Så styrs kommunen. Huddinges nämnder och förvaltningar SÅ STYRS KOMMUNEN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så styrs kommunen. Huddinges nämnder och förvaltningar 2011-2014 SÅ STYRS KOMMUNEN 1"

Transkript

1 Så styrs kommunen Huddinges nämnder och förvaltningar SÅ STYRS KOMMUNEN 1

2 Det här är din guide in i Huddinge kommun du får svar på hur ett medborgarförslag blir behandlat fram till beslut, vilka som sitter i fullmäktige och vilka förvaltningar som har hand om alla de olika saker en kommun arbetar med, bland mycket annat. En kommuns organisation kan vara svår att överblicka. Här får du hjälp med det. OMSLAGSFOTO: Ingermar Lindewall 2 SÅ STYRS KOMMUNEN

3 Huddinges nämnder och förvaltningar Invånarna I HuDDInge har oftast kontakt med kommunens förvaltningar. Deras arbete styrs av beslut i nämnderna som ansvarar för uppgifter enligt en rad olika lagar men också frivilliga uppgifter på till exempel kultur- och fritidsområdet. Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som kommunfullmäktige har bestämt. Foto: Rodolphe Foucher Förskola, grundskola och gymnasieskola Tre nämnder ansvarar för den kommunala barn- och utbildningsverksamheten. Förskolenämnden Förskola, familjedaghem, öppen förskola och vårdnadsbidrag. Jelena Drenjanin (M) Ordförande Grundskolenämnden Grundskola, fritidshemsverksamhet, förskoleklasser särskola och stöd för barn och elever i behov av särskildt stöd. Malin Danielsson (fp) Ordförande Gymnasienämnden Gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskola, Särvux, svenska för invandrare och uppdragsutbildning. Christina Eklund (M) Ordförande. SÅ STYRS KOMMUNEN 3

4 Förskola I kommunal och enskild förskoleverksamhet ingår förskola och familjedaghem för barn i åldrarna 1 5 år. För barn i åldrarna 4 5 år erbjuds avgiftsfri allmän förskola, tre timmar om dagen. Kommunen erbjuder även föräldrar och barn som är hemma möjlighet att komma till öppna förskolor. Annelie Glifberg Chef Grundskola Här ingår förskoleklass, skolår 1 9 samt fritidshemsverksamhet för barn som är 6 12 år. Förskoleklass är en frivillig skolform dit alla barn är välkomna från och med höstterminen det år de fyller sex år. Per Hjelm Tf Chef Gymnasieskola och vuxenutbildning På gymnasierna finns många nationella program med en bred basutbildning som ger grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. De har också specialutformade och individuella program. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder: SFI (svenska för invandrare), utbildning på grundskole- och gymnasienivå samt kvalficerade yrkesutbildningar. Företag, förvaltningar och organisationer kan få hjälp med kompetensutveckling av sin personal genom uppdragsutbildningen. Helle Larsson chef Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för de tre nämndernas uppdrag i det dagliga arbetet på bland annat förskolor, skolor och gymnasieskolor. Jukka Kuusisto Utbildningschef Elevstöd och särskola De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Särskolan är till för de barn och ungdomar som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan. Det är en egen skolform med egna kursplaner. Verksamheten bedrivs i grundskolan och gymnasieskolan, ibland integrerat i den ordinarie verksamheten. Britt Kördel Chef KOnTaKTInfOrMaTIOn Gymnasietorget 1, plan , fax: SÅ STYRS KOMMUNEN

5 Sociala tjänster och Äldreomsorg Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom socialtjänsten. Gunilla Helmerson (M) Ordförande Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar. Eva Carlsson-Paulsén (M) Ordförande Social- och äldreomsorgsförvaltningen Ansvarar för social- och äldreomsorgsnämndernas uppdrag. Genomför mål och beslut för äldreomsorgen och ger service och omsorg till kommunens äldre invånare. Ger stöd till barn, ungdomar, vuxna och familjer, däribland personer med funktionsnedsättning. Britt-Marie Karlén Chef Individ- och familjeomsorgen Arbetar med barn, ungdomar, missbruk och socialpsykiatri. Marianne Krook Verksamhetschef KOnTaKTInfOrMaTIOn Socialförvaltningen: Gymnasietorget 1, plan , fax: SÅ STYRS KOMMUNEN 5

6 Stöd i ordinärt boende, barnverksamhet och särskilt boende Här ingår hemtjänsten som ger service, stöd och personlig omvårdnad i det dagliga livet i hemmet. Dagverksamhet för äldre som bor hemma och behöver sällskap, rehabilitering eller fysisk aktivitet. Särskilda seniorcentrum erbjuder gemenskap och aktiviteter på dagtid. Stöd i ordinärt boende inom funktionshinderområdet, som fritidsverksamhet för ungdomar, vikariepoolen, barnboende, korttidsboende, boendestöd centrala Huddinge, kontaktpersoner, korttidsvistelse i familj och avlösning barn. Magnus Stenmark Verksamhetshef Biståndskansliet Tar emot och utreder ansökningar om äldreomsorg och fattar beslut om till exempel hemtjänst, dagverk-samhet och korttidsvård. Ann-Christine Falck Brännström, Chef Verksamheten för personer med funktionsnedsättning Ansvarar för insatser riktade till personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personer under 65 år som på grund av sin funktionsnedsättning behöver insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ann-Christine Falck Brännström Verksamhetschef Äldreboenden Omfattar servicehus, ålderdomshem, sjukhem och demensboende. Arbete och försörjning Arbetar med försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Här finns också introduktionsenheten för nyanlända flyktingar och invandrare. Marie-Louise Khan-Tamakloe Verksamhetschef Socialnämnden har delegerat beslut i individärenden till ett arbetsutskott och tre socialutskott. Arbetsutskott (bereder nämndens ärenden samt beslutar i individärenden gällande handikappomsorg, alkoholärenden, bostadsförtur, medgivande till adoption och faderskap) Socialutskott 1 (barn och ungdom) Socialutskott 2 (barn och ungdom) Socialutskott 3 (försörjningsstöd, introduktionsersättning, missbruk och social psykiatri) Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 6 SÅ STYRS KOMMUNEN

7 Kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Internationella barnkonstmuseet, inköp av konst och utdelning av kultur- och idrottsstipendier. Vibeke Bildt (fp) Ordförande Kultur- och fritidsförvaltningen Genomför nämndens mål och beslut. Leder, utvecklar, samordnar och följer upp kultur- och fritidsverksamheten. Toralf Nilsson Förvaltningschef KulturUngdom Ansvarar för teater-, dans-, musik- och konstarrangemang, ungdomsverksamhet, inflytandefrågor för ungdomar och Internationella barnkonst museet. Handlägger kulturstipendier samt bidrag till studieförbund och kulturföreningar. Bevakar kulturmiljö- och kulturarvsfrågor samt köper in och registrerar konst. Christer Falk Verksamhetschef Fritid Ansvarar för arenor för ute- och inomhusidrott, festlokaler, Rådsparken samt kultur- och fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Stöd och bidrag till föreningar, upplåtelse av lokaler och anläggningar. Fritidsavdelningen svarar tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för motionsspår och vandringsleder. Kicki Johansson Verksamhetschef KOnTaKTInfOrMaTIOn Äldreomsorgen: Sjödalsvägen Kulturskolan Erbjuder avgiftsbelagd undervisning i sång, instrumentalspel, dans och drama för elever mellan 9 och 19 år. Margaretha Lindh Verksamhetschef Huddinges bibliotek Biblioteksverksamheten stödjer läsning och lärande för alla åldrar. Huvudbiblioteket finns i centrala Huddinge. Områdesbiblioteken finns i Flemingsberg, Vårby, Skogås, Trångsund och Segeltorp. Biblioteken erbjuder böcker, tidskrifter och andra media för hemlån samt tillgång till internetanslutna datorer. Särskild service för personer med funktionsnedsättning. Nick Jones Verksamhetschef SÅ STYRS KOMMUNEN 7

8 8 SÅ STYRS KOMMUNEN

9 Samhällsbyggnadsfrågor Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor, trafikfrågor, parker, vägar, naturreservat, skogs- och jordbruksfastigheter samt lantmäteri. Tomas Hansson (kd) Ordförande KOnTaKTInfOrMaTIOn Sjödalsvägen Miljöfrågor Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter och service inom natur-, miljö- och hälsoskyddsområdet. Ellinor Avsan (M) Ordförande KOnTaKTInfOrMaTIOn Sjödalsvägen , fax: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Den gemensamma förvaltningen för båda nämnderna handlägger övergripande frågor samt följer upp och utvärderar verksamheten. Helén Mårtensson Förvaltningschef Stab Staben ansvarar för kundtjänst, Agenda 21-samordning, ekonomi, nämndadministration, kvalitet, information och personalfrågor. Bygglovsavdelningen Bygglovsavdelningen prövar ärenden om bygglov och bygganmälan samt är tillsynsmyndighet för hissar, ventilationssystem och brandfarliga varor. Här finns också bostadsanpassning och klimatoch energirådgivning. Inga-Lill Segnestam Chef Gatu- och trafkavdelning Ansvarar för planering och trafikfrågor samt byggande av vägar och parker. Annika Feychting Chef Gatu- och parkdriftavdelning Ansvarar för skötsel och underhåll av parker och vägar. Lars Lantz Chef Lantmäteriavdelningen Arbetar med geografisk information, kartprodukter, mätningstekniska uppdrag och fastighetsbildning. I avdelningen ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten. Anders Lindelöf Lantmäterichef Miljötillsynsavdelning Har ansvar för miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt smitt- och djurskydd. Eva-Christina Arvidsson Chef Naturvårdsavdelningen Sköter kommunens naturmark och arrenderar ut kommunens jordbruksmarker. Lars Heins Chef Planavdelningen Upprättar detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser för byggandet. Åke Andersson Chef Mark- och exploateringsavdelning Arbetar med exploateringsfrågor, markupplåtelser, samt gatukostnader. Charlotta Thuresson Chef Information Huddinge miljö- och samhällsbyggnad Förvaltningens egen kundtjänst som svarar på alla allmänna frågor om verksamheten SÅ STYRS KOMMUNEN 9

10 Huddinges valda ledamöter HÄR HITTAR DU DE 61 ordinarie ledamöterna i Huddinge kommunfullmäktige Den styrande majoriteten under den här mandatperioden består av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Drevvikenpartiet. Presidiet Moderaterna Nils Johnson (M) Kommunfullmäktiges ordf. Bengt Säberg (M) 1:e vice ordf. Christina Axelsson (S) 2:e vice ordf. Daniel Dronjak Nordqvist Kommunstyrelsens ordf. Anti Avsan Jelena Drenjanin Gunilla Helmerson Christina Eklund Ellinor Avsan Kenneth Berg Jennifer Lind Erik Ottoson Claes-Johan Bonde Eva Carlsson-Paulsén Yasar Arikan Thomas Fredriksson Henrik Boltenstål Peter Höög Kerstin Johnson Björn Karlsson 10 SÅ STYRS KOMMUNEN

11 Centerpartiet Folkpartiet Jessica Sjösten Christian Ottosson Gunilla Pettersson Eylem Delen Margareta Forsell Kristdemokraterna Malin Danielsson Vibeke Bildt Cem Delen Tomas Hansson Karl Henriksson Socialdemokraterna Bilal Dogan Ann-Marie Högberg Emil Högberg Victoria Brikho Peter Andersson Eeva Laine Erling Karlsson Marie Fors Leif Nysmed Anneli Sjöberg Tomas Henriksson Shewen Nysmed Rikard Lingström Natalie Sial Rolf Carlsson SÅ STYRS KOMMUNEN 11

12 Vänsterpartiet Miljöpartiet Nujina Alacbek Britt Björneke Sonia Benavente Marica Lindblad Olof Olsson Sverigedemokraterna Karin Reuterswärd Andreas Novotny Arnold Boström Nils Nilsson Mats Arkhem Drevvikenpartiet Huddingepartiet Katharina Wallenborg Britt Skagerberg Pia Elfving Lisbeth Krogh Lars Björkman vill du kontakta Huddinges fullmäktigeledamöter eller någon annan förtroendevald i kommunen, finns kontaktuppgifter på under rubriken Politik och påverkan. 12 SÅ STYRS KOMMUNEN

13 Den centrala nivån KOMMunSTyrelSen leder och samordnar verksamhet, utveckling och ekonomi. Ordförande är Daniel Dronjak Nordqvist (M), som leder majoriteten. Planeringsoch personalutskottet (PPU) hör till kommunstyrelsen och behandlar personalfrågor och vissa planeringsfrågor som inte tas upp i kommunstyrelsen. Planeringsoch personalutskottet har fem ledamöter med ersättare. En hel del av kommunens uppgifter sköts mer övergripande. Här representerade av Elif Koman André, utvecklingschef, Lena Vilmar, beredskaps- och säkerhetssamordnare och Joel Edding, samhällsplanerare med ansvar för bland annat översiktsplanen. Kommunstyrelsens förvaltning Sköter central administration och service samt driver övergripande strategiska frågor och utvecklingsprojekt. Vesna Jovic Kommundirektör LEDNINGSKONTORET Stödjer kommundirektören och kommunstyrelsen i arbetet med att styra och leda kommunen. Kommundirektören är chef också för ledningskontoret. KOnTaKTInfOrMaTIOn Kommunalvägen SÅ STYRS KOMMUNEN 13

14 Kommunstyrelsens kansli Sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och valnämnden. Har det övergripande ansvaret för kvalificerade utredningar, administration, kommunarkiv, beredskaps- och säkerhetsfrågor. Här finns också äldreombudsmannen, PUL-ansvarig samt kommunjuristen som även är sekreterare i kommunfullmäktige. Kerstin Z Johansson Chef Ekonomiavdelningen Sköter kommunens finanser, budget och redovisning samt utvecklar ekonomiska system. Här ingår också upphandlingsavdelningen. Mats Öberg Chef Kommunikationsavdelningen Ansvarar för övergripande information och marknadsföring av kommunen. Här ingår också Information Huddinge som är kommunens kundtjänst och växel. Roger Höglund Chef IT-avdelningen Avdelningen utgör ett kompetenscenter inom IT-området, ger tekniskt stöd till de olika verksamheterna och sköter drift av kommunens ITinfrastruktur och IT-arbetsplatser. Boel Norell Winlund Chef Personalavdelningen Ansvarar för strategiska arbetsgivarfrågor, till exempel personalförsörjning, arbetsmiljö, chefsutveckling, lönebildning och lönesystem, pensioner och företagshälsovård. Katarina Adolfsson Chef Utvecklingsavdelningen Driver utvecklingsfrågor inom de områden som är särskilt prioriterade i Huddinge. Har det övergripande ansvaret för hållbar utveckling; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Ansvarar för övergripande fysisk planering och samhällsbyggande, markägande, strategiskt miljöarbete samt kommunens egna miljöledningsarbete. Driver och utvecklar besöks- och näringslivsfrågor, internationellt arbete samt samarbetet med högskolorna. Strategiska frågor kring folkhälsa, trygghet, områdesutveckling, jämställdhetsintegrering samt mångfaldsarbetet samordnas via avdelningen. Arbetet kring visionen Delaktighet och profilen Kunskap berikar, vidareutvecklas genom avdelningens arbete. Elif Koman André Chef Gunilla Wastesson Chef för mark- och samhällsplanering Pia Forsberg Chef för näringsliv och omvärld Visste du att? nästan anställda arbetar för att invånare i Huddinge ska få en bra kommun att bo, studera och arbeta i. 14 SÅ STYRS KOMMUNEN

15 Så här arbetar kommunfullmäktige KOMMunfullMäKTIge är KOMMunenS högsta politiska församling och beslutar i ärenden av principiell art och frågor av större vikt. Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skatter, nämndernas organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder. Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som fullmäktige tar upp och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs samt har uppsikt över all verksamhet. Valen I kommunalvalet vart fjärde år väljs de 61 ledamöterna i fullmäktige. Antalet röstberättigade i Huddinge valet år 2010 var I valet röstade (76,5 procent). Under mandatperioden bildar Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Drevvikenpartiet majoritet i fullmäktige med 32 av de 61 mandaten. Politikerna De allra flesta förtroendevalda i kommunfullmäktige och i nämnderna är fritidspolitiker med andra arbeten. Ett mindre antal har politiska hel- eller deltidsuppdrag som kommunalråd, oppositionsråd eller nämndordförande. Ta kontakt De förtroendevalda representerar kommunens invånare i fullmäktige och nämnder. Vill du ha kontakt med politikerna kan du nå dem antingen via e-post, kommunens växel eller deras politiska organisation. Se också SÅ STYRS KOMMUNEN 15

16 Fullmäktiges arbete Fullmäktige sammanträder i sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Normalt hålls ett sammanträde varje månad, med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdenas längd varierar beroende på mängden frågor. I fullmäktige förekommer några begrepp som kan vara bra att känna till: enkel fråga, interpellation, motion och medborgarförslag. Enkel fråga För att inhämta upplysningar får ledamöterna i fullmäktige ställa frågor enkel fråga till ordförande i en nämnd eller till ett kommunalråd. Frågan ska beröra relativt enkla sakförhållanden och kunna besvaras snabbt och inte följas av politisk debatt. Frågan lämnas in före sammanträdet och får ett muntligt svar. Fullmäktige fattar inte något beslut med anledning av en enkel fråga. Interpellation Den som har frågor av något större vikt ställer dem genom en interpellation. Alla i fullmäktige kan delta i debatten kring frågan och svaret. En interpellation besvaras skriftligt, vanligen vid nästkommande sammanträde. Inte heller här fattar fullmäktige något beslut. Motion Ett sätt att få ett ärende beslutat i fullmäktige är att väcka en motion. Det kan gälla till exempel förslag om en ny simhall eller insatser för ökad trygghet. Kommunstyrelsen får förslaget och gör en utredning, begär yttrande från berörd nämnd och lämnar ett förslag till beslut till fullmäktige. Medborgarförslag Alla folkbokförda i kommunen kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om förbättringar eller förändringar i den kommunala verksamheten. Även barn, ungdomar och utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt. Så här gör du med ditt medborgarförslag: Det ska vara skriftligt och undertecknat. Ange namnförtydligande, adress och telefonnummer. Förslaget lämnar du till Information Huddinge i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 eller till Information Huddinge på något av biblioteken i Vårby, Flemingsberg eller Skogås. Ditt förslag får samma beredning som en motion. Ärendet beslutas av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd (inom maximalt ett år). Den som lämnat in förslaget har möjlighet att yttra sig före beslutet. Återremiss Fullmäktige kan besluta att ett ärende behöver utredas mer före beslut. Om en majoritet anser att detta behövs, återremitteras ärendet till kommunstyrelsen för ny beredning. Bordläggning Om man inte hinner med ett ärende eller behöver ytterligare betänketid kan ärendet bordläggas. Ett beslut om bordläggning innebär att ärendet utan förändringar tas upp igen vid nästa möte. Minoritetsbordläggning och minoritetsåterremiss Ett ärende kan bordläggas eller återremitteras om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär det. Kan bara förekomma en gång i samma ärende. Du är välkommen Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Från åhörarläktaren kan du följa debatt och beslut. Varje sammanträde annonseras i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Mitt i Huddinge. En kungörelse sätts upp på anslagstavlan vid entrén till kommunalhuset. Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden via Internet på eller kabel-tv-nät (comhem). Underlag, tjänsteutlåtande och förslag till beslut finns på kommunens hemsida 16 SÅ STYRS KOMMUNEN

17 Protokoll och sammanträdestider Kommunfullmäktige sammanträder nästan alltid en måndagskväll. Protokollet publiceras på www. huddinge.se under Politik och påverkan. Där hittar du också ledamöter, sammanträdes tider och kunett snabbprotokoll på hemsidan. Kommunala bolag och förbund förvaltar bostäder, utvecklar näringslivet, sköter sophämtning och brand försvar. Huge Fastigheter AB Arena Huddinge AB SRV Återvinning AB Stockholm Vatten AB Söderenergi AB Södertörns Brandförsvarsförbund Södertörns Energi AB SYVAB AB Södertörns Fjärrvärme AB Så är vi organiserade HÄR SER DU HUR beslutsvägarna i Huddinge kommun går. Den här formen av organisation är inte statisk. Efter hand sker förskjutningar och ändringar, för att utvecklingen, ekonomin, nya krav och insikter ska göra organisationen så lättstyrd som möjligt. Demokrati- och mångfaldsberedning Kommunfullmäktige Revision Södertörns överförmyndarnämnd Rådet för funktionshinderfrågor Brottsförebyggande rådet Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Planerings- och personalutskott Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Förskolenämnd Grundskolenämnd Gymnasienämnd Intagningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Äldreomsorgsnämnd Social- och äldreomsorgsförvaltning Miljönämnd Samhällsbyggnadsnämnd Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 3 socialutskott Miljöråd Pensionärsråd Skönhetsråd SÅ STYRS KOMMUNEN 17

18 Mål, vision och profil De övergripande målen nöjda invånare och hållbar samhällsutveckling samt de tre strategiska målen attraktiv arbetsgivare, sund ekonomi och effektiva processer, utgör tillsammans kommunfullmäktiges målbild, som ihop med visionen om delaktighet och profilen som kunskapskommun pekar ut den politiska färdriktningen för kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. Verksamheterna förverkligar målen För att förverkliga ambitionerna i målbilden arbetar kommunen efter en gemensam styrmodell. Enkelt går den ut på att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare samt andra intressenter för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som är tydlig och väl inarbetad. Den bygger på att på alla nivåer i organisationen arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen bidrar till att målen kan nås. Invånarnas synpunkter är avgörande Dialogen med Huddingeborna är avgörande för att kommunen ska utvecklas mot målen. De som är i kontakt med kommunen ska kunna förvänta sig ett gott bemötande och att bli lyssnade till när de har synpunkter. Årligen får invånare svara på olika undersökningar hur det tycker kommunen fungerar och vad som kan bli bättre. Via kommunens hemsida - Hjälp oss bli bättre - kan man tycka till, lämna synpunkter och klagomål, chatta med ledande politiker med mera. Vi vill att invånarna ska höra av sig med sin kunskap så vi kan förbättra verksamheten. Huddinge kommuns målbild Huddinge kommuns målbild Vision: Vision: Delaktighet Delaktighet HÅLLBAR SAMHÄLLS- UTVECKLING HÅLLBAR SAMHÄLLS- UTVECKLING ATTRAKTIV ARBETSGIVARE ATTRAKTIV ARBETSGIVARE NÖJDA INVÅNARE NÖJDA INVÅNARE SUND EKONOMI SUND EKONOMI Fem perspektiv på verksamheten De övergripande målen nöjda invånare och Fem hållbar perspektiv samhällsutveckling på verksamheten samt de tre strategiska De målen övergripande attraktiv målen arbetsgivare, nöjda invånare sund ekonomi och och effektiva hållbar processer, samhällsutveckling utgör tillsammans samt en de balanserad tre strategiska målbild som ihop målen med attraktiv visionen arbetsgivare, och profilen pekar sund ekonomi ut den politiska och effektiva färdriktningen processer, för kommunen utgör tillsammans och vad de samlade en balanserad resurserna målbild ska som användas ihop till. med visionen och profilen pekar ut den politiska färdriktningen för 18 kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. EFFEKTIVA PROCESSER EFFEKTIVA PROCESSER Profil: Profil: Kunskap berikar Kunskap berikar SÅ STYRS KOMMUNEN

19 Styrmodellen dialog och systematiska förbättringar Huddinge kommun arbetar med dialog mellan politiker, chefer, medarbetare, Huddingebor samt andra intressenter och aktörer kring mål och resultat. Kommunen följer en arbetsprocess som är tydlig och väl inarbetad. Den bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen leder till ständiga förbättringar. Aktörer Verksamheterna Verksamheterna Politikerna Huddingeborna Verksamheterna Verksamheterna Politikerna Aktörer Huddingeborna Verksamheterna Verksamheterna SÅ STYRS KOMMUNEN 19

20 Här HITTar Du OSS Information Huddinge DIn SnabbaSTe väg in i kommunen för att få hjälp är att ringa Information Huddinge. Antingen kan den du pratar med svara direkt, eller koppla dig till rätt person för ditt ärende Kundtjänst för miljö- och samhällsbyggnad Svarar på De frågor som rör samhällsbyggnad, miljö och gator. Äldreguiden lotsar DIg rätt och svarar på frågor om kommunens och landstingets verksam heter och annat som rör äldre i Huddinge. Vi som svarar har lång erfarenhet av att arbeta med samhällsinformation och talar många olika språk. ÖppeTTIDer: mån ons 8 17, tor 8 18, fre Lunchstängt alla dagar.

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (6) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 24 april 2017, klockan 17:00. Föredragningslista Sammanträdets behörighet

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (1) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 13 juni 2016, klockan 10:00 samt tisdagen den 14 juni 2016, kl. 17:00.

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-03 KS-2016/210.111 1 (1) HANDLÄGGARE Sundblad, Maria Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för middag mellan klockan 17:15 18:15 14 juni 2016 klockan 17:00 21:10. Sessionssalen i kommunalhuset

13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för middag mellan klockan 17:15 18:15 14 juni 2016 klockan 17:00 21:10. Sessionssalen i kommunalhuset KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 13 och 14 juni 2016 KS-2016/95 1 (81) Organ Sammanträdesdag Kommunfullmäktige 13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Christian Ottosson och Zaire Kanat Yildirim. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Christian Ottosson och Zaire Kanat Yildirim. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 december 2015 KS-2015/36 1 (40) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 7 december 2015 Tid Klockan 17:00 22:10 Plats Beslutande

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Tomas Hansson och Tomas Henriksson

Sessionssalen i kommunalhuset. Tomas Hansson och Tomas Henriksson SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 4 mars 2013 KS-2013/55 1 (46) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 4 mars 2013 Tid Klockan 17:00 22:10 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2017 KS-2016/2917 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 20 februari 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17.30, A-salen,

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Shewen Nysmed. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Shewen Nysmed. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 november 2013 KS-2013/67 1 (30) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 november 2013 Tid Klockan 17:00 21:10 Plats Beslutande

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Birgitta Ljung. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Birgitta Ljung. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 och 10 juni 2014 KS-2014/19 1 (94) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 9 och 10 juni 2014 Tid 9 juni 2014 klockan 10:00

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V).

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V). SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 juni 2017 KS-2017/1240 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 juni 2017 Tid och plats Klockan 09:00-12:15, A-salen Ledamöter Malin Danielsson (L), ordförande

Läs mer

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (5) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 juni 2013, klockan 10:00 samt tisdagen den 11 juni 2013, klockan

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Politiska sekreterare till kommunalråd med beredningsansvar

Politiska sekreterare till kommunalråd med beredningsansvar Malmö 2014-10-01 Till kommunfullmäktige i Malmö Antagande av en ny organisation för kommunalråden, m.m. Kommunstyrelsen lämnar i det följande förslag till utformning av kommunalrådsorganisation, m.m. Avsikten

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V)

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V) 1 (3) HANDLÄGGARE AnnChristin Winnermyhr 08-535 363 84 annchristin.winnermyhr@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V),

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

maj 2012 www.huddinge.se

maj 2012 www.huddinge.se www.huddinge.se FAKTA maj 2012 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-10 KS-2012/1058.826 1 (3) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsen Planera för naturreservat

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Granskningen av verkställighet av vissa av socialnämndens beslut och besvarande av remisser 2013

Granskningen av verkställighet av vissa av socialnämndens beslut och besvarande av remisser 2013 2014-01-27 SN-2014/207.700 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Socialnämnden Granskningen av verkställighet av vissa av socialnämndens beslut och besvarande av remisser

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Yvonne Edman, sekreterare Peter Jonsson, tf förvaltningschef. Susanne Johansson. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Susanne Johansson ANSLAG/BEVIS

Yvonne Edman, sekreterare Peter Jonsson, tf förvaltningschef. Susanne Johansson. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Susanne Johansson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.15 ande Bengt Andersson, Centerpartiet Susanne Johansson, Socialdemokraterna Jan Hanna, Socialdemokraterna Bengt Ferm, Socialdemokraterna Eva Hallberg, Vänsterpartiet

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:4

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:4 0 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:4 Kf 190/2014 Dnr KS 2014/323 REGLEMENTE FÖR FAMILJENÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2014, Kf 190. Gäller från den 1 januari

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Lena Lundgren, ordförande anhöriga till personer med demenssjukdom Sysselsättning: Specialpedagog Anita Walther, vice ordförande Parti: Vänsterpartiet Sysselsättning:

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Nujin Alacabek Justerande

Nujin Alacabek Justerande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 november 2016 KS-2016/1352 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 11 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-15:50, A-salen,

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dnr 2016/78/003 Id 20732 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-27, KF 171 Gäller från och med 2016-07-01 2 3 INNEHÅLL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp Reglemente Dokumentnamn Reglemente för socialnämnden Fastställd/Datum 2008-06-09 147 Gäller från datum 2011-01-11 Beslutat av Kommunfullmäktige Ansvarig avdelning

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer