Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 '

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 '"

Transkript

1 Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 ' Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Jan Jespersen /Nämndskansliet Telefonnr: Ärenden 1. Val av justerare 2. Omorganisation av räddningskåren i Transtrand - informationspunkt 3. Besök av revisorerna kl Skrivelser 5. Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor - återrapport 6. Anmälan av delegationsbeslut 7. Meddelanden

2 Ny organisation i norra kommundelen i Malung-Sälens kommun..särna MIlTännäs TM^jyvallberget Wtwjyallgölen Storöron _ sat * /.f m Näsfjällét / Metlanfl&llet :J ) \ Ivdalen Lftvrtaset Ivdalen Grund. Trysil,ors % Elverum P h f o m m Hamar Oslo lög strand Östbvl104" _ Krökbnckap V Oslo / \" " " El ve rum / fy' ^ \ t --\ Traristrand rl Älvdalen Mora ^ /V'* il' ' V^W-nUKa,, / V ''Hdmm^rstiVi»Gråhe& r ftoh " anjan Mora vtand< V St. Lyberget \ Ö \ selen ^

3 Aniccm Till: Malung-Sälens kommun. Att: Räddningsnämnden och Räddningschef Per Hampus ni. -i Malung-Seisr.3 Kommun Dnr SNAG.M.:±(. Kopia till: Från: Brandmännens Riksförbund och Länsstyrelsen Dalarna. Brandmännens Riksförbund, Lokalavdelning Malung-Sälen. h Ang. Rekrytering och bemanning vid Räddningsstationen i Transtrand Med anledning av att 1/3 av personalstyrkan i Transtrand saknas och arbetsgivarens oförmåga att lösa rekrytering och bemanning så begär vi följande av arbetsgivaren: 1. Att man redovisar vilka åtgärder man har vidtagit för att lösa rekryteringen. 2. Att man redovisar vilka åtgärder man avser att vidta för att lösa rekryteringen och bemanningen vid stationen i Transtrand. Vi förutsätter att man agerar skyndsamt i ärendet med anledning av dess allvarliga art och att man inom kort redovisar ovanstående begäran. Malung tss i 1 v Jan Erik Andersson Ordförande BRF Lokalavd. Malung-Sälen

4 Malung-Sälens kommun Malung rn u n Brandmännens Riksförbund Lokalavdelning Malung-Sälen Svar på skrivelse dataerat ang. Rekrytering och bemanning vid Räddningsstationen i Transtrand. 1: Åtgärder som gjorts för att lösa rekryteringen är att annonsering gjorts i Malungsbladet, kontakt har tagits med chef Olle Larsson på Fiskarhedens såg om problemet att rekrytera och att han är införstådd i detta problem och utifrån detta lovar han att inte sätta käppar i hjulet om någon är intresserad av att börja som deltidsbrandman. Intresseannons finns också på kommunens hem- facebook sida. Efter senaste annonseringen i Malungsbladet var det 4 intresserade som fick ansökningshandlingar där det inkom en ansökan men då var det problem med arbete som gjorde att han inte var aktuell. 2: Då det idag är problem att rekrytera personal så känns det svårt att driva stationen vidare i nuvarande form då det inte är en fungerande station med den personal och forsdonspark som finns, då kanske en omorganisering med två stycken FIB-bilar i Transtrand är en lösning för att kunna behålla stationen och få en bättre fungerande räddningstjänst med ett större upptagningsområde att rekrytera personal. 3: Vansbro Räddningstjänst kommer att inbjudas med personal som berättar sin resa om hur stationen i Dala-Järna inte fick vara kvar och hur det har fungerat och hur personalen i D-J upplever situationen som FIB-åkare. Detta kommer att inrikta sig till både räddningspersonal och politiker. Per Hårnpus Räddningschef

5 An korn fä Mak i ig-salens kornmun M -Ot- 2 8 Malung M ''" Dnr. Information Transtrand. Hej! Lite information vad som händer i Transtrand. Brf-lokalavdelning har skickat en skrivelse om situationen i Transtrand och hur de ser på detta problem vilket jag nu har svarat på. (se bifogade papper) Inbjuder dessutom till informationsträff ang. FIB. Räddningstjänsten Vansbro kommer och berättar om hur de löst situationen när stationen i Dala-Järna fick lov att läggas ner, och hur deras verksamhet fungerar med FIB-bilar Datum Tid. 17,00 Plats: Transtrands Räddningsstation Inbjudna: Alla brandmän, politiker i Malung-Sälen. Per Hampus^ Räddningschef i '

6 Ankom Informationsprotokoll 20W Malung-Sälens Kommun Parter: Tid och plats: Malung-Sälens Kommun, Brandmännens riksförbund lokala avd. Räddningstjänsten Malung, Företrädare: Arbetsgivarparten Per Hampus Daniel Johansson (protokoll) 3 \<X> Arbetstagarparten Anders Persson BRF Skyddsomb Jan-Erik Andersson BRF Micke Palm BRF jiatef-erik Olsson BRF Anders Emilsson BRF Ärende: MBL 19 : Information gällande organisationsförändringar inom Räddningstjänsten 1 Till att justera protokollet utsågs Jan-Erik Andersson, BRF 2 Arbetsgivarparten informerar om att Räddningstjänsten behöver organiseras om på grund av problem med att rekrytera fler deltidsbrandmän. Arbetsgivarparten presenterar ett förslag om att göra om organisationen i Transtrand till att bestå av två styck Första Insats Bil (FIB). Arbetsgivarparten har gjort en riskbedömning av förändringen enligt Arbetsmiljö verkets riktlinjer. 3 BRF frågar hur det blir med IVPA-larm när det idag åker 3 man på dessa. Arbetsgivarparten svarar att båda FIB åker på dessa enligt de avtal som redan finns (2 man) 4 BRF frågar över hur det blir med trygghetslarm vid en ny organisation. Arbetsgivarparten svarar att en FIB åker på dessa. 5 BRF frågar hur styrkan kommer att se ut i Transtrand. Arbetsgivarparten svarar att det kommer att vara två personer, med varsin FIB 6 BRF påpekar att styrkeledare ska ha en särskild utbildning för att vara styrkeledare. Arbetsgivarparten instämmer och kommer ombesörja att de som inte har utbildningen för möjlighet att genomföra den.

7 7 BRF Skyddsombud anser att det är en dålig lösning med FIB. Speciellt vid trafikolyckor och vid de tillfällen då det kommer dubbellarm 8 BRP frågar om Länsstyrelsen är informerade om att det blir en minskning av två man i Transtrand. Arbetsgivarparten svarar att det är kommunen som beslutar om hur Räddningstjänsten ska organiseras. Länsstyrelsen är informerad och vill ha en riskbedömning om förändringar. 9 Arbetsgivarparten och BRF är överens om förhandling enligt MBL 11 den 14 mars 2014 kl Malung Justeras Per Hampus - Arbetsgivarparten Jan-Erik Andersson BRF

8 Infor ma tiompmtokou Fo Malung-Sälens Kommun Dnr Parter: Tid och plats: Malung-Sälens Kommun, Brandmännens riksförbund lokala avd. Räddningstjänsten Malung, Företrädare: Arbetsgivarparten Per Hampus Daniel Johansson (protokoll) Arbetstagarparten Jan-Erik Andersson BRF Micke Palm BRF Jan-Erik Olsson BRF Ärende: MBL 19 : Information gällande organisationsförändringar inom Räddningstjänsten l Till att justera protokollet utsågs Jan-Erik Andersson, BRF 2 Arbetsgivarparten har kallat BRF till förhandling enligt MBL 11 angående organisationsförändring inom Räddningstjänsten. BRF anser att dagens förhandling skall vara en fortsatt MBL 19 då de anser att arbetsgivarparten inte presenterat en riskanalys och konsekvensbeskrivning av föreslagna förändringar, och att dessa skall beskriva risker- och konsekvenser för medborgarna och för räddningstj änstpersonal BRF anser att riskanalysen och konsekvensbeskrivningen ska sändas ut på remiss till Länsstyrelsen Dalarna och till BRF för yttrande. 3 Arbetsgivaren samtycker och ändrar dagens förhandling till MBL 19 4 BRF anser att föreslagna organisationsändringar inte enbart rör stationen i Transtrand utan att det påverkar hela Räddningstjänstens förmåga i Malung-Sälens kommun 5 BRF och arbetsgivarparten är överens om att genomföra riskanalys och konsekvensbeskrivning enligt de lagkrav som finns för den föreslagna ändringen. Arbetsgivarparten genomför en arbetsmiljöutredning tillsammans med BRFs skyddsombud Malung 2QW J usteras Per Hampus^/ Arbetsgivarparten Jan-Erik Andersson BRF

9 29ft 03 2 Till: Malung-Sälens kommun. Maiung-Säiens Kommun Att: Räddningsnämnden och Räddningschef Per Hampus Dm.ÅUJAQ.i.y.''.. i H Kopia till: Från: Brandmännens Riksförbund och Länsstyrelsen Dalarna Att: Kris och Beredskapsenheten. Brandmännens Riksförbund, Lokalavdelning Malung-Sälen. Ang. Omorganisation av Räddningskåren i Transtrand Vi kan bara konstatera arbetsgivarens oförmåga och/eller ovilja att lösa rekryteringen vid Räddningsstationen i Transtrand med anledning av den föreslagna omorganisationen. Istället för att redovisa åtgärder för att lösa rekrytering och bemanning så ser vi nu att arbetsgivaren utnyttjar tillfället till att istället genomföra besparingar genom att lansera en organisationsförändring vilket medför en ytterligare försämrad arbetsmiljö för räddningspersonalen och ett sämre skydd och trygghet för tredje man i Malung-Sälens kommun. Vi ser mycket allvarligt på utvecklingen i ärendet och begär återigen av arbetsgivaren att man redovisar vilka åtgärder man avser att vidta for att lösa rekryteringen och bemanningen vid Räddningsstationen i Transtrand. Vi föreslår att nuvarande förmåga för Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun bibehålls då inga förändringar av risker föreligger. Personalstyrkan i Transtrand ska fortsatt vara 1+3 enligt gällande Handlingsprogram. För att lösa personalbristen och rekryteringsproblemen vid Räddningsstationen i Transtrand föreslår vi att ytterligare en FIB-bil införskaffas till Transtrand för att öka det geografiska upptagningsområdet av personal till Transtrand. Malung Jan Erik Andersson Ordförande BRF Lokalavd. Malung-Sälen

10 Malung-Sälens kommun Risk och konsekvensbeskrivning för organisationsförändring inom räddningstjänsten i norra kommundelen i Malung/Sälens kommun. Bakgrund Kommunens räddningstjänst har under det senaste året haft stora problem med rekrytering av personal till räddningstjänsten, framförallt i Transtrand. Detta har lett till att Räddningsnämnden ser sig tvungen att omorganisera utryckningsstyrkan och fordonsparken i Transtrand. Räddningstjänsten i Malung-Sälen har under en tid tittat på vilka möjligheter en ny organisation med anskaffning av mindre fordon med modern teknik skulle innebära för utryckningsorganisationen i norra kommundelen och då framförallt i Transtrand där rekryteringsproblemen är som störst. I arbetet har räddningstjänsten gjort omvärldsanalys och tittat på räddningstjänster med liknande problem samt använt Arbetsmiljöverkets mall för förändringar i verksamheten (ADI 575). Organisationsförändringen Förändringen som sker görs framförallt i Transtrand där en ny FIB-bil inköps med modern utrustning. I och med inköp av nytt fordon utgörs räddningsstyrkan i Transtrand av två personer i varsitt fordon. Jourhavande utryckningspersonal har bilarna med sig under dygnets alla timmar och förkortar anspänningstiden avsevärt då de åker direkt till larmadress. Förändringen innebär även att nuvarande tankfordon och basbil försvinner från stationen i Transtrand och ersätts med förstärkande styrka från Sälen och Malung. Till stationen i Transtrand inköps ett lastväxlarflak med vattentank på lom'. Avtal med lokala åkerier skrivs för att tanken snabbt kommer ut till brandplats. Risker/konsekvenser med förändringen Riskerna med ny organisation i Transtrand innebär att utryckningsstyrkan utgörs av två personer innan förstärkning anländer. Detta kan innebära att styrkan känner sig underlägsen situationen men deras utrustning och snabbhet kompenserar detta då en modern FIB-bils utrustning väl kompenserar att man inte är den traditionella styrkan som anländer efter relativt lång tid. Andra risker med förändringen kan vara att samma person som framför fordonet även skall svara för kommunikationen med SOS-alarm och förstärkande styrkor. Detta kan vara besvärligt i vissa trafiksituationer. Ovannämnda risker kan kompenseras eller lindras med utbildning och utrustning så att räddningspersonalen känner sig trygg i larmsituationer. För boende eller företag i Transtrand/Limaområdet kan den nya organisationen t.o.m. innebära en positiv förändring jämfört med dagens organisation. Räddningsfordonen är snabbare fram till den hjälpbehövande och kan påbörja livräddning, släckning eller begränsning betydligt snabbare än dagens organisation. För stora anläggningar som Fiskarhedens sågverk innebär det att räddningsfordon finns inom verksamheten stora delar av dygnet då flera personer ur räddningsstyrkan har sin huvudanställning där.

11 Äldreboenden I området är utrustade med automatiskt brand/utrymningslarm och Transtrandsstyrkan gör en första insats innan förstärkning anländer från Sälen. Styrkan från Sälen larmas med automatik enligt larmplan. Första insats kan vara att bistå vid utrymning, livräddning eller påbörja släckning. När det gäller framtida rekrytering av räddningspersonal innebär den nya organisationen att rekrytering kan ske utan hänsyn till anspänningstider och körkort för tyngre fordon. Detta är mycket positivt för räddningsorganisationen i området. Samtidigt som förändringen sker i Transtrand så har kommunen som målsättning att förstärka räddningsstyrkan i Sälen under vissa perioder då fjällområdet har många besökare. Under den tidsperiod som räddningsstyrkan är förstärkt i Sälen kan förstärkning till styrkan i Transtrand ske utan att det påverkar förmågan i Sälen i allt för stor utsträckning. Sammanfattningsvis så överväger de positiva konsekvenserna de negativa då det blir Lättare att rekrytera Snabbare insatser Bättre teknisk utrustning Större flexibilitet i organisationen Tidsplan Tidsplanen för arbetet med den nya organisationen är att både arbete och nödvändiga politiska beslut är genomförda under hösten/vintern Handlingsprogrammet för Malung-Sälen kommun revideras efter omorganisationen och beslutas av kommunfullmäktige efter valet Räddningsnämnden i Malung-Sälen kommun uppdrar åt räddningschefen att genomföra omorganisationen. Per Hampus Räddningschef

12 Ankom tm a Molung-Sälens Kommun Transtrand Till: Kopia till: Från: Räddningsnämnden i Malung-Sälens kommun och Kommunchef Rolf Davidsson. Rch Per Hampus, Personalchef Sten-Inge Eriksson, Brandmännens Riksförbund Att: Håkan Olofsson, Länsstyrelsen Dalarna Kris och beredskapsenheten och Arbetsmiljöverket Att: Kicki Höök D.nr: IRM 2014/ Personal vid Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun. Misstroendeförklaring emot Räddningschef Per Hampus Härmed misstroendeförklarar undertecknad personal vid Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun Räddningschefen Per Hampus. Undertecknade begär Räddningschefen Per Hampus omedelbara entledigande ifrån tjänsten som Räddningschef. Undertecknande saknar förtroende för Räddningschef Per Hampus förmåga och lämplighet att leda Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun. Bakomliggande orsaker och skäl för begäran är bl.a. följande: Den föreslagna omorganisationen i Transtrand med neddragning av personal, där rekryteringssvårigheter anges som orsak till omorganisationen anser vi bara är ett sätt av Räddningschefen att kringgå lagen för att genomföra besparingsåtgärder. Obefintlig rekrytering och sökanden som inte får några svar av Räddningschefen tyder på detta. När stationen på Lindvallen sattes i drift flyttades det om fem brandförmän/brandmän ifrån Transtrand till stationen på Lindvallen för att det fattades personal, när det nu fattas personal i Transtrand sker ingen omflyttning av personal åt andra hållet vilket visar på en tydlig ovilja att lösa personalbristen i Transtrand av Räddningschefen. Vidare så har Räddningschefen underlåtit att svara på skrivelse, daterad ifrån den fackliga lokalavdelningen om begäran av redovisning av åtgärder för rekrytering och bemanning vid räddningsstationen i Transtrand. Brist på delaktighet och medbestämmande för personalen och ett diktatoriskt ledarskap. Räddningschefen bryter konsekvent emot överenskomna samarbetsavtal. Apt-möten genomförs inte som överenskommits och personalgrupper inom olika sektorer tillåts ej deltaga vid olika beslut som överenskommits. Räddningschefens oförmåga och/eller ovilja att lösa personalbrist och bemanning vid Räddningsstationen i Transtrand har orsakat en arbetsmiljö med allvarliga psykosociala brister och med risk för psykisk ohälsa för personal vid Räddningstjänsten i Malung-Sälens

13 kommun och med förhöjd risk för liv och egendom för allmänheten. Det lokala skyddsombudet har gjort en s.k. 6,6a anmälan till Arbetsmiljöverket i ärendet. Namnunderskrifter till Misstroendeförklaring emot Räddningschef Per Hampus: amnunderskrift/namnförtydligande:

14 Malung-Sälens kommun Malung-Sälens Kornmun Malung Brf-Lokalavd. Malung-Sälen Svar på skrivelse daterat Ang. Omorganisation av Räddningskåren i Transtrand Arbetsgivaren ställer sig oförstående till att man tycker att det finns en oförmåga/ovilja att rekrytera brandmän och att påstå att det är av besparingsskäl man gör en omorganisation är absolut inte arbetsgivarens uppfattning. Att det vid en omorganisation skulle bli en försämrad arbetsmiljö kan man bara hänvisa till den riskanalys som gjorts och är under ombearbetning. Att det skulle bli ett försämrat skydd för tredje man i Kommunen är inget som arbetsgivaren håller med om utan tvärtom tycker man att beredskapen för en trygg och säker Kommun förbättras utifrån den samhällsbild som råder i norra kommundelen. Övriga funderingar i skrivelsen hänvisas till pågående förhandling MBL 19 daterat Per Hampus Räddningschef

15 Ankom 20» Malung-Sälens Kommun ARBETSMILJO VERKET Begäran Ifylld blankett skickas till Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljöverket Stockholm E-post: Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud Begäran från Skyddsombudels namn E-postadress I Telefonnummer Anders Persson Arbetsställets adress Räddningstjänst en Malung-Sälens kommun, Transtrands Räddningsstation Facklig tillhörighet Brancfrnännens Ri ksförbund, BRF Typ av skyddsombud Lokalt Huvudskyddsombud Regionalt Arbetsgivare/utbildningssamordnare Arbetsgivarens/utbildningssamordnarens namn E-postadress Crg. Nummer Rch Per Hampus per.hampusdmalung-salen.se Arbetsgivarens/utbildningssamardnarens adress Telefonnummer Förrådsvägen Malung Arbetsställets namn Räddningstjänsten Malung-Sälens kommun Begärda åtgärder Undertecknad begär att arbetsgivaren framställer vad som har gjorts fcr att åtgärda personalbrist och underbemanning vid Räddningsstationen i Transtrand. Räddningsstationen i Transtrand är kraftigt underbemannad. Under påsk då det är ca: besökare i närområdet (Sälenfjällen) så är två brandmän i tjänst emot fyra enligt gällande handlingsprogram. Undertecknad ser därför en stor risk när vi inte är garanterade forstärkning ifrån Sälen eller Malung då dem är egna enheter. Med anledning av detta ser jag en stor risk för befolkning och brandmän. Datum Underskrift Bifogas [x] Begäran enligt 6 kap 6a AML till arbetsgivare/utbildningssamordnare Arbetsgivarens svar

16 Räddningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr RN/2014:11 15 Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor - återrapport Nämndens beslut 1. Räddningschefen ges fortsatt uppdrag att arbeta med nedanstående utvecklingsområden. 2. Räddningschefen uppdras att inkomma med eventuella kompletteringar till Länsstyrelsen. 3. Återrapport ska ske till nämnden senast 26 maj Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen Dalarna genomförde den 17 februari 2014 tillsyn överdelar av Malung- Sälens ansvar enligt lag om skydd mot olyckor (LSO). Syftet med tillsynen var att kontrollera om kommunen uppfyller kraven som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. Länsstyrelsen meddelade i beslut, daterat 6 mars 2014, att kommunen inte fullt uppnår satta mål enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och därför bör utveckla följande områden: säkerställa fortbildning för räddningsledare, styrkeledare och räddningschef i beredskap, öva ledning vid större olyckor, upprätta en plan för hur förmåga till tidig insats och förmåga till räddningsinsats ska hanteras i kommunens norra delar, ta fram en plan för hur målet med att utbilda all kommunal personal i grundläggande hjärt- och lungräddning ska uppnås, ta fram en plan för hur information och utbildningsinsatser ska nå ut till kommuninvånarna, reda ut vem som ansvarar för att införskaffade hjärtstartare placerade i kommunen fungerar som det är tänkt samt vem som har tillsynsansvar över dessa, utveckla en utförligare tillsynsplan, upprätta en rutin för arbetet med skriftlig dokumentation kring skriftlig redogörelse över brandskyddet i kommunen samt upprätta en rutin för hur kontroll av rengöring och brandskyddskontroller ska genomföras. Utvecklingen av ovanstående områden ska redovisas till Länsstyrelsen. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Räddningschef Per Hampus föreslår i tjänsteutlåtande, daterat 17 mars 2014, att räddningschefen uppdras att arbeta med ovanstående utvecklingsområden. Räddningsnämnden beslutade 24 mars 2014, 12, att uppdra räddningschefen att arbeta med ovanstående utvecklingsområden, samt återrapportera till nämnden senast 28 april Dagens sammanträde Räddningschef Per Hampus redogör för ärendet. Ordföranden finner att nämnden beslutar att ge räddningschef Per Hampus fortsatt uppdrag gällande arbetet med ovanstående utvecklingsområden, återrapportera arbetets fortskridande till nämnden senast 26 maj 2014 samt inkomma med eventuella kompletteringar till Länsstyrelsen. Justerare Utdragsbestyrkande / /

17 Räddningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 5 15 fortsätter Beslutsunderlag Räddningsnämndens beslut 24 mars 2014, 12 Tjänsteutlåtande, daterat 17 mars 2014 Länsstyrelsens beslut, daterat 6 mars 2014 Skickas till Räddningschefen Justerare Utdragsbestyrkande /

18 ft Malung-Sälens kommun Anmälan av delegationsbeslut Anställningsbeslut fattade av räddningschef Per Hampus Dnr RN/2013:96 Anställning av deltidsbrandman i Sälen, tillsvidare fr.o.m , fattat Tillståndsbeslut gällande hantering av brandfarlig vara fattade av brandinspektör Hasse Andersson Dnr RN/2014:46 Tillstånd giltigt till och med , fattat Dnr RN/2014:114 Avslutande av tillstånd för brandfarlig vara, fattat

19 < s > Malung-Sälens kommun Meddelanden i räddningsnämnden Dnr RN/2014:148 Förstärkt månadsprognos per den sista april 2014 Dnr RN/2014:149 Kommunstyrelsens beslut gällande inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband samt antagna riktlinjer Dnr RN/2013:129 Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut gällande Budget uppdrag Dnr RN/2014:81 Sotningsindex 2014

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-08-29 1 Plats och tid Brandstation. Förrådsvägen 1 16:30-19:30 Beslutande Jan Jespersen (s) Ordförande Lars-Åke Nilsson (m) Ledamot Göran Tenn (c) Ledamot Håkan Oskarsson (s) Ledamot

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00 n Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2014-11-19 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Plats: Tid: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

dc Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande

dc Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande ten Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll 2014-06-11 1 Plats och Tid Beslutande Sammanträdesrum på Lilla Sigrids kafé i Lima, kl. 11.00-13.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-08-27 7 (xx) Dnr SN 2015/35 Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

'>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00

'>'.c 5 :~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 '>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-12-17 1 Side Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 Beslutande Rune Högberg (FP), ordförande

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Öppna jämförelser LSS Dnr

Läs mer

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl 13.30 16.30 Beslutande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), kl 13.30 14.35 19 del av 22, kl 15.05 16.30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapporter 16/2004. 6. Rapporteringsloopen - Internbudget. Äldreomsorg. Hälso- och sjukvård MAS. Klagomålshantering.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapporter 16/2004. 6. Rapporteringsloopen - Internbudget. Äldreomsorg. Hälso- och sjukvård MAS. Klagomålshantering. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 11 februari 2004 kl. 09:00 1. Val av justerare

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Kommunkontoret, jyialung

Kommunkontoret, jyialung Malung-Sälens kommun Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-07-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung Beslutande Per-Anders Westhed () ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Protokoll Hudiksvalls

Protokoll Hudiksvalls Protokoll Hudiksvalls kommun 2015-05-04 sammonträdesdatum Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, I-Iudiksvall, kl. 13.15-15.15 För arbetsgivarparten: För arbetstagarparten: Maria Larsson, personaichef

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Malung-Salens barn- och utbildningsnämnds arbetsutskott kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 april 2014

Malung-Salens barn- och utbildningsnämnds arbetsutskott kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 april 2014 Malung-Säleris kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens barn- och utbildningsnämnds arbetsutskott kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 april 2014 Plats: Tid: Ulla sammanträdesrummet i kom

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (5) 2013-01-11 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Fredag 11januari2013, klockan 15:30-17:00. Mötet ajourneras 15:00-15:15, 15:55-16:00, 16:23-16:25. Plats Guldsmeden plan

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Räddningsnämnden för Gislaveds och 1.30

GISLAVEDS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Räddningsnämnden för Gislaveds och 1.30 GISLAVEDS!7 KOMMUN Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 20 1 5-08-20 kommuner Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, torsdagen den 20 augusti 201 5 kl. 8.30-1 1.30 Beslutande Niclas Palmgren

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-29 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-29 1 Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-29 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg PRO Birgit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2007-12-06, klockan 13.30 16.00 Beslutande Jan Johansson (ordförande), Kramfors Johan Nordenmark, Kramfors Jonny Lundin, Härnösand

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson Valnämnden 2014-01-27 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet 13.00-17.00 Maritha Eriksson (V), ordförande Rune Högberg (FP), vice ordförande Sven-Olov Halvarsson Lill (C), ledamot Ronny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer