KS Ärende 7. Löpnummer i Politikerrummet: 10. Medborgardialog om Torget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS Ärende 7. Löpnummer i Politikerrummet: 10. Medborgardialog om Torget"

Transkript

1 KS Ärende 7 Löpnummer i Politikerrummet: 10 Medborgardialog om Torget

2 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Ylva Elofsson Återrapportering av Dialogen om Alfred Nobels torg Sammanfattning I juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte var att få in medborgarnas synpunkter på Alfred Nobels torg för att få ett bredare underlag inför beslut om torgets framtida utformning. En rapport har sammanställts för att redovisa resultatet av själva dialogen och de insamlade synpunkterna. Synpunkterna är tänkta att utgöra en del av det planuppdrag som kommunstyrelsen ger till samhällsbyggnadsförvaltningen vad gäller Alfred Nobels torg. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 26 augusti 2013 Rapport Dialogen om torget, 27 mars 22 maj 2013, kommunstyrelsens ledningskontor, 26 augusti 2013 Sammanställning av resultatet om Alfred Nobels torg Bakgrund Under våren 2013 genomfördes en medborgardialog om Alfred Nobels torg med 12 olika aktiviteter. Fem dialogtillfällen på torget, april Ett dialogtillfällen med målgruppen + 65 år, 25 april Öppet seminarium och dialog riktat till allmänheten Seminarium/dialog med näringsidkare med verksamhet runt och i anslutning till Alfred Nobels torg Två teckningsaktiviteter i förskolan respektive låg och mellanstadiet. Insamling 27 mars samt löpande t o m maj Ungdomsdialog, 24 april Dialog med högstadieelever, 22 maj c:\temp\yeln9axgay.doc Under denna period genomfördes ca 500 samtal med medborgare, drygt 430 teckningar lämnades in från barn i åldrarna 4 13 år. 130 vykort POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 2 (2) med förslag på hur torget kan se ut. Tio personer lämnade in sina synpunkter via en webbenkät. Medborgarnas synpunkter var samstämmiga; De allra flesta synpunkterna rörde aktiviteter på torget, hur torget kan göras mer grönt, torghandeln, frekvens och vilket utbud som bör finnas, glasscafé, parkeringsmöjligheter och synpunkter på cykelbanan som nu går över torget. Intressant är att de teckningar barnen lämnade in visar på ungefär samma saker. Aktiviteter, mer naturnära, gröna ytor och utbud på torget fast där rörde det sig mera om godis och glass. En hel del förslag kom in om badpool, tivoliaktiviteter etc. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten Dialogen om torget, 27 mars 22 maj 2013 med bilaga Sammanställning av synpunkter och att denna utgör grunden till det planuppdrag som ges till samhällsbyggnadsnämnden. Ylva Elofsson kommunikationschef

4 Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013

5 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte var att få in medborgarnas synpunkter på Alfred Nobels torg för att få ett bredare underlag inför beslut. Medborgardialogen om torget var också startskottet för ett mer systematiskt sätt att involvera medborgardialog som en del i styrprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra medborgardialogen med stöd från kommunstyrelsens ledningskontor och kultur- och föreningsförvaltningen. Sammanfattning Medborgardialogen om torget som genomfördes med olika aktiviteter mellan den 27 mars t o m den 22 maj gav en stor mängd inkomna synpunkter och förslag och kan betraktas som en succé resultatmässigt. Arrangemanget som sådant flöt planenligt och utan några störningar. Under perioden genomfördes ungefär 500 samtal, som resulterade i många fler synpunkter och förslag. Vi fick in 460 teckningar från förskolebarn och grundskolebarn upp till årskurs 6. Cirka 130 inlämnade vykort med ritningar/förslag. Tio personer lämnade in förslag/synpunkter via webbformulär. Resultatet tillkom via 12 stycken aktiviteter: Fem dialogtillfällen på torget, april Ett dialogtillfällen med målgruppen + 65 år, 25 april Öppet seminarium och dialog riktat till allmänheten Seminarium/dialog med näringsidkare med verksamhet runt och i anslutning till Alfred Nobels torg Två teckningsaktiviteter i förskolan respektive låg och mellanstadiet. Insamling 27 mars samt löpande t o m maj Ungdomsdialog, 24 april Dialog med högstadieelever, 22 maj Sammanfattning av resultatet Synpunkterna redovisas i separat bilaga. Eftersom över 1000 personer kom till tals är synpunkterna långt fler då många gett åsikter om fler ämnen. De allra flesta synpunkterna rörde aktiviteter på torget, hur torget kan göras mer grönt, torghandeln, frekvens och vilket utbud som bör finnas, glasscafé, parkeringsmöjligheter och synpunkter på cykelbanan som nu går över torget. Intressant är att de teckningar barnen lämnade in visar på ungefär samma saker. Aktiviteter, mer naturnära, gröna ytor och utbud på torget fast där rörde det sig mera om godis och glass. En hel del förslag kom in om badpool, tivoliaktiviteter etc.

6 (8) Erfarenheter av medborgardialogen om Alfred Nobels torg Genomförandet flöt utan några störningar Samtliga involverade politiker gjorde en professionell och engagerad insats. Alla uppträdde, med undantag för ett tillfälle, utan att berätta vilket politiskt parti man företrädde, vilket är en förutsättning vid medborgardialog. Samtliga politiska partier som är representerade i deltagande nämnder deltog i dialogen. Tjänstemännens roll - som deltagande med sakkunskap - är viktig, men det är också av vikt att tjänstemännen håller sig neutrala och inte debatterar med medborgare. Det är viktigt att samtliga berörda nämnder deltar i förberedelsearbetet, finansiering och i genomförandet med kunskap och praktiska insatser. Antalet aktiviteter bör väljas med omsorg, det direkta mötet med medborgarna bör prioriteras. Det är viktigt att använda metoder som passar för målgruppen ungdomar år i den här dialogen lyckades vi inte riktigt med det. Resultatet av de inkomna synpunkterna visar också att medborgarna pratar mycket om andra saker än ren ombyggnation av torget. Det handlar lika mycket om aktiviteter och arrangemang vilket i förlängningen ger engagemang och ett incitament för de som har sin verksamhet runt torget att vara med och bidra både till fysiska förändringar och olika typer av aktiviteter. Genomförandet Förberedelser - tjänstemän: Förberedelsearbetet startade med att en arbetsgrupp bestående av olika funktioner på samhällsbyggnadsförvaltningen, representant från centrumbolaget och KS ledningskontor deltog. Arbetsgruppen planerade aktiviteter under medborgardialogen, metoder samt förslag på frågor. Arbetsgruppen koncentrerades till ett fåtal personer när genomförandet närmade sig. Förberedelser politiker Politiker från KSAU samt presidierna på samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och föreningsförvaltningen bjöds in till en workshop där både metod och frågeställningar diskuterades.

7 (8) Förberedelser allmänhet För att fråga medborgarna i Karlskoga vad de tycker om medborgardialog, vilka frågor de vill vara delaktiga i och på vilket sätt som passar bäst att delta, gick sex politiker ut en vardagskväll och mötte medborgarna i Karlskogas tre största butiker. Aktiviteten kallades Dialog om dialogen och var en del av framtagande av principer för medborgardialog, men resultatet vad gäller HUR man som medborgare vill vara delaktig tillvaratogs från denna aktivitet i torgetdialogen. Genomförande: Dialogen genomfördes under perioden 27 mars t o m 22 maj. Ca 20 politiker från de tre inblandade nämnderna deltog. Inbjudan gick ut till samtliga politiker i respektive nämnd och de fick meddela vilka tillfällen de ville och hade möjlighet att delta. Förberedelsemöten inför aktiviteterna med politikerna hölls vid två tillfällen, 10 och 17 april. Aktiviteter och resultat Dialogen startade med förskolebarnen i Karlskoga ombads att rita hur de tyckte att ett bra torg skulle se ut. Annonsering på webb och i den lokala tidningen genomfördes för att fånga upp så många som möjligt. Teckningarna samlades i i samband med Påskparaden på torget den 27 mars, när kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande fanns på plats. Ett hundratal teckningar kom in den vägen. Under veckan april genomfördes fem dialogmöten på själva torget, vid olika tider på dagen. Den 27 april genomfördes dialogmötet i samband med en stor aktivitet, Motorlördagen, för att dra nytta av att det stora antal människor som är ute på torget vid den aktiviteten. Seniormässan Samma vecka hade en av pensionärsorganisationerna en mässa i Folkets hus, Seniormässan. Där genomfördes ett dialogtillfälle för att fånga målgruppen över 65 år. Seminarier med dialog Tre seminarier med dialog genomfördes till riktade målgrupper. De innehöll en kort föreläsningsdel där stadsarkitekten föreläste om Världens torg traditioner och trender och en därefter påföljande dialog. Seminarierna genomfördes gentemot tre målgrupper: Allmänheten (Biblioteket 22/4), Det var åtta personer som kom. Trots det förhållandevis låga

8 (8) deltagarantalet blev den efterföljande diskussionen mycket givande för såväl politiker som tjänstemän. Ungdomar, ungdomsdialogen för april månad handlade om torget gick på så vis in under paraplyet dialogen om torget. (Kommunstyrelsens hus 24/4) Trots stor insats av annonsering i tidningen och på webben, Facebook mm. kom bara en ungdom till dialogen. Erfarenheten av ungdomsdialogen är att det ibland blir så låga besökssiffror. Den efterföljande diskussionen med vy ut över torget mellan deltagande politiker och stadsarkitekten var ett stort plus. Näringsidkare som i huvudsak har sin verksamhet runt torget. (Kommunstyrelsens hus 6/5) Hela 16 näringsidkare deltog och hade många frågor och synpunkter. Till stor del rörde sig synpunkterna runt parkeringsfrågan i centrum. Aktiviteten med besöksnäringen fick ställas in p g a att endast en aktör anmälde sig. Målgrupp barn- och ungdomar - Förskolebarn bjöds in att måla/rita hur de tycker att ett bra torg ska se ut. Teckningarna samlades in under Påskparaden den 27/3 och var ca 100 stycken till antalet. - Ungdomar i låg- och mellanstadiet inbjöds att måla/rita hur de tycker att ett bra torg ser ut. - Fokusgrupp med ungdomar i högstadiet 22/5 - Diskussioner med vykort som utgångspunkt på Folkhögskolan (lärarledd diskussion) Vykort Som ett komplent till dialogmöten och för att göra möjligheten att lämna in ett förslag/synpunkter på torget oberoende av erbjudna dialogtillfällen, trycktes vykort med en ritning över torget upp. Vykorten delades ut under dialogtillfällena och fanns utlagda på biblioteket, caféer, skolor och arbetsplatser runt om i Karlskoga. Kommunikation och material För att göra känt att det pågick en dialog om torget annonserades i KT/KK inför Påskparaden samt inför dialogtillfällena på torget. Annonseringen skedde inför och under dialogveckan med pluggannonser för seminarier och ungdomsdialog. Intranät i kommunen, karlskoga.se samt Facebook användes också som kanaler för att sprida information om att dialogen om torget ägde rum. Media bjöds in via pressinbjudan till samtliga event samt pressmeddelanden om resultatet. Ett stort antal affischer producerades internt och sattes upp på olika ställen i Karlskoga och i samband med seminarier och insamling av förslag via de förproducerade vykorten.

9 (8) Till dialogtillfällena producerades en rollup-utställning om fyra roll-ups. Samtliga politiker bar västar med tryck på ryggen Politiker vid dialogtillfällen utomhus. Vid dialogtillfällen/seminarier inomhus bars namnbrickor av såväl politiker som deltagande tjänstemän. Allt material finns dokumenterat separat. Kostnader Dialogen om torget kostade undantaget kostnader för personal Ca kr. Alla fakturor har i skrivande stund inte kommit in kr i annonseringskostnader kr i produktionskostnad för roll-ups utställningen - (bilder, layout, print) kr för förtäring i samband med de olika dialogtillfällena kr hyra av tält och annan utrustning. Återkoppling av dialogen Deltagande politiker och tjänstemän har via e-post fått löpande återkoppling. Formell återkoppling till nämnder genomförs under hösten -13. Medborgarna har fått återkoppling via artiklar i KT/KK, NA, P4 Örebro, webben, utställning av teckningar på biblioteket samt direkt till vissa målgrupper (grundskola) tackbrev. Ytterligare återkoppling till medborgarna väntar - när tidsplanen för själva processen kan göras mera tydlig ska den kommuniceras via media och kommunens egna kanaler. Utvärdering Medborgardialogen om Alfred Nobels torg var resultatmässigt mycket framgångsrik. Antal samtal och inskickade förslag varit mycket högt i förhållande till de aktiviteter som genomförts. Vykorten som användes blev både en kostnadseffektiv del av annonseringen och ett lyckat sätt att få in synpunkter på ett enkelt och lättsamt sätt. Vi nådde en varierad målgrupp på detta sätt. Den svåraste målgruppen att nå var ungdomar år. Det beror troligen inte på ointresse från målgruppens sida, utan mer om metoden att nå dem. Inför andra dialoger bör vi försöka vara på platser där ungdomar i åldersgruppen rör sig. Ha kontakter med organisationer som arbetar med ungdomar. Kanske har vi ett ungdomsråd i Karlskoga Degerfors som kan användas som referensgrupp i framtiden. Den högsta kostnaden för genomförandet har varit annonsering. Eftersom medborgarna vid Dialog om dialogen den 14 februari underströk vikten

10 (8) av att känna till att en medborgardialog pågår, anser vi att det var en väl investerad kostnad. Antalet aktiviteter kan diskuteras och ska noga diskuteras inför en medborgardialog. I en dialog om ett ämne som berör de flesta av medborgarna är det viktigt att ha många kanaler och tillfällen. De tillfällen som uttryckligen uppskattades av medborgarna var mötet med politiker, därför bör denna typ av aktiviteter prioriteras i kommande dialoger. Dialogtillfället med näringsidkarna var uppskattat och välbesökt, däremot fick dialogtillfället med besöksnäringen ställas in då bara en aktör anmält sig. Att besöksnäringen är svåra att engagera är känt från annan verksamhet, men visar på att det är viktigt att utnyttja redan inbokade möten eller forum. Politikerna genomförde dialogen på ett mycket professionellt sätt. För att skapa förutsättningar för var och en att kunna vara professionellt är det viktigt med förberedande möten och återkoppling under dialogen. Två förberedelsemöten genomfördes och material med stödfrågor och förhållningssätt fanns till hands vid varje dialogtillfälle. Under den intensivaste perioden av dialogen om torget skickade projektledaren återkopplande mejl efter och inför varje dialogtillfälle. De tjänstemän som deltog hade till uppgift att stödja med praktiska saker uppmontering av tält, fika, tillhandahålla material etc. Två tjänstmän hade till uppgift att dokumentera och vara sakkunniga om som rör planering och utformning av torg under de dialogmöten som hölls på torget och vid seniormässan. Denna dialog visar att det är av vikt att tjänstemännen har förutsättning att vara sakkunniga och neutrala och inte försvara tidigare utformning av torget mm. Att genomföra en dialog med 20 deltagande politiker och 12 olika aktiviteter kräver ett omfattande planeringsarbete. Arbetsgruppen för projektet minskade i omfattning inför genomförandet. Erfarenheten av den här dialogen visar att det bästa hade varit om samtliga tre nämnders tjänstemän i högre utsträckning varit representerade i arbetsgruppen inför genomförandet. En viktig erfarenhet är också att man inte ska underskatta de resurser som krävs för praktiska arbetsuppgifter med tält, kaffekokning etc. En annan viktig förutsättning är att det finns en avsatt budget för en beslutad medborgardialog och att det är överenskommet vilken eller vilka nämnder som ska stå för kostnaden.

11 (8) Fortsatt process Den fortsatta processen kommer att se ut som följer Planuppdrag i september eller oktober 2013 Planarbete, SBN tar ställning i juni 2014, KS i oktober, KF beslutar i november eller december 2014 Resurser, avdela en investeringsreserv om 2 Mkr/år under perioden Projektering under senare del av 2014 Markarbeten startar tidigast under 2015, våren Karlskoga Ylva Elofsson Kommunikationschef/projektledare för dialogen om Alfred Nobels Torg

12 Sammanställning av resultatet om Alfred Nobels torg Över 1000 personer kom till tals under dialogen om torget och synpunkterna är långt fler då många gett åsikter om fler ämnen. Nedan redovisas resultatet från samtal, insamlade vykort samt seminariet med näringsidkarna runt torget. Teckningarna är svåra att återge i sammanställd form, de kommer att finnas med i underlaget som samhällsbyggnadsnämnden får i sitt planuppdrag. De största frågorna ha varit parkering, torghandel, grönska på torget och aktiviteter. Många har även haft förslag och idéer om nybyggnationer/tak/inglasning av hela eller delar av torget. I den här sammanställningen är alla insamlade synpunkter inskrivna med undantag från några vykort som varit svåra att översätta till skrift, samt barnens teckningar. De finns att ta del av i diariet. Publikt visas de på biblioteket oktober. För att ge en uppfattning om de vanligaste synpunkternas fördelning sammanfattas de i diagram i början av den här sammanställningen. Parkering: Hos allmänheten var 23 personer positiva till parkering på torget, man ville ha fler parkeringsplatser på torget. 12 uttryckte sig vara emot parkering på torget, medan 21 åsikter var olika typer av lösningar som P-skiva och andra typer av gratis parkering inne i centrum. Diskussionen med näringsidkarna runt torget rörde sig närmast uteslutande om parkeringsfrågan. Här handlade det inte om parkering på torget i första hand utan om hur parkeringen ska lösas för hela centrumhandeln. De flesta önskar någon form av lösning där kunderna inte behöver betala för att parkera. Man önskade också att korttidsparkeringarna skulle hanteras på annat sätt än nu eftersom hantverkare m fl. använder dem som långtidsparkeringar. I diagrammet återges inte näringsidkarnas synpunkter. De finns sammanställda i slutet av detta dokument.

13 Cykelbanan En annan fråga som gav flera synpunkter var cykelbanan, 21 personer uttalade sig om den. De flesta synpunkterna rörde säkerheten, ungefär hälften vill ha en annan dragning av cykelbanan, den andra hälften vill förbättra säkerheten. Bara två personer uttryckte i sammanhanget att de vill ha kvar nuvarande dragning (blå tårtbit). Torghandel Torghandeln var den enskilt största frågan bland dem som svarade på frågorna vid samtalen personer tog upp ämnet torghandel. Många ville ha mera torghandel. Några ville ha ett förändrat utbud, ex Bondens marknad. Så här fördelades synpunkterna:

14 Grönare torg Många av dem som lämnade sina synpunkter vill att torget ska vara en samlingsplats, en träffpunkt. För att det ska bli det tycker man att det behövs mera växter och gröna ytor, fler bekväma sittplatser och även tillgång till toaletter. Arrangeman och aktiviteter av olika slag och beroende på intresse hos synpunktslämnaren önskades också. Sittplatser och toaletter Arrangemang och aktiviteter Bygg om och bygg nytt Det fanns en hel del djärva och fantasifulla förslag också. Många ville ha utbyggd lekpark (28 st), bollhav, boulebana, isbana, gräsplan, fast scen och badpooler. Någon ville ha en jättefontän, nöjespark och bar vid torget. De flesta hade dock mer modesta förslag. Intressant är ändå att ett tiotal synpunktslämnare ville ha en entré till biblioteket från torget. Man nämnde även att man önskade en synligare turistbyrå. Det väldigt många nämnde (223 st) var önskemål om service och utbud runt torget, många lämnade önskemål om fler klädaffärer, kiosker, glasscafé mm. I samband med det önskade man utökade öppettider hos affärerna. Nedan följer sammanställning av svaren, grupperat efter tillfälle svaren samlats in.

15 Parkering Ja 23 mer parkering Parkering på torget, folk samlas då. Drar yngre till torget-levande torg Parkering på torget Bilparkering halva torget/aktivitet på resten Parkeringar på torget Fler korttidsparkeringar Bil-p för var väl bra Bilar på torget Som i Nora och Askersund, p-platser Mer parkering Parkering på torget Bra om det blir fler parkeringar Halva torget, bilparkering Vad är det för fel? Bättre förut med bilar och parkering Parkering på hela torget Bra om det är parkering som förr En rad till med gratisparkering en rad räcker inte Fler parkeringar Bilparkering på torget så man gynnar handlarna Parkering korttid är bra, får inte försvinna Fler parkeringsplatser Fler p-platser-tidsbegränsade Parkeringar Fler korttidsparkeringar Ha parkering på torget de dagar det inte är handel Fler parkeringar-inte hela torget Det var bättre förr med bilar och parkering på torget (=mindre skadegörelse) Nej 11 bort med parkering på torget Vill ej ha parkering tillbaka Fri parkering runt torget Inte parkering, men blommor Bort med bilparkeringen Bilfritt centrum i största möjliga mån, bra parkeringar runt om i stället Ej parkering Fri parkering runt torget Parkeringsplatser runt torget, gärna gratis p-skiva Färre bilparkeringar Ingen parkering på torget Bort med parkeringen Åsikt om 13 annat Parkeringsfrågan Fri parkering Folk bekväma vill åka ända fram till dörren Bilparkering-max tid 2 timmar/avgiftsfritt Gratis parkering Parkering bättre placerade platser P-däck Bra med både p-platser (och cykelstråk = bra som det är) Fria p-platser på Kulan Handikapp parkering vid torget Mer korttidsparkeringar Gratis parkering eller p- skiva Gratis parkering Man ska få var tionde parkering gratis Gratis parkering Lätta på p-avgifter Prova p-skiva Gratis kortidsparkering Närmare p-platser

16 Torghandel Torghandel bort, ej som förr Åsikter och tips Önskemål om mer Fasta torgstånd torghandel 51 åsikter flest positiva 46 = mer torghandel 11 = fasta torgstånd Mer busstopp/byte som genererar mer folk Lite roligare-med saker Fler mötesplatser Folk går ut och träffas på restauranger och caféer. Stadskärnan måste ha ett utbud. Borås och Kungsbacka, bra och goda exempel Gallerier drar folk Saknas en symbol kanske. Viktigt att ha en identitet för staden, något extra Integrera buskar och toalett Vilken ambition med torget, viktigt! Alltid fullt med folk oavsett tid eller ett livfullt torg utspritt över veckan. Turistbyrå på torget under sommaren Cykelparkeringar Många måste vara aktiva i en sådan här process Positiva signaler är viktiga att skapa Centrumstråket viktigt, intressant att se hur det ska kunna genomföras Hur kan man bjuda in så att människor kan vara aktiva Mer torghandel Mera torghandel Mer torghandel Mer torghandel Mera torghandel Mer torghandel Torghandel Mer torghandel, grönsaker mm För lite torghandel Mer torghandel Torghandel Fler torgdagar Torghandel Torghandel Torghandel alla dagar Mera torghandel, med fasta platser, gärna med lite tak över. Men inte bara kläder Mer torgstånd 2/gånger i veckan Torghandel alla dagar, mycket musik Mer torghandel än onsdag och lördag Mer torghandel Mer marknader Mer torghandel Mer torghandel Snyggare torgstånd Torghandel med torgstånd Viktigt med flyttbara torgstånd Fasta torgstånd Permanenta torgstånd- möjligt att boka via internet Typ loppis mm. Fasta torgstånd som man kan boka Torgbodar ser mysigt ut Fasta marknadsstånd Torgplatser med tak att hyra Ordna med fasta marknadsstånd som får användas av konsthantverkare

17 Människorna och verksamheter/nätverk viktigare än stenen som bygger formen På ett torg ska man se andra människor. Viktigt med förtätning knyta befintlig aktivitet till torget på något sätt. Bowlinghall i närheten, konsthall, sporthall etc Mix med bra ställen konkurrerar med externa köpcentrum Helsingborg konst och belysning Öppen vy mot sjön hade varit trevligt Fler knallar Få igång en livligare torghandel Kommers på torget Flickor som säljer blommor Ekologisk marknad Torghandel som i Mariestad, bra exempel Gratis helg/dag för torgstånd de handlare som finns på andra köpcentrum Torghandel mer utvecklad regelbundna torghandelstider, så man vet när. Konkurrens på torget-fler grönsaksstånd Handeln på torget viktigast Trivsam torghandel, utveckla denna Knallar efter kanterna Sprida på knallar, ex, tio stånd i varje Torg betyder marknadsplats Ingen klädförsäljning Bra med torghandel Bra med torghandel blommor Torghandel är bra, fiskbilen och blommorna särskilt En marknadsplats som denna kan ju bli ett namn som drar folk Torget ska frambringa samhörighet och vara en plats för folk att slappna av på Ingen toalett på torget (bra) Mer torghandel, mer varje dag, fler torgstånd Mycket torghandel Fler torghandlare Torghandel Utökad torghandel Mer torghandel Mer torghandel Torghandel alla dagar året runt Mer torghandel vanlig, gör det möjlig att ha det Mer livaktig torghandel Salutorg vid Centralplan för lokala handlare, permanent eftersom

18 Ordning och reda Mer färger Måla husfasader för bättre intryck Färggladare fasader runt omkring Press på fastighetsägare runt torget att hålla ordning på sina hus Rummet blir mer ombonat Ska vara roligt att vara på torget, ombonat Kartlägg tomma ytor Marknader 2 nämner ökat utbud av marknader En vårmarknad eller försommar Mera marknader, med färgglada torgstånd Saknar Smemarken Önskemål på torghandeln 7 utbud på torget i form av exempelvis Bondens marknad Riktig torghandel, minst en gång i veckan, ost, grönsaker mm Mer försäljning- inte bara kläder, utan ost, bröd, frukt, grönsaker Odlarens marknad Fruktstånd Lokala handlaregrönsaker Mer levande torghandeltyp Bondens butik, tema- variation Temadagar för torghandel mm Närproducerade produkter Avgifter 4 åsikter om lägre avgifter För att åstadkomma mer torghandelta bort avgifterna Bort med torgavgifter För dyrt med torgplatserna Billigare avgift för torghandel så att fler har råd att stå på torget Loppis 4 önskemål om loppis Loppis i samband med

19 julskyltning Loppistorg Storloppis på torget antikloppis Loppisar för privatpersoner och andra aktiviteter Använd ytan framför Kapp-Ahl till loppis. Negativa åsikter Allmänt Bra som det är 35 negativa åsikter 25 allmänna åsikter Torget bra som det är 11st För mycket stenyta Ser tråkigt ut - plantering Brukar ta gången innanför intressantare affärer Tråkigt Ta bort torget Torget är fult och dåligt Ingen har ärenden till torget efter affärerna stängt. Dött på kvällarna-öppna restauranger på kvällen Ej levande torg Baksidan av stan Inget som lockar Kapa centrumet, för utspritt Få härliga upplevelser- smak, lukt, syn och hörselupplevelser Riv K-center! Återställ Ekmansbacken Riv hela K-center Uppför Ekmansbacken, bygg upp det gamla Karlskoga Inget centrum, allt utspritt Ta bort Snurran vid K-center Affärshusen är inte rena och snygga ner efter Döda punkter finns nu Bibliotekhuset, missfoster!!! Ytan utanför Kapp-Ahl är död Vilka nätverk finns det? Pressbyrå, bibliotek, sporthall etc. ger och lockar människormötesplatser Analys-vad är orsaken till torgdöden? Torg på vintern, träffasunder fika hur? Inget stråk Cykelställ på torget Hjulspår utanför hotellet bort Bänkarna är vända åt fel håll Gör ingen gata ner till Skolgärdet Stråket på andra sidan Död musikstad Torg ska vara som ett rum Planering i någon form Ska vara centrum, nu utetorget Något som hindrar blåsten Saknas samlingspunkt För fyrkantigt- svårt att Bra som det är Bra som det är Tycker torget är bra. Bra som det är Trivsamt och bra som det är Fint torg som det är Torget är bra Låt det vara som det är! Det blir inget bättre av att ändra gång på gång Behöver ej göras om, finns bättre saker Torget är bra i det stora hela Bra som det är Torget är bra som det är Väldigt bra torg Finns plats för tält och annat

20 Väldigt tomt, vardagar Bibliotekshuset, passar ej in Vardag, transporsträcka över torget Tråkigt Felbyggt från början Laga potthålen först Folkliv saknas Sönderbyggt Inget levande torg Ser inte så trevligt-är grått Ingen höjdare Torget stelt och kalt- mer grönt, gammalmodigt o trist, mer färg Kolla var det blåser mest Torget är för trist få affärer Parallella gator Hotellet utnyttjas inte Lördagar förr fullt med allt Kunna köra runt hela torget Då alltid liv och rörelse Fylla affärslokaler Mer folk Trevligare personal i butikerna Bättre affärsutbud

21 Ekonomiska åsikter Trygghet Utsmyckning 7 st = satsa pengar på skola och omsorg i stället 14 synpunkter på trygghet, betoning på problem med A-lag 20 synpunkter på utsmyckning = varierade synpunkter Bra som det är, kostar för mycket att ändra Bygg inte om, pengar till vård, skola och omsorg Spara pengar ge till skolan i stället Gör ingenting, kommunens ekonomi tillåter det inte Den dag det finns pengar över då kanske det är dags, inte än Lägg pengarna skola och äldre Satsa på skolan istället för att stänga den Trygghet även på kvällen Vanligt folk ska känna sig hemma Värre här än på andra ställen Hålla ordning Hur får vi bort de som sitter på torget? Det är störande.( I Finland tas de bort) Om det blir mer aktivitet kanske de försvinner? Problem med de som inte ska vara där Andra problem: alkolister och knarkare, i Växjö tar de in för provtagning A-laget bort från centrum, slänger burkar, Securitasvakter fler A-lagsbänkar Fler sittplatsersärskilda för A-lagarna Problemet idag: vilka blir sittande Fler soffor,( men bort med fyll.) Inbjuder ej att sitta ner Snygga till Glädjen Fungerande klocka Flytta statyn närmare biblioteket eller mot busshållsplatsen, eller hörnet vid urmakaren Flytta bort Glädjen till en bättre plats Ta bort konstverket, (Glädjen) Klockan ska fungera Reparera det som är trasigt Ta bort Glädjen Gör i ordning Morgon, städas ren Fontänen ska fungera Fungerande klocka på torget Ta bort stora fontänen Vattenfallet ska fungera, annars bort Morgon flyttas framför Konsthallen på gräsmattan, bryter en död yta. Få igång fontänen på torget/blommor

22 Morgon ska finnas kvar Fontänen är bra utan vatten-då kan barnen springa upp och ner Vatten i fontänen när det är varmt så barnen kan svalka sig Inbjudande runt fontänen Fontänen fin Underhåll Information/tillgängligh et 20 synpunkter på underhållet 10 synpunkter om tillgängligheten och Laga cykelpumpen Stenplattor borta Skamfilat, bedrövligt Bättre underhåll Ser slarvigt ut Ölburkar i fontänen ska städas Bättre städat Dåligt underhåll informationen. Info om cykelbanor efterlyses Mer tillgängligt Tillgänglighet, hur kommer en rullstolsbunden nära inpå biblioteket med bil underhållet, mossa under stenarna t.ex Cykelpumpen-alltid trasig Cykelpumpen fungerar inte Sopa upp löv utanför Konsthallen Skära in träden Fontänen blir lätt skräpig Mer städat Håll det som finns i skick, cykelpumpen alltid trasig Ta itu med nedskräpningen Fasadunderhållet sänker torgets attraktivitet. Viktigt att få med fastighetsägarna Laga fundament och plattor Bättre info för invandrare, förstår inte språket Inga snubbelsteg, så man inte behöver gå och titta i backen Inga avsatser Inga avsatser Plana plattor för rullstolar Information på annat språk Anpassat för alla,

23 Reparera och se till att det är helt och rent gammal som ung och med funktionshinder Fler papperskorgar

24 Växter och grönt Mer växlighet allmänt Rumstankar Ca 50 synpunkter totalt om mer växtlighet/grönare torg Fräscha upp fasader, mycket blommor. Mer planteringar på torget, solrosor. De sköts väldigt bra nu! Gärna lite grönare, men bevara möjligheten att kunna ha event-med tält osv. Ta bort vattnet ur båda fontänerna och plantera växter i stället Grönska Mer växtlighet runt omkring Blomrabatter,(lådor), grönare Fler träd och bänkar Gräsplättar grönområden Man tänker inte på torget som grönt Mer blommor o grönt Fina träd idag, blommor Sammanslagen med kolumnen till vänster Mer träd och grönt Lite grönare Mera grönt Mer grönt på torget Mer blommor Fråga hur mycket grönt Lite grönt och blommor Mer grönt Mera grönt och planteringar, mycket blommor Mera grönt, damm, parkbänkar Mer grönt Blommor ej fel om de får stå i fred Lite grönare Trevligt med grönska Mer blommor och gröntplantering eller i lådor Gröna växter Utsmyckning blommor Mera grönt Rundlarna med gräs vid PIP var populära Mycket grönska, konst som byts över torget Torget är rätt så skapligt som det är, kanske lite mer grönt. Mera grönt året runt Bänkar och blommor Gröna plättar Grönare Växter och grönt planteringar i anslutning Mer grönska Mera blommor Mer gräsytor Mer grönt Mer grönt, lummigt Mera grönt PIP-grejen jättefin Rumsindelning med hjälp av växter 12 st Grönt, se lite mer träd o buskar runt om Växter avbalkning Lite gröna oaser, ger rumskänsla Träd, buskar som avbalkning, mitt på torget Rama in torget med buskage, som fungerar som vindskydd och blir mycket trivsammare Microparker bra idé. Med konst och grönt etc. Mer parkområde, som Ekmansdalen Gröna gångar Små bersåer Minipark i hörnet vid Som Hemma Flera rum Något som delar av torget på mitten, blir som små rum

25 Levande torg med blommor och växtlighet Mer blommor Blommor hos caféer och uteservering Mera grönt och blommor blommor med större krukor Växter och färger som stimulerar psyket Mycket blommor Bekvämlighet, sittplatser, toalett etc Toalett på torget 12 synpunkter Totalt 28 synpunkter om fler sittmöjligheter Toalett Toalett Offentliga toaletter i centrum, mot betalning Flera bänkar (även för vanligt folk) Toaletter Toaletter-pissoar Toaletter-bemannad Toalett på torget Toalett Toalett Toalett Toa tillbaka Toalett måste finnas där Hus med fällstolar Vänd bänkarna mot torget Ta vara på solläget- en läktare framför hotellet Fler bänkar avgränsningar Två personers bänkar Betongstolar runt fontänen Gångstråket mellan torget och Skolgärdet förses med flera sittplatser för att kunna vila benen Små grupper av sittplatser Bord och stolar Sittplatser Fler sittplatserställen att sitta och prata på Flera bänkar Mera sittplatser Mysigare sittplatser Fler bänkar Fler bänkar Flera bänkar (även för vanligt folk) Fler soffor,( men bort med fyll Stolar och bord Soffor och bänkar Mer soffor Mer bänkar Sittplatser Fler soffor Sköna soffor och lite bord

26 Bänkar, stolarflyttbara Fler sittplatser/ sköna sittplatserraka soffor Fler sittplatser

27 Arrangemang/aktiviteter Aktiviteter 85 synpunkter på mer aktiviteter Saknar Smemarken. Locka dit barnfamiljer Oktoberfest Tema på torget, mat tema, dryckestema, gågata Kupolen ordna dans Dansbandsfestival på torget, Ungdomsarr. mitt på torget Musik oftare Musikkår På vintern/jul mer julpynt, typ stora kulor som hänger i träd eller så Mer musik Musikskola I maj KB-marken Gymnastik Line-dance Göra något som sticker ut, t.ex. som kaninen i Örebro, en gång om året Aktiviteter för barnen-drar folk till torget Aktiviteter Sommar och vinteraspekter Gratis arrangemang, viktiga Naturlig arena för uppträdande, viktigt Ljusfestival som inledning till vintern Föreningar som ställer upp Matfestival med olika krögare Tema från olika föreningar, t.ex. flygdag Lekplats 15 förslag/synpunkter om lekplats Lekplats för barn Lekpark Bättre lekplats för barn Lekplatser Lekplats Gärna några lekredskap för barn Lekplats för såväl mindre som större barn Stor lekplats på Katrinedals.. Lekpark Lekplats mitt i Flytta lekparken närmare torget Ta bort fontänen vid biblioteket och gör om till lekplats Lekpark mer centralt på torget Ny lekpark En hörna för föräldrar med barn (sommar och vinter) Scen, fasta installationer 13 synpunkter/ förslag på fast scen. 7 isbana 1 boulebana 2-3 Speakers corner totalt 34 förslag på fasta aktiviteter Innebandyplan i stan/ Scen Ha musikarr. Utan att behöva tält scen vid hotellet Scen Scen-mot torget En fast scen Scen på torget Bygg en scen Scen Öppen scen Fast scen Permanent scen, bokningsbar (kommunen står för el) Anslagstavla för kulturarrangemang Dansgolv på torget, fredaglördag-söndag,

28 Aktiviteter för barnen Kommunala verksamheter m.fl. Gatumusikanter Tidigt i september, reflex och ljuskväll med polisen, NTF Trubadurer osv. Musik från Kulturskolan, ABF osv. Bjuda på kaffe varje lördag Fler arrangemang som motordagen t.ex. Mer musik/fast scen Mer evenemang= fler människor Levande musik Fler evenemang, t.ex. vinprovning, whiskeyprovning Mer aktiviteter, liv och rörelse Aktiviteter Umgåsplatser Även något för barnen Bungy jump Aktiviteter Mindre julgran Mera aktiviteter för ungdomar och barn Mera musik och konserter, dag och kväll Happenings Utställningar, ex. gamla bilar, hantverk mm. Aktiviteter Mera jippon Hyr ut platser till föreningar, till alla som vill vara med och ordna Samlingsplatser Mer aktiviteter Kinesiska veckor, t.ex. Jippon Samlingsplats för att träffa folk Arrangemang måste annonseras bättre Mera och flera aktiviteter, måste hända mer saker Aktivitetet föder aktivitet Mer aktiviteter Offentliga arrangemang Blommor, försäljare olika jippon mm. dansband Inte bara julgran, kanske påskträd, midsommarstång Gör det lättare att ordna spontana arrangemang. Det är krångligt nu! Västerås isbana med aktivitet Både speakers corner och musik, öppet fram till 22.00, drar folk Viasat hockey Scenunderhållni ng Isbana vinter Isbana, vintertid Isbana, vintertid Isbana på vintern Isbana på vintern Speakers corner Mini go-kartbana Spelhall tv spel Påskträd Musik framför hotellet Boulebana Kanske någon fast scen, typ som var i Ekmansdalen

29 Mera liv på torget Ökad aktivitet på torget. Musik Mycket musik Näset ute gym på gräsmattan Omväxlande udda saker Liv och rörelse Liv och rörelse Liv och rörelse Livligare Levande torg Torget ska leva människor Nybyggnationer eller renoveringar Ca 70 synpunkter om nybyggnationer ett Ca 16 synpunkter om tak 5 synpunkter om inglasad entré till biblioteket mot torgsidan (Kapp Ahl) Bygg ett soldäck med sittplatser, ev. enklare café, som vintertid kan glasas in och bli utställningshall. Ett upphöjt område, 3-4 trappsteg med sittplatser och utsikt över torget, belysning på kanterna och blommor på kanterna Öppna upp en genomgång vid Kapp-Ahl Kunna öppna vid vackert väder Vill ha två parallella vägar i centrum, tycker att K-center ligger i vägen Ändra fasaden på K-center mot torget, se mer inbjudande ut. Trappstegen utanför Kapp-Ahl bort Scen flyttbar för musik o dyl. Service 57 synpunkter på serviceutbudet runt torget Mer dambutiker Sommarservering ut på torget, ex. Stortorget i Örebro, mer levande då Glassbar Kiosk Servering där urmakaren är eller där trapporna är vid vattenfallet Fler uteserveringar Café-uteserveringturistbyrå Fler uteserveringar Cafeteria Korvkiosk Fler affärer Lusthus med kafé- t.ex. projekt för arbetslösa, nya varje månad, då blir det nya idéer Övrigt Skolgärdet Glad för glasskiosken, nu grått Ej gröta ihop Förr raggare på torget Andra kåkar fina Vill inte ha dragit inomhus Ekmansbacken Synd att bara klaga på K- center Riv Skolgärdetflytta butiker Släpp in varutransporter

30 Flytta alla kommunala förvaltningar till centrum, ger rörelse Gör om Hotell Alfred Nobel till kontor för alla höjdare i kommunen Stadshotellet snyggas upp med markiser Rigga stolpar Välvt tak skjutbart i sektioner Med tak kommer utbudet Ute, tak ger inomhuskänsla Vill se tak över torget Tak över torget, ex. i fonden Tak över torget Klä in torget Omlott, fast tak Tak över som scen Tak över torget delvis Tak över som kan öppnas Bygg in gågatan Tak över Kilgatan Mer tak på torget Tak runt glasskiosken Tak Glasskiosken tak Utsmyckning 5:e g lam Stenblock, granit, gnejs marmorblock på olika ställen koppling till Bergslagen, väcker nyfikenhet vad är detta K-center i aluminium istället för sten Avskärmning i hörnet vid Som hemma, störs av vindar Restauranger på andra sidan torget Snygga till K-center Putsa tegel på snurran så det Indiska - kläder, prylar Saluhall, kommuner bygger (hyr ut) Café Turistinformation mitt på torget Ny turistbyrå i sluttningen framför Kapp-Ahl-rulltrappa upp till biblioteket Massor med trevliga uteservering Kafeteria med uteservering Servering mitt på torget Glasskiosk Saluhall Glasskiosk Flera konditorier It-data center, café för att få ungdomar till centrum Glasscafé- kaffe mitt på torget framför Kapp-Ahls entré Åhléns varuhus så nära centrum som möjligt Café vid Ekmansdalen Pressbyråkiosk mitt på torget Servering Servering mitt på torget Uteserveringar Barnen är grunden, då kommer folk Förändringsbeho v Fruktlunden, fortsätt bygg Uppfräschat Snyggare Folk blir rädda om det då Färgglattinbjudande Inte så kalt och otrivsamt Påfågeln förstörde för bilburen ungdom, samlingsplats kvälls/nattetid Det vi gör ska vi också kunna vårda Utnyttja parkeringen vid Folkets park till evenemang 22 övriga synpunkter

31 blir lika som övriga huset, passar bättre in Bibliotekshuset anpassas till kyrkan med träpanel Gör om skyltfönster Anpassa till stilen av de övriga husen runt torget Belysning på träd, fasader Solcellslampor-lysa upp Belysning av torget, konstnärlig belysning skulle inverka positivt på dragningskraften till torget Skulpturpark utanför Konsthallen Bussterminal Skärmtak vid busshållsplatsen riktad utåt Öppna borggården Kan vi använda arvet från Bofors på torget-kanoner?( Alfred Nobels torg) Interaktiv anslagstavla i centrum Biblioteket borde vara mer tydligt, höra till torget. Entrén skulle vara mot torget Entré till biblioteket från torget Knyta ihop torget med Ekmansdalen Kabelvagnar för att knyta ihop med Skolgärdet Flytta restaurangerna till kvällssolsidan Konst som (syns vad det är) på torget Uteserveringar på solsidan Kiosk-café Fler glasskiosker, sommartid Växthus med servering på den västra delen av torget Växthus med café Café och restauranger på solsidan Kiltorget enklare servering, glass Snyggare glasskiosk Taxibilar Galleri Mer affärer Fritidsgård Utökade öppettider Webbkamera Restauranger öppet sent för unga Uteserveringar drar folk Cykelställ Fler affärer Utveckla för de lokala handlarna Slakteributik, ost och bröd butik Ungdomsaffärer runt torget Affärer på solsidan vid banken

32 Ta bort kanonen på Rävåsen Glasa in gågatan Skapa tradition att få folk till torget Laga läckande vattenpump, blir is på vintern Biblioteksbyggnaden görs om till galleria. Det är för tung byggnad som förstör centrum bilden Bygg ett hus glasa in runt om Skyltningen i affärer bättre Restauranger ut på torget Ha caféer i varje ände av torget Kan ha uteservering Subways Galleria på torget Skyltar gamla Karlskoga, hur såg det ut innnan Fontän utförd som ett mindre vattenfall, från en upphöjd trekant En plats för cyklar, med plats för underhåll Busstoppet flyttas norrut på Bergsmansgatan Urbrinken stängs av framför hotellet för privatbilister, längre torg Bygger bussterminal med turistbyrå, toaletter och en scen mot söder. Fördel alltid bemannat. Inglasad entré mot torget framför Kapp-Ahl till biblioteket, ger mer liv till den tråkiga fasaden. Upplyst under den mörka tiden. Stänga av vägen framför hotellet Obelisk (solur) framför K-center

33 Sammanställning av inlämnade vykort: Vykort från biblioteket: Synpunkter - allmänt Grönska Lekmöjligheter 5 synpunkter Varför har inte Karlskoga en stadsarkitekt? Varför så anonym? Vi tycker att torget är fint som det är nu. Finare! Torget är fint nu. 16 synpunkter om grönska Grönska, träd Tropiska växter (Vid inglasning av torget) Torget blir finare med lite natur inplanterat. Lite gräs i stället för bara kullersten. Jag tycker att lite mer grönska på torget. Måste till mer grönt, nu är det en stenöken Mycket blommor tycker jag det ska vara! Blomlabyrint Sett några gamla bilder från torget. Lite gröna gräsmattor ger mys. Gräsmattor runt statyn, blommor och grönt runt hela torget + glasskiosk Träd Träd Träd Jag tycker det ska vara blommor över hela torget för jag tycker att blommor är vackra. Blommor Blommor Mera grönt som blommor och träd Lekpark för barn (mitt på torget) Större lekplats för barnen (där den ligger nu) Vi tycker att lekplatsen ska bli mer stor. Större lekplats Bra med en plats för barnen att leka på och föräldrar att träffas.

34 Fasta ombyggnationer Tillgänglighet Aktiviteter 13 synpunkter, 8 gäller vatten i någon form Plaskdamm Ny toalett med bemanning Entré till bibliotekshuset från det inglasade torget Busshållplats med väntsal Glassfontän Pool Pool Pool Isrink/rullskridskorink (på nästan hela ytan) Liten paviljong med tak. Vatten Vatten Vatten Vatten Bra tillgänglighet Kreativitetseggande Ridning Sittmöjligheter Tak Cykelbanan 7 synpunkter om sittplatser Mer sittplatser på torget Bra sittmöjligheter Bänkar med bord Bänkar Bänk Bänk med bad Bänkar 2 st. Inglasat torg Inglasat torg med solpaneler, även gångstråket mellan Kulan och Bibliotekshuset ska vara inglasat 2 synpunkter om cykelbanan Bort med cykelbanan Ta bort cykelbanan Säkerhet/Trygghet Service Parkering 5 synpunkter om bevakning/säkerhet Bevakning av polis och bevakningsföretag. Bevakningskameror Bevakningskameror på p- däck. Fler ordningsvakter man känner sig osäker p g a fyllerister Bort med A-lagarna från centrum 24 synpunkter om service (varav 7 om glasskiosk/café) Barnpassningsservice för handlande föräldrar Mat- och kaffeserveringar Glasscafé. Jag önskar bio på området. T ex. Skranta, Skogsrundan. Längre öppettider Längre öppettider Längre öppettider även lördag och söndag Fler affärer med skor, väskor mm. Söndagsöppet. 4 synpunkter om parkering en vill inte ha parkering på torget. Fler parkeringsplatser utanför biblioteket. Fler korttidsparkeringar Inga bilar på torget Helst gratis och mer parkering i centrum

35 Mer tivoli på sommaren. Bättre utbud exempelvis kläder från andra kulturer Mer affärer, mer matställen (ute på torget). Stort köpcentrum med många affärer t ex. elektronik Fler moderna butiker som Gina Tricot och BikBok Arbeta för fler vanliga affärer. Glasskiosk glasskiosk Glass Glass Glasskiosk Glasskiosk Fyll affärslokalerna med butiker så blir det mer liv och rörelse på Torget. Inte bara matställen, mer affärer vid torget istället. Gynna lokal handel med närproducerat Få större köptrohet och få folk att handla i Kga istf Örebro/Karlstad Flytta Systembolaget till annan plats (Katrinedalsskolans nu tråkiga plats ev. Så kan allt vara på samma plats. Mellanplats Centrum och Skolgärdet.) Underhåll/reparationer 2 synpunkter Bättre städning av nuvarande fontäner. Särskilt den lilla flickan. Se till att luftpumpen alltid fungerar! Dåligt med det ibland. Torghandel 2 synpunkter Torghandel ibland Torghandel i större utsträckning vore bra

36 Vykort insamlade från Folkhögsskolan (35 st) 3 st vykort kan inte kategoriseras måste läsas/ses. Grönska Sittplatser Fontän 22 synpunkter Tropisk skog vid busshållplatsen Mer blommor och träd Färgglada blommor Fler träd Gör torget gräsbelagt- gör om torget till en liten park (torget är tråkigt idag) Lite snygga växter och träd som får torget att verka lite mer sprudlande istället för att ge intrycket sten, sten och mera sten Gräsplan med bänkar Träd Gör torget till en rofylld samlingsplats för alla. Jag tycker det borde finnas träd Mer växtlighet (träd buskar) för att torget ska se mer levande och färgglatt ut Palmer Blombäddar Fixa en Lilla gården med olika blommor Fler buskar och växter Blommande urnor (efter årstid) Mera träd och grönt så att torget får mer liv. Torget ska ha mer grönt och fint. Plantera flera träd Öppen gräsplats Plantera träd, dra in vattenmiljöer, sittmiljöer. Plantera lite träd 5 synpunkter Nya bänkar Sittplatser Bänkar. Bänkar och parasoller Finare bänkar 7 för större fontäner 1 vill ha bort nuvarande fontäner Ta bort fontänerna Fontän Fontän i mitten av gräsbelagt yta. En fräschare (magnifik fontän) i mitten av torget som man kan sitta run på sommaren med en go kopp kaffe. En fontän som slingrar sig ner med bänkar på sidorna och blommor runt om. Större fontän Större fontäner. På kvällen ska det lysa med olika färger. Små avlånga fontäner vid cykelbanan. En stor rund fontän i motten av torget. I fontänen en valfri karlskogaprofil.

37 Övrigt Fasta installationer Lekplats 10 övriga kommentarer 10 olika typer av fasta installationer Soldäck Jag tycker att torget borde representera Bofors. Utställningar av Bofors äldre uppfinningar och kanoner, artilleri osv. Kan även vara replikor av gjutjärn. Det ska finnas möjlighet för utställningar och andra små event. Bygga om motorvägen Samla butiker och fik i centrum i stället för att sprida ut dem i olika delar av stan så torget blir folktomt. Det kanske borde finnas nya saker där som kan göra att det blir ännu mer finare Allt är stängt när folk vill åka in och fika/ta en öl. Åk en sommardag t ex. en vanlig onsdag, upp till Arvika med ett knökfullt torg för att höra vad de har gjort. (Gäller även för Mariestad) Det behövs inte ett helt nytt torg det var inte så länge sedan det gjordes om Satsa pengar på t ex. gatubeläggning och potthål + Hotell Alfred Nobels yttre miljö. Låt det nuvarande torget leva! Jämför med Arvika Katrineholm mm mkt välkomnande jämfört med Karlskoga. Skulptur av Alfred Nobel Staty av Alfred Nobel med ett litet staket runt om för att minska vandaliseringen. Nya statyer som representerar modern konst. Skateboardpark vid Katrinedal. Bänkar, sommarkiosk. En is- och gräsplan liknande Medborgarplatsen i Stockholm. Poolbar/restaurang nära biblioteket (Kan vara bra att läsa en bok emellanåt). Musikarena med helikopterplatta och femstjärnigt hotell. Nöjespark är bra att ha nära poolbaren. Utebio på sommarkvällar med olika filmtema varje dag. 8 synpunkter om lekmöjligheter Gigantiskt bollhav vid nuvarande lekplats Behåll lekplatsen. Större lekplats Liten klätterställning Lokal som barn kan åka till på helger och vardagar där man även kan ha barnkalas. Tycker det finns för lite för barn att göra. Göra en plats som är rolig och säkert för barn. Jag tycker att man borde bygga en liten lokal där barnen kan leka. Hoppborg för alla åldrar Service Parkering Torghandel 17 synpunkter om utbud och service En Pizza Hut vid bollhavet (nuvarande lekplats) Pasta/wok-vagn med take away så att man ska kunna sitta och äta och umgås med vänner. 5 synpunkter om parkering (positiva till parkering) Parkering med P-skiva (2-4 tim) i centrala Karlskoga Gratis parkering 2-3 tim med P-skiva Bygga flera parkeringar 2 synpunkter om mer torghandel Upplåt fler platser för torghandel Mer marknadsliknande saker

Tid: Tisdagen den 8 april 2014, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35

Tid: Tisdagen den 8 april 2014, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 Samhällsbyggnadsnämnden 8 april 2014 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Tisdagen den 8 april 2014, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Alexanderplatz i Berlin >>>

Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin projekt Nyformgivning torgutrymme Alexanderplatz plats Berlin (Tyskland) formgivare Frank Arnold Remco Rolvik Sylvia Mayr Carmela Bogman Ronald Bron

Läs mer

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust.

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust. BUR-ENKÄT. Sammanställning av kommentarer 1 antal lästa: 114 - varav endast framsidan ifylld: 7 NATUREN Två stora teman dominerar folks tankar om Bredäng. Det negativa är otrygghet, det positiva är den

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Rapport från workshop i Grillby 2011-01-30

Rapport från workshop i Grillby 2011-01-30 Rapport från workshop i Grillby 2011-01-30 Plats: Rosa Huset, Grillby Tid: 09-15.00. Deltagare: 24 engagerade Grillbybor från föreningar, allmänhet och företag. Metod: Workshop med processarbete och diskussioner

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Valnämnden 22 maj 2014

Valnämnden 22 maj 2014 Valnämnden 22 maj 2014 Ärende 1 Valsedlarnas ordning i valsedelsställen vid val till riksdag, landsting och kommun Tjänsteskrivelse 2014-04-23 KS 2012.0300 Handläggare: Valsedlarnas ordning i valsedelsställen

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. Hej! Sammanställning. MEDBORGARDIALOG gällande oss! centrumutvecvkling 2013

MEDBORGARDIALOG. Hej! Sammanställning. MEDBORGARDIALOG gällande oss! centrumutvecvkling 2013 Sammanställning Prata av bidrag med till gällande centrumutvecvkling 2013 Var med och delta i medborgardialog om ny gestaltningsplan för centrum. Rita förslag och lämna in i förslagslådorna. Från och med

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit.

Välkommen till Västra Eriksberg. Information till dig som flyttar hit. Välkommen till Västra Eriksberg Information till dig som flyttar hit. Välkommen till vatten och grönska mitt i centrala Göteborg! Sannolikt kommer du snart att upptäcka ännu fler fördelar med att bo i

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Redovisning av Synpunkten 2013

Redovisning av Synpunkten 2013 ärenden: 240 Inkom via Blankett/svarskort 4 Brev 1 E-postmeddelande 3 Webbformulär 232 Totalt: 240 Kommentar: 240 synpunkter inkom under 2013, vilket faktiskt är en liten minskning med föregående år då

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative - AFFÄRSPLAN - Camp Creative 2014 1 Innehållsförteckning Affärsidé...2 Vision och målsättning...3 Organisation...4 Beskrivning av koncept...5 Målgrupp...6 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...7 Marknadsundersökning...

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014

Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014 Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014 2 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Genomförande 4 Ämnena som diskuterades 4 Sammanfattning av synpunkter 5 Miljö och boendeform

Läs mer

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Mitt centrum medborgardialog

Mitt centrum medborgardialog Slottet, ingång H 752 37 Uppsala T 018 36 36 26 F 018 36 36 27 info@sodratornet.se sodratornet.se Uppsala 2014-10-21 Mitt centrum medborgardialog Rapport Bilagor: 1. Enkät gå-tur 2. Enkät webb 3. Enkät

Läs mer

Dialogmöte på Djurgårdsskolan 120904

Dialogmöte på Djurgårdsskolan 120904 Sida 1(5) Kommunledningsförvaltningen Therese Larsson, 0550-858 89 therese.larsson@kristinehamn.se Datum 2012-09-05 Dialogmöte på Djurgårdsskolan 120904 Deltagare Kristinehamns kommun: Åke Thörnesjö, Anne-Marie

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

Ärende 1 Årsredovisning 2012

Ärende 1 Årsredovisning 2012 Ärende 1 Årsredovisning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KS 2012.0416 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Komplettering och rättelser i årsredovisning 2012 Sammanfattning Kompletteringar till

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog om Medborgarhuset, 5 6 december 2014

Sammanställning Medborgardialog om Medborgarhuset, 5 6 december 2014 Sida 1 (8) 2014-12-08 Linda Laine 08-508 268 29 linda.laine@stockholm.se Sammanställning Medborgardialog om Medborgarhuset, 5 6 december 2014 Under den medborgardialog som fastighetskontoret genomförde

Läs mer

L Å T O S S T A H A N D O M D I G

L Å T O S S T A H A N D O M D I G V Ä L K O M M E N H E M T I L L O S S L Å T O S S T A H A N D O M D I G Fyra stjärnor är uppsatta vid vår entré. Vi är stolta över dem. Men de starkast lysande stjärnorna i vårt liv är våra gäster, och

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg

Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Tjänsteskrivelse 2014-12-15 Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2014.0053 Folkhälsonämnden Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Sammanfattning Vårdavdelningarna ska ges förutsättningar

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Teleborgshallen Växjö Teleborgshallen i Växjö Teleborgshallen passar utmärkt för alla inomhusidrotter och som publikarena för såväl matcher, konserter och andra arrangemang.

Läs mer

UTESERVERINGAR I UPPSALA

UTESERVERINGAR I UPPSALA UTESERVERINGAR I UPPSALA Uteserveringar är ett uppskattat inslag i Uppsalas stadsmiljö då de bidrar till en attraktiv stadskärna med många mötesplatser. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Foto: Dan Pettersson/Carl-Johan

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Blädderblocksbladen. Grupp 1

Blädderblocksbladen. Grupp 1 Blädderblocksbladen Grupp 1 1. En Mångfaldsmarknad med konstutställning, uppträdanden, information från olika organisationer och verksamheter, föreläsningar, prova-på-aktiviteter m.m. 2. Webb-plats för

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer