Alkohollagen (1994:1738)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkohollagen (1994:1738)"

Transkript

1 Alkohollagen (1994:1738) Alkohollagen ska förebygga och Krav på lagad mat minska risken för sociala och med- I över 100 år har det krävts matservering för att få tillstånd att servera alkohol. Servering av spritdrycker, vin och starköl ska bara få ske på restauranger vars huvuduppgift är att servera lagad mat. Dryckerna ska vara ett komplement till maten, inte tvärtom. Ett varierat och komplett utbud av lagad mat ska kunna serveras under hela öppettiden. Under sena kvällar kan det vara tillräckligt att restaurangen erbjuder ett par rätter lagad mat, till exempel pyttipanna och lasagne. Ett av skälen till kravet på lagad mat är att gästerna helt enkelt blir mindre berusade om de äter mat i samband med att de dricker alkohol. En bra måltid kan nästan halvera alkoholhalten i blodet. icinska skador. Att begränsa drickandet och motverka alkoholskador är ett övergripande mål för Sveriges alkoholpolitik. Lagens regler för servering är till för att skydda framför allt unga människor. En viktig del i alkoholpolitiken är att minska berusningsdrickandet. Lyckas det kan bland annat skador och våld som beror på alkoholkonsumtion hållas nere.

2 12 ansvarsfull alkoholservering statens folkhälsoinstitut Tillståndet är knutet till serveringslokalen Ett serveringstillstånd gäller alltid en viss lokal (eller uteservering). Serveringslokalen ska vara utformad så att det är möjligt för personalen att hålla kontroll. Det är den som har tillståndet och serveringspersonalen som har ansvar för att ingen som är märkbart berusad eller yngre än 18 år dricker alkohol. Serveringen av alkohol får bara ske i serveringslokalen och på eventuell uteservering om kommunen har gett sitt tillstånd för detta. Det är ett lagbrott att servera eller låta gästerna bära med sig spritdrycker, vin och starköl utanför serveringsområdet. De får inte heller ta med egna sådana drycker in i serveringslokalen. För att en lokal ska vara godkänd för servering, krävs att den också är godkänd som livsmedelslokal. Det ska finnas ett kök för allsidig matlagning och det ska finnas tillräckligt många sittplatser. För att få servera alkohol på en uteservering krävs tillstånd av polisen för själva uteserveringen och tillstånd av kommunen för alkoholserveringen. Tillståndet för en uteservering måste oftast förnyas varje år. Det är viktigt att serveringen är tydligt avgränsad för att bland annat hindra att alkoholdrycker langas till personer under 18 år. Mycket svåra brandolyckor i serveringslokaler har skärpt kraven på brandsäkerhet. Serveringslokalen måste ha ett bra brandskydd med tillräckliga och väl märkta utrymningsvägar och brandskyddsredskap som fungerar. Det är viktigt att all personal vet var de ska göra om det börjar brinna och att utrymningsvägarna alltid är fria. Om reglerna för brandskydd inte följs kan lokalen stängas och tillståndshavaren förlora sitt tillstånd.

3 ansvarsfull alkoholservering statens folkhälsoinstitut 13 Kraven på den som söker tillstånd En näringsidkare (bolag eller enskild firma) måste ha tillstånd av kommunen för att få servera spritdrycker, vin och starköl. För att få tillstånd ställs det höga krav på att alla personer som är aktiva i bolaget är både personligt och ekonomiskt skötsamma. De ska också kunna alkohollagen, inte vara dömda eller misstänkta för brott samt ha betalat sina skatter och avgifter. För att bedöma om den sökande är lämplig gör kommunen en utredning. Personlig lämplighet innebär att: ha kunskaper om alkohollagen vara ekonomisk skötsam Inte vara dömd eller misstänkt för brottslig verksamhet vara minst 20 år kunna finansiera sin verksamhet på ett godtagbart sätt Serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl söker du hos kommunen. Kravet på lämplighet gäller också för att få behålla tillståndet. Kommunen kan ha fler regler för tillståndet Kommunen kan komplettera alkohollagen genom att bestämma egna regler för tillstånd i sitt alkoholpolitiska program. En kommun kan till exempel vilja undvika att det öppnas restauranger som serverar alkohol i närheten av skolor, ungdomsgårdar eller i områden med många missbrukare. Enligt alkohollagen finns det ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Kommunen gör alltid en individuell prövning för att bedöma risken för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. I denna bedömning tar kommunen stor hänsyn till polisens syn på ordningsläget i området och miljöförvaltningens bedömning av risken för att grannarna blir störda. Tillstånds- och tillsynsmyndigheter Kommunen prövar ansökningar om serveringstillstånd och beviljar tillstånd. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligt. Därefter gör kommunen en utredning och prövar den sökandes lämplighet och om lokalen är lämplig. Kommunen frågar polisen och miljöförvaltningen innan den fattar beslut. Kommunen är också tillsynsmyndighet och har ansvar för att restaurangen kontrolleras genom bland annat tillsynsbesök. Kommunens tillsyn kan delas in i förebyggande, inre och yttre tillsyn. Den förebyggande tillsynen omfattar råd, stöd och utbildning. Den inre tillsynen omfattar kontroll av olika uppgifter, som till exempel brottslighet, ekonomisk skötsamhet (att skatt betalats) och försäljningsrapporter. Den yttre tillsynen innebär besök på restaurangen för att kontrollera att alkoholserveringen hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Framför allt kontrolleras ordning och nykterhet samt att det inte serveras alkohol till gäster som inte har fyllt 18 år.

4 14 ansvarsfull alkoholservering statens folkhälsoinstitut Polisen ansvarar för tillsynen över restaurangerna till- sammans med kommunen. Polisen lämnar också synpunkter inför kommunens prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för hela länet och ska stödja kommunerna i deras verksamhet. Statens folkhälsoinstitut är tillsynsmyndighet för hela landet och följer upp hur alkohollagen fungerar i praktiken. Institutet skriver bland annat råd och kommentarer till hur lagen bör användas, till exempel om hur tillsynen av restauranger ska gå till. Servering bara på restaurangen Begreppet servering innebär att restaurangen mot betalning serverar mat och dryck som gästerna äter och dricker på restaurangen. Bara de drycker som serveras på restaurangen får drickas där. Ingen får dricka andra spritdrycker, vin eller starköl än de som serveras. Detta gäller även när restaurangen är stängd. Spritdrycker, vin och starköl får inte tas med från restaurangen, vare sig av gäster eller av personal. Tillståndshavaren ska tillsammans med sin personal aktivt hindra att någon gäst tar med sig sådana drycker till eller från restaurangen.

5 ansvarsfull alkoholservering statens folkhälsoinstitut 15 Alltid en serveringsansvarig person Restaurangen får inte lämnas utan tillsyn. Därför måste tillståndshavaren eller en annan serveringsansvarig person hela tiden finnas på plats när alkoholserveringen pågår. Det är tillståndshavaren som utser den serveringansvariga personalen på restaurangen. Den som är serveringsansvarig ska vara lämplig och ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. En skriftlig lista på den serveringsansvariga personalen ska skickas till kommunens tillståndsenhet. All personal på restaurangen ska veta vem eller vilka som är serveringsansvariga på arbetsplatsen. Serveringstider och utrymning av lokalen Om inte kommunen beslutar något annat får serveringen av spritdrycker, vin och starköl börja tidigast klockan Serveringen ska avslutas senast klockan Vid prövning av serveringstider tar man särskild hänsyn till risken för problem när det gäller ordning och nykterhet eller människors hälsa. Alla gäster ska ha lämnat restaurangen senast 30 minuter efter serveringstidens slut. Serveringstiden står i restaurangens tillståndsbevis. För att behålla en god stämning och undvika konflikter är det bra att fråga om gästerna önskar något mer i god tid före serveringstidens slut. Ordning och nykterhet Det finns tydliga krav på ordning, nykterhet och återhållsam servering i alkohollagen. Alla som serverar alkohol har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen. Om en servitör eller servitris serverar en gäst som är kraftigt berusad (av alkohol eller något annat berusningsmedel), så kan han eller hon personligen ställas till svars för detta. Straffet kan bli böter eller fängelse i upp till sex månader. Dessutom kan restaurangen förlora sitt serveringstillstånd. Gäster som är påverkade av något annat berusningsmedel än alkohol får inte komma in eller vara i restaurangen. En gäst som har blivit berusad eller är störande får inte serveras mer alkohol. Dessutom ska den berusade gästen lämna lokalen. Lagens krav på återhållsam servering av alkoholdrycker innebär att serveringen ska avbrytas innan gästen blir så berusad att han eller hon måste avvisas. Om en gäst har serverats så mycket alkohol att han eller hon måste avvisas finns det alltid risk för bråk. Det är god service att ta hand om gästerna så väl att de aldrig behöver avvisas! Tillståndshavaren och personalen måste diskutera och komma överens om hur serveringen ska gå till för att vara ansvarsfull. Detta förebygger eventuella ordningsproblem och skapar en god stämning på restaurangen. Även oordning som beror på annat än alkohol och droger måste rättas till. Det kan ske genom att gäster talas till rätta, avvisas eller, om inget annat återstår utryms lokalen. Krav på ordning gäller också i restaurangens närhet som till exempel på trottoaren utanför entrén. I ordningskravet ingår även att motverka brottslighet, till exempel narkotikabrottslighet, på restaurangen. Personalen bör därför vara uppmärksam och lära sig känna igen typiska tecken på narkotikapåverkan, langning, etcetera. Personalen bör också vara uppmärksam på om någon försöker lägga narkotika i någon annan gästs drink.

6 16 ansvarsfull alkoholservering statens folkhälsoinstitut Servering fälldes Anställd fick böter för ölförsäljning till 17-åring Nu skärper myndigheterna både tillsyn och straff för dem som inte lever upp till alkohollagen. Dagsböter blev straffet för en baransvarig som serverade starköl till en 17-åring i Stockholm Nyligen dömdes två personer till dagsböter för att ha åsidosatt alkohollagens tillämpning. Detta är inte unikt men mycket ovanligt. I det ena fallet handlar det om servering av alkohol till en kraftigt berusad person. Där blev straffet för en servitris som serverade 30 dagsböter. Samma öde mötte den man som serverat en 17-åring starköl på en Stockholmsrestaurang vid en ungdomsfest, där polis påträffade flera minderåriga med starköl. Tingsrätten fann den baransvarige skyldig då denne av oaktsamhet missade att kontrollera att personen var berättigad att köpa alkohol Hårt straff Tingsrätten menade vidare att gärningen inte kan anses som ringa då tillhandahållande av alkoholdrycker genom servering är en ansvarsfull uppgift. Där finns det stor risk att unga kan komma att ta skada av alkoholbruk. Straffet blev därför hårt. Domen grundar sig därmed på olovlig dryckeshantering vilket här gav ett bötesstraff på 30 dagsböter à 200 kr. Polisen har i år arbetat med att kolla krogar i Stockholm för att komma till tals med personalens servering till minderåriga eller överförfriskade. Nu börjar det enligt Patrick Widell, som är närpolis på Östermalm, ge resultat. Vi vet att procent av krogvåldet hänger ihop med alkohol. Därför vill vi minska detta våld, till gagn för både personal och gäster, säger Patrick Widell. Inte lika för lagen Jonas Lange som är delägare av Daily News Café i Stockholm, har lagt sig i vinn om att informera både barpersonal och yngre gäster om ansvarsfull alkoholservering. Han vänder sig dock emot att lagen inte tycks vara lika över hela landet. Det är helt rätt att följa lagen och jag uppskattar polisens arbete här i Stockholm, men ute i landet är inte kontrollen så hård, och då blir det konstigt, säger han. bo bengtsson

7 ansvarsfull alkoholservering statens folkhälsoinstitut 17 Alkoholfria drycker Restauranger med serveringstillstånd måste, enligt alkohollagen, erbjuda sina gäster ett stort urval av alkoholfria drycker. Detta ingår också i en god service. Många restauranger har tyvärr ett alltför litet utbud av till exempel vitaminrika, fräscha och spännande drinkar. Det finns många människor, som av olika anledningar, inte vill eller kan dricka alkohol. Att bara erbjuda juice, lättöl eller vatten stämmer varken med lagen eller med god service. Här finns mycket att förbättra! Underåriga gäster under 18 år Underåriga gäster, det vill säga gäster under 18 år, får besöka restaurangen, men de får inte serveras alkohol. Inte ens om deras föräldrar går med på det. Detta är så viktigt att lagstiftaren till och med har lagt ett personligt ansvar på den som serverar. Det betyder att den som serverar alkoholdrycker till någon som inte har fyllt 18 år kan straffas med böter eller fängelse i upp till sex månader. Dessutom kan krögaren förlora sitt tillstånd. Den serveringspersonal som lämnar ut en alkoholdryck är alltid skyldig att ta reda på om gästen har fyllt 18 år. Om det finns minsta tveksamhet om åldern, ska den som serverar alltid be att få se legitimation. För att vara på säkra sidan är det bra att begära legitimation av alla gäster som ser ut att vara under 25 år. Det är också förbjudet att servera alkohol till en gäst, om man misstänker att han eller hon kommer att överlåta (langa) dryckerna till någon som är yngre än 18 år. Serveringspersonalen måste därför vara speciellt uppmärksam om någon beställer alkoholdrycker åt fler än sig själv särskilt i ett sällskap med yngre gäster. HJÄLP FÖR LEGITIMATIONSKONTROLL 1. ÄR LEGITIMATIONEN GODKÄND? Godkända legitimationer är: Sis-märkt ID-kort, svenskt körkort, svenskt EU-pass med vinröd pärm 2. ÄR LEGITIMATIONEN GILTIG? Kontrollera giltighetstiden! 3. ÄR LEGITIMATIONEN FÖRFALSKAD? Besiktiga kortet! Känns det äkta? Är det suddigt, har tilltufsade kanter eller på något annat sätt känns hemgjort? 4. ÄR DET RÄTT PERSON PÅ KORTET? Stämmer åldern? Det är lättare att se om det är rätt person om du håller för håret på kortet med tummen. 4. BRA FRÅGOR ATT STÄLLA! Vilken dag fyller du år? Vilket är ditt stjärntecken? När tog du körkort? 5. ÄR DU FORTFARANDE OSÄKER ELLER UPPTRÄDER PERSONEN NERVÖST? Ta då gärna hjälp av en kollega. Nu har du gjort vad du kan för att ta ett beslut.

8 18 ansvarsfull alkoholservering statens folkhälsoinstitut VAR GÅR GRÄNSEN FÖR MÄRKBART PÅVERKAD? Det kan ibland vara svårt att definiera var gränsen går för att en person ska anses märkbart påverkad (berusad). Alkoholtrappan och nedanstående beskrivning av förändringar i beteenden gör det lättare att känna igen och diskutera olika grader av berusning. Sluddrigt tal Svårt att tala begripligt ingen röd tråd Förvirrad Somnar, svårt att väcka Upprymdhet Hämningar minskar Får lättare att prata Sämre reaktion Yviga rörelser Högre röstläge Svårt att fästa blicken Hängande ögonlock Störande för andra gäster Högljudd Överdrivet självsäker Fumlig, svårt att greppa saker Svårt att uppfatta budskap Kan slumra till märkbart påverkad Svårt att kontrollera känslor Svajande gång, snubblar, faller Svårt att gå stadigt behöver hålla i sig för att inte falla Kräks kraftigt berusad medvetslös Uppfattar inte vad som händer och sker nykter salongsberusad

9 ansvarsfull alkoholservering statens folkhälsoinstitut 19 Priser och försäljningsmetoder En restaurang får enligt lagen inte sälja alkohol hur billigt som helst. En rekommendation från Statens folkhälsoinstitut är att priset ska ligga 25 procent över inköpspriset för att täcka kostnaderna. Enligt lagen ska drycker med högre alkoholhalt vara dyrare än drycker med lägre alkoholhalt. Detta gäller även vid erbjudanden om kombination av mat och dryck. Om till exempel pyttipanna med en stor starköl kostar 80 kronor, bör pyttipanna med en stor lättöl kosta betydligt mindre. Priset på lättdryckerna ska alltid vara lägre. Krögare som vill sälja alkoholdrycker till ett lägre pris än det ordinarie kan erbjuda så kallad happy hour, men ett sådant erbjudande ska gälla hela sortimentet. Lättdrycker och mat ska med andra ord rabatteras lika mycket som alkoholdryckerna. Vid all marknadsföring av alkoholdrycker krävs särskild måttfullhet. Det innebär att reklam inte får vara påträngande och uppmana gästerna att dricka alkohol. Det är alltså inte fritt fram att bara rabattera alkohol, som att till exempel erbjuda köp två starköl, så ingår den tredje. Det är viktigt att skilja på god service och påträngande försäljningsmetoder (så kallad animering). Animering innebär att man aktivt försöker påverka gästerna att dricka alkohol eller att dricka mer än vad de hade tänkt sig. Det är alltså inte tillåtet att uppmana en gäst som beställer ett glas vin att istället ta in en hel flaska. Däremot är det god service att kunna rekommendera ett gott vin till maten efter gästens önskemål. Förbjudet att bjuda på alkohol Alkohollagen innehåller ett allmänt förbud att ge bort alkohol. Det innebär att en krog inte får bjuda sina gäster på alkoholdrycker. Det är alltså inte tillåtet att kompensera en gäst för ett problem genom att bjuda på en alkoholdryck. Däremot är det inte fel att kompensera en gäst genom att bjuda på kaffe eller en dessert. Kvitto och kassaregistrering Varje försäljning av varor och tjänster ska registreras i kassaregistret och gästen ska alltid erbjudas ett kassaregistrerat kvitto. Varning och återkallande av tillstånd Tillståndsmyndigheten i kommunen är skyldig att ingripa mot en tillståndshavare om det finns grund för att återkalla serveringstillståndet. Kommunen ska återkalla tillståndet om: det inte längre utnyttjas det uppstår återkommande problem med ordning och nykterhet tillståndshavaren inte följer lagen eller kommunens föreskrifter och villkor de förutsättningar som gäller för tillståndet, det vill säga lämplighet, kök för allsidig matlagning och servering av lagad mat, inte längre gäller tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället.

10 20 ansvarsfull alkoholservering statens folkhälsoinstitut Kommunen kan om det finns särskilda skäl ge tillståndshavaren en varning, i stället för att återkalla tillståndet. Sådana skäl kan vara att tillståndshavaren har gjort en genomgripande förändring för att problemen inte ska uppstå igen. Varning kan också ges om felet varit tillfälligt eller berott på missförstånd. Om kommunen bestämmer sig för att återkalla tillståndet eller nöjer sig med en varning beror till stor del på vad tillståndshavaren gjort för att åtgärda problemen innan kommunen ingripit. Villkor för tillståndet Kommunens tillståndsmyndighet kan också besluta om villkor i samband med beslutet om tillstånd. Sådana villkor kan vara vilka serveringslokaler som får utnyttjas och hur de får utnyttjas. Ett annat villkor kan vara att det ska finnas ordningsvakter. Villkor kan meddelas även efter det att restaurangen fått tillstånd. Anledningen är i så fall att det har uppstått nya problem.

Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN 978-91-7257-740-4 Reviderad upplaga 3:1, tidigare

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen Spelar det någon roll? ISSN 1103-8209, Meddelande

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten Tillfälligt tillstånd till allmänheten gäller alltid viss begränsad tidsperiod. Denna tidsperiod kan vara allt från en enstaka dag till maximalt tre (3) månader.

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 DOMAR 2009 Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm 2009-01-09 478-08 AB 2007-12-20 24303-07 *) 1 *) Kommunen meddelade

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning)

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning) 1 (95) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2003. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer