgift+ 150 kr inskrivning= 2219 kr Källa: En surfplatta som underlättar hantering av anteckningar från föreläsning och även för att enkelt kunna läsa litteratur som finns tillgänglig som pdf. T.ex Apple ipad Air 32 Gb = 4989 kr Källa:

48 En telefon. Den används i utbildningen för att t.ex kolla schemat, dokumentera formulaprojektet, maila osv. Samsung Galaxy S kr (nyligen inhandlad) Pendelkort till skolan kostar 805 kr/mån. 10 mån x 805 kr= 8050 kr Källa: Studielitteratur för läsåret. Per Holm, Objektorienterad programmering och Java, 392 kr Peter Hallberg, CAD och produktutveckling Creo 2.0, Del 1, 449 kr Jonas Månsson, Patrik Nordbeck, Flerdimensionell analys faktabok, 406 kr Jonas Månsson, Patrik Nordbeck, Flerdimensionell analys övningsbok, 210 kr Göran Jönsson, Våglära och optik, 369 kr Totalt: 1826 kr Källa: Mina föräldrar vill också att jag betalar hem eftersom jag bor hemma trots att jag är så pass gammal. Vi har kommit överrens om att 1000 kr /mån är rimligt och jag behöver bara betala de månader jag får studiebidrag. Totalt 10 mån x 1000 kr= kr Totalt blir det kr. Jag är medveten om att det är mycket pengar och jag vet inte i vilken storleksordning era stipendier är normalt sett, men allt stöd är självklart välkommet även om det inte blir för allt jag har sökt. Jag bifogar slutbetyg från gymnasiet, antagningsbesked, ett APU-intyg, personbevis och även en tidningsartikel från tävlingen teknikåttan när jag gick i åttan. Sven Kalkan Solhemsgatan Osby Swedbank Clearingnr: Konto nr: Tel:

49 Skola och huvudman Naturbruksgymnasiet Osby Osby kommun SLUTBETYG Sida nr {antal sidor).j\nttl bdagor I (2) j Gymnasieskolan Dalum för utfa.r<lan<le Personni;nuncr _ Natu rbru~sprograi:rirruat~ NV P:-=-ro:::cf"-il ~;~uunet.s: ornfat_u_iin_g_i_po_iin_g_en-li-gt-: p-o-ä1-1g_p_1"'_' L.1-~~-~--e?.i> studieplan Progran1mets ornfau.ning Utökat program. r. ~;ojeklarllete KemiB tsmiljö och säkerhet Projekt och företagande I Säkerhet. riskanalys Ekol0gi Kretslopp Mikröbiologi och genetik Växt- och djurliv Datorkunskap Engelska A Engelska B Engelska c Estetisk verksamhet Fysik A Fysik B ldrotl och hälsa A Dykning Avancerad dykning,dykräddning samt underv.fotogralering KemiA Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Matematik diskret Basmaskin körning Arbets I iv naturbruk Naturkunskap A Aelig1onskunskap A Samhällskunskap A SvenskaA Svenska B Friluftsteknik i sommarmiljö Studievägskod 3NP fk:yg: lg ft;::ke g.odkono. G (Godk:mt). VG (Väl godk:mo. MVG{My>:~! 1.ä: go<lbnt) KoJer: LK flokal k~) F.U.R u. ~~=~- - == ~;;;j -.. ~-B~;;;- Poäng Koder Övrigaupplysningar IAAL1201! MVG 50!AAL1202 MVG 50 AAL1502 MVG 50 LK MVG I 50 Bl1205 MVG MVG. 50 Bl 1208 MVG 50 DAA 1201 MVG 50 EN1201 MVG 100 EN1202 MVG 100 EN1203 MVG 100 u ESV1201 I FY1201 I, MVG 50 MVG 100 FY1202 MVG 150 IDH1201 MVG 100 'IDH1511 MVG 100 U,LK! IDH1514 MVG 100 U,LK I i KE1201 MVG KE1202 VG 100 u MA1201 MVG 100 MA1202 MVG 50 MA1203 MVG 1()0 MA1204 i MVG 100 MA1205 MVG 50 MA1207 MVG 50 NABT1201 MVG 50 NAM1201 MVG 100 NK 1201 MVG 50 RE1201 G 50 : SH1201 MVG 100 SV1201 MVG 100 SV1202 MVG l-tu_a_1_1so_5--j._m_v_g_. 20()_E U Kursen ha' i enughet med 5 kap. 22 gyf Lokala kursers innehåll och omfattning, se bilaga. sfutlörts utöver det fullständiga programmet. Rektor ' '' Lars Unne

Namndsekreterare Eva Nilsson. Ingmar Bernthsson Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 16 maj 2014, kl 08:00

Namndsekreterare Eva Nilsson. Ingmar Bernthsson Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 16 maj 2014, kl 08:00 1(15) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Britta-Lena Ljungman (MP) Rose-Marie

Läs mer

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare 1(10) Plats och tid Klockarskogsskolan, biblioteket klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson, ordförande Ingmar Bernthsson, vice ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) (tjänstgör för Pontus Plantman)

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(1) Datum

OSBY KALLELSE 1(1) Datum OSBY KALLELSE 1(1) Datum KOMMUN 2016-01-19 Barn- och skolnämndens arbetsutskott Tid: tisdag den 26 januari 2016, klockan 08:30 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum 3 OBS! Platsen Ärende 1. Upprop och protokollets

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 klockan 13.00-15.20 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S) Övriga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Utbildningsnämndens (10) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan

Utbildningsnämndens (10) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan Utbildningsnämndens 2011-11-29 1 (10) Plats och tid Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), 94-100 Pontus Plantman (M) Rose-Marie

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(24)

OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(24) OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(24) KO M M U N Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 08:30 Ajournering for fika klockan 9:20-9:50 Besiutande Daniel Landin (S), Ordforande Lars-Anton Ivarsson (M),

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-18 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-01-24 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut 2006-02-15 2 1 Dnr 06/BUN47 611 Uppföljning av läs- och skrivundersökning år 3 och 8 under 2005, information Göran Hedström, produktionschef informerade nämnden om uppföljningen av läs- och skrivundersökning

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Utbildningsnämndens 2011-09-06 1 (11) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 6 september 2011 klockan 13.00-16.10

Utbildningsnämndens 2011-09-06 1 (11) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 6 september 2011 klockan 13.00-16.10 Utbildningsnämndens 2011-09-06 1 (11) Plats och tid Osby, tisdagen den 6 september 2011 klockan 13.00-16.10 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande 71-73, 76 Ingmar Bernthsson (S), ordförande 74-75,

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

2015-02-10. Naringslivscenter i Osby Klockan 09:00-16:20 Ajournering for fika kl. 9:40-10:05 och kl. 14:30-14:50 Ajournering for lunch kl.

2015-02-10. Naringslivscenter i Osby Klockan 09:00-16:20 Ajournering for fika kl. 9:40-10:05 och kl. 14:30-14:50 Ajournering for lunch kl. OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Beslutande Naringslivscenter i Osby Klockan 09:00-16:20 Ajournering for fika kl. 9:40-10:05 och kl. 14:30-14:50 Ajournering for lunch kl. 12:00-13:15

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet.

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet. VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L3-L2-O3 1r (40) 5 2ss Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-02-25

KALLELSE. Datum 2014-02-25 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-02-25 1(1) Utbildningsnamndens arbetsutskott Tid: tisdag den 11 mars 2014 klockan 13.30 Plats: Naringslivscenter i Osby Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande av

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011 Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Fredag 9 september 2011 Vad granskar Skolinspektionen? Regelbunden tillsyn Måluppfyllelse och resultat Ledning och utveckling av

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-06-13 Kristianstads Montessoriskola Rektom vid Kristianstads Montessoriskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kristianstads Montessoriskola i Kristianstads

Läs mer

Riktiga betyg är bättre än höga betyg förslag till omprövning av betyg

Riktiga betyg är bättre än höga betyg förslag till omprövning av betyg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-02-24 Handläggare: Christina Lenander Telefon: 08-508 33 001 Till Utbildningsnämnden 2011-03-17 Riktiga betyg är bättre än höga betyg förslag till

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S)

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S) l - l BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (12) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-05-12 Klockan 18.00-18.40 Sammanträdesrum

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.20 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-30 SID 1 (1) KS/2016:268 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen Sammanfattning Rubricerad

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

~"'" - KOMMUNSTRYRELSENS AU

~' - KOMMUNSTRYRELSENS AU ' -z Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN 2015-02-03 Sida 26 (29) ~"'" - KOMMUNSTRYRELSENS AU 33 Dnr 334/14 Svar på motion om fortsatt fortbildning av Matematiklyftet för andra och tredje

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17:50 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:9299 Eda kommun Kommun@eda.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gunnarsbyskolan i Eda kommun 2 (6) Dnr 43-2015:9299 Tillsyn i Gunnarsbyskolan grundsärskola har genomfört tillsyn av Eda

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola fin Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2015:4260 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för grundskola efter bastillsyn i Möllebackskolan belägen i

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Stefan Krisping Org.nr. 611106-3951 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Helsingborgs Sportgymnasium belägen i Helsingborg kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsnämnden (11) Osby, tisdagen den 13 december 2011 klockan

Utbildningsnämnden (11) Osby, tisdagen den 13 december 2011 klockan Utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (11) Plats och tid Osby, tisdagen den 13 december 2011 klockan 13.00-15.45 ande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2015-03-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 12 Sida 1 av 12 Tid och plats Onsdagen den 18 mars kl. 18.30-20.45 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Ann-Sofie Fridehjelm

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Sammanträdesdatum Lena Ohlsson (M), vice ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer Håkan Nilsson

Sammanträdesdatum Lena Ohlsson (M), vice ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer Håkan Nilsson 1 1 (1) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid 2017-12-19 Rådhus Skåne, rum 108 08:30-09:30 Ulrika Tollgren (S), ordförande Magnus Åkesson (L) Lena Ohlsson (M), vice ordförande Annelie

Läs mer

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 15(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 127 Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer