Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Verksamhetsplan med budget 2015 Folktandvården

11 1 (26) Innehållsförteckning Inledning... 2 Nuvarande situation och framtida utmaningar... 2 Vision och värdegrund... 4 Syfte... 4 Framgångsfaktorer... 4 Mål... 5 Hållbar utveckling... 5 Tandvård... 7 Hälsofrämjande och förebyggande tandvård... 7 God, säker, jämlik och jämställd tandvård... 9 ehälsa Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Ekonomiskt utgångsläge och utveckling Budget Organisation Uppföljning Bilagor Fullmäktiges uppdrag... 25

12 2 (26) Inledning Nuvarande situation och framtida utmaningar Folktandvården en Hälsoaktör Folktandvården genomsyras av ett hälsoperspektiv. Det gäller i vårt arbete med våra patienter och i arbetet med de populationsinsatser vi gör. Det gäller också gentemot personalen där vi främjar friskvårdsaktiviteter. Tandhälsan Sett i ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts beträffande tandhälsan. I vuxenbefolkningen syns detta framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder som tidigare. Barn har färre karierade och lagade tänder. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer tydligt att dessa framsteg inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder både på individoch populationsnivå då tandhälsan tydligt samvarierar med bland annat socioekonomiska faktorer. Därför måste riktade insatser göras. Frisktandvård Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Vi tror på Frisktandvården ur ett hälsoperspektiv, vilket stöds av aktuell forskning, och vill därför öka antalet Frisktandvårdspatienter. Under året kommer en utökad satsning på Frisktandvården att göras. Befolkningsutveckling Inflyttningen till Örebro är kraftfull. Folktandvården har ökat sitt patientantal. Genom effektivt utnyttjande av resurser har detta varit möjligt. Det är nu angeläget att etablera ytterligare en klinik i staden för att ta emot de nya patienter som vi förväntar oss kommer att söka sig till oss. Rekryteringsläget Det är idag svårt att rekrytera tandsköterskor. Fler utbildningsplatser behövs såväl regionalt som nationellt för att täcka de framtida pensionsavgångarna. I vår region finns en distansutbildning i Lindesberg. Den täcker inte det behov som finns och därför stödjer vi och ställer vår förhoppning till att den tandsköterskeutbildning Folkuniversitetet vill starta i Örebro, godkänns och beviljas medel av Myndigheten för yrkeshögskolan. När det gäller tandhygienister är situationen jämförbar med tandsköterskor, vi ser med allvar på att Karlstads universitet beslutat lägga ner sin utbildning av tandhygienister. När det gäller tandläkare är situationen mer balanserad. Utveckling är viktig för Folktandvården. Detta sker genom en aktiv samverkan mellan klinikerna och vårdrådet. I utvecklingsarbetet ingår även utredning och uppföljning av avvikelser och händelseanalyser. Vi finns representerade i nationella samverkansgrupper angående dessa frågor.

13 3 (26) Nationellt centrum Folktandvården i Örebro läns landsting har ett gott rykte. Vi är ett nationellt odontologiskt centrum som är en av de stora aktörerna i Sverige när det gäller specialistutbildning av tandläkare. Vi har också en stark akademisk anknytning. För att ytterligare stärka vår position krävs ett aktivt samverkansarbete inom såväl vård som utbildning och forskning både regionalt och nationellt. Ambitionen är också att vara väl representerade på den nationella odontologiska arenan gentemot bland annat myndigheter, organisationer och ämnesföreningar. KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Folktandvården har fått förtroendet att bygga upp och driva KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa (KCÄM). KCÄM kommer att vara en resurs för såväl Folktandvården som privattandvården. Utöver det kommer samverkan att sökas med kommunerna i Region Örebro län och hälso- och sjukvården. Genom att vi stärkt vår sjukhustandvård har Folktandvården skapat ytterligare försättningar för ett väl fungerande KCÄM. Ekonomi En stabil ekonomi är grunden för en stabil verksamhet. Knappt 60 % av Folktandvårdens intäkter kommer från patientavgifter, resterande del finansieras av ersättningar för utförda uppdrag enligt överenskommelsen med Region Örebro län. Med noggrann planering och uppföljning har Folktandvården de senaste 6 åren drivit sin verksamhet med ett positivt resultat, det är en förutsättning för en stabil verksamhet.

14 4 (26) Vision och värdegrund Region Örebro län har följande vision: Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Visionen är utgångspunkten för all verksamhet. Denna vision antogs enhälligt av landstingsfullmäktige i november Vision och värdegrund kommer att omarbetas under 2015 i samband med genomförd regionbildning. Region Örebro läns värdegrund utgår från visionen och lyder: Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. Region Örebro läns vision och värdegrund anvisar Region Örebro läns inriktning, men också hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till medborgarna. För Folktandvården betyder detta: Varje medarbetare skall i varje möte guidas av en för Folktandvården gemensam värdegrund, utgående från varje människas lika värde och varje människas unika förutsättningar. Syfte Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor. Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet. Framgångsfaktorer Rätt kompetens Hög kvalitet Gemensam värdegrund

15 5 (26) Mål Hållbar utveckling Den regionala utvecklingspolitiken har hållbar utveckling som övergripande mål. Ytterligare beskrivning finns i fullmäktiges verksamhetsplan. Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är: "en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" En socialt hållbar utveckling innebär stabila sociala förhållanden med social rättvisa och kvinnors och mäns hälsa i centrum och inbegriper bland annat demokrati, etik, folkhälsa, sysselsättning, jämställdhet, integration, mångfald, barnkonventionen, HBT-frågor och delaktighet. Med ekologisk hållbar utveckling menas en utveckling där vi förvaltar, nyttjar och skapar de natur- och kulturmiljöresurser som innebär en långsiktigt god livsmiljö och hälsa. Perspektivet innefattar till exempel kretslopp och effektiv användning av ändliga resurser, miljö, energi, avfall och restprodukter, matproduktion med flera frågor. Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling syftar till stabilitet, hållbarhet och mobilisering av samhällets ekonomiska potential. Ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Figur. Modell av hållbar utveckling. Den långsiktiga utmaningen är att perspektiven mer och mer överlappar varandra, det vill säga det röda fältet (som symboliserar hållbar utveckling) blir större och större. Hållbar utveckling uppstår sålunda i överlappningen mellan de tre dimensionerna.

16 6 (26) Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning ger fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård i uppdrag att: Komplettera den genomförda utredningen om den mobila enhetens användbarhet med konkreta förslag till andra insatser. Bevaka de dentala materialens eventuella påverkan på människors hälsa och den omgivande miljön Folktandvårdens mål Folktandvården bedriver under 2015 ett systematiskt arbete för att genomföra Region Örebro läns Miljö- och hållbarhetsplan Indikator: Genomförda miljöronder o Mått: Antal genomförda miljöronder fördelat på arbetsplatser Aktiviteter: Inför miljöronder. (Ekologi) Utreda avstängning av datorer på semester stängda kliniker. (Ekologi, Ekonomi ) Utöka kollektivt resande med Företagskort. (Ekologi) Fortsatt arbete med Region Örebro läns avvecklings utfasningslista. (Ekologi) Kartlägga och förbättra avfall och återvinningsarbetet på enheterna. (Ekologi) Minskad användning av engångsmaterial. (Ekonomi, Ekologi) Arbete med gemensamma riktlinjer bidra till att vården kan bedrivas jämlikt och jämställt i hela länet. (Social) Folktandvården skall i sitt arbete och beslutsfattande beakta Barnkonventionens artiklar, där så är möjligt. (Social) KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa (KCÄM) skall fortsätta verka för en spridning av kunskap kring äldres munhälsa, speciellt gruppen sköra äldre. (Social) Skapa ökade möjligheter till videokonferens i stället för fysiska möten. (Ekonomi, Ekologi)

17 7 (26) Tandvård Hälsofrämjande och förebyggande tandvård Tandvården har en lång tradition som kunskapsbärare för det hälsofrämjande arbetet i samhället. Detta sker genom närvaro på skolor och förskolor och genom uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade. Övergripande mål Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Inriktningsmål Tandvården är hälsofrämjande och förebyggande (fullmäktiges mål nr9) Vården har en stark förebyggande profil. Folktandvården arbetar såväl hälsofrämjande som förebyggande med en tydlig inriktning mot de länets socioekonomiskt svaga områden. Folktandvården har ett nystartat Kompetenscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) och bedriver all uppsökande verksamhet för stöd till äldre och funktionshindrade i länet. Indikator: Tandvården bidrar med professionell kompetens i hälsofrämjande arbete. o Mått: De samarbetsinsatser som gjorts redovisas i särskild överenskommelse med Folktandvården. Indikator: Den förebyggande tandvården i skolorna ska stärkas, särskilt i områden där behoven är som störst. o Mått: Följs upp och redovisas i särskild överenskommelse med Folktandvården. Indikator: Äldres tandhälsa ska förbättras bland annat med regelbundna munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist. o Mått: Alla patienter över 75 år ska erbjudas ett munhälsosamtal

18 8 (26) Folktandvårdens mål Minska ojämlikheten i munhälsa Indikator: Minskad karies i socioekonomiskat svaga områden o Mått: DS (nytillkommen karies) i socioekonomiskat svaga områden Indikator: Ökat antal Frisktandvårdspatienter på lång och kort sikt o Mått: Andelen Frisktandvårdspatienter har ökat med 5 % till 31/ Andelen Frisktandvårdspatienter om 3 år, utgör 35 % av totala andelen revisionspatienter Aktiviteter: Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskat svaga områden Förebyggande arbete i skolorna i socioekonomiskat svaga områden Ta fram ett erbjudande om hälsopedagogiska samtal för alla 75+ Inrättande av en centraliserad Frisktandvårdsadministration Kick-off aktivitet för nystart Frisktandvården Intensifierad marknadsföring av Frisktandvården Regelbunden överföring av uppföljningsinformation mellan verksamhetsstöd och allmäntandvård avseende Frisktandvården Utöka Glada Tanden Utöka Viva Tanden-filialer All Folktandvårdens personal har kunskap om och arbetar enligt nationella riktlinjer för beteendepåverkan avseende Munhygien/Fluor/Tobak/Kostvanor Indikator: Genomförda kompetenshöjande insatser avseende beteendepåverkan o Mått: Antal genomförda utbildningar inom beteendepåverkan Aktiviteter: Alla patienter från 12 år ska ha fått frågan om tobaksbruk, samt en registrering i Lifecare Dental Alla behandlare skall ge information om positiva effekter av rökstopp inför operativa ingrepp Ta fram gemensamma riktlinjer/rutiner för rökfria operationer Alla tandhygienister har kompetens att arbeta med hälsopedagoiska samtal på någon nivå Länets innevånare ska informeras om fluorets positiva tandhälsoeffekter Utdata beträffande PROM-frågan tas fram och presenteras

19 9 (26) Utveckla alla tre områden som KCÄM ska arbeta med Indikator: Vinnovaprojektet genomförs enligt plan o Mått: Redovisning enligt Vinnovaplanen Aktiviteter: Utveckla kontaktnät med professionen, länsinnevånare och hälso-och sjukvård Utbildningar av tandvårdsprofessionen Implementera användningen av Geriowebb på kliniknivå Genomföra träffar med pensionärs- och anhöriggrupper Starta samverkansprojekt med primärvård/omsorg avseende sköra äldre Skapa rutiner för att fånga sköra äldre som glider ur tandvården Ta fram ett material om munhälsosamtal till 75+ Erbjuda munhälsosamtal för patienter över 75 år, i samverkan med andra hälsoaktörer. God, säker, jämlik och jämställd tandvård God tandvård är hälsofrämjande, kunskapsbaserad, säker, jämlik, jämställd, effektiv, patientfokuserad och ges till individen i rimlig tid. Detta ger patienten rätt att ställa krav på att Folktandvården bedrivs med bästa tillgängliga kunskap som grund, samt att vården inte har olika kvalitet för män och kvinnor eller är av olika kvalitet i olika delar av länet. Övergripande mål Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd Inriktningsmål Tandvården är patientsäker (fullmäktiges mål nr 10) Genom att fastställa gemensamma kunskapsbaserade riktlinjer för vården, orsaksutreda avvikelser, göra riskanalyser och ständigt kvalitetsutveckla vården med hjälp av resultaten kan Folktandvården systematiskt eliminera de faktorer som påverkar patientsäkerheten negativt Indikator: Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens. o Mått: Folktandvården redovisar antalet nya och reviderade riktlinjer som tillkommit under året. Indikator: Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna. o Mått: Antalet rapporterade avvikelser, händelseanalyser och Lex Maria-rapporter som handlagds under året redovisas. Folktandvården redogör för hur dessa spridits i verksamheten.

20 10 (26) Folktandvårdens mål Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens Indikator: Väl förankrade riktlinjer som passerat kritisk granskning. o Mått: Antal nya riktlinjer. Aktiviteter: Fortsatt implementering av nationella riktlinjer inom alla tillgängliga ämnesområden Förbättra vårdprocesserna utgående från rapporterade avvikelser Introducera nya medarbetare i Folktandvårdens ledningssystem Medvetandegöra aktuella riktlinjer och rutiner för alla medarbetare, genom regelbundna uppdateringar Skapa projekt eller rutiner för att värdera följsamhet till riktlinjer Tandvården är patientfokuserad (fullmäktiges mål nr11) Folktandvården ska bedriva tandvård med patientens fokus, detta innebär att patienten är med och påverkar vårdens innehåll och valet av behandling. Det kräver att patienten är välinformerad om vilka val som kan göras och vilka konsekvenser de olika valen kan förväntas ha. Det innebär vidare att patienten ges möjlighet att ge sin syn på vårdens resultat och personalens bemötande. Varje individ får på så sätt en individuellt anpassad vård och ett individuellt anpassat omhändertagande Indikator: Folktandvårdens patienter ska uppleva sig personligt mottagna och att hänsyn tagits till deras önskemål kring behandlingen. o Mått: Goda resultat i patientenkäter. Mål:100 % av Folktandvårdens patienter ska uppleva sig väl omhändertagna. Folktandvården redovisar resultaten av de enkäter till patienter som genomförts under året. Aktiviteter: Förbättra telefontillgängligheten Starta ett projekt med läsplattor i väntrum för frågor till patienterna om vården Informera och göra alla patienter delaktiga i sin vård I de fall där det är möjligt ska patienten ha alternativa förslag på behandling Skapa arena för medborgarna att delta aktivt i Folktandvårdens förbättringsarbete Inspirationsutbildning till personal i bemötande

21 11 (26) Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet (fullmäktiges mål nr12) Folktandvården vårdprocesser ska präglas av kompetens och effektivitet. Det innebär att vårdens resurser används på ett sådant sätt att varje individ får de insatser denne har behov av en behandlare med rätt kompetens. Folktandvården har ett systematiskt sätt att följa vårdens effektivitet och kvalitet samt att åtgärda kvalitetsbrister. Indikator: Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter o Mått: Antal kartlagda och effektiviserade processer. Minst fyra av Folktandvårdens viktigaste vårdprocesser ska finnas kartlagda. Folktandvårdens mål Adekvat personalbemanning utifrån uppdraget gentemot länsinvånarna Indikator: Rätt kompetens för klinikens patientåtagande. o Mått: Antal kompetensinventerade kliniker. Aktiviteter: Folktandvården bidrar i uppstart och drift av Tandsköterskeutbildning i Örebro Starta införande av nya riktlinjer för undersökningsprocesserna i ATV Implementering av uppdaterade processerna för karies- och parodbehandling Påbörja ortodontiprocessen och urvalskriterier/kalibrering för ortodontikonsultationerna Strategisk rekryterings plan tas fram Fortsatt arbete med kunskapsstyrning från vårdrådet i dialog med verksamheten Fortsatt implementering av Kaizenmetodiken enligt plan Tandvården bedrivs effektivt Förvaltningens indikator: Riskgrupperade patienter. o Mått: Antal riskgrupperade patienter. Aktiviteter: Alla patienter ska vara rätt riskgrupperade med korrekt recallvärde enligt riktlinjer

22 12 (26) Tandvården är jämlik och jämställd (fullmäktiges mål nr13) Varje patient skall ha en individuell behandlingsplan utgående från det individens behov grundat på undersökningsstatus och patientens medbestämmande. Indikator: Genom en individuell riskbedömning av varje patient kan vårdinsatsen individanpassas. o Mått: Andel riskgrupperade patienter av totala antalet patienter. Mål: 100 % av Folktandvårdens patienter är riskgrupperade. Indikator: Andelen riskgrupperade patienter fördelade på kön. o Mått: Fördelningen av andelen riskgrupperade patienter mellan män och kvinnor. Aktiviteter: Introduktion och implementering av nya Risk i Lifecare Dental Öka tillgängligheten för sjukhustandvård i hela länet Rekrytera ny tandläkare till KCÄM Söka förbättrad samverkan med asylmottagningar, kommuner och vårdboende Tandvården är tillgänglig (fullmäktiges mål nr 14) Alla människor har lika värde och har samma rätt till en tandvård med samma individanpassade innehåll oberoende av vistelseort, kön, ålder eller sexuell läggning Indikator: Tillgängligheten till vården ska vara fortsatt god. o Mått: Väntetider per specialitet och antal patienter i kö per specialitet. Mål: Inga väntetider, överstigande 3 månader, för nya patienter eller revisonspatienter i allmäntandvården. Ingen väntetid överstigande 3 månader, för högprioriterade patienter inom specialisttandvården. Folktandvårdens mål 90 % av externa inkommande samtal ska besvaras inom 5 min Indikator: Svarstid för externa samtal o Mått: Antal besvarade samtal inom 5 min Aktiviteter: Renodla uppdrag och förväntningar internt mellan FKC, ATV och STV. Fortsatt arbete med god tillgänglighet på samtliga kliniker/enheter, genom flexibel personalfördelning Uppföljning av telefontillgänglighet, månatligen

23 13 (26) Forskningen och utbildningen är högkvalitativ (fullmäktiges mål nr 15) Folktandvården bedriver forskning som är klinisk och patientnära. För närvarande är fyra av Folktandvårdens medarbetare inskrivna som doktorander. Två av dem vid Örebro universitet. Folktandvården har 11 disputerade medarbetare, varav fyra docenter och 1 professor. De forskningsaktiva disputerade medarbetarna deltar som handledare för andra forskare. Folktandvården bedriver och en återkommande forskningsförberedande utbildning i samarbete med Örebro universitet. Denna utbildning har riksintag men majoriteten av de nuvarande deltagarna är Folktandvården region Örebros medarbetare. Folktandvården är också en av landets största anordnare av specialisttandläkarutbildning med 9 nationellt samfinansierade platser. Folktandvårdens utbildningsplatser är alla godkända av socialstyrelsen Indikator: Folktandvården ska bedriva utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden. o Mått: Folktandvården redovisar antalet specialistutbildningsplatser per specialitet. Indikator: Folktandvården ska bedriva en klinisk patientnära forskning o Mått: Folktandvården redovisar omfattning och inriktning på den forskning som bedrivs. Indikator: Folktandvården ska ha en stabil akademisk kompetens. o Mått: Folktandvården redovisar antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander

24 14 (26) Folktandvårdens mål Folktandvården ska bedriva utbildning inom samtliga odontologiska specialiteter Indikator: Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden o Mått: Folktandvården redovisar antalet specialistutbildningsplatser per specialitet Aktiviteter: Tydliggör styrkorna/ möjligheterna med FTV Region Örebro län Verka för start av ST-utbildning inom bettfysiologi, parodontologi, endodonti Folktandvården ska bedriva en klinisk och patientnära forskning Folktandvården ska ha en stabil vetenskaplig/ akademisk kompetens Indikator: Folktandvården bedriver klinisk patientnära forskning o Mått: Folktandvården redovisar pågående forskningsprojekt Förvaltningens indikator: Folktandvården har ett stabilt antal disputerade medarbetare och doktorander o Mått: Antalet disputerade medarbetare och doktorander redovisas Aktiviteter: Rekrytera forskningsaktiva/ disputerade medarbetare Bereda möjlighet till forskarutbildning för medarbetare inom Folktandvården Utöka samverkan med Örebro universitet Erbjuda en kurs i vetenskaplig orientering för chefer

25 15 (26) ehälsa Utgångsläge och utveckling Folktandvården använder SMS-påminnelser till de patienter som valt att uppge sitt mobiltelefonnummer. Tjänsten med SMS-påminnelser är mycket uppskattad och har inneburit att uteblivandet till Folktandvårdens kliniker har minskat. Sedan 2011 använder Folktandvården den nationella tjänsten Mina vårdkontakter (MVK) som innebär att patienterna kan göra tidsbokning (om- och avbokning för vuxna och ombokning för barn/ungdomar) via webb. Syftet är att förbättra tillgängligheten och att patienterna i större utsträckning än tidigare kan påverka vilka besökstider de får. Folktandvården är också ansluten till Nationell Patientöversikt (NPÖ) som konsument av information. Planen är att Folktandvården ska ansluta också som producent av information till NPÖ under I samband med att den nationella tjänsten inom MVK övergår till plattformen 1177 Vårdguiden, så planerar Folktandvården att utöka tjänsteutbudet när det gäller möjligheter till tidsbokningar på nätet. Folktandvården kommer också att införa en möjlighet till snabb-bokning av tider vilket innebär att patienter som anmält sig till tjänsten erbjuds återbudstider med kort varsel. Övergripande mål Synliga och konkreta förbättringar inom e-hälsa för tre huvudsakliga målgrupper: individerna, personalen och beslutsfattarna. Inriktningsmål (fullmäktiges mål nr 8) Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Indikator: Andel av länsinvånarna som känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. o Mått: Minst 70 procent Indikator: Andel av länsinvånarna som är delaktiga i den egna vården via e-tjänsterna på 1177.se/ Mina vårdkontakter. o Mått: 40 procent Indikator: Andel av berörda vårdverksamheter som finns anslutna till Hitta och jämför vård på 1177.se. o Mått: 100 procent

26 16 (26) Folktandvårdens mål 80 % av Folktandvårdens patienter ska uppfatta att våra externa tjänster är informativa och enkla att använda Aktiviteter: Förbättra tillgängligheten i våra tidböcker för bokning via webben Införa funktionen avboka och omboka tid i 1177 för Specialisttandvården Införa funktion för snabbokning av återbudstider i Allmäntandvården Definiera hur Folktandvården kan utveckla sitt engagemang i tjänsten Nationell Patientöversikt

27 17 (26) Attraktiv arbetsgivare Att rekrytera rätt; rätt personer med rätt kompetens för rätt uppgifter, samt att utveckla och behålla befintliga medarbetare är bland de mest strategiska uppgifterna inom området Attraktiv arbetsgivare. Folktandvården står inför stora pensionsavgångar, samtidigt som det är svårt att rekrytera till vissa yrken (främst tandsköterskor och tandhygienister), då det är många aktörer som konkurrerar om arbetskraften. Detta kräver engagemang i olika evenemang för att locka nya medarbetare till Folktandvården. Att fortlöpande utveckla kompetensen så att den överensstämmer med verksamhetens krav och förutsättningar på individ- och gruppnivå är också en strategisk framgångsfaktor för Folktandvården. Övergripande mål Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv. Inriktningsmål Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll. (fullmäktiges mål nr28) Folktandvården är ett kunskapsföretag där det ges utrymme för kreativitet och problem-lösande. För att bibehålla en utvecklande arbetsmiljö, ett bra arbetsklimat och ett gott rykte som arbetsgivare är det av största vikt för Folktandvården att kunna rekrytera nya kompetenta medarbetare samtidigt som det är viktigt att behålla och utveckla kompetensen. För Folktandvården är det viktigt att varje medarbetare och chef känner sig kompetenta för sina uppgifter och genom bl.a. fortlöpande utveckling av verksamheten och kontinuerlig efterutbildning skapar Folktandvården en konkurrenskraftig organisation.

28 18 (26) Indikator: NMI Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna 2011 och o Mått: 2011: NMI 76, 2013: NMI 76, 2015: målvärde NMI 80 Indikator: AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka o Mått: 2013: AVI 117, 2015: målvärde AVI 120 Indikator: Jämix Jämställdhetsindex ska öka o Mått: 2013: Jämix 122, 2015: målvärde Jämix 125 Indikator: Frisktalet ska bibehållas o Mått: 2013: 80 procent, 2015: målvärde: 80 procent Indikator: Antal oönskade deltider ska minska o Mått: Antal personer med oönskade deltider Folktandvårdens mål Utreda nya förmåner för medarbetarna Medarbetarutbildning införs som del i traineeprogrammet Aktiviteter: Öka NMI-målvärdet 2015 ( % och % - Örebro läns landsting %) genom att fortsätta arbeta med individuella utvecklingsplaner, att upprätthålla kvaliteten i arbetet/på arbetsplatserna och också att utveckla arenor för chefer att utvecklas på, både individuellt som grupp. Öka AVI-målvärdet 2015 genom att aktivt arbeta med värdegrundsarbetet i hela organisationen - en stolt medarbetare är den bästa ambassadören. Fler insatser än tidigare i form av besök på utbildningar (tandläkare, tandhygienist- och tandsköterskeutbildningar) för att informera om Folktandvården Region Örebro län är inplanerade. Bidra till ökat JÄMIX-målvärde för Region Örebro län genom att redan på grundskoleoch högstadienivå informera om Folktandvården och på så sätt locka ungdomar av båda könen att intressera sig för de olika tandvårdsyrkena när det är dags för studieval. Uppmuntra både manliga som kvinnliga medarbetare att vara föräldralediga. Utreda vad det något minskade frisktalet består av och där det är görligt sätta in åtgärder. Folktandvården har utsetts som pilotanvändare för ett sjukfrånvarouppföljningsverktyg där man som anmäld sjuk får ett snabbt telefonstöd av utbildad vårdpersonal och där man som chef får en tydlig återkoppling, inkl statistik. Folktandvården ska undvika oönskade deltidsanställningar. Tydliggöra befintliga anställningsförmåner i Region Örebro län samt utreda nya möjliga förmåner. Utreda om medarbetarutbildning kan integreras i det befintliga traineeprogrammet.

29 19 (26) Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar och säkerställer det framtida behovet. (fullmäktiges mål nr 29) Folktandvården strävar efter att alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan som ligger i linje med de uppdrag och krav som ställs på organisationen. Det är av vikt att Folktandvården fortsätter utveckla aktuella arbetsprocesser så att dessa stödjer arbetet att få rätt kompetens för rätt uppdrag. Via omvärldsbevakning och framtidsspaning kan rekryteringsinsatser riktas för att skapa rätt sammansättning av medarbetare för de olika uppdragen. Indikator: Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län. o Mått: Förbättrad balans mellan befintlig och önskad kompetens. Folktandvårdens mål Utveckla tandsköterskerollen Skapa mentormöjlighet för chefer Skapa arenor för chefer att mötas i rollen som chef/ledare Aktiviteter: Säkerställa att alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan. Två gånger om året tydliggöra bemanningsläget, inkl föräldraledigheter och pensionsavgångar på enhets- som områdes- och förvaltningsövergripande nivå. Två gånger om året utarbeta en strategisk kompetensförsörjningsplan. Erbjuda tandhygieniststuderande att under sommaren arbeta som tandsköterska. Erbjuda tandsköterskestuderande att under sommaren arbeta som tandvårdsbiträde. Uppdatera funktionsbeskrivningarna för tandvårdspersonal. Permanenta yrkeskategorin tandvårdsbiträde. Utarbeta ett förslag till mentormöjlighet. Anordna frukostmöten med önskade informations-/diskussionsteman för chefsgruppen. Utarbeta ett chefsutvecklingsprogram.

30 20 (26) Ekonomi Ekonomiskt utgångsläge och utveckling Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att rörelsemarginalen i samtliga verksamhetsområden inom Folktandvården ska vara 3 % under Aktiviteter fortsätter i syfte att effektivisera tids- och lokalutnyttjande inom verksamheten. Fokus ska i detta sammanhang sättas mot att stärka kopplingen mellan dagliga vårdprocesser och vårdlogistik på klinikerna och intäktsutvecklingen. Målet är att förbättra den bokade vårdtiden/klinisk tid och samtidigt optimera debiteringen per tidsenhet. I detta arbete har fortsatt utveckling av vårdprocesserna en stor betydelse. En viktig del i Folktandvårdens uppdrag är att genomföra samtliga aktiviteter som syftar till fullgörande av Överenskommelsen avseende landstingsfinansierade vårduppdrag med Landstingsstyrelsen. Förutsättningen för att erhålla överenskommen ersättning för uppdragen är att verksamheternas åtagande blir uppfyllt. Detta gäller särskilt de uppdrag som är förknippade med sk målrelaterad ersättning. Folktandvården har åstadkommit en resursfördelning inom länet som innebär att det inte längre finns några väntetider (överstigande 3 månader) eller köer på klinikerna i allmäntandvården. Arbetet fortsätter nu för att behålla den positiva situationen när det gäller tillgänglighet till tandvård för länets alla innevånare. Frisktandvård erbjuds till Folktandvårdens patienter och i dagsläget finns drygt frisktandvårdsavtal tecknade. Målsättningen är att öka antalet frisktandvårdsavtal till nivå inom en tre årsperiod. Under förutsättning att Frisktandvården hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer så kommer Folktandvårdens intäkter inom vuxentandvård totalt sett att stabiliseras. Frisktandvården innebär också att klinikadministrationen kan effektiviseras genom att betalningshanteringen försvinner helt från kliniken vad gäller frisktandvårdspatienter. Det blir också ett jämnare likviditetsflöde som gör att den ekonomiska planeringen underlättas. Fullmäktiges övergripande mål Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse. (fullmäktiges mål nr 33)

31 21 (26) Folktandvårdens mål Rörelsemarginal 3 % Aktiviteter: Kontinuerlig kunskapsuppdatering av TLV:s förordning och regelverk Taxe- och prislisteutbildning för all personal Förbättra kvaliteten i underlagen till landstingets tandvårdsstöd Minska kostnaderna för förrådshantering Samverkan om personalresurs i sidled Skapa förståelse för behovet av ekonomiskt handlingsutrymme Budgeterat utfall 2015 Folktandvården har med resultatet i årsbokslut 2014 åstadkommit ett ekonomiskt överskott sex år i följd vilket innebär att verksamheten har goda förutsättningar för att kunna fortsätta att utvecklas så att konkurrenskraften kan bibehållas och stärkas. Tandvårdsmarknaden är sedan flera decennier konkurrensutsatt med fri etableringsrätt för vårdgivare och fri prissättning. Folktandvården har stärkt sin position de senaste fem åren genom att öka patientvolymen med 5000 vuxna, vilket innebär att intäktsvolymen inom vuxentandvård kommer att kunna bibehållas de närmaste åren. Det ger då möjlighet till fortsatt ekonomisk handlingsfrihet för verksamhetens utveckling och kontinuerlig satsning på kompetensutveckling som är grundbulten i en så pass kunskapsintensiv organisation som Folktandvården. Ekonomiska nyckeltal Nyckeltal Utfall 2014 Budget 2015 Löneökningstakt 6,75 % 2 % Nettokostnadsutveckling -13,04 % 2 % Andel bokad tid, Tandläkare 67 % 69 % Andel bokad tid, Tandhygienist 63 % 66 %

32 22 (26) Budget Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall 2014 Budget 2015 Avgifter och såld vård (kto.grp ) Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, inventarier -8-9 Avskrivningar, fastigheter 0 0 Summa kostnader Finansnetto -1-2 Regionbidrag/-ersättning 2 2 Resultat 4 3 Investeringsbudget Belopp i mnkr Utfall 2014 Budget 2015 Medicinteknisk utrustning innevarande års 6,4 6,0 budget Medicinteknisk utrustning överfört från 0,5 7,2 tidigare års budget IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budget 1,8 2,0 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget Summa 8,7 15,2

33 23 (26) Organisation Folktandvåren är organiserad i en linjeorganisation. Huvudverksamheten vård indelas i specialisttandvård och allmäntandvård., Verksamhetsstöd, HR och Ekonomi/IT är stödprocesser. Cheferna för allmäntandvård, specialisttandvård, verksamhetsutveckling, verksamhetsstöd, HR och Ekonomi/It utgör Folktandvårdens ledningsgrupp, som leds av tandvårdsdirektören. (Tandvårdsledningen (TVL). Vårdverksamheterna är indelade i 12 enheter i allmäntandvård och 7 i specialisttandvård. Varje enhet leds av en verksamhetschef, underställd chefen för allmäntandvård respektive specialisttandvård. Förutom dessa finns en verksamhetschef för forskningsverksamheten underställd chefen för verksamhetsutveckling och en verksamhetschef för Folktandvårdens kundcenter underställd chefen för verksamhetsstöd. Allmäntandvård bedrivs i alla kommuner i regionen, specialisttandvård bedrivs vid Folktandvårdens centrum för specialistandvård i Örebro. Sjukhustandvård bedrivs i Lindesberg och Karlskoga. Organisationsschema:

34 24 (26) Uppföljning Uppföljning mot Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning sker via delårsrapport per april, augusti samt verksamhetsberättelse för I samband med den skriftliga rapporteringen görs även en muntlig redovisning vid nämndens möte. Uppföljning mot Regiondirektör sker muntligt vid påkallade tillfällen. Tandvårdsdirektören har en intern uppföljning av verksamhetsplanen med cheferna för Folktandvårdens vårdområden vid fyra tillfällen under året Till detta kommer löpande uppföljning vid TVL s möten med samtliga chefer i TVL

35 25 (26) Bilagor Fullmäktiges uppdrag (TD=tandvårdsdirektör, C-ATV =chef allmäntandvård, C-EK/IT= Chef ekonomi/it,c-utv= Chef verksamhetsutveckling, C-VST= Chef verksamhetsstöd, VC FHE= Verksamhetschef Folktandvårdens folkhälsoenhet) Fullmäktiges uppdrag till nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Ansvarig inom förvaltningen Genomförande av uppdraget Organisation/ Samarbete Tidpunkt för genomfört uppdrag Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och sitt dagliga arbete. C-VST - I enlighet med tillämpbara delar av Regionens miljö- och hållbarhetsprogram TVL Årsredovisning Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender budgeting-analys genomförs. C-Ekonomi/IT Delårsredovisning 1 Utveckla metoder för att styra tandvårdsresurser, särskilt till barn, i socioekonomiskt svaga områden. C-Ekonomi/IT - Skapa tillförlitliga och aktuella underlag för att styra tandvårdsresurser C-UTV Årsredovisning - Analysera personalbehov, sett till yrkeskategori, utifrån patientpopulation - Genomföra ny klusteranalys - Ta fram EPI från Lifecare Dental

36 26 (26) Fortsätta utveckla Kunskaps Centrum för Äldretandvård (KCÄM) VC FHE - Utveckla kontaktnät med professionen, länsinnevånare och hälso-och sjukvård C-UTV, C-ATV Årsredovisning - Utbildningar till tandvårdsprofessionen - Användning av Geriowebb på kliniknivå - Träffar med pensionärsoch anhöriggrupper - Starta samverkansprojekt med primärvård/omsorg - Erbjuda munhälsosamtal för patienter över 75 år i samverkan med andra hälsoaktörer. Öka antalet Frisktandvårdsabonnemang inom Folktandvården. C-ATV Aktiviteter i Allmäntandvården: - Inrättande av en centraliserad Frisktandvårdsadministration C-VST Årsredovisning - Intensifierad marknadsföring - Frisktandvårdsdag

37

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård - rapportering av uppdrag 15RS797 Fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård 2015-10-14 Innehåll

Läs mer

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne Populärversion Årsredovisning 2012 Folktandvården Skåne 2012 präglades av en omfattande förändring av Folktandvården Skånes klinikstruktur. Förändringarna grundades på omvärldens krav på moderna kliniker

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Budget 2014 Folktandvården

Budget 2014 Folktandvården Budget 2014 Folktandvården Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård. Perspektiv med strategiska mål Medborgare och kund Process

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad och Ångermanland.

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Habilitering & Hälsa Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2015-01-01 Diarienummer SLSO 2014-280 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé Habilitering &

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer