PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2015-03-09"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) kl , Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Falco Güldenpfennig (KD) Patric Silfverklinga (SD) Malin Carlsson (S) tjg för Yvonne Persson (S) Ersättare Malin Carlsson (S) Mohamed Farah (S) Erika Storme Martinger (S) Lars-Åke Johansson (S) kl Hanna Bernholdsson (MP) Ulf Sjösten (M) Oliver Öberg (M) Anna Svalander (FP) David Hårsmar (C) Hans Gustavsson (KD) Johan Österlund (SD) Övriga Svante Stomberg Christer Johansson Marie Ingvarsson Bengt Himmelman Roger Cardell Åke Thor Sofia Carlenberg Dan Persson Oscar Kamperin Ewa Luvö kommunchef ekonomichef tf marknadsförings- och informationschef samhällsplaneringschef budgetchef finanssekreterare webbkommunikatör controller controller kvalitetsstrateg

2 PROTOKOLL 2 (17) Lars-Olof Danielsson Erik Bergman Charlotte Beijer Bertil Ekwall Kennet Öhlund Lisette Källberg Göran Björklund stadsjurist blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare praktikant sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 82 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Per Carlsson (S) med Marie Fridén (M) som ersättare. 83 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete. (2014/KS ) b) Konkurrensverkets granskning av direktupphandlingar inom ITområdet. (2014/KS ) c) Personalekonomisk redovisning 2014 för Stadskansliet. (2014/KS ) /KS Delegationsbeslut; upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 4 februari 2015 (ärendenummer 2/2015).

3 PROTOKOLL 3 (17) /KS Ändring av Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015 Sveriges kommuner och Landsting (SKL) genomför sin kongress den mars Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars ställs in. Kommunstyrelsen sammanträder istället måndagen den 16 mars, kl 14: /KS Delegation för yttrande över ansökningar om övervakningskamera AB Bostäder har ansökt om att får kameraövervaka Hulta Torg. Kommunen har, som remissinstans, beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Sådana ansökningar handläggs normalt i delegation av stadsjuristerna. Kameraövervakning av ett offentligt torg är emellertid av så stor principiell betydelse att frågan bör avgöras av Kommunstyrelsen. Därtill kan konstateras att Kommunstyrelsen avgav yttrande förra gången AB Bostäder ansökte om övervakning, 2011, och avstyrkte då ansökan. Stadsjuristen har upprättat ett förslag till yttrande med tillstyrkan av ansökan. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen avger yttrande med tillstyrkan av ansökan enligt stadsjuristens förslag. Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Avge yttrande med avstyrkande av ansökan, se bilaga. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Morgan Hjalmarsson (FP) och Tom Andersson (MP).

4 PROTOKOLL 4 (17) Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kommunstyrelsen avger yttrande med tillstyrkan av ansökan enligt stadsjuristens förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP) till förmån för sitt eget yrkande /KS Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut , 162 Särtaxa för utbyggnad av VA i Viared Sommarstad En fastighetsägare på Viareds Sommarstad har begärt laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut att ta ut särtaxa för VA inom området. Han har anfört att beslutet inte tillkommit på rätt sätt och dessutom överskrider fullmäktiges befogenheter. Han anser vidare att det inte går att ta ut särtaxa för ett litet avdelat område, att det inte går att ta ut särtaxa i strid mot gällande byggnadsplan samt att det blir så dyrt att många sommarstugeägare tvingas lämna sina stugor. Stadsjuristen har upprättat ett förslag på yttrande med bestridande av yrkandet att fullmäktiges beslut skall hävas. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kommunstyrelsen avger yttrande med bestridande av klagandens talan enligt stadsjuristens förslag /KS Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut , 165 VA-taxa 2015 samt utökning av verksamhetsområde VA En fastighetsägare på Viareds Sommarstad har begärt laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut att höja VA-taxans brukningsavgift med 5,5 procent samt att utöka verksamhetsområdet för VA med vissa specificerade fastigheter. Han har anfört att höjningen av taxan är ytterst oskälig och att beslutet tillkommit på fel sätt. Till utveckling av sin talan anger han att höjningen inte är motiverad av kostnadshöjningar och att taxan inför 2014 höjdes med 30 procent samt att den nya taxan medför sänkningar med ca 60 procent för om- och tillbyggnad av stora fastigheter, varför övriga abonnenter därmed får subventionera sänkning för dessa fastighetsägare. Stadsjuristen har upprättat ett förslag till yttrande med bestridande av yrkandet att fullmäktiges beslut skall hävas.

5 PROTOKOLL 5 (17) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kommunstyrelsen avger yttrande med bestridande av klagandens talan enligt stadsjuristens förslag /KS m.fl. Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten (2015/KS ) b) Redovisning av centrala förbättringsprojekt (2014/KS ) /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Remiss på förslag till två författningar om pyroteknik och ammunition. (2014/KS ) b) Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län (2015/KS ) /KS Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor beslut om kontantkassor för högst kronor Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 10 februari 2015 (ärendenummer 1/2014) /KS Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - upptagande av lån Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 februari 2015 (ärendenummer 4/2014).

6 PROTOKOLL 6 (17) /KS Förslag till verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2015 Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd avseende 2015 har översänts för beslut i respektive ägarparts organisation. Parterna är följande: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner samt Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen samt Västra Götalandsregionen HSN 8 Sjuhärad FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet utgår från samverkan och har invånarna i Sjuhärad som utgångspunkt för att bedriva och vidareutvecklas som kompetenscentrum för forskning, utveckling och kompetensutveckling utifrån följande målgrupps behov: Äldre, Funktionshinder, Människor med beroendeproblematik, Barn- och unga, Familjer i utsatta livssituationer och Socioekonomiskt utsatta grupper. För kommunerna är kostnaden 13 kr/invånare och för Borås Stad är det avsatt tkr i kommunstyrelsens budget för Reviderat Verksamhetsprogram och avtalet avser endast Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Att godkänna förslag till verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd för /KS Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) Inför maskeringsförbud nu! Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att införa maskeringsförbud på Borås Stads anläggningar. Maskeringen bidrar till att skapa en negativ och hotfull stämning och identifieringen försvåras. Grundförutsättningen för den som hyr av Borås Stad är att se till att ordningen efterlevs på arenan och i det vill motionären att ett maskeringsförbud ska ingå. Fritids- och folkhälsonämnden, Brottsförebyggande rådet, Borås Arena AB och Polismyndigheten i Västra Götaland har yttrat sej över motionen. Fritids- och folkhälsonämnden och Borås Arena AB har beslutat att tillstyrka motionen medan Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten i Västra Götaland har beslutat att avstyrka den.

7 PROTOKOLL 7 (17) Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten i Västra Götaland hänvisar till Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan. I tävlingsbestämmelserna står under 14 att Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningstörning, inte äger tillträde till arenan. För att tydligt signalera att Borås Stad tar ställning mot maskering kan det i hyresavtalen mellan Fritids- och folkhälsonämnden och hyrestagaren, såsom en ordningsföreskrift, tas in en bestämmelse om att maskeringsförbud på arrangemang ska gälla. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad /KS Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C); Mer pengar till verksamheterna - mindre till outnyttjade lokaler och fastigheter! Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att inventera de lokaler och fastigheter som ägs av kommunen och står tomma eller inte används till kommunala verksamheter. Ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att lägga fram förslag om vad kommunen ska göra med lokalerna i framtiden. Lokalförsörjningsnämnden har den 20 november 2012 yttrat sig över motionen. I sitt yttrande konstaterar Lokalförsörjningsnämnden att nämnden instämmer i motionärernas åsikt att det är viktigt att lokaler utnyttjas fullt och inte står tomma i onödan. Kommunstyrelsen har givetvis inte någon annan uppfattning. Av Lokalförsörjningsnämndens yttrande framgår de nu berörda lokalerna finns förtecknade i lokalförsörjningsförvaltningens register. I budgeten för 2015 har Lokalförsörjningsnämnden fått ett formellt uppdrag att avveckla sådana fastigheter som inte behövs för kommunens verksamhet. I uppdraget ingår även att detta skall leda till försäljningar som får till följd att de årliga kostnaderna minskas med 5 miljoner kronor.

8 PROTOKOLL 8 (17) Kommunfullmäktige har således redan genom beslutet om budget för 2015 i praktiken gett bifall till förslagen i motionen. Enligt underhandsinformation kommer Lokalförsörjningsförvaltningen under första halvåret 2015 för Lokalförsörjningsnämnden redovisa en förteckning på objekt som skulle kunna säljas. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad /KS Svar på motion av Alexis Mouschopanis (M) och Annette Carlson (M); Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan Annette Carlson (M) och Alexis Mouschopanis (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2012 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: Utreda möjligheten att bygga en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker förslaget i motionen. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionärernas initiativ att stärka föreningslivets förutsättningar men framhåller att det finns andra och mer prioriterade satsningar som bör komma före en idrottshall i Sjömarken. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker en utredning om möjligheten att bygga en idrottshall. Dock framhåller nämnden ett antal punkter som talar emot att bygga en idrottshall vilka bör genomlysas noggrannare i en kommande utredning. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2015 tagit upp en idrottshall i Sjömarken bland Lokalförsörjningsnämndens utrednings- och förstudieprojekt. Detta innebär att motionärernas förslag i praktiken redan har bifallits av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.

9 PROTOKOLL 9 (17) /KS Svar på motion av Maria Lindgren (M), Björn Bergqvist (M) och Annette Carlson (M); Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att prova på att starta eget Maria Lindgren (M), Björn Bergqvist (M) och Annette Carlson (M) har den 21 maj 2014 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som ett möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta och driva UF-företag samt att samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder Ung Företagsamhets koncept UFföretagande. Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, de tre Stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet där Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstår från att lämna något remissvar medan de övriga tillstyrker motionen. Utbildningsnämnden anför att i den nya gymnasieskolan, GY 11, har entreprenörskapets betydelse tydliggjorts. Kursen Entreprenörskap finns i grunden på alla gymnasieutbildningar. Beroende på utbildning finns kursen inom de programgemensamma ämnena eller bland de kurser som erbjuds som programfördjupning inom programmet och göras valbara för eleverna. Utbildningsnämndens önskan är att entreprenörskurserna ska göras tillgängliga som reella val i så hög omfattning som möjligt på de olika utbildningarna. Valet av kurs är fortsatt elevens eget. Ung Företagsamhets koncept UF-företagande används redan på gymnasieskolorna. Kommunstyrelsen biträder motionärernas och Utbildningsnämndens ambition att lyfta fram entreprenörskapet i högre grad inom gymnasieutbildningarna. Kommunstyrelsen förutsätter att Utbildningsnämndens ambitioner åtföljs av lämpliga informations- och marknadsföringsinsatser riktat till befintliga och blivande studenter. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.

10 PROTOKOLL 10 (17) /KS Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Marie Fridén (M); Praktik på gymnasiets alla program Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den november 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: Ge Utbildningsnämnden i uppdrag att införa en veckas obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen. Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden som tillstyrker motionen. Kommunstyrelsen är positiv till en veckas obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen. Huvudmannen beslutar om arbetsplatsförlagt lärande ska finnas och i så fall i vilken omfattning, på högskoleförberedande program. Om Utbildningsnämnden väljer att införa obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen, får nämnden finansiera eventuella kostnader inom kommunbidraget. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles /KS Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Utbildningsnämnden begärde vid sitt sammanträde den 24 februari 2015 att få ta i anspråk kronor under 2015 av sitt ackumulerade resultat för att använda till finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning riktade till deltagare från Borås som komplement till Skolverkets statsbidrag. Det är viktigt att nämndens samtliga resurser används på ett sätt som gynnar utbildningsnivån för invånarna i Borås Stad Utbildningsnämnden ska arbeta för att få med flera kommuner i arbetet med regionalt samordnad vuxenutbildning för att på detta vis få en så effektiv utbildningssituation som möjligt. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att ärendet läggs till handlingarna då Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2015 klargör förutsättningarna och finansieringen för regionalt samordnad vuxenutbildning under Kommunstyrelsen har beslutat att Utbildningsnämnden under 2015 får använda kronor utav sitt ackumulerade resultat till finansiering av regionalt samordna vuxenutbildning riktat till deltagare från Borås.

11 PROTOKOLL 11 (17) Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar föreslår Kommunfullmäktige besluta: att klarlägga finansieringen av regionalt samordnad vuxenutbildning inför budget Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons tilläggsyrkande Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Att ärendet läggs till handlingarna då Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2015 klargör förutsättningarna och finansieringen för regionalt samordnad vuxenutbildning under Kommunstyrelsen har beslutat att Utbildningsnämnden under 2015 får använda kronor utav sitt ackumulerade resultat till finansiering av regionalt samordna vuxenutbildning riktat till deltagare från Borås Att klarlägga finansieringen av regionalt samordnad vuxenutbildning inför budget Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Kommunstyrelsen beslutar godkänna att Utbildningsnämnden under 2015 får använda kronor utav sitt ackumulerade resultat till finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning riktad till deltagare från Borås /KS Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem 2015 Kommunfullmäktige ger formellt ett kommunbidrag utan att specificera resurser för skola, förskoleklass, förskola eller fritidshem. Ersättningarna till fristående skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem har beräknats utifrån de budgetar för 2015 som beslutats av respektive stadsdelsnämnd under januari månad Ersättningen per elev i åk 1-6 är kr/mån och för elev i åk 7-9 är bidraget kr/mån. Ersättningen är en minskning med 1,5 % jämfört med 2014 års ersättning. Ersättningen per elev är kr/mån. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 11,4 %. För förskolan utgår ersättning med 83,22 kr/tim för åldersgruppen 1-2 år och för gruppen 3-5 år är ersättningen 59,44 kr/tim. Ersättningen är en ökning med 5,6 % jämfört med år 2014.

12 PROTOKOLL 12 (17) Ersättningen för fritidshem är kr/mån vilket är en ökning med 9 % jämfört med Ersättning för lovdagar utgår till fristående fritidshem, anordnad av fristående skola. Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per vecka. Ersättningen för fristående fritidshem uppgår till kr/månad, vilket motsvarar 35,73 kr/tim. Jäv På grund av jäv deltar inte Per Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta ärende. För Per Carlsson (S) tjänstgör Mohamed Farah (S). Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Ersättning per elev i fristående skola: Grundskola åk kr/mån åk kr/mån Ersättning per elev i fristående förskoleklass: kr/mån Ersättning per barn i fristående förskola: 1-2 år 83,22 kr/tim 3-5 år 59,44 kr/tim Ersättning per barn i fristående fritidshem: Lovdagsersättning kr/mån 35,73 kr/tim Ersättningen för elev i fristående skola gäller fr o m den 1 april 2015 och de övriga ersättningarna gäller fr o m den 1 januari /KS Projekteringsframställan för infart till Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering kvarteret Guldhornet 1 Borås Lokalförsörjningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen, under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna projekteringsframställan avseende infart Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och flytt av parkering inom kvarteret Guldhornet 1. Beräknad investeringsutgift för projektet är kronor. I kommunens investeringsplan är motsvarande summa upptaget med en beräknad utgift under 2015 på kronor. Årliga kapitalkostnader beräknas till kronor och faller ut fr.o.m Projektet sker parallellt med uppförandet av en ny förskola med 6 avd på Kransmossen.

13 PROTOKOLL 13 (17) Fritids- och folkhälsonämnden beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av ny infart och parkeringsplatser samt flytt av fotbollsplan, under förutsättning att nämnden får kompensation för den utökade hyreskostnaden. Kommunstyrelsen avser att föreslå Kommunfullmäktige att ge Fritids- och folkhälsonämnden kompensation för ökade hyreskostnader i samband behandlingen av Budget Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende infart till Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och flytt av parkering inom kvarteret Guldhornet 1 godkänns. Kommunstyrelsen avser att föreslå Kommunfullmäktige att ge Fritids- och folkhälsonämnden kompensation för ökade hyreskostnader i samband behandlingen av Budget /KS Projekteringsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola, kvarteret Guldhornet 1, Borås I enlighet med Stadsdelsnämnden Östers skrivelse den 13 juni 2014 har Lokalförsörjningsförvaltningen genomfört en förstudie för nybyggnad av en förskola vid Kransmossen. Nybyggnationen avser en förskola med 6 avdelningar som ersätter två avdelnings som i dag finns i en paviljong vid Kransmossen. I Kommunfullmäktiges budget för 2015 framgår av investeringsplanen att det avsatts totalt kronor uppdelat på kronor för 2015 och kronor för Stadsdelsnämnd Öster kommer den 19 mars behandla ärendet. Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid Kransmossen i enlighet med nämndens förslag den 17 februari et gäller under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker förslaget vid sin nämnd den 19 mars Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid Kransmossen i enlighet med nämndens förslag den 17 februari et gäller under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker förslaget vid sin nämnd den 19 mars Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar dessutom att beslutet kompletteras med följande mening: Lokalförsörjningsnämnden ska under projekteringen av ny förskola, i enlighet med Borås Stads miljömål, utreda installation av solceller.

14 PROTOKOLL 14 (17) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid Kransmossen i enlighet med nämndens förslag den 17 februari et gäller under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker förslaget vid sin nämnd den 19 mars Lokalförsörjningsnämnden ska under projekteringen av ny förskola, i enlighet med Borås Stads miljömål, utreda installation av solceller /KS Projekteringsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola, kvarteret Norrmalm 1:1, Borås I enlighet med Stadsdelsförvaltningens skrivelse den 29 oktober 2014 har lokalförsörjningsförvaltningen genomfört en förstudie för nybyggnad av en förskola vid Sagavallen. Nybyggnationen avser en förskola med 6 avdelningar. I Kommunfullmäktiges budget för 2015 framgår av investeringsplanen att det avsatts totalt kronor uppdelat på kronor för 2015 och kronor för Stadsdelsnämnd Norr har den 26 februari 2015 tillstyrkt framställningen. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid Sagavallen, Norrmalm i enlighet med nämndens förslag den 17 februari Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar dessutom att beslutet kompletteras med följande mening: Lokalförsörjningsnämnden ska under projekteringen av ny förskola, i enlighet med Borås Stads miljömål, utreda installation av solceller. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid Sagavallen, Norrmalm i enlighet med nämndens förslag den 17 februari Lokalförsörjningsnämnden ska under projekteringen av ny förskola, i enlighet med Borås Stads miljömål, utreda installation av solceller.

15 PROTOKOLL 15 (17) /KS Förslag till utredning av kommunalt biotopskydd på fastigheten Häljared 3:15 Under 2013 har Kulturlandskap Borås drivit ett projekt finansierats av Världsnaturfonden (WWF) kring rik- och slåtterkärr i kommunen. Rikkärret i Häljared har högsta naturvärde och är det kärr ur naturvårdssynpunkt som är mest värdefullt i Borås Stad att bevara. Naturtypen saknar i dagsläget långsiktigt skydd i Borås. Förvaltningen föreslår därför att rikkärret på fastigheten Häljared 3:15 skyddas med kommunalt biotopskydd. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen ställer sig positivt till ett biotopskydd för ett rikkärr på fastigheten. Kommunstyrelsen uppmanar Miljö-och konsumentnämnden att utreda ett biotopskydd på fastigheten Häljared 3:15. Ett eventuellt förslag till bildande av biotopskyddsområde sänds slutligen till Kommunfullmäktige för godkännande /KS Ändring av detaljplan för Horngäddan 9 m.fl. Fastigheterna Horngäddan 8 och 9 har reserverats för en exploatering som inte inryms inom gällande detaljplan. Byggrätten behöver därför justeras. Området ligger inom riksintresse för Götalandsbanan vilket medför att planarbetet behöver ta hänsyn till Trafikverkets pågående utredningar. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Horngäddan 9 m.fl /KS Samrådsyttrande över detaljplan för Eolus 6 Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samråd. Planen möjliggör byggandet av ett kongresshus vid Akademiplatsen, där Folkets Hus står idag. Planområdet ligger mellan Järnvägsgatan, Allégatan, Tryckerigatan och Österlånggatan. Utrymmen ovanför allmän plats ges en byggrätt som möjliggör att byggnaden kragar ut över Tryckerigatan och Robert Nilssons plats. Byggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och fasaden mot Akademiplatsen ska återskapas till sitt ursprungliga utseende. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte

16 PROTOKOLL 16 (17) medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behöver göras. En omvandling av Folkets Hus till ett kongresshus i ett centralt och väl kollektivtrafiksanslutet läge skapar stora möjligheter till möten vilket följer Borås Stads vision, Borås 2025 samt överensstämmer väl med en hållbar stadsutveckling. Kvarteret Eolus ligger i korsningen vid Järnvägsgatan och Allégatan vid Akademiplatsen. Planområdet avgränsas i öster av Österlånggatan och i söder av Tryckerigatan. Kommunstyrelsen noterar att varutransporter sker via Tryckerigatan, vilket behöver samordnas med en framtida kollektivtrafiklösning på Akademiplatsen och Allégatan. Vid stora evenemang krävs väl tilltagna vistelseytor vid kongresshusets entréer. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplan för Eolus 6. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens yttrande med ett textstycke om avsteg från parkeringsnormen. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplan för Eolus 6. Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens yttrande /KS Detaljplan för del av Viared 8:110 Utbyggnaden av industriområdet Viared Västra pågår. Centralt i området finns en mosse som omges av framtida industrimark. Kommunstyrelsen har under 2014 givit Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det finns geohydrologiska förutsättningar att utöka industrimarken på en del av mossen. I utredningen har detta bedömts möjligt om de förslag på åtgärder och kompensationsåtgärder som föreslås i utredningen följs. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Viared 8:110.

17 PROTOKOLL 17 (17) /KS Medge upphävande av del av detaljplan för kvarteret Pallas 1 m.fl. Ny detaljplan för kvarteret Pallas 1 m.fl. antogs Detaljplanen möjliggör för en förtätning av kvarteret Pallas 1 m.fl. med bostäder och centrumanvändning som handel, hotell och kontor i våningar. Höghuset kommer att innehålla hotelloch/ eller kontorsverksamhet i de nedre våningarna och bostäder ovanför. Kvartershusets handelsgalleria med parkeringsvåningar ovanför kommer att byggas på med två bostadsvåningar och bli totalt sju våningar. Länsstyrelsen har tagit in detaljplanen för prövning med anledning av att bostäderna i punkthuset är utsatt för bullerstörningar som kan vara skadlig för de boendes hälsa. Länsstyrelsen överväger nu att varaktig undanta möjligheter att bygga bostäder enligt den planbestämmelsen B2 som medger att bostäder får byggas i det planerade punkthuset från och med våning 2 till våning 33. Anledning är att det bedöms olämpligt för bostäder på grund av att ingen planutformning ännu har presenterats för att kunna lösa detta på ett sätt som är förenligt med gällande praxis. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Medge att bostadsändamål upphävs i den höga byggrätten i detaljplanen för kvarteret Pallas 1 m.fl. Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulf Olsson (S) Per Carlsson (S) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 mars 2015 Göran Björklund

18 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 87 Kc 4 ALTERNATIVT FÖRSLAG Delegation för yttrande över ansökningar om övervakningskamera AB Bostäder har ansökt om att få kameraövervaka Hulta Torg. Kommunen har, som remissinstans, beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Sådana ansökningar handläggs normalt i delegation av stadsjuristerna. Kameraövervakning av ett offentligt torg är emellertid av så stor principiell betydelse att frågan bör avgöras av Kommunstyrelsen. Därtill kan konstateras att Kommunstyrelsen avgav yttrande förra gången AB Bostäder ansökte om övervakning, 2011, och avstyrkte då ansökan. Kommunstyrelsen föreslås besluta Avge yttrande med avstyrkande av ansökan För Folkpartiet liberalerna Morgan Hjalmarsson

19 Kc 4 Länsstyrelsen Västra Götaland Yttrande över ansökan från AB Bostäder i Borås om tillstånd för kameraövervakning på Hulta torg; dnr AB Bostäder har hos Länsstyrelsen ansökt om kameraövervakning av Hulta torg avslogs en ansökan om övervakning på samma plats av såväl kommunen som länsstyrelsen. Frågan om kameraövervakning handlar i grunden om en avvägning mellan ett skyddsbehov för ett område och ett integritetsintrång för den enskilde. Ett integritetsintrång kan motiveras om det effekterna av det blir att skyddsbehovet tillfredsställs. Vad gäller kameraövervakning på offentliga platser visar dock forskning och rapporter från Brottsförebyggande rådet att effekten för det som behöver skyddas inte uppnås. I Brå:s rapport 2014:12 (Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen) konstateras följande: - Det kan inte hävdas att kameraövervakningen gett effekter vare sig på brottsligheten eller på tryggheten på nämnda platser. - Minskningen av antalet anmälda brott sammanfaller med en allmän minskning och kan ej knytas till införandet av kameror. - Kameraövervakningen är till högst begränsad nytta i eventuella förundersökningar. I rapport 2009:14 (Kameraövervakning i Landskrona) konstaterar Brå att de brott som begås på platser, liknande Hulta torg, sällan motverkas av kameraövervakning. Våldsbrott och brott som sker under påverkan av alkohol eller narkotika påverkans inte av om området är kameraövervakat eller ej.

20 Utöver ovan finns ytterligare ett antal skäl som talar för att ansökan ska avstyrkas. För det första är inskränkningen i den enskildes integritet omotiverad från det offentligas sida. Rätten att röra sig fritt utan att övervakas och registreras måste värnas. För det andra ska de människor som dagligdags är på Hulta torg inte behöva oroa sig för att övervakas i sina dagliga består. De ska inte behöva känna olust för att besöka Hulta torg. För det tredje kommer kamerorna att skapa en falsk trygghet på området. Övervakningen kommer inte leda till minskad brottslighet men till en ökad trygghet. En trygghet som det inte finns fog för. Kameror behandlar inte orsakerna till brott.

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

kvalitet- och utvecklingssamordnare

kvalitet- och utvecklingssamordnare PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 15.56 Omfattning 106 144 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S)

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 13.37 15.00 Omfattning 151 176 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 13.30 16.15 Omfattning 177 206 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

21 Februari 2013 protokoll

21 Februari 2013 protokoll 21 Februari 2013 protokoll Tid och plats 17.00 18.33 Fullmäktigehuset Omfattning 14 25 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

25 September 2014 protokoll

25 September 2014 protokoll 25 September 2014 protokoll Tid och plats Omfattning 115 126 17.00 17.58 Fullmäktigehuset Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Björn Bergquist (M), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27)

PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27) 2014-01-21 1 (27) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, kl. 17.00-19.50 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-25 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Upprop 2 Val av justerande ledamöter 3 Allmänhetens frågestund 4 Anmälningsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer