Den finlandssvenska skolans nivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den finlandssvenska skolans nivå"

Transkript

1 1 Den finlandssvenska skolans nivå Michael Uljens Med anledning av den pågående diskussionen om den finlandssvenska skolans nivå i relation till den finska skolan, presenterar jag nedan några synpunkter på möjliga orsaker till resultaten. Jag vill bidra till att den allmänna diskussionen inte skall stanna på oförtjänt naiv och förenklad nivå. Den svenska skolan förtjänar bättre än så. En del av detta publicerade jag i Vbl i november I en nyligen publicerad rapport från Utbildningsstyrelsen (November 2010) hävdas att finlandssvenska barns kunskaper i matematik i åk 6 är sämre än på finskt håll. Många undersökningar har visat på samma sak. Som prefekt vid pedagogiska fakulteten delar jag givetvis den oro som kommit till uttryck bl.a. i Vbl. Den finlandssvenska skolans sak är allas vår angelägenhet. Resultaten bör självklart erkännas men också tolkas sakligt. Vi kan identifiera åtminstone följande fyra problem i frågan: a) att startnivån i matematik i åk 3 är lägre i de finlandssvenska skolorna än i de finska skolorna, b) att det finns en skillnad mellan finska och svenska elevers kunskaper i matematik i åk 6, c) att variationen inom den svenskspråkiga befolkningen är stor på det sättet att österbottniska och åländska ungdomar återfinns i den lägre ändan av skalan och d) att skillnaderna mellan språkgrupperna verkar vara störst i slutet på lågstadiet i åk 6 men minskar till åk 9 och studentexamen. Lärarutbildningen. Hur agerar PF i frågan? Vid fakulteten tillsattes omgående en specialistgrupp som närmare analyserar rapporten. En av författarna från UBS inbjöds till diskussion. PF samverkar också med Utbildningsstyrelsen i satsningar på fortbildning. Vi analyserar studentmaterialet i lärarutbildningen och professorerna har redan diskuterat antagningskriterierna. Åbo Akademis rektor Jorma Mattinen har beviljat ett doktorandstipendium i syfte att förklara hur skolans ledarskap och lärarskap samvarierar med elevprestationer. Flera projekt vid fakulteten bearbetar på olika sätt frågorna. Men hur tolka resultaten? En förklaring som anförts är studentmaterialet i lärarutbildningen. Söktrycket till den svenska klasslärarutbildningen är dock erkänt högt, om än inte lika högt som till den finska sidan, likväl unik i internationell jämförelse (197 förstahandssökanden till 64 studieplatser). Även i ÅA-intern jämförelse är det fråga om en populär utbildning med framstående studenter från gymnasierna. Av de antagna till lärarutbildningen är 50% icke-österbottningar. Överlag skriver färre svenska studenter lång matematik i våra gymnasier. Resultaten från test av nyantagna lärarstuderandes kunskaper i matematik visar inte på bästa tänkbara resultat. Strukturellt och innehållsligt är lärarutbildningen likadan över språkgränsen. Granskare för pro gradu arbeten från finska universitet används när tillfälle ges. År 2008 tilldelades fakulteten pris för landets bästa avhandling pro gradu i pedagogik. Som tidigare professor i ämnet och nuvarande docent är jag välbekant med utbildningsnivån vid Helsingfors

2 2 universitet både forskningen och examensabeten. Doktorsexamina vid PF följer samma internationella praxis som i hela landet. Det har blivit vanligare att dr-avhandlingarna publiceras vid utländska förlag. Pedagogiska fakultetens representanter är ofta anlitade som vägvisare för den övriga nordiska lärarutbildningen och åtnjuter ett högt anseende. Lärarutbildningen i Vasa har under åratal spänt bågen till det yttersta för att leverera kompetenta lärare i och för hela Svenskfinland. Och det har PF verkligen också gjort. Allra minst har Svenska Österbotten drabbats av lärarbrist här finns garanterat goda lärare men prestationerna är inte de bästa. Skolan. Den nya undersökningen, liksom en del tidigare, visar att elever till obehöriga lärare inte presterade sämre än elever till behöriga lärare. Läs det en gång till: elever till obehöriga lärare presterar inte sämre än elever till behöriga lärare Obehöriga lärare saknar oftast bara någon del av studierna för att nå formell behörighet. Resultaten bör ha en lugnande effekt bland föräldrarna. Överraskande framkom ett negativt samband mellan graden av samarbete med förskolan och matematisk kunskapsutveckling. Är samarbetet inte av godo? Anpassar den finlandssvenska skolan sin undervisning till förskolan och sänker därmed ambitionsnivån? I de finska skolorna fanns inget alls samband mellan skolframgång och graden av samarbete med förskolan. Eventuellt kan frågor som dessa förklara varför språkgruppsskillnader kan identifieras redan i åk 3. Specialpedagogik. Hittar vi orsaken i specialpedagogiska åtgärder? Det har antytts att resultaten kan bero på att flera elever i den finska skolan får sin undervisning i specialklass och därför inte ingår i den grupp som testats. Förklaringen kan vara en partiell förklaring. Av finska elever får nämligen drygt 5% undervisning i specialskola eller specialklass medan siffran för de finlandssvenska är 2,6%. Svenska elever är mer integrerade i ordinarie undervisning. Statistik från 2009 visar att av alla elever som tar del av specialundervisning i Österbotten är 71% integrerade (nationellt medeltal 52%), medan 29% får undervisning i specialgrupp eller specialklass (nationellt medeltal 48%). Tekniskt slår tillvägagångssättet ut i lägre medeltal. De i Hbl anförda spekulationerna om speciallärarutbildningens nivå och de utexaminerade lärarnas kvalitet är således ogrundade, ganska fult insinuanta och tyder egentligen bara på en outvecklad förståelse av en komplex problematik. Gällande antal doktorer som lärare inom specialpedagogiken kan noteras att PF inte kunnat anställa alla de doktorer som sökt om tjänst vid fakulteten, en del p.g.a. bristande kompetensprofil, andra p.g.a. bristande resurser. Också senhösten 2010 anfördes i offentligheten ohållbara förklaringar som orsaker till finlandssvenska barns prestationer som sedermera korrigerats. Internationellt sett tenderar minoriteter överlag att uppvisa något lägre matematikkunskaper jämfört med majoritetsbefolkningen. Förklaringen anses vara större fokus på språkundervisning. Knappast en hållbar förklaring då bägge språkgrupper läser varandras språk i skolan.

3 3 Läromedel. Undersökningen är inte entydig gällande läromedel. En del läromedel som klarade sig bra i tidigare undersökningar, har klarat sig klart sämre i denna undersökning. Läroboksserier fungerar olika för åk 1-3 och åk 3-6. Det har tidigare visat sig att finlandssvenska lärare intar en självständigare hållning till lärarhandledningar jämfört med finska lärare på gott och ont. Det är möjligt att lågstadierna tar sig större frihetsgrader än högstadierna och större friheter än de finska skolorna. Skolans rektor och ledning. För närvarande har vi dåliga insikter i hur skolledningen bidrar till prestationerna i den finlandssvenska skolan. Skolledningen är viktig. Inte minst när det gäller att finna en rätt balans mellan ett helhetsansvar för eleven i en allt starkare prestationsorienterad skolkultur. Hemmet. Hemmets utbildningsnivå och skoltillvända kultur är viktig. I Finland är den effekten mindre än i OECD-länderna. Den skoltillvända kulturen följer hemmets, särskilt moderns, utbildningsnivå. Det är också vanligare i Finland att elever från icke-akademiska hem söker sig till högre utbildning. Ett särdrag för högutbildade finlandssvenska hem är dock att andelen naturvetenskapligt och tekniskt utbildade är lägre än på finskt håll. Med tanke på hemmiljöns betydelse kan det delvis förklara det lägre antalet som skriver lång matte på svenskt håll. Finns andra kulturella skillnader? Viking Brunells PISA-undersökningar visar tydligt att det finns skillnader både mellan språkgrupperna och inom Svenskfinland. Men då man jämför elever från utbildningsmässigt likartade hem t.ex. i Österbotten och Nyland fanns inga skillnader att tala om. Högtutbildade föräldrars barn i Nyland klarade sig ungefär lika bra som högtutbildade föräldrars barn i Österbotten. Mellan den finska och svenska språkgruppen är resultaten likadana som mellan finlandssvenska regioner. Man kan, enligt Brunell, hitta en skillnad i hemmens kunskapskultur och elevernas orientering som följer språkgränsen. De finlandssvenska eleverna tycks inte vara beredda till samma ansträngningar som de finska eleverna. Varför saknas sisun? Avkrävs den inte i skolan? Kanske upplevs den inte som nödvändig man klarar sig ändå? Sverige ordnar nuförtiden rent rutinmässigt högskoleprov på olika orter i Österbotten. Svenska universitet lockar, vilket ju också har sina goda sidor, men undergräver samtidigt den svenska högskoleverksamheten i Finland. Det minskar också på söktrycket till de finlandssvenska högskolorna ju färre österbottningar som söker desto lättare för resten att få studieplats. Om de österbottniska ungdomarna behärskade finskan bättre skulle detta sannolikt öka söktrycket både till både HU:s svenska och ÅA:s studieplatser. Finlandssvenskar företräder delvis en annan bildningstradition. Finlandssvenska elever trivs nämligen bättre i skolan och de tycker att skolan är trivsam. Dessutom har eleverna i den finlandssvenska skolan en positivare syn på matematikämnet. Det kan på sikt vara viktigare. Men det intresset slår dessvärre inte ut i en starkare orientering mot naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

4 4 En annan språkgruppsskillnad gäller läsandet. Att Finland är ett läsande land gäller dessvärre i mindre grad för Svenskfinland. Finlandssvenska skolelever uppvisar sämre lust att läsa än finska barn. Men. När man jämfört elever från finska och svenska hem där det lästes lika mycket, kunde inga betydande skillnader i elevernas skolprestationer identifieras. Det finns alltså skillnader i kulturellt klimat och orientering mellan språkgrupperna. Det är möjligt att sådana skillnader liksom skillnader i skolkulturer delvis kan förklara skillnader mellan finska och svenska elever i vår region. Och. Trots en mindre läslust kompenseras detta inte av en större orientering mot matematik. Till slut Uppmärksamhet i frågan är nödvändig, men samtidigt bör vi minnas att finlandssvenska elever internationellt sett presterar bra de facto lysande. Därför är det skäl att fråga om prestationsnivån de facto redan är tillräckligt hög och att skolan i den tid som är vår snarare bör satsa på andra personliga och medborgerliga färdigheter och dygder? Det var en ledande ambitionen i det senaste läroplansarbetet. Kanske behöver skolan i Finland mera tänka på att det lika viktigt att våra barn och ungdomar lär sig leva med och av olika slag av mångfald och olikhet? Att de utvecklar en frimodig tilltro till sig själva och sin kultur förenad med en öppen attityd till och naturlig respekt för omvärlden? En enögd effektivitetsfokusering, som riskerar utarma ett kreativt förhållningssätt, kan också drabba skolor och universitet, liksom den verkar har drabbat kronjuvelen Nokia. Inte heller är Sveriges väg med bl.a. sin Kunskapsskola AB vår väg, som bl.a. Fritjof Sahlström för en tid sedan insiktsfullt beskrev i Hbl. Inte heller känner jag till att något annat land är intressserad av den modellen. Däremot finns det i Sverige, liksom också i Norge och på annat håll (ex. Saudiarabien), ett markant intresse för den finländska skol- och lärarutbildningsmodellen. PF:s samhällsuppdrag är mångfacetterat. Det är fråga om många utbildningar varav en del återkommer årligen, andra vart tredje år. Ett resurskrävande system. Och inte alltid särskilt lätt. Därför är det mycket märkligt att så många tycker sig ha rätt att rycka i lärarutbildningen just i tider när koncentration och profilering är central. PF var koncentrerat redan innan detta gjordes till den högskolepolicy den är idag. I Hbl intervjun sa jag att PF inte är en bastion. Vill man slå sönder den helheten (PF) lyckas man nog. Men frågan är vem som egentligen vinner på det? Två yrkespedagogiktjänster till Novia? Lite högskolepedagogik till Åbo? Någon barnträdgårdslärartjänst till Helsingfors? Ämneslärarutbildningen? Trafiklärarna? Studiehandledarna? Klasslärarna? Skall ämnesdidaktikerna fördubblas med halverat studerandetal? Vem skulle betala det kalaset? Redan nu utnyttjar vi våra resurser tvärs över utbildningar för att få det att gå ihop. Det har också visat sig mindre allt mindre viktigt, på många håll, att lärarna får sin utbildning på svenska? Jag återkommer gärna till den frågan vid behov. Avslutningsvis är det viktigt att frågan inte görs till en Nyland-Österbotten konflikt inför stundande riksdagsval, sådana intressen kan finnas på olika håll. Att det finns olikheter i landsändorna vet vi alla, problemen ser också olika ut. Lås oss försöka lösa dem. Och

5 5 medicinen kan också se olika ut i olika delar av landet. Också Åbo och Åboland dras med sina utmaningar framförallt små årskullar gymnasister (bara ca 500 gymnasister i Åbo och Åboland, jämfört med i Nyland och i Österbotten). Ett enormt överutbud av studieplatser i Åbo. Hur påverkar det studiemotivationen? Förhöjande? Samarbetet mellan Pedagogiska fakulteten vid ÅA i Vasa och Helsingfors universitet är gott och vi har gemensamt arbetat för att lösa frågorna. Vi både forskar och utbildar tillsammans. Det här är värdefullt i bägge riktningar. När analyserna av det nya, av Kulturfonden finansierade, PISA materialet så småningom blir klart under vårens lopp, får vi på riktigt större insyn i vad detta material de facto kan bidra med som förklaringar. Annan forskning får komplettera. T.ex. den forskning i matematikundervisning vid PF som nu är på väg in i klassrummet med videokameran för att den vägen finna fram till vad som är gynnsamt arbetssätt. Viktigt är i varje händelse att undvika slarviga och oreflekterade förklaringar i för oss alla viktiga och känsliga frågor. Hanterar man en Colt 45:a skall man ha förstånd att inte skjuta från höften, oskicklig hantering är till större skada än nytta. I slutändan tenderar folk med den taktiken att peppra bort en tå eller två på kuppen. På sig själv. Michael Uljens Prefekt Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 Varför har finlandssvenska 15-åriga elever andra attityder än finskspråkiga elever i Finland, och kan dessa skillnader påverka elevernas prestationsnivå i läsförmåga? Anna Dall (PhD) 2012 2 Innehållsförteckning.

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning Jenny Rönnqvist Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Verksamhetsutveckling med fokus på personalen

Verksamhetsutveckling med fokus på personalen Umeå universitet Centrum för skolledarutveckling Rektorsprogrammet, Kurs 3 Verksamhetsutveckling med fokus på personalen Teresa Montal RP10:2 teresa.montal@skola.trelleborg.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION. Sari Sillanpää

SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION. Sari Sillanpää SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION Sari Sillanpää Pro gradu-avhandling i svenska språket Institutionen för språk Jyväskylä universitet Hösten 2006 ABSTRAKT JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET Humanistiska fakulteten Författare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever EXAMENSARBETE 2007:043 Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever Elevers uppfattningar om faktorer som påverkar deras tvåspråkighetsutveckling Riitta Lewenros Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola. En undersökning från Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation

Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola. En undersökning från Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola En undersökning från Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation Sammanfattning och förslag Sammanfattning Lärarnas Riksförbunds forum för kultur

Läs mer

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Camilla Kovero. På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten

Camilla Kovero. På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten 3 2012 Camilla Kovero På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten Utgivare: Finlands svenska tankesmedja Magma www.magma.fi Magma-studie 3

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Jämlikhet och excellens

Jämlikhet och excellens MANUSKRIPT Satya Brink Kari Nissinen Jouni Vettenranta Jämlikhet och excellens Forskningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Kunskap som klassfråga. En rapport från tankesmedjan.sap

Kunskap som klassfråga. En rapport från tankesmedjan.sap Kunskap som klassfråga En rapport från tankesmedjan.sap Rapport nr 02 April 2002 Inledning Skolans uppgift är att ge eleverna kunskaper. Man kan ja, bör ha också andra mål för undervisningen, som att träna

Läs mer

Skolans bortglömda fråga

Skolans bortglömda fråga Skolans bortglömda fråga 1 Goda Exempel om lärande Kvaliteten i skolan och frågan om vi gör rätt prioriteringar jagar ständigt politiker och beslutsfattare. En ofta bortglömd lösning är läromedel. Läromedlen

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Eva Lindström Ordförande för ESO

Eva Lindström Ordförande för ESO Förord Utbildningspolitiken är ett viktigt medel för att förändra samhället och förverkliga demokratin. Detta uttrycktes redan 1968 av Olof Palme på följande: Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Vad tycker elever om naturvetenskap?

Vad tycker elever om naturvetenskap? Rapport IBG-LP 07-001 Vad tycker elever om naturvetenskap? En studie gällande elevers inställning, föräldrarnas utbildningsnivå och könsskillnader Anna Ivarsson Lisa Ranudd Janina Sundström Institutionen

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet www.tankesmedjan.nu 2 Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från Tankesmedjan rapport 4, 2010 Matematik en demokratisk rättighet

Läs mer