Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping"

Transkript

1 Onkologiska kliniken US Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

2 Förord Illamående och kräkningar kan fortfarande vara ett problem för patienter som behandlas med cytostatika. Detta gäller framför allt det fördröjda illamåendet som patienterna kan uppleva i hemmet flera dagar efter avslutad behandling. I syfte att optimera den förebyggande antiemetikabehandlingen har Antiemetikagruppen vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping under många år arbetat med ett system för att kvalitetssäkra behandling och uppföljning av illamående och kräkningar. Systemet kallades LINES och övergick till det nationella webbaserade Svenska Emesisregistret Systemet består av evidensbaserade riktlinjer för antiemetikaordination, patientdagböcker samt en databas för att kunna följa upp och utvärdera effekten av riktlinjerna. Vid Onkologiska kliniken i Linköping är antiemetikariktlinjerna uppdelade efter allmänonkologiska och gynonkologiska behandlingsregimer och omfattar de vanligast förekommande cytostatikabehandlingarna. Antiemetikariktlinjerna revideras kontinuerligt. I oktober 2012 gjordes den senaste uppdateringen som nu till stor del överensstämmer med internationella konsensusriktlinjer (MASCC ). Illamående och kräkningar har minskat för flertalet patientgrupper sedan de första antiemetikariktlinjerna togs i bruk i april För att kunna fortsätta denna positiva utveckling är det viktigt att fortsätta med dagboksuppföljning av illamående och kräkningar. Svenska Emesisregistret är tillgängligt via https://realq.sjunet.org/emesisregistret Varje deltagande klinik ansvarar för sina behandlingsriktlinjer och kan med Emesisregistret följa upp den egna klinikens resultat samt aggregerade resultat från hela landet. Däremot har man inte tillgång till resultat från andra specifika kliniker. Sedan 2012 får Svenska Emesisregistret anslag från SKL. Linköping Gunnar Adell Verksamhetschef 1 2

3 Onkologiska klinikens Antiemetikagrupp Onkologiska klinikens Antiemetikagrupp står till förfogande vid frågor. Britt Andersson sjuksköterska Agneta Axelsson överläkare Sussanne Börjeson univers.lektor Birgitta Cashion sjuksköterska Lotta Eriksson sjuksköterska Margaretha Gunnarsson sjuksköterska Helen Salgado Willner spec sjuksköterska Barbro Rocklin spec sjuksköterska Ulrika Sidorson sjuksköterska Sandra Sjöstrand sjuksköterska Eivor Ulriksson sjuksköterska

4 Innehållsförteckning Förord... 2 Onkologiska klinikens Antiemetikagrupp... 3 Innehållsförteckning... 4 Riskfaktorer... 7 RISKBEDÖMNING... 8 Gradering av cytostatika/antikroppsbehandling efter emotogenrisk Aprepitant Palonosetron Andra orsaker till illamående hos cancerpatienter Allmänonkologiska antiemetikariktlinjer BEP, BEP IF Campto/FLV Capecitabin/Irinotekan Cetuximab/Irinotekan Cisplatin/Capecitabin Cisplatin i kombination med antikropp Cisplatin/5-FU Cisplatin/Gemzar Cisplatin konkomitant med strålbehandling CMF Cytarabin/Karboplatin (CK) CY VA DIC Dakarbazin Docetaxel/Gemcitabin Doxorubicin/Ifosfamid EC 90 (pat < 50 år) EC 90 (pat > 50 år) EP Euramos Euroboss I Fas I Euroboss I Fas II Euroboss I Fas III FEC FEC 75, FEC 100 (pat < 50 år) FEC 75, FEC 100 (pat > 50 år) FLIRI FLOX Folfiri, Folfiri 6, Folfox 4 och Folfox Gemcitabin Gemcitabin/Capecitabin (Gem-Cap) GEMOX Irinotekan (Campto) Karboplatin/Doxorubicin/5-FU Karboplatin/5-FU Lomustine M-VAC 14 d

5 Paklitaxel NAB/Gemcitabin Paraplatin/Gemzar Paraplatin/Vepesid PCV PEI PML Temodal TIP Trabektedin VAI VIDE XELOX XELOX och strålbehandling Zanosar/5-FU uppladdningskur (cykel 1) Zanosar/5-FU underhållsbeh. (fr.o.m. cykel 2) Behandling där antiemetika oftast inte behövs Bevacizumab (Avastin dag 1) Capecitabin (Xeloda dag 1-14) Cetuximab (Erbitux ) CM (cyklofosfamid + metotrexat lågdos kontinuerligt po) Docetaxel (docetaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Doxorubicin liposomalt (Caelyx dag 1) Everolimus (Afinitor ) FLV (fluorouracil dag 1-2, calciumfolinat dag 1-2) Imatinib (Glivec kontinuerligt) Interferon (interferon kontinuerligt 3 ggr/vecka) Kabazitaxel (Jevtana dag 1) KEES (estramustin dag 8-14, cyklofosfamid dag 1-7, etoposid dag 8-14, ketokonazol dag 1-7, prednisolon dag 1-14) Paklitaxel (paklitaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Panitumumab (Vectibix dag 1) Sorafenib (Nexavar kontinuerligt) Sunitinib (Sutent dag 1-28) Temozolomid (Temodal ) konkomitant med strålbehandling alt. Lågdos Temozolomid Trastuzumab (Herceptin dag 1) Vinflunin (Javlor dag 1) Vinorelbin (Navelbine dag 1) Gynonkologiska antiemetikariktlinjer BEP (gyn patienter) Cisplatin/Epirubicin (EP) Cisplatin/Etoposid Cisplatin/5-FU Cisplatin ip Cisplatin samtidigt med strålbehandling Cisplatin/Topotekan Docetaxel/Gemcitabin Docetaxel/Karboplatin Doxorubicin liposomalt Doxorubicin liposomalt/karboplatin Doxorubicin liposomalt/cisplatin

6 EMA-CO Epirubicin Epirubicin/Ifosfamid Epirubicin/Karboplatin EP - EMA Gemcitabin Gemcitabin/Karboplatin Karboplatin Karboplatin veckovis Mitoxantron ip Paklitaxel/Karboplatin (Leuvenregim) veckovis Paklitaxel/Karboplatin (var tredje vecka) Paklitaxel veckovis/karboplatin var tredje vecka Paklitaxel (24 tim inf)/cisplatin Topotekan dag Topotekan dag 1, 8 och Behandling där antiemetika oftast inte behövs Cyklofosfamid po Docetaxel veckovis Etoposid Metotrexat po Paklitaxel veckovis

7 Riskfaktorer Det måste alltid ske en individuell bedömning av den enskilde patientens risk för cytostatikaillamående. Före start av cytostatikabehandling fråga alltid patienten om riskfaktorer för illamående: Tidigare graviditetsillamående Åksjuka Om patienten tidigare fått cytostatikabehandling och mått illa Om patienten själv förväntar sig illamående eller om patienten själv bedömer sig ha ökad risk för illamående Yngre patienter <50 år Kvinnor besväras oftast mer än män Ångest och oro Dåligt allmäntillstånd Illamående vid narkos Stor tumörbörda framförallt i buken God information till patient och anhöriga om vad som kan förväntas och vad man kan göra för att minska risken för illamående ex. kostråd (se nutritionspärm), kan minska ångest och oro och därmed minska risken för illamående. Gör en bedömning av patientens risk för cytostatikaillamående och behov. Patienter med riskfaktorer, som bedöms ha ökad risk att drabbas av illamående, överväg då att redan från start (första behandlingen) lägga till den antiemetika som rekommenderas om standardbehandlingen inte fungerar. 7

8 RISKBEDÖMNING inför ordination av antiemetika Datum: Personnr Namn RISKFAKTOR JA NEJ Patienter <50 år Kvinna Tidigare graviditetsillamående Åksjuka Illamående vid tidigare cytostatikabehandling Illamående vid narkos Patienten förväntar sig illamående Ångest/oro Dåligt allmäntillstånd Stor tumörbörda framförallt i buken Samtidig strålbehandling mot bukfält Om patienten har flera av ovanstående riskfaktorer (JA-svar) fundera över om patienten redan från behandlingsstart bör få nästa steg i antiemetikaschemat, dvs. ge standardbehandling och komplettera med ytterligare antiemetika. Anamnes på högt alkoholintag minskar risken för illamående vilket gör att Aprepitant (Emend ) eventuellt kan uteslutas på de regimer det ingår. 8

9 Gradering av cytostatika/antikroppsbehandling efter emotogenrisk 1 Graderingen av emotogen-risk innebär risken för illamående. Vid hög-emetogen cytostatika behandling finns det > 90 % risk för illamående. Vid medelemetogen % risk för illamående, låg emetogen < 30 % risk för illamående och vid minimalemetogen < 10 %. Singelbehandling intravenöst Hög-emotogen (> 90 %) Medel-emotogen (30-90 %) Låg-emotogen (< 30 %) Minimalemotogen (< 10 %) Cisplatin Oxaliplatin Paclitaxel Bleomycin Cyklofosfamid > Cytarabine > 1000 Docetaxel Busulfan 1500 mg/m2 mg/m2 Streptozocin Karboplatin Topotekan Kladribin Dakarbazin Ifosfamid Etoposid Fludarabin Cyklofosfamid < Methotrexate Vinblastin 1500 mg/m2 Epirubicin Cetuximab Vincristin Irinotekan Trastuzumab Vinorelbin Cerubidin Catumaxumab Bevacizumab Bendamustin Panitumumab Klofarabin 5-Fluorouracil Doxorubicin Gemcitabin Azacitidin Mitoxantrone Pemetrexed Liposomalt Doxorubicin Temsirolimus Mitomycin Gemcitabin Cytarabine > 1000 mg/m2 Bortezomib 9

10 Singelbehandling per oral behandling Hög-emotogen (> 90 %) Medel-emotogen (30-90 %) Låg-emotogen (< 30 %) Minimalemotogen (< 10 %) Procarbazine Cyklofosfamid Capecitabin Klorambucil Temozolomid Tegafur Hydroxikarbamid Vinorelbin Etoposid Melfalan Imatinib Sunitinib Methotrexate Fludarabin Everolimus Lapatinib Lenalidomid Thalidomid Tioguanin Gefitinib Sorafenib Erlotinib Tänk på att emetogengraden kan öka när patienterna får en kombination av flera preparat 1. hämtat

11 Aprepitant Aprepitant (Emend ) är infört i riktlinjerna vid vissa behandlingar med stor risk för illamående. Det är ny typ av antiemetika (substans P-antagonist) och blockerar NK1- receptorer) och har framförallt effekt mot fördröjt illamående. Aprepitant ges i första hand peroralt och ges då antingen under 3 dagar (125 mg dag 1, 80 mg dag 2 och 3) eller under 5 dagar (125 mg dag 1, 80 mg dag 2-5) beroende på hur lång cytostatikabehandlingen är. Ges 1 timme innan cytostatikabehandlingen. Om patienten inte kan ta peroralt ges Fosaprepitant (Ivemend ) 150 mg iv endast dag 1 som infusion under minuter och inleds cirka 30 minuter innan cytostatikabehandling. Aprepitant och Fosaprepitant bör användas tillsammans med en 5-HT3- receptorblockerare och ett kortisonpreparat. Om avsikten är att ge Betametason (Betapred ) 20 mg bör dosen reduceras till 12 mg på grund av att nedbrytningen av kortisonet hämmas av Aprepitant. Om avsikten är att ge 8 12 mg behöver dosen inte reduceras. Vanliga biverkningar Vår erfarenhet är att biverkningarna är beskedliga. I FASS anges som vanliga biverkningar rapning, förstoppning, diarré, yrsel, utmattning, huvudvärk, hicka, försämrad matsmältning, avsaknad av aptit och förhöjda leverenzymer men det är naturligtvis svårt att skilja på biverkningar av antiemetika och av cytostatika. Interaktioner Aprepitant hämmar flera viktiga enzymer som bryter ned läkemedel (fr a CYP3A4). Teoretiskt kan nedbrytningen av flera cytostatika hämmas, bland annat vid Trabektidin och även när patienten får perorala cytostatika med Etoposid (Vepesid ) eller Vinorelbin (Navelbine ). Stor försiktighet bör iakttas om patienten står på Waran. Om Waran-behandlad patient ska få Aprepitant måste INR-värden kontrolleras noga. Rådgör alltid med läkare innan Aprepitant ges om det finns risk för interaktioner. Palonosetron Palonosetron (Aloxi ) är en långtidsverkande 5-HT3-receptorblockerare, som har införts i riktlinjerna som andra eller tredje linjens antiemetikaprofylax vid vissa kemoterapiregimer. Palonosetron binder sig starkare till receptorerna och har längre verkningstid än Ondansetron (Zofran ), Granisetron (Kytril ) och Tropisetron (Navoban ). Därför kan det ges som engångsdos. Det har effekt mot akut illamående både vid hög- och medelemetogen cytostatikabehandling. När patienten får Palonosetron ska man ej ge någon annan 5-HT3-receptorblockerare, ej heller kommande dagar. Det bör kombineras med ett kortisonpreparat. Dosering och administrering Palonosetron finns nu som både oral och intravenös behandling. Injektion 250 mikrogram (5 ml) Palonosetron ges som en enstaka intravenös bolusdos ungefär 30 minuter innan cytostatikabehandlingen (endast dag 1). Injektionen ska ta 30 sekunder. Kapsel Palonosetron 500 mikrogram ges 1 timme före behandling dag 1. Vanliga biverkningar Biverkningarna är desamma som för övriga 5-HT3 receptorantagonister. Huvudvärk och förstoppning är vanliga. Paracetamol kan ges om huvudvärken blir besvärlig. 11

12 Andra orsaker till illamående hos cancerpatienter Cancerpatienter kan må illa av andra orsaker än av cytostatikabehandlingen. Var därför observant på biverkningar från den onkologiska behandlingen och cancersjukdomen som kan leda till illamående. Några vanliga besvär vi missar är: Mucosit - Sår/inflammation i mun, matstrupe, magsäck och tarmkanal kan orsaka illamående. Be att få kolla i patientens mun för att se om den har munsvamp. Symtomen kan vara en vit beläggning eller rodnad på tungan. Ge råd om god munhygien och kontakta läkare för bedömning och insättande av antimykotika Gastritbesvär Symtom på magkatarr kan vara illamående, sura uppstötningar och en brännande/smärtande känsla i buken. Om dessa besvär släpper med mediciner mot gastritbesvär är orsaken till illamående gastritbesvär och ska behandlas med mediciner för detta. Obstipation Är patienten förstoppad kan det leda till illamående. Var uppmärksam på att patienten har regelbunden tarmtömning och ge laxantia för att motverka eller häva förstoppning samt ge råd om rikligt vätskeintag. Tänk på att Ondansetron och Palonosetron kan orsaka förstoppning. Ångest - Oro kan ge eller förstärka illamåendet. För att undvika betingat illamående kan exempelvis Benzodiazepiner ges vid behov. 12

13 Allmänonkologiska antiemetikariktlinjer 13

14 BEP, BEP IF (BEP: bleomycin dag 1, 5, 15, etosid dag 1 5, cisplatin dag 1 5) (BEP IF: bleomycin dag 1, 5, 15, etosid dag 1 5, cisplatin dag 1 5, ifosfamid dag 1-5, mesna dag 1-5) Dag 2 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Dag 15: Aprepitant 125 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason enligt premedicinering Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 14

15 Campto/FLV (irinotekan dag 1, fluorouracil dag 1 2, calciumfolinat dag 1 2) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 15

16 Capecitabin/Irinotekan (irinotekan dag 1, capecitabin dag 2-15) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 16

17 Cetuximab/Irinotekan (cetuximab dag 1, 8 och 15, irinotekan dag 1) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 17

18 Cisplatin/Capecitabin (cisplatin dag 1, capecitabin dag 2-11) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 18

19 Cisplatin i kombination med antikropp (cisplatin dag 1 i kombination med antikropp) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 19

20 Cisplatin/5-FU (cisplatin dag 1, fluorouracil dag 1-5) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 20

21 Cisplatin/Gemzar (cisplatin dag 1, gemcitabin dag 1, 8, 15) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Dag 8: Dag 15: T. Betametason 4 mg Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 21

22 Cisplatin konkomitant med strålbehandling (cisplatin dag 1, 8, 15, 22, 29, 36 och ev. 43) Antiemetikabehandlingen upprepas varje vecka med start när cisplatin ges. Dag 3: Dag 4: Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 22

23 CMF (cyklofosfamid dag 1, metotrexat dag 1, fluorouracil dag 1) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Betametason 4mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 23

24 Cytarabin/Karboplatin (CK) (Cytarabin dag 1, Karboplatin dag 1) Dag 3: Dag 4: Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 24

25 CY VA DIC (cyklofosfamid dag 1, vinkristin dag 1, 8, doxorubicin dag 2, 8, dakarbazin dag 1, 3) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) T. Ondansetron 8 mg Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 8: Se dag 1 Dag 9: Se dag 4 Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag

26 Dakarbazin (Dakarbazin dag 1) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 26

27 Docetaxel/Gemcitabin (gemcitabin dag 1, 8, docetaxel dag 8) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 8: Dag 9: Betametason enl. premedicinering Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 2, 8 och 9: Vid otillräcklig effekt steg 2: 27

28 Doxorubicin/Ifosfamid (doxorubicin dag 1, ifosfamid dag 1 2) Kom ihåg att göra Aprepitant 125 mg po 1 tim riskbedömning! före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Dag 5: T. Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 28

29 EC 90 (pat < 50 år) (epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim. före behandling Palonosetron 500 µg po 1 tim. före behandling Betametason 12 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 29

30 EC 90 (pat > 50 år) (epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot Palonosetron 500 µg po dag 1 30

31 EP (etoposid dag 1 5, cisplatin dag 1 5) Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 2 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 31

32 Dag 3: Dag 4: Dag 5: Euramos 1 Doxorubicin-Cisplatin-Metotrexat (doxorubicin dag 1 och 2, cisplatin dag 1 och 2, metotrexat dag 22 och 29) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 22 och 29: alt. Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 32

33 Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Euroboss I Fas I (cisplatin dag 1 och 2, doxorubicin dag 3) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po(alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 4-5: Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 5 6 Betametason 2 4 mg po dag 7 och några dagar framåt 33

34 Euroboss I Fas II (ifosfamid dag 1 och 2, cisplatin dag 3 och 4) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Dag 7: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt steg 1: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Dag 2-3: Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 6 7 Betametason 2 4 mg po dag 8 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot Palonosetron 250µg iv dag 3 34

35 Euroboss I Fas III (ifosfamid dag 1 och 2, doxorubicin dag 3) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 5 6 Betametason 2 4 mg po dag 7 och några dagar framåt Byt ut alla dagars Ondansetron mot Palonosetron 250µg iv dag 1 35

36 FEC 60 (fluorouracil dag 1, epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt steg 1 + till patienter < 60 år: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 36

37 FEC 75, FEC 100 (pat < 50 år) (fluorouracil dag 1, epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Palonosetron 250 µg iv 30 min före behandling Betametason 12 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 37

38 FEC 75, FEC 100 (pat > 50 år) (fluorouracil dag 1, epirubicin dag 1, cyklofosfamid dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Dag 3: Dag 4: Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 38

39 Dag 3 4: FLIRI (irinotecan dag 1, fluorouracil dag 1 2, calciumfolinat dag 1 2) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 39

40 FLOX (oxaliplatin dag 1, fluorouracil dag 1 2, calciumfolinat dag 1 2) Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Dag 3 4: alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 40

41 Folfiri, Folfiri 6, Folfox 4 och Folfox 6 (Folfiri: irinotecan dag 1, fluorouracil dag tim, dag tim, calciumfolinat dag 1-2) (Folfiri 6: irinotecan dag 1, fluorouracil dag tim, calciumfolinat dag 1) (Folfox 4: oxaliplatin dag 1, fluorouracil dag tim, dag tim, calciumfolinat dag 1-2) (Folfox 6: oxaliplatin dag 1, fluorouracil dag tim, calciumfolinat dag 1) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3 4: alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 41

42 Gemcitabin (gemcitabin dag 1 och 8) Dag 1 och 8: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1 överväg något/några av nedanstående: Dag 1 och 8: Dag 2 och 9: Dag 3 och 10: Dag 4 och 11: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: 42

43 Gemcitabin/Capecitabin (Gem-Cap) (gemcitabin dag 1, 8, 15, capecitabin dag 1-21) Dag 1, 8 och 15: Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. T. Meklozin 25 mg (max 50 mg/dygn) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 8 och 15: Dag 2, 9 och 16: Dag 3, 10 och 17: Dag 4, 11 och 18: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: 43

44 GEMOX (oxaliplatin dag 1, gemcitabin dag 1) Dag 3-4: Ondansetron 16 mg po (alt iv inj Ondansetron 8 mg) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Biperiden 1 mg x 1 Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Lorazepam 1 mg po 1 3 i högst 5 dagar Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron po mot iv inj Palonosetron 250µg dag 44

45 Irinotekan (Campto) (irinotekan dag 1) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 45

46 Karboplatin/Doxorubicin/5-FU (carboplatin dag 1, doxorubicin dag 2, fluorouracil dag 1 5) Dag 2-3: Dag 4: Dag 5: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 46

47 Karboplatin/5-FU (karboplatin dag 1, fluorouracil dag 1 5) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 47

48 Lomustine (lomustin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 4 mg po Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 3: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po 48

49 M-VAC 14 d (metotrexat dag 1, vinblastin dag 2, doxorubicin dag 2, cisplatin dag 2) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: alt. Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot Palonosetron 500 µg po dag 2 49

50 Paklitaxel NAB/Gemcitabin (paklitaxel nab dag 1, 8 och 15, gemcitabin dag 1, 8, 15) Dag 1, 8 och 15: Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. T. Meklozin 25 mg (max 50 mg/dygn) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 8 och 15: Dag 2, 9 och 16: Dag 3, 10 och 17: Dag 4, 11 och 18: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: 50

51 Dag 3-4: Dag 8: Paraplatin/Gemzar (karboplatin dag 1, gemcitabin dag 1, 8) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 51

52 Paraplatin/Vepesid (karboplatin dag 1, etosid dag 1-3) Dag 3: Dag 4 5: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 52

53 PCV (lomustin dag 1, vinkristin dag 1, procarbazine dag 1 10) Kom ihåg att göra riskbedömning! Metoklopramid 10 mg x 3 po Dag 3: Metoklopramid 10 mg x 3 po Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 3: Betametason 2 mg po Betametason 1 mg po 53

54 PEI (cisplatin dag 1 5, etosid dag 1 5, ifosfamid dag 1 5, mesna dag 1 5) Dag 2 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 54

55 PML (cisplatin dag 1, Methotrexate dag 2) Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) på kvällen Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 55

56 Temodal (temozolomid dag 1 5) För lågdos eller konkomittant Temodalbehandling, se annan riktlinje för Temodal lågdos Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Dag 5: Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Ondansetron 4 mg po Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 5: Öka Ondansetron dosen till 8 mg x 1 Överväg tillägg med Betametason i samråd med läkare Vid otillräcklig effekt steg 2: 56

57 TIP (Paklitaxel dag 1 Cisplatin dag 2 5, Ifosfamid dag 2-5, Mesna dag 2-5) Dag 3 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8: Premed enligt regim Aprepitant 125 mg po 1 tim före Ifosfamidbehandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 57

58 Trabektedin (Trabektedin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant kontraindicerat med Trabektedin Dag 3: Dag 4: Betametason enl premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 58

59 VAI (vinkristin dag 1, daktinomycin dag 1-2, ifosfamid dag 1-2, mesna dag 1-2) Dag 2 3: Dag 4-5: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 7 och några dagar framåt 59

60 VIDE (Vinkristin dag 1, Etoposid dag 1 3, Doxorubicin dag 1 3, Ifosfamid dag 1-3, Mesna dag 1-3) Dag 2 3: Dag 4: Dag 5-6: Aprepitant 125 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 5-6 Betametason 2 4 mg po dag 7 och några dagar framåt 60

61 XELOX (oxaliplatin dag 1, capecitabine dag 1 14) Dag 3-4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 61

62 XELOX och strålbehandling (oxaliplatin dag 1, 8, 22 och 29, capecitabine dag 1-14 och 22-35) Dag 1, 8, 22 och 29: Dag 2, 9, 23, 30: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! alt. Meklozin 25 mg po (max 50 mg/dygn) Ökad observans hos patienter med frekventa diarréer. Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2, 9, 23 och 30: Dag 3, 10, 24 och 31: Betametason 2 mg po Dag 4, 11, 25 och 32: Betametason 1 mg po Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling 62

63 Zanosar/5-FU uppladdningskur (cykel 1) (streptozotocin dag 1-5, fluorouracil dag 1-3) Dag 2 5: Dag 6: Dag 7 8: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 63

64 Zanosar/5-FU underhållsbeh. (fr.o.m. cykel 2) (streptozotocin dag 1, fluorouracil dag 1) Dag 3 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 64

65 Behandling där antiemetika oftast inte behövs Bevacizumab (Avastin dag 1) Capecitabin (Xeloda dag 1-14) Kom ihåg att göra riskbedömning! Cetuximab (Erbitux ) CM (cyklofosfamid + metotrexat lågdos kontinuerligt po) Docetaxel (docetaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Doxorubicin liposomalt (Caelyx dag 1) Everolimus (Afinitor ) FLV (fluorouracil dag 1-2, calciumfolinat dag 1-2) Imatinib (Glivec kontinuerligt) Interferon (interferon kontinuerligt 3 ggr/vecka) Kabazitaxel (Jevtana dag 1) KEES (estramustin dag 8-14, cyklofosfamid dag 1-7, etoposid dag 8-14, ketokonazol dag 1-7, prednisolon dag 1-14) Paklitaxel (paklitaxel dag 1) Betametason enligt premedicinering Panitumumab (Vectibix dag 1) Sorafenib (Nexavar kontinuerligt) Sunitinib (Sutent dag 1-28) Temozolomid (Temodal ) konkomitant med strålbehandling alt. Lågdos Temozolomid Trastuzumab (Herceptin dag 1) 65

66 Vinflunin (Javlor dag 1) Vinorelbin (Navelbine dag 1) Metoklopramid 10 mg x 1 3 po Meklozin 25 mg x 1 2 po hos patienter som besväras av diarréer. Vid otillräcklig effekt överväg att ge Betametason, diskutera dos med läkare. 66

67 Gynonkologiska antiemetikariktlinjer 67

68 BEP (gyn patienter) (bleomycin dag 1, 5, 15, etoposid dag 1-5, cisplatin dag 1-5) Dag 2-5: Dag 6: Dag 7 8: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 15: Betametason enligt premedicinering Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 7 8 Betametason 2 4 mg po dag 9 och några dagar framåt 68

69 Cisplatin/Epirubicin (EP) (cisplatin dag 1, epirubicin dag 1) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 69

70 Dag 3: Dag 4: Dag 5: Cisplatin/Etoposid (cisplatin dag 1-2, etoposid dag 1-3) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 70

71 Cisplatin/5-FU (cisplatin dag 1 och 2, fluorouracil dag 1 och 2) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 71

72 Dag 3: Dag 4: Cisplatin ip (cisplatin dag 1) Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt Byt ut Ondansetron mot T. Palonosetron 250µg iv dag 1 72

73 Cisplatin samtidigt med strålbehandling (cisplatin dag 1, strålbehandling) Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim Kom ihåg att göra före behandling riskbedömning! Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 73

74 Cisplatin/Topotekan (cisplatin dag 1, topotekan dag 1 3) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 74

75 Docetaxel/Gemcitabin (gemcitabin dag 1, 8, docetaxel dag 8) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 8: Dag 9: Betametason enl. premedicinering Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 2, 8 och 9: Vid otillräcklig effekt steg 2: 75

76 Docetaxel/Karboplatin (docetaxel dag 1, karboplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 76

77 Doxorubicin liposomalt (doxorubicin liposomalt dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: T. Ondansetron 8 mg Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3 4: T. Betametason 8 mg T. Betametason 4 mg 77

78 Doxorubicin liposomalt/karboplatin (doxorubicin liposomalt dag 1, karboplatin dag 1) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 78

79 Doxorubicin liposomalt/cisplatin (doxorubicin liposomalt dag 1, cisplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 79

80 EMA-CO (dactinomycin dag 1-2, etoposid dag 1-2, metotrexate dag 1, calciumfolinat dag 2, vincristin dag 8, cyklofosfamid dag 8) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 8: Dag 9: Dag 10-11: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) (alt Ondansetron 8 mg iv) Ondansetron 16 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 och 8: Dag 2-3 och 9-10: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 och 8 80

81 Epirubicin (epirubicin dag 1) Dag 3: Dag 4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 81

82 Epirubicin/Ifosfamid (epirubicin dag 1, ifosfamid dag1, uromitexan dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 82

83 Epirubicin/Karboplatin (epirubicin dag 1, karboplatin dag 1) Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Ondansetron 8mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3: Dag 4: Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 83

84 EP - EMA (cisplatin dag1, etoposid dag 1 och 8, metotrexat dag 8, daktinomycin dag 8) Dag 3: Dag 4: Dag 8: Aprepitant 125 mg po Kom ihåg att göra riskbedömning! 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt vid dag 8: Dag 8: Dag 9: Dag 10-11: Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 84

85 Gemcitabin (gemcitabin dag 1 och 8) Dag 8: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1 överväg något/några av nedanstående: Dag 1 och 8: Dag 2 och 9: Dag 3-4 och 10-11: Vid otillräcklig effekt steg 2: 85

86 Gemcitabin/Karboplatin (gemcitabin dag 1 och 8, karboplatin dag 1) Dag 3 4: Dag 8: Kom ihåg att göra riskbedömning! Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Dag 8: Dag 9: Dag 10-11: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 86

87 Karboplatin (karboplatin dag 1) Dag 3-4: Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 87

88 Karboplatin veckovis (karboplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3 4: 88

89 Mitoxantron ip (mitoxantron dag 1) Vid otillräcklig effekt steg 1: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 3 4: 89

90 Paklitaxel/Karboplatin (Leuvenregim) veckovis (paclitaxel dag 1 och 8, karboplatin dag 1och 8) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 1 och 8: Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Dag 2 och 9: Dag 3 4 och 10 11: Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 och 8: Dag 2-3 och 9-10: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 och Betametason 2 4 mg po dag 5 och 12 och några dagar framåt och 8 90

91 Paklitaxel/Karboplatin (var tredje vecka) (paklitaxel dag 1, karboplatin dag 1) Dag 3 4: Kom ihåg att göra riskbedömning! Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4 Betametason 2 4 mg po dag 5 och några dagar framåt 91

92 Paklitaxel veckovis/karboplatin var tredje vecka (paklitaxel dag 1, 8, och 15, karboplatin dag 1) Kom ihåg att göra riskbedömning! Dag 3 4: Dag 8 och 15: Betametason enl. premedicinering Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) Betametason enl. premedicinering Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 2-3: Dag 8 och 15: Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Vid otillräcklig effekt steg 2 överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 3 4, 9 och 16 Betametason 2 4 mg po dag 5och några dagar framåt samt dag 10 11,

93 Paklitaxel (24 tim inf)/cisplatin (paklitaxel dag 1, cisplatin dag 2) Dag 3: Dag 4: Dag 5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Betametason enl. premedicinering Aprepitant 125 mg po 1 tim före behandling Betametason 12 mg po Ondansetron 16 mg po (alt Ondansetron 8 mg iv) + på kvällen Vid otillräcklig effekt överväg något/några av nedanstående: Betametason ökas till 6 8 mg po dag 4 5 Betametason 2 4 mg po dag 6 och några dagar framåt 93

94 Topotekan dag 1-5 (topotekan dag 1-5) Dag 1-5: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1 5: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 6: Dag 7 8: 94

95 Topotekan dag 1, 8 och 15 (topotekan dag 1, 8 och 15) Dag 1, 8 och 15: Kom ihåg att göra riskbedömning! Vid otillräcklig effekt steg 1: Dag 1, 8 och 15: Vid otillräcklig effekt steg 2: Dag 2, 9 och 16: Dag 3-4, och 17-18: 95

96 Behandling där antiemetika oftast inte behövs Cyklofosfamid po (cyklofosfamid dag 1-28) Kom ihåg att göra riskbedömning! Docetaxel veckovis Etoposid (etoposid dag 1 20) Betametason enl. premedicinering Metotrexat po (metotrexat dag 1-5) Paklitaxel veckovis (paklitaxel dag 1) Betametason enl. premedicinering Meklozin 25 mg x 1 2 po hos patienter som besväras av diarréer. Vid otillräcklig effekt överväg att ge Betametason, diskutera dos med läkare. 96

Farmakologisk behandling av maligna tumörer

Farmakologisk behandling av maligna tumörer Ändrad 2014-11-01, s 560. 543 Farmakologisk behandling av maligna tumörer Johan Hansson, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Inledning Ett stort antal patienter får farmakologisk

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

Svensk Onkologi. Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening

Svensk Onkologi. Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening Svensk Onkologi Nr 3 2015 Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening Onkologidagarna i Umeå Brachyterapi - strålbehandlingens prickskytte En rapport från det tredje ESTRO Forum mötet i Barcelona Anti-angiogenes

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG Palliativ vård 1 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG riktlinjer för symtomlindring Version 3, 2007 2 3 innehåll Inledning 6 Arbeta strukturerat 8 4 Palliativ

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT 2 Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 3 4 SUTENT

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Onkologi 579 Lungcancer Inledning Lungcancer är den vanligaste cancerrelate- rade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning

Onkologi 579 Lungcancer Inledning Lungcancer är den vanligaste cancerrelate- rade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning Onkologi 579 Bengt Bergman, Lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Inledning är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning för kurativ behandling

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI ÖREBRO-REGIONEN

OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI ÖREBRO-REGIONEN OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI 2005 ÖREBRO-REGIONEN Programgrupp Wenche Järhede, Kliniken för Gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset, Örebro Lisa Nygren, Kliniken för Gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset,

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika Illamående vid cancerbehandling Information till dig som behandlas med cytostatika Broschyren är framtagen med stöd av Swedish Orphan Biovitrum. Faktagranskad av dr Katarina Öhrling, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen Innehåll Förord Inledning 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen 3 Behandling Hodgkins lymfom Cytostatika Behandling vid högmaligna,

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Nummer 1 2010. Målriktad behandling möjlighet och utmaning för patienter och personal Inför SSF 100 år

Nummer 1 2010. Målriktad behandling möjlighet och utmaning för patienter och personal Inför SSF 100 år Nummer 1 2010 Målriktad behandling möjlighet och utmaning för patienter och personal Inför SSF 100 år i n n e h å l l n r 1 2 0 1 0 Ledaren 4 6 Utvecklandet och användandet av målstyrda läkemedel, targeted

Läs mer

Zaltrap (aflibercept)

Zaltrap (aflibercept) Zaltrap (aflibercept) Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Utvärderad indikation Zaltrap i kombination med irinotekan/5-fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi för vuxna patienter med metastatisk kolorektal

Läs mer

Läkemedelsbehandling av. alkoholberoende

Läkemedelsbehandling av. alkoholberoende LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nr 150 FEBRUARI 2007 INNEHÅLL 01 Läkemedelsbehandling av alkoholberoende 03 Behandling för rökavvänjning 04 Zolpidem Sandoz rekommenderat preparat 05 Vart

Läs mer

Djurägares syn på cytostatikabehandling av hund en enkätundersökning

Djurägares syn på cytostatikabehandling av hund en enkätundersökning Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Djurägares syn på cytostatikabehandling av hund en enkätundersökning Malin Collin

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker

Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker FoU-rapport 2010/? FoU-rapport 2010/6 Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker Elizabeth Åhsberg Regionförbundet Uppsala län

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-34-1 Artikelnr 2010-6-17 Redaktör Charlotta Munter Text Ida Persson Foton

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 5 Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt

Läs mer