Utbildningar hösten Värdeskapande lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar hösten 2013. Värdeskapande lärande"

Transkript

1 Utbildningar hösten 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar hösten 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor

2 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc..

3 Innehållsförteckning Sid 1. Förbättra er verksamhet med professionell 2 utveckling 2. Välkommen till Academys utbildningskatalog 3 3. Framtidens ledare utvecklingsprogram 4 4. Ledning/Styrning och ledarskap 5 5. Personal Förtroendevalda inklusive revision Ekonomi- och verksamhetsstyrning Juridik/Administration IT som hjälpmedel Vård och omsorg/hälso- och sjukvård Utbildning och lärande Kommunala företag Svenska kyrkan/ideell sektor Våra utbildare Utbildningsadministration och anmälan 36 Kommunal Sektors utbildningar hösten

4 1. Förbättra er verksamhet med professionell utveckling Vill du veta mer? På kan du läsa mer om innehåll och vilka specifika utbildningar som erbjuds. Du anmäler dig enkelt via webbplatsen. Skräddarsy utbildningspaket För att maximera nyttan erbjuder vi skräddarsydda utbildningar anpassade efter just era kompetensbehov. Kontakta oss gärna. Mats Wadell Försäljningsansvarig, Academy Tel Era behov styr vårt utbud Kursutbudet inom Academy återspeglar de behov som vi vet finns bland kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och ideella föreningar. Vi vill kunna hjälpa dig inom alla de områden som vi behärskar bäst. Vårt löfte värdeskapande lärande Academy står för värdeskapande lärande. Detta innebär att investeringen i tid och pengar för dig som deltagare ska ge värde i form av nytta för din verksamhet. Som deltagare på en Academykurs kan du förvänta dig hög kvalitet. Utbildningsledarna är utvalda utifrån kunskap, erfarenhet och pedagogisk förmåga. Kontakta oss så berättar vi mer! Mats Wadell, , 2 Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

5 2. Välkommen till Academys utbildningskatalog för Kommunal Sektor, hösten 2013 Är du osäker på vilken utbildning som är mest lämplig? Kontakta gärna vår nationella utbildningsdriver. Jessica Carragher Wallner, , PO Gunnarsson Verksamhetsansvarig för rådgivning och utbildning Tel Hur möter vi framtiden? I en värld som förändras snabbt behöver vi ständig utveckling. Inom offentlig verksamhet krävs att vi kan våra regelverk, vi kan hantera eventuella risker, vi är effektiva, vi har kompetenta medarbetare m.m. Vi har i denna katalog försökt att möta dessa behov. Välj utbildningar utifrån katalogen eller vår hemsida. Du kan också kontakta mig eller någon av våra utbildare för att diskutera behoven i just din organisation. Mer information och fler utbildningar finns på vår webbplats: Kompetensutveckling är en investering för framtiden Kommunal Sektors utbildningar hösten

6 3. Framtidens ledare PwC toppledarprogrammet och kommundirektörsprogrammet Toppledarprogrammet startar för elfte omgången den september 2013 Målgrupp Förvaltningschefer, ekonomichefer, personalchefer, kanslichefer, IT-chefer, chefsjurister etc. Programmet omfattar 12 dagar. Det är 6 träffar med 2 dagar vid varje tilfälle. Datum september oktober december januari mars april 2014 Programansvarig PO Gunnarsson är ansvarig för programmet. Du når honom på Programsekreterare Ankie Wilhelmsson, Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor till oss. Kommundirektörsprogrammet startar den 2-3 oktober 2013 Nu har över 100 av Sveriges kommundirektörer gått vårt nationella ledarutvecklingsprogram Framtidens ledare. Vi fortsätter nu med den nionde omgången av programmet för kommundirektörer. Målgrupp Kommundirektörer. Programmet omfattar 10 dagar. Det är 5 träffar med 2 dagar vid varje tillfälle. Datum Programmet startar den 6-7 november 2013 Programansvarig PO Gunnarsson är ansvarig för programmet. Du når honom på Gå in och läs mer om utvecklingsprogrammen. Framtidens ledarskap för framtidens kommuner och regioner Målgrupp Utvecklingsprogram för kommunstyrelsens ledamöter, ordförande i nämnder och styrelser, kommundirektörer, stf kommundirektörer, stabschefer, förvaltningschefer samt VD i kommunala bolag m fl. Målsättning Vårt övergripande mål för ledarutvecklingsprogrammet är att ge deltagarna ny energi och inspiration, vidareutveckla ledarskapet samt stärka det gemensamma och strategiska ledarskapet. Ledarutvecklingsprogram en process I våra ledarutvecklingsprogram på hemmaplan med ledande politiker och tjänstemän som målgrupp kombineras ledarutveckling och strategiskt arbete för att vidareutveckla kommunen så att den kan bli en framtidens kommun i alla avseenden. Programmen ser vi som en process som ofta behöver korrigeras och utvecklas under resan beroende på uppdragsgivarens behov och önskemål. Vi försöker alltid vara mycket lyhörda för vad respektive kommun region vill fokusera extra på och vilka fördjupningar man önskar göra. Naturligtvis har vi möjlighet att komplettera vår egen bemanning med externa föreläsare. Vi varvar teoriavsnitt och deltagarnas vardag med övningar och diskussioner. Vill du veta mer om programmen Kontakta: Vårt förslag till ledarutvecklingsprogram fyra heldagar, Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

7 4. Ledning/Styrning och ledarskap Vad är god styrning av kommunal verksamhet? Frågor kring ledning och styrning är ständigt aktuella inom kommuner, regioner och landsting. När PwC arbetar med ledning och styrning gör vi gärna en tydlig skillnad på dessa. Med styrning avser vi de system, beslut, policys och rutiner som är själva infrastrukturen i styr- och ledningssystemet. Här kan det till exempel gälla kommunens övergripande mål, resursfördelning, uppföljning och utvärdering. Inom området ledning fokuserar vi på de informella processerna och hur hårdvaran i form av mål, budget och resultat hanteras och förverkligas i dialog och process inom organisationen. Ifråga om ledningsperspektivet är förstås själva ledarskapet och organisationskulturen avgörande. Ledning/Styrning och ledarskap Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 1 Bättre EU-projekt stå väl rustade inför programperioden ! EU:s strukturfonder är en viktig källa till finansiering för förbättring av verksamheter och till lokal och regional utveckling. Inte sällan startas dock projekt av fel anledning, med bristande förankring och leder till begränsad nytta. Det är dags att tänka strategiskt och dra lärdomar inför kommande programperiod som börjar Tobias Bjöörn, , Henrik Fagerlind, , 2 Se möjligheterna inom kommunallagens gränser! Hur kan vi röra oss inom kommunallagens gränser men ändå anpassa den kommunala verksamheten till de krav och möjligheter som finns år 2013? Lisa Åberg, , Christina Widerstrand, , 3 Chefsprogram för operativa ledare personal, verksamhet och ekonomi Att vara ledare/chef innebär ett ansvar för ekonomi, verksamhet och personal. Som operativ ledare är du expert på ditt verksamhetsområde. Här får du verktyg för att hantera ekonomi- och personalfrågorna. Carl-Gustaf Folkeson, , Kristina Hermansson, , 4 Statsbidrag inom flyktingmottagandet söker din kommun det man har rätt till? Kommuner som tar emot flyktingar har rätt till ersättning från staten. De flesta bidrag kräver en ansökan. Detta berör hela kommunen, inte bara flyktingverksamheten, t.ex. IFO, äldre- och funktionshinderomsorg, skola och överförmyndare. För att kommunen ska få ersättning krävs både kunskap och välfungerande rutiner. Annars finns en risk att ansökningar uteblir. Ta del av aktuella målgrupper, ersättningsförordningar och praktiska tips. Jukka Törrö, , Fredrik Ottosson, , Malmö Malmö Luleå Kommunal Sektors utbildningar hösten

8 Ledning/Styrning och ledarskap Ledning/Styrning och ledarskap Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 5 Intern kontroll och riskbedömning utvecklingsdag Intern kontroll är en viktig del av verksamhetsutvecklingen och inte bara något som syftar till att säkerställa de ekonomiska rutinerna. Därför är det viktigt att ansvariga personer på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sprider det goda budskapet om intern kontroll. Carl-Gustaf Folkeson, , Elisabeth Björk, , 6 Mänskliga rättigheter i kommunen hur, vad och varför? Sverige har åtagit sig att de mänskliga rättigheterna ska efterlevas och genomföras. I Sverige innebär vår förvaltningsstruktur att ansvaret för förverkligandet av många av de mänskliga rättigheterna faller på kommuner. Vilka är de mänskliga rättigheterna som berör en kommun? Vad innebär det att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv? Vad görs redan i kommunen? Hur kan kommunen arbeta systematiskt med de mänskliga rättigheterna som en del av det redan pågående arbetet? Gabriella Fredriksson, , 7 Barnkonventionen kommunens ansvar, men hur? Kommuner ansvarar för många frågor som rör barn och ungdomar i Sverige. Barnperspektivet är inte enbart relevant inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i andra kommunala verksamheter. Därför är det viktigt att beslut och verksamheter inom kommunen utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). För att barns rättigheter ska bli verklighet krävs att alla som arbetar inom kommunens verksamhet har kunskap och kan omsätta barnkonventionen i praktiken. Halvdagsseminarie kl 08:30-12:00 Linda Gustavsson, , Gabriella Fredriksson, , Göteborg Malmö Lund Lund Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

9 Ledning/Styrning och ledarskap Ledning/Styrning och ledarskap Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 8 Analysera mera! De senaste 5-10 åren har Sveriges kommuner fokuserat på att formulera och konkretisera mål för verksamheten. Nu är det dags att ta nästa steg och utveckla uppföljning och analys av verksamhetens resultat! Vilka krav ställs idag på den analys som ligger till grund för verksamhetens bedömning av måluppfyllelsen? Vad behöver utvecklas? På vilket sätt kan vi ekonomer, controllers och kvalitetsansvariga bidra i verksamhetens analysarbete? Susanna Collijn, , 9 Medborgardialog ett verktyg för framtiden Demokrati är inte självklar och kommer inte gratis, i samhället ser vi bl.a. ett vikande förtroende för politiker, stora skillnader i valdeltagande utifrån socioekonomisk bakgrund och ett ökat gap mellan förtroendevalda och medborgare. Samtidigt är medborgarna med sina åsikter och kunskap en enorm tillgång och det finns ett stort engagemang för samhällsfrågor och politik som inte kanaliseras på traditionellt vis. För att behålla sin trovärdighet och sin innovationskraft måste kommuner och landsting ta med medborgarna i styrningsprocessen medborgardialogen är ett verktyg i detta arbete. Gabriella Fredriksson, , Karin Öhlander, , 10 Systematisk kommunikation av omvärldsanalys Hur vill ledningen få resultaten ifrån omvärldsanalysen levererade och när passar det bäst tidsmässigt? På vilket sätt levereras den till chefer och medarbetare för att ansvariga för omvärldsanalysen ska leva upp till kravet på att analysen är ett användbart redskap i verksamheten? Vilka interna och externa kanaler lämpar sig bäst? Jessica Carragher Wallner , Kommunal Sektors utbildningar hösten

10 Därför PwC! Ledande experter på e-förvaltning Starkt engagemang Stor erfarenhet av offentlig sektor Tillgång till PwC:s nationella och internationella nätverk Erfarenhet och förnyelse Ledning/Styrning och ledarskap Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 11 Att styra mot målet en utbildning i konsten att skriva mätbara mål Att formulera mål är svårt men nödvändigt. Kraven på att i allt större utsträckning redovisa målresultat och måluppfyllelse ökar hela tiden. Därmed blir uppföljning och utvärdering av mål allt viktigare för att utveckla verksamheterna. Genom en tydlig styrmodell och en fungerande målstyrningskedja läggs grunden för en effektiv och transparent styrning som är till nytta för såväl medborgare, politiker som medarbetare. Johan Cöster, , Charlotte Karlsson, , 12 Kommunal ekonomi på en dag grundläggande ekonomi för enhets- och verksamhetschefer Ekonomi och verksamhet måste gå hand i hand om man ska vara framgångsrik i sitt uppdrag som resultatansvarig. Detta är en högaktuell kurs för dig som kan din verksamhet och vill ha mer inblick i den övergripande ekonomiska styrprocessen och vill lära dig mer om hur du kopplar ekonomi till din verksamhet. Inger Andersson, , 13 IT och verksamhet i balans en utbildning för kommuner För att få IT och verksamhet i balans krävs en horisontell kunskap om kommunens styrning och verksamhet. Det behövs en holistisk syn för att kunna leverera bredare resultat. Den operativa personalen inom IT behöver förstå strategier och styrning. Strateger och verksamhetsutvecklare behöver mer operativ kunskap om IT:s utmaningar och verksamhet. Det behövs en förmåga att kommunicera med och involvera flera yrkesgrupper och målgrupper, inte minst medborgarnas perspektiv. Anna Kelly, , 14 Pensionsåtagandet, hur ska kommuner och landsting agera? Media talar om landstingens och kommunernas kommande pensionbomb. Vad är denna bomb och hur desarmerar organisationer den? Vi erbjuder en heldagskurs som guidar organisationen på rätt väg. Detta är startskottet för er organisations pensionsåtagande. Esa Tirronen, , Åsa Sandgren, , 23 3 Utbildningen starar vid två tillfällen under hösten. För mer info gå in Utbildning i september: Startar den september 2013 och avslutas i juni 2014 Utbildning i november: Startar den november 2013, och avslutas i september 2014 Denna kurs ger bakgrund till fenomenet pensionsbomb och teorier hur landsting och kommuner kan undvika den. 8 Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

11 Ledning/Styrning och ledarskap Ledning/Styrning och ledarskap 15 Praktisk projektledning! Att förstå projektarbetsformens specifika förutsättningar, framgångsfaktorer och fallgropar är ett sätt att säkra projektets framgång. Ta del av kunskap och konkreta praktiska erfarenheter. Eva Lidmark, , 16 Ledande ledningsgrupp Hur bygger du upp en ledningsgrupp på tjänstemannanivå för din kommun eller din förvaltning? Hur utvecklar du gruppens dynamik? Vilken roll ska den ha och hur bör den vara sammansatt? Hur bör ledningsgruppen arbeta? PO Gunnarsson, , Magnus Hultgren, , 17 Utvecklingsprogram för ledartalanger Många ledare i Sveriges kommuner kommer att sluta av ålderskäl de närmaste åren. Samtidigt blir det allt svårare att rekrytera kompetenta chefer till kommuner och landsting. En viktig strategi för att säkerställa det framtida ledarskapet är att ta tillvara interna ledartalanger. Britt-Marie Schönfeldt, , 18 Ekonomer & HR-specialister samarbete med synergieffekter En organisation får störst nytta av sina ekonom- och HR-funktioner om dessa har ett utvecklat och effektivt samarbete. Ekonomer och HR-specialister fungerar ofta som internkonsulter till chefer med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Ett samordnat stöd till cheferna förbättrar väsentligt chefernas beslutsunderlag. Vi hjälper er att utveckla samarbetet för att uppnå bästa ändamålsenlighet. Kristina Hermansson, , Carl-Gustaf Folkeson, , 19 Leda mot e-förvaltning. Förändringsledning för offentlig sektors högsta chefer Hur utvecklar ni er e-förvaltning framgångsrikt och kostnadseffektivt? Hur styr du det dagliga arbetet liksom tar fram hållbara strategier för ett kostnadseffektivt införande? Vilken kompetens, organisation och teknik behöver ni ha och hur leder du mot den? Välkommen till en aktuell och inspirerande kurs tillsammans med chefskollegor i offentlig sektor! Jon Arwidson, , Anna Kelly, , Kommunal Sektors utbildningar hösten

12 Ledning/Styrning och ledarskap Ledning/Styrning och ledarskap 20 Från e-förvaltning till förvaltningsutveckling och medborgarnytta Hur ska din organisation få en enklare, mer öppen och effektivare förvaltning som skapar mervärde för medborgare och företag? Vilka är drivkrafterna för e-förvaltning? Den nya tekniken utmanar den förvaltningstradition som råder sedan länge och skapar nya förutsättningar och möjligheter för demokrati, delaktighet och tillväxt. Vad innebär sociala medier? Offentliga institutioners varumärken byggs numera av användarna/medborgarna på webben i stor utsträckning. Samtidigt ser vi hur bloggande politiker och tjänstemän ofta saknar kunskap och strategi för hur den sociala webben kan hanteras. Hur klarar ni att navigera i det nya kommunikationslandskapet? Anna Kelly, , Karin Öhlander, , 21 Värderingsstyrt ledarskap en framgångsfaktor för ett bättre resultat och högre effektivitet! Behöver du tänka nytt i mötet med nya krav från omvärlden? Vill du möjliggöra ett förbättrat kundvärde? Allt fler har insett värdet av ett värderingsstyrt ledarskap. Det finns många goda exempel på organisationer som framgångsrikt arbetar med sin värdegrund med valda värderingar, t ex IKEA, Google och Kungsbacka kommun. Alla organisationer styrs av värderingar. Frågan är om det är värderingar som organisationen vill stå för? Är det bemötande, resultat och ansvar som ska vara styrande eller är kreativitet och delaktighet rätt värderingar att fokusera på? Micaela Hedin, , Karin Öhlander, , Vill du ordna en utbildning i din kommun? Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina önskemål! Vi diskuterar gärna era möjligheter att leda och styra er verksamhet på ett effektivt sätt och hur ni med det goda ledarskapet kan möta framtidens krav. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Micaela Hedin, , 10 Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

13 5. Personal Personal Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 22 Den Goda arbetsplatsen hur skapar vi förutsättningar för denna? För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetarna. Den goda arbetsplatsen bidrar till att förstärka och utveckla organisationens varumärke. Carl-Gustaf Folkeson, , Adrian Göransson, , 23 Fungerande individuell lönesättning en framgångsfaktor för organisationen? Individuell lönesättning har tillämpats under flera år i offentlig verksamhet men det har i praktiken visat sig svårt att uppnå de lönepolitiska ambitionerna. Vad beror detta på? Hur kan vi komma vidare? Carl-Gustaf Folkeson, , 24 Introduktionsprogram för nyanställda Hur får man riktigt duktiga medarbetare? Vi hjälper er att introducera era nyaställda i den kommunala världen. Hans Gåsste, , Rolf Hammar, , Carin Hultgren, , 25 How to Catch the Carrot! om incitamentssystem i offentlig sektor Hur kan du få dina medarbetare att överträffa kundernas/ brukarnas förväntningar? Vad är det som gör att medarbetarna är beredda att ge det lilla extra? Går det att påverka medarbetarna med olika morötter? Carl-Gustaf Folkeson, , Jönköping Växjö Vill du ordna en utbildning i din kommun? Medarbetarna utgör den viktigaste resursen i en tjänsteproducerande organisation. En av utmaningarna idag och inför framtiden är att kunna rekrytera nya medarbetare. Samtidigt är det av stor vikt att säkerställa kompetensen inom organisationen. Ta del av vårt kursutbud för att lära dig hur du på bästa sätt tar hand om ditt humankapital. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Carl-Gustaf Folkeson, , Kommunal Sektors utbildningar hösten

14 6. Förtroendevalda inklusive revision Kommunal verksamhet styrs och leds av förtroendevalda. För att kunna genomföra detta omfattande uppdrag, krävs kontinuerlig utveckling och kunskapsinhämtning. Hur kan du som förtroendevald skapa mål och visioner som kommer din region till gagn? Vilken möjlighet har du som förtroendevald att styra och leda arbetet in i framtiden? Förtroendevalda inklusive revision Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 26 Rätt val vallokalsutbildning Under valdagen ställs det höga krav på att ordförande i vallokalen fattar rätt beslut, ofta under tidspress. Vi redogör för nyheterna inför val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 samt diskuterar tänkbara situationer som kräver rätta och snabba beslut. Fredrik Alm, , Inger Andersson, , 27 Intern kontroll för politiker I rollen som förtroendevald har du ett särskilt ansvar för intern kontroll men vad betyder begreppet egentligen? I denna utbildning kommer vi särskilt ta fasta på att förklara vad intern kontroll betyder och hur den interna kontrollen kan tillföra ett mervärde till organisationen som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Vi kommer även att ge förslag på vad du som förtroendevald bör vara observant på när det gäller intern kontroll och hur du kan bedöma om verksamheten har en god intern kontroll eller inte. Carl-Gustaf Folkeson, , Elisabeth Björk, , 28 Utveckla ordförandeskapet i fullmäktige, styrelsen och nämnden För att nämndens/styrelsens arbete och sammanträden ska fungera på ett effektivt och korrekt sätt är det viktigt att du som ordförande/vice ordförande känner till de grundläggande reglerna som gäller för ordförandeskapet. Hans Gåsste, , Lisa Åberg, , Christina Widerstrand, , 29 Anlägg ett barnperspektiv i revisionen! Barn och unga är medborgare i samhället men de saknar rösträtt och är inte valbara till politiska uppdrag. Därför är det extra viktigt att revisorerna granskar om besluten tar hänsyn till barns och ungas rättigheter. Utbildningen ger möjlighet att lära om barnkonventionen, hur den tillämpas i kommuner och landsting, samt hur revisionen konkret kan uppmärksamma barnperspektivet i sitt arbete. Christina Widerstrand, , Tobias Bjöörn, , Göteborg Jönköping Malmö Luleå Göteborg Malmö Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

15 Förtroendevalda inklusive revision Förtroendevalda inklusive revision Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 30 Kommunal revision Är du nyvald revisor eller behöver uppdatera dina kunskaper kring revisionsuppdraget? Denna utbildning ger dig grunderna för att kunna fullgöra ditt uppdrag. Carin Hultgren, , 31 Årsredovisningen ett verktyg för förtroendevalda Vad står det egentligen i en årsredovisning och varför står det som det gör? Här får du ökade möjligheter att konkret förstå och kritiskt läsa en kommunal/landstingskommunal årsredovisning. Kristina Hermansson, , Elisabeth Björk, , 32 Ekonomirapporter politikerns beslutsunderlag Budget och uppföljningar av kommunens, landstingets eller regionens ekonomi ska fungera som beslutsunderlag i den politiska styrningen. Men hur ska innehållet i dessa rapporter tolkas och analyseras? Kristina Hermansson, , Elisabeth Björk, , 33 Nya RevisionsAkademin Utbildningen är en bra grund att stå på avseende kommunal juridik, ekonomi och revisorns roll i kommunen. Målet med utbildningen är att stärka revisorsrollen genom kunskap om de kommunala systemen, så att man ännu bättre kan genomföra sitt uppdrag. Carin Hultgren, , 34 Etiska aspekter i kommunala uppdrag Förtroendevalda i vårt samhälle ansvarar för stora demokratiska värden. I den politiska makt som förtroendevalda utövar finns alltid etiska aspekter med att verka för samhällets bästa och det som är gott och rätt! Bo Thörn, , Göteborg Vill du ordna en utbildning i din kommun? En utbildning som är anpassad efter din kommuns behov och förutsättningar? Inom PwC hjälper vi kommuners och landstings förtroendevalda och revisorer att utveckla sin kunskap och roll. Vi har bred erfarenhet och kompetens av styrning och ledning inom kommunal verksamhet och håller oss uppdaterade kring alla nyheter inom området. Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog. Anders Haglund, , Kommunal Sektors utbildningar hösten

16 7. Ekonomi- och verksamhetsstyrning Processer för ekonomiadministration är centrala i alla organisationer, inte minst i kommuner och landsting. Gemensamt är att de ofta omfattar hela organisationen och därför kan vara komplexa. Våra utbildningar har olika inriktningar, från grundläggande kurser till fördjupningar inom specifika områden. Vi vill i våra utbildningar betona att det övergripande syftet med ekonomiadministration är att kunna ge beslutsfattare på olika nivåer, inte minst de förtroende valda, ett relevant och tillförlitligt besluts underlag så att dessa kan utöva sin styrning och kontroll. Ekonomi- och verksamhetsstyrning Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 35 Budget, uppföljning och prognos Trots att du inte är ekonom har du fått ansvar för flera miljoner. Hur ska du bäst kunna budgetera och följa upp din verksamhet och därtill kunna ge tillförlitliga prognoser? Inger Andersson, , Charlotte Karlsson , 36 Nyanställd ekonom Del 1 Att verka som ekonom inom en kommun, ett landsting, en region eller ett kommunförbund innebär ett arbete med specifika förutsättningar. Den här utbildningen syftar till att du, som nyanställd ekonom inom dessa områden, får kunskap och förståelse för faktorer som påverkar den kommunala särarten. Inger Andersson, , Kristina Hermansson, , 37 Nyanställd ekonom Del 2 Rusta dig ytterligare för uppdraget som ekonom i offentlig verksamhet. Vi bygger vidare med fler specifika kommunala eller landstingskommunala faktorer såsom momshantering, upphandling, offentlighet och sekretess samt ekonomens roll. Inger Andersson, , Kristina Hermansson, , 38 Fakturahantering i kommuner och landsting Kommuners införande av nya rutiner för skanning av fakturor och elektronisk fakturahantering kräver kunskap för allt fler funktioner i kommuner och landsting. Inger Andersson, , 39 Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner, grundkurs Kommunal ekonomi på ett enkelt och lättförståeligt sätt! Förstå din del av helheten i kommunens ekonomiprocess och hur du kan hantera de dagliga arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Omfattar 4 dagar. Utbildningen är en av våra absoluta långkörare. Inger Andersson, , Charlotte Karlsson , Göteborg Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

17 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Ekonomi- och verksamhetsstyrning Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 40 Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner, påbyggnadskurs, del 2 Utbildningen är en fördjupning av vår grundkurs inom ekonomi. Vi kommer att fördjupa oss ytterligare i kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, uppföljning, kalkylering, upphandling och intern kontroll. Inger Andersson, , Carin Hultgren, , 41 Ekonomi för administratörer, handläggare och assistenter i kommuner, fördjupning, del 3 Utbildningen är en efterlängtad fördjupning av vår grundkurs och fortsättningskurs inom väsentliga och intressanta kommunala frågor. Vi tar upp framtidens assistentroll, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt omvärldsbevakning. Inspiration och motivation kommer att vara ledord under dessa dagar! Inger Andersson, , Carin Hultgren, , 42 Mervärdesskatten i kommuner och landsting Reglerna för mervärdesskatt förändras ofta och stora ekonomiska värden står på spel om reglerna inte tillämpas på rätt sätt. Kommuner och landsting ska hantera momsen dels i det vanliga skattesystemet, dels i kommunkontosystemet. Detta ställer stora krav på medarbetarnas kunskaper. Jan Svensson, , Christina Grape, , 43 Fördjupningsseminarie i mervärdesskatt fastigheter, teknisk förvaltning, gata/ trafik, exploatering m.m. (halvdag ) Syftet med kursen är att efter en allmän genomgång av de mervärdesskatteregler som gäller för fastigheter närmare diskutera aktuella frågor inom fastighetsområdet i vid bemärkelse. Kursen genomförs som en workshop där stort fokus kommer att läggas på deltagarnas egna frågor. Vi kommer bl.a. att ta upp fastighetsbegreppet, frivillig skattskyldighet, exploateringsfrågor momsfrågor inom gatu/ trafikområdet. Jan Svensson, , Christina Grape, , 44 Fördjupningsseminarie i mervärdesskatt social omsorg, äldreboenden m.m. (halvdag ) Syftet med kursen är att efter en allmän genomgång av de mervärdesskatteregler som gäller för social omsorg närmare diskutera aktuella frågor inom området social omsorg. Kursen genomförs som en workshop där stort fokus kommer att läggas på deltagarnas egna frågor. Vi kommer bl.a. att ta upp ersättning vid upphandling och bidragsgivning inom social omsorg, vilka konsekvenser får införande av LOV, äldreboenden och gruppbostäder (LSS) efter Micasa-domen. Jan Svensson, , Christina Grape, , Kommunal Sektors utbildningar hösten

18 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Ekonomi- och verksamhetsstyrning Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 45 Osäkra framtider hur arbetar man med scenarioplanering? I den osäkra värld vi lever i är det viktigt för företag och organisationer att veta vilka strategiska osäkerheter som skulle kunna inträffa så att de kan skapa någon form av förberedelse för att bemöta de situationer som uppkommer. Det gör också att en del uppkomna problem mycket snabbare kan lösas eller kanske aldrig ens behöver inträffa. Att arbeta proaktivt med osäkra framtidsförändringar är en av nycklarna till framgång. Att städa akuta problem tar mycket resurser i anspråk och genom att istället förbereda företaget eller organisationen på tänkbara utfall skapar man en mer rustad och rubust struktur för att möta framtidens utmaningar. Jessica Carragher Wallner, , 46 Vad betyder pensionsåtagandet för din kommun? Skaffa dig kunskap om vad pensionsåtagandet betyder för din kommun och vilka valmöjligheter kommunen har. Annika Hansson, , 47 Förbättra den interna kontrollen inom lönehanteringen Under utbildningsdagen går vi igenom hur man kan arbeta med den interna kontrollen inom lönehanteringen. Det ges även exempel på hur processbeskrivningar kan upprättas på ett strukturerat sätt, samt hur processer kan stödja den interna kontrollen. Vi kommer också att behandla vad som är räkenskapsinformation inom löneområdet. Göran Persson Lingman, FAME! FrAMtidsprogram för Ekonomer Allt tuffare ekonomiska krav på kommunernas och landstingens ekonomi ställer allt tuffare krav på deras ekonomer. För att kunna svara upp mot förväntningarna behövs fördjupade fackkunskaper och goda insikter i ledarskap och omvärldsbevakning. FAME! är ett väl sammansatt utbildningsprogram för ekonomer. Med inspiration och passion erbjuder utbildningen nycklar för att möta framtida behov inom ekonomsektorn. Kristina Hermansson, , 49 Kommunala utjämningssystemet hjälp eller stjälp? Idag sker en utjämning av kommunernas och landstingens inkomster och kostnader inom ramen för systemet för kommunalekonomisk utjämning. Systemet uppfattas av många som omfattande och svårförståeligt. Under denna föreläsning får du en pedagogisk genomgång av systemets alla delar. Henrik Berggren, , Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

19 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Vill du veta mer om utbildningen? För mer information om vad utbildningen innehåller, vem den riktar sig till och kursavgift gå in på Utbildning Rådgivning Revision Vad behöver du? Kommunal Sektors utbildningar hösten

20 8. Juridik/Administration Har du tillräcklig kunskap om vilka regelverk som styr din verksamhet? I den framgångsrika organisationen finns god och aktuell kunskap om juridiken som styr verksamheten. Med ett högt tempo i vardagen är det dock ibland svårt att få tid att fördjupa sig i dessa lagar och regelverk. Juridik/Administration Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 50 Medborgardialog i sociala medier och hanteringen med utgångspunkt i offentlighetsprincipen, PuL etc Medborgarna är med sina åsikter och kunskap en enorm tillgång i myndigheters verksamhet och det finns ett stort engagemang för samhällsfrågor och politik som inte kanaliseras på traditionellt vis. För att behålla sin trovärdighet och sin innovationskraft måste kommuner och landsting föra en medborgardialog ett sätt är genom användning av sociala medier. Myndigheter måste även på nätet kunna hantera allmänna handlingar och skydda enskildas personliga integritetsskydd. Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar som måste följas, till exempel tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. Christina Widerstrand, , Lisa Åberg, , Karin Öhlander, , Anna Kelly, , 51 Grundkurs: Kommunallagen Kommunallagen är det regelverk som beskriver hur kommunen och landstinget ska fungera en sorts handbok. Det är därför viktigt att de förtroendevalda och förvaltningarna har aktuella kunskaper om lagen. Kursen är särskilt lämplig för nyanställda tjänstemän eller nyvalda förtroendevalda. Lisa Åberg, , Christina Widerstrand, , 52 Grundkurs offentlighet och sekretess Massmedia och medborgare visar ett allt ökande intresse av att granska och ta del av olika myndigheters verksamheter. Detta görs med stöd av offentlighetsprincipen. Det är därför viktigt att offentliganställda och förtroendevalda hanterar offentlighets- och sekretessreglerna på ett säkert och korrekt sätt. Hans Gåsste, , Lisa Åberg, , Christina Widerstrand, , Umeå Göteborg Växjö Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

21 Juridik/Administration Juridik/Administration Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 53 Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser Beredningsprocessen är kanske den viktigaste delen i beslutsfattandet. En välfungerande beredningsprocess ger förutsättningar för en hög kvalitet på besluten. Den här utbildningen ger dig kunskap, metoder och argument för att utveckla beredningsprocessen i din organisation. Hans Gåsste, , 54 Dokumenthantering i kommuner och landsting Arkiv i modern förvaltning Hantering av allmänna handlingar i kommuner och landsting är idag både manuell och elektronisk. Trots moderna verktyg kan det vara svårt att få överblick och kontroll över informationsflödet. Vad är tillåtet? På vilket sätt kan vi effektivisera dokumenthanteringen och säkerställa en god offentlighetsstruktur nu och för framtiden? Eva Lindelöw Sjöö, , 55 Nämndsadministration och protokollsarbete Ett resultatrikt och effektivt nämndsarbete förutsätter att nämndens ordförande och sekreterare fungerar samspelt samt att det finns praktisk och aktuell kunskap om de regler och lagar som styr och påverkar hela nämndsarbetet. Hans Gåsste, , 56 Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda i kommuner och landsting Många problem kan undvikas om de grundläggande kunskaperna i den offentligrättsliga lagstiftningen finns. Utbildningen förklarar hur det juridiska systemet fungerar och hålls ihop, alltifrån grundlagarna till speciallagstiftningen. Hans Gåsste, , Lisa Åberg, , Christina Widerstrand, , Göteborg Umeå Göteborg Malmö Kommunal Sektors utbildningar hösten

22 Juridik/Administration Juridik/Administration 57 En brukarvänlig myndighetsutövning Det är viktigt att kommunal myndighetsutövning och tillsyn bedrivs på ett korrekt och brukarvänligt sätt. Utbildningen tar således upp såväl den reglering som ramar in hur korrekt och lagenlig myndighetsutövning ska bedrivas som de principer, allmänna råd etc. som utgör vägledning i hur den myndighetsutövande verksamheten bör bedrivas med hänsyn till brukarna, det vill säga tillsynsmetodiken. Utbildningen har som mål att ge deltagarna en större trygghet och säkerhet i sin yrkesroll och med hur myndighetsutövning bedrivs korrekt och samtidigt brukarvänligt. Henrik Sandberg, , 58 Workshop i modern protokollskrivning! Vad är ett bra protokoll år 2013? Vilka krav finns på de kommunala protokollen och hur bör protokollet skrivas för att vara lättläst men ändå leva upp till formella krav? Hur påverkas de kommunala protokollen av den omfattande digitaliseringen av kommunadministrationen? Hur hinner du som nämndsekreterare med att skriva protokoll utan att tumma på kvaliteten? Lisa Åberg, , Christina Widerstrand, , 59 LOU och upphandlingsprocessen en kurs i processtänk och ökad förståelse för upphandlingsreglerna Tillhör du dem som kommer i kontakt med offentlig upphandling i ditt dagliga jobb? Kanske är du förvaltningschef, rektor, omsorgschef eller tjänsteman med ansvar för upphandlingen i den egna förvaltningen eller rent av upphandlingsansvarig i ett kommunalt bolag? Utbildningen kommer att ge dig fördjupad kunskap om regelverket LOU och en ökad förståelse av, och en större kunskap om, upphandlingsprocessen. Allt från behovsanalys till uppföljning av genomförda upphandlingar. Fredrik Andrén, , 60 Korruption och andra oegentligheter. Hur förebygger man riskerna och minskar skadorna? Vad kan exempelvis en kommun eller ett landsting göra för att förebygga risker för korruption och andra oegentligheter samt minska skadorna när incidenter inträffar eller misstankar uppstår? Magnus Lindahl, , Magnus Brändstedt, , 20 Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

23 9. IT som hjälpmedel IT som hjälpmedel är något som vi tagit fasta på och ut- vecklat två olika program för att underlätta arbetet med årsavslut i redovisningen. I vår dagliga verksamhet sköter vi redovisning, årsbokslut och årsredovisning åt tusentals företag och organisationer och har samma behov av ett ef- fektivt hjälpmedel i samband med bokslut, årsredovisning och koncernredovisning som en ekonomienhet i ett företag. IT som hjälpmedel Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 61 KAPELL för nybörjare tvådagarsutbildning Så här använder du vårt boksluts- och årsredovisningsprogram! Vi går igenom programmets grundläggande funktioner och övar i datorsal. Mattias Torpfeldt, , 62 KAPELL att göra bokslut och årsredovisning Här får du praktisk användning av vårt boksluts- och årsredovisningsprogram. Vi går igenom programmets grundläggande funktioner och övar i datorsal. Mattias Torpfeldt, , 63 KAPELL att göra årsredovisning Utbildningen behandlar hur du utifrån ett färdigt bokslut gör en årsredovisning i KAPELL. Under dagen går vi igenom årsredovisningsmodulen i KAPELL samt övar i datorsal. Mattias Torpfeldt, , 64 KAPELL att göra årsredovisning, specialinriktning Svenska kyrkan Utbildningen behandlar hur du utifrån ett färdigt bokslut gör en årsredovisning i KAPELL. Under dagen går vi igenom årsredovisningsmodulen i KAPELL samt övar i datorsal. Mattias Torpfeldt, , 65 KONCERN Koncernredovisningsprogrammet Här går vi igenom hur du utifrån färdiga bokslut upprättar koncernredovisning i programmet KONCERN. Vi visar hur programmet används och vi övar i datorsal. Håkan Jonsson, , Göteborg Göteborg Göteborg Kommunal Sektors utbildningar hösten

24 10. Vård och omsorg/hälso- och sjukvård Det förändras ständigt inom dessa områden, såväl de ekonomiska förut sättningarna som verksamheternas innehåll. Detta gör att det alltid är viktigt att utvecklas och utbildas i hur ni i framtiden kan garantera en tillräcklig, ändamålsenlig och effektiv socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vi erbjuder er utbildningar som kan hjälpa er att genomföra en ännu bättre verksamhet. Vård och omsorg/hälso- och sjukvård Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 66 Kunskap och stöd för familjehemsföräldrar Att vara familjehem är ett stort ansvar. Under 2010 var nästan barn någon gång placerade utanför hemmet. Vi erbjuder en riktad utbildningsinsats i syfte att ge tydlighet och trygghet till familjehemmen vilket i förlängningen också kommer de placerade barnen tillgodo. Kursen kan också genomföras och anpassas efter behov i din kommun. Kontakta utbildarna för mer information. Linda Gustavsson, , Lena Brönnert, , 67 Lex Sarah att motverka missförhållanden inom SoL och LSS Lex Sarah gäller numera för hela socialtjänstområdet liksom för LSS och SiS (Statens Institutionsstyrelse). Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i socialnämndens verksamheter. Syftet med Lex Sarah är att missförhållanden ska förhindras. Det är viktigt att de som arbetar med SoL och LSS har kunskap om Lex Sarah och hur den ska användas i syfte att uppmärksamma och rätta till missförhållanden liksom förhindra att nya missförhållanden uppkommer. Linda Gustavsson, , Inger Kullberg, , 68 Hantering av privata medel God intern kontroll är ett viktigt verktyg vid hantering av privata medel. Intern kontroll bidrar till att minimera möjligheterna till brott samt att skydda personalen från misstanke om brott Christina Karlsson, , Anna Carlénius , 69 Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 1 Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen är ett komplext område som är kringgärdat av lagstiftning, regler och föreskrifter. Under denna dag får du ta del av konkreta tips och råd för hur stöddokument kan utformas så att en säker och effektiv avgiftshandläggning skapas. Du får även exempel på hur rutiner kan utformas för att säkra en god intern kontroll. Carin Hultgren, , Sofia Nylund, , Gävle Göteborg Halmstad Luleå Sundsvall Luleå Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

25 Vård och omsorg/hälso- och sjukvård Vård och omsorg/hälso- och sjukvård Ort Sep Okt Nov Dec Jan Feb 70 Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 2 Utbildningen vänder sig till dig som tidigare deltagit i utbildningen Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 1. Utbildningsdagen passar även som enskild kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper i den praktiska tillämpningen inom avgiftsområdet. Carin Hultgren, , Sofia Nylund, , 71 Stödbehov och bemanning i LSSverksamheten Det finns få resursfördelningsmodeller inom LSS-området trots behov. Risk finns att resurser blir statiska och att sambandet mellan behov och fördelade resurser saknas. Vi har utarbetat och lär ut en metod för stödbehovsmätning och resursanalys för bostäder med särskild service och för daglig verksamhet. Den har nu använts i ca 30 kommuner. Ingrid Norman, , 72 Dokumentation och genomförandeplan i äldre- och handikappomsorg Riktig dokumentation vid genomförande av äldre- och handikappomsorg är viktigt för att säkra kvaliteten i de omsorgsinsatser som ges. Vi presenterar de krav som finns på verksamheterna avseende detta. Vem ansvarar samt vad och hur ska man egentligen skriva? Christel Eriksson, , 73 Att dokumentera vid utredning, insatser och uppföljning varför vi dokumenterar inom individ- och familjeomsorgen Kraven på dokumentation är höga inom individ- och familjeomsorgen. Många upplever det som komplicerat och otydligt att avgöra vad som förväntas. För vem förs anteckningarna inom verksamheten och vad bestämmer hur den utformas? Kursen kan ges i och anpassas efter behov i din kommun. Kontakta utbildarna för mer information. Inger Kullberg, , Lena Brönnert, , 5 Kommunal Sektors utbildningar hösten

26 Vård och omsorg/hälso- och sjukvård Vård och omsorg/hälso- och sjukvård 74 Är du nyfiken på LEAN och hur LEAN kan användas inom ditt verksamhetsområde? PwC erbjuder en introduktionskurs i LEAN för dig som arbetar inom socialtjänstens områden. Utbildningsdagen kommer att ge en introduktion i LEAN och vad det innebär att arbeta i enlighet med LEAN-filosofin. Deltagaren kommer att få hjälp i att översätta de arbetsmetoder som är framtagna inom industrin till fungerande redskap inom arbetet i offentlig sektor. Under dagen varvas teori med lärorika och tankeväckande övningar. Karin Magnusson, , Joakim Holback, , Johan Skeri, , 24 Kommunal Sektors utbildningar hösten 2013

27 11. Utbildning och lärande För en attraktiv och effektiv skolverksamhet med hög måluppfyllelse behöver resurserna användas på bästa sätt. Då behöver du förändra, förbättra, utveckla, avveckla, samverka och konkurrera ibland samtidigt. Genom våra utbildningar ökar du dina kunskaper och blir bättre rustad för att utveckla verksamheten. Utbildning och lärande 75 Ett utvecklat ledarskap i skola och förskola Rektor/förskolechef har ett brett och utmanande uppdrag och ansvar som styrs och påverkas av lagar, krav och förväntningar från många olika håll. Verksamheternas resultat och kvalitet behöver ständigt utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna inte är obegränsade. Ansvaret delar rektor/ förskolechef i hög grad med varje enskild medarbetare. Det räcker därför inte att vara en kunnig och duktig rektor avgörande är ledarskapet det vill säga förmågan att skapa en kultur och organisation där alla vill och kan ta ansvar och gör det. Monica Axelsson, , Magnus Höijer, , 76 Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken. Behöver du göra en långsiktig plan för ert systematiska kvalitetsarbete? Eller vill du ta ett större grepp kring arbetet med hela eller delar av din verksamhet? Då kan vi komma till dig och ge stöd och utbildning i det arbetet. Vi tar tillsammans med dig fram en plan för ert långsiktiga arbete utifrån ett helhetsperspektiv. Vi utgår från era egna kvalitetsredovisningar eller motsvarande. I dialogform hjälper vi till att utveckla och förbättra processer, struktur och rutiner. Vi jobbar med handledning, workshops och föreläsningar helt utifrån kundens behov och önskemål. Monica Axelsson, , Magnus Höijer, , Johan Cöster, , Viktor Prytz, , 77 Resursfördelning och bidrag på lika villkor Hur kan kommunen utforma sitt resursfördelningssystem för att underlätta för resursfördelning på lika villkor? Hur ska bidrag till fristående förskolor och skolor beräknas? Hur ska interkommunal ersättning beräknas och hanteras? Vi ger dig möjlighet till genomgång och diskussion av aktuella frågor och rättsfall inom spannet pedagogisk omsorg/ förskola till gymnasieskola. Utbildningen utformas självfallet utifrån kundens behov och önskemål. Marie Lindblad, , Sofie Holmkvist, , Linda Marklund, , Kommunal Sektors utbildningar hösten

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Contents Välkommen till Academys

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Utbildningar våren 2012. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2012. Värdeskapande lärande Academy www.pwc.com/se/academy Utbildningar våren 2012 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2012 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor Innehållsförteckning Sid Förbättra er

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor 2 Utbildningskatalog 2014 2014 är det hästens år. Hos kineserna symboliserar hästens år det ädla och eleganta men också snabbhet och uthållighet. Hästens år associeras

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap www.sipu.se 1 Innehåll: KURSER INOM

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se 2 KVALITETSHANDBOK VER 3.0 Innehåll Kvalitet är allas vårt ansvar... 3 Vad menar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn...

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn... Styra och ställa Perspektiv på styrning i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 Förord...2 Vända kappan efter vinden?...5 Styrning genom systemsyn... 11 Styra mot resultat... 17 Controllern som styrexpert...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer