Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping"

Transkript

1 Onkologiska kliniken US Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

2 Förord Illamående och kräkningar kan fortfarande vara ett problem för patienter som behandlas med cytostatika. Detta gäller framför allt det fördröjda illamåendet som patienterna kan uppleva i hemmet flera dagar efter avslutad behandling. I syfte att optimera den förebyggande antiemetikabehandlingen har Antiemetikagruppen vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping under många år arbetat med ett system för att kvalitetssäkra behandling och uppföljning av illamående och kräkningar. Systemet kallades LINES och övergick till det nationella webbaserade Svenska Emesisregistret Systemet består av evidensbaserade riktlinjer för antiemetikaordination, patientdagböcker samt en databas för att kunna följa upp och utvärdera effekten av riktlinjerna. Vid Onkologiska kliniken i Linköping är antiemetikariktlinjerna uppdelade efter allmänonkologiska och gynonkologiska behandlingsregimer och omfattar de vanligast förekommande cytostatikabehandlingarna. Antiemetikariktlinjerna revideras kontinuerligt. I oktober 2012 gjordes den senaste uppdateringen som nu till stor del överensstämmer med internationella konsensusriktlinjer (MASCC ). Illamående och kräkningar har minskat för flertalet patientgrupper sedan de första antiemetikariktlinjerna togs i bruk i april För att kunna fortsätta denna positiva utveckling är det viktigt att fortsätta med dagboksuppföljning av illamående och kräkningar. Svenska Emesisregistret är tillgängligt via https://realq.sjunet.org/emesisregistret Varje deltagande klinik ansvarar för sina behandlingsriktlinjer och kan med Emesisregistret följa upp den egna klinikens resultat samt aggregerade resultat från hela landet. Däremot har man inte tillgång till resultat från andra specifika kliniker. Sedan 2012 får Svenska Emesisregistret anslag från SKL. Linköping Gunnar Adell Verksamhetschef 1 2

3 Onkologiska klinikens Antiemetikagrupp Onkologiska klinikens Antiemetikagrupp står till förfogande vid frågor. Britt Andersson sjuksköterska Agneta Axelsson överläkare Sussanne Börjeson univers.lektor Birgitta Cashion sjuksköterska Lotta Eriksson sjuksköterska Margaretha Gunnarsson sjuksköterska Helen Salgado Willner spec sjuksköterska Barbro Rocklin spec sjuksköterska Ulrika Sidorson sjuksköterska Sandra Sjöstrand sjuksköterska Eivor Ulriksson sjuksköterska

4 Innehållsförteckning Förord... 2 Onkologiska klinikens Antiemetikagrupp... 3 Innehållsförteckning... 4 Riskfaktorer... 7 RISKBEDÖMNING... 8 Gradering av cytostatika/antikroppsbehandling efter emotogenrisk Aprepitant Palonosetron Andra orsaker till illamående hos cancerpatienter Allmänonkologiska antiemetikariktlinjer BEP, BEP IF Campto/FLV Capecitabin/Irinotekan Cetuximab/Irinotekan Cisplatin/Capecitabin Cisplatin i kombination med antikropp Cisplatin/5-FU Cisplatin/Gemzar Cisplatin konkomitant med strålbehandling CMF Cytarabin/Karboplatin (CK) CY VA DIC Dakarbazin Docetaxel/Gemcitabin Doxorubicin/Ifosfamid EC 90 (pat < 50 år) EC 90 (pat > 50 år) EP Euramos Euroboss I Fas I Euroboss I Fas II Euroboss I Fas III FEC FEC 75, FEC 100 (pat < 50 år) FEC 75, FEC 100 (pat > 50 år) FLIRI FLOX Folfiri, Folfiri 6, Folfox 4 och Folfox Gemcitabin Gemcitabin/Capecitabin (Gem-Cap) GEMOX Irinotekan (Campto) Karboplatin/Doxorubicin/5-FU Karboplatin/5-FU Lomustine M-VAC 14 d

5 Paklitaxel NAB/Gemcitabin Paraplatin/Gemzar Paraplatin/Vepesid PCV PEI PML Temodal TIP Trabektedin VAI VIDE XELOX XELOX och strålbehandling Zanosar/5-FU uppladdningskur (cykel 1) Zanosar/5-FU underhållsbeh. (fr.o.m. cykel 2) Behandling där antiemetika oftast inte behövs Bevacizumab (Avastin dag 1) Capecitabin (Xeloda dag 1-14) Cetuximab (Erbitux ) CM (cyklofosfamid + metotrexat lågdos kontinuerligt po) Docetaxel (docetaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Doxorubicin liposomalt (Caelyx dag 1) Everolimus (Afinitor ) FLV (fluorouracil dag 1-2, calciumfolinat dag 1-2) Imatinib (Glivec kontinuerligt) Interferon (interferon kontinuerligt 3 ggr/vecka) Kabazitaxel (Jevtana dag 1) KEES (estramustin dag 8-14, cyklofosfamid dag 1-7, etoposid dag 8-14, ketokonazol dag 1-7, prednisolon dag 1-14) Paklitaxel (paklitaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Panitumumab (Vectibix dag 1) Sorafenib (Nexavar kontinuerligt) Sunitinib (Sutent dag 1-28) Temozolomid (Temodal ) konkomitant med strålbehandling alt. Lågdos Temozolomid Trastuzumab (Herceptin dag 1) Vinflunin (Javlor dag 1) Vinorelbin (Navelbine dag 1) Gynonkologiska antiemetikariktlinjer BEP (gyn patienter) Cisplatin/Epirubicin (EP) Cisplatin/Etoposid Cisplatin/5-FU Cisplatin ip Cisplatin samtidigt med strålbehandling Cisplatin/Topotekan Docetaxel/Gemcitabin Docetaxel/Karboplatin Doxorubicin liposomalt Doxorubicin liposomalt/karboplatin Doxorubicin liposomalt/cisplatin

6 EMA-CO Epirubicin Epirubicin/Ifosfamid Epirubicin/Karboplatin EP - EMA Gemcitabin Gemcitabin/Karboplatin Karboplatin Karboplatin veckovis Mitoxantron ip Paklitaxel/Karboplatin (Leuvenregim) veckovis Paklitaxel/Karboplatin (var tredje vecka) Paklitaxel veckovis/karboplatin var tredje vecka Paklitaxel (24 tim inf)/cisplatin Topotekan dag Topotekan dag 1, 8 och Behandling där antiemetika oftast inte behövs Cyklofosfamid po Docetaxel veckovis Etoposid Metotrexat po Paklitaxel veckovis

7 Riskfaktorer Det måste alltid ske en individuell bedömning av den enskilde patientens risk för cytostatikaillamående. Före start av cytostatikabehandling fråga alltid patienten om riskfaktorer för illamående: Tidigare graviditetsillamående Åksjuka Om patienten tidigare fått cytostatikabehandling och mått illa Om patienten själv förväntar sig illamående eller om patienten själv bedömer sig ha ökad risk för illamående Yngre patienter <50 år Kvinnor besväras oftast mer än män Ångest och oro Dåligt allmäntillstånd Illamående vid narkos Stor tumörbörda framförallt i buken God information till patient och anhöriga om vad som kan förväntas och vad man kan göra för att minska risken för illamående ex. kostråd (se nutritionspärm), kan minska ångest och oro och därmed minska risken för illamående. Gör en bedömning av patientens risk för cytostatikaillamående och behov. Patienter med riskfaktorer, som bedöms ha ökad risk att drabbas av illamående, överväg då att redan från start (första behandlingen) lägga till den antiemetika som rekommenderas om standardbehandlingen inte fungerar. 7

8 RISKBEDÖMNING inför ordination av antiemetika Datum: Personnr Namn RISKFAKTOR JA NEJ Patienter <50 år Kvinna Tidigare graviditetsillamående Åksjuka Illamående vid tidigare cytostatikabehandling Illamående vid narkos Patienten förväntar sig illamående Ångest/oro Dåligt allmäntillstånd Stor tumörbörda framförallt i buken Samtidig strålbehandling mot bukfält Om patienten har flera av ovanstående riskfaktorer (JA-svar) fundera över om patienten redan från behandlingsstart bör få nästa steg i antiemetikaschemat, dvs. ge standardbehandling och komplettera med ytterligare antiemetika. Anamnes på högt alkoholintag minskar risken för illamående vilket gör att Aprepitant (Emend ) eventuellt kan uteslutas på de regimer det ingår. 8

9 Gradering av cytostatika/antikroppsbehandling efter emotogenrisk 1 Graderingen av emotogen-risk innebär risken för illamående. Vid hög-emetogen cytostatika behandling finns det > 90 % risk för illamående. Vid medelemetogen % risk för illamående, låg emetogen < 30 % risk för illamående och vid minimalemetogen < 10 %. Singelbehandling intravenöst Hög-emotogen (> 90 %) Medel-emotogen (30-90 %) Låg-emotogen (< 30 %) Minimalemotogen (< 10 %) Cisplatin Oxaliplatin Paclitaxel Bleomycin Cyklofosfamid > Cytarabine > 1000 Docetaxel Busulfan 1500 mg/m2 mg/m2 Streptozocin Karboplatin Topotekan Kladribin Dakarbazin Ifosfamid Etoposid Fludarabin Cyklofosfamid < Methotrexate Vinblastin 1500 mg/m2 Epirubicin Cetuximab Vincristin Irinotekan Trastuzumab Vinorelbin Cerubidin Catumaxumab Bevacizumab Bendamustin Panitumumab Klofarabin 5-Fluorouracil Doxorubicin Gemcitabin Azacitidin Mitoxantrone Pemetrexed Liposomalt Doxorubicin Temsirolimus Mitomycin Gemcitabin Cytarabine > 1000 mg/m2 Bortezomib 9

10 Singelbehandling per oral behandling Hög-emotogen (> 90 %) Medel-emotogen (30-90 %) Låg-emotogen (< 30 %) Minimalemotogen (< 10 %) Procarbazine Cyklofosfamid Capecitabin Klorambucil Temozolomid Tegafur Hydroxikarbamid Vinorelbin Etoposid Melfalan Imatinib Sunitinib Methotrexate Fludarabin Everolimus Lapatinib Lenalidomid Thalidomid Tioguanin Gefitinib Sorafenib Erlotinib Tänk på att emetogengraden kan öka när patienterna får en kombination av flera preparat 1. hämtat

11 Aprepitant Aprepitant (Emend ) är infört i riktlinjerna vid vissa behandlingar med stor risk för illamående. Det är ny typ av antiemetika (substans P-antagonist) och blockerar NK1- receptorer) och har framförallt effekt mot fördröjt illamående. Aprepitant ges i första hand peroralt och ges då antingen under 3 dagar (125 mg dag 1, 80 mg dag 2 och 3) eller under 5 dagar (125 mg dag 1, 80 mg dag 2-5) beroende på hur lång cytostatikabehandlingen är. Ges 1 timme innan cytostatikabehandlingen. Om patienten inte kan ta peroralt ges Fosaprepitant (Ivemend ) 150 mg iv endast dag 1 som infusion under minuter och inleds cirka 30 minuter innan cytostatikabehandling. Aprepitant och Fosaprepitant bör användas tillsammans med en 5-HT3- receptorblockerare och ett kortisonpreparat. Om avsikten är att ge Betametason (Betapred ) 20 mg bör dosen reduceras till 12 mg på grund av att nedbrytningen av kortisonet hämmas av Aprepitant. Om avsikten är att ge 8 12 mg behöver dosen inte reduceras. Vanliga biverkningar Vår erfarenhet är att biverkningarna är beskedliga. I FASS anges som vanliga biverkningar rapning, förstoppning, diarré, yrsel, utmattning, huvudvärk, hicka, försämrad matsmältning, avsaknad av aptit och förhöjda leverenzymer men det är naturligtvis svårt att skilja på biverkningar av antiemetika och av cytostatika. Interaktioner Aprepitant hämmar flera viktiga enzymer som bryter ned läkemedel (fr a CYP3A4). Teoretiskt kan nedbrytningen av flera cytostatika hämmas, bland annat vid Trabektidin och även när patienten får perorala cytostatika med Etoposid (Vepesid ) eller Vinorelbin (Navelbine ). Stor försiktighet bör iakttas om patienten står på Waran. Om Waran-behandlad patient ska få Aprepitant måste INR-värden kontrolleras noga. Rådgör alltid med läkare innan Aprepitant ges om det finns risk för interaktioner. Palonosetron Palonosetron (Aloxi ) är en långtidsverkande 5-HT3-receptorblockerare, som har införts i riktlinjerna som andra eller tredje linjens antiemetikaprofylax vid vissa kemoterapiregimer. Palonosetron binder sig starkare till receptorerna och har längre verkningstid än Ondansetron (Zofran ), Granisetron (Kytril ) och Tropisetron (Navoban ). Därför kan det ges som engångsdos. Det har effekt mot akut illamående både vid hög- och medelemetogen cytostatikabehandling. När patienten får Palonosetron ska man ej ge någon annan 5-HT3-receptorblockerare, ej heller kommande dagar. Det bör kombineras med ett kortisonpreparat. Dosering och administrering Palonosetron finns nu som både oral och intravenös behandling. Injektion 250 mikrogram (5 ml) Palonosetron ges som en enstaka intravenös bolusdos ungefär 30 minuter innan cytostatikabehandlingen (endast dag 1). Injektionen ska ta 30 sekunder. Kapsel Palonosetron 500 mikrogram ges 1 timme före behandling dag 1. Vanliga biverkningar Biverkningarna är desamma som för övriga 5-HT3 receptorantagonister. Huvudvärk och förstoppning är vanliga. Paracetamol kan ges om huvudvärken blir besvärlig. 11

12 Andra orsaker till illamående hos cancerpatienter Cancerpatienter kan må illa av andra orsaker än av cytostatikabehandlingen. Var därför observant på biverkningar från den onkologiska behandlingen och cancersjukdomen som kan leda till illamående. Några vanliga besvär vi missar är: Mucosit - Sår/inflammation i mun, matstrupe, magsäck och tarmkanal kan orsaka illamående. Be att få kolla i patientens mun för att se om den har munsvamp. Symtomen kan vara en vit beläggning eller rodnad på tungan. Ge råd om god munhygien och kontakta läkare för bedömning och insättande av antimykotika Gastritbesvär Symtom på magkatarr kan vara illamående, sura uppstötningar och en brännande/smärtande känsla i buken. Om dessa besvär släpper med mediciner mot gastritbesvär är orsaken till illamående gastritbesvär och ska behandlas med mediciner för detta. Obstipation Är patienten förstoppad kan det leda till illamående. Var uppmärksam på att patienten har regelbunden tarmtömning och ge laxantia för att motverka eller häva förstoppning samt ge råd om rikligt vätskeintag. Tänk på att Ondansetron och Palonosetron kan orsaka förstoppning. Ångest - Oro kan ge eller förstärka illamåendet. För att undvika betingat illamående kan exempelvis Benzodiazepiner ges vid behov. 12

13 Allmänonkologiska antiemetikariktlinjer 13

14 BEP, BEP IF (BEP: bleomycin dag 1, 5, 15, etosid dag 1 5, cisplatin dag 1 5) (BEP IF: bleomycin dag 1, 5, 15, etosid dag 1 5, cisplatin dag 1 5, ifosfamid dag 1-5, mesna dag 1-5) Dag 2 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Dag 15: Aprepitant 125 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason enligt premedicinering Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 14

15 Campto/FLV (irinotekan dag 1, fluorouracil dag 1 2, calciumfolinat dag 1 2) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 15

16 Capecitabin/Irinotekan (irinotekan dag 1, capecitabin dag 2-15) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 16

17 Cetuximab/Irinotekan (cetuximab dag 1, 8 och 15, irinotekan dag 1) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 17

18 Cisplatin/Capecitabin (cisplatin dag 1, capecitabin dag 2-11) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 18

19 Cisplatin i kombination med antikropp (cisplatin dag 1 i kombination med antikropp) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 19

20 Cisplatin/5-FU (cisplatin dag 1, fluorouracil dag 1-5) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 20

21 Cisplatin/Gemzar (cisplatin dag 1, gemcitabin dag 1, 8, 15) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Dag 8: Dag 15: T. Betametason 4 mg Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 21

22 Cisplatin konkomitant med strålbehandling (cisplatin dag 1, 8, 15, 22, 29, 36 och ev. 43) Antiemetikabehandlingen upprepas varje vecka med start när cisplatin ges. Dag 3: Dag 4: Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 22

23 CMF (cyklofosfamid dag 1, metotrexat dag 1, fluorouracil dag 1) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Betametason 4mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 23

24 Cytarabin/Karboplatin (CK) (Cytarabin dag 1, Karboplatin dag 1) Dag 3: Dag 4: Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 24

25 CY VA DIC (cyklofosfamid dag 1, vinkristin dag 1, 8, doxorubicin dag 2, 8, dakarbazin dag 1, 3) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) T. Ondansetron 8 mg Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 8: Se dag 1 Dag 9: Se dag 4 Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag

26 Dakarbazin (Dakarbazin dag 1) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 26

27 Docetaxel/Gemcitabin (gemcitabin dag 1, 8, docetaxel dag 8) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 8: Dag 9: Betametason enl. premedicinering Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 2, 8 och 9: Vid otillräcklig effekt steg 2: 27

28 Doxorubicin/Ifosfamid (doxorubicin dag 1, ifosfamid dag 1 2) Kom ihåg att göra Aprepitant 125 mg po 1 tim riskbedömning! före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Dag 5: T. Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 28

29 EC 90 (pat < 50 år) (epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim. före behandling Palonosetron 500 µg po 1 tim. före behandling Betametason 12 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 29

30 EC 90 (pat > 50 år) (epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot Palonosetron 500 µg po dag 1 30

31 EP (etoposid dag 1 5, cisplatin dag 1 5) Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 2 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 31

32 Dag 3: Dag 4: Dag 5: Euramos 1 Doxorubicin-Cisplatin-Metotrexat (doxorubicin dag 1 och 2, cisplatin dag 1 och 2, metotrexat dag 22 och 29) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 22 och 29: alt. Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 32

33 Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Euroboss I Fas I (cisplatin dag 1 och 2, doxorubicin dag 3) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po(alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 4-5: Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 5 6 Betametason 2 4 mg po dag 7 och några dagar framåt 33

34 Euroboss I Fas II (ifosfamid dag 1 och 2, cisplatin dag 3 och 4) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Dag 7: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt steg 1: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Dag 2-3: Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 6 7 Betametason 2 4 mg po dag 8 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot Palonosetron 250µg iv dag 3 34

35 Euroboss I Fas III (ifosfamid dag 1 och 2, doxorubicin dag 3) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 5 6 Betametason 2 4 mg po dag 7 och några dagar framåt Byt ut alla dagars Ondansetron mot Palonosetron 250µg iv dag 1 35

36 FEC 60 (fluorouracil dag 1, epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt steg 1 + till patienter < 60 år: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 36

37 FEC 75, FEC 100 (pat < 50 år) (fluorouracil dag 1, epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Palonosetron 250 µg iv 30 min före behandling Betametason 12 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 37

38 FEC 75, FEC 100 (pat > 50 år) (fluorouracil dag 1, epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 38

39 Dag 3 4: FLIRI (irinotecan dag 1, fluorouracil dag 1 2, calciumfolinat dag 1 2) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 39

40 FLOX (oxaliplatin dag 1, fluorouracil dag 1 2, calciumfolinat dag 1 2) Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Dag 3 4: alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 40

41 Folfiri, Folfiri 6, Folfox 4 och Folfox 6 (Folfiri: irinotecan dag 1, fluorouracil dag tim, dag tim, calciumfolinat dag 1-2) (Folfiri 6: irinotecan dag 1, fluorouracil dag tim, calciumfolinat dag 1) (Folfox 4: oxaliplatin dag 1, fluorouracil dag tim, dag tim, calciumfolinat dag 1-2) (Folfox 6: oxaliplatin dag 1, fluorouracil dag tim, calciumfolinat dag 1) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3 4: alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 41

42 Gemcitabin (gemcitabin dag 1 och 8) Dag 1 och 8: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1 överväg något/några av nedanstående: Dag 1 och 8: Dag 2 och 9: Dag 3 och 10: Dag 4 och 11: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: 42

43 Gemcitabin/Capecitabin (Gem-Cap) (gemcitabin dag 1, 8, 15, capecitabin dag 1-21) Dag 1, 8 och 15: Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. T. Meklozin 25 mg (max 50 mg/dygn) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 8 och 15: Dag 2, 9 och 16: Dag 3, 10 och 17: Dag 4, 11 och 18: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: 43

44 GEMOX (oxaliplatin dag 1, gemcitabin dag 1) Dag 3-4: Ondansetron 16 mg po (alt iv inj Ondansetron 8 mg) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Biperiden 1 mg x 1 Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Lorazepam 1 mg po 1 3 i högst 5 dagar Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron po mot iv inj Palonosetron 250µg dag 44

45 Irinotekan (Campto) (irinotekan dag 1) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 45

46 Karboplatin/Doxorubicin/5-FU (carboplatin dag 1, doxorubicin dag 2, fluorouracil dag 1 5) Dag 2-3: Dag 4: Dag 5: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 46

47 Karboplatin/5-FU (karboplatin dag 1, fluorouracil dag 1 5) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 47

48 Lomustine (lomustin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 4 mg po Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 3: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po 48

49 M-VAC 14 d (metotrexat dag 1, vinblastin dag 2, doxorubicin dag 2, cisplatin dag 2) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: alt. Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot Palonosetron 500 µg po dag 2 49

50 Paklitaxel NAB/Gemcitabin (paklitaxel nab dag 1, 8 och 15, gemcitabin dag 1, 8, 15) Dag 1, 8 och 15: Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. T. Meklozin 25 mg (max 50 mg/dygn) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 8 och 15: Dag 2, 9 och 16: Dag 3, 10 och 17: Dag 4, 11 och 18: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: 50

51 Dag 3-4: Dag 8: Paraplatin/Gemzar (karboplatin dag 1, gemcitabin dag 1, 8) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 51

52 Paraplatin/Vepesid (karboplatin dag 1, etosid dag 1-3) Dag 3: Dag 4 5: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 52

53 PCV (lomustin dag 1, vinkristin dag 1, procarbazine dag 1 10) Kom ihåg att göra riskbedömning! Metoklopramid 10 mg x 3 po Dag 3: Metoklopramid 10 mg x 3 po Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 3: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po 53

54 PEI (cisplatin dag 1 5, etosid dag 1 5, ifosfamid dag 1 5, mesna dag 1 5) Dag 2 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 54

55 PML (cisplatin dag 1, Methotrexate dag 2) Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) på kvällen Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 55

56 Temodal (temozolomid dag 1 5) För lågdos eller konkomittant Temodalbehandling, se annan riktlinje för Temodal lågdos Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Dag 5: Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 5: Öka Ondansetron dosen till 8 mg x 1 Överväg tillägg med Betametason i samråd med läkare Vid otillräcklig effekt steg 2: 56

57 TIP (Paklitaxel dag 1 Cisplatin dag 2 5, Ifosfamid dag 2-5, Mesna dag 2-5) Dag 3 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Premed enligt regim Aprepitant 125 mg po 1 tim före Ifosfamidbehandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 57

58 Trabektedin (Trabektedin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant kontraindicerat med Trabektedin Dag 3: Dag 4: Betametason enl premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 58

59 VAI (vinkristin dag 1, daktinomycin dag 1-2, ifosfamid dag 1-2, mesna dag 1-2) Dag 2 3: Dag 4-5: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 7 och några dagar framåt 59

60 VIDE (Vinkristin dag 1, Etoposid dag 1 3, Doxorubicin dag 1 3, Ifosfamid dag 1-3, Mesna dag 1-3) Dag 2 3: Dag 4: Dag 5-6: Aprepitant 125 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 5-6 Betametason 2 4 mg po dag 7 och några dagar framåt 60

61 XELOX (oxaliplatin dag 1, capecitabine dag 1 14) Dag 3-4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 61

62 XELOX och strålbehandling (oxaliplatin dag 1, 8, 22 och 29, capecitabine dag 1-14 och 22-35) Dag 1, 8, 22 och 29: Dag 2, 9, 23, 30: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2, 9, 23 och 30: Dag 3, 10, 24 och 31: Betametason 2 mg po Dag 4, 11, 25 och 32: Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling 62

63 Zanosar/5-FU uppladdningskur (cykel 1) (streptozotocin dag 1-5, fluorouracil dag 1-3) Dag 2 5: Dag 6: Dag 7 8: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 63

64 Zanosar/5-FU underhållsbeh. (fr.o.m. cykel 2) (streptozotocin dag 1, fluorouracil dag 1) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 64

65 Behandling där antiemetika oftast inte behövs Bevacizumab (Avastin dag 1) Capecitabin (Xeloda dag 1-14) Kom ihåg att göra riskbedömning! Cetuximab (Erbitux ) CM (cyklofosfamid + metotrexat lågdos kontinuerligt po) Docetaxel (docetaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Doxorubicin liposomalt (Caelyx dag 1) Everolimus (Afinitor ) FLV (fluorouracil dag 1-2, calciumfolinat dag 1-2) Imatinib (Glivec kontinuerligt) Interferon (interferon kontinuerligt 3 ggr/vecka) Kabazitaxel (Jevtana dag 1) KEES (estramustin dag 8-14, cyklofosfamid dag 1-7, etoposid dag 8-14, ketokonazol dag 1-7, prednisolon dag 1-14) Paklitaxel (paklitaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Panitumumab (Vectibix dag 1) Sorafenib (Nexavar kontinuerligt) Sunitinib (Sutent dag 1-28) Temozolomid (Temodal ) konkomitant med strålbehandling alt. Lågdos Temozolomid Trastuzumab (Herceptin dag 1) 65

66 Vinflunin (Javlor dag 1) Vinorelbin (Navelbine dag 1) Metoklopramid 10 mg x 1 3 po Meklozin 25 mg x 1 2 po hos patienter som besväras av diarréer. Vid otillräcklig effekt överväg att ge Betametason, diskutera dos med läkare. 66

67 Gynonkologiska antiemetikariktlinjer 67

68 BEP (gyn patienter) (bleomycin dag 1, 5, 15, etoposid dag 1-5, cisplatin dag 1-5) Dag 2-5: Dag 6: Dag 7 8: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 15: Betametason enligt premedicinering Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 68

69 Cisplatin/Epirubicin (EP) (cisplatin dag 1, epirubicin dag 1) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 69

70 Dag 3: Dag 4: Dag 5: Cisplatin/Etoposid (cisplatin dag 1-2, etoposid dag 1-3) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 70

71 Cisplatin/5-FU (cisplatin dag 1 och 2, fluorouracil dag 1 och 2) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 71

72 Dag 3: Dag 4: Cisplatin ip (cisplatin dag 1) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot T. Palonosetron 250µg iv dag 1 72

73 Cisplatin samtidigt med strålbehandling (cisplatin dag 1, strålbehandling) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 73

74 Cisplatin/Topotekan (cisplatin dag 1, topotekan dag 1 3) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 74

75 Docetaxel/Gemcitabin (gemcitabin dag 1, 8, docetaxel dag 8) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 8: Dag 9: Betametason enl. premedicinering Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 2, 8 och 9: Vid otillräcklig effekt steg 2: 75

76 Docetaxel/Karboplatin (docetaxel dag 1, karboplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 76

77 Doxorubicin liposomalt (doxorubicin liposomalt dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: T. Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3 4: T. Betametason 8 mg T. Betametason 4 mg 77

78 Doxorubicin liposomalt/karboplatin (doxorubicin liposomalt dag 1, karboplatin dag 1) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 78

79 Doxorubicin liposomalt/cisplatin (doxorubicin liposomalt dag 1, cisplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 79

80 EMA-CO (dactinomycin dag 1-2, etoposid dag 1-2, metotrexate dag 1, calciumfolinat dag 2, vincristin dag 8, cyklofosfamid dag 8) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 8: Dag 9: Dag 10-11: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) (alt Ondansetron 8 mg iv) Ondansetron 16 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 och 8: Dag 2-3 och 9-10: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 och 8 80

81 Epirubicin (epirubicin dag 1) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 81

82 Epirubicin/Ifosfamid (epirubicin dag 1, ifosfamid dag1, uromitexan dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 82

83 Epirubicin/Karboplatin (epirubicin dag 1, karboplatin dag 1) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Ondansetron 8mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 83

84 EP - EMA (cisplatin dag1, etoposid dag 1 och 8, metotrexat dag 8, daktinomycin dag 8) Dag 3: Dag 4: Dag 8: Aprepitant 125 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt vid dag 8: Dag 8: Dag 9: Dag 10-11: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 84

85 Gemcitabin (gemcitabin dag 1 och 8) Dag 8: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1 överväg något/några av nedanstående: Dag 1 och 8: Dag 2 och 9: Dag 3-4 och 10-11: Vid otillräcklig effekt steg 2: 85

86 Gemcitabin/Karboplatin (gemcitabin dag 1 och 8, karboplatin dag 1) Dag 3 4: Dag 8: Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Dag 8: Dag 9: Dag 10-11: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 86

87 Karboplatin (karboplatin dag 1) Dag 3-4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 87

88 Karboplatin veckovis (karboplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3 4: 88

89 Mitoxantron ip (mitoxantron dag 1) Vid otillräcklig effekt steg 1: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3 4: 89

90 Paklitaxel/Karboplatin (Leuvenregim) veckovis (paclitaxel dag 1 och 8, karboplatin dag 1och 8) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 1 och 8: Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Dag 2 och 9: Dag 3 4 och 10 11: Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 och 8: Dag 2-3 och 9-10: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 och Betametason 2 4 mg po dag 5 och 12 och några dagar framåt och 8 90

91 Paklitaxel/Karboplatin (var tredje vecka) (paklitaxel dag 1, karboplatin dag 1) Dag 3 4: Kom ihåg att göra riskbedömning! Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 91

92 Paklitaxel veckovis/karboplatin var tredje vecka (paklitaxel dag 1, 8, och 15, karboplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3 4: Dag 8 och 15: Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Dag 8 och 15: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4, 9 och 16 Betametason 2 4 mg po dag 5och några dagar framåt samt dag 10 11,

93 Paklitaxel (24 tim inf)/cisplatin (paklitaxel dag 1, cisplatin dag 2) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Betametason enl. premedicinering Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 93

94 Topotekan dag 1-5 (topotekan dag 1-5) Dag 1-5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 5: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 6: Dag 7 8: 94

95 Topotekan dag 1, 8 och 15 (topotekan dag 1, 8 och 15) Dag 1, 8 och 15: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 8 och 15: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 2, 9 och 16: Dag 3-4, och 17-18: 95

96 Behandling där antiemetika oftast inte behövs Cyklofosfamid po (cyklofosfamid dag 1-28) Kom ihåg att göra riskbedömning! Docetaxel veckovis Etoposid (etoposid dag 1 20) Betametason enl. premedicinering Metotrexat po (metotrexat dag 1-5) Paklitaxel veckovis (paklitaxel dag 1) Betametason enl. premedicinering Meklozin 25 mg x 1 2 po hos patienter som besväras av diarréer. Vid otillräcklig effekt överväg att ge Betametason, diskutera dos med läkare. 96

Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid medicinsk antitumoral behandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid medicinsk antitumoral behandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Onkologiska kliniken US Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid medicinsk antitumoral behandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Förord Illamående och kräkningar kan fortfarande

Läs mer

Bakgrund

Bakgrund 2017-05-29 Bakgrund Nätverket för cancerrelaterat illamående arbetar för att sprida kunskap om antiemetika vid cytostatikabehandling. Ett av målen för nätverket är att patienter med cancersjukdom som får

Läs mer

Antiemetisk behandling

Antiemetisk behandling Antiemetisk behandling -Hur stor skillnad kan det vara? PHO-sektionens utbildningsdag 2017-02-01 Frans Nilsson Barnonkolog, Umeå Antiemetisk behandling Varje center har sitt get PM, lokala traditioner

Läs mer

Åtgärder vid extravasering av cytostatika. Nationella anvisningar, version 1

Åtgärder vid extravasering av cytostatika. Nationella anvisningar, version 1 Åtgärder vid extravasering av cytostatika Nationella anvisningar, version 1 Januari 2013 Innehållsförteckning Extravasering av cytostatika... 3 1. Symtom vid Extravasering... 3 2. Åtgärder vid misstänkt

Läs mer

Anvisningar angående cytostatikabehandling i hemsjukvården

Anvisningar angående cytostatikabehandling i hemsjukvården Anvisningar angående cytostatikabehandling i hemsjukvården Med anledning att det finns arbetsmiljörisker i samband med läkemedelshantering har Arbetsmiljöverket utfärdat föreskriften AF 2005:5 Cytostatika

Läs mer

Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Hematologikliniken US

Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Hematologikliniken US ID nummer: HEMA4.13 Dokumentnamn: Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatika på Hematologiska kliniken, US Dokumenttyp: Vårdprocessprogram/SOP Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

Läs mer

Författare: Sigrid Holmstrand, Maria Lennartsson, Karin Rydström och Jeanette Thuné

Författare: Sigrid Holmstrand, Maria Lennartsson, Karin Rydström och Jeanette Thuné Onkologiska kliniken Extravaserings PM för läkare och sjuksköterskor Författare: Sigrid Holmstrand, Maria Lennartsson, Karin Rydström och Jeanette Thuné Godkänt: 2008-12-22 Senast uppdaterat 2008-12-22

Läs mer

Arbete med vårdtagare som medicineras med cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt

Arbete med vårdtagare som medicineras med cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-22 Arbete med vårdtagare som medicineras med cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt INLEDNING För arbete

Läs mer

Illamående vid högdos melfalan. Lars Skagerlind Hematologiska sektionen, Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Illamående vid högdos melfalan. Lars Skagerlind Hematologiska sektionen, Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Illamående vid högdos melfalan Lars Skagerlind Hematologiska sektionen, Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Illamående Av patienter klassat som ett av de jobbigaste symptomen 25-50% of patients

Läs mer

Extravaserings PM för läkare och sjuksköterskor

Extravaserings PM för läkare och sjuksköterskor PM Skånes onkologiska klinik Dokumentnamn: Extravaserings PM Gäller för: Läkare och sjuksköterskor vid Skånes Onkologiska klinik Dokumentnr: 3 Antal sidor: 7 Utfärdat av: Sigrid Holmstrand Maria Lennartsson

Läs mer

Cytostatika. Johanna Ungerstedt SVK Hematologi 2016

Cytostatika. Johanna Ungerstedt SVK Hematologi 2016 Cytostatika Johanna Ungerstedt SVK Hematologi 2016 Upplägg Grundbegrepp Typer av cytostatika Kombinationsbehandlingar Biverkningar Namn Efternamn 4 april 2016 2 Cancerbehandling Kirurgi Strålning 1885

Läs mer

Medel mot mykobakterier. Medel mot cancer. Antivirala medel. Kap 36-38. Läkemedel mot mykobakterieinfektioner

Medel mot mykobakterier. Medel mot cancer. Antivirala medel. Kap 36-38. Läkemedel mot mykobakterieinfektioner Medel mot mykobakterier Medel mot cancer Antivirala medel Kap 36-38 1 Läkemedel mot mykobakterieinfektioner Lepra Orsakas av infektioner av Mycobacterium leprae Tuberkulos Orsakas av infektioner av Mycobacterium

Läs mer

Praktiska problem Gunnar Wagenius Oktober 2017

Praktiska problem Gunnar Wagenius Oktober 2017 Praktiska problem Gunnar Wagenius Oktober 2017 Njursvikt Leversvikt Graviditet Blod-hjärnbarriären Hur stor är Zlatan? Boyd BSA = [W ^ (P)] [H ^ (0,3)] /3118,179, Dubois BSA = [W ^ (0,425)] [H ^ (0.725)]

Läs mer

Utvärderingkriterier för läkemedelsupphandling område Onkologi "Ekonomiskt mest fördelaktigt"

Utvärderingkriterier för läkemedelsupphandling område Onkologi Ekonomiskt mest fördelaktigt Utvärderingkriterier för läkemedelsupphandling område Onkologi 2012 "Ekonomiskt mest fördelaktigt" Viktningsmodell A: ondansetron, granisetron och tropisetron. Avser läkemedelsform parenteralt A04AA01

Läs mer

HANTERINGSANVISNINGAR FÖR CYTOSTATIKA 2006

HANTERINGSANVISNINGAR FÖR CYTOSTATIKA 2006 HANTERINGSANVISNINGAR FÖR CYTOSTATIKA 2006 Allmän onkologiska kliniken Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 HÄLSOEFFEKTER 5 3 RISKBEDÖMNING 6 3.1 Riskanalys...6 3.2 Exponeringsrisker...7 4 UTBILDNING 8

Läs mer

Illamående vid cancersjukdom

Illamående vid cancersjukdom Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 18084 su/med 2015-02-02 1 Innehållsansvarig: Anki Delin Eriksson, Verksamhetsutvecklar, Gemensamt Onkologi (anner61) Godkänd av: Marie Lindh, Verksamhetschef,

Läs mer

Cytostatika. Mats Jerkeman Onkologiska kliniken

Cytostatika. Mats Jerkeman Onkologiska kliniken Cytostatika Mats Jerkeman Onkologiska kliniken 1943 SS John Harvey, Bari, Italien Dr Stewart Alexander Senapsgas Benmärgssuppression 50-talet In vitro försök musleukemi Första kliniska studierna med kvävesenapsgas

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 4540 Statsrådets förordning om ändring av 1och 2 statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100

Läs mer

Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Längre liv för patienter med mhrpc Premedicinering minskar risken för överkänslighetsreaktioner1 JEVTANA är en ny behandling för patienter med metastatisk

Läs mer

Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Längre liv för patienter med mhrpc JEVTANA är en behandling för patienter med metastatisk hormonrefraktär prostatacancer (mhrpc) som tidigare fått behandling

Läs mer

40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män

40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män Illamående 1 40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män 2 Asta 83 år Skelett och levermetastaserande bröstcancer, hjärtsvikt. Sköts i hemmet av distriktsläkare och

Läs mer

Utarbetande av evidensbaserade lokala riktlinjer för antiemetikaprofylax och -behandling vid kemoterapi, radioterapi och avancerad cancersjukdom

Utarbetande av evidensbaserade lokala riktlinjer för antiemetikaprofylax och -behandling vid kemoterapi, radioterapi och avancerad cancersjukdom Jukka Nopsanen Slutrapport Utarbetande av evidensbaserade lokala riktlinjer för antiemetikaprofylax och -behandling vid kemoterapi, radioterapi och avancerad cancersjukdom Ett vårdutvecklingsprojekt hos

Läs mer

Torben Ek Barnonkologikursen, nov 2015 Strängnäs

Torben Ek Barnonkologikursen, nov 2015 Strängnäs Torben Ek Barnonkologikursen, nov 2015 Strängnäs Rekommenderad li=eratur Guideline for the PrevenBon of Acute Nausea and VomiBng Due to AnBneoplasBc MedicaBon in Pediatric Cancer PaBents Pediatr Blood

Läs mer

Illamående. Region Östergötland

Illamående. Region Östergötland Illamående 1 40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män 2 Diagnos Anamnes- när, var, hur? Klinisk undersökning Lab Ev röntgen 3 Orsaker 1(3) Gastrointestinalkanalen

Läs mer

Cytostatika och biverkningar av cytostatika. Karin Orrsveden Utb. ansvarig sjuksköterska Onkologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset 130314

Cytostatika och biverkningar av cytostatika. Karin Orrsveden Utb. ansvarig sjuksköterska Onkologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset 130314 Cytostatika och biverkningar av cytostatika Karin Orrsveden Utb. ansvarig sjuksköterska Onkologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset 130314 Cytostatika Lite historik Vad är cytostatika och hur

Läs mer

Medel mot mykobakterier. Medel mot cancer. Antivirala medel. Kap Läkemedel mot mykobakterieinfektioner

Medel mot mykobakterier. Medel mot cancer. Antivirala medel. Kap Läkemedel mot mykobakterieinfektioner Medel mot mykobakterier Medel mot cancer Antivirala medel Kap 36-38 1 Läkemedel mot mykobakterieinfektioner Lepra Orsakas av infektioner av Mycobacterium leprae Tuberkulos Orsakas av infektioner av Mycobacterium

Läs mer

Två behandlingsindikationer. Stadieindelningen 2011-11-07. Fördelning av cancer i Sverige 2009. Behandling av bröstcancer

Två behandlingsindikationer. Stadieindelningen 2011-11-07. Fördelning av cancer i Sverige 2009. Behandling av bröstcancer Fördelning av cancer i Sverige 2009 Behandling av bröstcancer Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Två behandlingsindikationer Stadieindelningen Adjuvant behandling (Stadium 1-3) Förebyggande tilläggsbehandling

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

cytostatikabehandling

cytostatikabehandling Cytostatikabehandling Mikael Johansson, Cancercentrum, NUS Medicinsk cancerbehandling är inte bara cytostatikabehandling Cytostatika Hormonell behandling Antikroppar Proteinkinashämmare Immunterapi 1 Varför

Läs mer

Gastroesofageal cancer - onkologiska aspekter

Gastroesofageal cancer - onkologiska aspekter Gastroesofageal cancer - onkologiska aspekter David Borg Anders Johnsson Skånes onkologiska klinik 2014-10-06 Multi Disciplinär Tumörkonferens (MDT) Terapibeslut tas, baserat på Tumörtyp Histologi Stadium

Läs mer

PONV Vad är nytt? Jakob Walldén. Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus

PONV Vad är nytt? Jakob Walldén. Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus PONV Vad är nytt? Jakob Walldén Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus Är PONV ett problem idag? Historiskt: 30% PONV. Idag: Bättre?

Läs mer

Medel mot mykobakterier. Medel mot cancer. Antivirala medel. Kap Läkemedel mot mykobakterieinfektioner

Medel mot mykobakterier. Medel mot cancer. Antivirala medel. Kap Läkemedel mot mykobakterieinfektioner Medel mot mykobakterier Medel mot cancer Antivirala medel Kap 36-38 1 Läkemedel mot mykobakterieinfektioner Lepra rsakas av infektioner av Mycobacterium leprae Tuberkulos rsakas av infektioner av Mycobacterium

Läs mer

2016-01-20. Över 50000 nya fall/år i Sverige. En av tre drabbas. Ca hälften botas. Ålderssjukdom

2016-01-20. Över 50000 nya fall/år i Sverige. En av tre drabbas. Ca hälften botas. Ålderssjukdom Daniel Giglio MD, PhD Sektionen för farmakologi/onkologi 2016 Över 50000 nya fall/år i Sverige En av tre drabbas Ca hälften botas Ålderssjukdom 1 Klinisk undersökning Röntgenundersökning/Ultraljudsundersökning

Läs mer

Konsultrapport. Internationell jämförelse av läkemedelsanvändning: Kvantitativ analys ur ett svenskt perspektiv

Konsultrapport. Internationell jämförelse av läkemedelsanvändning: Kvantitativ analys ur ett svenskt perspektiv Konsultrapport Internationell jämförelse av läkemedelsanvändning: Kvantitativ analys ur ett svenskt perspektiv April 2015 Phill O Neill, Jon Sussex Internationell jämförelse av läkemedelsanvändning: Kvantitativ

Läs mer

Patientinformation om Taxotere (docetaxel)

Patientinformation om Taxotere (docetaxel) september 2012 SE-DOC-12-04-01 Patientinformation om xotere (docetaxel) sanofi-aventis AB Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 www.sanofi.se Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

Läs mer

Daniel Giglio medicine doktor, ST-läkare i onkologi Sektionen för farmakologi/onkologi 2014

Daniel Giglio medicine doktor, ST-läkare i onkologi Sektionen för farmakologi/onkologi 2014 Daniel Giglio medicine doktor, ST-läkare i onkologi Sektionen för farmakologi/onkologi 2014 Cellens överlevnad och död är normalt hårt reglerat 7 mutationer räcker för att en tumörcell ska bildas Tumörcellen

Läs mer

Svårt graviditetsillamående/ hyperemesis gravidarum

Svårt graviditetsillamående/ hyperemesis gravidarum Svårt graviditetsillamående/ hyperemesis gravidarum Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och gynekologi, Norrbotten och MVC, Norrbotten. Syfte Enhetlig och god handläggning av svårt graviditetsillamående

Läs mer

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Tjock- och ändtarmscancer i Sverige 2014 6 297 nya fall tredje vanligast 9,8 % av alla tumörer Ökande incidens i de flesta länder Minskande mortalitet

Läs mer

Onkologisk behandling av kolorektal cancer. Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund

Onkologisk behandling av kolorektal cancer. Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund Onkologisk behandling av kolorektal cancer Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund Onkologiska behandlingar Strålbehandling Resektabel rektalcancer Lokalt avancerad rektalcancer Symtompalliation Medicinsk

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

BRÖSTCANCER. Behandling. Aktuell för patienter med lymfkörtelmetastaser eller större tumör med snabb celldelning.

BRÖSTCANCER. Behandling. Aktuell för patienter med lymfkörtelmetastaser eller större tumör med snabb celldelning. BRÖSTCANCER Ulf-Henrik Mellqvist 050107 Allmänt Vanligaste cancerformen Ökande incidens Hormonellt inflytande 5-10% ärftliga Trippeldiagnostik Behandling Kirurgisk Strålning Farmakologisk Aktuell för patienter

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män

40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män Illamående 1 40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män 2 Asta 83 år Skelett och levermetastaserande bröstcancer, hjärtsvikt. Sköts i hemmet av distriktsläkare och

Läs mer

Farmakologisk behandling av maligna tumörer

Farmakologisk behandling av maligna tumörer Ändrad 2014-11-01, s 560. 543 Farmakologisk behandling av maligna tumörer Johan Hansson, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Inledning Ett stort antal patienter får farmakologisk

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

10. Ekonomiska aspekter på cytostatikabehandling kostnadseffektivitet

10. Ekonomiska aspekter på cytostatikabehandling kostnadseffektivitet 10. Ekonomiska aspekter på cytostatikabehandling kostnadseffektivitet Sammanfattning och slutsatser Flera internationella studier och en svensk belyser kostnadseffektiviteten av olika cytostatikabehandlingar.

Läs mer

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Tjock- och ändtarmscancer i Sverige 2014 6 297 nya fall tredje vanligast 9,8 % av alla tumörer Ökande incidens i de flesta länder Minskande mortalitet

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen

Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen Histologi Molekylär diagnostik Funktionsstatus Första linjens behandling CT (thorax & övre buk) efter 4:e kuren eller

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Att kräkas eller inte kräkas

Att kräkas eller inte kräkas Att kräkas eller inte kräkas En liten bok om att förhindra illamående och kräkningar i cancersjukvården Utarbetad av den Nationella Arbetsgruppen för frågor om behandling av illamående och kräkningar i

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK Svensk barnsmärtförening The Keynote speakers: Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK www.svenskbarnsmartforening.se

Läs mer

Behandling i ALL2008

Behandling i ALL2008 Behandling i ALL2008 Behandlingen börjar alltid med en 4 veckor lång behandling som kallas för induktionsfas. Det finns två olika behandlingsalternativ under denna fas. Normal induktion ges till barn med

Läs mer

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i..

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i.. Personnr: Denna patient är inskriven i Palliativa teamet i.. Palliativa pärmen Patienten har med sig denna pärm, som finns i hemmet, vid besök eller inläggning på sjukhus, till hälsocentral eller kommunens

Läs mer

Omvårdnad vid lungcancer

Omvårdnad vid lungcancer Omvårdnad vid lungcancer ING-MARIE NILSSON, OKTOBER 2015 Dagens agenda Något om hur vi jobbar Flera behandlingsmetoder: - Cytostatika - Tyrosinkinashämmare - Immunoterapi Symtomkontroll Venösa infarter

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 2 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

MIDAZOLAM. Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens januari 2016 Lena Rignell

MIDAZOLAM. Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens januari 2016 Lena Rignell MIDAZOLAM Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens 28-29 januari 2016 Lena Rignell Denna timmes agenda Olika sederingsalternativ Narkos, lustgas, benzodiazepiner Sedering

Läs mer

Personlig information

Personlig information Min dagbok Personlig information Namn: Adress: Postnr: Postadress: Tel: E-post: Läkare/sjuksköterska Namn: Tel: Min dagbok Du har ordinerats cytostatikabehandling för behandling av din cancersjukdom. Denna

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Lymfom. 2000/år varav 50% lågmaligna

Lymfom. 2000/år varav 50% lågmaligna Lymfom 2000/år varav 50% lågmaligna Skall kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och hårcellcells-leukemi (HCL) räknas som lymfom? Patolog: Ja En del kliniker: nej lymfom stam cell -------------------------------------

Läs mer

Översikt av sjukdomsepidemiologin

Översikt av sjukdomsepidemiologin Översikt av sjukdomsepidemiologin Vectibix används för behandling av (cancer i tjocktarmen) hos vuxna patienter med en särskild typ av tumör som kallas vildtyp RAS-tumör. Kolorektalcancer är globalt sett

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Understödjande cancervård/ Supportive care

Understödjande cancervård/ Supportive care R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 5 Understödjande cancervård/ Supportive care Vuxna patienter i Västra sjukvårdsregionen ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella

Läs mer

ANELÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning

ANELÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning 1 (5) ANELÄK PONV: profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning 1) RISKBEDÖMNING Faktorer som ökar risken för PONV Vuxna Barn - Kvinna - Kirurgi > 30 min - Icke rökare - Ålder 3 år

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Cytostatika (vt -16) Kent Jardemark

Cytostatika (vt -16) Kent Jardemark Cytostatika (vt -16) Kent Jardemark 1) Cellcykeln, apoptos, DNA replikation 2) Patobiologi 3) Läkemedelsbehandling av cancer 4) Nya och framtida läkemedel Cellcykeln G1-fasen: Cellen förbereder sig för

Läs mer

Rekommendationer lokalt avancerad NSCLC

Rekommendationer lokalt avancerad NSCLC Patient 1 lokalt avancerad NSCLC Rekommendationer lokalt avancerad NSCLC Utredning med PET CT och CT/MR hjärna Stråldos > 66 Gy Konkomitant cisplatin baserad kemoterapi Vilka kriterier skall vi ha för

Läs mer

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus

Läs mer

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Principer för behandlingen Lokal behandling Kirurgi av primärtumören Regional behandling Strålbehandling av

Läs mer

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Patientinformation Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bendamustine medac 25 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska,

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Indikation/dosering BRÖSTCANCER

Indikation/dosering BRÖSTCANCER Innehåll Inledning.........................................2 Indikationer/dosering...............................3 Verkningsmekanismer och egenskaper................. 5 Metabolism och farmakokinetik.......................

Läs mer

Viaflo: Ställ krav på funktionell infusionspåse

Viaflo: Ställ krav på funktionell infusionspåse Viaflo: Ställ krav på funktionell infusionspåse n Hög kompatibilitet med en lång rad olika läkemedel n Uppgifter om stabilitet en knapptryckning bort n 150 läkemedel testade n Slutet system n Port utformad

Läs mer

Gastro-intestinala tumörer Onkologiska behandlingar

Gastro-intestinala tumörer Onkologiska behandlingar Gastro-intestinala tumörer Onkologiska behandlingar Anders Johnsson Skånes Onkologiska Klinik Källor: Cancer Incidence in Sweden 2011 Nationellt Vårdprogram för Esophagus- och Ventrikelcancer 2012 Nationellt

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Obesitaskirurgi- laparoskopisk gastric-bypass

Obesitaskirurgi- laparoskopisk gastric-bypass 2015-05-31 19687 1 (5) Obesitaskirurgi- laparoskopisk gastric-bypass Sammanfattning Behandling/förberedning inför/under/efter obesitaskirurgi. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar...

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan)

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan) Jinarc (tolvaptan) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Docefrez 20 mg pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska för engångsbruk

Läs mer

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef

Läs mer

PONV - postoperativt illamående och kräkningar

PONV - postoperativt illamående och kräkningar Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Allmänt OP Giltig fr.o.m: 2017-03-01 Faktaägare: Fredrik Kullberg, överläkare, Anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anesteskliniken

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

Handskguide för rätt val av undersöknings-, skydds- och operationshandske. Version 1.3

Handskguide för rätt val av undersöknings-, skydds- och operationshandske. Version 1.3 Handskguide för rätt val av undersöknings-, skydds- och operationshandske Version 1.3 Gäller från 1 juni 2015 Inledning För att underlätta personalens val av rätt handske till olika arbetsmoment har representanter

Läs mer

FARMAKOLOGISK BEHANDLING AV MALIGNA

FARMAKOLOGISK BEHANDLING AV MALIGNA FARMAKOLOGISK BEHANDLING AV MALIGNA TUMÖRER Johan Hansson, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Inledning Ett stort antal patienter får farmakologisk behandling mot maligna tumörsjukdomar.

Läs mer

Mellansvenskt läkemedelsforum Örebro 4 februari 2015. Medicinska genombrott Bröstcancer och Malignt Melanom

Mellansvenskt läkemedelsforum Örebro 4 februari 2015. Medicinska genombrott Bröstcancer och Malignt Melanom Mellansvenskt läkemedelsforum Örebro 4 februari 2015 Medicinska genombrott Bröstcancer och Malignt Melanom Kenneth Villman Överläkare Onkologiska kliniken USÖ Mentometerfråga Kenneth Villman 150204 2 Disposition

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-02-01 9.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer