PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2015-03-09"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) kl , Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Falco Güldenpfennig (KD) Patric Silfverklinga (SD) Malin Carlsson (S) tjg för Yvonne Persson (S) Ersättare Malin Carlsson (S) Mohamed Farah (S) Erika Storme Martinger (S) Lars-Åke Johansson (S) kl Hanna Bernholdsson (MP) Ulf Sjösten (M) Oliver Öberg (M) Anna Svalander (FP) David Hårsmar (C) Hans Gustavsson (KD) Johan Österlund (SD) Övriga Svante Stomberg Christer Johansson Marie Ingvarsson Bengt Himmelman Roger Cardell Åke Thor Sofia Carlenberg Dan Persson Oscar Kamperin Ewa Luvö kommunchef ekonomichef tf marknadsförings- och informationschef samhällsplaneringschef budgetchef finanssekreterare webbkommunikatör controller controller kvalitetsstrateg

2 PROTOKOLL 2 (17) Lars-Olof Danielsson Erik Bergman Charlotte Beijer Bertil Ekwall Kennet Öhlund Lisette Källberg Göran Björklund stadsjurist blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare blocksekreterare praktikant sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 82 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Per Carlsson (S) med Marie Fridén (M) som ersättare. 83 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete. (2014/KS ) b) Konkurrensverkets granskning av direktupphandlingar inom ITområdet. (2014/KS ) c) Personalekonomisk redovisning 2014 för Stadskansliet. (2014/KS ) /KS Delegationsbeslut; upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 4 februari 2015 (ärendenummer 2/2015).

3 PROTOKOLL 3 (17) /KS Ändring av Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015 Sveriges kommuner och Landsting (SKL) genomför sin kongress den mars Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars ställs in. Kommunstyrelsen sammanträder istället måndagen den 16 mars, kl 14: /KS Delegation för yttrande över ansökningar om övervakningskamera AB Bostäder har ansökt om att får kameraövervaka Hulta Torg. Kommunen har, som remissinstans, beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Sådana ansökningar handläggs normalt i delegation av stadsjuristerna. Kameraövervakning av ett offentligt torg är emellertid av så stor principiell betydelse att frågan bör avgöras av Kommunstyrelsen. Därtill kan konstateras att Kommunstyrelsen avgav yttrande förra gången AB Bostäder ansökte om övervakning, 2011, och avstyrkte då ansökan. Stadsjuristen har upprättat ett förslag till yttrande med tillstyrkan av ansökan. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen avger yttrande med tillstyrkan av ansökan enligt stadsjuristens förslag. Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Avge yttrande med avstyrkande av ansökan, se bilaga. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Morgan Hjalmarsson (FP) och Tom Andersson (MP).

4 PROTOKOLL 4 (17) Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kommunstyrelsen avger yttrande med tillstyrkan av ansökan enligt stadsjuristens förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP) till förmån för sitt eget yrkande /KS Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut , 162 Särtaxa för utbyggnad av VA i Viared Sommarstad En fastighetsägare på Viareds Sommarstad har begärt laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut att ta ut särtaxa för VA inom området. Han har anfört att beslutet inte tillkommit på rätt sätt och dessutom överskrider fullmäktiges befogenheter. Han anser vidare att det inte går att ta ut särtaxa för ett litet avdelat område, att det inte går att ta ut särtaxa i strid mot gällande byggnadsplan samt att det blir så dyrt att många sommarstugeägare tvingas lämna sina stugor. Stadsjuristen har upprättat ett förslag på yttrande med bestridande av yrkandet att fullmäktiges beslut skall hävas. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kommunstyrelsen avger yttrande med bestridande av klagandens talan enligt stadsjuristens förslag /KS Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut , 165 VA-taxa 2015 samt utökning av verksamhetsområde VA En fastighetsägare på Viareds Sommarstad har begärt laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut att höja VA-taxans brukningsavgift med 5,5 procent samt att utöka verksamhetsområdet för VA med vissa specificerade fastigheter. Han har anfört att höjningen av taxan är ytterst oskälig och att beslutet tillkommit på fel sätt. Till utveckling av sin talan anger han att höjningen inte är motiverad av kostnadshöjningar och att taxan inför 2014 höjdes med 30 procent samt att den nya taxan medför sänkningar med ca 60 procent för om- och tillbyggnad av stora fastigheter, varför övriga abonnenter därmed får subventionera sänkning för dessa fastighetsägare. Stadsjuristen har upprättat ett förslag till yttrande med bestridande av yrkandet att fullmäktiges beslut skall hävas.

5 PROTOKOLL 5 (17) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): Kommunstyrelsen avger yttrande med bestridande av klagandens talan enligt stadsjuristens förslag /KS m.fl. Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten (2015/KS ) b) Redovisning av centrala förbättringsprojekt (2014/KS ) /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Remiss på förslag till två författningar om pyroteknik och ammunition. (2014/KS ) b) Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län (2015/KS ) /KS Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor beslut om kontantkassor för högst kronor Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 10 februari 2015 (ärendenummer 1/2014) /KS Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - upptagande av lån Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 februari 2015 (ärendenummer 4/2014).

6 PROTOKOLL 6 (17) /KS Förslag till verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2015 Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd avseende 2015 har översänts för beslut i respektive ägarparts organisation. Parterna är följande: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner samt Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen samt Västra Götalandsregionen HSN 8 Sjuhärad FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet utgår från samverkan och har invånarna i Sjuhärad som utgångspunkt för att bedriva och vidareutvecklas som kompetenscentrum för forskning, utveckling och kompetensutveckling utifrån följande målgrupps behov: Äldre, Funktionshinder, Människor med beroendeproblematik, Barn- och unga, Familjer i utsatta livssituationer och Socioekonomiskt utsatta grupper. För kommunerna är kostnaden 13 kr/invånare och för Borås Stad är det avsatt tkr i kommunstyrelsens budget för Reviderat Verksamhetsprogram och avtalet avser endast Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Att godkänna förslag till verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd för /KS Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) Inför maskeringsförbud nu! Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att införa maskeringsförbud på Borås Stads anläggningar. Maskeringen bidrar till att skapa en negativ och hotfull stämning och identifieringen försvåras. Grundförutsättningen för den som hyr av Borås Stad är att se till att ordningen efterlevs på arenan och i det vill motionären att ett maskeringsförbud ska ingå. Fritids- och folkhälsonämnden, Brottsförebyggande rådet, Borås Arena AB och Polismyndigheten i Västra Götaland har yttrat sej över motionen. Fritids- och folkhälsonämnden och Borås Arena AB har beslutat att tillstyrka motionen medan Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten i Västra Götaland har beslutat att avstyrka den.

7 PROTOKOLL 7 (17) Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten i Västra Götaland hänvisar till Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan. I tävlingsbestämmelserna står under 14 att Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningstörning, inte äger tillträde till arenan. För att tydligt signalera att Borås Stad tar ställning mot maskering kan det i hyresavtalen mellan Fritids- och folkhälsonämnden och hyrestagaren, såsom en ordningsföreskrift, tas in en bestämmelse om att maskeringsförbud på arrangemang ska gälla. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad /KS Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C); Mer pengar till verksamheterna - mindre till outnyttjade lokaler och fastigheter! Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att inventera de lokaler och fastigheter som ägs av kommunen och står tomma eller inte används till kommunala verksamheter. Ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att lägga fram förslag om vad kommunen ska göra med lokalerna i framtiden. Lokalförsörjningsnämnden har den 20 november 2012 yttrat sig över motionen. I sitt yttrande konstaterar Lokalförsörjningsnämnden att nämnden instämmer i motionärernas åsikt att det är viktigt att lokaler utnyttjas fullt och inte står tomma i onödan. Kommunstyrelsen har givetvis inte någon annan uppfattning. Av Lokalförsörjningsnämndens yttrande framgår de nu berörda lokalerna finns förtecknade i lokalförsörjningsförvaltningens register. I budgeten för 2015 har Lokalförsörjningsnämnden fått ett formellt uppdrag att avveckla sådana fastigheter som inte behövs för kommunens verksamhet. I uppdraget ingår även att detta skall leda till försäljningar som får till följd att de årliga kostnaderna minskas med 5 miljoner kronor.

8 PROTOKOLL 8 (17) Kommunfullmäktige har således redan genom beslutet om budget för 2015 i praktiken gett bifall till förslagen i motionen. Enligt underhandsinformation kommer Lokalförsörjningsförvaltningen under första halvåret 2015 för Lokalförsörjningsnämnden redovisa en förteckning på objekt som skulle kunna säljas. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad /KS Svar på motion av Alexis Mouschopanis (M) och Annette Carlson (M); Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan Annette Carlson (M) och Alexis Mouschopanis (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2012 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: Utreda möjligheten att bygga en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker förslaget i motionen. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionärernas initiativ att stärka föreningslivets förutsättningar men framhåller att det finns andra och mer prioriterade satsningar som bör komma före en idrottshall i Sjömarken. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker en utredning om möjligheten att bygga en idrottshall. Dock framhåller nämnden ett antal punkter som talar emot att bygga en idrottshall vilka bör genomlysas noggrannare i en kommande utredning. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2015 tagit upp en idrottshall i Sjömarken bland Lokalförsörjningsnämndens utrednings- och förstudieprojekt. Detta innebär att motionärernas förslag i praktiken redan har bifallits av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.

9 PROTOKOLL 9 (17) /KS Svar på motion av Maria Lindgren (M), Björn Bergqvist (M) och Annette Carlson (M); Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att prova på att starta eget Maria Lindgren (M), Björn Bergqvist (M) och Annette Carlson (M) har den 21 maj 2014 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som ett möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta och driva UF-företag samt att samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder Ung Företagsamhets koncept UFföretagande. Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, de tre Stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet där Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstår från att lämna något remissvar medan de övriga tillstyrker motionen. Utbildningsnämnden anför att i den nya gymnasieskolan, GY 11, har entreprenörskapets betydelse tydliggjorts. Kursen Entreprenörskap finns i grunden på alla gymnasieutbildningar. Beroende på utbildning finns kursen inom de programgemensamma ämnena eller bland de kurser som erbjuds som programfördjupning inom programmet och göras valbara för eleverna. Utbildningsnämndens önskan är att entreprenörskurserna ska göras tillgängliga som reella val i så hög omfattning som möjligt på de olika utbildningarna. Valet av kurs är fortsatt elevens eget. Ung Företagsamhets koncept UF-företagande används redan på gymnasieskolorna. Kommunstyrelsen biträder motionärernas och Utbildningsnämndens ambition att lyfta fram entreprenörskapet i högre grad inom gymnasieutbildningarna. Kommunstyrelsen förutsätter att Utbildningsnämndens ambitioner åtföljs av lämpliga informations- och marknadsföringsinsatser riktat till befintliga och blivande studenter. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.

10 PROTOKOLL 10 (17) /KS Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Marie Fridén (M); Praktik på gymnasiets alla program Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den november 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: Ge Utbildningsnämnden i uppdrag att införa en veckas obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen. Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden som tillstyrker motionen. Kommunstyrelsen är positiv till en veckas obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen. Huvudmannen beslutar om arbetsplatsförlagt lärande ska finnas och i så fall i vilken omfattning, på högskoleförberedande program. Om Utbildningsnämnden väljer att införa obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen, får nämnden finansiera eventuella kostnader inom kommunbidraget. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles /KS Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Utbildningsnämnden begärde vid sitt sammanträde den 24 februari 2015 att få ta i anspråk kronor under 2015 av sitt ackumulerade resultat för att använda till finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning riktade till deltagare från Borås som komplement till Skolverkets statsbidrag. Det är viktigt att nämndens samtliga resurser används på ett sätt som gynnar utbildningsnivån för invånarna i Borås Stad Utbildningsnämnden ska arbeta för att få med flera kommuner i arbetet med regionalt samordnad vuxenutbildning för att på detta vis få en så effektiv utbildningssituation som möjligt. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att ärendet läggs till handlingarna då Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2015 klargör förutsättningarna och finansieringen för regionalt samordnad vuxenutbildning under Kommunstyrelsen har beslutat att Utbildningsnämnden under 2015 får använda kronor utav sitt ackumulerade resultat till finansiering av regionalt samordna vuxenutbildning riktat till deltagare från Borås.

11 PROTOKOLL 11 (17) Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar föreslår Kommunfullmäktige besluta: att klarlägga finansieringen av regionalt samordnad vuxenutbildning inför budget Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons tilläggsyrkande Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Att ärendet läggs till handlingarna då Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2015 klargör förutsättningarna och finansieringen för regionalt samordnad vuxenutbildning under Kommunstyrelsen har beslutat att Utbildningsnämnden under 2015 får använda kronor utav sitt ackumulerade resultat till finansiering av regionalt samordna vuxenutbildning riktat till deltagare från Borås Att klarlägga finansieringen av regionalt samordnad vuxenutbildning inför budget Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Kommunstyrelsen beslutar godkänna att Utbildningsnämnden under 2015 får använda kronor utav sitt ackumulerade resultat till finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning riktad till deltagare från Borås /KS Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem 2015 Kommunfullmäktige ger formellt ett kommunbidrag utan att specificera resurser för skola, förskoleklass, förskola eller fritidshem. Ersättningarna till fristående skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem har beräknats utifrån de budgetar för 2015 som beslutats av respektive stadsdelsnämnd under januari månad Ersättningen per elev i åk 1-6 är kr/mån och för elev i åk 7-9 är bidraget kr/mån. Ersättningen är en minskning med 1,5 % jämfört med 2014 års ersättning. Ersättningen per elev är kr/mån. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 11,4 %. För förskolan utgår ersättning med 83,22 kr/tim för åldersgruppen 1-2 år och för gruppen 3-5 år är ersättningen 59,44 kr/tim. Ersättningen är en ökning med 5,6 % jämfört med år 2014.

12 PROTOKOLL 12 (17) Ersättningen för fritidshem är kr/mån vilket är en ökning med 9 % jämfört med Ersättning för lovdagar utgår till fristående fritidshem, anordnad av fristående skola. Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per vecka. Ersättningen för fristående fritidshem uppgår till kr/månad, vilket motsvarar 35,73 kr/tim. Jäv På grund av jäv deltar inte Per Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta ärende. För Per Carlsson (S) tjänstgör Mohamed Farah (S). Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Ersättning per elev i fristående skola: Grundskola åk kr/mån åk kr/mån Ersättning per elev i fristående förskoleklass: kr/mån Ersättning per barn i fristående förskola: 1-2 år 83,22 kr/tim 3-5 år 59,44 kr/tim Ersättning per barn i fristående fritidshem: Lovdagsersättning kr/mån 35,73 kr/tim Ersättningen för elev i fristående skola gäller fr o m den 1 april 2015 och de övriga ersättningarna gäller fr o m den 1 januari /KS Projekteringsframställan för infart till Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering kvarteret Guldhornet 1 Borås Lokalförsörjningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen, under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna projekteringsframställan avseende infart Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och flytt av parkering inom kvarteret Guldhornet 1. Beräknad investeringsutgift för projektet är kronor. I kommunens investeringsplan är motsvarande summa upptaget med en beräknad utgift under 2015 på kronor. Årliga kapitalkostnader beräknas till kronor och faller ut fr.o.m Projektet sker parallellt med uppförandet av en ny förskola med 6 avd på Kransmossen.

13 PROTOKOLL 13 (17) Fritids- och folkhälsonämnden beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av ny infart och parkeringsplatser samt flytt av fotbollsplan, under förutsättning att nämnden får kompensation för den utökade hyreskostnaden. Kommunstyrelsen avser att föreslå Kommunfullmäktige att ge Fritids- och folkhälsonämnden kompensation för ökade hyreskostnader i samband behandlingen av Budget Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende infart till Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och flytt av parkering inom kvarteret Guldhornet 1 godkänns. Kommunstyrelsen avser att föreslå Kommunfullmäktige att ge Fritids- och folkhälsonämnden kompensation för ökade hyreskostnader i samband behandlingen av Budget /KS Projekteringsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola, kvarteret Guldhornet 1, Borås I enlighet med Stadsdelsnämnden Östers skrivelse den 13 juni 2014 har Lokalförsörjningsförvaltningen genomfört en förstudie för nybyggnad av en förskola vid Kransmossen. Nybyggnationen avser en förskola med 6 avdelningar som ersätter två avdelnings som i dag finns i en paviljong vid Kransmossen. I Kommunfullmäktiges budget för 2015 framgår av investeringsplanen att det avsatts totalt kronor uppdelat på kronor för 2015 och kronor för Stadsdelsnämnd Öster kommer den 19 mars behandla ärendet. Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid Kransmossen i enlighet med nämndens förslag den 17 februari et gäller under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker förslaget vid sin nämnd den 19 mars Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid Kransmossen i enlighet med nämndens förslag den 17 februari et gäller under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker förslaget vid sin nämnd den 19 mars Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar dessutom att beslutet kompletteras med följande mening: Lokalförsörjningsnämnden ska under projekteringen av ny förskola, i enlighet med Borås Stads miljömål, utreda installation av solceller.

14 PROTOKOLL 14 (17) Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid Kransmossen i enlighet med nämndens förslag den 17 februari et gäller under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker förslaget vid sin nämnd den 19 mars Lokalförsörjningsnämnden ska under projekteringen av ny förskola, i enlighet med Borås Stads miljömål, utreda installation av solceller /KS Projekteringsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola, kvarteret Norrmalm 1:1, Borås I enlighet med Stadsdelsförvaltningens skrivelse den 29 oktober 2014 har lokalförsörjningsförvaltningen genomfört en förstudie för nybyggnad av en förskola vid Sagavallen. Nybyggnationen avser en förskola med 6 avdelningar. I Kommunfullmäktiges budget för 2015 framgår av investeringsplanen att det avsatts totalt kronor uppdelat på kronor för 2015 och kronor för Stadsdelsnämnd Norr har den 26 februari 2015 tillstyrkt framställningen. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid Sagavallen, Norrmalm i enlighet med nämndens förslag den 17 februari Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar dessutom att beslutet kompletteras med följande mening: Lokalförsörjningsnämnden ska under projekteringen av ny förskola, i enlighet med Borås Stads miljömål, utreda installation av solceller. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S): Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av förskola vid Sagavallen, Norrmalm i enlighet med nämndens förslag den 17 februari Lokalförsörjningsnämnden ska under projekteringen av ny förskola, i enlighet med Borås Stads miljömål, utreda installation av solceller.

15 PROTOKOLL 15 (17) /KS Förslag till utredning av kommunalt biotopskydd på fastigheten Häljared 3:15 Under 2013 har Kulturlandskap Borås drivit ett projekt finansierats av Världsnaturfonden (WWF) kring rik- och slåtterkärr i kommunen. Rikkärret i Häljared har högsta naturvärde och är det kärr ur naturvårdssynpunkt som är mest värdefullt i Borås Stad att bevara. Naturtypen saknar i dagsläget långsiktigt skydd i Borås. Förvaltningen föreslår därför att rikkärret på fastigheten Häljared 3:15 skyddas med kommunalt biotopskydd. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen ställer sig positivt till ett biotopskydd för ett rikkärr på fastigheten. Kommunstyrelsen uppmanar Miljö-och konsumentnämnden att utreda ett biotopskydd på fastigheten Häljared 3:15. Ett eventuellt förslag till bildande av biotopskyddsområde sänds slutligen till Kommunfullmäktige för godkännande /KS Ändring av detaljplan för Horngäddan 9 m.fl. Fastigheterna Horngäddan 8 och 9 har reserverats för en exploatering som inte inryms inom gällande detaljplan. Byggrätten behöver därför justeras. Området ligger inom riksintresse för Götalandsbanan vilket medför att planarbetet behöver ta hänsyn till Trafikverkets pågående utredningar. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Horngäddan 9 m.fl /KS Samrådsyttrande över detaljplan för Eolus 6 Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samråd. Planen möjliggör byggandet av ett kongresshus vid Akademiplatsen, där Folkets Hus står idag. Planområdet ligger mellan Järnvägsgatan, Allégatan, Tryckerigatan och Österlånggatan. Utrymmen ovanför allmän plats ges en byggrätt som möjliggör att byggnaden kragar ut över Tryckerigatan och Robert Nilssons plats. Byggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och fasaden mot Akademiplatsen ska återskapas till sitt ursprungliga utseende. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte

16 PROTOKOLL 16 (17) medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behöver göras. En omvandling av Folkets Hus till ett kongresshus i ett centralt och väl kollektivtrafiksanslutet läge skapar stora möjligheter till möten vilket följer Borås Stads vision, Borås 2025 samt överensstämmer väl med en hållbar stadsutveckling. Kvarteret Eolus ligger i korsningen vid Järnvägsgatan och Allégatan vid Akademiplatsen. Planområdet avgränsas i öster av Österlånggatan och i söder av Tryckerigatan. Kommunstyrelsen noterar att varutransporter sker via Tryckerigatan, vilket behöver samordnas med en framtida kollektivtrafiklösning på Akademiplatsen och Allégatan. Vid stora evenemang krävs väl tilltagna vistelseytor vid kongresshusets entréer. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplan för Eolus 6. Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens yttrande med ett textstycke om avsteg från parkeringsnormen. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplan för Eolus 6. Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens yttrande /KS Detaljplan för del av Viared 8:110 Utbyggnaden av industriområdet Viared Västra pågår. Centralt i området finns en mosse som omges av framtida industrimark. Kommunstyrelsen har under 2014 givit Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det finns geohydrologiska förutsättningar att utöka industrimarken på en del av mossen. I utredningen har detta bedömts möjligt om de förslag på åtgärder och kompensationsåtgärder som föreslås i utredningen följs. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP): Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Viared 8:110.

17 PROTOKOLL 17 (17) /KS Medge upphävande av del av detaljplan för kvarteret Pallas 1 m.fl. Ny detaljplan för kvarteret Pallas 1 m.fl. antogs Detaljplanen möjliggör för en förtätning av kvarteret Pallas 1 m.fl. med bostäder och centrumanvändning som handel, hotell och kontor i våningar. Höghuset kommer att innehålla hotelloch/ eller kontorsverksamhet i de nedre våningarna och bostäder ovanför. Kvartershusets handelsgalleria med parkeringsvåningar ovanför kommer att byggas på med två bostadsvåningar och bli totalt sju våningar. Länsstyrelsen har tagit in detaljplanen för prövning med anledning av att bostäderna i punkthuset är utsatt för bullerstörningar som kan vara skadlig för de boendes hälsa. Länsstyrelsen överväger nu att varaktig undanta möjligheter att bygga bostäder enligt den planbestämmelsen B2 som medger att bostäder får byggas i det planerade punkthuset från och med våning 2 till våning 33. Anledning är att det bedöms olämpligt för bostäder på grund av att ingen planutformning ännu har presenterats för att kunna lösa detta på ett sätt som är förenligt med gällande praxis. Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Medge att bostadsändamål upphävs i den höga byggrätten i detaljplanen för kvarteret Pallas 1 m.fl. Vid protokollet Göran Björklund Justeras Ulf Olsson (S) Per Carlsson (S) Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 mars 2015 Göran Björklund

18 Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll, 87 Kc 4 ALTERNATIVT FÖRSLAG Delegation för yttrande över ansökningar om övervakningskamera AB Bostäder har ansökt om att få kameraövervaka Hulta Torg. Kommunen har, som remissinstans, beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Sådana ansökningar handläggs normalt i delegation av stadsjuristerna. Kameraövervakning av ett offentligt torg är emellertid av så stor principiell betydelse att frågan bör avgöras av Kommunstyrelsen. Därtill kan konstateras att Kommunstyrelsen avgav yttrande förra gången AB Bostäder ansökte om övervakning, 2011, och avstyrkte då ansökan. Kommunstyrelsen föreslås besluta Avge yttrande med avstyrkande av ansökan För Folkpartiet liberalerna Morgan Hjalmarsson

19 Kc 4 Länsstyrelsen Västra Götaland Yttrande över ansökan från AB Bostäder i Borås om tillstånd för kameraövervakning på Hulta torg; dnr AB Bostäder har hos Länsstyrelsen ansökt om kameraövervakning av Hulta torg avslogs en ansökan om övervakning på samma plats av såväl kommunen som länsstyrelsen. Frågan om kameraövervakning handlar i grunden om en avvägning mellan ett skyddsbehov för ett område och ett integritetsintrång för den enskilde. Ett integritetsintrång kan motiveras om det effekterna av det blir att skyddsbehovet tillfredsställs. Vad gäller kameraövervakning på offentliga platser visar dock forskning och rapporter från Brottsförebyggande rådet att effekten för det som behöver skyddas inte uppnås. I Brå:s rapport 2014:12 (Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen) konstateras följande: - Det kan inte hävdas att kameraövervakningen gett effekter vare sig på brottsligheten eller på tryggheten på nämnda platser. - Minskningen av antalet anmälda brott sammanfaller med en allmän minskning och kan ej knytas till införandet av kameror. - Kameraövervakningen är till högst begränsad nytta i eventuella förundersökningar. I rapport 2009:14 (Kameraövervakning i Landskrona) konstaterar Brå att de brott som begås på platser, liknande Hulta torg, sällan motverkas av kameraövervakning. Våldsbrott och brott som sker under påverkan av alkohol eller narkotika påverkans inte av om området är kameraövervakat eller ej.

20 Utöver ovan finns ytterligare ett antal skäl som talar för att ansökan ska avstyrkas. För det första är inskränkningen i den enskildes integritet omotiverad från det offentligas sida. Rätten att röra sig fritt utan att övervakas och registreras måste värnas. För det andra ska de människor som dagligdags är på Hulta torg inte behöva oroa sig för att övervakas i sina dagliga består. De ska inte behöva känna olust för att besöka Hulta torg. För det tredje kommer kamerorna att skapa en falsk trygghet på området. Övervakningen kommer inte leda till minskad brottslighet men till en ökad trygghet. En trygghet som det inte finns fog för. Kameror behandlar inte orsakerna till brott.

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

2014-06-05. Göran Björklund

2014-06-05. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2014-06-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Direktionsprotokoll 2015-01-30 Plats och tid Borås, kl. 10.00 11.30 Omfattning 1-17 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 16.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 56-65 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-30

Kommunstyrelsen 2011-06-30 1 Plats och tid Stala församlingshem 2011-06-30 17:30-18:20 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Anders Fröjdö Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, 66-72 Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik

Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik Kommunfullmäktige 2008-08-25 176 398 2009-02-23 29 73 Kommunstyrelsen 2009-02-09 43 100 Arbets- och personalutskottet 2009-01-26 34 70 Dnr 08.483-008 augkf22 Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Per Johansson (M) Stina Sinclair (KD) Ingvar Åkerberg (FP) Peter Lundvall (MP) Carolina Pettersson (S) Jan Ericson (S) Kenneth Kindblom (V)

Per Johansson (M) Stina Sinclair (KD) Ingvar Åkerberg (FP) Peter Lundvall (MP) Carolina Pettersson (S) Jan Ericson (S) Kenneth Kindblom (V) JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-29 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande Peter Jutterström (M) AnneMarie Grennhag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer