Vård vid specifika sjukdomstillstånd II Care for Specific States of Ill-Health II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård vid specifika sjukdomstillstånd II Care for Specific States of Ill-Health II"

Transkript

1 1 av 7 Kursplan Inrättad: Vård vid specifika sjukdomstillstånd II Care for Specific States of Ill-Health II Högskolepoäng: 22.5 Kurskod: 3OM039 Ansvarig enhet: Inst för omvårdnad SCB-ämne: Omvårdnad Huvudområde: Omvårdnad Ytterligare huvudområden: Biomedicin Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd Utbildningsnivå: Grundnivå Program: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Kursplanen är skapad enligt högskoleförordning gällande från och med 1 juli 2007 Kursplanen är inrättad av Programrådet för sjuksköterskeutbildning Giltig från Behörighet Standardbehörighet A. Standardbehörighet F.1.1 Ma B+ Sh A+ Nk B (alt. Fy A + Ke A+ Bi A) (Naturkunskap B kan också ersättas med motsvarande kurser i omvårdnadsprogrammet). För tillträde till kursen krävs godkända kurser/delkurser i termin 1 och genomgångna kurser i termin 2. Beslut och riktlinjer Fastställande: Kursplanen är fastställd av medicinska fakultetens programkommitté för sjuksköterskeutbildning Kursplanen skall gälla från och med ht Reviderad Reviderad att gälla från vt Diarienr Reviderad att gälla från ht Syfte/Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna förklara symtom och förlopp utifrån patofysiologiska förändringar vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd i mag-tarmkanal, njurar, urinvägar, könsorgan, endokrina organ och vid vanligt förekommande infektionssjukdomar, hematologiska sjukdomar och tumörsjukdomar samt behandling av dessa. redogöra och förklara den specifika omvårdnaden vid dessa sjukdomstillstånd redogöra för den palliativa vårdens tillämpning vid olika sjukdomstillstånd redogöra för hur genus, ålder, transkulturella aspekter och hur den sociala situationen påverkar vården identifiera, redogöra för och handla utifrån patienters och närståendes upplevelse av sjukdom och hälsa/ohälsa beskriva och reflektera över olika omvårdnadssituationer utifrån handlingsetiskt synsätt med särskilt fokus på patienters sårbarhet tillämpa olika kommunikationstekniker i mötet med patienter och närstående samt genomföra omvårdnad med respekt för patientens integritet och autonomi under handledning identifiera och bedöma patientens resurser och behov av omvårdnad samt planera, genomföra och utvärdera omvårdnad och utföra dokumentation redogöra för och förklara pre- och postoperativ omvårdnad samt beskriva peroperativ omvårdnad redogöra för smärtfysiologi och metoder för smärtlindring och smärtbehandling

2 2 av 7 redogöra för och identifiera faktorer av betydelse för patientens smärtupplevelse samt bedöma smärta med hjälp av relevanta bedömningsinstrument och aktivt delta i planering, genomförande och utvärdering av smärtlindring bedöma symtom som illamående, kräkningar, aptitlöshet, trötthet, feber, diarré, förstoppning och miktionssvårigheter samt kunna åtgärda och utvärdera dessa under handledning planera, organisera, prioritera, genomföra och rapportera det dagliga arbetet i samarbete med andra yrkeskategorier redogöra för, förklara samt utföra sjukvårdstekniska uppgifter gällande infusion, transfusion, central venkateter, subcutan venport, urinkateter, enteral sond och stomier, hantera och administrera läkemedel samt tillämpa läkemedelsberäkning medverka vid identifiering av patienters och närståendes behov av information och kunskap samt genomföra och utvärdera information/undervisning redogöra för och tillämpa åtgärder vid smittskydd Innehåll Kursen omfattar epidemiologi, etiologi, patofysiologi, symtom, diagnos, behandling prognos samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd i mag-tarmkanal, njurar, urinvägar, könsorgan, endokrina organ samt vid infektionssjukdomar, hematologiska sjukdomar och tumörsjukdomar. Specifik omvårdnad samt palliativ vård studeras utifrån olika sjukdomstillstånd. Omvårdnadssituationer diskuteras utifrån den modell för omvårdnad som utvecklats vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Vidare skall patientens sjukdomstillstånd och omvårdnad relateras till ålder, genus, transkulturella aspekter samt social situation. Relevanta författningar studeras i relation till kursens innehåll. I kursen kommer begreppen integritet och autonomi att fördjupas. Kursen kommer att belysa innebörden av att vara hjälpsökande och närstående i samband med kris och sjukdom. Undervisning Kursen omfattar teoretiska studier motsvarande 16,5 hp och verksamhetsförlagda studier motsvarande 6 hp. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, föreläsningar, seminarier samt metodövningar. Färdigheter i genomförande av omvårdnadshandlingar tränas vid kliniskt träningscentrum (KTC). Lärarledda övningar i sjukvårdstekniker tränas vid kliniskt träningscentrum. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs under handledning vid vårdavdelning eller i särskilda boenden. Handledning i personlig och yrkesmässig utveckling ingår i kursen.. Examination Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd och välgodkänd. Kursen examineras individuellt i form av skriftlig tentamen samt genom att studenten uppvisar färdigheter i sjukvårdstekniker. Under de verksamhetsförlagda studierna bedöms kunskaper och färdigheter. Bedömningen görs av klinisk lärare i samråd med handledare inom verksamheten Klinisk examination sker genom individuella fördjupningsarbeten, seminarier och genom bedömning av studentens kunskaper och färdigheter i specifik omvårdnad. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov, obligatoriska moment och verksamhetsförlagd utbildning är godkända. Obligatoriska moment är seminarier, övningar vid kliniskt träningscentrum, handledning i personlig och yrkesmässig utveckling samt fullgjord närvaro i verksamhetsförlagda studier. Obligatoriska kliniska övningsmoment skall vara genomgångna inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver

3 3 av 7 tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. TILLGODORÄKNANDE Inga generella tillgodoräknanden tillämpas. Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén. Dessförinnan görs en bedömning av kursansvarig lärare som också lämnar förslag till beslut. Fördjupning i förhållande till examensfordringar Högskolenivå Övriga föreskrifter Kurslitteratur Almås, Hallbjørg : Klinisk omvårdnad. n D uppl. : - Stockholm : Liber, xvii, [1], 575, [1], li s. ISBN: (inb.) (korr.) Libris: Almås, Hallbjørg : Klinisk omvårdnad. n D uppl. : - Stockholm : Liber, xvii, [1] s., s , [1], xliii s. ISBN: (inb.) (korr.) Libris: Björkman, Eva; Karlsson, Karin : Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar 3., [rev. och utök.] uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: Edwinson Månsson, Marie; Enskär, Karin : Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. 2., [rev.] uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: Ericson, Elsy; Ericson, Thomas : Illustrerade medicinska sjukdomar Medicinska sjukdomar : specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi 3., [omarb. och uppdaterade] uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: (inb.) Libris: Ericson, Elsy; Ericson, Thomas; Robertsson, Jakob : Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, vårdhygien. 4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : - Stockholm : Liber, s. ISBN: Libris: URL:

4 4 av 7 Fossum, Björn : Kommunikation : samtal och bemötande i vården 1. uppl. : - Lund : Studentlitteratur, , [3] s. ISBN: Libris: URL: Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal URL: Hovelius, Birgitta; Johansson, Eva E. : Kropp och genus i medicinen Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: X Libris: Idvall, Ewa : Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad 5., [utök.] uppl. : - Stockholm : Gothia :b Svensk sjuksköterskeförening, s. ISBN: Libris: Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten : Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar. Wilhelmsson, Jan 4., rev. och uppdaterade uppl. / b [illustrationer: AB Typoform/Jan Wilhelmsson] : - Stockholm : Liber, s. ISBN: (inb.) Libris: URL: Kaasa, Stein : Palliativ behandling och vård Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: (inb.) Libris: Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne : Grundläggande omvårdnad.n uppl. : - Stockholm : Liber, s. ISBN: Libris: Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne; Engqvist, Jeanette E. : Grundläggande omvårdnad. n uppl. : - Stockholm : Liber, s. ISBN: Libris: Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne; Engqvist, Jeanette : Grundläggande omvårdnad.n uppl. : - Stockholm : Liber, s. ISBN: Libris: Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne : Grundläggande omvårdnad 4. Liber, 2006 ISBN: Libris:

5 av 7 Lundkvist, O; Widmark, A; Rasmussen H., B : Reclaiming wellness - living with bodily problems, as narrated by men with advanced prostate cancer 2006 Cancer Nursing 29 (4). Sid Raadu, Gunnel : Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Författningshandbok för personal inom hälsooch sjukvård senaste upplagan : - Stockholm b Liber : Liber - 9 s. (716 s.) ISBN: Libris: URL: Sarvimäki, Annelid 1947-; Stenbock-Hult, Bettina : Omvårdnadens etik : sjuksköterskan och det moraliska rummet 1. uppl. : - Stockholm : Liber, s. ISBN: Libris: Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan; Lyså,Roy; Nordlund, Helena2., [uppdaterade och aktual : Illustrerad farmakologi.n 2,p Sjukdomar och behandling. 2., [uppdaterade och aktualiserade] utg. : - Stockholm : Natur och kultur, s. ISBN: (inb.) Libris: Socialstyrelsen, : Författningar tillgängliga via: URL: : Relevanta vetenskapliga artiklar och publikationer för omårdet tillkommer. Referenslitteratur Andersson, Roland; Lyons, Lena : Kirurgiska sjukdomar : patofysiologi, behandling, specifik omvårdnad. Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: (inb.) Libris: Arlebrink, Jan : Existentiella aspekter på döden och döendet. Lund : Studentlitteratur, 1999 Libris: Ingår i: ; (1999) Arlebrink, Jan : Grundläggande vårdetik : teori och praktik 2., omarb. uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: Backman, Jarl : Rapporter och uppsatser 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: Birkler, Jacob; Björkander Mannheimer, Eva : Filosofi och omvårdnad : etik och människosyn. 1. uppl. : - Stockholm : Liber, , [1] s. ISBN: Libris:

6 6 av 7 Bjuväng, A; Kjellberg, M; Rehle, H; Åkesson, U : Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar Lund : Studentlitteratur, 2006 Björkman, Eva; Karlsson, Karin : Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: URL: Ehnfors, Margareta; Ehrenberg, Anna; Thorell-Ekstrand, Ingrid : VIPS-boken : om en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. 1. uppl. : - Stockholm : Vårdförb. SHSTF, s. ISBN: X Libris: Ekdahl, Karl; Giesecke, Johan : Smittskyddsboken. Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: (inb.) Libris: Hanssen, Ingrid;Lindqvist, Bodil : Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. 3., [uppdaterade] uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: URL: Hedestig, Oliver : Oss män emellan : Att leva med lokaliserad prostatacancer Umeå : Umeå universitet. Avhandling för doktorsexamen, 2006 Holm, Solrun; Hansen, Eli : Pre- och postoperativ omvårdnad Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: Hægerstam, Glenn : Smärta : ett mångfacetterat problem 1. uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: URL: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (under publicerat) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska[elektronisk resurs] Stockholm : Socialstyrelsen, PDF-fil (17 bl.) Libris: URL: Lindberg, Tor;Lagercrantz, Hugo : Barnmedicin. 3. [rev. och uppdaterade] uppl. : - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: (inb.) Libris:

7 7 av 7 Lindholm, Christina; Lyons, Lena; Erlingsen, Camilla : Sår. 2. utg., 1 oppl. : - Oslo : Akribe, s. ISBN: Libris: Lindström, Ann : Omvårdnad vid urin-, faeces- och tarmbesvär Urin-, faeces- och tarmbesvär. Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: Linton, Steven James : Att förstå patienter med smärta Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: Reitan, Anne Marie; Schølberg, Tore Kr.; Jones, Lisa : Onkologisk omvårdnad : patient, problem, åtgärd. 1. uppl. : - Stockholm : Liber, s., [2] pl.-bl. i färg ISBN: Libris: SBU-rapport (2005) : Regelbundet byte av perifer venkateter (PVK) för att förebygga tromboflebit. URL: Socialstyrelsen, : Att förebygga vårdrelaterade infektioner[elektronisk resurs] : ett kunskapsunderlag Stockholm : Socialstyrelsen, s. Libris: URL: Socialstyrelsen, : Näringsproblem i vård och omsorg : prevention och behandling. Stockholm : Socialstyr., s. : ill. ISBN: Sund-Levander, Märtha : Feber Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: Libris: Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel : Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet 2., [rev.] uppl. : - Lund : Studentlitteratur*, s. ISBN: Libris: Öster, Inger : Bildterapi vid bröstcancer : Kvinnors berättelser i ord och bild Avhandling för doktorsexamen : - Umeå : Umeå universitet, 2007

Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi Anaesthetic Nursing

Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi Anaesthetic Nursing 1 av 5 Kursplan Inrättad: 2010-10-11 Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi Anaesthetic Nursing Högskolepoäng: 15.0 Kurskod: 3OM211 Ansvarig enhet: Inst för omvårdnad SCB-ämne:

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp

Studiehandledning Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp Studiehandledning Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp HT 15 2015-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän information... 4 Undervisningsformer och examinationer... 5 Tabell 1. Obligatoriska moment/examinationer

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för optikerprogrammet

Utbildningsplan för optikerprogrammet Utbildningsplan för optikerprogrammet 1OP12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-11-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-08-22 Sid 2 (9)

Läs mer

SÄKER VÅRD I SJUKSKÖTERSKE- UTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP

SÄKER VÅRD I SJUKSKÖTERSKE- UTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP Fakulteten för Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap SÄKER VÅRD I SJUKSKÖTERSKE- UTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP Ann-Britt Ivarsson Ekedahl, Universitetsadjunkt Mariette Bengtsson,

Läs mer

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA?

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? En beskrivning av examensmål och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Sammanställt 2007-01-19 Innehåll Inledning 3 Examensmål

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Omvårdnad och vård. Heltäckande etikbok för vårdande yrken. Omvårdnad på en ny nivå. Nytt för din litteraturlista 2013

Omvårdnad och vård. Heltäckande etikbok för vårdande yrken. Omvårdnad på en ny nivå. Nytt för din litteraturlista 2013 Omvårdnad och vård Nytt för din litteraturlista 2013 Beställ provexemplar på studentlitteratur.se Omvårdnad på en ny nivå Heltäckande etikbok för vårdande yrken Bok + digital produkt Bökberg, Christina

Läs mer

Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Väl godkänd, Godkänd, Underkänd Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp SOC2 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grund SKGBXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan Psykologprogrammet

Utbildningsplan Psykologprogrammet Dnr HS 2014/484 Fakulteten för Humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Psykologprogrammet Programkod: VAPSY Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 300 Beslut om inrättande: Psykologprogrammet

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommendationer om

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Av arbetsgivaren utsedd person med chefsfunktion eller motsvarande, samt genomgångna delkurser:

Av arbetsgivaren utsedd person med chefsfunktion eller motsvarande, samt genomgångna delkurser: Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer (Uppdragsutbildning) National leadership development for geriatric care managers (Commissioned Education)

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer