, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Beslutande , Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Niclas Höglund, C, tjg ers för Roger Nilsson, M Dmitar Savic, MP Jonne Danielsson, FP Katarina Rosberg, S, 2:a vice ordf Ylva Salomonsson, S, tjg ers för Anki Syversen, S Viveca Asproth, S, tjg ers för Jenny Palin, S Gunilla Sjögren, S Jörgen Blom, V Övriga närvarande Helena Wiktorsson, sekreterare Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef I övrigt se respektive paragraf Lena Stener Thörnlund, kvalitetsutvecklare/utredare, 64 Justerare Jörgen Blom Justeringens plats och tid Kommunhuset i Krokom, tisdagen den 22 april 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Helena Wiktorsson Ordförande Karin Wallén Justerare Jörgen Blom ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp 23 april 2014 Sista dag för överklagan 14 maj 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Krokom, barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift Helena Wiktorsson

2 2 (11) Innehåll Bun 59 Dnr BUN Godkännande/förändringar av barn- och utbildningsnämndens ärendelista Bun 60 Dnr BUN Informationer Bun 61 Dnr BUN Budgetuppföljning Bun 62 Dnr BUN Trådlösa nätverk... 6 Bun 63 Dnr BUN Äskande av pengar ur "särskilda medel Änge skola"... 7 Bun 64 Information från skolan... 8 Bun 65 Dnr BUN Delegationsbeslut Bun 66 Dnr BUN Elevärenden Bun 67 Dnr BUN Meddelanden

3 3 (11) Bun 59 Dnr BUN Godkännande/förändringar av barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2014 Barn- och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan.

4 4 (11) Bun 60 Dnr BUN Informationer 2014 Lena Stener Thörnlund, kvalitetsutvecklare/utredare, informerar om: Öppna jämförelser för grundskolan 2014 Mål-, budget- och internkontrollprocessen Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, informerar om: Skolinspektionens tillsyn pågår, den 29 april är det tillsyn hos huvudmannen Vikarierande rektor till Föllinge är rekryterad Rekryteringar av rektorer Rekrytering av förskolechefer till hösten och årsskiftet Skolskjutsuppdrag från budgetberedningen att försöka linjelägga så mycket av skolskjutsen som möjligt

5 5 (11) Bun 61 Dnr BUN Budgetuppföljning 2014 Fredrik Runfors, ekonom, går igenom budgetuppföljningen till och med mars Uppföljningen för barn och utbildnings verksamheter efter tre månader ser i stort ut att följa budget. Det förvaltningen tror är att skolskjutskostnaderna kommer att överskrida budget 2014 med minst kr. En annan negativ effekt för året är att kulturskolan ser ut att göra ett negativt resultat på avgiften för kulturskolan för De orosmoln som förvaltningen ser är skolskjutskostnaderna för året. Vidare har vi också ett orosmoment kring oplanerade volymförändringar. Om kostnaden överskrider ersättningen från Migrationsverket så kommer förvaltningen att göra ett negativt resultat för denna verksamhet, vilket påverkar det totala resultatet. Vidare har vi även interkommunala ersättningar, framförallt för grundskolan, då hösten visade på ett ökat antal elever i annan kommun, vilket leder till ökade kostnader. En viss oro finns för överskridande av årets budget för detta. Budget Bokförda Prognos Budget Bokförda Prognos Prognos intäkter intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader jan-mars Totalt , ,2-19, , ,3-500,0-519,0 Bibliotek -30,0-35,5 11, , ,3 0,0 11,0 Adm/styrelse 0,0 0,0 0, , ,9 0,0 0,0 Övergripande BUN 0,0 0,0 0, ,7 91,7 0,0 0,0 Barnomsorg , ,8 0, , ,8 0,0 0,0 Skolskjuts 0,0 0,0 0, , ,1-500,0-500,0 Grundskola , ,8 0, , ,0 0,0 0,0 Grundsär -450,0 0,0 0, , ,2 0,0 0,0 Kulturskola -505,0-240,1-30, , ,3 0,0-30,0 Syv -240,0 0,0 0, ,4 329,8 0,0 0,0 Opl. Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 427,2 0,0 0,0

6 6 (11) Bun 62 Dnr BUN Trådlösa nätverk Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar skrivelsen med information om trådlösa nätverk (Åke Wilhelmsson, IT-chef, 24 mars 2014). Bakgrund Åke Wilhelmsson, IT-chef, föredrar ärendet. I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält på fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer och tar fram föreskrifter. Strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island anser inte att det finns någon anledning att minska allmänhetens exponering från basstationer, tv- och radiosändare eller trådlösa nätverk från dagens nivåer. I samma uttalande säger man att, trots den stora ökningen av applikationer som använder sig av trådlös teknologi, ligger nivån av exponering från trådlösa nätverk i skolor, kontor och övriga utrymmen långt under fastställda gränsvärden. Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringsnivån i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. De mätningarna visar att exponeringsnivåerna är mycket låga. Lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka säkerställd hälsopåverkan. Underlag för beslut Skrivelse från privatperson. Skrivelse 24 mars 2014, Åke Wilhelmsson. Kopia till IT-chef, frågeställare

7 7 (11) Bun 63 Dnr BUN Äskande av pengar ur "särskilda medel Änge skola" Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela årkurs 8 vid Änge skola kronor ur Särskilda medel för Änge skola. _ Bakgrund Änge skolas elevråd inkom den 4 april med en ansökan om ett bidrag på kronor ur Särskilda medel för Änge skola. Pengarna ska användas som en del i finansieringen av en studieresa i andra världskrigets spår. Underlag för beslut Ansökan från Änge skolas elevråd, 4 april Kopia till Änge skolas elevråd Ekonom Administratör Änge skola

8 8 (11) Bun 64 Dnr BUN Information från skolan Ulrika Persson (rektor Trångsvikens skola), Annika Widén (rektor Dvärsätts skola) och Annika Lööf-Sjölund (rektor Ås skola) deltar. Barn- och utbildningsnämnden tar del av information och tankar från kommunens skolområden om Skolinspektionens pågående tillsyn. Barn- och utbildningsnämnden avslutar dagen med ett besök vid Sånghusvallens skola i Ås.

9 9 (11) Bun 65 Dnr BUN Delegationsbeslut Delegationslista Uppsägning av plats inom den kommunala barnomsorgen Delegat Buc (Birgitta Lundgren)

10 10 (11) Bun 66 Dnr BUN Elevärenden 2014 Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling Anmälningsdatum Elev Skola Rektor X, åk 2 Sånghusvallen Christina Olofsson X, åk 5 Näldens skola Tomas Sjövall X, åk 3 Näldens skola Tomas Sjövall X, åk 3 Näldens skola Tomas Sjövall X, åk 3 Näldens skola Tomas Sjövall X, åk 2 Näldens skola Tomas Sjövall X, åk 3 Näldens skola Tomas Sjövall X, åk 3 Näldens skola Tomas Sjövall X, åk 2 Näldens skola Tomas Sjövall X, åk 3 Näldens skola Tomas Sjövall X, åk 2 Näldens skola Tomas Sjövall X, åk F Näldens skola Tomas Sjövall X, åk 2 Näldens skola Tomas Sjövall

11 11 (11) Bun 67 Dnr BUN Meddelanden 2014 Skolverket/Skolinspektionen Skolverket. Statsbidrag för lov- och sommarskola. Skolverket. Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. Skolinspektionen. Resultat från tillsyn (gällande skolorna: Nälden, Trångsviken, Sånghusvallen, Aspås, Hissmo, Kvarnback, Dvärsätt, Änge, Hov, Kaxås och Nyheden. Dnr BUN 13/272) Arbetsmiljöverket Resultat av inspektion (Ås skola), samt svar på inspektionsmeddelandet (dnr BUN 14/074). Nämnder/styrelser/presidier i egna kommunen Revisorerna. Revisionsberättelse för år 2013 (dnr BUN 14/022). Förvaltningsrätten i Härnösand Dom gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr , dnr BUN 13/255) Dom gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr ) Dom gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr , dnr BUN 13/139) Övrigt Migrationsverket. Ärende om ersättning för utbildning. Stubbens fritidsgård/uppehållsrummet Nyhedens skola. Ansökan om pengar (dnr BUN 14/072) Änge skolas elevråd. Äskande av särskilda medel (dnr BUN 14/073).

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Mi Bringsaas, S Katarina Rosberg, S, tjg ers för Jörgen Blom, V

Mi Bringsaas, S Katarina Rosberg, S, tjg ers för Jörgen Blom, V SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(25) Plats och tid MSSPs lokaler, Mittuniversitetet, onsdagen den, kl 08.30-15.50 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice

Läs mer

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 203... 2 * Överlåtelse av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet i Jämtlands län, 204,...3-4

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 2008-11-11 166 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) 115-126 Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s)

Läs mer