Bord 1 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad arbetsmarknad 2020?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bord 1 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad arbetsmarknad 2020?"

Transkript

1 Bord 1 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Europeiska socialfonden är ett viktigt verktyg, både för utveckling av samverkan mellan olika aktörer, men också för tillämpning exempelvis i mottagandet av nyanlända. Viktigt att även de privata arbetsgivarna är med i processen som aktiva aktörer. Det blir allt vanligare att kompetensförsörjning sker internt inom den egna organisationen, vilket gör att validering som verktyg blir allt viktigare för att identifiera medarbetares karriärmöjligheter. Färdigheter är ibland viktigare än formell utbildning, exempelvis för anställning inom handelssektorn, där studier visat att Handelsprogrammet på gymnasiet inte är direkt kopplat till förutsättningar för kommande anställning. Vid fordonskrisen validerades nyckelkompetenser i ett tidigt skede, vilket ökade förutsättningarna för effektiv omställning. Hur mäter/validerar man förhållningssätt, beteende, värderingar? T.ex. för servicesektorn, mötesindustrin, obekväma arbetstider. Men, är det de icke-mätbara kompetenserna som ska valideras? Kanske inte, det handlar om personlighetsdrag. Validering kräver att det finns något att validera! Därför är validering inte alltid det främsta verktyget för ungdomar. Man behöver tänka på validering i olika etapper. Som något som görs om igen efter mer erfarenhet/utbildning/kompetensutveckling. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Det ser olika ut på olika nivåer. Det finns utförare med bra metoder och kompetens i utförarledet. Men går man upp ett steg till samverkan mellan kommunen och olika beslutsfattare så blir det svårare. Försörjningen ser olika ut och kan sätta käppar i hjulet för individens fortsatta utveckling. GR Vux yrkesutbildningar har många sökande med tydligt mål men de är inte behöriga (saknar svenskan). Men det räcker ändå alldeles utmärkt för att klara utbildningen. De kan sätta språket i ett sammanhang vilket är bra. Exempelvis bussförare men där sätter Trafikverket upp hinder genom att kräva svenskt körkort. Skapar vi onödiga hinder?

2 Inom GR funkar samarbetet bra mellan kommunerna. Att knyta validering till kompetensplattform som kopplas till näringslivets rekryteringsbehov måste finnas en uttalad efterfrågan. Validering måste gå hand i hand med arbetsträning och utbildning som är kopplat till ett reellt rekryteringsbehov. Fyrbodal jobbar i projekt för kompensförsörjning och försöker ta fram en gemensam plattform där olika aktörer skall mötas. Det är viktigt att få till modeller som motverkar stuprören. Kommunerna skall kunna dra nytta av varandra och tyvärr är inte AF särskilt involverad. Måste titta på den övergripande lagstiftningen, det är där stuprören skapas! Utveckling är på gång, flera ser problemet. Från statlig sida: Yrkes Vux skall permanentas de närmsta fyra åren om budgeten går igenom. Skulle kunna bryta stuprören om man bestämmer att kommunerna skall ansöka tillsammans. Behöver hjälp av staten att finansiera valideringen. Kunskapslyftet gav en grundplåt men idag är finansieringen kopplad till poäng i utbildningarna.

3 Bord 2 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Decentraliserad struktur - viktigt med överförbarhet från en bransch till en annan. Resultatet från en validering behöver bryggas mellan lärosäte och bransch. Vad personen är skriven är ett hinder, jobbar på en ort men skriven på en annan. Det krävs mer nationellt samarbete. Starta validering innan kursstart på Vux bör bli rimligt. Validering bör ske närmare arbetsmarknaden, höja statusen och rotationen på arbetsmarknaden. Mer fokus på validering inom högre nivå av kompetens. För dyrt att validering inom vissa branscher ex, Handels. Tom Har förmodligen skrivit in eftermiddagens sammanfattning i samma dokument som under förmiddagen.

4 Bord 3 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Ökad samverkan mellan AF och andra aktörer. Tolkar behövs för att tidigt möta våra deltagare med annat modersmål. Strikta regelverk stoppar oss från att ta hand om personer med kompetens. Det svenska språket och våra krav på att kunna det "perfekt" sätter stopp för många att komma in på arbetsmarknaden. Mycket fokus på det skriftliga språket. Hur värderar vi den reella kompetensen/icke formell? Har vi för mycket fokus på betyg? Det är orimliga krav på vad personer ska kunna för att överhuvudtaget få in en fot på vår arbetsmarknad, t.o.m. för språkpraktik. Alla måste vara med och bidra för att vi ska öppna och ta emot personer med kompetens även om de ännu inte kan språket fullt ut. Yrkesintroduktion vård, Volvo m.m. Branschparterna överens, fack-arbetsgivare. Lärling. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Mer pengar till branscherna för att kunna ta emot individer! Stimulera företagen för att de ska ta emot! Det gäller att hitta en matchning mellan de som valideras och arbetsmarknaden. Det är inte alls säkert att de matchar och passar. Någon form av styrning på nationell nivå måste till för att planet ska kunna lyfta. Ett hinder är att man inte längre är anställd på samma vis. Slimmade organisationer är också ett problem.

5 Kartläggning av nyanlända vi diskuterar problematiken. Mer resurser till AF. Mer validering för nyanlända. Mer samverkan behövs mellan AF och utbildningsanordnare. Vi tror att själva valideringen fungerar ok men problemet ligger i början och i slutet av frågan. Vem ska valideras och vilka arbetsplatser tar emot? De nyanlända som kommer kan kosta på kort sikt men på lång sikt så ger de tillbaka till samhället, genom att de betalar skatt, startar företag och anställer m.m. Det krävs en större insats i början för att korta den långa vägen till svenskt arbetsliv.

6 Bord 4 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Validering är en möjlighet att snabba upp matchningsprocessen. Viktigt att finansieringen av valideringen är utklassad och säkrad, detta kan nu vara en hämsko. Arbetsgivare skattar svensk utbildning väldigt högt vilket kan hämma personer med utländsk utbildning. Viktigt att AF får möjlighet att jobba med validering mot andra arbetsgrupper än de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Anställningsbarhet. Det kan i framtiden vara aktuellt att införa yrkesexamen på vuxenutbildning. Det finns ett problem med parallella system gällande kompetensbedömning. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Diskussion kring lärlingsplatser: det kan vara svårt att hitta arbetsgivare och finnas risk att vissa inte vill ta emot. Lärlingsplatser är en möjlighet. I Göteborg tror vi att många inte vet att de kan valideras och vart man hittar dessa möjligheter, detta bör vi överlag bli bättre på och öka kompetensen kring. Kommungränser kan vara ett hinder, liksom frågan om vem som betalar och var närmsta ställe finns för validering. Det finns också exempel där man varit flexibel och flyttat lärare till där den största gruppen fanns, och samarbetat flera kommuner tillsammans. Eller kört via nätet. En diskussion kring vilka möjligheter som finns för individen och individens beslut, t.ex. hur långt man vill åka för validering eller jobb. Det kan finnas en risk att olika kommuner resonerar olika kring validering och att kunskapen är spridd på olika ställen. Ett önskemål om mer samordning av vägledningsresurser över kommun- och skolgränser och en samsyn över gränserna, t.ex. tydligare nationell regelstyrning inom vuxenutbildning. Nationell validering efterfrågas och kan vara en möjlighet. Man skulle kunna implementera validering i arbetssätt som vi jobbar samordnat med inom utbildning.

7 Lärare kan tänka utifrån förutsättningar som finns så eleverna kan utgå från det för att nå och visa sin potential. Våga tänka nytt och enkelt kring validering, varför har vi en tendens att tänka omständigt och svårt kring detta? Efterfrågan kring nationellt tänk och struktur kring validering. I Göteborg är det rätt oklart vart man kan vända sig för validering enligt oss, det är inte helt enkelt. Kan en regional plattform användas? Det saknas bred kunskap hos allmänheten kring vad validering betyder och innebär och man kanske missar den möjligheten. Hur ska man öka medvetenheten och kunskapen kring detta? Det finns olika syften kring validering som tidigare föreläsare pratat om, funderingar kring detta och olika aktörer t.ex. bransch, arbetsförmedling, fack har olika intressen och syften. Anställningsbarhet tycker arbetsgivare ofta är intressant, vuxenutbildningen tänker mer kring kompetens och högre utbildning validerar vilken nivå utbildningen har. Komplext att då kanske ha ett system med validering då det är komplext med olika syften, det kan bli ett problem. Kanske ska man validera alla som ska gå Komvux och inte ha en speciell ingång? Valideringsmyndighet? I så fall måste det finnas verktyg att se vilken validering som passar individen bäst, då krävs kompetensutveckling. Att validering kan betyda olika saker och ha olika syften är nog oklart för många bland allmänheten som inte arbetar dagligen med detta. T.ex. en elektriker som arbetat i 25 år vilken validering är bäst för denna person? Handläggaren som möter den personen måste veta vilket syftet med valideringen är samt ha kompetens att avgöra och bedöma detta. Validering skulle integreras mer i organisationer och verksamheter, generellt behövs det mer kompetens kring detta t.ex. i mötet med arbetssökande. Validering behöver nog bli mer "vardagligt" något vi håller levande, diskuterar och utvecklar ständigt. Hur kan validering appliceras på andra branscher än vanligt förekommande som idag är vård och omsorg samt byggsektorn? T.ex. högre utbildning såsom lärare. Programmerare är t.ex. ett exempel som kommer att efterfrågas på sikt och där har vi många självlärda. Hur ska dessa t.ex. kunna valideras och få möjligheter? Detta är intressant att diskutera vidare. Mer resurser så som "öronmärkta" pengar till sådant som att utveckla valideringen också kring olika yrken och branscher. Arbetsförmedlingen upplever ibland att man inte fyller platser på validerings- eller arbetsmarknadsutbildningar.

8 Bord 5 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Inom vård och omsorg används validering i stor omfattning och fungerar väl. Inom industrin kan problemet vara att urskilja vilken kompetens som ska bedömas eftersom arbetsuppgifter och yrkesområden varierar kraftigt. Samsyn över branschgränserna när det gäller språkstudier i samband med validering, utbildning och yrkesintroduktion; de individer som validerar/yrkestränar/praktiserar samtidigt som de läser SFI eller yrkessvenska når ett snabbare resultat än om de ska klara av språkstudierna först. En knäckfråga är; vem betalar för en validering? Det finns varken intresse eller förmåga från arbetsgivarnas sida att göra detta. En lösning är att validera och komplettera de kunskaper som fattas genom lärlingsutbildning knuten till Vux. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Ta bort de vattentäta skotten mellan Arbetsförmedlingen och kommunen och öppna för möjligheten att använda sig av de upphandlade tjänster och avtal som finns. Gör det mer intressant och attraktivt för arbetsgivare inom alla branscher att ta lärlingar för vidareutbildning och/eller komplettering av befintliga kunskaper. Ett stort hinder för många är försörjning under studier och utbildning. En tänkbar väg skulle kunna vara att göra det möjligt att studera på A-kassa och aktivitetsstöd för alla som inte har möjlighet till CSN-stöd. Ge AF och kommunerna större frihet att agera och sluta egna och gemensamma lokala avtal för att möta de behov som finns.

9 Bord 6 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Möjligheter: Det finns en stor vilja inom många branscher att ta in validering som begrepp inom verksamheten. Få in personer med kunskap i praktisk verksamhet. Fokusera mer på den kunskap som finns. Ta in mer "önskemål" om vad arbetsgivaren behöver ha, få matchad kunskap med den enskilde. Lärlingssystem är en möjlighet, viktigt att lära av dess fördelar. Behöver även kolla över ersättningen. Samverkan och ökad förståelse för de olika verksamheternas kommande behov. Utmaningar: Hur går det att utläsa den kunskap som den enskilde har och hur görs detta på ett bra och säkert sätt? Tolkningen är olika beroende på olika myndigheter, hur ska det bli en ökad samsyn? Det finns en stor otydlighet i samhälle, skola och hos arbetsgivare. Ibland hittar vi mer problem än möjligheter. Få in fler branscher i olika riktade utbildningar, t.ex. vård- och omsorgscollege. Prioritera tid med olika branscher. Det finns en rädsla för att bli validerad. Hur ska vi öka tryggheten och förståelsen för validering som begrepp? Fokusera mer på möjligheter än på begränsningar. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad

10 Informera om vad som finns, kolla över hemsidorna som finns idag. Se även till att på de lokala hemsidorna få till en länk/ informera om vad som händer på nationell nivå. Inventera behov i olika branscher. Fokusera/inventera kostnader kontra utgifter. Valideringscenter är på gång. Hur kan det utvecklas på nationell nivå? Ökat samarbete mellan regionerna/ alla myndigheter. Ökade statliga bidrag? Kopplade till redovisningskrav. Kommunicera med lokala politiker, ta fram siffror kring samhällsekonomin, vad det genererar att människor arbetar istället för att få t.ex. försörjningsstöd!!! Möjligheter: Få in fler människor i förvärvsarbete fortare än vad som sker i dag. Våga se möjligheterna, våga försöka, våga prova nytt. Hinder: Olika myndigheter olika regler olika pengar. Politiken, vad händer? Att inte gå för fort fram för då kan kvaliteten på valideringsuppdragen försämras. Viktigt att hålla sig till fasta rutiner/uppdrag. Tar lång tid innan "verkstad" sker.

11 Bord 7 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Möjligheter: Bättre matchning. Att snabbare länka människa mot arbete. Identifierade bristområden. Hot/Utmaningar: Behov av språkstöd. Behöver nya avtal, nya upphandlingar. Försöka samla i hop alla olika valideringsutförare/modeller. Information och stöd till små och medelstora företag vad det innebär. Ersättning till arbetsplats. Olika förutsättningar land stad. Anpassa lokalt. Behörighetsstegen. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Det behövs samverkan mellan ALLA berörda parter. Säkerställa på nationell nivå. Gemensamma begrepp kring validering som verktyg. Ingen tar helhetsgrepp över frågan. Icke samordnat regelverk. Frågan bör i större utsträckning bli en arbetsmarknadsfråga. Identifiera arbetsmarknadens behov av kompetens samt de grupper som står utanför arbetsmarknaden och som kan vara presumtiva kandidater för att möta arbetsmarknadens behov.

12 Bord 8 Utifrån ett valideringsperspektiv vad ser ni för möjlighet och utmaning för en matchad Stor utmaning i stupröreffekten. Stora insatser kan ges men tillvaratas inte i den praktiska verksamheten. Kostnadseffektivisera valideringarna, tillgodoräknade poäng för en elev i validerringssammanhang ersätts ej till skolan. Vem betalar? Ansvarsfördelning? Valideringspeng, en specifik peng som faller ut vid ett valideringsuppdrag, nationell Stor utmaning i att få till en sammanhållen validringsplattform. Hur tar man fram ett allmängiltig bedömningsunderlag. Arbetsgivaransvar? Väldigt höga kompetenskrav vid anställning vilket är förståeligt. Vill dock att annan aktör ska betala den kunskap den arbetslöse ska ha innan en anställning kan ske. Varför ställs inte högre krav på arbetsgivare att dra sitt strå till stacken? Hur bedömer man reell kompetens? Hur verkar man för att valideringsbetyget ska ha ett allmänt värde inom ett branschområde. Större samarbete mellan arbetsgivare och skolväsen i vad arbetsgivare behöver och anser är viktigt för att utföra ett gott arbete. Mer utbildning av bedömare och validringsutförare, även på nationell nivå. Möjlighet till validering, vidare studier inom ramen för anställning. Arbetsgivare underlätta möjlighet till kompetensutveckling. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Ta fram nationella dokument för hur en validering går till, vad den ska innehålla och hur den ska värderas! Validering i förhållande till bransch. Sätta upp tydliga kriterier utifrån allmängiltiga efterfrågade kunskaper kopplat till specifikt yrkesområde. Se på handel och bygg. Möjliggör utveckling rent ekonomiskt! Öronmärkta medel behövs. Kontroll/kravspecifikation på validringsaktörer utanför skolväsendet. Ersättningsmedel utfaller vid genomförd validering inte innan. Ersättningen står i förhållande till kartläggningens omfattning och tidsanspråk. Nationell samordning. Gemensamt grunddokument för kartläggning och beskrivning av kompetens.

13 Viktigt att marknadsföra värdet av validering mot både individ och arbetsgivare. Global databas för alla kursplaner i hela världen. Lite mindre prestigelöshet kring hur vi värderar svensk utbildning i förhållande till övriga världen. Inte nedvärdera kunskap som förvärvats utomlands.

14 Bord 9 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Att ta hand om nyanlända flyktingar snabbt Att den politiska nivån ska förstå vilken ekonomisk potential det finns i validering. Det krävs stora informationsinsatser för att ta nödvändiga beslut. Relationen mellan initiala kostnader och senare ekonomiska effekter är viktig. Vem som betalar behöver tydliggöras. För den gymnasiala nivån; färdigt kartläggningsmaterial. Viktigt att främja administration, ekonomisk ersättning till utförare och studiestöd för valideringen. Utbildningsanordnares möjlighet att tillvarata resultat av validering. Många överkvalificerade på arbeten idag som behöver komma vidare till andra befattningar för att frigöra mindre kvalificerade arbeten. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Öka kunskapen om validering hos alla berörda. Bättre information till sökande till vuxenutbildning. Vi behöver vara tidiga med att tala om var jobben finns och erbjuda validering mot där det finns jobb. Viktigt att kartlägga generella kompetenser och utbilda mot det branschspecifika Ta tillvara valideringskompetensen inom vården och överför den till andra branscher. Visa på fler goda exempel. Ekonomiskt smörjmedel behövs. Validering inom den egna organisationen för att lyfta intern kompetens. Vad behöver de kommuner som inte validerar?

15

16 Bord 10 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Det finns personer som behöver en lång väg för att klara sig utan tolk. Hur ser man på detta och vad kan man göra för att underlätta för dessa personer? Fast personen kan validera dina kunskaper så blir personen inte anställningsbar eftersom svenskan fortfarande är dålig. Valideringen avser enbart kunskaperna och inte språket finns det branscher där man kan arbeta med att validera branschkunskaperna utan att kunna svenska? T.ex. kock kan fungera men vården går inte. Finns det säkerhetsbestämmelser inom köken som man inte kan ta till sig utan att kunna svenska? Det finns tolkar som har extra kunskaper inom vissa branscher. Valideringstolk.se är en hemsida som bör lyftas fram mer. Vi bör samtidigt vara försiktiga med att låsa upp oss med att personerna måste ha viss kunskap i svenska t.ex. att personerna måste vara på SFI D. Hur långt de kommit i SFI är irrelevant. Det som är relevant är hur bra svenska de kan. Språkstöd till personen innebär extra kostnader detta är givetvis ett problem. Kan man argumentera för att ha färre platser och att dessa får mer stöd? Möjligheten till validering är komplicerad och svårt. T.ex. så har handläggare från Arbetsförmedlingen möjlighet att ge personer rätt till validering men de gör inte detta i särskilt stor grad eftersom vägen till att personen ska få rätt till validering är krånglig och svår. Validering är någonting som skulle användas mer ifall vägen till detta skulle vara enklare och mer överskådlig. Syftet med validering varierar då det ibland handlar om att komplettera eller förkorta sin utbildning ELLER så är det att bli anställningsbar. Ska man bli anställningsbar så måste det svenska språket vara tillräckligt bra. Syftet med validering är olika och bör behandlas olika. En utmaning är att CSN kan sätta stopp och längden på utbildningen kan begränsas. Vid omskolning mitt i livet är validering ett väldigt bra verktyg. Isberget är en bra liknelse. Det är viktigt att validering inte enbart blir en fråga för invandrare och nyanlända utan det är lika viktigt för personer som inte är invandrare. Lärlingsakademin i Skåne är ett bra exempel med bra resultat. Det är en utbildningsform som fungerat väldigt bra. Man lär upp personerna på plats och har längre praktikperioder det är väldigt givande och uppskattat både av deltagare, arbetsgivare och anordnare. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Arbetsförmedlingen menade att det ska vara självklart att man ska kunna validera sin kompetens fast man inte har tillräckliga svenskakunskaper. MEN har man verkligen arbetsmarknaden/arbetsgivarna med sig i det fallet?

17 Man måste diskutera vad syftet är med valideringen är och med eventuell praktik. Vad innebär det att ta steget vidare? Det är viktigt att klargöra ansvaret och finansieringen och klargöra målgrupperna som är aktuella för validering. Många vet inte vad validering är och vart man ska vända sig. Också inom Arbetsförmedlingen finns det kunskapsklyftor och många vet inte till vem eller vart man ska vända sig. Branscherna ser också olika ut. Ibland är det väldigt intressant med praktik och validering men inom vissa branscher är det inte alls aktuellt hur ska man veta vad som är intressant just nu? Vem kan man vända sig till? Finns det en gråzon mellan AF och vuxenutbildningen? Det finns personer som är aktuella för insatser men som just nu inte har tillgång till detta. Vi saknar tydlighet om vart man ska vända sig. Dalarna har ett smart projekt. Man ska heller inte skapa nya begrepp och titlar har branschen vissa yrkesbedömningar eller licenser så är det dessa man ska arbeta mot och följa. Man ska inte skapa eget/nytt, t.ex. kalla valideringen för intyg. Ett sådant intyg vet inte arbetsgivaren vad det är eller vad det är bra för. Det behövs färre projekt och mer reguljär verksamhet. Många projekt har startats kunskapen finns. Projekt är bra IFALL de sedan ska ingå i den reguljära verksamheten. Man tycker att personer som har utbildat sig utomlands inom en verksamhet, t.ex. bilmekaniker, men som inte har papper på det är besvärligt. En högutbildad person som har betyg och papper med sig är enkelt. Hur gör vi det enkelt också för personer som inte har papper på sin utbildning??!! Målsättningen ska vara att det ska vara enkelt för alla "sorters" personer. Det bör inte var samma privata företag som har ansvar för valideringen och utbildningen. Det finns exempel på företag som har ansvar för båda och det har aldrig slutat bra utan de rekommenderar att alla personer ska fortutbilda sig och såklart gå företagets egna utbildningar. Det tappar i trovärdighet. När kommunal verksamhet har ansvar för valideringen så uppstår mindre problem (?) Kriterierna för valideringen bör vara transparenta och kända. Detta skapar tydlighet och mer rättvisa. Bör man kalla allt för validering? Det finns så många olika syften och krav. Bör man använda flera begrepp för att klargöra syftet det man arbetar med? Branscherna bör också involveras mer för att tydligöra vad som krävs för arbete inom branscherna. Bygg har lång tradition.

18 Keep it simple! En och samma blankett, en och samma ansvarig och en och samma kontaktperson kan vara en bra start. Det händer att utbildningarna inom Vux och kraven som skolorna har krockar med arbetsmarknaden. Skolans kursplaner och branschens krav är inte alltid sammanflätade.

19 Bord 11 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Vi ser en lösning på arbetsmarknadens problematik via just validering: generationsväxlingen, nyanlända etableringsuppdraget, branschens efterfrågan på arbetskraft. Validering är ett sätt att inventera kompetensen för redan anställda? Avdragsrätt för företag vid kompetensinventering/utveckling som vid vilken annan investering som helst. Utmaning: kunskapen om valideringen som metod måste öka. Det är viktigt att kunna gå in tidigt med validering och kompetenskartläggning för nyanlända. Samarbetet med Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen? Validering framstår som en enkel metod. Fler branscher bör göra yrkesrollsbeskrivningar som leder till branschmodeller så att branschen känner tillit till leverans av kompetens från t.ex. Arbetsförmedlingen. Kan man använda yrkeskompetensbedömning, den arbetsmarknadspolitiska insatsen, som en validering? Ett komplement till validering. Hur garanterar vi att en kvalitetssäkring sker inom validering? Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Arbetsförmedlingen ska använda valideringsmodellen i större utsträckning för att kunna leverera rätt kompetens till branscherna. Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att befintliga branschmodeller upphandlas. En förutsättning för att kunna göra en första kartläggning är att arbetsförmedlarna måste ha yrkes/branschkunskap. Detta måste göras tidigt. Öronmärk medel på Arbetsförmedlingskontor till validering. Länsstyrelsen ska verka för samverkan genom att via diverse nätverk lyfta valideringsfrågor, t.ex. vikten av snabb insats, endast för nyanlända. Det är viktigt att stärka branschernas medverkan/intresse kring validering att göra kompetenskartläggningen för branschen och för att ta fram fler branschmodeller.

20 Vi måste ta hjälp av varandra myndigheter tillsammans måste ta fram lokala överenskommelser för gruppen nyanlända. Och förtydliga ansvarsfördelning, kontaktvägar och arbetsuppgifter för respektive myndighet. Språket är ett stort hinder SFI och praktik på arbetsplats hur sker detta så fort som möjligt?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Validering för kompetens?

Validering för kompetens? Validering för kompetens? 2016-11-25 Nils Karlson, vd, docent Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se Projektet Kompetens för tillväxt 2012-2017 http://ratio.se/projekt/kompetens-for-tillvaxt/

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning?

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Göra jobben och arbetsgivarna aktiva och attraktiva. Skapa möten mellan barn/unga och arbetsliv. kartlägga kunskaper och

Läs mer

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 169/2016 Registrator Drottninggatan 16 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm U2016/03105/GV 2016-10-31 Remissvar Validering

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Samarbetspartner & projektägare

Samarbetspartner & projektägare Game Set Matchning Samarbetspartner & projektägare Båstads Turism och Näringsliv Båstads kommun Arbetsförmedlingen Bakgrund faktiska behov Företag på Bjäre uttryckt att de uppfattar brist på arbetskraft

Läs mer

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning.

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Validering - att synliggöra kompetens Pär Sellberg Nationell

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kalle är arbetslös och går till Af och skrivs in som arbetssökande. Ekonomi: Arbetslöshetsersättning

Kalle är arbetslös och går till Af och skrivs in som arbetssökande. Ekonomi: Arbetslöshetsersättning Case nr 1. Kalle är 30 år och arbetslös målare Han har arbetat som målare i Sverige under 10år, men saknar formell utbildning som målare. Aktivitet Resultat av insats Syftet med insatsen Brister Kalle

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Remissyttrande. Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur

Remissyttrande. Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utbildningsdepartementet Vår referens: Enheten för studiefinansiering och SN Dnr 71/2008 vuxenutbildning Er referens: 103 33 Stockholm U2008/205/SV Stockholm, 2008-06-05 Remissyttrande Valideringsdelegationens

Läs mer

Inkluderande/assisterande tjänster

Inkluderande/assisterande tjänster Inkluderande/assisterande tjänster Socialchefsnätverket 170825 Gunilla Bergström Casinowsky FoU i Väst/GR gunilla.bergstrom@grkom.se Studiens frågor 1. Vilka samhälleliga problem förväntas assisterande

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Validering Vad, varför och hur

Validering Vad, varför och hur Validering Vad, varför och hur Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolan Myndighetens uppdrag avseende validering Ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur

Läs mer

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar Överenskommelser i 287 kommuner Framgångsfaktorer Utmaningar Identifierade hinder och problem Påtalade behov av

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Arbetsmarknadsläget Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april 2016 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 2005 2006 2007 2009 2011 2005 2006 2007 2009 2011 Sverige har relativt hög arbetslöshet jämfört

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

kring regional och kommunal samverkan inom validering i Dalarna

kring regional och kommunal samverkan inom validering i Dalarna Bilaga till slutrapporten för projektet DalaValideringscentrum kring regional och kommunal samverkan inom validering i Dalarna Framtaget av Torbjörn Skarin och Lena Eriksson Inledning och sammanfattning

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Yttrande över departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-12 LS 2016-0932 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Studium Restaurang i Göteborg

Studium Restaurang i Göteborg Studium Restaurang i Göteborg Hyam Yanni hyam.yanni@educ.goteborg.se Yrkeslärare inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ansvarig för valideringar och för lärlingsutbildning Katarina Larsson katarina.larsson@educ.goteborg.se

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) om behovet av validering av utländsk yrkesutbildning

Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) om behovet av validering av utländsk yrkesutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2013-0079- 4.0 SID 1 (8) 2013-05-08 Handläggare: Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Helår 2015 Kunskapsforum

ÅRSREDOVISNING. Helår 2015 Kunskapsforum ÅRSREDOVISNING Helår 2015 2 (6) Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 2 Viktiga händelser... 3 2.1 Medborgare... 3 2.2 Medarbetare... 3 2.3 Utveckling... 4 3 Ekonomisk analys... 4 4 Framtiden... 4 5 Nyckeltal

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Med rätt att delta Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Utredningens uppdrag Föreslå åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och

Läs mer

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Sverige tillsammans Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Halmstads Fastighets AB: Helene Blomberg Arbetsförmedlingen: Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Uppdrag och samarbeten - Nationellt Tidig

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Praktik och yrkeskompetensbedömning för nyanlända vid verksamheter inom vård och omsorg. En förstudie från Vård- och omsorgscollege Skåne

Praktik och yrkeskompetensbedömning för nyanlända vid verksamheter inom vård och omsorg. En förstudie från Vård- och omsorgscollege Skåne Praktik och yrkeskompetensbedömning för nyanlända vid verksamheter inom vård och omsorg En förstudie från Vård- och omsorgscollege Skåne Bakgrund Förstudien utgår från ett behov av att utveckla strukturer

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Validering med mervärde (Ds 2016:24) 1(5) Beredningsdatum 2016-10-24 Utbildningsdepartementet Kristina Lovén Seldén Postnr Ort 070-406 56 66 Land kristina.lovenselden@tco.se Validering med mervärde (Ds 2016:24) TCO har från Utbildningsdepartementet

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare. Utbildningsdepartementet

System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare. Utbildningsdepartementet System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare Uppdragets inriktning Möjliggöra för fler personer att få sin kompetens validerad Genom: effektivare användning av avsatta resurser tydligare

Läs mer