Plan för Extraordinär händelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för Extraordinär händelse"

Transkript

1 Plan för Extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx

2 0. Förkortningar och definitioner Inledning Krisledningsplan Kriskommunikationsplan Vad säger lagen? Hur bedrivs arbetet? Förebyggande arbetet Brottsförebyggande Råd Säksam Z Jämtlands Räddningstjänstförbund Krishanteringsorganisation Mål för krishanteringsorganisationen Krisledningsnämnd Krisledningsgruppen Stödverksamheter Samverkande organisationer/råd - POSOM Externa samverkande aktörer Vad kan inträffa i Ragunda? Allmänt om Ragunda kommun Geografi Befolkning Näringsliv Kommunikation Resultatet från Risk- och Sårbarhetsanalysen Vilka åtgärder vidtar Ragunda kommun? Åtgärder för ökad krishanteringsförmåga Åtgärder för identifiera risker Övnings- och utbildningsplan Mål Utbildningar Krisledningsnämnden Krisledningsgruppen Övningar... 16

3 Kris 0. Förkortningar och definitioner Extraordinär händelse LEH LSO BRÅ POSOM MSB KLN RK RSA WIS VMA Grekiskans krisis och betyder vändpunkt, plötslig förändring, ödesdiger rubbning. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Lagen om skydd mot olyckor Brottsförebyggande Rådet Psykologiskt och Socialt omhändertagande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Krisledningsnämnd Risk- och krishanteringsgrupp Risk- och sårbarhetsanalys Skyddat Webbaserat Informationssystem Viktigt meddelande till allmänheten

4 1. Inledning Efter de stora händelser som inträffat i Sverige och utomlands har behovet av att planera och förbereda samhället för det som kan ske blivit än tydligare. Det har blivit tydligt att det inte är frågan Om något ska ske utan snarare När det sker. Efter Tsunamin 2004 samt Stormen Gudrun som drabbade Sverige 2005 fattade Sveriges Riksdag beslut om att införa en ny lag - lagen om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser och höjdberedskap (2006:544) - som reglerar vilket ansvar som Sveriges kommuner och landsting har för att planera och förbereda inför en kommande händelse/kris. Syfte med denna Plan för extraordinär händelse är att beskriva kommunens ansvar enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser och höjdberedskap samt beskriva hur kommunen arbetar för att leva upp till kraven. Planen är ett komplement till Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun. Målet är att kommunen ska vara redo den dag När det händer en större händelse. Organisationen ska vara förberedd, utbildad och övad. Krishanteringsorganisationen ska vara känd samt var och en ska känna till sin roll och sitt ansvar vid krisen. Ragunda kommun har valt att genom aktivt säkerhetsarbete skapa förutsättningar för att identifiera risker och i största möjliga mån åtgärda de samma. Den planering som sker för dessa kända risker ger även en god grund för att hantera det som är svårare att förutse. Denna plan ska ses som ett grunddokument med bakgrund och riktlinjer för krishanteringsorganisationen i det förberedande skedet likväl som i erfarenhetsarbetet efter en händelse. Plan för extraordinär händelse kompletteras av två planer för krisledning respektive kriskommunikation, dessa hanteras på tjänstemanna nivå. 1.1 Krisledningsplan Syfte med krisledningsplanen är att tydliggöra krisledningsorganisationens uppgifter, ansvar och agerande. Samt att vara ett stöd i det initiala arbetet vid krisen. Mål - Planen ska upplevas som ett gott stöd när en större olycka/kris inträffar som berör kommunen och dess innevånare. Krisledningsplanen innehåller bland annat; Rutiner för larmning av krisledningsorganisationen. Beskrivning av ledningsplats och rutiner/checklistor för iordningsställande. Rutiner för stabsarbete Rutiner för stödfunktioner Rutiner för dokumentation av vidtagna åtgärder Rutiner för rapportering till berörda myndigheter Rutiner för samverkan med länsstyrelsen och övriga kommuner i länet

5 1.2 Kriskommunikationsplan Syfte med kriskommunikationsplanen är att tydliggöra kommunens kommunikation vid kris. Planen ska beskriva mål och syfte med kommunikationen. Målet är att planen ska vara ett gott stöd för kommunikation vid krisen. Kriskommunikationsplanen innehåller bland annat; Beskrivning av organisationen för kriskommunikation. Rutiner för upplysningscentral Kartläggning av målgrupper för kommunikation. Rutiner för information till olika målgrupper. Beskrivning av rutiner för presskonferenser och pressmeddelanden Beskrivning av möjliga kommunikationsvägar. Rutiner för viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

6 2. Vad säger lagen? Kraven på kommunen enligt lagen om extraordinära händelser är följande: Det ska genomföras risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet med att genomgöra en risk- och sårbarhetsanalys inom kommunen är att vi ska kunna besvara frågorna; 1. Vad är det som kan inträffa i Ragunda kommun? 2. Varför kan det inträffa och hur ofta? 3. Vilka konsekvenser kan det få för samhället - liv, hälsa och miljö? 4. Vad kan samhället göra för att åtgärda riskerna? Genom kontinuerligt risk- och sårbarhetsanalysarbete får kommunen ett bra underlag till beslutsfattare och verksamhetsansvariga, man ökar möjligheten för att kunna ge rätt information om samhällets risker till allmänheten samt man skapar förutsättningarna för en säker samhällsplanering. Målet är att identifiera de risker som finns inom Ragunda kommun samt kartlägga behov av åtgärder och planera för att hantera det som ej kan förutses/förebyggas. RSA ska utgöra planeringsunderlag i olika processer. Det ska finnas en plan för hantering av extraordinära händelser. Ett av kraven i lagen är att det ska finnas en plan för hantering av extraordinära händelser i kommunen. Den ska uppdateras kontinuerligt och fastställas i varje mandatperiod. Planen ska beskriva hur kommunen planerar för att kunna hantera en extraordinär händelse. Krishanteringsorganisationen ska utbildas och övas. För att förbereda organisationen för saker som kan förutses såväl som för det oväntade bör organisationen övas och utbildas kontinuerligt. Enligt lagen ska det finnas en plan för hur, när och vad som kommunen behöver öva och vilka som behöver utbildningar. Kommunen har geografiskt områdesansvar Kommunen ska verka för att aktörer inom kommunens område agerar för att skapa ett säkert samhälle, minska riskerna och öka förmågan att hantera de samma. Att initiera samverkansråd och dialog med privata företagare och offentliga myndigheter är ett steg i att ta det geografiska områdesansvaret. Kommunen ska via krisledningsgruppen verka för att samordna insatserna i kommunen före, under och efter en händelse Kommunen ska kunna rapportera till styrande myndigheter. Kommunen ska kunna avge lägesrapporter till länsstyrelsen när behov finns, sammanställa och rapportera agerande och erfarenheter efter en händelse.

7 3. Hur bedrivs arbetet? Arbete med krisberedskap tangerar ständigt arbete mot stora olyckor. De lagar som är aktuella är Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) 3.1 Förebyggande arbetet Att vara redo när något oväntat inträffar ställer stora krav på engagemang, analys, övning och utbildning. Enbart en organisation där varje person/befattning har fått möjlighet att testa och utveckla sina färdigheter kan förväntas hantera en händelse effektivt. Kommunen arbetar därför aktivt med att öka risk- och krismedvetenheten hos de anställda. I förlängningen innebär det även att genomföra insatser för att öka allmänhetens kunskap om deras egenansvar och möjlighet att förbereda sig för det oväntade. Kommunens förebyggande arbete bedrivs inom ordinarie organisation. Kommunen har en Säkerhetssamordnare på 50 % för att stötta förvaltningarnas arbete och driva samverkan med andra aktörer Risk- och Krishanteringsgruppen Den risk- och krishanteringsgrupp (RK) som finns inom kommunen arbetar aktivt för att kommunen ska vara en trygg och säker kommun att vistas i. Gruppen träffas för att diskutera och arbeta med säkerhetsfrågor och den består av: 1. Kommunchefen 2. Säkerhetssamordnaren 3. Informatören 4. Kommunsekreteraren 5. Bygg- och miljöchefen 6. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef 7. Vård- och omsorgsförvaltningens chef 8. Barn- och utbildningsförvaltningens chef 9. Personalchef 10. Ekonomichef 11. IT ansvarig RK är kommunens främsta resurs för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyserna samt för att diskutera och arbeta fram rutiner för krishanteringsorganisationen. RK ansvarar för att tillvara ta erfarenheter efter en inträffad händelse Brottsförebyggande Råd Ragunda kommun har etablerat ett brottsförebyggande råd, BRÅ, där kommunen tillsammans med polis, företagare, landsting, kyrkan m.fl. samarbetar för att minska brott i kommunen. Verksamheten kommer att bedrivas kontinuerligt och koncentreras på olika aktuella projekt.

8 3.1.3 Säksam Z Säksam Z är Jämtlandsläns samverkansgrupp för säkerhetsfrågor och krishantering. SäksamZ består av samordnare för krishanteringsfrågor inom kommunerna och Regionen. Ragunda kommun är en aktiv medlem och har som mål att via denna grupp kunna skapa underlag för samverkan i krisen och dra nyttiga erfarenheter av inträffade händelser Jämtlands Räddningstjänstförbund Ragunda kommun har ett avtal med Räddningstjänstförbundet i Jämtland. Förbundet bistår bland annat kommunen vid framtagande av handlingsplaner och genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser.

9 3.2 Krishanteringsorganisation Kommunens organisation för extraordinära händelser ser ut som bild 2. Krisledningsnämnd Kommunchef Krisledningsgrupp Samverkande aktörer Länsstyrelsen Jämtland Centrala myndigheter Grannkommu ner o.s.v. POSOM Räddningstjänst Förbundet Jämtland Samhällsbyggnadsförvaltning Vård- och Omsorgsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Kommunlednings -förvaltning Bild 2. Krishanteringsorganisationen inom Ragunda kommun och dess samverkande parter. Målet är att; Mål för krishanteringsorganisationen krishanteringsorganisationen ska kunna hantera en händelse snabbt och effektivt, krishanteringsorganisationen ska vara samlad inom två timmar från larm, det ska bedrivas en effektiv omvärldsbevakning, det ska ske samverkan med andra aktörer, kommunens lägesbild ska vara känd och kommunicerad inom organisationen kommunen ska kunna kommunicera och informera via sociala medier, kommunens hemsida ska vara en naturlig kanal för information till allmänheten, kommunens kommunikation ska vara rak, tydlig, lättillgänglig och ärlig, information från kommunen ska komma vid rätt tillfälle och via rätt kanaler, inträffade händelser ska dokumenteras för att underlätta erfarenhetsåterföring, samtliga händelser ska utvärderas och erfarenheter inarbetas i gällande rutiner och dokument Krisledningsnämnd Ledamöter ur Kommunstyrelsen är utsedda att vara kommunens Krisledningsnämnd (KLN) i händelse av en kris. Kommunstyrelsens ordförande är tillika KLN ordförande. KLN:s ansvar och befogenheter regleras i reglemente för Krisledningsnämnden (Kf , 11). KLN har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser för att upprätthålla livsviktig försörjning samt för att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse.

10 Ordförande i Krisledningsnämnden eller vid dennes förhinder, vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att Krisledningsnämnden ska aktiveras. Ordföranden eller vid dennes förhinder, vice ordförande får på nämndens vägnar besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. KLN svarar för de politiska beslut som den aktuella situationen kräver. KLN ska besluta i frågor som rör: o den kommunala verksamheten, o större grupper människor, o ställningstaganden som påkallas av grannkommuner och myndigheter m.fl., o prioriteringar och samordning av resurser, o samordning av ledning, o samordning av den interna och externa informationen. KLN har med stöd av lagen om extraordinära händelser (2006:544), rätt att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhetsområden. Detta gäller ärenden som rör: användning av lokaler, utrustning och personal, beordring om stängning och utrymning av verksamheter, övertagande av informationsansvaret i de delar som berör händelsen, kommunala bolags beslutanderätt om kommunfullmäktige utfärdat ägardirektiv. Övertagande av beslutande rätten får göras endast i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När läget återgått till normala förhållanden ska KLN besluta att de uppgifter man övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnder. KLN ska vid närmast följande fullmäktigesammanträde redovisa vidtagna åtgärder i form av en sammanfattande rapport. Beslut som avser myndighetsutövning mot enskilda får inte fattas av krisledningsnämnden. Kommunfullmäktige får besluta att KLN:s verksamhet ska upphöra Krisledningsgruppen Kommunens operativa arbete vid en extraordinär händelse leds av kommunens krisledningsgrupp. Krisledningsgruppen ska vara verksam inom två timmar från ett larm. Ragunda kommuns risk- och krishanteringsgrupp är grunden för Krisledningsgruppen och kompletteras efter behov. Krisledningsgruppen ska vara en operativ stab som agerar för att motverka negativa konsekvenser av en händelse. Genom att följa händelseutvecklingen i olika media, tillgängliga webbplatser, sociala forum m.m. ska krisledningsgruppen skapa sig en bild av händelsen och ha kunskap att kunna agera utifrån denna. Krisledningsgruppens uppgift är att; - Larma krishanteringsorganisationen

11 - Bedöma vilka insatser som är aktuella och prioritera ordningen av insatserna - Planera för bemanning som skapar uthållighet - Informera och samverka med andra aktörer inom kommunen - Ansvara för samverkan med externa aktörer och samverkansstöd. - Rapportera till ansvariga myndigheter t.ex. Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. - Kommunicera med massmedia och allmänhet i enlighet med kriskommunikationsplanen. - Hålla KLN uppdaterad och informerad om händelseutvecklingen. - Beslut som kräver politisk förankring ska beredas och föredras för KLN. Ansvarig för krisledningsgruppen är Kommunchefen medan det aktiva arbetet i gruppens leds av utsedd stabschef. Ansvar, mandat, befogenheter, rutiner och mallar för krisledningsgruppens arbete beskrivs i Krisledningsplanen. Rutiner, mallar och riktlinjer för kommunikation vid krisen beskrivs i kommunens Kriskommunikationsplan Stödverksamheter En väl tränad och samarbetad organisation ska kunna agera oavsett omständigheter. Arbetet får dock bättre förutsättningar om onödiga hinder inte förekommer. Det finns ett antal centrala stödverksamheter som bör vara aktiva såväl före som under händelsen; 1. IT Att ha fungerade kommunikationer i form av data och telefoni vid en kris ställer krav på att det finns t.ex. reservkraft för servrar, alternativa kommunikationsvägar (Rakel) och personer som kan avhjälpa fel. IT ska även stödja vid t.ex. publicering av information på webben. 2. Kundcenter Eftersom kundcenter i många fall är första kontaktpunkten för den som vill ha tag i information är utbildning, övning och utformning av dess rutiner av största vikt. 3. Service Vid en långdragen händelse kommer kaffet att ta slut, lunch behöva beställas, brev skickas och utskrifter göras. Rutiner och mandat för detta bör finnas. 4. Registrator En stor mängd information hanteras vid en kris, för att denna ska kunna vara tillgänglig såväl inom som utom organisationen är det viktigt med väl utformade rutiner för diarieföring och spridning och hantering av material. För att dessa funktioner ska fungera vid en händelse är det viktigt att förbereda, utbilda och öva personalen Samverkande organisationer/råd - POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid en kris ska minska de långsiktiga psykiska konsekvenserna av en händelse. Ragunda kommuns POSOM grupp ska utgöra stöd till drabbade och dess anhöriga för att minska lidande och förebygga långsiktiga konsekvenser av händelsen.

12 POSOM i Ragunda kommun består av en ledningsgrupp samt två stycken stödgrupper - en för Hammarstrand/Bispgården och en för Stugun. Målet med POSOM gruppens arbete är att ge psykologisk och social första hjälp, agera när ordinarie verksamhet inte finns att tillgå, förebygga ohälsa på sikt. POSOM kan kallas in vid en händelse, behovet framställs framförallt från Polisen och Räddningstjänsten när de ordinarie resurserna inte räcker till. Kommunen har en POSOM policy som beskriver POSOM gruppens arbete och som innehåller kontaktuppgifter samt mallar och checklistor för gruppens arbete Externa samverkande aktörer Att stå ensam i krisen är inget alternativ. För att stärka den egna organisationen och ha möjlighet att få hjälp med resurser vid krisen krävs en aktiv samverkan med andra aktörer. Informationsutbyte via t.ex. Skyddat Webbaserat Informationssystem, WIS, och Samverkanskonferenser är ett viktigt inslag. Följande aktörer är identifierade som extra viktiga för Ragunda kommun att samverka med: 1. Länsstyrelsen Jämtland 2. Grannkommunerna 3. Privata aktörer t.ex. Vattenkraftsbolagen 4. Centrala myndigheter t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Försvarsmakten och Lantmäteriet. I Jämtlands län har en överenskommelse om samverkan mellan aktörer som har ansvar för att hantera samhällsstörningar i länet tecknats. Syftet med överenskommelse är att skapa förutsättningar för olika aktörer att kunna samverka före, under och efter samhällsstörningar som kräver samordnade insatser. Syftet med att samverka över organisationsgränser är att helheten av vidtagna åtgärder ska möta behoven på bästa möjliga sätt. Resurser ska kunna användas effektivt, så att var och en av aktörerna ska kunna lösa sina uppgifter optimalt. Målet med samverkan kring krishantering är att skapa ökad trygghet och säkerhet för de personer som bor, vistas eller verkar i Jämtlands län.

13 4. Vad kan inträffa i Ragunda? 4.1 Allmänt om Ragunda kommun Ragunda kommun är belägen i den östra delen av Jämtlands län. Ragunda är en liten kommun med ca 5440 innevånare vilket innebär att personkännedomen är stor och så även närheten till såväl medmänniskor, beslutsfattare och samhällsservice. Ragunda kommun bildades den 1 januari 1974 genom sammanslagning av Fors, Ragunda och Stuguns kommuner. Kommunkontoret ligger i centralorten Hammarstrand med drygt 1000 innevånare. De två övriga tätorter är Bispgården i öst och Stugun i väst Geografi Ragunda kommun är 90 km från väst till öst och ca 50 km från nord till syd och har en yta på kvadratkilometer. Landskapet är mycket varierat och kuperat. Östersund och Sundsvall är de närmaste större städerna. Närmaste stora stad är Trondheim i Norge. Ragunda ligger inom det mellannorrländska bergkullområdet och har en berggrund som huvudsakligen består av gnejser och graniter. Höjderna har relativt plana överytor och branta stup ner mot omgivande lågområden. Granskog och stora långsträckta myrar finns i de lägre, flackare partierna. Genom Ragunda rinner den mäktiga Indalsälven som, liksom biflödet Ammerån, är djupt nedskuren och bildar raviner och branta nipor i dalens finkorniga sediment. Mellan Hammarstrand och Bispgården ligger Döda fallet, den älvsträcka som torrlades när Ragundasjön tappades på sitt vatten Befolkning Kommunen är glest befolkad med ca 2 personer per kvadratkilometer. Totalt bor innevånare (2014) i kommunen. Ca 40 % av befolkningen bor i tätorter och 19 % i centralorten. Ragunda har en äldre befolkning än riket i dess helhet, och kommunen uppvisar en negativ nettopendling med ca 250 personer Näringsliv Ragunda kommun har ett rikt och differentierat näringsliv. Basnäringarna finns inom jord-, tjänste- och skogssektorn samt inom industrin. Även turism- och besöksnäringen har visat sig ha en stor betydelse och är under ständig tillväxt. I Ragunda kommun finns en lång tradition av eget företagande. Elproduktionen är stor, kommunens vattendrag bidrar med ca 10 % av landets totala vattenkraftsproduktion. I Indalsälven finns 9 stycken stora vattenkraftverk, ett mindre kraftverk finns även i Gerilån. I Ragunda finns även verkstadsindustri med behov av säker eltillförsel och vattenleverans, samt tjänsteföretag med behov av t.ex. fungerande it- och teleinfrastruktur.

14 4.1.4 Kommunikation Genom kommunen går Indalsleden - riksväg 86/87 - mellan Sundvall/Timrå och Östersund. Här går det dagliga bussförbindelser med Sundsvall, Östersund och Umeå. Södra delen av Ragunda kommun genomkorsas av järnvägen mellan Ånge och Långsele. En stor del av befolkningen är beroende av bilen som transportmedel. 4.2 Resultatet från Risk- och Sårbarhetsanalysen Under 2015 har kommunens ledningsgrupp bestående av samtliga förvaltningschefer, Kommunchef, och Säkerhetssamordnare diskuterat och analyserat vilka risker som kan orsaka extraordinära händelser inom Ragunda kommuns geografiska område. Analysen har baserats på den analys som gjordes 2011, men har också kompletterats med en del nya förutsättningar. Förvaltningscheferna har genom sin stora verksamhetskännedom kunnat lyfta fram risker, sårbarheter och förändringar som summerats i RSA arbetet. Samma personer deltog även i arbetet Resultatet av rapporteringarna till Länsstyrelsen under åren 2012, 2013 och 2014 har även varit ett underlag. Våren 2015 har kommunens Fjärrvärmebolag Retab AB uppdaterat sin RSA analys för deras verksamhet. Resultatet av denna har redovisats för kommunen. De mest prioriterade riskerna som framkommit hittills i kommunens RSA arbete är: Scenario 1. Långvarigt Elavbrott 2. Snöstorm/Storm 3. Brand i samhällsviktig verksamhet 1 4. Olyckor Järnväg/Väg 5. Hot och Våld 6. Pandemi 7. Händelse/Olycka inom personalgruppen 8. Problem med dricksvattenförsörjning 2 9. Skandal 10. Skolskjuts Bussolycka 11. Bränslebrist 12. Översvämning 100 årsflöde Av dessa har kommunen valt att arbeta vidare med fem stycken scenarier för att kunna hantera och i bästa möjligaste mån kunna förebygga. Utförlig beskrivning av identifierade åtgärder finns i kommunens RSA rapport Brand i särskilt boende nattetid Vattensabotage.

15 5. Vilka åtgärder vidtar Ragunda kommun? Efter utvärdering av planerade åtgärder 2011 samt genomförd RSA 2015 planerar kommunen att genomföra följande större åtgärder under mandatperioden Styrdokument för Krisberedskap Ragunda kommun innehåller inriktning av verksamheten. 5.1 Åtgärder för ökad krishanteringsförmåga Reservkraftsinventering tillgång och behov Kommunens samhällsviktiga verksamheter ska inventeras utifrån tillgång och behov av reservkraft. En plan för att förstärka tillgången ska tas fram. Höja medvetandegraden gällande framtagna planer Det finns mycket material men de behöver spridas inom krishanteringsorganisationen, tex dammbrottsplan, kriskommunikationsplan, skolans krisplaner osv. Regionalsamverkansövning Hubbe 1 och 2 Länsstyrelen har initierat en regionalsamverkansövning Hubbe och Hubbe Ragunda kommun har för avsikt att delta i dessa. Stärka allmänhetens egen krishanteringsförmåga Kommunen ska delta i den informationsinsats mot allmänheten som MSB arbetar fram för genomförande under System för utbildning och övning Kommunen ska anpassa sin utbildning och övning utifrån systemet som tas fram i länet. 5.2 Åtgärder för identifiera risker Arbetet med att analysera eventuell risk för genombrott vid Tjärnviksdalen fortsätter.

16 Bilaga 3 Övnings- och utbildningsplan Övnings- och utbildningsplan 1. Mål Målet med planen är att: Kunskapen om krishanteringssystemet hos politiker och tjänstemän ska vara god. Kommunen ska ha god förmåga att leda arbetet under en kris. Kommunens krishanteringsförmåga ska vara god. Samverkan med andra aktörer ska vara god. Utbildning och övning ska ses som en pågående process, där erfarenheter tas till vara och används i utvecklingen av förmågan. 2. Utbildningar 2.1 Krisledningsnämnden Följande utbildningsinsatser har identifierats för kommunens krisledningsnämnd (KLN): KLN ska ha genomgått utbildning gällande krishanteringssystemet och kommunens ansvar. KLN ska ha fått information om risk- och sårbarhetsanalysarbetet. KLN ska ha kunskap om deras roll och ansvar vid en kris. KLN ska ha kunskap om gemensamma grunder för samverkan och ledning. KLN ska kunna agera vid krisen samt kunna hantera tillgänglig utrustning. 2.2 Krisledningsgruppen Följande utbildningsinsatser har identifierats för kommunens krisledningsgrupp: Krisledningsgruppen ska utveckla sina kriskommunikationskunskaper. KLN ska ha kunskap om gemensamma grunder för samverkan och ledning. Informatören ska ha genomgått kriskommunikationsutbildning. Krisledningsgruppen ska ha fått mediaträning. Krisledningsgruppens bör ha genomgått enklare stabsmetodikutbildning. Krisledningsgruppen ska genomgå utbildning i WIS. 3. Övningar Ragunda kommer att genomföra övningar kontinuerligt under varje mandatperiod. Mål och syfte med övningarna kommer att variera och dess upplägg kommer att planeras i nära samarbete med berörda verksamheter. Scenario för övningarna kommer i första hand hämtas från RSA arbetet men kan även inspireras av saker som sker i vår omvärld. Kommunen har intentionen att genomföra kortare larmövningar under mandatperioden, dessa kan ske dels planerat men även utan förvarning. Syftet med larmövningarna är att testa rutinerna för larmning samt organisationens förmåga att hantera de initiala åtgärderna som behöver vidtas vid en kris.

17 Bilaga 3 Övnings- och utbildningsplan Enligt överenskommelsen mellan MSB och SKL ska kommunens krisledningsorganisation genomföra minst två övningar under en mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod. Länsstyrelsen Jämtland arbetar fram System för Övning och utbildning Jämtlandslän. Detta ska följas i tillämpliga stycken.

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap

STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap Bilaga 1 Kommunstyrelsen 2016-02-22 42. STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2018 Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap >> Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Plan för arbete med krisberedskap 2016-12-09 Sid 1/23 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24, 174 För revidering ansvarar:

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Ljusnarsbergs kommun skall hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 1 Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 - Antagande. KS 2016-10 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar

Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar 2013 2014 Rapport godkänd av kommunstyrelsen 2013-11-06 Härjedalens kommun Medborgarhuset 842 80 SVEG 0680-161 00 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun 2015 2018 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-02-16 6 1 Innehåll 1 KRISBEREDSKAP KOMMUNENS ANSVAR 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte och mål 4 1.3 Krisledningsorganisation

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 292 Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS 2017-465 KS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Central krisledningsplan för Burlövs kommun

Central krisledningsplan för Burlövs kommun 1/15 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2016:6 DIARIENUMMER KS/2016:869-189 Central krisledningsplan för Burlövs kommun 2017 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, 129 Innehållsförteckning Inledning, bakgrund

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Risker i fred och under höjd beredskap.5 2 Mål 6 2.1 Övergripande mål..6 3 Samverkan...7

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier.

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. 10Sidan 1 av 10Sidan 1 av 10110101 Krishanteringsplan Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16, 101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer