Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Verksamhetsplan med budget 2015 Folktandvården

11 1 (26) Innehållsförteckning Inledning... 2 Nuvarande situation och framtida utmaningar... 2 Vision och värdegrund... 4 Syfte... 4 Framgångsfaktorer... 4 Mål... 5 Hållbar utveckling... 5 Tandvård... 7 Hälsofrämjande och förebyggande tandvård... 7 God, säker, jämlik och jämställd tandvård... 9 ehälsa Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Ekonomiskt utgångsläge och utveckling Budget Organisation Uppföljning Bilagor Fullmäktiges uppdrag... 25

12 2 (26) Inledning Nuvarande situation och framtida utmaningar Folktandvården en Hälsoaktör Folktandvården genomsyras av ett hälsoperspektiv. Det gäller i vårt arbete med våra patienter och i arbetet med de populationsinsatser vi gör. Det gäller också gentemot personalen där vi främjar friskvårdsaktiviteter. Tandhälsan Sett i ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts beträffande tandhälsan. I vuxenbefolkningen syns detta framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder som tidigare. Barn har färre karierade och lagade tänder. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer tydligt att dessa framsteg inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder både på individoch populationsnivå då tandhälsan tydligt samvarierar med bland annat socioekonomiska faktorer. Därför måste riktade insatser göras. Frisktandvård Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Vi tror på Frisktandvården ur ett hälsoperspektiv, vilket stöds av aktuell forskning, och vill därför öka antalet Frisktandvårdspatienter. Under året kommer en utökad satsning på Frisktandvården att göras. Befolkningsutveckling Inflyttningen till Örebro är kraftfull. Folktandvården har ökat sitt patientantal. Genom effektivt utnyttjande av resurser har detta varit möjligt. Det är nu angeläget att etablera ytterligare en klinik i staden för att ta emot de nya patienter som vi förväntar oss kommer att söka sig till oss. Rekryteringsläget Det är idag svårt att rekrytera tandsköterskor. Fler utbildningsplatser behövs såväl regionalt som nationellt för att täcka de framtida pensionsavgångarna. I vår region finns en distansutbildning i Lindesberg. Den täcker inte det behov som finns och därför stödjer vi och ställer vår förhoppning till att den tandsköterskeutbildning Folkuniversitetet vill starta i Örebro, godkänns och beviljas medel av Myndigheten för yrkeshögskolan. När det gäller tandhygienister är situationen jämförbar med tandsköterskor, vi ser med allvar på att Karlstads universitet beslutat lägga ner sin utbildning av tandhygienister. När det gäller tandläkare är situationen mer balanserad. Utveckling är viktig för Folktandvården. Detta sker genom en aktiv samverkan mellan klinikerna och vårdrådet. I utvecklingsarbetet ingår även utredning och uppföljning av avvikelser och händelseanalyser. Vi finns representerade i nationella samverkansgrupper angående dessa frågor.

13 3 (26) Nationellt centrum Folktandvården i Örebro läns landsting har ett gott rykte. Vi är ett nationellt odontologiskt centrum som är en av de stora aktörerna i Sverige när det gäller specialistutbildning av tandläkare. Vi har också en stark akademisk anknytning. För att ytterligare stärka vår position krävs ett aktivt samverkansarbete inom såväl vård som utbildning och forskning både regionalt och nationellt. Ambitionen är också att vara väl representerade på den nationella odontologiska arenan gentemot bland annat myndigheter, organisationer och ämnesföreningar. KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Folktandvården har fått förtroendet att bygga upp och driva KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa (KCÄM). KCÄM kommer att vara en resurs för såväl Folktandvården som privattandvården. Utöver det kommer samverkan att sökas med kommunerna i Region Örebro län och hälso- och sjukvården. Genom att vi stärkt vår sjukhustandvård har Folktandvården skapat ytterligare försättningar för ett väl fungerande KCÄM. Ekonomi En stabil ekonomi är grunden för en stabil verksamhet. Knappt 60 % av Folktandvårdens intäkter kommer från patientavgifter, resterande del finansieras av ersättningar för utförda uppdrag enligt överenskommelsen med Region Örebro län. Med noggrann planering och uppföljning har Folktandvården de senaste 6 åren drivit sin verksamhet med ett positivt resultat, det är en förutsättning för en stabil verksamhet.

14 4 (26) Vision och värdegrund Region Örebro län har följande vision: Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Visionen är utgångspunkten för all verksamhet. Denna vision antogs enhälligt av landstingsfullmäktige i november Vision och värdegrund kommer att omarbetas under 2015 i samband med genomförd regionbildning. Region Örebro läns värdegrund utgår från visionen och lyder: Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. Region Örebro läns vision och värdegrund anvisar Region Örebro läns inriktning, men också hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till medborgarna. För Folktandvården betyder detta: Varje medarbetare skall i varje möte guidas av en för Folktandvården gemensam värdegrund, utgående från varje människas lika värde och varje människas unika förutsättningar. Syfte Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor. Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet. Framgångsfaktorer Rätt kompetens Hög kvalitet Gemensam värdegrund

15 5 (26) Mål Hållbar utveckling Den regionala utvecklingspolitiken har hållbar utveckling som övergripande mål. Ytterligare beskrivning finns i fullmäktiges verksamhetsplan. Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är: "en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" En socialt hållbar utveckling innebär stabila sociala förhållanden med social rättvisa och kvinnors och mäns hälsa i centrum och inbegriper bland annat demokrati, etik, folkhälsa, sysselsättning, jämställdhet, integration, mångfald, barnkonventionen, HBT-frågor och delaktighet. Med ekologisk hållbar utveckling menas en utveckling där vi förvaltar, nyttjar och skapar de natur- och kulturmiljöresurser som innebär en långsiktigt god livsmiljö och hälsa. Perspektivet innefattar till exempel kretslopp och effektiv användning av ändliga resurser, miljö, energi, avfall och restprodukter, matproduktion med flera frågor. Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling syftar till stabilitet, hållbarhet och mobilisering av samhällets ekonomiska potential. Ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Figur. Modell av hållbar utveckling. Den långsiktiga utmaningen är att perspektiven mer och mer överlappar varandra, det vill säga det röda fältet (som symboliserar hållbar utveckling) blir större och större. Hållbar utveckling uppstår sålunda i överlappningen mellan de tre dimensionerna.

16 6 (26) Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning ger fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård i uppdrag att: Komplettera den genomförda utredningen om den mobila enhetens användbarhet med konkreta förslag till andra insatser. Bevaka de dentala materialens eventuella påverkan på människors hälsa och den omgivande miljön Folktandvårdens mål Folktandvården bedriver under 2015 ett systematiskt arbete för att genomföra Region Örebro läns Miljö- och hållbarhetsplan Indikator: Genomförda miljöronder o Mått: Antal genomförda miljöronder fördelat på arbetsplatser Aktiviteter: Inför miljöronder. (Ekologi) Utreda avstängning av datorer på semester stängda kliniker. (Ekologi, Ekonomi ) Utöka kollektivt resande med Företagskort. (Ekologi) Fortsatt arbete med Region Örebro läns avvecklings utfasningslista. (Ekologi) Kartlägga och förbättra avfall och återvinningsarbetet på enheterna. (Ekologi) Minskad användning av engångsmaterial. (Ekonomi, Ekologi) Arbete med gemensamma riktlinjer bidra till att vården kan bedrivas jämlikt och jämställt i hela länet. (Social) Folktandvården skall i sitt arbete och beslutsfattande beakta Barnkonventionens artiklar, där så är möjligt. (Social) KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa (KCÄM) skall fortsätta verka för en spridning av kunskap kring äldres munhälsa, speciellt gruppen sköra äldre. (Social) Skapa ökade möjligheter till videokonferens i stället för fysiska möten. (Ekonomi, Ekologi)

17 7 (26) Tandvård Hälsofrämjande och förebyggande tandvård Tandvården har en lång tradition som kunskapsbärare för det hälsofrämjande arbetet i samhället. Detta sker genom närvaro på skolor och förskolor och genom uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade. Övergripande mål Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Inriktningsmål Tandvården är hälsofrämjande och förebyggande (fullmäktiges mål nr9) Vården har en stark förebyggande profil. Folktandvården arbetar såväl hälsofrämjande som förebyggande med en tydlig inriktning mot de länets socioekonomiskt svaga områden. Folktandvården har ett nystartat Kompetenscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) och bedriver all uppsökande verksamhet för stöd till äldre och funktionshindrade i länet. Indikator: Tandvården bidrar med professionell kompetens i hälsofrämjande arbete. o Mått: De samarbetsinsatser som gjorts redovisas i särskild överenskommelse med Folktandvården. Indikator: Den förebyggande tandvården i skolorna ska stärkas, särskilt i områden där behoven är som störst. o Mått: Följs upp och redovisas i särskild överenskommelse med Folktandvården. Indikator: Äldres tandhälsa ska förbättras bland annat med regelbundna munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist. o Mått: Alla patienter över 75 år ska erbjudas ett munhälsosamtal

18 8 (26) Folktandvårdens mål Minska ojämlikheten i munhälsa Indikator: Minskad karies i socioekonomiskat svaga områden o Mått: DS (nytillkommen karies) i socioekonomiskat svaga områden Indikator: Ökat antal Frisktandvårdspatienter på lång och kort sikt o Mått: Andelen Frisktandvårdspatienter har ökat med 5 % till 31/ Andelen Frisktandvårdspatienter om 3 år, utgör 35 % av totala andelen revisionspatienter Aktiviteter: Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskat svaga områden Förebyggande arbete i skolorna i socioekonomiskat svaga områden Ta fram ett erbjudande om hälsopedagogiska samtal för alla 75+ Inrättande av en centraliserad Frisktandvårdsadministration Kick-off aktivitet för nystart Frisktandvården Intensifierad marknadsföring av Frisktandvården Regelbunden överföring av uppföljningsinformation mellan verksamhetsstöd och allmäntandvård avseende Frisktandvården Utöka Glada Tanden Utöka Viva Tanden-filialer All Folktandvårdens personal har kunskap om och arbetar enligt nationella riktlinjer för beteendepåverkan avseende Munhygien/Fluor/Tobak/Kostvanor Indikator: Genomförda kompetenshöjande insatser avseende beteendepåverkan o Mått: Antal genomförda utbildningar inom beteendepåverkan Aktiviteter: Alla patienter från 12 år ska ha fått frågan om tobaksbruk, samt en registrering i Lifecare Dental Alla behandlare skall ge information om positiva effekter av rökstopp inför operativa ingrepp Ta fram gemensamma riktlinjer/rutiner för rökfria operationer Alla tandhygienister har kompetens att arbeta med hälsopedagoiska samtal på någon nivå Länets innevånare ska informeras om fluorets positiva tandhälsoeffekter Utdata beträffande PROM-frågan tas fram och presenteras

19 9 (26) Utveckla alla tre områden som KCÄM ska arbeta med Indikator: Vinnovaprojektet genomförs enligt plan o Mått: Redovisning enligt Vinnovaplanen Aktiviteter: Utveckla kontaktnät med professionen, länsinnevånare och hälso-och sjukvård Utbildningar av tandvårdsprofessionen Implementera användningen av Geriowebb på kliniknivå Genomföra träffar med pensionärs- och anhöriggrupper Starta samverkansprojekt med primärvård/omsorg avseende sköra äldre Skapa rutiner för att fånga sköra äldre som glider ur tandvården Ta fram ett material om munhälsosamtal till 75+ Erbjuda munhälsosamtal för patienter över 75 år, i samverkan med andra hälsoaktörer. God, säker, jämlik och jämställd tandvård God tandvård är hälsofrämjande, kunskapsbaserad, säker, jämlik, jämställd, effektiv, patientfokuserad och ges till individen i rimlig tid. Detta ger patienten rätt att ställa krav på att Folktandvården bedrivs med bästa tillgängliga kunskap som grund, samt att vården inte har olika kvalitet för män och kvinnor eller är av olika kvalitet i olika delar av länet. Övergripande mål Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd Inriktningsmål Tandvården är patientsäker (fullmäktiges mål nr 10) Genom att fastställa gemensamma kunskapsbaserade riktlinjer för vården, orsaksutreda avvikelser, göra riskanalyser och ständigt kvalitetsutveckla vården med hjälp av resultaten kan Folktandvården systematiskt eliminera de faktorer som påverkar patientsäkerheten negativt Indikator: Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens. o Mått: Folktandvården redovisar antalet nya och reviderade riktlinjer som tillkommit under året. Indikator: Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna. o Mått: Antalet rapporterade avvikelser, händelseanalyser och Lex Maria-rapporter som handlagds under året redovisas. Folktandvården redogör för hur dessa spridits i verksamheten.

20 10 (26) Folktandvårdens mål Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens Indikator: Väl förankrade riktlinjer som passerat kritisk granskning. o Mått: Antal nya riktlinjer. Aktiviteter: Fortsatt implementering av nationella riktlinjer inom alla tillgängliga ämnesområden Förbättra vårdprocesserna utgående från rapporterade avvikelser Introducera nya medarbetare i Folktandvårdens ledningssystem Medvetandegöra aktuella riktlinjer och rutiner för alla medarbetare, genom regelbundna uppdateringar Skapa projekt eller rutiner för att värdera följsamhet till riktlinjer Tandvården är patientfokuserad (fullmäktiges mål nr11) Folktandvården ska bedriva tandvård med patientens fokus, detta innebär att patienten är med och påverkar vårdens innehåll och valet av behandling. Det kräver att patienten är välinformerad om vilka val som kan göras och vilka konsekvenser de olika valen kan förväntas ha. Det innebär vidare att patienten ges möjlighet att ge sin syn på vårdens resultat och personalens bemötande. Varje individ får på så sätt en individuellt anpassad vård och ett individuellt anpassat omhändertagande Indikator: Folktandvårdens patienter ska uppleva sig personligt mottagna och att hänsyn tagits till deras önskemål kring behandlingen. o Mått: Goda resultat i patientenkäter. Mål:100 % av Folktandvårdens patienter ska uppleva sig väl omhändertagna. Folktandvården redovisar resultaten av de enkäter till patienter som genomförts under året. Aktiviteter: Förbättra telefontillgängligheten Starta ett projekt med läsplattor i väntrum för frågor till patienterna om vården Informera och göra alla patienter delaktiga i sin vård I de fall där det är möjligt ska patienten ha alternativa förslag på behandling Skapa arena för medborgarna att delta aktivt i Folktandvårdens förbättringsarbete Inspirationsutbildning till personal i bemötande

21 11 (26) Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet (fullmäktiges mål nr12) Folktandvården vårdprocesser ska präglas av kompetens och effektivitet. Det innebär att vårdens resurser används på ett sådant sätt att varje individ får de insatser denne har behov av en behandlare med rätt kompetens. Folktandvården har ett systematiskt sätt att följa vårdens effektivitet och kvalitet samt att åtgärda kvalitetsbrister. Indikator: Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter o Mått: Antal kartlagda och effektiviserade processer. Minst fyra av Folktandvårdens viktigaste vårdprocesser ska finnas kartlagda. Folktandvårdens mål Adekvat personalbemanning utifrån uppdraget gentemot länsinvånarna Indikator: Rätt kompetens för klinikens patientåtagande. o Mått: Antal kompetensinventerade kliniker. Aktiviteter: Folktandvården bidrar i uppstart och drift av Tandsköterskeutbildning i Örebro Starta införande av nya riktlinjer för undersökningsprocesserna i ATV Implementering av uppdaterade processerna för karies- och parodbehandling Påbörja ortodontiprocessen och urvalskriterier/kalibrering för ortodontikonsultationerna Strategisk rekryterings plan tas fram Fortsatt arbete med kunskapsstyrning från vårdrådet i dialog med verksamheten Fortsatt implementering av Kaizenmetodiken enligt plan Tandvården bedrivs effektivt Förvaltningens indikator: Riskgrupperade patienter. o Mått: Antal riskgrupperade patienter. Aktiviteter: Alla patienter ska vara rätt riskgrupperade med korrekt recallvärde enligt riktlinjer

22 12 (26) Tandvården är jämlik och jämställd (fullmäktiges mål nr13) Varje patient skall ha en individuell behandlingsplan utgående från det individens behov grundat på undersökningsstatus och patientens medbestämmande. Indikator: Genom en individuell riskbedömning av varje patient kan vårdinsatsen individanpassas. o Mått: Andel riskgrupperade patienter av totala antalet patienter. Mål: 100 % av Folktandvårdens patienter är riskgrupperade. Indikator: Andelen riskgrupperade patienter fördelade på kön. o Mått: Fördelningen av andelen riskgrupperade patienter mellan män och kvinnor. Aktiviteter: Introduktion och implementering av nya Risk i Lifecare Dental Öka tillgängligheten för sjukhustandvård i hela länet Rekrytera ny tandläkare till KCÄM Söka förbättrad samverkan med asylmottagningar, kommuner och vårdboende Tandvården är tillgänglig (fullmäktiges mål nr 14) Alla människor har lika värde och har samma rätt till en tandvård med samma individanpassade innehåll oberoende av vistelseort, kön, ålder eller sexuell läggning Indikator: Tillgängligheten till vården ska vara fortsatt god. o Mått: Väntetider per specialitet och antal patienter i kö per specialitet. Mål: Inga väntetider, överstigande 3 månader, för nya patienter eller revisonspatienter i allmäntandvården. Ingen väntetid överstigande 3 månader, för högprioriterade patienter inom specialisttandvården. Folktandvårdens mål 90 % av externa inkommande samtal ska besvaras inom 5 min Indikator: Svarstid för externa samtal o Mått: Antal besvarade samtal inom 5 min Aktiviteter: Renodla uppdrag och förväntningar internt mellan FKC, ATV och STV. Fortsatt arbete med god tillgänglighet på samtliga kliniker/enheter, genom flexibel personalfördelning Uppföljning av telefontillgänglighet, månatligen

23 13 (26) Forskningen och utbildningen är högkvalitativ (fullmäktiges mål nr 15) Folktandvården bedriver forskning som är klinisk och patientnära. För närvarande är fyra av Folktandvårdens medarbetare inskrivna som doktorander. Två av dem vid Örebro universitet. Folktandvården har 11 disputerade medarbetare, varav fyra docenter och 1 professor. De forskningsaktiva disputerade medarbetarna deltar som handledare för andra forskare. Folktandvården bedriver och en återkommande forskningsförberedande utbildning i samarbete med Örebro universitet. Denna utbildning har riksintag men majoriteten av de nuvarande deltagarna är Folktandvården region Örebros medarbetare. Folktandvården är också en av landets största anordnare av specialisttandläkarutbildning med 9 nationellt samfinansierade platser. Folktandvårdens utbildningsplatser är alla godkända av socialstyrelsen Indikator: Folktandvården ska bedriva utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden. o Mått: Folktandvården redovisar antalet specialistutbildningsplatser per specialitet. Indikator: Folktandvården ska bedriva en klinisk patientnära forskning o Mått: Folktandvården redovisar omfattning och inriktning på den forskning som bedrivs. Indikator: Folktandvården ska ha en stabil akademisk kompetens. o Mått: Folktandvården redovisar antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander

24 14 (26) Folktandvårdens mål Folktandvården ska bedriva utbildning inom samtliga odontologiska specialiteter Indikator: Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden o Mått: Folktandvården redovisar antalet specialistutbildningsplatser per specialitet Aktiviteter: Tydliggör styrkorna/ möjligheterna med FTV Region Örebro län Verka för start av ST-utbildning inom bettfysiologi, parodontologi, endodonti Folktandvården ska bedriva en klinisk och patientnära forskning Folktandvården ska ha en stabil vetenskaplig/ akademisk kompetens Indikator: Folktandvården bedriver klinisk patientnära forskning o Mått: Folktandvården redovisar pågående forskningsprojekt Förvaltningens indikator: Folktandvården har ett stabilt antal disputerade medarbetare och doktorander o Mått: Antalet disputerade medarbetare och doktorander redovisas Aktiviteter: Rekrytera forskningsaktiva/ disputerade medarbetare Bereda möjlighet till forskarutbildning för medarbetare inom Folktandvården Utöka samverkan med Örebro universitet Erbjuda en kurs i vetenskaplig orientering för chefer

25 15 (26) ehälsa Utgångsläge och utveckling Folktandvården använder SMS-påminnelser till de patienter som valt att uppge sitt mobiltelefonnummer. Tjänsten med SMS-påminnelser är mycket uppskattad och har inneburit att uteblivandet till Folktandvårdens kliniker har minskat. Sedan 2011 använder Folktandvården den nationella tjänsten Mina vårdkontakter (MVK) som innebär att patienterna kan göra tidsbokning (om- och avbokning för vuxna och ombokning för barn/ungdomar) via webb. Syftet är att förbättra tillgängligheten och att patienterna i större utsträckning än tidigare kan påverka vilka besökstider de får. Folktandvården är också ansluten till Nationell Patientöversikt (NPÖ) som konsument av information. Planen är att Folktandvården ska ansluta också som producent av information till NPÖ under I samband med att den nationella tjänsten inom MVK övergår till plattformen 1177 Vårdguiden, så planerar Folktandvården att utöka tjänsteutbudet när det gäller möjligheter till tidsbokningar på nätet. Folktandvården kommer också att införa en möjlighet till snabb-bokning av tider vilket innebär att patienter som anmält sig till tjänsten erbjuds återbudstider med kort varsel. Övergripande mål Synliga och konkreta förbättringar inom e-hälsa för tre huvudsakliga målgrupper: individerna, personalen och beslutsfattarna. Inriktningsmål (fullmäktiges mål nr 8) Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Indikator: Andel av länsinvånarna som känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. o Mått: Minst 70 procent Indikator: Andel av länsinvånarna som är delaktiga i den egna vården via e-tjänsterna på 1177.se/ Mina vårdkontakter. o Mått: 40 procent Indikator: Andel av berörda vårdverksamheter som finns anslutna till Hitta och jämför vård på 1177.se. o Mått: 100 procent

26 16 (26) Folktandvårdens mål 80 % av Folktandvårdens patienter ska uppfatta att våra externa tjänster är informativa och enkla att använda Aktiviteter: Förbättra tillgängligheten i våra tidböcker för bokning via webben Införa funktionen avboka och omboka tid i 1177 för Specialisttandvården Införa funktion för snabbokning av återbudstider i Allmäntandvården Definiera hur Folktandvården kan utveckla sitt engagemang i tjänsten Nationell Patientöversikt

27 17 (26) Attraktiv arbetsgivare Att rekrytera rätt; rätt personer med rätt kompetens för rätt uppgifter, samt att utveckla och behålla befintliga medarbetare är bland de mest strategiska uppgifterna inom området Attraktiv arbetsgivare. Folktandvården står inför stora pensionsavgångar, samtidigt som det är svårt att rekrytera till vissa yrken (främst tandsköterskor och tandhygienister), då det är många aktörer som konkurrerar om arbetskraften. Detta kräver engagemang i olika evenemang för att locka nya medarbetare till Folktandvården. Att fortlöpande utveckla kompetensen så att den överensstämmer med verksamhetens krav och förutsättningar på individ- och gruppnivå är också en strategisk framgångsfaktor för Folktandvården. Övergripande mål Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv. Inriktningsmål Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll. (fullmäktiges mål nr28) Folktandvården är ett kunskapsföretag där det ges utrymme för kreativitet och problem-lösande. För att bibehålla en utvecklande arbetsmiljö, ett bra arbetsklimat och ett gott rykte som arbetsgivare är det av största vikt för Folktandvården att kunna rekrytera nya kompetenta medarbetare samtidigt som det är viktigt att behålla och utveckla kompetensen. För Folktandvården är det viktigt att varje medarbetare och chef känner sig kompetenta för sina uppgifter och genom bl.a. fortlöpande utveckling av verksamheten och kontinuerlig efterutbildning skapar Folktandvården en konkurrenskraftig organisation.

28 18 (26) Indikator: NMI Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna 2011 och o Mått: 2011: NMI 76, 2013: NMI 76, 2015: målvärde NMI 80 Indikator: AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka o Mått: 2013: AVI 117, 2015: målvärde AVI 120 Indikator: Jämix Jämställdhetsindex ska öka o Mått: 2013: Jämix 122, 2015: målvärde Jämix 125 Indikator: Frisktalet ska bibehållas o Mått: 2013: 80 procent, 2015: målvärde: 80 procent Indikator: Antal oönskade deltider ska minska o Mått: Antal personer med oönskade deltider Folktandvårdens mål Utreda nya förmåner för medarbetarna Medarbetarutbildning införs som del i traineeprogrammet Aktiviteter: Öka NMI-målvärdet 2015 ( % och % - Örebro läns landsting %) genom att fortsätta arbeta med individuella utvecklingsplaner, att upprätthålla kvaliteten i arbetet/på arbetsplatserna och också att utveckla arenor för chefer att utvecklas på, både individuellt som grupp. Öka AVI-målvärdet 2015 genom att aktivt arbeta med värdegrundsarbetet i hela organisationen - en stolt medarbetare är den bästa ambassadören. Fler insatser än tidigare i form av besök på utbildningar (tandläkare, tandhygienist- och tandsköterskeutbildningar) för att informera om Folktandvården Region Örebro län är inplanerade. Bidra till ökat JÄMIX-målvärde för Region Örebro län genom att redan på grundskoleoch högstadienivå informera om Folktandvården och på så sätt locka ungdomar av båda könen att intressera sig för de olika tandvårdsyrkena när det är dags för studieval. Uppmuntra både manliga som kvinnliga medarbetare att vara föräldralediga. Utreda vad det något minskade frisktalet består av och där det är görligt sätta in åtgärder. Folktandvården har utsetts som pilotanvändare för ett sjukfrånvarouppföljningsverktyg där man som anmäld sjuk får ett snabbt telefonstöd av utbildad vårdpersonal och där man som chef får en tydlig återkoppling, inkl statistik. Folktandvården ska undvika oönskade deltidsanställningar. Tydliggöra befintliga anställningsförmåner i Region Örebro län samt utreda nya möjliga förmåner. Utreda om medarbetarutbildning kan integreras i det befintliga traineeprogrammet.

29 19 (26) Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar och säkerställer det framtida behovet. (fullmäktiges mål nr 29) Folktandvården strävar efter att alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan som ligger i linje med de uppdrag och krav som ställs på organisationen. Det är av vikt att Folktandvården fortsätter utveckla aktuella arbetsprocesser så att dessa stödjer arbetet att få rätt kompetens för rätt uppdrag. Via omvärldsbevakning och framtidsspaning kan rekryteringsinsatser riktas för att skapa rätt sammansättning av medarbetare för de olika uppdragen. Indikator: Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län. o Mått: Förbättrad balans mellan befintlig och önskad kompetens. Folktandvårdens mål Utveckla tandsköterskerollen Skapa mentormöjlighet för chefer Skapa arenor för chefer att mötas i rollen som chef/ledare Aktiviteter: Säkerställa att alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan. Två gånger om året tydliggöra bemanningsläget, inkl föräldraledigheter och pensionsavgångar på enhets- som områdes- och förvaltningsövergripande nivå. Två gånger om året utarbeta en strategisk kompetensförsörjningsplan. Erbjuda tandhygieniststuderande att under sommaren arbeta som tandsköterska. Erbjuda tandsköterskestuderande att under sommaren arbeta som tandvårdsbiträde. Uppdatera funktionsbeskrivningarna för tandvårdspersonal. Permanenta yrkeskategorin tandvårdsbiträde. Utarbeta ett förslag till mentormöjlighet. Anordna frukostmöten med önskade informations-/diskussionsteman för chefsgruppen. Utarbeta ett chefsutvecklingsprogram.

30 20 (26) Ekonomi Ekonomiskt utgångsläge och utveckling Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att rörelsemarginalen i samtliga verksamhetsområden inom Folktandvården ska vara 3 % under Aktiviteter fortsätter i syfte att effektivisera tids- och lokalutnyttjande inom verksamheten. Fokus ska i detta sammanhang sättas mot att stärka kopplingen mellan dagliga vårdprocesser och vårdlogistik på klinikerna och intäktsutvecklingen. Målet är att förbättra den bokade vårdtiden/klinisk tid och samtidigt optimera debiteringen per tidsenhet. I detta arbete har fortsatt utveckling av vårdprocesserna en stor betydelse. En viktig del i Folktandvårdens uppdrag är att genomföra samtliga aktiviteter som syftar till fullgörande av Överenskommelsen avseende landstingsfinansierade vårduppdrag med Landstingsstyrelsen. Förutsättningen för att erhålla överenskommen ersättning för uppdragen är att verksamheternas åtagande blir uppfyllt. Detta gäller särskilt de uppdrag som är förknippade med sk målrelaterad ersättning. Folktandvården har åstadkommit en resursfördelning inom länet som innebär att det inte längre finns några väntetider (överstigande 3 månader) eller köer på klinikerna i allmäntandvården. Arbetet fortsätter nu för att behålla den positiva situationen när det gäller tillgänglighet till tandvård för länets alla innevånare. Frisktandvård erbjuds till Folktandvårdens patienter och i dagsläget finns drygt frisktandvårdsavtal tecknade. Målsättningen är att öka antalet frisktandvårdsavtal till nivå inom en tre årsperiod. Under förutsättning att Frisktandvården hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer så kommer Folktandvårdens intäkter inom vuxentandvård totalt sett att stabiliseras. Frisktandvården innebär också att klinikadministrationen kan effektiviseras genom att betalningshanteringen försvinner helt från kliniken vad gäller frisktandvårdspatienter. Det blir också ett jämnare likviditetsflöde som gör att den ekonomiska planeringen underlättas. Fullmäktiges övergripande mål Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse. (fullmäktiges mål nr 33)

31 21 (26) Folktandvårdens mål Rörelsemarginal 3 % Aktiviteter: Kontinuerlig kunskapsuppdatering av TLV:s förordning och regelverk Taxe- och prislisteutbildning för all personal Förbättra kvaliteten i underlagen till landstingets tandvårdsstöd Minska kostnaderna för förrådshantering Samverkan om personalresurs i sidled Skapa förståelse för behovet av ekonomiskt handlingsutrymme Budgeterat utfall 2015 Folktandvården har med resultatet i årsbokslut 2014 åstadkommit ett ekonomiskt överskott sex år i följd vilket innebär att verksamheten har goda förutsättningar för att kunna fortsätta att utvecklas så att konkurrenskraften kan bibehållas och stärkas. Tandvårdsmarknaden är sedan flera decennier konkurrensutsatt med fri etableringsrätt för vårdgivare och fri prissättning. Folktandvården har stärkt sin position de senaste fem åren genom att öka patientvolymen med 5000 vuxna, vilket innebär att intäktsvolymen inom vuxentandvård kommer att kunna bibehållas de närmaste åren. Det ger då möjlighet till fortsatt ekonomisk handlingsfrihet för verksamhetens utveckling och kontinuerlig satsning på kompetensutveckling som är grundbulten i en så pass kunskapsintensiv organisation som Folktandvården. Ekonomiska nyckeltal Nyckeltal Utfall 2014 Budget 2015 Löneökningstakt 6,75 % 2 % Nettokostnadsutveckling -13,04 % 2 % Andel bokad tid, Tandläkare 67 % 69 % Andel bokad tid, Tandhygienist 63 % 66 %

32 22 (26) Budget Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall 2014 Budget 2015 Avgifter och såld vård (kto.grp ) Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, inventarier -8-9 Avskrivningar, fastigheter 0 0 Summa kostnader Finansnetto -1-2 Regionbidrag/-ersättning 2 2 Resultat 4 3 Investeringsbudget Belopp i mnkr Utfall 2014 Budget 2015 Medicinteknisk utrustning innevarande års 6,4 6,0 budget Medicinteknisk utrustning överfört från 0,5 7,2 tidigare års budget IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budget 1,8 2,0 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget Summa 8,7 15,2

33 23 (26) Organisation Folktandvåren är organiserad i en linjeorganisation. Huvudverksamheten vård indelas i specialisttandvård och allmäntandvård., Verksamhetsstöd, HR och Ekonomi/IT är stödprocesser. Cheferna för allmäntandvård, specialisttandvård, verksamhetsutveckling, verksamhetsstöd, HR och Ekonomi/It utgör Folktandvårdens ledningsgrupp, som leds av tandvårdsdirektören. (Tandvårdsledningen (TVL). Vårdverksamheterna är indelade i 12 enheter i allmäntandvård och 7 i specialisttandvård. Varje enhet leds av en verksamhetschef, underställd chefen för allmäntandvård respektive specialisttandvård. Förutom dessa finns en verksamhetschef för forskningsverksamheten underställd chefen för verksamhetsutveckling och en verksamhetschef för Folktandvårdens kundcenter underställd chefen för verksamhetsstöd. Allmäntandvård bedrivs i alla kommuner i regionen, specialisttandvård bedrivs vid Folktandvårdens centrum för specialistandvård i Örebro. Sjukhustandvård bedrivs i Lindesberg och Karlskoga. Organisationsschema:

34 24 (26) Uppföljning Uppföljning mot Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning sker via delårsrapport per april, augusti samt verksamhetsberättelse för I samband med den skriftliga rapporteringen görs även en muntlig redovisning vid nämndens möte. Uppföljning mot Regiondirektör sker muntligt vid påkallade tillfällen. Tandvårdsdirektören har en intern uppföljning av verksamhetsplanen med cheferna för Folktandvårdens vårdområden vid fyra tillfällen under året Till detta kommer löpande uppföljning vid TVL s möten med samtliga chefer i TVL

35 25 (26) Bilagor Fullmäktiges uppdrag (TD=tandvårdsdirektör, C-ATV =chef allmäntandvård, C-EK/IT= Chef ekonomi/it,c-utv= Chef verksamhetsutveckling, C-VST= Chef verksamhetsstöd, VC FHE= Verksamhetschef Folktandvårdens folkhälsoenhet) Fullmäktiges uppdrag till nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Ansvarig inom förvaltningen Genomförande av uppdraget Organisation/ Samarbete Tidpunkt för genomfört uppdrag Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och sitt dagliga arbete. C-VST - I enlighet med tillämpbara delar av Regionens miljö- och hållbarhetsprogram TVL Årsredovisning Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender budgeting-analys genomförs. C-Ekonomi/IT Delårsredovisning 1 Utveckla metoder för att styra tandvårdsresurser, särskilt till barn, i socioekonomiskt svaga områden. C-Ekonomi/IT - Skapa tillförlitliga och aktuella underlag för att styra tandvårdsresurser C-UTV Årsredovisning - Analysera personalbehov, sett till yrkeskategori, utifrån patientpopulation - Genomföra ny klusteranalys - Ta fram EPI från Lifecare Dental

36 26 (26) Fortsätta utveckla Kunskaps Centrum för Äldretandvård (KCÄM) VC FHE - Utveckla kontaktnät med professionen, länsinnevånare och hälso-och sjukvård C-UTV, C-ATV Årsredovisning - Utbildningar till tandvårdsprofessionen - Användning av Geriowebb på kliniknivå - Träffar med pensionärsoch anhöriggrupper - Starta samverkansprojekt med primärvård/omsorg - Erbjuda munhälsosamtal för patienter över 75 år i samverkan med andra hälsoaktörer. Öka antalet Frisktandvårdsabonnemang inom Folktandvården. C-ATV Aktiviteter i Allmäntandvården: - Inrättande av en centraliserad Frisktandvårdsadministration C-VST Årsredovisning - Intensifierad marknadsföring - Frisktandvårdsdag

37

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattande resultat...3 Aktuella händelser...5 Fullmäktiges mål...12 Hållbar utveckling...12 Hälso- och sjukvård...15 Tandvård...25 Regional tillväxt...30 Samhällsbyggnad...37

Läs mer

1 (2) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 12OLL2758 Yttrande över medborgarförslag angående Inrättande av patientråd vid länets vårdcentraler Leif Delin och Pia Delin Stadig har lämnat ett medborgarförslag

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015

Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015 Regionstyrelsen Peder.Bjorn @regionostergotland.se Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Landstingsplan och budget 2015-2017

Landstingsplan och budget 2015-2017 Landstingsplan och budget 2015-2017 FÖR ETT HÄLSOINRIKTAT LANDSTING Beslutad av landstingsfullmäktige 2014-12-xx 2 (73) INNEHÅLL 1 Politiskt förord... 7 2 Inledning... 9 3 Vision och värdegrund... 9 4

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården Delårsbokslut augusti 2014 Folktandvården Augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 4 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Folktandvårdens verkställighetsplan 2015. December 2014. Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 1 (57)

Folktandvårdens verkställighetsplan 2015. December 2014. Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 1 (57) Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 December 2014 Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 1 (57) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Omvärldsanalys... 4 2 Uppdrag, vision och verksamhetsidé.......5

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 ÄRENDE 6 LF november 2010 Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslår besluta att godkänna föreliggande budget för 2011 och flerårsplan för åren 2012-2013

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet:

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning för år 2013 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-04-08 MISSIV 2014-04-08

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer