PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och äldre: Vi rekommenderar följande dosering, men den slutliga doseringen bestäms av röntgenläkaren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och äldre: Vi rekommenderar följande dosering, men den slutliga doseringen bestäms av röntgenläkaren."

Transkript

1 1 LÄKEMEDLETS NAMN Mixobar Colon 1 g/ml oral/ rektal suspension PRODUKTRESUMÉ 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Bariumsulfat 1 g/ml. Hjälpämnen med känd effekt: Metylparahydroxybensoat (E218) Sorbitol, flytande (kristalliserande) (E420) 22 mg/ml Natrium, cirka 0,8 mg/ml Kalium, cirka 0,2 mg/ml För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt LÄKEMEDELSFORM Oral/ rektal suspension. Vit, mjölkaktig, tjockflytande suspension. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Endast avsett för diagnostisk. Mixobar Colon används för att göra mag-tarmkanalen (matstrupen, magsäcken, duodenum, tunn- och tjocktarmen) röntgentät under röntgenundersökning med enkel- eller dubbelkontrastteknik. 4.2 Dosering och administreringssätt Dosering Dosen av Mixobar Colon bestäms av patientens storlek, ålder och hälsostatus, administreringssättet och vilken del av magtarmkanalen som ska granskas. Vuxna och äldre: Vi rekommenderar följande dosering, men den slutliga doseringen bestäms av röntgenläkaren. Undersökning av mage med fyllningsmetod (undersökning med enkelkontrast) eller dubbelkontrastmetod: ml Mixobar Colon-suspension späds ut med ml vatten (dvs. proportion 1:1). Ges peroralt.

2 Undersökning av kolon med fyllningsmetod (undersökning med enkelkontrast): ml Mixobar Colon-suspension späds ut med vatten i proportionen 1:4 eller 1:5 och administreras som kroppsvarmt lavemang. Undersökning av kolon med dubbelkontrastmetod: Beroende på preferens, ml outspädd Mixobar Colon-suspension eller utspädd suspension (genom tillsats av högst 30 ml vatten per 100 ml Mixobar Colon-suspension) administreras som kroppsvarmt lavemang. Pediatrisk population Doseringen beror på barnets storlek, ålder, hälsotillstånd samt vilket anatomiskt område som ska avbildas. Doseringen bestäms av röntgenläkaren. Administreringssätt Suspensionen kan användas i befintligt tillstånd eller så kan den spädas med vatten till önskad koncentration. Mixobar Colon är avsedd för rektal (lavemang) eller oral administrering. 4.3 Kontraindikationer Immunsystemet Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Magtarmkanalen Patienter med något av följande: - en känd eller misstänkt perforation eller känd obstruktion i någon del av magtarmkanalen - känd eller misstänkt trakeoesofageal fistel (oral produkt) - gastrointestinal blödning - gastrointestinal ischemi - megakolon eller toxisk megakolon - nekrotiserande enterokolit - känd svår förstoppning - kolonileus får ej ges Mixobar Colon. Mixobar Colon får ej användas för barn med sväljningsproblem. Kirurgiska och medicinska åtgärder Bariumsulfat får inte administreras omedelbart före eller omedelbart efter gastrointestinal kirurgi, inklusive polypektomi eller "het" kolonbiopsi pga potentielltläckage efter ingreppet och potentiell gastrointestinal perforation. Skador, förgiftningar och behandlingskomplikationer Produkter med bariumsulfat ska inte användas under eller upp till fyra veckor efter strålbehandling av rektum eller prostata. Använd inte om det föreligger nya skador eller kemiska brännskador i magtarmkanalen.

3 4.4 Varningar och försiktighet Läkemedlet skall användas under medicinsk övervakning. Diagnostiska procedurer som involverar användning av röntgentäta kontrastmedel ska utföras under övervakning av personal med nödvändig utbildning och grundliga kunskaper om den procedur som ska utföras. Överkänslighet Används med försiktighet hos patienter med: - en anamnes av bronkialastma eller atopi (t.ex. hösnuva, eksem) - en familjeanamnes av allergi - tidigare reaktion på ett kontrastmedel. Som framhölls i avsnitt 4.8 har allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall, rapporterats i samband med administrering av bariumsulfatsammansättningar och är i allmänhet knutna till administreringstekniken, det underliggande patologiska tillståndet och/eller patientens överkänslighet. Allergiska reaktioner efter användning av bariumsulfatsuspensioner har rapporterats. Hudirritation, rodnad, inflammation och utslag har rapporterats på spädbarn och små barn efter spill av bariumsulfatsuspension på deras hud. Känd överkänslighet eller allergi mot latex är en kontraindikation mot användning av lavemangsballonger som innehåller latex. Perforation Hos patienter med allvarlig stenos på någon nivå i magtarmkanalen, speciellt om den är distal om magsäcken, och i närvaro av tillstånd som ökar risken för perforering, t.ex. karcinom, gastrointestinal fistula, inflammatorisk tarmsjukdom, divertikulit, divertikulos och amöbiasis, krävs ett noggrant övervägande av risker och fördelar med administrering av bariumsulfatsuspension. Försiktighet måste iakttagas vid införing av lavemangsänden i patienten och vid användning av lavemangsballong, särskilt på nyfödda, äldre personer och patienter med proctosigmoida strikturer, inflammatorisk tarmsjukdom, rektal neoplasm eller strålbehandling. Hårdhänt införing av lavemangsänden, för djup införing eller ballongsufflation kan orsaka sönderrivning eller perforation av rektum. Införing av lavemangsände ska utföras endast efter manuell undersökning av kvalificerad sjukvårdspersonal och fyllning av ballongen ska göras under genomlysning. Flytta inte lavemangsänden i onödan när den har förts in. Försiktighet ska iakttagas så att man undviker överfyllning av ballongen, eftersom överfyllning kan orsaka att änden rubbas. Sådan rubbning kan leda till rektal perforation. Fyllning av ballongen bör utföras under genomlysning av kvalificerad sjukvårdspersonal. Flytta inte lavemangsänden i onödan när den har förts in. En specialdesignad lavemangsände krävs för undersökning av kolostomipatient med bariumsulfatsuspension. Intubering av kateter ska utföras av kvalificerad sjukvårdspersonal.

4 Aspiration För patienter som har en tendens till aspiration (nyfödda, spädbarn som suger på flaska, äldre och strokepatienter) rekommenderas att proceduren inleds med en liten intagningsvolym. Aspirering av små mängder kan leda till luftvägsinflammation och lunginflammation medan kräkning kan leda till aspirationspneumonit. Kardiopulmonalt stopp som leder till döden har rapporterats rörande barn efter aspiration. Intag av barium rekommenderas inte för patienter med en anamnes av mataspiration eller hos patienter vars sväljningsmekanism kan vara nedsatt. Om bariumprocedurer krävs hos sådana patienter fortsätt med försiktighet och om denna produkt aspireras i larynx ska fortsatt administrering omedelbart avbrytas. Obstruktion/Vätskeöverbelastning Efter oral administrering av bariumsulfat suspensioner har dessa rapporterats kunna orsaka obstruktion av tunntarmen (impaktion) hos pediatriska patienter med cystisk fibros. Bariumsulfatsuspensioner har rapporterats orsaka vätskeöverbelastning på grund av vattenabsorption. Barn och patienter med nedsatt njurfunktion är mest mottagliga för vattenförgiftning, liksom barn med Hirschsprungs sjukdom. Förslagsvis skall man då inte fylla hela kolon vid utvärdering av barn med Hirschsprungs sjukdom. Använd endast den vätskemängd som krävs för diagnosen. Förberedande lavemang av patienter med Hirschsprungs sjukdom ska undvikas. Oavsiktlig intravasal administration Bariumsulfat kan även oavsiktligt intravasera administration tjocktarmens venösa dränage och gå in i cirkulationem som en "bariumemboli". Denna komplikation inträffar sällan, men kan leda till potentiellt dödliga komplikationer, inklusive system- och lungemboli, disseminerad intravaskulär koagulation, blodförgiftning och långvarig svår hypotoni. Detta inträffar oftare hos äldre patienter och hos dem med kolorektal sjukdom. Diagnosen ska övervägas hos alla patienter som kollapsar under eller kort efter en bariumlavemang och hos dem som plötsligt börjar må illa timmarna efter en procedur. Felaktig placering av rektalkatetern i slidan kan förorsaka intravasation: Korrekt placering av rektalkatetern ska bekräftas före administrering av lavemanget. Förstoppning eller diarré Patientförberedelse för diagnostiska gastrointestinala undersökningar kräver ofta laxering och en vätskediet. De olika förberedelserna kan resultera i vattenförlust hos patienten. Mixobar Colon skall användas med försiktighet om patienten är uttorkad, lider av något tillstånd eller befinner sig i annan behandling som kan leda till förstoppning eller om patienten har en anamnes av förstoppning. I en sådan situation skall ett milt bulklaxativ administreras efter slutförd röntgenundersökning. Ökat vätskeintag rekommenderas efter oral eller rektal

5 administrering av bariumsulfat för att förebygga svår förstoppning och risk för fekal impaktion. Å andra sidan innehåller Mixobar Colon sorbitol som kan ha en lätt laxerande effekt. Sorbitols kalorivärde är 2,6 kcal/g. Barolither Barolither består av förhårdnat barium knutet till faeces. De är ofta asymptomatiska, men kan vara förbundna med buksmärta, appendicit, tarmobstruktion eller perforering. Äldre patienter med nedsatt gastrointestinal motilitet, kolonobstruktion, elektrolytobalans, uttorkning eller en låg restdiet kan riskera att utveckla barolith. För att minska den risken skall adekvat hydrering vidmakthållas under och dagarna efter bariumsulfatproceduren. Användning av laxativ (speciellt vid förstoppning) ska övervägas. Andra möjliga komplikationer Försiktighet måste iakttagas vid införandet av lavemangänden i patienten för att förhindra applicering av tryck på nervus vagus, vilket kan förorsaka vasovagala reaktioner och synkopeepisoder. Hjärtarytmier eller andra kardiovaskulära biverkningar kan uppstå på grund av kolondistension. Oroliga patienter kan utveckla svaghet, blekhet, tinnitus, svettning och bradykardi efter administreringen av produkten. Sådana reaktioner är normalt oförutsägbara och behandlas bäst genom att låta patienten ligga på rygg för observation under ytterligare minuter. Ärftlig intolerans mot fruktsocker Mixobar Colon innehåller sorbitol. Patienter med detsällsynta ärftliga tillståndet fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel. Därför skall det endast användas på spädbarn och småbarn efter konsultation med läkaren, detta på grund av risken för okänt ärftligt problem med intolerans mot fruktsocker. Patienter på kontrollerad natrium- och kaliumdiet En av beståndsdelarna i Mixobar Colon är natrium. Försiktighet ska iakttagas med patienter som ordinerats kontrollerat natriumintag, särskilt vid upprepade administreringar. Produkten innehåller även kalium. Försiktighet ska iakttagas med patienter med nedsatt njurfunktion eller som ordinerats kontrollerat kaliumintag. Andra hjälpämnen Mixobar Colon innehåller metylparahydroxybensoat (E218) som kan orsaka allergisk reaktion, ibland fördröjd. Barn, äldre och försvagade patienter Liksom med andra bariumsulfatpreparat skall speciell försiktighet iakttagas vid administrering av Mixobar Colon till barn, äldre och försvagade personer, och även hos patienter med befintlig hjärtsjukdom. 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner Inga interaktionsstudier har utförts.

6 Bariumsulfat är ett biologiskt inaktivt ämne och inga interaktioner med andra preparat är kända. Förekomst av bariumsulfatblandningar i magtarmkanalen kan dock förändra kroppens förmåga att resorbera andra preparat som tas samtidigt. För att minimera eventuella påverkan på resorptionen bör det övervägas att administreringen av bariumsulfat sker separat från administrering av andra preparat. Andra undersökningar av samma område av magtarmkanalen med ett annat kontrastmedel kan kompliceras av närvaron av bariumsulfat (rest) i magtarmkanalen upp till flera dagar efter undersökningen med bariumkontrastmedel. 4.6 Fertilitet, graviditet och amning Efter oral eller rektal administrering resorberas bariumsulfat systemiskt i försumbara mängder. Bariumsulfat är ett farmakologiskt inaktivt ämne; emellertid finns inga studier av dess mutagena eller teratogena egenskaper. Även om denna produkt inte är kontraindicerad vid graviditet bör det observeras att röntgenförfaranden kan skada fostret, i synnerhet under graviditetens första trimester. Eventuell undersökning ska endast utföras efter noggrann bedömning av procedurens nytta/risker. Eftersom resorptionen av bariumsulfat är försumbar är användning inte kontraindikerad vid amning. 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner Mixobar Colon har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. 4.8 Biverkningar Biverkningar kan inträffa under eller efter en procedur med bariumsulfat. Hud- eller subkutana sjukdomstillstånd tillsammans med sjukdomar i immunsystemet, som återspeglar allergiska reaktioner antingen mot bariumsulfat eller produktens hjälpämnen, är bland de vanligaste rapporterade effekterna, till exempel urticaria, knölros och utslag. Gastrointestinala sjukdomar är även de en av de oftast rapporterade typerna av biverkningar, till exempel diarré, illamående, buksmärta/svullnad och förstoppning. I tabellen nedan har kliniskt signifikanta biverkningar förtecknats om de har rapporterats vid användning i kliniska studier eller efter godkännande av alla sammansättningar av bariumsulfat.

7 MedDRA systemorganklass Infektioner och infestationer Blodet och lymfsystemet Immunsystemet Metabolism och nutrition Psykiska störningar Centrala och perifera nervsystemet Ögon Öron och balansorgan Hjärtat Blodkärl Biverkningar Kliniska studier Sällsynta ( 1/10,000 to <1/1,000) Data efter marknadsföring Frekvens okänd (kan inte bestämmas utifrån tillgängliga data) Blindtarmsinflammation, bakteriemi, intestinal abscess, leverabscess, peritonal infektion och pneumoni. Lymfadenopati. Överkänslighet med en lång rad symtom, bland annat inkluderar hudoch subkutana reaktioner, t.ex. urticaria, prurit, hudutslag, erytem och svullnad i ansiktet. Tecken och symtom på andningsbesvär, möjligen förknippade med överkänslighet, bland annat dyspné, faryngealt ödem och svullnad i halsen har rapporterats. Anafylaktisk reaktion och anafylaktisk chock har rapporterats. Hyperglykemi har rapporterats hos diabetespatienter. Ångest, förvirring, nervositet och relaterade symtom har rapporterats vid administrering av bariumsulfat. Förlust av medvetande, synkope, vasovagal synkope, yrsel, en brännande känsla, huvudvärk, dysartri, hypotoni. Ögonsjukdomar, inklusive svullnad i ögon, vanligtvis förknippade med allergisk reaktion, har rapporterats. Tinnitus. Bradykardi, cyanos, takykardi, onormalt EKG. Hypotoni, blekhet, vasodilatation.

8 Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum Magtarmkanalen Hud- och subkutan vävnad Njurar och urinvägar Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället Skador och förgiftningar Buksmärta, illamående; kräkning Bronkialspasm, dyspné, larynxödem, faryngealt ödem och smärta, irritation eller svullnad i halsen, hosta. Vid oral administrering: aspirering, aspirationspneumonit. Magtarmkanalssymtom rapporteras ofta; emellertid är det inte alltid möjligt att särskilja mellan redan befintliga medicinska tillstånd och komplikationer. Rapporterade händelser inkluderar: Intestinal ischemi Förstoppning och i allvarliga fall gastrointestinalt blockage Inflammation i magtarmkanalen Ulceration eller perforation Obehag i magen, och bukdistension Diarré Försämring av Ulcerös kolit Kväljningar Flatulens Svullen tunga. Hudreaktioner varierar och är sannolikt förknippade med allergiska reaktioner. Rapporterade händelser inkluderar: Erytem, kontaktdermatit, kraftig granulationsvävnad, hyperhydros, periorbitalt ödem, prurit, hudutslag, svullnad i ansikte, urticaria. Dysuri. Obehag, smärta, svullnad, kraftlöshet, pyrexi, ansiktsödem. Oavsiktlig intravasal administration av bariumsulfat, förknippat med redan befintlig tarmsjukdom eller divertikulit, har rapporterats. Bariumimpaktion. I mer sällsynta fall, och beroende på administreringsväg (dvs oralt eller rektalt), har följande komplikationer under ingreppet rapporterats: Infektioner (t.ex. peritonit) efter befintlig eller ny gastrointestinal perforation. Komplikationer inkluderar adherenser och granulom.

9 Oavsiktlig intravasal administration med sällsynt påföljande venembolibildning efter befintligt eller under ingreppet inträffat trauma i magtarmkanalen, inklusive portven, vena cava och lungemboli som kan vara dödligt i cirka 50 % av fallen. Efter oral administrering kan aspirering, med lungkomplikationer, inträffa och i sällsynta fall vara dödlig. Se avsnitt 4.4 för åtgärder som bör vidtas för att undvika sådana allvarliga komplikationer, och åtgärder som bör vidtas om sådana allvarliga komplikationer uppstår. Mycket sällsynta fall av dödsfall förknippade med bariumsulfatadministrering har rapporterats i litteraturen. Majoriteten av dödsfallen är förknippade med komplikationer vid ingreppet, som vanligtvis förorsakas av underlåtenhet att följa allmänt vedertagna rutiner för röntgenundersökningar. I vissa fall fanns det tillstånd i anamnesen som indikerade att bariumsulfatadministrering ytterst osannolikt var den primära eller ens sekundära orsaken till patientens dödsfall. Pediatrisk population Biverkningsmönstret är liknande hos barn och vuxna. Data som rapporterats in efter att produkten godkänts på marknaden tyder dock på att spädbarn och småbarn kan drabbas av allvarligare biverkningar än övriga patienter. Framförallt gäller det aspiration, se avsnitt 4.4. Rapportering av misstänkta biverkningar Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket Box Uppsala 4.9 Överdosering Bariumsulfat är inte giftig och absorberas systemiskt i försumbara mängder. Upprepad administrering inom en mycket kort tidsperiod har förorsakat magkramper, illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. Dessa symtom är till sin natur kortvariga och kan lämnas utan medicinskt ingripande, alternativt kan de behandlas enligt gängse vårdrutiner. 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: Kontrastmedia för röntgenundersökning, bariumsulfat med suspenderande medel, ATC-kod: V08BA01.

10 Det aktiva röntgendiagnostiska ämnet, bariumsulfat, har inga farmakologiska effekter och resorberar röntgenstrålning mer effektivt än omgivande mjukvävnad. Skillnaden i resorberingshastighet möjliggör röntgendiagnostisk utvärdering av det undersökta området. 5.2 Farmakokinetiska egenskaper Bariumsulfat resorberas i små, farmakologiskt försumbara mängder, och metaboliseras inte. Därför har det inga systemiska effekter. Det elimineras i oförändrat tillstånd genom normal magtömning. 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén. 6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Förteckning över hjälpämnen Sorbitol, flytande (kristalliserande) (E420) Natriumpolynaftalensulfonat Simetikonemulsion 30 % (innehåller bensoesyra (E210), makrogolstearat, metylcellulosa, polysorbat 65, simetikon, sorbinsyra (E200)) Xantangummi (E415) Metylparahydroxybensoat (E218) Citronsyra, vattenfri (E330) Kaliumsorbat (E202) Sackarinnatrium (E954) Natriumhydroxid [ph buffer] (E524) Renat vatten 6.2 Inkompatibiliteter Ej relevant. 6.3 Hållbarhet 18 månader. Om läkemedlet späds ska det användas omedelbart. 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Inga särskilda förvaringsanvisningar. Får ej frysas.

11 6.5 Förpackningstyp och innehåll Mixobar Colon suspension förpackas i HDPE-flaska (som innehåller 1 liter Mixobar Colon suspension) med skruvlock av polypropylen och garantiförslutning. Förpackningsstorlek: 6 x 1 liter. 6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering Som anges i avsnitt 4.2 kan suspensionen användas i befintligt skick, eller också kan den spädas med vatten till önskad koncentration. Skakas väl före användning. Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar. 7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING Bracco Imaging SpA Via E. Folli , Milano Italien 8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE Datum för det första godkännandet: Datum för den senaste förnyelsen: DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg)

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg) 1. LÄKEMEDLETS NAMN Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml innehåller: Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN SonoVue, 8 µl per ml, pulver och vätska till injektionsvätska, dispersion 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller svavelhexafluorid mikrobubblor

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml.

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Neohepatect 50 IE/ml, infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant hepatit B- immunglobulin Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 %

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller: 500 mg mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN AVONEX 30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje BIO-SET-injektionsflaska innehåller

Läs mer

Bilaga III. Produktresumé, märkning och bipacksedel

Bilaga III. Produktresumé, märkning och bipacksedel Bilaga III Produktresumé, märkning och bipacksedel Notering: Denna produktresume, märkning och bipacksedel är resultatet utifrån referral proceduren och gäller vid tidpunkten för Kommissionens beslut.

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN YERVOY 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 5 mg ipilimumab. En 10 ml injektionsflaska

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 20 mg vernakalanthydroklorid

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Nexium Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje enterotablett innehåller 20 mg esomeprazol (som magnesiumtrihydrat).

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 10 mg: Kapseln har en mörkgrön ogenomskinlig hätta märkt " UCB 579" i vitt och en vit ogenomskinlig kropp märkt "10mg" i svart.

PRODUKTRESUMÉ. 10 mg: Kapseln har en mörkgrön ogenomskinlig hätta märkt  UCB 579 i vitt och en vit ogenomskinlig kropp märkt 10mg i svart. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Equasym Depot 10 mg hård kapsel med modifierad frisättning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En kapsel innehåller 10 mg metylfenidathydroklorid. Hjälpämne:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ambirix injektionsvätska, suspension Hepatit A- (inaktiverat) och hepatit B- (rdna) vaccin (adsorberat). 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 dos

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN OPATANOL 1 mg/ml ögondroppar, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml lösning innehåller 1 mg olopatadin (som hydroklorid). Hjälpämnen med

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska med Remicade innehåller

Läs mer

KORREKT ANVÄNDNING AV BRINAVESS

KORREKT ANVÄNDNING AV BRINAVESS KORREKT ANVÄNDNING AV BRINAVESS (vernakalanthydroklorid) koncentrat till infusionsvätska, lösning BRINAVESS är indicerat för snabb konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos vuxna:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN GANFORT 300 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost och 5 mg timolol

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette Fruktmint 2 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 4 mg medicinskt tuggummi 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2 mg: Nikotinresinat 10 mg, motsvarande

Läs mer

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform BILAGA A EMEA:s aktnummer Fantasinamn Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform Förpackning Innehåll (koncentration) Förpacknings- EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral lösning Oral användning Flaska

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ryzodeg 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller 100 enheter

Läs mer

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Minirin 60 mikrogram: Vit, rund frystorkad tablett präglad med en droppe på ena sidan.

PRODUKTRESUMÉ. Minirin 60 mikrogram: Vit, rund frystorkad tablett präglad med en droppe på ena sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Minirin 60 mikrogram frystorkad tablett Minirin 120 mikrogram frystorkad tablett Minirin 240 mikrogram frystorkad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Minirin

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Clopidogrel Teva 75 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg clopidogrel (som vätesulfat).

Läs mer

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska med 0,5 ml lösning innehåller 0,5 mg histamindihydroklorid.

Läs mer