Så styrs kommunen. Huddinges nämnder och förvaltningar SÅ STYRS KOMMUNEN 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så styrs kommunen. Huddinges nämnder och förvaltningar 2011-2014 SÅ STYRS KOMMUNEN 1"

Transkript

1 Så styrs kommunen Huddinges nämnder och förvaltningar SÅ STYRS KOMMUNEN 1

2 Det här är din guide in i Huddinge kommun du får svar på hur ett medborgarförslag blir behandlat fram till beslut, vilka som sitter i fullmäktige och vilka förvaltningar som har hand om alla de olika saker en kommun arbetar med, bland mycket annat. En kommuns organisation kan vara svår att överblicka. Här får du hjälp med det. OMSLAGSFOTO: Ingermar Lindewall 2 SÅ STYRS KOMMUNEN

3 Huddinges nämnder och förvaltningar Invånarna I HuDDInge har oftast kontakt med kommunens förvaltningar. Deras arbete styrs av beslut i nämnderna som ansvarar för uppgifter enligt en rad olika lagar men också frivilliga uppgifter på till exempel kultur- och fritidsområdet. Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som kommunfullmäktige har bestämt. Foto: Rodolphe Foucher Förskola, grundskola och gymnasieskola Tre nämnder ansvarar för den kommunala barn- och utbildningsverksamheten. Förskolenämnden Förskola, familjedaghem, öppen förskola och vårdnadsbidrag. Jelena Drenjanin (M) Ordförande Grundskolenämnden Grundskola, fritidshemsverksamhet, förskoleklasser särskola och stöd för barn och elever i behov av särskildt stöd. Malin Danielsson (fp) Ordförande Gymnasienämnden Gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskola, Särvux, svenska för invandrare och uppdragsutbildning. Christina Eklund (M) Ordförande. SÅ STYRS KOMMUNEN 3

4 Förskola I kommunal och enskild förskoleverksamhet ingår förskola och familjedaghem för barn i åldrarna 1 5 år. För barn i åldrarna 4 5 år erbjuds avgiftsfri allmän förskola, tre timmar om dagen. Kommunen erbjuder även föräldrar och barn som är hemma möjlighet att komma till öppna förskolor. Annelie Glifberg Chef Grundskola Här ingår förskoleklass, skolår 1 9 samt fritidshemsverksamhet för barn som är 6 12 år. Förskoleklass är en frivillig skolform dit alla barn är välkomna från och med höstterminen det år de fyller sex år. Per Hjelm Tf Chef Gymnasieskola och vuxenutbildning På gymnasierna finns många nationella program med en bred basutbildning som ger grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. De har också specialutformade och individuella program. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder: SFI (svenska för invandrare), utbildning på grundskole- och gymnasienivå samt kvalficerade yrkesutbildningar. Företag, förvaltningar och organisationer kan få hjälp med kompetensutveckling av sin personal genom uppdragsutbildningen. Helle Larsson chef Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för de tre nämndernas uppdrag i det dagliga arbetet på bland annat förskolor, skolor och gymnasieskolor. Jukka Kuusisto Utbildningschef Elevstöd och särskola De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Särskolan är till för de barn och ungdomar som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan. Det är en egen skolform med egna kursplaner. Verksamheten bedrivs i grundskolan och gymnasieskolan, ibland integrerat i den ordinarie verksamheten. Britt Kördel Chef KOnTaKTInfOrMaTIOn Gymnasietorget 1, plan , fax: SÅ STYRS KOMMUNEN

5 Sociala tjänster och Äldreomsorg Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom socialtjänsten. Gunilla Helmerson (M) Ordförande Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg, hälso- och sjukvård, kost- och dietfrågor samt färdtjänst för äldre människor och personer med motsvarande behov på grund av åldersrelaterade sjukdomar. Eva Carlsson-Paulsén (M) Ordförande Social- och äldreomsorgsförvaltningen Ansvarar för social- och äldreomsorgsnämndernas uppdrag. Genomför mål och beslut för äldreomsorgen och ger service och omsorg till kommunens äldre invånare. Ger stöd till barn, ungdomar, vuxna och familjer, däribland personer med funktionsnedsättning. Britt-Marie Karlén Chef Individ- och familjeomsorgen Arbetar med barn, ungdomar, missbruk och socialpsykiatri. Marianne Krook Verksamhetschef KOnTaKTInfOrMaTIOn Socialförvaltningen: Gymnasietorget 1, plan , fax: SÅ STYRS KOMMUNEN 5

6 Stöd i ordinärt boende, barnverksamhet och särskilt boende Här ingår hemtjänsten som ger service, stöd och personlig omvårdnad i det dagliga livet i hemmet. Dagverksamhet för äldre som bor hemma och behöver sällskap, rehabilitering eller fysisk aktivitet. Särskilda seniorcentrum erbjuder gemenskap och aktiviteter på dagtid. Stöd i ordinärt boende inom funktionshinderområdet, som fritidsverksamhet för ungdomar, vikariepoolen, barnboende, korttidsboende, boendestöd centrala Huddinge, kontaktpersoner, korttidsvistelse i familj och avlösning barn. Magnus Stenmark Verksamhetshef Biståndskansliet Tar emot och utreder ansökningar om äldreomsorg och fattar beslut om till exempel hemtjänst, dagverk-samhet och korttidsvård. Ann-Christine Falck Brännström, Chef Verksamheten för personer med funktionsnedsättning Ansvarar för insatser riktade till personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personer under 65 år som på grund av sin funktionsnedsättning behöver insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ann-Christine Falck Brännström Verksamhetschef Äldreboenden Omfattar servicehus, ålderdomshem, sjukhem och demensboende. Arbete och försörjning Arbetar med försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Här finns också introduktionsenheten för nyanlända flyktingar och invandrare. Marie-Louise Khan-Tamakloe Verksamhetschef Socialnämnden har delegerat beslut i individärenden till ett arbetsutskott och tre socialutskott. Arbetsutskott (bereder nämndens ärenden samt beslutar i individärenden gällande handikappomsorg, alkoholärenden, bostadsförtur, medgivande till adoption och faderskap) Socialutskott 1 (barn och ungdom) Socialutskott 2 (barn och ungdom) Socialutskott 3 (försörjningsstöd, introduktionsersättning, missbruk och social psykiatri) Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 6 SÅ STYRS KOMMUNEN

7 Kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Internationella barnkonstmuseet, inköp av konst och utdelning av kultur- och idrottsstipendier. Vibeke Bildt (fp) Ordförande Kultur- och fritidsförvaltningen Genomför nämndens mål och beslut. Leder, utvecklar, samordnar och följer upp kultur- och fritidsverksamheten. Toralf Nilsson Förvaltningschef KulturUngdom Ansvarar för teater-, dans-, musik- och konstarrangemang, ungdomsverksamhet, inflytandefrågor för ungdomar och Internationella barnkonst museet. Handlägger kulturstipendier samt bidrag till studieförbund och kulturföreningar. Bevakar kulturmiljö- och kulturarvsfrågor samt köper in och registrerar konst. Christer Falk Verksamhetschef Fritid Ansvarar för arenor för ute- och inomhusidrott, festlokaler, Rådsparken samt kultur- och fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Stöd och bidrag till föreningar, upplåtelse av lokaler och anläggningar. Fritidsavdelningen svarar tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för motionsspår och vandringsleder. Kicki Johansson Verksamhetschef KOnTaKTInfOrMaTIOn Äldreomsorgen: Sjödalsvägen Kulturskolan Erbjuder avgiftsbelagd undervisning i sång, instrumentalspel, dans och drama för elever mellan 9 och 19 år. Margaretha Lindh Verksamhetschef Huddinges bibliotek Biblioteksverksamheten stödjer läsning och lärande för alla åldrar. Huvudbiblioteket finns i centrala Huddinge. Områdesbiblioteken finns i Flemingsberg, Vårby, Skogås, Trångsund och Segeltorp. Biblioteken erbjuder böcker, tidskrifter och andra media för hemlån samt tillgång till internetanslutna datorer. Särskild service för personer med funktionsnedsättning. Nick Jones Verksamhetschef SÅ STYRS KOMMUNEN 7

8 8 SÅ STYRS KOMMUNEN

9 Samhällsbyggnadsfrågor Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor, trafikfrågor, parker, vägar, naturreservat, skogs- och jordbruksfastigheter samt lantmäteri. Tomas Hansson (kd) Ordförande KOnTaKTInfOrMaTIOn Sjödalsvägen Miljöfrågor Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter och service inom natur-, miljö- och hälsoskyddsområdet. Ellinor Avsan (M) Ordförande KOnTaKTInfOrMaTIOn Sjödalsvägen , fax: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Den gemensamma förvaltningen för båda nämnderna handlägger övergripande frågor samt följer upp och utvärderar verksamheten. Helén Mårtensson Förvaltningschef Stab Staben ansvarar för kundtjänst, Agenda 21-samordning, ekonomi, nämndadministration, kvalitet, information och personalfrågor. Bygglovsavdelningen Bygglovsavdelningen prövar ärenden om bygglov och bygganmälan samt är tillsynsmyndighet för hissar, ventilationssystem och brandfarliga varor. Här finns också bostadsanpassning och klimatoch energirådgivning. Inga-Lill Segnestam Chef Gatu- och trafkavdelning Ansvarar för planering och trafikfrågor samt byggande av vägar och parker. Annika Feychting Chef Gatu- och parkdriftavdelning Ansvarar för skötsel och underhåll av parker och vägar. Lars Lantz Chef Lantmäteriavdelningen Arbetar med geografisk information, kartprodukter, mätningstekniska uppdrag och fastighetsbildning. I avdelningen ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten. Anders Lindelöf Lantmäterichef Miljötillsynsavdelning Har ansvar för miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt smitt- och djurskydd. Eva-Christina Arvidsson Chef Naturvårdsavdelningen Sköter kommunens naturmark och arrenderar ut kommunens jordbruksmarker. Lars Heins Chef Planavdelningen Upprättar detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser för byggandet. Åke Andersson Chef Mark- och exploateringsavdelning Arbetar med exploateringsfrågor, markupplåtelser, samt gatukostnader. Charlotta Thuresson Chef Information Huddinge miljö- och samhällsbyggnad Förvaltningens egen kundtjänst som svarar på alla allmänna frågor om verksamheten SÅ STYRS KOMMUNEN 9

10 Huddinges valda ledamöter HÄR HITTAR DU DE 61 ordinarie ledamöterna i Huddinge kommunfullmäktige Den styrande majoriteten under den här mandatperioden består av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Drevvikenpartiet. Presidiet Moderaterna Nils Johnson (M) Kommunfullmäktiges ordf. Bengt Säberg (M) 1:e vice ordf. Christina Axelsson (S) 2:e vice ordf. Daniel Dronjak Nordqvist Kommunstyrelsens ordf. Anti Avsan Jelena Drenjanin Gunilla Helmerson Christina Eklund Ellinor Avsan Kenneth Berg Jennifer Lind Erik Ottoson Claes-Johan Bonde Eva Carlsson-Paulsén Yasar Arikan Thomas Fredriksson Henrik Boltenstål Peter Höög Kerstin Johnson Björn Karlsson 10 SÅ STYRS KOMMUNEN

11 Centerpartiet Folkpartiet Jessica Sjösten Christian Ottosson Gunilla Pettersson Eylem Delen Margareta Forsell Kristdemokraterna Malin Danielsson Vibeke Bildt Cem Delen Tomas Hansson Karl Henriksson Socialdemokraterna Bilal Dogan Ann-Marie Högberg Emil Högberg Victoria Brikho Peter Andersson Eeva Laine Erling Karlsson Marie Fors Leif Nysmed Anneli Sjöberg Tomas Henriksson Shewen Nysmed Rikard Lingström Natalie Sial Rolf Carlsson SÅ STYRS KOMMUNEN 11

12 Vänsterpartiet Miljöpartiet Nujina Alacbek Britt Björneke Sonia Benavente Marica Lindblad Olof Olsson Sverigedemokraterna Karin Reuterswärd Andreas Novotny Arnold Boström Nils Nilsson Mats Arkhem Drevvikenpartiet Huddingepartiet Katharina Wallenborg Britt Skagerberg Pia Elfving Lisbeth Krogh Lars Björkman vill du kontakta Huddinges fullmäktigeledamöter eller någon annan förtroendevald i kommunen, finns kontaktuppgifter på under rubriken Politik och påverkan. 12 SÅ STYRS KOMMUNEN

13 Den centrala nivån KOMMunSTyrelSen leder och samordnar verksamhet, utveckling och ekonomi. Ordförande är Daniel Dronjak Nordqvist (M), som leder majoriteten. Planeringsoch personalutskottet (PPU) hör till kommunstyrelsen och behandlar personalfrågor och vissa planeringsfrågor som inte tas upp i kommunstyrelsen. Planeringsoch personalutskottet har fem ledamöter med ersättare. En hel del av kommunens uppgifter sköts mer övergripande. Här representerade av Elif Koman André, utvecklingschef, Lena Vilmar, beredskaps- och säkerhetssamordnare och Joel Edding, samhällsplanerare med ansvar för bland annat översiktsplanen. Kommunstyrelsens förvaltning Sköter central administration och service samt driver övergripande strategiska frågor och utvecklingsprojekt. Vesna Jovic Kommundirektör LEDNINGSKONTORET Stödjer kommundirektören och kommunstyrelsen i arbetet med att styra och leda kommunen. Kommundirektören är chef också för ledningskontoret. KOnTaKTInfOrMaTIOn Kommunalvägen SÅ STYRS KOMMUNEN 13

14 Kommunstyrelsens kansli Sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och valnämnden. Har det övergripande ansvaret för kvalificerade utredningar, administration, kommunarkiv, beredskaps- och säkerhetsfrågor. Här finns också äldreombudsmannen, PUL-ansvarig samt kommunjuristen som även är sekreterare i kommunfullmäktige. Kerstin Z Johansson Chef Ekonomiavdelningen Sköter kommunens finanser, budget och redovisning samt utvecklar ekonomiska system. Här ingår också upphandlingsavdelningen. Mats Öberg Chef Kommunikationsavdelningen Ansvarar för övergripande information och marknadsföring av kommunen. Här ingår också Information Huddinge som är kommunens kundtjänst och växel. Roger Höglund Chef IT-avdelningen Avdelningen utgör ett kompetenscenter inom IT-området, ger tekniskt stöd till de olika verksamheterna och sköter drift av kommunens ITinfrastruktur och IT-arbetsplatser. Boel Norell Winlund Chef Personalavdelningen Ansvarar för strategiska arbetsgivarfrågor, till exempel personalförsörjning, arbetsmiljö, chefsutveckling, lönebildning och lönesystem, pensioner och företagshälsovård. Katarina Adolfsson Chef Utvecklingsavdelningen Driver utvecklingsfrågor inom de områden som är särskilt prioriterade i Huddinge. Har det övergripande ansvaret för hållbar utveckling; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Ansvarar för övergripande fysisk planering och samhällsbyggande, markägande, strategiskt miljöarbete samt kommunens egna miljöledningsarbete. Driver och utvecklar besöks- och näringslivsfrågor, internationellt arbete samt samarbetet med högskolorna. Strategiska frågor kring folkhälsa, trygghet, områdesutveckling, jämställdhetsintegrering samt mångfaldsarbetet samordnas via avdelningen. Arbetet kring visionen Delaktighet och profilen Kunskap berikar, vidareutvecklas genom avdelningens arbete. Elif Koman André Chef Gunilla Wastesson Chef för mark- och samhällsplanering Pia Forsberg Chef för näringsliv och omvärld Visste du att? nästan anställda arbetar för att invånare i Huddinge ska få en bra kommun att bo, studera och arbeta i. 14 SÅ STYRS KOMMUNEN

15 Så här arbetar kommunfullmäktige KOMMunfullMäKTIge är KOMMunenS högsta politiska församling och beslutar i ärenden av principiell art och frågor av större vikt. Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skatter, nämndernas organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder. Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som fullmäktige tar upp och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs samt har uppsikt över all verksamhet. Valen I kommunalvalet vart fjärde år väljs de 61 ledamöterna i fullmäktige. Antalet röstberättigade i Huddinge valet år 2010 var I valet röstade (76,5 procent). Under mandatperioden bildar Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Drevvikenpartiet majoritet i fullmäktige med 32 av de 61 mandaten. Politikerna De allra flesta förtroendevalda i kommunfullmäktige och i nämnderna är fritidspolitiker med andra arbeten. Ett mindre antal har politiska hel- eller deltidsuppdrag som kommunalråd, oppositionsråd eller nämndordförande. Ta kontakt De förtroendevalda representerar kommunens invånare i fullmäktige och nämnder. Vill du ha kontakt med politikerna kan du nå dem antingen via e-post, kommunens växel eller deras politiska organisation. Se också SÅ STYRS KOMMUNEN 15

16 Fullmäktiges arbete Fullmäktige sammanträder i sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Normalt hålls ett sammanträde varje månad, med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdenas längd varierar beroende på mängden frågor. I fullmäktige förekommer några begrepp som kan vara bra att känna till: enkel fråga, interpellation, motion och medborgarförslag. Enkel fråga För att inhämta upplysningar får ledamöterna i fullmäktige ställa frågor enkel fråga till ordförande i en nämnd eller till ett kommunalråd. Frågan ska beröra relativt enkla sakförhållanden och kunna besvaras snabbt och inte följas av politisk debatt. Frågan lämnas in före sammanträdet och får ett muntligt svar. Fullmäktige fattar inte något beslut med anledning av en enkel fråga. Interpellation Den som har frågor av något större vikt ställer dem genom en interpellation. Alla i fullmäktige kan delta i debatten kring frågan och svaret. En interpellation besvaras skriftligt, vanligen vid nästkommande sammanträde. Inte heller här fattar fullmäktige något beslut. Motion Ett sätt att få ett ärende beslutat i fullmäktige är att väcka en motion. Det kan gälla till exempel förslag om en ny simhall eller insatser för ökad trygghet. Kommunstyrelsen får förslaget och gör en utredning, begär yttrande från berörd nämnd och lämnar ett förslag till beslut till fullmäktige. Medborgarförslag Alla folkbokförda i kommunen kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om förbättringar eller förändringar i den kommunala verksamheten. Även barn, ungdomar och utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt. Så här gör du med ditt medborgarförslag: Det ska vara skriftligt och undertecknat. Ange namnförtydligande, adress och telefonnummer. Förslaget lämnar du till Information Huddinge i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 eller till Information Huddinge på något av biblioteken i Vårby, Flemingsberg eller Skogås. Ditt förslag får samma beredning som en motion. Ärendet beslutas av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd (inom maximalt ett år). Den som lämnat in förslaget har möjlighet att yttra sig före beslutet. Återremiss Fullmäktige kan besluta att ett ärende behöver utredas mer före beslut. Om en majoritet anser att detta behövs, återremitteras ärendet till kommunstyrelsen för ny beredning. Bordläggning Om man inte hinner med ett ärende eller behöver ytterligare betänketid kan ärendet bordläggas. Ett beslut om bordläggning innebär att ärendet utan förändringar tas upp igen vid nästa möte. Minoritetsbordläggning och minoritetsåterremiss Ett ärende kan bordläggas eller återremitteras om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär det. Kan bara förekomma en gång i samma ärende. Du är välkommen Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Från åhörarläktaren kan du följa debatt och beslut. Varje sammanträde annonseras i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Mitt i Huddinge. En kungörelse sätts upp på anslagstavlan vid entrén till kommunalhuset. Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden via Internet på eller kabel-tv-nät (comhem). Underlag, tjänsteutlåtande och förslag till beslut finns på kommunens hemsida 16 SÅ STYRS KOMMUNEN

17 Protokoll och sammanträdestider Kommunfullmäktige sammanträder nästan alltid en måndagskväll. Protokollet publiceras på www. huddinge.se under Politik och påverkan. Där hittar du också ledamöter, sammanträdes tider och kunett snabbprotokoll på hemsidan. Kommunala bolag och förbund förvaltar bostäder, utvecklar näringslivet, sköter sophämtning och brand försvar. Huge Fastigheter AB Arena Huddinge AB SRV Återvinning AB Stockholm Vatten AB Söderenergi AB Södertörns Brandförsvarsförbund Södertörns Energi AB SYVAB AB Södertörns Fjärrvärme AB Så är vi organiserade HÄR SER DU HUR beslutsvägarna i Huddinge kommun går. Den här formen av organisation är inte statisk. Efter hand sker förskjutningar och ändringar, för att utvecklingen, ekonomin, nya krav och insikter ska göra organisationen så lättstyrd som möjligt. Demokrati- och mångfaldsberedning Kommunfullmäktige Revision Södertörns överförmyndarnämnd Rådet för funktionshinderfrågor Brottsförebyggande rådet Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Planerings- och personalutskott Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Förskolenämnd Grundskolenämnd Gymnasienämnd Intagningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Äldreomsorgsnämnd Social- och äldreomsorgsförvaltning Miljönämnd Samhällsbyggnadsnämnd Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 3 socialutskott Miljöråd Pensionärsråd Skönhetsråd SÅ STYRS KOMMUNEN 17

18 Mål, vision och profil De övergripande målen nöjda invånare och hållbar samhällsutveckling samt de tre strategiska målen attraktiv arbetsgivare, sund ekonomi och effektiva processer, utgör tillsammans kommunfullmäktiges målbild, som ihop med visionen om delaktighet och profilen som kunskapskommun pekar ut den politiska färdriktningen för kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. Verksamheterna förverkligar målen För att förverkliga ambitionerna i målbilden arbetar kommunen efter en gemensam styrmodell. Enkelt går den ut på att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare samt andra intressenter för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som är tydlig och väl inarbetad. Den bygger på att på alla nivåer i organisationen arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen bidrar till att målen kan nås. Invånarnas synpunkter är avgörande Dialogen med Huddingeborna är avgörande för att kommunen ska utvecklas mot målen. De som är i kontakt med kommunen ska kunna förvänta sig ett gott bemötande och att bli lyssnade till när de har synpunkter. Årligen får invånare svara på olika undersökningar hur det tycker kommunen fungerar och vad som kan bli bättre. Via kommunens hemsida - Hjälp oss bli bättre - kan man tycka till, lämna synpunkter och klagomål, chatta med ledande politiker med mera. Vi vill att invånarna ska höra av sig med sin kunskap så vi kan förbättra verksamheten. Huddinge kommuns målbild Huddinge kommuns målbild Vision: Vision: Delaktighet Delaktighet HÅLLBAR SAMHÄLLS- UTVECKLING HÅLLBAR SAMHÄLLS- UTVECKLING ATTRAKTIV ARBETSGIVARE ATTRAKTIV ARBETSGIVARE NÖJDA INVÅNARE NÖJDA INVÅNARE SUND EKONOMI SUND EKONOMI Fem perspektiv på verksamheten De övergripande målen nöjda invånare och Fem hållbar perspektiv samhällsutveckling på verksamheten samt de tre strategiska De målen övergripande attraktiv målen arbetsgivare, nöjda invånare sund ekonomi och och effektiva hållbar processer, samhällsutveckling utgör tillsammans samt en de balanserad tre strategiska målbild som ihop målen med attraktiv visionen arbetsgivare, och profilen pekar sund ekonomi ut den politiska och effektiva färdriktningen processer, för kommunen utgör tillsammans och vad de samlade en balanserad resurserna målbild ska som användas ihop till. med visionen och profilen pekar ut den politiska färdriktningen för 18 kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. EFFEKTIVA PROCESSER EFFEKTIVA PROCESSER Profil: Profil: Kunskap berikar Kunskap berikar SÅ STYRS KOMMUNEN

19 Styrmodellen dialog och systematiska förbättringar Huddinge kommun arbetar med dialog mellan politiker, chefer, medarbetare, Huddingebor samt andra intressenter och aktörer kring mål och resultat. Kommunen följer en arbetsprocess som är tydlig och väl inarbetad. Den bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen leder till ständiga förbättringar. Aktörer Verksamheterna Verksamheterna Politikerna Huddingeborna Verksamheterna Verksamheterna Politikerna Aktörer Huddingeborna Verksamheterna Verksamheterna SÅ STYRS KOMMUNEN 19

20 Här HITTar Du OSS Information Huddinge DIn SnabbaSTe väg in i kommunen för att få hjälp är att ringa Information Huddinge. Antingen kan den du pratar med svara direkt, eller koppla dig till rätt person för ditt ärende Kundtjänst för miljö- och samhällsbyggnad Svarar på De frågor som rör samhällsbyggnad, miljö och gator. Äldreguiden lotsar DIg rätt och svarar på frågor om kommunens och landstingets verksam heter och annat som rör äldre i Huddinge. Vi som svarar har lång erfarenhet av att arbeta med samhällsinformation och talar många olika språk. ÖppeTTIDer: mån ons 8 17, tor 8 18, fre Lunchstängt alla dagar.

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 april 2015 KS-2014/1743 1 (44) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 1 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-31 KS-2013/1127.622 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-05-26 KS-2012/1175.183 1 (4) HANDLÄGGARE Blomberg, Mikael 08-535 302 98 Mikael.Blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1127.622 Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och standardmjölkprodukter

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2011-01-12 Plats och tid Kommunkontoret, kl 13.00 16.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Roger Johansson

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer