Utmaningar för matematikintresserade elever i åk 1 på Naturvetenskapliga programmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmaningar för matematikintresserade elever i åk 1 på Naturvetenskapliga programmet"

Transkript

1 Malmö Högskola Gudrun Malmers Stiftelse Utmaningar för matematikintresserade elever i åk 1 på Naturvetenskapliga programmet Rapport skriven av: Ann-Sofie Solman Tina Åkegårdh Handledare: Marie Skedinger-Jacobson

2 1. INLEDNING I detta arbete vill vi utveckla fem lektionsupplägg för elever på Naturvetenskapliga programmet vid Katedralskolan i Skara. Vårt mål är att lektionsuppläggen ska vara matematiskt utmanande och ge möjlighet för eleverna att fördjupa och bredda sitt matematikkunnande. Lektionsuppläggen ska bygga på att öva den kommunikativa och problemlösande förmågan. Vi har båda tidigare arbetat med muntlig matematik och funnit att det är en bra metod för elevers lärande. I våra lektionsupplägg vi vill utveckla den muntliga matematiken genom att arbeta med gruppdiskussioner. I styrdokumenten för matematikämnet finner vi stöd för att arbeta med gruppdiskussioner i matematik: Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 1. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. 2. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 3. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. Egenbedömning, som en form av formativ bedömning är rankat som en viktig faktor i professor Johan Hattie s sammanställning Visible Learning (2009). Vi vill i våra lektionsupplägg låta eleverna prova olika verktyg för egenbedömning. Elever som går på en matematikintensiv utbildning kan ha svårt att se syftet med olika delmoment i ämnet matematik. Vi tror därför att eleverna har nytta av att se sitt eget lärande och sin egen utveckling inom ämnet. 1.1 Bakgrund Under läsåret fick vi genom Skolverket ekonomiskt stöd för utvecklingsprojektet Matematikutmaningen vars syfte var att möta matematikintresserade elever i år 9. Lärare på en av högstadieskolorna i Skara hade året innan tagit kontakt med oss och frågat om vi kunde hjälpa dem med deras allra duktigaste elever. De kände att dessa elever ofta fick stå tillbaka eftersom de klarade sig själva. Vårt mål med Matematikutmaningen blev att utmana och stimulera dessa elever inom områdena algebra, ekvationer och funktioner. Vi ville förbereda dem för matematikintensiva program på gymnasiet. Vi valde att arbeta med väl valda problem, varierad undervisning och mycket muntlig kommunikation i olika situationer. Vi utmanade dem att tänka, fundera, diskutera, pröva, värdera och reflektera kring våra matematiska problem, men också kring sitt eget lärande. Vi försökte att ställa bra frågor och att inte ge för snabba svar. 2

3 Under några år har vi byggt upp Matematikutmaningen för årskurs 9 och under detta läsår (2011/2012) har vi haft ca 50 elever från årskurs 9 som kommer till oss en gång i veckan. Hösten 2010 började tio av eleverna från det årets Matematikutmaning i samma klass på det Naturvetenskapliga programmet. Vi bestämde oss för att fokusera på att utveckla fem speciella lektionsupplägg för dessa elever och deras klasskamrater. Lektionerna innehåller dels ett valt matematiskt område och dels val av metod och till det en koppling där eleverna tränar egenbedömning och/eller kramratbedömning. Ur detta material hoppas vi att kunna synliggöra framgångsfaktorer. Våra lektionsupplägg kanske kan utgöra en del i ett förändrat arbetssätt som kan komma att utveckla undervisning i matematik på Katedralskolan i Skara eller på andra gymnasieskolor. Vid ett seminarium på Matematikbiennalen i Stockholm 2008 lyssnade vi på en föreläsning med rubriken Gruppdiskussioner i matematik på gymnasiet. Det var två tidigare Gudrun Malmer stipendiater (Ove Johansson och Jonas Sjunnesson) som berättade om sitt arbete med gruppdiskussioner tillsammans med gymnasieelever. Vi blev verkligen inspirerade av dem och har använt oss av deras erfarenheter i vårt arbete 2. PROBLEM OCH SYFTE Vi vill med detta arbete undersöka: Kan vi arbeta fram fem lektionsupplägg som utmanar elevernas matematikintresse och samtidigt ger dem instrument för egenbedömning? Syftet är att planera och genomföra dessa lektioner under 2011 och att sedan tillsammans reflektera och utvärdera lektionerna. Vi vill se om arbetet påverkar elevernas matematikintresse och lärande. Ger lektionerna avtryck i klassrummet? Vårt syfte är också att utvecklas själva som lärare genom att arbeta tillsammans med frågeställningen ovan. Förhoppningsvis får vi med oss erfarenheter som vi kan använda i andra undervisningsgrupper och i andra lärsituationer. Vi kanske finner något nytt, spännande utvecklingsområde som vi vill arbeta vidare med. 3

4 3. LITTERATURGENOMGÅNG Vi har fokuserat vår litteratursökning kring bedömning, gruppdiskussioner som metod, vad s.k. kritiska faser/tröskel begrepp i matematik innebär för lärandet och hur vi hittar kvaliteten i vårt arbete. Återkoppling/feedback är en aktiv process i syfte att ändra förhållandet mellan faktiskt resultat och förväntat resultat skriver Christian Lundahl i sin bok Bedömning för lärandet. Formativ bedömning - bedömning för lärande och summativ bedömning bedömning av lärande, är två aspekter på bedömning. I Lärande Bedömning av Anders Jönsson beskriver han olika sidor av feedback när den fungerar formativt. Utifrån Hattie och Timperley s undersökningar (s 77) beskriver Anders Jönsson en modell för feedback och dess fyra nivåer: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. Feedback på uppgiftsnivå är mest effektiv om den gör eleven uppmärksam på felaktiga tolkningar. Här är det lätt att förlora sig i en specifik uppgift vid t.ex. genomgång av ett prov eftersom det ofta är knutet till fakta- och begreppskunskaper. Sätts ett betyg på provet understryker det den summativa bedömningen. Feedback på processnivå, är knutet till process eller färdighetskunskaper och berör ofta ämneskunskaper. Hur gör jag nästa gång jag får en liknande problem att lösa. Denna typ av feedback påverkar elevernas lärande på ett djupare plan och är effektivare än feedback på uppgiftsnivå. Feedback på metakognitivnivå handlar om hur eleven bedömer sitt lärande och hur eleven utnyttjar den feedback de får. Denna typ av feedback syftar till att eleven ska utveckla strategier för sitt lärande och är starkt knutet till egenbedömning. Egenbedömning och kamratbedömning har samma slutmål att eleven ska lära sig bedöma det de gör i förhållande till mål och kriterier. Kamratbedömning är ett sätt för eleven att lära sig ge och att ta emot feedback. En typ av kamratbedömning kan vara two stars and a wish (A. Jönsson, 2010). Klasskamraterna identifierar två styrkor och ett utvecklingsområde. Vi lär när vi interagerar med andra och med vår omgivning. Christian Lundahl beskriver i sin bok Bedömning för lärande om fem olika strategier för att stärka bedömningens roll i lärandet. Strategi 2: att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar synliga tecken på elevernas lärande. På sid 102 beskrivs s.k. exit tickets. Han beskriver det som ett sätt, att snabbt och kortfattat ta reda på vad eleverna fått ut av lektionen. Har eleverna svarat i linje med det tänkta syftet då kan läraren gå vidare i sin planering nästa lektion, annars kanske läraren måste starta med en diskussion om otydligheter kring budskapet. En nyckel till framgångsrikt lärande är att ställa utvecklande frågor. Bra frågor synliggör elevers kunskapsluckor. 4

5 I boken Bedömning i och av skolan beskrivs ett projekt kallat KMPOFAP där man fann fyra områden som var värda att uppmärksammas för ökad kvalitet i undervisningen: 1. Klassrumssamtalet 2. Respons med kvalitet 3. Själv- och kamratbedömning 4. Formativ användning av summativa prov. I klassrumssamtalet har gymnasielärare i Borås, som ingått i lärargrupper, arbetat med att utveckla BFL-Bedömning för lärande. De har lagt fokus på att hitta frågeställningar som är öppna och som är tillför att utforska ett svar och inte kontrollera hur många som känner till det rätta svaret. I entreprenöriellt lärande betonas vikten av att ställa frågor som utvecklar elevens lärande och kreativitet. Två gymnasielärare i Skellefteå, Gudrun Malmer-stipendiater 2006, skrev om Gruppdiskussioner i matematik på gymnasiet. I deras arbete beskrivs hur de valt att arbeta med grupper om tre elever och att de satt ihop grupperna med en blandning av både bra och dåliga elever. Eleverna har också fått olika roller ledare, kontrollant och skeptiker. De olika rollerna beskrivs så här: Ledarens uppgift är att leda arbetet framåt, se till att alla deltar och hålla ett öga på tiden. Kontrollanten ser till att alla i gruppen har förstått och är överens om det man gör, innan man går vidare till nästa uppgift. Skeptikerns uppgift är att ifrågasätta och se till att alla möjligheter beaktas. Inför varje gruppdiskussion har de plockat ut 4-6 problem. Den första uppgiften var av beskrivande karaktär. Övriga uppgifter formulerades utifrån vilka problem eleverna stött på under avsnittet. De betonar vikten av att formulera uppgifterna på ett tilltalande sätt. En annan metod de ofta använder är att vända på vanliga uppgifter. Det tvingar eleven att tänka efter och inte rutinmässigt lösa en uppgift. Öppna uppgifter lämpar sig bra vid gruppdiskussioner. Gruppdiskussionerna avslutades ofta med en gemensam diskussion av någon eller några uppgifter. I vissa fall får tre grupper redovisa sina olika lösningsmetoder för övriga grupper. Förstå och använda tal en handbok är en bibel för den som vill sätta fingret på tröskelbegrepp inom taluppfattning. Till varje kapitel hör ett avsnitt som heter Kända svårigheter och missuppfattningar. Detta sätt att tydligt markera vad och vilka fel elever kan göra inom olika områden är ett pedagogiskt inspirerande sätt att tänka. Kritiska faser och/eller tröskelbegrepp finns på alla stadier och inom alla områden i matematiken. Det är dessa som särskilt lämpar sig för gruppdiskussioner eftersom de är avgörande betydelse för elevens fortsatta lärande. 5

6 I Det värderande ögat beskrivs olika sätt att värdera och utvärdera undervisningen. Avsnittet om observation - uppmärksam iakttagelse, beskrivs olika frågeställningar som är viktiga att ta ställning till. Vem ska observeras, hur ska observatören förhålla sig till de som ska observeras, vilken information ska de som observeras få om observationen, hur dokumenteras det som observeras, vilka felkällor finns. Intervjuer och enkäter är två andra metoder som kan användas som det värderande ögat. Beroende på hur de utformas har de olika grad av struktur. Samtals intervju har låg grad av struktur medan däremot en standardiserad intervju med fasta svarsalternativ har hög grad av struktur. Jan Troste skriver i Kvalitativa intervjuer att vill man förstå eller hitta mönster ska man göra en kvalitativ studie. Han beskriver vikten av att ställa frågor som ger information t e x kan frågan Varför? leda till att den intervjuade kan uppleva sig som ifrågasatt. Bättre är då att fråga t. ex. Hur menar du då?, Vad betyder det att? som kan få den intervjuade att utrycka sig tydligare och tro inte att du som intervjuare förstår förrän du vet att du förstår 4. METOD Vi har i vårt projekt valt att arbeta med några olika metoder för att inhämta data. Vi har använt oss av skriftliga utvärderingar och så kallade exit tickets (Lundahl, 2011). Detta är exempel på kvantitativa metoder. Eleverna har efter lektionerna skrivit sina reflektioner på dessa exit tickets. Eftersom vi även valt att arbeta med egenbedömning och kamratbedömning har eleverna fått flera exit tickets att arbeta med, så att de både har reflekterat kring sin egen insats och sitt eget lärande, samt sina kamraters lärande och insats. För att ytterligare träna och stärka elevernas egenbedömning har vi under senare delen av projekttiden introducerat eleverna till att arbeta med en matematik-loggbok. Data från dessa matematik-loggar är svåra att sammanställa och dra slutsatser från, eftersom vi endast introducerat eleverna i arbetssättet. Detta är något som vi tänker arbeta vidare med. Vi har också provat på att under en lektion ha en observatör i klassrummet, vilket är exempel på en kvalitativ metod. Vi har kontinuerligt dokumenterat det insamlade materialet. Efter varje lektion har vi två lärare haft en gemensam muntlig utvärdering/diskussion om vad vi upplevt och om vad vi sett och hört. Vi anser att det har bidragit en hel del till vår egen utveckling som lärare i klassrummet. Vi har, som sagts ovan, valt att arbeta med olika metoder för insamling av data. Detta har vi gjort, dels för att vi har varit nyfikna på att testa de olika metoderna och dels för att se om vi får samma resultat oberoende av metod. Vi har också valt de olika metoderna för att lära oss. Vi vill kunna använda oss av de erfarenheter vi får av detta arbete framöver i vår lärarroll. 6

7 4.1 Undersökningsgrupp De elever som har deltagit i detta projekt går på naturvetenskapliga- eller tekniska programmet. Antalet elever har varierat under projektets gång. Tre elever avbröt sina studier under årskurs 1 och en elev tillkom till NV-klassen i årskurs 2. Samtidigt valde sex TEelever inför årskurs 2 att läsa matematik i ett högre tempo tillsammans med NV-klassen. Av dessa sex TE-elever hade tre deltagit i matematik-utmaningen när de gick i årskurs 9. Sammanlagt var 19 elever med under årskurs 1 (vt 2011) och 23 elever var med under årskurs 2 (ht 2012). 16 elever har deltagit under hela projektiden. 4.2 Genomförande De tre första lektionerna som planerats för detta projekt genomfördes under vårterminen 2011 och de två andra genomfördes under ht Nedan följer en kort beskrivning av lektionernas upplägg samt hur vi samlat in data för den aktuella lektionen (utvärderat): 1. Gruppuppgifter: geometri, trigonometri, algebra. Utvärdering: exit-tickets 2. Gruppuppgifter: algebra, ekvationer, funktioner, geometri. Utvärdering: exittickets 3. Gruppuppgifter: trigonometri, funktioner, geometri, algebra. Utvärdering: observatör i klassrummet samt enkät. 4. Uppgifter från Högskoleprov. Utvärdering: exit-tickets 5. Strävorna 5E: Memory med funktioner. Utvärdering: Ma-logg. Lektion 1, 2, 3: Gruppuppgifter Inför lektionerna med gruppuppgifter delade vi in eleverna i grupper om tre och tre. Varje elev fick en roll: ledare, kontrollant eller skeptiker. Vi försökte att få kunskapsmässigt heterogena grupper samt att variera grupperna så att eleverna fick arbeta med olika kamrater varje gång. Vi försökte också så att varje elev fick prova på olika roller. Det vi vill med gruppuppgifterna är att få eleverna att tänka ett steg längre och få en djupare förståelse för den aktuella matematiken. Vi vill skapa en situation där de pratar matematik tillsammans och hittar olika lösningar på problemen. Vi vill också att de ska förstå vilka insikter de kommer till, vad de lär sig. Vi har lagt ner mycket tid på att välja ut eller konstruera bra uppgifter. Vi har noga planerat vad vi vill få ut av varje uppgift. Vi har haft några grundprinciper som vi följt när vi formulerat uppgifter: vi har försökt att involvera eleverna i några av uppgifterna genom att t.ex. skriva: Tycker du att han väljer rätt? Hur tror du att hon tänker? Kan du förklara? uppgifterna har varit konstruerade så att de lockar eleverna till att börja diskutera och argumentera med varandra (ex. Rätt eller fel?, Vad är skillnaden? Kan du motivera?) vi har anpassat antalet uppgifter för att inte skapa någon stress, uppgifterna måste få ta tid 7

8 Våra uppgifter kan delas in i följande kategorier: uppgift som behandlar viktiga tröskelbegrepp uppgift som vänder på en standarduppgift uppgift som behandlar vanliga missuppfattningar och påvisar dem uppgift som repeterar viktiga begrepp svårare problemuppgift uppgift som leder fram till något nytt för eleverna uppgift som tränar begrepp En uppgift kan givetvis tillhöra flera kategorier. Se bilaga 1-6 för att se gruppuppgifterna som har använts vid lektionerna 1-3. I slutet av varje lektion har vi gemensamt gått igenom och diskuterat någon eller några av uppgifterna. Ibland har några elever redovisat någon snygg lösning på tavlan. Lektion 4: Högskoleprovet Högskoleverket har ändrat i Högskoleprovet och de matematiskt betonade delarna har blivit viktigare i bedömningen än de har varit tidigare. Många elever gör högskoleproven flera gånger för att lära sig hur de fungerar. Uppgifterna är bra och vi ville testa om dessa uppgifter gav ett fördjupat lärande. På Katedralskolan har vi programdagar vid några tillfällen under läsåret. Dessa dagar styr programmen själva över innehållet och vi beslöt att utnyttja en halvdag (8-11) för att tillsammans arbeta med uppgifter från högskoleprovet. Det finns ett övningsprov utgivet som innehåller totalt 40 uppgifter fördelade på de fyra proven XYZ-Matematik, KVA-Kvantitativa jämförelser, NOG-Kvantitativa resonemang, DTK-Diagram, tabeller och kartor. Provet innehåller också en rekommenderad provtid som vi förlängde t.ex. från 12 min till ca 20 min. Syftet med lektionen var dels att öva eleverna inför ett högskoleprov och dels att utveckla deras egenbedömning. Varje delprov kopierades upp i ett häfte på färgat papper, olika för varje delprov. Eleverna fick först arbeta med uppgifterna på ett av delproven själva. Därefter fick de diskutera sina svar med en kamrat. Vi delade inte in grupperna utan sa att de skulle diskutera två och två med den som satt närmast. Därefter diskuterade vi i helklass de uppgifter som eleverna funderat extra mycket kring. Om frågan varit svår att förstå, om det var något i uppgiften som man inte kunnat lösa, eventuellt jämföra hur man kommit fram till svaret osv. Därefter fick eleverna en post-it lapp i samma färg som räknehäftet och fick kort skriva ned något de tänkt på när det gällde att lösa just det delprovets uppgifter. Vi genomförde alla fyra delproven på samma sätt. När denna runda var klar hade eleverna fyra post-it lappar framför sig i olika färg (blå-gul-grön-orange) med personliga kommentarer över något som de reflekterat kring i samband med varje delprov. Färgkodning gjorde att eleverna hade lätt att skilja delproven och dess olika karaktär åt. 8

9 Därefter fick varje elev fundera på vad de skrivit på sina post-it lappar och formulera ett tips till de andra i klassen. Detta gjorde vi muntligt. Alla elever framförde sitt viktigaste tips till varandra. Vi avslutade förmiddagen med att var och en skrev ned några tips till sig själv inför högskoleprovet och utvärderade sedan dagen med two stars and a wish (A. Jönsson, 2010). Lektion 5: Memory med funktioner Denna lektion arbetade vi med en uppgift från NCM:s Strävor (se bilaga 9-11). Uppgiften ska ge eleverna större insikt i funktions- och derivatabegreppen. De får öva sig i att tolka grafer samt att se innebörden av egenskaper kring funktioner och dess derivator. Vi delade in eleverna i grupper om två och två och sedan fick varje grupp en uppsättning med 28 kort. Dessa kort innehåller: 7 funktionsgrafer 7 beskrivningar av en funktion 7 derivatagrafer 7 beskrivningar av en derivata Elevernas uppgift var att para ihop dessa kort 4 och 4, dvs. med en funktion, en funktionsbeskrivning, en derivata samt en derivatabeskrivning. Eleverna fick här träna på olika representationsfomer av matematiska begrepp (McIntosh, 2008). Eleverna fick i gruppen argumentera för sina synpunkter och till slut enas om ett gemensamt resultat. En elevgrupp redovisade sina svar och tankegångar på tavlan och vi tog upp vissa gemensamma frågeställningar. 5. RESULTAT OCH ANALYS AV RESULTAT 5.1 Gruppdiskussioner (lektion 1, 2 och 3) Eleverna har verkligen tagit till sig arbetssättet med gruppuppgifter. De efterfrågar numera gruppuppgifter själva och tycker bl.a. att det är ett bra sätt att repetera inför prov. Lektion 1: Den första lektionen utvärderades genom att eleverna fick varsin post-it-lapp att använda som så kallad exit-tickets. De uppmanades att skriva ner sina tankar om hur lektionen varit (alltså ingen speciell styrd fråga från oss). Här nedan följer några exempel på vad eleverna skrev: Det var bra man fick lära sig av varandra genom att diskutera och få flera sätt att tänka och kunna lösa en uppgift eftersom alla inte tänker samma Lärorikt Problemlösning i grupp är superbra då man får olika teorier om tillvägagångssätt Man har verkligen lärt sig av varandra. Alla visar respekt för varandra Jag tycker att kontrollanten var ett bra sätt att se till att alla var med. Ledaren var inte lika nödvändig, och alla agerade skeptiker mer eller mindre Det var så bra att vi jobbade tillsammans. Jag har lärt mig att lösa uppgifter på många sätt! Jag har lärt mig att prata matematik. Bra uppgifter och gott sällskap 9

10 Lektion 2: Även efter denna lektion använde vi exit-tickets för elevernas utvärdering. Denna gång fick de tre stycken exit-tickets var. Nu styrde vi dem mer och bad dem skriva med rubrikerna: 1 Jag har gjort bra/lärt mig 2 Jag behöver träna på 3 Kompisar har gjort bra (en exit-tickets till varje kompis) Här nedan följer några exempel på vad eleverna skrev på de olika lapparna. 1 Jag har lärt mig samarbeta bättre samt att bemästra andragradsekvationer Har blivit säker på kvadreringsreglerna Att konstruera andragradsekvationer som saknar reell lösning Skriva andragradsekvationer då vi vet lösningen/lösningarna Fick veta vad faktorisera verkligen betyder Matematiska språket Jag är bra på att faktorisera och att ifrågasätta Jag har lärt mig om andragradsekvationer och nollställen Jag har lärt mig om nya tankar för att lösa uppgifter på olika sätt Att förklara hur jag löser uppgifter 2 Jag behöver träna på de geometriska formlerna Geometri Yttervinkelsatsen och faktorisera Jag måste bli bättre på att vara noggrann i mina lösningar Öva på allt! Jag ska träna mer på att konstruera andragradsekvationer Uppgifter med vinklar Använda p-q-formeln i riktiga sammanhang 3 Du har tagit kommandot och agerat som en riktig ledare Du såg till att alla hängde med och arbetade som ett team Du har tagit bra initiativ och förklarade mycket bra på 5:an när jag inte hängde med Du hade bra ideér Du räknade 5d som en mästare! Du försöker fast det är svårt Bra förklaringar och bra samarbete Du agerar bra när gruppen fastnar Du är jättebra på att hitta nya tankar för att lösa uppgifter Bra och enkla förklaringar på olika lösningar Hitta mer än en lösning på en uppgift 10

11 Lektion 3: Under denna lektionen agerade Ann-Sofie som en observatör i klassrummet. Detta talade vi om för eleverna vid lektionens start. Eftersom de är vana vid att vi är två i klassrummet kändes det inte som om de tyckte att situationen var konstig eller besvärande. Skillnaden var nu bara att de inte fick fråga Ann-Sofie om hjälp. Efter denna lektion fick eleverna också fylla i en sammanfattande enkät om lektionerna med gruppuppgifter (se bilaga 7-8). Observation: Under observationen av lektionen fördes anteckningar som omfattade följande: elevers kommentarer, förhållningssätt och ljudnivån. Ljudnivån speglar elevernas arbetssätt. I början av lektionen, när de läste in sig på uppgiften, var det ganska tyst. Allt eftersom de kom in i arbetet ökade ljudvolymen. Eleverna började lösa uppgifter tillsammans. Efter ca minuter märktes en fas där eleverna började bli lite trötta och inte lika fokuserade. Denna fas varade under ca 5 minuter. Därefter återgick eleverna igen till intensivt arbete med fokus på uppgifterna. Eleverna uppfattade instruktionerna snabbt. De är vana vid vad som förväntas av dem i arbetet med de styrda grupperna och vad de olika rollerna innebär. Innan de startade arbetet med att lösa problemen, läste de igenom uppgifterna och kontrollerade att alla hade förstått frågan. De använde anteckningsböcker, läromedel och miniräknare för att söka fakta och för att kunna lösa uppgifterna. Några bad Tina om hjälp men i de flesta fall löste de uppgifterna i gruppen med hjälp av varandra och hjälpmedlen. Kommentarerna präglades av ett fokus på uppgifterna, samtidigt som de både innehöll fakta och fantasi. Eleverna var trygga i sina grupper. De tillät sig både att fantisera kring en lösning men också att be om hjälp för att förstå. Samtalen präglades av en vilja att lära och respekt för varandra. Gruppstorleken och rollerna gav aktiva grupper och effektiv lektion. Utvärdering av gruppuppgifter lektion 1-3: Vi har här valt att bearbeta några av frågorna från vår enkät. För att se den fullständiga enkäten, se bilaga 7-8. Fråga 1: Beskriv något som du lärt under de tre tillfällen vi gjort gruppuppgifter: Vid sammanfattning av elevsvaren kan vi se att följande svar återkommer: Prata matematik, använda matematiskt språk Tänka på olika sätt, se olika lösningar Samarbete Säkrare på det matematiska innehållet Några elevcitat: Se hur anda löser uppgifter Prata matematik på ett bra sätt Jag blev säkrare på inverser och trigonometri efter gruppuppgifterna Att arbeta tillsammans med andra och se flera lösningar Förklara hur man själv tänker bättre Att bli mer fundersam. Har också lärt mig att uttrycka mig med matematiskt språk. 11

12 Fråga 2: Har det påverkat ditt arbete på vanliga lektioner. Beskriv hur. Vid sammanfattning av elevsvaren kan vi se att följande svar återkommer: Bättre samarbete, enklare att be kompisar om hjälp att förklara Utvecklat sina lösningsmetoder, gör bättre lösningar och på flera olika sätt Några elevcitat: Ja, på det viset att jag skriver vad jag gör. Använder det matematiska språket mer. Jag frågar också klasskompisar mer om hjälp. Det har inte påverkat mig i så stor utsträckning Man har blivit säkrare på matte. Man märker vad man är bra på och inte lika bra på. Man kan se lösningar snabbare Jag tänker på flera olika sätt hur jag kan lösa en uppgift Det känns som om jag klarar uppgifter på ett bättre sätt nu eftersom jag enklare kan förklara hur jag går tillväga. Fråga 3: Nämn någon uppgiftstyp som du tycker varit speciellt lärorik under gruppdiskussionerna. Vid sammanfattning av elevsvaren kan vi se att följande svar återkommer: Sant/Falskt-uppgifter Uppgifter som kräver generell lösning Uppgifter som kräver motivering och reflektion Några elevcitat: Sant eller falskt De som ser lätta ut, men som man förhoppningsvis ser att de har lurat en t.ex. Mer invecklade uppgifter som kan leda till att någon eller några gör fel. Uppgifterna som kräver en generell lösning, då måste man tänka till De svårare uppgifterna i slutet då man ska få fram något bevis, då blir det mer diskussioner 0 5x Fråga 4: Finns det några speciella tillfällen när det är extra bra att göra gruppuppgifter? Vid sammanfattning av elevsvaren kan vi se att följande svar återkommer: I slutet av ett arbetsområde, som repetition inför prov Några elevcitat: När man känner att man förstår principerna och är redo för att jämföra dem Det är skönt inför prov, det blir en bra repetition. I slutet av ett arbetsområde, helst innan prov! När många har svårt att förstå något specifikt och kan utveckla förståelsen tillsammans 12

13 5.2 Högskoleprovet (lektion 4) Eleverna uppskattade upplägget och upplevde att färgkodningen och arbetsordningen hade varit mycket pedagogisk. På de färgkodade lapparna fanns kommentarer som det gäller att läsa uppgifterna noga och snabbt, svårt att tolka frågorna, lätta tal, tiden är en faktor, vrid på geometriska figurer. Tips från dem var t.ex. fastna inte på någon uppgift, se till att du sover bra och äter frukost innan, använd linjal. I utvärderingen two stars and a wish skrev eleverna bland annat följande bra att diskutera uppgifterna med varandra, vi kunde haft större tidspress, bra att vi fokuserade på hur man skulle gå tillväga, reflektionen inklusive diskussionen i klassen var givande, vi kunde haft mer tid att diskutera med kompisen. 5.3 Memory med funktioner (lektion 5) Denna uppgift fungerade väldigt bra. Den tydliggör sambanden mellan en funktion och dess derivata i olika representationsformer. Flera elever påpekade själva att de fick ahaupplevelser. Det blev många bra diskussioner i grupperna, det pratades matematik intensivt i alla grupper. Eleverna hade som uppgift att utvärdera denna lektion med hjälp av något som vi valt att kalla ma-logg. Med ma-loggen vill vi att eleverna ska se sin egen utveckling, dvs. maloggen ska vara ett verktyg för elevernas egenbedömning, men också ett underlag för den formativa bedömningen. Det har varit svårt för oss att utvärdera arbetet med ma-loggen för en enda lektion, men det är något vi arbetar vidare med och vi ska utvärdera det längre fram. Vi beskriver här hur vi tänkt oss upplägget kring ma-logg för våra elever: Eleverna skriver sin ma-logg i slutet av veckan Ma-loggen består av fyra rubriker (markerade med +,?,! och -) som eleverna ska kommentera: + : här skriver eleverna om sådant som fungerat bra under veckan, vad de har lärt sig.? : här skriver eleverna om det är något som fortfarande känns oklart och svårt inom den matematik som de arbetat med under veckan.! : har eleverna fått en härlig aha-upplevelse skrivs det här. - : här skriver eleverna om det är något som inte fungerat bra under veckan, något som de eller läraren behöver förändra. Vår tanke med ma-loggen är att eleverna ska upptäcka sitt eget lärande, sin egen utvecklingskorridor. Detta är ju enligt Hattie (2009) en högt rankad faktor för lärande. 13

14 6. DISKUSSION Vårt mål med detta arbete var att vi ville utveckla fem lektionsupplägg för elever på Naturvetenskapliga programmet. Lektionsuppläggen skulle vara matematiskt utmanande och ge möjlighet för eleverna att fördjupa och bredda sitt matematikkunnande. Viktigt för oss var också att lektionsuppläggen skulle öva den kommunikativa och problemlösande förmågan. I styrdokumenten för ämnets karaktär står det: Matematiken kräver uthållighet i tankeverksamheten och förståelse för att problemlösning är en process som kräver tid. Denna process skall kunna utvecklas i grupp, men även individuellt. Vi har i vårt arbete beskrivit hur vi under lektionerna arbetat med gruppdiskussioner, som berört olika delar av matematiken. Dessa lektionsupplägg har fått positiv respons från eleverna och vi känner att de har tagit till sig arbetssättet. Numera efterfrågar de alltid gruppdiskussioner när vi närmar oss slutet på ett avsnitt. De uttrycker att dessa uppgifter förstärker lärandet på aktuellt område och ger en djupare förståelse. De uppskattar också att arbeta tillsammans med varandra. Detta gör att vår övertygelse, att arbeta med muntlig kommunikation och problemlösning, har stärkts. I vår litteraturstudie har vi fördjupad oss i egenbedömning och kamratbedömning. Vi har, som vi tidigare nämnt, arbetat med exit-tickets (Lundahl, 2011) samt enkäter. Vi ser en progression i elevernas egenbedömning. Deras reflektioner är på metakognitiv- och personlig nivå (Jönsson, 2010). Eleverna har på kort tid tränats till att göra egenbedömning och kamratbedömning. Detta är något som vi absolut tar med oss i utvecklingen av vår yrkesroll. I arbetet med att utforma och genomföra våra lektioner har vi kunnat utläsa flera oväntade, positiva effekter som vi inte förutsåg till fullo: Eleverna lägger mer tid på att läsa och förstå uppgifter. Förberedelsefasen får ta tid. Eleverna har lärt känna varandra bättre och vågar ta initiativ på ett annat sätt i klassrummet. Att många elever påpekar att de tar med sig arbetssättet från gruppdiskussionerna. De försöker hitta fler lösningar, de försöker uttrycka sig matematiskt m.m. Vår egen kompetensutveckling. Självklart har alla våra samtal, all förberedelsetid och allt efterarbete utvecklat oss i vår yrkesroll. Många av våra ideér som vi testat tar vi med oss till andra elever i andra klassrum. Vi är medvetna om att vår elevgrupp har varit en bra grupp att arbeta med. De har givit oss bra förutsättningar för att ägna oss åt matematiken och de har varit positiva till att testa våra ideér (ex. ma-loggen). De har givit oss en möjlighet att pröva olika metoder för att få kvalité i en varierad undervisning. Vår fasta övertygelse är att varierad undervisning är den viktigaste framgångsfaktorn för att nå alla elever. Vårt arbete har också bekräftat för oss hur viktigt det är att arbeta med muntlig kommunikation och väl valda problem i matematikundervisningen. 14

15 Litteratur Cato, R. & Björndal, P. (2005) Det värderande ögat. Liber AB Gennow,S. & Wallby, K.(2010) Geometri och Rumsuppfattning med Känguruproblem. NCM, Göteborgs universitet. Hagland, Hedrén & Taflin. Rika matematiska problem- inspiration till variation. Liber. Hattie, J. (2009)Visible learning. Routledge Hodgen, J & Wiliam, D. Mathematics inside the black box. Bedömning för lärande I matematikklassrummet. (2011) Översättning Oscarsson, M. Stockholms universitets förslag Hult, A & Olofsson, A. (2011). Utvärdering och bedömning i skolan. Natur och Kultur. Håkansson,J. (2011) Synligt lärande. Sveriges kommuner och Landsting. Högskoleverket Högskoleprovet Johansson, O. & Sjunnesson, J. (2007) Gruppdiskussioner i matematik på gymnasiet. Uppsats Gudrun Malmer Stiftelse Malmö Högskola. Jönsson, A. (2010). Lärande bedömning. Gleerups. Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Norstedts. Larsson, M.(2007) 32 rika problem i matematik. Liber AB. McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal en handbok.ncm,göteborgs universitet. Skolverket Styrdokument för gymnasieskolan Troste, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur 15

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läranderonder Att undersöka, analysera och utveckla undervisning FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER 14/2015 Skolportens numrerade

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG!

EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG! EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG! En studie om lärares arbetssätt för att möjliggöra kommunikation i matematikundervisningen. Sara

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

Varför lär sig mina elever inte funktioner?

Varför lär sig mina elever inte funktioner? Gudrun Malmers stipendium 2007 Varför lär sig mina elever inte funktioner? Ett försök att använda humaniora för att få elever att förstå matematiska begrepp Lotta Wedman Ludvika 2010-12-26 Handledare:

Läs mer

Vikten av att tala för sig

Vikten av att tala för sig Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Vikten av att tala för sig - Om muntlig språkfärdighet i skolan Veronika Daun & Helén Palm Sammanfattning Arbetets art: Lärarprogrammet,

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Hur hjälper lärare elever att nå sina betygsmål i naturkunskap A?

Hur hjälper lärare elever att nå sina betygsmål i naturkunskap A? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Hur hjälper lärare elever att nå sina betygsmål i naturkunskap A? How are teachers helping their students to reach the grades

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Instruktionsformer i slöjden

Instruktionsformer i slöjden Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur-Språk-Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Instruktionsformer i slöjden Instructional forms in crafts Marie Freij Lärarexamen

Läs mer

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Författare: Veronica Blom Ulrika Gelius-Lundberg Handledare: Jannika Neuman Examinator: Kirsti Hemmi Examensarbete inom kursen Utveckling av matematiskt

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer