Panodil Zapp Filmdragerade tabletter 500 mg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Panodil Zapp Filmdragerade tabletter 500 mg"

Transkript

1 Listan nedan är en något förenklad information om hur medinerna i fysioväskan kan användas. Denna finns pga tabletterna ligger lösa i väskan utan kartong. En sån här lista skall alltid finnas i väskan och kan laddas ner på Den ligger under fliken medicin. Panodil Zapp Filmdragerade tabletter 500 mg Användarinformation Observera att läkare kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ därför alltid läkarens ordination. Vad innehåller Panodil Zapp? 1 tablett innehåller: Verksamt ämne: paracetamol 500 mg. Övrigt: Natriumvätekarbonat, pregelatiniserad stärkelse, povidon, majsstärkelse, kaliumsorbat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, karnaubavax, tricalciumfosfat. Dragering: Titandioxid (E171), polydextros, hypromellos, glyceroltriacetat, polyetylenglykol. Hur verkar Panodil Zapp? Panodil Zapp innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Vad används Panodil Zapp för? Panodil Zapp används mot värk och smärtor av olika slag ( t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber ( t ex vid förkylningar). Panodil Zapp kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet. När ska Panodil Zapp inte användas? Använd inte Panodil Zapp om du är överkänslig mot paracetamol eller mot något hjälpämne. Vad skall du undvika när du använder Panodil Zapp Behandlingen med Panodil Zapp kan påverka eller påverkas av följande läkemedel/naturläkemedel: - Warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 tabletter Panodil Zapp per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas. - Probencid (medel mot gikt). - Vissa medel mot epilepsi: fenytoin, fenobarbital, karbamazepin - Metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar). - Rifampicin (medel mot tuberkulos). - Kolestyramin (medel mot höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum. - Kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil Zapp användas samtidigt.) - Johannesörtextrakt (ingår i vissa naturläkemedel). Kontakta därför apotek eller behandlande läkare innan du använder Panodil Zapp tillsammans med något av dessa läkemedel/naturläkemedel. Doseringsanvisning För bästa effekt är det viktigt att följa angiven dosering. Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Om läkare ej föreskriver annan dosering: Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn. Använd inte Panodil Zapp i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat. Panodil Zapp tabletter kan tas oberoende av måltider. Vad ska du göra om du tagit för stor dos? Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112). Det finns risk för leverskada även om man mår bra. För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom timmar efter intaget). Biverkningar Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Hudutslag, leverskada, nedsatt njurfunktion. Allergiska reaktioner såsom nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland med andnöd och sväljningssvårigheter (angioödem). Vid allergiska reaktioner (t ex hudutslag) bör du sluta ta Panodil Zapp och kontakta läkare. Leverskada kan uppträda vid användning av paracetamol i samband med alkoholmissbruk. Om du använder Panodil Zapp under lång tid kan risk för njurskador inte helt uteslutas. Förvaring och hållbarhet Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som står på förpackningen. Använd inte produkten om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

2 IMODIUM 2 mg tabletter, 0,2 mg/ml oral lösning Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria för att du skall kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Imodium måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut. - Om detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen av läkare bör du inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina. - Om du köpt Imodium receptfritt, måste du uppsöka läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 2 dygn. 1. VAD ÄR IMODIUM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? Imodium normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförluster och ökar förmågan att hålla avföringen. Imodium används vid tillfällig (akut) diarré. Kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (fecesinkontinens). 2. INNAN DU ANVÄNDER IMODIUM Ta inte Imodium: - om du är överkänslig (allergisk) mot loperamid eller något av övriga innehållsämnen i Imodium - vid blod i avföringen eller vid hög feber (akut dysenteri) - vid inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit eller pseudomembranös kolit orsakad av antibiotika) - om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, tex om du är förstoppad eller besväras av uppspänd buk. Imodium skall inte ges till barn under 12 år. Var särskilt försiktig med Imodium: Var särskilt försiktig med Imodium: Behandling med Imodium lindrar symtom men botar inte orsaken. Före långtidsbehandling skall därför bakomliggande sjukdom utredas och behandling mot denna sättas in i första hand. Om tillfällig diarré inte upphört efter två dygns behandling avbryt behandlingen och kontakta läkare. Vid tecken på förstoppning eller andra tecken på försämrad tarmpassage avbryt behandlingen och kontakta läkare. Om Du har nedsatt leverfunktion bör Du rådgöra med läkare innan behandling med Imodium påbörjas. Vid diarrétillstånd förlorar Du mycket vätska. Det är därför av vikt att Du ersätter vätskeförlusten genom att dricka mycket. Om du har AIDS skall du avbryta behandlingen med Imodium vid första tecken på uppspänd buk. Graviditet Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Imodium under graviditet. Amning Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare före användning av Imodium under amning. Körförmåga och användning av maskiner: Yrsel och dåsighet kan förekomma vid behandling med Imodium. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av

3 deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om några av hjälpämnena i Imodium: Viktig information om några av hjälpämnena i Imodium: Imodium tabletter innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Imodium oral lösning innehåller färgämnet nykockin och konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner. Användning av andra läkemedel: Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Imodium om de tas samtidigt. Exempel på sådana läkemedel är: kolestyramin (blodfettssänkande) kinidin (mot rubbningar i hjärtrytmen) ritonavir (mot HIV/AIDS) ciklosporin (hämmar immunförsvaret) verapamil (blodtryckssänkande) erytromycin och klaritromycin (antibiotika) Tala därför om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. 3. HUR DU ANVÄNDER IMODIUM Ta alltid Imodium enligt läkarens anvisningar om det ordinerats åt dig personligen eller enligt anvisningarna i denna bipacksedel om du köpt det receptfritt. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker. Doseringsanvisning Doseringsanvisning Vid tillfällig diarré: Vanlig dos för vuxna: Börja med 2 tabletter eller 20 ml oral lösning. Om diarrén inte upphört inom 2-3 timmar tag 1 tablett eller 10 ml oral lösning åt gången efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter eller 80 ml per dygn. Ta Imodium högst 2 dygn i sträck. Läkare kan ordinera annan dosering. Om du tar mera Imodium än du borde: Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Imodium ha biverkningar. Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): förstoppning, magsmärtor och illamående, väderspänning, muntorrhet, huvudvärk och yrsel. Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): kräkningar. Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av användare): dåsighet, tarmstopp, utspänd buk, utvidgad tjocktarm (megakolon) och andra besvär från övre delen av mag-tarmkanalen, svårigheter att kissa samt överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktisk chock, svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (angioödem) hudrodnad, hudutslag, nässelfeber, hudklåda, hud- och slemhinneförändringar (Stevens-Johnsons syndrom) och hudavlossning (toxisk epidermal nekrolys). Sluta att ta Imodium och kontakta omedelbart din läkare om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg eller nässelutslag, andnöd och svårighet att svälja inträffar. Vid svåra magsmärtor kontakta läkare. Om du observerar en eller flera biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut. 5. FÖRVARING AV IMODIUM Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen/flaskan. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande. Nezeril 0,1 mg/ml, 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml näsdroppar, lösning, endosbehållare Oximetazolin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nezeril måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller

4 apotekspersonal. 1. VAD NEZERIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Nezeril har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter. Nezeril används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning. 2. INNAN DU ANVÄNDER NEZERIL Använd inte Nezeril -om du tidigare visat överkänslighet för någon av de ingående substanserna. 3. HUR DU ANVÄNDER NEZERIL Använd alltid Nezeril enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Näsdroppar 0,1 mg/ml: Vuxna och barn från 10 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn. Annan dos enligt läkares föreskrift. Nezeril ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa. Bruksanvisning Bruksanvisning vuxna och barn från 10 år: 1. Snyt ur näsan. 2. Ta loss en endosbehållare. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av vingen. (Se figur). 3. Luta huvudet bakåt och töm endosbehållaren i ena näsborren. Töm därefter en ny endosbehållare i andra näsborren. 4. Sniffa in luft kort och lätt ett par gånger så sprids dropparna över näsans slemhinna. Om du använt för stor mängd av Nezeril Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Nezeril orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mindre vanliga (fler än 1 av 1000 men färre än 1 av 100 personer drabbas): nysningar, torrhet i mun och hals. Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn. Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR NEZERIL SKA FÖRVARAS Endosbehållarna ska förvaras i sitt innerkuvert även sedan det är öppnat. Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara i 3 månader. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid 0,1 mg, 0,25 mg, 0,5 mg. - Övriga innehållsämnen är hypromellos, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten. Nezeril näsdroppar i endosbehållare är fria från konserveringsmedel. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 Endosbehållare av plast. Endosbehållarna är förpackade i lufttäta kuvert med 10 endosbehållare i varje kuver Strepsils Menthol, Sugtabletter Användarinformation Observera att läkaren kan ha ordinerat Strepsil Menthol för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination. Vad innehåller Strepsils Menthol? 1 sugtablett: Verksamma ämnen: Diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg. Övrigt: Levomentol, sackaros, glukos, vinsyra, eukalyptusolja. Hur verkar Strepsils Menthol? Strepsils Menthol har en bakteriehämmande effekt. Vad används Strepsils Menthol för? Strepsils Menthol är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. När ska Strepsils Menthol inte användas? Använd inte Strepsils Menthol om du är överkänslig (allergisk) mot diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något av övriga innehållsämnen. Att tänka på innan och under tiden du använder Strepsils Menthol Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Sugtabletten kan medföra kvävningsrisk för små barn. Hur ska du använda Strepsils Menthol En tablett får sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Vad händer om du tagit för stor dos? Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Vilka biverkningar kan Strepsils Menthol ge? Sällsynta fall av överkänslighetsreaktioner har förekommit. Hur ska Strepsils Menthol förvaras? Förvaras vid högst 25 C. Används före det utgångsdatum som står på förpackningen.

6 Förvaras utom syn- och räckhåll för barn S Tabletter 10 mg, oral lösning 1 mg/ml, frystorkade tabletter 10 mg CLARITYN /CLARITYN - VAD INNEHÅLLER CLARITYN/CLARITYN-S? Det verksamma ämnet i Clarityn /Clarityn-S heter loratadin. En tablett innehåller 10 mg loratadin 71,3 mg laktosmonohydrat, magnesiumstearat och stärkelse. HUR VERKAR CLARITYN/CLARITYN-S? Loratadin är ett antihistamin, som motverkar effekten av histamin. Histamin är ett ämne i kroppens vävnader som utlöses när man utsätts för det allergiframkallande ämnet och som framkallar rinnsnuva, nästäppa, gomklåda och ögonbesvär (klåda, rodnad och tårflöde). VAD ANVÄNDS CLARITYN/CLARITYN-S FÖR? Clarityn/Clarityn-S används vid allergiska besvär som röda rinnande och kliande ögon, rinnsnuva, nästäppa, nysningar och/eller gomklåda. De allergiska besvären kan orsakas av bl a pollen, pälsdjur, kvalster eller damm. Pollenallergi är säsongsbunden till pollenperioderna. Allergi mot pälsdjur, kvalster eller damm kan man däremot råka ut för året runt. Denna typ av allergi kan behandlas tillfälligt vid behov. Vanlig snuva, s k "förkylningssnuva" är orsakad av ett virus och då har inte antihistaminer någon effekt. Clarityn/Clarityn- S skall därför inte användas vid annan snuva än allergisk snuva. Clarityn/Clarityn-S kan även ordineras av läkare vid nässelutslag (urtikaria). Observera att läkaren kan ha ordinerat Clarityn/Clarityn-S för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen. NÄR SKA CLARITYN/CLARITYN-S INTE ANVÄNDAS? Använd inte Clarityn/Clarityn-S om du är överkänslig (allergisk) mot loratadin eller något av övriga innehållsämnen i Clarityn/Clarityn-S. ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR CLARITYN/CLARITYN-S ANVÄNDS Vissa patienter kan bli torra i munnen av behandlingen, vilket kan innebära risk för tandskador vid långtidsbehandling. Därför bör tänderna noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger dagligen. Tala med din läkare innan du påbörjar behandling med Clarityn/Clarityn-S om du lider av svår leversjukdom. Om du ska genomgå hudtest ska du inte ta Clarityn/Clarityn-S minst 48 timmar före testet. Resultatet kan annars bli missvisande. Trafikvarning Clarityn/Clarityn-S har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner. Man bör emellertid ta hänsyn till att dåsighet kan förekomma i sällsynta fall och att detta då kan påverka förmågan att utföra precisionsarbete (såsom att köra bil). Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av de faktorer som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. VIKTIG INFORMATION OM NÅGRA AV HJÄLPÄMNENA Clarityn tabletter innehåller laktos. Du bör inte ta Clarityn tabletter om du lider av galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption. Clarityn oral lösning innehåller 600 mg sackaros per ml. Diabetiker ska vara uppmärksamma på detta. Sackaros kan vara skadligt för tänderna. Därför bör tänderna noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger dagligen, se även avsnittet Att tänka på innan och när Clarityn/Clarityn-S används. Vad skall du undvika när du använder CLARITYN /CLARITYN -S

7 Inga oönskade effekter har visat sig vid användning av andra läkemedel tillsammans med Clarityn/Clarityn-S. Du ska ändå alltid tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. HUR SKA DU ANVÄNDA CLARITYN/CLARITYN-S? Dosering en gång om dagen hjälper de flesta vid lätta till måttliga besvär. Använd Clarityn/Clarityn-S i högst 3 månader i följd om inte läkare föreskrivit annat. Pälsdjursallergiker bör ta Clarityn/Clarityn-S en timme före besök i hem med pälsdjur. Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften. Vanlig dos för vuxna och barn över 2 år med en kroppsvikt över 30 kg: Tabletter 10 mg: 1 tablett dagligen Oral lösning 1 mg/ml: 10 ml en gång om dagen Frystorkade tabletter 10 mg: 1 tablett dagligen. Tabletten "smälter" snabbt i munnen och kan tas utan vatten. Vanlig dos för barn över 2 år med en kroppsvikt under 30 kg: Oral lösning 1 mg/ml: 5 ml en gång om dagen Om du har allvarliga problem med levern bör dosen justeras - fråga din doktor om råd. Clarityn/Clarityn-S skall inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination. Om läkare har ordinerat Clarityn/Clarityn-S, följ alltid anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen. VAD SKA MAN GÖRA OM MAN HAR TAGIT FÖR STOR DOS? Om Du har fått i Dig för stor mängd Clarityn/Clarityn-S, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). VILKA BIVERKNINGAR KAN CLARITYN/CLARITYN-S GE? Liksom andra läkemedel kan Clarityn/Clarityn-S ge biverkningar. Vanliga (fler än 1 patient av 100, färre än 1 patient av 10): sömnighet, hos barn är även huvudvärk, nervositet och trötthet vanligt. Mindre vanliga (färre än 1 patient av 100, fler än 1 patient av 1 000): huvudvärk, ökad aptit, sömnlöshet. Mycket sällsynta (färre än 1 patient av ): yrsel, hjärtklappning, illamående, muntorrhet, inflammation i magslemhinnan, onormal leverfunktion, hudutslag, håravfall, trötthet. Överkänslighetsreaktioner. Om du får andra typer av symptom, kontakta läkare. FÖRVARING OCH HÅLLBARHET Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Clarityn tabletter och Clarityn oral lösning: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Clarityn-S tabletter: Förvaras i originalförpackningen. De frystorkade tabletterna är fuktkänsliga och skall användas inom 6 månader efter att foliepåsen öppnats. Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Övrig information Den första grundläggande åtgärden vid allergi är att försöka undvika de ämnen man inte tål och sådant som kan förvärra besvären. Behandlingen av allergi kan bestå av läkemedel som man får utskrivna på recept. En del av läkemedlen kan man också köpa utan recept på apotek. Om ingen förbättring skett inom några dagar bör läkare kontaktas. Behöver man använda Clarityn/Clarityn-S längre tid än 3 månader, bör man kontakta läkare för att undersöka om symptomen har en annan orsak. Allergiska besvär som utlöses av pollen förekommer huvudsakligen i tre perioder: Lövträdsblomningen på våren, gräsblomningen under högsommaren och gråbos blomning under sensommaren. Tiden för pollenspridningen beror på väderförhållanden och geografiskt läge. Pollenrapporter i tidningar och radio ger besked!

8 Björkallergiker reagerar vanligtvis även mot andra lövträdspollen, t ex från al och hassel (korsallergi), vilket ibland kan förklara varför björkallergiker har symptom vid andra tidpunkter än när björken blommar. Björkpollenallergi är också kopplat till förekomst av klåda/svullnad i gom och runt läppar när man äter äpplen och andra kärnförande frukter (s k parabjörkallergi). Detta var en information om hur man skall använda Clarityn/Clarityn-S. Har du frågor om din allergi eller om Clarityn/Clarityn-S - fråga din läkare om Orudis gel 2,5% ketoprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. I denna bipacksedel finner du information om: 1. VAD ÄR ORUDIS GEL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? 2. INNAN DU ANVÄNDER ORUDIS GEL 3. HUR DU ANVÄNDER ORUDIS GEL 4. Eventuella biverkningar 5. FÖRVARING AV ORUDIS GEL ORUDIS gel 2,5% ORUDIS gel 2,5% ketoprofen Det aktiva innehållsämnet är ketoprofen. Ett gram gel innehåller 25 mg ketoprofen. Hjälpämnen är 317 mg etanol 96%, karboxypolymetylen, trietanolamin, lavendelolja och vatten. 1. VAD ÄR ORUDIS GEL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? Orudis gel finns i tuber om 60 g. Orudis gel är ett utvärtes medel med smärtstillande och inflammationsdämpande effekt. Orudis gel tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Orudis gel används vid mild till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, t ex sportskador. 2. INNAN DU ANVÄNDER ORUDIS GEL Eftersom en del av det verksamma ämnet når blodcirkulationen bör personer med nedsatt lever- eller njurfunktion eller hjärtsvaghet rådgöra med läkare innan behandling med Orudis gel påbörjas. Gelen får inte användas under tätt åtsittande (ocklusiva) förband. Gelen får inte komma i kontakt med slemhinnor eller ögon. Undvik direkt solljus, även solarium under behandlingen och minst två veckor därefter. Risken för vissa biverkningar ökar med tiden. Därför ska behandlingen inte överskrida en vecka. På grund av begränsad erfarenhet ska Orudis gel ej användas till barn under 16 år. Använd inte ORUDIS GEL - om Du fått överkänslighetsreaktioner (t ex symtom på astma, hösnuva, nässelutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller andra inflammationsdämpande läkemedel. Vid tveksamhet, rådgör med din läkare. - om Du tidigare har fått hudreaktioner efter behandling med Orudis gel eller om du har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på behandlingsområdet. 3. HUR DU ANVÄNDER ORUDIS GEL Gelen appliceras på det smärtande området två till tre gånger dagligen. Använd inte mer gel än vad som behövs för att täcka det skadade området, dock högst 15 gram per dag (7,5 g motsvarar ca 14 cm gelsträng). Orudis gel är endast för utvärtes bruk. Massera in gelen i huden under några minuter. Tvätta händerna efteråt. Kontakta därefter läkare om inte symtomen förbättras. Behandlingstidens längd bör inte överstiga en vecka. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Mindre vanliga: Rodnad, klåda, eksem. Sällsynta: Utslag orsakade av solen, blåsliknande utslag, nässelutslag. Väldigt sällsynta: Svullnad, fall av försämring av tidigare nedsatt njurfunktion. Enstaka fall av njurpåverkan samt allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

9 Behandlingen ska avbrytas och läkare kontaktas om utslag uppträder. Om Du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för Din läkare eller farmaceut. 5. FÖRVARING AV ORUDIS GEL Förvaras vid högst 25 C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Efter användandet skall skruvlocket åter skruvas på geltuben. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på tuben. Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apoteket för förstöring. Tuggtabletter Novalucol Användarinformation Observera att läkare kan ha ordinerat Novalucol för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination. Vad innehåller Novalucol? 1 tuggtablett innehåller: Verksamma ämnen: kalciumkarbonat motsvarande 180,4 mg kalcium, magnesiumhydroxid motsvarande 43,7 mg magnesium. Övriga innehållsämnen: sötningsmedel (sorbitol 94 mg, mannitol 138 mg och xylitol 163 mg), makrogoler, magnesiumstearat, pepparmintessens. Novalucol innehåller inte socker. Hur verkar Novalucol? Novalucol binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i den. 1 tuggtablett binder 12,5 mmol saltsyra. Den syrabindande effekten kommer inom några minuter. Vad används Novalucol för? Novalucol används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. När ska du inte använda Novalucol? Du ska inte använda Novalucol om du är överkänslig för något av de verksamma ämnena eller något av de övriga innehållsämnena. Du ska heller inte använda Novalucol om du har för hög mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi). Detta ska du tänka på innan och när du använder Novalucol Om du har dåliga njurar bör du tala med läkare innan du använder Novalucol. Vid långvariga och/eller svåra besvär ska läkare kontaktas för närmare utredning av orsaken till smärtan. Påverkan av andra läkemedel Tala alltid om för apotekspersonal eller läkare om du använder andra läkemedel samtidigt som du tar Novalucol. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Novalucol, t ex:järnmedicin. - Novalucol och dessa läkemedel bör tas med minst 2 timmars mellanrum. - sköldkörtelhormoner (tyroideahormoner). Novalucol och dessa läkemedel bör tas med minst några timmars mellanrum. tetracyklin (läkemedel mot bakterieinfektioner) antibiotika av fluorokinolontyp. Novalucol och antibiotika av fluorokinolontyp som innehåller trovafloxacin bör tas med minst 4 timmars mellanrum. Novalucol och antibiotika av fluorokinolontyp som innehåller moxifloxacin bör tas med ungefär 6 timmars mellanrum. Novalucol och övriga antibiotika av fluorokinolontyp bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

10 ketokonazoltabletter (läkemedel mot svampinfektioner). penicillamin (läkemedel vid inflammation och reumatism). estramustin (läkemedel för behandling av tumörer). diflunisal (läkemedel mot smärta). Novalucol och läkemedel som innehåller diflunisal bör tas med minst 2 timmars mellanrum. sotalol (läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm). Novalucol och läkemedel som innehåller sotalol bör tas med minst 2 timmars mellanrum. mykofenolatmofetil (läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ). klodronat, risedronat (läkemedel mot benskörhet). gabapentin (läkemedel mot epilepsi). digoxin (läkemedel mot bland annat hjärtsvikt) fosinopril (läkemedel mot högt blodtryck) Doseringsanvisning 1-2 tuggtabletter söndertuggas vid tillfälliga besvär. Tuggtabletterna kan också delas och sväljas. Till barn endast enligt läkares föreskrift. Vad ska du göra om du tagit för stor dos? Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Biverkningar I höga doser kan magnesium orsaka diarré. Hållbarhet Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande Microlax rektallösning Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen. Vad innehåller läkemedlet? 1 ml innehåller: Verksamma ämnen: Natriumcitrat 90 mg, natriumlaurylsulfoacetat 9 mg. Hjälpämnen: Sorbitol, glycerol, sorbinsyra (konserveringsmedel E 200) och renat vatten. Innehållsmängd 1 tub innehåller 5 ml. Hur verkar läkemedlet? Microlax är ett snabbverkande mikrolavemang som mjukar upp hård avföring utan att irritera tarmen. Vad används läkemedlet för? Microlax används som snabbverkande mikrolavemang vid tillfällig förstoppning. Microlax används även för tömning av tarmen före undersökning av ändtarmen (rektoskopi). Hur ska du använda läkemedlet? Vuxna och barn: Innehållet i en tub sprutas in i ändtarmen. Annan dos enligt läkares föreskrift.

11 Bruksanvisning Bild 1 1. Vrid av förslutningen (se Bild 1). 2. Fukta spetsen med en droppe av tubens innehåll. 3. För in tubspetsen helt i ändtarmsöppningen. Obs! På barn under 3 år förs tubspetsen in endast till ca halva sin längd (se markering). Bild 2 4. Töm tuben fullständigt genom att trycka på tubens skuldra (se Bild 2). 5. Drag ut tuben fortfarande hopklämd. Vanligen erhålls effekt redan inom 5-15 minuter. Vad händer om du tagit för stor dos? Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Vilka biverkningar kan läkemedlet ge? Sällsynta: Lokal hudirritation. Enstaka fall av överkänslighet (generell hudreaktion med eller utan blodtrycksfall eller andningsbesvär) har rapporterats. Förvaring och hållbarhet Förvaras vid högst 25 o C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Överbliven och gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring Emla 25 mg/g+25 mg/g, kräm Användarinformation Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ därför alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen. Vad innehåller Emla? 1 gram kräm innehåller: Verksamma ämnen: lidokain 25 mg och prilokain 25 mg. Övriga innehållsämnen: makrogolglycerolhydroxistearat, karbomer, natriumhydroxid, vatten. Med varje förpackning följer 3 stycken täckförband.

12 Hur verkar Emla? Emla kräm ger lokalbedövning av huden. Krämen innehåller en blandning av bedövningsmedlen lidokain och prilokain. Information lämnas av/innehavare av försäljningstillstånd AstraZeneca AB, Södertälje, tel Vad används Emla kräm för? Emla kräm används för bedövning av huden inför nålstick (t ex vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp (t ex skrapning av mollusker) i samråd med sjukvårdspersonal. När ska du inte använda Emla? Använd inte Emla om du tidigare konstaterats vara överkänslig för lokalbedövningsmedel eller om du är överkänslig mot något av övriga innehållsämnen. Emla ska inte heller användas på spädbarn som är för tidigt födda. Detta ska du tänka på innan och när du använder Emla Tala om för din behandlande läkare om du har någon av följande ovanliga blodsjukdomar: glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist eller methemoglobinemi. Dessa tillstånd kan öka risken för läkemedelsframkallad methemoglobinemi. Emla ska inte användas för behandling på slemhinnor eller skadad hud, t ex sår eller eksem, utan läkares ordination. Emla kan användas i samband med de flesta vaccinationer. Vid vaccinering med levande vaccin (t.ex. BCG) bör vaccinationen dock följas upp av läkare. Använd inte Emla i öronen eller i närheten av ögonen. Om du av misstag skulle få Emla i ögonen, skölj med ljummet vatten eller koksaltlösning. Påverkan av andra läkemedel Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas vid användning av Emla. Detta gäller framför allt sulfapreparat. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Du kan också fråga på apotek. Dosering och bruksanvisning Krämen läggs på huden minst en timme före ingreppet. Om krämen sitter på under 1-2 timmar varar bedövningen cirka två timmar efter det att täckförbandet tagits bort. Vuxna Använd 1/2 tub Emla (cirka 2 g kräm) till en hudyta om ca 2x5 cm (= ytan av en femkrona). 1) Tryck ut EMLA på det ställe som ska bedövas. 2) Stryk inte ut krämen utan täck över den med ett täckförband (t ex Tegaderm som medföljer förpackningen). Fäst täckförbandet ordentligt runt om så att läckage inte uppstår. 3) Skriv tidpunkten när täckförbandet sattes fast på huden. Låt förbandet sitta kvar högst 5 timmar hos vuxna och barn över 1 år och högst 1 timme hos barn 0-1 år. Låt personal på sjukvårdsinrättning avlägsna täckförbandet eller kontakta läkare/sköterska om du själv vill avlägsna täckförbandet före ingreppet. Vad ska du göra om du använt för stor dos? Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Biverkningar Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Övergående lokala hudreaktioner (blekhet, rodnad, svullnad) på det behandlade området. Mindre vanliga: I början lätt sveda och klåda på det behandlade området.

13 Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Allergiska reaktioner, som i sällsynta fall kan övergå i anafylaktisk chock (hudutslag, svullnad, feber, andningssvårigheter och svimning). Methemoglobinemi hos barn (blodsjukdom). Ögonirritation om Emla av misstag kommer i kontakt med ögonen.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

1. VAD LOPACUT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD LOPACUT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Lopacut 2 mg filmdragerade tabletter loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är

Läs mer

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz?

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz? Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Sandoz måste trots det användas med

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots det användas med försiktighet för att

Läs mer

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt).

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Vad innehåller läkemedlet? Verksamt ämne: Ibuprofen 200 mg eller 400 mg Övriga innehållsämnen: Vattenfri kolloidal

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Aerius 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin

Bipacksedel: Information till patienten. Aerius 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin Bipacksedel: Information till patienten Aerius 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Finacea, 15% gel Azelainsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Flagyl 200 mg resp 400 mg tabletter. Metronidazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Levaxin 25 mikrogram tabletter Levaxin 50 mikrogram tabletter Levaxin 75 mikrogram tabletter Levaxin 100 mikrogram tabletter Levaxin 125 mikrogram tabletter Levaxin

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Proscar 5 mg filmdragerade tabletter finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett Läkemedelsverket 2015-08-04 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den. - Om du har ytterligare frågor vänd

Läs mer

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar.

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. FIN UTAN PIN Vill man bli fin får man lida pin, brukar det heta. När det gäller mindre kirurgiska skönhetsingrepp är det onekligen en träffande

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ATROVENT ECO 20 mikrog/dos inhalationspray, lösning. ipratropiumbromid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ATROVENT ECO 20 mikrog/dos inhalationspray, lösning. ipratropiumbromid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ATROVENT ECO 20 mikrog/dos inhalationspray, lösning ipratropiumbromid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Otrivin Comp används vid nästäppa och rinnsnuva (rinorré) i samband med vanliga förkylningar.

Otrivin Comp används vid nästäppa och rinnsnuva (rinorré) i samband med vanliga förkylningar. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Otrivin Comp 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nässpray, lösning xylometazolinhydroklorid/ipratropriumbromid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 200 mg vaginaltablett + 1 % kräm. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 200 mg vaginaltablett + 1 % kräm. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 200 mg vaginaltablett + 1 % kräm Läkemedelsverket 2013-12-19 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter Lerkanidipinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Xylometazolin Teva 0,5 mg/ml nässpray, lösning Xylometazolin Teva 1 mg/ml nässpray, lösning

Bipacksedeln: Information till användaren. Xylometazolin Teva 0,5 mg/ml nässpray, lösning Xylometazolin Teva 1 mg/ml nässpray, lösning Läkemedelsverket 2014-03-14 Bipacksedeln: Information till användaren Xylometazolin Teva 0,5 mg/ml nässpray, lösning Xylometazolin Teva 1 mg/ml nässpray, lösning xylometazolinhydroklorid Läs noga igenom

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Bipacksedel: Information till användaren Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Läkemedelsverket 2013-12-13 Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Differin 1 mg/g gel. adapalen

Bipacksedel: Information till användaren. Differin 1 mg/g gel. adapalen Bipacksedel: Information till användaren Differin 1 mg/g gel adapalen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter donepezilhydroklorid Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Granisetron STADA 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron STADA 2 mg filmdragerade tabletter granisetron

Bipacksedel: Information till användaren. Granisetron STADA 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron STADA 2 mg filmdragerade tabletter granisetron Bipacksedel: Information till användaren Granisetron STADA 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron STADA 2 mg filmdragerade tabletter granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster Lidokain/Tetrakain Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Spektramox 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Bipacksedel: Information till användaren Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

BIPACKSEDEL. Lanoxin 50 mikrogram/ml oral lösning Digoxin

BIPACKSEDEL. Lanoxin 50 mikrogram/ml oral lösning Digoxin BIPACKSEDEL Lanoxin 50 mikrogram/ml oral lösning Digoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Triolif Mint sugtabletter Triolif Apelsin sugtabletter Triolif Honung & Citron sugtabletter

Bipacksedel: Information till användaren. Triolif Mint sugtabletter Triolif Apelsin sugtabletter Triolif Honung & Citron sugtabletter Bipacksedel: Information till användaren Triolif Mint sugtabletter Triolif Apelsin sugtabletter Triolif Honung & Citron sugtabletter lidokainhydroklorid/amylmetakresol/2,4-diklorobensylalkohol Läs noga

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alutard SQ Bigift Bigift. Alutard SQ Getinggift Getinggift

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alutard SQ Bigift Bigift. Alutard SQ Getinggift Getinggift BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alutard SQ Bigift Bigift Alutard SQ Getinggift Getinggift Läkemedelsverket 2014-08-08 injektionsvätska, suspension styrkeserie (100 SQ-E/ml, 1 000 SQ-E/ml, 10 000

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol Bipacksedel: Information till användaren Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter allopurinol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Valaciclovir Sandoz 500 mg. Valaciklovir

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Valaciclovir Sandoz 500 mg. Valaciklovir BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Valaciclovir Sandoz 250 mg Valaciclovir Sandoz 500 mg Valaciklovir Läkemedelsverket 2015-04-22 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0 Clarityn 10 mg tabletter loratadin Datum 10.8.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Syftet med informationen i detta dokument är att göra läsarna medvetna om frågor angående

Läs mer

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett Nicotinell Mint 1 mg och 2 mg sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det

Läs mer

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint?

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint? NiQuitin Mint 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin Mint måste trots det användas

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. Ranitidin Sandoz 150 mg och 300 mg brustablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

Novartis Finland Oy. Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos

Novartis Finland Oy. Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Novartis Finland Oy Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Denna broschyr vänder sig till dig som behandlas med Aclasta för osteoporos med ökad risk för frakturer. Läs texten noggrant

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil Läkemedelsverket 2013-06-10 Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Navelbine 20 mg mjuka kapslar Navelbine 30 mg mjuka kapslar Navelbine 80 mg mjuka kapslar. vinorelbin

Navelbine 20 mg mjuka kapslar Navelbine 30 mg mjuka kapslar Navelbine 80 mg mjuka kapslar. vinorelbin Bipacksedel: Information till användaren Navelbine 20 mg mjuka kapslar Navelbine 30 mg mjuka kapslar Navelbine 80 mg mjuka kapslar vinorelbin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Bipacksedeln: Information till användaren Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gyno-Daktarin 2 % vaginalkräm mikonazolnitrat

Bipacksedel: Information till användaren. Gyno-Daktarin 2 % vaginalkräm mikonazolnitrat Bipacksedel: Information till användaren Gyno-Daktarin 2 % vaginalkräm mikonazolnitrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Soolantra 10 mg/g kräm ivermektin

Bipacksedel: Information till patienten. Soolantra 10 mg/g kräm ivermektin Bipacksedel: Information till patienten Soolantra 10 mg/g kräm ivermektin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. -

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter. morfinhydroklorid

Bipacksedeln: Information till användaren. Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter. morfinhydroklorid Bipacksedeln: Information till användaren Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter morfinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare. ipratropiumbromid/salbutamol

Bipacksedel: Information till användaren. Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare. ipratropiumbromid/salbutamol Bipacksedel: Information till användaren Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare ipratropiumbromid/salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren artec 5 mg/ml kutan lösning Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib

Bipacksedel: Information till patienten. Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib Bipacksedel: Information till patienten Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra

Läs mer

KEFEXIN 250 mg, 500 mg och 750 mg filmdragerade tabletter

KEFEXIN 250 mg, 500 mg och 750 mg filmdragerade tabletter KEFEXIN 250 mg, 500 mg och 750 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL Kefexin 250 mg, 500 mg och 750 mg filmdragerade tabletter Cefalexin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett. Metforminhydroklorid

Bipacksedel: information till användaren. METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett. Metforminhydroklorid Bipacksedel: information till användaren METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett Metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

2. Vad du behöver veta innan du använder Valtrex

2. Vad du behöver veta innan du använder Valtrex Valtrex 250 mg, 500 mg och 1000 mg filmdragerade tabletter valaciklovir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Sturiban 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning. Bimatoprost

Bipacksedel: Information till användaren. Sturiban 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning. Bimatoprost Bipacksedel: Information till användaren Sturiban 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning Bimatoprost Läkemedelsverket 2015-09-24 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Metoclopramide Orifarm 10 mg tabletter. metoklopramidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Metoclopramide Orifarm 10 mg tabletter. metoklopramidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Metoclopramide Orifarm 10 mg tabletter metoklopramidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Emovat 0,05 % salva klobetasonbutyrat

Bipacksedel: Information till användaren. Emovat 0,05 % salva klobetasonbutyrat Bipacksedel: Information till användaren Emovat 0,05 % salva klobetasonbutyrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Canesten 200 mg vaginaltabletter klotrimazol

Bipacksedel: Information till användaren. Canesten 200 mg vaginaltabletter klotrimazol Bipacksedel: Information till användaren Canesten 200 mg vaginaltabletter klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter. 16 juni 2005 Viagra Pfizer Tablett 50 mg blå rundade rombiska, märkta Pfizer och VGR 50 Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Välj förpackning och språk för Viagra: VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Propecia 1 mg filmdragerade tabletter. Finasterid

Bipacksedel: Information till användaren. Propecia 1 mg filmdragerade tabletter. Finasterid Bipacksedel: Information till användaren Propecia 1 mg filmdragerade tabletter Finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett.

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett. Bipacksedel: Information till användaren Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett amoxicillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten

Bipacksedel: Information till patienten Bipacksedel: Information till patienten Otezla 10 mg filmdragerade tabletter Otezla 20 mg filmdragerade tabletter Otezla 30 mg filmdragerade tabletter apremilast Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Läs mer