Fokusrapport. Utbildningsstöd till patienter med tumörsjukdom och deras närstående inför vistelse/vård i hemmet. Stockholms läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokusrapport. Utbildningsstöd till patienter med tumörsjukdom och deras närstående inför vistelse/vård i hemmet. Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Medicinskt programarbete Fokusrapport Utbildningsstöd till patienter med tumörsjukdom och deras närstående inför vistelse/vård i hemmet Stockholms läns landsting 2005

2

3 Fokusrapport Utbildningsstöd till patienter med tumörsjukdom och deras närstående inför vistelse/vård i hemmet Rapporten är framtagen av Caroline Häggmark ISBN FORUM för Kunskap och gemensam Utveckling

4 Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet (MPA) i Stockholms läns landsting är till för att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården skall vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet drivs inom FORUM för kunskap och gemensam utveckling, Medicin och Omvårdnadsavdelningen. Sakkunniga från produktion och beställare deltar i arbetet. Patientföreträdarena har en viktig roll i arbetet och medverkar i de olika grupperna. Stockholm Medicinska Råd och 17 Programråd har skapats för att driva arbetet. Ett flertal årsrapporter, regionala vårdprogram och fokusrapporter har redan publicerats och arbetet med nya rapporter fortskrider kontinuerligt. Syftet med fokusrapporterna är att lyfta fram och belysa angelägna områden, att beskriva dagsläget och diskutera och föreslå möjliga lösningar. Rapporterna från MPA skall vara en bas för dialog mellan beställare och producenter om den medicinska kvaliteten i vården och kommer att utgöra en grund för beställarorganisationens styrning och uppföljning av vården. Programarbetet har samlat ett stort nätverk av sakkunniga och har lagt grunden till en gemensam arena för vårdens parter

5 Förord Onkologisk sjukvård och behandling bedrivs i allt större omfattning polikliniskt. Patienter som genomgår komplexa behandlingar eller har bieffekter och påtagliga sjukdomssymptom vistas numera hemma. Vård i hemmet ställer ökade krav på patienternas förmåga till egenvård och att närstående kan delta i vården av den sjuke. För att möjliggöra vård med säkerhet och kvalitet i hemmet är utbildningsprogram en viktig väg till trygg utskrivning från sjukhuset. Rapporten ger konkreta förslag till hur ett utbildningsprogram kan bedrivas för att öka patienternas kompetens för egenvård i hemmet och hur stöd och vägledning till närstående kan etableras. Riktat utbildningsstöd inom SLL:s cancersjukvård ökar möjligheten att både förkorta vårdtiden inom slutenvård men också minska akuta återbesök. Dessutom resulterar utbildning av patienter och anhöriga i ökad vårdkvalitet. Rapporten är skriven och sammanställd av Caroline Häggmark, leg.sjuksköterska och medicine doktor, kliniken för onkologi, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset samt för Stockholm läns landsting utsedd Vårdsakkunnig. Rapporten har diskuterats och förankrats i Programrådet för Onkologi och Hematologi. Värdefulla synpunkter framkom även vid presentation av rapporten för Stockholms Medicinska Råd. Stockholm, april 2005 Kaj Lindvall Ordförande Stockholms Medicinska Råd Ulrik Ringborg Medicinskt Råd, ordförande Programrådet Onkologi-Hematologi - 3 -

6 Deltagare i Programrådet för Onkologi och Hematologi Ulrik Ringborg Medicinskt råd, professor, verksamhetschef kliniken för onkologi, Karolinska universitetssjukhuset, ordf i Programrådet Karin Wikell Programkoordinator Jan Adolfsson Överläkare, sakkunnig i onkologi, enhetschef Cancerregister och programverksamhet Onkologiskt centrum Ann-Marie Billgren Överläkare, sakkunnig i hälsoekonomi, Karolinska universitetssjukhuset Georg Engel Onkolog, beställarläkare Jan Frisell Lektor/överläk., sakkunnig bröstcancer, Karolinska universitetssjukhuset, Solna Carl Johan Fürst Överläkare, sakkkunnig i palliativ vård, verksamhetschef Stockholms sjukhem Robert Hast Läkare, SPESAK hematologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna Caroline Häggmark Leg. sjuksköterska, med dr. VÅRDSAK, Karolinska universitetssjukhuset, Solna Kajsa Ideström Leg. läkare, sakkunnig konsultverksamhet och palliativ vård, verksamhetschef Ersta sjukhus, Hospicekliniken Jan-Åke Kardell Avtalshandläggare, beställarsakkunnig Mikael Machado Överläkare, sakkunnig colorektalcancer, Ersta sjukhus Urban Nylén Överläkare, med dr. SPESAK onkologi, sakkunnig utvärdering- och kvalitetsfrågor, kliniken för onkologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna Johan Permert Professor/ö.läk., sakkunnig ventrikel- och pancreascancer, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Eva Rämme Bremberg Leg Apotekare, LÄKSAK, Karolinska apoteket Sven Törnberg Sakkunnig cancerscreening, enhetschef Hälsoundersökningar Onkologiskt centrum Bodil Westman Leg. sjuksköterska, VÅRDSAK, Karolinska universitetssjukhuset, Solna Kerstin Wåhleman Vice ordförande i Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO Elisabeth Åvall Lundqvist Docent, SPESAK gynekologisk onkologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna SPESAK Specialsakkunnig, LÄKSAK Läkemedelssakkunnig, VÅRDSAK Vårdsakkunnig

7 Innehåll Förord...3 Innehåll...5 Sammanfattning...7 Uppdrag...7 Metod...7 Resultat...7 Slutsats och rekommendationer...9 Utbildningsenheter för patienter med cancer och deras närstående bör etableras i regionen...9 Förslag till organisation...10 Motivering till sjukhusansluten utbildning...10 Kostnader...10 Vårdkedjan...11 Utvecklingssteg...11 Utbildningsenhetens betydelse...12 Inledning...13 Uppdrag...15 Deltagare i arbetsgruppen...15 Rapportdisposition...15 Patientutbildning är en etablerad verksamhet...16 Compliance...16 Empowerment...16 Ökad vård i hemmet aktualiserar behovet av patientutbildning...17 Information jämfört med patient-utbildning...17 Att informera...17 Att utbilda...18 Litteraturöversikt...19 Aspekter på vård i hemmet...19 Aspekter på vårdarrollen...20 Patienters och närståendes behov av utbildningsstöd...21 Vikten av utbildningsintervention...21 Samband mellan egenkompetens och livskvalitet...22 Effekter av utbildningsinterventioner på hälsa, kostnader, vårdtider och återintagning...22 Vårdplanering...23 Informationsverksamhet på Radiumhemmet

8 Exempel på utbildningsverksamhet från Minneapolis Hospital, University of Minnesota...25 Resultat...27 Referenser...29 Bilaga...35 Enkätundersökning omfattande patienter, närstående och sjuksköterskor...35 Undersökningsgrupper...35 Metod...35 Genomförande...37 Resultat från patientenkäten...38 Resultat från närståendeenkäten...43 Resultat från sjuksköterskeenkäten

9 Sammanfattning Under de senaste åren har det varit en trend mot att allt fler patienter med tumörsjukdom skall vårdas i hemmet. Vård i hemmet ställer ökade krav på att närstående kan delta i vården av den sjuke i hemmet. Den här utvecklingen sker samtidigt som vårdpersonalens tid för att förbereda patienter och närstående med information och utbildning har blivit kortare till följd av ökad poliklinisk vård och kortare slutenvårdstider. För att hjälpa det ökande antalet patienter att vårdas i hemmet samt ge vägledning och stöd till närstående framhålls utbildningsstöd till patienter och närstående som nyckeln till en trygg utskrivning från sjukhuset. Uppdrag En arbetsgrupp har fått i uppdrag av programgruppen för Onkologi och Hematologi att ta fram en fokusrapport med syfte att belysa behovet av utbildningsstöd till patienter med tumörsjukdom och deras närstående inför vistelse/vård i hemmet. Rapporten vänder sig i första hand till vårdpersonal och beslutsfattare inom landstinget. Metod Litteraturen har studerats med avseende på begreppet patientutbildning, information jämfört med utbildning, behov och effekter av utbildningsstöd till patienter samt behov av utbildningsstöd till närstående. Nuvarande informationsverksamhet på Radiumhemmet har beskrivits. Förutom litteraturstudier har patienters och närståendes behov av utbildningsstöd samt sjuksköterskors förutsättningar att genomföra detta undersökts i en enkätundersökning under tiden juni-augusti 2004 på kliniken för onkologi, Radiumhemmet. Resultat Litteraturöversikten visar att patienter och närstående har stora behov av information och utbildning sedan trycket har ökat på att få allt sjukare patienter utskrivna till hemmet snabbare

10 På Radiumhemmet finns idag flera program för patienter i grupp med syfte att ge generell information om sjukdom, behandling och vård. Programmen syftar ej till att lära patienter och närstående egenvård. Resultatet från patientenkäten visar att samtliga patienter (ej inskrivna i hemsjukvård) har/har haft problem relaterade till sjukdomen eller behandlingen mellan besöken eller behandlingsuppehållet när de vårdades i hemmet. Även om många patienter upplever att de vet tillräckligt mycket finns det fortfarande många patienter som upplever att de vet lite respektive vet ingenting om läkemedel, biverkningar och vad de kan göra på egen hand för att lindra problemen och många önskar veta mer. Över 60% av patienterna som besvarat enkäten har/har haft smärta. Smärta är också den vanligaste orsaken till återintagning på sjukhuset. Resultaten från närståendeenkäten visar att mycket få närstående involveras i patientens vård vid information och utbildning och endast ett fåtal närstående uppger att de har kunskaper för hur de kan hjälpa den sjuke med problemen. Resultaten från sjuksköterskeenkäten visar att majoriteten av sjuksköterskorna vanligtvis ger information och inte utbildning. Samtliga sjuksköterskor identifierar patienternas utbildningsbehov via samtalet vilket innebär att enhetlighet och systematik saknas. Närstående involveras endast "ibland" i patientens utbildning och endast ibland finns skriftlig information att tillgå för att komplettera en muntlig utbildning. Många sjuksköterskor uppger hinder för utbildning då det gäller att kunna avsätta tid för utbildning, att ge utbildning som är strukturerad och planerad, att utforma mötet som en dialog mellan två parter, att repetera utbildningen vid flera tillfällen, att ge utbildning i en lugn avstressad miljö och att följa upp beslut som fattas. Flertalet sjuksköterskor är dock intresserade av att ägna mer av sin tid till att utbilda patienter och närstående och de ger många exempel på vårdområden där de genom att ge utbildning i tekniska färdigheter och symtomlindring skulle kunna bidra till att patienter i större utsträckning kan vårdas i hemmet med stöd från endast en eller flera närstående

11 Slutsats och rekommendationer Litteraturöversikten och resultaten från enkätundersökningarna visar att det finns behov av att förbättra utbildningen och den skriftliga informationen till patienter och närstående inför vistelse/vård i hemmet. Resultaten visar också att sjuksköterskor saknar organisatoriska förutsättningar för att ge utbildning. Allt fler patienter skall vårdas i hemmet men alla patienter har inte behov av den avancerade vård som hemsjukvården kan erbjuda och ibland räcker inte hemsjukvårdens resurser till för att ansluta alla med behov. En utveckling som ses är att patienter som erhåller upprepade behandlingar på sjukhuset oftare behandlas i hemmet. Behandlingarna i hemmet kan vara injektioner, dropp via en permanent venport, total parental nutrition och pumpar, som de förväntas klara av med stöd från hemsjukvården eller på egen hand och ibland med stöd från närstående. Utbildningsenheter för patienter med cancer och deras närstående bör etableras i regionen Utbildningsenheterna skall ses som komplement till befintliga kliniska verksamheter inom öppen- och slutenvård. Syftet med utbildningen är att lära patienter, som vistas/vårdas i hemmet mellan behandlingarna, egenvård med målsättning att uppnå symtomlindring och tekniska färdigheter. Utbildningen skall ges av sjuksköterskor. Målgrupp är inledningsvis patienter som erhåller upprepade kemoterapibehandlingar eller annan onkologisk behandling för metastatisk sjukdom. Utbildningen kan på sikt utvecklas till att omfatta även andra grupper av patienter och närstående

12 Förslag till organisation En utbildningsverksamhet för patienter och deras närstående kan organiseras enligt nedanstående alternativ: 1) Verksamhetsnära onkologiska utbildningsenheter med geografisk koppling till onkologiska klinikens verksamhet i regionen (Solna, Danderyd Södersjukhuset) etableras. 2) Centrala utbildningsenheter etableras på Karolinska Universitetssjukhuset dit patienter oberoende av diagnos samt deras närstående kan remitteras från öppen- och sluten vård. Motivering till sjukhusansluten utbildning En motivering till att utbildningen bör ske på sjukhuset och inte i närsjukvården är att patienter och närstående innan utskrivningen från sjukhuset, skall känna sig förberedda på hur de kan lösa ev. problem vid vistelse/vård i hemmet. Detta för att uppnå de vinster som utbildningen förväntas bidra till (se Utbildningsenhetens betydelse). En annan motivering är att sjukhusets specialistkunskaper kommer att behövas för att utbilda patienter och närstående i tekniska färdigheter och symtomlindring mot bakgrund av den snabba kunskapsutveckling som sker idag. Sist men inte minst är det viktigt att alla patienter och närstående får tillgång till samma skriftliga material och utbildning vilket skulle vara svårt att implementera mot bakgrund av det stora antalet vårdgivare som finns utanför sjukhuset. Kostnader Kostnader för en utbildningsverksamhet (lokalt eller centralt) beräknas under uppbyggnadsskedet uppgå till en heltidstjänst som delas på 2 tjänster med vardera 50 %. Fördelen med denna fördelning är att verksamheten blir mindre sårbar vid semester, sjukdom och utbildning. Med denna bemanning kommer 370 patienter att kunna utbildas

13 Vårdkedjan Patienters och närståendes utbildningsbehov och utbildningsaktiviteter tydliggörs i journalanteckningar och epikris med sökordet patientutbildning. I anslutning till att patientens epikris skickas till vårdgivare utanför sjukhuset överrapporteras utbildningsbehoven samt de utbildningsaktiviteter som vidtagits. I de fall som utbildningen skall följas upp ges riktlinjer för vad uppföljningen skall omfatta Vårdkedjeperspektivet kan komma att utvecklas över tid om verksamheten träder i kraft. Utvecklingssteg Innan utbildningsverksamheten kan träda i kraft behöver ett nödvändigt utvecklingsarbete genomföras. När utvecklingsstegen 1-6, som beskrivs nedan, är avslutade etableras utbildningsverksamheten. Utvärdering av utbildningsverksamheten måste genomföras. Steg 1. Översyn och sammanställning av skriftligt informationsmaterial om egenvård och tekniska färdigheter (nationell och internationell) samt översyn av skriftligt informationsmaterial som informerar patienter och närstående om samhällets tjänster (nationell). Syftet är att alla patienter, oavsett var de vårdas, skall få tillgång till samma skriftliga informationsmaterial. Steg 2. Vårdpersonalens delaktighet Syftet är att med olika insatser göra samtlig vårdpersonal delaktiga i patienters och närståendes behov av utbildningsstöd. Steg 3. Utveckling av nytt skriftligt informationsmaterial som beskriver tillvägagångssätt för egenvård vid symtomlindring och tekniska färdigheter. Syftet är att skapa ett enhetligt skriftligt informationsmaterial. Steg 4. Planering för verksamhetsnära utbildningsenheter. Syftet är att planera för organisation, personal, resurser och budget. Steg 5. Utveckling av ett frågeformulär för identifiering av patienter och närståendes utbildningsbehov

14 Syftet är att utveckla och testa ett frågeformulär som skapar enhetlighet och systematik. Steg 6. Översyn av vårdplaneringen inför utskrivning till hemmet. Syftet är att skapa rutiner för 1) planering och genomförande av patienter och närståendes utbildningsaktiviteter och 2) hur närstående involveras i patientens vårdplanering. Utbildningsenhetens betydelse Ett strukturerat och individuellt planerat utbildningsprogram med inriktning på egenvård, självstyrning, och ökad egen kompetens samt ett enhetligt skriftligt informationsmaterial bör kunna bidra till att: hemsjukvården, primärvården och närsjukvården avlastas genom att fler patienter klarar sig längre på egen hand i hemmet patienters och närståendes känsla av trygghet ökar patienters och närståendes empowerment stärks närståendes känsla av hjälplöshet minskar. Randomiserade studier visar att det finns evidens för att utbildningsprogram med inriktning på egenvård, självstyrning, och ökad egen kompetens både förbättrar patienternas livskvalitet samt ger ekonomiska besparingar i form av färre återintagningar och kortare vårdtider

15 Inledning Svensk hälso- och sjukvård genomgår för närvarande stora förändringar. Sett ur ett internationellt perspektiv befinner sig svensk cancervård i motsvarande ekonomiska situation som USA befann sig i mitten på 80-talet. Ekonomiska neddragningar har bidragit till att poliklinisk vård ökar på bekostnad av slutenvård. Antalet planerade vårdtillfällen inom slutenvården, kliniken för onkologi, Radiumhemmet har minskat från 3496 år 2002 till 2456 år 2003 och vårdtiderna har blivit kortare. Detta har bidragit till att vårdpersonalens tid för att utbilda patienter och närstående inför utskrivningen och vid polikliniska besök har blivit kortare samtidigt som patienter och närstående ställer allt större krav på information i sjukdoms- och sjukvårdsfrågor både vad det gäller mer tid och bättre information. För att möta patienternas behov av information och utbildning ökar, på samma sätt som i USA, betydelsen av utbildningsstöd till patienter och närstående. American Cancer Society och the National Cancer Institute har beslutat att patientutbildning skall vara en integrerad del i vården av patienter med tumörsjukdom i USA. På Minneapolis Hospital, University of Minnesota finns verksamheten The Patient Family Learning Centre som ett resurscentrum och ett komplement till den kliniska verksamheten för att lära patienter egenvård före utskrivningen från sjukhuset. Första året (1988/89) utbildades 367 patienter. Antalet patienter uppgick andra året till 932. Därefter ökade antalet patienter fram till år 1996/97 till År 1997/98 etablerades ytterligare en enhet. Antalet patienter uppgick år 2004 till Antalet patienter som insjuknar i cancer ökar i hela världen. Det har förelegat en incidensökning motsvarande 1-2% per år sedan cancerregistreringen påbörjades i Sverige 1958 (1). Under 1990-talet har en prevalensökning skattats till 3% per år (2) vilket bland annat beror på förlängd överlevnad för patienter med en cancerdiagnos. Drygt 40 % av alla patienter som får diagnosen cancer har en primärt obotlig sjukdom eller får, efter initialt framgångsrik behandling, återfall. För dessa patienter går sjukdomen in i ett kroniskt skede som kan vara flerårigt. Antalet patienter som fått diagnosen bröstcancer och prostatacancer är idag respektive Femhund

16 ra bröstcancerpatienter lever med fjärrmetastaser. Dessa patienter belastar idag akutsjukvården med upprepade kemoterapibehandlingar och täta kontroller (Regionala vårdprogrammet för bröstcancer Stockholm-Gotland). Patienter och närstående ställs inför alltmera komplexa problem till följd av kronisk sjukdom som påverkar patienternas livskvalitet, symtom och förmåga till egenvård. Ett ökat antal patienter med cancersjukdom i långt framskridet stadium kommer att avspegla sig i en successivt ökad efterfrågan på antalet vårdplatser utanför akutsjukhuset och tillgång till hemsjukvård. För att hjälpa det ökande antalet patienter att vårdas i hemmet samt ge vägledning och stöd till närstående framhålls utbildningsstöd till patienter och närstående som nyckeln till en trygg utskrivning från sjukhuset (3)

17 Uppdrag En arbetsgrupp har fått i uppdrag av programgruppen för Onkologi och Hematologi att belysa behovet av utbildningsstöd till patienter med tumörsjukdom och deras närstående inför vård i hemmet. Deltagare i arbetsgruppen Arbetsgruppen har bestått av leg. sjuksköterska, med. dr. Caroline Häggmark, kliniken för onkologi, Radiumhemmet, överläkare, med. dr. Urban Nylén, kliniken för onkologi, Radiumhemmet, leg. sjuksköterska, fil. mag. Anna Karin Tingstig, hemsjukvården, Stockholms sjukhem samt leg. sjuksköterska Kerstin Wåhleman, vice ordförande i bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO. Caroline Häggmark har varit huvudförfattare. Rapportdisposition Att beskriva litteraturen inom cancervård med avseende på: begreppet patientutbildning, information jämfört med utbildning och exempel på verksamhet för utbildningsstöd till patienter med tumörsjukdom och närstående behov och effekter av utbildningsstöd till patienter behov av utbildningsstöd till närstående nuvarande verksamhet för information på Radiumhemmet. Att undersöka: antal patienter med tumörsjukdom som får något slag av teknisk vård och har problem relaterade till behandling och sjukdom vid vistelse/vård i hemmet samt deras kunskaper om läkemedel och förmåga till egenvård närståendes upplevelse av den sjukes problem samt dennes kunskaper att hjälpa henne/honom med problemen sjuksköterskors verksamhet med avseende information och utbildning, attityd till utbildning samt förutsättningar att genomföra sådan utbildning

18 Patientutbildning är en etablerad verksamhet Med patientutbildning förstås i en vidare mening utbildning av personer med en diagnostiserad sjukdom. Utbildningsstöd för patienter med diabetes har funnits i åtskilliga år. Idag finns patientutbildning inom många medicinska och psykiatriska specialiteter såsom exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, astma och schizofreni. Syftet med patientutbildning har huvudsakligen varit att lära patienterna att behandla sig själva så att de kan leva i det närmaste ett normalt liv utanför sjukhuset. Idag används också patientutbildning i förebyggande syfte (4). Patientutbildning är en multidiciplinär angelägenhet (5). Compliance Det är framförallt två begrepp som existerar inom patientutbildning. Det ena begreppet har att göra med ökad compliance (följsamhet) med de medicinska råden och ordinationerna som läkaren ger. Empowerment Det andra begreppet är empowerment som är patientcentrerat och eftersträvar ökad patientautonomi samt frigörelse från läkardominans. Patientempowerment är ett begrepp som allt oftare förekommer i litteraturen. Begreppet innebär att patienten kan planera att hantera sjukdomen och därmed vardagslivet i överensstämmelse med egna önskningar och värderingar. Utifrån en empowerment-ideologi arbetar man för att identifiera problem snarare än problemlösning, för att öka kommunikativa färdigheter och för att mobilisera social stöttning. Målet är ökad social kompetens och kontroll, varför individen eller gruppen får större inflytande på faktorer som är viktiga för hälsa och livskvalitet. Empowerment-ideologins primära mål i den hälsopedagogiska processen är att stärka individens och eller gruppens tro på egna resurser och egen kompetens som medel till ökad hälsa. Detta innebär samtidigt en utveckling av patientautonomin (4)

19 I en rapport från WHO med titeln Terapeutisk patientundervisning är nyckelordet för undervisningen egenomsorg. Målet är att göra patienten till sin egen expert (4). Ökad vård i hemmet aktualiserar behovet av patientutbildning Nuvarande situation inom cancervården som innebär att fler patienter skall vårdas i hemmet, samtidigt som vårdpersonalens tid för att utbilda patienter och närstående inför utskrivningen och vid polikliniska besök har blivit mindre, aktualiserar behovet av patientutbildning. Information jämfört med patientutbildning Eftersom information inte sällan förväxlas med utbildning beskrivs nedan vad som skiljer information från utbildning (3). Informationsgivning och utbildning skall komplettera varandra och bör prioriteras bland rehabiliterande åtgärder. Att informera Att informera innebär vanligen att förklara diagnos, beskriva undersökningar och behandlingar, ge kostråd, förklara biverkningar i en envägskommunikation. Att bli informerad är inte detsamma som att vara informerad. Patienter översköljs idag med information från många olika vårdgivare och ofta i stressande miljö. En stor grupp patienter tar inte till sig informationen. De förstår den inte och de vet inte hur de skall hantera den. Information kan därför innebära att en dialog med patienten/närstående uteblir liksom en uppföljning av vilken information som uppfattats av mottagaren. När patienterna inte lyckas uppvisa det önskade beteendet antar vi att de inte fick tillräckligt med information eller att de misslyckades med att ta till sig informationen. Att så ofta är fallet visar sig i de patientuppföljningar som genomförs och där det entydigt framkommer att patienter upplever en brist i den givna informationen

20 Att utbilda Att utbilda är en interaktiv process, som genom inlärning syftar till att ge den insikt och förståelse som avses. Undervisning är planerad och strukturerad. Att lära ut är att planera undervisning utifrån bedömda behov och förutsättningar och att anpassa innehåll och metod till målsättning och rådande situation. Detta innebär att patientutbildning innehåller mycket mer än att enbart dela med sig av information till patienten. Utbildning är inte en enstaka händelse i samband med att patient och närstående blir informerade om diagnos och behandlingsplan utan en fortgående process på individens villkor som ger möjlighet till upprepning och förtydligande. Att ge utbildning är mera än att ge information om olika företeelser. Utbildning till patienter skall alltid genomföras när nya eller förändrade beteenden förväntas ske hos patienten. Processen kan börja med information men den inkluderar också tolkning och integrering av information. Exempel på sådana beteendeförändringar kan vara att själv ombesörja förbandsbyten, ge sig själv injektioner, utföra motion, på rätt sätt ta läkemedel som är ordinerade, utföra observationer och provtagningar etc

21 Litteraturöversikt Litteraturöversikten begränsas till studier om patienters och närståendes* behov av praktiska färdigheter vid vård i hemmet samt till effekter av utbildningsstöd till patienter. Översikten refererar till studier som beskriver behovet av både information och utbildning/undervisning eftersom begreppen saknar definition och ibland kan betyda samma sak. Eftersom det finns få svenska studier som redovisar patienters och närståendes behov av kunskaper och färdigheter vid vård i hemmet är majoriteten av de studier som redovisas utländska. Studierna har genomförts under tidsperioden då ett ökat antal patienter vårdades i hemmet med stöd från närstående varför de kan anses relevanta och representativa för denna översikt. Av litteratursökningen framgår att forskningen i hög grad har haft fokus på närståendes behov av kunskaper och färdigheter för att kunna vårda den sjuke i hemmet. * Begreppet närstående kan definieras som de personer som åtar sig sådana uppgifter i anslutning till patientens vård som eljest hade behövt utföras av vård- och omsorgspersonal. Begreppet närstående används i allt större utsträckning som ersättning för anhöriga och kan motiveras med att det inte alltid är släktskaps- eller blodsband som definierar vem som står den sjuke närmast. Aspekter på vård i hemmet Allt fler patienter med tumörsjukdom vårdas idag i hemmet med stöd från närstående. Vanligtvis uppfattar närstående sig själv inte som vårdare utan det man gör är en naturlig del i relationen till den sjuke (6). Närstående har genom sin hjälp och sitt stöd en betydelsefull roll med hänsyn till patientens välbefinnande och livskvalitet (6-8) och deras delaktighet och stöd i hemmet är av avgörande betydelse för en framgångsrik vård och för att den sjuke skall kunna vara hemma (9-10). Vård i hemmet förutsätter dock att det är ett frivilligt val från både patient och närstående och att det finns fungerande stödåtgärder att tillgå (11). När närstående saknar valmöjlighet ökar känslan av maktlöshet och leder till ökad stress vilken kan finnas kvar även efter patientens dödsfall och ge skuldkänslor som kan komplicera dennes sorgearbete för kommande år (11)

22 Aspekter på vårdarrollen För den sjuke kan vård i hemmet handla om oro och bekymmer över att lägga extra börda på närstående. Åtskilliga studier har visat att en svår sjukdom som cancer, inte bara påverkar livet för den som blir sjuk utan också för de som står den sjuke nära. Att leva med cancer betyder att handskas med ångest på grund av osäkerhet, stress, biverkningar av cancerbehandling, förändringar och rädslan att förlora den sjuke (12-16). En av de svåraste aspekterna är känsla av hjälplöshet (6, 14). De fysiska begränsningar som sjukdomen åstadkommer för den sjuke ökar bördan för närstående (6, ). Närstående är trötta (15, 18-20) mer ängsliga (21) och mer emotionellt stressade (22-24) än den sjuke. De är också bekymrade över sin egen hälsa (6, 17, 25). Förändringar i den sjukes psykiska tillstånd är det som stressar närstående mest över tid och det som är svårast att handskas med (26). Närstående svarar för den ojämförligt största delen av de insatser som görs för den sjuke i hemmet (15) och de upplever sig som huvudsakligen ansvariga för vården i hemmet (27). Det är ofta ett ensamarbete som dessutom sträcker sig över dygnets alla timmar. De hjälpinsatser som närstående gör i hemmet är omfattande och inrymmer alltifrån praktiska uppgifter i hushållet till att hjälpa till med personlig hygien, behandling av symtom och emotionellt stöd (15-16,18, 28-29). De svåraste vårduppgifterna för närstående är att kunna ge emotionellt stöd och hantera symtom (29-30). Pågående förändringar inom sjukvården med tidiga utskrivningar, ökade polikliniska behandlingar och ökat antal patienter med kroniska cancersjukdomar förväntas leda till att informella vårdare kommer att behöva ta ett ännu större ansvar för vården av patienterna i hemmet (31). Inga entydiga resultat finns rapporterade i litteraturen för hur närstående upplever vårdandet i hemmet. Somliga närstående ser vårdandet som en belastning medan andra tycker att det är en utmaning. Personlig omvårdnad såsom att t ex mata och tvätta patienten upplevs som mer belastande än icke personbundna uppgifter (32). Strategier med inriktning på proaktiva problemlösande färdigheter och att vara förberedd på vad som är att vänta minskar emotionell stress och belastning (33-34). Närståendes arbete bör ses och bekräftas av vårdpersonalen. Åtskilliga studier visar att närstående upplever stora påfrestningar (6) samt ej tillgodosedda

23 behov avseende egen tid, sömn, sociala aktiviteter, avlastning och stöd (6,8,14,17,27, 35). Patienters och närståendes behov av utbildningsstöd Information är en av de viktigaste behoven hos patienter med tumörsjukdom och deras familjer (25, 37-39). Informationen som ges skall omfatta detaljer avseende sjukdomen, symtom, prognos, biverkningar av behandlingen, komplikationer efter operationen och hur dessa skall avhjälpas samt information om samhällets tjänster (12, 25, 37, 40-43). Vikten av utbildningsintervention Litteraturen begränsas i detta sammanhang till att belysa vikten och effekter av utbildningsprogram som ger patienter ökad kompetens, självsäkerhet och färdigheter att utöva egenvård. Många framgångsrika utbildningsprogram som syftar till ökad kompetens, självsäkerhet och färdigheter beskrivs i termer av att uppnå self-care (egenvård) och self-management (självstyrning) och bygger på teorin self-efficacy (egen kompetens) (44). Forskning visar att patienter som har kompetens att utföra egenvård rapporterar mindre ångest, stress samt minskad sjuklighet (45 ). Begreppet egen kompetens i patientutbildning har en stark bas i forskningen och har visat sig användbar när det gäller att förändra beteende och hälsostatus. Forskning har visat att personens uppfattning om den egna kompetensen inte förändras vid upprepade mätningar om utbildningsinterventioner uteblir (46). Detta visar bl a effekterna av en sjuksköterskeadministrerad utbildning där 25 kvinnor randomiserades till en experimentgrupp och 28 till en kontrollgrupp. Utbildningsinterventionen gavs vid 5 tillfällen med syfte att öka kvinnornas kompetens att utföra egenvård 4 och 8 månader efter att de hade startat kemoterapibehandlingar. Resultaten visar att experimentgruppen rapporterade ökad livskvalitet, och ökad kompetens till egenvård samt mindre symtom än kontrollgruppen (47). Behovet av utbildningsintervention bekräftas också av en annan longitudinell studie omfattande patienter med tumörsjukdom som skulle erhålla poliklinisk kemo- och radioterapibehandlingar. Syftet var att undersöka grad av självförtroende att utföra specifika egenvårdsbeteenden och livskvalitet över tid. Vid baseline deltog 307 patienter, och efter 4 och 8 månader 181 respektive 124 patienter. Resultaten visar att kompetens för egenvård och livskvalitet sjönk signifikant över tid. Den största minskning

24 en inträffade mellan baseline och 4 månader. Författarna rekommenderar utbildningsinterventioner till patienterna under de första 4 månaderna efter diagnos för att öka deras tilltro till den egna kompetensen och därmed kunna möta utmaningar (48). Samband mellan egenkompetens och livskvalitet Sambandet mellan egen kompetens och livskvalitet har undersökts. I en studie omfattande 273 patienter med tumörsjukdom testades sambandet mellan uppfattning om self-efficacy och livskvalitet samt mellan egen kompetens och ångest och depression före och efter ett utbildningsprogram med syfte att lära ut copingstrategier. Resultaten visade att det fanns ett starkt samband mellan egen kompetens och livskvalitet efter utbildningsprogrammets genomförande (49). Effekter av utbildningsinterventioner på hälsa, kostnader, vårdtider och återintagning Effekter av ett utbildningsprogram med syfte att förbereda patienter med tumörsjukdom att vårdas i hemmet med intravenös infart för parenteral nutrition innan utskrivningen från sjukhuset har utvärderats. Resultatet visade att patienter med tumörsjukdom som fått utbildning före utskrivningen hade signifikant färre återintagningar på sjukhuset för återinsättning av katetern eller för komplikationer relaterade till katetern jämfört med patienter som inte deltog i utbildningen (50). En analys av kostnader som utfördes på en grupp patienter (n=63) som erhållit ovanstående utbildning jämfört med en grupp patienter (n=43) som inte erhållit utbildning visar att signifikant färre återintagningar ( p=0.0027) på sjukhuset för återinsättning av katetern eller för komplikationer relaterade till katetern minskar sjukhusets kostnader med kr (En prospektiv undersökning ej ännu publicerad).effekter av utbildningsinterventioner med betoning på självstyrning för att både förbättra hälsa och minska kostnader har även studerats hos patienter med olika medicinska diagnoser. Patienter med arthrit, hjärt- och lungsjukdomar samt stroke som deltog i en utbildningsintervention för självstyrning rapporterade mindre trötthet och besvär med hälsa samtidigt som antalet vårddagar på sjukhuset minskades med i medeltal 0,8 dagar (51). En randomiserad studie med en datainsamlingsperiod på 36 månader visade att ett utbildningsprogram för självstyrning till kvinnor med hjärtsjukdom resulterade i 46% färre vårddagar och 49% lägre slutenvårdskostnader för interventionsgruppen jämfört med en kontrollgrupp som inte deltog i utbildningspro

25 grammet (52). Ett utbildningsprogram med betoning på självstyrning har utvärderats på patienter med lindrig eller måttlig astma. Resultaten visade vid en ettårsuppföljning bättre hälsa och lägre kostnader för gruppen som deltagit i utbildningen jämfört med en kontrollgrupp som ej deltagit i utbildningen (53). Vårdplanering Vård i hemmet ställer krav på god vårdplanering, information och utbildning inför utskrivningen. Tidig utskrivning från sjukhuset har medfört att den vård som tidigare gavs av vårdpersonalen på sjukhuset nu skall ombesörjas i hemmet av patienten eller närstående. Många patienter och närstående kan uppleva den tidiga utskrivningen från sjukhuset med blandade känslor. Rädsla och ångest avseende patientens välbefinnande, bekymmer över att närstående inte kan ombesörja adekvat vård i hemmet och emotionell stress kan upplevas skrämmande av både patienter och närstående och bidra till svårigheter vid tidig utskrivning från sjukhuset till hemmet (54). För en sammanhållen vårdinsats krävs vårdplanering. En god vårdplanering bygger på att det finns en öppen kommunikation baserad på förtroende och tillit mellan vårdpersonalen, den sjuke och närstående och att patient och närstående känner sig delaktiga i planeringen och de beslut som fattas. Det redovisas att närstående som varit mer delaktiga i planeringen vid vård i hemmet accepterar vårdarrollen i högre grad samt rapporterar bättre hälsa efter patientens utskrivning jämfört med de som har haft liten eller ingen delaktighet i planeringen (55). Patienter och närståendes behov i hemmet kan också förstås genom att analysera oplanerade återintagningar på sjukhuset (56). För patienter med tumörsjukdom är smärta ett vanligt symtom som de måste hantera efter utskrivningen (57) och det mest plågsamma symtomet att handha för närstående (28). Flera studier redovisar att patienter och närstående upplever sig ansvariga för smärtbehandlingen i hemmet samtidigt som de saknar kunskaper (57-59). Utvärderingar av interventioner för att förbättra behandlingen av smärta för utskrivna patienter behövs liksom ansträngningar för att minska oplanerade återintagningar (56). Oplanerade återintagningar på sjukhuset sker när patienter och närstående misslyckas med att hantera symtomen i hemmet och det orsakar inte bara lidande för familjen utan också kostnader för både familjen och sjukhuset. Utbildning till patient och närstående är en viktig del för att minska behovet av återintagning (56)

26 En undersökning på kliniken för onkologi, Radiumhemmet visar att den vanligaste orsaken till akut inläggning under tidsperioden september t o m november 2002 var smärta (tabell 1). Frågor att reflektera över vid patientens återintagning på sjukhuset är: hur väl lyckades vårdpersonalen bedöma den sjukes och den närståendes behov av kunskaper och färdigheter för att hantera smärtan i hemmet och vilken utbildning gavs vid utskrivningen för att lindra smärtan och förebygga återintagning. Tabell 1. Orsaker till akuta intag hos patienter som erhöll poliklinisk palliativ behandling på Radiumhemmet. Symtom Antal (n=206) Smärta 62 Gastrointestinala 38 Dyspné 29 Neurologiska 24 Infektioner 21 Nedsatt allmäntillstånd 21 Transfusion 6 Blödning 6 Djup ventrombos 6 Urinvägsinfektion 6 Ångest 1 Fraktur

27 Informationsverksamhet på Radiumhemmet Ett informationscentrum har etablerats på Radiumhemmet dit patienter och närstående kan vända sig för att söka svar på sina frågor om sjukdom, behandling och vård. Föreläsningsserien Radiumhemmet lär ut anordnas två gånger/år. Syftet med föreläsningarna är att förmedla generell kunskap om cancer till patienter och närstående i grupp. Kom igång verksamhet för patienter som avslutat behandling (kemoterapi och/eller strålterapi) och som vill ha hjälp för att hitta tillbaka till det vanliga livet. Verksamheten är inriktad på att ge allmän information om cancer samt fysisk och social rehabilitering till patienter i grupp. Dessutom finns Må Bra-verksamhet för patienter med kronisk sjukdom. Anhörigträffar med syfte att ge allmän information om cancer och kost, psykologiska reaktioner samt stärka den anhöriges egna resurser. Informationsmöten för patienter som skall erhålla kurativ strålbehandling. Syftet är att vid ett tillfälle ge allmän information för att förbereda patienter på behandlingen och eventuella strålreaktioner. Exempel på utbildningsverksamhet från Minneapolis Hospital, University of Minnesota Mot bakgrund av att sjukhusets vårdtider minskade och flera patienter skulle vårdas polikliniskt och i hemmet etablerades 1995 verksamheten The Patient Family Learning Centre (PFLC) på Minneapolis Hospital, University of Minnesota som ett resurscentrum och ett komplement till den kliniska verksamheten. Verksamheten syftar till att underlätta patientens utskrivning från sjukhuset till hemmet genom att förse patienter och närstående med den information som de behöver för att aktivt kunna delta i sin egen vård samt hjälpa dem att

28 utveckla färdigheter för att möta ofta komplexa egenvårdsbehov vid utskrivningen från sjukhuset. Egenvård kan definieras som de övningar av aktiviteter som individer initierar och fortsätter att utföra på egen hand för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Utbildningen är baserad på teorin egen kompetens. Genom att utbilda patienter fungerar PFLC som empowerment för patienter och underlättar inlärning av färdigheter som är nödvändiga för igångsättande och upprätthållande av specifika egenvårdsaktiviteter. Ökad kunskap, oberoende och egenvärde främjar i sin tur till ökad livskvalitet. När PFLC etablerades 1995 gavs endast utbildning för intravenös behandling i hemmet, överlevnadsfärdigheter vid diabetes, subcutana injektioner, självkatetrisering, administrering vid sondmat och administrering och central venös kateter. Idag erbjuds utbildning i katetrisering, total parenteral nutrition, vård vid tracheostomi och laryngectomi, total enteral nutrition, matning via sond/slang (Peg), intravenös behandling via subcutan venport och PICC-line och symtomlindring för patienter och närstående. Utöver det övergripande syftet att öka patientens och närståendes förmåga till egenvård har PFLC andra mål som att minska vårdtiden på på sjukhuset, förhindra intagning på sjukhuset, öka patientens kunskaper och förbättra livskvaliteten. Patienter remitteras till utbildningsverksamheten om de uppfyller följande kriterier: 1) patienten är kvar på sjukhuset endast med syfte att få behandling och det finns inga andra komplicerade medicinska problem, 2) patienten och närstående är kapabla att lära sig utföra de nödvändiga teknikerna med stöd från lämpliga resurser i omgivningen när det är nödvändigt, 3) patienten och närstående samtycker till att ansvara för egenvårdsbehandlingen och har utvecklat förståelse för biverkningar av den särskilda behandlingen, 4) patienten och närstående kommer tillsammans överens om att egenvården kan utföras kompetent och komfortabelt utan ytterligare stöd och 5) vården i hemmet skall ges i en omgivning som är hygieniskt säker och stödjande. Om patient och vårdgivare är oförmögna att ansvara för egenvården på egen hand planerar PFLC-sjuksköterskan för omvårdnad och stöd i hemmet. Patienterna remitteras till PFLC:s sjuksköterskor av läkare, sjuksköterskor eller annan vårdpersonal. Remissen inkluderar information om patientens medicinska tillstånd, färdigheter som patienten skall lära sig och datum för utskrivning. Sjuksköterskans arbete omfattar bedömning, undervisning, utskrivningsplanering och uppföljning. I medeltal behöver patienter och famil

29 jer två individuella undervisningstillfällen à 1-2 timmar för att lära sig färdigheter i egenvård till den grad att de kan praktisera dessa säkert och oberoende i hemmet. Enorma förväntningar ställs på närstående och avlastning är inte alltid möjligt. Sjuksköterskan undersöker därför om det finns tillgång till andra resurser i omgivningen, ekonomi samt alternativa närstående som kan bistå med stöd/hjälp i vården. Resultat Litteraturgenomgången visar att patienter och närstående har behov av kunskaper och färdigheter sedan trycket har ökat på att få allt sjukare patienter utskrivna till hemmet snabbare. Resultatet bekräftas också av patienters och närståendes svar i enkätundersökningen (Bil 1). Samtliga patienter i enkätundersökningen (ej anslutna till hemsjukvård) har/har haft problem relaterade till sjukdomen eller behandlingen mellan besöken eller behandlingsuppehållet i hemmet. Rekrytering av patienter till pilotstudien avseende teknisk vård visade att få patienter får/har fått någon slags teknisk vård. De få patienter som har/haft nål i venporten (n=29), och får/fått spruta med neupogen/neulast (n=6) respektive eprex/aranesp/neorecormon (n=7) visar på behov och önskan om att få veta mer. Resultaten från pilotstudien visar att samtliga patienter har/har haft problem relaterade till sjukdomen eller behandlingen. De största problemområdena är trötthet/utmattning, smärta, andfåddhet, illamående, muntorrhet, förstoppning, svullnad, dålig aptit och viktnedgång. Även om en ganska stor andel patienter vet tillräckligt mycket om det är det fortfarande många patienter som uppger att de vet lite respektive vet ingenting om det samt önskar veta mer om det som efterfrågas. En stor andel av patienterna (64%) uppger att de har/har haft smärta. Smärta är också den vanligaste orsaken till återintagning på sjukhuset. Närstående upplever att den sjuke har många problem vilket också bekräftas av patienterna. Dock visar resultatet att mycket få närstående involveras vid information och utbildning till patienter. Endast 4 av 21 närstående uppger i enkätundersökningen att de har fått kunskaper för hur de kan hjälpa den sjuke med problemen. Resultaten från sjuksköterskeenkäten visar att majoriteten av sjuksköterskorna (n=18) vanligtvis ger information och inte utbildning. Samtliga sjuksköterskor (n=21) uppger att de använder samtalet (checklista saknas) för att bedöma patienters behov av utbildningsstöd och flertalet (n=14) rapporterar att de endast "ibland" involverar närstående i patientens utbildning och att det endast ibland finns skriftlig information att tillgå för att komplettera en muntlig utbildning. Många sjuksköterskor

30 uppger hinder för utbildning (flera sjuksköterskor i slutenvården än i öppenvården) då det gäller att kunna avsätta tid för utbildning, att utbildningen är strukturerad och planerad, att mötet utformas som en dialog, att utbildningen skall kunna repeteras vid flera tillfällen, att utbildningen ges i en lugn och avstressad miljö och att de beslut som fattas följs upp. Flertalet sjuksköterskor (n=14) anger att de vill ägna mer av sin tid till att utbilda patienter och närstående och de uppger många exempel på vårdområden där de genom att ge utbildning i tekniska färdigheter och symtomlindring skulle kunna bidra till att patienter i större utsträckning kan vårdas i hemmet med stöd från endast en eller flera närstående (Bilaga 1)

31 Referenser 1. Cancer incidence in Sweden Socialstyrelsen. Epidemiologiskt Centrum. 2. M Stenbeck, M Rosén, P Sparén (1999). Causes of increasing cancer prevalalence in Sweden. Lancet Sep; 354 (9184): Rankin SH, Stalling KD (1996). Patient education. Issues, principles, practices. Third ed. Philadelphia, Lippincott Publ. Maunsbach M. 4. Patientundervisning og patientskoler-idégrundlag og praksis. 5. Oversigtsartikel (2000). Ugeskrift for Laeger 164(45): Muller, RJ, Agre P (1991). Patient education: A multidisciplinary approach to influence patient compliance. Topics in Hospital Pharmacy Management10(4): Kristjanson LJ, Ashcroft T (1994). The family s cancer journey: A literature review. Cancer Nursing 17(1): Ell K (1996). Social networks, social support, and coping with serious illness: the family connection. Social Science Medicine 42(2): Samms MC (1999). The husband s untold account of his wife s breast cancer: a chronologic analysis. Oncology Nursing Forum 26(8): Beck-Friis B, Strang P (1993). The organization of hospital-based home care for terminally ill cancer patients: the Motala model. Palliative Medicine 7(2): De Conno F, Caraceni A, Groff L, Brunelli C, Donati I, Tamburini M, Ventafridda V (1996). Effect of home care on the place of death of advanced cancer patients. European Journal of Cancer 32A: Schachter S (1992). Quality of life for families in the management of home care patients with advanced cancer. Journal of Palliative Care Autumn 8(3): Gray RE, Fitch MI, Phillips C et al (1999). Presurgery experencies of prostate cancer cancer patients and their spouses. Cancer Practice 7(3): Adelbratt S, Strang P (2000). Death anxiety in brain tumour patients and their spouses.palliative Medicine 14: Ferrell B, Ervin K, Smith S, Marek T, Melancon C (2002). Family perspectives of ovarian cancer. Cancer Practice 10(6):

32 16. Aranda SK, Hayman-White K (2001). Home caregivers of the person with advanced cancer. Cancer Nursing 24(4): Wideheim A-K, Edvardsson, Påhlson A, Ahlström G (2002). A family s perspective on living with a highly malignant brain tumor. Cancer Nursing 25(3): Thomas C, Morris SM, Harman JC (2002). Companions through cancer: the care given by informal carers in cancer contexts. Social Science & Medicine 54: Grbich C (2001). The emotions and coping strategies of caregivers of family members with a terminal cancer. Journal of palliative care 17(1): Iconomou G, Viha A, Kalofonos HP, Kardamakis D (2001). Impact of cancer on primary caregivers of patients receiving radiation therapy. Acta Oncologica 40(6): Jensen S, Given B (1993). Fatigue affecting family caregivers of cancer patients. 4 th International Symposium:Supportive Care IN Cancer, St Gallen, Switzerland, February. Support Care Cancer 1: Axelsson B, Sjödén P-O (1998). Quality of life of cancer patients and their spouses in palliative home care. Palliative Medicine 12: Baider L, Uwe K, Esacson R, Kaplan De-Nour A (1998). Prospective study of cancer patients and their spouses:the weakness of marital strength. Psycho-Oncology 7: Morse SR, Betsy F (1998). Coping with a partner s cancer: Adjustment at four stages of the illness trajectory. Oncology Nursing Forum 25(4): Northouse LL, Mood D, Templin T, Mellon S, George T (2000). Couples patterns of adjustment to colon cancer. Social Science & Medicine 50: Hileman JW, Lackey NR, Hassanein RS (1992). Identifying the needs of patients with cancer. Oncology Nursing Forum 19: Hull M (1990). Sources of stress for hospice caregiving families. The Haworth Press Wennman-Larsen A, Tishelman C (2002). Advanced home care for cancer patients at the end of life :a qualitative study of hopes and expectations of family caregivers. Scandinavian Journal of Caring Sciences 16:

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 978-91-85947-30-0 (Webbversion) Innehållsförteckning Del 1. Palliativ vård 1. Inledning 6 1.1 Palliativ vård ur ett samhällsperspektiv 6 1.2 Palliativ

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Cancer. Program för Landstinget i Uppsala län

Cancer. Program för Landstinget i Uppsala län Cancer Program för Landstinget i Uppsala län Fastställt av landstingsfullmäktige den 11 februari 2008 Foto sid 96, 109, 114: Kristina Jennbert Missiv - programarbete om cancer Fastställt av landstingsfullmäktige

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Anhörigas behov av stöd när de vårdar en äldre närstående i hemmet

Anhörigas behov av stöd när de vårdar en äldre närstående i hemmet Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Anhörigas behov av stöd när de vårdar en äldre närstående i hemmet En systematisk litteraturstudie Peter Stoltz, Roland Nilsson, Ania Willman VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE

Läs mer

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007 Jukka Nopsanen Slutrapport Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet Närståendeprojektet Ett vårdutvecklingsprojekt

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Nutritionsbehandling inom onkologi - vilka möjligheter finns att få det att fungera? Kvalitativ studie utifrån läkarnas upplevelser.

Nutritionsbehandling inom onkologi - vilka möjligheter finns att få det att fungera? Kvalitativ studie utifrån läkarnas upplevelser. Uppsala Universitet Examensarbete D, 20 p Institutionen för hushållsvetenskap 2006 Malin Wiklund Gustav III:s väg 66 168 37 Bromma 08-263364 malin.wiklund@chello.se Nutritionsbehandling inom onkologi -

Läs mer

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Medicinskt programarbete Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Stockholms läns landsting 2006 Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTÖD FÖR CANCERPATIENTER. UPPLEVELSE, TRYGGHET OCH SÄKERHET.

KOMMUNIKATIONSSTÖD FÖR CANCERPATIENTER. UPPLEVELSE, TRYGGHET OCH SÄKERHET. Hälsa och samhälle KOMMUNIKATIONSSTÖD FÖR CANCERPATIENTER. UPPLEVELSE, TRYGGHET OCH SÄKERHET. LITTERATURSTUDIE KARIN GANTÉN MAYA ISAKSSON Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 hp Hälsa och samhälle

Läs mer

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar delrapport 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland

Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland 1 Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland Åren 2012-2015 Med patientens perspektiv i en jämlik cancervård Syftet med den regionala cancerstrategin, liksom med den nationella, är att ta ett samlat

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik Nummer 4 2012 Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik TEMA: Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer innehåll nr 4 2012 9 Ledaren 4 Redaktören

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Habilitering i utveckling. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Habilitering i utveckling. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Habilitering i utveckling Stockholms läns landsting 2005 Fokusrapport Habilitering i utveckling Rapporten är framtagen av: Hans Wermeling ISBN 91-85209-41-23 FORUM

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län Diabetes Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 Missiv - programarbete om diabetes Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 BAKGRUND Landstingsstyrelsen

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn Stockholms läns landsting 2003 Fokusrapport Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson Slutrapport projekt Flöden och resurser Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921 Projektledare: Ingela Oscarsson Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Problemformulering...3 Syfte...4

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk störning och missbruk. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk störning och missbruk. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk Stockholms läns landsting 2004 Fokusrapport Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer