Körkortsportalen stor kundnytta när 22 myndigheter samverkar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körkortsportalen stor kundnytta när 22 myndigheter samverkar"

Transkript

1 Fredrik Lemón Huvudkontoret, vägverket Direkt: Mobil: Datum: Beteckning: Uppsats Körkortsportalen stor kundnytta när 22 myndigheter samverkar INLEDNING En av de viktigaste händelserna i en ung människas liv är när hon eller han tar körkort. Men vägen till körkortet kan vara besvärlig, inte bara när det gäller att lära sig vad som behövs för att klara teoriprov och körprov. Eftersom myndighetsansvaret för körkort är delat mellan länsstyrelserna och Vägverket, är det ofta oklart var den som ska ta körkort kan få den information och de kontakter som hon eller han behöver. Samma sak gäller dem som redan har körkort. Vart vänder de sig om de har frågor om körkortet? Mot den bakgrunden startade de 21 länsstyrelserna och Vägverket i början av 2006 ett gemensamt arbete för att underlätta medborgarnas väg till information om körkort. Resultatet blev Körkortsportalen, med adress Där finns information och e-tjänster lätt tillgängliga för alla medborgare. Körkortsportalen drivs gemensamt av de 22 myndigheterna, i en förvaltning som är unik i Sverige. Samarbetet som ledde fram till Körkortsportalen var effektivt och strukturerat. Det byggdes upp på ett sätt som kan användas i liknande sammanhang när flera myndigheter ska arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål. I normalfallet är det stor risk att samarbetsprojekt med många iblandade parter försenas. Men det här projektet höll både tidplan och budget tack vare bra förankring i myndigheternas ledning, att projektgruppen hade mandat att agera och att samverkan var invävd i arbetssättet. BAKGRUND: VEM GÖR EGENTLIGEN VAD? Ungefär 5,5 miljoner svenskar har körkort. Frågor som gäller körkort engagerar och berör därmed de flesta vuxna svenskar och inte minst de ca nya körkortsinnehavare som tillkommer varje år. 1(13)

2 Att både Vägverket och länsstyrelserna har myndighetsansvar för olika delar av körkortsområdet har genom åren försvårat medborgarnas möjlighet att finna den information eller den kontakt de behöver. Det har varit otydligt vem som gör vad. I teorin är uppdelningen mellan de 22 myndigheternas ansvarsområden tydlig. Vägverket är central körkortsmyndighet och har ansvar för att förarutbildning och förarprov fungerar som de ska. Vägverket utfärdar och tillverkar körkorten. Länsstyrelserna är regionala körkorts- och registreringsmyndigheter inom sina respektive geografiska områden. De utfärdar körkortstillstånd och handledarbevis samt återkallar körkort. De har också en rad andra uppgifter på området, exempelvis utbyte av vissa utländska körkort, dispenser och ogiltigförklarande av körkort på egen begäran. För den vanlige medborgaren är det dock inte särskilt tydligt vem som gör vad. Det har lett till att folk ringt till fel myndighet, blivit hänvisade vidare och så vidare. De formella frågorna runt körkort har upplevts som krångliga, vilket framför allt unga människor inte accepterar. NÅGOT MÅSTE GÖRAS Sedan 1993 finns ett samarbete mellan länsstyrelserna och Vägverket när det gäller körkortsområdet och yrkestrafikfrågor i vid mening inom LAKY (länsstyrelsernas arbetsgrupp för körkorts- och yrkestrafikfrågor). I denna samrådsgrupp har diskussioner förts om hur medborgarnas möjlighet att få bra information om körkort skulle kunna förbättras. En idé som fördes fram inom LAKY-samarbetet var att skapa en gemensam webbportal en körkortsportal. Frågan behandlades också vid de möten på ledningsnivå (högnivåmöten) som myndigheterna regelbundet genomför. Där fattades beslut om att arbeta i samverkan med syfte att förverkliga idén om en körkortsportal. För att kartlägga förutsättningar och innehåll beslutades att en förstudie skulle genomföras som ett första steg. Alla inblandade myndigheter var eniga om att idén med en körkortsportal borde prövas. Ingen behövde övertalas. Man såg portalen som en bra lösning på det informationsproblem som rådde. Samtidigt passade en sådan portal väl in i myndighetsledningarnas syn på hur 24-timmarsmyndigheten skulle utvecklas. 2(13)

3 I anslutning till arbetet med Körkortsportalen initierades ett FoU-projekt som ett samarbete mellan länsstyrelserna, Vägverket och Linköpings universitet. De tre parterna gjorde en gemensam ansökan till Vinnova för att finansiera detta. Projektet handlar om att ny kunskap från aktuell forskning nyttjas för att ge stöd till myndigheternas utvecklingsprojekt. Forskare från Linköpings universitet fungerar i projektet som resurs för bland annat metodutveckling. Forskarnas arbete i FoUprojektet finansieras av Vinnova. Det treåriga projektet startade 1/ och pågår till 30/ WEBBINFORMATIONEN I BÖRJAN AV 2006 När arbetet med att planera Körkortsportalen startade i början av 2006, hade alla 22 myndigheterna information om körkort på sina respektive webbplatser. Kvaliteten på sidorna varierade från bra till dålig. Vägverkets webbplats hade den mest omfattande informationen. Där fanns 367 sidor som handlade om körkort och förarbevis. Dessutom hade Vägverket en webbsida som hette Vägen till körkort. Den var mer ungdomsinriktad och handlade enbart om att ta körkort. Av länsstyrelsernas 21 hemsidor hade 13 helt eller delvis kopierat sina texter direkt ifrån Vägverkets webbplats. De som inte hade gjort det, hade med några få undantag ofta ganska lite körkortsinformation. På länsstyrelserna hade för det mesta en körkortshandläggare ansvaret för att uppdatera sin hemsida. Eftersom handläggarna hade många olika arbetsuppgifter hände det att uppdateringen av hemsidan kom i andra hand. Det ledde till att uppgifterna inte alltid var aktuella. Innehållet på webbplatserna var framför allt inriktat på att berätta vad respektive myndighet kunde erbjuda kunderna av information, tjänster och blanketter. Innehållet var alltså inte i första hand utformat med utgångspunkt från vad kunderna ville veta och göra. På flera av webbplatserna hade körkortsinformationen hamnat i skymundan. Det innebar att kunderna måste klicka framåt i flera steg för att hitta information trots att körkortsärenden tillhörde de vanligaste ärendegrupperna på myndigheterna. 3(13)

4 Uppdateringen av den webbaserade informationen gjordes på 23 olika ställen, vilket innebar omfattande dubbeljobb samtidigt som exempelvis körkortshandsläggarna på länsstyrelserna hade hög arbetsbelastning. PROJEKTET STARTAR I mars 2006 tillsatte myndigheterna gemensamt en projektledare som fick mandat att driva det projekt som skulle leda till en gemensam körkortsportal på webben. En styrgrupp tillsattes med representanter från länsstyrelserna och Vägverket. Styrgruppen representerade en rad olika ansvarsområden inom myndigheterna och var väl förankrad på myndigheternas ledningsnivåer. Det innebar att styrgruppen kunde agera kraftfullt under arbetets gång. LAGARBETE Inför den inledande förstudien satte projektledaren samman en arbetsgrupp som skulle genomföra studien. Arbetsgruppen bildades av fyra lag med olika kompetenser. I varje lag fanns en representant från respektive myndighetsorganisation. Ett lag bestod av verksamhetskunniga, ett av informatörer, ett av jurister och ett av webbtekniker. Alla medlemmarna i arbetsgruppen hade mandat att från sina respektive myndigheter att föra talan och fatta beslut i frågor inom sitt kompetensområde. 4(13)

5 FÖRSTUDIE Projektarbetet inleddes med en förstudie som skulle kartlägga förutsättningarna för Körkortsportalen och innehållet i den. Kundperspektivet var ledstjärna i arbetet. En utgångspunkt och grund för detta var de frågor som allmänheten ställer till länsstyrelserna och Vägverket. När arbetet startade gjordes en sammanställning av de vanligaste frågorna till de olika myndigheterna och den visade att allmänheten frågar om samma saker oavsett vilken myndighet man vänder sig till. För medborgaren är det alltså inte viktigt att veta vilken myndighet som har ansvaret. Det viktiga är att få svar på sina frågor om körkort. Förstudien startade med en workshop i slutet av mars Där fastställdes planeringen för arbetet med förstudien och de datum när delleveranser och slutleverans skulle vara klara. Arbetet gjordes i följande steg: Steg 1: Utkast till innehåll i portalen. Definition av målgrupp, syfte och nytta med portalen. Därefter förankring av målgrupp, syfte och nytta i respektive organisation. Klart 15/ Steg 2: Här klargjordes de juridiska aspekterna, vilket var ett kritiskt steg för projektet. Utifrån de juridiska aspekterna togs sedan förslag fram om ägande och ansvar. Här diskuterades också de juridiska förutsättningarna för att andra intressenter än länsstyrelserna och Vägverket skulle kunna anslutas till portalen, utan konkurrensfördelar. Klart 28/ Steg 3: Första förslag till kostnad för portalen. Förslaget gjordes utifrån de synpunkter som kommit in under förankringsprocessen de berörda myndigheterna. Klart 10/ Steg 4: Slutrapport med förslag till beslut och förslag till fortsatt arbete med portalen. Klart 31/ Efter varje steg hölls styrgruppsmöten med projektledaren som föredragande. I förstudien redovisades alltså Körkortsportalens målgrupper, hur portalen skulle utformas, vilket innehåll den skulle ha, vilka e-tjänster som borde finnas och vilka tekniska och juridiska förutsättningar som fanns. Förstudien gav också förslag till hur Körkortsportalen skulle implementeras och hur den sedan skulle kunna förvaltas. 5(13)

6 VAR VI PÅ RÄTT VÄG? För att kontrollera att arbetet med Körkortsportalen var på rätt väg, gjorde Linköpings universitet en referensstudie i anslutning till förstudien. I den ena gruppen ingick gymnasieelever och i den andra ingick studenter från Linköpings universitet. Undersökningen hade tre syften. Dessa var att ta reda på den primära målgruppens förväntningar på en körkortsportal, om den tänkta strukturen för sidan var användarvänlig och hur portalens terminologi uppfattades. De viktigaste resultaten från studien var att: förväntningarna på en körkortsportal är höga. Man förväntar sig att hitta all information och alla tjänster man kan behöva. det är inte viktigt vilken myndighet som står bakom informationen. Man vill ha en kontaktpunkt eller ett telefonnummer. man vill hitta de olika stegen i processen, det vill säga veta när man som körkortstagare ska göra vad. språket ska anpassas efter den största målgruppen, det vill säga relativt unga människor. IMPLEMENTERINGEN Slutsatsen av förstudien blev att alla 22 inblandade myndigheter enades om att en körkortsportal skulle upprättas på webben. Den skulle ägas och underhållas gemensamt av de 22 myndigheterna. Implementeringen av Körkortsportalen startade den 1 oktober. Styrgruppen för projektet fortsatte sitt uppdrag och större delen av den arbetsgrupp som gjort förstudien fortsatte att jobba med implementeringen. Alla hade de möjlighet att tillkalla ytterligare expertis inom sitt område för att klara tidplanen. De enda som inte jobbade vidare var juristerna, som hade slutfört sina uppgifter under förstudien. Lagen i arbetsgruppen hade samma roller som när de arbetade med förstudien. Informatörslaget skulle nå konsensus om informationen på portalen, användargränssnitt och struktur. Laget skulle också ta fram körschema för informationspubliceringen. De verksamhetskunniga stod för expertkunskap och levererade underlag till de verksamhetsanknutna delarna av portalen. De fungerade som viktiga bollplank för informatörerna. 6(13)

7 Webblaget levererade och styrde implementeringsarbetet för de webbanknutna delarna av portalen. Projektledarens roll var att leda arbetet löpande och han hade mandat att besluta om ändringar som inte påverkade mer än kronor på slutbudgeten. Projektledaren var den som i huvudsak gjorde uttalanden externt. Till projektet var också en kommunikatör knuten, som hanterade förändringar i kommunikationsplanen, planerade uttalanden och stöttade projektledaren i de externa kontakterna. Ytterligare förstärkning i projektet var en språkgranskare som gick igenom texterna för att anpassa dem till Körkortsportalens kunder. Den 17 oktober 2006 genomförde arbetsgruppen en gemensam workshop för att detaljplanera det fortsatta arbetet. Tidplanen var snäv, eftersom lanseringen av webbportalen var bestämd till mitten av mars Från styrgruppens sida fanns fastställda datum för delleveranser och slutleverans. Stegen i arbetet var: Framtagning av publikationsverktyg. Klart 13/ Etablering av förvaltningsorganisation. Klart 16/ Informationspublicering. Klart 30/ Anpassa två e-tjänster. Klart 30/ Lansering och marknadsföring. Klart 20/ Informationspublicering fortsättning. Klart 20/ Anpassa resterande e-tjänster. Klart 20/ En fast punkt i lagens arbete blev ett telefonmöte på bestämd tid varje vecka. Vid mötena gjordes en genomgång av föregående veckas arbete och resultatet stämdes av mot planerna. Däremellan arbetade de olika lagen med sina uppgifter och projektledaren hade individuella möten med projektmedlemmarna. Som gemensam webbaserad arbetsyta användes Förankringen hos styrgruppen skedde löpande under implementeringen för att säkerställa att myndigheternas intentioner uppfylldes i det arbete som gjordes. Det var i första hand projektledaren som svarade för avstämningen och som hade regelbundna möten med styrgruppen. Varje delleverans godkändes i ett styrgruppsmöte. 7(13)

8 Parallellt med projektarbetet skedde också förankring av projektet i respektive myndigheter genom att projektdeltagarna informerade om projektet på hemmaplan och berättade om hur arbetet fortskred. I slutet av implementeringen hade arbetsgruppen gemensamma möten, där man låste in sig i samma rum med datorer, försåg Körkortsportalen med information och testade portalens funktioner. Körkortsportalen lanserades den 16 mars 2007 av Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö och landshövding Per Unckel, Stockholms län. SAMARBETE OCH TYDLIGA MANDAT GAV FRAMGÅNG Arbetet med Körkortsportalen skedde under tidspress, men ändå höll både tidplan och budget trots att 22 myndigheter var inblandade i arbetet. Det är vanligt att sådana här samarbetsprojekt drar ut på tiden, eftersom medlemmarna hela tiden måste gå tillbaka till sina egna organisationer och förankra vad de hade gjort. I det här projektet har det inte varit så. Projektet har från början varit förankrat i respektive myndighet. Deltagarna i projektet har haft tydliga mandat från respektive organisation, vilket har gjort att gruppen har kunnat fatta beslut vid sittande bord. Arbetet har drivits framåt av tydliga leveransdatum till styrgruppen. Hela projektet har präglats av teamkänsla, engagerade medarbetare och en tydlig vision av vad arbetet ska resultera i. De fastlagda samarbetsformerna med lagansvar i projektet har inneburit att inga moment i arbetet har kunnat avslutas utan att inblandade parter har varit överens. Efter varje moment har de som jobbat tillsammans tagit varandra i hand som ett tecken på enighet. Samarbetet har varit gott även på ledningsnivå. Alla inblandade myndigheter var delaktiga i projektet innan det startade och de ställde upp på målet en gemensam körkortsportal anpassad efter kundernas/medborgarnas behov. 8(13)

9 SÅ BYGGDES PORTALEN UPP Den framtoning och anda som har styrt arbetet med att bygga upp Körkortsportalen handlar om användbarhet med kunden i centrum, enkelhet och aktivitet. Det var alltså kundernas behov som styrde utformningen av webbplatsen. Det är en avgörande skillnad gentemot de tidigare webbplatserna om körkort som i första hand har utgått från myndigheternas behov av att informera och berätta om de tjänster de erbjuder. Portalen har fyra huvudingångar: Jag ska ta körkort. Jag ska vara handledare. Jag har körkort. Jag har förlorat mitt körkort. En bärande tanke med Körkortsportalen är att användaren alltid ska kunna uträtta något på portalen, oavsett om det är att få information eller att nyttja en tjänst. Den tekniska uppbyggnaden av portalen är utformad så att det är lätt att göra ändringar. De hittills befintliga webbsidorna om körkort har haft ca besökare per månad (Vägverket ca och länsstyrelserna ca ). Den siffran ligger till grund för dimensioneringen av portalens tekniska plattform. Adress: BRA SPRÅK UNDERLÄTTAR Ett klart och tydligt språk underlättar för kunderna. Därför har informatörer och språkgranskare arbetat tillsammans med körkortsexperter för att portalen både ska ha ett korrekt innehåll och ett bra och lättfattligt språk. Portalen har kortfattad information på elva av de vanligaste främmande språken i Sverige. Vinsterna med att översätta information till andra språk är framförallt två. Dels är det enklare att förstå information på sitt första språk. Dels visas respekt för den stora grupp människor i Sverige som inte har svenska som första språk. Portalen har också information skriven på lättläst svenska. 9(13)

10 DRIFTEN AV PORTALEN Linköpings universitet har deltagit i arbetet med portalen genom att studera samarbetet mellan myndigheterna och bland annat utarbetat förslag till gemensam förvaltningsorganisation. Tre olika förslag till organisation lämnades till projektgruppen som sedan jobbade fram ett slutligt förslag till förvaltningsorganisation. En gemensam portal kräver en gemensam förvaltning för att den samverkan som eftersträvats under hela projektet ska kunna fullföljas fullt ut. Förvaltningen ägs gemensamt och betalas till 60 procent av Vägverket och till 40 procent av länsstyrelserna. Driften av Körkortsportalen är placerad på Vägverket. Det fanns en rad anledningar till att alternativet Vägverket valdes framför länsstyrelserna. Som exempel kan nämnas: Vägverket har en teknisk organisation som klarar en 24-timmarsdrift. Vägverket ansvarar för en större mängd information och fler e-tjänster än vad länsstyrelserna gör. Vägverket ansvarar för de flesta blanketterna inom körkortsområdet. Vägverket har en driftsäkrare webbplattform och högre kapacitet än länsstyrelserna. Förvaltningsorganisationen beräknas kosta kronor per år och driften av Körkortsportalen kronor per år. Förvaltningen styrs övergripande av ett strategiskt råd med representanter för Vägverket och länsstyrelserna. Den leds av en förvaltningsledare. En informatör från Vägverket och en informatör från länsstyrelserna är knutna till förvaltningen, liksom tekniker och en verksamhetskunnig från Vägverket och en verksamhetskunnig från länsstyrelserna. NYTTAN FÖR MEDBORGARNA Med Körkortsportalen har de 22 myndigheterna haft ambitionen att täcka in det mesta av de behov av information och tjänster som Sveriges 5,5 miljoner körkortsinnehavare kan tänkas ha. Körkortet är betydelsefullt för de allra flesta och därmed är engagemanget stort runt allt som rör körkortet. När information och tjänster nu har samlats på ett ställe blir det lättare för alla att hitta önskad information. Eftersom uppdatering bara behöver göras på ett ställe blir kvaliteten på informationen aktuell och tillförlitlig. 10(13)

11 De som förväntas ha den största nyttan av Körkortsportalen är de som ska ta körkort för första gången. Det är den gruppen som genom åren har ställt de flesta körkortsfrågorna till myndigheterna och det är också den grupp som är mest ovan att ha kontakt med myndigheter. Medelåldern för att ta körkort är för närvarande ca 23 år och det är tillåtet att börja övningsköra från 16 år. Därför är Körkortsportalen främst anpassad till besökare i åldrarna år. En annan grupp som väntas ha stor nytta av portalen är de körkortsinnehavare som vill skaffa ytterligare behörigheter, till exempel för motorcykel, tungt släp eller tunga fordon. Även andra körkortsinnehavare har nytta av portalen. Här finns svar på vad som gäller vid förnyelse och återkallelse av körkort. Här finns också information om hur man går till väga om man har bytt namn, om man har tappat körkortet eller om man behöver skaffa ett internationellt körkort. En nyckelgrupp bland körkortsinnehavarna är de som ska fungera som handledare för dem som ska ta körkort. För all privat övningskörning krävs att eleven har en handledare. Reglerna för övningskörning är dock olika för olika förarbehörigheter och många frågor ställs därför till myndigheterna om vad som gäller. Svaren finns på Körkortsportalen. För dem som inte har körkort, ger portalen en lättillgänglig och översiktlig information om vilka körkort som finns, vad som krävs för att ta körkort och vart man vänder sig för att få veta mer. SAMHÄLLSEKONOMISK VINST Tack vare Körkortsportalen går det snabbare för kunderna att hitta den information och de tjänster som de söker på webben. Sammantaget beräknas de förkortade söktiderna ge en samhällsekonomisk vinst på åtminstone 3,5 miljoner kronor varje år. Uppskattningen av vinsten är grundad på de nyckeltal som Vägverket använder för att beräkna hur mycket restid som tjänas in när en väginvestering ska göras. Tidsbesparingen värderas till 35 kronor per timme. Varje besök på Körkortsportalen beräknas vara tre minuter kortare än besöken på de andra webbplatserna med 11(13)

12 körkortsinformation. Med besök per månad motsvarar den inbesparade tiden 3,5 miljoner kronor. 24-TIMMARSMYNDIGHETEN Genom att bygga upp Körkortsportalen har de 22 myndigheterna tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. När Körkortsportalen nu är i drift innebär den att myndigheterna tillsammans på det här området har nått det fjärde steget av 24-timmarstrappan. 24-timmars stegen Servicenivå 1 Tillgänglighet All information om myndigheten ska finnas på webbplatsen. 2 Delaktighet Sökbar information och ifyllbara blanketter ska finnas på webben. 3 Personifiering Kunden ska kunna skicka in sina ärenden elektroniskt, där man identifierar sig med elektronisk signering. 4 Samverkan Webbplatsen ska samverka med andra myndigheters webbplatser i ett nätverk. Tekniknivå EFTER DRYGT EN MÅNAD Körkortsportalen har nu varit i drift under drygt en månad. Den har tagits emot mycket väl. Massmediernas intresse har varit stort och det som skrivits och rapporterats har varit positivt. Ett konkret exempel på uppskattningen av Körkortsportalen är att medlemmarna i Trafikutbildarnas riksorganisation (TR) kommer att hänvisa till portalen i sina utbildningar. Antalet besökare den första månaden har varit , vilket är mer än väntat i det här tidiga skedet. Målet är besökare per månad. 12(13)

13 FRAMTIDEN I förstudien och under införandet av Körkortsportalen har visionen för arbetet varit tydlig, nämligen att portalen på sikt ska samla alla instanser inom körkortsområdet. Lanseringen den 16 mars 2007 var bara första fasen i utvecklingen av Körkortsportalen. Den innebär att information om körkort samt enkla e-tjänster är samlade på en plats. I nästa fas är ambitionen att utveckla fler e-tjänster som ökar kundens nytta av portalen. Visionen är att utveckla portalen i en tredje fas, där alla aktörer finns med. Förutom Vägverket och länsstyrelserna handlar det exempelvis om dem som arrangerar riskutbildning och trafikskolor. I denna så kallade One Stop Shop är ambitionen att kunderna får tillgång till ett brett spektrum av information och tjänster inom körkortsområdet. De tekniska förutsättningarna för detta finns, men för att nå dit krävs ett tydligt regelverk som säkerställer likabehandling och konkurrensneutralitet inom portalen. FAS 2 Bygg in e-tjänster större nytta för kund FAS 3 Andra aktörer fler tjänster One Stop Shop FAS 1 Samla all information och enkla e-tjänster Illustration av One Stop Shop. 13(13)

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling - Nyhetsbrev nr 5 från Transportstyrelsen Här kommer ytterligare ett nyhetsbrev i serien "Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling". I detta

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Granskning av kommunernas hemsidor

Granskning av kommunernas hemsidor Revisionsrapport* Granskning av kommunernas hemsidor Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 29 augusti 2007 Anette Arbman Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg.

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. 1 Inledning Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

SLUTRAPPORT. Klippans kundtjänst 2014-04-15. Hans-Åke Lindvall. Projektägare. Fredrik Norén. Projektledare. Fredrik Norén. Slutrapport upprättad av

SLUTRAPPORT. Klippans kundtjänst 2014-04-15. Hans-Åke Lindvall. Projektägare. Fredrik Norén. Projektledare. Fredrik Norén. Slutrapport upprättad av SLUTRAPPORT Klippans kundtjänst Projektägare Projektledare Slutrapport upprättad av Hans-Åke Lindvall Fredrik Norén Fredrik Norén Datum 2014-04-04 1 Innehåll Projektets bakgrund... 3 Vad innebär införandet

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Körkortets A B C D E

Körkortets A B C D E 2006-04 Körkortets A B C D E Information om körkort, förarprov m m. Krav på körkort, traktorkort och förarbevis...2 Krav för att få körkort...3 Körkortstillstånd...4 Körkort med villkor...5 Övningskörning...6

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter

Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

FORDON 2010 / 2011. Arbetslaget: Conny Schedin Eva Humbla. Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson

FORDON 2010 / 2011. Arbetslaget: Conny Schedin Eva Humbla. Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FORDON NSPROGRAMMET TRANSPORT 2010 / 2011 Arbetslaget: Benny Johansson Conny Schedin Eva Humbla Gunnar Lindström Harri Vennola Magnus Billow Roger Nilsson 1 Underlag och rutiner för

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

8WYHFNOLQJVSURMHNWHW. 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU. +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU

8WYHFNOLQJVSURMHNWHW. 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU. +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU Kommunkontoret 8WYHFNOLQJVSURMHNWHW 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU " " " " " Projektbeskrivning av Bo Bäckman 2002-05-15

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer