Plan för Extraordinär händelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för Extraordinär händelse"

Transkript

1 Plan för Extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx

2 0. Förkortningar och definitioner Inledning Krisledningsplan Kriskommunikationsplan Vad säger lagen? Hur bedrivs arbetet? Förebyggande arbetet Brottsförebyggande Råd Säksam Z Jämtlands Räddningstjänstförbund Krishanteringsorganisation Mål för krishanteringsorganisationen Krisledningsnämnd Krisledningsgruppen Stödverksamheter Samverkande organisationer/råd - POSOM Externa samverkande aktörer Vad kan inträffa i Ragunda? Allmänt om Ragunda kommun Geografi Befolkning Näringsliv Kommunikation Resultatet från Risk- och Sårbarhetsanalysen Vilka åtgärder vidtar Ragunda kommun? Åtgärder för ökad krishanteringsförmåga Åtgärder för identifiera risker Övnings- och utbildningsplan Mål Utbildningar Krisledningsnämnden Krisledningsgruppen Övningar... 16

3 Kris 0. Förkortningar och definitioner Extraordinär händelse LEH LSO BRÅ POSOM MSB KLN RK RSA WIS VMA Grekiskans krisis och betyder vändpunkt, plötslig förändring, ödesdiger rubbning. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Lagen om skydd mot olyckor Brottsförebyggande Rådet Psykologiskt och Socialt omhändertagande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Krisledningsnämnd Risk- och krishanteringsgrupp Risk- och sårbarhetsanalys Skyddat Webbaserat Informationssystem Viktigt meddelande till allmänheten

4 1. Inledning Efter de stora händelser som inträffat i Sverige och utomlands har behovet av att planera och förbereda samhället för det som kan ske blivit än tydligare. Det har blivit tydligt att det inte är frågan Om något ska ske utan snarare När det sker. Efter Tsunamin 2004 samt Stormen Gudrun som drabbade Sverige 2005 fattade Sveriges Riksdag beslut om att införa en ny lag - lagen om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser och höjdberedskap (2006:544) - som reglerar vilket ansvar som Sveriges kommuner och landsting har för att planera och förbereda inför en kommande händelse/kris. Syfte med denna Plan för extraordinär händelse är att beskriva kommunens ansvar enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser och höjdberedskap samt beskriva hur kommunen arbetar för att leva upp till kraven. Planen är ett komplement till Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun. Målet är att kommunen ska vara redo den dag När det händer en större händelse. Organisationen ska vara förberedd, utbildad och övad. Krishanteringsorganisationen ska vara känd samt var och en ska känna till sin roll och sitt ansvar vid krisen. Ragunda kommun har valt att genom aktivt säkerhetsarbete skapa förutsättningar för att identifiera risker och i största möjliga mån åtgärda de samma. Den planering som sker för dessa kända risker ger även en god grund för att hantera det som är svårare att förutse. Denna plan ska ses som ett grunddokument med bakgrund och riktlinjer för krishanteringsorganisationen i det förberedande skedet likväl som i erfarenhetsarbetet efter en händelse. Plan för extraordinär händelse kompletteras av två planer för krisledning respektive kriskommunikation, dessa hanteras på tjänstemanna nivå. 1.1 Krisledningsplan Syfte med krisledningsplanen är att tydliggöra krisledningsorganisationens uppgifter, ansvar och agerande. Samt att vara ett stöd i det initiala arbetet vid krisen. Mål - Planen ska upplevas som ett gott stöd när en större olycka/kris inträffar som berör kommunen och dess innevånare. Krisledningsplanen innehåller bland annat; Rutiner för larmning av krisledningsorganisationen. Beskrivning av ledningsplats och rutiner/checklistor för iordningsställande. Rutiner för stabsarbete Rutiner för stödfunktioner Rutiner för dokumentation av vidtagna åtgärder Rutiner för rapportering till berörda myndigheter Rutiner för samverkan med länsstyrelsen och övriga kommuner i länet

5 1.2 Kriskommunikationsplan Syfte med kriskommunikationsplanen är att tydliggöra kommunens kommunikation vid kris. Planen ska beskriva mål och syfte med kommunikationen. Målet är att planen ska vara ett gott stöd för kommunikation vid krisen. Kriskommunikationsplanen innehåller bland annat; Beskrivning av organisationen för kriskommunikation. Rutiner för upplysningscentral Kartläggning av målgrupper för kommunikation. Rutiner för information till olika målgrupper. Beskrivning av rutiner för presskonferenser och pressmeddelanden Beskrivning av möjliga kommunikationsvägar. Rutiner för viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

6 2. Vad säger lagen? Kraven på kommunen enligt lagen om extraordinära händelser är följande: Det ska genomföras risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet med att genomgöra en risk- och sårbarhetsanalys inom kommunen är att vi ska kunna besvara frågorna; 1. Vad är det som kan inträffa i Ragunda kommun? 2. Varför kan det inträffa och hur ofta? 3. Vilka konsekvenser kan det få för samhället - liv, hälsa och miljö? 4. Vad kan samhället göra för att åtgärda riskerna? Genom kontinuerligt risk- och sårbarhetsanalysarbete får kommunen ett bra underlag till beslutsfattare och verksamhetsansvariga, man ökar möjligheten för att kunna ge rätt information om samhällets risker till allmänheten samt man skapar förutsättningarna för en säker samhällsplanering. Målet är att identifiera de risker som finns inom Ragunda kommun samt kartlägga behov av åtgärder och planera för att hantera det som ej kan förutses/förebyggas. RSA ska utgöra planeringsunderlag i olika processer. Det ska finnas en plan för hantering av extraordinära händelser. Ett av kraven i lagen är att det ska finnas en plan för hantering av extraordinära händelser i kommunen. Den ska uppdateras kontinuerligt och fastställas i varje mandatperiod. Planen ska beskriva hur kommunen planerar för att kunna hantera en extraordinär händelse. Krishanteringsorganisationen ska utbildas och övas. För att förbereda organisationen för saker som kan förutses såväl som för det oväntade bör organisationen övas och utbildas kontinuerligt. Enligt lagen ska det finnas en plan för hur, när och vad som kommunen behöver öva och vilka som behöver utbildningar. Kommunen har geografiskt områdesansvar Kommunen ska verka för att aktörer inom kommunens område agerar för att skapa ett säkert samhälle, minska riskerna och öka förmågan att hantera de samma. Att initiera samverkansråd och dialog med privata företagare och offentliga myndigheter är ett steg i att ta det geografiska områdesansvaret. Kommunen ska via krisledningsgruppen verka för att samordna insatserna i kommunen före, under och efter en händelse Kommunen ska kunna rapportera till styrande myndigheter. Kommunen ska kunna avge lägesrapporter till länsstyrelsen när behov finns, sammanställa och rapportera agerande och erfarenheter efter en händelse.

7 3. Hur bedrivs arbetet? Arbete med krisberedskap tangerar ständigt arbete mot stora olyckor. De lagar som är aktuella är Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) 3.1 Förebyggande arbetet Att vara redo när något oväntat inträffar ställer stora krav på engagemang, analys, övning och utbildning. Enbart en organisation där varje person/befattning har fått möjlighet att testa och utveckla sina färdigheter kan förväntas hantera en händelse effektivt. Kommunen arbetar därför aktivt med att öka risk- och krismedvetenheten hos de anställda. I förlängningen innebär det även att genomföra insatser för att öka allmänhetens kunskap om deras egenansvar och möjlighet att förbereda sig för det oväntade. Kommunens förebyggande arbete bedrivs inom ordinarie organisation. Kommunen har en Säkerhetssamordnare på 50 % för att stötta förvaltningarnas arbete och driva samverkan med andra aktörer Risk- och Krishanteringsgruppen Den risk- och krishanteringsgrupp (RK) som finns inom kommunen arbetar aktivt för att kommunen ska vara en trygg och säker kommun att vistas i. Gruppen träffas för att diskutera och arbeta med säkerhetsfrågor och den består av: 1. Kommunchefen 2. Säkerhetssamordnaren 3. Informatören 4. Kommunsekreteraren 5. Bygg- och miljöchefen 6. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef 7. Vård- och omsorgsförvaltningens chef 8. Barn- och utbildningsförvaltningens chef 9. Personalchef 10. Ekonomichef 11. IT ansvarig RK är kommunens främsta resurs för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyserna samt för att diskutera och arbeta fram rutiner för krishanteringsorganisationen. RK ansvarar för att tillvara ta erfarenheter efter en inträffad händelse Brottsförebyggande Råd Ragunda kommun har etablerat ett brottsförebyggande råd, BRÅ, där kommunen tillsammans med polis, företagare, landsting, kyrkan m.fl. samarbetar för att minska brott i kommunen. Verksamheten kommer att bedrivas kontinuerligt och koncentreras på olika aktuella projekt.

8 3.1.3 Säksam Z Säksam Z är Jämtlandsläns samverkansgrupp för säkerhetsfrågor och krishantering. SäksamZ består av samordnare för krishanteringsfrågor inom kommunerna och Regionen. Ragunda kommun är en aktiv medlem och har som mål att via denna grupp kunna skapa underlag för samverkan i krisen och dra nyttiga erfarenheter av inträffade händelser Jämtlands Räddningstjänstförbund Ragunda kommun har ett avtal med Räddningstjänstförbundet i Jämtland. Förbundet bistår bland annat kommunen vid framtagande av handlingsplaner och genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser.

9 3.2 Krishanteringsorganisation Kommunens organisation för extraordinära händelser ser ut som bild 2. Krisledningsnämnd Kommunchef Krisledningsgrupp Samverkande aktörer Länsstyrelsen Jämtland Centrala myndigheter Grannkommu ner o.s.v. POSOM Räddningstjänst Förbundet Jämtland Samhällsbyggnadsförvaltning Vård- och Omsorgsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Kommunlednings -förvaltning Bild 2. Krishanteringsorganisationen inom Ragunda kommun och dess samverkande parter. Målet är att; Mål för krishanteringsorganisationen krishanteringsorganisationen ska kunna hantera en händelse snabbt och effektivt, krishanteringsorganisationen ska vara samlad inom två timmar från larm, det ska bedrivas en effektiv omvärldsbevakning, det ska ske samverkan med andra aktörer, kommunens lägesbild ska vara känd och kommunicerad inom organisationen kommunen ska kunna kommunicera och informera via sociala medier, kommunens hemsida ska vara en naturlig kanal för information till allmänheten, kommunens kommunikation ska vara rak, tydlig, lättillgänglig och ärlig, information från kommunen ska komma vid rätt tillfälle och via rätt kanaler, inträffade händelser ska dokumenteras för att underlätta erfarenhetsåterföring, samtliga händelser ska utvärderas och erfarenheter inarbetas i gällande rutiner och dokument Krisledningsnämnd Ledamöter ur Kommunstyrelsen är utsedda att vara kommunens Krisledningsnämnd (KLN) i händelse av en kris. Kommunstyrelsens ordförande är tillika KLN ordförande. KLN:s ansvar och befogenheter regleras i reglemente för Krisledningsnämnden (Kf , 11). KLN har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser för att upprätthålla livsviktig försörjning samt för att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse.

10 Ordförande i Krisledningsnämnden eller vid dennes förhinder, vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att Krisledningsnämnden ska aktiveras. Ordföranden eller vid dennes förhinder, vice ordförande får på nämndens vägnar besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. KLN svarar för de politiska beslut som den aktuella situationen kräver. KLN ska besluta i frågor som rör: o den kommunala verksamheten, o större grupper människor, o ställningstaganden som påkallas av grannkommuner och myndigheter m.fl., o prioriteringar och samordning av resurser, o samordning av ledning, o samordning av den interna och externa informationen. KLN har med stöd av lagen om extraordinära händelser (2006:544), rätt att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhetsområden. Detta gäller ärenden som rör: användning av lokaler, utrustning och personal, beordring om stängning och utrymning av verksamheter, övertagande av informationsansvaret i de delar som berör händelsen, kommunala bolags beslutanderätt om kommunfullmäktige utfärdat ägardirektiv. Övertagande av beslutande rätten får göras endast i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När läget återgått till normala förhållanden ska KLN besluta att de uppgifter man övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnder. KLN ska vid närmast följande fullmäktigesammanträde redovisa vidtagna åtgärder i form av en sammanfattande rapport. Beslut som avser myndighetsutövning mot enskilda får inte fattas av krisledningsnämnden. Kommunfullmäktige får besluta att KLN:s verksamhet ska upphöra Krisledningsgruppen Kommunens operativa arbete vid en extraordinär händelse leds av kommunens krisledningsgrupp. Krisledningsgruppen ska vara verksam inom två timmar från ett larm. Ragunda kommuns risk- och krishanteringsgrupp är grunden för Krisledningsgruppen och kompletteras efter behov. Krisledningsgruppen ska vara en operativ stab som agerar för att motverka negativa konsekvenser av en händelse. Genom att följa händelseutvecklingen i olika media, tillgängliga webbplatser, sociala forum m.m. ska krisledningsgruppen skapa sig en bild av händelsen och ha kunskap att kunna agera utifrån denna. Krisledningsgruppens uppgift är att; - Larma krishanteringsorganisationen

11 - Bedöma vilka insatser som är aktuella och prioritera ordningen av insatserna - Planera för bemanning som skapar uthållighet - Informera och samverka med andra aktörer inom kommunen - Ansvara för samverkan med externa aktörer och samverkansstöd. - Rapportera till ansvariga myndigheter t.ex. Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. - Kommunicera med massmedia och allmänhet i enlighet med kriskommunikationsplanen. - Hålla KLN uppdaterad och informerad om händelseutvecklingen. - Beslut som kräver politisk förankring ska beredas och föredras för KLN. Ansvarig för krisledningsgruppen är Kommunchefen medan det aktiva arbetet i gruppens leds av utsedd stabschef. Ansvar, mandat, befogenheter, rutiner och mallar för krisledningsgruppens arbete beskrivs i Krisledningsplanen. Rutiner, mallar och riktlinjer för kommunikation vid krisen beskrivs i kommunens Kriskommunikationsplan Stödverksamheter En väl tränad och samarbetad organisation ska kunna agera oavsett omständigheter. Arbetet får dock bättre förutsättningar om onödiga hinder inte förekommer. Det finns ett antal centrala stödverksamheter som bör vara aktiva såväl före som under händelsen; 1. IT Att ha fungerade kommunikationer i form av data och telefoni vid en kris ställer krav på att det finns t.ex. reservkraft för servrar, alternativa kommunikationsvägar (Rakel) och personer som kan avhjälpa fel. IT ska även stödja vid t.ex. publicering av information på webben. 2. Kundcenter Eftersom kundcenter i många fall är första kontaktpunkten för den som vill ha tag i information är utbildning, övning och utformning av dess rutiner av största vikt. 3. Service Vid en långdragen händelse kommer kaffet att ta slut, lunch behöva beställas, brev skickas och utskrifter göras. Rutiner och mandat för detta bör finnas. 4. Registrator En stor mängd information hanteras vid en kris, för att denna ska kunna vara tillgänglig såväl inom som utom organisationen är det viktigt med väl utformade rutiner för diarieföring och spridning och hantering av material. För att dessa funktioner ska fungera vid en händelse är det viktigt att förbereda, utbilda och öva personalen Samverkande organisationer/råd - POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid en kris ska minska de långsiktiga psykiska konsekvenserna av en händelse. Ragunda kommuns POSOM grupp ska utgöra stöd till drabbade och dess anhöriga för att minska lidande och förebygga långsiktiga konsekvenser av händelsen.

12 POSOM i Ragunda kommun består av en ledningsgrupp samt två stycken stödgrupper - en för Hammarstrand/Bispgården och en för Stugun. Målet med POSOM gruppens arbete är att ge psykologisk och social första hjälp, agera när ordinarie verksamhet inte finns att tillgå, förebygga ohälsa på sikt. POSOM kan kallas in vid en händelse, behovet framställs framförallt från Polisen och Räddningstjänsten när de ordinarie resurserna inte räcker till. Kommunen har en POSOM policy som beskriver POSOM gruppens arbete och som innehåller kontaktuppgifter samt mallar och checklistor för gruppens arbete Externa samverkande aktörer Att stå ensam i krisen är inget alternativ. För att stärka den egna organisationen och ha möjlighet att få hjälp med resurser vid krisen krävs en aktiv samverkan med andra aktörer. Informationsutbyte via t.ex. Skyddat Webbaserat Informationssystem, WIS, och Samverkanskonferenser är ett viktigt inslag. Följande aktörer är identifierade som extra viktiga för Ragunda kommun att samverka med: 1. Länsstyrelsen Jämtland 2. Grannkommunerna 3. Privata aktörer t.ex. Vattenkraftsbolagen 4. Centrala myndigheter t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Försvarsmakten och Lantmäteriet. I Jämtlands län har en överenskommelse om samverkan mellan aktörer som har ansvar för att hantera samhällsstörningar i länet tecknats. Syftet med överenskommelse är att skapa förutsättningar för olika aktörer att kunna samverka före, under och efter samhällsstörningar som kräver samordnade insatser. Syftet med att samverka över organisationsgränser är att helheten av vidtagna åtgärder ska möta behoven på bästa möjliga sätt. Resurser ska kunna användas effektivt, så att var och en av aktörerna ska kunna lösa sina uppgifter optimalt. Målet med samverkan kring krishantering är att skapa ökad trygghet och säkerhet för de personer som bor, vistas eller verkar i Jämtlands län.

13 4. Vad kan inträffa i Ragunda? 4.1 Allmänt om Ragunda kommun Ragunda kommun är belägen i den östra delen av Jämtlands län. Ragunda är en liten kommun med ca 5440 innevånare vilket innebär att personkännedomen är stor och så även närheten till såväl medmänniskor, beslutsfattare och samhällsservice. Ragunda kommun bildades den 1 januari 1974 genom sammanslagning av Fors, Ragunda och Stuguns kommuner. Kommunkontoret ligger i centralorten Hammarstrand med drygt 1000 innevånare. De två övriga tätorter är Bispgården i öst och Stugun i väst Geografi Ragunda kommun är 90 km från väst till öst och ca 50 km från nord till syd och har en yta på kvadratkilometer. Landskapet är mycket varierat och kuperat. Östersund och Sundsvall är de närmaste större städerna. Närmaste stora stad är Trondheim i Norge. Ragunda ligger inom det mellannorrländska bergkullområdet och har en berggrund som huvudsakligen består av gnejser och graniter. Höjderna har relativt plana överytor och branta stup ner mot omgivande lågområden. Granskog och stora långsträckta myrar finns i de lägre, flackare partierna. Genom Ragunda rinner den mäktiga Indalsälven som, liksom biflödet Ammerån, är djupt nedskuren och bildar raviner och branta nipor i dalens finkorniga sediment. Mellan Hammarstrand och Bispgården ligger Döda fallet, den älvsträcka som torrlades när Ragundasjön tappades på sitt vatten Befolkning Kommunen är glest befolkad med ca 2 personer per kvadratkilometer. Totalt bor innevånare (2014) i kommunen. Ca 40 % av befolkningen bor i tätorter och 19 % i centralorten. Ragunda har en äldre befolkning än riket i dess helhet, och kommunen uppvisar en negativ nettopendling med ca 250 personer Näringsliv Ragunda kommun har ett rikt och differentierat näringsliv. Basnäringarna finns inom jord-, tjänste- och skogssektorn samt inom industrin. Även turism- och besöksnäringen har visat sig ha en stor betydelse och är under ständig tillväxt. I Ragunda kommun finns en lång tradition av eget företagande. Elproduktionen är stor, kommunens vattendrag bidrar med ca 10 % av landets totala vattenkraftsproduktion. I Indalsälven finns 9 stycken stora vattenkraftverk, ett mindre kraftverk finns även i Gerilån. I Ragunda finns även verkstadsindustri med behov av säker eltillförsel och vattenleverans, samt tjänsteföretag med behov av t.ex. fungerande it- och teleinfrastruktur.

14 4.1.4 Kommunikation Genom kommunen går Indalsleden - riksväg 86/87 - mellan Sundvall/Timrå och Östersund. Här går det dagliga bussförbindelser med Sundsvall, Östersund och Umeå. Södra delen av Ragunda kommun genomkorsas av järnvägen mellan Ånge och Långsele. En stor del av befolkningen är beroende av bilen som transportmedel. 4.2 Resultatet från Risk- och Sårbarhetsanalysen Under 2015 har kommunens ledningsgrupp bestående av samtliga förvaltningschefer, Kommunchef, och Säkerhetssamordnare diskuterat och analyserat vilka risker som kan orsaka extraordinära händelser inom Ragunda kommuns geografiska område. Analysen har baserats på den analys som gjordes 2011, men har också kompletterats med en del nya förutsättningar. Förvaltningscheferna har genom sin stora verksamhetskännedom kunnat lyfta fram risker, sårbarheter och förändringar som summerats i RSA arbetet. Samma personer deltog även i arbetet Resultatet av rapporteringarna till Länsstyrelsen under åren 2012, 2013 och 2014 har även varit ett underlag. Våren 2015 har kommunens Fjärrvärmebolag Retab AB uppdaterat sin RSA analys för deras verksamhet. Resultatet av denna har redovisats för kommunen. De mest prioriterade riskerna som framkommit hittills i kommunens RSA arbete är: Scenario 1. Långvarigt Elavbrott 2. Snöstorm/Storm 3. Brand i samhällsviktig verksamhet 1 4. Olyckor Järnväg/Väg 5. Hot och Våld 6. Pandemi 7. Händelse/Olycka inom personalgruppen 8. Problem med dricksvattenförsörjning 2 9. Skandal 10. Skolskjuts Bussolycka 11. Bränslebrist 12. Översvämning 100 årsflöde Av dessa har kommunen valt att arbeta vidare med fem stycken scenarier för att kunna hantera och i bästa möjligaste mån kunna förebygga. Utförlig beskrivning av identifierade åtgärder finns i kommunens RSA rapport Brand i särskilt boende nattetid Vattensabotage.

15 5. Vilka åtgärder vidtar Ragunda kommun? Efter utvärdering av planerade åtgärder 2011 samt genomförd RSA 2015 planerar kommunen att genomföra följande större åtgärder under mandatperioden Styrdokument för Krisberedskap Ragunda kommun innehåller inriktning av verksamheten. 5.1 Åtgärder för ökad krishanteringsförmåga Reservkraftsinventering tillgång och behov Kommunens samhällsviktiga verksamheter ska inventeras utifrån tillgång och behov av reservkraft. En plan för att förstärka tillgången ska tas fram. Höja medvetandegraden gällande framtagna planer Det finns mycket material men de behöver spridas inom krishanteringsorganisationen, tex dammbrottsplan, kriskommunikationsplan, skolans krisplaner osv. Regionalsamverkansövning Hubbe 1 och 2 Länsstyrelen har initierat en regionalsamverkansövning Hubbe och Hubbe Ragunda kommun har för avsikt att delta i dessa. Stärka allmänhetens egen krishanteringsförmåga Kommunen ska delta i den informationsinsats mot allmänheten som MSB arbetar fram för genomförande under System för utbildning och övning Kommunen ska anpassa sin utbildning och övning utifrån systemet som tas fram i länet. 5.2 Åtgärder för identifiera risker Arbetet med att analysera eventuell risk för genombrott vid Tjärnviksdalen fortsätter.

16 Bilaga 3 Övnings- och utbildningsplan Övnings- och utbildningsplan 1. Mål Målet med planen är att: Kunskapen om krishanteringssystemet hos politiker och tjänstemän ska vara god. Kommunen ska ha god förmåga att leda arbetet under en kris. Kommunens krishanteringsförmåga ska vara god. Samverkan med andra aktörer ska vara god. Utbildning och övning ska ses som en pågående process, där erfarenheter tas till vara och används i utvecklingen av förmågan. 2. Utbildningar 2.1 Krisledningsnämnden Följande utbildningsinsatser har identifierats för kommunens krisledningsnämnd (KLN): KLN ska ha genomgått utbildning gällande krishanteringssystemet och kommunens ansvar. KLN ska ha fått information om risk- och sårbarhetsanalysarbetet. KLN ska ha kunskap om deras roll och ansvar vid en kris. KLN ska ha kunskap om gemensamma grunder för samverkan och ledning. KLN ska kunna agera vid krisen samt kunna hantera tillgänglig utrustning. 2.2 Krisledningsgruppen Följande utbildningsinsatser har identifierats för kommunens krisledningsgrupp: Krisledningsgruppen ska utveckla sina kriskommunikationskunskaper. KLN ska ha kunskap om gemensamma grunder för samverkan och ledning. Informatören ska ha genomgått kriskommunikationsutbildning. Krisledningsgruppen ska ha fått mediaträning. Krisledningsgruppens bör ha genomgått enklare stabsmetodikutbildning. Krisledningsgruppen ska genomgå utbildning i WIS. 3. Övningar Ragunda kommer att genomföra övningar kontinuerligt under varje mandatperiod. Mål och syfte med övningarna kommer att variera och dess upplägg kommer att planeras i nära samarbete med berörda verksamheter. Scenario för övningarna kommer i första hand hämtas från RSA arbetet men kan även inspireras av saker som sker i vår omvärld. Kommunen har intentionen att genomföra kortare larmövningar under mandatperioden, dessa kan ske dels planerat men även utan förvarning. Syftet med larmövningarna är att testa rutinerna för larmning samt organisationens förmåga att hantera de initiala åtgärderna som behöver vidtas vid en kris.

17 Bilaga 3 Övnings- och utbildningsplan Enligt överenskommelsen mellan MSB och SKL ska kommunens krisledningsorganisation genomföra minst två övningar under en mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod. Länsstyrelsen Jämtland arbetar fram System för Övning och utbildning Jämtlandslän. Detta ska följas i tillämpliga stycken.

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier.

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. 10Sidan 1 av 10Sidan 1 av 10110101 Krishanteringsplan Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16, 101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN 2013-2014 1 (2) 2013-10-25 Innehållsförteckning 1. Inledning..........................................2 1.1 Grundprinciper 2 1.2 Riskbild Hultsfreds kommun 2 1.3

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys 2015 Ragunda kommun. KS beslutad 2015-XX-XX

Risk- och Sårbarhetsanalys 2015 Ragunda kommun. KS beslutad 2015-XX-XX Risk- och Sårbarhetsanalys 2015 Ragunda kommun KS beslutad 2015-XX-XX Inledning... 3 1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.... 3 1.1 Kommunens ansvarsområde och uppgifter Samhällsskydd

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Version 1.0 (2015-01-28) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018

Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018 Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018 Björn Myrberg Ekonomi-och planeringsdirektör 2014-11-12 Gynnsamt läge för utveckling Ny mandatperiod Justerad överenskommelse

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB) Arbetsbeskrivning för Skåne Nordvästs Kommunikatör i Beredskap (KiB) 0 Detta dokument utgör slutrapport på projektet Kriskommunikation Skåne Nordväst. Dokumentet utgör ett förslag på beredskapsorganisation

Läs mer

Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun. vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016

Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun. vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016 Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016 Dokumenttyp Ledningsplan Dokumentägare Brand och säkerhet Dokumentnamn

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan Riktlinjer för kommunikation vid extraordinär och allvarlig händelse Dokumenttyp Kriskommunikationsplan Dokumentnamn Kriskommunikationsplan, riktlinjer för kommunikation vid extraordinär

Läs mer

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17.

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Befattningskort Kommundirektör, Din roll är att leda

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN KRISLEDNINGSORGANISATIONEN GÄLLER FR.O.M. 2007-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Övergripande målsättning för operativ krishantering - enligt kommunens plan för extraordinära

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010

Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010 Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010 Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 69 Dnr KS2008/209 Kommunkansliet Sandvikens kommuns

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun Krisledningsorganisation 2013 Luleå kommun Innehåll Sammanfattningsvis föreslås följande 4 Bakgrund 4 Ny organisation 2013 4 Krisledningsorganisation - allmänt 4 Krisledningsnämnd 5 Krisledningsstab 5

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län F-samverkan - en styrka i Jönköpings län Förord Jönköpings län är unikt på många sätt och oftast en förebild. Detta gäller även vår modell för att samverka vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Regionfullmäktiges beslut 2011-02-01 Dnr RSK 136-2010 1 Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation.

Läs mer

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 POSOM-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 Grästorp kommuns krishantering omfattar följande dokument: Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser Version 6 2012-05-02 Antagen av Kommunfullmäktige 201x-xx-xx, FÖRSLAG Borås

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE Utarbetad av: Lina Miller, presschef Region Skåne Fastställd av: Rolf Ohrlander, chef RMKL Datum: 2009-12-18 Kriskommunikationsplan för RMKL

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet De största hoten och riskerna i vårt län En folder om det svenska krishanteringssystemet Omslagsbild Översvämning i Brattforsen 2013. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/björn Olofsson. Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:45 Sekreterare

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

Bilaga 1. Kommunikationsplan

Bilaga 1. Kommunikationsplan STYRDOKUMENT Sida 1(12) Bilaga 1 Kommunikationsplan Område Styrning och ledning Fastställd KS 2012-06-12 81 Program Program för skydd och säkerhet Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Krisledningsplan,

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun.

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. 2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Februari 2013 2013-02-28 2 (8) 1. INLEDNING I dagens

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas Plan Kriskommunikation Stockholms läns landsting Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas Dokumentnummer Fastställd av Upprättad av _ Landstingsfullmäktige

Läs mer

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning För krisledningen Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning Livsmedelsverket, juni 2011 Projektledare: Christina Nordensten, statsinspektör, projektledare VAKA Projektgrupp: Peter Norberg och Eva-Marie

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer