KS Ärende 7. Löpnummer i Politikerrummet: 10. Medborgardialog om Torget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS Ärende 7. Löpnummer i Politikerrummet: 10. Medborgardialog om Torget"

Transkript

1 KS Ärende 7 Löpnummer i Politikerrummet: 10 Medborgardialog om Torget

2 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Ylva Elofsson Återrapportering av Dialogen om Alfred Nobels torg Sammanfattning I juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte var att få in medborgarnas synpunkter på Alfred Nobels torg för att få ett bredare underlag inför beslut om torgets framtida utformning. En rapport har sammanställts för att redovisa resultatet av själva dialogen och de insamlade synpunkterna. Synpunkterna är tänkta att utgöra en del av det planuppdrag som kommunstyrelsen ger till samhällsbyggnadsförvaltningen vad gäller Alfred Nobels torg. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 26 augusti 2013 Rapport Dialogen om torget, 27 mars 22 maj 2013, kommunstyrelsens ledningskontor, 26 augusti 2013 Sammanställning av resultatet om Alfred Nobels torg Bakgrund Under våren 2013 genomfördes en medborgardialog om Alfred Nobels torg med 12 olika aktiviteter. Fem dialogtillfällen på torget, april Ett dialogtillfällen med målgruppen + 65 år, 25 april Öppet seminarium och dialog riktat till allmänheten Seminarium/dialog med näringsidkare med verksamhet runt och i anslutning till Alfred Nobels torg Två teckningsaktiviteter i förskolan respektive låg och mellanstadiet. Insamling 27 mars samt löpande t o m maj Ungdomsdialog, 24 april Dialog med högstadieelever, 22 maj c:\temp\yeln9axgay.doc Under denna period genomfördes ca 500 samtal med medborgare, drygt 430 teckningar lämnades in från barn i åldrarna 4 13 år. 130 vykort POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 2 (2) med förslag på hur torget kan se ut. Tio personer lämnade in sina synpunkter via en webbenkät. Medborgarnas synpunkter var samstämmiga; De allra flesta synpunkterna rörde aktiviteter på torget, hur torget kan göras mer grönt, torghandeln, frekvens och vilket utbud som bör finnas, glasscafé, parkeringsmöjligheter och synpunkter på cykelbanan som nu går över torget. Intressant är att de teckningar barnen lämnade in visar på ungefär samma saker. Aktiviteter, mer naturnära, gröna ytor och utbud på torget fast där rörde det sig mera om godis och glass. En hel del förslag kom in om badpool, tivoliaktiviteter etc. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten Dialogen om torget, 27 mars 22 maj 2013 med bilaga Sammanställning av synpunkter och att denna utgör grunden till det planuppdrag som ges till samhällsbyggnadsnämnden. Ylva Elofsson kommunikationschef

4 Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013

5 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte var att få in medborgarnas synpunkter på Alfred Nobels torg för att få ett bredare underlag inför beslut. Medborgardialogen om torget var också startskottet för ett mer systematiskt sätt att involvera medborgardialog som en del i styrprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra medborgardialogen med stöd från kommunstyrelsens ledningskontor och kultur- och föreningsförvaltningen. Sammanfattning Medborgardialogen om torget som genomfördes med olika aktiviteter mellan den 27 mars t o m den 22 maj gav en stor mängd inkomna synpunkter och förslag och kan betraktas som en succé resultatmässigt. Arrangemanget som sådant flöt planenligt och utan några störningar. Under perioden genomfördes ungefär 500 samtal, som resulterade i många fler synpunkter och förslag. Vi fick in 460 teckningar från förskolebarn och grundskolebarn upp till årskurs 6. Cirka 130 inlämnade vykort med ritningar/förslag. Tio personer lämnade in förslag/synpunkter via webbformulär. Resultatet tillkom via 12 stycken aktiviteter: Fem dialogtillfällen på torget, april Ett dialogtillfällen med målgruppen + 65 år, 25 april Öppet seminarium och dialog riktat till allmänheten Seminarium/dialog med näringsidkare med verksamhet runt och i anslutning till Alfred Nobels torg Två teckningsaktiviteter i förskolan respektive låg och mellanstadiet. Insamling 27 mars samt löpande t o m maj Ungdomsdialog, 24 april Dialog med högstadieelever, 22 maj Sammanfattning av resultatet Synpunkterna redovisas i separat bilaga. Eftersom över 1000 personer kom till tals är synpunkterna långt fler då många gett åsikter om fler ämnen. De allra flesta synpunkterna rörde aktiviteter på torget, hur torget kan göras mer grönt, torghandeln, frekvens och vilket utbud som bör finnas, glasscafé, parkeringsmöjligheter och synpunkter på cykelbanan som nu går över torget. Intressant är att de teckningar barnen lämnade in visar på ungefär samma saker. Aktiviteter, mer naturnära, gröna ytor och utbud på torget fast där rörde det sig mera om godis och glass. En hel del förslag kom in om badpool, tivoliaktiviteter etc.

6 (8) Erfarenheter av medborgardialogen om Alfred Nobels torg Genomförandet flöt utan några störningar Samtliga involverade politiker gjorde en professionell och engagerad insats. Alla uppträdde, med undantag för ett tillfälle, utan att berätta vilket politiskt parti man företrädde, vilket är en förutsättning vid medborgardialog. Samtliga politiska partier som är representerade i deltagande nämnder deltog i dialogen. Tjänstemännens roll - som deltagande med sakkunskap - är viktig, men det är också av vikt att tjänstemännen håller sig neutrala och inte debatterar med medborgare. Det är viktigt att samtliga berörda nämnder deltar i förberedelsearbetet, finansiering och i genomförandet med kunskap och praktiska insatser. Antalet aktiviteter bör väljas med omsorg, det direkta mötet med medborgarna bör prioriteras. Det är viktigt att använda metoder som passar för målgruppen ungdomar år i den här dialogen lyckades vi inte riktigt med det. Resultatet av de inkomna synpunkterna visar också att medborgarna pratar mycket om andra saker än ren ombyggnation av torget. Det handlar lika mycket om aktiviteter och arrangemang vilket i förlängningen ger engagemang och ett incitament för de som har sin verksamhet runt torget att vara med och bidra både till fysiska förändringar och olika typer av aktiviteter. Genomförandet Förberedelser - tjänstemän: Förberedelsearbetet startade med att en arbetsgrupp bestående av olika funktioner på samhällsbyggnadsförvaltningen, representant från centrumbolaget och KS ledningskontor deltog. Arbetsgruppen planerade aktiviteter under medborgardialogen, metoder samt förslag på frågor. Arbetsgruppen koncentrerades till ett fåtal personer när genomförandet närmade sig. Förberedelser politiker Politiker från KSAU samt presidierna på samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och föreningsförvaltningen bjöds in till en workshop där både metod och frågeställningar diskuterades.

7 (8) Förberedelser allmänhet För att fråga medborgarna i Karlskoga vad de tycker om medborgardialog, vilka frågor de vill vara delaktiga i och på vilket sätt som passar bäst att delta, gick sex politiker ut en vardagskväll och mötte medborgarna i Karlskogas tre största butiker. Aktiviteten kallades Dialog om dialogen och var en del av framtagande av principer för medborgardialog, men resultatet vad gäller HUR man som medborgare vill vara delaktig tillvaratogs från denna aktivitet i torgetdialogen. Genomförande: Dialogen genomfördes under perioden 27 mars t o m 22 maj. Ca 20 politiker från de tre inblandade nämnderna deltog. Inbjudan gick ut till samtliga politiker i respektive nämnd och de fick meddela vilka tillfällen de ville och hade möjlighet att delta. Förberedelsemöten inför aktiviteterna med politikerna hölls vid två tillfällen, 10 och 17 april. Aktiviteter och resultat Dialogen startade med förskolebarnen i Karlskoga ombads att rita hur de tyckte att ett bra torg skulle se ut. Annonsering på webb och i den lokala tidningen genomfördes för att fånga upp så många som möjligt. Teckningarna samlades i i samband med Påskparaden på torget den 27 mars, när kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande fanns på plats. Ett hundratal teckningar kom in den vägen. Under veckan april genomfördes fem dialogmöten på själva torget, vid olika tider på dagen. Den 27 april genomfördes dialogmötet i samband med en stor aktivitet, Motorlördagen, för att dra nytta av att det stora antal människor som är ute på torget vid den aktiviteten. Seniormässan Samma vecka hade en av pensionärsorganisationerna en mässa i Folkets hus, Seniormässan. Där genomfördes ett dialogtillfälle för att fånga målgruppen över 65 år. Seminarier med dialog Tre seminarier med dialog genomfördes till riktade målgrupper. De innehöll en kort föreläsningsdel där stadsarkitekten föreläste om Världens torg traditioner och trender och en därefter påföljande dialog. Seminarierna genomfördes gentemot tre målgrupper: Allmänheten (Biblioteket 22/4), Det var åtta personer som kom. Trots det förhållandevis låga

8 (8) deltagarantalet blev den efterföljande diskussionen mycket givande för såväl politiker som tjänstemän. Ungdomar, ungdomsdialogen för april månad handlade om torget gick på så vis in under paraplyet dialogen om torget. (Kommunstyrelsens hus 24/4) Trots stor insats av annonsering i tidningen och på webben, Facebook mm. kom bara en ungdom till dialogen. Erfarenheten av ungdomsdialogen är att det ibland blir så låga besökssiffror. Den efterföljande diskussionen med vy ut över torget mellan deltagande politiker och stadsarkitekten var ett stort plus. Näringsidkare som i huvudsak har sin verksamhet runt torget. (Kommunstyrelsens hus 6/5) Hela 16 näringsidkare deltog och hade många frågor och synpunkter. Till stor del rörde sig synpunkterna runt parkeringsfrågan i centrum. Aktiviteten med besöksnäringen fick ställas in p g a att endast en aktör anmälde sig. Målgrupp barn- och ungdomar - Förskolebarn bjöds in att måla/rita hur de tycker att ett bra torg ska se ut. Teckningarna samlades in under Påskparaden den 27/3 och var ca 100 stycken till antalet. - Ungdomar i låg- och mellanstadiet inbjöds att måla/rita hur de tycker att ett bra torg ser ut. - Fokusgrupp med ungdomar i högstadiet 22/5 - Diskussioner med vykort som utgångspunkt på Folkhögskolan (lärarledd diskussion) Vykort Som ett komplent till dialogmöten och för att göra möjligheten att lämna in ett förslag/synpunkter på torget oberoende av erbjudna dialogtillfällen, trycktes vykort med en ritning över torget upp. Vykorten delades ut under dialogtillfällena och fanns utlagda på biblioteket, caféer, skolor och arbetsplatser runt om i Karlskoga. Kommunikation och material För att göra känt att det pågick en dialog om torget annonserades i KT/KK inför Påskparaden samt inför dialogtillfällena på torget. Annonseringen skedde inför och under dialogveckan med pluggannonser för seminarier och ungdomsdialog. Intranät i kommunen, karlskoga.se samt Facebook användes också som kanaler för att sprida information om att dialogen om torget ägde rum. Media bjöds in via pressinbjudan till samtliga event samt pressmeddelanden om resultatet. Ett stort antal affischer producerades internt och sattes upp på olika ställen i Karlskoga och i samband med seminarier och insamling av förslag via de förproducerade vykorten.

9 (8) Till dialogtillfällena producerades en rollup-utställning om fyra roll-ups. Samtliga politiker bar västar med tryck på ryggen Politiker vid dialogtillfällen utomhus. Vid dialogtillfällen/seminarier inomhus bars namnbrickor av såväl politiker som deltagande tjänstemän. Allt material finns dokumenterat separat. Kostnader Dialogen om torget kostade undantaget kostnader för personal Ca kr. Alla fakturor har i skrivande stund inte kommit in kr i annonseringskostnader kr i produktionskostnad för roll-ups utställningen - (bilder, layout, print) kr för förtäring i samband med de olika dialogtillfällena kr hyra av tält och annan utrustning. Återkoppling av dialogen Deltagande politiker och tjänstemän har via e-post fått löpande återkoppling. Formell återkoppling till nämnder genomförs under hösten -13. Medborgarna har fått återkoppling via artiklar i KT/KK, NA, P4 Örebro, webben, utställning av teckningar på biblioteket samt direkt till vissa målgrupper (grundskola) tackbrev. Ytterligare återkoppling till medborgarna väntar - när tidsplanen för själva processen kan göras mera tydlig ska den kommuniceras via media och kommunens egna kanaler. Utvärdering Medborgardialogen om Alfred Nobels torg var resultatmässigt mycket framgångsrik. Antal samtal och inskickade förslag varit mycket högt i förhållande till de aktiviteter som genomförts. Vykorten som användes blev både en kostnadseffektiv del av annonseringen och ett lyckat sätt att få in synpunkter på ett enkelt och lättsamt sätt. Vi nådde en varierad målgrupp på detta sätt. Den svåraste målgruppen att nå var ungdomar år. Det beror troligen inte på ointresse från målgruppens sida, utan mer om metoden att nå dem. Inför andra dialoger bör vi försöka vara på platser där ungdomar i åldersgruppen rör sig. Ha kontakter med organisationer som arbetar med ungdomar. Kanske har vi ett ungdomsråd i Karlskoga Degerfors som kan användas som referensgrupp i framtiden. Den högsta kostnaden för genomförandet har varit annonsering. Eftersom medborgarna vid Dialog om dialogen den 14 februari underströk vikten

10 (8) av att känna till att en medborgardialog pågår, anser vi att det var en väl investerad kostnad. Antalet aktiviteter kan diskuteras och ska noga diskuteras inför en medborgardialog. I en dialog om ett ämne som berör de flesta av medborgarna är det viktigt att ha många kanaler och tillfällen. De tillfällen som uttryckligen uppskattades av medborgarna var mötet med politiker, därför bör denna typ av aktiviteter prioriteras i kommande dialoger. Dialogtillfället med näringsidkarna var uppskattat och välbesökt, däremot fick dialogtillfället med besöksnäringen ställas in då bara en aktör anmält sig. Att besöksnäringen är svåra att engagera är känt från annan verksamhet, men visar på att det är viktigt att utnyttja redan inbokade möten eller forum. Politikerna genomförde dialogen på ett mycket professionellt sätt. För att skapa förutsättningar för var och en att kunna vara professionellt är det viktigt med förberedande möten och återkoppling under dialogen. Två förberedelsemöten genomfördes och material med stödfrågor och förhållningssätt fanns till hands vid varje dialogtillfälle. Under den intensivaste perioden av dialogen om torget skickade projektledaren återkopplande mejl efter och inför varje dialogtillfälle. De tjänstemän som deltog hade till uppgift att stödja med praktiska saker uppmontering av tält, fika, tillhandahålla material etc. Två tjänstmän hade till uppgift att dokumentera och vara sakkunniga om som rör planering och utformning av torg under de dialogmöten som hölls på torget och vid seniormässan. Denna dialog visar att det är av vikt att tjänstemännen har förutsättning att vara sakkunniga och neutrala och inte försvara tidigare utformning av torget mm. Att genomföra en dialog med 20 deltagande politiker och 12 olika aktiviteter kräver ett omfattande planeringsarbete. Arbetsgruppen för projektet minskade i omfattning inför genomförandet. Erfarenheten av den här dialogen visar att det bästa hade varit om samtliga tre nämnders tjänstemän i högre utsträckning varit representerade i arbetsgruppen inför genomförandet. En viktig erfarenhet är också att man inte ska underskatta de resurser som krävs för praktiska arbetsuppgifter med tält, kaffekokning etc. En annan viktig förutsättning är att det finns en avsatt budget för en beslutad medborgardialog och att det är överenskommet vilken eller vilka nämnder som ska stå för kostnaden.

11 (8) Fortsatt process Den fortsatta processen kommer att se ut som följer Planuppdrag i september eller oktober 2013 Planarbete, SBN tar ställning i juni 2014, KS i oktober, KF beslutar i november eller december 2014 Resurser, avdela en investeringsreserv om 2 Mkr/år under perioden Projektering under senare del av 2014 Markarbeten startar tidigast under 2015, våren Karlskoga Ylva Elofsson Kommunikationschef/projektledare för dialogen om Alfred Nobels Torg

12 Sammanställning av resultatet om Alfred Nobels torg Över 1000 personer kom till tals under dialogen om torget och synpunkterna är långt fler då många gett åsikter om fler ämnen. Nedan redovisas resultatet från samtal, insamlade vykort samt seminariet med näringsidkarna runt torget. Teckningarna är svåra att återge i sammanställd form, de kommer att finnas med i underlaget som samhällsbyggnadsnämnden får i sitt planuppdrag. De största frågorna ha varit parkering, torghandel, grönska på torget och aktiviteter. Många har även haft förslag och idéer om nybyggnationer/tak/inglasning av hela eller delar av torget. I den här sammanställningen är alla insamlade synpunkter inskrivna med undantag från några vykort som varit svåra att översätta till skrift, samt barnens teckningar. De finns att ta del av i diariet. Publikt visas de på biblioteket oktober. För att ge en uppfattning om de vanligaste synpunkternas fördelning sammanfattas de i diagram i början av den här sammanställningen. Parkering: Hos allmänheten var 23 personer positiva till parkering på torget, man ville ha fler parkeringsplatser på torget. 12 uttryckte sig vara emot parkering på torget, medan 21 åsikter var olika typer av lösningar som P-skiva och andra typer av gratis parkering inne i centrum. Diskussionen med näringsidkarna runt torget rörde sig närmast uteslutande om parkeringsfrågan. Här handlade det inte om parkering på torget i första hand utan om hur parkeringen ska lösas för hela centrumhandeln. De flesta önskar någon form av lösning där kunderna inte behöver betala för att parkera. Man önskade också att korttidsparkeringarna skulle hanteras på annat sätt än nu eftersom hantverkare m fl. använder dem som långtidsparkeringar. I diagrammet återges inte näringsidkarnas synpunkter. De finns sammanställda i slutet av detta dokument.

13 Cykelbanan En annan fråga som gav flera synpunkter var cykelbanan, 21 personer uttalade sig om den. De flesta synpunkterna rörde säkerheten, ungefär hälften vill ha en annan dragning av cykelbanan, den andra hälften vill förbättra säkerheten. Bara två personer uttryckte i sammanhanget att de vill ha kvar nuvarande dragning (blå tårtbit). Torghandel Torghandeln var den enskilt största frågan bland dem som svarade på frågorna vid samtalen personer tog upp ämnet torghandel. Många ville ha mera torghandel. Några ville ha ett förändrat utbud, ex Bondens marknad. Så här fördelades synpunkterna:

14 Grönare torg Många av dem som lämnade sina synpunkter vill att torget ska vara en samlingsplats, en träffpunkt. För att det ska bli det tycker man att det behövs mera växter och gröna ytor, fler bekväma sittplatser och även tillgång till toaletter. Arrangeman och aktiviteter av olika slag och beroende på intresse hos synpunktslämnaren önskades också. Sittplatser och toaletter Arrangemang och aktiviteter Bygg om och bygg nytt Det fanns en hel del djärva och fantasifulla förslag också. Många ville ha utbyggd lekpark (28 st), bollhav, boulebana, isbana, gräsplan, fast scen och badpooler. Någon ville ha en jättefontän, nöjespark och bar vid torget. De flesta hade dock mer modesta förslag. Intressant är ändå att ett tiotal synpunktslämnare ville ha en entré till biblioteket från torget. Man nämnde även att man önskade en synligare turistbyrå. Det väldigt många nämnde (223 st) var önskemål om service och utbud runt torget, många lämnade önskemål om fler klädaffärer, kiosker, glasscafé mm. I samband med det önskade man utökade öppettider hos affärerna. Nedan följer sammanställning av svaren, grupperat efter tillfälle svaren samlats in.

15 Parkering Ja 23 mer parkering Parkering på torget, folk samlas då. Drar yngre till torget-levande torg Parkering på torget Bilparkering halva torget/aktivitet på resten Parkeringar på torget Fler korttidsparkeringar Bil-p för var väl bra Bilar på torget Som i Nora och Askersund, p-platser Mer parkering Parkering på torget Bra om det blir fler parkeringar Halva torget, bilparkering Vad är det för fel? Bättre förut med bilar och parkering Parkering på hela torget Bra om det är parkering som förr En rad till med gratisparkering en rad räcker inte Fler parkeringar Bilparkering på torget så man gynnar handlarna Parkering korttid är bra, får inte försvinna Fler parkeringsplatser Fler p-platser-tidsbegränsade Parkeringar Fler korttidsparkeringar Ha parkering på torget de dagar det inte är handel Fler parkeringar-inte hela torget Det var bättre förr med bilar och parkering på torget (=mindre skadegörelse) Nej 11 bort med parkering på torget Vill ej ha parkering tillbaka Fri parkering runt torget Inte parkering, men blommor Bort med bilparkeringen Bilfritt centrum i största möjliga mån, bra parkeringar runt om i stället Ej parkering Fri parkering runt torget Parkeringsplatser runt torget, gärna gratis p-skiva Färre bilparkeringar Ingen parkering på torget Bort med parkeringen Åsikt om 13 annat Parkeringsfrågan Fri parkering Folk bekväma vill åka ända fram till dörren Bilparkering-max tid 2 timmar/avgiftsfritt Gratis parkering Parkering bättre placerade platser P-däck Bra med både p-platser (och cykelstråk = bra som det är) Fria p-platser på Kulan Handikapp parkering vid torget Mer korttidsparkeringar Gratis parkering eller p- skiva Gratis parkering Man ska få var tionde parkering gratis Gratis parkering Lätta på p-avgifter Prova p-skiva Gratis kortidsparkering Närmare p-platser

16 Torghandel Torghandel bort, ej som förr Åsikter och tips Önskemål om mer Fasta torgstånd torghandel 51 åsikter flest positiva 46 = mer torghandel 11 = fasta torgstånd Mer busstopp/byte som genererar mer folk Lite roligare-med saker Fler mötesplatser Folk går ut och träffas på restauranger och caféer. Stadskärnan måste ha ett utbud. Borås och Kungsbacka, bra och goda exempel Gallerier drar folk Saknas en symbol kanske. Viktigt att ha en identitet för staden, något extra Integrera buskar och toalett Vilken ambition med torget, viktigt! Alltid fullt med folk oavsett tid eller ett livfullt torg utspritt över veckan. Turistbyrå på torget under sommaren Cykelparkeringar Många måste vara aktiva i en sådan här process Positiva signaler är viktiga att skapa Centrumstråket viktigt, intressant att se hur det ska kunna genomföras Hur kan man bjuda in så att människor kan vara aktiva Mer torghandel Mera torghandel Mer torghandel Mer torghandel Mera torghandel Mer torghandel Torghandel Mer torghandel, grönsaker mm För lite torghandel Mer torghandel Torghandel Fler torgdagar Torghandel Torghandel Torghandel alla dagar Mera torghandel, med fasta platser, gärna med lite tak över. Men inte bara kläder Mer torgstånd 2/gånger i veckan Torghandel alla dagar, mycket musik Mer torghandel än onsdag och lördag Mer torghandel Mer marknader Mer torghandel Mer torghandel Snyggare torgstånd Torghandel med torgstånd Viktigt med flyttbara torgstånd Fasta torgstånd Permanenta torgstånd- möjligt att boka via internet Typ loppis mm. Fasta torgstånd som man kan boka Torgbodar ser mysigt ut Fasta marknadsstånd Torgplatser med tak att hyra Ordna med fasta marknadsstånd som får användas av konsthantverkare

17 Människorna och verksamheter/nätverk viktigare än stenen som bygger formen På ett torg ska man se andra människor. Viktigt med förtätning knyta befintlig aktivitet till torget på något sätt. Bowlinghall i närheten, konsthall, sporthall etc Mix med bra ställen konkurrerar med externa köpcentrum Helsingborg konst och belysning Öppen vy mot sjön hade varit trevligt Fler knallar Få igång en livligare torghandel Kommers på torget Flickor som säljer blommor Ekologisk marknad Torghandel som i Mariestad, bra exempel Gratis helg/dag för torgstånd de handlare som finns på andra köpcentrum Torghandel mer utvecklad regelbundna torghandelstider, så man vet när. Konkurrens på torget-fler grönsaksstånd Handeln på torget viktigast Trivsam torghandel, utveckla denna Knallar efter kanterna Sprida på knallar, ex, tio stånd i varje Torg betyder marknadsplats Ingen klädförsäljning Bra med torghandel Bra med torghandel blommor Torghandel är bra, fiskbilen och blommorna särskilt En marknadsplats som denna kan ju bli ett namn som drar folk Torget ska frambringa samhörighet och vara en plats för folk att slappna av på Ingen toalett på torget (bra) Mer torghandel, mer varje dag, fler torgstånd Mycket torghandel Fler torghandlare Torghandel Utökad torghandel Mer torghandel Mer torghandel Torghandel alla dagar året runt Mer torghandel vanlig, gör det möjlig att ha det Mer livaktig torghandel Salutorg vid Centralplan för lokala handlare, permanent eftersom

18 Ordning och reda Mer färger Måla husfasader för bättre intryck Färggladare fasader runt omkring Press på fastighetsägare runt torget att hålla ordning på sina hus Rummet blir mer ombonat Ska vara roligt att vara på torget, ombonat Kartlägg tomma ytor Marknader 2 nämner ökat utbud av marknader En vårmarknad eller försommar Mera marknader, med färgglada torgstånd Saknar Smemarken Önskemål på torghandeln 7 utbud på torget i form av exempelvis Bondens marknad Riktig torghandel, minst en gång i veckan, ost, grönsaker mm Mer försäljning- inte bara kläder, utan ost, bröd, frukt, grönsaker Odlarens marknad Fruktstånd Lokala handlaregrönsaker Mer levande torghandeltyp Bondens butik, tema- variation Temadagar för torghandel mm Närproducerade produkter Avgifter 4 åsikter om lägre avgifter För att åstadkomma mer torghandelta bort avgifterna Bort med torgavgifter För dyrt med torgplatserna Billigare avgift för torghandel så att fler har råd att stå på torget Loppis 4 önskemål om loppis Loppis i samband med

19 julskyltning Loppistorg Storloppis på torget antikloppis Loppisar för privatpersoner och andra aktiviteter Använd ytan framför Kapp-Ahl till loppis. Negativa åsikter Allmänt Bra som det är 35 negativa åsikter 25 allmänna åsikter Torget bra som det är 11st För mycket stenyta Ser tråkigt ut - plantering Brukar ta gången innanför intressantare affärer Tråkigt Ta bort torget Torget är fult och dåligt Ingen har ärenden till torget efter affärerna stängt. Dött på kvällarna-öppna restauranger på kvällen Ej levande torg Baksidan av stan Inget som lockar Kapa centrumet, för utspritt Få härliga upplevelser- smak, lukt, syn och hörselupplevelser Riv K-center! Återställ Ekmansbacken Riv hela K-center Uppför Ekmansbacken, bygg upp det gamla Karlskoga Inget centrum, allt utspritt Ta bort Snurran vid K-center Affärshusen är inte rena och snygga ner efter Döda punkter finns nu Bibliotekhuset, missfoster!!! Ytan utanför Kapp-Ahl är död Vilka nätverk finns det? Pressbyrå, bibliotek, sporthall etc. ger och lockar människormötesplatser Analys-vad är orsaken till torgdöden? Torg på vintern, träffasunder fika hur? Inget stråk Cykelställ på torget Hjulspår utanför hotellet bort Bänkarna är vända åt fel håll Gör ingen gata ner till Skolgärdet Stråket på andra sidan Död musikstad Torg ska vara som ett rum Planering i någon form Ska vara centrum, nu utetorget Något som hindrar blåsten Saknas samlingspunkt För fyrkantigt- svårt att Bra som det är Bra som det är Tycker torget är bra. Bra som det är Trivsamt och bra som det är Fint torg som det är Torget är bra Låt det vara som det är! Det blir inget bättre av att ändra gång på gång Behöver ej göras om, finns bättre saker Torget är bra i det stora hela Bra som det är Torget är bra som det är Väldigt bra torg Finns plats för tält och annat

20 Väldigt tomt, vardagar Bibliotekshuset, passar ej in Vardag, transporsträcka över torget Tråkigt Felbyggt från början Laga potthålen först Folkliv saknas Sönderbyggt Inget levande torg Ser inte så trevligt-är grått Ingen höjdare Torget stelt och kalt- mer grönt, gammalmodigt o trist, mer färg Kolla var det blåser mest Torget är för trist få affärer Parallella gator Hotellet utnyttjas inte Lördagar förr fullt med allt Kunna köra runt hela torget Då alltid liv och rörelse Fylla affärslokaler Mer folk Trevligare personal i butikerna Bättre affärsutbud

21 Ekonomiska åsikter Trygghet Utsmyckning 7 st = satsa pengar på skola och omsorg i stället 14 synpunkter på trygghet, betoning på problem med A-lag 20 synpunkter på utsmyckning = varierade synpunkter Bra som det är, kostar för mycket att ändra Bygg inte om, pengar till vård, skola och omsorg Spara pengar ge till skolan i stället Gör ingenting, kommunens ekonomi tillåter det inte Den dag det finns pengar över då kanske det är dags, inte än Lägg pengarna skola och äldre Satsa på skolan istället för att stänga den Trygghet även på kvällen Vanligt folk ska känna sig hemma Värre här än på andra ställen Hålla ordning Hur får vi bort de som sitter på torget? Det är störande.( I Finland tas de bort) Om det blir mer aktivitet kanske de försvinner? Problem med de som inte ska vara där Andra problem: alkolister och knarkare, i Växjö tar de in för provtagning A-laget bort från centrum, slänger burkar, Securitasvakter fler A-lagsbänkar Fler sittplatsersärskilda för A-lagarna Problemet idag: vilka blir sittande Fler soffor,( men bort med fyll.) Inbjuder ej att sitta ner Snygga till Glädjen Fungerande klocka Flytta statyn närmare biblioteket eller mot busshållsplatsen, eller hörnet vid urmakaren Flytta bort Glädjen till en bättre plats Ta bort konstverket, (Glädjen) Klockan ska fungera Reparera det som är trasigt Ta bort Glädjen Gör i ordning Morgon, städas ren Fontänen ska fungera Fungerande klocka på torget Ta bort stora fontänen Vattenfallet ska fungera, annars bort Morgon flyttas framför Konsthallen på gräsmattan, bryter en död yta. Få igång fontänen på torget/blommor

22 Morgon ska finnas kvar Fontänen är bra utan vatten-då kan barnen springa upp och ner Vatten i fontänen när det är varmt så barnen kan svalka sig Inbjudande runt fontänen Fontänen fin Underhåll Information/tillgängligh et 20 synpunkter på underhållet 10 synpunkter om tillgängligheten och Laga cykelpumpen Stenplattor borta Skamfilat, bedrövligt Bättre underhåll Ser slarvigt ut Ölburkar i fontänen ska städas Bättre städat Dåligt underhåll informationen. Info om cykelbanor efterlyses Mer tillgängligt Tillgänglighet, hur kommer en rullstolsbunden nära inpå biblioteket med bil underhållet, mossa under stenarna t.ex Cykelpumpen-alltid trasig Cykelpumpen fungerar inte Sopa upp löv utanför Konsthallen Skära in träden Fontänen blir lätt skräpig Mer städat Håll det som finns i skick, cykelpumpen alltid trasig Ta itu med nedskräpningen Fasadunderhållet sänker torgets attraktivitet. Viktigt att få med fastighetsägarna Laga fundament och plattor Bättre info för invandrare, förstår inte språket Inga snubbelsteg, så man inte behöver gå och titta i backen Inga avsatser Inga avsatser Plana plattor för rullstolar Information på annat språk Anpassat för alla,

23 Reparera och se till att det är helt och rent gammal som ung och med funktionshinder Fler papperskorgar

24 Växter och grönt Mer växlighet allmänt Rumstankar Ca 50 synpunkter totalt om mer växtlighet/grönare torg Fräscha upp fasader, mycket blommor. Mer planteringar på torget, solrosor. De sköts väldigt bra nu! Gärna lite grönare, men bevara möjligheten att kunna ha event-med tält osv. Ta bort vattnet ur båda fontänerna och plantera växter i stället Grönska Mer växtlighet runt omkring Blomrabatter,(lådor), grönare Fler träd och bänkar Gräsplättar grönområden Man tänker inte på torget som grönt Mer blommor o grönt Fina träd idag, blommor Sammanslagen med kolumnen till vänster Mer träd och grönt Lite grönare Mera grönt Mer grönt på torget Mer blommor Fråga hur mycket grönt Lite grönt och blommor Mer grönt Mera grönt och planteringar, mycket blommor Mera grönt, damm, parkbänkar Mer grönt Blommor ej fel om de får stå i fred Lite grönare Trevligt med grönska Mer blommor och gröntplantering eller i lådor Gröna växter Utsmyckning blommor Mera grönt Rundlarna med gräs vid PIP var populära Mycket grönska, konst som byts över torget Torget är rätt så skapligt som det är, kanske lite mer grönt. Mera grönt året runt Bänkar och blommor Gröna plättar Grönare Växter och grönt planteringar i anslutning Mer grönska Mera blommor Mer gräsytor Mer grönt Mer grönt, lummigt Mera grönt PIP-grejen jättefin Rumsindelning med hjälp av växter 12 st Grönt, se lite mer träd o buskar runt om Växter avbalkning Lite gröna oaser, ger rumskänsla Träd, buskar som avbalkning, mitt på torget Rama in torget med buskage, som fungerar som vindskydd och blir mycket trivsammare Microparker bra idé. Med konst och grönt etc. Mer parkområde, som Ekmansdalen Gröna gångar Små bersåer Minipark i hörnet vid Som Hemma Flera rum Något som delar av torget på mitten, blir som små rum

25 Levande torg med blommor och växtlighet Mer blommor Blommor hos caféer och uteservering Mera grönt och blommor blommor med större krukor Växter och färger som stimulerar psyket Mycket blommor Bekvämlighet, sittplatser, toalett etc Toalett på torget 12 synpunkter Totalt 28 synpunkter om fler sittmöjligheter Toalett Toalett Offentliga toaletter i centrum, mot betalning Flera bänkar (även för vanligt folk) Toaletter Toaletter-pissoar Toaletter-bemannad Toalett på torget Toalett Toalett Toalett Toa tillbaka Toalett måste finnas där Hus med fällstolar Vänd bänkarna mot torget Ta vara på solläget- en läktare framför hotellet Fler bänkar avgränsningar Två personers bänkar Betongstolar runt fontänen Gångstråket mellan torget och Skolgärdet förses med flera sittplatser för att kunna vila benen Små grupper av sittplatser Bord och stolar Sittplatser Fler sittplatserställen att sitta och prata på Flera bänkar Mera sittplatser Mysigare sittplatser Fler bänkar Fler bänkar Flera bänkar (även för vanligt folk) Fler soffor,( men bort med fyll Stolar och bord Soffor och bänkar Mer soffor Mer bänkar Sittplatser Fler soffor Sköna soffor och lite bord

26 Bänkar, stolarflyttbara Fler sittplatser/ sköna sittplatserraka soffor Fler sittplatser

27 Arrangemang/aktiviteter Aktiviteter 85 synpunkter på mer aktiviteter Saknar Smemarken. Locka dit barnfamiljer Oktoberfest Tema på torget, mat tema, dryckestema, gågata Kupolen ordna dans Dansbandsfestival på torget, Ungdomsarr. mitt på torget Musik oftare Musikkår På vintern/jul mer julpynt, typ stora kulor som hänger i träd eller så Mer musik Musikskola I maj KB-marken Gymnastik Line-dance Göra något som sticker ut, t.ex. som kaninen i Örebro, en gång om året Aktiviteter för barnen-drar folk till torget Aktiviteter Sommar och vinteraspekter Gratis arrangemang, viktiga Naturlig arena för uppträdande, viktigt Ljusfestival som inledning till vintern Föreningar som ställer upp Matfestival med olika krögare Tema från olika föreningar, t.ex. flygdag Lekplats 15 förslag/synpunkter om lekplats Lekplats för barn Lekpark Bättre lekplats för barn Lekplatser Lekplats Gärna några lekredskap för barn Lekplats för såväl mindre som större barn Stor lekplats på Katrinedals.. Lekpark Lekplats mitt i Flytta lekparken närmare torget Ta bort fontänen vid biblioteket och gör om till lekplats Lekpark mer centralt på torget Ny lekpark En hörna för föräldrar med barn (sommar och vinter) Scen, fasta installationer 13 synpunkter/ förslag på fast scen. 7 isbana 1 boulebana 2-3 Speakers corner totalt 34 förslag på fasta aktiviteter Innebandyplan i stan/ Scen Ha musikarr. Utan att behöva tält scen vid hotellet Scen Scen-mot torget En fast scen Scen på torget Bygg en scen Scen Öppen scen Fast scen Permanent scen, bokningsbar (kommunen står för el) Anslagstavla för kulturarrangemang Dansgolv på torget, fredaglördag-söndag,

28 Aktiviteter för barnen Kommunala verksamheter m.fl. Gatumusikanter Tidigt i september, reflex och ljuskväll med polisen, NTF Trubadurer osv. Musik från Kulturskolan, ABF osv. Bjuda på kaffe varje lördag Fler arrangemang som motordagen t.ex. Mer musik/fast scen Mer evenemang= fler människor Levande musik Fler evenemang, t.ex. vinprovning, whiskeyprovning Mer aktiviteter, liv och rörelse Aktiviteter Umgåsplatser Även något för barnen Bungy jump Aktiviteter Mindre julgran Mera aktiviteter för ungdomar och barn Mera musik och konserter, dag och kväll Happenings Utställningar, ex. gamla bilar, hantverk mm. Aktiviteter Mera jippon Hyr ut platser till föreningar, till alla som vill vara med och ordna Samlingsplatser Mer aktiviteter Kinesiska veckor, t.ex. Jippon Samlingsplats för att träffa folk Arrangemang måste annonseras bättre Mera och flera aktiviteter, måste hända mer saker Aktivitetet föder aktivitet Mer aktiviteter Offentliga arrangemang Blommor, försäljare olika jippon mm. dansband Inte bara julgran, kanske påskträd, midsommarstång Gör det lättare att ordna spontana arrangemang. Det är krångligt nu! Västerås isbana med aktivitet Både speakers corner och musik, öppet fram till 22.00, drar folk Viasat hockey Scenunderhållni ng Isbana vinter Isbana, vintertid Isbana, vintertid Isbana på vintern Isbana på vintern Speakers corner Mini go-kartbana Spelhall tv spel Påskträd Musik framför hotellet Boulebana Kanske någon fast scen, typ som var i Ekmansdalen

29 Mera liv på torget Ökad aktivitet på torget. Musik Mycket musik Näset ute gym på gräsmattan Omväxlande udda saker Liv och rörelse Liv och rörelse Liv och rörelse Livligare Levande torg Torget ska leva människor Nybyggnationer eller renoveringar Ca 70 synpunkter om nybyggnationer ett Ca 16 synpunkter om tak 5 synpunkter om inglasad entré till biblioteket mot torgsidan (Kapp Ahl) Bygg ett soldäck med sittplatser, ev. enklare café, som vintertid kan glasas in och bli utställningshall. Ett upphöjt område, 3-4 trappsteg med sittplatser och utsikt över torget, belysning på kanterna och blommor på kanterna Öppna upp en genomgång vid Kapp-Ahl Kunna öppna vid vackert väder Vill ha två parallella vägar i centrum, tycker att K-center ligger i vägen Ändra fasaden på K-center mot torget, se mer inbjudande ut. Trappstegen utanför Kapp-Ahl bort Scen flyttbar för musik o dyl. Service 57 synpunkter på serviceutbudet runt torget Mer dambutiker Sommarservering ut på torget, ex. Stortorget i Örebro, mer levande då Glassbar Kiosk Servering där urmakaren är eller där trapporna är vid vattenfallet Fler uteserveringar Café-uteserveringturistbyrå Fler uteserveringar Cafeteria Korvkiosk Fler affärer Lusthus med kafé- t.ex. projekt för arbetslösa, nya varje månad, då blir det nya idéer Övrigt Skolgärdet Glad för glasskiosken, nu grått Ej gröta ihop Förr raggare på torget Andra kåkar fina Vill inte ha dragit inomhus Ekmansbacken Synd att bara klaga på K- center Riv Skolgärdetflytta butiker Släpp in varutransporter

30 Flytta alla kommunala förvaltningar till centrum, ger rörelse Gör om Hotell Alfred Nobel till kontor för alla höjdare i kommunen Stadshotellet snyggas upp med markiser Rigga stolpar Välvt tak skjutbart i sektioner Med tak kommer utbudet Ute, tak ger inomhuskänsla Vill se tak över torget Tak över torget, ex. i fonden Tak över torget Klä in torget Omlott, fast tak Tak över som scen Tak över torget delvis Tak över som kan öppnas Bygg in gågatan Tak över Kilgatan Mer tak på torget Tak runt glasskiosken Tak Glasskiosken tak Utsmyckning 5:e g lam Stenblock, granit, gnejs marmorblock på olika ställen koppling till Bergslagen, väcker nyfikenhet vad är detta K-center i aluminium istället för sten Avskärmning i hörnet vid Som hemma, störs av vindar Restauranger på andra sidan torget Snygga till K-center Putsa tegel på snurran så det Indiska - kläder, prylar Saluhall, kommuner bygger (hyr ut) Café Turistinformation mitt på torget Ny turistbyrå i sluttningen framför Kapp-Ahl-rulltrappa upp till biblioteket Massor med trevliga uteservering Kafeteria med uteservering Servering mitt på torget Glasskiosk Saluhall Glasskiosk Flera konditorier It-data center, café för att få ungdomar till centrum Glasscafé- kaffe mitt på torget framför Kapp-Ahls entré Åhléns varuhus så nära centrum som möjligt Café vid Ekmansdalen Pressbyråkiosk mitt på torget Servering Servering mitt på torget Uteserveringar Barnen är grunden, då kommer folk Förändringsbeho v Fruktlunden, fortsätt bygg Uppfräschat Snyggare Folk blir rädda om det då Färgglattinbjudande Inte så kalt och otrivsamt Påfågeln förstörde för bilburen ungdom, samlingsplats kvälls/nattetid Det vi gör ska vi också kunna vårda Utnyttja parkeringen vid Folkets park till evenemang 22 övriga synpunkter

31 blir lika som övriga huset, passar bättre in Bibliotekshuset anpassas till kyrkan med träpanel Gör om skyltfönster Anpassa till stilen av de övriga husen runt torget Belysning på träd, fasader Solcellslampor-lysa upp Belysning av torget, konstnärlig belysning skulle inverka positivt på dragningskraften till torget Skulpturpark utanför Konsthallen Bussterminal Skärmtak vid busshållsplatsen riktad utåt Öppna borggården Kan vi använda arvet från Bofors på torget-kanoner?( Alfred Nobels torg) Interaktiv anslagstavla i centrum Biblioteket borde vara mer tydligt, höra till torget. Entrén skulle vara mot torget Entré till biblioteket från torget Knyta ihop torget med Ekmansdalen Kabelvagnar för att knyta ihop med Skolgärdet Flytta restaurangerna till kvällssolsidan Konst som (syns vad det är) på torget Uteserveringar på solsidan Kiosk-café Fler glasskiosker, sommartid Växthus med servering på den västra delen av torget Växthus med café Café och restauranger på solsidan Kiltorget enklare servering, glass Snyggare glasskiosk Taxibilar Galleri Mer affärer Fritidsgård Utökade öppettider Webbkamera Restauranger öppet sent för unga Uteserveringar drar folk Cykelställ Fler affärer Utveckla för de lokala handlarna Slakteributik, ost och bröd butik Ungdomsaffärer runt torget Affärer på solsidan vid banken

32 Ta bort kanonen på Rävåsen Glasa in gågatan Skapa tradition att få folk till torget Laga läckande vattenpump, blir is på vintern Biblioteksbyggnaden görs om till galleria. Det är för tung byggnad som förstör centrum bilden Bygg ett hus glasa in runt om Skyltningen i affärer bättre Restauranger ut på torget Ha caféer i varje ände av torget Kan ha uteservering Subways Galleria på torget Skyltar gamla Karlskoga, hur såg det ut innnan Fontän utförd som ett mindre vattenfall, från en upphöjd trekant En plats för cyklar, med plats för underhåll Busstoppet flyttas norrut på Bergsmansgatan Urbrinken stängs av framför hotellet för privatbilister, längre torg Bygger bussterminal med turistbyrå, toaletter och en scen mot söder. Fördel alltid bemannat. Inglasad entré mot torget framför Kapp-Ahl till biblioteket, ger mer liv till den tråkiga fasaden. Upplyst under den mörka tiden. Stänga av vägen framför hotellet Obelisk (solur) framför K-center

33 Sammanställning av inlämnade vykort: Vykort från biblioteket: Synpunkter - allmänt Grönska Lekmöjligheter 5 synpunkter Varför har inte Karlskoga en stadsarkitekt? Varför så anonym? Vi tycker att torget är fint som det är nu. Finare! Torget är fint nu. 16 synpunkter om grönska Grönska, träd Tropiska växter (Vid inglasning av torget) Torget blir finare med lite natur inplanterat. Lite gräs i stället för bara kullersten. Jag tycker att lite mer grönska på torget. Måste till mer grönt, nu är det en stenöken Mycket blommor tycker jag det ska vara! Blomlabyrint Sett några gamla bilder från torget. Lite gröna gräsmattor ger mys. Gräsmattor runt statyn, blommor och grönt runt hela torget + glasskiosk Träd Träd Träd Jag tycker det ska vara blommor över hela torget för jag tycker att blommor är vackra. Blommor Blommor Mera grönt som blommor och träd Lekpark för barn (mitt på torget) Större lekplats för barnen (där den ligger nu) Vi tycker att lekplatsen ska bli mer stor. Större lekplats Bra med en plats för barnen att leka på och föräldrar att träffas.

34 Fasta ombyggnationer Tillgänglighet Aktiviteter 13 synpunkter, 8 gäller vatten i någon form Plaskdamm Ny toalett med bemanning Entré till bibliotekshuset från det inglasade torget Busshållplats med väntsal Glassfontän Pool Pool Pool Isrink/rullskridskorink (på nästan hela ytan) Liten paviljong med tak. Vatten Vatten Vatten Vatten Bra tillgänglighet Kreativitetseggande Ridning Sittmöjligheter Tak Cykelbanan 7 synpunkter om sittplatser Mer sittplatser på torget Bra sittmöjligheter Bänkar med bord Bänkar Bänk Bänk med bad Bänkar 2 st. Inglasat torg Inglasat torg med solpaneler, även gångstråket mellan Kulan och Bibliotekshuset ska vara inglasat 2 synpunkter om cykelbanan Bort med cykelbanan Ta bort cykelbanan Säkerhet/Trygghet Service Parkering 5 synpunkter om bevakning/säkerhet Bevakning av polis och bevakningsföretag. Bevakningskameror Bevakningskameror på p- däck. Fler ordningsvakter man känner sig osäker p g a fyllerister Bort med A-lagarna från centrum 24 synpunkter om service (varav 7 om glasskiosk/café) Barnpassningsservice för handlande föräldrar Mat- och kaffeserveringar Glasscafé. Jag önskar bio på området. T ex. Skranta, Skogsrundan. Längre öppettider Längre öppettider Längre öppettider även lördag och söndag Fler affärer med skor, väskor mm. Söndagsöppet. 4 synpunkter om parkering en vill inte ha parkering på torget. Fler parkeringsplatser utanför biblioteket. Fler korttidsparkeringar Inga bilar på torget Helst gratis och mer parkering i centrum

35 Mer tivoli på sommaren. Bättre utbud exempelvis kläder från andra kulturer Mer affärer, mer matställen (ute på torget). Stort köpcentrum med många affärer t ex. elektronik Fler moderna butiker som Gina Tricot och BikBok Arbeta för fler vanliga affärer. Glasskiosk glasskiosk Glass Glass Glasskiosk Glasskiosk Fyll affärslokalerna med butiker så blir det mer liv och rörelse på Torget. Inte bara matställen, mer affärer vid torget istället. Gynna lokal handel med närproducerat Få större köptrohet och få folk att handla i Kga istf Örebro/Karlstad Flytta Systembolaget till annan plats (Katrinedalsskolans nu tråkiga plats ev. Så kan allt vara på samma plats. Mellanplats Centrum och Skolgärdet.) Underhåll/reparationer 2 synpunkter Bättre städning av nuvarande fontäner. Särskilt den lilla flickan. Se till att luftpumpen alltid fungerar! Dåligt med det ibland. Torghandel 2 synpunkter Torghandel ibland Torghandel i större utsträckning vore bra

36 Vykort insamlade från Folkhögsskolan (35 st) 3 st vykort kan inte kategoriseras måste läsas/ses. Grönska Sittplatser Fontän 22 synpunkter Tropisk skog vid busshållplatsen Mer blommor och träd Färgglada blommor Fler träd Gör torget gräsbelagt- gör om torget till en liten park (torget är tråkigt idag) Lite snygga växter och träd som får torget att verka lite mer sprudlande istället för att ge intrycket sten, sten och mera sten Gräsplan med bänkar Träd Gör torget till en rofylld samlingsplats för alla. Jag tycker det borde finnas träd Mer växtlighet (träd buskar) för att torget ska se mer levande och färgglatt ut Palmer Blombäddar Fixa en Lilla gården med olika blommor Fler buskar och växter Blommande urnor (efter årstid) Mera träd och grönt så att torget får mer liv. Torget ska ha mer grönt och fint. Plantera flera träd Öppen gräsplats Plantera träd, dra in vattenmiljöer, sittmiljöer. Plantera lite träd 5 synpunkter Nya bänkar Sittplatser Bänkar. Bänkar och parasoller Finare bänkar 7 för större fontäner 1 vill ha bort nuvarande fontäner Ta bort fontänerna Fontän Fontän i mitten av gräsbelagt yta. En fräschare (magnifik fontän) i mitten av torget som man kan sitta run på sommaren med en go kopp kaffe. En fontän som slingrar sig ner med bänkar på sidorna och blommor runt om. Större fontän Större fontäner. På kvällen ska det lysa med olika färger. Små avlånga fontäner vid cykelbanan. En stor rund fontän i motten av torget. I fontänen en valfri karlskogaprofil.

37 Övrigt Fasta installationer Lekplats 10 övriga kommentarer 10 olika typer av fasta installationer Soldäck Jag tycker att torget borde representera Bofors. Utställningar av Bofors äldre uppfinningar och kanoner, artilleri osv. Kan även vara replikor av gjutjärn. Det ska finnas möjlighet för utställningar och andra små event. Bygga om motorvägen Samla butiker och fik i centrum i stället för att sprida ut dem i olika delar av stan så torget blir folktomt. Det kanske borde finnas nya saker där som kan göra att det blir ännu mer finare Allt är stängt när folk vill åka in och fika/ta en öl. Åk en sommardag t ex. en vanlig onsdag, upp till Arvika med ett knökfullt torg för att höra vad de har gjort. (Gäller även för Mariestad) Det behövs inte ett helt nytt torg det var inte så länge sedan det gjordes om Satsa pengar på t ex. gatubeläggning och potthål + Hotell Alfred Nobels yttre miljö. Låt det nuvarande torget leva! Jämför med Arvika Katrineholm mm mkt välkomnande jämfört med Karlskoga. Skulptur av Alfred Nobel Staty av Alfred Nobel med ett litet staket runt om för att minska vandaliseringen. Nya statyer som representerar modern konst. Skateboardpark vid Katrinedal. Bänkar, sommarkiosk. En is- och gräsplan liknande Medborgarplatsen i Stockholm. Poolbar/restaurang nära biblioteket (Kan vara bra att läsa en bok emellanåt). Musikarena med helikopterplatta och femstjärnigt hotell. Nöjespark är bra att ha nära poolbaren. Utebio på sommarkvällar med olika filmtema varje dag. 8 synpunkter om lekmöjligheter Gigantiskt bollhav vid nuvarande lekplats Behåll lekplatsen. Större lekplats Liten klätterställning Lokal som barn kan åka till på helger och vardagar där man även kan ha barnkalas. Tycker det finns för lite för barn att göra. Göra en plats som är rolig och säkert för barn. Jag tycker att man borde bygga en liten lokal där barnen kan leka. Hoppborg för alla åldrar Service Parkering Torghandel 17 synpunkter om utbud och service En Pizza Hut vid bollhavet (nuvarande lekplats) Pasta/wok-vagn med take away så att man ska kunna sitta och äta och umgås med vänner. 5 synpunkter om parkering (positiva till parkering) Parkering med P-skiva (2-4 tim) i centrala Karlskoga Gratis parkering 2-3 tim med P-skiva Bygga flera parkeringar 2 synpunkter om mer torghandel Upplåt fler platser för torghandel Mer marknadsliknande saker

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Inledning Som en del av utvecklingen

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg

Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg 2013-10-28 Nedya Ibrahim 0730378908 Marknad@innerstadengbg.se Innehållsförteckning Slutsats... 3 SWOT Analys... 4 Styrkor... 4 Svagheter... 4 Hot... 4 Möjligheter...

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Förord... 5. Inledande kommentar... 6. Svarandestatistik... 7. Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11

Förord... 5. Inledande kommentar... 6. Svarandestatistik... 7. Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11 Innehåll Förord..... 5 Inledande kommentar.... 6 Svarandestatistik... 7 Vilka har svarat?... 7 Var bor de som svarat?... 9 Svar del 1 - Om trivsel och promenadvägar... 11 Frågeställning 1... 11 Frågeställning

Läs mer

En dialog om Partilles framtid

En dialog om Partilles framtid Fortfarande den lantliga känslan, utan massa bebyggelse överallt, grönområden är av största vikt. Fungerande äldreomsorg. Mer satsning på skola och omsorg. Mindre buller, vackrare med parker mindre trafik.

Läs mer

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Bakgrund Nässjö kommun och dess utveckling påverkas av vad som händer i kommunens mindre tätorter och landsbygd. Det är därför viktigt att det finns en

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Mitt centrum medborgardialog

Mitt centrum medborgardialog Slottet, ingång H 752 37 Uppsala T 018 36 36 26 F 018 36 36 27 info@sodratornet.se sodratornet.se Uppsala 2014-10-21 Mitt centrum medborgardialog Rapport Bilagor: 1. Enkät gå-tur 2. Enkät webb 3. Enkät

Läs mer

Arvika som besökskommun i framtiden

Arvika som besökskommun i framtiden 2009 09 14 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens Rapport nr 13 Arvika som besökskommun i framtiden Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson. Text: Mikaela Östebro

Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson. Text: Mikaela Östebro Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson Text: Mikaela Östebro Foto: Daniel Olausson/Media Tales om inget annat anges. Skisser: Alma arkitekter

Läs mer

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden 1 Bilaga Tidig dialog Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012 Fokusområde 1: Framtida områden Övergripande tankar Vad vill vi?: - Vad ska vara Flens profil och karaktär? - Vilken utveckling ska vi

Läs mer

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 FOKUS DALBY Sagt om: Dalbys identitet...5 Dalby växer...7 Lek och rekreation i Dalby...9 Hållbart Dalby...11

Läs mer

Trygghetsvandring ur barns perspektiv

Trygghetsvandring ur barns perspektiv Trygghetsvandring ur barns perspektiv Erfarenheter från fyra pilotprojekt Steg för steg-manual Teimouri Åhlström Svennberg Björling Havström Text: Mania Teimouri, Lisa Åhlström, Mie Svennberg, Stefan Björling

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN Hur ska våra parker och grönområden utvecklas? Medborgarmöten i Bagarmossen, Björkhagen, Kärrtorp/Enskedalen, Skarpnäcks gård/skrubba, Flaten och Orhem Bagarmossen Onsdagen

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Kultur på hjul i områdena. Låt julen dofta av blommor. Stapelbädden speglar flera trender. Framtidens boende. Mina kvarter. Bostadsbolagets bokbuss

Kultur på hjul i områdena. Låt julen dofta av blommor. Stapelbädden speglar flera trender. Framtidens boende. Mina kvarter. Bostadsbolagets bokbuss en tidning för dig som bor hos bostadsbolaget Nummer 4-2009 Inspiration Låt julen dofta av blommor Framtidens boende Stapelbädden speglar flera trender Mina kvarter Kennedys slott på Guldheden Bostadsbolagets

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag AB Gavlegårdarna, Gävle Goda exempel är till för att spridas! Här är bidragen till SABOs bopristävling

Läs mer

o m r å d e s a n a l y s

o m r å d e s a n a l y s e n o m r å d e s a n a l y s 1 Denna rapport är framtagen av Emma Persson, Chalmers Arkitektur, på uppdrag av Uddevalla kommun. 2011 Vill du veta mer om hur du kan vara med och arbeta med frågor som berör

Läs mer