Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 '

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 '"

Transkript

1 Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 ' Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Jan Jespersen /Nämndskansliet Telefonnr: Ärenden 1. Val av justerare 2. Omorganisation av räddningskåren i Transtrand - informationspunkt 3. Besök av revisorerna kl Skrivelser 5. Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor - återrapport 6. Anmälan av delegationsbeslut 7. Meddelanden

2 Ny organisation i norra kommundelen i Malung-Sälens kommun..särna MIlTännäs TM^jyvallberget Wtwjyallgölen Storöron _ sat * /.f m Näsfjällét / Metlanfl&llet :J ) \ Ivdalen Lftvrtaset Ivdalen Grund. Trysil,ors % Elverum P h f o m m Hamar Oslo lög strand Östbvl104" _ Krökbnckap V Oslo / \" " " El ve rum / fy' ^ \ t --\ Traristrand rl Älvdalen Mora ^ /V'* il' ' V^W-nUKa,, / V ''Hdmm^rstiVi»Gråhe& r ftoh " anjan Mora vtand< V St. Lyberget \ Ö \ selen ^

3 Aniccm Till: Malung-Sälens kommun. Att: Räddningsnämnden och Räddningschef Per Hampus ni. -i Malung-Seisr.3 Kommun Dnr SNAG.M.:±(. Kopia till: Från: Brandmännens Riksförbund och Länsstyrelsen Dalarna. Brandmännens Riksförbund, Lokalavdelning Malung-Sälen. h Ang. Rekrytering och bemanning vid Räddningsstationen i Transtrand Med anledning av att 1/3 av personalstyrkan i Transtrand saknas och arbetsgivarens oförmåga att lösa rekrytering och bemanning så begär vi följande av arbetsgivaren: 1. Att man redovisar vilka åtgärder man har vidtagit för att lösa rekryteringen. 2. Att man redovisar vilka åtgärder man avser att vidta för att lösa rekryteringen och bemanningen vid stationen i Transtrand. Vi förutsätter att man agerar skyndsamt i ärendet med anledning av dess allvarliga art och att man inom kort redovisar ovanstående begäran. Malung tss i 1 v Jan Erik Andersson Ordförande BRF Lokalavd. Malung-Sälen

4 Malung-Sälens kommun Malung rn u n Brandmännens Riksförbund Lokalavdelning Malung-Sälen Svar på skrivelse dataerat ang. Rekrytering och bemanning vid Räddningsstationen i Transtrand. 1: Åtgärder som gjorts för att lösa rekryteringen är att annonsering gjorts i Malungsbladet, kontakt har tagits med chef Olle Larsson på Fiskarhedens såg om problemet att rekrytera och att han är införstådd i detta problem och utifrån detta lovar han att inte sätta käppar i hjulet om någon är intresserad av att börja som deltidsbrandman. Intresseannons finns också på kommunens hem- facebook sida. Efter senaste annonseringen i Malungsbladet var det 4 intresserade som fick ansökningshandlingar där det inkom en ansökan men då var det problem med arbete som gjorde att han inte var aktuell. 2: Då det idag är problem att rekrytera personal så känns det svårt att driva stationen vidare i nuvarande form då det inte är en fungerande station med den personal och forsdonspark som finns, då kanske en omorganisering med två stycken FIB-bilar i Transtrand är en lösning för att kunna behålla stationen och få en bättre fungerande räddningstjänst med ett större upptagningsområde att rekrytera personal. 3: Vansbro Räddningstjänst kommer att inbjudas med personal som berättar sin resa om hur stationen i Dala-Järna inte fick vara kvar och hur det har fungerat och hur personalen i D-J upplever situationen som FIB-åkare. Detta kommer att inrikta sig till både räddningspersonal och politiker. Per Hårnpus Räddningschef

5 An korn fä Mak i ig-salens kornmun M -Ot- 2 8 Malung M ''" Dnr. Information Transtrand. Hej! Lite information vad som händer i Transtrand. Brf-lokalavdelning har skickat en skrivelse om situationen i Transtrand och hur de ser på detta problem vilket jag nu har svarat på. (se bifogade papper) Inbjuder dessutom till informationsträff ang. FIB. Räddningstjänsten Vansbro kommer och berättar om hur de löst situationen när stationen i Dala-Järna fick lov att läggas ner, och hur deras verksamhet fungerar med FIB-bilar Datum Tid. 17,00 Plats: Transtrands Räddningsstation Inbjudna: Alla brandmän, politiker i Malung-Sälen. Per Hampus^ Räddningschef i '

6 Ankom Informationsprotokoll 20W Malung-Sälens Kommun Parter: Tid och plats: Malung-Sälens Kommun, Brandmännens riksförbund lokala avd. Räddningstjänsten Malung, Företrädare: Arbetsgivarparten Per Hampus Daniel Johansson (protokoll) 3 \<X> Arbetstagarparten Anders Persson BRF Skyddsomb Jan-Erik Andersson BRF Micke Palm BRF jiatef-erik Olsson BRF Anders Emilsson BRF Ärende: MBL 19 : Information gällande organisationsförändringar inom Räddningstjänsten 1 Till att justera protokollet utsågs Jan-Erik Andersson, BRF 2 Arbetsgivarparten informerar om att Räddningstjänsten behöver organiseras om på grund av problem med att rekrytera fler deltidsbrandmän. Arbetsgivarparten presenterar ett förslag om att göra om organisationen i Transtrand till att bestå av två styck Första Insats Bil (FIB). Arbetsgivarparten har gjort en riskbedömning av förändringen enligt Arbetsmiljö verkets riktlinjer. 3 BRF frågar hur det blir med IVPA-larm när det idag åker 3 man på dessa. Arbetsgivarparten svarar att båda FIB åker på dessa enligt de avtal som redan finns (2 man) 4 BRF frågar över hur det blir med trygghetslarm vid en ny organisation. Arbetsgivarparten svarar att en FIB åker på dessa. 5 BRF frågar hur styrkan kommer att se ut i Transtrand. Arbetsgivarparten svarar att det kommer att vara två personer, med varsin FIB 6 BRF påpekar att styrkeledare ska ha en särskild utbildning för att vara styrkeledare. Arbetsgivarparten instämmer och kommer ombesörja att de som inte har utbildningen för möjlighet att genomföra den.

7 7 BRF Skyddsombud anser att det är en dålig lösning med FIB. Speciellt vid trafikolyckor och vid de tillfällen då det kommer dubbellarm 8 BRP frågar om Länsstyrelsen är informerade om att det blir en minskning av två man i Transtrand. Arbetsgivarparten svarar att det är kommunen som beslutar om hur Räddningstjänsten ska organiseras. Länsstyrelsen är informerad och vill ha en riskbedömning om förändringar. 9 Arbetsgivarparten och BRF är överens om förhandling enligt MBL 11 den 14 mars 2014 kl Malung Justeras Per Hampus - Arbetsgivarparten Jan-Erik Andersson BRF

8 Infor ma tiompmtokou Fo Malung-Sälens Kommun Dnr Parter: Tid och plats: Malung-Sälens Kommun, Brandmännens riksförbund lokala avd. Räddningstjänsten Malung, Företrädare: Arbetsgivarparten Per Hampus Daniel Johansson (protokoll) Arbetstagarparten Jan-Erik Andersson BRF Micke Palm BRF Jan-Erik Olsson BRF Ärende: MBL 19 : Information gällande organisationsförändringar inom Räddningstjänsten l Till att justera protokollet utsågs Jan-Erik Andersson, BRF 2 Arbetsgivarparten har kallat BRF till förhandling enligt MBL 11 angående organisationsförändring inom Räddningstjänsten. BRF anser att dagens förhandling skall vara en fortsatt MBL 19 då de anser att arbetsgivarparten inte presenterat en riskanalys och konsekvensbeskrivning av föreslagna förändringar, och att dessa skall beskriva risker- och konsekvenser för medborgarna och för räddningstj änstpersonal BRF anser att riskanalysen och konsekvensbeskrivningen ska sändas ut på remiss till Länsstyrelsen Dalarna och till BRF för yttrande. 3 Arbetsgivaren samtycker och ändrar dagens förhandling till MBL 19 4 BRF anser att föreslagna organisationsändringar inte enbart rör stationen i Transtrand utan att det påverkar hela Räddningstjänstens förmåga i Malung-Sälens kommun 5 BRF och arbetsgivarparten är överens om att genomföra riskanalys och konsekvensbeskrivning enligt de lagkrav som finns för den föreslagna ändringen. Arbetsgivarparten genomför en arbetsmiljöutredning tillsammans med BRFs skyddsombud Malung 2QW J usteras Per Hampus^/ Arbetsgivarparten Jan-Erik Andersson BRF

9 29ft 03 2 Till: Malung-Sälens kommun. Maiung-Säiens Kommun Att: Räddningsnämnden och Räddningschef Per Hampus Dm.ÅUJAQ.i.y.''.. i H Kopia till: Från: Brandmännens Riksförbund och Länsstyrelsen Dalarna Att: Kris och Beredskapsenheten. Brandmännens Riksförbund, Lokalavdelning Malung-Sälen. Ang. Omorganisation av Räddningskåren i Transtrand Vi kan bara konstatera arbetsgivarens oförmåga och/eller ovilja att lösa rekryteringen vid Räddningsstationen i Transtrand med anledning av den föreslagna omorganisationen. Istället för att redovisa åtgärder för att lösa rekrytering och bemanning så ser vi nu att arbetsgivaren utnyttjar tillfället till att istället genomföra besparingar genom att lansera en organisationsförändring vilket medför en ytterligare försämrad arbetsmiljö för räddningspersonalen och ett sämre skydd och trygghet för tredje man i Malung-Sälens kommun. Vi ser mycket allvarligt på utvecklingen i ärendet och begär återigen av arbetsgivaren att man redovisar vilka åtgärder man avser att vidta for att lösa rekryteringen och bemanningen vid Räddningsstationen i Transtrand. Vi föreslår att nuvarande förmåga för Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun bibehålls då inga förändringar av risker föreligger. Personalstyrkan i Transtrand ska fortsatt vara 1+3 enligt gällande Handlingsprogram. För att lösa personalbristen och rekryteringsproblemen vid Räddningsstationen i Transtrand föreslår vi att ytterligare en FIB-bil införskaffas till Transtrand för att öka det geografiska upptagningsområdet av personal till Transtrand. Malung Jan Erik Andersson Ordförande BRF Lokalavd. Malung-Sälen

10 Malung-Sälens kommun Risk och konsekvensbeskrivning för organisationsförändring inom räddningstjänsten i norra kommundelen i Malung/Sälens kommun. Bakgrund Kommunens räddningstjänst har under det senaste året haft stora problem med rekrytering av personal till räddningstjänsten, framförallt i Transtrand. Detta har lett till att Räddningsnämnden ser sig tvungen att omorganisera utryckningsstyrkan och fordonsparken i Transtrand. Räddningstjänsten i Malung-Sälen har under en tid tittat på vilka möjligheter en ny organisation med anskaffning av mindre fordon med modern teknik skulle innebära för utryckningsorganisationen i norra kommundelen och då framförallt i Transtrand där rekryteringsproblemen är som störst. I arbetet har räddningstjänsten gjort omvärldsanalys och tittat på räddningstjänster med liknande problem samt använt Arbetsmiljöverkets mall för förändringar i verksamheten (ADI 575). Organisationsförändringen Förändringen som sker görs framförallt i Transtrand där en ny FIB-bil inköps med modern utrustning. I och med inköp av nytt fordon utgörs räddningsstyrkan i Transtrand av två personer i varsitt fordon. Jourhavande utryckningspersonal har bilarna med sig under dygnets alla timmar och förkortar anspänningstiden avsevärt då de åker direkt till larmadress. Förändringen innebär även att nuvarande tankfordon och basbil försvinner från stationen i Transtrand och ersätts med förstärkande styrka från Sälen och Malung. Till stationen i Transtrand inköps ett lastväxlarflak med vattentank på lom'. Avtal med lokala åkerier skrivs för att tanken snabbt kommer ut till brandplats. Risker/konsekvenser med förändringen Riskerna med ny organisation i Transtrand innebär att utryckningsstyrkan utgörs av två personer innan förstärkning anländer. Detta kan innebära att styrkan känner sig underlägsen situationen men deras utrustning och snabbhet kompenserar detta då en modern FIB-bils utrustning väl kompenserar att man inte är den traditionella styrkan som anländer efter relativt lång tid. Andra risker med förändringen kan vara att samma person som framför fordonet även skall svara för kommunikationen med SOS-alarm och förstärkande styrkor. Detta kan vara besvärligt i vissa trafiksituationer. Ovannämnda risker kan kompenseras eller lindras med utbildning och utrustning så att räddningspersonalen känner sig trygg i larmsituationer. För boende eller företag i Transtrand/Limaområdet kan den nya organisationen t.o.m. innebära en positiv förändring jämfört med dagens organisation. Räddningsfordonen är snabbare fram till den hjälpbehövande och kan påbörja livräddning, släckning eller begränsning betydligt snabbare än dagens organisation. För stora anläggningar som Fiskarhedens sågverk innebär det att räddningsfordon finns inom verksamheten stora delar av dygnet då flera personer ur räddningsstyrkan har sin huvudanställning där.

11 Äldreboenden I området är utrustade med automatiskt brand/utrymningslarm och Transtrandsstyrkan gör en första insats innan förstärkning anländer från Sälen. Styrkan från Sälen larmas med automatik enligt larmplan. Första insats kan vara att bistå vid utrymning, livräddning eller påbörja släckning. När det gäller framtida rekrytering av räddningspersonal innebär den nya organisationen att rekrytering kan ske utan hänsyn till anspänningstider och körkort för tyngre fordon. Detta är mycket positivt för räddningsorganisationen i området. Samtidigt som förändringen sker i Transtrand så har kommunen som målsättning att förstärka räddningsstyrkan i Sälen under vissa perioder då fjällområdet har många besökare. Under den tidsperiod som räddningsstyrkan är förstärkt i Sälen kan förstärkning till styrkan i Transtrand ske utan att det påverkar förmågan i Sälen i allt för stor utsträckning. Sammanfattningsvis så överväger de positiva konsekvenserna de negativa då det blir Lättare att rekrytera Snabbare insatser Bättre teknisk utrustning Större flexibilitet i organisationen Tidsplan Tidsplanen för arbetet med den nya organisationen är att både arbete och nödvändiga politiska beslut är genomförda under hösten/vintern Handlingsprogrammet för Malung-Sälen kommun revideras efter omorganisationen och beslutas av kommunfullmäktige efter valet Räddningsnämnden i Malung-Sälen kommun uppdrar åt räddningschefen att genomföra omorganisationen. Per Hampus Räddningschef

12 Ankom tm a Molung-Sälens Kommun Transtrand Till: Kopia till: Från: Räddningsnämnden i Malung-Sälens kommun och Kommunchef Rolf Davidsson. Rch Per Hampus, Personalchef Sten-Inge Eriksson, Brandmännens Riksförbund Att: Håkan Olofsson, Länsstyrelsen Dalarna Kris och beredskapsenheten och Arbetsmiljöverket Att: Kicki Höök D.nr: IRM 2014/ Personal vid Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun. Misstroendeförklaring emot Räddningschef Per Hampus Härmed misstroendeförklarar undertecknad personal vid Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun Räddningschefen Per Hampus. Undertecknade begär Räddningschefen Per Hampus omedelbara entledigande ifrån tjänsten som Räddningschef. Undertecknande saknar förtroende för Räddningschef Per Hampus förmåga och lämplighet att leda Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun. Bakomliggande orsaker och skäl för begäran är bl.a. följande: Den föreslagna omorganisationen i Transtrand med neddragning av personal, där rekryteringssvårigheter anges som orsak till omorganisationen anser vi bara är ett sätt av Räddningschefen att kringgå lagen för att genomföra besparingsåtgärder. Obefintlig rekrytering och sökanden som inte får några svar av Räddningschefen tyder på detta. När stationen på Lindvallen sattes i drift flyttades det om fem brandförmän/brandmän ifrån Transtrand till stationen på Lindvallen för att det fattades personal, när det nu fattas personal i Transtrand sker ingen omflyttning av personal åt andra hållet vilket visar på en tydlig ovilja att lösa personalbristen i Transtrand av Räddningschefen. Vidare så har Räddningschefen underlåtit att svara på skrivelse, daterad ifrån den fackliga lokalavdelningen om begäran av redovisning av åtgärder för rekrytering och bemanning vid räddningsstationen i Transtrand. Brist på delaktighet och medbestämmande för personalen och ett diktatoriskt ledarskap. Räddningschefen bryter konsekvent emot överenskomna samarbetsavtal. Apt-möten genomförs inte som överenskommits och personalgrupper inom olika sektorer tillåts ej deltaga vid olika beslut som överenskommits. Räddningschefens oförmåga och/eller ovilja att lösa personalbrist och bemanning vid Räddningsstationen i Transtrand har orsakat en arbetsmiljö med allvarliga psykosociala brister och med risk för psykisk ohälsa för personal vid Räddningstjänsten i Malung-Sälens

13 kommun och med förhöjd risk för liv och egendom för allmänheten. Det lokala skyddsombudet har gjort en s.k. 6,6a anmälan till Arbetsmiljöverket i ärendet. Namnunderskrifter till Misstroendeförklaring emot Räddningschef Per Hampus: amnunderskrift/namnförtydligande:

14 Malung-Sälens kommun Malung-Sälens Kornmun Malung Brf-Lokalavd. Malung-Sälen Svar på skrivelse daterat Ang. Omorganisation av Räddningskåren i Transtrand Arbetsgivaren ställer sig oförstående till att man tycker att det finns en oförmåga/ovilja att rekrytera brandmän och att påstå att det är av besparingsskäl man gör en omorganisation är absolut inte arbetsgivarens uppfattning. Att det vid en omorganisation skulle bli en försämrad arbetsmiljö kan man bara hänvisa till den riskanalys som gjorts och är under ombearbetning. Att det skulle bli ett försämrat skydd för tredje man i Kommunen är inget som arbetsgivaren håller med om utan tvärtom tycker man att beredskapen för en trygg och säker Kommun förbättras utifrån den samhällsbild som råder i norra kommundelen. Övriga funderingar i skrivelsen hänvisas till pågående förhandling MBL 19 daterat Per Hampus Räddningschef

15 Ankom 20» Malung-Sälens Kommun ARBETSMILJO VERKET Begäran Ifylld blankett skickas till Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljöverket Stockholm E-post: Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud Begäran från Skyddsombudels namn E-postadress I Telefonnummer Anders Persson Arbetsställets adress Räddningstjänst en Malung-Sälens kommun, Transtrands Räddningsstation Facklig tillhörighet Brancfrnännens Ri ksförbund, BRF Typ av skyddsombud Lokalt Huvudskyddsombud Regionalt Arbetsgivare/utbildningssamordnare Arbetsgivarens/utbildningssamordnarens namn E-postadress Crg. Nummer Rch Per Hampus per.hampusdmalung-salen.se Arbetsgivarens/utbildningssamardnarens adress Telefonnummer Förrådsvägen Malung Arbetsställets namn Räddningstjänsten Malung-Sälens kommun Begärda åtgärder Undertecknad begär att arbetsgivaren framställer vad som har gjorts fcr att åtgärda personalbrist och underbemanning vid Räddningsstationen i Transtrand. Räddningsstationen i Transtrand är kraftigt underbemannad. Under påsk då det är ca: besökare i närområdet (Sälenfjällen) så är två brandmän i tjänst emot fyra enligt gällande handlingsprogram. Undertecknad ser därför en stor risk när vi inte är garanterade forstärkning ifrån Sälen eller Malung då dem är egna enheter. Med anledning av detta ser jag en stor risk för befolkning och brandmän. Datum Underskrift Bifogas [x] Begäran enligt 6 kap 6a AML till arbetsgivare/utbildningssamordnare Arbetsgivarens svar

16 Räddningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr RN/2014:11 15 Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor - återrapport Nämndens beslut 1. Räddningschefen ges fortsatt uppdrag att arbeta med nedanstående utvecklingsområden. 2. Räddningschefen uppdras att inkomma med eventuella kompletteringar till Länsstyrelsen. 3. Återrapport ska ske till nämnden senast 26 maj Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen Dalarna genomförde den 17 februari 2014 tillsyn överdelar av Malung- Sälens ansvar enligt lag om skydd mot olyckor (LSO). Syftet med tillsynen var att kontrollera om kommunen uppfyller kraven som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. Länsstyrelsen meddelade i beslut, daterat 6 mars 2014, att kommunen inte fullt uppnår satta mål enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och därför bör utveckla följande områden: säkerställa fortbildning för räddningsledare, styrkeledare och räddningschef i beredskap, öva ledning vid större olyckor, upprätta en plan för hur förmåga till tidig insats och förmåga till räddningsinsats ska hanteras i kommunens norra delar, ta fram en plan för hur målet med att utbilda all kommunal personal i grundläggande hjärt- och lungräddning ska uppnås, ta fram en plan för hur information och utbildningsinsatser ska nå ut till kommuninvånarna, reda ut vem som ansvarar för att införskaffade hjärtstartare placerade i kommunen fungerar som det är tänkt samt vem som har tillsynsansvar över dessa, utveckla en utförligare tillsynsplan, upprätta en rutin för arbetet med skriftlig dokumentation kring skriftlig redogörelse över brandskyddet i kommunen samt upprätta en rutin för hur kontroll av rengöring och brandskyddskontroller ska genomföras. Utvecklingen av ovanstående områden ska redovisas till Länsstyrelsen. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Räddningschef Per Hampus föreslår i tjänsteutlåtande, daterat 17 mars 2014, att räddningschefen uppdras att arbeta med ovanstående utvecklingsområden. Räddningsnämnden beslutade 24 mars 2014, 12, att uppdra räddningschefen att arbeta med ovanstående utvecklingsområden, samt återrapportera till nämnden senast 28 april Dagens sammanträde Räddningschef Per Hampus redogör för ärendet. Ordföranden finner att nämnden beslutar att ge räddningschef Per Hampus fortsatt uppdrag gällande arbetet med ovanstående utvecklingsområden, återrapportera arbetets fortskridande till nämnden senast 26 maj 2014 samt inkomma med eventuella kompletteringar till Länsstyrelsen. Justerare Utdragsbestyrkande / /

17 Räddningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 5 15 fortsätter Beslutsunderlag Räddningsnämndens beslut 24 mars 2014, 12 Tjänsteutlåtande, daterat 17 mars 2014 Länsstyrelsens beslut, daterat 6 mars 2014 Skickas till Räddningschefen Justerare Utdragsbestyrkande /

18 ft Malung-Sälens kommun Anmälan av delegationsbeslut Anställningsbeslut fattade av räddningschef Per Hampus Dnr RN/2013:96 Anställning av deltidsbrandman i Sälen, tillsvidare fr.o.m , fattat Tillståndsbeslut gällande hantering av brandfarlig vara fattade av brandinspektör Hasse Andersson Dnr RN/2014:46 Tillstånd giltigt till och med , fattat Dnr RN/2014:114 Avslutande av tillstånd för brandfarlig vara, fattat

19 < s > Malung-Sälens kommun Meddelanden i räddningsnämnden Dnr RN/2014:148 Förstärkt månadsprognos per den sista april 2014 Dnr RN/2014:149 Kommunstyrelsens beslut gällande inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband samt antagna riktlinjer Dnr RN/2013:129 Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut gällande Budget uppdrag Dnr RN/2014:81 Sotningsindex 2014

Vansbro. Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 5-03-02. Motion, anhörigparkering Söderåsen. 16 kommun. Förslag till kommunstyrelsen

Vansbro. Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 5-03-02. Motion, anhörigparkering Söderåsen. 16 kommun. Förslag till kommunstyrelsen Vansbro 16 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 5-03-02 KS Lb 16 Ärende KS 20 14/123 Motion, anhörigparkering Söderåsen Förslag till kommunstyrelsen Behovet av antalet parkeringsplatser

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 22 april 2014 - TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-04-22 6 (23) h ti Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9

LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9 Gunnar nson 2.11.3-852/2013

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten Revisionsrapport Granskning av överförmyndarverksamheten Östersunds kommun 15 juni 2010 Therese Runarsdotter, Revisionskonsult Therese Runarsdotter - projektledare Anneth Nyqvist - kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer