Utbildning på engelska blir allt vanligare sid 4 9/09. Instituten struktureras. Ny kurs om etik med SULF:s riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning på engelska blir allt vanligare sid 4 9/09. Instituten struktureras. Ny kurs om etik med SULF:s riktlinjer"

Transkript

1 9/09 Utbildning på engelska blir allt vanligare sid 4 Högskolan Dalarna: Ny kurs om etik med SULF:s riktlinjer sid 6 Industriforskning: Instituten struktureras sid 10 Ny avhandling: Webben osäker mark för universiteten sid 12

2 niversitetsläraren 9/09 Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Telefon: växel. Telefax: e-postadress: Hemsida: Redaktion: Eva Rådahl chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: Global Reporting Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel Fax: Produktannonser: Display, Andreas Lind tel Pris: Helår 450 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås. Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex I N N E H Å L L Ledare: Upphovsrätt en fråga om kvalitet! 3 Undervisning på engelska oftare i Norden än i Europa 4 SULF:s etiska riktlinjer grund för kurs i Dalarna 6 etiska riktlinjer för universitetslärare Björn Birath om åren på SULF: Engagerade medlemmar och starka personligheter 8 Industriforskningen struktureras holdingbolag med fyra enheter 10 Förvirrande många former av anställningar i högskolan 11 Universiteten ännu inte helt förtrogna med webben årsjubilerande Handels firas med framtidsperspektiv 14 Yrkeshögskolan startar i juli även universitet engageras 15 Debatt Antal veckor är inte det väsentliga 16 Svar till Ulf Dalnäs: Olika långa terminer ett problem 16 Sulf informerar 26 Sulf kalendariet 27 Universitetsläraren nr 10-11/2009 har manus- och annonsstopp 29 maj. OMSLAGSILLUSTRATION: ROLF BERGSTRÖM Högskolan Dalarna anordnar till höstterminen en kurs i yrkesetik för universitets- och högskolelärare. Kursen utgår från SULF:s etiska riktlinjer för universitetslärare. 2 UNIVERSITETSLÄRAREN 9/2009

3 Det senaste året har upphovsrättsfrågor varit hett nyhetsstoff i media. Debatten om IPRED-lagen och Pirate Bay-rättegången har satt fokus på frågan om vem som äger rätten till det material som finns på nätet, som musik och film. Berör då upphovsrättsfrågorna också oss universitetslärare? Ja, i allra högsta grad. I takt med den tekniska utvecklingen och möjligheten att erbjuda webbaserad utbildning har upphovsrätten blivit högaktuell också inom högskolan. Vem äger rätten till den inspelade föreläsningen eller Power Point-presentationen? Är det läraren eller lärosätet? VID ETT AV LANDETS lärosäten har styrelsen antagit en upphovsrättspolicy, som säger att lärosätet har nyttjanderätt till allt undervisningsmaterial som är avsett för digital spridning. I policyn sägs att lärosätet har rätt att lagra och tillgängliggöra materialet. Viktigt att notera är att lärosätets nyttjanderätt anses gälla också efter det att den lärare som skapat undervisningsmaterialet har lämnat lärosätet. Vad betyder då detta? Jo, policyn innebär förutom att den står i strid med gällande sedvana att vi som lärare har upphovsrätt till vårt eget material att vi också förväntas avsäga oss rätten till och kontrollen över vår kunskap. I förlängningen också rätten, eller kanske vi hellre ska tala om skyldigheten, att bedriva en undervisning som vilar på vetenskaplig grund. För vad händer om undervisningen kopplas bort från aktuell forskning, förmedlad av en närvarande lärare? Och hur påverkas studenternas lärande om det akademiska samtalet ersätts av envägskommunikation från en inspelad lärare? Kan vi då ens tala om högre utbildning? FÖR MIG HANDLAR allt detta ytterst om kvalitet, ett centralt ord inom dagens högskoledebatt. Om undervisningen vid universitet och högskolor ska kunna hålla högsta kvalitet, och den ambitionen ska vi ha, så behövs det något helt annat än policys av ovan nämnda slag. Det som behövs är närvarande lärare, som i dialog med studenter ges tid att förmedla de nyaste rönen Upphovsrätt en fråga om kvalitet! inom det aktuella vetenskapsområdet. Och detta kräver i sin tur att alla lärare får möjlighet att vara vetenskapligt aktiva. Först då kan vi tala om en undervisning på vetenskaplig grund. Visst kan man, och det ska vi göra, utnyttja den nya tekniken för att utveckla vår undervisning och göra den ännu bättre. Men att erbjuda studenter inspelade gamla föreläsningar med lärare, som kanske inte ens finns kvar på lärosätet och som studenterna därför inte kan ha en dialog med, är raka motsatsen till kvalitet! PS. Boka redan nu in den 19 november, då SULF:s Universitetslärarstämma äger rum. Temat denna gång knyter direkt an till det ovan skrivna: Var fi nns läraren i salen eller på skärmen? L E D A R E N ANNA GÖTLIND ORDFÖRANDE I SULF UNIVERSITETSLÄRAREN 9/2009 3

4 Undervisning på engelska foto: högskolan i kalmar ILLUSTRATION: ROLF BERGSTRÖM John Airey. Det påpekar John Airey som tidigare i år disputerade i fysikens didaktik vid fysiska institutionen vid Uppsala universitet, med avhandlingen: Science, Language and Literacy: Case Studies of Learning in Swedish University Physics. (Naturvetenskap, språk och ämneskompetens. Fallstudier av lärande på engelska och svenska inom högskolefysik.) Enligt Högskoleverket förväntades 2007 cirka hälften av alla mastersutbildningar använda sig av engelska som undervisningsspråk. Det har också blivit vanligt på grundnivå och gäller främst naturvetenskap, teknik och medicin. John Airey är lärare vid Högskolan i Kalmar och ska i höst fortsätta att ge de kurser han tidigare hållit, förutom i Kalmar också vid Växjö universitet. Kursen handlar bland annat om att öka medvetenheten om att undervisning på engelska innebär något annorlunda. Det är stor skillnad på att kunna engelska och på att undervisa på engelska, säger John Airey som konstaterar att detta är ett område där det finns väldigt lite forskning. Undervisning på engelska har, relaterat till Bolognaprocessens mål, blivit allt vanligare. De nordiska länderna ligger i topp i Europaligan när det gäller ett erbjuda undervisning på engelska. Bara Nederländerna har fler platser på engelskspråkiga kurser. text: MarieLouise Samuelsson undervisning på gymnasiet, men Maria Lim Falk menar att problematiken i stor utsträckning går att relatera till universitet och högskolor. Jag undervisar ju själv på högskola. Det är en utmaning att tillämpa sina engelska kunskaper i en pedagogisk situation, det är tillräckligt svårt att undervisa på svenska Det är anmärkningsvärt att den forskning som finns kring undervisning på andra språk än svenska nästan alltid rör mindre språk, lägre skolnivåer och hemspråksundervisning, men sällan engelska. Fokus ligger också mest på skolelever och studenter. Däremot finns väldigt lite kunskap när det gäller lärarnas kapacitet, vad som händer med undervisningens kvalitet när lärare med svenska som modersmål undervisar på engelska. Maria Lim Falk konstaterar att dynamiken påverkas, samspelet mellan lärare och student, att det blir lite mer rudimentärt snarare än avancerat. Frånvaron av diskussion och bristen på forskning menar Maria Lim Falk hör ihop med engelskans höga status i Sverige, med att vi med svenska som modersmål så gärna vill vara bra på engelska att vi tenderar att lura antingen oss själva eller omgivningen. Ett förhållningssätt som kan leda antingen till självöverskattning eller till rädsla att bli avslöjad, som en som inte riktigt klarar engelskan. Ju högre upp i karriären man har kommit, desto svårare kan det vara att medge att undervisningen på engelska kanske inte går så bra. Det kan också vara svårt att diskutera det här, det kan tolkas som att man är motståndare till att engelska alls används. Ingen lätt diskussion Sven Halldin är professor i hydrologi vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet och aktiv inom den Det är kontraproduktivt att tro att undervisning på engelska är samma sak som att ligga i framkant. I själva verket kan det lika gärna urholka kunskapsnivån, det finns risk att det blir mer rudimentärt snarare än avancerat. Maria Lim Falk. foto: per wetsergård Samspelet påverkas Samma reflektion gör Maria Lim Falk, filosofie doktor i nordiska språk, vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Hennes egen forskning har hittills gällt engelsk språkig tystare, lite mer envägskommunikation. Därför är det kontraproduktivt att tro att undervisning på engelska är samma sak som att ligga i framkant. I själva verket kan det lika gärna urholka kunskapsnivån, det finns risk att det blir grupp som har arbetat fram Teknisk- Naturvetenskapliga fakultetens språkplan. Under Övergripande mål finns bland annat följande: I sin undervisning skall fakultetens lärare kunna kommunicera effektivt och på hög nivå 4 Universitetsläraren 9/2009

5 oftare i Norden än i Europa FOTO: PRIVAT muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. För att kunna delta i universitetets inre arbete och delta i en dialog med det omgivande samhället skall tillsvidareanställda lärare och forskare behärska svenska i tal och skrift. Vi måste använda både svenska och engelska, vi måste vara både nationella och internationella. Det här är inte någon helt lätt diskussion, det finns alltid risk att man stämplas som främlingsfientlig. Sven Halldin tycker att det är Sven Halldin. språkpolitisk dubbelmoral om man inte strävar efter att lärare med annat moders mål än svenska, åtminstone inom ett antal år ska kunna hålla föreläsningar på svenska. Detta mot bakgrund av att högskoleminister Lars Leijonborg talar om att införa språktest för invandrare. Jag har inga problem med förslag om språktest om den hållningen är konsekvent och då ska den gälla också på högskolan. När det gäller svenskspråkiga lärare och deras undervisning på engelska är Sven Halldin också bekymrad över frånvaron av diskussion. Förlorar en del kapacitet Jag har undervisat på engelska i många år och varit gästprofessor utomlands, bland annat på Yale. Jag anser nog att min engelska är hyfsad, men man kommer inte ifrån att det kan bli lite andefattigt, eftersom engelska inte är mitt modersmål. Som student förlorar man en del av sin förmåga att lära sig när man undervisas på ett annat språk och som lärare förlorar man en del av sin kapacitet, säger Sven Halldin som menar att Som student förlorar man en del av sin förmåga att lära sig när man undervisas på ett annat språk och som lärare förlorar man en del av sin kapacitet. svenskar i allmänhet ofta använder sig av en ungefärlighetssvengelska. Han nämner svenska EU-parlamentariker som exempel som istället för svenska använder en engelska som är nästan rätt, vilket ställer till problem för EU-parlamentets tolkar när ungefärlighetssvengelskan ska förmedlas till andra parlamentsledamöter. Det är förstås mycket svårt att översätta ett icke-korrekt språk. Det kräver resurser, lika med tid och pengar, om universitet och högskolor ska vidareutbilda lärare i undervisning på annat språk än sitt modersmål. Det krävs också fakta och kunskap. Hur många svenska universitetslärare kan egentligen undervisa på engelska och hur många utländska lärare kan undervisa på svenska? I vår lilla språkgrupp har vi haft ett kraftfullt stöd när det gäller första delen av vår språkplan, nämligen den del som handlar om att sammanställa målen, men steg två blir svårare. Det handlar om konkreta åtgärder och då kostar det genast pengar, säger Sven Halldin som hoppas att inte språkplanen bli en hyllvärmarplan. Inte pessimistisk John Airey, som förutom sin forskning har den speciella erfarenheten av att som född engelskspråkig vara verksam i en, trots mängden kurser som hålls på engelska, svenskspråkig lärosätesvärld. Från sitt perspektiv som engelsman är han inte särskilt pessimistisk gällande svenskars färdigheter i engelska. Han påpekar att det kan vara så att svenskar tenderar att bli extra stränga mot andra svenskars mer eller mindre framgångsrika försök att uttrycka sig på engelska. Kurserna som han håller erbjuds lärare som antingen redan undervisar på engelska eller just ska börja. John Airey menar att det finns mycket som läraren helt enkelt inte tänker på. Som att lärarna inte inser hur studenterna förändras av att utsättas för undervisning på ett annat språk än sitt eget. Man måste diskutera hur studenten påverkas, sådant som att de ställer färre frågor, att det blir mindre interaktivitet, att det blir svårare att anteckna och samtidigt följa den röda tråden. Detta kan, enligt John Airey, läraren motverka genom att låta små grupper av två eller tre elever formulera frågor tillsammans, genom att vara beredd på att efter en lektion som har hållits på engelska kan det vara flera studenter än vanligt som kommer till läraren med frågor. Kanske kan läraren schemalägga den stunden, så att det finns tid och så att läraren inte är tvungen att rusa iväg. Ett annat knep är att se till att studenterna läser in lektionsunderlaget i förväg, så att begreppsvärlden och uttrycken inte är främmande när de kommer till lektionen. Och ja, allt det här är ju sådant som är bra, oavsett vilket språk man undervisar på. Ett globalt experiment Men när det kommer till engelska och lärarens modersmål är svenska, gäller det att inse att språk inte bara är ett verktyg, utan också kunskap, så vad händer med kunskapen när man byter språk?. En av John Aireys teorier, som han understryker att han inte har vetenskapliga belägg för, är att lärare som är mer studentcentrerade har svårare att byta språk. Den lärare som undervisar mer traditionellt, som undervisar utifrån att leverera sin färdiga kunskap har det sanno likt lättare, då blir det mer att översätta det man använt sedan länge. Medan lärare som vill fånga upp studenternas frågor kan hamna på ny och osäker språkmark. Men ingen vet säkert vad som händer, hur undervisningen anpassas vid ett skifte av språk. Det finns inte heller någon internationell forskning. Så med tanke på att engelska används alltmer, det gäller inte bara Sverige, utan de flesta länder, kan man tala om att det pågår ett globalt experiment. l UNIVERSITETSLÄRAREN 9/2009 5

6 SULF:s etiska riktlinjer grund för kurs i Dalarna Högskolan Dalarna anordnar till höstterminen en kurs i yrkesetik för universitets- och högskolelärare, troligen den första i sitt slag i Sverige. Kursen utgår från SULF:s etiska riktlinjer för universitetslärare och kan på sikt bli tillgänglig för lärare vid andra lärosäten. DTEXT: PER-OLOF ELIASSON et är lite märkligt, tycker Michael Toivio, att först år efter Hippokrates* ed har svenska universitetslärare tagit fram en egen yrkesetik. Michael Toivio är teologie kandidat och sedan 2002 etikadjunkt inom religions vetenskap vid Högskolan Dalarna. Han skriver på en European Master i Applied Ethics på Linköpings universitet och har tillsammans med pedagogikadjunkten Kerstin Rexling tagit initiativ till kursen Professionsetik för högskolelärare vid Högskolan Dalarna. Michael Toivio påpekar att det är paradoxalt att etisk kompetens som var välkänt redan i antiken, idag kan förefalla vara något nytt. Yrkesetik hamnar ofta i skymundan därför att många tycks tänka att det sunda förnuftet räcker även inom moraliska frågor i yrkeslivet. Många ser inte heller att etisk kompetens skiljer sig från moralisk kompetens. Yrkesetiska regler tas i regel fram av Troligen kommer kursen att alternera mellan Högskolan Dalarnas båda campus Falun och Borlänge, som lärosätets högskolepedagogiska kurs. Men vi kan utveckla den till en distanskurs så den blir mer tillgänglig för universitets- och högskolelärare vid andra lärosäten, säger Michael Toivio. För närvarande finns ett tiotal anmälda Yrkesetik hamnar ofta i skymundan därför att många tycks tänka att det sunda förnuftet räcker även inom moraliska frågor i yrkeslivet. Många ser inte heller att etisk kompetens skiljer sig från moralisk kompetens. Michael Toivio FOTO: ANNETTE SKOGSJÖ Michael Toivio är en av initiativtagarna till kursen Professionsetik för högskolelärare vid Högskolan Dalarna. ett fackförbund och växer fram nerifrån och upp via diskussioner hos yrkesutövarna. I SULF:s fall var det lite annorlunda. Efter en motion till kongressen 2003 gav förbundet i uppdrag till vetenskapsteoretikern Birgitta Forsman att utforma reglerna som sedan efter bearbetning av en kommitté antogs av förbundets kongress Michael Toivio säger att SULF:s etiska riktlinjer för universitetslärare är en självklar utgångspunkt för en kurs i etik för högskolelärare. Men kunskapen om att SULF har tagit fram yrkesetiska principer verkar vara relativt liten, få tycks känna till att de överhuvudtaget finns, och ännu färre tycks ha tagit del av dem, säger han. Kursen ges till hösten 2009 på 25 procent, 7,5 högskolepoäng. Den går vid sex tillfällen, halvdagar utspridda över hela terminen. men Michael Toivio räknar med flera deltagare, särskilt som marknadsföringen av kursen har varit sparsam och några påminnelser inte har gått ut. Yrkesetiska tillämpningar Kursen består av studier i moralfilosofiska grundbegrepp, teorier och principer. Dessutom ska man ta upp yrkesetiska tillämpningar och rent praktiska frågor och dilemman som exempelvis betygsättning. Det finns en rad yrkesrelaterade frågor i alla yrken som kan vara besvärliga och som kan skapa moralisk osäkerhet och därmed bidra till moralisk stress, ett begrepp hämtat från forskning kring vårdyrken. Kursens pedagogik bygger på att deltagarna utbyter erfarenheter. Examinationen består i att deltagarna skriver reflektionsdokument. De yrkesetiska reglerna handlar något 6 UNIVERSITETSLÄRAREN 9/2009

7 förenklat om de professionellas plikter och klienternas rättigheter. Att ha yrkesetiska riktlinjer och kompetensen att tillämpa dessa anses vara ett av professionalitetskriterierna för ett yrke. Universitetslärarens uppgift är komplex eftersom man kan säga att en universitetslärare har flera yrkesroller: forskare, lärare och handledare samt administratör och ledare. Dessutom har verksamheten olika klienter beroende på vilken del av verksamheten som berörs. Vid utbildning är studenten klient, vid forskning är i någon mening samhället i stort klient, vid uppdragsutbildning kan klienten vara exempelvis ett företag, ett landsting eller en kommun. Michael Toivio har även tagit initiativet till att etikämnet och filosofiämnet vid Högskolan Dalarna ska bilda ett kunskapsområde och söka mastersrättigheter. Går de långt gångna planerna i lås kommer verksamheten att ledas av bland andra professor Kim Lützén, som forskar kring moralisk stress i arbetslivet. Ett syfte med kunskapsområdet och kursen i yrkesetik är att bidra till att utveckla SULF:s etiska riktlinjer. Vi har redan en del kritik mot dem. Etiska riktlinjer ska vara ett levande dokument som bör revideras fortlöpande. Ytterligare ett syfte är att samla erfarenheter, lärdomar om konkreta fall, och bygga upp en kunskapsbank och också därigenom kunna bidra till att revidera de yrkesetiska riktlinjerna. Nya ledamöter ska utses Carita Brinck, ordförande i SULF:s etiska råd och tidigare lektor i kemisk etiska riktlinjer för universitetslärare ekologi vid Lunds universitet, välkomnar att man vid Högskolan Dalarna använder de etiska riktlinjerna. Materialet är mycket användbart. Jag har själv varit involverad i planeringen av en personaldag vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för några år sedan. Som kurs-och diskussionsunderlag användes SULF:s etiska riktlinjer, säger hon. (Personaldagen ställdes dock in på grund av sjukdom hos huvudaktören.) Etiska rådets mandat varar i fyra år och de nuvarande leda möterna är på väg att ersättas. Deras mandattid går ut i och med vårterminen och till hösten ska nya ledamöter vara utsedda av SULF:s styrelse. Rådet sammanträder en gång per termin men ännu har Carita Brinck. inte Etiska rådet haft terminens möte som också blir en utvärdering av verksamheten de gångna åren. Vi har då möjlighet att komma in med förslag till förändringar av de etiska reglerna, säger Carita Brinck. Etiska rådet ska framförallt ta upp frågor av viktig principiell natur. Men några frågor av viktig principiell karaktär har inte Etiska rådet fått på sitt bord mellan de planerade mötena i år, vilket borde ha varit fallet. Det är en sak som vi kommer att ta upp vid utvärderingen. Situationen skulle ju ha kunnat bli så underbart lugn och fin att det inte finns några frågor att behandla, men det verkar inte troligt. Vi måste vara självkritiska när vi tar upp frågan vid utvärderingen. l *Hippokrates (cirka f Kr) har kallats läkekonstens fader. Den traditionella läkareden, Hippokrates ed, har tillskrivits honom. Etiska riktlinjer för universitetslärare finns på klicka på Etik i vänsterspalten. FOTO: TORBJÖRN ZADIG Skriv inte på! PÅ NÅGRA LÄROSÄTEN har man börjat föreslå gästföreläsare och nyanställda att de ska underteckna avtal som ger arbetsgivaren obegränsad rätt att återanvända inspelade föreläsningar. SULF vill å det bestämdaste avråda alla medlemmar från att skriva under. Vi är tveksamma till hur dessa avtal förhåller sig till lagar och sedvänja kring upphovsrätt, lärarundantaget och PUL. Om avtalet ger arbetsgivaren rätt till användning långt fram i tiden är det också ett hot mot ditt arbete och den akademiska kvaliteten. Dels får du betalt en gång för ett arbete du under normala omständigheter skulle utfört kanske en gång per år eller termin. Dels innebär det att din utveckling som forskare och föreläsare inte längre följs åt. Med ett sådant avtal finns det inget som hindrar arbetsgivaren att visa din föreläsning trots att du efter ett antal år gått vidare i tankarna. För inte håller du samma föreläsning idag som för fem år sedan? Det är ditt namn och ansikte som står som garant för föreläsningens kvalitet och kunskapsinnehåll. Skriv inte på avtal som äventyrar ditt rykte och fråntar dig dina rättigheter. GIT CLAESSON PIPPING Förbundsdirektör FOTO: ISTOCKPHOTO UNIVERSITETSLÄRAREN 9/2009 7

8 Björn Birath om åren på SULF: Engagerade medlemmar och starka personligheter Engagerade medlemmar, unika individer och möjligheten att få vara med och påverka villkoren i en spännande utveckling. Det är några av faktorerna bakom Björn Biraths dryga kvartssekel som förhandlare och förhandlingschef för Sveriges universitetslärare. TEXT: GÖRAN STEN FOTO: CECILIA LINDH Man kan naturligtvis fråga sig om det är rimligt att stanna så länge hos en och samma arbetsgivare. Men hur jag än funderar blir svaret jakande. För det är egentligen en väldigt tilltalande uppgift att vara förhandlingschef i den här typen av organisation. Engagemang och starka personligheter borde också betyda att det ibland Karriären började med ett vikariat på SUHAF i Lund 1976 och fortsatte därefter med fackligt arbete och vice ordförandeskap i SUHAF. funnits en del meningsskiljaktigheter. Visst har det funnits problem men väldigt få, faktiskt. Det här är ingen problemfylld medlemskår, tvärtom, och det har varit en fantastiskt intressant tid. Det började i Lund 1976 med ett vikariat på deltid som lokal ombudsman för SUHAF (Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund), som ett knappt decennium senare skulle bli den ena halvan i dagens SULF. Det ordinarie jobbet på universitetets statistiska institution fick snart stå tillbaka för det fackliga och vice ordförandeskapet i SUHAF. Ganska snart blev det fackliga en heltidssyssla. Lund byttes mot Stockholm och jobbet som förhandlingsombudsman på DIK-förbundet. En fantastisk skola under ledning av Åke Lindström, DIK-förbundets kanslichef, säger han själv så här 30 år senare. Men dragningskraften från universitetsvärlden blev för stark och några år senare, 1981, rekryterades han till ombudsmannajobbet på ULF (den andra halvan av dagens SULF). I själva verket satt han på två halvtider en i vardera SUHAF och ULF. Så gick det som det gjorde och några år senare i november 1984 kunde de båda smälta samman till dagens universitetslärarförbund. Tuffa diskussioner En sammanslagning som kanske borde ha skett några år tidigare. Men den blev av när den kunde och mycket har hänt på statens och universitetslärarnas förhandlingsområde sedan dess, menar Björn Birath. Då, i starten, var avtalen centrala och förhandlingarna gällde löneplaner och lönegrader. Idag är avtalen både decentraliserade och individuella. Då var SULF ett mindre förbund inom ett Saco-S, som dominerades av Lärarnas Riksförbund och Juseks statligt anställda medlemmar. Sedan dess har lärarna inom ungdomsskolan kommunaliserats samtidigt som högskolan och därmed även SULF expanderat mycket kraftigt. Idag är SULF näst största Saco-förbund Jag har haft förmånen att få träffa och arbeta med så många intressanta personer, inte minst samtliga SULF:s ordförande. på det statliga förhandlingsområdet. Självklart har det ökat vår styrka och möjligheterna att få gehör för våra frågor, även om det ibland varit nog så tuffa tag i diskussionerna inom Saco-S innan de gemensamma yrkandena lagts fast, säger Björn Birath. Kanske var det mera förr, sedan mitten av 1990-talet fungerar samarbetet bra inom kartellen. Men med över 20 medlemsförbund är det aldrig givet vilka frågor som ska drivas. Till det positiva i utvecklingen hör definitivt att avtalen nu är decentraliserade, lokala och individuella. Det negativa är kanske framför allt att de svenska lärarlönerna fortsätter att ligga långt under genomsnittet inom OECD. Och det gäller lärare av alla sorter även de inom högskolan. I pensionsavtalet för statligt anställda har också premien höjts på 8 UNIVERSITETSLÄRAREN 9/2009

9 initiativ av SULF och Saco-S, vilket resulterat i bättre pensioner för medlemmarna. Och trots allt har en hel del förbättringar åstadkommits när det gäller anställningstryggheten, även om det fortfarande finns alltför många med tidsbegränsade anställningar. Men ser man till akademiker gruppen som helhet är anställningsvillkoren knappast imponerande, särskilt inte vid en internationell jämförelse. Den svenska utbildningspremien är för låg. Det borde helt enkelt löna sig bättre med utbildning, menar SULF:s avgående förhandlingschef. Positioner flyttats fram Med åren har Björn Birath fått en alltmer central position i de statliga förhandlingarna, inte bara när det gäller universitets- och högskoleområdet. De senaste 12 åren har han suttit som vice ordförande i presidiet för Saco-S. Och från den utkikspunkten tycker han sig se klara positionsframflyttningar i umgänget med motparten i Arbetsgivarverket. Han har också suttit med i Pensionsverkets, SPV och i styrelsen för Statens Kvalitets- och Kompetensråd, KKR, samt olika samrådsgrupper och partsorgan. Till de senare uppdragen hör styrelseposten i Kåpan pension. Ett tungt uppdrag och ett område där det hänt kolossalt mycket de senaste åren, menar han själv. Men genom alla förhandlingsdetaljer och sakfrågor lyser hela tiden människorna som han mött längs ombudsmannavägen. I fokus finns medlemmarna och de lokala förtroendemännen och -kvinnorna inom SULF, men också kontakten med de andra förbunden inom Saco-S och även andra med- och motparter. Jag har haft förmånen att få träffa och arbeta med så många intressanta personer, inte minst samtliga SULF:s ordförande: Lennart Elmevik, den förste av dem alla, Leif Lewin, Bo Södersten, Staffan Hellberg, Christoph Bargholtz och nu Anna Götlind, som första kvinna på ordförandeposten alla har de på sitt sätt präglat förbundets verksamhet. Han kommer att sakna dem alla, men efter de många åren av nattmanglingar och avtalsrörelser lämnar Björn Birath Sveriges universitetslärare och förbundets kansli. Till en början ska han ta en en längre ledighet, säger han. I klartext betyder det att han kommer att vara Höger: Från Saco uppvaktade bland andra Åke Zettermark, ansvarig för Sacos internationella verksamhet, samt statistikerna Evy Berglund och Galina Pokarezhevskaya. Åke Lindström, DIK-förbundets kanslichef, och Björn Birath. Höger, ovan: Gustaf Lindencrona, fd rektor Stockholms universitet, Ann Fritzell, chefsutredare SULF, och Björn Birath. på resande fot det närmaste halvåret. Jag har rest en del både i tjänsten och privat, men aldrig varit i länder som till exempel Japan, Brasilien, Argentina eller Sydafrika. Nu är det dags att ändra på det, menar Björn Birath. Även om den senaste tidens hotande svininfluensa möjligen kan sätta käppar i hjulet. Eller som Vänster: Anna Götlind, ordförande i SULF, och Bo Södersten, professor emeritus och tidigare ordförande i SULF. Ovan: I samtal med Anna Ekström, Sacos ordförande. Vänster: Bengt-Åke Lindblom, ordförande i SULF-föreningen samt Saco-S-föreningen vid Högskolan i Gävle överlämnar en present. en förhandlare uttrycker sig Man får anpassa sig till rådande omständigheter. Vad som händer efter årsskiftet återstår nog att se. Stora saker är i görningen inte minst när det gäller universitetens och högskolans ökade frihet. Mycket är på gång. Vi lever i en intressant tid. l UNIVERSITETSLÄRAREN 9/2009 9

10 Industriforskningen struktureras holdingbolag med fyra enheter Nu samlas industriforskningsinstituten i fyra bolag under ett gemensamt holdingbolag. Basfi nansieringen ökar med 200 miljoner kronor och instituten har fått möjlighet att delta i satsningarna på strategiska områden. TEXT: PER-OLOF ELIASSON FOTO: ISTOCKPHOTO 1. Swerea IVF som är inriktat på verkstadsindustrin, bland annat forskning om material som keramer, plast och textil. Kärnområden är produkt-, produktions- och processutveckling inom teknikföretagens arbetsområden. 2. Innventia (namnet är nyligen ändrat från STFI-Packforsk) är inriktat på pappers- och förpackningsindustrin med områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. 3. Swedish ICT Research, som sysslar med tillämpad it-forskning inom datorvetenskap, mikroelektronik och optik, exempelvis artificiell intelligens. Instituten som ingår är: SICS, Interactive Institute, Viktoriainstitutet och Santa Anna. 4. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP från det tidigare namnet Statens provningsanstalt) där bland annat YKI, Ytkemiska Institutet och ett antal andra forskningsinstitut ingår. Sysslar med teknisk utvärdering, forskning och utveckling samt tekniköverföring och rådgivning. Industriforskningsinstituten samlas nu i en fyrklöverstruktur i fyra bolag. Syftet med förändringen är att göra tydligt institutens roll i systemet för att ta fram inno vationer och att i slutänden stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Industriforskningsinstituten i Sverige har varit många och fragmenterade jämfört med i andra länder. Under decennier har de också försvagats ordentligt finansiellt, säger Michael Jacob, docent och departementssekreterare på Näringsdepartementet vid Enheten för forskning, innovation och näringsutveckling. För att få en ändring föreslog regeringen i höstens forsknings- och innovationsproposition en förstärkning av industriforskningsinstituten. Tidigare fanns det närmare 20 forskningsinstitut, de har nu successivt samlats i fyra koncerner kring olika branscher, material och tekniker. Vi omstrukturerar ägandet till större enheter. Vi har nu vad vi kallar en fyrklöverstruktur där industriforskningsinstituten samlas i fyra bolag, säger Michael Jacob. De fyra bolagen är: Basfinansieringen ökar De här fyra industriforskningsbolagen är i sin tur hel- eller delägda av ett statligt holdingbolag som vid årsskiftet bytte namn från Ireco Holding till RISE, Research Institutes of Sweden Holding AB, med webbadressen och varumärket ri.se. Holdingbolaget har fått ett utökat mandat att utveckla sektorn och verka för kraftsamling. Det ska bli en motsvarighet till internationellt starka institut, som till exempel det tyska Fraunhofer-Gesellschaft. För närvarande ingår de tre första industriforskningsinstituten i RISE, och från halvårsskiftet ska även SP ingå, enligt dagens planer. Basfinansieringen av industriforskningsinstituten i form av strategiska 10 UNIVERSITETSLÄRAREN 9/2009

11 kompetensutvecklingsmedel ökar och medlen styrs nu genom det nya holdingbolaget. Basfinansieringen ökar stegvis med 200 miljoner kronor. De direkta anslagen till industriforskningsinstituten kommer nästan att fördubblas genom att de så kallade kompetensmedlen ökar till drygt 460 miljoner kronor för år Att de direkta anslagen ökar och nu fördelas direkt av RISE innebär kortare beslutsvägar och större flexibilitet för instituten, vilket gör att de nu kan styra sin agenda mycket mer, säger Michael Jacob. Forskningsinstituten och lärosätena kan helt klart stärka varandra genom att verka tillsammans, framförallt inom det tekniska området. Michael Jacob, docent och departementssekreterare. Tillsammans omsätter de fyra industriforskningsbolagen drygt 2 miljarder kronor per år. Ökad konkurrenskraft Förhoppningen är att instituten genom omstruktureringen kraftfullare kan verka för innovation, nyttiggörande och kommersialisering av forskning och att instituten ska öka sin internationella konkurrenskraft och sitt internationella samarbete. Regeringen vill också att samverkan mellan industriforskningsinstituten och universitet och högskolor ska öka. Industriforskningsinstituten ses som en viktig länk mellan universitet och högskolor och näringsliv, med nära koppling både till akademisk forskning och till näringslivets behov. Forskningsinstituten och lärosätena kan helt klart stärka varandra genom att verka tillsammans, framförallt inom det tekniska området, säger Michael Jacob. För det ändamålet ska industriforskningsinstituten kunna delta i den satsning på strategiska områden vid universitet och högskolor som presenterades i forskningspropositionen. l RISE: Swerea IVF: Innventia: Swedish ICT Research: SP: Förvirrande många former av anställningar i högskolan IBLAND BLIR DET något förvirrande med alla olika typer av anställningar som finns inom den statliga sektorn. Den del av statlig sektor där detta mer eller mindre har satts i system är högskolesektorn. Förutom den grundläggande regleringen som finns i anställningsskyddslagen, LAS, finns en omfattande särreglering för den statliga sektorn. LAS gäller för såväl privat som offentlig sektor. Utöver detta har således staten förbehållit sig en särreglering som delvis åsidosätter LAS för den statliga verksamheten. Om detta kan man ha olika åsikter, men en konsekvens är att det skapar en hel del frågetecken. En fråga som då och då dyker upp är frågan om man kan ha flera anställningar. Numera finns det en reglering i ett kollektivavtal för den statliga sektorn (ALFA) med regler för det som tidigare kallades tjänsteförening. De nu gällande reglerna finns i 1 kapitlet i ALFA. De innebär i korthet att en arbetstagare inom staten som har en tillsvidareanställning har rätt att vara ledig för att ha en annan statlig anställning, som är tidsbegränsad. Ledigheten är maximerad till tre år. Det finns ytterligare en regel som är av intresse för anställda inom högskolesektorn. Om man har en tillsvidareanställning inom staten, och får en tidsbegränsad anställning som med stöd av Högskoleförordningen är längre än tre år, så har man rätt att vara tjänstledig hela den tiden. Har man en tillsvidareanställning inom till exempel en statlig myndighet och får en tidsbegränsad anställning som doktorand eller biträdande lektor på fyra år, så har man rätt att vara tjänstledig från sin anställning vid den statliga myndigheten under fyra år. De två regleringarna som nämnts ovan innebär en rätt för arbetstagaren att vara ledig om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Det finns också en regel i ALFA som innebär att arbetsgivaren kan bevilja ledighet, även under andra förutsättningar. Ledigheten får i så fall omfatta högst sex månader, men kan bli längre om arbetsgivaren medger det. I detta fall är det alltså arbetsgivaren som beslutar om ledigheten. En annan typ av anställningar, som det kanske inte har varit så mycket diskussion om är anställning som prefekt. Eller är det kanske inte en anställning utan ett uppdrag? Nu har Arbetsdomstolen kommit med en dom som klargör detta (AD nr 92/08). Det gällde en prefekt vid Södertörns Högskola, och som hade ett Avtal om uppdrag som prefekt. Uppdraget skulle omfatta 75 procent av heltid, och var tidsbegränsat till att omfatta totalt tre år. Innan de tre åren hade gått entledigade rektor prefekten från uppdraget. Prefekten stämde högskolan, och menade att uppdraget som prefekt var en särskild anställning och att hon genom att ha blivit entledigad från denna blivit uppsagd från sin anställning som prefekt, och att frågan därmed skulle falla inom anställningsskyddslagens tillämpningsområde. AD menade, att en arbetsgivare och en arbetstagare har rätt att inom ramen för en anställning komma överens om att arbetstagare under en viss tid skall utföra andra arbetsuppgifter, helt eller delvis. När detta uppdrag har upphört kan arbetstagaren återgå till sina tidigare arbetsuppgifter. AD kom i detta fall fram till att avtalet har avsett ett tidsbegränsat uppdrag inom ramen för arbetstagarens anställning som lektor. Uppgiften att vara prefekt är således inte en särskild anställning, och omfattas därför inte av anställningsskyddslagens regler. Det kan också nämnas att det individuella avtalet innebar att det skulle finnas en uppsägningstid av avtalet på två månader, och denna uppsägningstid använde också högskolan. Prefekten återgick till sin anställning som lektor vid högskolan. Slutsatsen av denna dom är att ett prefektuppdrag är ett uppdrag och inte en anställning, om det är ett tidsbegränsat uppdrag inom ramen för en annan anställning vid lärosätet. CARL FALCK Förbundsjurist UNIVERSITETSLÄRAREN 9/

12 Universiteten ännu inte helt förtrogna med webben Universitetens arbete med webben blir mer och mer professionaliserat. Problemet är att universiteten inte är klara över vad man kan, bör och vill använda webben till. TEXT: PER-OLOF ELIASSON Det tycker Christer Clerwall, men tillägger att på det stora hela sköter universiteten sina webbplatser ganska bra. I en ny avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap från Karlstads universitet undersöker han faktorerna bakom webbens snabba utveckling vid universiteten. Christer Clerwall har granskat hur olika produktionsvillkor påverkar slutresultatet av en färdig webbplats. Vid analysen har han tittat på 9 av 16 universitet, två av dem har under tiden gått från högskola till universitetsstatus. Undersökningarna gjordes 2005 och 2007, men han säger att han inte tror att så mycket har förändrats sedan dess. De intervjuade var personer som jobbar med webben från informationsavdelningen; webbredaktörer och Christer Clerwall. webbstrateger och från it-avdelningen; webbmaster och webbutvecklare. Han har bland annat undersökt hur olika typer av visionsdokument leder fram till ett slutresultat. Universiteten är dåliga på att ha FOTO: KARLSTAD UNIVERSITET mera långsiktiga strategier för webben. De är inte helt på det klara med vad man kan, bör och vill använda webben till. Visionerna är otydliga, speciellt på lång sikt. De intervjuade personerna som jobbar med webben uppgav oftast att styr dokument inte fanns alls, eller att de som fanns var för gamla eller föråldrade. Att det inte finns några dokument som guidar i arbetet får konsekvenser. Det blir lätt att man lyssnar på den som skriker högst. Det finns mycket att vinna på att ha strategier om vad man ska ha webben till. Detta speciellt som universiteten är decentraliserade med olika autonoma enheter, vilket tydligt påverkar arbetet med webbplatsen. Webben har heller ingen egen orga- 12 UNIVERSITETSLÄRAREN 9/2009

13 nisation utan är en så kallad virtuell organisation, där personer från informationsavdelningen och från it-avdelningen ingår. Eftersom det inte finns någon övergripande webborganisation och den virtuella organisationen har ett svagt mandat är det oklart vem som bestämmer över vad när det gäller webben är det den lokala institutionen, fakulteten eller centrala administrationen? Detta är en del av problemet och det ger stort utrymme för delar av webben att gå sin egen väg. Och det märks tydligt på många universitets sajter, den grafiska profilen fungerar på ingångssidorna, men kommer man längre in så kan det se ut lite hur som helst. Det är viktigt med en enhetlig grafisk profil, påpekar Christer Clerwall. Men webborganisationen har till exempel inget mandat att stänga ner en delsajt, som inte följer den grafiska formen eftersom den centralt placerade webbstrategen inte kan bestämma över den lokale webbredaktören, vars chef finns på fakulteten. Man vill oftast inte heller sätta ner foten och ta strid utan snarare locka med en så bra grafisk profil och ett så bra publiceringssystem att avdelningarna frivilligt går över till det centrala systemet. Han har funnit att de avdelningswebbar som gått över till ett centralt system oftast är mycket nöjda det är bra för enhetligheten och det är bra för tillgängligheten. Vad kostar det? Den decentraliserade organisationen gör det svårt att avgöra vem som ansvarar för utveckling av webbens olika delar och vem som ska bära kostnaderna. Christer Clerwall försökte också ta reda på vad en webbplats kostar ett universitet, men han kunde aldrig reda ut det. Det beror på att det inte går att skilja ut webben från resten av verksamheten, den omfattar så mycket och är så djupt integrerad i verksamheten. Denna integration har skett på bara cirka 15 års tid, längre har inte webben varit i praktiskt bruk vid svenska lärosäten. Han har kunnat följa utvecklingen 13 år tillbaka i tiden, till I det första skedet markerade man närvaro på nätet, enbart för att man skulle finnas där. Då fanns bara lite information på webbplatserna. Det stadium som universitetswebbarna nu befinner sig i kallar han för verksamhetsintegrering. Ett av Christer Clerwalls resultat är att det är viktigt att ha stöd från högsta ledningen för att få en framgångsrik webbplats. Det vill säga att universitetets ledning förstår vikten av webben. Ofta handlar det om pengar. Rent konkret uppger de som anser sig ha stöd från ledningen att de fick de resurser de behöver. Medan de som anser sig inte ha tillräckligt stöd från ledningen uppgav att de inte fick tillräckliga resurser. Vill inte rangordna Ytterligare en faktor som skiljer ut framgångsrika webbar är att de sätter slutanvändaren i centrum. Denna ambition kompliceras av att slutanvändaren skiljer sig åt mellan olika delar av webbplatsen. Finns det en intern webb vänder den sig till personalen, studentportalen vänder sig naturligtvis till studenter, en del av webbplatsen riktar sig till blivande studenter och webbplatsens delar för samverkan vänder sig till olika externa målgrupper. Det finns olika sätt att få med målgrupperna i arbetet med webben, ett är webbenkäter, ett annat är att använda fokusgrupper som man bjuder in och visar webben för och som får säga vad som fungerar och vad som inte fungerar. Någon rangordning mellan universitetens webbplatser vare sig kan eller vill Christer Clerwall ange. De samarbetar i förvånande hög utsträckning, de är ju i viss mån konkurrenter. Men de turas om att införa något nytt, utbyter erfarenheter och lär av varandra. Och som sagt anser han att universitetens sajter är ganska bra. Det stora tillkortakommandet är bristen på strategi. Bristen på strategi är förklarlig. Tekniskt går utvecklingen i rasande takt, olika tekniska standarder får snabbt stor spridning och acceptans. Utvecklingen går så snabbt att det är svårt att ha uppdaterade måldokument och om visionsdokumenten inte snart ska bli föråldrade riskerar de att bli så luddiga att de inte ger någon vägledning. Följden blir att många beslut fattas ad hoc. Men samtidigt som man strategiskt verkar famla i blindo så pågår det en mognadsprocess, säger Christer Clerwall. l Forskningsrön sprids bäst på Umeå-webb UMEÅ UNIVERSITET är bäst på att sprida forskning på nätet. IVA-aktuellt har för andra året i rad granskat hur bra lärosätena är på att informera om forskningsrön på nätet. Undersökningen som är publicerad i IVA-aktuellt 1/2009 är utförd i fyra olika delar. Den första redogör för hur många forskningsrön som är publicerade på webben och som dessutom är begripliga för någon utan specialkunskaper. Här toppar Umeå universitet, följt av universiteten i Uppsala, Göteborg och Stockholm. I den andra undersökningen ställer man antalet publicerade och begripliga forskningsnyheter i förhållande till lärosätenas forskningsmedel. Här toppar Handelshögskolan i Stockholm, följd av Umeå universitet, Blekinge tekniska högskola och Växjö universitet. Uppsala universitet hamnar på åttonde plats, Stockholms universitet på tionde och Göteborgs universitet på elfte plats. I den tredje undersökningen får lärosätena poäng för om det går att hitta en kontaktperson och om det är möjligt att prenumerera på forskningsnyheter. Hos alla lärosäten går det att hitta en kontaktperson men hur lätt det är skiljer mycket. Åtta av 30 undersökta webbar saknar däremot möjlighet att prenumerera på nyheter. Den fjärde delen är det sammanvägda resultatet av de tre andra undersökningarna. Här placerar sig Umeå universitet med god marginal i topp med 97 procent av maxpoäng, på andra plats Uppsala universitet med 86 procent och på tredje plats Handelshögskolan i Stockholm med 81 procent. Vid IVA-aktuellts genomgång 2007 placerade sig Umeå som tvåa efter Uppsala universitet. l UNIVERSITETSLÄRAREN 9/

14 FOTO: LASSE LYCHNELL 100-årsjubilerande Handels firas med framtidsperspektiv Festligheterna började i januari och fortsätter hela året, bland annat med öppna föreläsningar varje månad under terminerna. Hela firandet startade med en upptakt för personalen, en dag då alla avdelningar på skolan gjorde presentationer av sin verksamhet. Den 5 6 maj framfördes ett stort jubileumspex på Oscarsteatern i Stockholm för allmänheten. Ett riktigt proffsigt spex, säger Richard Wahlund som är jubileumsgeneral och professor i företagsekonomi med inriktning på media. Officiellt startades Handelshögskolan i Stockholm den 27 maj På årsdagen firas detta med ett stort födelsedagskalas där alla alumner är inbjudna. Hela dagen blir det föreläsningar och på kvällen fest. LÅG FACKLIG AKTIVITET Vi har inget kollektivavtal med SULF eller SACO och inga lokala fackliga ombud för någon av de organisationerna, säger Lisa Tilert, senior advisor vid Handelshögskolans personalavdelning. De fackliga frågor som måste lösas sköts genom kontakter med de fackliga organisationerna centralt. Jag tolkar det som att det inte funnits tillräckligt starkt intresse bland lärarna att bilda en fackklubb, säger Lisa Tilert. Handelshögskolan i Stockholm fyller 100 år Det fi ras på en rad olika sätt under hela året. TEXT: PER-OLOF ELIASSON Den september hålls jubileumsföreläsningar. Den 10 september är det en konferens med inbjudna forskare från hela världen på tema Framtiden. Hela jubileumsåret har ett framtidsperspektiv. Det är bra med 100 år på nacken, men det viktiga är att se framåt, säger Richard Wahlund. Den 11 september blir det en konferens under rubriken Human Motivation and Economic Incentives. Ett mycket aktuellt tema, konstaterar Richard Wahlund. Bland föredragshållarna märks nobelpristagarna George A. Akerlof och Gary Becker. Under dagen är det också promoveringar och på kvällen blir det galamiddag i Blå hallen följt av nightcap i studentkårens regi. I jubileumsaktiviteterna ingår också Handelshögskolan har däremot avtal med ST och SEKO. Camilla Brown, som nyligen blivit SULF:s förhandlingschef för den privata och landstingskommunala sektorn, säger: Vi vill få till ett kollektivavtal med Handels och vi tror nog att det skulle kunna sporra till bil dandet Camilla Brown. av en lokalförening. FOTO: TOMAS SÖDERGREN Bilder från Handelshögskolans jubileumspex på Oscarsteatern i Stockholm. en kampanj med mål att samla in 800 miljoner kronor till skolan. Vad är speciellt med Handelshögskolan? Framförallt har vi varit väldigt förunnade med bra studenter. Lars Burstedt. Vi har otroligt många sökande och det har nästan alltid krävts högsta betyg för att komma in. En stor andel av dem som examinerats har blivit mycket framgångsrika och gjort karriär inom näringslivet och samhället i övrigt, Richard Wahlund. till exempel inom regeringen, säger Richard Wahlund. Ett par namn han nämner inom politiken är Erik Åsbrink och Anna Hedborg. Inom näringslivet är ett exempel Peggy Bruzelius som är ordförande i Högskoleverkets insynsråd. Hon är bland annat också ledamot i styrelserna för Electrolux och Scania samt i Näringslivets börskommitté. Men raden av kända före detta studenter är lång, från Peter Wolodarski, Karin Pilsäter och Ebba Lindsö till Kristian Luuk. Handelshögskolan brukar hamna högt vid ranking av lärosäten. Richard Wahlund säger att det beror på den omfattande och framgångsrika forskning Fortsättning på sidan 17 ELISABETH OHLSON WALLIN HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 14 UNIVERSITETSLÄRAREN 9/2009

15 Yrkeshögskolan startar i juli även universitet engageras Första juli samlas de eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar under ett tak och får en egen myndighet. Detta är ett led i att höja yrkesutbildningarnas status och vi får bättre överblick över den stora mängden utbildningar, säger blivande generaldirektören Pia Enochsson. DTEXT: PER-OLOF ELIASSON en nya Myndig heten för yrkeshögskolan kommer i dagligt tal att kallas YHmyndigheten. Myndigheten ska ha huvudkontor i Västerås och en ungefär lika stor verksamhet i Hässleholm. Tillsammans kommer kontoren att ha cirka 65 fast anställda. Därutöver kommer ett antal experter att vid behov knytas till myndigheten. Det är en stor mängd utbildningar som nu kommer att samlas under ett tak och med samma regelverk. Vi kommer därigenom att få bättre överblick över hela utbudet av eftergymnasial yrkesutbildning, säger Pia Enochsson. Pia Enochsson är idag särskild utredare för att bilda Myndigheten för yrkes högskolan. Avsikten är att hon ska bli generaldirektör för myndigheten när den inrättas första juli. Hon har arbetat med utbildningsfrågor länge och har ett förflutet som lärare, syokonsulent och som medarbetare i Länsskolnämnd och på Utbildningsdepartementet. Under åren var Pia Enochsson statssekreterare i regeringskansliet på två olika departement. Därefter har hon varit general direktör, först för Glesbygdsverket och sedan för Myndigheten för skolutveckling. Bland den eftergymnasiala yrkesutbildning utanför hög skolan som kommer att samlas under en och samma hatt finns de tidigare KY-utbildningarna som tas över från KY-myndigheten. Ansvaret för påbyggnadsutbildningar tas över från Skolverket. Bland dessa finns till exempel utbildningar till bussförare, barnskötare och trafiklärare. Dessutom kommer YH-myndigheten att ansvara för administration av de så kallade kompletterande utbildningarna, oftast är detta konstnärliga utbildningar. Yrkeshögskoleutbildningar kan både vara stora breda utbildningar eller mycket smala hantverksutbildningar, Pia Enochsson. som till kakelugnsmakare. Som exempel på större utbildningar nämner Pia Enochsson att i den ansökningsomgång som just nu pågår finns de flesta ansökningarna inom ekonomi, teknik, hälso- och sjukvård, social omsorg samt data och it. Högskolor berörs Den nya myndigheten kommer att samarbeta nära med arbetsmarknadens företrädare om vilka utbildningsområden som ska prioriteras med utgångspunkt från arbetsmarknadens behov. Pia Enochsson är noga med att understryka att det inte är Myndigheten för yrkeshögskolan som själv kommer att anordna utbildningarna, det kommer de många anordnarna att göra. Det är stor spridning på utbildningsanordnarna. Där finns offentliga anordnare som kommuner och landsting men också privata anordnare, både stora och små. Även universitet och högskolor anordnar utbildningar som kommer att ingå i yrkeshögskolan. Ett exempel är pilotutbildningen vid Lunds universitet. Gränsdragningen till högskolan är inget stort problem men det finns en liten gråzon med korta högskoleutbildningar som kan komma att flyttas över till yrkes högskolan. Samtal om detta FOTO: ANNE NILSSON kommer så småningom att ske med Högskoleverket. Ett visst samarbete mellan YH-myndigheten och HSV är att vänta. Jag tror att man med utgångspunkt för våra respektive uppdrag har all anledning att samarbeta i olika frågor. Man kommer inom yrkeshögskoleutbildningarna att behöva knyta till sig vissa kvalificerade lärarresurser och jag kan tänka mig att flera av dessa finns på olika lärosäten idag. En stor sektor inom yrkeshögskoleutbildningarna är it-administration-ekonomi med omfattande teoretiska inslag där man behöver kvalificerad lärarkompetens. Regelbunden tillsyn Den nya myndighetens ledning kommer att sitta i Västerås och där kommer också tre av myndighetens avdelningar att ligga. En viktig del som YH-myndigheten tar över från KY-myndigheten är hanteringen av statsbidrag. I Västerås kommer också avdelningen för omvärldsanalys att ligga. Vi kommer att ha ett stort ansvar för att bedöma vilka behov arbetsmarknaden har och därför kommer vi att göra dels egna kvalificerade studier dels söka samverkan med andra aktörer bland expertmyndigheter och branscher. Avdelningen för omvärldsanalys kommer också att ha nationellt ansvar för validering och att samordna valideringsverksamheten runtom i landet. I Hässleholm (där den nuvarande KYmyndigheten finns) placeras avdelningen för kommunikation och dokumentation. Den ska bland annat bygga upp ett dokumenta tionssystem för studenternas studieprestationer. Vi blickar naturligtvis på Ladok, men det kan också bli ett helt annat system, våra behov är ju annorlunda än högskolans. I Hässleholm kommer dessutom avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning att ligga. Vi kommer att utöva regelbunden Fortsättning på sidan 18 UNIVERSITETSLÄRAREN 9/

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar

Läs mer

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål 19/2011 Universitetslärarstämman sidorna 4 10 Autonomireformen betyder mest för mindre lärosäten sid 11 Forskare Hur påverkas vi av Facebook? sid 12 Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål sid 14 LEDARE

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

niversitetsläraren Stora reformer blir inte alltid bra Lokalt arbete ska utvecklas Tjugo forskare fick två miljarder

niversitetsläraren Stora reformer blir inte alltid bra Lokalt arbete ska utvecklas Tjugo forskare fick två miljarder niversitetsläraren 18/2010 Margareta Pålsson, ny ord förande i utbildningsutskottet: Stora reformer blir inte alltid bra Sid 4 Avtalet Lokalt arbete ska utvecklas sid 6 Ny rapport Tjugo forskare fick två

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

xhjälper doktorander att gå vidare sid 4

xhjälper doktorander att gå vidare sid 4 3/2013 Trygghetsstiftelsen xhjälper doktorander att gå vidare sid 4 sid 4 xsveriges Unga Akademi xfackligt framsteg xvetenskap som arbete xlärosätenas karriärsystem ska jämföras för privata högskolor forskares

Läs mer

tidsbegränsat anställd i 14 år

tidsbegränsat anställd i 14 år 12/2013 tidsbegränsat anställd i 14 år sid 10 läs om tidsbegränsade anställningar på sid 6 11 Högskolestiftelser sulf och suhf vill utöka remisstiden sid 4 språkutbildningar räddas Hård facklig kritik

Läs mer

Vägen till flaggskeppet

Vägen till flaggskeppet 7/2013 Vägen till flaggskeppet sid 6 Studenters färdigheter Fortsatt diskussion om utmaningarna sid 4 Distansutbildning Stora skillnader i antal tagna poäng sid 10 Frankrike Ny utbildningsreform ska ge

Läs mer

LÖNEBILAGA 2/2012. Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt. sid 6. sid 13 16 SULF. Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik

LÖNEBILAGA 2/2012. Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt. sid 6. sid 13 16 SULF. Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik 2/2012 Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt sid 6 Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik sid 4 Löner Rektorer får i snitt 5,5 procent sid 12 SULF LÖNEBILAGA sid 13 16 LEDARE Utges av: Sveriges

Läs mer

Konstnärlig forskning utvecklas allt mer i framtiden 5/2012. sid 12. utbildningsdepartementet Brytpunkten är här expansionen är över sid 4

Konstnärlig forskning utvecklas allt mer i framtiden 5/2012. sid 12. utbildningsdepartementet Brytpunkten är här expansionen är över sid 4 5/2012 Konstnärlig forskning utvecklas allt mer i framtiden sid 12 utbildningsdepartementet Brytpunkten är här expansionen är över sid 4 uppsägningar Stort varsel aktuellt på BTH sid 6 Studieavgifter mycket

Läs mer

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010 niversitetsläraren 14/2010 Rapportförfattare eniga: Mindre lärosäten missgynnas sid 4 SULF och SUHF Utbildning ska vara forskningsanknuten sid 6 Närmaste åren Rekordmånga börjar studera sid 17 Lönebilaga

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer niversitetsläraren 12/2010 Partierna svarar på SULF:s frågor sid 12 15 Avtalsrörelsen Nej till förslag från Arbetsgivarverket sid 4 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer sid 5 SULF i Almedalen

Läs mer

Fler än någonsin vill börja studera sid 4

Fler än någonsin vill börja studera sid 4 9/2013 Fler än någonsin vill börja studera sid 4 Begynnande debatt Lönar sig högre utbildning? sid 10 Oredlighet i forskning VR och SUHF vill ha snabb utredning sid 12 Strategisk mobilitet Tillfälligt

Läs mer

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12 18/2012 ANDERS GRUNDSTRÖM Veteran redo för kongress sid 4 framtidsperspektiv från lärobok till digital teknik sid 8 italiensk dom Vilket ansvar har forskare? sid 10 kurs i kristianstad militära frågor

Läs mer

niversitetsläraren Blockpolitik i utbildningsutskottet 07/2010 sid 4 EU-direktiv Visstidsanställningar måste begränsas

niversitetsläraren Blockpolitik i utbildningsutskottet 07/2010 sid 4 EU-direktiv Visstidsanställningar måste begränsas niversitetsläraren 07/2010 Blockpolitik i utbildningsutskottet sid 4 EU-direktiv Visstidsanställningar måste begränsas sid 6 SCB-uppgifter 40 procent av arbetstiden på lärosätena är forskning sid 8 Högskolan

Läs mer

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 1/2013 sulf:s fyra sektioner med tre nya ordförande och en omvald Många frågor ska drivas under 2013 sid 4 nya styrelser i april Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 statligt eller stiftelseägt Liten

Läs mer

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket 3/2014 straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket sid 13 15 Rektorsstrid i uppsala politiska förändringar bakom utvecklingen sid 4 Betalstudenter svårt för sverige att locka de bästa

Läs mer

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 6/2013 Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 Malmö planerar: Liten och exklusiv handelshögskola sid 6 Näringsliv Högskolan i Halmstad bäst på samverkan sid 8 Efter SSF:s 15-årskalas Stiftelserna

Läs mer

niversitetsläraren Oklart hur systemet ska genomföras Högskolan Väst firar 20-årsjubileum Avund kan vara bra och dåligt 19/2010

niversitetsläraren Oklart hur systemet ska genomföras Högskolan Väst firar 20-årsjubileum Avund kan vara bra och dåligt 19/2010 niversitetsläraren 19/2010 Riksdagen: 70 procent av ledamöterna har studerat vid ett lärosäte Sid 4 Studieavgifter Oklart hur systemet ska genomföras sid 6 2010 Högskolan Väst firar 20-årsjubileum sid

Läs mer

Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer 17/2013. Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar

Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer 17/2013. Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar 17/2013 Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer Lowe Wilsson stöttar Hannah Gladh sid 14 17 Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar sid 4 Kallelseprofessorer Mest svenska män som

Läs mer

Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 18/2013

Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 18/2013 18/2013 Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 Upphovsrätt Flera lärosäten bryter mot lagen sid 4 Krafttag mot

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned

Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned 4/2013 Arne Jarrick: Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning sid 4 Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned sid 8 SULF:s årliga statistik Fler inom sektorn blev uppsagda 2012 sid 10 Arbetsdomstolen

Läs mer

stolt stipendiat eller billig arbetskraft?

stolt stipendiat eller billig arbetskraft? 4/2014 stolt stipendiat eller billig arbetskraft? himanshu kataria jobbade för kollegornas halva lön stipendiedoktoranders villkor sid 14 17 Examenspremier Regeringsförslag möts av kritik sid 4 budgeteringsfel

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

Akademisk frihet i det lilla och i det stora

Akademisk frihet i det lilla och i det stora 14/2012 Förtroende är avgörande för en god undervisningsmiljö sid 10 Framtidsplaner SULF är kritiskt till ministerutspel sid 4 Ur budgeten 4 200 tillfälliga högskoleplatser sid 6 LÖNEBILAGA sid 11 14 LEDARE

Läs mer

Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29

Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29 6/2014 Lektor i Europas sista diktatur Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29 Visstidsanställningar jan björklund lovar bättre karriärvägar sid 4 hållbar utveckling skilda förutsättningar

Läs mer

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen 12/2014 Rekord i maktinnehav Peter Honeth ser tillbaka på åtta år som statssekreterare sid 16 Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar sid 4 Danmark Kraftig neddragning på humaniora sid 10

Läs mer