Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun"

Transkript

1 Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Del C 21 fallstudier FoUU-rapport 212:1 del C 1 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl)

2 Omslagsbild: Personen på bilden ingår inte i studien men har godkänt att bilden får användas som omslagsbild till rapporten. Bilden är, liksom övriga bilder i delrapporten, tagen av FoUU-samordnare Kerstin Stambert. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 2

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Fall 1 Gift man 85 år med vuxna barn... 5 Fall 2 Ensamboende man 79 år, änkling med tre vuxna barn... 7 Fall 3 Gift man 82 år utan barn... 9 Fall 4 Ensamboende kvinna 88 år, änka med två vuxna barn Fall 5 Gift man 76 år med vuxna barn Fall 6 Gift kvinna 83 år Fall 7 Ensamboende kvinna 78 år änka med tre vuxna barn Fall 8 Samboende man 78 år Fall 9 Ensamboende man 88 år, änkling Fall 1 Ensamboende kvinna 8 år, änka utan barn Fall 11 Ensamboende kvinna 89 år, änka med en son Fall 12 Gift man 81 år Fall 13 Ensamboende kvinna 8 år, änka med vuxna barn Fall 14 Gift kvinna 78 år med vuxna barn Fall 15 Ensamboende man 78 år, änkling med vuxna barn Fall 16 Ensamboende man 88 år, änkling med ett vuxet barn Fall 17 Gift kvinna 79 år, vuxna barn Fall 18 Ensamboende kvinna 86 år, änka med två vuxna barn Fall 19 Ensamboende kvinna 8 år, änka med vuxna barn Fall 2 Ensamboende kvinna 84 år, änka med vuxna barn Fall 21 Gift man 89 år Sammanfattning av fallstudien i siffror Sammanfattande synpunkter på fallstudien TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 3

4 Inledning I Del C redovisas för var och en av de 21 multisjuka äldre en sammanställning av en del av vad som framkommit vid intervjuer och journalgenomgångar. I fallbeskrivningen redovisas, förutom viss bakgrundsinformation om den äldre, även en kortfattad information om diagnoser och kontakter med olika instanser inom vård och omsorg samt hur den äldre och dennes anhöriga upplevt dessa kontakter. I övrigt redovisas data från fallstudierna under rubriken Norrtäljestudien i del A och del B. Datainsamling och sammanställning av data i fallstudierna i del C är gjord av sjuksköterskan Inger Åkerlund, som intervjuat samtliga 21 äldre och deras anhöriga och som också med den äldres medgivande ansvarat för genomgången av samtliga personers journaler. Data har i samtliga fallstudier samlats in under perioden till och med Den läkare som ingått i projektgruppen, Tom Grape, har sedan utifrån en analys av den gjorda sammanställningen skrivit korta kommentarer till de olika fallen. Linda Feldt och Kerstin Stambert har sedan gemensamt tillsammans med projektledare Yvonne Lindholm ansvarat för den slutliga rapportutformningen. Observera att såväl intervjuarens som läkarens kommentarer återfinns direkt efter respektive fallbeskrivning. I vissa fall har utifrån det föreliggande materialet vissa kompletteringar gjorts av intervjuarens egna kommentarer. Hon har dock läst och godkänt även dessa kompletteringar. Förkortningar som används i tabellerna BMA biomedicinsk analytiker dsk ssk distriktssjuksköterska sjuksköterska TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 4

5 Fall 1 Gift man 85 år med vuxna barn Diagnoser inom slutenvård Övriga problem/symptom Hemtjänst undersökningsperioden Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team etc Hjälp av anhörig/närstående Läkemedel enligt personen själv 5 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn Öppenvård Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård H.81:9, I.1:9, I.44., I.69:4, J.44:9, M.17:3, R.33:9, T.88:5,84:8,84:5G, Y.83:1, Z.96:6G, Z.47:, Z.98:1, Z.96:6G, Z93:8, Z. Yrsel, trötthet, ledsen, muntorrhet, förstoppning, hosta, klåda, annat. Ja (Morgonrutiner, kvällsrutiner) Ja (ssk ger intravenösa injektioner antibiotika, växelvård) Ja (Städ, tvätt, inköp, matlagning, dusch, på- och avklädning, förflyttning inom och utomhus) Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal (2 Ortoped) * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 5

6 Kommentar från intervjuaren: Den äldre har diagnoserna förslitning i knäled, svårighet att tömma blåsan, stroke, högt blodtryck, hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Han har upplevt att han har fått en bra vård och en god omvårdnad på sjukhuset. Han har också upplevt att han har fått en bra uppföljning av öppenvårdens ortopedläkare. Den äldre tar enligt egen uppgift fem olika läkemedel. På vårdcentralen upplever han att han har fått träffa många olika läkare (1 olika) och att det inte finns någon läkare som har helhetsansvar, man får ringa själv och påpeka att man behöver mer medicin. Upplever inte att någon uppföljning gjorts. Däremot är han nöjd med sina kontakter med distriktssjuksköterskan och tycker att han fått både ett bra bemötande och ett bra omhändertagande. Även kontakterna med vårdcentralens arbetsterapeuter har han upplevt positivt och tycker att de varit lätta att nå via telefon och att han fått bra hjälp och stöd både på mottagningen och i hemmet. Även kontakterna med sjukgymnasterna har upplevts på samma positiva sätt. Det handlar dock om ganska många olika kontakter. Han har haft kontakt med 8 olika arbetsterapeuter och med 9 olika sjukgymnaster. Har också haft en hel del hjälp från kommunens hemsjukvård, som han upplever gett honom ett mycket bra omhändertagande och att han fått mycket hjälp av stöd. Har även fått hjälp från ASiH med intravenösa injektioner under ett år. Även kontakten med ASiH har han upplevt fungerat bra. Hade hemtjänst under 29 som fungerade bra men har nu ingen sådan hjälp. Det är min hustru som sköter hemmet helt själv och hjälper mig med det jag inte klarar själv. Kommentar från läkaren: Denne äldre har många och allvarliga diagnoser. Vårdtiden (55 dagar) ligger klart över medel men det handlar om få episoder (4), vilket ter sig helt i enighet med de sjukdomar han har som troligen fördröjt tillfrisknandet och fördröjt rehabiliteringen postop. Han är mycket nöjd med all vård och omsorg utom med läkarkontinuiteten i primärvården. Han har också mycket stöd och hjälp i hemmet. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 6

7 Fall 2 Ensamboende man 79 år, änkling med tre vuxna barn Diagnoser inom slutenvård I.21:4 non, I.2:9, I.25:2, I. 1:9,I.25:2, I.25:9,!., R.7:4, T.81:4, Y.83:9, Z.48:8. Övriga problem/symptom Smärta, sömnproblem, trötthet, diarré, förstoppning, andfåddhet, jobbigt att vara ensam. Hemtjänst undersökningsperioden Nej Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team Nej etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Tillsyn) Läkemedel enligt personen själv 8 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 7 28 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus 7 (5 Kardiolog, 2 infektion) 8 Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 7

8 Kommentar från intervjuaren: Den äldre lider av hjärtsvikt, kärlkramp, högt blodtryck, astma och sår på ben. Han anser sig ha fått ett bra omhändertagande både på sjukhuset och inom öppenvården. Den äldre tar enligt egen uppgift åtta olika läkemedel. Han saknar kontinuitet på vårdcentralen. Han har under sina 1 besök träffat 9 olika läkare och anser att det inte är någon läkare som har helhetsansvar. Framför allt när det gäller medicin: Man måste själv kontakta dem om man behöver ny medicin. Han har ingen hemtjänst den aktuella perioden: När jag kom hem efter min vistelse på sjukhuset hjälpte min dotter mig under några veckor. Barnen hjälper även till med tyngre saker på tomten. Deras oro för sin far handlar framför allt om när han är ute och kör bil på egen hand. Kommentar från läkaren: Allvarliga diagnoser men vårdtid under medel (28 vårddygn) och relativt få episoder (7). Han är nöjd med sjukhus- och öppenvård men missnöjd med kontakten med primärvården. Han har haft relativt få besök hos/av distrikssjuksköterskor i primärvård och hemsjukvård och har ingen hjälp i hemmet. Det är troligt att fler/andra insatser skulle ha kunnat påverka antalet sjukhusbesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 8

9 Fall 3 Gift man 82 år utan barn Diagnoser inom slutenvård Övriga problem/symptom Hemtjänst undersökningsperioden Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team etc Hjälp av anhörig/närstående 37:4, E3:9, I1:9, I25:2, I, I69:3, K44:9, K62:5, K57:3, K63:5, K55:9, N39:X, N1:9, N4:9, R5:9, R6:, R33:9, R7:4, R33:9, S72:, S42:2. Tänder, smärta, ledsen, muntorrhet, förstoppning, andfåddhet. Ja (Uppgift saknas om vad) Nej Ja (Städ, tvätt, inköp, matlagning, dusch, ekonomi, läkemedel, munhälsovård, förflyttning inne&ute) Läkemedel enligt personen själv 6 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård (4 Internmedicin, 3 kirurg) Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus 7 Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal *Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården 11 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 9

10 Kommentar från intervjuaren: Denna äldre man lider av hypotyreos, urinvägsinfektion, diafragmabråck, svårighet att tömma blåsan, kärlsjukdom i tarmen och hjärtsvikt. Han upplevde att 29 var ett jobbigt år, då han åkte in och ut från sjukhuset. Efter många inläggningar på sjukhuset fann man orsaken till besvären. Han har upplevt att det är långa väntetider på akutmottagningen. Av okänd anledning försvann hans tandprotes i samband med att han var inlagd och man måste göra en ny. Vid tandläkarbesöket upptäcktes en inflammation i käkbenet. Har upplevt att han har blivit väl kontrollerad på sjukhusmottagningen. Den äldre tar enligt egen uppgift sex olika läkemedel. Han tycker att han får en bra bemötande och en bra uppföljning på vårdcentralen av läkaren. Samtidigt kan man se att han på fyra besök och en telefonrådgivning haft kontakt med tre olika läkare. Han har även haft kontakt med 7 olika distriktssjuksköterskor men är ändå nöjd med det bemötande han fått. Han är även nöjd med kontakterna med kommunens hemsjukvård. Under 29 hade han hemtjänst men inte under 21. Har dock trygghetslarm. Makan sköter hemmet och även maken som har viss svårighet med minnet. Hon delar hans medicin och ser till att han tar sina tabletter. Kontakten med husläkaren är det hustrun som sköter. Hon upplever att kontakten med husläkaren fungerar bra. Kommentar från läkaren: Mannen har inte så många eller allvarliga diagnoser men potentiellt klart vård- och behandlingskrävande. Vårdtid strax under medel (41 vårddygn) och relativt många episoder (8). Han är nöjd med alla vård- och behandlingskontakter men missnöjd med att behöva söka akut så många gånger (7akutbesök). Inte omöjligt att fler/andra insatser skulle ha kunnat påverka antalet sjukhusbesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 1

11 Fall 4 Ensamboende kvinna 88 år, änka med två vuxna barn Diagnoser inom slutenvård B37:, I499, I1:9, I48:9, K44:9, M17:, M17:1, N39:, R42:9, R93:1, S72:, S42:2, T84:1F, V1:19, Y83:1, Z96:6G, Z9:9, Z96:6, Z9:4B, Z94. Övriga problem/symptom Yrsel, smärta, sömnproblem, muntorrhet, magont, förstoppning, svullna ben och fötter, annat; mycket ensam. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Huvudmål, morgon- och kvällsrutiner, städ, tvätt, inköp, dusch, tillsyn, utevistelse, apoteksärenden, bäddning, disk). Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team Nej etc Hjälp av anhörig/närstående Nej Läkemedel enligt personen själv 9 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 4 4 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård 14 (4 Internmedicin, 3 kardiologi, 2 kirurg, 5 ortoped) 6 Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers 9 5 Antal olika läkare Antal olika dsk 21 2 Antal olika arbetsterapeuter 1 4 Antal olika sjukgymnaster 2 29 Arbetsterapeut 1 Sjukgymnast 1 Övrig personal TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 11

12 * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. Kommentar från intervjuaren: Denna kvinna har diagnoserna artros, förmaksflimmer, högt blodtryck, lårbensbrott, hjärtsvikt och urinvägsinfektion. Hon Upplevde att man inte lyssnade när hon sa att hon hade svårt att äta. Man lade fokus på mina ortopediska åkommor. Jag tappade i vikt och det tog lång tid innan jag kom igång att äta. Hon upplevde att hon hade blivit väl omhändertagen på akutmottagningen (6 akutbesök) och upplevde inga väntetider. Upplevde också att sjukhusmottagningen följde upp henne på ett bra sätt. Den äldre tar enligt egen uppgift nio olika läkemedel. Kontakten med husläkaren har enligt den äldre fungerat bra, men hon upplever att husläkaren inte följer upp och utvärderar hennes läkemedel. Av sammanställningen framgår dock att hon hunnit ha kontakt med 11 olika läkare på sina totalt 9 mottagningsbesök och 5 telefonrådgivningar. Även vid sina kontakten med distriktssjuk-sköterskorna upplevde hon att hon fått ett bra omhändertagande. Samtidigt framgår av sammanställningen att hon haft kontakt med 21 olika distriktssjuksköterskor vid sammanlagt ett besök på mottagningen, 11 besök i hemmet, och 12 rådgivningar per telefon. Hon har hemtjänst sedan 29 och får hjälp med städning, tvätt, inköp av mat, duschning, promenader 1gång/vecka med ledsagare. Barnen är däremot inte nöjda med vården. De lyssnade inte på vad vi hade att säga. De upplevde även att personal var otrevliga och hårdhänta mot deras mamma. Kommentar från läkaren: Kvinnan har flera och relativt allvarliga diagnoser. Vårdtid ungefär på medel (4 vårddygn) och relativt få episoder (4), vilket stämmer hyfsat väl med diagnoserna. Hon upplever sig missnöjd när det gäller kontakten med sjukhuset avseende helhetssyn och omhändertagande men är nöjd med övrig vård. Har hemtjänst men har även haft kontakter med hemsjukvården. Lite osäkert men inte omöjligt att fler/andra insatser skulle kunna påverka antal sjukhusbesök. Upplevelsen av att man inte hade helhetssyn kanske säger en del om detta. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 12

13 Fall 5 Gift man 76 år med vuxna barn Diagnoser inom slutenvård E11:9, I5:9, I2:9, I5:, I5:1, I48:9, J44:9, I44:, I44:1, R7:4, I7:3. Övriga problem/symptom Tänder, muntorrhet, yrsel, sömnproblem, kroppslig oro, andfåddhet, hosta. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Dusch) Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team Nej etc Hjälp av anhörig/närstående Nej Läkemedel enligt personen själv 9 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Övriga professioner inom öppen spec vård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal 28 (28 Internmedicin) * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 13

14 Kommentar från intervjuaren: Denne man har diagnoserna kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtsvikt, kärlkramp och diabetes. Han har stort förtroende för läkarna på sjukhuset, där han har varit inlagd minst en gång per månad under senaste 18 månaderna. Patienten upplever dock att han fått åka hem för tidigt några gånger. Han har även god kontakt med specialistvården. Det är läkarna på sjukhuset som följer upp patienten och hans läkemedel. Den äldre tar enligt egen uppgift nio olika läkemedel. Han upplever att vårdcentralen har en dålig organisation och är svåra att få tag på. Han har heller aldrig blivit kontaktad av vårdcentralen för uppföljning efter sina sjukhusvistelser. Patienten har hemtjänst för hjälp med duschning medan hustrun har hemtjänst för städning och tillsyn. Hemsituationen är inte så bra gällande hygien m.m. Mannen är den som sköter hemmet trots sina sjukdomar och många sjukbesök. Det finns inga andra anhöriga som kan hjälpa till. Kommentar från läkaren: Denne man har en vårdtid något över medel(86 vårddygn), även antal episoder över medel (22). Han har haft många akutbesök på sjukhus (27 akutbesök). Han har diagnoser som normalt sett bör kunna hanteras i öppenvården men där samsjukligheten kan påverka och försämra läget för patienten, vilket föranleder fler akutbesök. Han har många negativa synpunkter på vårdcentralen: dålig organisation, svårt att få kontakt. Och att han inte blivit kontaktad av vårdcentralen efter sina sjukhusvistelser. Han har en låg andel besök på vårdcentralen och låg andel hembesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 14

15 Fall 6 Gift kvinna 83 år Diagnoser inom slutenvård Övriga problem/symptom Hemtjänst undersökningsperioden Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team etc Hjälp av anhörig/närstående Läkemedel enligt personen själv 1 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast C24:1, D37:6, E11:9, G4:9, I1:9, J18:9, K59:, K31:5, K31:7, K83:, M2:1, N39:, R11:9, Z96:6G. Huvudvärk, smärta, aptitproblem, muntorrhet, magont, hosta. Ja (Morgonrutiner, kvällsrutiner, morgonoch kvällsmål, städ, dusch, natthjälp) Ja (Växelvård) Ja (Städ, tvätt, inköp, matlagning, dusch, ekonomi, läkemedel, förflyttning inne & ute, munhygien) (4 Internmedicin, 9 kirurg) Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus 13 Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Kommunens hemsjukvård Arbetsterapeut 16 Sjukgymnast Övrig personal *Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 15

16 Kommentar från intervjuaren: Denna kvinna har epilepsi, högt blodtryck, pancreascancer, diabetes och halgus valgus. Hon känner sig väl omhändertagen på sjukhuset där hon tillbringat mycket tid. Hon upplever dock att hon fått åka hem för tidigt vid några tillfällen: De tycker jag ser pigg ut fastän hon själv känner sig dålig. Hon upplever att hon har fått ett bra bemötande på sjukhusmottagningen av både kirurg- och medicinläkare. Den äldre tar enligt egen uppgift tio olika läkemedel. När maken ringer till vårdcentralen för att få nytt recept på insulin så har man hänvisat till sjukhuset. Övrig kontakt med vårdcentralen har fungerat men patienten upplever att man inte utvärderar och följer upp. Inte heller finns det någon dialog från vårdcentralens sida och höra hur patienten har det. Hon har hemtjänst morgon och kväll och hjälp med städning och dusch. Nattpatrullen kommer hem varje natt, så att maken får sova. Annars är det maken som sköter hustrun och lagar mat, tvättar och städar. Han har dock avlastning 15 timmar i månaden, så att han kan göra egna läkarbesök m.m. Kommentar från läkaren: Vårdtid klart över medel (77 vådrdygn) men antal episoder (12) dock färre relativt sett. Hon har haft relativt många akutbesök på sjukhus (13 akutbesök). Det handlar om en svårt multisjuk patient där samsjuklighet torde kunna förklara vårdtid och antal besök. Hon har få kontakter med vårdcentral men relativt många hembesök av distriktssjuksköterska, men där fler kontakter troligen ej kunnat minska antal akutbesök/vårdtillfällen i någon större omfattning. Hon har ganska många negativa synpunkter på på vårdcentralen: får inte någon hjälp, får inte nya insulinrecept, följs inte upp i sin medicinering och. ingen tar kontakt efter sjukhusvistelser. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 16

17 Fall 7 Ensamboende kvinna 78 år änka med tre vuxna barn Diagnoser inom slutenvård 2:, M489, M31:5, M25:5, M54:8, M7:6, M31:5P, S72, V18:9, V68:A, Z9:4G, R52:, R1:. Övriga problem/symptom Tänder, smärta, sömnproblem, mardrömmar, trötthet, själslig oro, kroppslig oro, ledsen, aptitproblem, muntorrhet, magont, illamående, diarré, förstoppning, svullna ben och fötter. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Morgonrutiner, städ, tvätt, dusch, tillsyn) Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Nej team etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Städ, inköp, tvätt, tillsyn) Läkemedel enligt personen själv 6 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 2 15 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Övriga professioner inom öppen spec vård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal 4 (1 Kirurg, 3 ortoped) * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. 7 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 17

18 Kommentar från intervjuaren: Denna äldre kvinna har diagnoser som ledvärk i höft, kotkompression, lårbensbrott, bältros och smärta. Hon har upplevt att hon har fått ett bra bemötande från sjukhusvården och akutmottagningen. Dock hade läkaren inte upplyst henne om att hennes ben var snett. Den äldre tar enligt egen uppgift sex olika läkemedel. Hon har besökt läkare på vårdcentralen vid 2 tillfällen och fått rådgivning per telefon vid 6 tillfällen. Sammanlagt har hon haft kontakt med 12 olika läkare. Kontakterna har enligt henne varit bra men hon har saknat information om hur och varför man tar sin medicin. Under 29 hade patienten hemtjänst men avsade sig den. Under 21 har jag klarat mig själv. Hon har dock trygghetslarm och färdtjänst. Hon har tre barn varav en son, som bor i närheten. Han hjälper till med tyngre sysslor och skjutsar sin mamma till läkaren men har ingen egen kontakt med mammans läkare. Kommentar från läkaren: Vårdtid klart under medel (15 vårddygn) och mycket få episoder l(2), lika många som antalet akutbesök. Hon har heller Inte så många eller allvarliga diagnoser och är i stort nöjd med sina vårdkontakter. Inte troligt att fler/andra insatser skulle ha kunnat påverka antal sjukhusbesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 18

19 Fall 8 Samboende man 78 år Diagnoser inom slutenvård C61:9, F32:, G47:3, G62:9P, I48:9, I5:9, I25:2, I48:9B, I25:9, I5:, I5:1, I63:3, Z95:, Z85:4J, Z92:1. Övriga problem/symptom Mardrömmar, trötthet, själslig oro, kroppslig oro, ledsen, muntorrhet, andfådd, klåda, annat; tristess. Hemtjänst undersökningsperioden Nej Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team Nej etc Hjälp av anhörig/närstående Nej Läkemedel enligt personen själv 8 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 7 14 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull 17 (17 Kardiolog) Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 1 2 (2 Uppgift saknas om vad) Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. Kommentar från intervjuaren: Denne äldre man har diagnoserna förmaksflimmer, hjärtsvikt, hjärtinfarkt (äldre), prostatacancer, stroke, 4 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 19

20 andningsuppehåll och depression (lindrig). Han upplever att han har blivit mycket väl omhändertagen på sjukhuset, och fått ett snabbt omhändertagande. Han har upplevt att man lyssnat på honom och försökt stötta och hjälpa. Framför allt är han mycket nöjd med omhändertagandet på akuten (1 akutbesök under 18 månadersperioden). Även kontakten med specialistläkare har han upplevt positivt och upplever att de följer upp honom noggrant. De tar regelbundet kontakt. Den äldre tar enligt egen uppgift åtta olika läkemedel. Han har träffat många olika husläkare på vårdcentralen och upplever att det inte finns någon kontinuitet, och att läkaren inte känner patienten. Ser man på sammanställningen har han vid sina fem besök och fem rådgivningar per telefon haft kontakt med fem olika läkare. Han bor med en sambo och de har ingen hemtjänst utan delar på sysslorna i hemmet. Mannen är dock ibland mycket trött och har svårt att ta sig ut. Kommentar från läkaren: Mannen har många och allvarliga diagnoser men samtidigt vårdtid klart under medel (14 vårddygn) och relativt få episoder (7) trots detta. Han har Ingen hemtjänst och få kontakter med distriktssjuksköterska och hemsjukvård. Han uttalar ett klart missnöje med läkarkontinuiteten i primärvården. Det är dock mindre troligt att fler/andra insatser skulle kunnat påverka antalet sjukhusbesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 2

21 Fall 9 Ensamboende man 88 år, änkling Diagnoser inom slutenvård A2:B, C5:, F32:9, I5:9, I2:9, I95:1, K59:1, M25:5, N39:N, R33:9, R42:9, S72:, S42:3, Z74:2, Z87:8, Z96:6. Övriga problem/symptom Tänder, yrsel, huvudvärk, sömnproblem, trötthet, själslig oro, kroppslig oro, ledsen, aptitproblem, muntorrhet, magont, illamående, diarré, förstoppning, annat; tristess. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Huvudmål, morgon- och kvällsmål, städ, tvätt, inköp, dusch, tillsyn, utevistelse, bädd, disk). Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Ja (Korttidsvård, rehabteam) team etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Ekonomi) Läkemedel enligt personen själv 12 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 7 56 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 8 (3 Internmedicin, 5 kirurg) 1 (1 Läkare) Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 21

22 *Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården Kommentar från intervjuaren: Mannen har diagnoserna lårbensbrott, malign tumör i gommen, hjärtsvikt, ortostatiskt blodtryck, svårt att kasta vatten och ledvärk. Han upplever sig ha fått ett bra omhändertagande vid sina besök på sjukhuset. Han upplever sig också ha fått ett bra omhändertagande och bra hjälp på akuten (8 akutbesök) och inom specialistvården där han också gjort 8 besök.. Den äldre tar enligt egen uppgift tolv olika läkemedel. Han saknar däremot regelbunden kontakt med husläkaren och känner sig inte omhändertagen av vårdcentralen. Han har bara besökt läkarmottagningen på vårdcentralen två gånger. Han har fått hembesök av vårdcentralens läkare vid tre olika tillfällen och rådgivning av läkare vid 13 tillfällen under de 18 månaderna. Sammanlagt har han haft kontakt med sju olika läkare på flera olika vårdcentraler. Under samma tid har han haft 48 besök av distriktssjuksköterska och 84 besök av sjuksköterska inom kommunens hemsjukvård. Även hemsjukvårdens arbetsterapeuter och sjukgymnaster har besökt honom i hemmet vid 14 respektive 15 tillfällen. Han har hemtjänst i form av hjälp med bäddning, måltider, städning, tvätt, inköp, dusch, utevistelse och tillsyn. Han upplever att de gör ett bra jobb och känner sig trygg med personalen, men upplever att de är på plats alldeles för kort tid. Han har inga släktingar på nära håll, bara en god man som hjälper till med ekonomin. Kommentar från läkaren: Mannen har många och allvarliga diagnoser. Vårdtiden (56 dygn) är klart över medel och han har också relativt många episoder (7). Han är mycket nöjd med vård- och behandlings- och omsorgskontakterna med undantag för läkarkontakten i primärvården som inte gett trygghet. Svårbedömt huruvida fler/andra insatser skulle kunnat påverka antalet sjukhusbesök men otrygghet är en känd faktor för ökat behov av akutbesök. Denna patient får stöd och stöttning varje dag, dels från hemtjänst men även från distriktssköterskor från flera olika vårdcentraler. Trots denna uppbackning är han rädd och osäker, när han är ensam. Han har också varit inne på korttidsboende och rehabilitering. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 22

23 Fall 1 Ensamboende kvinna 8 år, änka utan barn Diagnoser inom slutenvård E11:9, I35:, I48:9B, I5:9, B31:1, I35:, Z92:1, Z95:3. Övriga problem/symptom Yrsel, smärta, sömnproblem, trötthet, kroppslig oro, ledsen, aptitproblem, muntorrhet, förstoppning, hosta, svullna ben och fötter, annat; uppgift saknas om vad. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Matdistribution, inköp) Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Ja (Rehabteam) team etc Hjälp av anhörig/närstående Nej Läkemedel enligt personen själv 12 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 3 18 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal 9 (9 Internmedicin) Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 23

24 Kommentar från intervjuaren: kvinnan har diagnoserna aorta stenos, förmaksflimmer, hjärtsvikt och diabetes. Hon upplever at hon har fått ett bra omhändertagande och bra vård på sjukhuset och har ett stort förtroende för sjukhusets läkare. Däremot upplever hon inte att det finns något samarbete mellan vårdcentral och sjukhus. Efter sjukhusvistelsen var det inget återbesök planerat och vårdcentralen visste inte att hon legat inne. När det gäller akuten anser hon att båda besöken har fungerat mycket bra. Tycker också att läkarna på sjukhusmottagningen är bra och inger stort förtroende. Den äldre tar enligt egen uppgift tolv olika läkemedel. Hon är mycket nöjd med sin husläkare. Hon har dock under perioden bytt vårdcentral en gång. Ser man på sammanställningen så har hon vid sina nio besök på läkarmottagning och sammanlagt 35 rådgivningar av läkare haft kontakt med 14 olika läkare. Så hur ofta hon har haft kontakt med just sin egen husläkare framgår tyvärr inte. Hon har även haft 3 besök av sjuksköterskor inom kommunens hemsjukvård. Hon har hemtjänst men tycker att hon har fått kämpa för att få det. Det var svårt att nå handläggaren vid olika tillfällen, ringde inte tillbaka trots flera kontakter. Hon upplevde även att hon fått kämpa själv för att få trygghetslarm, rehabilitering och för att få hjälp att handla mat. Hon har ingen anhörig men däremot några vänner. Kommentar från läkaren: Hon är en allvarligt sjuk kvinna med mycket kort vårdtid (18 dygn)och få episoder (3) i förhållande till diagnoserna. Får stöttning av grannar. Mycket tycks ha fungerat bra i vården, vilket avsätter sig i antal sjukhusbesök, receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 24

25 Fall 11 Ensamboende kvinna 89 år, änka med en son Diagnoser inom slutenvård 49:8, C18:9, C18:4, D5:9, D63:, D64:9, H81:, I21:, I21:3, I25:2, I48:9B, I73:9B, J9:, L27:, R42:9, Y57:9, Z:, Z48:8, Z9:, Z95:5, Z51:4. Övriga problem/symptom Smärta, sömnproblem, mardrömmar, trötthet, muntorrhet, hosta. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Matdistribution, städ, inköp, dusch, bäddning) Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Nej team etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Ärenden, inköp) Läkemedel enligt personen själv 1 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 6 33 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 11 (8 Internmedicin, 3 kirurg) Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal *Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården 4 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 25

26 Kommentar från intervjuaren: Kvinnan har diagnoserna hjärtinfarkt, förmaksflimmer, coloncancer, menieres sjukdom, blodbrist och fönstertittarsjukan. Hon upplever sig ha fått bra vård på sjukhuset och bra kontakt med läkarna. På akuten, som hon besökt tre gånger, har hon vid ett tillfälle upplevt att hon fått sitta väldigt länge och vänta trots en akut lunginflammation. Hon upplever sig fått en bra uppföljning av specialistläkarna. Den äldre tar enligt egen uppgift endast en sorts läkemedel. Hon upplever sig ha bra kontakt med vårdcentralen, men saknar samarbetet mellan sjukhuset och vårdcentralen. Hon saknar också uppföljning från vårdcentralens sida och får själv boka årlig kontroll. Ser man på sammanställningen över antalet kontakter med vårdcentralens läkare så har hon bara besökt mottagningen 4 gånger men däremot fåt rådgivning per telefon vid 2 tillfällen. Totalt har hon haft kontakt med 9 olika läkare på vårdcentralen. Hon har hemtjänst i form av matdistribution, städning, inköp, samt hjälp med bäddning och dusch. Hon har också trygghetslarm. som patienten upplever fungerar bra. Sonen hjälper henne med att sköta räkningar. Sonen tycker att det är jobbigt att mamman får träffa så många nya läkare. Kommentarer från läkaren: Ingen uppgift om sjukhusdiagnoser. Vårdtid strax under medel och relativt få episoder. Nöjd med insatser från sjukhus men ser brister i samarbetet slutenvård/primärvård. Troligt att fler/andra insatser skulle kunnat påverka antal sjukhusbesök t.ex. bättre samverkan. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 26

27 Fall 12 Gift man 81 år Diagnoser inom slutenvård G56:, I48:9, I59, I1:9, I3:, I48:9A, J15:9, M17:1, Z92:1 Övriga problem/symptom Smärta, kroppslig oro, ledsen, muntorrhet, svullna ben och fötter. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Uppgift saknas om vad) Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team etc Nej Hjälp av anhörig/närstående Ja (Städ, tvätt, matinköp, matlagning, dusch, på- och avklädning, förflyttning inne & ute) Läkemedel enligt personen själv 9 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 6 26 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 16 (9 Internmedicin, 1 kirurg, 6 ortoped) Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. 9 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 27

28 Kommentar från intervjuaren: Mannen har diagnoserna lunginflammation, förmaksflimmer, högt blodtryck, aortastenos, artros och hjärtsäckinflammation. Hans upplevelser från sjukhuset är mycket positiva och han upplever att han har fått ett bra omhändertagande. Även omhändertagande på akuten (7 akutbesök) och på sjukhusmottagningen (16 besök) upplever han som bra. Upplever också att han fått en bra uppföljning. Den äldre tar enligt egen uppgift nio olika läkemedel. Han har haft mycket lite kontakt med vårdcentralen eftersom han tycker att han får en bra hjälp från sjukhuset där han har regelbunden kontakt. Där har han enbart haft kontakt med distriktssjuksköterskan. Han har även haft kontakt med distriktssköterska från hemsjukvården (9 besök). Han har ingen hemtjänst. Hustrun sköter både om honom och om det mesta i hemmet. Hon sköter även tomten, såsom snöskottning och gräsklippning. Maken försöker hjälpa till i den mån han kan. Kommentar från läkaren: Relativt svårt sjuk man med vårdtid under medel (26 dygn) och relativt få episoder.(6). Mannen har endast hjälp av anhöriga i hemmet. Han har haft en del kontakter med distriktssjuksköterska i primärvård och sjuksköterska i hemsjukvården som troligen bidragit till de relativt få besöken på sjukhus. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 28

29 Fall 13 Ensamboende kvinna 8 år, änka med vuxna barn Diagnoser inom slutenvård J44:9, J44:1, J44:, K29:, K25:, S72:, T84:1F, Y82:1, Z9:, Z2:. Övriga problem/symptom Smärta, trötthet, ledsen, aptitproblem, muntorrhet, andfåddhet, hosta, ensamhet. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Morgonrutiner, kvällsrutiner, huvudmål, morgon- och kvällsmål, städ, tvätt, inköp, dusch, toalettbesök). Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team Ja (Rehabteam) etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Tvätt, ekonomi) Läkemedel enligt personen själv 4 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 3 32 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 8 (4 Internmedicin, 3 kirurg, 1 ortoped) Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. 11 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 29

30 Kommentar från intervjuaren: Kvinnan har diagnoserna lårbensbrott, kronisk obstruktiv lungsjukdom, gastrit och KOL. Hon har opererats tre gånger på sjukhuset för lårbensbrott. Första operationen gick enligt henne själv inte så bra. De andra två gick dock bra och hon och hennes anhöriga upplevde också att de fick en bra genomgång om hur det gått. Kommunikationen mellan vårdcentral och sjukhus har dock inte fungerat så bra. Exempelvis kom inte den distriktssköterska som skulle ge patienten en injektion, så sonen gav sin mamma dessa över helgen efter hemkomsten. Troligen har det brustit i kommunikationen mellan sjukhus och primärvård. Hon har även besökt specialistläkare på sjukhus 8 gånger och upplever att hon även fått uppföljning av dessa. Den äldre tar enligt egen uppgift fyra olika läkemedel. Hon upplever att det inte finns någon läkare som har helhetssyn gällande hennes läkemedel. Hon upplever också att hon själv är den som måste kontakta vårdcentralen trots att hon lider av KOL. Av sammanställningen framgår att hon tydligen vid sina totalt tre kontakter med vårdcentralens läkare har mött tre olika läkare. Hon har hemtjänst som hjälper henne med morgon- och kvällsrutiner, måltider, städning, tvätt och inköp samt toalettbesök och duschning. Hemtjänsten fungerar enligt henne själv ok. Hon har också flera barn som ställer upp när mamman behöver det. De anhöriga är dock missnöjda med vissa läkare på sjukhuset på grund av att de inte fick någon information gällande mammans operation. Kommentar från läkaren: Vårdtid klart under medel (32 vårddygn) med mycket få episoder (3). Hon har Inte så många diagnoser men komplicerande tillstånd med KOL som kan ha påverkat postop förlopp. Hon är Inte helt nöjd med sjukhusvården och ännu mindre nöjd med primärvårdens läkare. Hon har dock gott stöd från distriktssköterskorna i primärvården och hemsjukvårdens sjuksköterskor. Inte troligt att fler/andra insatser skulle ha kunnat påverka antal sjukhusbesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 3

31 Fall 14 Gift kvinna 78 år med vuxna barn Diagnoser inom slutenvård E11:9, R14:P, H6:, I1:9, I2:9, R1:, J6:P, K46:9, K45:, K46:, K54:, R1:4, R33:, Z9:, Z87:1, Z54:P. Övriga problem/symptom Yrsel, sömnproblem, mardrömmar, kroppslig oro, muntorrhet. Hemtjänst undersökningsperioden Nej Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Nej team etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Trädgårdsskötsel) Läkemedel enligt personen själv 13 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 3 11 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 7 (7 Kirurg) Uppgift saknas. Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal *Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården 9 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 31

32 Kommentar från intervjuare: Denna kvinna har bukbråck, svårt att kasta vatten, diabetes, högt blodtryck, kärlkramp och varbildning i ett öra. Hon upplever sig ha fått ett bra omhändertagande på sjukhuset. Hon upplever också att hon fått ett bra omhändertagande på akuten (4 akutbesök). Upplever också att hon har fått en bra uppföljning av specialistläkare. Den äldre tar enligt egen uppgift 13 olika läkemedel. Hon upplever att husläkaren tar ett helhetsansvar för läkemedlen, dock har inte vårdcentralen följt upp hennes sjukhusvistelse. Hon tror inte att vårdcentralen vetat om att hon legat inne på sjukhus. Hon har ingen hemtjänst. Maken tar hela ansvaret för hemmet och hon hjälper till efter bästa förmåga. Kommentar från läkare: Korta vårdtider (11 vårddygn totalt) och få episoder (3). Ter sig helt i överenskommelse med sjukligheten i registrerade diagnoser. Hon har haft relativt många kontakter med vårdcentralen framför allt med läkare men även med distriktssjuksköterskor och hemsjukvårdens sjuksköterskor. Synpunkter på vårdcentralen: Husläkaren tar ett helhetsansvar för läkemedlen. Dock ingen uppföljning efter sjukhusvistelse. Remitterad? TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 32

33 Fall 15 Ensamboende man 78 år, änkling med vuxna barn Diagnoser inom slutenvård A41:5, B37:, B96:1, B96:2, e87:6, I48:9, I7:2, K57:2, K57:3, K57:9, L89:1, L89:3, L89:2, L89:9E, L89:9H, N39:X, R74:8, R53:9, Z93:2, Z93:3, Z93:1, Z87:1, Z43:2, Z43:3, Z9:8, U88:9. Övriga problem/symptom Smärta, förstoppning, svullna ben och fötter, klåda. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Morgonrutiner, huvudmål, morgon- och kvällsmål, städ, tvätt, inköp, dusch). Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Nej team etc Hjälp av anhörig/närstående Nej Läkemedel enligt personen själv 15 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster 1(2 Internmedicin, 7 kirurg, 1 urolog) Kommunens hemsjukvård Arbetsterapeut 94 Sjukgymnast Övrig personal * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 33

34 Kommentar från intervjuaren: Mannen har diagnoserna divertiklar, förmaksflimmer, åderförkalkning av blodkärl, svampinfektion i munnen, stomi och trycksår. Han upplever sig fått en bra vård och god omvårdnad på sjukhuset under sina långa sjukhusvistelser, totalt 121 vårddygn fördelat på 5 episoder. Han upplever även att han har fått ett bra bemötande på akuten (3 akutbesök).. Specialistläkaren följer upp hans sjukdomar och utvärderar hans läkemedel. Den äldre tar enligt egen uppgift 15 olika läkemedel. Han har inte haft så mycket kontakt med vårdcentralens läkare, men upplever ändå att kontakten mellan sjukhuset och vårdcentralen fungerar bra. Av sammanställningen framgår dock att han vid sina totalt 12 läkarkontakter har haft kontakt med 6 olika läkare. Han har däremot många kontakter med distriktssjuksköterskorna och har totalt haft kontakt med 2 olika distriktssjuksköterskor. Hemsjukvården kommer regelbundet och lägger om sår, delar dosett och ger injektioner. Det är både sjuksköterskor och undersköterskor som kommer och de i sin tur har regelbunden kontakt med husläkaren. Han har hemtjänst i form av hjälp på morgonen, måltider samt hjälp med städning, tvätt, inköp och dusch. Han upplever att hemtjänsten fungerar bra. Han har även trygghetslarm. Han har en handikappad dotter hemma, som kan hjälpa till med vissa sysslor i hemmet. Han har också barnbarn som kommer och hälsar på. Kommentar från läkaren: Långa vårdtider men få episoder helt i överensstämmelse med de registrerade diagnoserna där samsjukligheten torde påverka. Han har många kontakter med vårdcentralen, främst dsk med hembesök och hemsjukvård. Synpunkter på vårdcentralen: Inte haft så mycket kontakt med vårdcentralens (läkare?) men upplever att kontakt mellan vårdcentral och sjukhus fungerat bra. Diskrepans mellan upplevelse av kontakt med vårdcentral och antal besök av dsk. Distriktsjuksköterskorna har haft regelbundna möten med vårdcentralens läkare gällande denna patient. Hemsjukvårdens personal kommer också regelbundet till denna patient. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 34

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre En beskrivning av 22 personers väg genom vården och omsorgen i Örebro City Konferenscenter 2 maj 2011 Lena Hammarlund Örebro Kommun Ewa Slätmo Örebro läns Landsting

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Utanför sjukhuset. Att rita kartan & få kunskap om systemhinder. Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre. Qality Hotell Vänersborg, 13 feb 2012

Utanför sjukhuset. Att rita kartan & få kunskap om systemhinder. Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre. Qality Hotell Vänersborg, 13 feb 2012 Utanför sjukhuset Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Att rita kartan & få kunskap om systemhinder Qality Hotell Vänersborg, 13 feb 2012 Stiftelsen Äldrecentrum 076-762 50 39 ulla.gurner@aldrecentrum.se

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Saknas fortfarande dirigenten?

Saknas fortfarande dirigenten? Saknas fortfarande dirigenten? Behov hos sköra äldre och systemhinder Ledningskrafts Äldrekonferens, Folkets hus Umeå, 1 okt 2012 Ulla Gurner Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 076-762 50 39 ulla.gurner@aldrecentrum.se

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård

Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå Hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård AHS Viool = Vård individuell omsorg och livskvalitet Team med sjuksköterskor

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Att tänka på vid möte med kommunens biståndshandläggare/biståndsbedömare

Att tänka på vid möte med kommunens biståndshandläggare/biståndsbedömare Att tänka på vid möte med kommunens biståndshandläggare/biståndsbedömare Skriv gärna dagbok under 3 dagar om dina besvär. Du får på så sätt fram dina hjälpbehov och ett dokumenterat underlag att samtala

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

report Icke värdeskapande episoder i äldres vårdkedjor Leading Health Care nr 11 2012 En analys av komplexa flöden

report Icke värdeskapande episoder i äldres vårdkedjor Leading Health Care nr 11 2012 En analys av komplexa flöden & report Leading Health Care nr 11 2012 Icke värdeskapande episoder i äldres vårdkedjor En analys av komplexa flöden Författare: Rolf Bowin, Ulla Gurner, Anna Krohwinkel Karlsson & Jon Rognes Icke värdeskapande

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Björktrasten Björktrasten Björktrastens vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strömsborg Strömsborg Strömsborgs vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har ett

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a)

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) BERÄTTELSESERIE Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) Hemtjänst - samverkan Senior alert Vid vårdplaneringen på sjukhuset, där även Lars son Anders deltar, kommer Lars överens med kommunens biståndshandläggare

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Välkommen till. Lindhagens korttidsvistelse. Villagatan 17, 774 40 Avesta

Välkommen till. Lindhagens korttidsvistelse. Villagatan 17, 774 40 Avesta Välkommen till Lindhagens korttidsvistelse Villagatan 17, 774 40 Avesta Lindhagen Avdelningstelefon; 0226-64 54 27 Patienttelefon tom kl: 20.00 0226-197 84 Sjuksköterska; vardagar kl: 09.00 11.00 0226-64

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Framtidens hemsjukvård 2015

Framtidens hemsjukvård 2015 Framtidens hemsjukvård 2015 Innehållsförteckning Inledning... 2 Person som vårdas av anhöriga och inte kan ta sig till vårdcentralen... 3 Person som har fått urinvägskateter... 4 Person med behov av enstaka

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre November 211 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Örebro kommun och Örebro läns landsting Författare Ylva Blix, Örebro kommun Ewa Slätmo, Universitetssjukhuset i Örebro Förord Den 6 november 29

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strandvägen Strandvägen Vårdboende Strandvägen erbjuder tillfälligt boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund bitr öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20120426 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema Samtalschema 1. Basuppgifter (skall fyllas i av alla) Brukarens namn: Datum: Namn på andra mötesdeltagare: Gift/sambo: Ja Nej Hemmaboende barn: Ja Nej Evt. ålder Vad är bakgrunden för din ansökan? Vilken

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret underlättar hantering och bedömning av dina besvär. Med

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer