Bevis. Lisa Mörndal (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevis. Lisa Mörndal (FP)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset klockan , ajourneringar kl , Beslutande Lis Lyrbo (S) ordförande Leif Axelsson (M) 1:e vice ordförande Lisa Mörndal (FP) ledamot Marita Reinholdsson (V) ersättare för Tobias Hasterok (V) Patrik Wahlström (S) ersättare för Anton Holmgren (S) Övriga deltagande Paragrafer Eva Lundin, förvaltningschef, Ann-Birthe Larsen Rosén, nämndsekreterare, Angelica Rothin, administrativ assistent, Eva Svensson, controller, Eva-Carin Öhlin, personalchef, 71p1, Tomas Karlsson, IT-chef, del av 64, Ulrika Mellblom, utvecklingsledare, 67,69,71p2, Ann-Marie Lotsengård, områdeschef, 66 Underskrifter Sekreterare Ann-Birthe Larsen Rosén Ordförande Lis Lyrbo Justerande Leif Axelsson Bevis Justeringar har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Underskrift Ann-Birthe Larsen Rosén

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Ärenden Resursfördelning till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter Kommunens fördelning av resurser till barn- och utbildningsnämnden 64 Barn- och utbildningsnämndens förslag till preliminära äskanden om investeringar ÅB 2014 och VP Analys och utvärdering av barn- och utbildningsnämndens ledningsorganisation utifrån revisionsrapporten från PwC och rapporten från Previa 66 Preliminär organisation för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, lärvux och svenska för invandrare (sfi) läsåret 2013/ Läsårstider 2013/2014 och 2014/ Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan Tillståndsärende Ansökan om tillstånd att bedriva enskild förskoleverksamhet i Misterhult 70 Kompetensutveckling för nämndens ledamöter IT för skolan 71 Information 72 Anmälningsärenden

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 62 Dnr 2012/324 Resursfördelning till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 2013 Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 60, om resursfördelning på verksamhetsnivå. Nämnden ska nu besluta om resursfördelning till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 2013 per ansvar och verksamhet. Ärendet föredras av controller Eva Svensson. Beslutsunderlag - Controller Eva Svenssons sammanställning , om Budget 2013 Ansvarsområden. - Controller Eva Svenssons sammanställning , om Resursfördelning till förskola, fritidshem och grundskola Arbetsutskottets förslag till beslut * Resursfördelningen till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 2013 fastställs enligt följande. Controllern får i uppdrag att justera beloppen med hänsyn till kostnadsökning i samband med löneöversyn. Ansvar Central förvaltning Solkusten Blå Jungfrun Enegatan Döderhult Oscars TOTAL tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 62, forts. Verksamhet Pedagogisk omsorg 1-2 år > 15 tim 1-2 år =/< 15 tim 3-5 år > 15 tim 3-5 år =/< 15 tim Barnomsorgspeng/elevpeng kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn Förskola 1-2 år > 15 tim 1-2 år =/< 15 tim 3-5 år > 15 tim 3-5 år =/< 15 tim kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn Förskoleklass 6 år kr per år och inskriven elev Fritidshem 6-9 år år kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev Grundskola Grundsärskola Träningsskola Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Årskurs 1-10 Årskurs kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskriven elev kr per år och inskrivet barn kr per år och inskrivet barn

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 62, forts. Gymnasieskolan GY11 Barn och fritid Bygg- och anläggning, inriktning anläggningsfordon Bygg- och anläggning, exkl inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation El- och energi VVS- och fastighet Estetiska Fordon- och transport, inriktning transport Handel- och administration Hantverk, lärling Hotell- och turism, lärling Restaurang och livsmedel Industriteknik Vård och omsorg Naturvetenskap Samhällsvetenskap Ekonomi Teknik Introduktion Gamla gymnasiet Barn- och fritid Barn- och fritid, specialutformat program, idrott Bygg, lärling Energi Estetiska Fordon Handel- och administration Hotell- och restaurang Industri Omvårdnad Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teknik Gymnasiesärskolan

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 63 Dnr 2012/235 Kommunens fördelning av resurser till barn- och utbildningsnämnden Av förvaltningschefens tjänsteskrivelse framgår att kommunens fördelning av resurser till barn- och utbildningsnämnden behöver ses över. Nu gällande fördelningsgrund speglar inte förändringarna av efterfrågan på utbildning via komvux och svenska för invandrare (sfi) och behovet av resurser för att bedriva dessa skolformer utifrån de lagkrav som ställs på verksamheterna. Vidare fördelar kommunen medel till socialnämnden som delvis är avsedda att täcka barn- och utbildningsnämndens kostnader för sfi. Antalet barn i förskola och fritidshem ökar och dagens vårdnadshavare vill i högre utsträckning ge sina barn möjlighet att vistas längre tid i förskola och fritidshem. Om Oskarshamns kommun ska kunna möta denna ständigt ökande efterfrågan på fler platser och längre vistelsetid krävs mer resurser. Mot denna bakgrund föreligger behov av en översyn av kommunens fördelning av resurser till barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter och med särskild inriktning på fördelningen av resurser för komvux och till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden avseende sfi. Beslutsunderlag - Förvaltningschefens tjänsteskrivelse , om Barn- och utbildningsnämndens budgetram Arbetsutskottets förslag till nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen * Ekonomichefen får inför budget 2014 i uppdrag att i samverkan med chefen för barnoch utbildningsförvaltningen påbörja en översyn av kommunens tilldelning av budgetmedel till barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter. Särskild fokus på tilldelningen av budgetmedel för komvux och fördelningen av budgetmedel mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för sfi.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 64 Dnr 2012/283 Barn- och utbildningsnämndens förslag till preliminära äskanden om investeringar ÅB 2014 och VP Barn- och utbildningsnämnden gav , 69, förvaltningschefen följande uppdrag till barn- och utbildningsnämndens sammanträde : 1. att ta fram ett förslag på upplägg för en lokalutredning 2. att ta fram en beskrivning av IT-situationen samt behov av IT-investeringar gällande skolverksamheten 3. att sortera förslaget till preliminära investeringar utifrån följande kriterier: underhåll som har blivit investeringar, investeringsbehov utifrån arbetsmiljörisker samt maskiner och inventarier. Beslutsunderlag - Förvaltningschefens tjänsteskrivelse , om Förslag till utredningsuppdrag lokalöversyn - Förvaltningschefens ursprungliga förslag till preliminära äskanden om investeringar ÅB 2014 och VP Arbetsutskottets beslut * * Informationen från IT-chefen om vilka behov av IT-investeringar som finns och hur det skulle kunna tillgodoses noteras som delgiven. Förvaltningschefen får i uppdrag att till nämndens sammanträde ta fram ett förslag till IT-plan för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter i samråd med IT-chefen. * Ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde , avseende uppdraget enligt punkten tre. Ärendet kommer i denna del att kompletteras inför sammanträdet. Beslutsexpediering: Förvaltningschefen

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 64, forts. Arbetsutskottets förslag till beslut * Förvaltningschefen får i uppdrag att till nämndens februarisammanträde göra en ny lokalöversyn som innehåller följande: Kommunen planerar och har beslutat om nya bostadsområden. Vilken påverkan har detta på behovet av plats i närliggande förskolor och skolor? Prognos över barn/elevutvecklingen de närmaste tio åren, med fokus på de närmaste fem åren. Hur ser beläggningen ut på enheterna (förskolor och skolor) idag? Hur kan man samutnyttja befintliga lokaler? Exempelvis -förskoleavdelning in i skola. -grundskoleklass in i Oscarsgymnasiet Andra privata eller kommunala lokaler som kan användas för att avlasta förskolor respektive skolor?

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 65 Dnr 2012/267 Analys och utvärdering av barn- och utbildningsnämndens ledningsorganisation utifrån revisionsrapporten från PwC och rapporten från Previa På uppdrag av revisorerna i Oskarshamns kommun har PwC genomfört en granskning av ledarnas situation uppdrag och möjligheter i Oskarshamns kommun. På uppdrag av förvaltningschef Eva Lundin har Previa belyst den psykosociala arbetsmiljön för rektorer/förskolechefer i Oskarshamns kommun. Förvaltningschefen beskriver i tjänsteskrivelse de förändringsprocesser som pågår i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter och ger förslag till åtgärder och ansvar. Ärendet föredras av förvaltningschef Eva Lundin. Beslutsunderlag - Förvaltningschef Eva Lundins tjänsteskrivelse , om Yttrande med anledning av revisorsrapporten Ledarnas situation -uppdrag och möjligheter - PwC:s revisionsrapport april 2012, om Ledarnas situation - uppdrag och möjligheter - Previas rapport , om Skolledarnas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö Arbetsutskottets beslut * Ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr 2012/326 Preliminär organisation för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, lärvux och svenska för invandrare (sfi) läsåret 2013/2014 I ärendet föreligger förvaltningschefens förslag till preliminär organisation för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, lärvux och sfi läsåret 2013/2014. Beslutsunderlag - Områdeschef Ann-Marie Lotsengårds sammanställning , om Förslag till gymnasieorganisation läsåret 2013/ Områdeschef Ann-Marie Lotsengårds och rektor Carina Bomans tjänsteskrivelse , om Förslag till programutbud GYS2013 på Oscarsgymnasiet från ht Områdeschef Ann-Marie Lotsengårds och rektor Per Hofstedts tjänsteskrivelse , om Organisationsförslag för Komvux läsåret Arbetsutskottets beslut * Ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr 2012/327 Läsårstider 2013/2014 och 2014/2015 I ärendet föreligger förvaltningschefens förslag till terminstider, studiedagar och lovdagar för skolväsendet i Oskarshamn enligt följande. Läsår 2013/2014 Grundskola och Må Fr Gymnasieskola Ti Fr Antal elevdagar 178 KOMVUX Må Sö Må On SFI Må Fr Lovdagar och studiedagar läsår 2013/2014 Studiedagar Höstlov (studiedagar /10, lov 1-2/11) vecka 44 Studiedag Sportlov vecka 8 Studiedag Påskhelg Påsklov Helgdag Lovdag Studiedag Helgdag + lovdag Helgdag vecka maj Kr.H Nationaldag

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 67, forts. Läsår 2014/2015 Grundskola och Ti Fr Gymnasieskola On Fr Antal elevdagar 178 KOMVUX Må Sö Må Fr SFI Må Fr Lovdagar och studiedagar läsår 2014/2015 Studiedagar Höstlov (studiedagar /10, lov 30-31/10) vecka 44 Studiedag Sportlov vecka 8 Studiedag Påskhelg Påsklov vecka 15 Helgdag Helgdag + lovdag Studiedag maj Kr.H Beslutsunderlag - Områdeschef Karl Nordlunds tjänsteskrivelse , om Terminstider, studiedagar och lovdagar läsåret 2013/2014 för skolväsendet i Oskarshamn - Områdeschef Karl Nordlunds tjänsteskrivelse , om Terminstider, studiedagar och lovdagar läsåret 2014/2015 för skolväsendet i Oskarshamn Arbetsutskottets beslut * Ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr 2012/328 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2013 I ärendet föreligger förvaltningschefens förslag till sammanträdesplan Beslutsunderlag - Nämndsekreterare Ann-Birthe Larsen Roséns tjänsteskrivelse , om Förslag till barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan Arbetsutskottets förslag till beslut * Följande sammanträdesplan 2013 fastställs för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott: Arbetsutskott Onsdag 30 januari Onsdag 6 mars Onsdag 24 april Nämnd Onsdag 13 februari Onsdag 20 mars Onsdag 8 maj Måndag 27 maj Budgetinformation klockan Fredag 29 maj Onsdag 12 augusti Onsdag 25 september Onsdag 27 november Onsdag 12 juni Onsdag 21 augusti Onsdag 9 oktober Onsdag 11 december Arbetsutskottets sammanträden börjar klockan Nämndens sammanträden börjar klockan Ordföranden äger rätt att ändra dag och tid för sammanträdena. Facklig samverkan/förhandling enligt MBL sker enligt rutinen för facklig samverkan inför nämnd. Nämndens decembersammanträde hålls på Oscarsgymnasiet. Nämnden strävar efter att förlägga minst 2 sammanträden per år ute i någon av nämndens olika verksamheter. Samtliga sammanträden med barn- och utbildningsnämnden är öppna för allmänheten. Undantag kan göras för vissa punkter på dagordningen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr 2012/159 Tillståndsärende Ansökan om tillstånd att bedriva enskild förskoleverksamhet i Misterhult Misterhults Skola ekonomisk förening har inkommit med en ansökan om tillstånd att bedriva fristående förskola i Misterhult. Godkännande för att bedriva fristående förskola regleras i 2 kap 5 skollagen. Där framgår bland annat att godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Vidare ska ett godkännande avse viss utbildning vid en viss förskoleenhet. En fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. Vid handläggningen av ärendet har bland annat följande områden granskats beträffande huvudmannens förutsättningar att följa föreskrifterna som gäller för förskoleverksamhet: - Lokalen - Ekonomiska förutsättningar - Personal - Ledning - Pedagogik Bedömningen är att Misterhults Skola ekonomisk förening uppfyller kraven för beviljande av tillstånd. Om verksamheten förändras jämfört med vad som angivits i ansökan ska nytt tillstånd sökas. Enligt 26 kap 4 skollagen har en kommun tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt. Oskarshamns kommun kommer att genomföra en första tillsyn maj-2013 för att tillse att den planering som Misterhults förskola har presenterat i ansökan genomförts, samt de övriga punkterna som gäller för tillsyn. Utvecklingsledare Ulrika Mellblom föredrar ärendet. Beslutsunderlag - Förvaltningschefens tjänsteskrivelse , om Ansökan om tillstånd att bedriva fristående förskola. - Misterhults Skola ekonomisk förenings ansökan , om godkännande av enskild pedagogisk verksamhet avseende enskild förskola samt kompletteringar

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 69, forts. Arbetsutskottets förslag till beslut * Med stöd av 2 kap 7 2 st skollagen beviljas Misterhults Skola ekonomisk förening tillstånd att bedriva förskoleverksamhet vid förskoleenheten i Misterhult, enligt de föreskrifter och styrdokument som gäller för utbildningen/verksamheten.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr 2012/329 Kompetensutveckling för nämndens förtroendevalda IT för skolan Arbetsutskottets förslag till beslut * Utbildningspass IT för skolan noteras som delgivet.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr 2012/270 Information 1. Personalchef Eva-Carin Öhlin informerar om löneöversynen i förskolan utifrån de olika personalkategorierna. 2. Förvaltningschef Eva Lundin och utvecklingsledare Ulrika Mellblom informerar om lokalsituationen med anledning av den stora efterfrågan på förskoleplatser i Rödsleområdet. Det finns idag 24 barn som ansökt om förskoleplats i området till januari Enligt förvaltningschefen kommer vårdnadshavarna kunna erbjudas plats i någon av kommunens förskolor inom fyra månader från ansökan. Arbetsutskottets beslut * Informationen noteras som delgiven.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr 2012/289 Anmälningsärenden Arbetsutskottets förslag till beslut * Anmälningsärenden enligt bilaga antecknas med godkännande till protokollet.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling Protokoll 1 (43) Plats och tid: Sal Orion, Cul, Hudiksvall, klockan 09:00-16:40. Ajournerat för lunch klockan 12:15-13:15. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Matts Persson, ordf (C) Erik Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21

~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21 'tj'tj'o'tj'o' =---=---=---= 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 204 Budgetuppföljning 31 oktober 2013 205 Utvärdering

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer