Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 '"

Transkript

1 Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Sälens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 maj 2014 ' Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Jan Jespersen /Nämndskansliet Telefonnr: Ärenden 1. Val av justerare 2. Omorganisation av räddningskåren i Transtrand - informationspunkt 3. Besök av revisorerna kl Skrivelser 5. Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor - återrapport 6. Anmälan av delegationsbeslut 7. Meddelanden

2 Ny organisation i norra kommundelen i Malung-Sälens kommun..särna MIlTännäs TM^jyvallberget Wtwjyallgölen Storöron _ sat * /.f m Näsfjällét / Metlanfl&llet :J ) \ Ivdalen Lftvrtaset Ivdalen Grund. Trysil,ors % Elverum P h f o m m Hamar Oslo lög strand Östbvl104" _ Krökbnckap V Oslo / \" " " El ve rum / fy' ^ \ t --\ Traristrand rl Älvdalen Mora ^ /V'* il' ' V^W-nUKa,, / V ''Hdmm^rstiVi»Gråhe& r ftoh " anjan Mora vtand< V St. Lyberget \ Ö \ selen ^

3 Aniccm Till: Malung-Sälens kommun. Att: Räddningsnämnden och Räddningschef Per Hampus ni. -i Malung-Seisr.3 Kommun Dnr SNAG.M.:±(. Kopia till: Från: Brandmännens Riksförbund och Länsstyrelsen Dalarna. Brandmännens Riksförbund, Lokalavdelning Malung-Sälen. h Ang. Rekrytering och bemanning vid Räddningsstationen i Transtrand Med anledning av att 1/3 av personalstyrkan i Transtrand saknas och arbetsgivarens oförmåga att lösa rekrytering och bemanning så begär vi följande av arbetsgivaren: 1. Att man redovisar vilka åtgärder man har vidtagit för att lösa rekryteringen. 2. Att man redovisar vilka åtgärder man avser att vidta för att lösa rekryteringen och bemanningen vid stationen i Transtrand. Vi förutsätter att man agerar skyndsamt i ärendet med anledning av dess allvarliga art och att man inom kort redovisar ovanstående begäran. Malung tss i 1 v Jan Erik Andersson Ordförande BRF Lokalavd. Malung-Sälen

4 Malung-Sälens kommun Malung rn u n Brandmännens Riksförbund Lokalavdelning Malung-Sälen Svar på skrivelse dataerat ang. Rekrytering och bemanning vid Räddningsstationen i Transtrand. 1: Åtgärder som gjorts för att lösa rekryteringen är att annonsering gjorts i Malungsbladet, kontakt har tagits med chef Olle Larsson på Fiskarhedens såg om problemet att rekrytera och att han är införstådd i detta problem och utifrån detta lovar han att inte sätta käppar i hjulet om någon är intresserad av att börja som deltidsbrandman. Intresseannons finns också på kommunens hem- facebook sida. Efter senaste annonseringen i Malungsbladet var det 4 intresserade som fick ansökningshandlingar där det inkom en ansökan men då var det problem med arbete som gjorde att han inte var aktuell. 2: Då det idag är problem att rekrytera personal så känns det svårt att driva stationen vidare i nuvarande form då det inte är en fungerande station med den personal och forsdonspark som finns, då kanske en omorganisering med två stycken FIB-bilar i Transtrand är en lösning för att kunna behålla stationen och få en bättre fungerande räddningstjänst med ett större upptagningsområde att rekrytera personal. 3: Vansbro Räddningstjänst kommer att inbjudas med personal som berättar sin resa om hur stationen i Dala-Järna inte fick vara kvar och hur det har fungerat och hur personalen i D-J upplever situationen som FIB-åkare. Detta kommer att inrikta sig till både räddningspersonal och politiker. Per Hårnpus Räddningschef

5 An korn fä Mak i ig-salens kornmun M -Ot- 2 8 Malung M ''" Dnr. Information Transtrand. Hej! Lite information vad som händer i Transtrand. Brf-lokalavdelning har skickat en skrivelse om situationen i Transtrand och hur de ser på detta problem vilket jag nu har svarat på. (se bifogade papper) Inbjuder dessutom till informationsträff ang. FIB. Räddningstjänsten Vansbro kommer och berättar om hur de löst situationen när stationen i Dala-Järna fick lov att läggas ner, och hur deras verksamhet fungerar med FIB-bilar Datum Tid. 17,00 Plats: Transtrands Räddningsstation Inbjudna: Alla brandmän, politiker i Malung-Sälen. Per Hampus^ Räddningschef i '

6 Ankom Informationsprotokoll 20W Malung-Sälens Kommun Parter: Tid och plats: Malung-Sälens Kommun, Brandmännens riksförbund lokala avd. Räddningstjänsten Malung, Företrädare: Arbetsgivarparten Per Hampus Daniel Johansson (protokoll) 3 \<X> Arbetstagarparten Anders Persson BRF Skyddsomb Jan-Erik Andersson BRF Micke Palm BRF jiatef-erik Olsson BRF Anders Emilsson BRF Ärende: MBL 19 : Information gällande organisationsförändringar inom Räddningstjänsten 1 Till att justera protokollet utsågs Jan-Erik Andersson, BRF 2 Arbetsgivarparten informerar om att Räddningstjänsten behöver organiseras om på grund av problem med att rekrytera fler deltidsbrandmän. Arbetsgivarparten presenterar ett förslag om att göra om organisationen i Transtrand till att bestå av två styck Första Insats Bil (FIB). Arbetsgivarparten har gjort en riskbedömning av förändringen enligt Arbetsmiljö verkets riktlinjer. 3 BRF frågar hur det blir med IVPA-larm när det idag åker 3 man på dessa. Arbetsgivarparten svarar att båda FIB åker på dessa enligt de avtal som redan finns (2 man) 4 BRF frågar över hur det blir med trygghetslarm vid en ny organisation. Arbetsgivarparten svarar att en FIB åker på dessa. 5 BRF frågar hur styrkan kommer att se ut i Transtrand. Arbetsgivarparten svarar att det kommer att vara två personer, med varsin FIB 6 BRF påpekar att styrkeledare ska ha en särskild utbildning för att vara styrkeledare. Arbetsgivarparten instämmer och kommer ombesörja att de som inte har utbildningen för möjlighet att genomföra den.

7 7 BRF Skyddsombud anser att det är en dålig lösning med FIB. Speciellt vid trafikolyckor och vid de tillfällen då det kommer dubbellarm 8 BRP frågar om Länsstyrelsen är informerade om att det blir en minskning av två man i Transtrand. Arbetsgivarparten svarar att det är kommunen som beslutar om hur Räddningstjänsten ska organiseras. Länsstyrelsen är informerad och vill ha en riskbedömning om förändringar. 9 Arbetsgivarparten och BRF är överens om förhandling enligt MBL 11 den 14 mars 2014 kl Malung Justeras Per Hampus - Arbetsgivarparten Jan-Erik Andersson BRF

8 Infor ma tiompmtokou Fo Malung-Sälens Kommun Dnr Parter: Tid och plats: Malung-Sälens Kommun, Brandmännens riksförbund lokala avd. Räddningstjänsten Malung, Företrädare: Arbetsgivarparten Per Hampus Daniel Johansson (protokoll) Arbetstagarparten Jan-Erik Andersson BRF Micke Palm BRF Jan-Erik Olsson BRF Ärende: MBL 19 : Information gällande organisationsförändringar inom Räddningstjänsten l Till att justera protokollet utsågs Jan-Erik Andersson, BRF 2 Arbetsgivarparten har kallat BRF till förhandling enligt MBL 11 angående organisationsförändring inom Räddningstjänsten. BRF anser att dagens förhandling skall vara en fortsatt MBL 19 då de anser att arbetsgivarparten inte presenterat en riskanalys och konsekvensbeskrivning av föreslagna förändringar, och att dessa skall beskriva risker- och konsekvenser för medborgarna och för räddningstj änstpersonal BRF anser att riskanalysen och konsekvensbeskrivningen ska sändas ut på remiss till Länsstyrelsen Dalarna och till BRF för yttrande. 3 Arbetsgivaren samtycker och ändrar dagens förhandling till MBL 19 4 BRF anser att föreslagna organisationsändringar inte enbart rör stationen i Transtrand utan att det påverkar hela Räddningstjänstens förmåga i Malung-Sälens kommun 5 BRF och arbetsgivarparten är överens om att genomföra riskanalys och konsekvensbeskrivning enligt de lagkrav som finns för den föreslagna ändringen. Arbetsgivarparten genomför en arbetsmiljöutredning tillsammans med BRFs skyddsombud Malung 2QW J usteras Per Hampus^/ Arbetsgivarparten Jan-Erik Andersson BRF

9 29ft 03 2 Till: Malung-Sälens kommun. Maiung-Säiens Kommun Att: Räddningsnämnden och Räddningschef Per Hampus Dm.ÅUJAQ.i.y.''.. i H Kopia till: Från: Brandmännens Riksförbund och Länsstyrelsen Dalarna Att: Kris och Beredskapsenheten. Brandmännens Riksförbund, Lokalavdelning Malung-Sälen. Ang. Omorganisation av Räddningskåren i Transtrand Vi kan bara konstatera arbetsgivarens oförmåga och/eller ovilja att lösa rekryteringen vid Räddningsstationen i Transtrand med anledning av den föreslagna omorganisationen. Istället för att redovisa åtgärder för att lösa rekrytering och bemanning så ser vi nu att arbetsgivaren utnyttjar tillfället till att istället genomföra besparingar genom att lansera en organisationsförändring vilket medför en ytterligare försämrad arbetsmiljö för räddningspersonalen och ett sämre skydd och trygghet för tredje man i Malung-Sälens kommun. Vi ser mycket allvarligt på utvecklingen i ärendet och begär återigen av arbetsgivaren att man redovisar vilka åtgärder man avser att vidta for att lösa rekryteringen och bemanningen vid Räddningsstationen i Transtrand. Vi föreslår att nuvarande förmåga för Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun bibehålls då inga förändringar av risker föreligger. Personalstyrkan i Transtrand ska fortsatt vara 1+3 enligt gällande Handlingsprogram. För att lösa personalbristen och rekryteringsproblemen vid Räddningsstationen i Transtrand föreslår vi att ytterligare en FIB-bil införskaffas till Transtrand för att öka det geografiska upptagningsområdet av personal till Transtrand. Malung Jan Erik Andersson Ordförande BRF Lokalavd. Malung-Sälen

10 Malung-Sälens kommun Risk och konsekvensbeskrivning för organisationsförändring inom räddningstjänsten i norra kommundelen i Malung/Sälens kommun. Bakgrund Kommunens räddningstjänst har under det senaste året haft stora problem med rekrytering av personal till räddningstjänsten, framförallt i Transtrand. Detta har lett till att Räddningsnämnden ser sig tvungen att omorganisera utryckningsstyrkan och fordonsparken i Transtrand. Räddningstjänsten i Malung-Sälen har under en tid tittat på vilka möjligheter en ny organisation med anskaffning av mindre fordon med modern teknik skulle innebära för utryckningsorganisationen i norra kommundelen och då framförallt i Transtrand där rekryteringsproblemen är som störst. I arbetet har räddningstjänsten gjort omvärldsanalys och tittat på räddningstjänster med liknande problem samt använt Arbetsmiljöverkets mall för förändringar i verksamheten (ADI 575). Organisationsförändringen Förändringen som sker görs framförallt i Transtrand där en ny FIB-bil inköps med modern utrustning. I och med inköp av nytt fordon utgörs räddningsstyrkan i Transtrand av två personer i varsitt fordon. Jourhavande utryckningspersonal har bilarna med sig under dygnets alla timmar och förkortar anspänningstiden avsevärt då de åker direkt till larmadress. Förändringen innebär även att nuvarande tankfordon och basbil försvinner från stationen i Transtrand och ersätts med förstärkande styrka från Sälen och Malung. Till stationen i Transtrand inköps ett lastväxlarflak med vattentank på lom'. Avtal med lokala åkerier skrivs för att tanken snabbt kommer ut till brandplats. Risker/konsekvenser med förändringen Riskerna med ny organisation i Transtrand innebär att utryckningsstyrkan utgörs av två personer innan förstärkning anländer. Detta kan innebära att styrkan känner sig underlägsen situationen men deras utrustning och snabbhet kompenserar detta då en modern FIB-bils utrustning väl kompenserar att man inte är den traditionella styrkan som anländer efter relativt lång tid. Andra risker med förändringen kan vara att samma person som framför fordonet även skall svara för kommunikationen med SOS-alarm och förstärkande styrkor. Detta kan vara besvärligt i vissa trafiksituationer. Ovannämnda risker kan kompenseras eller lindras med utbildning och utrustning så att räddningspersonalen känner sig trygg i larmsituationer. För boende eller företag i Transtrand/Limaområdet kan den nya organisationen t.o.m. innebära en positiv förändring jämfört med dagens organisation. Räddningsfordonen är snabbare fram till den hjälpbehövande och kan påbörja livräddning, släckning eller begränsning betydligt snabbare än dagens organisation. För stora anläggningar som Fiskarhedens sågverk innebär det att räddningsfordon finns inom verksamheten stora delar av dygnet då flera personer ur räddningsstyrkan har sin huvudanställning där.

11 Äldreboenden I området är utrustade med automatiskt brand/utrymningslarm och Transtrandsstyrkan gör en första insats innan förstärkning anländer från Sälen. Styrkan från Sälen larmas med automatik enligt larmplan. Första insats kan vara att bistå vid utrymning, livräddning eller påbörja släckning. När det gäller framtida rekrytering av räddningspersonal innebär den nya organisationen att rekrytering kan ske utan hänsyn till anspänningstider och körkort för tyngre fordon. Detta är mycket positivt för räddningsorganisationen i området. Samtidigt som förändringen sker i Transtrand så har kommunen som målsättning att förstärka räddningsstyrkan i Sälen under vissa perioder då fjällområdet har många besökare. Under den tidsperiod som räddningsstyrkan är förstärkt i Sälen kan förstärkning till styrkan i Transtrand ske utan att det påverkar förmågan i Sälen i allt för stor utsträckning. Sammanfattningsvis så överväger de positiva konsekvenserna de negativa då det blir Lättare att rekrytera Snabbare insatser Bättre teknisk utrustning Större flexibilitet i organisationen Tidsplan Tidsplanen för arbetet med den nya organisationen är att både arbete och nödvändiga politiska beslut är genomförda under hösten/vintern Handlingsprogrammet för Malung-Sälen kommun revideras efter omorganisationen och beslutas av kommunfullmäktige efter valet Räddningsnämnden i Malung-Sälen kommun uppdrar åt räddningschefen att genomföra omorganisationen. Per Hampus Räddningschef

12 Ankom tm a Molung-Sälens Kommun Transtrand Till: Kopia till: Från: Räddningsnämnden i Malung-Sälens kommun och Kommunchef Rolf Davidsson. Rch Per Hampus, Personalchef Sten-Inge Eriksson, Brandmännens Riksförbund Att: Håkan Olofsson, Länsstyrelsen Dalarna Kris och beredskapsenheten och Arbetsmiljöverket Att: Kicki Höök D.nr: IRM 2014/ Personal vid Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun. Misstroendeförklaring emot Räddningschef Per Hampus Härmed misstroendeförklarar undertecknad personal vid Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun Räddningschefen Per Hampus. Undertecknade begär Räddningschefen Per Hampus omedelbara entledigande ifrån tjänsten som Räddningschef. Undertecknande saknar förtroende för Räddningschef Per Hampus förmåga och lämplighet att leda Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun. Bakomliggande orsaker och skäl för begäran är bl.a. följande: Den föreslagna omorganisationen i Transtrand med neddragning av personal, där rekryteringssvårigheter anges som orsak till omorganisationen anser vi bara är ett sätt av Räddningschefen att kringgå lagen för att genomföra besparingsåtgärder. Obefintlig rekrytering och sökanden som inte får några svar av Räddningschefen tyder på detta. När stationen på Lindvallen sattes i drift flyttades det om fem brandförmän/brandmän ifrån Transtrand till stationen på Lindvallen för att det fattades personal, när det nu fattas personal i Transtrand sker ingen omflyttning av personal åt andra hållet vilket visar på en tydlig ovilja att lösa personalbristen i Transtrand av Räddningschefen. Vidare så har Räddningschefen underlåtit att svara på skrivelse, daterad ifrån den fackliga lokalavdelningen om begäran av redovisning av åtgärder för rekrytering och bemanning vid räddningsstationen i Transtrand. Brist på delaktighet och medbestämmande för personalen och ett diktatoriskt ledarskap. Räddningschefen bryter konsekvent emot överenskomna samarbetsavtal. Apt-möten genomförs inte som överenskommits och personalgrupper inom olika sektorer tillåts ej deltaga vid olika beslut som överenskommits. Räddningschefens oförmåga och/eller ovilja att lösa personalbrist och bemanning vid Räddningsstationen i Transtrand har orsakat en arbetsmiljö med allvarliga psykosociala brister och med risk för psykisk ohälsa för personal vid Räddningstjänsten i Malung-Sälens

13 kommun och med förhöjd risk för liv och egendom för allmänheten. Det lokala skyddsombudet har gjort en s.k. 6,6a anmälan till Arbetsmiljöverket i ärendet. Namnunderskrifter till Misstroendeförklaring emot Räddningschef Per Hampus: amnunderskrift/namnförtydligande:

14 Malung-Sälens kommun Malung-Sälens Kornmun Malung Brf-Lokalavd. Malung-Sälen Svar på skrivelse daterat Ang. Omorganisation av Räddningskåren i Transtrand Arbetsgivaren ställer sig oförstående till att man tycker att det finns en oförmåga/ovilja att rekrytera brandmän och att påstå att det är av besparingsskäl man gör en omorganisation är absolut inte arbetsgivarens uppfattning. Att det vid en omorganisation skulle bli en försämrad arbetsmiljö kan man bara hänvisa till den riskanalys som gjorts och är under ombearbetning. Att det skulle bli ett försämrat skydd för tredje man i Kommunen är inget som arbetsgivaren håller med om utan tvärtom tycker man att beredskapen för en trygg och säker Kommun förbättras utifrån den samhällsbild som råder i norra kommundelen. Övriga funderingar i skrivelsen hänvisas till pågående förhandling MBL 19 daterat Per Hampus Räddningschef

15 Ankom 20» Malung-Sälens Kommun ARBETSMILJO VERKET Begäran Ifylld blankett skickas till Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljöverket Stockholm E-post: Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud Begäran från Skyddsombudels namn E-postadress I Telefonnummer Anders Persson Arbetsställets adress Räddningstjänst en Malung-Sälens kommun, Transtrands Räddningsstation Facklig tillhörighet Brancfrnännens Ri ksförbund, BRF Typ av skyddsombud Lokalt Huvudskyddsombud Regionalt Arbetsgivare/utbildningssamordnare Arbetsgivarens/utbildningssamordnarens namn E-postadress Crg. Nummer Rch Per Hampus per.hampusdmalung-salen.se Arbetsgivarens/utbildningssamardnarens adress Telefonnummer Förrådsvägen Malung Arbetsställets namn Räddningstjänsten Malung-Sälens kommun Begärda åtgärder Undertecknad begär att arbetsgivaren framställer vad som har gjorts fcr att åtgärda personalbrist och underbemanning vid Räddningsstationen i Transtrand. Räddningsstationen i Transtrand är kraftigt underbemannad. Under påsk då det är ca: besökare i närområdet (Sälenfjällen) så är två brandmän i tjänst emot fyra enligt gällande handlingsprogram. Undertecknad ser därför en stor risk när vi inte är garanterade forstärkning ifrån Sälen eller Malung då dem är egna enheter. Med anledning av detta ser jag en stor risk för befolkning och brandmän. Datum Underskrift Bifogas [x] Begäran enligt 6 kap 6a AML till arbetsgivare/utbildningssamordnare Arbetsgivarens svar

16 Räddningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr RN/2014:11 15 Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor - återrapport Nämndens beslut 1. Räddningschefen ges fortsatt uppdrag att arbeta med nedanstående utvecklingsområden. 2. Räddningschefen uppdras att inkomma med eventuella kompletteringar till Länsstyrelsen. 3. Återrapport ska ske till nämnden senast 26 maj Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen Dalarna genomförde den 17 februari 2014 tillsyn överdelar av Malung- Sälens ansvar enligt lag om skydd mot olyckor (LSO). Syftet med tillsynen var att kontrollera om kommunen uppfyller kraven som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. Länsstyrelsen meddelade i beslut, daterat 6 mars 2014, att kommunen inte fullt uppnår satta mål enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och därför bör utveckla följande områden: säkerställa fortbildning för räddningsledare, styrkeledare och räddningschef i beredskap, öva ledning vid större olyckor, upprätta en plan för hur förmåga till tidig insats och förmåga till räddningsinsats ska hanteras i kommunens norra delar, ta fram en plan för hur målet med att utbilda all kommunal personal i grundläggande hjärt- och lungräddning ska uppnås, ta fram en plan för hur information och utbildningsinsatser ska nå ut till kommuninvånarna, reda ut vem som ansvarar för att införskaffade hjärtstartare placerade i kommunen fungerar som det är tänkt samt vem som har tillsynsansvar över dessa, utveckla en utförligare tillsynsplan, upprätta en rutin för arbetet med skriftlig dokumentation kring skriftlig redogörelse över brandskyddet i kommunen samt upprätta en rutin för hur kontroll av rengöring och brandskyddskontroller ska genomföras. Utvecklingen av ovanstående områden ska redovisas till Länsstyrelsen. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Räddningschef Per Hampus föreslår i tjänsteutlåtande, daterat 17 mars 2014, att räddningschefen uppdras att arbeta med ovanstående utvecklingsområden. Räddningsnämnden beslutade 24 mars 2014, 12, att uppdra räddningschefen att arbeta med ovanstående utvecklingsområden, samt återrapportera till nämnden senast 28 april Dagens sammanträde Räddningschef Per Hampus redogör för ärendet. Ordföranden finner att nämnden beslutar att ge räddningschef Per Hampus fortsatt uppdrag gällande arbetet med ovanstående utvecklingsområden, återrapportera arbetets fortskridande till nämnden senast 26 maj 2014 samt inkomma med eventuella kompletteringar till Länsstyrelsen. Justerare Utdragsbestyrkande / /

17 Räddningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 5 15 fortsätter Beslutsunderlag Räddningsnämndens beslut 24 mars 2014, 12 Tjänsteutlåtande, daterat 17 mars 2014 Länsstyrelsens beslut, daterat 6 mars 2014 Skickas till Räddningschefen Justerare Utdragsbestyrkande /

18 ft Malung-Sälens kommun Anmälan av delegationsbeslut Anställningsbeslut fattade av räddningschef Per Hampus Dnr RN/2013:96 Anställning av deltidsbrandman i Sälen, tillsvidare fr.o.m , fattat Tillståndsbeslut gällande hantering av brandfarlig vara fattade av brandinspektör Hasse Andersson Dnr RN/2014:46 Tillstånd giltigt till och med , fattat Dnr RN/2014:114 Avslutande av tillstånd för brandfarlig vara, fattat

19 < s > Malung-Sälens kommun Meddelanden i räddningsnämnden Dnr RN/2014:148 Förstärkt månadsprognos per den sista april 2014 Dnr RN/2014:149 Kommunstyrelsens beslut gällande inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband samt antagna riktlinjer Dnr RN/2013:129 Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut gällande Budget uppdrag Dnr RN/2014:81 Sotningsindex 2014

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: 13.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef Räddningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00 Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Göran Tenn (C) Daniel Johansson (FP)) Övriga

Läs mer

fs 1 Malung-Salens kommun

fs 1 Malung-Salens kommun fs 1 Malung-Salens kommun Sammantriefesprotokol! 1 Plats och tid Brandstationen, Malung, kl. 18:30 Beslutande Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Daniel Johansson (FP)

Läs mer

Malting-Salens kommun

Malting-Salens kommun { o o Malting-Salens kommun Sammanträdesprotokoll 2017-05-29 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten i Malung, kl. 13:15-14.20 Jan Jespersen (S), ordförande Kjell Jansson (S) Göran Tenn (C) Brita

Läs mer

Sammanträdesdatum Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum Räddningsnämnden o Malung-Salens kommun 1 Plats och tid Räddningstjänsten i Malung, kl. 13:15-15.40 Beslutande Jan Jespersen (S), ordförande Göran Tenn (C) Brita Sohlin (M), vice ordförande Håkan Oskarsson (S) Mikael Östling

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-04-26 1 Plats och tid Brandstation i Transtrand 16:00-21:30 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-08-29 1 Plats och tid Brandstation. Förrådsvägen 1 16:30-19:30 Beslutande Jan Jespersen (s) Ordförande Lars-Åke Nilsson (m) Ledamot Göran Tenn (c) Ledamot Håkan Oskarsson (s) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Jonny Åhlström (SD)

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Jonny Åhlström (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 2 mars 2015, kl 14.10 17.30 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl 14.00-15.30 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V)

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (9) Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 16.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

GISLAVEDS. Ii 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Räddningsnämnden för Gislaveds och. Gnosjö kommuner ANSLAGIBEVS. %!i KOMMUN. Sammanträdesdatum

GISLAVEDS. Ii 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Räddningsnämnden för Gislaveds och. Gnosjö kommuner ANSLAGIBEVS. %!i KOMMUN. Sammanträdesdatum Jan Sandberg (M), tjänstgörande ersättare för Nicklas Huuva (KD) Markus Kauppinen (S), ej närvarande 9-1 3 Arne Ottosson (M) Marie Johansson (S) Håkan Josefsson (C), tjänstgörande ersättare för Carina

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Räddningsnämnden 2015-03-30 1. Plats och tid Sammanträdesrummet på Brandstationen i Lindvallen, kl. 13:00-15:00

Sammanträdesdatum Räddningsnämnden 2015-03-30 1. Plats och tid Sammanträdesrummet på Brandstationen i Lindvallen, kl. 13:00-15:00 !!V3!L!rc-oa ; ens Kc^if^un Sammantridesprotokoll Räddningsnämnden 1 Plats och tid Sammanträdesrummet på Brandstationen i Lindvallen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Jan Jespersen (S), ordförande Jonas Persson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

GISLAVEDS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner r GISLAVEDS KOMMUN Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner 2015-11-26 Plats och tid Beslutande Räddningsstationen i Mossarp, torsdagen den 26 november 2015 kl. 10.00-12.20 Nicias Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic Räddningsnämnden 2015-09-10 1(7) Plats och tid: Sotarkammaren, Industriv. 17, kl 14:00-17:00 ande: Lennart Eriksson (M), ordförande Pernilla Lingford Hultin (S) Cecilia Öhman Resare (M) Henrik Östlund

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Räddningsnämnden (3) Kommunhuset i Klippan, kl

Räddningsnämnden (3) Kommunhuset i Klippan, kl KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Räddningsnämnden 2009-08-26 1 (3) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-13.40 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00-15.45 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00 n Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2014-11-19 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Plats: Tid: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-08-27 7 (xx) Dnr SN 2015/35 Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Kommunhuset Lessebo, kl 16.00 18.15 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Lillemor Hagfall (S) Jan-Åke Larsson (V) Lars-Göran Fahlborg (M) Wiveca Stopp (S) Sivert Bäck (C) Conny Larsson (S), tjänstgörande ersättare

Lillemor Hagfall (S) Jan-Åke Larsson (V) Lars-Göran Fahlborg (M) Wiveca Stopp (S) Sivert Bäck (C) Conny Larsson (S), tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 13 december 2010, kl 13:50-15:00 ande Sören Grandelius (S) Lillemor Hagfall (S) Jan-Åke Larsson (V) Lars-Göran Fahlborg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(14) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-18 - i Kommunhuset klockan 08:30-10:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

J.J)ll Y onne Thelin Karlsson GISLAVEDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .! KOMMUN. Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

J.J)ll Y onne Thelin Karlsson GISLAVEDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .! KOMMUN. Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner r GISLAVEDS.! KOMMUN Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner 2016-04-28 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, torsdagen den 28 april 201 6 kl. 8.30-1 1. 15 Beslutande Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Räddningsnämnden 2009-02-11 1 (9) Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-14.10

Räddningsnämnden 2009-02-11 1 (9) Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-14.10 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Räddningsnämnden 2009-02-11 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-14.10 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl 14.00-15.25 ande Sören Grandelius (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina

Läs mer

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 81 på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel Dnr 2016-000103 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

2008-10-02. Ånge kommunkontor, torsdagen den 2 oktober 2008. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v)

2008-10-02. Ånge kommunkontor, torsdagen den 2 oktober 2008. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) 1 (14) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, torsdagen den 2 oktober 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef Ann-Catrin

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum Räddningsnämnden Västerbergslagen

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum Räddningsnämnden Västerbergslagen LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Kommunkontorets konferensrum, Kopparberg Dag och tid Måndag den 28 januari 2008 kl 18.30-20.35 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Bergman,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

dc Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande

dc Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande ten Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll 2014-06-11 1 Plats och Tid Beslutande Sammanträdesrum på Lilla Sigrids kafé i Lima, kl. 11.00-13.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige Tid och plats Tisdagen den 16 juni 2015 kl 19.20 19.50, Ullevi Restaurang & Konferens Beslutande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Jonas Ransgård (M) Tord Karlsson (S), ordförande Elisabet Rothenberg

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare Lennart Johansson (M), ersättare Lars Lundberg (KD), ersättare

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare Lennart Johansson (M), ersättare Lars Lundberg (KD), ersättare Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00-10, 10:15-11:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden Plats och tid Brandstationen Lindesberg, kl. 15:00-17:10 ande Jonas Kleber (C), ordf. Gert Rydelius (C), ersättare för Agneta Nilsdotter (-) Farhan Kadir (C) Gunnar Nilsson (M) Jan Marne (M) Göran Gustavsson

Läs mer

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143939393939393914 39 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.30 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER 2011:30 REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Tidaholm 2010-12-13 att gälla från och med 2011-01-01. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

Wiveca Stopp (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina Abrahamsson (S) tjänstgörande ersättare

Wiveca Stopp (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina Abrahamsson (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 20 augusti 2012, kl 14.00 15.50 ande Sören Grandelius (S) Wiveca Stopp (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Eriksson Per Datum 2015-11-06 Diarienummer KSN-2015-1931 Kommunstyrelsen Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:00-11:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:00-11:30 Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:00-11:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed

Läs mer