Marcus Koskinen-Hagman. Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marcus Koskinen-Hagman. Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen"

Transkript

1 1 Protokoll Styrelsemöte 1/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl Närvarande Anita Husell-Karlström, ordförande Stig Grönlund Annika Karlsson Martin Nilsson Cia Numelin Föredragande Gyrid Högman, 1-11, Marcus Koskinen-Hagman, Studeranderepresentant Robin Skog Leo Pahlman Lärarrepresentant Personalrepresentant Kallade Inte närvarande Meddelat förhinder Dan Nordman Jana Ekebom Anne Adolfsson Marcus Koskinen-Hagman Kari Granberg Lydia Värnman Christina von Hertzen Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen 1 Inledning Viceordförande Anita Husell-Karlström, är ordförande då ordinarie ordförande Christina von Hertzen meddelat förhinder. Anita Husell- Karlström hälsade alla välkomna till mötet. Anita Husell-Karlström hälsade särskilt de nya studeranderepresentanterna välkomna till styrelsens möte. Efter en presentationsrunda inleddes mötet enligt föredragningslista.

2 2 2 Kallelse och beslutförhet Kallelse till möte skedde vid senaste styrelsemöte och genom e-post Föredragningslista har gått ut per e-post Förslag: Då minst hälften av styrelsens medlemmar och ordförande är närvarande konstateras att mötet är beslutfört. Kallelsen godkänns. 3 Val av protokolljusterare för dagens möte Protokoll från föregående möte har tillsänts styrelsens medlemmar, representanter och ersättare i styrelsen. Förslag: Protokoll nr 12/2013 antecknas för kännedom. Till protokolljusterare för dagens möte utses Annika Karlsson och Martin Nilsson. 4 Beslut per capsulam samarbetsavtal mellan Ålands gymnasium och Högskolan på Åland Vid styrelsemöte återremitterades ärende om samarbetsavtal mellan Ålands gymnasium och Högskolan på Åland. Samarbetsavtalet planerades träda i kraft Styrelseordförande för Ålands gymnasium, Christina von Hertzen, förvaltningschef Gyrid Högman, styrelseordförande för Högskolan på Åland, Emma Dahlén, högskolans rektor Edvard Johansson och vicerektor Ronny Eriksson hade ett möte för att klargöra ledningsfunktionen. Vid mötet konstaterades att högskolans styrelse inte önskar någon ytterligare ledningsplattform utan anser att ledningen ska ske gemensamt och så att gymnasiet får insyn och påverkningsmöjligheter reglerade i avtalet. Utgående från mötet har samarbetsavtalet kompletterats med skrivningar för budget och ledning. Samarbetsavtalet finns som bilaga. Vid mötet kom samtliga överens om att de båda styrelserna sammanträffar efter det att högskolan lämnat in slutrapporten till landskapsregeringen i februari Förslag: Styrelsen godkände samarbetsavtal per capsulam Styrelsen konfirmerar sitt beslut per capsulam från den

3 3 5 Bokslut för 2013 Bokslutet för 2013 års budget är ännu i det preliminära stadiet. Vissa fakturor som hör till 2013 har ännu inte betalats. Gropjusteringen på euro, som hör till 2013 års budget, kommer att betalas ut tidigast i februari Handledararvodena för närvårdarstuderande har hittills varit på en lägre nivå än beräknat. Detta beror på att kommunerna inte kommit med fakturor och att kommunerna fakturerat enligt den tidigare lägre nivån. Ålands gymnasium förväntar sig rättelse av fakturor och nya fakturor under våren Sammantaget har Ålands gymnasium under större delen av 2013 haft ett sparbeting som har gett resultat. Bokslutet för hela budgetåret kommer att visa betydligt bättre siffror än halvårsresultatet. Vid nästa möte kan mer exakta siffror presenteras. Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: Informationen antecknades för kännedom. 6 Landskapsregeringens uppdrag gällande sysselsättningsbefrämjande utbildning inom hotell- och restaurangbranschen Ålands landskapsregering beslöt (69U2/ ) att ge Ålands gymnasium i uppdrag att planera och arrangera en ca 3 veckor lång sysselsättningsbefrämjande utbildning inom hotell- och restaurangbranschen våren Våren 2013, då arbetet med att lägga grunden för lärarnas arbetsplaner inleddes, hade rektorerna till uppgift att se till att lärarnas arbetsplaner innehöll 1600 h. Lärarna på hotell- och restaurangprogrammet har således under läsåret inte utrymme för att sköta undervisningsuppgifter för en sysselsättningsbefrämjande utbildning utöver den undervisning som redan är inskriven i arbetsplanen. Styrelsen ser det som angeläget att Ålands gymnasium kan hålla sådana kurser, men det vore bra med framförhållning så att de som planerar vet att det varje år (troligen under våren) kommer att finnas ett behov av lärare för en eller flera sysselsättningsbefrämjande kurser. Om detta finns klargjort beaktas detta vid planeringen av följande läsår, en planering som måste ske under våren.

4 4 För att Ålands gymnasium ska kunna arrangera en ca 3 veckor lång sysselsättningsbefrämjande utbildning inom hotell- och restaurangbranschen våren 2014 måste lärarkrafter upphandlas utanför den egna organisationen. Förslag: Styrelsen meddelar Ålands landskapsregering att Ålands gymnasium gärna sköter dessa uppgifter, men att det vore önskvärt med en något längre framförhållning eftersom detta skulle underlätta planeringen och ge möjlighet att utnyttja egen lärarpersonal. Ålands gymnasium arrangerar våren 2014 önskad sysselsättningskurs med upphandlad lärarpersonal. 7 Ansvarstillägg Lektor Clas-Folke Hansen har ansvar för installationsverksamheten vid sjöfartsprogrammets elinriktning. Förslag: Lektor Hansen beviljas ett ansvarstillägg på 10 % av grundlönen för sitt ansvar för installationsverksamheten på programmet för tiden Nytt utbildningsprogram Läroplanen för media- och kommunikationsprogrammet vid Ålands yrkesgymnasium har inte en läroplansgrund som är fastställd av Ålands landskapsregering. Det finns också skäl att göra en revidering av utbildningen på el- och datatekniska programmet, datainriktning (med examensbenämning ICT-montör). Mot bakgrund av att årskullarna fr.o.m är vikande vore det skäl att hitta ett utbildningsprogram som kunde samla studerande som är intresserade av utbildning inom både media- och kommunikation och en mer teknisk datainriktning motsvarande dagens utbildning på el- och datatekniska programmet. Av kontinuitetsskäl är antagning varje år att föredra. På detta sätt vet studerande vilka utbildningslinjer som finns från år till år. Skolan har fastställt behov av lärare som inte växlar från läsår till läsår och därmed har ledningen också en stab som fortgående kan sköta en utveckling av utbildningen. Ledningen har tillsammans med styrelsens ordförande och landskapsregeringens byråchef Elisabeth Storfors gått igenom olika alternativa läroplansgrunder. Också Agneta Eriksson-Granskog, som är ansvarig för Högskolan på Ålands IT-utbildning, har hörts. Ett tänkbart alternativ för en gymnasieexamen inom området är

5 5 riksläroplansgrunden för Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik med examensbenämningen datanom. På Åland kunde utbildningen benämnas IT-programmet, men ge examensbenämningen datanom. Från benämnda läroplansgrunder kunde man t.ex. för de obligatoriska 80 sv yrkesämnen, ha 30 sv arbete med serviceuppgifter och systemanskaffning och ibruktagande, 40 sv mikrostöd och 10 sv multimediaproduktion Det är också möjligt att inom ramen för läroplansgrunden utforma en lokal examensdel på 10 sv, dvs en examensdel som är helt egen. Med ovanstående modell kunde man skapa ett utbildningsprogram som täcker både media- och kommunikationsprogrammet och datainriktningen vid el- och dataprogrammet. Förslag: Styrelsen beslutar att anhålla hos landskapsregeringen om tillstånd att hösten 2015 starta ett nytt utbildningsalternativ, ITprogrammet, utgående från läroplansgrunder som baserar sig på Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, datanom. Styrelsen beslutar att skolans ledning fortsätter planeringen på ledningsnivå. Då landskapsregeringen lämnat besked tar yrkesgymnasiet itu med konkret planering och utarbetande av läroplan. 9 Ändring av beslut 176, Styrelsen beslöt att utfärda utnämningsbrev till tre biträdande rektorer, Johanna Björkvall, Kim Gylling och Katarina Sundberg. Kim Gylling anhåller om att få sin prövotid förlängd till och att utnämningsbrev utfärdas fr.o.m Förslag: Styrelsen beslutar att ändra sitt beslut från ( 176) om att utfärda utnämningsbrev till Kim Gylling. Styrelsen bifaller Kim Gyllings anhållan om förlängd prövotid till , varefter utnämningsbrev utfärdas fr.o.m Ålands gymnasiums anhållan om utvecklingsprojekt Utbildnings- och kulturavdelningen har i budget 2014 reserverat medel för olika utvecklingsprojekt.

6 6 Ålands lyceum har anhållit om ett digitaliseringsprojekt inom IT. Ålands yrkesgymnasium har anhållit om ett digitaliseringsprojekt inom IT. Ålands yrkegymnasium har anhållit om ett utvecklingsprojekt för LIA med en LIA-koordinator. Ålands yrkesgymnasiums vuxenutbildning har anhållit om ett kompetensutvecklingsprojekt med digitalisering av vuxenutbildningen för att skapa ett mer flexibelt utbildningssystem för vuxna. Utvecklingsprojekten framgår av bifogade bilagor. Förslag: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. Beslut: Styrelsen antecknade informationen för kännedom. 11 Konsekvensutredning av utökade studieplatser på Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium Styrelsen önskade vid senaste möte en konsekvensutredning av de utökade antalet studieplatser vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Rektorerna har inte av tidsnöd kunnat presentera en utredning till detta möte. Förslag: Styrelsen bordlägger ärendet till nästa möte. Beslut: Ärendet bordläggs till februarimötet. 12 Anhållan om avsked föredragning av Marcus Koskinen-Hagman Förvaltningschef Gyrid Högman anhåller om att bli befriad från tjänsten som förvaltningschef fr.o.m på grund av pensionering. Förslag: Anhållan beviljas. Beslut: Styrelsen beviljade förvaltningschef Gyrid Högman befrielse från tjänsten som förvaltningschef fr.o.m Ålands gymnasiums representant i ÅDA föredragning Marcus Koskinen-Hagman Projektchef Jörgen Grette för Ålands digitala agenda önskar ha ITcheferna i olika landskapsmyndigheter i en referensgrupp. En närmare utredning i ärendet presenteras i bilaga.

7 7 Förslag: Styrelsen antecknar för kännedom att Ålands gymnasiums IT-chef Ronny Holmström-Wall ingår som medlem i en referensgrupp för Ålands digitala agenda. 14 Utredning av fibernät föredragning Marcus Koskinen-Hagman IT-chefen anhåller om att utreda möjligheterna att ta i bruk ett eget fibernät för Ålands gymnasium. I bilaga ges en utförlig beskrivning. Förslag: Styrelsen bifaller IT-chefens utredning och ber om en utredande beskrivning med ekonomiska konsekvenser under våren Övriga ärenden För kännedom meddelades a) Landskapsregeringens återremittering av reglemente (7U2/ ) b) Revisor Dan Bergman kommer inom februari att lämna en revisisonsberättelse över Ålands gymnasium till Ålands lagting. 16 Nästa möte Nästa möte föreslås hållas vecka 9, måndag kl på Neptunigatan Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet kl Anita Husell-Karlström Ordförande Gyrid Högman Förvaltningschef Marcus Koskinen-Hagman Ställföreträdande förvaltningschef Protokollet justerat Annika Karlsson Martin Nilsson

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark. Beslut: Förslaget omfattades. Beslut: Förslaget omfattades.

Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark. Beslut: Förslaget omfattades. Beslut: Förslaget omfattades. ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 9.8.2011 Styrelsemöte 13/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 19.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Dick Tapio Studeranderepresentant Kallad Ralf Lundberg Föredragande

Läs mer

Beslut: Förslaget godkändes.

Beslut: Förslaget godkändes. PROTOKOLL 31.10.2011 Styrelsemöte 16/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 19.00 22.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Dick Tapio Ulf-Peter Westmark Studeranderepresentant

Läs mer

Mötestid: Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 8.30-12.00. Plats: Sal 1, Högskolan Norra, Neptunigatan 17. Närvarande: Carin Holmqvist

Mötestid: Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 8.30-12.00. Plats: Sal 1, Högskolan Norra, Neptunigatan 17. Närvarande: Carin Holmqvist PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen 7-09 5.10.2009 Paragrafer: 68-81 Sidan 1 av 6 Mötestid: Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 8.30-12.00 Plats: Sal 1, Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Närvarande:

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015!

Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015! Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 14.00 av ordförande Milton Manngård. Föredragningslistan godkändes. Lasse Hägerstrand tog en bild på studeranderådet.

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 januari 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 maj 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 34 Protokolljustering...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 11-21 14.02.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman närv.

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

x Höglund Roger, kst ordförande x Lycke, Per, kst viceordförande x Oriander, Niklas vik kom.dir. x Josefsson, Boel, ekonomichef 68-78

x Höglund Roger, kst ordförande x Lycke, Per, kst viceordförande x Oriander, Niklas vik kom.dir. x Josefsson, Boel, ekonomichef 68-78 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2009 6/09 Sammanträdestid Torsdag 10.12.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande x Danielsson,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer