Utvärdering av obligatorisk introduktionsutbildning och kursplan B inom svensk körkortsutbildning Delstudie 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av obligatorisk introduktionsutbildning och kursplan B inom svensk körkortsutbildning Delstudie 1"

Transkript

1 VTI rapport 659 Utgivningsår Utvärdering av obligatorisk introduktionsutbildning och kursplan B inom svensk körkortsutbildning Delstudie 1 Övningskörningens struktur, innehåll och omfattning Jessica Berg Hans Thulin

2

3 Utgivare: Publikation: VTI rapport 659 Utgivningsår: 2009 Projektnummer: Dnr: 2005/ Linköping Projektnamn: Kursplan B- delstudie 1 Författare: Jessica Berg och Hans Thulin Uppdragsgivare: Vägverket Titel: Utvärdering av obligatorisk introduktionsutbildning och kursplan B inom svensk körkortsutbildning, delstudie 1 övningens struktur, innehåll och omfattning Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord: Från den 1 januari 2006 måste alla elever och handledare som vill utnyttja möjligheten att övningsköra privat genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning. Från 1 mars 2006 gäller en ny kursplan för den svenska körkortsutbildningen för behörighet B. Syftet med föreliggande delstudie är att utvärdera den samlade effekten av hur övningskörningen bedrivs vad gäller hur det privata övandet struktureras, vilka miljöer man övar i, hur mycket man övar och vilka moment man övar på. Ett ytterligare syfte är att kunna urskilja dessa effekter efter införandet av en ny kursplan och introduktionsutbildning. Enkäter skickades ut år 2005, 2007 och 2008 till nyblivna körkortstagare med B-behörighet i åldrarna år. Resultaten visar att körkortstagarna tog fler teorilektioner på trafikskola under 2007 än under Ökningen kan härledas till dem med genomgången introduktionsutbildning. Körkortstagare med genomgången introduktionsutbildning 2008 ägnade mindre tid till att läsa teori jämfört med dem utan sådan utbildning. Introduktionsutbildningen fick handledarna att oftare knyta an till körkortsteorin under övningskörningen och att planera övningskörningstillfällena bättre jämfört med då man inte hade genomgått utbildningen. Vid privat övningskörning ökade koncentrationspåverkande aktiviteter som påslagen bilstereo, handledare som pratade i mobiltelefon samt passagerare i bilen med åren. Den största förekomsten fanns bland dem med genomgången introduktionsutbildning Antal övningstillfällen där passen skedde under svåra förhållanden såsom mörker, vått väglag, och regn ökade också med åren. Övningspass på moment såsom hastighetsanpassning och riskbedömning samt där samarbete med andra trafikanter krävs ökade med åren på trafikskolorna. En större andel av körkortstagarna 2007 och 2008 jämfört med 2005 hyste den uppfattningen om sig själva att de är mycket bättre än bilförare i allmänhet på att undvika att hamna i kritiska situationer, att reagera snabbt, att göra säkra bedömningar samt att köra bil i halt väglag. Slutsatserna utifrån denna studie är att introduktionsutbildningen hade en liten effekt på strukturen i övningskörningen år Introduktionsutbildningens effekt på innehållet och omfattningen i övningskörningen var inte lika tydlig. Studien visar också att den nya kursplanen verkar ha bidragit till vissa förändringar. Slutligen pekar studien på behov av mer kunskap för att kunna bedöma effekterna av den totala körkortsutbildningen. Nyckelord: körkort, behörighet B, utbildning, introduktionsutbildning, kursplan ISSN: Språk: Antal sidor: Svenska 38 sidor + 4 bilagor

4 Publisher: Publication: VTI rapport 659 Published: 2009 Project code: Dnr: 2005/ SE Linköping Sweden Project: Curriculum B- study part 1 Author: Jessica Berg, Hans Thulin Sponsor: Swedish Road Administration Title: Evaluation of mandatory introduction course and curriculum B for Swedish driving license, study part 1 structure, contents and scope of driving education Abstract (background, aim, method, result) max 200 words: A mandatory introduction course for all student drivers and theirdriving instructors came into effect on January 1, A new curriculum for a category B driving license came into effect on March 1, The aim of this study is to evaluate the overall effects of how the driving practice is managed concerning the structure of driving practice, what surroundings they are performed in, how much time is given to various driving exercises and what elements are practiced. Yet another aim is to discern the effects after the introduction course and the new curriculum have been implemented. Questionnaires were sent out in 2005, 2007 and 2008 to new license holders for category B (age 18 24). The results show that the student drivers took more theory lessons at a professional driving school in 2007 than in The increase can be traced to those having had an introduction course. Student drivers who attended the introduction course in 2008 spent less time studying theory than those who did not attend such a course. The introduction course helped the driving instructors to relate to theory during practice to a higher extent and to plan the driving practice better compared to the driving instructors who had not attended the introduction course. Disturbing activities such as car stereos, use of cell phones etc. increased each year during private practice, with largest occurrence among those who had had an introduction course The numbers of practice lessons, both private and at a traffic school, during difficult conditions such as darkness, wet roads and rain increased each year. Lessons during private practice on aspects such as speed adaptation and risk assessment as well as cooperation with other road users, increased during the years at the traffic schools. A larger proportion of the student drivers 2007 and 2008 compared with 2005 perceived themselves as better car drivers than car drivers in general with regard to avoiding critical situations, reacting quickly, making safe assessments and driving in wet road conditions. The conclusions on the basis of this study are that the introduction course had a small effect on the structure of the driving practice in The effects of the introduction course on the contents and the scope of the driver education were not, however, as clear. The study also shows that the new curriculum seems to have contributed to certain changes when comparisons are made between the years. Finally, the report points out the need for more knowledge in order to evaluate the overall effects of the driving education. Keywords: driving license, category B, education, introduction course, curriculum ISSN: Language: No. of pages: Swedish 38 pages + 4 Appendicies

5 Förord VTI genomför med finansiering av Vägverket en utvärdering av ny kursplan för B- körkort och effekten av en introduktionsutbildning för förare och handledare. Följande utvärdering ingår som en delstudie i detta uppdrag. Handläggare på Vägverket har varit Hans Mattsson. Flera medarbetare på VTI har på olika sätt medverkat till rapporten. Jessica Berg och Hans Thulin har ansvarat för insamlig av data, analyser och rapportskrivning. Sonja Forward har varit projektledare och bidragit med värdefulla synpunkter under arbetets gång. Björn Peters har i samband med den vetenskapliga granskningen av manuset lämnat värdefulla kommentarer och intressanta reflektioner. Anita Carlsson har redigerat rapporten inför tryckning. Samtliga tackas för utmärkta insatser. Linköping september 2009 Jessica Berg VTI rapport 659 Omslag: Photos.com

6 Kvalitetsgranskning Granskningsseminarium har genomförts där Björn Peters, VTI, var lektör. Jessica Berg har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus Projektledarens närmaste chef, Jane Summerton, har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering Quality review Review seminar was carried out on 4 June 2009 where Björn Peters, VTI, reviewed and commented on the report. Jessica Berg has made alterations to the final manuscript of the report on 8 September The research director of the project manager, Jane Summerton, examined and approved the report for publication on 24 September VTI rapport 659

7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Summary Introduktion Bakgrund Syfte Metod och analys Resultat Svarsfrekvens och bortfall Bakgrundsfaktorer Frågor om introduktionsutbildningen Generella frågor om övningskörningen Privat övningskörning Övningskörning på trafikskola Allmänna frågor kring körkorttagarnas övningskörning Diskussion av studiens resultat Reflektioner kring metod och fortsatt forskning Referenser Bilaga 1: Enkät Bilaga 2: Kompletterande frågor om introduktionsutbildningen år 2007 och 2008 Bilaga 3: Faktoranalys fråga 35 Bilaga 4: Faktoranalys fråga 45 VTI rapport 659

8 VTI rapport 659

9 Utvärdering av obligatorisk introduktionsutbildning och kursplan B inom svensk körkortsutbildning. Delstudie 1 Övningskörningens struktur, innehåll och omfattning av Jessica Berg och Hans Thulin VTI Linköping Sammanfattning Från den 1 januari 2006 måste alla elever och handledare som vill utnyttja möjligheten att övningsköra privat genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning. Från 1 mars 2006 gäller en ny kursplan för den svenska körkortsutbildningen för behörighet B. Syftet med föreliggande studie är att utvärdera den samlade effekten av hur övningskörningen, både privat och på trafikskola, bedrivs vad gäller förhållanden som hur det privata övandet struktureras, vilka miljöer man övar i, hur mycket man övar och vilka moment man övar på. Ett ytterligare syfte är att kunna urskilja dessa effekter efter införandet av introduktionsutbildning och ny kursplan. Studien genomförs som en enkätstudie bestående av en föremätning år 2005 och två eftermätningar år 2007 och Målgruppen är nyblivna körkortstagare med B- behörighet som var mellan år gamla när de tog B-körkortet. I analysen görs jämförelser mellan de tre mättillfällena samt mellan gruppen körkortstagare som genomgick introduktionsutbildningen respektive år och den grupp som inte gjorde detta. Resultaten visar att körkortstagarna tog fler teorilektioner på trafikskola 2007 än Ökningen kan härledas till dem med genomgången introduktionsutbildning. Körkortstagare med genomgången introduktionsutbildning 2008 ägnade mindre tid till att läsa teori jämfört med dem utan sådan utbildning. Introduktionsutbildningen mottogs mer positivt av eleverna 2007 än En stor andel av dem som genomgick kursen 2007 ansåg att den varit till mycket stor praktisk nytta för dem. Mest positiv var man till den information som gällde trafiksäkerhetsfaktorer, vilket visade sig bland annat i ett ökat övande på trafiksäkerhetsmoment. Introduktionsutbildningen 2007 och 2008 fick handledarna att oftare knyta an till körkortsteorin under övningskörningen och att planera övningskörningstillfällena bättre jämfört med då man inte hade genomgått sådan utbildning. Detta visade sig bland annat i färre oplanerade övningskörningar år 2007, det vill säga i samband med något annat ärende eller annan resa. Som en konsekvens av den planerade övningskörningen var antalet passagerare i bilen mindre år 2007 då övningskörning skedde med introduktionsutbildade förare och privata handledare. En negativ trend är att koncentrationspåverkande aktiviteter som påslagen bilstereo, handledare som pratade i mobiltelefon samt passagerare i bilen ökade med åren. Den största förekomsten fanns bland dem med genomgången introduktionsutbildning Antal övningstillfällen privat och på trafikskola där passen skedde under svåra förhållanden såsom mörker, vått väglag och regn ökade med åren. Övningskörning i dagsljus, uppehållsväder och torrt väglag var dock det dominerande förhållandet samtliga år. Övningspass på moment såsom hastighetsanpassning och riskbedömning samt där samarbete med andra trafikanter krävs var tämligen stabila under undersökningsperioden i den privata övningskörningen. Övning på dessa moment ökade dock med åren på trafikskolorna. VTI rapport 659 5

10 En större andel av körkortstagarna 2007 och 2008 jämfört med 2005 hyste den uppfattningen om sig själva att de är mycket bättre än bilförare i allmänhet på att undvika att hamna i kritiska situationer, att reagera snabbt, att göra säkra bedömningar samt att köra bil i halt väglag. Resultaten är baserade på ett antal påståenden som körkortstagaren skulle värdera utifrån sig själva. Körkortstagarna tog samtliga år höadigt avstånd från påståenden som Jag kan tänka mig att köra bil efter att ha druckit 2 3 starköl, Jag kan åka med en förare som har druckit 2 3 starköl samt Om man har airbag i bilen är det inte lika viktigt att ta på sig bilbältet. Hastighet förefaller dock inte vara ett lika stort regelbrott eller en lika stor risk som alkohol i samband med bilkörning eller icke-användning av bilbälte. Slutsatserna utifrån denna studie är att introduktionsutbildningen hade en liten effekt på strukturen i övningskörningen år Denna effekt avtog år Introduktionsutbildningens effekt på innehållet och omfattningen i övningskörningen var inte lika tydlig. Studien visar också att den nya kursplanen verkar ha bidragit till vissa förändringar i övningskörningens struktur, innehåll och omfattning när jämförelser görs mellan åren 2005, 2007 och 2008, framförallt bland trafikskolorna. Slutligen pekar studien på fördjupat behov av kunskap för att kunna bedöma effekterna av den totala körkortsutbildningen. Det behövs framförallt mer kunskap om hur körkortsutbildningen från start till mål påverkar elevernas inställning till trafiksäkerhet och risker. Vidare bör effekterna av introduktionsutbildningen utvärderas utifrån hur elever och handledare upplever och tillämpar utbildningen i praktiken. 6 VTI rapport 659

11 Evaluation of mandatory introduction course and curriculum B for Swedish driving lincense. Study part 1 structure, contents and scope of driving education by Jessica Berg and Hans Thulin VTI (Swedish National Road and Traffic Research Institute) SE Linköping Sweden Summary A mandatory introduction course for all student drivers and their driving instructors came into effect on January 1, A new curriculum for a Category B driving license came into effect as on March 1, The aim of this study is to evaluate the overall effects of how the driving practice is managed concerning the structure of driving practice, what surroundings they are performed in, how much time is given to various driving exercises and what elements are practiced. Yet another aim is to discern the effects after the introduction course and the new curriculum have been implemented. The study is implemented as a questionnaire study where the first questionnaire was sent out in year A second and a third questionnaire was sent out in 2007 and 2008 respectively. The study population is new license holders for category B, age The analysis compares years 2005, 2007 and A comparison is also made between license holders who where attending the introduction course and those who did not attend such a course. The results show that the student drivers took more theory lessons at a professional driving school in 2007 than in The increase can be traced to those having had an introduction course. Student drivers who attended the introduction course in 2008 spent less time studying theory than those who did not attend such a course. The introduction course was received more positively in 2007 than in A large proportion of those who completed the course in 2007 felt that it had been of great practical use for them. They were mostly positive to information that applied to traffic safety factors, which seems to have led to an increased practice of traffic safety elements. The introduction course in 2007 and 2008 helped the driving instructors to relate to theory during practice to a higher extent and to plan the driving practice better compare to the driving instructors who had not attended the introduction course. This result was, for example, shown in fewer unplanned lessons in year 2007, i.e. lessons at the same time as another errand or another trip. As a consequence of planned driving practice, the number of passengers in the car was less in 2007 if the student drivers and driving instructors had attended an introduction course. A negative trend is that disturbing activities such as the car stereo switched on, driving instructors talking on the cell phone and passengers in the car increased each year. The biggest occurrence was among those who completed an introduction course The number of practice lessons, both private and at a traffic school, during difficult conditions such as darkness, wet roads and rain increased each year. Practice during daylight, fair weather and dry roads were however the dominating conditions during all years. Lessons during private practice on aspects such as speed adaptation and risk assessment, as well as cooperation with other road users, were rather stable during the survey period Practice on these aspects increased, however, during the years at the traffic schools. VTI rapport 659 7

12 A larger proportion of the student drivers 2007 and 2008 compared with 2005 perceived themselves as better car drivers than car drivers in general with regard to avoiding critical situations, reacting quickly, making safe assessments and driving in wet road conditions. The student drivers strongly disagreed with statements such as I can think of myself driving a car after having 2 3 beers, I can think of myself riding with a driver who has been drinking 2 3 beers and if you have air bags in the car it is not that important to wear a seatbelt. Speeding, however, does not appear to be equally risky as driving under the influence of alcohol or not wearing a seatbelt. The conclusions of this study are that the introduction course had a small effect on the structure of the driving practice This effect subsided The effects of the introduction course on the contents and the scope of the driver education were not, however, as clear. The study also shows that the new curriculum seems to have contributed to certain changes in the driving practice structure, contents and scope when comparisons are made between the years 2005, 2007 and 2008, especially among the traffic schools. Finally, the study underscores the need for deeper knowledge in order to evaluate the overall effects of the driving education. Above all, more knowledge is needed about how the driving license education influences the student drivers attitudes to traffic safety and risks. Furthermore, the effects of the introduction course should be evaluated on the basis of student drivers and driving instructors experiences in applying the course during driving practice. 8 VTI rapport 659

13 1 Introduktion 1.1 Bakgrund Från den 1 januari 2006 måste alla elever och handledare som vill utnyttja möjligheten att övningsköra privat genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning (SFS 2004: 1087). Från 1 mars 2006 gäller en ny kursplan för den svenska körkortsutbildningen för behörighet B (se VVFS 2006:21) Introduktionsutbildning Syftet med introduktionsutbildningen är att med nollvisionen som grund ge handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen (Vägverket, 2005). Den skall bidra till en effektiv körkortsutbildning och främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen. Efter introduktionen, som ges under tre timmar, skall handledare och elev känna till följande moment: Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning. Innehåll: mål och innehåll i kursplanen handledarens juridiska och moraliska ansvar de viktigaste kraven för godkänt förarprov samt bedömningskriterier var man kan finna ytterligare information om körkortsutbildning och övningskörning. Planering och strukturering vid övningskörning Innehåll: den privata övningskörningens roll och dess kombination med undervisning på trafikskola körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten integration av teori och praktik i körkortsutbildningen hur övningskörningen kan struktureras och planeras övningsfordon och utrustning vid övningskörningen. För trafiksäkerheten viktiga faktorer Innehåll: val av lämpliga övningsmiljöer på vilka sätt och varför elev och handledare kan tolka samma trafiksituation olika den oerfarne elevens begränsningar och felhandlingar elevers uppfattning om den egna förmågan och att undvika risker unga bilförares inblandning i olyckor och skaderisker relaterade till hastighet, bilbälte, alkohol/droger samt trötthet VTI rapport 659 9

14 trafikanters kunskaper, attityder, vilja och beslutsfattande och dess betydelse för trafiksäkerheten var man kan söka ytterligare information om trafiksäkerhet. Information om olyckor och skaderisker i relation till olika faktorer är tänkt som en introduktion och kommer att kompletteras genom den obligatoriska riskutbildningen som trädde i kraft april 2009 samt genom körkortsutbildningen i övrigt (se VVFS 2008:251) Kursplan De krav som ställs på en förare för att denne ska kunna köra säkert och miljövänligt utgör stommen för den nationella kursplanen. Den tidigare kursplanen var specifik och talade om exakt vad eleven förväntades förvärva för kunskaper under utbildningen (VVFS 1996:168). Den innehöll nio moment fördelade i två måldokument, ett för praktik och ett för teori. Teoriutbildningen innehöll 247 delmål och körutbildningen innehöll 170 delmål. I den nya kursplanen har målen blivit betydligt färre och är skrivna mer generellt och övergripande (VVFS 2006:21). Den uppdelning mellan teori och praktik som tidigare bestod av två måldokument har tagits bort. Det betyder att kursplanen är helt integrerad. Den innehåller också ett nytt inslag, nämligen självvärdering dvs. reflektion över det egna kunnandet i form av kunskap eller färdighet inom olika områden. Den nya kursplanen innehåller 50 mål fördelade på dimensionerna förarkompetens och kunskapsområde (VVFS 2006:21). Förarkompetensen omfattar följande fyra moment: manövrering, fordon och miljö körning i olika trafikmiljöer resande med bil i speciella sammanhang personliga förutsättningar och mål. Såväl den gamla som den nya kursplanen bygger på principen om målstyrning. Målstyrning som idé innebär frihet att välja medel för att nå definierade mål. Skillnaden i detaljeringsnivå i målbeskrivningen mellan den gamla och den nya kursplanen förväntas ge utbildarna inom förarutbildningen en möjlighet att vara kreativa och utveckla egna utbildningsmetoder i och med införandet av den nya kursplanen. Även eleverna förväntas få en ökad kreativitet och ett ökat engagemang. Kunskapsområdet är uppdelat på områdena teori och färdighet och självvärdering. Teori och färdighet fokuserar på de teoretiska kunskaper och färdigheter man behöver för att kunna köra och resa med bil. Självvärdering har fokus på den enskilde föraren och dennes självvärdering i relation till bilkörning och resande. Målen och kriterierna är uppnådda när eleven beskriver de olika aktiviteterna med aktiva verb (Transportstyrelsen, 2009). Delmålen gällande teori och färdighet är uppnådda när eleven exempelvis utför..., använder..., uppvisar..., tillämpar..., förutser medan målen för självvärdering uppnås genom att eleven värderar..., bedömer..., accepterar. I nollvisionspropositionen uttrycktes ett behov av att åtgärda brister i det svenska förarutbildningssystemet. Fokus bör på sikt ligga på att minska riskerna bland nya 10 VTI rapport 659

15 förare genom att höja kvaliteten i såväl den teoretiska och insiktsskapande delen av undervisningen som de praktiska momenten. I propositionen framhölls att utbildningssystemet främst bör bidra till att eleverna erhåller en bättre förståelse för sina egna och sina medtrafikanters begränsningar samt skaderisker vid olika trafiksituationer. Föreliggande studie är en av fem olika studier som har som syfte att utvärdera introduktionsutbildningen och/eller den nya kursplanen med olika metoder och utifrån olika perspektiv. Varje delstudie kommer att redovisas som separata rapporter eller promemorior. Ingen närmare beskrivning av de övriga studierna kommer att göras i föreliggande rapport. 1.2 Syfte Studiens övergripande syfte är att utvärdera den samlade effekten av hur övningskörningen, både privat och i trafikskola, bedrivs vad gäller följande förhållanden: struktur i övandet vilka miljöer man övar i hur mycket man övar vilka moment man övar på. Ett ytterligare syfte är att kunna urskilja dessa effekter efter införandet av introduktionsutbildning och ny kursplan. VTI rapport

16 2 Metod och analys Studien genomfördes som en enkätstudie som består av en föremätning och två eftermätningar. Två eftermätningar gjordes med anledning av att kunna urskilja eventuella effekter efter att den nya kursplanen och introduktionsutbildningen verkat ytterligare en tid efter införandet. Målgruppen var nyblivna körkortstagare med B- behörighet som var mellan år gamla när de tog B-körkortet. Föremätningen genomfördes under hösten Enkät (se bilaga 1) skickades ut till personer som hade tagit körkort under oktober månad Personerna var födda mellan Urvalet baseras på personer i 7 olika åldersgrupper. Den första eftermätningen genomfördes under hösten En enkät skickades till ett slumpmässigt urval på personer som tagit B-körkort under oktober månad. Personerna var födda mellan Urvalet baseras på samtliga genomförda och godkända prov i oktober Till denna eftermätning gjordes tillägg av tre generella frågor kopplade till den introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning som infördes sedan föremätningen genomfördes (se bilaga 2). Den andra eftermätningen genomfördes under hösten Samma enkät som 2007 skickades till ett slumpmässigt urval på personer som tagit B-körkort under oktober månad. Personerna var födda mellan Urvalet skedde enligt samma procedur som I resultatavsnittet görs jämförelser mellan mätomgångarna 2005, 2007 och Jämförelser görs även mellan gruppen körkortstagare som genomgick introduktionsutbildningen respektive år och den grupp som inte gjorde detta. Analyser gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Skillnaderna mellan jämförelsegrupperna signifikanstestas. Det sker med t-test, chi 2 -test och variansanalys (ANOVA). Vid test av skillnader används två signifikansnivåer, 5 % samt 1 %. Chi 2 - tester gjordes vid jämförelser mellan åren i de fall då svarsalternativen gavs på en nominal skala. T-tester och variansanalyser gjordes vid jämförelser mellan två eller flera grupper och två eller flera faktorer, exempelvis i jämförelser mellan åren. Variansanlys (ANOVA) jämförde medelvärden mellan åren. Tukey s Post Hoc test användes för att se var skillnaderna fanns. Faktoranalyser genomfördes för att försöka förklara samvariationen mellan ett större antal faktorer med hjälp av ett mindre antal bakomliggande faktorer, i detta fall antal övningspass som ägnas åt olika moment. 12 VTI rapport 659

17 3 Resultat 3.1 Svarsfrekvens och bortfall Totalt svarade personer på den enkät som skickades ut hösten Det ger en svarsandel på 66 %. Två påminnelser användes. Enkäten som skickades ut hösten 2007 besvarades av 747 personer, vilket ger svarsandelen 49 %. I eftermätningen användes två påminnelser. Enkäten som skickades ut i den andra eftermätningen, 2008, besvarades av 728 personer vilket ger en svarsfrekvens på 48 %. Två påminnelser skickades ut även i den andra eftermätningen. Samtliga mätningar besvarades av fler kvinnor än män. Av de personer som besvarade 2005 och 2008 års enkät var 54 % kvinnor. Motsvarande andel då det gäller 2007 års enkät var 58 %. Bortfallet redovisas per åldersgrupp för varje mättillfälle (tabell 1). Ytterligare beskrivning av bortfallet är inte möjligt att göra då urvalet endast bestod av namn, adressuppgifter och födelseår. Den partiella svarsfrekvensen var låg, 0,1 % 6,7 % bortfall per fråga. Oavsett år är bortfallet minst bland 18-åringarna. Ålder Tabell 1 Bortfall per åldersgrupp. antal i urval antal bland besvarade bortfall % antal i urval antal bland besvarade bortfall % antal i urval antal bland besvarade bortfall % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 VTI rapport

18 3.2 Bakgrundsfaktorer I detta kapitel görs en beskrivning och en jämförelse mellan mätåren gällande respondenternas bakgrundsfaktorer såsom ålder, kön, sysselsättning, bostadsort samt föräldrars bakgrund. Ålder och kön Det förekom inga signifikanta 1 skillnader i medelålder mellan de tre mättillfällena gällande medelålder bland de svarande. År 2005 var medelåldern 19,0 år bland dem som besvarade enkäten och år 2007 var medelåldern 19,1 år. År 2008 var medelåldern 18,9 år. Kvinnorna var i genomsnitt 2 3 månader äldre än männen sett över samtliga tre mättillfällen. Andel förvärvsarbetande respektive studerande Signifikanta skillnader (p.001) mellan de tre mättillfällena förekom gällande andelen förvärvsarbetande och studerande bland körkortstagarna. Merparten av körkortstagarna studerade under samtliga tre år. Bland de svarande i 2005 års enkät var andelen studerande 65 % och i 2007 års enkät 62 %. I 2008 års enkät var andelen studerande 69 %. Det kan konstateras att andelen som förvärvsarbetade var högre bland körkortstagarna 2007 (26 %) jämfört med 2005 (20 %). Ökningen gäller i första hand kvinnorna. I enkäten 2008 hade andelen förvärvsarbetande sjunkit till 19 %. Bostadsort och födelseland Merparten av körkortstagarna bodde i tätort. Bland de svarande i 2005 års enkät var denna andel 67 %, i 2007 års enkät 74 % och i 2008 års enkät 70 % (p.05). Av de körkortstagare som besvarade 2005 års enkät hade 86 % föräldrar som båda var födda i Sverige. Motsvarande andel bland de körkortstagare som besvarade 2007 års enkät var 79 % och i 2008 års enkät 80 % (p.001). 3.3 Frågor om introduktionsutbildningen Detta kapitel beskriver urvalet uppdelat på dem som har gått respektive inte har gått introduktionsutbildningen samt körkortstagarnas uppfattning av introduktionsutbildningen uppdelat på mätåren 2007 och Av dem som besvarade 2007 års enkät uppgav 12 % (91 personer) att de tillsammans med handledaren genomgått den introduktionsutbildning som infördes 1 januari 2006 för att få öva privat. Av dessa var 63 % kvinnor. I 2008 års enkät uppgav signifikant fler, 60 % av de svarande (489 personer), att de hade genomgått introduktionsutbildningen (p.001). Av dessa var 53 % kvinnor. 1 p.001 anger att signifikansnivån är <.001, vilket innebär att skillnaden mellan grupperna har fastställts med en säkerhet på 99,9 %. p.05 anger att skillnaden kan fastställas med en säkerhet på 95 %. 14 VTI rapport 659

19 Bland körkortstagarna som övningskörde privat 2007 uppgav hela 86 % (583 personer) att de inte hade genomgått någon introduktionsutbildning. Vid mätningen 2008 var motsvarande andel 55 % (239 personer). Medelåldern på de körkortstagare som hade genomgått introduktionsutbildningen 2007 var 20,0 år (män 19,5 år och kvinnor 20,3 år), Detta kan jämföras med den genomsnittliga åldern 18,9 år (män 18,8 år och kvinnor 19,1 år) för de av 2007 års svarande, som inte hade genomgått introduktionsutbildningen (p=.001). Bland körkortstagare som genomgick introduktionsutbildningen 2008 var medelåldern 18,4 år (män 18,4 och kvinnor 18,5) vilket är signifikant lägre än de 19,6 år bland dem som inte genomgick introduktionsutbildningen samma år (p.001) (män 19,8 och kvinnor 19,5). Andel studerande, arbetande, boende i tätort, utbildning samt andelen med föräldrar födda i Sverige redovisas i tabell 2 för år 2007 och Tabell 2 Andelen studerande arbetande, boende i tätort, utbildning samt andelen med föräldrar födda i Sverige uppdelat på år. Introutbildning n= Ej Introutbildning n= 651 Introutbildning n=435 Studerande 52 % 64 % 86 % 43 % Arbetande 39 % 25 % 10 % 35 % Tätort 88 % 72 % 71 % 68 % Gymnasieskola 74 % 83 % 86 % 77 % Högskola/universitet 19 % 10 % 4 % 12 % Föräldrar födda i Sverige 56 % 82 % 77 % 85 % Ej Introutbildning n=287 Sammanfattningsvis kan sägas att körkortstagarna 2007 med genomgången introduktionsutbildning jämfört med dem som inte hade gått en sådan utbildning var i snitt något äldre, en större andel var kvinnor, en större andel bodde i tätort, arbetade och hade en avslutad utbildning från högskola/universitet, en mindre andel studerade. Vidare hade en mindre andel föräldrar som inte var födda i Sverige. År 2008 var de med genomgången introduktionsutbildning något yngre jämfört med året innan men även jämfört med dem som inte hade gått introduktionsutbildningen En något större andel var kvinnor, en större andel var studerande och bodde i tätort. En mindre andel var arbetande, en mindre andel hade avslutade studier från högskola/universitet. En mindre andel hade föräldrar som var födda i Sverige. Nytta av och uppfattning om introduktionsutbildningen Körkortstagarna 2007 var signifikant mer nöjda med informationen jämfört med körkortstagarna Cirka 65 % av körkortstagarna som gick introduktionsutbildningen 2007 ansåg att informationen på utbildningen sammantaget var till mycket eller ganska stor nytta för såväl eleven som handledaren, se figur 1. Bland körkortstagarna 2008 ansåg 48 % att informationen sammantaget var ganska eller mycket bra. Sett över båda åren var man mest positiv till den information som gällde trafiksäkerhetsfaktorer där inga signifikanta skillnader mellan åren kunde påvisas. VTI rapport

20 Mål, innehåll, regler % Planering, strukturering Viktiga faktorer för trafiksäkerheten Sammantaget om informationen på introduktionsutbildningen Ganska stor/bra Mycket stor /bra Figur 1 Bedömning av den praktiska nyttan av introduktionsutbildningen med avseende på de olika delarna. Fördelat på mättillfällen. (Fråga 17 och 18). **= signifikant till en nivå av.01; *= signifikant till en nivå av Generella frågor om övningskörningen I följande kapitel redogörs för hur körkortstagarna genomförde körkortsutbildningen generellt. Jämförelser mellan åren görs liksom jämförelser mellan de som gick introduktionsutbildning och de som inte gick densamma. Ålder då övningskörningen inleddes Flertalet av körkortstagarna började övningsköra när de var 16 år. Kvinnorna var i genomsnitt något äldre än männen när de började övningsköra. Signifikanta skillnader mellan åren förekom (p.01). Andelen 16- åringar var fler år 2005 medan det år 2008 var fler 17-åringar jämfört med övriga år (se tabell 3). Tabell 3 Ålder då övningskörningen inleddes, uppdelat på mätår. Åldersgrupp 2005 (%) 2007 (%) 2008 (%) 16 49,0 47,7 43,3 16,5 8,1 5,9 9, ,2 19,6 23,6 17,5 5,8 4,2 4, ,7 11,0 11,2 19 3,0 4,0 1,8 20 2,1 3,2 2,4 21 år eller äldre 4,0 4,4 3,7 16 VTI rapport 659

21 Hjälpmedel för körkortsteorin Över 90 % av körkortstagarna använde Körkortsboken (STR) eller Du och jag i trafiken (STR) alternativt annan teoribok som hjälpmedel då körkortsteorin lästes in, se figur 2. Datorbaserat hjälpmedel för hemmabruk användes av omkring 60 % av körkortstagarna för 2005 och 2007 medan år 2008 var användandet av datorbaserade hjälpmedel hemma något högre. Andelen var signifikant större bland körkortstagarna år 2007 relativt år Omvänt utnyttjades trafikskolans datorbaserade läromedel mindre år 2007 relativt 2005, men utnyttjades ändå av cirka hälften av körkortstagarna och var ökande till år Minskningen 2007 låg på gruppen som inte genomgick introduktionsutbildningen. Figur 3 visar att kursplanen oftare användes som hjälpmedel av dem som genomgick introduktionsutbildningen relativt de som inte genomgick den utbildningen år År 2008 var förhållandet det omvända. Vidare visar figur 3 att användningen av hjälpmedel utöver kursplanen inte skiljer sig signifikant om man har gått introduktionsutbildningen eller inte. Teoribok % Kursplanen Datorbaserat läromedel som du använt hemma *** Datorbaserat läromedel som du använt på trafikskola * Annat material Figur 2 Hjälpmedel som körkortstagarna använde då de läste in körkortsteorin. Jämförelse mellan mätåren. (Fråga 9) ***=signifikant till en nivå av.001; *= signifikant till en nivå av.05. VTI rapport

22 % Teoribok Kursplanen * ** Ej introutbildning 2007 Introutbildning 2007 Ej introutbildning 2008 Introutbildning 2008 Datorbaserat läromedel som du använt hemma Datorbaserat läromedel som du använt på trafikskola Annat material Figur 3 Hjälpmedel som körkortstagarna använde då de läste in körkortsteorin. Jämförelse mellan introduktionsutbildning/ej introduktionsutbildning. (Fråga 9) **=signifikant till en nivå av.01; *= signifikant till en nivå av.05. Antal lektioner, inläsning samt prov för godkännande Figur 4 visar att körkortstagarna tog signifikant fler teorilektioner på trafikskola 2007 relativt 2005 (p.01). Cirka 37 % respektive år uppgav att de inte tog några lektioner alls på trafikskola. I genomsnitt varade en teorilektion ca 70 minuter samtliga år. Körkortstagarna 2005 ägnade i genomsnitt 22 timmar åt att på egen hand läsa in körkortsteorin. År 2007 och 2008 var motsvarande siffra 23 timmar. Skillnaden mellan åren är inte signifikant. De som gick introduktionsutbildningen 2007 tog signifikant fler teorilektioner på trafikskola än de som inte genomgick den utbildningen (figur 4). Förhållandet var det motsatta bland körkortstagarna år De som genomgick introduktionsutbildningen 2008 ägnade signifikant mindre tid (21 timmar) till att läsa teoridelen på egen hand jämfört med de 25 timmar bland dem som inte gick introduktionsutbildningen (.05). Inga skillnader förekommer bland motsvarande grupper 2007 gällande denna fråga. 18 VTI rapport 659

23 ** Ej introutbildning 2007 Introduktionsutbildning Introutbildning Ej introutbildning 2008 Introduktionsutbildning Introutbildning 2008 *** ** Figur 4 Antal teorilektioner på trafikskola uppdelat på mättillfällen och genomförande av introduktionsutbildning/ej introduktionsutbildning. (Fråga 10) ***=signifikant till en nivå av.001; **= signifikant till en nivå av.01 Ingen signifikant skillnad förelåg mellan mätningarna då det gällde när under övningsperioden man som mest ägnade sig åt teoridelen, se figur 5. Mest tid ägnades teoridelen under övningsperiodens slutfas. De som genomgick introduktionsutbildningen 2007 spred i större utsträckning ut teoriläsningen under hela övningsperioden jämfört med dem som inte genomgick den utbildningen (p.001). De som genomgick introduktionsutbildningen 2008 ägnade större del åt teoriläsningen i slutet av övningsperioden jämfört med dem som inte genomgick utbildningen (p.05). I början av övningsperioden I mitten % I slutet Lika mycket under hela övningsperioden Figur 5 När under övningsperioden som körkortstagarna läste teori som mest. Jämförelse mellan åren (Fråga 12). Antalet genomgångna teoriprov för godkännande var fler per person år 2007 och 2008 relativt 2005, se figur 6 (p.05). Resultatet visar att de som genomgick introduktionsutbildningen 2007 genomgick teoriprovet fler gånger före godkännande än de som inte gick introduktionsutbildningen. Men även de som inte genomgick introduktionsutbildningen behövde fler försök än vad som gällde 2005 för godkännande. År 2008 var förhållandet det omvända. De som gick introduktionsutbildningen 2008 genomgick signifikant färre försök jämfört med dem som inte genomgick introduktionsutbildningen men även färre försök än körkortstagarna år 2005 och VTI rapport

24 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2, Ej introutbildning 2007 Introutbildning 2007 *** Ej introutbildning 2008 Introutbildning 2008 *** Figur 6 Antal gånger teoriprovet skrevs innan godkännande. Fördelat på mättillfällen samt introduktionsutbildning/ej introduktionsutbildning. (Fråga 13) ***=signifikant till en nivå av <=.001. Figur 7 visar att inga signifikanta skillnader förekom mellan åren gällande antalet uppkörningar innan godkännande. Inga signifikanta skillnader förelåg heller mellan dem som hade gått och inte hade gått introduktionsutbildningen Ej introutbildning 2007 Introutbildning 2007 Ej introutbildning 2008 Introutbildning ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Figur 7 Antal gånger det praktiska körprovet gjordes innan godkännande. Fördelat på mättillfällen samt introduktionsutbildning/ej introduktionsutbildning.(fråga 14). År 2005 anmälde sig 24 % till körprovet som privatist jämfört med 29 % år 2007 och 31 % år 2008 (p.001). Av dem som gick introduktionsutbildningen 2007 anmälde sig 23 % till körprovet som privatist jämfört med 30 % av dem som inte gick introduktionsutbildningen. Skillnaden är inte signifikant. Av dem som gick introduktionsutbildningen 2008 anmälde sig 20 % som privatister. Av dem som inte gick introduktionsutbildningen samma år anmälde sig 10 % som privatister. Skillnaden är inte heller här signifikant. Sammanfattningsvis började de flesta att övningsköra vid 16 års ålder. Kvinnorna var något äldre än männen när de började. De vanligaste hjälpmedlen för inläsning av teorin var teoribok samt datorbaserat hjälpmedel hemma. Det sistnämnda ökade också med åren. Antalet teorilektioner på trafikskola var som högst bland 2007-års körkortstagare, framför allt bland dem med genomgången introduktionsutbildning. Samtidigt skrev denna grupp flest teoriprov innan godkännande. 20 VTI rapport 659

25 3.5 Privat övningskörning Följande kapitel beskriver den privata övningskörningens struktur, innehåll och omfattning uppdelat på år för genomförd mätning samt bland dem med genomgången introduktionsutbildning och inte. Signifikanta skillnader fanns mellan de tre mättillfällena gällande hur många av körkortstagarna som körde privat. År 2005 övningskörde 95 % av körkortstagarna privat, 2007 var andelen 90 %. Motsvarande siffra för 2008 år körkortstagare var 92 %. Bland dem som gick introduktionsutbildningen 2007 var andelen som övningskörde privat 94 %, 2008 var andelen 98 %. Ett privat övningspass tog i genomsnitt cirka 48 minuter år 2005 mot cirka 51 minuter 2007 och 50 minuter år Skillnaderna är inte signifikanta. För de som genomgick introduktionsutbildningen varade det privata övningspasset i genomsnitt 56 minuter år 2007 och 50 minuter år I snitt genomfördes signifikant fler privata övningskörningspass 2008 (84 pass) jämfört med 56 pass år År 2007 genomfördes 66 pass men det är ingen signifikant skillnad mot övriga år. Den bil som oftast användes vid den privata övningskörningen hade en medelålder på 8 år vid samtliga tre mättillfällen. Det skedde en signifikant ökning 2007 av den privata övningskörning som företogs under övningskörningsperiodens slutfas, se figur 8. Det resultatet gällde dock inte för de körkortstagare som genomgick introduktionsutbildningen 2007 där övningskörningen i stället ökade signifikant under den inledande fasen, se figur 9. Av körkortstagarna som genomgick introduktionsutbildningen 2008 uppgav signifikant fler att de övade lika mycket under hela perioden % I början av övningsperioden I mitten I slutet Lika mycket under hela övningsperioden Figur 8 När under övningsperioden som körkortstagaren och den privata handledaren övningskörde som mest. Uppdelat på mättillfällen. (Fråga 22). VTI rapport

26 % I början av övningsperioden I mitten Ej introutbildning 2007 Introutbildning 2007 Introutbildning 2008 Ej introutbildning 2008 I slutet Lika mycket under hela övningsperioden Figur 9 När under övningsperioden som körkortstagaren och den privata handledaren övningskörde som mest. Introduktionsutbildning jämfört med ej introduktionsutbildning 2007 och 2008 (Fråga 22). Frågor om handledaren och stöd från trafikskola Körkortstagaren övningskörde privat med igenomsnitt 2,0 olika privata handledare år 2005 jämfört med 1,9 privata handledare år 2007 och 1,7 privata handledare år Skillnaderna är signifikanta. Föräldrarnas funktion som privat handledare minskade i omfattning 2007 och 2008 relativt Se figur % Mamma Pappa *** *** Syskon ** Annan släkting/bekant *** Figur 10 Vem som körkortstagaren oftast övningskörde med privat, fördelat på mättillfällen. (Fråga 24) ***= signifikant till en nivå av<=.001;**= signifikant till en nivå av <=.01. Av dem som genomgick introduktionsutbildningen 2007 hade 32 % sin mamma som handledare och 58 % sin pappa som handledare vilket kan jämföras med 73 % respektive 82 % som var motsvarande andelar år Motsvarande siffror för de som genomgick introduktionsutbildningen 2008 var 60 % och 74 %. De som genomgick introduktionsutbildningen 2007 utnyttjade i större utsträckning en annan person än förälder eller syskon som handledare (p 001). Cirka 60 % av körkortstagarna samtliga år uppgav att den privata handledaren oftast var en man. De som hade gått introduktionsutbildningen 2007 hade oftare en man som privat handledare jämfört med dem som inte hade gått den utbildningen (p.01). Cirka 90 % av de körkortstagare som övningskörde privat tyckte att samarbetet med handledaren fungerade mycket eller ganska bra. Cirka hälften tyckte att samarbetet fungerade mycket bra. Förhållandet var tämligen stabilt vid de tre mättillfällena. Av 22 VTI rapport 659

27 dem som gick introduktionsutbildningen 2008 angav signifikant fler att samarbetet fungerade mycket eller ganska bra jämfört med dem som inte gick utbildningen. År 2007 förekom inga signifikanta skillnader gällande samma fråga oavsett om man gått introduktionsutbildningen eller inte. Mer än hälften, 55 %, av de körkortstagare som övade privat angav vid mättillfället 2005 att man inte hade fått något råd/stöd från någon trafikskola om hur man bäst skulle bedriva den privata övningskörningen. Den andelen var signifikant mindre vid mättillfället 2007 och ändå mindre vid mättillfället Andelen som tyckte att man fick mycket eller ganska mycket stöd ökade signifikant mellan 2005 och Andelen ökade från 10 % till 13 %. Ytterligare en signifikant ökning skedde mellan 2007 och 2008, från 13 % till 18 %. Ökningen kan härledas till de körkortstagare som genomgick introduktionsutbildningen 2007 och Anknytning till körkortsteorin samt övningspass i samband med annat ärende Som framgår av figur 11 anknöt den privata handledaren till körkortsteorin ca 4 gånger av 10 enligt samtliga tre mättillfällen. Övningskörningen skedde i samband med ett annat ärende fler gånger 2005 och 2008 än År 2007 och 2008 genomförde körkortstagarna fler planerade övningspass än Andelen planerade övningspass, där syftet enbart var att öva bilkörning, var signifikant större vid mättillfället 2007 jämfört med Fråga Fr 29. Hur många gånger av 10 privata övningspass anköt din privata handledare till körkortsteorin? Fråga 31. Fråga 32. ** * Fr 31. Hur många gånger av 10 privata övningspass skedde övningskörningen i samband med ett annat ärende/resa? Fr 32. Hur många gånger av 10 privata övningspass genomförde du dina övningspass som planerade övningspass, dvs. övningspass där du och din privata handledare åkte iväg enbart för att öva? Figur 11 Fråga 29, 31 och 32 uppdelat på mättillfällen. **= signifikant till en nivå av.01; *= signifikant till en nivå av.05. Privata handledare med genomgången introduktionsutbildning 2007 anknöt oftare till körkortsteorin vid den privata övningskörningen jämfört med handledare utan sådan utbildning (p.05). Förhållandet var detsamma år 2008, men detta år var skillnaden inte signifikant. Färre övningskörningar i samband med något annat ärende eller annan resa skedde i de fall den privata handledaren genomgått introduktionsutbildningen 2007 (p.001). Ingen signifikant skillnad förelåg i det avseendet år VTI rapport

28 Inga signifikanta skillnader förelåg mellan de som hade gått introduktionsutbildningen och de som inte hade gått densamma gällande andelen planerade övningspass. Potentiellt störande faktorer Potentiellt störande och trafiksäkerhetspåverkande faktorer som påslagen stereo, mobiltelefonpratande elever och passagerare i bilen förekom andelsmässigt mer under det privata övningspasset 2008 jämfört 2007, se figur 12 och 13. Förekomsten av påslagen bilstereo var minst bland de körkortstagare som genomgick introduktionsutbildningen Handledare som pratade i mobiltelefonen ökade signifikant med åren. Inga signifikanta skillnader förelåg gällande några faktorer mellan de som gick introduktionsutbildningen 2008 och de som inte hade gått den utbildningen samma år. Bilstereon var på * 2008 Min handledare pratade i mobiltelefon ** Jag talade i mobiltelefon ** Det var fler personer än jag och min handledare i bilen Figur 12 Antal av 10 privata övningspass där potentiellt störande faktorer förekom. Uppdelat på mättillfällen. (Fråga 30) **= signifikant till en nivå av.01; *= signifikant till en nivå av.05. Bilstereon var på Min handledare pratade i mobiltelefon * Ej introutbildning 2007 Introutbildning 2007 Ej introutbildning 2008 Introutbildning 2008 Jag talade i mobiltelefon Det var fler personer än jag och min handledare i bilen * Figur 13 Antal av 10 privata övningspass där potentiellt störande faktorer förekom. Uppdelat på introduktionsutbildning/ ej introduktionsutbildning. (Fråga 30) *= signifikant till en nivå av VTI rapport 659

29 Sammanfattningsvis övningskörde ca 90 % privat och det var vanligare att ha sin pappa än sin mamma som handledare. De flesta av körkortstagarna tyckte att samarbetet med handledaren fungerade mycket bra eller ganska bra. Mer än hälften hade inte fått något råd eller stöd från någon trafikskola om hur den privata övningskörningen bäst skulle bedrivas. Den privata handledaren anknöt till körkortsteorin under de praktiska övningspassen cirka fyra gånger av 10 samtliga år. Förekomsten av påslagen bilstereo samt elever och handledare som pratade i mobiltelefon ökade under Övningspass under olika förhållanden, i olika trafikmiljöer och på olika moment Figur 14 visar i vilken omfattning övningspassen genomförts under olika väder-, väglags-, ljus- och trafikförhållanden mellan de tre mättillfällena. Resultatet visar signifikanser för enskilda förhållanden på individuell nivå. År 2007 och 2008 genomfördes fler körtillfällen då det inte förekom någon trafik samt i förhållanden som mörker, vått väglag och regn. Skillnaderna är dock små sett till medelantal övningstillfällen. Endast ett förhållande skiljde sig åt mellan dem som genomgick respektive inte genomgick introduktionsutbildningen. De som gick introduktionsutbildningen 2007 hade färre övningstillfällen i uppehållsväder jämfört med dem som inte gick den utbildningen samma år (p.05) Ingen trafik Lite trafik *** Mycket trafik Mörker Dagsljus *** ** Torrt väglag ** Vått väglag Halt väglag *** Uppehållsväder Regn *** Snö Figur 14 Antal av 10 övningspass under olika förhållanden fördelat på mättillfällen. (Fråga 33) ***=signifikant till en nivå av.001; **= signifikant till en nivå av.01. Figur 15 visar i vilken omfattning övningspassen genomförts i olika trafikmiljöer mellan de tre mättillfällena. Resultatet visar signifikanser för enskilda miljöer på individuell nivå. Endast övningskörning på motortrafikled framstår som signifikant där antalet övningspass minskade under år Landsvägskörning genomfördes i mindre utsträckning bland dem som genomgick introduktionsutbildningen 2007 jämfört med VTI rapport

Processutvärdering av körkortsutbildning för EU-moped

Processutvärdering av körkortsutbildning för EU-moped VTI rapport 756 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Processutvärdering av körkortsutbildning för EU-moped Christina Stave Utgivare: Publikation: VTI rapport 756 Utgivningsår: 2012 Projektnummer:

Läs mer

Unga på moped. En studie av riskgrupper och riktade polisinsatser för att motverka trimning. VTI rapport 631 Utgivningsår 2008

Unga på moped. En studie av riskgrupper och riktade polisinsatser för att motverka trimning. VTI rapport 631 Utgivningsår 2008 VTI rapport 631 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Unga på moped En studie av riskgrupper och riktade polisinsatser för att motverka trimning Jessica Berg Sonja Forward Stefan Holgersson Utgivare:

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen

Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen VTI rapport 637 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen Syntesrapport Robert Hrelja Åsa Forsman

Läs mer

Vidareutbildning för äldre bilförare

Vidareutbildning för äldre bilförare VTI notat 12-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Vidareutbildning för äldre bilförare En översikt Jonna Nyberg Björn Peters Lena Levin Förord Denna studie ingår i temaprojektet Äldre, transporter

Läs mer

En experimentell studie av två utbildningsstrategiers inverkan på unga förares bilkörning

En experimentell studie av två utbildningsstrategiers inverkan på unga förares bilkörning VTI rapport 463 2001 En experimentell studie av två utbildningsstrategiers inverkan på unga förares bilkörning Sixten Nolén och Anders Nyberg Hantera kritiska situationer? Färdigheter Insikter? Undvika

Läs mer

Åtgärder för äldre bilförare effekter på trafiksäkerhet och mobilitet

Åtgärder för äldre bilförare effekter på trafiksäkerhet och mobilitet VTI rapport 682 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Åtgärder för äldre bilförare effekter på trafiksäkerhet och mobilitet Satu Heikkinen Tania Dukic Per Henriksson Alena Høye Björn Peters Fridulv

Läs mer

Unga mopedisters olycksinblandning

Unga mopedisters olycksinblandning VTI rapport 856 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Unga mopedisters olycksinblandning Orsaker och konsekvenser VTI rapport 856 Unga mopedisters olycksinblandning Orsaker och konsekvenser Nils Petter

Läs mer

Mopedungdomars trafiksäkerhet

Mopedungdomars trafiksäkerhet VTI rapport 857 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Mopedungdomars trafiksäkerhet Föräldrars ansvar och engagemang VTI rapport 857 Mopedungdomars trafiksäkerhet Föräldrars ansvar och engagemang

Läs mer

Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre

Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre VTI rapport 431 1998 Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre En jämförelse av svenska och finska allmänläkares aktiviteter, kunskaper och attityder Liisa Hakamies-Blomqvist,

Läs mer

Tema Cykel faktorer som påverkar cykelanvändning utifrån ett individperspektiv

Tema Cykel faktorer som påverkar cykelanvändning utifrån ett individperspektiv VTI rapport 652 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Tema Cykel faktorer som påverkar cykelanvändning utifrån ett individperspektiv En litteraturstudie Louise Eriksson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner VTI rapport 680 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner Christina Stave Tania Dukic Anna Anund Utgivare: Publikation:

Läs mer

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon VTI rapport 732 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon Jan Andersson Linda Renner Jesper Sandin Carina Fors Niklas Strand Mattias Hjort Jonas

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Förare med funktionshinder en undersökning om anpassade bilar, körvanor och säkerhet

Förare med funktionshinder en undersökning om anpassade bilar, körvanor och säkerhet VTI rapport 466 2001 Förare med funktionshinder en undersökning om anpassade bilar, körvanor och säkerhet Per Henriksson VTI rapport 466 2001 Förare med funktionshinder en undersökning om anpassade bilar,

Läs mer

Utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem

Utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem VTI rapport 549 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem Vibrationer i sätet vid risk för överträdande av kant- eller mittlinje Birgitta Thorslund Anna

Läs mer

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar VTI rapport 783 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar Metodik för samhällsekonomisk analys med beräkningshandledning i bilaga Gunnar Lindberg Lena

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna VTI notat 5-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Invånarnas syn på den framtida trafiken i Resultat från en enkätundersökning Tomas Svensson Per Henriksson Förord Den här studien om invånarnas

Läs mer

Äldres vardagliga resor

Äldres vardagliga resor VTI rapport 734 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Äldres vardagliga resor Val av färdmedel och erfarenheter av kollektivtrafik Jessica Berg Lena Levin Utgivare: Publikation: VTI rapport 734 Utgivningsår:

Läs mer

Säkerhet vid väg- och spårarbete

Säkerhet vid väg- och spårarbete VTI rapport 825 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Säkerhet vid väg- och spårarbete En intervjustudie Anita Ihs Anne Bolling Lisa Hansson Ragnar Hedström Gunilla Sörensen Utgivare: Publikation:

Läs mer

Trafiksäkerhetsutveckling i Göteborg

Trafiksäkerhetsutveckling i Göteborg VTI rapport 53 24 Trafiksäkerhetsutveckling i Göteborg Hans Thulin Göran Nilsson VTI rapport 53 24 Trafiksäkerhetsutveckling i Göteborg Hans Thulin Göran Nilsson Omslag:Foto C-G Wallman, VTI Utgivare:

Läs mer

Strategisk kompensation och körbeteende hos äldre bilförare

Strategisk kompensation och körbeteende hos äldre bilförare VTI rapport 470 2001 Strategisk kompensation och körbeteende hos äldre bilförare Liisa Hakamies-Blomqvist Per Henriksson Catarina Lundberg Joakim Östlund VTI rapport 470 2001 Strategisk kompensation och

Läs mer

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning?

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? VTI rapport 545 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? Åsa Vagland Roger Pyddoke Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare VTI notat 11-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare År 2005 2013 VTI notat 11-2015 Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Läs mer

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning?

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? VTI rapport 545 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? Åsa Vagland Roger Pyddoke Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Turistvägar och näringsutveckling

Turistvägar och näringsutveckling VTI notat 6-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Turistvägar och näringsutveckling Trafikantupplevelser och planeringskriterier Hans Antonson Jens Kr. Steen Jacobsen Anna Niska Carl Magnus Berglund

Läs mer

Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet

Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet VTI rapport 725 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet En studie på E4 i Stockholm Tania Dukic Christer Ahlström Urban Björketun Carmen Kettwich

Läs mer

Alkohol i trafiken. Djupstudier med personer som fällts för rattfylleri. VTI rapport 553 Utgivningsår 2007. www.vti.

Alkohol i trafiken. Djupstudier med personer som fällts för rattfylleri. VTI rapport 553 Utgivningsår 2007. www.vti. VTI rapport 553 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Alkohol i trafiken Djupstudier med personer som fällts för rattfylleri Sonja Forward Inger Linderholm Inger Forsberg Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer