Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Verksamhetsplan med budget 2015 Folktandvården

11 1 (26) Innehållsförteckning Inledning... 2 Nuvarande situation och framtida utmaningar... 2 Vision och värdegrund... 4 Syfte... 4 Framgångsfaktorer... 4 Mål... 5 Hållbar utveckling... 5 Tandvård... 7 Hälsofrämjande och förebyggande tandvård... 7 God, säker, jämlik och jämställd tandvård... 9 ehälsa Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Ekonomiskt utgångsläge och utveckling Budget Organisation Uppföljning Bilagor Fullmäktiges uppdrag... 25

12 2 (26) Inledning Nuvarande situation och framtida utmaningar Folktandvården en Hälsoaktör Folktandvården genomsyras av ett hälsoperspektiv. Det gäller i vårt arbete med våra patienter och i arbetet med de populationsinsatser vi gör. Det gäller också gentemot personalen där vi främjar friskvårdsaktiviteter. Tandhälsan Sett i ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts beträffande tandhälsan. I vuxenbefolkningen syns detta framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder som tidigare. Barn har färre karierade och lagade tänder. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer tydligt att dessa framsteg inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder både på individoch populationsnivå då tandhälsan tydligt samvarierar med bland annat socioekonomiska faktorer. Därför måste riktade insatser göras. Frisktandvård Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Vi tror på Frisktandvården ur ett hälsoperspektiv, vilket stöds av aktuell forskning, och vill därför öka antalet Frisktandvårdspatienter. Under året kommer en utökad satsning på Frisktandvården att göras. Befolkningsutveckling Inflyttningen till Örebro är kraftfull. Folktandvården har ökat sitt patientantal. Genom effektivt utnyttjande av resurser har detta varit möjligt. Det är nu angeläget att etablera ytterligare en klinik i staden för att ta emot de nya patienter som vi förväntar oss kommer att söka sig till oss. Rekryteringsläget Det är idag svårt att rekrytera tandsköterskor. Fler utbildningsplatser behövs såväl regionalt som nationellt för att täcka de framtida pensionsavgångarna. I vår region finns en distansutbildning i Lindesberg. Den täcker inte det behov som finns och därför stödjer vi och ställer vår förhoppning till att den tandsköterskeutbildning Folkuniversitetet vill starta i Örebro, godkänns och beviljas medel av Myndigheten för yrkeshögskolan. När det gäller tandhygienister är situationen jämförbar med tandsköterskor, vi ser med allvar på att Karlstads universitet beslutat lägga ner sin utbildning av tandhygienister. När det gäller tandläkare är situationen mer balanserad. Utveckling är viktig för Folktandvården. Detta sker genom en aktiv samverkan mellan klinikerna och vårdrådet. I utvecklingsarbetet ingår även utredning och uppföljning av avvikelser och händelseanalyser. Vi finns representerade i nationella samverkansgrupper angående dessa frågor.

13 3 (26) Nationellt centrum Folktandvården i Örebro läns landsting har ett gott rykte. Vi är ett nationellt odontologiskt centrum som är en av de stora aktörerna i Sverige när det gäller specialistutbildning av tandläkare. Vi har också en stark akademisk anknytning. För att ytterligare stärka vår position krävs ett aktivt samverkansarbete inom såväl vård som utbildning och forskning både regionalt och nationellt. Ambitionen är också att vara väl representerade på den nationella odontologiska arenan gentemot bland annat myndigheter, organisationer och ämnesföreningar. KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Folktandvården har fått förtroendet att bygga upp och driva KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa (KCÄM). KCÄM kommer att vara en resurs för såväl Folktandvården som privattandvården. Utöver det kommer samverkan att sökas med kommunerna i Region Örebro län och hälso- och sjukvården. Genom att vi stärkt vår sjukhustandvård har Folktandvården skapat ytterligare försättningar för ett väl fungerande KCÄM. Ekonomi En stabil ekonomi är grunden för en stabil verksamhet. Knappt 60 % av Folktandvårdens intäkter kommer från patientavgifter, resterande del finansieras av ersättningar för utförda uppdrag enligt överenskommelsen med Region Örebro län. Med noggrann planering och uppföljning har Folktandvården de senaste 6 åren drivit sin verksamhet med ett positivt resultat, det är en förutsättning för en stabil verksamhet.

14 4 (26) Vision och värdegrund Region Örebro län har följande vision: Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Visionen är utgångspunkten för all verksamhet. Denna vision antogs enhälligt av landstingsfullmäktige i november Vision och värdegrund kommer att omarbetas under 2015 i samband med genomförd regionbildning. Region Örebro läns värdegrund utgår från visionen och lyder: Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. Region Örebro läns vision och värdegrund anvisar Region Örebro läns inriktning, men också hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till medborgarna. För Folktandvården betyder detta: Varje medarbetare skall i varje möte guidas av en för Folktandvården gemensam värdegrund, utgående från varje människas lika värde och varje människas unika förutsättningar. Syfte Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor. Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet. Framgångsfaktorer Rätt kompetens Hög kvalitet Gemensam värdegrund

15 5 (26) Mål Hållbar utveckling Den regionala utvecklingspolitiken har hållbar utveckling som övergripande mål. Ytterligare beskrivning finns i fullmäktiges verksamhetsplan. Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är: "en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" En socialt hållbar utveckling innebär stabila sociala förhållanden med social rättvisa och kvinnors och mäns hälsa i centrum och inbegriper bland annat demokrati, etik, folkhälsa, sysselsättning, jämställdhet, integration, mångfald, barnkonventionen, HBT-frågor och delaktighet. Med ekologisk hållbar utveckling menas en utveckling där vi förvaltar, nyttjar och skapar de natur- och kulturmiljöresurser som innebär en långsiktigt god livsmiljö och hälsa. Perspektivet innefattar till exempel kretslopp och effektiv användning av ändliga resurser, miljö, energi, avfall och restprodukter, matproduktion med flera frågor. Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling syftar till stabilitet, hållbarhet och mobilisering av samhällets ekonomiska potential. Ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Figur. Modell av hållbar utveckling. Den långsiktiga utmaningen är att perspektiven mer och mer överlappar varandra, det vill säga det röda fältet (som symboliserar hållbar utveckling) blir större och större. Hållbar utveckling uppstår sålunda i överlappningen mellan de tre dimensionerna.

16 6 (26) Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning ger fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård i uppdrag att: Komplettera den genomförda utredningen om den mobila enhetens användbarhet med konkreta förslag till andra insatser. Bevaka de dentala materialens eventuella påverkan på människors hälsa och den omgivande miljön Folktandvårdens mål Folktandvården bedriver under 2015 ett systematiskt arbete för att genomföra Region Örebro läns Miljö- och hållbarhetsplan Indikator: Genomförda miljöronder o Mått: Antal genomförda miljöronder fördelat på arbetsplatser Aktiviteter: Inför miljöronder. (Ekologi) Utreda avstängning av datorer på semester stängda kliniker. (Ekologi, Ekonomi ) Utöka kollektivt resande med Företagskort. (Ekologi) Fortsatt arbete med Region Örebro läns avvecklings utfasningslista. (Ekologi) Kartlägga och förbättra avfall och återvinningsarbetet på enheterna. (Ekologi) Minskad användning av engångsmaterial. (Ekonomi, Ekologi) Arbete med gemensamma riktlinjer bidra till att vården kan bedrivas jämlikt och jämställt i hela länet. (Social) Folktandvården skall i sitt arbete och beslutsfattande beakta Barnkonventionens artiklar, där så är möjligt. (Social) KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa (KCÄM) skall fortsätta verka för en spridning av kunskap kring äldres munhälsa, speciellt gruppen sköra äldre. (Social) Skapa ökade möjligheter till videokonferens i stället för fysiska möten. (Ekonomi, Ekologi)

17 7 (26) Tandvård Hälsofrämjande och förebyggande tandvård Tandvården har en lång tradition som kunskapsbärare för det hälsofrämjande arbetet i samhället. Detta sker genom närvaro på skolor och förskolor och genom uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade. Övergripande mål Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Inriktningsmål Tandvården är hälsofrämjande och förebyggande (fullmäktiges mål nr9) Vården har en stark förebyggande profil. Folktandvården arbetar såväl hälsofrämjande som förebyggande med en tydlig inriktning mot de länets socioekonomiskt svaga områden. Folktandvården har ett nystartat Kompetenscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) och bedriver all uppsökande verksamhet för stöd till äldre och funktionshindrade i länet. Indikator: Tandvården bidrar med professionell kompetens i hälsofrämjande arbete. o Mått: De samarbetsinsatser som gjorts redovisas i särskild överenskommelse med Folktandvården. Indikator: Den förebyggande tandvården i skolorna ska stärkas, särskilt i områden där behoven är som störst. o Mått: Följs upp och redovisas i särskild överenskommelse med Folktandvården. Indikator: Äldres tandhälsa ska förbättras bland annat med regelbundna munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist. o Mått: Alla patienter över 75 år ska erbjudas ett munhälsosamtal

18 8 (26) Folktandvårdens mål Minska ojämlikheten i munhälsa Indikator: Minskad karies i socioekonomiskat svaga områden o Mått: DS (nytillkommen karies) i socioekonomiskat svaga områden Indikator: Ökat antal Frisktandvårdspatienter på lång och kort sikt o Mått: Andelen Frisktandvårdspatienter har ökat med 5 % till 31/ Andelen Frisktandvårdspatienter om 3 år, utgör 35 % av totala andelen revisionspatienter Aktiviteter: Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskat svaga områden Förebyggande arbete i skolorna i socioekonomiskat svaga områden Ta fram ett erbjudande om hälsopedagogiska samtal för alla 75+ Inrättande av en centraliserad Frisktandvårdsadministration Kick-off aktivitet för nystart Frisktandvården Intensifierad marknadsföring av Frisktandvården Regelbunden överföring av uppföljningsinformation mellan verksamhetsstöd och allmäntandvård avseende Frisktandvården Utöka Glada Tanden Utöka Viva Tanden-filialer All Folktandvårdens personal har kunskap om och arbetar enligt nationella riktlinjer för beteendepåverkan avseende Munhygien/Fluor/Tobak/Kostvanor Indikator: Genomförda kompetenshöjande insatser avseende beteendepåverkan o Mått: Antal genomförda utbildningar inom beteendepåverkan Aktiviteter: Alla patienter från 12 år ska ha fått frågan om tobaksbruk, samt en registrering i Lifecare Dental Alla behandlare skall ge information om positiva effekter av rökstopp inför operativa ingrepp Ta fram gemensamma riktlinjer/rutiner för rökfria operationer Alla tandhygienister har kompetens att arbeta med hälsopedagoiska samtal på någon nivå Länets innevånare ska informeras om fluorets positiva tandhälsoeffekter Utdata beträffande PROM-frågan tas fram och presenteras

19 9 (26) Utveckla alla tre områden som KCÄM ska arbeta med Indikator: Vinnovaprojektet genomförs enligt plan o Mått: Redovisning enligt Vinnovaplanen Aktiviteter: Utveckla kontaktnät med professionen, länsinnevånare och hälso-och sjukvård Utbildningar av tandvårdsprofessionen Implementera användningen av Geriowebb på kliniknivå Genomföra träffar med pensionärs- och anhöriggrupper Starta samverkansprojekt med primärvård/omsorg avseende sköra äldre Skapa rutiner för att fånga sköra äldre som glider ur tandvården Ta fram ett material om munhälsosamtal till 75+ Erbjuda munhälsosamtal för patienter över 75 år, i samverkan med andra hälsoaktörer. God, säker, jämlik och jämställd tandvård God tandvård är hälsofrämjande, kunskapsbaserad, säker, jämlik, jämställd, effektiv, patientfokuserad och ges till individen i rimlig tid. Detta ger patienten rätt att ställa krav på att Folktandvården bedrivs med bästa tillgängliga kunskap som grund, samt att vården inte har olika kvalitet för män och kvinnor eller är av olika kvalitet i olika delar av länet. Övergripande mål Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd Inriktningsmål Tandvården är patientsäker (fullmäktiges mål nr 10) Genom att fastställa gemensamma kunskapsbaserade riktlinjer för vården, orsaksutreda avvikelser, göra riskanalyser och ständigt kvalitetsutveckla vården med hjälp av resultaten kan Folktandvården systematiskt eliminera de faktorer som påverkar patientsäkerheten negativt Indikator: Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens. o Mått: Folktandvården redovisar antalet nya och reviderade riktlinjer som tillkommit under året. Indikator: Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna. o Mått: Antalet rapporterade avvikelser, händelseanalyser och Lex Maria-rapporter som handlagds under året redovisas. Folktandvården redogör för hur dessa spridits i verksamheten.

20 10 (26) Folktandvårdens mål Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens Indikator: Väl förankrade riktlinjer som passerat kritisk granskning. o Mått: Antal nya riktlinjer. Aktiviteter: Fortsatt implementering av nationella riktlinjer inom alla tillgängliga ämnesområden Förbättra vårdprocesserna utgående från rapporterade avvikelser Introducera nya medarbetare i Folktandvårdens ledningssystem Medvetandegöra aktuella riktlinjer och rutiner för alla medarbetare, genom regelbundna uppdateringar Skapa projekt eller rutiner för att värdera följsamhet till riktlinjer Tandvården är patientfokuserad (fullmäktiges mål nr11) Folktandvården ska bedriva tandvård med patientens fokus, detta innebär att patienten är med och påverkar vårdens innehåll och valet av behandling. Det kräver att patienten är välinformerad om vilka val som kan göras och vilka konsekvenser de olika valen kan förväntas ha. Det innebär vidare att patienten ges möjlighet att ge sin syn på vårdens resultat och personalens bemötande. Varje individ får på så sätt en individuellt anpassad vård och ett individuellt anpassat omhändertagande Indikator: Folktandvårdens patienter ska uppleva sig personligt mottagna och att hänsyn tagits till deras önskemål kring behandlingen. o Mått: Goda resultat i patientenkäter. Mål:100 % av Folktandvårdens patienter ska uppleva sig väl omhändertagna. Folktandvården redovisar resultaten av de enkäter till patienter som genomförts under året. Aktiviteter: Förbättra telefontillgängligheten Starta ett projekt med läsplattor i väntrum för frågor till patienterna om vården Informera och göra alla patienter delaktiga i sin vård I de fall där det är möjligt ska patienten ha alternativa förslag på behandling Skapa arena för medborgarna att delta aktivt i Folktandvårdens förbättringsarbete Inspirationsutbildning till personal i bemötande

21 11 (26) Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet (fullmäktiges mål nr12) Folktandvården vårdprocesser ska präglas av kompetens och effektivitet. Det innebär att vårdens resurser används på ett sådant sätt att varje individ får de insatser denne har behov av en behandlare med rätt kompetens. Folktandvården har ett systematiskt sätt att följa vårdens effektivitet och kvalitet samt att åtgärda kvalitetsbrister. Indikator: Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter o Mått: Antal kartlagda och effektiviserade processer. Minst fyra av Folktandvårdens viktigaste vårdprocesser ska finnas kartlagda. Folktandvårdens mål Adekvat personalbemanning utifrån uppdraget gentemot länsinvånarna Indikator: Rätt kompetens för klinikens patientåtagande. o Mått: Antal kompetensinventerade kliniker. Aktiviteter: Folktandvården bidrar i uppstart och drift av Tandsköterskeutbildning i Örebro Starta införande av nya riktlinjer för undersökningsprocesserna i ATV Implementering av uppdaterade processerna för karies- och parodbehandling Påbörja ortodontiprocessen och urvalskriterier/kalibrering för ortodontikonsultationerna Strategisk rekryterings plan tas fram Fortsatt arbete med kunskapsstyrning från vårdrådet i dialog med verksamheten Fortsatt implementering av Kaizenmetodiken enligt plan Tandvården bedrivs effektivt Förvaltningens indikator: Riskgrupperade patienter. o Mått: Antal riskgrupperade patienter. Aktiviteter: Alla patienter ska vara rätt riskgrupperade med korrekt recallvärde enligt riktlinjer

22 12 (26) Tandvården är jämlik och jämställd (fullmäktiges mål nr13) Varje patient skall ha en individuell behandlingsplan utgående från det individens behov grundat på undersökningsstatus och patientens medbestämmande. Indikator: Genom en individuell riskbedömning av varje patient kan vårdinsatsen individanpassas. o Mått: Andel riskgrupperade patienter av totala antalet patienter. Mål: 100 % av Folktandvårdens patienter är riskgrupperade. Indikator: Andelen riskgrupperade patienter fördelade på kön. o Mått: Fördelningen av andelen riskgrupperade patienter mellan män och kvinnor. Aktiviteter: Introduktion och implementering av nya Risk i Lifecare Dental Öka tillgängligheten för sjukhustandvård i hela länet Rekrytera ny tandläkare till KCÄM Söka förbättrad samverkan med asylmottagningar, kommuner och vårdboende Tandvården är tillgänglig (fullmäktiges mål nr 14) Alla människor har lika värde och har samma rätt till en tandvård med samma individanpassade innehåll oberoende av vistelseort, kön, ålder eller sexuell läggning Indikator: Tillgängligheten till vården ska vara fortsatt god. o Mått: Väntetider per specialitet och antal patienter i kö per specialitet. Mål: Inga väntetider, överstigande 3 månader, för nya patienter eller revisonspatienter i allmäntandvården. Ingen väntetid överstigande 3 månader, för högprioriterade patienter inom specialisttandvården. Folktandvårdens mål 90 % av externa inkommande samtal ska besvaras inom 5 min Indikator: Svarstid för externa samtal o Mått: Antal besvarade samtal inom 5 min Aktiviteter: Renodla uppdrag och förväntningar internt mellan FKC, ATV och STV. Fortsatt arbete med god tillgänglighet på samtliga kliniker/enheter, genom flexibel personalfördelning Uppföljning av telefontillgänglighet, månatligen

23 13 (26) Forskningen och utbildningen är högkvalitativ (fullmäktiges mål nr 15) Folktandvården bedriver forskning som är klinisk och patientnära. För närvarande är fyra av Folktandvårdens medarbetare inskrivna som doktorander. Två av dem vid Örebro universitet. Folktandvården har 11 disputerade medarbetare, varav fyra docenter och 1 professor. De forskningsaktiva disputerade medarbetarna deltar som handledare för andra forskare. Folktandvården bedriver och en återkommande forskningsförberedande utbildning i samarbete med Örebro universitet. Denna utbildning har riksintag men majoriteten av de nuvarande deltagarna är Folktandvården region Örebros medarbetare. Folktandvården är också en av landets största anordnare av specialisttandläkarutbildning med 9 nationellt samfinansierade platser. Folktandvårdens utbildningsplatser är alla godkända av socialstyrelsen Indikator: Folktandvården ska bedriva utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden. o Mått: Folktandvården redovisar antalet specialistutbildningsplatser per specialitet. Indikator: Folktandvården ska bedriva en klinisk patientnära forskning o Mått: Folktandvården redovisar omfattning och inriktning på den forskning som bedrivs. Indikator: Folktandvården ska ha en stabil akademisk kompetens. o Mått: Folktandvården redovisar antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander

24 14 (26) Folktandvårdens mål Folktandvården ska bedriva utbildning inom samtliga odontologiska specialiteter Indikator: Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden o Mått: Folktandvården redovisar antalet specialistutbildningsplatser per specialitet Aktiviteter: Tydliggör styrkorna/ möjligheterna med FTV Region Örebro län Verka för start av ST-utbildning inom bettfysiologi, parodontologi, endodonti Folktandvården ska bedriva en klinisk och patientnära forskning Folktandvården ska ha en stabil vetenskaplig/ akademisk kompetens Indikator: Folktandvården bedriver klinisk patientnära forskning o Mått: Folktandvården redovisar pågående forskningsprojekt Förvaltningens indikator: Folktandvården har ett stabilt antal disputerade medarbetare och doktorander o Mått: Antalet disputerade medarbetare och doktorander redovisas Aktiviteter: Rekrytera forskningsaktiva/ disputerade medarbetare Bereda möjlighet till forskarutbildning för medarbetare inom Folktandvården Utöka samverkan med Örebro universitet Erbjuda en kurs i vetenskaplig orientering för chefer

25 15 (26) ehälsa Utgångsläge och utveckling Folktandvården använder SMS-påminnelser till de patienter som valt att uppge sitt mobiltelefonnummer. Tjänsten med SMS-påminnelser är mycket uppskattad och har inneburit att uteblivandet till Folktandvårdens kliniker har minskat. Sedan 2011 använder Folktandvården den nationella tjänsten Mina vårdkontakter (MVK) som innebär att patienterna kan göra tidsbokning (om- och avbokning för vuxna och ombokning för barn/ungdomar) via webb. Syftet är att förbättra tillgängligheten och att patienterna i större utsträckning än tidigare kan påverka vilka besökstider de får. Folktandvården är också ansluten till Nationell Patientöversikt (NPÖ) som konsument av information. Planen är att Folktandvården ska ansluta också som producent av information till NPÖ under I samband med att den nationella tjänsten inom MVK övergår till plattformen 1177 Vårdguiden, så planerar Folktandvården att utöka tjänsteutbudet när det gäller möjligheter till tidsbokningar på nätet. Folktandvården kommer också att införa en möjlighet till snabb-bokning av tider vilket innebär att patienter som anmält sig till tjänsten erbjuds återbudstider med kort varsel. Övergripande mål Synliga och konkreta förbättringar inom e-hälsa för tre huvudsakliga målgrupper: individerna, personalen och beslutsfattarna. Inriktningsmål (fullmäktiges mål nr 8) Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Indikator: Andel av länsinvånarna som känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. o Mått: Minst 70 procent Indikator: Andel av länsinvånarna som är delaktiga i den egna vården via e-tjänsterna på 1177.se/ Mina vårdkontakter. o Mått: 40 procent Indikator: Andel av berörda vårdverksamheter som finns anslutna till Hitta och jämför vård på 1177.se. o Mått: 100 procent

26 16 (26) Folktandvårdens mål 80 % av Folktandvårdens patienter ska uppfatta att våra externa tjänster är informativa och enkla att använda Aktiviteter: Förbättra tillgängligheten i våra tidböcker för bokning via webben Införa funktionen avboka och omboka tid i 1177 för Specialisttandvården Införa funktion för snabbokning av återbudstider i Allmäntandvården Definiera hur Folktandvården kan utveckla sitt engagemang i tjänsten Nationell Patientöversikt

27 17 (26) Attraktiv arbetsgivare Att rekrytera rätt; rätt personer med rätt kompetens för rätt uppgifter, samt att utveckla och behålla befintliga medarbetare är bland de mest strategiska uppgifterna inom området Attraktiv arbetsgivare. Folktandvården står inför stora pensionsavgångar, samtidigt som det är svårt att rekrytera till vissa yrken (främst tandsköterskor och tandhygienister), då det är många aktörer som konkurrerar om arbetskraften. Detta kräver engagemang i olika evenemang för att locka nya medarbetare till Folktandvården. Att fortlöpande utveckla kompetensen så att den överensstämmer med verksamhetens krav och förutsättningar på individ- och gruppnivå är också en strategisk framgångsfaktor för Folktandvården. Övergripande mål Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv. Inriktningsmål Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll. (fullmäktiges mål nr28) Folktandvården är ett kunskapsföretag där det ges utrymme för kreativitet och problem-lösande. För att bibehålla en utvecklande arbetsmiljö, ett bra arbetsklimat och ett gott rykte som arbetsgivare är det av största vikt för Folktandvården att kunna rekrytera nya kompetenta medarbetare samtidigt som det är viktigt att behålla och utveckla kompetensen. För Folktandvården är det viktigt att varje medarbetare och chef känner sig kompetenta för sina uppgifter och genom bl.a. fortlöpande utveckling av verksamheten och kontinuerlig efterutbildning skapar Folktandvården en konkurrenskraftig organisation.

28 18 (26) Indikator: NMI Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna 2011 och o Mått: 2011: NMI 76, 2013: NMI 76, 2015: målvärde NMI 80 Indikator: AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka o Mått: 2013: AVI 117, 2015: målvärde AVI 120 Indikator: Jämix Jämställdhetsindex ska öka o Mått: 2013: Jämix 122, 2015: målvärde Jämix 125 Indikator: Frisktalet ska bibehållas o Mått: 2013: 80 procent, 2015: målvärde: 80 procent Indikator: Antal oönskade deltider ska minska o Mått: Antal personer med oönskade deltider Folktandvårdens mål Utreda nya förmåner för medarbetarna Medarbetarutbildning införs som del i traineeprogrammet Aktiviteter: Öka NMI-målvärdet 2015 ( % och % - Örebro läns landsting %) genom att fortsätta arbeta med individuella utvecklingsplaner, att upprätthålla kvaliteten i arbetet/på arbetsplatserna och också att utveckla arenor för chefer att utvecklas på, både individuellt som grupp. Öka AVI-målvärdet 2015 genom att aktivt arbeta med värdegrundsarbetet i hela organisationen - en stolt medarbetare är den bästa ambassadören. Fler insatser än tidigare i form av besök på utbildningar (tandläkare, tandhygienist- och tandsköterskeutbildningar) för att informera om Folktandvården Region Örebro län är inplanerade. Bidra till ökat JÄMIX-målvärde för Region Örebro län genom att redan på grundskoleoch högstadienivå informera om Folktandvården och på så sätt locka ungdomar av båda könen att intressera sig för de olika tandvårdsyrkena när det är dags för studieval. Uppmuntra både manliga som kvinnliga medarbetare att vara föräldralediga. Utreda vad det något minskade frisktalet består av och där det är görligt sätta in åtgärder. Folktandvården har utsetts som pilotanvändare för ett sjukfrånvarouppföljningsverktyg där man som anmäld sjuk får ett snabbt telefonstöd av utbildad vårdpersonal och där man som chef får en tydlig återkoppling, inkl statistik. Folktandvården ska undvika oönskade deltidsanställningar. Tydliggöra befintliga anställningsförmåner i Region Örebro län samt utreda nya möjliga förmåner. Utreda om medarbetarutbildning kan integreras i det befintliga traineeprogrammet.

29 19 (26) Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar och säkerställer det framtida behovet. (fullmäktiges mål nr 29) Folktandvården strävar efter att alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan som ligger i linje med de uppdrag och krav som ställs på organisationen. Det är av vikt att Folktandvården fortsätter utveckla aktuella arbetsprocesser så att dessa stödjer arbetet att få rätt kompetens för rätt uppdrag. Via omvärldsbevakning och framtidsspaning kan rekryteringsinsatser riktas för att skapa rätt sammansättning av medarbetare för de olika uppdragen. Indikator: Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län. o Mått: Förbättrad balans mellan befintlig och önskad kompetens. Folktandvårdens mål Utveckla tandsköterskerollen Skapa mentormöjlighet för chefer Skapa arenor för chefer att mötas i rollen som chef/ledare Aktiviteter: Säkerställa att alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan. Två gånger om året tydliggöra bemanningsläget, inkl föräldraledigheter och pensionsavgångar på enhets- som områdes- och förvaltningsövergripande nivå. Två gånger om året utarbeta en strategisk kompetensförsörjningsplan. Erbjuda tandhygieniststuderande att under sommaren arbeta som tandsköterska. Erbjuda tandsköterskestuderande att under sommaren arbeta som tandvårdsbiträde. Uppdatera funktionsbeskrivningarna för tandvårdspersonal. Permanenta yrkeskategorin tandvårdsbiträde. Utarbeta ett förslag till mentormöjlighet. Anordna frukostmöten med önskade informations-/diskussionsteman för chefsgruppen. Utarbeta ett chefsutvecklingsprogram.

30 20 (26) Ekonomi Ekonomiskt utgångsläge och utveckling Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att rörelsemarginalen i samtliga verksamhetsområden inom Folktandvården ska vara 3 % under Aktiviteter fortsätter i syfte att effektivisera tids- och lokalutnyttjande inom verksamheten. Fokus ska i detta sammanhang sättas mot att stärka kopplingen mellan dagliga vårdprocesser och vårdlogistik på klinikerna och intäktsutvecklingen. Målet är att förbättra den bokade vårdtiden/klinisk tid och samtidigt optimera debiteringen per tidsenhet. I detta arbete har fortsatt utveckling av vårdprocesserna en stor betydelse. En viktig del i Folktandvårdens uppdrag är att genomföra samtliga aktiviteter som syftar till fullgörande av Överenskommelsen avseende landstingsfinansierade vårduppdrag med Landstingsstyrelsen. Förutsättningen för att erhålla överenskommen ersättning för uppdragen är att verksamheternas åtagande blir uppfyllt. Detta gäller särskilt de uppdrag som är förknippade med sk målrelaterad ersättning. Folktandvården har åstadkommit en resursfördelning inom länet som innebär att det inte längre finns några väntetider (överstigande 3 månader) eller köer på klinikerna i allmäntandvården. Arbetet fortsätter nu för att behålla den positiva situationen när det gäller tillgänglighet till tandvård för länets alla innevånare. Frisktandvård erbjuds till Folktandvårdens patienter och i dagsläget finns drygt frisktandvårdsavtal tecknade. Målsättningen är att öka antalet frisktandvårdsavtal till nivå inom en tre årsperiod. Under förutsättning att Frisktandvården hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer så kommer Folktandvårdens intäkter inom vuxentandvård totalt sett att stabiliseras. Frisktandvården innebär också att klinikadministrationen kan effektiviseras genom att betalningshanteringen försvinner helt från kliniken vad gäller frisktandvårdspatienter. Det blir också ett jämnare likviditetsflöde som gör att den ekonomiska planeringen underlättas. Fullmäktiges övergripande mål Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse. (fullmäktiges mål nr 33)

31 21 (26) Folktandvårdens mål Rörelsemarginal 3 % Aktiviteter: Kontinuerlig kunskapsuppdatering av TLV:s förordning och regelverk Taxe- och prislisteutbildning för all personal Förbättra kvaliteten i underlagen till landstingets tandvårdsstöd Minska kostnaderna för förrådshantering Samverkan om personalresurs i sidled Skapa förståelse för behovet av ekonomiskt handlingsutrymme Budgeterat utfall 2015 Folktandvården har med resultatet i årsbokslut 2014 åstadkommit ett ekonomiskt överskott sex år i följd vilket innebär att verksamheten har goda förutsättningar för att kunna fortsätta att utvecklas så att konkurrenskraften kan bibehållas och stärkas. Tandvårdsmarknaden är sedan flera decennier konkurrensutsatt med fri etableringsrätt för vårdgivare och fri prissättning. Folktandvården har stärkt sin position de senaste fem åren genom att öka patientvolymen med 5000 vuxna, vilket innebär att intäktsvolymen inom vuxentandvård kommer att kunna bibehållas de närmaste åren. Det ger då möjlighet till fortsatt ekonomisk handlingsfrihet för verksamhetens utveckling och kontinuerlig satsning på kompetensutveckling som är grundbulten i en så pass kunskapsintensiv organisation som Folktandvården. Ekonomiska nyckeltal Nyckeltal Utfall 2014 Budget 2015 Löneökningstakt 6,75 % 2 % Nettokostnadsutveckling -13,04 % 2 % Andel bokad tid, Tandläkare 67 % 69 % Andel bokad tid, Tandhygienist 63 % 66 %

32 22 (26) Budget Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall 2014 Budget 2015 Avgifter och såld vård (kto.grp ) Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, inventarier -8-9 Avskrivningar, fastigheter 0 0 Summa kostnader Finansnetto -1-2 Regionbidrag/-ersättning 2 2 Resultat 4 3 Investeringsbudget Belopp i mnkr Utfall 2014 Budget 2015 Medicinteknisk utrustning innevarande års 6,4 6,0 budget Medicinteknisk utrustning överfört från 0,5 7,2 tidigare års budget IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budget 1,8 2,0 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget Summa 8,7 15,2

33 23 (26) Organisation Folktandvåren är organiserad i en linjeorganisation. Huvudverksamheten vård indelas i specialisttandvård och allmäntandvård., Verksamhetsstöd, HR och Ekonomi/IT är stödprocesser. Cheferna för allmäntandvård, specialisttandvård, verksamhetsutveckling, verksamhetsstöd, HR och Ekonomi/It utgör Folktandvårdens ledningsgrupp, som leds av tandvårdsdirektören. (Tandvårdsledningen (TVL). Vårdverksamheterna är indelade i 12 enheter i allmäntandvård och 7 i specialisttandvård. Varje enhet leds av en verksamhetschef, underställd chefen för allmäntandvård respektive specialisttandvård. Förutom dessa finns en verksamhetschef för forskningsverksamheten underställd chefen för verksamhetsutveckling och en verksamhetschef för Folktandvårdens kundcenter underställd chefen för verksamhetsstöd. Allmäntandvård bedrivs i alla kommuner i regionen, specialisttandvård bedrivs vid Folktandvårdens centrum för specialistandvård i Örebro. Sjukhustandvård bedrivs i Lindesberg och Karlskoga. Organisationsschema:

34 24 (26) Uppföljning Uppföljning mot Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning sker via delårsrapport per april, augusti samt verksamhetsberättelse för I samband med den skriftliga rapporteringen görs även en muntlig redovisning vid nämndens möte. Uppföljning mot Regiondirektör sker muntligt vid påkallade tillfällen. Tandvårdsdirektören har en intern uppföljning av verksamhetsplanen med cheferna för Folktandvårdens vårdområden vid fyra tillfällen under året Till detta kommer löpande uppföljning vid TVL s möten med samtliga chefer i TVL

35 25 (26) Bilagor Fullmäktiges uppdrag (TD=tandvårdsdirektör, C-ATV =chef allmäntandvård, C-EK/IT= Chef ekonomi/it,c-utv= Chef verksamhetsutveckling, C-VST= Chef verksamhetsstöd, VC FHE= Verksamhetschef Folktandvårdens folkhälsoenhet) Fullmäktiges uppdrag till nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Ansvarig inom förvaltningen Genomförande av uppdraget Organisation/ Samarbete Tidpunkt för genomfört uppdrag Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och sitt dagliga arbete. C-VST - I enlighet med tillämpbara delar av Regionens miljö- och hållbarhetsprogram TVL Årsredovisning Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender budgeting-analys genomförs. C-Ekonomi/IT Delårsredovisning 1 Utveckla metoder för att styra tandvårdsresurser, särskilt till barn, i socioekonomiskt svaga områden. C-Ekonomi/IT - Skapa tillförlitliga och aktuella underlag för att styra tandvårdsresurser C-UTV Årsredovisning - Analysera personalbehov, sett till yrkeskategori, utifrån patientpopulation - Genomföra ny klusteranalys - Ta fram EPI från Lifecare Dental

36 26 (26) Fortsätta utveckla Kunskaps Centrum för Äldretandvård (KCÄM) VC FHE - Utveckla kontaktnät med professionen, länsinnevånare och hälso-och sjukvård C-UTV, C-ATV Årsredovisning - Utbildningar till tandvårdsprofessionen - Användning av Geriowebb på kliniknivå - Träffar med pensionärsoch anhöriggrupper - Starta samverkansprojekt med primärvård/omsorg - Erbjuda munhälsosamtal för patienter över 75 år i samverkan med andra hälsoaktörer. Öka antalet Frisktandvårdsabonnemang inom Folktandvården. C-ATV Aktiviteter i Allmäntandvården: - Inrättande av en centraliserad Frisktandvårdsadministration C-VST Årsredovisning - Intensifierad marknadsföring - Frisktandvårdsdag

37

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Välkomna till äldresamordnarträff 15/9!

Välkomna till äldresamordnarträff 15/9! Välkomna till äldresamordnarträff 15/9! Program Vi välkomnar nytillkomna ÄS! 13.00 Inledning: Presentationsrunda och vad har hänt inom KCÄM 13.45 Anna Hartwig Gerioweb, lyftar 14.00 Maria Holmgren Återbudsrutiner

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne Populärversion Årsredovisning 2012 Folktandvården Skåne 2012 präglades av en omfattande förändring av Folktandvården Skånes klinikstruktur. Förändringarna grundades på omvärldens krav på moderna kliniker

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring s kansli Tandvårdschef Helena Ozolins helena.ozolins@skane.se Datum 2011-08-15 1 (6) Förändrad ledning och styrning av - avsiktsförklaring Bakgrund I Tandvårdslagen SFS 1985:125 framgår att det ska finnas

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

VO Tandvård organisation. Förändring

VO Tandvård organisation. Förändring Lorem Ipsum VO Tandvård organisation. Förändring 2016-08-03 Bakgrund Verksamhetsområde (VO) Tandvård har ett mångfasetterat uppdrag. Inom verksamhetsområdet ingår totalt 33 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård,

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

med passion för tandvård

med passion för tandvård med passion för tandvård Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Det är så vi ska möta framtiden. Kunskap, idéer och handlingskraft är våra viktigaste verktyg för att ge våra kunder det

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård - rapportering av uppdrag 15RS797 Fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård 2015-10-14 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2014.0110 Folkhälsonämnden Verksamhetsplan folkhälsonämnden Sammanfattning Inom ramen för Mål och Budget och de mätningar som sker utifrån fullmäktiges

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014

USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014 USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014 USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Budget 2014 Folktandvården

Budget 2014 Folktandvården Budget 2014 Folktandvården Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård. Perspektiv med strategiska mål Medborgare och kund Process

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Budget 2013 Folktandvården

Budget 2013 Folktandvården Budget 2013 Folktandvården Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård. Perspektiv med strategiska mål Medborgare och kund Process

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer