DatahjÅlpmedel. Äversikt. Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DatahjÅlpmedel. Äversikt. Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison"

Transkript

1 Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison Äversikt DatahjÅlpmedel Se mäjligheterna Évervinn svårigheterna FrÄgor: Sigrid Madison TorbjÅrn Madison Danska vägen Lund Hemsida:madison.sida.nu Denna Äversikt beskriver några av de dataprogram vi utarbetat. Programmen Çr anvçndbara inom både kartlçggning och trçning. BestÇll ytterligare information samt gratis visning fär olika utbildningsnivåer, skolår 1 - hägskolenivå. Tfn: Fax: Telefonjour alla dagar. E-post:

2 InnehÄll Svenska Matematik Åversikt datorprogram svenska 3 Screening. 4 Ordskatt... 5 Ordtest. 6 Svenska med oss Åversikt datorprogram matematik. 8 Matematik Screening BasnivÑ.. 9 Cantor LÄtt matte med oss Matte med oss Åvrig information UtfÖrliga manualer till datorprogrammen finns pñ hemsidan madison.sida.nu (ej www framför namnet). Programutveckling av: Gian & Margareta Medri, Sigrid & TorbjÖrn Madison. Alla programmen kan användas i följande operativsystem: - Windows 98 - Windows NT - Windows Windows XP - Windows Vista 2

3 Åversikt datorprogram Svenska Screening A,B-nivÄ Screening C-nivÄ och * LÄshastighet * LÄsfÅrstÇelse * Engelska * RÄttstavning * OrdfÅrstÇelse KartlÄgger, rättar & sammanställer OcksÅ fçr distansutbildning Screening A,B fçr skolår 6-9, Gy Screening C fçr skolår 3-6 Serveranpassade Screening Statistik * Antal rätt / fel får hela gruppen * MedelvÄrde * Standardavvikelse Ordskatt / Ordtest Ordskatt * Vokalkryss 1 och 2 * Motsatsord / synonymer * LÇng-kort vokal / substantiv-adjektiv * LÇnord / person - sakord Ordtest * Flerval fårled / latin - grekiska * Uttryck ordkunskap / lucktext * Trio - efterled / fårklaring * LitterÄrt - facktext * FÅrklaring * Vilket Är ordet? TrÇnar och utvecklar språket Ordskatt: SkolÅr 3-9, Gy Ordtest: Gy infär hägskoleprovet Svenska med oss 1-4 Ur innehçllet: KartlÄgger, repeterar, tränar och ger säkerhet i språket SkolÅr 3-9, SV 2 och Grundvux 3 * TrÄning av alla vokaler * Speciell bearbetning av vokalfårväxlingar u-y, e-ä, u-o, e-i samt lçng / kort vokal * Bearbetning av konsonantfårväxlingar b-p, g-k, d-t samt spiranterna v-f * Identifiera den betonade vokalen (stamvokalen) * TrÄning alfabetet * TrÄning fonem - grafem * Uttala, skriva och fårstç ljudenligt stavade ord * Ñvning i ljudsegmentering, uppdelning av orden i ljud * Syntaktisk medvetenhet genom att skriva rätt ord i rätt fåljd * Utskrivna resultat rätt / fel och tid * MÅjlighet att bårja där du slutade * En linjal som visar vilken delåvning du arbetar med

4 Screening Datorprogrammet testar: läsförstñelse, läshastighet ordförstñelse stavning engelska, färståelse/stavning Finns i tre svñrighetsgrader A, B och C. Kraftfull rapportgenerator för statistikframställning. Demo-CD kan beställas. Programmen har utvecklats inom ramen för ett EU-projekt. Individuell resultatstatistik för studievägledning och yrkesval. 4

5 Ordskatt Med ord skapar vi oss makt. Detta program medverkar till att ge orden som maktmedel Ñt varje användare. Det gäller Även vñra nya svenskar. Programmet Är moduluppbyggt och passar bra i skolñr 3-9, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det Övergripande syftet med Ordskatt Är att pñ ett varierat och intresseväckande sätt tillföra användarna ett bättre ordförrñd, vilket i sin tur Ökar förmñgan att pñ ett nyanserat och korrekt sätt kommunicera i tal och skrift. Vokalkryss 1 och 2, Är korsordsliknande uppgifter som Övar samtliga vokalljud. LÅnga och korta vokaler lämpar sig frñn skolñr 4 och uppñt. Delmomenten i Motsatsord gñr att använda Även i skolñr 3 samt i svenska för invandrare. Programmet Ordskatt ger utmärkta tillfällen till grupparbete med samtal kring ordens betydelse, stavning, ordbildning, synonymer och motsatser. FÖljande Övningar finns: Vokalkryss 1 innehñller 22 korsordsliknande Övningar. Till de här Övningarna finns ledtrñd till alla ord. Man fyller bara i de tomma rutorna och datorn visar antal rätt och fel samt använd tid i form av staplar och siffror. Vokalkryss 2 Är nñgot svñrare. HÄr ges ledtrñd bara till det lodräta nyckelordet. Det innebär att till Övriga ord kan det finnas fler rätta svar. Motsatsord LÄr in betydelse, stavning och uttal av vñra vanligaste motsatsord i de 1000 mest frekventa orden. LÅnga-korta vokaler Åvar förmñgan att läsa och sortera ord med lñngkort vokal genom att visuellt registrera en eller tvñ konsonanter efter den betonade stavelsen, vanligen benämnd stam, samt att stava orden insatta i sitt sammanhang. Synonymer FÖrstÑ, läsa och skriva synonymer. LÅnord FÖrstÑ. läsa och skriva vanliga lñnord. Substantiv-adjektiv Bilda substantiv och adjektiv utifrñn ett givet verb. Person-sakord Ett verb som Är lñnord visas. Fyll i de bñda tomma luckorna med närbesläktade substantiv. Det första ska avse person, det andra sak. LÖsenord gult, lodrätt En frñn Spanien. 5

6 Ordtest Datorprogrammet Ordtest har utvecklats för att hjälpa alla som vill tillgodose behovet av ett rikt och nyanserat ordförrñd samt förbereda sig inför HÖgskoleprovets delmoment Ord. Datorprogrammet Ordtest utgör en komplettering och vidareutveckling av vñrt tidigare program Ordskatt. Programmet avser att tillförsäkra varje användare en säkerhet i att förstñ och använda svñrare ord och uttryck. Ordtest riktar sig till de som Önskar bedriva högre studier eller klara av HÖgskoleprovets delmoment Ord. Vi har därför lagt stor vikt vid bl a grekiska och latinska för- och efterleder, ordbildning och lñnordens betydelse samt svenska idiom. TvÑ verktygsmoduler ingñr i programmet. Olika Ämnen kan genom dessa erhñlla egna specifika ordbanker. Antalet Övningar i programmet Är 1591, fördelade enligt nedan: Flerval 109 FÖrled 141 Latin 135 Grekiska 99 Trio 150 Uttryck 151 Ordkunskap150 Efterled 33 RÄtt/Fel 120 FÖrklaring 126 LitterÄrt 135 Lucktext 30 Facktext 162 Vilket Är ordet? 50 Resultatstatistiken för varje elev gñr att skriva ut och kan ligga till grund för bedömning av ordförrñdet inom olika omrñden. 6

7 Svenska med oss 1 4 Svenska med oss 1-4 innehåller tusentals roliga Övningar med ljud och animerade bilder. Programmet Är riktat mot elever i skolñr 2-9, vuxna och vñra nya svenskar. Med hjälp av programmet tränas alfabetet, vokalerna, ordbildning, ordförrñd, ordklasser, minne, meningsbyggnad samt konsonantteckning. Programmet innehñller: träning av alla vokaler speciell bearbetning av vokalförväxlingar u-y, e-ä, u-o, e-i samt lñng/kort vokal bearbetning av konsonantförväxlingar b-p, g-k,d-t, samt spiranterna v-f identifiera den betonade vokalen (stamvokalen) träning alfabetet träning fonem-grafem uttala, skriva och förstñ ljudenligt stavade ord Övning i ljudsegmentering, uppdelning av orden i ljud syntaktisk medvetenhet genom att skriva rätt ord i rätt följd utskrivna resultat rätt/fel och tid möjlighet att börja där du slutade en linjal som visar vilken delåvning du arbetar med Varje delmoment har minst 20 olika uppgifter. Skollicens per del: 2000 kr exkl. moms Skollicens för alla fyra delarna: 3000 kronor exkl. moms 7

8 Åversikt datorprogram Matematik Matematik Screening BasnivÄ * Talserier * JÄmnt & udda * Tal och obekanta * StÖrre Än - mindre Än * HuvudrÄkning * TalÖvningar * Multiplikationstabeller * Multiplikation * Division * Negativa tal * Problem Cantor 2000 KartlÇgger, rçttar & sammanstçller * Addition * Subtraktion * Multiplikation * Division * ProblemlÖsning * StÖrre Än - mindre Än * Fler Än - färre Än * Tal och obekanta * HuvudrÄkning * TalÖvningar * Multiplikationstabeller * Talserier * TalÖvningar 1-2 * Negativa tal TrÇnar och utvecklar tankefärmåga på grundlçggande nivå TrÇnar och utvecklar tankefärmåga på hägre nivå Matte med oss * Repetition * Algebra räknesätten * Potenser * MÑttsystem * KvadratrÖtter * BrÑk * Procent 3 4 * Koordinat- *Plangeometri system *Rymdgeometri * LinjÄra *Phytagoras funktioner sats * Ekvationer * ElementÄr statistik LÅtt matte med oss 1-4 Mindre talomräden, enklare problem 1 2 * Repetition * Algebra räknesätten * Potenser * MÑttsystem * KvadratrÖtter * BrÑk * Procent 3 4 * Koordinat- * Plangeometri system * Rymdgeometri * LinjÄra * Phytagoras funktioner sats * Ekvationer * ElementÄr statistik 8

9 Matematik Screening BasnivÄ Matematik Screening BasnivÅ kartlägger grundläggande kunskaper i matematik. Datorprogrammet Är speciellt värdefullt för elever med behov av Önskad framgñng. Matematik Screening BasnivÅ kartlägger färdigheter inom de fyra räknesätten, negativa tal, problemlösning, talserier, symbolsprñket med större Än/mindre Än, positionssystemet med mera. Programmet samlar utförlig resultatstatistik automatiskt, denna presenteras ÖverskÑdligt bñde grafiskt och med detaljutskrifter gällande enskilda elever och grupper. Resultaten visar antal utförda delövningar, antal rätt, använd tid med mera. Programmet underlättar lärarens arbete med kartläggning, rättning och sammanställning av elevrapporter. SjÄlvrÄttande redovisning för skolledning, lärare och elever, elevvñrdskonferenser och individuella utvecklingssamtal. Programmet innehñller: addition subtraktion multiplikation division problemlösning positionssystemet större Än/mindre Än, fler/färre tal och obekanta huvudräkning multiplikationstabeller talserier talövningar negativa tal Varje del har 50 olika uppgifter som skall lösas. 9

10 Cantor 2000 Cantor 2000 innehñller avsnitt som tar upp grundläggande kunskaper i matematik, avsett för lñg- och mellanstadiet. Datorprogrammet Är speciellt värdefullt för elever med dyslexi och/eller matematiksvñrigheter och har anpassats för funktionshindrade. Dialog och samarbete elever/lärare och föräldrar bör uppmuntras! Eleven lär sig att utveckla eget tänkande, analysförmñga, använda grundläggande begrepp och matematiska metoder, samt att dra slutsatser och generalisera. ProduktionsstÖd har erhñllits frñn SIH, Statens Institut för HandikappfrÑgor i skolan. Programmet innehñller: addition subtraktion multiplikation division problemlösning positionssystemet större Än/mindre Än, fler/färre tal och obekanta huvudräkning multiplikationstabeller talserier talövningar 1-2 negativa tal 10

11 LÉtt matte med oss 1-4 LÇtt matte med oss 1-4 innehñller hundratals roliga Övningar med animerade bilder och Är en pñbyggnad efter datorprogram Cantor Programmet lämpar sig för elever i skolñr 6-9, individuella programmet i gymnasiet, vuxna och vñra nya svenskar. TalomrÑden har utformats för att underlätta för elever med svñrigheter (fñ tresiffriga tal, mñnga uppgifter med tvñsiffriga jämna tal, svaren ger jämna tal vid uträkningar). Problemen som finns i de olika matematikavsnitten innehñller enkla och korta meningar, sñ att minnet ej Överbelastas. Programmet belyser elevens starka och svaga sidor och hjälper till att bedöma elevens behov av stöd som i sin tur bidrar till en rättvis resursfördelning. LÇtt matte med oss 1 innehñller: repetition de fyra räknesätten mñttsystem brñk procent LÇtt matte med oss 2 innehñller: algebra potenser kvadratrötter LÇtt matte med oss 3 innehñller: koordinatsystem linjära funktioner ekvationer elementär statistik LÇtt matte med oss 4 innehñller: plangeometri rymdgeometri Pythagoras sats 11

12 Matte med oss Matte med oss 1-4 innehñller avsnitt som tar upp grundläggande kunskaper i matematik för högstadiet och gymnasiet. I programmet kan eleven stegvis genomföra uträkningar. Eleven lär sig att utveckla eget tänkande, analysförmñga samt att dra slutsatser och generalisera. Resultatstatistik presenteras bñde i grafisk och utskriven form. Matte med oss 1 innehñller: repetition de fyra räknesätten mñttsystem brñk procent Matte med oss 2 innehñller: algebra potenser kvadratrötter Matte med oss 3 innehñller: koordinatsystem linjära funktioner ekvationer elementär statistik Matte med oss 4 innehñller: plangeometri rymdgeometri Pythagoras sats Kombinerad kalkylator elektroniskt anteckningsblock ingñr i alla delövningar. 12

Snabbguide Läsdiagnoser. Sigrid Madison 2009

Snabbguide Läsdiagnoser. Sigrid Madison 2009 Snabbguide Läsdiagnoser Sigrid Madison 2009 InnehÄll Äversiktsplan 2 Normeringar Çversikt 3 LÉgstadium och mellanstadium.. 5 HÇgstadium 5 Gymnasium & Vuxenutbildning 6 LÑrarinstruktion.. 8 Produktinformation

Läs mer

Softogram ab Kunskapsprogram verktyg för lärande Nyhet! www.softogram.se

Softogram ab Kunskapsprogram verktyg för lärande Nyhet! www.softogram.se Softogram ab Kunskapsprogram verktyg för lärande e Nyhet! e e E www.softogram.se kjx e Softogram för ALLA elever kunskap utveckling framgång www.softogram.se Tranås, september 2011 Softograms program Softogram

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Datorprogram SCREENING. Manual. C-nivå

Datorprogram SCREENING. Manual. C-nivå Datorprogram SCREENING Manual C-nivå Sigrid Madison Torbjörn Madison 2004 1 INNEHÅLL sid Installation 1 Målgrupp 2 Rapportgeneratorn 4 Exempel på övningar i programmet: -bil. 1 Igelkotten -bil. 2 Roliga

Läs mer

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning Pedagogisk kartläggning FRÅGESTÄLLNING: LÄSA? ARBETSMINNE? RÄKNA? SKRIVA? STAVA? UPPMÄRKSAMHET? KONCENTRATION? FÖRMÅGA SE MÄNGD? LÄSA NON-ORD? Färdighetstest i Läsning VILKA BYGGSTENAR I ARBETSMINNE? Arbetsminnestest

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter...

SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5 Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... 5 Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt... 5 Utveckling

Läs mer

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren Diagnostiska uppgifter i matematik för användning i de tidiga skolåren Dokumentet kan kostnadsfritt hämtas från www.skolverket.se ISBN: 978-91-85545-85-8 Form: Ordförrådet AB Illustratör: Pia Niemi Stockholm

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Adler Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet.

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. Detta material är en utskrift av det webbaserade innehållet i wiki.math.se/wikis/forberedandematte Studiematerialet

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Trädet 3 - bruksanvisning

Trädet 3 - bruksanvisning Trädet 3 - bruksanvisning 1 Introduktion... 3 Systemkrav... 4 Avinstallation / modifiering:... 6 Installation av digital penna... 6 Starta programmet... 6 Menyfönstret... 7 Lärarinställningar... 7 Var

Läs mer

Svenska på datorn. - ett lustfyllt lärande

Svenska på datorn. - ett lustfyllt lärande Svenska på datorn - ett lustfyllt lärande Innehåll Program Innehåll Sida Alfakungen... Alfabetisk ordning... 1 Bygget... Synonymer, motsatsord, sammansatta ord 2 Casino... Ordbildning, ordspråk... 3 Mysteriet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Språkutbildning från start till mål

Språkutbildning från start till mål Språkutbildning från start till mål Folkuniversitetet Språkutbildning från start till mål Utbildningspr0cessen Utvärdering 5 1 Behovsinventering och Nivåbedömning Framstegsbedömning 4 2 Målformulering

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning Jenny Rönnqvist Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT

Läs mer

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt INTERNRAPPORT CERTEC, LTH NUMMER 1:2000 Charlotte Magnusson Elsa Foisack MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt samarbetsprojekt Certec Institutionen för Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Förord

Läs mer

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter Magnus Jacobsson och Inger Sigstam Matematiska institutionen 1. Introduktion Matematik på grundnivå är till stor del ett övningsämne, man lär sig matematik

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

Subtraktionsmetoder under de tidiga skolåren

Subtraktionsmetoder under de tidiga skolåren UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Rapport 2011vt4862 Subtraktionsmetoder under

Läs mer

Min man kommer ursprungligen från

Min man kommer ursprungligen från t í m e a d a n i Varför räknar du just så? Denna artikel bygger på ett examensarbete för lärarutbildningen. I arbetet undersöktes skillnader mellan lärares, svenska föräldrars och invandrarföräldrars

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer