Minnesanteckningar från skol- och utbildningschefsmötet Närvarande: Ulla-Stina Millton. Kjell-Åke Berglund. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från skol- och utbildningschefsmötet 2013-09-20. Närvarande: Ulla-Stina Millton. Kjell-Åke Berglund. 1."

Transkript

1 Minnesanteckningar från skol- och utbildningschefsmötet Närvarande: Gustaf Olsson Harald Lundkvist Ulla-Stina Millton Christina Josefsson Pernilla Bjerkesjö Leif Lagergren Anna Sundström Ulf Karlsson Kjell-Åke Berglund Marita Friborg Kaj Kaufeltd Olle Isaksson Katarina Andersson Christel Martinsson Hillevi Larsson Skövde Tidaholm Skara Lidköping Grästorp Falköping Skövde Lidköping Hjo Töreboda Karlsborg Götene Falköping Skaraborgs Kommunalförbund Skaraborgs Kommunalförbund 1.Mötets öppnande Ordförande Gustaf Olsson öppnar mötet och informerar om hur dagen kommer att läggas upp, bl.a. om hur vi kommer att genomföra ett samlat möte med skol- och utbildningsfrågor samt gymnasiumskaraborgsfrågor. 2. Rapport från kommunernas Information och kommunikationsstrateger (IKT-strateger) På vårens skol- och utbildningschefsmöte beslutade ni som chefsgrupp att ge IKT-strategerna ett uppdrag. Uppdraget handlade om att ge förslag på möjliga gemensamma utvecklingsområden gällande IT-i skolan. Undertecknad hade ingen möjlighet att närvara på deras senaste möte men förbundets It-samordnare Maria Nilsson deltog och kan därför rapporterade från mötet där de i huvudsak diskuterat skolfederationen och dess innehåll. Presentation bifogas. Maria informerade vidare om eventuella framtida utvecklingsområden, exempelvis gemensamma upphandlingar på IT-verktyg och plattformar. Slutligen informerade Maria om att Västkom tillsatt ytterligare en halvtidstjänst i varje Kommunalförbund för att arbeta med e-tjänster även riktat mot skolans ansvarsområde. På mötet bad ni att få namnen på de personer som finns med i IKT-nätverket. Namnen bifogas. På IKT-stategernas nästa möte den 18 oktober ska ert uppdrag ges ett större utrymme.

2 3. Incheckning Vi låter alla på mötet berätta om vilken deras största utmaning är just nu. Gymnasiumskarborgsfrågor Hillevi skrev protokoll 3. Samverkan arbetsliv skola Bakgrund se informationsutskicket inför mötet. Mötet beslutar att Skövde kommun ska ansöka till Tillväxtprogrammet för att driva en utveckling av ett praktikverktyg för hela Skaraborg. Att det blir Skövde som mötet tycker ska få ansvar för detta har att göra med att Skövde redan är igång och arbetar med att se på ett praktikverktyg för Skövde kommun och att mötet då tycker att ett sådant verktyg bör vara ett redskap för alla Skaraborgs kommuner. 4. Uppdrag från beredningen, att öka internationella kontakter och utbyten Gustaf har frågat fokusområdets politiska beredning vad de mer exakt önskar att kommunerna ska göra. I en diskussion framkommer det då att man vill börja med att kartlägga allt det goda arbete som redan sker. Med internationellt arbete menas allt arbete med någon form av internationell koppling, inkluderat digitala samarbeten. Mötet beslutar att göra en inventering av alla pågående internationella arbeten. Undertecknad och ordförande ska med hjälp av några kommuners internationella koordinatorer färdigställa en mall som sedan alla kommuner får i uppgift att fylla i. 5. Utväg Skaraborg Victoria Tauson berättar om utvägs arbete. Se bifogad presentation. Utväg har två huvudfrågor till gruppen; Hur skolan, som en arena, kan bli en kontaktnätverksgrupp till Utväg samt hur Utväg kan vara en resurs för skolan? Mötet föreslår att Utväg ska knytas till kommunernas Västbusgrupper. Alla kommuner ombeds att skicka in kontaktuppgifter på respektive kommuns Västgruppsansvarig till Anna Sundström som därefter vidarbefodrar till Utväg. 6. Arbetsformer för skol- och utbildningschefer under övergångstid till nytt avtal Gustaf informerar om tanken att samköra gymnasiumskaraborgsfrågorna med skol- och utbildningschefsgruppens frågor i ett och samma möte. Respektive frågor ska inte tilldelas någon speciell tid utan meningen är istället att alla skol- och utbildningschefer ska delta i alla frågor. Det nya avtalet kommer ju med största sannolikhet att reglera alla skolformer och därmed beröra alla skol- och utbildningschefer mer än vad Gymnasiumskaraborgs avtal har gjort. 7. Skaraborgs skolledarkonferens 2014 Christina Josefsson lyfter frågan om den årliga skolledardagen som Lidköping arrangerade våren 2013 och som Hjo och Karlsborg tidigare aviserat att ta ansvar för att arrangera våren Hjo och Karlsborg får i uppdrag att sätta datum och ordna föreläsare. Till skolledardagen föreslås friskolornas skolledare att bjudas in.

3 8. Studieresan till Skåne Vi tittar gemensamt på programmet vi erhållit från Kommunförbundet Skåne (bifogas). Mötet beklagar att Landskronas utbildningschef Thomas Johansson så hastigt avlidit. Gruppen konstaterar att programmet ser bra ut även om vi nu tyvärr inte kommer att få träffa Thomas. Mötet beslutar att det ska vara Skaras, Tidaholms samt Skövdes utvecklingsledare som ska följa med och delta på studieresan. Undertecknad ber gruppen att reservera onsdag kväll för en gemensam middag. 9. Fullföljda studier Projektledare Susanne Sandgren deltar på mötet och berättar om hur projektet startat. Hon berättar att hon redan besökt majoriteten av våra medlemskommuner och där blivit mycket väl bemött. Kartläggning och omvärldsanalys fortgår annars enligt projektplan och förväntas vara klar innan årsskiftet. Då återkommer Susanne till gruppen för en avrapportering. För mer information se tidigare utskickade informationsunderlag. 10. Information om genomförandeplansarbetet av VGR:s tillväxt och utveckling Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna tagit fram en ny tillväxt och utvecklingsstrategi, VGR Nu återstår för varje Kommunalförbund och deras medlemskommuner att arbeta fram en genomförandeplan. På förbundet är det Näringslivsstrateg Kristina Anderback som håller i denna process tillsammans med varje ordförande i våra politiska beredningar. Kristina har till sin hjälp även en arbetsgrupp där flera chefer från olika kommuner deltar. Från er grupp medverkar Gustaf Olsson och Ulla-Stina Millton. Jag ber er dock notera den 8 november då det ska genomföras en större dialogdag i ämnet och där både kommunföreträdare och andra aktörer kommer att bjudas in. Inbjudan kommer att gå ut till kommuncheferna som i sin tur kommer att bjuda in sina respektive förvaltningschefer. 11. Nuläge och framtid för fokusområdet Kompetens och kunskap Undertecknad berättar kortfattat att flera arbeten i fokusområdet Kompetens och kunskap står inför en förändring. Bland annat våra två college, Teknik och Vård och omsorg där förbundet haft en utvecklande roll under några år och där den fortsatta driften nu diskuteras. Vidare det nya avtalet Utbildning Skaraborg som sannolikt kommer att leda till en förändring när det gäller ledning och administrativt stöd. Skrivelsen från Skövde kommun där man önskar att förbundet utreder frågan om ett eventuellt gemensamt FoU för skolan medför även det en förändring i form av en viss organisering och resurstilldelning. Kompetensplattformsarbetet (KP-arbetet) står även det inför en förändrad situation där Västra Götalandsregionen inte längre möjliggör en direktfinansiering av en projektledare på förbundet. Den 1 oktober genomförs en tvärsektoriell arbetsdag då Skaraborgs KP-arbete kommer att genomlysas. Medverkande från er är Gustaf Olsson och Katarina Andersson.

4 Diskussionerna om hur en fortsättning av KP-arbetet ska se ut kommer också att behandlas i samband med respektive Kommunalförbunds genomförandeplansarbete. Mötet beslutar sig för att välja en arbetsgrupp som tillsammans med undertecknad arbetar vidare på det uppdrag som säger att ansvarig för fokusområdet ska ge förslag på en framtida organisering och finansiering. Följande personer väljs att ingå i arbetsgruppen: Katarina Andersson, Pernilla Bjerkesjö, Ulla-Stina Millton samt Christina Josefsson. Första mötet bokas till den 7 oktober kl i Lidköping. Ett första utkast till förslag i form av en ppt-presentation bifogas. 12. Vuxuppdraget Ordförande rapporterar att uppdraget levererats till en grupp inom vuxenutbildning Skaraborg. Vuxgruppen kommer att återkomma och ge en rapport till kommunchefsgruppen (uppdraget kom ursprungligen från dem) senast i november månad. 13. Gemensam ESF-ansökan Undertecknad berättar att en gemensam ansökan nu är inskickad. Namnet på ansökan är Samverkan för Skaraborgs unga. Ansökan bifogas. En central fråga är hur vida Skaraborgs Kommunalförbund kan vara projektägare inom nuvarande uppdrag och förbundsordning. Kommunalförbundets styrelse kommer att fatta formellt beslut i frågan fredagen den 27 september. Besked från Västsvenska ESF-rådet, på ett eventuellt beviljande, väntas vi få i december månad. Möten i skol- och utbildningschefsgruppen under hösten 2013 samt våren 2014 Torsdag - Fredag oktober Fredag den 15 november Fredag den 24 januari Torsdag Fredag mars Fredag den 23 maj OBS! Alla mötesdagar är numera Heldagar Mötet avslutas Ordförande Gustaf Olsson avslutar mötet. Anteckningarna förda av Christel Martinsson Utbildningsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund

5 SKAPAD AV

6 SIKT SKAPAD AV

7 Skolfederationen Både skolor och tjänsteleverantörer (lärplattformar och läromedel) Alla anslutna litar på varandras elektroniska identiteter i sina ITsystem Ett lösenord når många tjänsteleverantörer Användarnamn och inlogg skickas ej via Internet Medlemmar i Skolfederation förutsätts bedriva ett formellt dokumenterat informationssäkerhetsarbete. och SKAPAD AV

8 Skolfederationen, fortsättning Kostnad Huvudman (baserat på antal elever) Liten (<500 elever) SEK/år Mellan (> 500 elever < elever) SEK/år Stor (> elever) SEK/år Ses i Härryda 2 oktober skolfederation.se SKAPAD AV

9 Hur går vi vidare? Ny träff 18 oktober i Hjo Nyttan, pedagogiskt Andra nyttor Samarbete mellan kommuner? Gemensamma upphandlingar mot tjänsteleverantörer Processer för ordning och reda på lärare och elever Pedagogik, hur använda sig av Skolfederation Utse två IT-chefer med extra fokus på Skolfederation 5 Peter Legendi, Tibro Mia Forsäng, Vara Ove Frid, MTG (Mariestad, Töreboda & Gullspång) SKAPAD AV

10 esamhälle - skola Tillgång till modern och öppen IT-infrastruktur för lärande Alla elever och lärare har tillgång till moderna verktyg och internet. Digitala lärresurser anpassade till varje elevs lärande En gemensam tjänst för skolor och elever finns tillgänglig för spridning och delning av kvalitetssäkrade digitala resurser med koppling mot styrdokumenten Enklare och effektivare skoladministration/elevplattform En gemensam upphandling av ramavtal för öppna och effektiva skoladministrativa system har genomförts och merparten av alla kommuner har gemensamt avropat dessa SKAPAD AV

11 SKAPAD AV

12 Fokusområdet Kompetens och kunskap 2014 och SKAPAD AV

13 Vilka är trenderna som påverkat fokusområdets utveckling? Urbanisering och demografiutveckling - driver på vikten av kommunsamverkan inte minst i en glesbygdsregion som Skaraborg. Kommunikation kring ordet attraktion - en regions beroende av att vara attraktiv, kräver att vi kraftsamlar och hjälps åt. Högteknologi och snabb utveckling - tydliggör vikten av utbildning och kompetensförsörjning. Ny skollag - sätter fokus på utbildningens kvalité och arbetsmarknadsrelevans SKAPAD AV

14 Vad arbetar vi med? Vilka resultat kan vi se? Hur ska vi gå vidare? SKAPAD AV

15 Teknik- och Vård och omsorgscollege - Förbundet driver sedan 2009 två processer, Vård och omsorgscollege, VO- College och Teknikcollege, TC, vars yttersta syfte är att trygga dessa båda sektorers framtida personalrekrytering. - Processledarskapet innebär framförallt att tillsammans med olika arbetsgrupper driva ett kvalitetsförbättrande arbete inklusive ett konferensoch marknadsföringsarbete. -College är en samverkansform där hela Skaraborg är inkluderat och där det pågår arbete på både en lokal, men också en delregional nivå. Arbetet innebär bland annat att: - följa både sök och examinationsstatstik - arbeta kontinuerligt med det arbetsplatsförlagda utbildningen och dess handledning - hela tiden arbeta med att stärka arbetslivets inflytande på utbildningen. - stimulera och samordna kompetensutveckling - förbättra attraktionen till sektorn SKAPAD AV

16 Vilka är resultaten i collegesamarbetet? - fler andel sökande till båda utbildningssektorerna - arbetslivet har ett ökad inflytande på utbildningarna - ökad likvärdighet i utbildningen över hela Skaraborg bl.a. i form av fler enhetliga dokument - ett ökat synliggörande av branschen i form av olika insatser som konferenser, marknadsföringsmaterial Sagts från Teknikcollege Detta bidrar till att öka tillväxten och konkurrenskraften för industrin i Skaraborg. För att företagen ska kunna stanna kvar i regionen behövs kompetens i form av arbetskraft med rätt utbildning och ett genuint intresse för teknik! Sagts från Vård och omsorgscollege VO-College Skaraborg är medskapare till anställningsbarhet med ett utbildningsinnehåll som möjliggör för våra olika verksamhetsaktörer att arbeta med den service och de tjänster som kommuninvånarna kommer att kräva eller behöva i framtiden SKAPAD AV

17 Hur fortsätta? Kommuner och näringsliv önskar en fortsatt processledning på 50% på vardera college. Respektive bransch bör ta sitt ansvar för detta personalfrämjande rekryteringsarbete och därmed axla processledarskapet. Kommun eller nämnd? Från och med 2014 utgår processledarskapet fortsatt från Skbg Komf men finansieras av respektive intressenter dvs. en delad finansiering mellan utbildning och bransch. Någon kommun eller branschorganisation blir värd för processledarskapet från och med januari SKAPAD AV

18 Kompetensplattformsarbetet (KP-arbetet) arbetsmarknadsfrågor Historia Uppdraget att etablera kompetensplattformar gavs till regionerna. I BHU finns en överenskommelse om att driva frågorna gemensamt. KP-arbetet syftar till att få en bättre utbildningsplanering och tillgängliggörande av utbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden och som gagnar en effektivare omställning inte minst i varselsituationer. Ex. på resultat i Skaraborg Ett stärkt vuxenutbildningssamarbete inkluderat Yrkeshögskola gemensam webbsida Etablering av 10 branschråd Ex på resultat i hela VGR Utvecklade analys- och rapportverktyg bl.a på kommunalförbundsnivå Ett VUP-verktyg verktyg som samkör statstik på tillgång och efterfrågan av kompetens som har en stark koppling till studie- och yrkesvägledning Förbättrad kommunikation kring utbildningsfrågor med olika myndigheter och departement SKAPAD AV

19 forts. Kompetensplattformsarbetet (KP-arbetet) - Arbetsmarknadsstrateg 2014 Arbetet leds fortsatt av VGR i nära samarbete med KOMF. Arbetet inkluderar en samordning av branschråd, nätverkskontakter med vuxrektorer, studie- och yrkesvägledare och frågor som rör validering och omställning/varsel. En delregional styrgrupp har bildats. Under året genomförs också en förstudie där behovet av en eventuell samordning av arbetsmarknadsfrågor med inriktning mot utbildning kartläggs. Arbetet finansieras av tillväxtmedel Arbetet har nu en ny utgångspunkt och ansvarig person benämns Arbetsmarknadsstrateg. Nu vilar arbetet på fyra ben, en samordning av kommunernas AME-chefer, nätverkskontakter med vuxenutbildare och studie- och yrkesvägledare, samordning av branschråd samt valideringsfrågor SKAPAD AV

20 forts. verksamheter/projekt En forsknings och utvecklingsavdelning för skolan, FoU skola. Historia Förbundet (dåvarande chef Thomas Jungbeck) fick våren 2012 ett muntligt uppdrag från Skövde kommun att utreda hur vida Skaraborg ska bilda en gemensam FoU-enhet för skolan Får kansliet ett skriftligt uppdrag att utreda frågan om ett FoU-enhet för skolan i Skaraborg En förstudie genomförs om och hur en FoU-enhet för skolan i Skaraborg ska se ut. Finansieras av skol- och utbildningsnämnderna i Skaraborg En FoU-enhet för skolan finns på Skaraborgs Kommunalförbund och finansieras av Skaraborgs Kommunalförbunds basfinansiering. Arbetet leds av en FoU-strateg SKAPAD AV

21 forts. verksamheter/projekt Samverkan arbetsliv mångfald, SAM 2013 Avslutas ett av två SAM-projekt som sorterar under fokusområdet Kompetens och kunskap, K & K Projektet samhällsorientering, SO är nu en implementerad verksamhet som drivs genom Samverkansavtalet för vuxenutbildning och med Skövde Kommun som värdkommun. Projektet Sfi finns kvar året ut på Skbg Komf och finansieras av Länsstyrelsen Inga integrationsprojekt sorterar längre under fokusområdet K & K SKAPAD AV

22 Utbildning Skaraborg det nya samverkansavtalet 2014 Arbetet med det nya avtalet implementeras successivt och anställd Gymnasiesamordnare samarbetar med kommunalförbundets utbildningsstrateg i flera av avtalspunkterna. Utbildning Skaraborg arbetar mot tre definierade mål: - Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning - Höjd utbildningsnivå - Ökad kvalité 2015 Gymnasiesamordnaren driver avtalsarbetet på heltid och finansieras av de kommuner som finns med i avtalet SKAPAD AV

23 förtydligande Vård och omsorgscollege och Teknikcollege Skaraborg 2014 De båda collegeformerna drivs fortsatt utifrån Skbg Komf men finansieras av respektive bransch delat mellan utbildning och verksamhet Då driver en kommun eller annan intresseorganisation processledarskapet för Vård och omsorgscollege- respektive Teknikcollege Skaraborg SKAPAD AV

24 SKAPAD AV

25 Modersmålsundervisning och studiehandledning inom gymnasiets introduktionsprogram (IM) i Skaraborg. Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

26 Vad har uppdraget varit? I dialog med IM-rektorernas nätverk se över behov och eventuella samverkansmöjligheter kring modersmål och studiehandledning till elever på IM i Skaraborg. Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

27 Hur ser det ut på IM i Skaraborg? Ett program som växer Språkintroduktion utgör ungefär hälften av alla elever på IM i Skaraborg. Språkintroduktion ca 250 elever just nu i Skaraborg, det kommer nya elever varje vecka eller månad. Över 20 språk finns representerade. Vissa enheter har upp till 15 olika språk. Stora språk är med många elever är arabiska, somaliska, dari. Där löser man modersmålsundervisning och studiehandledning till viss del. Stora skillnader i utbildningsbakgrund ger organisatoriska utmaningar Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

28 Vad är utmaningarna när det gäller modersmålsundervisning? Många små språk, når ej upp till antal 5. Naturligt svårare i mindre kommun. Svårt för alla kommuner att rekrytera/hitta kvalificerade lärare i modersmål Schematekniska svårigheter Nationellt problem Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

29 Vad är utmaningarna när det gäller studiehandledning? Hitta studiehandledare och särskilt med ämneskompetens Vad ska vara vägledande vid bedömning om behov? Inget krav på fem elever utan är en stödinsats i åtgärdsprogram Alla språk kan bli aktuella. Behovet växer. Studiehandledning viktigt som stöd även när man kommit in på gymnasieprogram för att klara studierna. Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

30 Vad skulle vi kunna göra i samverkan i Skaraborg? Tipsa varandra om behöriga lärare genom IM-nätverket. Skapa rutiner för att regelbundet se över gemensamma behov. Samordna för att möjliggöra högre tjänstgöringsgrad när lärare med kompetens finns Eventuellt samordna rekrytering/annonsering? Samverka kring gemensam kompetensutveckling av både av studiehandledare, modersmålslärare och lärare. På sikt: Utveckla metoder för onlineundervisning. Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

31 Tillgång till SVA-lärare Tillgång till Socialt stöd Praktisk integration i skolmiljön Modersmål och studiehandledning är en pusselbit men det behövs mycket annat Öppenhet från lärare på andra program Kartlägga tidigare kunskaper Validering Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

32 Några tips Projekt om studiehandledning online Kronobergs regionförbund: Webbinarium ang. studiehandledning på modersmål, Skolverket 16 oktober. För rektorer och lärare. Kan ses på nätet i efterhand. Göteborgs universitet i samarbete med skolverket., två tillfällen i höst i Göteborg för utbildningschefer skolchefer, utbildningsledare och rektorer 1/10 Att organisera nyanländas lärande. 12/11 Utveckling och lärande om svenska som andra språk Ann-Kristin Sjödell sept. 2013

33 ANSÖKAN Diarienummer Sid 1 (11) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år Uppgifter om organisationen Organisationens namn SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND Utdelningsadress Box 54 Postnummer Webbplats Postort SKÖVDE Organisationsnummer Organisationstyp Landstingskommunala verksam Organisationsstorlek 2-50 anställda Behörig företrädare Ann-Charlotte Bäckman Uppgifter om arbetsstället/enheten Enhetens namn Skaraborgs Kommunalförbund Utdelningsadress Box 54 Postnummer Skövde Besökadress E-postadress SNI-kod Postort Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer CFAR-nummer Telefonnummer Faxnummer BankGiro PlusGiro Antal anställda Kvinnor 4 Män 4 ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 PRO v.3 [ ] d.pro3 v.1 Uppgifter om projektet Projektets namn Samverkan för Skaraborgs unga Projektets besökadress Kaplansgatan 16 Postnummer Postadress Skövde Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering Startdatum Slutdatum Ansökan avser Förprojektering Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Programområde Ja Nej 1. Kompetensförsörjning Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna i EUF- fördraget 2. Ökat arbetskraftsutbud och förordning (2009:982) om statligt stöd för Socialfonden? Ja Nej Har annan finansiering i form av offentligt stöd/eu-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, Antal deltagare mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Kvinnor Män Ja Nej 0 0 Områden som projektet kommer att bedrivas inom Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland och Öarna Västsverige Vilka ska delta i projektet? Uppfyller projektet något av följande kriterier? Sysselsatta Lärande miljöer Samverkan Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med Innovativ verksamhet Strategiskt påverkansarbete utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Är projektet inriktat på någon eller några av diskrimineringsgrunderna? Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning Etnicitet Kön Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet Ålder Funktionshinder Trosuppfattning Sexuell läggning Projektet är inte riktat mot någon av diskrimineringsgrunderna

34 Sid 2 (11) Kontaktperson projekt För- och efternamn Christel Martinsson E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Kontaktperson ekonomi För- och efternamn Christel Martinsson E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Beskrivning Bakgrund och problemanalys Förprojektering: Beskriv huvudproblemet och orsakerna till detta i den mån de är identifierade. Behov och orsaker ska analyseras under förprojekteringen med hjälp av relevanta intressenter. Genomförande: Beskriv projektets uppkomst, bakgrund och vilket huvudproblem som ska lösas genom projektet samt de viktigaste orsakerna till detta problem. Ungdomsarbetslösheten i Skaraborg är betydligt högre än i Västra Götaland och riket som helhet. I december 2012 var andelen arbetslösa ungdomar (18-24 år) i arbetskraften i Skaraborg 20,8 procent. Ungdomsarbetslöshet dec 2012 Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften Göteborgsregionen 14,7 Sjuhärad 16,4 Skaraborg 20,8 Fyrbodal 23,5 Västra Götaland 17,6 Riket 18,4 ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Källa: Arbetsförmedlingen Tillsammans med Fyrbodal utmärker sig Skaraborg med en hög arbetslöshet bland utrikes födda. Var fjärde utlandsfödd i arbetskraften saknar arbete. De 15 kommunerna i Skaraborg utför idag arbetsmarknadsinsatser motsvarande ca 180 Mkr i omsättning varav kommunerna står för 71 Mkr. Trots alla insatser från många aktörer är det få ungdomar som kommer ut i egen försörjning. Det har visat sig svårt för respektive myndighet att inom ramen för sina ansvarsområden fånga upp individer i utanförskap i vår målgrupp som är alla unga, som tidigt riskerar att hamna i utanförskap (16-24 år). Det finns ett behov att identifiera framgångsfaktorer för minskat utanförskap och ett behov att skapa samordning och effektiviseringsvinster för berörda myndigheter och organisationer. Till skillnad från andra kommunala uppdrag såsom utbildning, vård och omsorg, är inte arbetsmarknadsfrågorna interkommunala frågor som är begränsade till varje kommun, utan måste mötas utifrån ett Skaraborgsperspektiv. Arbetsmarknaden är inte begränsad till varje kommun utan finns i ett större område, som kan ge möjlighet till ökad rörlighet för målgruppen.

35 Sid 3 (11) Problem- o behovsanalys: Förstuden bygger på en Lean-kartläggning för att tydliggöra individens väg genom de kommunala systemen. Detta görs genom en studie av tre kommuner med olika organisationsuppbyggnad. Genom en Lean-kartläggning kommer projektet att titta på flöden och flödeseffektivitet, där man utgår från målgruppen, och följer individens väg mellan förvaltningarna som ansvarar för målgruppen. I förstudien ska även en SWOT-analys göras om förutsättningar för ökad samverkan mellan kommunerna och ge större förutsättningar för en gemensam arbetsmarknad för målgruppen. Omvärldsanalys: Genom att ta del av relevanta rapporter och forskningsresultat kopplat till målgruppen, kartlägga, se på goda exempel och benchmarking skapas ökad kunskap för det fortsatta arbetet. Vi ska titta på trender och statistik för målgruppen rörande arbetslöshet, ohälsa, fullföljda studier, övergång till högskola etc. Intressenter som påverkas av och påverkar projektet Förprojektering: Beskriv projektets tänkta intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även hur de kommer att engageras under förprojekteringen i syfte att kartlägga och undersöka deras behov och idéer. Genomförande: Beskriv projektets intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även deras engagemang i projektet. Kommunalförbundet Skaraborg är projektägare och samtliga 15 kommuner ingår genom formella avtal. I förstudien kommer följande aktörer att involveras: - Skol- och utbildningschefer - Socialchefer - Näringslivschefer - Arbetsförmedlingen - Försäkringskassan - Primärvården Istället för en traditionell projektledare kommer en tvärsektoriell projektgrupp, fem personer från olika kommuner, med kompetens från utbildning, socialtjänst, näringsliv, arbetsmarknad, Lean att tillsättas. De kommer att avsätta 20% av sin arbetstid för att arbeta med förstudien. ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Då Kommunalförbundet Skaraborg är en naturlig arena för samverkan mellan de Skaraborgska kommunerna kommer en styrgrupp att utses, förslagsvis en grupp på sex personer bestående av en repr från Kommunalförbundet, två kommunchefer, en utbildningschef, en socialchef och en näringslivschef. Jämställdhetsintegrering Förprojektering: Beskriv hur projektet ska ge deltagarna ökade kunskaper om vad jämställdhetsintegrering är, samt hur projektet ska arbeta jämställdhetsintegrerat gentemot projektets deltagare. Genomförande: Redogör för resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet samt hur resultatet påverkar projektinnehållet. Problem, aktiviteter, åtgärder etc, som identifierats i förstudien kommer att analyseras utifrån jämställdhet. Åtgärder och modeller som kommer att föreslås i förstudien kan därmed komma att se olika ut för flickor och pojkar, se olika ut för olika kommuner. Under förstudiearbetet inhämtas information från kommunernas pågående arbete med jämställdhetsintegrering riktat till målgruppen. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Förprojektering: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Genomförande: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt hur denna kunskap ska integreras i projektgenomförandet. Problem, aktiviteter, åtgärder etc, som identifierats i förstudien kommer att analyseras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Åtgärder och modeller som kommer att föreslås i förstudien kan därmed komma att se olika ut beroende på funktionsnedsättning. Under förstudiearbetet inhämtas information från kommunernas pågående arbete med tillgänglighet riktat till målgruppen. Målformulering, projektets mål

36 Sid 4 (11) Förprojektering: Formulera tänkta mål på lång och medellång sikt. Genomförande: Ange projektets mål på lång, medellång och kort sikt. Säkerställ att det finns en logisk koppling mellan målnivåerna. Övergripande mål (mål på lång sikt) Förstudiens långsiktiga mål är att hitta bra samarbetsformer inom och mellan kommunerna samt andra aktörer, för att minska ungdomsarbetslösheten och ge större förutsättningar för ungdomar i berörda målgrupper att bli anställningsbara till egen försörjning. Projektmål (syfte, ett mål på medellång sikt) Förstudiens kortsiktiga mål: - genomfört Lean-kartläggning för att tydliggöra individens väg genom de kommunala systemen. - genomfört en SWOT-analys om förutsättningar för ökad samverkan mellan kommunerna och förutsättningar för en större gemensam arbetsmarknad för målgruppen. - genomfört en omvärldsananlys som beskriver trender och statistik för målgruppen rörande arbetslöshet, ohälsa, fullföljda studier, övergång till högskola etc. - tagit fram en samlad analys av Lean-kartläggning, SWOT-analys, omvärldsanalys, vilka ligger till grund för ett förslag på bra former för samverkan mellan kommuner och olika aktörer för målgruppen. Delmål (projekt på kort sikt) Ej aktuellt för förstudien. Mervärde Beskriv hur projektets mål och verksamhet löser och tillmötesgår identifierade behov och problem hos intressenterna jämfört med hur det sker idag Förstudien ger en samlad kunskap för hur vi dels arbetar idag inom och mellan de Skaraborgska kommunerna och dels hur vi i framtiden kan utveckla en bättre samverkan i metodutveckling och resursanvändning i och mellan kommuner och andra aktörer för den gemensamma målgruppen. Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos samverkanspartner och/eller deltagare. Uppföljning, utvärdering och lärande Förprojektering: Beskriv hur ni ska följa upp och lära av arbetet under förprojekteringen. Genomförande: Beskriv hur ni ska dokumentera, följa upp och utvärdera projektet samt hur detta ska bidra till lärande i projektet. Uppföljning, avrapportering och dialog kommer kontinuerligt att ske under hela förstudieperioden med Styrgruppen. ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Samlad dokumentation av Lean-kartläggning, SWOT-analys, omvärldsanalys, vilka ligger till grund för ett förslag på bra former för samverkan mellan kommuner och olika aktörer för målgruppen. Slutrapport med idéer och förlsag kring hur resutlatet från förstudien kan utvecklas och ligga till grund för ett genomförandeprojekt. Riskanalys och riskhantering Ange vilka de potentiella riskerna är som kan leda till svårigheter att uppnå målen i ert projekt och ange även hur ni planerar att hantera dessa risker. Riskanalys av medfinansiering görs i fältet om medfinansiering. Potentiella risker Riskhantering Ej relevant för förstudien. Ej relevant för förstudien. Externa tjänster Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av. Ansökan genomförs enligt klumpsummemodellen.

37 Sid 5 (11) Tid- och aktivitetsplan Förprojektering: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter. Genomförande: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter och/eller kompetensutvecklingsinsatser. Aktivitet Startdatum Slutdatum Omvärldsanalys genom hänvisning till utvärderingar, forskning, statistik och andra rapporter. SWOT-analys samt påbörja Lean-kartläggning Lean-kartläggning Sammanställa analys av insamlat material och ge förslag på samverkansformer Slutredovisning och slutrapport. Resultatspridning Programkriterier Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer? Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet? Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan? Aktörer runt de unga arbetar inte tvärsektoriellt på ett optimalt sätt och tar inte tillvara de resurser som de unga ändå oftast har. Aktörernas insatser och resurser samordnas inte vilket innebär att vi inte får hela bilden av ungdomarnas problematik. Kommunalförbundet Skaraborg är projektägare och samtliga 15 kommuner ingår genom formella avtal. I förstudien kommer följande aktörer att involveras: - Skol- och utbildningschefer - Socialchefer - Näringslivschefer - Arbetsförmedlingen - Försäkringskassan - Primärvården Detta innebär en bred form av samverkan. Syftet med förstudien är att olika aktörer ska sammanföras för att lösa gemensamma problem och därmed undvika inlåsningar och stuprörstänk. Förstudiens fokus är strukturer för bättre samverkan. ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete? Det övergripande långsiktiga målet är att i samverkan påverka samhällets strukturer genom att hitta gemensamma lösningar för att öka ungdomars etablering på arbetsmarknaden och minska ungas utanförskap. Det är viktigt att förstudien genomförs i ett tvärsektoriellt partnerskap mellan berörda aktörer för att skapa synergier och få strategisk påverkan. Istället för en traditionell projektledare kommer en tvärsektoriell projektgrupp, fem personer från olika kommuner, med kompetens från utbildning, socialtjänst, näringsliv, arbetsmarknad, Lean att tillsättas. De kommer att avsätta 20% av sin arbetstid för att arbeta med förstudien. Då Kommunalförbundet Skaraborg är en naturlig arena för samverkan mellan de Skaraborgska kommunerna kommer en styrgrupp att utses, förslagsvis en grupp på sex personer bestående av en representant från Kommunalförbundet, två kommunchefer, en utbildningschef, en socialchef och en näringslivschef. Ett framtida genomförandeprojekt ska syfta till en strategisk påverkan. Transnationalitet, Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet. Inga transnationella inslag i förstudien, men bland kommunerna finns väl upparbetade internationella nätverk, som kommer att användas i ett framtida genomförandeprojekt.

38 Sid 6 (11) Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som helhet. Inga sådana insatser. Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt. Förstudien har i nuläget ingen koppling till pågående projekt. Projektorganisation Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras. Kommunalförbundet Skaraborg är projektägare och samtliga 15 kommuner ingår genom formella avtal. I förstudien kommer följande aktörer att involveras: - Skol- och utbildningschefer - Socialchefer - Näringslivschefer - Arbetsförmedlingen - Försäkringskassan - Primärvården Istället för en traditionell projektledare kommer en tvärsektoriell projektgrupp, fem personer från olika kommuner, med kompetens från utbildning, socialtjänst, näringsliv, arbetsmarknad, Lean att tillsättas. De kommer att avsätta 20% av sin arbetstid för att arbeta med förstudien. Då Kommunalförbundet Skaraborg är en naturlig arena för samverkan mellan de Skaraborgska kommunerna kommer en styrgrupp att utses, förslagsvis en grupp på sex personer bestående av en repr från Kommunalförbundet, två kommunchefer, en utbildningschef, en socialchef och en näringslivschef. Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. Kommunalförbundet Skaraborg har gedigen erfarenhet av projektarbete, exempelvis STEPS-projektet. Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. Ansökan genomförs enligt klumpsummemodellen. ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls. Sammanfattning av projektet. Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Skaraborg för att hitta bra samarbetsformer och utveckla bättre samverkan i metodutveckling och resursanvändning inom och mellan kommunerna och andra aktörer för att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta för ungdomar i utanförskap till ett inträde på arbetsmarknaden. Sammanfattning av projektet på engelska. A collaborative project between the municipalities in Skaraborg to find good ways of cooperation and develop better cooperation in method development and use of resources within and between local authorities and other stakeholders to reduce youth unemployment and make it easier for young people in exclusion to an entry in the labor market. Bilagor Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan. Aktörer Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet. Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen:

39 Sid 7 (11) Inget krav på medfinansiering. Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir: ESF Ansökan om stöd Ver 3.03

40 Sid 8 (11) År År År År År Kostnadsbudget 2014 Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering) Total Löner kr kr Externa tjänster Lokaler Resor Materiel Summa kr kr Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande) Löner Externa tjänster Lokaler Resor Material Summa 0 kr 0 kr Projektadministration - ekonomi och rapportering Löner Externa tjänster Materiel Summa 0 kr 0 kr Uppföljning och utvärdering Löner ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Externa tjänster Resor Materiel Summa 0 kr 0 kr Information / marknadsföring Löner Externa tjänster Resor Materiel Summa 0 kr 0 kr

41 Sid 9 (11) Spridning av resultat för strategisk påverkan Löner Externa tjänster Resor Materiel Summa 0 kr 0 kr Transnationella aktiviteter Löner Externa tjänster Lokaler Resor Materiel Andel transnationalitet 0,00% 0,00% Summa 0 kr 0 kr Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF) Löner Externa tjänster Lokaler Investeringar Övriga kostnader Andel ERUF 0,00% 0,00% Summa 0 kr 0 kr Indirekta utgifter Indirekta utgifter 0 kr 0 kr ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00% Summa 0 kr 0 kr Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör Summa 0 kr 0 kr

42 Sid 10 (11) Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör Summa 0 kr 0 kr Intäkter Summa 0 kr 0 kr Kostnadsbudget Totalt kr kr ESF Ansökan om stöd Ver 3.03

43 Sid 11 (11) Finansieringsbudget År År År År År 2014 Total ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering) Summa kr kr Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr Offentligt bidrag i annat än pengar Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr ESF Ansökan om stöd Ver 3.03 Offentliga kontanta medel tillförda projektet Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Kontant betalt fr projektägaren 0 kr 0 kr Andel 0,00% 0,00% Summa 0 kr 0 kr Andel off. medfinansiering 0% 0% Finansieringsbudget Totalt kr kr

44

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 2014-04-07 Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 Närvarande Jens Persson Ann-Marie Widegren Sara Blomqvist Tomas Lidberg Anette

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet? ANSÖKAN Diarienummer 2010-3050021 Sid 1 (11) Utlysningens namn och diarienummer Ansökningsomgång1-2011 Programområde 2 2010-5050005 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Vänersborgs Kommun Utdelningsadress

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Ordförande Gustaf Olsson öppnar mötet och vi ägnar några minuter åt erfarenhetsutbyte.

Ordförande Gustaf Olsson öppnar mötet och vi ägnar några minuter åt erfarenhetsutbyte. Minnesanteckningar från skol- och utbildningschefsmötet 2013-05-17 Närvarande: Gustaf Olsson Harald Lundkvist Ulla-Stina Millton T f Christina Josefsson Leif Lagergren Anna Sundström Yvonne Kjell Ersättare

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden 1 Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden Innehåll Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden... 1 Innehåll... 1 Inledning... 2 Om projektmodellen

Läs mer

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Datum: Dnr 2013-06-27 GD-beslut 2013-99 Kontaktperson: Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Svenska ESF-rådet har sedan ett år tillbaka arbetat med att ta fram en modell

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2017-01-01--2018-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2015-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Jill Stor UF Lisa Lindgren Balthazar Annica Hansson Walldén Dalenium. Sekreterare Paragrafer 83-92

Jill Stor UF Lisa Lindgren Balthazar Annica Hansson Walldén Dalenium. Sekreterare Paragrafer 83-92 SIDAN 1 AV 5 SIDAN 1 AV 5 SKOL- O C H U T B I L D N I N G S C H E F E R PROTOKOLL Tid och plats Fredag den 18 december, i Skövde på Gothia Science Park lokal Vänern/Vättern Beslutande Yvonne Kjell, Gullspång

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Töreboda kommun. Sekreterare Paragrafer 72-81

Töreboda kommun. Sekreterare Paragrafer 72-81 SIDAN 1 AV 7 SIDAN 1 AV 7 SKOL- O C H U T B I L D N I N G S C H E F E R PROTOKOLL Tid och plats Fredagen den 27 november, i Skövde på Gothia Science Park lokal Vänern/Vättern Beslutande Yvonne Kjell, Gullspång

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG 131127 Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Lisbet Sjödin, Skövde Lars Stäring, Mariestad

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Närvarade: Inger Levin Skaraborgs Sjukhus Lena Larsson Skaraborgs Sjukhus Christina Högberg Skaraborgs Sjukhus Lars Stäring Lokalt

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg

Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Jonny Palmkvist, Skövde Jan Fransson,

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Föreningsplattform för nyanlända

Föreningsplattform för nyanlända Föreningsplattform för nyanlända Reviderad projektplan och budget Omvärldsanalys (mars april) Kartlägga samverkansparternas kompetenser och roller i projektet Behovsanalys (målgrupp, föreningsliv, myndigheter

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

ANSÖKAN. 93127 Skellefteå. monica.widman.lundmark@medlefors.se. Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola

ANSÖKAN. 93127 Skellefteå. monica.widman.lundmark@medlefors.se. Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (14) Utlysningens namn och diarienummer Genomförande 2008-5080023 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola Utdelningsadress Box 707

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Förstudie 2014 Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Gemensamma metoder och utveckling av nya samarbetsformer kring målgruppen behövs

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Utbildning Skaraborg februari 2016

Utbildning Skaraborg februari 2016 www.pwc.se Agenda Uppdraget Rekommendationer Möjliga vägar till förändring 2 Uppdraget Målet med utbildning Skaraborg är: att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg till

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens.

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens. Webbenkät resultat Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 89 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 5% svarsfrekvens. Programområde Frequency Percent Valid

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp samverkan

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Nya vägar in på arbetsmarknaden - med stöd av civilsamhället och social

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Omvärldsbevakning Uppdrag: Omvärldsbevakning avseende yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen. Vuxenutbildningsnätverket enades om att tillsätta en tjänst under 2014-09-01 2014-12-31 motsvarande 20 %

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Budgeten i Projektrummet

Budgeten i Projektrummet 1(10) Senast uppdaterad 2009-03-20 Budgeten i Projektrummet Budgeten för en ansökan är i Projektrummet indelad i tre nivåer: 1. Aktivitet (huvudrubriksnivå) 2. Utgiftsslag (underrubriksnivå) 3. Specificering

Läs mer