KS Ärende 7. Löpnummer i Politikerrummet: 10. Medborgardialog om Torget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS Ärende 7. Löpnummer i Politikerrummet: 10. Medborgardialog om Torget"

Transkript

1 KS Ärende 7 Löpnummer i Politikerrummet: 10 Medborgardialog om Torget

2 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Ylva Elofsson Återrapportering av Dialogen om Alfred Nobels torg Sammanfattning I juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte var att få in medborgarnas synpunkter på Alfred Nobels torg för att få ett bredare underlag inför beslut om torgets framtida utformning. En rapport har sammanställts för att redovisa resultatet av själva dialogen och de insamlade synpunkterna. Synpunkterna är tänkta att utgöra en del av det planuppdrag som kommunstyrelsen ger till samhällsbyggnadsförvaltningen vad gäller Alfred Nobels torg. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 26 augusti 2013 Rapport Dialogen om torget, 27 mars 22 maj 2013, kommunstyrelsens ledningskontor, 26 augusti 2013 Sammanställning av resultatet om Alfred Nobels torg Bakgrund Under våren 2013 genomfördes en medborgardialog om Alfred Nobels torg med 12 olika aktiviteter. Fem dialogtillfällen på torget, april Ett dialogtillfällen med målgruppen + 65 år, 25 april Öppet seminarium och dialog riktat till allmänheten Seminarium/dialog med näringsidkare med verksamhet runt och i anslutning till Alfred Nobels torg Två teckningsaktiviteter i förskolan respektive låg och mellanstadiet. Insamling 27 mars samt löpande t o m maj Ungdomsdialog, 24 april Dialog med högstadieelever, 22 maj c:\temp\yeln9axgay.doc Under denna period genomfördes ca 500 samtal med medborgare, drygt 430 teckningar lämnades in från barn i åldrarna 4 13 år. 130 vykort POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 2 (2) med förslag på hur torget kan se ut. Tio personer lämnade in sina synpunkter via en webbenkät. Medborgarnas synpunkter var samstämmiga; De allra flesta synpunkterna rörde aktiviteter på torget, hur torget kan göras mer grönt, torghandeln, frekvens och vilket utbud som bör finnas, glasscafé, parkeringsmöjligheter och synpunkter på cykelbanan som nu går över torget. Intressant är att de teckningar barnen lämnade in visar på ungefär samma saker. Aktiviteter, mer naturnära, gröna ytor och utbud på torget fast där rörde det sig mera om godis och glass. En hel del förslag kom in om badpool, tivoliaktiviteter etc. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten Dialogen om torget, 27 mars 22 maj 2013 med bilaga Sammanställning av synpunkter och att denna utgör grunden till det planuppdrag som ges till samhällsbyggnadsnämnden. Ylva Elofsson kommunikationschef

4 Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013

5 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte var att få in medborgarnas synpunkter på Alfred Nobels torg för att få ett bredare underlag inför beslut. Medborgardialogen om torget var också startskottet för ett mer systematiskt sätt att involvera medborgardialog som en del i styrprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra medborgardialogen med stöd från kommunstyrelsens ledningskontor och kultur- och föreningsförvaltningen. Sammanfattning Medborgardialogen om torget som genomfördes med olika aktiviteter mellan den 27 mars t o m den 22 maj gav en stor mängd inkomna synpunkter och förslag och kan betraktas som en succé resultatmässigt. Arrangemanget som sådant flöt planenligt och utan några störningar. Under perioden genomfördes ungefär 500 samtal, som resulterade i många fler synpunkter och förslag. Vi fick in 460 teckningar från förskolebarn och grundskolebarn upp till årskurs 6. Cirka 130 inlämnade vykort med ritningar/förslag. Tio personer lämnade in förslag/synpunkter via webbformulär. Resultatet tillkom via 12 stycken aktiviteter: Fem dialogtillfällen på torget, april Ett dialogtillfällen med målgruppen + 65 år, 25 april Öppet seminarium och dialog riktat till allmänheten Seminarium/dialog med näringsidkare med verksamhet runt och i anslutning till Alfred Nobels torg Två teckningsaktiviteter i förskolan respektive låg och mellanstadiet. Insamling 27 mars samt löpande t o m maj Ungdomsdialog, 24 april Dialog med högstadieelever, 22 maj Sammanfattning av resultatet Synpunkterna redovisas i separat bilaga. Eftersom över 1000 personer kom till tals är synpunkterna långt fler då många gett åsikter om fler ämnen. De allra flesta synpunkterna rörde aktiviteter på torget, hur torget kan göras mer grönt, torghandeln, frekvens och vilket utbud som bör finnas, glasscafé, parkeringsmöjligheter och synpunkter på cykelbanan som nu går över torget. Intressant är att de teckningar barnen lämnade in visar på ungefär samma saker. Aktiviteter, mer naturnära, gröna ytor och utbud på torget fast där rörde det sig mera om godis och glass. En hel del förslag kom in om badpool, tivoliaktiviteter etc.

6 (8) Erfarenheter av medborgardialogen om Alfred Nobels torg Genomförandet flöt utan några störningar Samtliga involverade politiker gjorde en professionell och engagerad insats. Alla uppträdde, med undantag för ett tillfälle, utan att berätta vilket politiskt parti man företrädde, vilket är en förutsättning vid medborgardialog. Samtliga politiska partier som är representerade i deltagande nämnder deltog i dialogen. Tjänstemännens roll - som deltagande med sakkunskap - är viktig, men det är också av vikt att tjänstemännen håller sig neutrala och inte debatterar med medborgare. Det är viktigt att samtliga berörda nämnder deltar i förberedelsearbetet, finansiering och i genomförandet med kunskap och praktiska insatser. Antalet aktiviteter bör väljas med omsorg, det direkta mötet med medborgarna bör prioriteras. Det är viktigt att använda metoder som passar för målgruppen ungdomar år i den här dialogen lyckades vi inte riktigt med det. Resultatet av de inkomna synpunkterna visar också att medborgarna pratar mycket om andra saker än ren ombyggnation av torget. Det handlar lika mycket om aktiviteter och arrangemang vilket i förlängningen ger engagemang och ett incitament för de som har sin verksamhet runt torget att vara med och bidra både till fysiska förändringar och olika typer av aktiviteter. Genomförandet Förberedelser - tjänstemän: Förberedelsearbetet startade med att en arbetsgrupp bestående av olika funktioner på samhällsbyggnadsförvaltningen, representant från centrumbolaget och KS ledningskontor deltog. Arbetsgruppen planerade aktiviteter under medborgardialogen, metoder samt förslag på frågor. Arbetsgruppen koncentrerades till ett fåtal personer när genomförandet närmade sig. Förberedelser politiker Politiker från KSAU samt presidierna på samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och föreningsförvaltningen bjöds in till en workshop där både metod och frågeställningar diskuterades.

7 (8) Förberedelser allmänhet För att fråga medborgarna i Karlskoga vad de tycker om medborgardialog, vilka frågor de vill vara delaktiga i och på vilket sätt som passar bäst att delta, gick sex politiker ut en vardagskväll och mötte medborgarna i Karlskogas tre största butiker. Aktiviteten kallades Dialog om dialogen och var en del av framtagande av principer för medborgardialog, men resultatet vad gäller HUR man som medborgare vill vara delaktig tillvaratogs från denna aktivitet i torgetdialogen. Genomförande: Dialogen genomfördes under perioden 27 mars t o m 22 maj. Ca 20 politiker från de tre inblandade nämnderna deltog. Inbjudan gick ut till samtliga politiker i respektive nämnd och de fick meddela vilka tillfällen de ville och hade möjlighet att delta. Förberedelsemöten inför aktiviteterna med politikerna hölls vid två tillfällen, 10 och 17 april. Aktiviteter och resultat Dialogen startade med förskolebarnen i Karlskoga ombads att rita hur de tyckte att ett bra torg skulle se ut. Annonsering på webb och i den lokala tidningen genomfördes för att fånga upp så många som möjligt. Teckningarna samlades i i samband med Påskparaden på torget den 27 mars, när kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande fanns på plats. Ett hundratal teckningar kom in den vägen. Under veckan april genomfördes fem dialogmöten på själva torget, vid olika tider på dagen. Den 27 april genomfördes dialogmötet i samband med en stor aktivitet, Motorlördagen, för att dra nytta av att det stora antal människor som är ute på torget vid den aktiviteten. Seniormässan Samma vecka hade en av pensionärsorganisationerna en mässa i Folkets hus, Seniormässan. Där genomfördes ett dialogtillfälle för att fånga målgruppen över 65 år. Seminarier med dialog Tre seminarier med dialog genomfördes till riktade målgrupper. De innehöll en kort föreläsningsdel där stadsarkitekten föreläste om Världens torg traditioner och trender och en därefter påföljande dialog. Seminarierna genomfördes gentemot tre målgrupper: Allmänheten (Biblioteket 22/4), Det var åtta personer som kom. Trots det förhållandevis låga

8 (8) deltagarantalet blev den efterföljande diskussionen mycket givande för såväl politiker som tjänstemän. Ungdomar, ungdomsdialogen för april månad handlade om torget gick på så vis in under paraplyet dialogen om torget. (Kommunstyrelsens hus 24/4) Trots stor insats av annonsering i tidningen och på webben, Facebook mm. kom bara en ungdom till dialogen. Erfarenheten av ungdomsdialogen är att det ibland blir så låga besökssiffror. Den efterföljande diskussionen med vy ut över torget mellan deltagande politiker och stadsarkitekten var ett stort plus. Näringsidkare som i huvudsak har sin verksamhet runt torget. (Kommunstyrelsens hus 6/5) Hela 16 näringsidkare deltog och hade många frågor och synpunkter. Till stor del rörde sig synpunkterna runt parkeringsfrågan i centrum. Aktiviteten med besöksnäringen fick ställas in p g a att endast en aktör anmälde sig. Målgrupp barn- och ungdomar - Förskolebarn bjöds in att måla/rita hur de tycker att ett bra torg ska se ut. Teckningarna samlades in under Påskparaden den 27/3 och var ca 100 stycken till antalet. - Ungdomar i låg- och mellanstadiet inbjöds att måla/rita hur de tycker att ett bra torg ser ut. - Fokusgrupp med ungdomar i högstadiet 22/5 - Diskussioner med vykort som utgångspunkt på Folkhögskolan (lärarledd diskussion) Vykort Som ett komplent till dialogmöten och för att göra möjligheten att lämna in ett förslag/synpunkter på torget oberoende av erbjudna dialogtillfällen, trycktes vykort med en ritning över torget upp. Vykorten delades ut under dialogtillfällena och fanns utlagda på biblioteket, caféer, skolor och arbetsplatser runt om i Karlskoga. Kommunikation och material För att göra känt att det pågick en dialog om torget annonserades i KT/KK inför Påskparaden samt inför dialogtillfällena på torget. Annonseringen skedde inför och under dialogveckan med pluggannonser för seminarier och ungdomsdialog. Intranät i kommunen, karlskoga.se samt Facebook användes också som kanaler för att sprida information om att dialogen om torget ägde rum. Media bjöds in via pressinbjudan till samtliga event samt pressmeddelanden om resultatet. Ett stort antal affischer producerades internt och sattes upp på olika ställen i Karlskoga och i samband med seminarier och insamling av förslag via de förproducerade vykorten.

9 (8) Till dialogtillfällena producerades en rollup-utställning om fyra roll-ups. Samtliga politiker bar västar med tryck på ryggen Politiker vid dialogtillfällen utomhus. Vid dialogtillfällen/seminarier inomhus bars namnbrickor av såväl politiker som deltagande tjänstemän. Allt material finns dokumenterat separat. Kostnader Dialogen om torget kostade undantaget kostnader för personal Ca kr. Alla fakturor har i skrivande stund inte kommit in kr i annonseringskostnader kr i produktionskostnad för roll-ups utställningen - (bilder, layout, print) kr för förtäring i samband med de olika dialogtillfällena kr hyra av tält och annan utrustning. Återkoppling av dialogen Deltagande politiker och tjänstemän har via e-post fått löpande återkoppling. Formell återkoppling till nämnder genomförs under hösten -13. Medborgarna har fått återkoppling via artiklar i KT/KK, NA, P4 Örebro, webben, utställning av teckningar på biblioteket samt direkt till vissa målgrupper (grundskola) tackbrev. Ytterligare återkoppling till medborgarna väntar - när tidsplanen för själva processen kan göras mera tydlig ska den kommuniceras via media och kommunens egna kanaler. Utvärdering Medborgardialogen om Alfred Nobels torg var resultatmässigt mycket framgångsrik. Antal samtal och inskickade förslag varit mycket högt i förhållande till de aktiviteter som genomförts. Vykorten som användes blev både en kostnadseffektiv del av annonseringen och ett lyckat sätt att få in synpunkter på ett enkelt och lättsamt sätt. Vi nådde en varierad målgrupp på detta sätt. Den svåraste målgruppen att nå var ungdomar år. Det beror troligen inte på ointresse från målgruppens sida, utan mer om metoden att nå dem. Inför andra dialoger bör vi försöka vara på platser där ungdomar i åldersgruppen rör sig. Ha kontakter med organisationer som arbetar med ungdomar. Kanske har vi ett ungdomsråd i Karlskoga Degerfors som kan användas som referensgrupp i framtiden. Den högsta kostnaden för genomförandet har varit annonsering. Eftersom medborgarna vid Dialog om dialogen den 14 februari underströk vikten

10 (8) av att känna till att en medborgardialog pågår, anser vi att det var en väl investerad kostnad. Antalet aktiviteter kan diskuteras och ska noga diskuteras inför en medborgardialog. I en dialog om ett ämne som berör de flesta av medborgarna är det viktigt att ha många kanaler och tillfällen. De tillfällen som uttryckligen uppskattades av medborgarna var mötet med politiker, därför bör denna typ av aktiviteter prioriteras i kommande dialoger. Dialogtillfället med näringsidkarna var uppskattat och välbesökt, däremot fick dialogtillfället med besöksnäringen ställas in då bara en aktör anmält sig. Att besöksnäringen är svåra att engagera är känt från annan verksamhet, men visar på att det är viktigt att utnyttja redan inbokade möten eller forum. Politikerna genomförde dialogen på ett mycket professionellt sätt. För att skapa förutsättningar för var och en att kunna vara professionellt är det viktigt med förberedande möten och återkoppling under dialogen. Två förberedelsemöten genomfördes och material med stödfrågor och förhållningssätt fanns till hands vid varje dialogtillfälle. Under den intensivaste perioden av dialogen om torget skickade projektledaren återkopplande mejl efter och inför varje dialogtillfälle. De tjänstemän som deltog hade till uppgift att stödja med praktiska saker uppmontering av tält, fika, tillhandahålla material etc. Två tjänstmän hade till uppgift att dokumentera och vara sakkunniga om som rör planering och utformning av torg under de dialogmöten som hölls på torget och vid seniormässan. Denna dialog visar att det är av vikt att tjänstemännen har förutsättning att vara sakkunniga och neutrala och inte försvara tidigare utformning av torget mm. Att genomföra en dialog med 20 deltagande politiker och 12 olika aktiviteter kräver ett omfattande planeringsarbete. Arbetsgruppen för projektet minskade i omfattning inför genomförandet. Erfarenheten av den här dialogen visar att det bästa hade varit om samtliga tre nämnders tjänstemän i högre utsträckning varit representerade i arbetsgruppen inför genomförandet. En viktig erfarenhet är också att man inte ska underskatta de resurser som krävs för praktiska arbetsuppgifter med tält, kaffekokning etc. En annan viktig förutsättning är att det finns en avsatt budget för en beslutad medborgardialog och att det är överenskommet vilken eller vilka nämnder som ska stå för kostnaden.

11 (8) Fortsatt process Den fortsatta processen kommer att se ut som följer Planuppdrag i september eller oktober 2013 Planarbete, SBN tar ställning i juni 2014, KS i oktober, KF beslutar i november eller december 2014 Resurser, avdela en investeringsreserv om 2 Mkr/år under perioden Projektering under senare del av 2014 Markarbeten startar tidigast under 2015, våren Karlskoga Ylva Elofsson Kommunikationschef/projektledare för dialogen om Alfred Nobels Torg

12 Sammanställning av resultatet om Alfred Nobels torg Över 1000 personer kom till tals under dialogen om torget och synpunkterna är långt fler då många gett åsikter om fler ämnen. Nedan redovisas resultatet från samtal, insamlade vykort samt seminariet med näringsidkarna runt torget. Teckningarna är svåra att återge i sammanställd form, de kommer att finnas med i underlaget som samhällsbyggnadsnämnden får i sitt planuppdrag. De största frågorna ha varit parkering, torghandel, grönska på torget och aktiviteter. Många har även haft förslag och idéer om nybyggnationer/tak/inglasning av hela eller delar av torget. I den här sammanställningen är alla insamlade synpunkter inskrivna med undantag från några vykort som varit svåra att översätta till skrift, samt barnens teckningar. De finns att ta del av i diariet. Publikt visas de på biblioteket oktober. För att ge en uppfattning om de vanligaste synpunkternas fördelning sammanfattas de i diagram i början av den här sammanställningen. Parkering: Hos allmänheten var 23 personer positiva till parkering på torget, man ville ha fler parkeringsplatser på torget. 12 uttryckte sig vara emot parkering på torget, medan 21 åsikter var olika typer av lösningar som P-skiva och andra typer av gratis parkering inne i centrum. Diskussionen med näringsidkarna runt torget rörde sig närmast uteslutande om parkeringsfrågan. Här handlade det inte om parkering på torget i första hand utan om hur parkeringen ska lösas för hela centrumhandeln. De flesta önskar någon form av lösning där kunderna inte behöver betala för att parkera. Man önskade också att korttidsparkeringarna skulle hanteras på annat sätt än nu eftersom hantverkare m fl. använder dem som långtidsparkeringar. I diagrammet återges inte näringsidkarnas synpunkter. De finns sammanställda i slutet av detta dokument.

13 Cykelbanan En annan fråga som gav flera synpunkter var cykelbanan, 21 personer uttalade sig om den. De flesta synpunkterna rörde säkerheten, ungefär hälften vill ha en annan dragning av cykelbanan, den andra hälften vill förbättra säkerheten. Bara två personer uttryckte i sammanhanget att de vill ha kvar nuvarande dragning (blå tårtbit). Torghandel Torghandeln var den enskilt största frågan bland dem som svarade på frågorna vid samtalen personer tog upp ämnet torghandel. Många ville ha mera torghandel. Några ville ha ett förändrat utbud, ex Bondens marknad. Så här fördelades synpunkterna:

14 Grönare torg Många av dem som lämnade sina synpunkter vill att torget ska vara en samlingsplats, en träffpunkt. För att det ska bli det tycker man att det behövs mera växter och gröna ytor, fler bekväma sittplatser och även tillgång till toaletter. Arrangeman och aktiviteter av olika slag och beroende på intresse hos synpunktslämnaren önskades också. Sittplatser och toaletter Arrangemang och aktiviteter Bygg om och bygg nytt Det fanns en hel del djärva och fantasifulla förslag också. Många ville ha utbyggd lekpark (28 st), bollhav, boulebana, isbana, gräsplan, fast scen och badpooler. Någon ville ha en jättefontän, nöjespark och bar vid torget. De flesta hade dock mer modesta förslag. Intressant är ändå att ett tiotal synpunktslämnare ville ha en entré till biblioteket från torget. Man nämnde även att man önskade en synligare turistbyrå. Det väldigt många nämnde (223 st) var önskemål om service och utbud runt torget, många lämnade önskemål om fler klädaffärer, kiosker, glasscafé mm. I samband med det önskade man utökade öppettider hos affärerna. Nedan följer sammanställning av svaren, grupperat efter tillfälle svaren samlats in.

15 Parkering Ja 23 mer parkering Parkering på torget, folk samlas då. Drar yngre till torget-levande torg Parkering på torget Bilparkering halva torget/aktivitet på resten Parkeringar på torget Fler korttidsparkeringar Bil-p för var väl bra Bilar på torget Som i Nora och Askersund, p-platser Mer parkering Parkering på torget Bra om det blir fler parkeringar Halva torget, bilparkering Vad är det för fel? Bättre förut med bilar och parkering Parkering på hela torget Bra om det är parkering som förr En rad till med gratisparkering en rad räcker inte Fler parkeringar Bilparkering på torget så man gynnar handlarna Parkering korttid är bra, får inte försvinna Fler parkeringsplatser Fler p-platser-tidsbegränsade Parkeringar Fler korttidsparkeringar Ha parkering på torget de dagar det inte är handel Fler parkeringar-inte hela torget Det var bättre förr med bilar och parkering på torget (=mindre skadegörelse) Nej 11 bort med parkering på torget Vill ej ha parkering tillbaka Fri parkering runt torget Inte parkering, men blommor Bort med bilparkeringen Bilfritt centrum i största möjliga mån, bra parkeringar runt om i stället Ej parkering Fri parkering runt torget Parkeringsplatser runt torget, gärna gratis p-skiva Färre bilparkeringar Ingen parkering på torget Bort med parkeringen Åsikt om 13 annat Parkeringsfrågan Fri parkering Folk bekväma vill åka ända fram till dörren Bilparkering-max tid 2 timmar/avgiftsfritt Gratis parkering Parkering bättre placerade platser P-däck Bra med både p-platser (och cykelstråk = bra som det är) Fria p-platser på Kulan Handikapp parkering vid torget Mer korttidsparkeringar Gratis parkering eller p- skiva Gratis parkering Man ska få var tionde parkering gratis Gratis parkering Lätta på p-avgifter Prova p-skiva Gratis kortidsparkering Närmare p-platser

16 Torghandel Torghandel bort, ej som förr Åsikter och tips Önskemål om mer Fasta torgstånd torghandel 51 åsikter flest positiva 46 = mer torghandel 11 = fasta torgstånd Mer busstopp/byte som genererar mer folk Lite roligare-med saker Fler mötesplatser Folk går ut och träffas på restauranger och caféer. Stadskärnan måste ha ett utbud. Borås och Kungsbacka, bra och goda exempel Gallerier drar folk Saknas en symbol kanske. Viktigt att ha en identitet för staden, något extra Integrera buskar och toalett Vilken ambition med torget, viktigt! Alltid fullt med folk oavsett tid eller ett livfullt torg utspritt över veckan. Turistbyrå på torget under sommaren Cykelparkeringar Många måste vara aktiva i en sådan här process Positiva signaler är viktiga att skapa Centrumstråket viktigt, intressant att se hur det ska kunna genomföras Hur kan man bjuda in så att människor kan vara aktiva Mer torghandel Mera torghandel Mer torghandel Mer torghandel Mera torghandel Mer torghandel Torghandel Mer torghandel, grönsaker mm För lite torghandel Mer torghandel Torghandel Fler torgdagar Torghandel Torghandel Torghandel alla dagar Mera torghandel, med fasta platser, gärna med lite tak över. Men inte bara kläder Mer torgstånd 2/gånger i veckan Torghandel alla dagar, mycket musik Mer torghandel än onsdag och lördag Mer torghandel Mer marknader Mer torghandel Mer torghandel Snyggare torgstånd Torghandel med torgstånd Viktigt med flyttbara torgstånd Fasta torgstånd Permanenta torgstånd- möjligt att boka via internet Typ loppis mm. Fasta torgstånd som man kan boka Torgbodar ser mysigt ut Fasta marknadsstånd Torgplatser med tak att hyra Ordna med fasta marknadsstånd som får användas av konsthantverkare

17 Människorna och verksamheter/nätverk viktigare än stenen som bygger formen På ett torg ska man se andra människor. Viktigt med förtätning knyta befintlig aktivitet till torget på något sätt. Bowlinghall i närheten, konsthall, sporthall etc Mix med bra ställen konkurrerar med externa köpcentrum Helsingborg konst och belysning Öppen vy mot sjön hade varit trevligt Fler knallar Få igång en livligare torghandel Kommers på torget Flickor som säljer blommor Ekologisk marknad Torghandel som i Mariestad, bra exempel Gratis helg/dag för torgstånd de handlare som finns på andra köpcentrum Torghandel mer utvecklad regelbundna torghandelstider, så man vet när. Konkurrens på torget-fler grönsaksstånd Handeln på torget viktigast Trivsam torghandel, utveckla denna Knallar efter kanterna Sprida på knallar, ex, tio stånd i varje Torg betyder marknadsplats Ingen klädförsäljning Bra med torghandel Bra med torghandel blommor Torghandel är bra, fiskbilen och blommorna särskilt En marknadsplats som denna kan ju bli ett namn som drar folk Torget ska frambringa samhörighet och vara en plats för folk att slappna av på Ingen toalett på torget (bra) Mer torghandel, mer varje dag, fler torgstånd Mycket torghandel Fler torghandlare Torghandel Utökad torghandel Mer torghandel Mer torghandel Torghandel alla dagar året runt Mer torghandel vanlig, gör det möjlig att ha det Mer livaktig torghandel Salutorg vid Centralplan för lokala handlare, permanent eftersom

18 Ordning och reda Mer färger Måla husfasader för bättre intryck Färggladare fasader runt omkring Press på fastighetsägare runt torget att hålla ordning på sina hus Rummet blir mer ombonat Ska vara roligt att vara på torget, ombonat Kartlägg tomma ytor Marknader 2 nämner ökat utbud av marknader En vårmarknad eller försommar Mera marknader, med färgglada torgstånd Saknar Smemarken Önskemål på torghandeln 7 utbud på torget i form av exempelvis Bondens marknad Riktig torghandel, minst en gång i veckan, ost, grönsaker mm Mer försäljning- inte bara kläder, utan ost, bröd, frukt, grönsaker Odlarens marknad Fruktstånd Lokala handlaregrönsaker Mer levande torghandeltyp Bondens butik, tema- variation Temadagar för torghandel mm Närproducerade produkter Avgifter 4 åsikter om lägre avgifter För att åstadkomma mer torghandelta bort avgifterna Bort med torgavgifter För dyrt med torgplatserna Billigare avgift för torghandel så att fler har råd att stå på torget Loppis 4 önskemål om loppis Loppis i samband med

19 julskyltning Loppistorg Storloppis på torget antikloppis Loppisar för privatpersoner och andra aktiviteter Använd ytan framför Kapp-Ahl till loppis. Negativa åsikter Allmänt Bra som det är 35 negativa åsikter 25 allmänna åsikter Torget bra som det är 11st För mycket stenyta Ser tråkigt ut - plantering Brukar ta gången innanför intressantare affärer Tråkigt Ta bort torget Torget är fult och dåligt Ingen har ärenden till torget efter affärerna stängt. Dött på kvällarna-öppna restauranger på kvällen Ej levande torg Baksidan av stan Inget som lockar Kapa centrumet, för utspritt Få härliga upplevelser- smak, lukt, syn och hörselupplevelser Riv K-center! Återställ Ekmansbacken Riv hela K-center Uppför Ekmansbacken, bygg upp det gamla Karlskoga Inget centrum, allt utspritt Ta bort Snurran vid K-center Affärshusen är inte rena och snygga ner efter Döda punkter finns nu Bibliotekhuset, missfoster!!! Ytan utanför Kapp-Ahl är död Vilka nätverk finns det? Pressbyrå, bibliotek, sporthall etc. ger och lockar människormötesplatser Analys-vad är orsaken till torgdöden? Torg på vintern, träffasunder fika hur? Inget stråk Cykelställ på torget Hjulspår utanför hotellet bort Bänkarna är vända åt fel håll Gör ingen gata ner till Skolgärdet Stråket på andra sidan Död musikstad Torg ska vara som ett rum Planering i någon form Ska vara centrum, nu utetorget Något som hindrar blåsten Saknas samlingspunkt För fyrkantigt- svårt att Bra som det är Bra som det är Tycker torget är bra. Bra som det är Trivsamt och bra som det är Fint torg som det är Torget är bra Låt det vara som det är! Det blir inget bättre av att ändra gång på gång Behöver ej göras om, finns bättre saker Torget är bra i det stora hela Bra som det är Torget är bra som det är Väldigt bra torg Finns plats för tält och annat

20 Väldigt tomt, vardagar Bibliotekshuset, passar ej in Vardag, transporsträcka över torget Tråkigt Felbyggt från början Laga potthålen först Folkliv saknas Sönderbyggt Inget levande torg Ser inte så trevligt-är grått Ingen höjdare Torget stelt och kalt- mer grönt, gammalmodigt o trist, mer färg Kolla var det blåser mest Torget är för trist få affärer Parallella gator Hotellet utnyttjas inte Lördagar förr fullt med allt Kunna köra runt hela torget Då alltid liv och rörelse Fylla affärslokaler Mer folk Trevligare personal i butikerna Bättre affärsutbud

21 Ekonomiska åsikter Trygghet Utsmyckning 7 st = satsa pengar på skola och omsorg i stället 14 synpunkter på trygghet, betoning på problem med A-lag 20 synpunkter på utsmyckning = varierade synpunkter Bra som det är, kostar för mycket att ändra Bygg inte om, pengar till vård, skola och omsorg Spara pengar ge till skolan i stället Gör ingenting, kommunens ekonomi tillåter det inte Den dag det finns pengar över då kanske det är dags, inte än Lägg pengarna skola och äldre Satsa på skolan istället för att stänga den Trygghet även på kvällen Vanligt folk ska känna sig hemma Värre här än på andra ställen Hålla ordning Hur får vi bort de som sitter på torget? Det är störande.( I Finland tas de bort) Om det blir mer aktivitet kanske de försvinner? Problem med de som inte ska vara där Andra problem: alkolister och knarkare, i Växjö tar de in för provtagning A-laget bort från centrum, slänger burkar, Securitasvakter fler A-lagsbänkar Fler sittplatsersärskilda för A-lagarna Problemet idag: vilka blir sittande Fler soffor,( men bort med fyll.) Inbjuder ej att sitta ner Snygga till Glädjen Fungerande klocka Flytta statyn närmare biblioteket eller mot busshållsplatsen, eller hörnet vid urmakaren Flytta bort Glädjen till en bättre plats Ta bort konstverket, (Glädjen) Klockan ska fungera Reparera det som är trasigt Ta bort Glädjen Gör i ordning Morgon, städas ren Fontänen ska fungera Fungerande klocka på torget Ta bort stora fontänen Vattenfallet ska fungera, annars bort Morgon flyttas framför Konsthallen på gräsmattan, bryter en död yta. Få igång fontänen på torget/blommor

22 Morgon ska finnas kvar Fontänen är bra utan vatten-då kan barnen springa upp och ner Vatten i fontänen när det är varmt så barnen kan svalka sig Inbjudande runt fontänen Fontänen fin Underhåll Information/tillgängligh et 20 synpunkter på underhållet 10 synpunkter om tillgängligheten och Laga cykelpumpen Stenplattor borta Skamfilat, bedrövligt Bättre underhåll Ser slarvigt ut Ölburkar i fontänen ska städas Bättre städat Dåligt underhåll informationen. Info om cykelbanor efterlyses Mer tillgängligt Tillgänglighet, hur kommer en rullstolsbunden nära inpå biblioteket med bil underhållet, mossa under stenarna t.ex Cykelpumpen-alltid trasig Cykelpumpen fungerar inte Sopa upp löv utanför Konsthallen Skära in träden Fontänen blir lätt skräpig Mer städat Håll det som finns i skick, cykelpumpen alltid trasig Ta itu med nedskräpningen Fasadunderhållet sänker torgets attraktivitet. Viktigt att få med fastighetsägarna Laga fundament och plattor Bättre info för invandrare, förstår inte språket Inga snubbelsteg, så man inte behöver gå och titta i backen Inga avsatser Inga avsatser Plana plattor för rullstolar Information på annat språk Anpassat för alla,

23 Reparera och se till att det är helt och rent gammal som ung och med funktionshinder Fler papperskorgar

24 Växter och grönt Mer växlighet allmänt Rumstankar Ca 50 synpunkter totalt om mer växtlighet/grönare torg Fräscha upp fasader, mycket blommor. Mer planteringar på torget, solrosor. De sköts väldigt bra nu! Gärna lite grönare, men bevara möjligheten att kunna ha event-med tält osv. Ta bort vattnet ur båda fontänerna och plantera växter i stället Grönska Mer växtlighet runt omkring Blomrabatter,(lådor), grönare Fler träd och bänkar Gräsplättar grönområden Man tänker inte på torget som grönt Mer blommor o grönt Fina träd idag, blommor Sammanslagen med kolumnen till vänster Mer träd och grönt Lite grönare Mera grönt Mer grönt på torget Mer blommor Fråga hur mycket grönt Lite grönt och blommor Mer grönt Mera grönt och planteringar, mycket blommor Mera grönt, damm, parkbänkar Mer grönt Blommor ej fel om de får stå i fred Lite grönare Trevligt med grönska Mer blommor och gröntplantering eller i lådor Gröna växter Utsmyckning blommor Mera grönt Rundlarna med gräs vid PIP var populära Mycket grönska, konst som byts över torget Torget är rätt så skapligt som det är, kanske lite mer grönt. Mera grönt året runt Bänkar och blommor Gröna plättar Grönare Växter och grönt planteringar i anslutning Mer grönska Mera blommor Mer gräsytor Mer grönt Mer grönt, lummigt Mera grönt PIP-grejen jättefin Rumsindelning med hjälp av växter 12 st Grönt, se lite mer träd o buskar runt om Växter avbalkning Lite gröna oaser, ger rumskänsla Träd, buskar som avbalkning, mitt på torget Rama in torget med buskage, som fungerar som vindskydd och blir mycket trivsammare Microparker bra idé. Med konst och grönt etc. Mer parkområde, som Ekmansdalen Gröna gångar Små bersåer Minipark i hörnet vid Som Hemma Flera rum Något som delar av torget på mitten, blir som små rum

25 Levande torg med blommor och växtlighet Mer blommor Blommor hos caféer och uteservering Mera grönt och blommor blommor med större krukor Växter och färger som stimulerar psyket Mycket blommor Bekvämlighet, sittplatser, toalett etc Toalett på torget 12 synpunkter Totalt 28 synpunkter om fler sittmöjligheter Toalett Toalett Offentliga toaletter i centrum, mot betalning Flera bänkar (även för vanligt folk) Toaletter Toaletter-pissoar Toaletter-bemannad Toalett på torget Toalett Toalett Toalett Toa tillbaka Toalett måste finnas där Hus med fällstolar Vänd bänkarna mot torget Ta vara på solläget- en läktare framför hotellet Fler bänkar avgränsningar Två personers bänkar Betongstolar runt fontänen Gångstråket mellan torget och Skolgärdet förses med flera sittplatser för att kunna vila benen Små grupper av sittplatser Bord och stolar Sittplatser Fler sittplatserställen att sitta och prata på Flera bänkar Mera sittplatser Mysigare sittplatser Fler bänkar Fler bänkar Flera bänkar (även för vanligt folk) Fler soffor,( men bort med fyll Stolar och bord Soffor och bänkar Mer soffor Mer bänkar Sittplatser Fler soffor Sköna soffor och lite bord

26 Bänkar, stolarflyttbara Fler sittplatser/ sköna sittplatserraka soffor Fler sittplatser

27 Arrangemang/aktiviteter Aktiviteter 85 synpunkter på mer aktiviteter Saknar Smemarken. Locka dit barnfamiljer Oktoberfest Tema på torget, mat tema, dryckestema, gågata Kupolen ordna dans Dansbandsfestival på torget, Ungdomsarr. mitt på torget Musik oftare Musikkår På vintern/jul mer julpynt, typ stora kulor som hänger i träd eller så Mer musik Musikskola I maj KB-marken Gymnastik Line-dance Göra något som sticker ut, t.ex. som kaninen i Örebro, en gång om året Aktiviteter för barnen-drar folk till torget Aktiviteter Sommar och vinteraspekter Gratis arrangemang, viktiga Naturlig arena för uppträdande, viktigt Ljusfestival som inledning till vintern Föreningar som ställer upp Matfestival med olika krögare Tema från olika föreningar, t.ex. flygdag Lekplats 15 förslag/synpunkter om lekplats Lekplats för barn Lekpark Bättre lekplats för barn Lekplatser Lekplats Gärna några lekredskap för barn Lekplats för såväl mindre som större barn Stor lekplats på Katrinedals.. Lekpark Lekplats mitt i Flytta lekparken närmare torget Ta bort fontänen vid biblioteket och gör om till lekplats Lekpark mer centralt på torget Ny lekpark En hörna för föräldrar med barn (sommar och vinter) Scen, fasta installationer 13 synpunkter/ förslag på fast scen. 7 isbana 1 boulebana 2-3 Speakers corner totalt 34 förslag på fasta aktiviteter Innebandyplan i stan/ Scen Ha musikarr. Utan att behöva tält scen vid hotellet Scen Scen-mot torget En fast scen Scen på torget Bygg en scen Scen Öppen scen Fast scen Permanent scen, bokningsbar (kommunen står för el) Anslagstavla för kulturarrangemang Dansgolv på torget, fredaglördag-söndag,

28 Aktiviteter för barnen Kommunala verksamheter m.fl. Gatumusikanter Tidigt i september, reflex och ljuskväll med polisen, NTF Trubadurer osv. Musik från Kulturskolan, ABF osv. Bjuda på kaffe varje lördag Fler arrangemang som motordagen t.ex. Mer musik/fast scen Mer evenemang= fler människor Levande musik Fler evenemang, t.ex. vinprovning, whiskeyprovning Mer aktiviteter, liv och rörelse Aktiviteter Umgåsplatser Även något för barnen Bungy jump Aktiviteter Mindre julgran Mera aktiviteter för ungdomar och barn Mera musik och konserter, dag och kväll Happenings Utställningar, ex. gamla bilar, hantverk mm. Aktiviteter Mera jippon Hyr ut platser till föreningar, till alla som vill vara med och ordna Samlingsplatser Mer aktiviteter Kinesiska veckor, t.ex. Jippon Samlingsplats för att träffa folk Arrangemang måste annonseras bättre Mera och flera aktiviteter, måste hända mer saker Aktivitetet föder aktivitet Mer aktiviteter Offentliga arrangemang Blommor, försäljare olika jippon mm. dansband Inte bara julgran, kanske påskträd, midsommarstång Gör det lättare att ordna spontana arrangemang. Det är krångligt nu! Västerås isbana med aktivitet Både speakers corner och musik, öppet fram till 22.00, drar folk Viasat hockey Scenunderhållni ng Isbana vinter Isbana, vintertid Isbana, vintertid Isbana på vintern Isbana på vintern Speakers corner Mini go-kartbana Spelhall tv spel Påskträd Musik framför hotellet Boulebana Kanske någon fast scen, typ som var i Ekmansdalen

29 Mera liv på torget Ökad aktivitet på torget. Musik Mycket musik Näset ute gym på gräsmattan Omväxlande udda saker Liv och rörelse Liv och rörelse Liv och rörelse Livligare Levande torg Torget ska leva människor Nybyggnationer eller renoveringar Ca 70 synpunkter om nybyggnationer ett Ca 16 synpunkter om tak 5 synpunkter om inglasad entré till biblioteket mot torgsidan (Kapp Ahl) Bygg ett soldäck med sittplatser, ev. enklare café, som vintertid kan glasas in och bli utställningshall. Ett upphöjt område, 3-4 trappsteg med sittplatser och utsikt över torget, belysning på kanterna och blommor på kanterna Öppna upp en genomgång vid Kapp-Ahl Kunna öppna vid vackert väder Vill ha två parallella vägar i centrum, tycker att K-center ligger i vägen Ändra fasaden på K-center mot torget, se mer inbjudande ut. Trappstegen utanför Kapp-Ahl bort Scen flyttbar för musik o dyl. Service 57 synpunkter på serviceutbudet runt torget Mer dambutiker Sommarservering ut på torget, ex. Stortorget i Örebro, mer levande då Glassbar Kiosk Servering där urmakaren är eller där trapporna är vid vattenfallet Fler uteserveringar Café-uteserveringturistbyrå Fler uteserveringar Cafeteria Korvkiosk Fler affärer Lusthus med kafé- t.ex. projekt för arbetslösa, nya varje månad, då blir det nya idéer Övrigt Skolgärdet Glad för glasskiosken, nu grått Ej gröta ihop Förr raggare på torget Andra kåkar fina Vill inte ha dragit inomhus Ekmansbacken Synd att bara klaga på K- center Riv Skolgärdetflytta butiker Släpp in varutransporter

30 Flytta alla kommunala förvaltningar till centrum, ger rörelse Gör om Hotell Alfred Nobel till kontor för alla höjdare i kommunen Stadshotellet snyggas upp med markiser Rigga stolpar Välvt tak skjutbart i sektioner Med tak kommer utbudet Ute, tak ger inomhuskänsla Vill se tak över torget Tak över torget, ex. i fonden Tak över torget Klä in torget Omlott, fast tak Tak över som scen Tak över torget delvis Tak över som kan öppnas Bygg in gågatan Tak över Kilgatan Mer tak på torget Tak runt glasskiosken Tak Glasskiosken tak Utsmyckning 5:e g lam Stenblock, granit, gnejs marmorblock på olika ställen koppling till Bergslagen, väcker nyfikenhet vad är detta K-center i aluminium istället för sten Avskärmning i hörnet vid Som hemma, störs av vindar Restauranger på andra sidan torget Snygga till K-center Putsa tegel på snurran så det Indiska - kläder, prylar Saluhall, kommuner bygger (hyr ut) Café Turistinformation mitt på torget Ny turistbyrå i sluttningen framför Kapp-Ahl-rulltrappa upp till biblioteket Massor med trevliga uteservering Kafeteria med uteservering Servering mitt på torget Glasskiosk Saluhall Glasskiosk Flera konditorier It-data center, café för att få ungdomar till centrum Glasscafé- kaffe mitt på torget framför Kapp-Ahls entré Åhléns varuhus så nära centrum som möjligt Café vid Ekmansdalen Pressbyråkiosk mitt på torget Servering Servering mitt på torget Uteserveringar Barnen är grunden, då kommer folk Förändringsbeho v Fruktlunden, fortsätt bygg Uppfräschat Snyggare Folk blir rädda om det då Färgglattinbjudande Inte så kalt och otrivsamt Påfågeln förstörde för bilburen ungdom, samlingsplats kvälls/nattetid Det vi gör ska vi också kunna vårda Utnyttja parkeringen vid Folkets park till evenemang 22 övriga synpunkter

31 blir lika som övriga huset, passar bättre in Bibliotekshuset anpassas till kyrkan med träpanel Gör om skyltfönster Anpassa till stilen av de övriga husen runt torget Belysning på träd, fasader Solcellslampor-lysa upp Belysning av torget, konstnärlig belysning skulle inverka positivt på dragningskraften till torget Skulpturpark utanför Konsthallen Bussterminal Skärmtak vid busshållsplatsen riktad utåt Öppna borggården Kan vi använda arvet från Bofors på torget-kanoner?( Alfred Nobels torg) Interaktiv anslagstavla i centrum Biblioteket borde vara mer tydligt, höra till torget. Entrén skulle vara mot torget Entré till biblioteket från torget Knyta ihop torget med Ekmansdalen Kabelvagnar för att knyta ihop med Skolgärdet Flytta restaurangerna till kvällssolsidan Konst som (syns vad det är) på torget Uteserveringar på solsidan Kiosk-café Fler glasskiosker, sommartid Växthus med servering på den västra delen av torget Växthus med café Café och restauranger på solsidan Kiltorget enklare servering, glass Snyggare glasskiosk Taxibilar Galleri Mer affärer Fritidsgård Utökade öppettider Webbkamera Restauranger öppet sent för unga Uteserveringar drar folk Cykelställ Fler affärer Utveckla för de lokala handlarna Slakteributik, ost och bröd butik Ungdomsaffärer runt torget Affärer på solsidan vid banken

32 Ta bort kanonen på Rävåsen Glasa in gågatan Skapa tradition att få folk till torget Laga läckande vattenpump, blir is på vintern Biblioteksbyggnaden görs om till galleria. Det är för tung byggnad som förstör centrum bilden Bygg ett hus glasa in runt om Skyltningen i affärer bättre Restauranger ut på torget Ha caféer i varje ände av torget Kan ha uteservering Subways Galleria på torget Skyltar gamla Karlskoga, hur såg det ut innnan Fontän utförd som ett mindre vattenfall, från en upphöjd trekant En plats för cyklar, med plats för underhåll Busstoppet flyttas norrut på Bergsmansgatan Urbrinken stängs av framför hotellet för privatbilister, längre torg Bygger bussterminal med turistbyrå, toaletter och en scen mot söder. Fördel alltid bemannat. Inglasad entré mot torget framför Kapp-Ahl till biblioteket, ger mer liv till den tråkiga fasaden. Upplyst under den mörka tiden. Stänga av vägen framför hotellet Obelisk (solur) framför K-center

33 Sammanställning av inlämnade vykort: Vykort från biblioteket: Synpunkter - allmänt Grönska Lekmöjligheter 5 synpunkter Varför har inte Karlskoga en stadsarkitekt? Varför så anonym? Vi tycker att torget är fint som det är nu. Finare! Torget är fint nu. 16 synpunkter om grönska Grönska, träd Tropiska växter (Vid inglasning av torget) Torget blir finare med lite natur inplanterat. Lite gräs i stället för bara kullersten. Jag tycker att lite mer grönska på torget. Måste till mer grönt, nu är det en stenöken Mycket blommor tycker jag det ska vara! Blomlabyrint Sett några gamla bilder från torget. Lite gröna gräsmattor ger mys. Gräsmattor runt statyn, blommor och grönt runt hela torget + glasskiosk Träd Träd Träd Jag tycker det ska vara blommor över hela torget för jag tycker att blommor är vackra. Blommor Blommor Mera grönt som blommor och träd Lekpark för barn (mitt på torget) Större lekplats för barnen (där den ligger nu) Vi tycker att lekplatsen ska bli mer stor. Större lekplats Bra med en plats för barnen att leka på och föräldrar att träffas.

34 Fasta ombyggnationer Tillgänglighet Aktiviteter 13 synpunkter, 8 gäller vatten i någon form Plaskdamm Ny toalett med bemanning Entré till bibliotekshuset från det inglasade torget Busshållplats med väntsal Glassfontän Pool Pool Pool Isrink/rullskridskorink (på nästan hela ytan) Liten paviljong med tak. Vatten Vatten Vatten Vatten Bra tillgänglighet Kreativitetseggande Ridning Sittmöjligheter Tak Cykelbanan 7 synpunkter om sittplatser Mer sittplatser på torget Bra sittmöjligheter Bänkar med bord Bänkar Bänk Bänk med bad Bänkar 2 st. Inglasat torg Inglasat torg med solpaneler, även gångstråket mellan Kulan och Bibliotekshuset ska vara inglasat 2 synpunkter om cykelbanan Bort med cykelbanan Ta bort cykelbanan Säkerhet/Trygghet Service Parkering 5 synpunkter om bevakning/säkerhet Bevakning av polis och bevakningsföretag. Bevakningskameror Bevakningskameror på p- däck. Fler ordningsvakter man känner sig osäker p g a fyllerister Bort med A-lagarna från centrum 24 synpunkter om service (varav 7 om glasskiosk/café) Barnpassningsservice för handlande föräldrar Mat- och kaffeserveringar Glasscafé. Jag önskar bio på området. T ex. Skranta, Skogsrundan. Längre öppettider Längre öppettider Längre öppettider även lördag och söndag Fler affärer med skor, väskor mm. Söndagsöppet. 4 synpunkter om parkering en vill inte ha parkering på torget. Fler parkeringsplatser utanför biblioteket. Fler korttidsparkeringar Inga bilar på torget Helst gratis och mer parkering i centrum

35 Mer tivoli på sommaren. Bättre utbud exempelvis kläder från andra kulturer Mer affärer, mer matställen (ute på torget). Stort köpcentrum med många affärer t ex. elektronik Fler moderna butiker som Gina Tricot och BikBok Arbeta för fler vanliga affärer. Glasskiosk glasskiosk Glass Glass Glasskiosk Glasskiosk Fyll affärslokalerna med butiker så blir det mer liv och rörelse på Torget. Inte bara matställen, mer affärer vid torget istället. Gynna lokal handel med närproducerat Få större köptrohet och få folk att handla i Kga istf Örebro/Karlstad Flytta Systembolaget till annan plats (Katrinedalsskolans nu tråkiga plats ev. Så kan allt vara på samma plats. Mellanplats Centrum och Skolgärdet.) Underhåll/reparationer 2 synpunkter Bättre städning av nuvarande fontäner. Särskilt den lilla flickan. Se till att luftpumpen alltid fungerar! Dåligt med det ibland. Torghandel 2 synpunkter Torghandel ibland Torghandel i större utsträckning vore bra

36 Vykort insamlade från Folkhögsskolan (35 st) 3 st vykort kan inte kategoriseras måste läsas/ses. Grönska Sittplatser Fontän 22 synpunkter Tropisk skog vid busshållplatsen Mer blommor och träd Färgglada blommor Fler träd Gör torget gräsbelagt- gör om torget till en liten park (torget är tråkigt idag) Lite snygga växter och träd som får torget att verka lite mer sprudlande istället för att ge intrycket sten, sten och mera sten Gräsplan med bänkar Träd Gör torget till en rofylld samlingsplats för alla. Jag tycker det borde finnas träd Mer växtlighet (träd buskar) för att torget ska se mer levande och färgglatt ut Palmer Blombäddar Fixa en Lilla gården med olika blommor Fler buskar och växter Blommande urnor (efter årstid) Mera träd och grönt så att torget får mer liv. Torget ska ha mer grönt och fint. Plantera flera träd Öppen gräsplats Plantera träd, dra in vattenmiljöer, sittmiljöer. Plantera lite träd 5 synpunkter Nya bänkar Sittplatser Bänkar. Bänkar och parasoller Finare bänkar 7 för större fontäner 1 vill ha bort nuvarande fontäner Ta bort fontänerna Fontän Fontän i mitten av gräsbelagt yta. En fräschare (magnifik fontän) i mitten av torget som man kan sitta run på sommaren med en go kopp kaffe. En fontän som slingrar sig ner med bänkar på sidorna och blommor runt om. Större fontän Större fontäner. På kvällen ska det lysa med olika färger. Små avlånga fontäner vid cykelbanan. En stor rund fontän i motten av torget. I fontänen en valfri karlskogaprofil.

37 Övrigt Fasta installationer Lekplats 10 övriga kommentarer 10 olika typer av fasta installationer Soldäck Jag tycker att torget borde representera Bofors. Utställningar av Bofors äldre uppfinningar och kanoner, artilleri osv. Kan även vara replikor av gjutjärn. Det ska finnas möjlighet för utställningar och andra små event. Bygga om motorvägen Samla butiker och fik i centrum i stället för att sprida ut dem i olika delar av stan så torget blir folktomt. Det kanske borde finnas nya saker där som kan göra att det blir ännu mer finare Allt är stängt när folk vill åka in och fika/ta en öl. Åk en sommardag t ex. en vanlig onsdag, upp till Arvika med ett knökfullt torg för att höra vad de har gjort. (Gäller även för Mariestad) Det behövs inte ett helt nytt torg det var inte så länge sedan det gjordes om Satsa pengar på t ex. gatubeläggning och potthål + Hotell Alfred Nobels yttre miljö. Låt det nuvarande torget leva! Jämför med Arvika Katrineholm mm mkt välkomnande jämfört med Karlskoga. Skulptur av Alfred Nobel Staty av Alfred Nobel med ett litet staket runt om för att minska vandaliseringen. Nya statyer som representerar modern konst. Skateboardpark vid Katrinedal. Bänkar, sommarkiosk. En is- och gräsplan liknande Medborgarplatsen i Stockholm. Poolbar/restaurang nära biblioteket (Kan vara bra att läsa en bok emellanåt). Musikarena med helikopterplatta och femstjärnigt hotell. Nöjespark är bra att ha nära poolbaren. Utebio på sommarkvällar med olika filmtema varje dag. 8 synpunkter om lekmöjligheter Gigantiskt bollhav vid nuvarande lekplats Behåll lekplatsen. Större lekplats Liten klätterställning Lokal som barn kan åka till på helger och vardagar där man även kan ha barnkalas. Tycker det finns för lite för barn att göra. Göra en plats som är rolig och säkert för barn. Jag tycker att man borde bygga en liten lokal där barnen kan leka. Hoppborg för alla åldrar Service Parkering Torghandel 17 synpunkter om utbud och service En Pizza Hut vid bollhavet (nuvarande lekplats) Pasta/wok-vagn med take away så att man ska kunna sitta och äta och umgås med vänner. 5 synpunkter om parkering (positiva till parkering) Parkering med P-skiva (2-4 tim) i centrala Karlskoga Gratis parkering 2-3 tim med P-skiva Bygga flera parkeringar 2 synpunkter om mer torghandel Upplåt fler platser för torghandel Mer marknadsliknande saker

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013 www.karlskoga.se 2 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

3 Medborgardialog. 3.1 Ängelholms Gymnasieskola. Plats Ängelholms gymnasieskola (Rönneskolan). Klassrum. Datum 24 april, 2015 08.10 11.

3 Medborgardialog. 3.1 Ängelholms Gymnasieskola. Plats Ängelholms gymnasieskola (Rönneskolan). Klassrum. Datum 24 april, 2015 08.10 11. 3 Medborgardialog 3.1 Ängelholms Gymnasieskola Plats Ängelholms gymnasieskola (Rönneskolan). Klassrum Datum 24 april, 2015 08.10 11.05 Deltagare Elever i årskurs huvudsakligen 2, men även en del i årskurs

Läs mer

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka?

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Här tas ämnen upp som medborgarna vill vara med och diskutera, påverka och vara delaktiga i. Skola & omsorg Barnomsorg Äldreomsorgen

Läs mer

Tid: Tisdagen den 8 april 2014, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35

Tid: Tisdagen den 8 april 2014, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 Samhällsbyggnadsnämnden 8 april 2014 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Tisdagen den 8 april 2014, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade.

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Under 2012-2014 har Göteborg stad blivit beviljade ett EU-projekt Ett blomstrande Rosenlund för att Göteborgs

Läs mer

TORGET / KYRKAN / BRUNNSPARKEN

TORGET / KYRKAN / BRUNNSPARKEN Deltagare i dialogworkshops för TORGET / KYRKAN / BRUNNSPARKEN November 2012 Februari 2013 Användargrupp (ca 30 personer): krögare med verksamhet i direkt anslutning till området elever på Hagaskolan (barn)

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

Ärende 18. Medborgarförslag om Alfred Nobels torg

Ärende 18. Medborgarförslag om Alfred Nobels torg Ärende 18 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-02-11 KS 2015.0262 Handläggare Bosse Björk Svar på medborgarförslag angående Alfred Nobels Torg Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit som väcktes i kommunfullmäktige

Läs mer

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja?

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? 1 [6] Referens Charlotte Rydberg Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? Dag och tid Tisdag 21 februari kl.18-20 Plats Närvarande Fittjaskolans matsal Politiker Adnan Issa (S), vice

Läs mer

UTVECKLINGSFÖRSLAG INKOMNA FRÅN TIDAHOLMS INVÅNARE (JULDRÖMMEN 2015)

UTVECKLINGSFÖRSLAG INKOMNA FRÅN TIDAHOLMS INVÅNARE (JULDRÖMMEN 2015) UTVECKLINGSFÖRSLAG INKOMNA FRÅN TIDAHOLMS INVÅNARE (JULDRÖMMEN 2015) Restaurang/café Håll caféer och restauranger öppna sommartid. Ha inte semesterstängt samtidigt. Caféer som är öppna på kvällar och helger.

Läs mer

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 n n kring Maren, gågatan, Centralen, Stadsparken, gör något för alkoholisterna och åt Lunahuset. Mindre trafik. Städa/sanera hela centrum. Mer träd och blommor. Glada

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Sammanställning av resultatet om Alfred Nobels torg

Sammanställning av resultatet om Alfred Nobels torg Sammanställning av resultatet om Alfred Nobels torg Över 1000 personer kom till tals under dialogen om och synpunkterna är långt fler då många gett åsikter om fler ämnen. Nedan redovisas resultatet från

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Resultat av röstning

Resultat av röstning Resultat av röstning 77 = 73 % 80 70 60 Antal personer 50 40 30 20 17 = 16 % 12 = 11 % 10 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Övriga Kommentarer alternativ 1 Måste vara runt parti som omsluter paviljongen Hur

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA 1 Nora kommun genomförde 2013 02 28 ett dialogmöte ang ombyggnad av det sk Glasstorget i centrala Nora. Mötet var ett

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning inom Kista Äng. Vilka inslag ska park och torg ha?

Sammanställning av enkätundersökning inom Kista Äng. Vilka inslag ska park och torg ha? Sammanställning av enkätundersökning inom Kista Äng Vilka inslag ska park och torg ha? Enkät Kista Äng Medborgardialog Underlag för vidare planering av offentlig plats, d.v.s. ny park och nya torg inom

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Dialogmöte med gymnasieungdomar

Dialogmöte med gymnasieungdomar Dialogmöte med gymnasieungdomar Onsdagen den 10 november genomfördes ett möte med gymnasieungdomar på Furulundsskolan. Nu hade turen kommit till ungdomarna att dela med sig av sina tankar och visioner

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009

Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009 Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009 Den här marknadsundersökningen handlar om vad de personer som uppehåller sig i Nyköping tycker om staden. Jessie Fuhr 2009-11-30 Innehållsförteckning Vad är det första

Läs mer

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer.

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer. Analys - aktivitet Lite bakgrund till hur vi har tänkt. Stora delar av Kanaltorget ligger i skugga framåt eftermiddagen. Något som gör att man vill dra sittplatser österut, mot Byälven. (Solgränsen är

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 1 (2) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Workshop om Slättevallens framtid Den 14 april 2015 hölls en workshop på Lysekils kommunhus med boende kring Slättevallen. Temat för

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Klimatdialog 2010 BACKA

Klimatdialog 2010 BACKA Klimatdialog 2010 BACKA UNGA OCH BESLUTSFATTARE SAMARBETAR I BACKA På initiativ av stadsdelen Backa har unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under våren 2010 tillsammans skapat förslag kring

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmilj

Patientenkät Väntrumsmilj Patientenkät Väntrumsmilj 1. I vilket väntrum sitter du? 1. I vilket väntrum sitter du? n A. Sunderby sjukhus 79 100 100 100 179 100 B. Kalix vårdcentral 0 0 0 0 0 0 C. Hortlax vårdcentral 0 0 0 0 0 0

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Lerum Enkätundersökning 2010

Lerum Enkätundersökning 2010 Lerum Enkätundersökning 2010 Lerums centrumförenings enkätundersökning våren 2010. En sammanfattning till näringsidkare i Lerum. Lerums kommun är en kommun som ligger i anslutning till Göteborg och hit

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Sidan 3 av 11 Ärende 1 Sidan 4 av 11 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 11 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOP 3

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOP 3 SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOP 3 Samt förslag från tidigare workshops Den 20 november 2007 genomfördes den sista workshopen i en serie av tre i projektet Från Dunkers till Hamntorget. Denna sista gång var

Läs mer

4,2 4,2 4,1 4,0 3,7 3,5 3,2 2,9 2,6 2,7 2,8 2,1 2013 3,4 3,0 2,8 2,6 2,4 2,0 1,6 2013 Affärer, stora kedjor Allmänt mer affärer. Att det blir en året runt stad, specielt på vinterhalvåret. Badhus Badhus,

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Vad är bra med Skolgatan idag? Bra tillgänglighet Bra framkomlighet Trevliga butiker som tyvärr saknar utemiljö Parkeringsvakter Man kan välja utfart

Vad är bra med Skolgatan idag? Bra tillgänglighet Bra framkomlighet Trevliga butiker som tyvärr saknar utemiljö Parkeringsvakter Man kan välja utfart Vad är bra med Skolgatan idag? Bra tillgänglighet Bra framkomlighet Trevliga butiker som tyvärr saknar utemiljö Parkeringsvakter Man kan välja utfart Framkomlighet och tillgänglighet Fördel med dubbelriktning

Läs mer

Södertälje och omvärlden

Södertälje och omvärlden Uppdrag från kommunstyrelsen Bostäder, affärer, restauranger, parkeringsplatser Båtliv i Maren Se över exploateringsgraden Ta bättre vara på Marens vatten Fritidsbåtar slussas genom Maren Översyn av trafikfrågorna

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Slutrapport Kreativ utemiljö- Slöjdarnas Hus 2009-6329 2009-2011 Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Bakgrund Slöjdarnas Hus i Vännäsby är ett besöksmål

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Design Opens uppgift var att komma på en idé för hur man kan använda spillvärmen från serverhallar i Sverige.

Design Opens uppgift var att komma på en idé för hur man kan använda spillvärmen från serverhallar i Sverige. Bromangymnasiet Teknikprogrammet, design och produktutveckling åk.2 Johanna Ring Sixten Brännström Jon Bryngelsson Sofia Strandell Handeldare: Katarina Wilhelmsson Inledning Design Opens uppgift var att

Läs mer

Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall, Christinaskolan, Biblioteket

Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall, Christinaskolan, Biblioteket Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall,, Biblioteket Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö men kan också användas för att undersöka hur

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Panelfråga angående Kungsbacka Torg

Panelfråga angående Kungsbacka Torg Panelfråga angående Kungsbacka Torg Den 7 november skickades panelfrågor ut till vår vuxenpanel angående Kungsbacka torg. Syftet med undersökningen var att få en utvärdering av torget som helhet, få förslag

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndspecifika

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Vad tycker du om Stora torget idag?

Vad tycker du om Stora torget idag? Vad tycker du om Stora torget idag? Vad är bra? Vad är dåligt? RESULTAT FRÅN MEDBORGADIALOG I PROJEKT STORA TORGET SEPTEMBER 2015 OM DIALOGEN Projekt Stora torget syftar till att ta fram ett förslag för

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Oktober 2006 1 Förord Riktlinjer för uteserveringar i Svedala gäller icke-bygglovpliktiga uteserveringar. Kommunens avsikt är att denna typ av uteserveringar

Läs mer