Så styrs kommunen. Huddinges nämnder och förvaltningar SÅ STYRS KOMMUNEN 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så styrs kommunen. Huddinges nämnder och förvaltningar 2011-2014 SÅ STYRS KOMMUNEN 1"

Transkript

1 Så styrs kommunen Huddinges nämnder och förvaltningar SÅ STYRS KOMMUNEN 1

2 Det här är din guide in i Huddinge kommun du får svar på hur ett medborgarförslag blir behandlat fram till beslut, vilka som sitter i fullmäktige och vilka förvaltningar som har hand om alla de olika saker en kommun arbetar med, bland mycket annat. En kommuns organisation kan vara svår att överblicka. Här får du hjälp med det. OMSLAGSFOTO: Ingermar Lindewall 2 SÅ STYRS KOMMUNEN

3 Huddinges nämnder och förvaltningar Invånarna I HuDDInge har oftast kontakt med kommunens förvaltningar. Deras arbete styrs av beslut i nämnderna som ansvarar för uppgifter enligt en rad olika lagar men också frivilliga uppgifter på till exempel kultur- och fritidsområdet. Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som kommunfullmäktige har bestämt. Foto: Rodolphe Foucher Förskola, grundskola och gymnasieskola Tre nämnder ansvarar för den kommunala barn- och utbildningsverksamheten. Förskolenämnden Förskola, familjedaghem, öppen förskola och vårdnadsbidrag. Jelena Drenjanin (M) Ordförande Grundskolenämnden Grundskola, fritidshemsverksamhet, förskoleklasser särskola och stöd för barn och elever i behov av särskildt stöd. Malin Danielsson (fp) Ordförande Gymnasienämnden Gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskola, Särvux, svenska för invandrare och uppdragsutbildning. Christina Eklund (M) Ordförande. SÅ STYRS KOMMUNEN 3

4 Förskola I kommunal och enskild förskoleverksamhet ingår förskola och familjedaghem för barn i åldrarna 1 5 år. För barn i åldrarna 4 5 år erbjuds avgiftsfri allmän förskola, tre timmar om dagen. Kommunen erbjuder även föräldrar och barn som är hemma möjlighet att komma till öppna förskolor. Annelie Glifberg Chef Grundskola Här ingår förskoleklass, skolår 1 9 samt fritidshemsverksamhet för barn som är 6 12 år. Förskoleklass är en frivillig skolform dit alla barn är välkomna från och med höstterminen det år de fyller sex år. Per Hjelm Tf Chef Gymnasieskola och vuxenutbildning På gymnasierna finns många nationella program med en bred basutbildning som ger grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. De har också specialutformade och individuella program. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder: SFI (svenska för invandrare), utbildning på grundskole- och gymnasienivå samt kvalficerade yrkesutbildningar. Företag, förvaltningar och organisationer kan få hjälp med kompetensutveckling av sin personal genom uppdragsutbildningen. Helle Larsson chef Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för de tre nämndernas uppdrag i det dagliga arbetet på bland annat förskolor, skolor och gymnasieskolor. Jukka Kuusisto Utbildningschef Elevstöd och särskola De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Särskolan är till för de barn och ungdomar som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan. Det är en egen skolform med egna kursplaner. Verksamheten bedrivs i grundskolan och gymnasieskolan, ibland integrerat i den ordinarie verksamheten. Britt Kördel Chef KOnTaKTInfOrMaTIOn Gymnasietorget 1, plan , fax: SÅ STYRS KOMMUNEN

5 Sociala tjänster och Äldreomsorg Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom socialtjänsten. Gunilla Helmerson (M) Ordförande Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar. Eva Carlsson-Paulsén (M) Ordförande Social- och äldreomsorgsförvaltningen Ansvarar för social- och äldreomsorgsnämndernas uppdrag. Genomför mål och beslut för äldreomsorgen och ger service och omsorg till kommunens äldre invånare. Ger stöd till barn, ungdomar, vuxna och familjer, däribland personer med funktionsnedsättning. Britt-Marie Karlén Chef Individ- och familjeomsorgen Arbetar med barn, ungdomar, missbruk och socialpsykiatri. Marianne Krook Verksamhetschef KOnTaKTInfOrMaTIOn Socialförvaltningen: Gymnasietorget 1, plan , fax: SÅ STYRS KOMMUNEN 5

6 Stöd i ordinärt boende, barnverksamhet och särskilt boende Här ingår hemtjänsten som ger service, stöd och personlig omvårdnad i det dagliga livet i hemmet. Dagverksamhet för äldre som bor hemma och behöver sällskap, rehabilitering eller fysisk aktivitet. Särskilda seniorcentrum erbjuder gemenskap och aktiviteter på dagtid. Stöd i ordinärt boende inom funktionshinderområdet, som fritidsverksamhet för ungdomar, vikariepoolen, barnboende, korttidsboende, boendestöd centrala Huddinge, kontaktpersoner, korttidsvistelse i familj och avlösning barn. Magnus Stenmark Verksamhetshef Biståndskansliet Tar emot och utreder ansökningar om äldreomsorg och fattar beslut om till exempel hemtjänst, dagverk-samhet och korttidsvård. Ann-Christine Falck Brännström, Chef Verksamheten för personer med funktionsnedsättning Ansvarar för insatser riktade till personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personer under 65 år som på grund av sin funktionsnedsättning behöver insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ann-Christine Falck Brännström Verksamhetschef Äldreboenden Omfattar servicehus, ålderdomshem, sjukhem och demensboende. Arbete och försörjning Arbetar med försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Här finns också introduktionsenheten för nyanlända flyktingar och invandrare. Marie-Louise Khan-Tamakloe Verksamhetschef Socialnämnden har delegerat beslut i individärenden till ett arbetsutskott och tre socialutskott. Arbetsutskott (bereder nämndens ärenden samt beslutar i individärenden gällande handikappomsorg, alkoholärenden, bostadsförtur, medgivande till adoption och faderskap) Socialutskott 1 (barn och ungdom) Socialutskott 2 (barn och ungdom) Socialutskott 3 (försörjningsstöd, introduktionsersättning, missbruk och social psykiatri) Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 6 SÅ STYRS KOMMUNEN

7 Kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Internationella barnkonstmuseet, inköp av konst och utdelning av kultur- och idrottsstipendier. Vibeke Bildt (fp) Ordförande Kultur- och fritidsförvaltningen Genomför nämndens mål och beslut. Leder, utvecklar, samordnar och följer upp kultur- och fritidsverksamheten. Toralf Nilsson Förvaltningschef KulturUngdom Ansvarar för teater-, dans-, musik- och konstarrangemang, ungdomsverksamhet, inflytandefrågor för ungdomar och Internationella barnkonst museet. Handlägger kulturstipendier samt bidrag till studieförbund och kulturföreningar. Bevakar kulturmiljö- och kulturarvsfrågor samt köper in och registrerar konst. Christer Falk Verksamhetschef Fritid Ansvarar för arenor för ute- och inomhusidrott, festlokaler, Rådsparken samt kultur- och fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Stöd och bidrag till föreningar, upplåtelse av lokaler och anläggningar. Fritidsavdelningen svarar tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för motionsspår och vandringsleder. Kicki Johansson Verksamhetschef KOnTaKTInfOrMaTIOn Äldreomsorgen: Sjödalsvägen Kulturskolan Erbjuder avgiftsbelagd undervisning i sång, instrumentalspel, dans och drama för elever mellan 9 och 19 år. Margaretha Lindh Verksamhetschef Huddinges bibliotek Biblioteksverksamheten stödjer läsning och lärande för alla åldrar. Huvudbiblioteket finns i centrala Huddinge. Områdesbiblioteken finns i Flemingsberg, Vårby, Skogås, Trångsund och Segeltorp. Biblioteken erbjuder böcker, tidskrifter och andra media för hemlån samt tillgång till internetanslutna datorer. Särskild service för personer med funktionsnedsättning. Nick Jones Verksamhetschef SÅ STYRS KOMMUNEN 7

8 8 SÅ STYRS KOMMUNEN

9 Samhällsbyggnadsfrågor Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor, trafikfrågor, parker, vägar, naturreservat, skogs- och jordbruksfastigheter samt lantmäteri. Tomas Hansson (kd) Ordförande KOnTaKTInfOrMaTIOn Sjödalsvägen Miljöfrågor Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter och service inom natur-, miljö- och hälsoskyddsområdet. Ellinor Avsan (M) Ordförande KOnTaKTInfOrMaTIOn Sjödalsvägen , fax: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Den gemensamma förvaltningen för båda nämnderna handlägger övergripande frågor samt följer upp och utvärderar verksamheten. Helén Mårtensson Förvaltningschef Stab Staben ansvarar för kundtjänst, Agenda 21-samordning, ekonomi, nämndadministration, kvalitet, information och personalfrågor. Bygglovsavdelningen Bygglovsavdelningen prövar ärenden om bygglov och bygganmälan samt är tillsynsmyndighet för hissar, ventilationssystem och brandfarliga varor. Här finns också bostadsanpassning och klimatoch energirådgivning. Inga-Lill Segnestam Chef Gatu- och trafkavdelning Ansvarar för planering och trafikfrågor samt byggande av vägar och parker. Annika Feychting Chef Gatu- och parkdriftavdelning Ansvarar för skötsel och underhåll av parker och vägar. Lars Lantz Chef Lantmäteriavdelningen Arbetar med geografisk information, kartprodukter, mätningstekniska uppdrag och fastighetsbildning. I avdelningen ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten. Anders Lindelöf Lantmäterichef Miljötillsynsavdelning Har ansvar för miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt smitt- och djurskydd. Eva-Christina Arvidsson Chef Naturvårdsavdelningen Sköter kommunens naturmark och arrenderar ut kommunens jordbruksmarker. Lars Heins Chef Planavdelningen Upprättar detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser för byggandet. Åke Andersson Chef Mark- och exploateringsavdelning Arbetar med exploateringsfrågor, markupplåtelser, samt gatukostnader. Charlotta Thuresson Chef Information Huddinge miljö- och samhällsbyggnad Förvaltningens egen kundtjänst som svarar på alla allmänna frågor om verksamheten SÅ STYRS KOMMUNEN 9

10 Huddinges valda ledamöter HÄR HITTAR DU DE 61 ordinarie ledamöterna i Huddinge kommunfullmäktige Den styrande majoriteten under den här mandatperioden består av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Drevvikenpartiet. Presidiet Moderaterna Nils Johnson (M) Kommunfullmäktiges ordf. Bengt Säberg (M) 1:e vice ordf. Christina Axelsson (S) 2:e vice ordf. Daniel Dronjak Nordqvist Kommunstyrelsens ordf. Anti Avsan Jelena Drenjanin Gunilla Helmerson Christina Eklund Ellinor Avsan Kenneth Berg Jennifer Lind Erik Ottoson Claes-Johan Bonde Eva Carlsson-Paulsén Yasar Arikan Thomas Fredriksson Henrik Boltenstål Peter Höög Kerstin Johnson Björn Karlsson 10 SÅ STYRS KOMMUNEN

11 Centerpartiet Folkpartiet Jessica Sjösten Christian Ottosson Gunilla Pettersson Eylem Delen Margareta Forsell Kristdemokraterna Malin Danielsson Vibeke Bildt Cem Delen Tomas Hansson Karl Henriksson Socialdemokraterna Bilal Dogan Ann-Marie Högberg Emil Högberg Victoria Brikho Peter Andersson Eeva Laine Erling Karlsson Marie Fors Leif Nysmed Anneli Sjöberg Tomas Henriksson Shewen Nysmed Rikard Lingström Natalie Sial Rolf Carlsson SÅ STYRS KOMMUNEN 11

12 Vänsterpartiet Miljöpartiet Nujina Alacbek Britt Björneke Sonia Benavente Marica Lindblad Olof Olsson Sverigedemokraterna Karin Reuterswärd Andreas Novotny Arnold Boström Nils Nilsson Mats Arkhem Drevvikenpartiet Huddingepartiet Katharina Wallenborg Britt Skagerberg Pia Elfving Lisbeth Krogh Lars Björkman vill du kontakta Huddinges fullmäktigeledamöter eller någon annan förtroendevald i kommunen, finns kontaktuppgifter på under rubriken Politik och påverkan. 12 SÅ STYRS KOMMUNEN

13 Den centrala nivån KOMMunSTyrelSen leder och samordnar verksamhet, utveckling och ekonomi. Ordförande är Daniel Dronjak Nordqvist (M), som leder majoriteten. Planeringsoch personalutskottet (PPU) hör till kommunstyrelsen och behandlar personalfrågor och vissa planeringsfrågor som inte tas upp i kommunstyrelsen. Planeringsoch personalutskottet har fem ledamöter med ersättare. En hel del av kommunens uppgifter sköts mer övergripande. Här representerade av Elif Koman André, utvecklingschef, Lena Vilmar, beredskaps- och säkerhetssamordnare och Joel Edding, samhällsplanerare med ansvar för bland annat översiktsplanen. Kommunstyrelsens förvaltning Sköter central administration och service samt driver övergripande strategiska frågor och utvecklingsprojekt. Vesna Jovic Kommundirektör LEDNINGSKONTORET Stödjer kommundirektören och kommunstyrelsen i arbetet med att styra och leda kommunen. Kommundirektören är chef också för ledningskontoret. KOnTaKTInfOrMaTIOn Kommunalvägen SÅ STYRS KOMMUNEN 13

14 Kommunstyrelsens kansli Sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och valnämnden. Har det övergripande ansvaret för kvalificerade utredningar, administration, kommunarkiv, beredskaps- och säkerhetsfrågor. Här finns också äldreombudsmannen, PUL-ansvarig samt kommunjuristen som även är sekreterare i kommunfullmäktige. Kerstin Z Johansson Chef Ekonomiavdelningen Sköter kommunens finanser, budget och redovisning samt utvecklar ekonomiska system. Här ingår också upphandlingsavdelningen. Mats Öberg Chef Kommunikationsavdelningen Ansvarar för övergripande information och marknadsföring av kommunen. Här ingår också Information Huddinge som är kommunens kundtjänst och växel. Roger Höglund Chef IT-avdelningen Avdelningen utgör ett kompetenscenter inom IT-området, ger tekniskt stöd till de olika verksamheterna och sköter drift av kommunens ITinfrastruktur och IT-arbetsplatser. Boel Norell Winlund Chef Personalavdelningen Ansvarar för strategiska arbetsgivarfrågor, till exempel personalförsörjning, arbetsmiljö, chefsutveckling, lönebildning och lönesystem, pensioner och företagshälsovård. Katarina Adolfsson Chef Utvecklingsavdelningen Driver utvecklingsfrågor inom de områden som är särskilt prioriterade i Huddinge. Har det övergripande ansvaret för hållbar utveckling; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Ansvarar för övergripande fysisk planering och samhällsbyggande, markägande, strategiskt miljöarbete samt kommunens egna miljöledningsarbete. Driver och utvecklar besöks- och näringslivsfrågor, internationellt arbete samt samarbetet med högskolorna. Strategiska frågor kring folkhälsa, trygghet, områdesutveckling, jämställdhetsintegrering samt mångfaldsarbetet samordnas via avdelningen. Arbetet kring visionen Delaktighet och profilen Kunskap berikar, vidareutvecklas genom avdelningens arbete. Elif Koman André Chef Gunilla Wastesson Chef för mark- och samhällsplanering Pia Forsberg Chef för näringsliv och omvärld Visste du att? nästan anställda arbetar för att invånare i Huddinge ska få en bra kommun att bo, studera och arbeta i. 14 SÅ STYRS KOMMUNEN

15 Så här arbetar kommunfullmäktige KOMMunfullMäKTIge är KOMMunenS högsta politiska församling och beslutar i ärenden av principiell art och frågor av större vikt. Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skatter, nämndernas organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder. Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som fullmäktige tar upp och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs samt har uppsikt över all verksamhet. Valen I kommunalvalet vart fjärde år väljs de 61 ledamöterna i fullmäktige. Antalet röstberättigade i Huddinge valet år 2010 var I valet röstade (76,5 procent). Under mandatperioden bildar Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Drevvikenpartiet majoritet i fullmäktige med 32 av de 61 mandaten. Politikerna De allra flesta förtroendevalda i kommunfullmäktige och i nämnderna är fritidspolitiker med andra arbeten. Ett mindre antal har politiska hel- eller deltidsuppdrag som kommunalråd, oppositionsråd eller nämndordförande. Ta kontakt De förtroendevalda representerar kommunens invånare i fullmäktige och nämnder. Vill du ha kontakt med politikerna kan du nå dem antingen via e-post, kommunens växel eller deras politiska organisation. Se också SÅ STYRS KOMMUNEN 15

16 Fullmäktiges arbete Fullmäktige sammanträder i sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Normalt hålls ett sammanträde varje månad, med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdenas längd varierar beroende på mängden frågor. I fullmäktige förekommer några begrepp som kan vara bra att känna till: enkel fråga, interpellation, motion och medborgarförslag. Enkel fråga För att inhämta upplysningar får ledamöterna i fullmäktige ställa frågor enkel fråga till ordförande i en nämnd eller till ett kommunalråd. Frågan ska beröra relativt enkla sakförhållanden och kunna besvaras snabbt och inte följas av politisk debatt. Frågan lämnas in före sammanträdet och får ett muntligt svar. Fullmäktige fattar inte något beslut med anledning av en enkel fråga. Interpellation Den som har frågor av något större vikt ställer dem genom en interpellation. Alla i fullmäktige kan delta i debatten kring frågan och svaret. En interpellation besvaras skriftligt, vanligen vid nästkommande sammanträde. Inte heller här fattar fullmäktige något beslut. Motion Ett sätt att få ett ärende beslutat i fullmäktige är att väcka en motion. Det kan gälla till exempel förslag om en ny simhall eller insatser för ökad trygghet. Kommunstyrelsen får förslaget och gör en utredning, begär yttrande från berörd nämnd och lämnar ett förslag till beslut till fullmäktige. Medborgarförslag Alla folkbokförda i kommunen kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om förbättringar eller förändringar i den kommunala verksamheten. Även barn, ungdomar och utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt. Så här gör du med ditt medborgarförslag: Det ska vara skriftligt och undertecknat. Ange namnförtydligande, adress och telefonnummer. Förslaget lämnar du till Information Huddinge i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 eller till Information Huddinge på något av biblioteken i Vårby, Flemingsberg eller Skogås. Ditt förslag får samma beredning som en motion. Ärendet beslutas av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd (inom maximalt ett år). Den som lämnat in förslaget har möjlighet att yttra sig före beslutet. Återremiss Fullmäktige kan besluta att ett ärende behöver utredas mer före beslut. Om en majoritet anser att detta behövs, återremitteras ärendet till kommunstyrelsen för ny beredning. Bordläggning Om man inte hinner med ett ärende eller behöver ytterligare betänketid kan ärendet bordläggas. Ett beslut om bordläggning innebär att ärendet utan förändringar tas upp igen vid nästa möte. Minoritetsbordläggning och minoritetsåterremiss Ett ärende kan bordläggas eller återremitteras om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär det. Kan bara förekomma en gång i samma ärende. Du är välkommen Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Från åhörarläktaren kan du följa debatt och beslut. Varje sammanträde annonseras i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Mitt i Huddinge. En kungörelse sätts upp på anslagstavlan vid entrén till kommunalhuset. Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden via Internet på eller kabel-tv-nät (comhem). Underlag, tjänsteutlåtande och förslag till beslut finns på kommunens hemsida 16 SÅ STYRS KOMMUNEN

17 Protokoll och sammanträdestider Kommunfullmäktige sammanträder nästan alltid en måndagskväll. Protokollet publiceras på www. huddinge.se under Politik och påverkan. Där hittar du också ledamöter, sammanträdes tider och kunett snabbprotokoll på hemsidan. Kommunala bolag och förbund förvaltar bostäder, utvecklar näringslivet, sköter sophämtning och brand försvar. Huge Fastigheter AB Arena Huddinge AB SRV Återvinning AB Stockholm Vatten AB Söderenergi AB Södertörns Brandförsvarsförbund Södertörns Energi AB SYVAB AB Södertörns Fjärrvärme AB Så är vi organiserade HÄR SER DU HUR beslutsvägarna i Huddinge kommun går. Den här formen av organisation är inte statisk. Efter hand sker förskjutningar och ändringar, för att utvecklingen, ekonomin, nya krav och insikter ska göra organisationen så lättstyrd som möjligt. Demokrati- och mångfaldsberedning Kommunfullmäktige Revision Södertörns överförmyndarnämnd Rådet för funktionshinderfrågor Brottsförebyggande rådet Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Planerings- och personalutskott Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Förskolenämnd Grundskolenämnd Gymnasienämnd Intagningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Äldreomsorgsnämnd Social- och äldreomsorgsförvaltning Miljönämnd Samhällsbyggnadsnämnd Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 3 socialutskott Miljöråd Pensionärsråd Skönhetsråd SÅ STYRS KOMMUNEN 17

18 Mål, vision och profil De övergripande målen nöjda invånare och hållbar samhällsutveckling samt de tre strategiska målen attraktiv arbetsgivare, sund ekonomi och effektiva processer, utgör tillsammans kommunfullmäktiges målbild, som ihop med visionen om delaktighet och profilen som kunskapskommun pekar ut den politiska färdriktningen för kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. Verksamheterna förverkligar målen För att förverkliga ambitionerna i målbilden arbetar kommunen efter en gemensam styrmodell. Enkelt går den ut på att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare samt andra intressenter för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som är tydlig och väl inarbetad. Den bygger på att på alla nivåer i organisationen arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen bidrar till att målen kan nås. Invånarnas synpunkter är avgörande Dialogen med Huddingeborna är avgörande för att kommunen ska utvecklas mot målen. De som är i kontakt med kommunen ska kunna förvänta sig ett gott bemötande och att bli lyssnade till när de har synpunkter. Årligen får invånare svara på olika undersökningar hur det tycker kommunen fungerar och vad som kan bli bättre. Via kommunens hemsida - Hjälp oss bli bättre - kan man tycka till, lämna synpunkter och klagomål, chatta med ledande politiker med mera. Vi vill att invånarna ska höra av sig med sin kunskap så vi kan förbättra verksamheten. Huddinge kommuns målbild Huddinge kommuns målbild Vision: Vision: Delaktighet Delaktighet HÅLLBAR SAMHÄLLS- UTVECKLING HÅLLBAR SAMHÄLLS- UTVECKLING ATTRAKTIV ARBETSGIVARE ATTRAKTIV ARBETSGIVARE NÖJDA INVÅNARE NÖJDA INVÅNARE SUND EKONOMI SUND EKONOMI Fem perspektiv på verksamheten De övergripande målen nöjda invånare och Fem hållbar perspektiv samhällsutveckling på verksamheten samt de tre strategiska De målen övergripande attraktiv målen arbetsgivare, nöjda invånare sund ekonomi och och effektiva hållbar processer, samhällsutveckling utgör tillsammans samt en de balanserad tre strategiska målbild som ihop målen med attraktiv visionen arbetsgivare, och profilen pekar sund ekonomi ut den politiska och effektiva färdriktningen processer, för kommunen utgör tillsammans och vad de samlade en balanserad resurserna målbild ska som användas ihop till. med visionen och profilen pekar ut den politiska färdriktningen för 18 kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. EFFEKTIVA PROCESSER EFFEKTIVA PROCESSER Profil: Profil: Kunskap berikar Kunskap berikar SÅ STYRS KOMMUNEN

19 Styrmodellen dialog och systematiska förbättringar Huddinge kommun arbetar med dialog mellan politiker, chefer, medarbetare, Huddingebor samt andra intressenter och aktörer kring mål och resultat. Kommunen följer en arbetsprocess som är tydlig och väl inarbetad. Den bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen leder till ständiga förbättringar. Aktörer Verksamheterna Verksamheterna Politikerna Huddingeborna Verksamheterna Verksamheterna Politikerna Aktörer Huddingeborna Verksamheterna Verksamheterna SÅ STYRS KOMMUNEN 19

20 Här HITTar Du OSS Information Huddinge DIn SnabbaSTe väg in i kommunen för att få hjälp är att ringa Information Huddinge. Antingen kan den du pratar med svara direkt, eller koppla dig till rätt person för ditt ärende Kundtjänst för miljö- och samhällsbyggnad Svarar på De frågor som rör samhällsbyggnad, miljö och gator. Äldreguiden lotsar DIg rätt och svarar på frågor om kommunens och landstingets verksam heter och annat som rör äldre i Huddinge. Vi som svarar har lång erfarenhet av att arbeta med samhällsinformation och talar många olika språk. ÖppeTTIDer: mån ons 8 17, tor 8 18, fre Lunchstängt alla dagar.

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad april 2010 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad november 2006 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/1343.181 1 (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Årsredovisning

Läs mer

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP)

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 6 Paragraf Diarienummer KS-2015/219.109 Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

KOMMUNGUIDEN 2015. Lilla Edets Kommun

KOMMUNGUIDEN 2015. Lilla Edets Kommun KOMMUNGUIDEN 2015 Lilla Edets Kommun Asfalt & Betong Asfaltkontor Grunnebo Skanska Asfalt & Betong AB Grunnebo 245, Vänersborg Utför allt inom asfalt, mindre grävarbeten Tfn Ulrik Michael 010-448 070-66

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018

Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018 Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018 Januari 2015 Medborgarnas inflytande i fokus KOMMUNFULLMÄKTIGE i Eksjö kommun beslutade under 2013 att inrätta en tillfällig politisk beredning som skulle arbeta

Läs mer

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2014 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2014 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2014

Läs mer

Norrköpings kommunala organisation

Norrköpings kommunala organisation Norrköpings kommunala organisation Maj 2014 En organisation för samhällsservice Med över 9 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Verksamheten spänner över ett brett

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

PITEÅ 2008. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

PITEÅ 2008. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun PITEÅ 2008 Gruppinformation till hushållen värt att veta om din kommun Kommunalråden Foto: Gerd Sävenstedt _ Det krävs mod och handlingskraft för att bryta upp från sitt hem och sitt land för att börja

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

www.hassleholm.se Årsredovisning

www.hassleholm.se Årsredovisning www.hassleholm.se Årsredovisning 2013 1 Inledning 02 Några händelser 4 Tema Pågatåg 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Kommunchefen har ordet 9 Politisk organisation 10 Så används skattepengarna

Läs mer

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Kommunstyrelsens handling nr 37/2014 Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Foto: Josefine Karlsson Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17, 14 2 (77) Modern och

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal information Mars 2011 Halmstad Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Hit går våra skattepengar sidan 6 Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor I detta nummer av Hjärtefrågor

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer