IKT-plan för Vellinge skolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-2015. IKT-plan för Vellinge skolor"

Transkript

1 IKT-plan för Vellinge skolor Utbildningsavdelningen Vellinge Kommun

2 2

3 IKT (Informations- och kommunikationsteknik) - plan för Vellinge skolor Vision och Mål Vellinge ska fortlöpande utvecklas för att förbli en framgångsrik och ledande skolkommun. Utbildningen i Vellinge skolor ska hålla sådan klass att den alltid är nyskapande, framåtsträvande och handlingskraftig. Därför ska IKT-verktyg som ett redskap för lärandet och undervisningen vara ett dagligt inslag som används på ett genomtänkt och evidensbaserat sätt i samarbete mellan personal och elever för att skapa en innovativ och kreativ arbetsmiljö. Övergripande mål Samtliga elever som lämnar skolan i Vellinge ska besitta en digital kompetens. Denna kompetens grundar sig på såväl internationella referensramar som nationella styrdokument för att ge eleven goda förutsättningar och beredskaper att vara en konkurrenskraftig medborgare nu och i framtiden. Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet Därför ska varje elev som lämnar skolan i Vellinge kommun ha: kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar och om den roll tekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och i skolan. kännedom om informationssökning, källkritik och Internetsäkerhet för barn och unga fått veta mer om t ex upphovsrätt och personuppgiftslagen i skolan. i större utsträckning fått använda digitala verktyg för sitt skapande och berättande. utvecklats mot att bli en individ med en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information hämtad från, och vid användning av, interaktiva medier. 3

4 Bakgrund Samtliga barn som föds idag är digitalt infödda. Det vill säga födda in i det digitala samhället, där digitala verktyg för att skapa nätverk, kommunicera, producera och hämta information är en del av livet. De är inte bara konsumenter utan också producenter av digitala medier. Skolan ska skapa förutsättningar för eleverna att använda dessa verktyg för lärande, men också att bidra till att de utvecklas till konkurrenskraftiga medborgare. Skolan ska ge dem möjligheten att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor och förbereda dem för vidare studier och för yrkeslivet. Mot denna bakgrund måste IKT ingå som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten. Därför är det av yttersta vikt att personalen i Vellinge skolor använder IKT och media på ett genomtänkt sätt. Kompetensutveckling och kontinuerliga diskussioner kring möjligheter och begränsningar med IKT behövs för att skapa och behålla detta genomtänkta sätt. IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremot finns en stor pedagogisk potential om läraren har IT-kompetens och reflekterar över sin roll samt över hur undervisningen ska kunna utvecklas med ny teknik (Skolverket, 2009) Pedagogisk verksamhet Mål Samtlig personal och elever i skolan använder IKT och media på ett genomtänkt och evidensbaserat sätt, som en naturlig del dagligen, i den pedagogiska verksamheten. Learning on the job är ett myntat utryck i länder där datorer lanserats på bred front i skolan. Det innebär att vi, personal såväl som elever, måste vara öppna för att inte bara lära oss att använda ny teknik, utan också för att lära oss av och med varandra. Vi måste alla dela med oss av såväl kunskaper och idéer som material och planeringar och hålla både materialet och idéerna levande genom diskussioner och kreativt arbete. Detta delande måste ges utrymme i skolan, så att en trygghet att arbeta med tekniken infinner sig samtidigt som lusten att ständigt utforska nya verktyg och arbetssätt hålls på en hög nivå. 4

5 Ett lyckat införande av IKT i skolan, innebär också att fokus ska ligga på det förändrade arbetssättet att aktivt se över hur man som lärare utformar uppgifter, gör bedömningar samt använder de digitala verktygen i undervisningen. Detta kräver att man som pedagog aktivt i målen för sin undervisnings-planering, funderar över hur verktygen ska användas, vilket verktyg som lämpar sig bäst och vilket program/applikation/simulering som bäst banar väg för måluppfyllelsen med devisen Ingen teknik utan mål i tanken. Med detta ges möjligheter att ge eleverna uppgifter som, före införandet av de digitala verktygen, inte var möjliga att ge. Medel Kompetensutveckling Under 2014 kommer samtliga pedagoger ha avslutat PIM och då ska, enligt målet minst 85 %, nått nivå 3. Det gäller då att hålla dessa redskap vid liv, men även att vidare utveckla arbetssätt och utforska verktyg för att hitta nya möjligheter i lärandet. En plan för den fortsatta kompetensutvecklingen måste också upprättas för såväl pedagoger som skolledare. Innovativa och kreativa miljöer Den snabba utvecklingen gör att det dagligen tillkommer ny teknik eller programvara i IKT-världen. Det kräver att det ges tid och utrymme för att följa med i utvecklingen, att få input via mässor/inspirationsresor samt att pedagogerna har tillgång till den senaste tekniken och forskningen. Möjligheter till exponering och publicering Allt arbete måste ha en uttalad mottagare och den digitala världen skapar stora förutsättningar för detta. Varje skola ska ha tillgång till ett webbsideutrymme där skolans profil och arbetssätt lyfts fram för att marknadsföra och exponera respektive enhet på en officiell arena. Lärplattformen Vellinge kommuns lärplattform ska vara en kommunikationsyta och mötesplats mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Samtliga skolledare, personal och elever ska använda lärplattformen för att publicera information (schema, frånvaromeddelande) och material (IUP och framåtsyftande planeringar), göra bedömningar (formativa i form av omdömen samt summativa i form av betyg) samt samla elevarbeten. 5

6 Internet Internet är idag inte bara information utan också ett aldrig sinande hav av spel, tjänster och kommunikationsverktyg. Skolan ska möta eleven på denna arena. Peka på hur verktygen kan användas, men också upplysa om vad som är viktigt att uppmärksamma. Digitala läromedel och verktyg för lärande Samtliga barn/elever i Vellinge skolor ska ha tillgång till både program och tekniska hjälpmedel som är anpassade efter elevens nivå och kunskaper. Det kan röra sig om ordbehandlingsprogram, färdighetsträningsprogram, bildredigeringsprogram men också om specialpedagogiska hjälpmedel som stavningsprogram, talsyntesprogram och tangentträningsprogram. Teknisk utrustning Mål All personal i den pedagogiska verksamheten ska ha en egen bärbar dator och varje elev ska ha tillgång till en bärbar dator. Övrig teknisk utrustning som t.ex. handdatorer/läsplattor, kameror, mobiltelefoner, GPS, interaktiva skrivtavlor och annat som behövs för ett utvecklingsorienterat arbetssätt ska också finnas tillgängligt i verksamheten. Medel För att uppnå målen måste en särskild ekonomisk satsning göras. Redan nu har all pedagogisk personal i skolan, samt eleverna på gymnasiet, en egen dator. Tillgången till datorer/digitala hjälpmedel måste tillåtas fortsätta öka. Närmast ska införande på grundskolans år 7 9 ske. Barn/elever i grundskolans lägre årskurser, förskola, fritidshem och vuxenutbildning ska få ökad tillgång till datorer och i ett längre perspektiv ska även de få daglig tillgång till en bärbar dator eller motsvarande verktyg. Digital kompetens Följande avsnitt fungerar som ett stöd för skolorna när det gäller att konkretisera digital kompetens. Det är av yttersta vikt att tid finns att lyfta diskussionen kring IKT, lärande och kunskapssyn. Konkreta handlingsplaner anpassade efter den egna verksamheten och med koppling till nationella styrdokument ska utarbetas på varje rektorsområde. 6

7 Digital kompetens Digital kompetens finns med som en av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser. Begreppet innefattar kunskaper, färdigheter och attityder till digitala verktyg och IKT. Digital kompetens innebär bland annat förmågan till säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i såväl skola och arbetsliv som på fritiden. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, till exempel att kunna använda den digitala teknik som finns för att hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera via olika digitala kommunikationsverktyg. Varje barn/elev i Vellinge kommun ska garanteras förutsättningar att förvärva en digital kompetens. Tillgång till lärarkompetens och den tekniska utrustning som behövs ska vara en självklarhet. Den lokala pedagogiska planeringen bildar grunden för varje förskola och skola i arbetet med digital kompetens. För att konkretisera arbetet med digital kompetens finns nedan utdrag ur Handlingsplan för IKT-kompetens i grundskolan. Den är ett avstamp i ett vidare och pågående arbete med sikte även på särskola, förskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning. Grunden för den digitala kompetensen läggs redan i förskolan och är väsentlig för den samlade måluppfyllelsen i skolan. Därför är det viktigt att även förskola/fritidshem, men också gymnasieskola och vuxenutbildning tar sitt avstamp i denna handlingsplan. Stegen i rekommendationerna för de olika årskurserna i handlingsplanen byggs på ju högre man kommer. Godtagbara färdigheter i slutet av skolår 3 Eleven känner till av vilka delar en dator är uppbyggd och hur den grundläggande fungerar. Eleven känner också till annan kommunikationsteknik, som t ex mobiltelefoner, läs-/skrivplattor, spelkonsoller m.m. I sitt arbete skriver eleven på datorn (med ordbehandlingsprogram redigerar texten och känner till fingersättningen på tangentbordet) samt lagrar och information på densamma. Eleven arbetar också med andra program på datorn (t.ex. lek- och lärprogram, enklare ritprogram, och lärspel) och ser på foton/film digitalt med hjälp av datorn/annan kommunikationsteknik. Eleven producerar och redovisar ett enklare arbete med hjälp av datorn. 7

8 Eleven kan med stöd söka fram, samla in, sålla, värdera och bearbeta information med hjälp av Internetbaserade tjänster (söktjänster, uppslagsverk, wikis) och använder informationen i skolarbetet. Eleven ges insikt i ett kritiskt och reflekterande arbetssätt och använder de interaktiva medierna på ett ansvarsfullt sätt. För sitt arbete använder eleven, för att samarbeta med andra, kommunikation för att få förståelse för aktuella samhällsfrågor. Eleven har grundläggande lässtrategier för att förstå och tolka texter från digitala medier. Eleven skiljer mellan den fysiska och virtuella verkligheten. Godtagbara färdigheter i slutet av skolår 6 Eleven känner till av vilka delar en dator är uppbyggd och hur den grundläggande fungerar och manövreras. Eleven känner också till, och till viss del använder, annan kommunikationsteknik, som t ex mobiltelefoner, läs-/skrivplattor, spelkonsoller m.m. I sitt arbete skriver eleven på datorn (med ordbehandlingsprogram redigerar och disponerar texten och känner till rätt fingersättning på tangentbordet) samt lagrar och hanterar information på densamma. Eleven arbetar också med andra program på datorn (t.ex. bildredigering, kalkylprogram, uppslagsverk, databaser) och fotograferar digitalt eller filmar och bearbetar därefter materialet med hjälp av datorn/annan kommunikationsteknik. Eleven producerar och redovisar ett arbete med hjälp av datorn. Eleven har förmågan att söka fram, samla in, sålla, värdera och bearbeta information med hjälp av Internetbaserade tjänster (söktjänster, uppslagsverk, wikis) och använder informationen på ett kritiskt och systematiskt sätt. Eleven har också ett kritiskt och reflekterande arbetssätt, förstår hur man jämför och granskar källor och använder de interaktiva medierna på ett ansvarsfullt sätt. För sitt arbete använder eleven, för att samarbeta med andra, forum för diskussion och kommunikation samt annan kommunikationsteknik för att få förståelse för aktuella samhällsfrågor. Eleven har vissa lässtrategier för att förstå och tolka texter från digitala medier. Eleven skiljer mellan den fysiska och virtuella verkligheten, men förstår också sambandet mellan dem. 8

9 Godtagbara färdigheter i slutet av skolår 9 Eleven känner till av vilka delar en dator är uppbyggd, delarnas funktion och hur datorn grundläggande fungerar och manövreras. Eleven använder också annan kommunikationsteknik, som t ex mobiltelefoner, läs- /skrivplattor, spelkonsoller m.m. I sitt arbete skriver eleven på datorn (på svenska och ibland på engelska, med ordbehandlingsprogram redigerar och disponerar texten, har förmågan att använda olika former för språkbehandling i de digitala medierna och strävar efter rätt fingersättning på tangentbordet) samt lagrar, hanterar och sållar bland informationen på densamma. Eleven arbetar också regelbundet med andra program på datorn (t.ex. bildredigering, kalkylprogram, uppslagsverk, databaser) och fotograferar digitalt eller filmar och kan bearbeta och publicera materialet med hjälp av datorn/annan kommunikationsteknik. Eleven producerar och redovisar regelbundet arbeten med hjälp av datorn. Eleven har förmågan att söka fram, samla in, sålla, värdera och bearbeta information (ibland mer komplex sådan) med hjälp av Internetbaserade tjänster (söktjänster, uppslagsverk, wikis) och använder informationen på ett kritiskt och systematiskt sätt (citerar och gör källhänvisningar) och kan bedöma dess relevans. Eleven har också ett kritiskt och reflekterande arbetssätt, förstår hur man jämför och granskar källor och använder de interaktiva medierna på ett ansvarsfullt sätt. Eleven förstår hur information kan påverka individers och gruppers tänkande och/eller konsumtionsmönster. Eleven förstår också hur den digitala tekniken kan stödja kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. För sitt arbete använder eleven, för att samarbeta med andra, forum för diskussion och kommunikation samt annan kommunikationsteknik för att få förståelse för och ta ställning till aktuella samhällsfrågor. Eleven visar ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål. Eleven har lässtrategier för att förstå och tolka texter och behärskar olika sätt att orientera sig i texter och talat språk från Internet och andra digitala medier. Eleven skiljer mellan den fysiska och virtuella verkligheten, kan reflektera kring dem båda och förstår också sambandet mellan dem. 9

10 Rekommendationer och ansvarsfördelning Följande avsnitt innehåller rekommendationer för användning av IKT och beskrivningar av olika ansvarsområden. Digital utrustning i Vellinge skolor Följande utrustning rekommenderas att finnas i lärmiljöer i Vellinge kommun: - Datorer med kringutrustning (bärbara rekommenderas för bättre flexibilitet) - Projektorer/Interaktiva skrivtavlor/läsplattor - Mobiltelefoner/GPS (ofta integrerad i en så kallad Smartphone) / Handhållna enheter - Kamerautrustning för digital fotografering/filmning - Ljud och AV-utrustning 10

11 Användning av lärplattform och e-post Rekommendation för lägsta nivå i användandet av Vellinge kommuns lärplattform: Skolledare ska använda lärplattformen som informationskanal gentemot elever och vårdnadshavare samt till personal i de fall det enkom rör den dagliga pedagogiska verksamheten (i annat fall skall arbetsnätet användas). Alla medarbetare ska logga in i lärplattformen för att ta del av den information som publicerats av kollegor, elever, skolledare och Utbildnings-/IT-avdelningen. All pedagogisk personal ska använda lärplattformen i sitt pedagogiska arbete med eleverna anpassat efter elevernas ålder och behov. Alla medarbetare ska ha tillgång till och kunna använda e-postsystemen (Outlook respektive e-posten i lärplattformen). Rekommendationer för lokal IKT-handlingsplan Utgå från Handlingsplan för IKT-kompetens i grundskolan och med fördel från nedanstående frågeställningar: Vilka visioner har vår skola? Vilka pedagogiska mål har vi med IKT? Var står vi nu och vart vill vi nå? Hur ska vi skapa förutsättningar för eleverna att uppnå digital kompetens? Vilka pedagogiska och tekniska resurser har vi att tillgå? Vilka etappmål är aktuella? Vilka investeringar behöver göras? Vilken kompetensutveckling behöver vi? Vilka ansvarsområden har vi för utvecklingsarbetet? Hur samverkar och samarbetar vi med varandra och med övriga verksamheter i IKT-frågor? 11

12 Personalresurser Personalresurser kan till exempel vara en lokal administratör av lärplattformen, en webbredaktör, IKT-samordnare, IKT-pedagog och olika IKT-projektansvariga. Tänkbara arbetsuppgifter beskrivs senare i denna plan. Rekommendationer för grundläggande IKT-kunskaper hos personalen Genomgången PIM-utbildning, nivå 3, är en grundnivå och majoriteten av Vellinge kommuns pedagoger ska ha avslutat utbildningen under Nivå 3 innebär att man kan arbeta med såväl ordbehandlings-, kalkylerings- och presentationsprogram som med enklare bild- och filmhantering. När IKT-kompetensen bland pedagogerna ökar, ökar tryggheten och nyfikenheten att prova ny teknik sprider sig. Dock är nivå 3 är inte tillräcklig för att nå de mål denna plan strävar mot. För att nå dessa mål måste ytterligare tid till fortbildning i IKT erbjudas och genomföras kontinuerligt. Tydliga planer för detta måste upprättas och beaktan till ovanstående skall tas vid nyanställningar. Ansvarsfördelning För att kunna arbeta framgångsrikt mot mål och vision behövs en väl fungerande organisation och en tydlig ansvarsfördelning. Samarbete, öppenhet och förståelse för varandras arbetsuppgifter och de olika verksamheternas behov är några av förutsättningarna för att arbetet ska fungera och gå framåt. Nedan beskrivs ansvarsfördelningen inom de olika grupper och avdelningar som arbetar med IKT i skolan: - Rektorsgruppen tillsammans med utbildningsansvariga är styrgrupp och beställare. Den består av skolchef, skolutvecklare samt rektorerna på de respektive rektorsområdena. Adjungerade är IT-chef samt IKT-pedagog. - IKT-samordnargruppen består av IKT-pedagog och representanter från varje rektorsområde. Dessutom ingår, med mellanrum, IT-chef, Utbildningsansvariga och representanter från IT-driften. 12

13 Gruppens uppdrag är att: - verka för IKT-pedagogisk utveckling i skolverksamheten - ansvara för utarbetande och uppföljning av IKT-planerna för Vellinges skolor - medverka till att formulera krav på lägsta nivåer för IKT-användandet i Vellinges skolor samt för användandet av Vellinge kommuns lärplattform. - utgöra en operativ ledningsgrupp för Vellinge skolors IKT-utveckling och verka beredande till IT-råd och Produktråd. Den på förvaltningsnivå placerade IKT-pedagogens utvecklingsansvar och uppdrag är att: - samordna och arbeta övergripande för att nå mål och visioner i IKT-planen för Vellinges skolor - vara systemägare för lärplattformen - stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet i lärplattformen - omvärldsbevaka när det gäller IKT i skolan samt söka knyta an till forskning därom - ge support i IKT-pedagogiska frågor - efter behov erbjuda workshops och fortbildning för personal, pedagoger och skolledare, antingen själva eller via externa utbildare - samordna olika nätverk för IKT-intresserade i skolverksamheten - representera skolans IKT-behov gentemot andra verksamheter - samordna inköp och beställningar av hård- respektive mjukvara Skolornas ansvar Skolorna i Vellinge kommun ska: - utarbeta en lokal konkret handlingsplan för arbetet med IKT-kompetens - tillse att det avsätts tid och möjligheter till IKT-pedagogisk kompetensutveckling och pedagogiska diskussioner kring användandet av IKT - tillse att personalen har tillgång till minst en lokal lärplattformsadministratör, minst en IKT-samordnare och minst en webbredaktör. 13

14 Exempel på arbetsuppgifter Lokala lärplattformsadministratörer har vissa administrativa rättigheter i lärplattformen och ansvarar, tillsammans med platschefsassistenterna, för att arbetet med lärplattformen fungerar och utvecklas i den egna verksamheten. IKT-samordnare i skolan ska samordna skolans IKT-arbete med kommunens samt verka som en inspiratör och stöttepelare på respektive skola. Webbredaktörer ansvarar för att skolans webbsida är uppdaterad och innehåller aktuell information. Skolornas webbplatser är verksamheternas ansikte utåt och en viktig kommunikationskanal med omvärlden. Detta gäller inte bara skolans medarbetare, elever och deras föräldrar utan även nya medarbetare, blivande elever och deras föräldrar. IKT-pedagoger i skolan (i de fall sådana finns) ansvarar för att utveckla IKTpedagogiken i den egna verksamheten och fungerar som hjälp och inspiratör för sina kollegor. IT-driften ansvarar för service, support och underhåll på elev- och personaldatorer anslutna till Vellinge kommuns domäner (Vellinge). Dock kan en dator i skolan vara fristående från domänen med tillgång till Internet och med en hög grad av självservice. Således inräknas inte leasade datorer/utrustning här. ITdriften ansvarar för supportverksamhet enbart för de datorer/tjänster eller den utrustning skolan/kommunen beställer av dem, t.ex. datorer och program som ligger i domänen. De ansvarar också för att uföra de beställningar och stödja de utvecklingsönskemål som kommer från skolan och användarna via kommunens IKT-pedagog och/eller IT-chef. Implementering och förankring av IKT-planen för Vellinge skolor Planeringen för att implementera IKT-planen och omvandla den till att bli en praktisk hjälp i det dagliga arbetet startar senast under hösten Skolorna ansvarar för att en tydlig plan för detta arbete finns. Förankringsarbete En viktig del i införandet är att sprida planen och att förankra den ute i verksamheterna. Varje anställd inom skolorna i Vellinge ska vara väl insatt i planen och förstå vad den innebär för det dagliga arbetet. 14

15 Ledningen på varje skola ansvarar för att: - IKT-planen får hög prioritet och att en lokal handlingsplan utformas och utvärderas. Tid för information, diskussion och reflektion ska avsättas på varje skola. - De lokala handlingsplanerna utarbetas på förskolorna och skolorna under 2012 (se rekommendationer på sidorna 7 och 11). IKT-pedagogen för Vellinges skolor kommer att fungera som ett stöd under hela perioden och även i utformandet av lokala handlingsplaner om behov av detta finns. Genomförande Stora förändringsarbeten är komplexa och handlar inte bara om kartläggning av befintlig kompetens och att generellt höja kunskapsnivån, utan också om att förändra en hel organisationskultur. Därför är det viktigt att enheterna får utrymme till både fortbildning, praktisk träning och tid till pedagogiska samtal och reflektion. Skolledningen är en mycket betydande och helt avgörande länk i detta arbete. - Pedagoger och skolledning arbetar med den lokala handlingsplanen och bekantar sig med ny teknik. Arbetet ska organiseras så att befintlig digital kompetens tas till vara och sprids på förskolan och skolan. - Pedagogerna börjar och/eller fortsätter införa digitala verktyg och metoder i undervisningen. - Pedagogerna ansvarar för sin kompetensutveckling dels genom att ta del av de kompetens-höjande insatser som erbjuds och dels genom att aktivt sätta sig in i och använda de adekvata digitala verktyg som finns tillgängliga. - Uppföljning och återkoppling sker kontinuerligt på förskolorna och skolorna. - Nätverk bestående av olika personalkategorier och med olika kompetens och intresse bildas som stöd i utvecklingsarbetet. - IKT-pedagogen för Vellinges skolor ansvarar för support och stöd i arbetet med lärplattformen, IKT-pedagogiska frågor och att skapa IKT-nätverk för fortbildning, kunskap om evidens och erfarenhetsutbyte. - Arbetet med att skapa ytterligare publiceringsmöjligheter till förskolorna och skolorna påbörjas. 15

16 Utvärdering En övergripande utvärdering ska, eventuellt med stöd av en extern utvärderare, ske med start senast hösten Utvärderingarna ska sammanställas utifrån strategins mål och fungera som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Delutvärderingar kommer också göras vid behov under införandets gång. Enkätundersökning kommer att gå ut till samtliga pedagoger och skolledare med syftet att kartlägga: - tillgången till teknisk utrustning och relevanta programvaror - arbetet med digital kompetens utifrån de rekommenderade stegen (se IKT-planen s. 11) - personalens kompetensnivå Enkätundersökning kommer att gå ut till ett urval av representativa elevgrupper med syftet att kartlägga: - tillgången till teknisk utrustning och relevanta programvaror - hur mångsidigt digitala verktyg används av elever IKT-pedagogen för Vellinges skolor utformar och sammanställer, eventuellt tillsammans med den externa utvärderaren, enkäterna i förhållande till IKTplanens mål. IKT-pedagogen för Vellinges skolor följer också ett urval av representativa gruppers utvecklingsarbete. 16

17 Bilagor 1. Handlingsplan för IKT-kompetens i grundskolan 2. Införandeplan elevdatorer i pedagogisk verksamhet 17

18 Bilaga (4) Handlingsplan för grundläggande IKT-kunskaper i grundskolan Vellinge kommun eftersträvar att samtliga elever som lämnar grundskolan, besitter en digital kompetens. Denna kompetens grundar sig på såväl internationella referensramar som nationella styrdokument för att ge eleven goda förutsättningar och beredskaper att vara en konkurrenskraftig medborgare nu och i framtiden. Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet 1 Dessutom ska: Skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 2 Det innebär att: Personalen i grundskolan använder IKT och media på ett genomtänkt sätt och strävar efter att varje elev ska besitta digital kompetens då han/hon lämnar grundskolan. 1 Europeiska unionens referensramar om de 8 Nyckelkompetenserna 2 Lgr11 18

19 Därför ska skolorna i Vellinge kommun, under elevens skolår här sträva efter att han/hon: - får kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar och om den roll tekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och i skolan. - får kännedom om informationssökning, källkritik och Internetsäkerhet för barn och unga - får veta mer om t ex upphovsrätt och personuppgiftslagen i skolan. - i större utsträckning får använda digitala verktyg för sitt skapande och berättande. - utvecklas mot att bli individer med en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information hämtad från, och vid användning av, interaktiva medier. Godtagbara färdigheter i slutet av skolår 3 - Eleven känner till av vilka delar en dator är uppbyggd och hur den grundläggande fungerar. Eleven känner också till annan kommunikationsteknik, som t ex mobiltelefoner, läs-/skrivplattor, spelkonsoller m.m. - I sitt arbete skriver eleven på datorn (med ordbehandlingsprogram redigerar texten och känner till fingersättningen på tangentbordet) samt lagrar och information på densamma. - Eleven arbetar också med andra program på datorn (t.ex. lek- och lärprogram, enklare ritprogram, och lärspel) och ser på foton/film digitalt med hjälp av datorn/annan kommunikationsteknik. - Eleven producerar och redovisar ett enklare arbete med hjälp av datorn. - Eleven kan med stöd söka fram, samla in, sålla, värdera och bearbeta information med hjälp av Internetbaserade tjänster (söktjänster, uppslagsverk, wikis) och använder informationen i skolarbetet. - Eleven ges insikt i ett kritiskt och reflekterande arbetssätt och använder de interaktiva medierna på ett ansvarsfullt sätt. - För sitt arbete använder eleven, för att samarbeta med andra, kommunikation för att få förståelse för aktuella samhällsfrågor. - Eleven har grundläggande lässtrategier för att förstå och tolka texter från digitala medier. - Eleven skiljer mellan den fysiska och virtuella verkligheten. 19

20 Godtagbara färdigheter i slutet av skolår 6 - Eleven känner till av vilka delar en dator är uppbyggd och hur den grundläggande fungerar och manövreras. Eleven känner också till, och till viss del använder, annan kommunikationsteknik, som t ex mobiltelefoner, läs-/skrivplattor, spelkonsoller m.m. - I sitt arbete skriver eleven på datorn (med ordbehandlingsprogram redigerar och disponerar texten och känner till rätt fingersättning på tangentbordet) samt lagrar och hanterar information på densamma. - Eleven arbetar också med andra program på datorn (t.ex. bildredigering, kalkylprogram, uppslagsverk, databaser) och fotograferar digitalt eller filmar och bearbetar därefter materialet med hjälp av datorn/annan kommunikationsteknik. - Eleven producerar och redovisar ett arbete med hjälp av datorn. - Eleven har förmågan att söka fram, samla in, sålla, värdera och bearbeta information med hjälp av Internetbaserade tjänster (söktjänster, uppslagsverk, wikis) och använder informationen på ett kritiskt och systematiskt sätt. - Eleven har också ett kritiskt och reflekterande arbetssätt, förstår hur man jämför och granskar källor och använder de interaktiva medierna på ett ansvarsfullt sätt. - För sitt arbete använder eleven, för att samarbeta med andra, forum för diskussion och kommunikation samt annan kommunikationsteknik för att få förståelse för aktuella samhällsfrågor. - Eleven har vissa lässtrategier för att förstå och tolka texter från digitala medier. - Eleven skiljer mellan den fysiska och virtuella verkligheten, men förstår också sambandet mellan dem. Godtagbara färdigheter i slutet av skolår 9 - Eleven känner till av vilka delar en dator är uppbyggd, delarnas funktion och hur datorn grundläggande fungerar och manövreras. Eleven använder också annan kommunikationsteknik, som t ex mobiltelefoner, läs- /skrivplattor, spelkonsoller m.m. - I sitt arbete skriver eleven på datorn (på svenska och ibland på engelska, med ordbehandlingsprogram redigerar och disponerar texten, har förmågan att använda olika former för språkbehandling i de digitala medierna och strävar efter rätt fingersättning på tangentbordet) samt lagrar, hanterar och sållar bland informationen på densamma. - Eleven arbetar också regelbundet med andra program på datorn (t.ex. bildredigering, kalkylprogram, uppslagsverk, databaser) och fotograferar 20

21 digitalt eller filmar och kan bearbeta och publicera materialet med hjälp av datorn/annan kommunikationsteknik. - Eleven producerar och redovisar regelbundet arbeten med hjälp av datorn. - Eleven har förmågan att söka fram, samla in, sålla, värdera och bearbeta information (ibland mer komplex sådan) med hjälp av Internetbaserade tjänster (söktjänster, uppslagsverk, wikis) och använder informationen på ett kritiskt och systematiskt sätt (citerar och gör källhänvisningar) och kan bedöma dess relevans. - Eleven har också ett kritiskt och reflekterande arbetssätt, förstår hur man jämför och granskar källor och använder de interaktiva medierna på ett ansvarsfullt sätt. - Eleven förstår hur information kan påverka individers och gruppers tänkande och/eller konsumtionsmönster. - Eleven förstår också hur den digitala tekniken kan stödja kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. - För sitt arbete använder eleven, för att samarbeta med andra, forum för diskussion och kommunikation samt annan kommunikationsteknik för att få förståelse för och ta ställning till aktuella samhällsfrågor. - Eleven visar ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål. - Eleven har lässtrategier för att förstå och tolka texter och behärskar olika sätt att orientera sig i texter och talat språk från Internet och andra digitala medier. - Eleven skiljer mellan den fysiska och virtuella verkligheten, kan reflektera kring dem båda och förstår också sambandet mellan dem. Centralt innehåll för grundskolor i Vellinge Kommun Undervisningen rörande IKT-kunskaper ska behandla följande centrala innehåll I årskurserna 1 3 I årskurserna 4 6 I årskurserna 7 9 Centralt innehåll revideras senast

22 Bilaga 2 Plan för införande av personal- och elevdatorer/läsplattor i pedagogisk verksamhet I IKT-planen för Vellinge skolor finns det övergripande målet att: Samtlig personal och elever i skolan använder IKT och media på ett genomtänkt och evidensbaserat sätt, som en naturlig del dagligen, i den pedagogiska verksamheten. För att uppnå detta mål måste en stor satsning på kompetensutveckling av lärare ske och fler datorer och läsplattor finnas tillgängliga för barn/elever på våra förskolor och skolor. Kompetensutveckling En riktad fortbildning kommer att göras mot de aktuella skolledarna, där fokus ska ligga på den omdanade pedagogiken och det nya arbetssättet. Det är viktigt att skolledningen visar vägen och leder utvecklingen på respektive enhet. Utbildningen för aktuella skolledare börjar senast vid höstterminsstarten För varje aktuell enhet kommer kollegahandledare att utbildas med början hösten De ska verka som stöd för kollegiet på skolan. Viktigt är att deras roll tydliggörs och får ett utrymme i den pedagogiska planeringen. Vidare är målet att varje aktuell skola har ett ITteam en grupp elever som stödjer skolkamrater, men också lärare, i hur tekniken fungerar. Utan att för den sakens skull ersätta support och service (som också kommer att säkras upp genom avtal) Lärarna på respektive skola kommer att utbildas genom workshops och inspirationsföreläsningar, samt genom nätverkande med andra 1:1-skolor i regionen. Dessutom pågår PIM-utbildningen parallellt med införandeprojektet. Hela utbildningssatsningen sträcker sig över minst 2 år och omfattar 8-9 dagar (beroende på vilken utbildningsleverantör som väljs att stödja införandeprojektet). Beslut i denna fråga tas i maj Befintliga datorer och läsplattor Vid utgången av 2012 kommer sammanlagt cirka 2500 datorer/läsplattor att finnas vid de kommunala förskolorna, grundskolorna och vid Sundsgymnasiet. Av dessa är cirka 800 elevdatorer/läsplattor vid Sundsgymnasiet och 680 datorer/läsplattor för personal inom samtliga skolformer. Övriga datorer/läsplattor är till största delen fördelade inom grundskolan samt ett fåtal på förskolorna. 22

23 Infrastruktur En översyn och komplettering av skolenheternas infrastruktur, med bl a sändare för trådlös kommunikation vid de olika skolenheterna, behöver göras. Ansvar för dessa åtgärder har kommunens IT-chef. Mål datortäthet Årskurs Datortäthet/läsplattor Mål skall vara uppnått senast Sundsgymnasiet 1:1 målet uppnått 7-9 1: hösten 4-6 1: :2 uppnått (kan variera mellan skolor) PEDAGOGISK VERKSAMHET Införandeplan datorer/läsplattor Befintligt Utökning Befintligt Utökning Befintligt Utökning Befintligt Utökning TOTALT Grundskola F - åk Grundskola åk Grundskola åk Sundsgymnasiet Personal Tot antal Kostnad mnkr 7,1 3,0 10,0 3,1 13,1 0,7 13,8 1,9 15, och 2014 utökas datorbeståndet bland förskollärare och fritidspedagoger utökas datorbeståndet i åk 7-9 och på höstterminen skall alla elever i åk 7-9 ha tillgång till egen dator (en till en) påbörjas utbyggnaden av en till en i åk 4-6 och är fullt utbyggt

24 24

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen

IT - STRATEGI. Hagfors skolområde Antagen av Ledningsgruppen IT - STRATEGI Hagfors skolområde 2017-2020 Antagen av Ledningsgruppen 2017-06-02 Innehållsförteckning IT-strategi i det Digitala samhället... 2 1 Inledning... 2 1.1 Tolkning begrepp... 2 2 Syfte och mål...

Läs mer

IKT-strategi för Lunds skolor Från förskola till vuxenutbildning

IKT-strategi för Lunds skolor Från förskola till vuxenutbildning IKT-strategi för Lunds skolor Från förskola till vuxenutbildning Innehåll Inledning...3 Vision och mål...4 Vision Övergripande mål... Bakgrund...5 Pedagogik...5 Mål Medel Teknik...7 Mål Medel Digital kompetens...7

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna

IKT - handlingsplan för skolområde Tuna Barn- och skolförvaltningen Lunds stad Tuna skolområde IKT - handlingsplan för skolområde Tuna I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. Skolplanen

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013 IKT-plan för lärande Förskola, grundskola och grundsärskola Härryda kommun 2011-2013 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Digital teknik och infrastruktur... 5 Lärande... 6 Kommunikation

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 1 Antagen av prefekt och institutionsstyrelse 2012-03-26. Författad av Viktor Aldrin. Grafisk form:

Läs mer

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor Knivsta kommun E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor - en sammanfattning VISION Vi har valt att sätta en vision, en målbild för Knivstas förskolor och skolor: En skola som utbildar de kommande

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S IT/IKT IT informationsteknik IKT informations och kommunikationsteknik IKT pedagogik kommunikationen och

Läs mer

IKT-strategi

IKT-strategi 2010-03-31 IKT-strategi 2010-2013 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IT i sin vardag IKT-strategi 2010-2013 I arbetet mot vår vision

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

IT-STRATEGIPLAN. för förskola och skola. Fastställd av bildningsnämnden 2011-08-30 74

IT-STRATEGIPLAN. för förskola och skola. Fastställd av bildningsnämnden 2011-08-30 74 IT-STRATEGIPLAN för förskola och skola Fastställd av bildningsnämnden 2011-08-30 74 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Nuläge... 2 Mål och riktlinjer... 3 Rekommendationer... 8 1 Inledning

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

IKT-plan för Bildningsnämndens verksamhetsområde

IKT-plan för Bildningsnämndens verksamhetsområde IKT-plan för Bildningsnämndens verksamhetsområde 1 1. Bakgrund 3 2. Vision och mål 4 Vision 4 Övergripande mål 4 Delmål 2012-2015 4 Hela förvaltningen 4 Bibliotek 5 Kulturverksamhet, museer och kulturskola

Läs mer

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan

IKT-handlingsplan för Vallhovskolan IKT-handlingsplan för Vallhovskolan Inledning HT-13 gick Vallhovskolan in i kommunens 1-1 satsning och våra elever från åk.1 fick en egen dator. Satsningen på 1-1 är en del av kommunens strategi för ökad

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor.

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor. Integrerad IKT en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor www.sollentuna.se IKT betyder informations- och kommunikationsteknik. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens

Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens 1 EU:s åtta nyckelkompetenser 2 I slutet av 2006 presenterade EU 8 nyckelkompetenser som man ansåg att alla medborgare inom EU behövde för den personliga

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av IKT i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017. Motala kommun

IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017. Motala kommun IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017 Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 14/BN 0303 Datum: 2014-12-10 Paragraf: 167 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj IKT PLAN Information kommunikation teknik Barn och Familj 2012 Inriktning IKT ska vara en naturlig del i förskolan och skolans pedagogiska utveckling. Modern IKT-utrustning ska vara verktyg för att nå

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Underlag för utformning av lokal digital plan

Underlag för utformning av lokal digital plan Underlag för utformning av lokal digital plan Börja med att scanna QR-koden eller klicka på länken: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xoctf2rl9oe Inledning I avsikt att tydliggöra och synliggöra

Läs mer

Strategi för IT i förskola och skola i Vingåkers kommun

Strategi för IT i förskola och skola i Vingåkers kommun Strategi för IT i förskola och skola i Vingåkers kommun Barns och elevers IT kompetens är viktig både för att stödja det egna lärandet, och som en förberedelse för framtida yrkesstudier och yrkesliv. Nationella

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR DIGITAL KOMPETENS

PLAN MED RIKTLINJER FÖR DIGITAL KOMPETENS 2015-09-01 1 (12) PLAN MED RIKTLINJER FÖR DIGITAL KOMPETENS FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER INOM UTBILDNINGSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE HELA BARNET HELA VÄGEN VISION Att rusta våra barn, elever och personal för en

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Dokumentägare: Stab Fastställd 2015-07-01 Reviderad: 2015-07-01 Vi öppnar dörrar för den digitala framtiden Bildningsförvaltningens plan för IKT 2015-2018 Gäller

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

Plan över IKT som ett pedagogiskt verktyg för Östregårdskolan

Plan över IKT som ett pedagogiskt verktyg för Östregårdskolan 2014-04-22 Plan över IKT som ett pedagogiskt verktyg för Östregårdskolan Inledning Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Läs mer

Motiv till en 1:1 satsning gällande digitala enheter för åk 4-9 samt förtätning av digitala verktyg från förskolan till årskurs 3

Motiv till en 1:1 satsning gällande digitala enheter för åk 4-9 samt förtätning av digitala verktyg från förskolan till årskurs 3 1 Motiv till en 1:1 satsning gällande digitala enheter för åk 4-9 samt förtätning av digitala verktyg från förskolan till årskurs 3 Den digitala kompetensen är idag en nyckelkompetens för att uppnå goda

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Utvecklingsplan för IT inom BUN

Utvecklingsplan för IT inom BUN Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006 2009 Godkänd i BUN 060615, 104 Inledning Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att man följer med i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Innehåll IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Om IT-planen... 2 Inledning... 2 Syfte... 2 Vision... 2 2. Verksamhet och arbetsformer... 2 Pedagogik... 2... 2 Elevernas IT-kompetens

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Lokal IT-strategi. för skola och förskola. Kultur- och utbildningsförvaltningen. Antagen av KUN Reviderad

Lokal IT-strategi. för skola och förskola. Kultur- och utbildningsförvaltningen. Antagen av KUN Reviderad Lokal IT-strategi för skola och förskola Kultur- och utbildningsförvaltningen Antagen av KUN 2016 10 26 Reviderad 2016 12 09 Innehållsförteckning Inledning och syfte... 3 Implementering och innehåll...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 IKT-Strategi En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 Barn- och utbildningskontoret Norrtälje kommun Framtidskompetenser Synligt lärande Kollegialt

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

IT-plan. Lärande- och kulturförvaltningen. Jag kan, jag vill, jag vågar.

IT-plan. Lärande- och kulturförvaltningen. Jag kan, jag vill, jag vågar. Lärande- och kulturförvaltningen IT-plan Jag kan, jag vill, jag vågar. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Inledning Lärande-

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Trippel Helix Lund

Trippel Helix Lund Trippel Helix Lund 2016-02-09 Skolverket - projektgrupp Grundskolan (motsvarande) - Olof Andersson - Eva Blomdahl - Helena Karis - Christian Magnusson Gymnasieskolan (motsvarande) - Hans Almgren - Ylva

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

Bosgårdens pedagogiska enhet. Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012

Bosgårdens pedagogiska enhet. Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Information- Strategier för ökat lärande med stöd

Läs mer

Trippel Helix Göteborg

Trippel Helix Göteborg Skolverket - projektgrupp Trippel Helix Göteborg 2016-02-05 Grundskolan (motsvarande) - Olof Andersson - Eva Blomdahl - Helena Karis - Christian Magnusson Gymnasieskolan (motsvarande) - Hans Almgren -

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2015/

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2015/ IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2015/2016. 2015-06-17 1 INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 2 Digital kompetens i fokus 3 Anpassningar och

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Plan med riktlinjer för digital kompetens, Höganäs kommun) Reviderad

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Plan med riktlinjer för digital kompetens, Höganäs kommun) Reviderad IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

qfjj( C'" Barn- och utbildningsnämndens beslut Bou 56 Dnr 00210/2 013 609

qfjj( C' Barn- och utbildningsnämndens beslut Bou 56 Dnr 00210/2 013 609 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-02 71 Bou 56 Dnr 00210/2 013 609 IKT- plan (Informations- och kommunikationsteknologi) får bam- och

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8)

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8) Handlingsplan för digitalisering i för- och gru und- skola i Skellefteå grundskolenämnden Fastställd/Upprättad/ /Reviderad Nämndsbeslut 2016-12-14, 267 Dokumentansvarig IT-strateg, skol- och kulturkontoret

Läs mer

IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017

IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017 Skönsmons skola Östra radiogatan 6 854 61 Sundsvall skonsmonsskola.se IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017 The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, nd) IT-handlingsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (8) 2011-11-07 HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 Barn kommer tidigt i kontakt med IT och det är

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Plan för matematikutvecklingen

Plan för matematikutvecklingen Plan för matematikutvecklingen i förskola, förskoleklass och skola i Ale kommun Det faktiska matematiska syns i alltsammans. Anne-Marie Körling 2010-10-20 1 Innehåll Allmän del Inledning Vad är det att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Den digitala våren 2 februari: Nationellt

Läs mer

Strategi för bättre lärande i matematik

Strategi för bättre lärande i matematik Strategi för bättre lärande i matematik Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE I MATEMATIK 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och Pysslingens

Läs mer

Villanskolan En dator per elev 2012-05-25

Villanskolan En dator per elev 2012-05-25 Villanskolan En dator per elev 2012-05-25 0 av 9 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Sammanfattning... 2 3. Bakgrund... 2 Hämtat från Projektplanen En dator per elev i Ängelholm... 2 3.1 Bakgrund -Ängelholms

Läs mer

Läromedlen på Stockholms skolor

Läromedlen på Stockholms skolor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-07-21 Handläggare Ann-Katrin Averstedt Telefon: 08-508 33 629 Till Utbildningsnämnden 2014-08-21 Läromedlen på Stockholms

Läs mer

Skola och lärande i en digital värld

Skola och lärande i en digital värld Skola och lärande i en digital värld Nationellt Nationella strategier för skolväsendets digitalisering: - tillgång till digitala enheter och lärresurser - It-strategisk kompetens och digital kompetens

Läs mer

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan Strategi för lärplattan i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av lärplattan i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar:

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg

Handlingsplan för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg Handläggare: Jörel Bergström Rektor Adolfsbergsskolan F-6 019-213813 Handlingsplan för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg Adolfsbergsskolan F-6 2015-16 Adolfsbergsskolan F-6, Örebro kommun Box

Läs mer