Minnesanteckningar från skol- och utbildningschefsmötet Närvarande: Ulla-Stina Millton. Kjell-Åke Berglund. 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från skol- och utbildningschefsmötet 2013-09-20. Närvarande: Ulla-Stina Millton. Kjell-Åke Berglund. 1."

Transkript

1 Minnesanteckningar från skol- och utbildningschefsmötet Närvarande: Gustaf Olsson Harald Lundkvist Ulla-Stina Millton Christina Josefsson Pernilla Bjerkesjö Leif Lagergren Anna Sundström Ulf Karlsson Kjell-Åke Berglund Marita Friborg Kaj Kaufeltd Olle Isaksson Katarina Andersson Christel Martinsson Hillevi Larsson Skövde Tidaholm Skara Lidköping Grästorp Falköping Skövde Lidköping Hjo Töreboda Karlsborg Götene Falköping Skaraborgs Kommunalförbund Skaraborgs Kommunalförbund 1.Mötets öppnande Ordförande Gustaf Olsson öppnar mötet och informerar om hur dagen kommer att läggas upp, bl.a. om hur vi kommer att genomföra ett samlat möte med skol- och utbildningsfrågor samt gymnasiumskaraborgsfrågor. 2. Rapport från kommunernas Information och kommunikationsstrateger (IKT-strateger) På vårens skol- och utbildningschefsmöte beslutade ni som chefsgrupp att ge IKT-strategerna ett uppdrag. Uppdraget handlade om att ge förslag på möjliga gemensamma utvecklingsområden gällande IT-i skolan. Undertecknad hade ingen möjlighet att närvara på deras senaste möte men förbundets It-samordnare Maria Nilsson deltog och kan därför rapporterade från mötet där de i huvudsak diskuterat skolfederationen och dess innehåll. Presentation bifogas. Maria informerade vidare om eventuella framtida utvecklingsområden, exempelvis gemensamma upphandlingar på IT-verktyg och plattformar. Slutligen informerade Maria om att Västkom tillsatt ytterligare en halvtidstjänst i varje Kommunalförbund för att arbeta med e-tjänster även riktat mot skolans ansvarsområde. På mötet bad ni att få namnen på de personer som finns med i IKT-nätverket. Namnen bifogas. På IKT-stategernas nästa möte den 18 oktober ska ert uppdrag ges ett större utrymme.

2 3. Incheckning Vi låter alla på mötet berätta om vilken deras största utmaning är just nu. Gymnasiumskarborgsfrågor Hillevi skrev protokoll 3. Samverkan arbetsliv skola Bakgrund se informationsutskicket inför mötet. Mötet beslutar att Skövde kommun ska ansöka till Tillväxtprogrammet för att driva en utveckling av ett praktikverktyg för hela Skaraborg. Att det blir Skövde som mötet tycker ska få ansvar för detta har att göra med att Skövde redan är igång och arbetar med att se på ett praktikverktyg för Skövde kommun och att mötet då tycker att ett sådant verktyg bör vara ett redskap för alla Skaraborgs kommuner. 4. Uppdrag från beredningen, att öka internationella kontakter och utbyten Gustaf har frågat fokusområdets politiska beredning vad de mer exakt önskar att kommunerna ska göra. I en diskussion framkommer det då att man vill börja med att kartlägga allt det goda arbete som redan sker. Med internationellt arbete menas allt arbete med någon form av internationell koppling, inkluderat digitala samarbeten. Mötet beslutar att göra en inventering av alla pågående internationella arbeten. Undertecknad och ordförande ska med hjälp av några kommuners internationella koordinatorer färdigställa en mall som sedan alla kommuner får i uppgift att fylla i. 5. Utväg Skaraborg Victoria Tauson berättar om utvägs arbete. Se bifogad presentation. Utväg har två huvudfrågor till gruppen; Hur skolan, som en arena, kan bli en kontaktnätverksgrupp till Utväg samt hur Utväg kan vara en resurs för skolan? Mötet föreslår att Utväg ska knytas till kommunernas Västbusgrupper. Alla kommuner ombeds att skicka in kontaktuppgifter på respektive kommuns Västgruppsansvarig till Anna Sundström som därefter vidarbefodrar till Utväg. 6. Arbetsformer för skol- och utbildningschefer under övergångstid till nytt avtal Gustaf informerar om tanken att samköra gymnasiumskaraborgsfrågorna med skol- och utbildningschefsgruppens frågor i ett och samma möte. Respektive frågor ska inte tilldelas någon speciell tid utan meningen är istället att alla skol- och utbildningschefer ska delta i alla frågor. Det nya avtalet kommer ju med största sannolikhet att reglera alla skolformer och därmed beröra alla skol- och utbildningschefer mer än vad Gymnasiumskaraborgs avtal har gjort. 7. Skaraborgs skolledarkonferens 2014 Christina Josefsson lyfter frågan om den årliga skolledardagen som Lidköping arrangerade våren 2013 och som Hjo och Karlsborg tidigare aviserat att ta ansvar för att arrangera våren Hjo och Karlsborg får i uppdrag att sätta datum och ordna föreläsare. Till skolledardagen föreslås friskolornas skolledare att bjudas in.

3 8. Studieresan till Skåne Vi tittar gemensamt på programmet vi erhållit från Kommunförbundet Skåne (bifogas). Mötet beklagar att Landskronas utbildningschef Thomas Johansson så hastigt avlidit. Gruppen konstaterar att programmet ser bra ut även om vi nu tyvärr inte kommer att få träffa Thomas. Mötet beslutar att det ska vara Skaras, Tidaholms samt Skövdes utvecklingsledare som ska följa med och delta på studieresan. Undertecknad ber gruppen att reservera onsdag kväll för en gemensam middag. 9. Fullföljda studier Projektledare Susanne Sandgren deltar på mötet och berättar om hur projektet startat. Hon berättar att hon redan besökt majoriteten av våra medlemskommuner och där blivit mycket väl bemött. Kartläggning och omvärldsanalys fortgår annars enligt projektplan och förväntas vara klar innan årsskiftet. Då återkommer Susanne till gruppen för en avrapportering. För mer information se tidigare utskickade informationsunderlag. 10. Information om genomförandeplansarbetet av VGR:s tillväxt och utveckling Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna tagit fram en ny tillväxt och utvecklingsstrategi, VGR Nu återstår för varje Kommunalförbund och deras medlemskommuner att arbeta fram en genomförandeplan. På förbundet är det Näringslivsstrateg Kristina Anderback som håller i denna process tillsammans med varje ordförande i våra politiska beredningar. Kristina har till sin hjälp även en arbetsgrupp där flera chefer från olika kommuner deltar. Från er grupp medverkar Gustaf Olsson och Ulla-Stina Millton. Jag ber er dock notera den 8 november då det ska genomföras en större dialogdag i ämnet och där både kommunföreträdare och andra aktörer kommer att bjudas in. Inbjudan kommer att gå ut till kommuncheferna som i sin tur kommer att bjuda in sina respektive förvaltningschefer. 11. Nuläge och framtid för fokusområdet Kompetens och kunskap Undertecknad berättar kortfattat att flera arbeten i fokusområdet Kompetens och kunskap står inför en förändring. Bland annat våra två college, Teknik och Vård och omsorg där förbundet haft en utvecklande roll under några år och där den fortsatta driften nu diskuteras. Vidare det nya avtalet Utbildning Skaraborg som sannolikt kommer att leda till en förändring när det gäller ledning och administrativt stöd. Skrivelsen från Skövde kommun där man önskar att förbundet utreder frågan om ett eventuellt gemensamt FoU för skolan medför även det en förändring i form av en viss organisering och resurstilldelning. Kompetensplattformsarbetet (KP-arbetet) står även det inför en förändrad situation där Västra Götalandsregionen inte längre möjliggör en direktfinansiering av en projektledare på förbundet. Den 1 oktober genomförs en tvärsektoriell arbetsdag då Skaraborgs KP-arbete kommer att genomlysas. Medverkande från er är Gustaf Olsson och Katarina Andersson.

4 Diskussionerna om hur en fortsättning av KP-arbetet ska se ut kommer också att behandlas i samband med respektive Kommunalförbunds genomförandeplansarbete. Mötet beslutar sig för att välja en arbetsgrupp som tillsammans med undertecknad arbetar vidare på det uppdrag som säger att ansvarig för fokusområdet ska ge förslag på en framtida organisering och finansiering. Följande personer väljs att ingå i arbetsgruppen: Katarina Andersson, Pernilla Bjerkesjö, Ulla-Stina Millton samt Christina Josefsson. Första mötet bokas till den 7 oktober kl i Lidköping. Ett första utkast till förslag i form av en ppt-presentation bifogas. 12. Vuxuppdraget Ordförande rapporterar att uppdraget levererats till en grupp inom vuxenutbildning Skaraborg. Vuxgruppen kommer att återkomma och ge en rapport till kommunchefsgruppen (uppdraget kom ursprungligen från dem) senast i november månad. 13. Gemensam ESF-ansökan Undertecknad berättar att en gemensam ansökan nu är inskickad. Namnet på ansökan är Samverkan för Skaraborgs unga. Ansökan bifogas. En central fråga är hur vida Skaraborgs Kommunalförbund kan vara projektägare inom nuvarande uppdrag och förbundsordning. Kommunalförbundets styrelse kommer att fatta formellt beslut i frågan fredagen den 27 september. Besked från Västsvenska ESF-rådet, på ett eventuellt beviljande, väntas vi få i december månad. Möten i skol- och utbildningschefsgruppen under hösten 2013 samt våren 2014 Torsdag - Fredag oktober Fredag den 15 november Fredag den 24 januari Torsdag Fredag mars Fredag den 23 maj OBS! Alla mötesdagar är numera Heldagar Mötet avslutas Ordförande Gustaf Olsson avslutar mötet. Anteckningarna förda av Christel Martinsson Utbildningsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund

5 SKAPAD AV

6 SIKT SKAPAD AV

7 Skolfederationen Både skolor och tjänsteleverantörer (lärplattformar och läromedel) Alla anslutna litar på varandras elektroniska identiteter i sina ITsystem Ett lösenord når många tjänsteleverantörer Användarnamn och inlogg skickas ej via Internet Medlemmar i Skolfederation förutsätts bedriva ett formellt dokumenterat informationssäkerhetsarbete. och SKAPAD AV

8 Skolfederationen, fortsättning Kostnad Huvudman (baserat på antal elever) Liten (<500 elever) SEK/år Mellan (> 500 elever < elever) SEK/år Stor (> elever) SEK/år Ses i Härryda 2 oktober skolfederation.se SKAPAD AV

9 Hur går vi vidare? Ny träff 18 oktober i Hjo Nyttan, pedagogiskt Andra nyttor Samarbete mellan kommuner? Gemensamma upphandlingar mot tjänsteleverantörer Processer för ordning och reda på lärare och elever Pedagogik, hur använda sig av Skolfederation Utse två IT-chefer med extra fokus på Skolfederation 5 Peter Legendi, Tibro Mia Forsäng, Vara Ove Frid, MTG (Mariestad, Töreboda & Gullspång) SKAPAD AV

10 esamhälle - skola Tillgång till modern och öppen IT-infrastruktur för lärande Alla elever och lärare har tillgång till moderna verktyg och internet. Digitala lärresurser anpassade till varje elevs lärande En gemensam tjänst för skolor och elever finns tillgänglig för spridning och delning av kvalitetssäkrade digitala resurser med koppling mot styrdokumenten Enklare och effektivare skoladministration/elevplattform En gemensam upphandling av ramavtal för öppna och effektiva skoladministrativa system har genomförts och merparten av alla kommuner har gemensamt avropat dessa SKAPAD AV

11 SKAPAD AV

12 Fokusområdet Kompetens och kunskap 2014 och SKAPAD AV

13 Vilka är trenderna som påverkat fokusområdets utveckling? Urbanisering och demografiutveckling - driver på vikten av kommunsamverkan inte minst i en glesbygdsregion som Skaraborg. Kommunikation kring ordet attraktion - en regions beroende av att vara attraktiv, kräver att vi kraftsamlar och hjälps åt. Högteknologi och snabb utveckling - tydliggör vikten av utbildning och kompetensförsörjning. Ny skollag - sätter fokus på utbildningens kvalité och arbetsmarknadsrelevans SKAPAD AV

14 Vad arbetar vi med? Vilka resultat kan vi se? Hur ska vi gå vidare? SKAPAD AV

15 Teknik- och Vård och omsorgscollege - Förbundet driver sedan 2009 två processer, Vård och omsorgscollege, VO- College och Teknikcollege, TC, vars yttersta syfte är att trygga dessa båda sektorers framtida personalrekrytering. - Processledarskapet innebär framförallt att tillsammans med olika arbetsgrupper driva ett kvalitetsförbättrande arbete inklusive ett konferensoch marknadsföringsarbete. -College är en samverkansform där hela Skaraborg är inkluderat och där det pågår arbete på både en lokal, men också en delregional nivå. Arbetet innebär bland annat att: - följa både sök och examinationsstatstik - arbeta kontinuerligt med det arbetsplatsförlagda utbildningen och dess handledning - hela tiden arbeta med att stärka arbetslivets inflytande på utbildningen. - stimulera och samordna kompetensutveckling - förbättra attraktionen till sektorn SKAPAD AV

16 Vilka är resultaten i collegesamarbetet? - fler andel sökande till båda utbildningssektorerna - arbetslivet har ett ökad inflytande på utbildningarna - ökad likvärdighet i utbildningen över hela Skaraborg bl.a. i form av fler enhetliga dokument - ett ökat synliggörande av branschen i form av olika insatser som konferenser, marknadsföringsmaterial Sagts från Teknikcollege Detta bidrar till att öka tillväxten och konkurrenskraften för industrin i Skaraborg. För att företagen ska kunna stanna kvar i regionen behövs kompetens i form av arbetskraft med rätt utbildning och ett genuint intresse för teknik! Sagts från Vård och omsorgscollege VO-College Skaraborg är medskapare till anställningsbarhet med ett utbildningsinnehåll som möjliggör för våra olika verksamhetsaktörer att arbeta med den service och de tjänster som kommuninvånarna kommer att kräva eller behöva i framtiden SKAPAD AV

17 Hur fortsätta? Kommuner och näringsliv önskar en fortsatt processledning på 50% på vardera college. Respektive bransch bör ta sitt ansvar för detta personalfrämjande rekryteringsarbete och därmed axla processledarskapet. Kommun eller nämnd? Från och med 2014 utgår processledarskapet fortsatt från Skbg Komf men finansieras av respektive intressenter dvs. en delad finansiering mellan utbildning och bransch. Någon kommun eller branschorganisation blir värd för processledarskapet från och med januari SKAPAD AV

18 Kompetensplattformsarbetet (KP-arbetet) arbetsmarknadsfrågor Historia Uppdraget att etablera kompetensplattformar gavs till regionerna. I BHU finns en överenskommelse om att driva frågorna gemensamt. KP-arbetet syftar till att få en bättre utbildningsplanering och tillgängliggörande av utbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden och som gagnar en effektivare omställning inte minst i varselsituationer. Ex. på resultat i Skaraborg Ett stärkt vuxenutbildningssamarbete inkluderat Yrkeshögskola gemensam webbsida Etablering av 10 branschråd Ex på resultat i hela VGR Utvecklade analys- och rapportverktyg bl.a på kommunalförbundsnivå Ett VUP-verktyg verktyg som samkör statstik på tillgång och efterfrågan av kompetens som har en stark koppling till studie- och yrkesvägledning Förbättrad kommunikation kring utbildningsfrågor med olika myndigheter och departement SKAPAD AV

19 forts. Kompetensplattformsarbetet (KP-arbetet) - Arbetsmarknadsstrateg 2014 Arbetet leds fortsatt av VGR i nära samarbete med KOMF. Arbetet inkluderar en samordning av branschråd, nätverkskontakter med vuxrektorer, studie- och yrkesvägledare och frågor som rör validering och omställning/varsel. En delregional styrgrupp har bildats. Under året genomförs också en förstudie där behovet av en eventuell samordning av arbetsmarknadsfrågor med inriktning mot utbildning kartläggs. Arbetet finansieras av tillväxtmedel Arbetet har nu en ny utgångspunkt och ansvarig person benämns Arbetsmarknadsstrateg. Nu vilar arbetet på fyra ben, en samordning av kommunernas AME-chefer, nätverkskontakter med vuxenutbildare och studie- och yrkesvägledare, samordning av branschråd samt valideringsfrågor SKAPAD AV

20 forts. verksamheter/projekt En forsknings och utvecklingsavdelning för skolan, FoU skola. Historia Förbundet (dåvarande chef Thomas Jungbeck) fick våren 2012 ett muntligt uppdrag från Skövde kommun att utreda hur vida Skaraborg ska bilda en gemensam FoU-enhet för skolan Får kansliet ett skriftligt uppdrag att utreda frågan om ett FoU-enhet för skolan i Skaraborg En förstudie genomförs om och hur en FoU-enhet för skolan i Skaraborg ska se ut. Finansieras av skol- och utbildningsnämnderna i Skaraborg En FoU-enhet för skolan finns på Skaraborgs Kommunalförbund och finansieras av Skaraborgs Kommunalförbunds basfinansiering. Arbetet leds av en FoU-strateg SKAPAD AV

21 forts. verksamheter/projekt Samverkan arbetsliv mångfald, SAM 2013 Avslutas ett av två SAM-projekt som sorterar under fokusområdet Kompetens och kunskap, K & K Projektet samhällsorientering, SO är nu en implementerad verksamhet som drivs genom Samverkansavtalet för vuxenutbildning och med Skövde Kommun som värdkommun. Projektet Sfi finns kvar året ut på Skbg Komf och finansieras av Länsstyrelsen Inga integrationsprojekt sorterar längre under fokusområdet K & K SKAPAD AV

22 Utbildning Skaraborg det nya samverkansavtalet 2014 Arbetet med det nya avtalet implementeras successivt och anställd Gymnasiesamordnare samarbetar med kommunalförbundets utbildningsstrateg i flera av avtalspunkterna. Utbildning Skaraborg arbetar mot tre definierade mål: - Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning - Höjd utbildningsnivå - Ökad kvalité 2015 Gymnasiesamordnaren driver avtalsarbetet på heltid och finansieras av de kommuner som finns med i avtalet SKAPAD AV

23 förtydligande Vård och omsorgscollege och Teknikcollege Skaraborg 2014 De båda collegeformerna drivs fortsatt utifrån Skbg Komf men finansieras av respektive bransch delat mellan utbildning och verksamhet Då driver en kommun eller annan intresseorganisation processledarskapet för Vård och omsorgscollege- respektive Teknikcollege Skaraborg SKAPAD AV

24 SKAPAD AV

25 Modersmålsundervisning och studiehandledning inom gymnasiets introduktionsprogram (IM) i Skaraborg. Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

26 Vad har uppdraget varit? I dialog med IM-rektorernas nätverk se över behov och eventuella samverkansmöjligheter kring modersmål och studiehandledning till elever på IM i Skaraborg. Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

27 Hur ser det ut på IM i Skaraborg? Ett program som växer Språkintroduktion utgör ungefär hälften av alla elever på IM i Skaraborg. Språkintroduktion ca 250 elever just nu i Skaraborg, det kommer nya elever varje vecka eller månad. Över 20 språk finns representerade. Vissa enheter har upp till 15 olika språk. Stora språk är med många elever är arabiska, somaliska, dari. Där löser man modersmålsundervisning och studiehandledning till viss del. Stora skillnader i utbildningsbakgrund ger organisatoriska utmaningar Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

28 Vad är utmaningarna när det gäller modersmålsundervisning? Många små språk, når ej upp till antal 5. Naturligt svårare i mindre kommun. Svårt för alla kommuner att rekrytera/hitta kvalificerade lärare i modersmål Schematekniska svårigheter Nationellt problem Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

29 Vad är utmaningarna när det gäller studiehandledning? Hitta studiehandledare och särskilt med ämneskompetens Vad ska vara vägledande vid bedömning om behov? Inget krav på fem elever utan är en stödinsats i åtgärdsprogram Alla språk kan bli aktuella. Behovet växer. Studiehandledning viktigt som stöd även när man kommit in på gymnasieprogram för att klara studierna. Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

30 Vad skulle vi kunna göra i samverkan i Skaraborg? Tipsa varandra om behöriga lärare genom IM-nätverket. Skapa rutiner för att regelbundet se över gemensamma behov. Samordna för att möjliggöra högre tjänstgöringsgrad när lärare med kompetens finns Eventuellt samordna rekrytering/annonsering? Samverka kring gemensam kompetensutveckling av både av studiehandledare, modersmålslärare och lärare. På sikt: Utveckla metoder för onlineundervisning. Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

31 Tillgång till SVA-lärare Tillgång till Socialt stöd Praktisk integration i skolmiljön Modersmål och studiehandledning är en pusselbit men det behövs mycket annat Öppenhet från lärare på andra program Kartlägga tidigare kunskaper Validering Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

32 Några tips Projekt om studiehandledning online Kronobergs regionförbund: Webbinarium ang. studiehandledning på modersmål, Skolverket 16 oktober. För rektorer och lärare. Kan ses på nätet i efterhand. Göteborgs universitet i samarbete med skolverket., två tillfällen i höst i Göteborg för utbildningschefer skolchefer, utbildningsledare och rektorer 1/10 Att organisera nyanländas lärande. 12/11 Utveckling och lärande om svenska som andra språk Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

33 ANSÖKAN Diarienummer Sid 1 (11) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år Uppgifter om organisationen Organisationens namn SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND Utdelningsadress Box 54 Postnummer Webbplats Postort SKÖVDE Organisationsnummer Organisationstyp Landstingskommunala verksam Organisationsstorlek 2-50 anställda Behörig företrädare Ann-Charlotte Bäckman Uppgifter om arbetsstället/enheten Enhetens namn Skaraborgs Kommunalförbund Utdelningsadress Box 54 Postnummer Skövde Besökadress E-postadress SNI-kod Postort Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer CFAR-nummer Telefonnummer Faxnummer BankGiro PlusGiro Antal anställda Kvinnor 4 Män 4 ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 PRO v.3 [ ] d.pro3 v.1 Uppgifter om projektet Projektets namn Samverkan för Skaraborgs unga Projektets besökadress Kaplansgatan 16 Postnummer Postadress Skövde Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering Startdatum Slutdatum Ansökan avser Förprojektering Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Programområde Ja Nej 1. Kompetensförsörjning Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna i EUF- fördraget 2. Ökat arbetskraftsutbud och förordning (2009:982) om statligt stöd för Socialfonden? Ja Nej Har annan finansiering i form av offentligt stöd/eu-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, Antal deltagare mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Kvinnor Män Ja Nej 0 0 Områden som projektet kommer att bedrivas inom Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland och Öarna Västsverige Vilka ska delta i projektet? Uppfyller projektet något av följande kriterier? Sysselsatta Lärande miljöer Samverkan Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med Innovativ verksamhet Strategiskt påverkansarbete utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Är projektet inriktat på någon eller några av diskrimineringsgrunderna? Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning Etnicitet Kön Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet Ålder Funktionshinder Trosuppfattning Sexuell läggning Projektet är inte riktat mot någon av diskrimineringsgrunderna

34 Sid 2 (11) Kontaktperson projekt För- och efternamn Christel Martinsson E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Kontaktperson ekonomi För- och efternamn Christel Martinsson E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Beskrivning Bakgrund och problemanalys Förprojektering: Beskriv huvudproblemet och orsakerna till detta i den mån de är identifierade. Behov och orsaker ska analyseras under förprojekteringen med hjälp av relevanta intressenter. Genomförande: Beskriv projektets uppkomst, bakgrund och vilket huvudproblem som ska lösas genom projektet samt de viktigaste orsakerna till detta problem. Ungdomsarbetslösheten i Skaraborg är betydligt högre än i Västra Götaland och riket som helhet. I december 2012 var andelen arbetslösa ungdomar (18-24 år) i arbetskraften i Skaraborg 20,8 procent. Ungdomsarbetslöshet dec 2012 Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften Göteborgsregionen 14,7 Sjuhärad 16,4 Skaraborg 20,8 Fyrbodal 23,5 Västra Götaland 17,6 Riket 18,4 ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Källa: Arbetsförmedlingen Tillsammans med Fyrbodal utmärker sig Skaraborg med en hög arbetslöshet bland utrikes födda. Var fjärde utlandsfödd i arbetskraften saknar arbete. De 15 kommunerna i Skaraborg utför idag arbetsmarknadsinsatser motsvarande ca 180 Mkr i omsättning varav kommunerna står för 71 Mkr. Trots alla insatser från många aktörer är det få ungdomar som kommer ut i egen försörjning. Det har visat sig svårt för respektive myndighet att inom ramen för sina ansvarsområden fånga upp individer i utanförskap i vår målgrupp som är alla unga, som tidigt riskerar att hamna i utanförskap (16-24 år). Det finns ett behov att identifiera framgångsfaktorer för minskat utanförskap och ett behov att skapa samordning och effektiviseringsvinster för berörda myndigheter och organisationer. Till skillnad från andra kommunala uppdrag såsom utbildning, vård och omsorg, är inte arbetsmarknadsfrågorna interkommunala frågor som är begränsade till varje kommun, utan måste mötas utifrån ett Skaraborgsperspektiv. Arbetsmarknaden är inte begränsad till varje kommun utan finns i ett större område, som kan ge möjlighet till ökad rörlighet för målgruppen.

35 Sid 3 (11) Problem- o behovsanalys: Förstuden bygger på en Lean-kartläggning för att tydliggöra individens väg genom de kommunala systemen. Detta görs genom en studie av tre kommuner med olika organisationsuppbyggnad. Genom en Lean-kartläggning kommer projektet att titta på flöden och flödeseffektivitet, där man utgår från målgruppen, och följer individens väg mellan förvaltningarna som ansvarar för målgruppen. I förstudien ska även en SWOT-analys göras om förutsättningar för ökad samverkan mellan kommunerna och ge större förutsättningar för en gemensam arbetsmarknad för målgruppen. Omvärldsanalys: Genom att ta del av relevanta rapporter och forskningsresultat kopplat till målgruppen, kartlägga, se på goda exempel och benchmarking skapas ökad kunskap för det fortsatta arbetet. Vi ska titta på trender och statistik för målgruppen rörande arbetslöshet, ohälsa, fullföljda studier, övergång till högskola etc. Intressenter som påverkas av och påverkar projektet Förprojektering: Beskriv projektets tänkta intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även hur de kommer att engageras under förprojekteringen i syfte att kartlägga och undersöka deras behov och idéer. Genomförande: Beskriv projektets intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även deras engagemang i projektet. Kommunalförbundet Skaraborg är projektägare och samtliga 15 kommuner ingår genom formella avtal. I förstudien kommer följande aktörer att involveras: - Skol- och utbildningschefer - Socialchefer - Näringslivschefer - Arbetsförmedlingen - Försäkringskassan - Primärvården Istället för en traditionell projektledare kommer en tvärsektoriell projektgrupp, fem personer från olika kommuner, med kompetens från utbildning, socialtjänst, näringsliv, arbetsmarknad, Lean att tillsättas. De kommer att avsätta 20% av sin arbetstid för att arbeta med förstudien. ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Då Kommunalförbundet Skaraborg är en naturlig arena för samverkan mellan de Skaraborgska kommunerna kommer en styrgrupp att utses, förslagsvis en grupp på sex personer bestående av en repr från Kommunalförbundet, två kommunchefer, en utbildningschef, en socialchef och en näringslivschef. Jämställdhetsintegrering Förprojektering: Beskriv hur projektet ska ge deltagarna ökade kunskaper om vad jämställdhetsintegrering är, samt hur projektet ska arbeta jämställdhetsintegrerat gentemot projektets deltagare. Genomförande: Redogör för resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet samt hur resultatet påverkar projektinnehållet. Problem, aktiviteter, åtgärder etc, som identifierats i förstudien kommer att analyseras utifrån jämställdhet. Åtgärder och modeller som kommer att föreslås i förstudien kan därmed komma att se olika ut för flickor och pojkar, se olika ut för olika kommuner. Under förstudiearbetet inhämtas information från kommunernas pågående arbete med jämställdhetsintegrering riktat till målgruppen. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Förprojektering: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Genomförande: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt hur denna kunskap ska integreras i projektgenomförandet. Problem, aktiviteter, åtgärder etc, som identifierats i förstudien kommer att analyseras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Åtgärder och modeller som kommer att föreslås i förstudien kan därmed komma att se olika ut beroende på funktionsnedsättning. Under förstudiearbetet inhämtas information från kommunernas pågående arbete med tillgänglighet riktat till målgruppen. Målformulering, projektets mål

36 Sid 4 (11) Förprojektering: Formulera tänkta mål på lång och medellång sikt. Genomförande: Ange projektets mål på lång, medellång och kort sikt. Säkerställ att det finns en logisk koppling mellan målnivåerna. Övergripande mål (mål på lång sikt) Förstudiens långsiktiga mål är att hitta bra samarbetsformer inom och mellan kommunerna samt andra aktörer, för att minska ungdomsarbetslösheten och ge större förutsättningar för ungdomar i berörda målgrupper att bli anställningsbara till egen försörjning. Projektmål (syfte, ett mål på medellång sikt) Förstudiens kortsiktiga mål: - genomfört Lean-kartläggning för att tydliggöra individens väg genom de kommunala systemen. - genomfört en SWOT-analys om förutsättningar för ökad samverkan mellan kommunerna och förutsättningar för en större gemensam arbetsmarknad för målgruppen. - genomfört en omvärldsananlys som beskriver trender och statistik för målgruppen rörande arbetslöshet, ohälsa, fullföljda studier, övergång till högskola etc. - tagit fram en samlad analys av Lean-kartläggning, SWOT-analys, omvärldsanalys, vilka ligger till grund för ett förslag på bra former för samverkan mellan kommuner och olika aktörer för målgruppen. Delmål (projekt på kort sikt) Ej aktuellt för förstudien. Mervärde Beskriv hur projektets mål och verksamhet löser och tillmötesgår identifierade behov och problem hos intressenterna jämfört med hur det sker idag Förstudien ger en samlad kunskap för hur vi dels arbetar idag inom och mellan de Skaraborgska kommunerna och dels hur vi i framtiden kan utveckla en bättre samverkan i metodutveckling och resursanvändning i och mellan kommuner och andra aktörer för den gemensamma målgruppen. Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos samverkanspartner och/eller deltagare. Uppföljning, utvärdering och lärande Förprojektering: Beskriv hur ni ska följa upp och lära av arbetet under förprojekteringen. Genomförande: Beskriv hur ni ska dokumentera, följa upp och utvärdera projektet samt hur detta ska bidra till lärande i projektet. Uppföljning, avrapportering och dialog kommer kontinuerligt att ske under hela förstudieperioden med Styrgruppen. ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Samlad dokumentation av Lean-kartläggning, SWOT-analys, omvärldsanalys, vilka ligger till grund för ett förslag på bra former för samverkan mellan kommuner och olika aktörer för målgruppen. Slutrapport med idéer och förlsag kring hur resutlatet från förstudien kan utvecklas och ligga till grund för ett genomförandeprojekt. Riskanalys och riskhantering Ange vilka de potentiella riskerna är som kan leda till svårigheter att uppnå målen i ert projekt och ange även hur ni planerar att hantera dessa risker. Riskanalys av medfinansiering görs i fältet om medfinansiering. Potentiella risker Riskhantering Ej relevant för förstudien. Ej relevant för förstudien. Externa tjänster Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av. Ansökan genomförs enligt klumpsummemodellen.

37 Sid 5 (11) Tid- och aktivitetsplan Förprojektering: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter. Genomförande: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter och/eller kompetensutvecklingsinsatser. Aktivitet Startdatum Slutdatum Omvärldsanalys genom hänvisning till utvärderingar, forskning, statistik och andra rapporter. SWOT-analys samt påbörja Lean-kartläggning Lean-kartläggning Sammanställa analys av insamlat material och ge förslag på samverkansformer Slutredovisning och slutrapport. Resultatspridning Programkriterier Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer? Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet? Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan? Aktörer runt de unga arbetar inte tvärsektoriellt på ett optimalt sätt och tar inte tillvara de resurser som de unga ändå oftast har. Aktörernas insatser och resurser samordnas inte vilket innebär att vi inte får hela bilden av ungdomarnas problematik. Kommunalförbundet Skaraborg är projektägare och samtliga 15 kommuner ingår genom formella avtal. I förstudien kommer följande aktörer att involveras: - Skol- och utbildningschefer - Socialchefer - Näringslivschefer - Arbetsförmedlingen - Försäkringskassan - Primärvården Detta innebär en bred form av samverkan. Syftet med förstudien är att olika aktörer ska sammanföras för att lösa gemensamma problem och därmed undvika inlåsningar och stuprörstänk. Förstudiens fokus är strukturer för bättre samverkan. ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete? Det övergripande långsiktiga målet är att i samverkan påverka samhällets strukturer genom att hitta gemensamma lösningar för att öka ungdomars etablering på arbetsmarknaden och minska ungas utanförskap. Det är viktigt att förstudien genomförs i ett tvärsektoriellt partnerskap mellan berörda aktörer för att skapa synergier och få strategisk påverkan. Istället för en traditionell projektledare kommer en tvärsektoriell projektgrupp, fem personer från olika kommuner, med kompetens från utbildning, socialtjänst, näringsliv, arbetsmarknad, Lean att tillsättas. De kommer att avsätta 20% av sin arbetstid för att arbeta med förstudien. Då Kommunalförbundet Skaraborg är en naturlig arena för samverkan mellan de Skaraborgska kommunerna kommer en styrgrupp att utses, förslagsvis en grupp på sex personer bestående av en representant från Kommunalförbundet, två kommunchefer, en utbildningschef, en socialchef och en näringslivschef. Ett framtida genomförandeprojekt ska syfta till en strategisk påverkan. Transnationalitet, Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet. Inga transnationella inslag i förstudien, men bland kommunerna finns väl upparbetade internationella nätverk, som kommer att användas i ett framtida genomförandeprojekt.

38 Sid 6 (11) Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som helhet. Inga sådana insatser. Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt. Förstudien har i nuläget ingen koppling till pågående projekt. Projektorganisation Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras. Kommunalförbundet Skaraborg är projektägare och samtliga 15 kommuner ingår genom formella avtal. I förstudien kommer följande aktörer att involveras: - Skol- och utbildningschefer - Socialchefer - Näringslivschefer - Arbetsförmedlingen - Försäkringskassan - Primärvården Istället för en traditionell projektledare kommer en tvärsektoriell projektgrupp, fem personer från olika kommuner, med kompetens från utbildning, socialtjänst, näringsliv, arbetsmarknad, Lean att tillsättas. De kommer att avsätta 20% av sin arbetstid för att arbeta med förstudien. Då Kommunalförbundet Skaraborg är en naturlig arena för samverkan mellan de Skaraborgska kommunerna kommer en styrgrupp att utses, förslagsvis en grupp på sex personer bestående av en repr från Kommunalförbundet, två kommunchefer, en utbildningschef, en socialchef och en näringslivschef. Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. Kommunalförbundet Skaraborg har gedigen erfarenhet av projektarbete, exempelvis STEPS-projektet. Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. Ansökan genomförs enligt klumpsummemodellen. ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls. Sammanfattning av projektet. Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Skaraborg för att hitta bra samarbetsformer och utveckla bättre samverkan i metodutveckling och resursanvändning inom och mellan kommunerna och andra aktörer för att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta för ungdomar i utanförskap till ett inträde på arbetsmarknaden. Sammanfattning av projektet på engelska. A collaborative project between the municipalities in Skaraborg to find good ways of cooperation and develop better cooperation in method development and use of resources within and between local authorities and other stakeholders to reduce youth unemployment and make it easier for young people in exclusion to an entry in the labor market. Bilagor Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan. Aktörer Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet. Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen:

39 Sid 7 (11) Inget krav på medfinansiering. Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir: ESF Ansökan om stöd Ver 3.03

40 Sid 8 (11) År År År År År Kostnadsbudget 2014 Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering) Total Löner kr kr Externa tjänster Lokaler Resor Materiel Summa kr kr Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande) Löner Externa tjänster Lokaler Resor Material Summa 0 kr 0 kr Projektadministration - ekonomi och rapportering Löner Externa tjänster Materiel Summa 0 kr 0 kr Uppföljning och utvärdering Löner ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Externa tjänster Resor Materiel Summa 0 kr 0 kr Information / marknadsföring Löner Externa tjänster Resor Materiel Summa 0 kr 0 kr

41 Sid 9 (11) Spridning av resultat för strategisk påverkan Löner Externa tjänster Resor Materiel Summa 0 kr 0 kr Transnationella aktiviteter Löner Externa tjänster Lokaler Resor Materiel Andel transnationalitet 0,00% 0,00% Summa 0 kr 0 kr Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF) Löner Externa tjänster Lokaler Investeringar Övriga kostnader Andel ERUF 0,00% 0,00% Summa 0 kr 0 kr Indirekta utgifter Indirekta utgifter 0 kr 0 kr ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00% Summa 0 kr 0 kr Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör Summa 0 kr 0 kr

42 Sid 10 (11) Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör Summa 0 kr 0 kr Intäkter Summa 0 kr 0 kr Kostnadsbudget Totalt kr kr ESF Ansökan om stöd Ver 3.03

43 Sid 11 (11) Finansieringsbudget År År År År År 2014 Total ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering) Summa kr kr Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr Offentligt bidrag i annat än pengar Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Offentliga kontanta medel tillförda projektet Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Kontant betalt fr projektägaren 0 kr 0 kr Andel 0,00% 0,00% Summa 0 kr 0 kr Andel off. medfinansiering 0% 0% Finansieringsbudget Totalt kr kr

44

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 2014-04-07 Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 Närvarande Jens Persson Ann-Marie Widegren Sara Blomqvist Tomas Lidberg Anette

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet? ANSÖKAN Diarienummer 2010-3050021 Sid 1 (11) Utlysningens namn och diarienummer Ansökningsomgång1-2011 Programområde 2 2010-5050005 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Vänersborgs Kommun Utdelningsadress

Läs mer

Ordförande Gustaf Olsson öppnar mötet och vi ägnar några minuter åt erfarenhetsutbyte.

Ordförande Gustaf Olsson öppnar mötet och vi ägnar några minuter åt erfarenhetsutbyte. Minnesanteckningar från skol- och utbildningschefsmötet 2013-05-17 Närvarande: Gustaf Olsson Harald Lundkvist Ulla-Stina Millton T f Christina Josefsson Leif Lagergren Anna Sundström Yvonne Kjell Ersättare

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens.

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens. Webbenkät resultat Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 89 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 5% svarsfrekvens. Programområde Frequency Percent Valid

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag Nu kan ni söka

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Direktionsprotokoll 2014-06-05

Direktionsprotokoll 2014-06-05 Direktionsprotokoll 2014-06-05 Plats och tid Borås, kl. 13.00-14.15 Omfattning 23-37 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling:

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Skattekontoret, Skolgatan 2, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Omvärldsbevakning Uppdrag: Omvärldsbevakning avseende yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen. Vuxenutbildningsnätverket enades om att tillsätta en tjänst under 2014-09-01 2014-12-31 motsvarande 20 %

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18)

Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18) 1(15) Beslutsnr: Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18) Beskrivning: I denna handledning kommenteras var och en av rubrikerna i blanketten för ansökan

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Närvarande: Thomas Jungbeck Dan Gustafsson Joakim Svärdström

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 19 JANUARI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda Process och struktur Liksom Yin och Yan behövs båda Logiskt Ramverk (LFA): En etablerad planeringsmodell Ett konkret hjälpmedel för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län.

God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. Här kommer en rejäl julklapp. Europeiska socialfonden ger 737 195 kr till ett förprojekt

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Stärkta yrkesutbildningar Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer