Körkortsportalen stor kundnytta när 22 myndigheter samverkar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körkortsportalen stor kundnytta när 22 myndigheter samverkar"

Transkript

1 Fredrik Lemón Huvudkontoret, vägverket Direkt: Mobil: Datum: Beteckning: Uppsats Körkortsportalen stor kundnytta när 22 myndigheter samverkar INLEDNING En av de viktigaste händelserna i en ung människas liv är när hon eller han tar körkort. Men vägen till körkortet kan vara besvärlig, inte bara när det gäller att lära sig vad som behövs för att klara teoriprov och körprov. Eftersom myndighetsansvaret för körkort är delat mellan länsstyrelserna och Vägverket, är det ofta oklart var den som ska ta körkort kan få den information och de kontakter som hon eller han behöver. Samma sak gäller dem som redan har körkort. Vart vänder de sig om de har frågor om körkortet? Mot den bakgrunden startade de 21 länsstyrelserna och Vägverket i början av 2006 ett gemensamt arbete för att underlätta medborgarnas väg till information om körkort. Resultatet blev Körkortsportalen, med adress Där finns information och e-tjänster lätt tillgängliga för alla medborgare. Körkortsportalen drivs gemensamt av de 22 myndigheterna, i en förvaltning som är unik i Sverige. Samarbetet som ledde fram till Körkortsportalen var effektivt och strukturerat. Det byggdes upp på ett sätt som kan användas i liknande sammanhang när flera myndigheter ska arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål. I normalfallet är det stor risk att samarbetsprojekt med många iblandade parter försenas. Men det här projektet höll både tidplan och budget tack vare bra förankring i myndigheternas ledning, att projektgruppen hade mandat att agera och att samverkan var invävd i arbetssättet. BAKGRUND: VEM GÖR EGENTLIGEN VAD? Ungefär 5,5 miljoner svenskar har körkort. Frågor som gäller körkort engagerar och berör därmed de flesta vuxna svenskar och inte minst de ca nya körkortsinnehavare som tillkommer varje år. 1(13)

2 Att både Vägverket och länsstyrelserna har myndighetsansvar för olika delar av körkortsområdet har genom åren försvårat medborgarnas möjlighet att finna den information eller den kontakt de behöver. Det har varit otydligt vem som gör vad. I teorin är uppdelningen mellan de 22 myndigheternas ansvarsområden tydlig. Vägverket är central körkortsmyndighet och har ansvar för att förarutbildning och förarprov fungerar som de ska. Vägverket utfärdar och tillverkar körkorten. Länsstyrelserna är regionala körkorts- och registreringsmyndigheter inom sina respektive geografiska områden. De utfärdar körkortstillstånd och handledarbevis samt återkallar körkort. De har också en rad andra uppgifter på området, exempelvis utbyte av vissa utländska körkort, dispenser och ogiltigförklarande av körkort på egen begäran. För den vanlige medborgaren är det dock inte särskilt tydligt vem som gör vad. Det har lett till att folk ringt till fel myndighet, blivit hänvisade vidare och så vidare. De formella frågorna runt körkort har upplevts som krångliga, vilket framför allt unga människor inte accepterar. NÅGOT MÅSTE GÖRAS Sedan 1993 finns ett samarbete mellan länsstyrelserna och Vägverket när det gäller körkortsområdet och yrkestrafikfrågor i vid mening inom LAKY (länsstyrelsernas arbetsgrupp för körkorts- och yrkestrafikfrågor). I denna samrådsgrupp har diskussioner förts om hur medborgarnas möjlighet att få bra information om körkort skulle kunna förbättras. En idé som fördes fram inom LAKY-samarbetet var att skapa en gemensam webbportal en körkortsportal. Frågan behandlades också vid de möten på ledningsnivå (högnivåmöten) som myndigheterna regelbundet genomför. Där fattades beslut om att arbeta i samverkan med syfte att förverkliga idén om en körkortsportal. För att kartlägga förutsättningar och innehåll beslutades att en förstudie skulle genomföras som ett första steg. Alla inblandade myndigheter var eniga om att idén med en körkortsportal borde prövas. Ingen behövde övertalas. Man såg portalen som en bra lösning på det informationsproblem som rådde. Samtidigt passade en sådan portal väl in i myndighetsledningarnas syn på hur 24-timmarsmyndigheten skulle utvecklas. 2(13)

3 I anslutning till arbetet med Körkortsportalen initierades ett FoU-projekt som ett samarbete mellan länsstyrelserna, Vägverket och Linköpings universitet. De tre parterna gjorde en gemensam ansökan till Vinnova för att finansiera detta. Projektet handlar om att ny kunskap från aktuell forskning nyttjas för att ge stöd till myndigheternas utvecklingsprojekt. Forskare från Linköpings universitet fungerar i projektet som resurs för bland annat metodutveckling. Forskarnas arbete i FoUprojektet finansieras av Vinnova. Det treåriga projektet startade 1/ och pågår till 30/ WEBBINFORMATIONEN I BÖRJAN AV 2006 När arbetet med att planera Körkortsportalen startade i början av 2006, hade alla 22 myndigheterna information om körkort på sina respektive webbplatser. Kvaliteten på sidorna varierade från bra till dålig. Vägverkets webbplats hade den mest omfattande informationen. Där fanns 367 sidor som handlade om körkort och förarbevis. Dessutom hade Vägverket en webbsida som hette Vägen till körkort. Den var mer ungdomsinriktad och handlade enbart om att ta körkort. Av länsstyrelsernas 21 hemsidor hade 13 helt eller delvis kopierat sina texter direkt ifrån Vägverkets webbplats. De som inte hade gjort det, hade med några få undantag ofta ganska lite körkortsinformation. På länsstyrelserna hade för det mesta en körkortshandläggare ansvaret för att uppdatera sin hemsida. Eftersom handläggarna hade många olika arbetsuppgifter hände det att uppdateringen av hemsidan kom i andra hand. Det ledde till att uppgifterna inte alltid var aktuella. Innehållet på webbplatserna var framför allt inriktat på att berätta vad respektive myndighet kunde erbjuda kunderna av information, tjänster och blanketter. Innehållet var alltså inte i första hand utformat med utgångspunkt från vad kunderna ville veta och göra. På flera av webbplatserna hade körkortsinformationen hamnat i skymundan. Det innebar att kunderna måste klicka framåt i flera steg för att hitta information trots att körkortsärenden tillhörde de vanligaste ärendegrupperna på myndigheterna. 3(13)

4 Uppdateringen av den webbaserade informationen gjordes på 23 olika ställen, vilket innebar omfattande dubbeljobb samtidigt som exempelvis körkortshandsläggarna på länsstyrelserna hade hög arbetsbelastning. PROJEKTET STARTAR I mars 2006 tillsatte myndigheterna gemensamt en projektledare som fick mandat att driva det projekt som skulle leda till en gemensam körkortsportal på webben. En styrgrupp tillsattes med representanter från länsstyrelserna och Vägverket. Styrgruppen representerade en rad olika ansvarsområden inom myndigheterna och var väl förankrad på myndigheternas ledningsnivåer. Det innebar att styrgruppen kunde agera kraftfullt under arbetets gång. LAGARBETE Inför den inledande förstudien satte projektledaren samman en arbetsgrupp som skulle genomföra studien. Arbetsgruppen bildades av fyra lag med olika kompetenser. I varje lag fanns en representant från respektive myndighetsorganisation. Ett lag bestod av verksamhetskunniga, ett av informatörer, ett av jurister och ett av webbtekniker. Alla medlemmarna i arbetsgruppen hade mandat att från sina respektive myndigheter att föra talan och fatta beslut i frågor inom sitt kompetensområde. 4(13)

5 FÖRSTUDIE Projektarbetet inleddes med en förstudie som skulle kartlägga förutsättningarna för Körkortsportalen och innehållet i den. Kundperspektivet var ledstjärna i arbetet. En utgångspunkt och grund för detta var de frågor som allmänheten ställer till länsstyrelserna och Vägverket. När arbetet startade gjordes en sammanställning av de vanligaste frågorna till de olika myndigheterna och den visade att allmänheten frågar om samma saker oavsett vilken myndighet man vänder sig till. För medborgaren är det alltså inte viktigt att veta vilken myndighet som har ansvaret. Det viktiga är att få svar på sina frågor om körkort. Förstudien startade med en workshop i slutet av mars Där fastställdes planeringen för arbetet med förstudien och de datum när delleveranser och slutleverans skulle vara klara. Arbetet gjordes i följande steg: Steg 1: Utkast till innehåll i portalen. Definition av målgrupp, syfte och nytta med portalen. Därefter förankring av målgrupp, syfte och nytta i respektive organisation. Klart 15/ Steg 2: Här klargjordes de juridiska aspekterna, vilket var ett kritiskt steg för projektet. Utifrån de juridiska aspekterna togs sedan förslag fram om ägande och ansvar. Här diskuterades också de juridiska förutsättningarna för att andra intressenter än länsstyrelserna och Vägverket skulle kunna anslutas till portalen, utan konkurrensfördelar. Klart 28/ Steg 3: Första förslag till kostnad för portalen. Förslaget gjordes utifrån de synpunkter som kommit in under förankringsprocessen de berörda myndigheterna. Klart 10/ Steg 4: Slutrapport med förslag till beslut och förslag till fortsatt arbete med portalen. Klart 31/ Efter varje steg hölls styrgruppsmöten med projektledaren som föredragande. I förstudien redovisades alltså Körkortsportalens målgrupper, hur portalen skulle utformas, vilket innehåll den skulle ha, vilka e-tjänster som borde finnas och vilka tekniska och juridiska förutsättningar som fanns. Förstudien gav också förslag till hur Körkortsportalen skulle implementeras och hur den sedan skulle kunna förvaltas. 5(13)

6 VAR VI PÅ RÄTT VÄG? För att kontrollera att arbetet med Körkortsportalen var på rätt väg, gjorde Linköpings universitet en referensstudie i anslutning till förstudien. I den ena gruppen ingick gymnasieelever och i den andra ingick studenter från Linköpings universitet. Undersökningen hade tre syften. Dessa var att ta reda på den primära målgruppens förväntningar på en körkortsportal, om den tänkta strukturen för sidan var användarvänlig och hur portalens terminologi uppfattades. De viktigaste resultaten från studien var att: förväntningarna på en körkortsportal är höga. Man förväntar sig att hitta all information och alla tjänster man kan behöva. det är inte viktigt vilken myndighet som står bakom informationen. Man vill ha en kontaktpunkt eller ett telefonnummer. man vill hitta de olika stegen i processen, det vill säga veta när man som körkortstagare ska göra vad. språket ska anpassas efter den största målgruppen, det vill säga relativt unga människor. IMPLEMENTERINGEN Slutsatsen av förstudien blev att alla 22 inblandade myndigheter enades om att en körkortsportal skulle upprättas på webben. Den skulle ägas och underhållas gemensamt av de 22 myndigheterna. Implementeringen av Körkortsportalen startade den 1 oktober. Styrgruppen för projektet fortsatte sitt uppdrag och större delen av den arbetsgrupp som gjort förstudien fortsatte att jobba med implementeringen. Alla hade de möjlighet att tillkalla ytterligare expertis inom sitt område för att klara tidplanen. De enda som inte jobbade vidare var juristerna, som hade slutfört sina uppgifter under förstudien. Lagen i arbetsgruppen hade samma roller som när de arbetade med förstudien. Informatörslaget skulle nå konsensus om informationen på portalen, användargränssnitt och struktur. Laget skulle också ta fram körschema för informationspubliceringen. De verksamhetskunniga stod för expertkunskap och levererade underlag till de verksamhetsanknutna delarna av portalen. De fungerade som viktiga bollplank för informatörerna. 6(13)

7 Webblaget levererade och styrde implementeringsarbetet för de webbanknutna delarna av portalen. Projektledarens roll var att leda arbetet löpande och han hade mandat att besluta om ändringar som inte påverkade mer än kronor på slutbudgeten. Projektledaren var den som i huvudsak gjorde uttalanden externt. Till projektet var också en kommunikatör knuten, som hanterade förändringar i kommunikationsplanen, planerade uttalanden och stöttade projektledaren i de externa kontakterna. Ytterligare förstärkning i projektet var en språkgranskare som gick igenom texterna för att anpassa dem till Körkortsportalens kunder. Den 17 oktober 2006 genomförde arbetsgruppen en gemensam workshop för att detaljplanera det fortsatta arbetet. Tidplanen var snäv, eftersom lanseringen av webbportalen var bestämd till mitten av mars Från styrgruppens sida fanns fastställda datum för delleveranser och slutleverans. Stegen i arbetet var: Framtagning av publikationsverktyg. Klart 13/ Etablering av förvaltningsorganisation. Klart 16/ Informationspublicering. Klart 30/ Anpassa två e-tjänster. Klart 30/ Lansering och marknadsföring. Klart 20/ Informationspublicering fortsättning. Klart 20/ Anpassa resterande e-tjänster. Klart 20/ En fast punkt i lagens arbete blev ett telefonmöte på bestämd tid varje vecka. Vid mötena gjordes en genomgång av föregående veckas arbete och resultatet stämdes av mot planerna. Däremellan arbetade de olika lagen med sina uppgifter och projektledaren hade individuella möten med projektmedlemmarna. Som gemensam webbaserad arbetsyta användes Förankringen hos styrgruppen skedde löpande under implementeringen för att säkerställa att myndigheternas intentioner uppfylldes i det arbete som gjordes. Det var i första hand projektledaren som svarade för avstämningen och som hade regelbundna möten med styrgruppen. Varje delleverans godkändes i ett styrgruppsmöte. 7(13)

8 Parallellt med projektarbetet skedde också förankring av projektet i respektive myndigheter genom att projektdeltagarna informerade om projektet på hemmaplan och berättade om hur arbetet fortskred. I slutet av implementeringen hade arbetsgruppen gemensamma möten, där man låste in sig i samma rum med datorer, försåg Körkortsportalen med information och testade portalens funktioner. Körkortsportalen lanserades den 16 mars 2007 av Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö och landshövding Per Unckel, Stockholms län. SAMARBETE OCH TYDLIGA MANDAT GAV FRAMGÅNG Arbetet med Körkortsportalen skedde under tidspress, men ändå höll både tidplan och budget trots att 22 myndigheter var inblandade i arbetet. Det är vanligt att sådana här samarbetsprojekt drar ut på tiden, eftersom medlemmarna hela tiden måste gå tillbaka till sina egna organisationer och förankra vad de hade gjort. I det här projektet har det inte varit så. Projektet har från början varit förankrat i respektive myndighet. Deltagarna i projektet har haft tydliga mandat från respektive organisation, vilket har gjort att gruppen har kunnat fatta beslut vid sittande bord. Arbetet har drivits framåt av tydliga leveransdatum till styrgruppen. Hela projektet har präglats av teamkänsla, engagerade medarbetare och en tydlig vision av vad arbetet ska resultera i. De fastlagda samarbetsformerna med lagansvar i projektet har inneburit att inga moment i arbetet har kunnat avslutas utan att inblandade parter har varit överens. Efter varje moment har de som jobbat tillsammans tagit varandra i hand som ett tecken på enighet. Samarbetet har varit gott även på ledningsnivå. Alla inblandade myndigheter var delaktiga i projektet innan det startade och de ställde upp på målet en gemensam körkortsportal anpassad efter kundernas/medborgarnas behov. 8(13)

9 SÅ BYGGDES PORTALEN UPP Den framtoning och anda som har styrt arbetet med att bygga upp Körkortsportalen handlar om användbarhet med kunden i centrum, enkelhet och aktivitet. Det var alltså kundernas behov som styrde utformningen av webbplatsen. Det är en avgörande skillnad gentemot de tidigare webbplatserna om körkort som i första hand har utgått från myndigheternas behov av att informera och berätta om de tjänster de erbjuder. Portalen har fyra huvudingångar: Jag ska ta körkort. Jag ska vara handledare. Jag har körkort. Jag har förlorat mitt körkort. En bärande tanke med Körkortsportalen är att användaren alltid ska kunna uträtta något på portalen, oavsett om det är att få information eller att nyttja en tjänst. Den tekniska uppbyggnaden av portalen är utformad så att det är lätt att göra ändringar. De hittills befintliga webbsidorna om körkort har haft ca besökare per månad (Vägverket ca och länsstyrelserna ca ). Den siffran ligger till grund för dimensioneringen av portalens tekniska plattform. Adress: BRA SPRÅK UNDERLÄTTAR Ett klart och tydligt språk underlättar för kunderna. Därför har informatörer och språkgranskare arbetat tillsammans med körkortsexperter för att portalen både ska ha ett korrekt innehåll och ett bra och lättfattligt språk. Portalen har kortfattad information på elva av de vanligaste främmande språken i Sverige. Vinsterna med att översätta information till andra språk är framförallt två. Dels är det enklare att förstå information på sitt första språk. Dels visas respekt för den stora grupp människor i Sverige som inte har svenska som första språk. Portalen har också information skriven på lättläst svenska. 9(13)

10 DRIFTEN AV PORTALEN Linköpings universitet har deltagit i arbetet med portalen genom att studera samarbetet mellan myndigheterna och bland annat utarbetat förslag till gemensam förvaltningsorganisation. Tre olika förslag till organisation lämnades till projektgruppen som sedan jobbade fram ett slutligt förslag till förvaltningsorganisation. En gemensam portal kräver en gemensam förvaltning för att den samverkan som eftersträvats under hela projektet ska kunna fullföljas fullt ut. Förvaltningen ägs gemensamt och betalas till 60 procent av Vägverket och till 40 procent av länsstyrelserna. Driften av Körkortsportalen är placerad på Vägverket. Det fanns en rad anledningar till att alternativet Vägverket valdes framför länsstyrelserna. Som exempel kan nämnas: Vägverket har en teknisk organisation som klarar en 24-timmarsdrift. Vägverket ansvarar för en större mängd information och fler e-tjänster än vad länsstyrelserna gör. Vägverket ansvarar för de flesta blanketterna inom körkortsområdet. Vägverket har en driftsäkrare webbplattform och högre kapacitet än länsstyrelserna. Förvaltningsorganisationen beräknas kosta kronor per år och driften av Körkortsportalen kronor per år. Förvaltningen styrs övergripande av ett strategiskt råd med representanter för Vägverket och länsstyrelserna. Den leds av en förvaltningsledare. En informatör från Vägverket och en informatör från länsstyrelserna är knutna till förvaltningen, liksom tekniker och en verksamhetskunnig från Vägverket och en verksamhetskunnig från länsstyrelserna. NYTTAN FÖR MEDBORGARNA Med Körkortsportalen har de 22 myndigheterna haft ambitionen att täcka in det mesta av de behov av information och tjänster som Sveriges 5,5 miljoner körkortsinnehavare kan tänkas ha. Körkortet är betydelsefullt för de allra flesta och därmed är engagemanget stort runt allt som rör körkortet. När information och tjänster nu har samlats på ett ställe blir det lättare för alla att hitta önskad information. Eftersom uppdatering bara behöver göras på ett ställe blir kvaliteten på informationen aktuell och tillförlitlig. 10(13)

11 De som förväntas ha den största nyttan av Körkortsportalen är de som ska ta körkort för första gången. Det är den gruppen som genom åren har ställt de flesta körkortsfrågorna till myndigheterna och det är också den grupp som är mest ovan att ha kontakt med myndigheter. Medelåldern för att ta körkort är för närvarande ca 23 år och det är tillåtet att börja övningsköra från 16 år. Därför är Körkortsportalen främst anpassad till besökare i åldrarna år. En annan grupp som väntas ha stor nytta av portalen är de körkortsinnehavare som vill skaffa ytterligare behörigheter, till exempel för motorcykel, tungt släp eller tunga fordon. Även andra körkortsinnehavare har nytta av portalen. Här finns svar på vad som gäller vid förnyelse och återkallelse av körkort. Här finns också information om hur man går till väga om man har bytt namn, om man har tappat körkortet eller om man behöver skaffa ett internationellt körkort. En nyckelgrupp bland körkortsinnehavarna är de som ska fungera som handledare för dem som ska ta körkort. För all privat övningskörning krävs att eleven har en handledare. Reglerna för övningskörning är dock olika för olika förarbehörigheter och många frågor ställs därför till myndigheterna om vad som gäller. Svaren finns på Körkortsportalen. För dem som inte har körkort, ger portalen en lättillgänglig och översiktlig information om vilka körkort som finns, vad som krävs för att ta körkort och vart man vänder sig för att få veta mer. SAMHÄLLSEKONOMISK VINST Tack vare Körkortsportalen går det snabbare för kunderna att hitta den information och de tjänster som de söker på webben. Sammantaget beräknas de förkortade söktiderna ge en samhällsekonomisk vinst på åtminstone 3,5 miljoner kronor varje år. Uppskattningen av vinsten är grundad på de nyckeltal som Vägverket använder för att beräkna hur mycket restid som tjänas in när en väginvestering ska göras. Tidsbesparingen värderas till 35 kronor per timme. Varje besök på Körkortsportalen beräknas vara tre minuter kortare än besöken på de andra webbplatserna med 11(13)

12 körkortsinformation. Med besök per månad motsvarar den inbesparade tiden 3,5 miljoner kronor. 24-TIMMARSMYNDIGHETEN Genom att bygga upp Körkortsportalen har de 22 myndigheterna tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. När Körkortsportalen nu är i drift innebär den att myndigheterna tillsammans på det här området har nått det fjärde steget av 24-timmarstrappan. 24-timmars stegen Servicenivå 1 Tillgänglighet All information om myndigheten ska finnas på webbplatsen. 2 Delaktighet Sökbar information och ifyllbara blanketter ska finnas på webben. 3 Personifiering Kunden ska kunna skicka in sina ärenden elektroniskt, där man identifierar sig med elektronisk signering. 4 Samverkan Webbplatsen ska samverka med andra myndigheters webbplatser i ett nätverk. Tekniknivå EFTER DRYGT EN MÅNAD Körkortsportalen har nu varit i drift under drygt en månad. Den har tagits emot mycket väl. Massmediernas intresse har varit stort och det som skrivits och rapporterats har varit positivt. Ett konkret exempel på uppskattningen av Körkortsportalen är att medlemmarna i Trafikutbildarnas riksorganisation (TR) kommer att hänvisa till portalen i sina utbildningar. Antalet besökare den första månaden har varit , vilket är mer än väntat i det här tidiga skedet. Målet är besökare per månad. 12(13)

13 FRAMTIDEN I förstudien och under införandet av Körkortsportalen har visionen för arbetet varit tydlig, nämligen att portalen på sikt ska samla alla instanser inom körkortsområdet. Lanseringen den 16 mars 2007 var bara första fasen i utvecklingen av Körkortsportalen. Den innebär att information om körkort samt enkla e-tjänster är samlade på en plats. I nästa fas är ambitionen att utveckla fler e-tjänster som ökar kundens nytta av portalen. Visionen är att utveckla portalen i en tredje fas, där alla aktörer finns med. Förutom Vägverket och länsstyrelserna handlar det exempelvis om dem som arrangerar riskutbildning och trafikskolor. I denna så kallade One Stop Shop är ambitionen att kunderna får tillgång till ett brett spektrum av information och tjänster inom körkortsområdet. De tekniska förutsättningarna för detta finns, men för att nå dit krävs ett tydligt regelverk som säkerställer likabehandling och konkurrensneutralitet inom portalen. FAS 2 Bygg in e-tjänster större nytta för kund FAS 3 Andra aktörer fler tjänster One Stop Shop FAS 1 Samla all information och enkla e-tjänster Illustration av One Stop Shop. 13(13)

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra motorcykel. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra motorcykel Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för att köra motorcykel 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla Att köra motorcykel kräver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling - Nyhetsbrev nr 5 från Transportstyrelsen Här kommer ytterligare ett nyhetsbrev i serien "Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling". I detta

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen

Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen Ett projekt för främjande av samverkan mellan kommuner och landsting med befolkningsminskning FI 2001/4569 2008-05-12 Päivi Laritz 1 Bakgrund En arbetsgrupp

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Bilaga 2: Utdrag ur implementeringsplan Kategoristyrning

Bilaga 2: Utdrag ur implementeringsplan Kategoristyrning Bilaga 2: Utdrag ur implementeringsplan Kategoristyrning Sida: 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Mål... 3 Omfattning... 4 Metod... 4 Utbildning... 4 Beslutspunkter

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet.

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. 1 2 3 Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. Medlen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner,

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Vägverket och Konsumentverket för hållbara lösningar inom vägtransportsektorn

Samarbetsavtal mellan Vägverket och Konsumentverket för hållbara lösningar inom vägtransportsektorn Vägverkets datum Beteckning 2005-12-22 SA80A 2005:19172 Konsumentverkets datum Beteckning 2005-12-22 Dnr KOV 2005/6505 Samarbetsavtal mellan Vägverket och Konsumentverket för hållbara lösningar inom vägtransportsektorn

Läs mer

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104)

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) N2011/559/ITP TSG 2011-87 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) Transportstyrelsen ställer

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Slutrapport. Socialförvaltningen Kvalitets och utvecklingsenheten. Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990

Slutrapport. Socialförvaltningen Kvalitets och utvecklingsenheten. Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990 Kvalitets och utvecklingsenheten Projekt Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990 Projektägare Mariann Godin Luthman, Kvalitetschef Projektledare Christine Färnskog Bakgrund

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013 Konsumenten i centrum Samrådsgrupp 10 december 2013 Dagordning Välkomna! Presentation av Konsumenten i centrum Konsumentverkets samordnande roll Projektgruppen Frågor Det praktiska/faktiska samarbetet

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Sammanställning enkät

Sammanställning enkät Sammanställning enkät Exempel på goda rutiner och samarbetsformer. Antal utskick:140 Antal svar: 56 Svarsfrekvens: 40% Antal LAG som svarat: 33 Antal länsstyrelser som svarat: 23 Nedan framgår de olika

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Körkortstillstånd på nätet utmaningar & lärdomar

Körkortstillstånd på nätet utmaningar & lärdomar Körkortstillstånd på nätet utmaningar & lärdomar Karin Axelsson e-post: karin.axelsson@liu.se Forskningsnätverket VITS, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet Abstract

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Ska leda till ett bestämt resultat Kräver olika resurstyper Är tidsbegränsat Genomförs av en temporär sammansatt arbetsgrupp Förnyelse PROJEKT kontra

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att:

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att: 1. SYFTE OCH MÅL Den största drivkraften till att förändra webborganisationen är att få en mer effektiv organisation som kan producera information av högre kvalitet. I dagens webborganisation ingår ca

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Process för terminologiarbete

Process för terminologiarbete Ledningssystem Rutin 2014-02-03 1(6) Avdelning R Regler och behörighet Upprättad av Emma Leeb-Lundberg Gäller från och med 2011-11-10 Process för terminologiarbete Typ av process Process för terminologiarbetet

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Granskning av kommunernas hemsidor

Granskning av kommunernas hemsidor Revisionsrapport* Granskning av kommunernas hemsidor Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 29 augusti 2007 Anette Arbman Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011 E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Målbilder Målet för svensk e-förvaltning är att den ska vara så enkel som möjligt

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer