Bord 1 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad arbetsmarknad 2020?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bord 1 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad arbetsmarknad 2020?"

Transkript

1 Bord 1 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Europeiska socialfonden är ett viktigt verktyg, både för utveckling av samverkan mellan olika aktörer, men också för tillämpning exempelvis i mottagandet av nyanlända. Viktigt att även de privata arbetsgivarna är med i processen som aktiva aktörer. Det blir allt vanligare att kompetensförsörjning sker internt inom den egna organisationen, vilket gör att validering som verktyg blir allt viktigare för att identifiera medarbetares karriärmöjligheter. Färdigheter är ibland viktigare än formell utbildning, exempelvis för anställning inom handelssektorn, där studier visat att Handelsprogrammet på gymnasiet inte är direkt kopplat till förutsättningar för kommande anställning. Vid fordonskrisen validerades nyckelkompetenser i ett tidigt skede, vilket ökade förutsättningarna för effektiv omställning. Hur mäter/validerar man förhållningssätt, beteende, värderingar? T.ex. för servicesektorn, mötesindustrin, obekväma arbetstider. Men, är det de icke-mätbara kompetenserna som ska valideras? Kanske inte, det handlar om personlighetsdrag. Validering kräver att det finns något att validera! Därför är validering inte alltid det främsta verktyget för ungdomar. Man behöver tänka på validering i olika etapper. Som något som görs om igen efter mer erfarenhet/utbildning/kompetensutveckling. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Det ser olika ut på olika nivåer. Det finns utförare med bra metoder och kompetens i utförarledet. Men går man upp ett steg till samverkan mellan kommunen och olika beslutsfattare så blir det svårare. Försörjningen ser olika ut och kan sätta käppar i hjulet för individens fortsatta utveckling. GR Vux yrkesutbildningar har många sökande med tydligt mål men de är inte behöriga (saknar svenskan). Men det räcker ändå alldeles utmärkt för att klara utbildningen. De kan sätta språket i ett sammanhang vilket är bra. Exempelvis bussförare men där sätter Trafikverket upp hinder genom att kräva svenskt körkort. Skapar vi onödiga hinder?

2 Inom GR funkar samarbetet bra mellan kommunerna. Att knyta validering till kompetensplattform som kopplas till näringslivets rekryteringsbehov måste finnas en uttalad efterfrågan. Validering måste gå hand i hand med arbetsträning och utbildning som är kopplat till ett reellt rekryteringsbehov. Fyrbodal jobbar i projekt för kompensförsörjning och försöker ta fram en gemensam plattform där olika aktörer skall mötas. Det är viktigt att få till modeller som motverkar stuprören. Kommunerna skall kunna dra nytta av varandra och tyvärr är inte AF särskilt involverad. Måste titta på den övergripande lagstiftningen, det är där stuprören skapas! Utveckling är på gång, flera ser problemet. Från statlig sida: Yrkes Vux skall permanentas de närmsta fyra åren om budgeten går igenom. Skulle kunna bryta stuprören om man bestämmer att kommunerna skall ansöka tillsammans. Behöver hjälp av staten att finansiera valideringen. Kunskapslyftet gav en grundplåt men idag är finansieringen kopplad till poäng i utbildningarna.

3 Bord 2 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Decentraliserad struktur - viktigt med överförbarhet från en bransch till en annan. Resultatet från en validering behöver bryggas mellan lärosäte och bransch. Vad personen är skriven är ett hinder, jobbar på en ort men skriven på en annan. Det krävs mer nationellt samarbete. Starta validering innan kursstart på Vux bör bli rimligt. Validering bör ske närmare arbetsmarknaden, höja statusen och rotationen på arbetsmarknaden. Mer fokus på validering inom högre nivå av kompetens. För dyrt att validering inom vissa branscher ex, Handels. Tom Har förmodligen skrivit in eftermiddagens sammanfattning i samma dokument som under förmiddagen.

4 Bord 3 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Ökad samverkan mellan AF och andra aktörer. Tolkar behövs för att tidigt möta våra deltagare med annat modersmål. Strikta regelverk stoppar oss från att ta hand om personer med kompetens. Det svenska språket och våra krav på att kunna det "perfekt" sätter stopp för många att komma in på arbetsmarknaden. Mycket fokus på det skriftliga språket. Hur värderar vi den reella kompetensen/icke formell? Har vi för mycket fokus på betyg? Det är orimliga krav på vad personer ska kunna för att överhuvudtaget få in en fot på vår arbetsmarknad, t.o.m. för språkpraktik. Alla måste vara med och bidra för att vi ska öppna och ta emot personer med kompetens även om de ännu inte kan språket fullt ut. Yrkesintroduktion vård, Volvo m.m. Branschparterna överens, fack-arbetsgivare. Lärling. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Mer pengar till branscherna för att kunna ta emot individer! Stimulera företagen för att de ska ta emot! Det gäller att hitta en matchning mellan de som valideras och arbetsmarknaden. Det är inte alls säkert att de matchar och passar. Någon form av styrning på nationell nivå måste till för att planet ska kunna lyfta. Ett hinder är att man inte längre är anställd på samma vis. Slimmade organisationer är också ett problem.

5 Kartläggning av nyanlända vi diskuterar problematiken. Mer resurser till AF. Mer validering för nyanlända. Mer samverkan behövs mellan AF och utbildningsanordnare. Vi tror att själva valideringen fungerar ok men problemet ligger i början och i slutet av frågan. Vem ska valideras och vilka arbetsplatser tar emot? De nyanlända som kommer kan kosta på kort sikt men på lång sikt så ger de tillbaka till samhället, genom att de betalar skatt, startar företag och anställer m.m. Det krävs en större insats i början för att korta den långa vägen till svenskt arbetsliv.

6 Bord 4 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Validering är en möjlighet att snabba upp matchningsprocessen. Viktigt att finansieringen av valideringen är utklassad och säkrad, detta kan nu vara en hämsko. Arbetsgivare skattar svensk utbildning väldigt högt vilket kan hämma personer med utländsk utbildning. Viktigt att AF får möjlighet att jobba med validering mot andra arbetsgrupper än de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Anställningsbarhet. Det kan i framtiden vara aktuellt att införa yrkesexamen på vuxenutbildning. Det finns ett problem med parallella system gällande kompetensbedömning. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Diskussion kring lärlingsplatser: det kan vara svårt att hitta arbetsgivare och finnas risk att vissa inte vill ta emot. Lärlingsplatser är en möjlighet. I Göteborg tror vi att många inte vet att de kan valideras och vart man hittar dessa möjligheter, detta bör vi överlag bli bättre på och öka kompetensen kring. Kommungränser kan vara ett hinder, liksom frågan om vem som betalar och var närmsta ställe finns för validering. Det finns också exempel där man varit flexibel och flyttat lärare till där den största gruppen fanns, och samarbetat flera kommuner tillsammans. Eller kört via nätet. En diskussion kring vilka möjligheter som finns för individen och individens beslut, t.ex. hur långt man vill åka för validering eller jobb. Det kan finnas en risk att olika kommuner resonerar olika kring validering och att kunskapen är spridd på olika ställen. Ett önskemål om mer samordning av vägledningsresurser över kommun- och skolgränser och en samsyn över gränserna, t.ex. tydligare nationell regelstyrning inom vuxenutbildning. Nationell validering efterfrågas och kan vara en möjlighet. Man skulle kunna implementera validering i arbetssätt som vi jobbar samordnat med inom utbildning.

7 Lärare kan tänka utifrån förutsättningar som finns så eleverna kan utgå från det för att nå och visa sin potential. Våga tänka nytt och enkelt kring validering, varför har vi en tendens att tänka omständigt och svårt kring detta? Efterfrågan kring nationellt tänk och struktur kring validering. I Göteborg är det rätt oklart vart man kan vända sig för validering enligt oss, det är inte helt enkelt. Kan en regional plattform användas? Det saknas bred kunskap hos allmänheten kring vad validering betyder och innebär och man kanske missar den möjligheten. Hur ska man öka medvetenheten och kunskapen kring detta? Det finns olika syften kring validering som tidigare föreläsare pratat om, funderingar kring detta och olika aktörer t.ex. bransch, arbetsförmedling, fack har olika intressen och syften. Anställningsbarhet tycker arbetsgivare ofta är intressant, vuxenutbildningen tänker mer kring kompetens och högre utbildning validerar vilken nivå utbildningen har. Komplext att då kanske ha ett system med validering då det är komplext med olika syften, det kan bli ett problem. Kanske ska man validera alla som ska gå Komvux och inte ha en speciell ingång? Valideringsmyndighet? I så fall måste det finnas verktyg att se vilken validering som passar individen bäst, då krävs kompetensutveckling. Att validering kan betyda olika saker och ha olika syften är nog oklart för många bland allmänheten som inte arbetar dagligen med detta. T.ex. en elektriker som arbetat i 25 år vilken validering är bäst för denna person? Handläggaren som möter den personen måste veta vilket syftet med valideringen är samt ha kompetens att avgöra och bedöma detta. Validering skulle integreras mer i organisationer och verksamheter, generellt behövs det mer kompetens kring detta t.ex. i mötet med arbetssökande. Validering behöver nog bli mer "vardagligt" något vi håller levande, diskuterar och utvecklar ständigt. Hur kan validering appliceras på andra branscher än vanligt förekommande som idag är vård och omsorg samt byggsektorn? T.ex. högre utbildning såsom lärare. Programmerare är t.ex. ett exempel som kommer att efterfrågas på sikt och där har vi många självlärda. Hur ska dessa t.ex. kunna valideras och få möjligheter? Detta är intressant att diskutera vidare. Mer resurser så som "öronmärkta" pengar till sådant som att utveckla valideringen också kring olika yrken och branscher. Arbetsförmedlingen upplever ibland att man inte fyller platser på validerings- eller arbetsmarknadsutbildningar.

8 Bord 5 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Inom vård och omsorg används validering i stor omfattning och fungerar väl. Inom industrin kan problemet vara att urskilja vilken kompetens som ska bedömas eftersom arbetsuppgifter och yrkesområden varierar kraftigt. Samsyn över branschgränserna när det gäller språkstudier i samband med validering, utbildning och yrkesintroduktion; de individer som validerar/yrkestränar/praktiserar samtidigt som de läser SFI eller yrkessvenska når ett snabbare resultat än om de ska klara av språkstudierna först. En knäckfråga är; vem betalar för en validering? Det finns varken intresse eller förmåga från arbetsgivarnas sida att göra detta. En lösning är att validera och komplettera de kunskaper som fattas genom lärlingsutbildning knuten till Vux. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Ta bort de vattentäta skotten mellan Arbetsförmedlingen och kommunen och öppna för möjligheten att använda sig av de upphandlade tjänster och avtal som finns. Gör det mer intressant och attraktivt för arbetsgivare inom alla branscher att ta lärlingar för vidareutbildning och/eller komplettering av befintliga kunskaper. Ett stort hinder för många är försörjning under studier och utbildning. En tänkbar väg skulle kunna vara att göra det möjligt att studera på A-kassa och aktivitetsstöd för alla som inte har möjlighet till CSN-stöd. Ge AF och kommunerna större frihet att agera och sluta egna och gemensamma lokala avtal för att möta de behov som finns.

9 Bord 6 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Möjligheter: Det finns en stor vilja inom många branscher att ta in validering som begrepp inom verksamheten. Få in personer med kunskap i praktisk verksamhet. Fokusera mer på den kunskap som finns. Ta in mer "önskemål" om vad arbetsgivaren behöver ha, få matchad kunskap med den enskilde. Lärlingssystem är en möjlighet, viktigt att lära av dess fördelar. Behöver även kolla över ersättningen. Samverkan och ökad förståelse för de olika verksamheternas kommande behov. Utmaningar: Hur går det att utläsa den kunskap som den enskilde har och hur görs detta på ett bra och säkert sätt? Tolkningen är olika beroende på olika myndigheter, hur ska det bli en ökad samsyn? Det finns en stor otydlighet i samhälle, skola och hos arbetsgivare. Ibland hittar vi mer problem än möjligheter. Få in fler branscher i olika riktade utbildningar, t.ex. vård- och omsorgscollege. Prioritera tid med olika branscher. Det finns en rädsla för att bli validerad. Hur ska vi öka tryggheten och förståelsen för validering som begrepp? Fokusera mer på möjligheter än på begränsningar. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad

10 Informera om vad som finns, kolla över hemsidorna som finns idag. Se även till att på de lokala hemsidorna få till en länk/ informera om vad som händer på nationell nivå. Inventera behov i olika branscher. Fokusera/inventera kostnader kontra utgifter. Valideringscenter är på gång. Hur kan det utvecklas på nationell nivå? Ökat samarbete mellan regionerna/ alla myndigheter. Ökade statliga bidrag? Kopplade till redovisningskrav. Kommunicera med lokala politiker, ta fram siffror kring samhällsekonomin, vad det genererar att människor arbetar istället för att få t.ex. försörjningsstöd!!! Möjligheter: Få in fler människor i förvärvsarbete fortare än vad som sker i dag. Våga se möjligheterna, våga försöka, våga prova nytt. Hinder: Olika myndigheter olika regler olika pengar. Politiken, vad händer? Att inte gå för fort fram för då kan kvaliteten på valideringsuppdragen försämras. Viktigt att hålla sig till fasta rutiner/uppdrag. Tar lång tid innan "verkstad" sker.

11 Bord 7 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Möjligheter: Bättre matchning. Att snabbare länka människa mot arbete. Identifierade bristområden. Hot/Utmaningar: Behov av språkstöd. Behöver nya avtal, nya upphandlingar. Försöka samla i hop alla olika valideringsutförare/modeller. Information och stöd till små och medelstora företag vad det innebär. Ersättning till arbetsplats. Olika förutsättningar land stad. Anpassa lokalt. Behörighetsstegen. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Det behövs samverkan mellan ALLA berörda parter. Säkerställa på nationell nivå. Gemensamma begrepp kring validering som verktyg. Ingen tar helhetsgrepp över frågan. Icke samordnat regelverk. Frågan bör i större utsträckning bli en arbetsmarknadsfråga. Identifiera arbetsmarknadens behov av kompetens samt de grupper som står utanför arbetsmarknaden och som kan vara presumtiva kandidater för att möta arbetsmarknadens behov.

12 Bord 8 Utifrån ett valideringsperspektiv vad ser ni för möjlighet och utmaning för en matchad Stor utmaning i stupröreffekten. Stora insatser kan ges men tillvaratas inte i den praktiska verksamheten. Kostnadseffektivisera valideringarna, tillgodoräknade poäng för en elev i validerringssammanhang ersätts ej till skolan. Vem betalar? Ansvarsfördelning? Valideringspeng, en specifik peng som faller ut vid ett valideringsuppdrag, nationell Stor utmaning i att få till en sammanhållen validringsplattform. Hur tar man fram ett allmängiltig bedömningsunderlag. Arbetsgivaransvar? Väldigt höga kompetenskrav vid anställning vilket är förståeligt. Vill dock att annan aktör ska betala den kunskap den arbetslöse ska ha innan en anställning kan ske. Varför ställs inte högre krav på arbetsgivare att dra sitt strå till stacken? Hur bedömer man reell kompetens? Hur verkar man för att valideringsbetyget ska ha ett allmänt värde inom ett branschområde. Större samarbete mellan arbetsgivare och skolväsen i vad arbetsgivare behöver och anser är viktigt för att utföra ett gott arbete. Mer utbildning av bedömare och validringsutförare, även på nationell nivå. Möjlighet till validering, vidare studier inom ramen för anställning. Arbetsgivare underlätta möjlighet till kompetensutveckling. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Ta fram nationella dokument för hur en validering går till, vad den ska innehålla och hur den ska värderas! Validering i förhållande till bransch. Sätta upp tydliga kriterier utifrån allmängiltiga efterfrågade kunskaper kopplat till specifikt yrkesområde. Se på handel och bygg. Möjliggör utveckling rent ekonomiskt! Öronmärkta medel behövs. Kontroll/kravspecifikation på validringsaktörer utanför skolväsendet. Ersättningsmedel utfaller vid genomförd validering inte innan. Ersättningen står i förhållande till kartläggningens omfattning och tidsanspråk. Nationell samordning. Gemensamt grunddokument för kartläggning och beskrivning av kompetens.

13 Viktigt att marknadsföra värdet av validering mot både individ och arbetsgivare. Global databas för alla kursplaner i hela världen. Lite mindre prestigelöshet kring hur vi värderar svensk utbildning i förhållande till övriga världen. Inte nedvärdera kunskap som förvärvats utomlands.

14 Bord 9 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Att ta hand om nyanlända flyktingar snabbt Att den politiska nivån ska förstå vilken ekonomisk potential det finns i validering. Det krävs stora informationsinsatser för att ta nödvändiga beslut. Relationen mellan initiala kostnader och senare ekonomiska effekter är viktig. Vem som betalar behöver tydliggöras. För den gymnasiala nivån; färdigt kartläggningsmaterial. Viktigt att främja administration, ekonomisk ersättning till utförare och studiestöd för valideringen. Utbildningsanordnares möjlighet att tillvarata resultat av validering. Många överkvalificerade på arbeten idag som behöver komma vidare till andra befattningar för att frigöra mindre kvalificerade arbeten. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Öka kunskapen om validering hos alla berörda. Bättre information till sökande till vuxenutbildning. Vi behöver vara tidiga med att tala om var jobben finns och erbjuda validering mot där det finns jobb. Viktigt att kartlägga generella kompetenser och utbilda mot det branschspecifika Ta tillvara valideringskompetensen inom vården och överför den till andra branscher. Visa på fler goda exempel. Ekonomiskt smörjmedel behövs. Validering inom den egna organisationen för att lyfta intern kompetens. Vad behöver de kommuner som inte validerar?

15

16 Bord 10 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Det finns personer som behöver en lång väg för att klara sig utan tolk. Hur ser man på detta och vad kan man göra för att underlätta för dessa personer? Fast personen kan validera dina kunskaper så blir personen inte anställningsbar eftersom svenskan fortfarande är dålig. Valideringen avser enbart kunskaperna och inte språket finns det branscher där man kan arbeta med att validera branschkunskaperna utan att kunna svenska? T.ex. kock kan fungera men vården går inte. Finns det säkerhetsbestämmelser inom köken som man inte kan ta till sig utan att kunna svenska? Det finns tolkar som har extra kunskaper inom vissa branscher. Valideringstolk.se är en hemsida som bör lyftas fram mer. Vi bör samtidigt vara försiktiga med att låsa upp oss med att personerna måste ha viss kunskap i svenska t.ex. att personerna måste vara på SFI D. Hur långt de kommit i SFI är irrelevant. Det som är relevant är hur bra svenska de kan. Språkstöd till personen innebär extra kostnader detta är givetvis ett problem. Kan man argumentera för att ha färre platser och att dessa får mer stöd? Möjligheten till validering är komplicerad och svårt. T.ex. så har handläggare från Arbetsförmedlingen möjlighet att ge personer rätt till validering men de gör inte detta i särskilt stor grad eftersom vägen till att personen ska få rätt till validering är krånglig och svår. Validering är någonting som skulle användas mer ifall vägen till detta skulle vara enklare och mer överskådlig. Syftet med validering varierar då det ibland handlar om att komplettera eller förkorta sin utbildning ELLER så är det att bli anställningsbar. Ska man bli anställningsbar så måste det svenska språket vara tillräckligt bra. Syftet med validering är olika och bör behandlas olika. En utmaning är att CSN kan sätta stopp och längden på utbildningen kan begränsas. Vid omskolning mitt i livet är validering ett väldigt bra verktyg. Isberget är en bra liknelse. Det är viktigt att validering inte enbart blir en fråga för invandrare och nyanlända utan det är lika viktigt för personer som inte är invandrare. Lärlingsakademin i Skåne är ett bra exempel med bra resultat. Det är en utbildningsform som fungerat väldigt bra. Man lär upp personerna på plats och har längre praktikperioder det är väldigt givande och uppskattat både av deltagare, arbetsgivare och anordnare. Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Arbetsförmedlingen menade att det ska vara självklart att man ska kunna validera sin kompetens fast man inte har tillräckliga svenskakunskaper. MEN har man verkligen arbetsmarknaden/arbetsgivarna med sig i det fallet?

17 Man måste diskutera vad syftet är med valideringen är och med eventuell praktik. Vad innebär det att ta steget vidare? Det är viktigt att klargöra ansvaret och finansieringen och klargöra målgrupperna som är aktuella för validering. Många vet inte vad validering är och vart man ska vända sig. Också inom Arbetsförmedlingen finns det kunskapsklyftor och många vet inte till vem eller vart man ska vända sig. Branscherna ser också olika ut. Ibland är det väldigt intressant med praktik och validering men inom vissa branscher är det inte alls aktuellt hur ska man veta vad som är intressant just nu? Vem kan man vända sig till? Finns det en gråzon mellan AF och vuxenutbildningen? Det finns personer som är aktuella för insatser men som just nu inte har tillgång till detta. Vi saknar tydlighet om vart man ska vända sig. Dalarna har ett smart projekt. Man ska heller inte skapa nya begrepp och titlar har branschen vissa yrkesbedömningar eller licenser så är det dessa man ska arbeta mot och följa. Man ska inte skapa eget/nytt, t.ex. kalla valideringen för intyg. Ett sådant intyg vet inte arbetsgivaren vad det är eller vad det är bra för. Det behövs färre projekt och mer reguljär verksamhet. Många projekt har startats kunskapen finns. Projekt är bra IFALL de sedan ska ingå i den reguljära verksamheten. Man tycker att personer som har utbildat sig utomlands inom en verksamhet, t.ex. bilmekaniker, men som inte har papper på det är besvärligt. En högutbildad person som har betyg och papper med sig är enkelt. Hur gör vi det enkelt också för personer som inte har papper på sin utbildning??!! Målsättningen ska vara att det ska vara enkelt för alla "sorters" personer. Det bör inte var samma privata företag som har ansvar för valideringen och utbildningen. Det finns exempel på företag som har ansvar för båda och det har aldrig slutat bra utan de rekommenderar att alla personer ska fortutbilda sig och såklart gå företagets egna utbildningar. Det tappar i trovärdighet. När kommunal verksamhet har ansvar för valideringen så uppstår mindre problem (?) Kriterierna för valideringen bör vara transparenta och kända. Detta skapar tydlighet och mer rättvisa. Bör man kalla allt för validering? Det finns så många olika syften och krav. Bör man använda flera begrepp för att klargöra syftet det man arbetar med? Branscherna bör också involveras mer för att tydligöra vad som krävs för arbete inom branscherna. Bygg har lång tradition.

18 Keep it simple! En och samma blankett, en och samma ansvarig och en och samma kontaktperson kan vara en bra start. Det händer att utbildningarna inom Vux och kraven som skolorna har krockar med arbetsmarknaden. Skolans kursplaner och branschens krav är inte alltid sammanflätade.

19 Bord 11 Utifrån ett valideringsperspektiv: Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för en matchad Vi ser en lösning på arbetsmarknadens problematik via just validering: generationsväxlingen, nyanlända etableringsuppdraget, branschens efterfrågan på arbetskraft. Validering är ett sätt att inventera kompetensen för redan anställda? Avdragsrätt för företag vid kompetensinventering/utveckling som vid vilken annan investering som helst. Utmaning: kunskapen om valideringen som metod måste öka. Det är viktigt att kunna gå in tidigt med validering och kompetenskartläggning för nyanlända. Samarbetet med Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen? Validering framstår som en enkel metod. Fler branscher bör göra yrkesrollsbeskrivningar som leder till branschmodeller så att branschen känner tillit till leverans av kompetens från t.ex. Arbetsförmedlingen. Kan man använda yrkeskompetensbedömning, den arbetsmarknadspolitiska insatsen, som en validering? Ett komplement till validering. Hur garanterar vi att en kvalitetssäkring sker inom validering? Hur tar vi steget vidare? Vilka hinder och möjligheter finns för att ta steget vidare till att validering möjliggör en välmatchad Arbetsförmedlingen ska använda valideringsmodellen i större utsträckning för att kunna leverera rätt kompetens till branscherna. Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att befintliga branschmodeller upphandlas. En förutsättning för att kunna göra en första kartläggning är att arbetsförmedlarna måste ha yrkes/branschkunskap. Detta måste göras tidigt. Öronmärk medel på Arbetsförmedlingskontor till validering. Länsstyrelsen ska verka för samverkan genom att via diverse nätverk lyfta valideringsfrågor, t.ex. vikten av snabb insats, endast för nyanlända. Det är viktigt att stärka branschernas medverkan/intresse kring validering att göra kompetenskartläggningen för branschen och för att ta fram fler branschmodeller.

20 Vi måste ta hjälp av varandra myndigheter tillsammans måste ta fram lokala överenskommelser för gruppen nyanlända. Och förtydliga ansvarsfördelning, kontaktvägar och arbetsuppgifter för respektive myndighet. Språket är ett stort hinder SFI och praktik på arbetsplats hur sker detta så fort som möjligt?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Kompetensförsörjning och matchning

Kompetensförsörjning och matchning Kompetensförsörjning och matchning Arbetslivet behov, utbildningens innehåll och individens kompetens. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet?

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Kartläggning inför validering

Kartläggning inför validering Kartläggning inför validering Namn:. Datum: Personuppgifter Namn:... Postadress:... Postnummer och ort:... Telefon:... Mobiltelefon:... E-post:... Personnummer:... Födelseland:... Nationalitet:... Utbildning

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Hantverksjobb i Skåne nordväst

Hantverksjobb i Skåne nordväst Hantverksjobb i Skåne nordväst 2012-09-01 2014-06-30 Samarbetspartners är Bjuv, Höganäs, Landskrona, Ängelholm, arbetsförmedlingen, Region Skåne, Helsingborgs hantverksförening och Företagarna Syd Utbildningen

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning.

Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Validering synliggör individens samlade lärande och är därför ett centralt verktyg för matchning. Validering - att synliggöra kompetens Pär Sellberg Nationell

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Norrköping den 10 april 2014

Norrköping den 10 april 2014 Norrköping den 10 april 2014 Lena Lago, projektledare Mattias Ingeberg, operativ ledare 1 Att lyckas med ett effektivt integrationsarbete 2 Vår framgång 74% i arbete genom ett branschspår i ett nära samarbete

Läs mer

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket 2010-02-16 1 Att ta tillvara kompetens Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF Genom

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012

37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012 37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012 Sökande Projektnamn Insats Belopp DALARNA Ludvika Säters Språkinlärning för språksvaga Yrkesinriktad och flexibel sfi genom samverkan Extra språkundervisning

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 UPPDRAG TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN ATT UTVECKLA METODERNA FÖR OCH OMFATTNINGEN AV VALIDERING AV NYANLÄNDA INVANDRARES KOMPETENS 20 februari 2015 Avser januari 2014

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb Framtidskontrakt för Värmdös jobb 2014-2018 Jobben först Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten Förändra attityder - Fler jobb Förtydliga vägen till arbete Motivation Individuellt stöd - Kartläggning - Matchning - Arbetsträning - Arbete Utbildning Rätt kompetens Förtydliga vägen till arbete Utbildning

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 juni 2013 Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning och Niklas Martinsson som genomgått

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö SALO Sveriges Anställningslösas Landsorganisation Arbete Livskvalitet - Miljö Det här är SALO SALO (Sveriges Anställningslösas Landsorganisation) grundades för att det inte fanns några organisationer som

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Seminarium D - SKL Skolriksdag 2015 Nya möjligheter för lärande. MOOC Öppet lärande Nya vägar in i jobb. Utbildningssamverkan Introduktionsavtal Traineejobb Nya

Läs mer