En skola på väg. Utmaningar inför framtiden Bertil Östberg. Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En skola på väg. Utmaningar inför framtiden Bertil Östberg. Utbildningsdepartementet 2007-10-11. Utbildningsdepartementet"

Transkript

1 En skola på väg Utmaningar inför framtiden Bertil Östberg

2 Hittills Vi har påbörjat arbetet med praktiskt taget alla punkter i alliansens 143-punktsprogram (mycket hamnar i skollagsarbetet) Fokus på direktiv till utredningar Några enklare propositioner som fanns i byrålådan eller gick att ta fram snabbt

3 Förskolan

4 Detta vill vi med förskolan! Mer pedagogiska inslag Allmän förskola från 3 års ålder Barnomsorgspeng valfrihet för föräldrarna! Regeringen återkommer till riksdagen med en samlad plan för förskolans utveckling

5 Ökat pedagogiskt uppdrag i förskolan Översyn av läroplanen tydligare mål uppmärksamma barns språkutveckling Pedagogisk dokumentation Förskolechefer ska finnas Förskollärare i varje förskola med övergripande pedagogiskt ansvar Förskollärarutbildning med egen identitet

6 Barnomsorgspeng Etableringsfrihet för familjedaghem, flerfamiljssystem mm Barnomsorgspeng för köp av fristående förskoleverksamhet och i andra kommuner Dela pengen mellan allmän förskola och annan barnomsorg Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär

7 Grundskolan -nuläge -åtgärder

8 Internationella och svenska kunskapsmätningar Sverige sjunker i jämförelser i Matematik Naturvetenskap Läs- och skrivförmåga 25% i grundskolan är inte godkända i alla ämnen Var tionde är inte behörig att börja gymnasieskolan

9 Mattekunskap i utförsbacke Sjuorna räknade bättre 1995 än vad åttorna gjorde Elever i sjuan 1995 Elever i åttan 2003 Resultat på TIMSS-matematikprovet

10 och hur ska vi få barnen att läsa bättre? Eleverna i trean läser sämre Resultat på PIRLS-läsprov

11 Vem kan lära sig något i kaos? Stora ordningsproblem i den svenska skolan 100% 92% 75% 70% 70% 50% 25% 42% 29% 23% Sverige Övriga länder 0% Sen ankomst Ogiltig frånvaro Skolk från enstaka lektioner Rektors bedömning av hur ofta olika elevbeteenden förekommer på skolan varje dag eller varje vecka. Källa: Timss

12 33,1 33,0 32,9 32,7 32,7 32,7 32,2 31,6 31,1 30,6 Svenska elever pluggar minst i västvärlden läxläsning+undervisningstid 50 48,5 46, ,7 42, ,2 39,3 37,8 37, ,4 34,2 34,2 34, ,7 29,6 29,0 28,4 27, Korea Turkiet Mexico Grekland Italien Irland Spanien Ungern Belgien Österrike Luxemburg Slovakien Frankrike Kanada Island USA Australien Portugal Japan Nya Zeeland Tyskland Schweiz Tjeckien Finland Danmark Norge Sverige T i mmar i skol an, extr al ekti oner och stödunder visni ng samt ti mmar med läxläsning, pr i vatl är ar e, l ektioner utanf ör skolan och andr a studier Käl la: OECD, Educati on at a glance

13 Diagram 5.3 Andel elever som ej nått målen i ett eller flera ämnen uppdelat på etnisk bakgrund och kön år 2005/06 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Flickor svensk bakgrund Pojkar svensk bakgrund Flickor utländsk bakgrund Pojkar utländsk bakgrund

14 Diagram 5.4 Andel elever behöriga till gymnasieskolan 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 89,0 88,0 87,0 86,0 85,0 Flickor Pojkar 84,0 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

15 Allt fler obehöriga lärare en fördubbling på tio år 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 18,1% 8,3% 1995/ /06 Andel obehöriga lärare i grundskolan och gymnasiet

16 Läsa, skriva, räkna Att lära barnen att läsa, skriva, räkna är skolans huvuduppgift! Fortbildning av lärare med fokus på läsa, skriva Mål och nationella prov åk 3 i svenska och matte (vt 09) 900 mnkr i särskild läsa-skriva-räkna-satsning Stöd till barn med särskilda behov genom en ny speciallärarutbildning från 2008 Ny lärarutbildning

17 Ökad trygghet och arbetsro i skolan! Ökade och tydligare befogenheter för lärare Myndigheten för Skolutveckling har fått 40 miljoner kronor (4 år) för att sprida och implementera forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning Som en yttersta åtgärd får mobbare flyttas till en annan skola Omhänderta störande föremål

18 Fler och tidigare betyg! Nytt betygssystem med fem godkända steg och ett-två icke godkända Införs Betyg från årskurs 6

19 Fler steg ger bättre incitament att anstränga sig extra i skolan och ger både föräldrar och elever bättre information

20 Färre och tydligare mål Färre, enklare och tydligare mål prop i vår Ny läroplan och nya kursplaner i grundskolan Mål i åk 3 i sv och ma Obligatoriska kontrollstationer (3 st) för att stödja elevernas utveckling mot målen

21 Bättre information Förbättrad information till föräldrarna genom att förbudet mot betygsliknande omdömen hävs Ordning Skolk

22 Fristående skolor Friskolor får samma villkor som kommunala skolor Rätt att överklaga skolpengens storlek Översyn av tillståndsprocessen

23 Bättre kontroll av skolor Fördubbling av resurserna till skolinspektionen Inspektionerna fokuseras på skolans kunskapsuppdrag Utreds f n

24 Översyn av myndigheterna Myndigheten för skolutveckling och Centrum för flexibelt lärande upphör som egna myndigheter och deras kärnuppgifter överförs till skolverket Egen myndighet för skolinspektion? En samlad myndighet för drift av specialskolor samt råd och stöd till vissa grupper av funktionshindrade

25 Ny skollag införs 2010 Vuxenutbildningen regleras i skollagen Lärarnas befogenheter ökar och förtydligas Fristående skolors rättssäkerhet stärks Behörighetsreglerna för läraryrket stramas upp Lärarauktorisation i någon form införs

26 Gymnasieskolan - vårt största krisområde

27 Problem med gymnasieskolan Alltför många avbryter sina gymnasiestudier Gymnasieskolan förbereder dåligt för högskolestudier Gymnasieskolan erbjuder inte en tillräckligt bra yrkesutbildning Resultatet är en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet. Matchningen fungerar inte.

28 Andel elever som inte nått programmets mål inom tre år 50% 44,8% 43,7% 45% 41,2% 40,9% 40,1% 40,0% 40% 38,3% 36,5% 35,2% 35,1% 34,1% 35% 31,6% 29,1% 30% 27,6% 25% 20% 15 % 10 % 5% 0% Industri Fordon Barn- och fritid Handels- o. adm. H otell- o. rest. El Omvårdnad Medie Livsmedel Energi Naturbruk Estetiska Hantverk Bygg Nybör jar e Pr ogr ammets mål def inier as som lägst betyget Godkänd på mi nst 90 pr ocent av pr ogr ammets kur ser. Källa: Skolver ket

29 Andel elever som inte nått programmets mål inom tre år 40% 37,4% 35% 30% 25% 25,9% 20% 15% 10% 5% 0% Studieförberedande program Yrkesförberedande program Andel nybör jar e 2003 med slutbetyg och lägst betyget Godkänd på kur ser som omf attar minst 90 pr ocent av de gymnasiepoäng som kr ävs f ör ett f ullständigt pr ogr am inom tr e år Källa: Skolverket

30 Avhoppen från gymnasiet slår rekord 40% 36% 35% 31% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel tjugoåringar som lämnat gymnasiet utan att ha nått målet för utbildningen

31 Allt fler saknar gymnasieutbildning - var tredje 20-åring har inte klarat gymnasiet 40% 30% 31% 36% 20% 10% 0% Andel 20-åringar utan grundläggande högskolebehörighet (Källa: Skolverket)

32 IV är gymnasiets största program IV SP / / / / / / / / / /07 Ant al elever på samhällsvet enskapligt progam och på individuella program (Källa: Skolverket)

33 Allt färre läser fördjupningskurser i språk 35% 30% 32,3% Bas: Gymnasieelever som läst sex år totalt (inkl högstadiet) 25% 20% 15% 15,6% 10% 5% 0% Källa: Skolverket

34 Färre än en av tio läser tyska (steg 4) år 1997 var det var fjärde elev Steg 4 / B-språk kurs B Totalt Tyska Franska Spanska

35 Många manliga yrkesprogram leder till jobb - andra ut i arbetslöshet LO:s index för abetsmarknadsframgång för elever från olika program Fordon Bygg Hotell och restaurang Omvårdnad Media Barn och fritid

36 Ändrade regler för tillträde till högre utbildning förändrar gymnasiet nu! Det måste löna sig att fördjupa sig, extra meritpoäng för fördjupning i bl a språk och matematik Utbildningssystemet ska inte missgynna dem som vill gå till högre studier i unga år! Inga arbetslivspoäng om man söker med högskoleprov Krav på godkänt i svenska, engelska och matematik för att gå på högskolan.

37 Meritpoäng Totalt max 2,5 poäng. Endast kurser utöver behörighetskrav räknas. 1. Meritkurser i moderna språk 0,5 poäng för språk steg 3 + 0,5 p för språk steg Meritkurser i ytterligare moderna språk Om meritpoäng enligt punkten 1 har utdelats, utgår 0,5 för ytterligare fördjupning eller steg Meritkurser i engelska 0,5 p för Engelska B och 0,5 p för Engelska C. 4. Meritkurser i matematik 0,5 p för ytterligare en nivå i matematik + 0,5 p för ytterligare en kurs 5. Meritkurser som avser områdeskurser En 0,5 p för 100 gymnasiepoäng. 0,25 p för 50 gymnasiepoäng. Områdeskurser skall maximalt kunna ge en (1,0) meritpoäng.

38 Snart kommer det nya gymnasiet! April 2008 ska utredaren presentera ett förslag om en ny gymnasieskola. Direktiven utgår från ett tredelat gymnasium Gymnasieexamen med högskolebehörighet Yrkesexamen Lärlingsexamen Eleverna på yrkes- och lärlingsprogrammen kan välja att också läsa in högskolebehörighet!

39 Studieförberedande Vilka nationella program och inriktningar ska finnas Ökad möjlighet att läsa kurser som är relevanta, uppmuntra till fördjupning Högre behörighetskrav för att tas in

40 Uppgradera yrkesutbildningarna! Mer tid för yrkesämnen Kärnämnena blir än mer yrkesanpassade än idag Nationella program och inriktningar som tillgodoser olika branschers och yrkesområdens utbildningsbehov De som väljer att inte läsa in högskolebehörighet under gymnasietiden ska ha rätt att läsa in det som vuxen!

41 Lärlingsutbildning Vilka yrkesförberedande program ska erbjudas som lärlingsutbildning? Andra lärlingsutbildningar som inte omfattas av yrkesförberedande program. I vissa fall längre än 3 år? Ekonomisk ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingar? Huvuddelen av utbildningen på arbetsplats

42 Betyg i gymnasiet Fem godkända och två underkända Tre alternativ som alla bygger på kursbetyg: 1. Varje kurs ingår i slutbetyget 2. Slutbetyget motsvarar betyget på sista kursen 3. Slutbetyget är en sammanvägning av de olika kursbetygen Hur ska likvärdigheten kunna uppnås genom t ex nationella prov?

43 Utredaren ska också fundera på Riksrekrytering Utvidgad frisök (prop läggs i år om frisök) Flexibel skolstart Lektorer i gymnasieskolan Behovet av lokala inriktningar, specialutformade program och lokala kurser

44 Yrkeslärare Många obehöriga Hur säkerställa tillräcklig yrkeskompetens? Hur ordna den pedagogiska utbildningen?

45 Lärlingsutbildning från ht 2008 Sökbar variant inom yrkesprogrammen Minst halva utbildningstiden på en arbetsplats Möjlighet att reducera tiden för kärnämnen (dock minst 500 gymnasiepoäng) Rättighet att läsa in högskolebehörighet antingen på gymnasiet eller på komvux Anställning blir tillåten

46 Lärlingsutbildning från ht 2008 Företag som upplåter lärlingsplatser får ersättning från kommunen Kommunen får kronor per lärlingsplats i ersättning från staten Lärlingsråd med representanter från skola, företag och fackförbund Stor lokal och regional flexibilitet

47 Halvmiljardsatsning i budgeten Sammanlagt satsat 515 miljoner under perioden Ersättning för lärlingsplatser 50 milj 150 milj 250 milj Handledarutbildning 15 milj 25 milj 25 milj

48 Lärarlyftet 3,6 mdkr under 4 år: Fortbildning för lärare Obehöriga lärare Forskarutbildning Specialpedagogik

49 Fortbildning Stärka ämnesteoretisk kompetens och ämnesdidaktisk Längre högskolekurser (en halv eller en termin) Betald tjänstledighet (80 %) Staten står för 70% av kostnaden och kommunen för 30% av lönen under studierna Kommunerna får medel utifrån antalet lärare Skolverket upphandlar kurser från högskolorna Möjligt för enskilda lärare att söka direkt till högskolan

50 Lektorer och rektorer Utredning om behörighet och auktorisation Lektorer åter i svensk skola Rektorsutbildningen fördubblas och blir obligatorisk med tre delar och ger 30 hp: skoljuridisk, myndighetsutövning mål- och resultatstyrd skola ledarskapsutbildning Behörighet för rektorer?

51 Vuxenutbildning

52 En bättre skola innebär Fler har vid 20 års ålder tagit en gymnasieexamen Studieförberedande program förbereder bättre för högskolan och yrkesprogram för arbete Ändrade antagningsregler gör att det är lättare att komma in på högskolan utan att vänta länge (kvotgrupper, högskoleprov). Behovet av att höja betygen minskar Snittåldern för att påbörja högskolestudier sjunker Påverkar behovet av vuxenutbildning

53 Vuxenutbildning i budgetprop. Viktig roll i samhället, en del av det livslånga lärandet Utgångspunkten de vuxnas behov av utbildning, personlig utveckling samt arbetsmarknadens behov. Rätt till gymnasial vuxenutbildning och särvux Fristående vuxenutbildning Yrkeshögskola Validering

54 Några utmaningar Sfi, svenska2 och grundvux Gymnasieutbildning en rättighet Komplettera yrkesexamen/lärlingsexamen för att få högskolebehörighet De som saknar högskolebehörighet Mer yrkesutbildning på komvux Valfrihet och flexibilitet

55 Yrkeshögskola! KY-utbildningar och övriga yrkesutbildningar som idag inte ligger inom den akademiska sfären samlas under ett paraply Förenklar för studenter att hitta utbildningarna nya KY-platser från 2008

56 2009? Nytt betygssystem Ny gymnasieskola Ny läroplan för grundskolan och gymnasiet Ny lärarutbildning Ny skollag Ny fristående vux Ny rätt till gymnasial vux Ny yrkeshögskola Största reformåret sedan 1842

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap Promemoria 2015-09-01 Investeringar i skolan för mer kunskap I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar stora valmöjligheter på arbetsmarknaden medan en dålig skolgång riskerar

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning Statistics Sweden På tal om utbildning Utbildning och forskning 2010 På tal om utbildning 2010 2010 Education in Sweden 2010 Statistics Sweden 2010 Tidigare publicering Fickskolan fr.o.m.1983 Previous

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Den svenska gymnasieskolan

Den svenska gymnasieskolan Den svenska gymnasieskolan - intention och verklighet Föreläsning den 24 september 2012 Lars Nohagen, Cesam Lars Nohagen 1 Föreläsningsserie Mån 24/9: Gymnasieskolan - intension och verklighet Mån 1/10:

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Eva Lindström Ordförande för ESO

Eva Lindström Ordförande för ESO Förord Utbildningspolitiken är ett viktigt medel för att förändra samhället och förverkliga demokratin. Detta uttrycktes redan 1968 av Olof Palme på följande: Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Skolverkets lägesbedömning 2006

Skolverkets lägesbedömning 2006 RAPPORT 288 2006 Skolverkets lägesbedömning 2006 Förskola, skola och vuxenutbildning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadresss:

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

Jobb åt unga. 15 förslag för att bryta massarbetslösheten bland unga. september 2006. www.centerpartiet.se

Jobb åt unga. 15 förslag för att bryta massarbetslösheten bland unga. september 2006. www.centerpartiet.se Jobb åt unga 15 förslag för att bryta massarbetslösheten bland unga september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Ungdomsarbetslösheten är vår tids största misslyckande. Trots att ekonomin går på

Läs mer

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer