Så styrs kommunen. Huddinges nämnder och förvaltningar SÅ STYRS KOMMUNEN 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så styrs kommunen. Huddinges nämnder och förvaltningar 2011-2014 SÅ STYRS KOMMUNEN 1"

Transkript

1 Så styrs kommunen Huddinges nämnder och förvaltningar SÅ STYRS KOMMUNEN 1

2 Det här är din guide in i Huddinge kommun du får svar på hur ett medborgarförslag blir behandlat fram till beslut, vilka som sitter i fullmäktige och vilka förvaltningar som har hand om alla de olika saker en kommun arbetar med, bland mycket annat. En kommuns organisation kan vara svår att överblicka. Här får du hjälp med det. OMSLAGSFOTO: Ingermar Lindewall 2 SÅ STYRS KOMMUNEN

3 Huddinges nämnder och förvaltningar Invånarna I HuDDInge har oftast kontakt med kommunens förvaltningar. Deras arbete styrs av beslut i nämnderna som ansvarar för uppgifter enligt en rad olika lagar men också frivilliga uppgifter på till exempel kultur- och fritidsområdet. Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som kommunfullmäktige har bestämt. Foto: Rodolphe Foucher Förskola, grundskola och gymnasieskola Tre nämnder ansvarar för den kommunala barn- och utbildningsverksamheten. Förskolenämnden Förskola, familjedaghem, öppen förskola och vårdnadsbidrag. Jelena Drenjanin (M) Ordförande Grundskolenämnden Grundskola, fritidshemsverksamhet, förskoleklasser särskola och stöd för barn och elever i behov av särskildt stöd. Malin Danielsson (fp) Ordförande Gymnasienämnden Gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskola, Särvux, svenska för invandrare och uppdragsutbildning. Christina Eklund (M) Ordförande. SÅ STYRS KOMMUNEN 3

4 Förskola I kommunal och enskild förskoleverksamhet ingår förskola och familjedaghem för barn i åldrarna 1 5 år. För barn i åldrarna 4 5 år erbjuds avgiftsfri allmän förskola, tre timmar om dagen. Kommunen erbjuder även föräldrar och barn som är hemma möjlighet att komma till öppna förskolor. Annelie Glifberg Chef Grundskola Här ingår förskoleklass, skolår 1 9 samt fritidshemsverksamhet för barn som är 6 12 år. Förskoleklass är en frivillig skolform dit alla barn är välkomna från och med höstterminen det år de fyller sex år. Per Hjelm Tf Chef Gymnasieskola och vuxenutbildning På gymnasierna finns många nationella program med en bred basutbildning som ger grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. De har också specialutformade och individuella program. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder: SFI (svenska för invandrare), utbildning på grundskole- och gymnasienivå samt kvalficerade yrkesutbildningar. Företag, förvaltningar och organisationer kan få hjälp med kompetensutveckling av sin personal genom uppdragsutbildningen. Helle Larsson chef Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för de tre nämndernas uppdrag i det dagliga arbetet på bland annat förskolor, skolor och gymnasieskolor. Jukka Kuusisto Utbildningschef Elevstöd och särskola De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Särskolan är till för de barn och ungdomar som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan. Det är en egen skolform med egna kursplaner. Verksamheten bedrivs i grundskolan och gymnasieskolan, ibland integrerat i den ordinarie verksamheten. Britt Kördel Chef KOnTaKTInfOrMaTIOn Gymnasietorget 1, plan , fax: SÅ STYRS KOMMUNEN

5 Sociala tjänster och Äldreomsorg Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom socialtjänsten. Gunilla Helmerson (M) Ordförande Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar. Eva Carlsson-Paulsén (M) Ordförande Social- och äldreomsorgsförvaltningen Ansvarar för social- och äldreomsorgsnämndernas uppdrag. Genomför mål och beslut för äldreomsorgen och ger service och omsorg till kommunens äldre invånare. Ger stöd till barn, ungdomar, vuxna och familjer, däribland personer med funktionsnedsättning. Britt-Marie Karlén Chef Individ- och familjeomsorgen Arbetar med barn, ungdomar, missbruk och socialpsykiatri. Marianne Krook Verksamhetschef KOnTaKTInfOrMaTIOn Socialförvaltningen: Gymnasietorget 1, plan , fax: SÅ STYRS KOMMUNEN 5

6 Stöd i ordinärt boende, barnverksamhet och särskilt boende Här ingår hemtjänsten som ger service, stöd och personlig omvårdnad i det dagliga livet i hemmet. Dagverksamhet för äldre som bor hemma och behöver sällskap, rehabilitering eller fysisk aktivitet. Särskilda seniorcentrum erbjuder gemenskap och aktiviteter på dagtid. Stöd i ordinärt boende inom funktionshinderområdet, som fritidsverksamhet för ungdomar, vikariepoolen, barnboende, korttidsboende, boendestöd centrala Huddinge, kontaktpersoner, korttidsvistelse i familj och avlösning barn. Magnus Stenmark Verksamhetshef Biståndskansliet Tar emot och utreder ansökningar om äldreomsorg och fattar beslut om till exempel hemtjänst, dagverk-samhet och korttidsvård. Ann-Christine Falck Brännström, Chef Verksamheten för personer med funktionsnedsättning Ansvarar för insatser riktade till personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personer under 65 år som på grund av sin funktionsnedsättning behöver insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ann-Christine Falck Brännström Verksamhetschef Äldreboenden Omfattar servicehus, ålderdomshem, sjukhem och demensboende. Arbete och försörjning Arbetar med försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Här finns också introduktionsenheten för nyanlända flyktingar och invandrare. Marie-Louise Khan-Tamakloe Verksamhetschef Socialnämnden har delegerat beslut i individärenden till ett arbetsutskott och tre socialutskott. Arbetsutskott (bereder nämndens ärenden samt beslutar i individärenden gällande handikappomsorg, alkoholärenden, bostadsförtur, medgivande till adoption och faderskap) Socialutskott 1 (barn och ungdom) Socialutskott 2 (barn och ungdom) Socialutskott 3 (försörjningsstöd, introduktionsersättning, missbruk och social psykiatri) Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 6 SÅ STYRS KOMMUNEN

7 Kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Internationella barnkonstmuseet, inköp av konst och utdelning av kultur- och idrottsstipendier. Vibeke Bildt (fp) Ordförande Kultur- och fritidsförvaltningen Genomför nämndens mål och beslut. Leder, utvecklar, samordnar och följer upp kultur- och fritidsverksamheten. Toralf Nilsson Förvaltningschef KulturUngdom Ansvarar för teater-, dans-, musik- och konstarrangemang, ungdomsverksamhet, inflytandefrågor för ungdomar och Internationella barnkonst museet. Handlägger kulturstipendier samt bidrag till studieförbund och kulturföreningar. Bevakar kulturmiljö- och kulturarvsfrågor samt köper in och registrerar konst. Christer Falk Verksamhetschef Fritid Ansvarar för arenor för ute- och inomhusidrott, festlokaler, Rådsparken samt kultur- och fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Stöd och bidrag till föreningar, upplåtelse av lokaler och anläggningar. Fritidsavdelningen svarar tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för motionsspår och vandringsleder. Kicki Johansson Verksamhetschef KOnTaKTInfOrMaTIOn Äldreomsorgen: Sjödalsvägen Kulturskolan Erbjuder avgiftsbelagd undervisning i sång, instrumentalspel, dans och drama för elever mellan 9 och 19 år. Margaretha Lindh Verksamhetschef Huddinges bibliotek Biblioteksverksamheten stödjer läsning och lärande för alla åldrar. Huvudbiblioteket finns i centrala Huddinge. Områdesbiblioteken finns i Flemingsberg, Vårby, Skogås, Trångsund och Segeltorp. Biblioteken erbjuder böcker, tidskrifter och andra media för hemlån samt tillgång till internetanslutna datorer. Särskild service för personer med funktionsnedsättning. Nick Jones Verksamhetschef SÅ STYRS KOMMUNEN 7

8 8 SÅ STYRS KOMMUNEN

9 Samhällsbyggnadsfrågor Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor, trafikfrågor, parker, vägar, naturreservat, skogs- och jordbruksfastigheter samt lantmäteri. Tomas Hansson (kd) Ordförande KOnTaKTInfOrMaTIOn Sjödalsvägen Miljöfrågor Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter och service inom natur-, miljö- och hälsoskyddsområdet. Ellinor Avsan (M) Ordförande KOnTaKTInfOrMaTIOn Sjödalsvägen , fax: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Den gemensamma förvaltningen för båda nämnderna handlägger övergripande frågor samt följer upp och utvärderar verksamheten. Helén Mårtensson Förvaltningschef Stab Staben ansvarar för kundtjänst, Agenda 21-samordning, ekonomi, nämndadministration, kvalitet, information och personalfrågor. Bygglovsavdelningen Bygglovsavdelningen prövar ärenden om bygglov och bygganmälan samt är tillsynsmyndighet för hissar, ventilationssystem och brandfarliga varor. Här finns också bostadsanpassning och klimatoch energirådgivning. Inga-Lill Segnestam Chef Gatu- och trafkavdelning Ansvarar för planering och trafikfrågor samt byggande av vägar och parker. Annika Feychting Chef Gatu- och parkdriftavdelning Ansvarar för skötsel och underhåll av parker och vägar. Lars Lantz Chef Lantmäteriavdelningen Arbetar med geografisk information, kartprodukter, mätningstekniska uppdrag och fastighetsbildning. I avdelningen ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten. Anders Lindelöf Lantmäterichef Miljötillsynsavdelning Har ansvar för miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt smitt- och djurskydd. Eva-Christina Arvidsson Chef Naturvårdsavdelningen Sköter kommunens naturmark och arrenderar ut kommunens jordbruksmarker. Lars Heins Chef Planavdelningen Upprättar detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser för byggandet. Åke Andersson Chef Mark- och exploateringsavdelning Arbetar med exploateringsfrågor, markupplåtelser, samt gatukostnader. Charlotta Thuresson Chef Information Huddinge miljö- och samhällsbyggnad Förvaltningens egen kundtjänst som svarar på alla allmänna frågor om verksamheten SÅ STYRS KOMMUNEN 9

10 Huddinges valda ledamöter HÄR HITTAR DU DE 61 ordinarie ledamöterna i Huddinge kommunfullmäktige Den styrande majoriteten under den här mandatperioden består av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Drevvikenpartiet. Presidiet Moderaterna Nils Johnson (M) Kommunfullmäktiges ordf. Bengt Säberg (M) 1:e vice ordf. Christina Axelsson (S) 2:e vice ordf. Daniel Dronjak Nordqvist Kommunstyrelsens ordf. Anti Avsan Jelena Drenjanin Gunilla Helmerson Christina Eklund Ellinor Avsan Kenneth Berg Jennifer Lind Erik Ottoson Claes-Johan Bonde Eva Carlsson-Paulsén Yasar Arikan Thomas Fredriksson Henrik Boltenstål Peter Höög Kerstin Johnson Björn Karlsson 10 SÅ STYRS KOMMUNEN

11 Centerpartiet Folkpartiet Jessica Sjösten Christian Ottosson Gunilla Pettersson Eylem Delen Margareta Forsell Kristdemokraterna Malin Danielsson Vibeke Bildt Cem Delen Tomas Hansson Karl Henriksson Socialdemokraterna Bilal Dogan Ann-Marie Högberg Emil Högberg Victoria Brikho Peter Andersson Eeva Laine Erling Karlsson Marie Fors Leif Nysmed Anneli Sjöberg Tomas Henriksson Shewen Nysmed Rikard Lingström Natalie Sial Rolf Carlsson SÅ STYRS KOMMUNEN 11

12 Vänsterpartiet Miljöpartiet Nujina Alacbek Britt Björneke Sonia Benavente Marica Lindblad Olof Olsson Sverigedemokraterna Karin Reuterswärd Andreas Novotny Arnold Boström Nils Nilsson Mats Arkhem Drevvikenpartiet Huddingepartiet Katharina Wallenborg Britt Skagerberg Pia Elfving Lisbeth Krogh Lars Björkman vill du kontakta Huddinges fullmäktigeledamöter eller någon annan förtroendevald i kommunen, finns kontaktuppgifter på under rubriken Politik och påverkan. 12 SÅ STYRS KOMMUNEN

13 Den centrala nivån KOMMunSTyrelSen leder och samordnar verksamhet, utveckling och ekonomi. Ordförande är Daniel Dronjak Nordqvist (M), som leder majoriteten. Planeringsoch personalutskottet (PPU) hör till kommunstyrelsen och behandlar personalfrågor och vissa planeringsfrågor som inte tas upp i kommunstyrelsen. Planeringsoch personalutskottet har fem ledamöter med ersättare. En hel del av kommunens uppgifter sköts mer övergripande. Här representerade av Elif Koman André, utvecklingschef, Lena Vilmar, beredskaps- och säkerhetssamordnare och Joel Edding, samhällsplanerare med ansvar för bland annat översiktsplanen. Kommunstyrelsens förvaltning Sköter central administration och service samt driver övergripande strategiska frågor och utvecklingsprojekt. Vesna Jovic Kommundirektör LEDNINGSKONTORET Stödjer kommundirektören och kommunstyrelsen i arbetet med att styra och leda kommunen. Kommundirektören är chef också för ledningskontoret. KOnTaKTInfOrMaTIOn Kommunalvägen SÅ STYRS KOMMUNEN 13

14 Kommunstyrelsens kansli Sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och valnämnden. Har det övergripande ansvaret för kvalificerade utredningar, administration, kommunarkiv, beredskaps- och säkerhetsfrågor. Här finns också äldreombudsmannen, PUL-ansvarig samt kommunjuristen som även är sekreterare i kommunfullmäktige. Kerstin Z Johansson Chef Ekonomiavdelningen Sköter kommunens finanser, budget och redovisning samt utvecklar ekonomiska system. Här ingår också upphandlingsavdelningen. Mats Öberg Chef Kommunikationsavdelningen Ansvarar för övergripande information och marknadsföring av kommunen. Här ingår också Information Huddinge som är kommunens kundtjänst och växel. Roger Höglund Chef IT-avdelningen Avdelningen utgör ett kompetenscenter inom IT-området, ger tekniskt stöd till de olika verksamheterna och sköter drift av kommunens ITinfrastruktur och IT-arbetsplatser. Boel Norell Winlund Chef Personalavdelningen Ansvarar för strategiska arbetsgivarfrågor, till exempel personalförsörjning, arbetsmiljö, chefsutveckling, lönebildning och lönesystem, pensioner och företagshälsovård. Katarina Adolfsson Chef Utvecklingsavdelningen Driver utvecklingsfrågor inom de områden som är särskilt prioriterade i Huddinge. Har det övergripande ansvaret för hållbar utveckling; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Ansvarar för övergripande fysisk planering och samhällsbyggande, markägande, strategiskt miljöarbete samt kommunens egna miljöledningsarbete. Driver och utvecklar besöks- och näringslivsfrågor, internationellt arbete samt samarbetet med högskolorna. Strategiska frågor kring folkhälsa, trygghet, områdesutveckling, jämställdhetsintegrering samt mångfaldsarbetet samordnas via avdelningen. Arbetet kring visionen Delaktighet och profilen Kunskap berikar, vidareutvecklas genom avdelningens arbete. Elif Koman André Chef Gunilla Wastesson Chef för mark- och samhällsplanering Pia Forsberg Chef för näringsliv och omvärld Visste du att? nästan anställda arbetar för att invånare i Huddinge ska få en bra kommun att bo, studera och arbeta i. 14 SÅ STYRS KOMMUNEN

15 Så här arbetar kommunfullmäktige KOMMunfullMäKTIge är KOMMunenS högsta politiska församling och beslutar i ärenden av principiell art och frågor av större vikt. Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skatter, nämndernas organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder. Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som fullmäktige tar upp och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs samt har uppsikt över all verksamhet. Valen I kommunalvalet vart fjärde år väljs de 61 ledamöterna i fullmäktige. Antalet röstberättigade i Huddinge valet år 2010 var I valet röstade (76,5 procent). Under mandatperioden bildar Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Drevvikenpartiet majoritet i fullmäktige med 32 av de 61 mandaten. Politikerna De allra flesta förtroendevalda i kommunfullmäktige och i nämnderna är fritidspolitiker med andra arbeten. Ett mindre antal har politiska hel- eller deltidsuppdrag som kommunalråd, oppositionsråd eller nämndordförande. Ta kontakt De förtroendevalda representerar kommunens invånare i fullmäktige och nämnder. Vill du ha kontakt med politikerna kan du nå dem antingen via e-post, kommunens växel eller deras politiska organisation. Se också SÅ STYRS KOMMUNEN 15

16 Fullmäktiges arbete Fullmäktige sammanträder i sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Normalt hålls ett sammanträde varje månad, med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdenas längd varierar beroende på mängden frågor. I fullmäktige förekommer några begrepp som kan vara bra att känna till: enkel fråga, interpellation, motion och medborgarförslag. Enkel fråga För att inhämta upplysningar får ledamöterna i fullmäktige ställa frågor enkel fråga till ordförande i en nämnd eller till ett kommunalråd. Frågan ska beröra relativt enkla sakförhållanden och kunna besvaras snabbt och inte följas av politisk debatt. Frågan lämnas in före sammanträdet och får ett muntligt svar. Fullmäktige fattar inte något beslut med anledning av en enkel fråga. Interpellation Den som har frågor av något större vikt ställer dem genom en interpellation. Alla i fullmäktige kan delta i debatten kring frågan och svaret. En interpellation besvaras skriftligt, vanligen vid nästkommande sammanträde. Inte heller här fattar fullmäktige något beslut. Motion Ett sätt att få ett ärende beslutat i fullmäktige är att väcka en motion. Det kan gälla till exempel förslag om en ny simhall eller insatser för ökad trygghet. Kommunstyrelsen får förslaget och gör en utredning, begär yttrande från berörd nämnd och lämnar ett förslag till beslut till fullmäktige. Medborgarförslag Alla folkbokförda i kommunen kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om förbättringar eller förändringar i den kommunala verksamheten. Även barn, ungdomar och utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt. Så här gör du med ditt medborgarförslag: Det ska vara skriftligt och undertecknat. Ange namnförtydligande, adress och telefonnummer. Förslaget lämnar du till Information Huddinge i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 eller till Information Huddinge på något av biblioteken i Vårby, Flemingsberg eller Skogås. Ditt förslag får samma beredning som en motion. Ärendet beslutas av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd (inom maximalt ett år). Den som lämnat in förslaget har möjlighet att yttra sig före beslutet. Återremiss Fullmäktige kan besluta att ett ärende behöver utredas mer före beslut. Om en majoritet anser att detta behövs, återremitteras ärendet till kommunstyrelsen för ny beredning. Bordläggning Om man inte hinner med ett ärende eller behöver ytterligare betänketid kan ärendet bordläggas. Ett beslut om bordläggning innebär att ärendet utan förändringar tas upp igen vid nästa möte. Minoritetsbordläggning och minoritetsåterremiss Ett ärende kan bordläggas eller återremitteras om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär det. Kan bara förekomma en gång i samma ärende. Du är välkommen Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Från åhörarläktaren kan du följa debatt och beslut. Varje sammanträde annonseras i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Mitt i Huddinge. En kungörelse sätts upp på anslagstavlan vid entrén till kommunalhuset. Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden via Internet på eller kabel-tv-nät (comhem). Underlag, tjänsteutlåtande och förslag till beslut finns på kommunens hemsida 16 SÅ STYRS KOMMUNEN

17 Protokoll och sammanträdestider Kommunfullmäktige sammanträder nästan alltid en måndagskväll. Protokollet publiceras på www. huddinge.se under Politik och påverkan. Där hittar du också ledamöter, sammanträdes tider och kunett snabbprotokoll på hemsidan. Kommunala bolag och förbund förvaltar bostäder, utvecklar näringslivet, sköter sophämtning och brand försvar. Huge Fastigheter AB Arena Huddinge AB SRV Återvinning AB Stockholm Vatten AB Söderenergi AB Södertörns Brandförsvarsförbund Södertörns Energi AB SYVAB AB Södertörns Fjärrvärme AB Så är vi organiserade HÄR SER DU HUR beslutsvägarna i Huddinge kommun går. Den här formen av organisation är inte statisk. Efter hand sker förskjutningar och ändringar, för att utvecklingen, ekonomin, nya krav och insikter ska göra organisationen så lättstyrd som möjligt. Demokrati- och mångfaldsberedning Kommunfullmäktige Revision Södertörns överförmyndarnämnd Rådet för funktionshinderfrågor Brottsförebyggande rådet Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Planerings- och personalutskott Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Förskolenämnd Grundskolenämnd Gymnasienämnd Intagningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Äldreomsorgsnämnd Social- och äldreomsorgsförvaltning Miljönämnd Samhällsbyggnadsnämnd Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 3 socialutskott Miljöråd Pensionärsråd Skönhetsråd SÅ STYRS KOMMUNEN 17

18 Mål, vision och profil De övergripande målen nöjda invånare och hållbar samhällsutveckling samt de tre strategiska målen attraktiv arbetsgivare, sund ekonomi och effektiva processer, utgör tillsammans kommunfullmäktiges målbild, som ihop med visionen om delaktighet och profilen som kunskapskommun pekar ut den politiska färdriktningen för kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. Verksamheterna förverkligar målen För att förverkliga ambitionerna i målbilden arbetar kommunen efter en gemensam styrmodell. Enkelt går den ut på att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare samt andra intressenter för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som är tydlig och väl inarbetad. Den bygger på att på alla nivåer i organisationen arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen bidrar till att målen kan nås. Invånarnas synpunkter är avgörande Dialogen med Huddingeborna är avgörande för att kommunen ska utvecklas mot målen. De som är i kontakt med kommunen ska kunna förvänta sig ett gott bemötande och att bli lyssnade till när de har synpunkter. Årligen får invånare svara på olika undersökningar hur det tycker kommunen fungerar och vad som kan bli bättre. Via kommunens hemsida - Hjälp oss bli bättre - kan man tycka till, lämna synpunkter och klagomål, chatta med ledande politiker med mera. Vi vill att invånarna ska höra av sig med sin kunskap så vi kan förbättra verksamheten. Huddinge kommuns målbild Huddinge kommuns målbild Vision: Vision: Delaktighet Delaktighet HÅLLBAR SAMHÄLLS- UTVECKLING HÅLLBAR SAMHÄLLS- UTVECKLING ATTRAKTIV ARBETSGIVARE ATTRAKTIV ARBETSGIVARE NÖJDA INVÅNARE NÖJDA INVÅNARE SUND EKONOMI SUND EKONOMI Fem perspektiv på verksamheten De övergripande målen nöjda invånare och Fem hållbar perspektiv samhällsutveckling på verksamheten samt de tre strategiska De målen övergripande attraktiv målen arbetsgivare, nöjda invånare sund ekonomi och och effektiva hållbar processer, samhällsutveckling utgör tillsammans samt en de balanserad tre strategiska målbild som ihop målen med attraktiv visionen arbetsgivare, och profilen pekar sund ekonomi ut den politiska och effektiva färdriktningen processer, för kommunen utgör tillsammans och vad de samlade en balanserad resurserna målbild ska som användas ihop till. med visionen och profilen pekar ut den politiska färdriktningen för 18 kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. EFFEKTIVA PROCESSER EFFEKTIVA PROCESSER Profil: Profil: Kunskap berikar Kunskap berikar SÅ STYRS KOMMUNEN

19 Styrmodellen dialog och systematiska förbättringar Huddinge kommun arbetar med dialog mellan politiker, chefer, medarbetare, Huddingebor samt andra intressenter och aktörer kring mål och resultat. Kommunen följer en arbetsprocess som är tydlig och väl inarbetad. Den bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen leder till ständiga förbättringar. Aktörer Verksamheterna Verksamheterna Politikerna Huddingeborna Verksamheterna Verksamheterna Politikerna Aktörer Huddingeborna Verksamheterna Verksamheterna SÅ STYRS KOMMUNEN 19

20 Här HITTar Du OSS Information Huddinge DIn SnabbaSTe väg in i kommunen för att få hjälp är att ringa Information Huddinge. Antingen kan den du pratar med svara direkt, eller koppla dig till rätt person för ditt ärende Kundtjänst för miljö- och samhällsbyggnad Svarar på De frågor som rör samhällsbyggnad, miljö och gator. Äldreguiden lotsar DIg rätt och svarar på frågor om kommunens och landstingets verksam heter och annat som rör äldre i Huddinge. Vi som svarar har lång erfarenhet av att arbeta med samhällsinformation och talar många olika språk. ÖppeTTIDer: mån ons 8 17, tor 8 18, fre Lunchstängt alla dagar.

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 april 2015 KS-2014/1743 1 (44) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 1 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-05-26 KS-2012/1175.183 1 (4) HANDLÄGGARE Blomberg, Mikael 08-535 302 98 Mikael.Blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-26 Dnr: 201-06-72149 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: HUDDINGE Plats: Tegen Konferens, Sundbybergsvägen

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1127.622 Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och standardmjölkprodukter

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2011-01-12 Plats och tid Kommunkontoret, kl 13.00 16.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Roger Johansson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) KROKOMEN TJ1ELTE 31 mars 2014 1 (5) Plats och tid Beslutande 16.00-17.30, Mus-Olle (huset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Roger Nilsson, M Marianne Hallsten,

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer