Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping"

Transkript

1 Onkologiska kliniken US Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

2 Förord Illamående och kräkningar kan fortfarande vara ett problem för patienter som behandlas med cytostatika. Detta gäller framför allt det fördröjda illamåendet som patienterna kan uppleva i hemmet flera dagar efter avslutad behandling. I syfte att optimera den förebyggande antiemetikabehandlingen har Antiemetikagruppen vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping under många år arbetat med ett system för att kvalitetssäkra behandling och uppföljning av illamående och kräkningar. Systemet kallades LINES och övergick till det nationella webbaserade Svenska Emesisregistret Systemet består av evidensbaserade riktlinjer för antiemetikaordination, patientdagböcker samt en databas för att kunna följa upp och utvärdera effekten av riktlinjerna. Vid Onkologiska kliniken i Linköping är antiemetikariktlinjerna uppdelade efter allmänonkologiska och gynonkologiska behandlingsregimer och omfattar de vanligast förekommande cytostatikabehandlingarna. Antiemetikariktlinjerna revideras kontinuerligt. I oktober 2012 gjordes den senaste uppdateringen som nu till stor del överensstämmer med internationella konsensusriktlinjer (MASCC ). Illamående och kräkningar har minskat för flertalet patientgrupper sedan de första antiemetikariktlinjerna togs i bruk i april För att kunna fortsätta denna positiva utveckling är det viktigt att fortsätta med dagboksuppföljning av illamående och kräkningar. Svenska Emesisregistret är tillgängligt via https://realq.sjunet.org/emesisregistret Varje deltagande klinik ansvarar för sina behandlingsriktlinjer och kan med Emesisregistret följa upp den egna klinikens resultat samt aggregerade resultat från hela landet. Däremot har man inte tillgång till resultat från andra specifika kliniker. Sedan 2012 får Svenska Emesisregistret anslag från SKL. Linköping Gunnar Adell Verksamhetschef 1 2

3 Onkologiska klinikens Antiemetikagrupp Onkologiska klinikens Antiemetikagrupp står till förfogande vid frågor. Britt Andersson sjuksköterska Agneta Axelsson överläkare Sussanne Börjeson univers.lektor Birgitta Cashion sjuksköterska Lotta Eriksson sjuksköterska Margaretha Gunnarsson sjuksköterska Helen Salgado Willner spec sjuksköterska Barbro Rocklin spec sjuksköterska Ulrika Sidorson sjuksköterska Sandra Sjöstrand sjuksköterska Eivor Ulriksson sjuksköterska

4 Innehållsförteckning Förord... 2 Onkologiska klinikens Antiemetikagrupp... 3 Innehållsförteckning... 4 Riskfaktorer... 7 RISKBEDÖMNING... 8 Gradering av cytostatika/antikroppsbehandling efter emotogenrisk Aprepitant Palonosetron Andra orsaker till illamående hos cancerpatienter Allmänonkologiska antiemetikariktlinjer BEP, BEP IF Campto/FLV Capecitabin/Irinotekan Cetuximab/Irinotekan Cisplatin/Capecitabin Cisplatin i kombination med antikropp Cisplatin/5-FU Cisplatin/Gemzar Cisplatin konkomitant med strålbehandling CMF Cytarabin/Karboplatin (CK) CY VA DIC Dakarbazin Docetaxel/Gemcitabin Doxorubicin/Ifosfamid EC 90 (pat < 50 år) EC 90 (pat > 50 år) EP Euramos Euroboss I Fas I Euroboss I Fas II Euroboss I Fas III FEC FEC 75, FEC 100 (pat < 50 år) FEC 75, FEC 100 (pat > 50 år) FLIRI FLOX Folfiri, Folfiri 6, Folfox 4 och Folfox Gemcitabin Gemcitabin/Capecitabin (Gem-Cap) GEMOX Irinotekan (Campto) Karboplatin/Doxorubicin/5-FU Karboplatin/5-FU Lomustine M-VAC 14 d

5 Paklitaxel NAB/Gemcitabin Paraplatin/Gemzar Paraplatin/Vepesid PCV PEI PML Temodal TIP Trabektedin VAI VIDE XELOX XELOX och strålbehandling Zanosar/5-FU uppladdningskur (cykel 1) Zanosar/5-FU underhållsbeh. (fr.o.m. cykel 2) Behandling där antiemetika oftast inte behövs Bevacizumab (Avastin dag 1) Capecitabin (Xeloda dag 1-14) Cetuximab (Erbitux ) CM (cyklofosfamid + metotrexat lågdos kontinuerligt po) Docetaxel (docetaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Doxorubicin liposomalt (Caelyx dag 1) Everolimus (Afinitor ) FLV (fluorouracil dag 1-2, calciumfolinat dag 1-2) Imatinib (Glivec kontinuerligt) Interferon (interferon kontinuerligt 3 ggr/vecka) Kabazitaxel (Jevtana dag 1) KEES (estramustin dag 8-14, cyklofosfamid dag 1-7, etoposid dag 8-14, ketokonazol dag 1-7, prednisolon dag 1-14) Paklitaxel (paklitaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Panitumumab (Vectibix dag 1) Sorafenib (Nexavar kontinuerligt) Sunitinib (Sutent dag 1-28) Temozolomid (Temodal ) konkomitant med strålbehandling alt. Lågdos Temozolomid Trastuzumab (Herceptin dag 1) Vinflunin (Javlor dag 1) Vinorelbin (Navelbine dag 1) Gynonkologiska antiemetikariktlinjer BEP (gyn patienter) Cisplatin/Epirubicin (EP) Cisplatin/Etoposid Cisplatin/5-FU Cisplatin ip Cisplatin samtidigt med strålbehandling Cisplatin/Topotekan Docetaxel/Gemcitabin Docetaxel/Karboplatin Doxorubicin liposomalt Doxorubicin liposomalt/karboplatin Doxorubicin liposomalt/cisplatin

6 EMA-CO Epirubicin Epirubicin/Ifosfamid Epirubicin/Karboplatin EP - EMA Gemcitabin Gemcitabin/Karboplatin Karboplatin Karboplatin veckovis Mitoxantron ip Paklitaxel/Karboplatin (Leuvenregim) veckovis Paklitaxel/Karboplatin (var tredje vecka) Paklitaxel veckovis/karboplatin var tredje vecka Paklitaxel (24 tim inf)/cisplatin Topotekan dag Topotekan dag 1, 8 och Behandling där antiemetika oftast inte behövs Cyklofosfamid po Docetaxel veckovis Etoposid Metotrexat po Paklitaxel veckovis

7 Riskfaktorer Det måste alltid ske en individuell bedömning av den enskilde patientens risk för cytostatikaillamående. Före start av cytostatikabehandling fråga alltid patienten om riskfaktorer för illamående: Tidigare graviditetsillamående Åksjuka Om patienten tidigare fått cytostatikabehandling och mått illa Om patienten själv förväntar sig illamående eller om patienten själv bedömer sig ha ökad risk för illamående Yngre patienter <50 år Kvinnor besväras oftast mer än män Ångest och oro Dåligt allmäntillstånd Illamående vid narkos Stor tumörbörda framförallt i buken God information till patient och anhöriga om vad som kan förväntas och vad man kan göra för att minska risken för illamående ex. kostråd (se nutritionspärm), kan minska ångest och oro och därmed minska risken för illamående. Gör en bedömning av patientens risk för cytostatikaillamående och behov. Patienter med riskfaktorer, som bedöms ha ökad risk att drabbas av illamående, överväg då att redan från start (första behandlingen) lägga till den antiemetika som rekommenderas om standardbehandlingen inte fungerar. 7

8 RISKBEDÖMNING inför ordination av antiemetika Datum: Personnr Namn RISKFAKTOR JA NEJ Patienter <50 år Kvinna Tidigare graviditetsillamående Åksjuka Illamående vid tidigare cytostatikabehandling Illamående vid narkos Patienten förväntar sig illamående Ångest/oro Dåligt allmäntillstånd Stor tumörbörda framförallt i buken Samtidig strålbehandling mot bukfält Om patienten har flera av ovanstående riskfaktorer (JA-svar) fundera över om patienten redan från behandlingsstart bör få nästa steg i antiemetikaschemat, dvs. ge standardbehandling och komplettera med ytterligare antiemetika. Anamnes på högt alkoholintag minskar risken för illamående vilket gör att Aprepitant (Emend ) eventuellt kan uteslutas på de regimer det ingår. 8

9 Gradering av cytostatika/antikroppsbehandling efter emotogenrisk 1 Graderingen av emotogen-risk innebär risken för illamående. Vid hög-emetogen cytostatika behandling finns det > 90 % risk för illamående. Vid medelemetogen % risk för illamående, låg emetogen < 30 % risk för illamående och vid minimalemetogen < 10 %. Singelbehandling intravenöst Hög-emotogen (> 90 %) Medel-emotogen (30-90 %) Låg-emotogen (< 30 %) Minimalemotogen (< 10 %) Cisplatin Oxaliplatin Paclitaxel Bleomycin Cyklofosfamid > Cytarabine > 1000 Docetaxel Busulfan 1500 mg/m2 mg/m2 Streptozocin Karboplatin Topotekan Kladribin Dakarbazin Ifosfamid Etoposid Fludarabin Cyklofosfamid < Methotrexate Vinblastin 1500 mg/m2 Epirubicin Cetuximab Vincristin Irinotekan Trastuzumab Vinorelbin Cerubidin Catumaxumab Bevacizumab Bendamustin Panitumumab Klofarabin 5-Fluorouracil Doxorubicin Gemcitabin Azacitidin Mitoxantrone Pemetrexed Liposomalt Doxorubicin Temsirolimus Mitomycin Gemcitabin Cytarabine > 1000 mg/m2 Bortezomib 9

10 Singelbehandling per oral behandling Hög-emotogen (> 90 %) Medel-emotogen (30-90 %) Låg-emotogen (< 30 %) Minimalemotogen (< 10 %) Procarbazine Cyklofosfamid Capecitabin Klorambucil Temozolomid Tegafur Hydroxikarbamid Vinorelbin Etoposid Melfalan Imatinib Sunitinib Methotrexate Fludarabin Everolimus Lapatinib Lenalidomid Thalidomid Tioguanin Gefitinib Sorafenib Erlotinib Tänk på att emetogengraden kan öka när patienterna får en kombination av flera preparat 1. hämtat

11 Aprepitant Aprepitant (Emend ) är infört i riktlinjerna vid vissa behandlingar med stor risk för illamående. Det är ny typ av antiemetika (substans P-antagonist) och blockerar NK1- receptorer) och har framförallt effekt mot fördröjt illamående. Aprepitant ges i första hand peroralt och ges då antingen under 3 dagar (125 mg dag 1, 80 mg dag 2 och 3) eller under 5 dagar (125 mg dag 1, 80 mg dag 2-5) beroende på hur lång cytostatikabehandlingen är. Ges 1 timme innan cytostatikabehandlingen. Om patienten inte kan ta peroralt ges Fosaprepitant (Ivemend ) 150 mg iv endast dag 1 som infusion under minuter och inleds cirka 30 minuter innan cytostatikabehandling. Aprepitant och Fosaprepitant bör användas tillsammans med en 5-HT3- receptorblockerare och ett kortisonpreparat. Om avsikten är att ge Betametason (Betapred ) 20 mg bör dosen reduceras till 12 mg på grund av att nedbrytningen av kortisonet hämmas av Aprepitant. Om avsikten är att ge 8 12 mg behöver dosen inte reduceras. Vanliga biverkningar Vår erfarenhet är att biverkningarna är beskedliga. I FASS anges som vanliga biverkningar rapning, förstoppning, diarré, yrsel, utmattning, huvudvärk, hicka, försämrad matsmältning, avsaknad av aptit och förhöjda leverenzymer men det är naturligtvis svårt att skilja på biverkningar av antiemetika och av cytostatika. Interaktioner Aprepitant hämmar flera viktiga enzymer som bryter ned läkemedel (fr a CYP3A4). Teoretiskt kan nedbrytningen av flera cytostatika hämmas, bland annat vid Trabektidin och även när patienten får perorala cytostatika med Etoposid (Vepesid ) eller Vinorelbin (Navelbine ). Stor försiktighet bör iakttas om patienten står på Waran. Om Waran-behandlad patient ska få Aprepitant måste INR-värden kontrolleras noga. Rådgör alltid med läkare innan Aprepitant ges om det finns risk för interaktioner. Palonosetron Palonosetron (Aloxi ) är en långtidsverkande 5-HT3-receptorblockerare, som har införts i riktlinjerna som andra eller tredje linjens antiemetikaprofylax vid vissa kemoterapiregimer. Palonosetron binder sig starkare till receptorerna och har längre verkningstid än Ondansetron (Zofran ), Granisetron (Kytril ) och Tropisetron (Navoban ). Därför kan det ges som engångsdos. Det har effekt mot akut illamående både vid hög- och medelemetogen cytostatikabehandling. När patienten får Palonosetron ska man ej ge någon annan 5-HT3-receptorblockerare, ej heller kommande dagar. Det bör kombineras med ett kortisonpreparat. Dosering och administrering Palonosetron finns nu som både oral och intravenös behandling. Injektion 250 mikrogram (5 ml) Palonosetron ges som en enstaka intravenös bolusdos ungefär 30 minuter innan cytostatikabehandlingen (endast dag 1). Injektionen ska ta 30 sekunder. Kapsel Palonosetron 500 mikrogram ges 1 timme före behandling dag 1. Vanliga biverkningar Biverkningarna är desamma som för övriga 5-HT3 receptorantagonister. Huvudvärk och förstoppning är vanliga. Paracetamol kan ges om huvudvärken blir besvärlig. 11

12 Andra orsaker till illamående hos cancerpatienter Cancerpatienter kan må illa av andra orsaker än av cytostatikabehandlingen. Var därför observant på biverkningar från den onkologiska behandlingen och cancersjukdomen som kan leda till illamående. Några vanliga besvär vi missar är: Mucosit - Sår/inflammation i mun, matstrupe, magsäck och tarmkanal kan orsaka illamående. Be att få kolla i patientens mun för att se om den har munsvamp. Symtomen kan vara en vit beläggning eller rodnad på tungan. Ge råd om god munhygien och kontakta läkare för bedömning och insättande av antimykotika Gastritbesvär Symtom på magkatarr kan vara illamående, sura uppstötningar och en brännande/smärtande känsla i buken. Om dessa besvär släpper med mediciner mot gastritbesvär är orsaken till illamående gastritbesvär och ska behandlas med mediciner för detta. Obstipation Är patienten förstoppad kan det leda till illamående. Var uppmärksam på att patienten har regelbunden tarmtömning och ge laxantia för att motverka eller häva förstoppning samt ge råd om rikligt vätskeintag. Tänk på att Ondansetron och Palonosetron kan orsaka förstoppning. Ångest - Oro kan ge eller förstärka illamåendet. För att undvika betingat illamående kan exempelvis Benzodiazepiner ges vid behov. 12

13 Allmänonkologiska antiemetikariktlinjer 13

14 BEP, BEP IF (BEP: bleomycin dag 1, 5, 15, etosid dag 1 5, cisplatin dag 1 5) (BEP IF: bleomycin dag 1, 5, 15, etosid dag 1 5, cisplatin dag 1 5, ifosfamid dag 1-5, mesna dag 1-5) Dag 2 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Dag 15: Aprepitant 125 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason enligt premedicinering Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 14

15 Campto/FLV (irinotekan dag 1, fluorouracil dag 1 2, calciumfolinat dag 1 2) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 15

16 Capecitabin/Irinotekan (irinotekan dag 1, capecitabin dag 2-15) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 16

17 Cetuximab/Irinotekan (cetuximab dag 1, 8 och 15, irinotekan dag 1) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 17

18 Cisplatin/Capecitabin (cisplatin dag 1, capecitabin dag 2-11) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 18

19 Cisplatin i kombination med antikropp (cisplatin dag 1 i kombination med antikropp) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 19

20 Cisplatin/5-FU (cisplatin dag 1, fluorouracil dag 1-5) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 20

21 Cisplatin/Gemzar (cisplatin dag 1, gemcitabin dag 1, 8, 15) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Dag 8: Dag 15: T. Betametason 4 mg Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 21

22 Cisplatin konkomitant med strålbehandling (cisplatin dag 1, 8, 15, 22, 29, 36 och ev. 43) Antiemetikabehandlingen upprepas varje vecka med start när cisplatin ges. Dag 3: Dag 4: Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 22

23 CMF (cyklofosfamid dag 1, metotrexat dag 1, fluorouracil dag 1) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Betametason 4mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 23

24 Cytarabin/Karboplatin (CK) (Cytarabin dag 1, Karboplatin dag 1) Dag 3: Dag 4: Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 24

25 CY VA DIC (cyklofosfamid dag 1, vinkristin dag 1, 8, doxorubicin dag 2, 8, dakarbazin dag 1, 3) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) T. Ondansetron 8 mg Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 8: Se dag 1 Dag 9: Se dag 4 Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag

26 Dakarbazin (Dakarbazin dag 1) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 26

27 Docetaxel/Gemcitabin (gemcitabin dag 1, 8, docetaxel dag 8) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 8: Dag 9: Betametason enl. premedicinering Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 2, 8 och 9: Vid otillräcklig effekt steg 2: 27

28 Doxorubicin/Ifosfamid (doxorubicin dag 1, ifosfamid dag 1 2) Kom ihåg att göra Aprepitant 125 mg po 1 tim riskbedömning! före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Dag 5: T. Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 28

29 EC 90 (pat < 50 år) (epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim. före behandling Palonosetron 500 µg po 1 tim. före behandling Betametason 12 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 29

30 EC 90 (pat > 50 år) (epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot Palonosetron 500 µg po dag 1 30

31 EP (etoposid dag 1 5, cisplatin dag 1 5) Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 2 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 31

32 Dag 3: Dag 4: Dag 5: Euramos 1 Doxorubicin-Cisplatin-Metotrexat (doxorubicin dag 1 och 2, cisplatin dag 1 och 2, metotrexat dag 22 och 29) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 22 och 29: alt. Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 32

33 Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Euroboss I Fas I (cisplatin dag 1 och 2, doxorubicin dag 3) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po(alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 4-5: Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 5 6 Betametason 2 4 mg po dag 7 och några dagar framåt 33

34 Euroboss I Fas II (ifosfamid dag 1 och 2, cisplatin dag 3 och 4) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Dag 7: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt steg 1: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Dag 2-3: Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 6 7 Betametason 2 4 mg po dag 8 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot Palonosetron 250µg iv dag 3 34

35 Euroboss I Fas III (ifosfamid dag 1 och 2, doxorubicin dag 3) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 5 6 Betametason 2 4 mg po dag 7 och några dagar framåt Byt ut alla dagars Ondansetron mot Palonosetron 250µg iv dag 1 35

36 FEC 60 (fluorouracil dag 1, epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt steg 1 + till patienter < 60 år: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 36

37 FEC 75, FEC 100 (pat < 50 år) (fluorouracil dag 1, epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Palonosetron 250 µg iv 30 min före behandling Betametason 12 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 37

38 FEC 75, FEC 100 (pat > 50 år) (fluorouracil dag 1, epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 38

39 Dag 3 4: FLIRI (irinotecan dag 1, fluorouracil dag 1 2, calciumfolinat dag 1 2) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 39

40 FLOX (oxaliplatin dag 1, fluorouracil dag 1 2, calciumfolinat dag 1 2) Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Dag 3 4: alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 40

41 Folfiri, Folfiri 6, Folfox 4 och Folfox 6 (Folfiri: irinotecan dag 1, fluorouracil dag tim, dag tim, calciumfolinat dag 1-2) (Folfiri 6: irinotecan dag 1, fluorouracil dag tim, calciumfolinat dag 1) (Folfox 4: oxaliplatin dag 1, fluorouracil dag tim, dag tim, calciumfolinat dag 1-2) (Folfox 6: oxaliplatin dag 1, fluorouracil dag tim, calciumfolinat dag 1) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3 4: alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 41

42 Gemcitabin (gemcitabin dag 1 och 8) Dag 1 och 8: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1 överväg något/några av nedanstående: Dag 1 och 8: Dag 2 och 9: Dag 3 och 10: Dag 4 och 11: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: 42

43 Gemcitabin/Capecitabin (Gem-Cap) (gemcitabin dag 1, 8, 15, capecitabin dag 1-21) Dag 1, 8 och 15: Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. T. Meklozin 25 mg (max 50 mg/dygn) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 8 och 15: Dag 2, 9 och 16: Dag 3, 10 och 17: Dag 4, 11 och 18: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: 43

44 GEMOX (oxaliplatin dag 1, gemcitabin dag 1) Dag 3-4: Ondansetron 16 mg po (alt iv inj Ondansetron 8 mg) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Biperiden 1 mg x 1 Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Lorazepam 1 mg po 1 3 i högst 5 dagar Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron po mot iv inj Palonosetron 250µg dag 44

45 Irinotekan (Campto) (irinotekan dag 1) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 45

46 Karboplatin/Doxorubicin/5-FU (carboplatin dag 1, doxorubicin dag 2, fluorouracil dag 1 5) Dag 2-3: Dag 4: Dag 5: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 46

47 Karboplatin/5-FU (karboplatin dag 1, fluorouracil dag 1 5) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 47

48 Lomustine (lomustin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 4 mg po Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 3: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po 48

49 M-VAC 14 d (metotrexat dag 1, vinblastin dag 2, doxorubicin dag 2, cisplatin dag 2) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: alt. Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot Palonosetron 500 µg po dag 2 49

50 Paklitaxel NAB/Gemcitabin (paklitaxel nab dag 1, 8 och 15, gemcitabin dag 1, 8, 15) Dag 1, 8 och 15: Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. T. Meklozin 25 mg (max 50 mg/dygn) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 8 och 15: Dag 2, 9 och 16: Dag 3, 10 och 17: Dag 4, 11 och 18: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: 50

51 Dag 3-4: Dag 8: Paraplatin/Gemzar (karboplatin dag 1, gemcitabin dag 1, 8) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 51

52 Paraplatin/Vepesid (karboplatin dag 1, etosid dag 1-3) Dag 3: Dag 4 5: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 52

53 PCV (lomustin dag 1, vinkristin dag 1, procarbazine dag 1 10) Kom ihåg att göra riskbedömning! Metoklopramid 10 mg x 3 po Dag 3: Metoklopramid 10 mg x 3 po Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 3: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po 53

54 PEI (cisplatin dag 1 5, etosid dag 1 5, ifosfamid dag 1 5, mesna dag 1 5) Dag 2 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 54

55 PML (cisplatin dag 1, Methotrexate dag 2) Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) på kvällen Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 55

56 Temodal (temozolomid dag 1 5) För lågdos eller konkomittant Temodalbehandling, se annan riktlinje för Temodal lågdos Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Dag 5: Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 5: Öka Ondansetron dosen till 8 mg x 1 Överväg tillägg med Betametason i samråd med läkare Vid otillräcklig effekt steg 2: 56

57 TIP (Paklitaxel dag 1 Cisplatin dag 2 5, Ifosfamid dag 2-5, Mesna dag 2-5) Dag 3 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Premed enligt regim Aprepitant 125 mg po 1 tim före Ifosfamidbehandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 57

58 Trabektedin (Trabektedin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant kontraindicerat med Trabektedin Dag 3: Dag 4: Betametason enl premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 58

59 VAI (vinkristin dag 1, daktinomycin dag 1-2, ifosfamid dag 1-2, mesna dag 1-2) Dag 2 3: Dag 4-5: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 7 och några dagar framåt 59

60 VIDE (Vinkristin dag 1, Etoposid dag 1 3, Doxorubicin dag 1 3, Ifosfamid dag 1-3, Mesna dag 1-3) Dag 2 3: Dag 4: Dag 5-6: Aprepitant 125 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 5-6 Betametason 2 4 mg po dag 7 och några dagar framåt 60

61 XELOX (oxaliplatin dag 1, capecitabine dag 1 14) Dag 3-4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 61

62 XELOX och strålbehandling (oxaliplatin dag 1, 8, 22 och 29, capecitabine dag 1-14 och 22-35) Dag 1, 8, 22 och 29: Dag 2, 9, 23, 30: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2, 9, 23 och 30: Dag 3, 10, 24 och 31: Betametason 2 mg po Dag 4, 11, 25 och 32: Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling 62

63 Zanosar/5-FU uppladdningskur (cykel 1) (streptozotocin dag 1-5, fluorouracil dag 1-3) Dag 2 5: Dag 6: Dag 7 8: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 63

64 Zanosar/5-FU underhållsbeh. (fr.o.m. cykel 2) (streptozotocin dag 1, fluorouracil dag 1) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 64

65 Behandling där antiemetika oftast inte behövs Bevacizumab (Avastin dag 1) Capecitabin (Xeloda dag 1-14) Kom ihåg att göra riskbedömning! Cetuximab (Erbitux ) CM (cyklofosfamid + metotrexat lågdos kontinuerligt po) Docetaxel (docetaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Doxorubicin liposomalt (Caelyx dag 1) Everolimus (Afinitor ) FLV (fluorouracil dag 1-2, calciumfolinat dag 1-2) Imatinib (Glivec kontinuerligt) Interferon (interferon kontinuerligt 3 ggr/vecka) Kabazitaxel (Jevtana dag 1) KEES (estramustin dag 8-14, cyklofosfamid dag 1-7, etoposid dag 8-14, ketokonazol dag 1-7, prednisolon dag 1-14) Paklitaxel (paklitaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Panitumumab (Vectibix dag 1) Sorafenib (Nexavar kontinuerligt) Sunitinib (Sutent dag 1-28) Temozolomid (Temodal ) konkomitant med strålbehandling alt. Lågdos Temozolomid Trastuzumab (Herceptin dag 1) 65

66 Vinflunin (Javlor dag 1) Vinorelbin (Navelbine dag 1) Metoklopramid 10 mg x 1 3 po Meklozin 25 mg x 1 2 po hos patienter som besväras av diarréer. Vid otillräcklig effekt överväg att ge Betametason, diskutera dos med läkare. 66

67 Gynonkologiska antiemetikariktlinjer 67

68 BEP (gyn patienter) (bleomycin dag 1, 5, 15, etoposid dag 1-5, cisplatin dag 1-5) Dag 2-5: Dag 6: Dag 7 8: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 15: Betametason enligt premedicinering Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 68

69 Cisplatin/Epirubicin (EP) (cisplatin dag 1, epirubicin dag 1) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 69

70 Dag 3: Dag 4: Dag 5: Cisplatin/Etoposid (cisplatin dag 1-2, etoposid dag 1-3) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 70

71 Cisplatin/5-FU (cisplatin dag 1 och 2, fluorouracil dag 1 och 2) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 71

72 Dag 3: Dag 4: Cisplatin ip (cisplatin dag 1) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot T. Palonosetron 250µg iv dag 1 72

73 Cisplatin samtidigt med strålbehandling (cisplatin dag 1, strålbehandling) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 73

74 Cisplatin/Topotekan (cisplatin dag 1, topotekan dag 1 3) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 74

75 Docetaxel/Gemcitabin (gemcitabin dag 1, 8, docetaxel dag 8) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 8: Dag 9: Betametason enl. premedicinering Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 2, 8 och 9: Vid otillräcklig effekt steg 2: 75

76 Docetaxel/Karboplatin (docetaxel dag 1, karboplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 76

77 Doxorubicin liposomalt (doxorubicin liposomalt dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: T. Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3 4: T. Betametason 8 mg T. Betametason 4 mg 77

78 Doxorubicin liposomalt/karboplatin (doxorubicin liposomalt dag 1, karboplatin dag 1) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 78

79 Doxorubicin liposomalt/cisplatin (doxorubicin liposomalt dag 1, cisplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 79

80 EMA-CO (dactinomycin dag 1-2, etoposid dag 1-2, metotrexate dag 1, calciumfolinat dag 2, vincristin dag 8, cyklofosfamid dag 8) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 8: Dag 9: Dag 10-11: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) (alt Ondansetron 8 mg iv) Ondansetron 16 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 och 8: Dag 2-3 och 9-10: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 och 8 80

81 Epirubicin (epirubicin dag 1) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 81

82 Epirubicin/Ifosfamid (epirubicin dag 1, ifosfamid dag1, uromitexan dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 82

83 Epirubicin/Karboplatin (epirubicin dag 1, karboplatin dag 1) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Ondansetron 8mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 83

84 EP - EMA (cisplatin dag1, etoposid dag 1 och 8, metotrexat dag 8, daktinomycin dag 8) Dag 3: Dag 4: Dag 8: Aprepitant 125 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt vid dag 8: Dag 8: Dag 9: Dag 10-11: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 84

85 Gemcitabin (gemcitabin dag 1 och 8) Dag 8: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1 överväg något/några av nedanstående: Dag 1 och 8: Dag 2 och 9: Dag 3-4 och 10-11: Vid otillräcklig effekt steg 2: 85

86 Gemcitabin/Karboplatin (gemcitabin dag 1 och 8, karboplatin dag 1) Dag 3 4: Dag 8: Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Dag 8: Dag 9: Dag 10-11: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 86

87 Karboplatin (karboplatin dag 1) Dag 3-4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 87

88 Karboplatin veckovis (karboplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3 4: 88

89 Mitoxantron ip (mitoxantron dag 1) Vid otillräcklig effekt steg 1: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3 4: 89

90 Paklitaxel/Karboplatin (Leuvenregim) veckovis (paclitaxel dag 1 och 8, karboplatin dag 1och 8) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 1 och 8: Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Dag 2 och 9: Dag 3 4 och 10 11: Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 och 8: Dag 2-3 och 9-10: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 och Betametason 2 4 mg po dag 5 och 12 och några dagar framåt och 8 90

91 Paklitaxel/Karboplatin (var tredje vecka) (paklitaxel dag 1, karboplatin dag 1) Dag 3 4: Kom ihåg att göra riskbedömning! Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 91

92 Paklitaxel veckovis/karboplatin var tredje vecka (paklitaxel dag 1, 8, och 15, karboplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3 4: Dag 8 och 15: Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Dag 8 och 15: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4, 9 och 16 Betametason 2 4 mg po dag 5och några dagar framåt samt dag 10 11,

93 Paklitaxel (24 tim inf)/cisplatin (paklitaxel dag 1, cisplatin dag 2) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Betametason enl. premedicinering Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 93

94 Topotekan dag 1-5 (topotekan dag 1-5) Dag 1-5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 5: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 6: Dag 7 8: 94

95 Topotekan dag 1, 8 och 15 (topotekan dag 1, 8 och 15) Dag 1, 8 och 15: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 8 och 15: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 2, 9 och 16: Dag 3-4, och 17-18: 95

96 Behandling där antiemetika oftast inte behövs Cyklofosfamid po (cyklofosfamid dag 1-28) Kom ihåg att göra riskbedömning! Docetaxel veckovis Etoposid (etoposid dag 1 20) Betametason enl. premedicinering Metotrexat po (metotrexat dag 1-5) Paklitaxel veckovis (paklitaxel dag 1) Betametason enl. premedicinering Meklozin 25 mg x 1 2 po hos patienter som besväras av diarréer. Vid otillräcklig effekt överväg att ge Betametason, diskutera dos med läkare. 96

Arbete med vårdtagare som medicineras med cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt

Arbete med vårdtagare som medicineras med cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-22 Arbete med vårdtagare som medicineras med cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt INLEDNING För arbete

Läs mer

Extravaserings PM för läkare och sjuksköterskor

Extravaserings PM för läkare och sjuksköterskor PM Skånes onkologiska klinik Dokumentnamn: Extravaserings PM Gäller för: Läkare och sjuksköterskor vid Skånes Onkologiska klinik Dokumentnr: 3 Antal sidor: 7 Utfärdat av: Sigrid Holmstrand Maria Lennartsson

Läs mer

Utarbetande av evidensbaserade lokala riktlinjer för antiemetikaprofylax och -behandling vid kemoterapi, radioterapi och avancerad cancersjukdom

Utarbetande av evidensbaserade lokala riktlinjer för antiemetikaprofylax och -behandling vid kemoterapi, radioterapi och avancerad cancersjukdom Jukka Nopsanen Slutrapport Utarbetande av evidensbaserade lokala riktlinjer för antiemetikaprofylax och -behandling vid kemoterapi, radioterapi och avancerad cancersjukdom Ett vårdutvecklingsprojekt hos

Läs mer

Cytostatika och biverkningar av cytostatika. Karin Orrsveden Utb. ansvarig sjuksköterska Onkologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset 130314

Cytostatika och biverkningar av cytostatika. Karin Orrsveden Utb. ansvarig sjuksköterska Onkologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset 130314 Cytostatika och biverkningar av cytostatika Karin Orrsveden Utb. ansvarig sjuksköterska Onkologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset 130314 Cytostatika Lite historik Vad är cytostatika och hur

Läs mer

Daniel Giglio medicine doktor, ST-läkare i onkologi Sektionen för farmakologi/onkologi 2014

Daniel Giglio medicine doktor, ST-läkare i onkologi Sektionen för farmakologi/onkologi 2014 Daniel Giglio medicine doktor, ST-läkare i onkologi Sektionen för farmakologi/onkologi 2014 Cellens överlevnad och död är normalt hårt reglerat 7 mutationer räcker för att en tumörcell ska bildas Tumörcellen

Läs mer

PONV Vad är nytt? Jakob Walldén. Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus

PONV Vad är nytt? Jakob Walldén. Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus PONV Vad är nytt? Jakob Walldén Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus Är PONV ett problem idag? Historiskt: 30% PONV. Idag: Bättre?

Läs mer

Farmakologisk behandling av maligna tumörer

Farmakologisk behandling av maligna tumörer Ändrad 2014-11-01, s 560. 543 Farmakologisk behandling av maligna tumörer Johan Hansson, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Inledning Ett stort antal patienter får farmakologisk

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

Att kräkas eller inte kräkas

Att kräkas eller inte kräkas Att kräkas eller inte kräkas En liten bok om att förhindra illamående och kräkningar i cancersjukvården Utarbetad av den Nationella Arbetsgruppen för frågor om behandling av illamående och kräkningar i

Läs mer

Mellansvenskt läkemedelsforum Örebro 4 februari 2015. Medicinska genombrott Bröstcancer och Malignt Melanom

Mellansvenskt läkemedelsforum Örebro 4 februari 2015. Medicinska genombrott Bröstcancer och Malignt Melanom Mellansvenskt läkemedelsforum Örebro 4 februari 2015 Medicinska genombrott Bröstcancer och Malignt Melanom Kenneth Villman Överläkare Onkologiska kliniken USÖ Mentometerfråga Kenneth Villman 150204 2 Disposition

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT 2 Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 3 4 SUTENT

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ondansetron Mylan 2 mg/ml, injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron.

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Understödjande cancervård/ Supportive care

Understödjande cancervård/ Supportive care R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M / R I K T L I N J E R Understödjande cancervård/ Supportive care Vuxna patienter i Västra sjukvårdsregionen ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin DOL120427PSE06 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Produktinformation Farmakokinetik Morfin

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla!

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Christel Wihlborg Överläkare Palliativa verksamheten, Ystad Kakexi - definition Ett multifaktoriellt syndrom som karakteriseras av Förlust av muskelmassa Kan

Läs mer

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika Illamående vid cancerbehandling Information till dig som behandlas med cytostatika Broschyren är framtagen med stöd av Swedish Orphan Biovitrum. Faktagranskad av dr Katarina Öhrling, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Magtarmsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för gastroenterologiska sjukdomar.

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Onkologi 579 Lungcancer Inledning Lungcancer är den vanligaste cancerrelate- rade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning

Onkologi 579 Lungcancer Inledning Lungcancer är den vanligaste cancerrelate- rade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning Onkologi 579 Bengt Bergman, Lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Inledning är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning för kurativ behandling

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Zaltrap (aflibercept)

Zaltrap (aflibercept) Zaltrap (aflibercept) Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Utvärderad indikation Zaltrap i kombination med irinotekan/5-fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi för vuxna patienter med metastatisk kolorektal

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Folkpensionsanstaltens beslut

Folkpensionsanstaltens beslut Bilaga 4 Folkpensionsanstaltens beslut om de utredningar som behövs och de medicinska villkor som skall uppfyllas för att ersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel skall beviljas Beslut

Läs mer

Frågor kring Cytostatikabehandling

Frågor kring Cytostatikabehandling Frågor kring Cytostatikabehandling En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Broschyren kan beställas inläst på cd, i punktskrift eller på lättläst svenska. Kontakta informationsavdelningen via

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling -

Äldres läkemedelsbehandling - Äldres läkemedelsbehandling - förbättringsinsatser och samarbetsformer Lydia Holmdahl Skånes universitetssjukhus lydia.holmdahl@skane.se Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga FRÅGOR OCH SVAR buckal fentanyltablett För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga 1 VIKTIGT Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta orsakad av cancer. Effentora

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Svensk Onkologi. Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening

Svensk Onkologi. Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening Svensk Onkologi Nr 3 2015 Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening Onkologidagarna i Umeå Brachyterapi - strålbehandlingens prickskytte En rapport från det tredje ESTRO Forum mötet i Barcelona Anti-angiogenes

Läs mer

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år med denna

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning?

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning? Till: Socialminister Göran Hägglund Kopia: Socialstyrelsen, Media 22 juli 2014 Socialstyrelsens uppdrag om ADHD-behandling Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

En nationell cancerstrategi. "Viktigt" och "Värdefullt" i ASCO:s årsrapport. Svenska emesisregistret. nr 2-09

En nationell cancerstrategi. Viktigt och Värdefullt i ASCO:s årsrapport. Svenska emesisregistret. nr 2-09 En nationell cancerstrategi "Viktigt" och "Värdefullt" i ASCO:s årsrapport Svenska emesisregistret nr 2-09 FÖR PATIENTER SOM BEHANDLAS MED KEMOTERAPI Neulasta minskar incidensen av febril neutropeni effektivare

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono Råd till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer Information om cancermediciner och behandlingar biverkningar och hur de kan lindras om att vara sjuk och om känslor Petri Bono Leena Rosenberg-Ryhänen

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Capecitabine medac 150 mg filmdragerade tabletter Capecitabine medac 300 mg filmdragerade tabletter Capecitabine medac 500 mg filmdragerade tabletter kapecitabin

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005.

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005. 1 juni 2005 Nicorette Pfizer Medicinskt tuggummi 2 mg (ofärgad) Medel vid nikotinberoende Aktiv substans Nikotinresinat Välj förpackning och språk för Nicorette : Välj form Gå direkt till: Välj rubrik

Läs mer

Journalia AB. utvecklar system för specialistsjukvård

Journalia AB. utvecklar system för specialistsjukvård CytoBase onkologversion Inledning CytoBase har utvecklats sedan 1999 i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och farmacevter. 2011 CEmärktes programmet. CytoBase är utvecklat med en systemarkitektur

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Bipacksedel: Information till användaren Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara

Läs mer

Myokardscintigrafi i praktiken

Myokardscintigrafi i praktiken Myokardscintigrafi i praktiken Enkätredovisning Nuklearmedicinska Vårmötet 2015 Helsingborg Annmarie Svensson Leg. Biomedicinsk analytiker, Helsingborgs lasarett 2015-05-22 TACK!! 24 kliniker som besvarade

Läs mer

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD 1 2013-12-04 Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD För det första vill vi be om ursäkt för att man vid informationen har talat om att Socialstyrelsen har ställt

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Nya läkemedel - generiska läkemedel Hur styr vi mot en kostnadseffektiv användning? Patrik Olsson Verksamhetschef Läkemedelsenheten

Nya läkemedel - generiska läkemedel Hur styr vi mot en kostnadseffektiv användning? Patrik Olsson Verksamhetschef Läkemedelsenheten Nya läkemedel - generiska läkemedel Hur styr vi mot en kostnadseffektiv användning? Patrik Olsson Verksamhetschef Läkemedelsenheten 1 Utmaningar? Kastrationsresistent metastaserande prostatacancer Zytiga

Läs mer

Cancerbehandling för hund och katt

Cancerbehandling för hund och katt Cancerbehandling för hund och katt Cancer treatment for dogs and cats Anna Karlsson Djursjukskötarprogrammet Sveriges lantbruksuniversitet Skara 2012 Studentarbete 413 Institutionen för husdjurens miljö

Läs mer

Omvårdnadsinterventioner vid cytostatikainducerat illamående

Omvårdnadsinterventioner vid cytostatikainducerat illamående Omvårdnadsinterventioner vid cytostatikainducerat illamående FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Mitra Sharifi-Jahanfard Lena Solitander Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng

Läs mer

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Fördelning i olika åldrar. Lungcancer incidens. Fråga: Hur många får lungcancer varje år?

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Fördelning i olika åldrar. Lungcancer incidens. Fråga: Hur många får lungcancer varje år? Fråga: Hur många får lungcancer varje år?? Lungcancer Martin Wallberg Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund 1. 1500 2. 2500 3. 3500 4. 4500 1 2 Lungcancerstatistik 3500 3000

Läs mer

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Enkät praktisk infobank: Myokardscintigrafi i praktiken

Enkät praktisk infobank: Myokardscintigrafi i praktiken Enkät praktisk infobank: Myokardscintigrafi i praktiken Hej! Vid vårmötet här i Helsingborg har vi valt att arbeta med Myokardscintigrafi. Vi har gjort en kort enkät som vi vore tacksamma om ni vill hjälpa

Läs mer

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10)

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10) Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10) Innehåll Rutin för samverkan mellan ASIH och hemtjänsten i Solna... 3 Bakgrund:... 3 Inskrivning... 3 Samordnad Individuell Plan

Läs mer

Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib)

Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib) Version 1/2014-02 Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib) Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta detta läkemedel. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

Rökning och rökavvänjning. Cancersjukdom och rökning. -sjuksköterskans roll. Tumörhypoxi. Rökning och strålbehandling. ÖNH cancer och rökning

Rökning och rökavvänjning. Cancersjukdom och rökning. -sjuksköterskans roll. Tumörhypoxi. Rökning och strålbehandling. ÖNH cancer och rökning Rökning och rökavvänjning -sjuksköterskans roll Lena Sharp, leg ssk, Med Dr, Områdeschef Karolinska universitetssjukhuset Onkologkliniken, strålbeh avd Cancersjukdom och rökning 10 000 cancerfall/år i

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Sedering i tandvården Manual

Sedering i tandvården Manual Sedering i tandvården Manual Riktlinje Britta Sillén Övertandläkare Specialistkliniken för pedodonti Reviderad 2013-04-22 1 Innehåll Inledning 3 Lagar och förordningar 4 Läkemedelsrekvisition 5 Förvaring

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. Allmänna principer Syrgas Vätska Antibiotika Lungröntgen Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Genom hypoxemin utlöses oro, ängslan och ångest. Mät SaO2 om möjligt. Ge vid behov syrgas så

Läs mer

Bengt Jönsson och Nils Wilking

Bengt Jönsson och Nils Wilking Bengt Jönsson och Nils Wilking Maj 2013 Rapport från SNS forskningsprogram SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik,

Läs mer