Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013"

Transkript

1 Rapport 2013 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

2 Förord Det är första gången KSL och Gymnasieantagningen tar fram en samlad rapport efter den första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten Det är också första gången som vi kan presentera en samlad bild över söktrycket på program, huvudman och skolnivå. Rapportens innehåll ger bilder över antalet gymnasieskolor och studievägar i regionen, elevernas sökmönster och söktrycket. Vi hoppas att denna rapport ska kunna vara ett underlag för huvudmännen i sina ställningstaganden avseende utbudsplaneringen. Det är positivt att se att regionen kan erbjuda länets ungdomar ett brett utbud genom det stora antalet studievägar (1235 st). Samtidigt kan vi konstatera att kapacitetsutnyttjandet inte är optimalt. De demografiska förändringarna med minskade elevkullar under ett antal år framöver medför påfrestningar och det är viktigt för regionen att fortsatt kunna erbjuda en gymnasieutbildning med god kvalitet. Det låga söktrycket, framförallt avseende yrkesprogrammen ( förstahandssökande per plats), väcker viktiga frågor om behovet av en samordning av programutbudet. KSL har för avsikt att bjuda in huvudmännen till en regional diskussion hur vi fortsatt kan erbjuda ett bra utbud och mer kostnadseffektivt under en period där antalet 16-åringar minskar. Rapporten har tagits fram av Charlott Andersson och Elisabeth Nordström i samverkan med Prognos- och analysgruppen inom Gemensam gymnasieregion KOMMUNFÖRBUNDET Arion Chryssafis Ordförande Utbildningsberedningen Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 4 Gymnasieskolor med nationella program... 5 Så söker eleverna... 6 Söktryck Introduktionsprogram Gymnasiesärskolan Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola Bilaga 2 Söktryck per program - totalt - delregion Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

4 Sammanfattning Drygt elever i Stockholms län söker gymnasieutbildning inför höstterminen elever har gjort ett förstahandsval till de nationella programmen vid gymnasieskolorna i Stockholms län och vid de 18 nationella programmen i länet erbjuds drygt platser. Syftet med denna rapport är att så tidigt som möjligt på året kunna visa på elevernas sökmönster i relation till utbudet i regionen. Viktigt att notera att ca 40 procent av eleverna gör ett nytt val i maj och till stor del handlar dessa omval om skolbyten eller ändrad rangordning av sina tidigare gjorda val. Utöver det tillkommer också ett antal nysökande under omvalsperioden och inför terminsstart. Även om vi inte kan vara säkra på hur eleverna slutligen kommer att välja, kan vi i detta skede ändå se vissa mönster i hur söktrycket ser ut på programnivå. Söktrycket beskrivs och anges med antal förstahandssökande per plats. Alla högskoleförberedande program har ett söktryck som ligger mellan /plats, förutom humanistiska programmet som har 0.49/plats Fem yrkesprogram (barn och fritid, el och energi, fordon och transport, industritekniska samt VVS och fastighet) har ett söktryck mellan /plats. Resterande sju yrkesprogram ligger mellan /plats. Det låga söktrycket, framförallt avseende yrkesprogrammen, ger underlag för att föra en regional diskussion om det finns förutsättningar för en samordning av programutbudet. I denna rapport finns två bilagor som beskriver: Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola. Bilaga 2 - Söktryck per program - totalt - delregion. KSL återkommer med en rapport i slutet av maj efter att eleverna har gjort sitt omval. Rapporten har för avsikt att kunna spegla utbud och efterfrågan på skol- och inriktningsnivå och arbetet tas fram tillsammans med den regionala prognos- och analysgrupp som förvaltningscheferna tillsatt. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

5 Gymnasieskolor med nationella program Antal skolor Vid första ansökningsomgången fanns det 190 gymnasieskolor i Stockholms län som erbjuder nationella program, 64 kommunala och 126 fristående gymnasieskolor. Sedan föregående år har fyra nya fristående gymnasieskolor tillkommit som planerar att starta till hösten. Två friskolekoncerner har lagt ner verksamheten vid varsin gymnasieskola samt tre kommunala gymnasieskolor har upphört med utbildning inom de nationella programmen. Antal studievägar Det erbjöds studievägar(valbara sökalternativ) totalt för de nationella programmen i år. Dessa inkluderar program, inriktningar och profiler erbjöds studievägar vilket kan förklaras med ett helt nytt programutbud enligt gymnasiereformen GY Kommunala och Landstingets skolor 300 Fristående skolor Tabell 1. Antal studievägar per huvudman (nationella program) Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

6 Så söker eleverna Antal elever förändrad prognos 2010 gjordes en prognos över hur utvecklingen av antal 16-åringar i Stockholms län förändras under åren Analysen pekade på att elevantalet skulle minska med ca 20% och först 2019 vara uppe på 2010 års nivå gjordes en ny prognos vilken visade att minskningen av antalet elever inte blir lika dramatisk som tidigare prognos pekat på. Följande förändringar ligger tillgrund för den ändrade prognosbilden: Minskningen av elever påbörjades ett år senare än beräknat Elevminskningen blev inte riktigt så stort som befarats, 1000 elever fler Ökningen av elevantalet påbörjas svagt redan under Förklaringen till den reviderade prognosen är att inflyttning till Stockholms län varit större än beräknat Prognosen förändrad Jämförelse Antal 16 åringar i Stockholms län Prognos 2010 Antal 16 åringar i Stockholms län Prognos 2012 Tabell 2. Prognos antal 16-åringar i Stockholms län, 2010 och Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

7 Antal sökande folkbokförda i Stockholms län som söker gymnasieskola Här presenteras antal sökande folkbokförda i Stockholms län men oavsett var i landet de har sökt färre sökande totalt från Stockholms läns kommuner än vid samma tidpunkt Tillkommande sökande totalt - tom terminsstart i augusti Sökande totalt - 15 februari Tabell 3. Totalt antal sökande totalt till nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskolans program (elever folkbokförda i Stockholms län). Antal förstahandssökande till nationella program (inkl IB) Här redovisas hur sökandet ser ut till skolorna i Stockholms län. I uppgifterna nedan ingår även sökande som är folkbokförda utanför Stockholms län. 760 färre förstahandssökande till nationella program inkl IB än vid samma tidpunkt Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

8 Tillkommande 1:a handssökande nationella program - tom terminsstart i augusti 1:a handssökande nationella program - 15 februari Tabell 4. Antalet förstahandssökande till nationella program (inkl IB) Andel förstahandssökande som valt Högskoleförberedande respektive Yrkesprogram I samband med implementeringen av den nya gymnasiereformen GY-11 minskade antalet elever som valde att gå på yrkesprogram. Andelen som söker ett yrkesprogram är fortsatt på en låg nivå Högskoleförberedande program Yrkesprogram Tabell4. Andelen förstahandssökande som valt högskoleförberedande respektive yrkesprogram 2013 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

9 Andel förstahandssökande per huvudman elever har sökt i första hand till kommunala och landstingsäga skolor. Av dessa har 35 procent (4 691) valt kommunal skola i den egna kommunen. Av de förstahandssökande till fristående gymnasieskolor (7 871 elever) har 60 procent(4 722 elever) gjort valet till en fristående skola som är belägen utanför den egna kommunen. I fem kommuner i länet finns inte någon fristående gymnasieskola Egna kommunens skola Annan kommuns skola Fristående skola Tabell 5. Andel förstahandssökande per huvudman Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

10 Förstahandssökande till nationella programmen En jämförelse mellan andel förstahandssökande till nationella programmen mellan år 2012 och 2013 visar inte på några större skillnader mellan de två åren Program Totalt Procent Totalt Procent Samhällsvetenskapsprogrammet ,0% ,8% Naturvetenskapsprogrammet ,8% ,8% Ekonomiprogrammet ,5% ,1% Estetiska programmet ,7% ,1% Teknikprogrammet ,5% ,1% El- och energiprogrammet ,0% 994 4,6% Bygg och anläggningsprogrammet 493 2,3% 628 2,9% Fordons- och transportprogrammet 489 2,3% 465 2,1% Hantverksprogrammet 482 2,3% 495 2,3% Barn- och fritidsprogrammet 449 2,1% 453 2,1% Restaurang- och livsmedelsprogrammet 350 1,7% 393 1,8% Vård- och omsorgsprogrammet 336 1,6% 319 1,5% Naturbruksprogrammet 325 1,5% 249 1,1% Handels- och administrationsprogrammet 323 1,5% 320 1,5% VVS- och fastighetsprogrammet 252 1,2% 251 1,2% Hotell- och turismprogrammet 236 1,1% 270 1,2% Humanistiska programmet 233 1,1% 254 1,2% Industritekniska programmet 131 0,6% 181 0,8% Totalt International Baccalaureat Riksrekryterande m egna exmål Summa Tabell 6. Förstahandssökande till nationella programmen 2013 och 2012 samt andel av totala antalet per program. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

11 Hantverk Vård- och omsorg Humanistiska Hotell- och turism Naturbruk Estetiska Samhällsvetenskap Barn- och fritid Handels- och Naturvetenskap Restaurang- och Ekonomi Teknik Bygg och anläggning Industritekniska Fordons- och transport El- och energi VVS- och fastighets KOMMUNFÖRBUNDET Fördelning på kön Två högskoleförberedande program, Naturvetenskapligt och Ekonomiska programmet har en relativt jämn könsfördelning. Till tre av yrkesprogrammen söker sig kvinnor och män i nästa samma utsträckning; Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Fyra yrkesprogram är kvinnodominerade; Hantverksprogrammet, Vårdoch omsorgsprogrammet, Hotell och turism och Naturbruksprogrammet. De högskoleförberedande programmen som har kvinnodominans är Humanistiska programmet, Estetiska programmet samt Samhällsvetenskapliga programmet. Det Tekniska programmet är det enda mansdominerade högskoleförberedande programmet samt fem yrkesprogram; Bygg- och anläggning, Industritekniska programmet, Fordons- och transport, El- och energi, VVS- och fastighet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Män Kvinnor Tabell 6. Fördelning mellan män och kvinnor efter första ansökningsomgången till de nationella programmen. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

12 Söktryck Ett sätt att synliggöra elevernas sökmönster är att beskriva det söktryck till de olika utbildningarna som växer fram efter avslutad ansökningsomgång. Söktrycket kan vara ett mått av flera som bildar underlag till de beslut som varje skolhuvudman ska ta kring de olika utbildningsalternativen. Viktigt att notera att en enskild skolas beläggning inte kan bedömas på söktrycket till ett enstaka program. Det är det totala programutbudet i relation till efterfrågan som avgör en skolas beläggningsgrad. Söktrycket anges här som antal förstahandssökande per anmäld utbildningsplats. Utbildningarnas söktryck har därefter grupperats i fyra intervaller enligt följande; ; ; ; högre. Ett söktryck lägre än 1, 0 innebär att det är färre än en förstahandssökande per utbildningsplats. Ett söktryck högre än 1,01 innebär att det är fler än en förstahandssökande per utbildningsplats. Söktrycket ur ett regionalt perspektiv Alla högskoleförberedande program har ett söktryck som ligger mellan /plats, förutom humanistiska programmet som har 0.49/plats. Fem yrkesprogram (barn och fritid, el och energi, fordon och transport, industritekniska samt VVS och fastighet) har ett söktryck mellan /plats. Resterande sju yrkesprogram ligger mellan /plats. Söktryck per program delregion lägeskommun huvudman - skola Söktrycket finns beskrivet i två bilagor: Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola. Bilaga 2 - Söktryck per program - totalt - delregion. Regionen har här delats in i Norrort, Stockholm och Söderort för att få en första geografisk bild. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

13 Läshänvisning till bilaga 2: 1 Programmet Bygg och anläggning med totalt 493 sökande till 918 platser i länet. 1:a hands plats Länet Stockholm Norrort Söderort Bygg- o anläggning söktryck Antal skolor tot Kommunala Fristående Antal skolor utifrån beläggning 0-0,33 (34) ,34-0,66 (33) ,67-1,00 (34) , I de 9 skolorna belägna i Stockholm är det endast 3 som har ett söktryck kring 0.80/plats eller mer. De övriga ligger kring 0.30/plats. Av de 13 skolorna i norrort är det endast 3 skolor som har ett söktryck mellan /plats, övriga ligger kring 0.36/plats. Mönstret är detsamma i söderort, av 14 skolor har 4 ett söktryck mellan /plats, resten ligger kring 0.45/plats. 2 Programmet Barn och fritid visar på ett annat mönster med högre täckningsgrad. Totalt 449 sökande till 602 platser i hela regionen. Barn- o fritid söktryck Antal skolor tot Kommunala Fristående Antal skolor utifrån beläggning 0-0,33 (34) ,34-0,66 (33) ,67-1,00 (34) , Stockholm har 3 skolor med ett söktryck på /plats, resterande 2 ligger kring Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

14 Norrort har 5 skolor med sökande/plats och 3 skolor med 0.2/plats. Söderort har 5 skolor med söktryck som ligger mellan /plats, 3 skolor har ett söktryck på 0.43/plats. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

15 Introduktionsprogram Introduktionsprogram anordnas för de som inte är behöriga till nationellt program. Introduktionsprogram erbjuds vid 59 kommunala och 52 fristående gymnasieskolor. Endast studievägar anges och inte antal förstahandssökande gällande introduktionsprogrammen. Sökande till introduktionsprogrammen är ofta förstahandssökande till ett nationellt program och har valet till introduktionsprogram längre ner i ansökan. Detta med anledning av att eleven har som målsättning att uppnå behörighet till ett nationellt program till eleven fått sitt slutbetyg men garderar med att söka till ett introduktionsprogram vid ansökningstillfället då det inte är klart huruvida behörighet till nationellt program kommer uppnås eller inte till slutantagningen. Därtill tillkommer ett stort antal sökande till introduktionsprogrammen under våren men även först efter slutantagningen. Tabellen nedan visar antalet studievägar på introduktionsprogram som erbjuds att söka via Gymnasieantagningen i Stockholms län Introduktionsprogram Antal studievägar Fördelning Programinriktat individuellt val, IMPRO vid kommunala och 94 vid fristående skolor Yrkesintroduktion, IMYRK vid kommunala och 59 vid fristående skolor Preparandutbildning, IMPRE vid kommunala och 30 vid fristående skolor Individuellt alternativ, IMIND vid kommunala och 18 vid fristående skolor Språkintroduktion, IMSPR vid kommunala och 10 vid fristående skolor Totalt antal studievägar: 538 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

16 Gymnasiesärskolan I Stockholms län finns det 23 kommunala och landstingsägda och 15 fristående gymnasiesärskolor. Det är 196 förstahandssökande till de kommunala och landstingsägda skolorna och 100 förstahandssökande till de fristående skolorna. Program Antal förstahandssökande till respektive program Administration, handel och 18 varuhantering, AHADM Estetiska verksamheter, EVEST 25 Fastighet, anläggning och byggnation, 16 FAFAS Fordonsvård och godshantering, FGFOR 10 Hantverk och produktion, HPHAN 3 Hotell, restaurang och bageri, HRHOT 22 Hälsa, vård och omsorg, HOHAL 19 Samhälle, natur och språk, SNSAM 18 Skog, mark och djur, SDSKO 21 Individuella programmet, IAIND 144 Totalt antal förstahandssökande 296 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

17 Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola. Bygg- och anläggningsprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Design och Construction College, Hermods(F) ,31 Distra Bygg Gymnasium(F) ,2 Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,1 Hantverksakademins gymnasium(f) ,11 Kista gymnasium(k) ,93 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,38 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,79 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) ,33 Yrkesplugget(F) ,19 Summa ,45 Norrortskommuner Järfälla kommun Yrkestekniskt Centrum, Järfälla(K) ,5 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 3 6 0,5 Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium(f) ,2 Rodengymnasiet(K) ,5 Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) ,24 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,39

18 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Solna stad Peabskolan Solna(F) ,87 Sundbyberg stad S:t Martins gymnasium(k) ,41 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) ,31 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,42 Upplands Väsby kommun Peabskolan Upplands Väsby(F) ,33 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,38 Österåkers kommun Skärgårdsgymnasiet(F) ,38 Summa ,52 Söderorts kommuner Botkyrka kommun Praktiska gymnasiet i Tumba(F) ,5 Tumba Gymnasium(K) ,8 Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,75 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,56 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) ,92 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,76 Praktiska, Nacka(F) ,41 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,44 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,6 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) ,87 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,56 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

19 Värmdö kommun Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,28 Summa ,6 Totalt länet ,54 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

20 Barn- och fritidsprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Didaktus Liljeholmen(F) JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,46 JENSEN gymnasium Västra(F) ,8 Midsommarkransens gymnasium(k) ,13 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,5 Summa ,82 Norrortskommuner Järfälla kommun Didaktus Jakobsberg(F) ,7 HTS-gymnasiet, Järfälla(K) ,09 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Rodengymnasiet(K) ,32 Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) ,25 Solna stad Andreasgymnasiet(F) Solna Gymnasium(K) ,42 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,87 Åva gymnasium(k) ,43 Upplands Väsby kommun Väsby Nya gymnasium(k) ,09 Österåkers kommun Didaktus Åkersberga(F) ,1 Summa ,49 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

21 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Söderortskommuner Botkyrka kommun Praktiska gymnasiet i Tumba(F) ,58 Haninge Kommun Merika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,64 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,88 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,62 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 6 8 0,75 Torekällgymnasiet(K) ,82 Vackstanäsgymnasiet(F) ,23 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,19 Summa ,02 Totalt i länet ,74 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

22 El- och energiprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Cybergymnasiet Odenplan(F) ,76 Elektrikergymnasiet i Stockholm(F) ,33 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,11 NTI-gymnasiet i Stockholm(F) ,24 NTI-gymnasiet i Södertälje(F) ,22 S:t Eriks gymnasium(k) ,53 Snitz gymnasium(f) ,8 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,29 Säkerhetsgymnasiet(F) ,11 Thoren Innovation School(F) ,18 Thorildsplans gymnasium(k) ,39 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) ,6 Summa ,76 Norrortskommuner Ekerö Ekerö Praktiska gymnasium(f) Järfälla kommun Yrkestekniskt Centrum, Järfälla(K) ,82 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 3 4 0,75 Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium(f) ,13 Rodengymnasiet(K) ,78 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

23 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) Sollentuna kommun NTI-gymnasiet i Sollentuna(F) ,75 Rudbeck(K) ,66 Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,2 Solna stad Solna Gymnasium(K) Sundbyberg stad IT-gymnasiet i Sundbyberg(F) ,68 Täby kommun Energigymnasiet i Täby(F) 2 8 0,25 Täby Praktiska Gymnasium(F) ,6 Åva gymnasium(k) ,03 Upplands Väsby kommun Energigymnasiet Upplands Väsby(F) 5 8 0,63 Österåkers kommun IT-gymnasiet i Åkersberga(F) ,45 JB Gymnasiet Roslagen(F) ,13 Skärgårdsgymnasiet(F) ,35 Summa ,75 Söderortskommuner Botkyrka kommun Praktiska gymnasiet i Tumba(F) ,33 Tumba Gymnasium(K) ,03 Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,31 Huddinge kommun IT-gymnasiet i Södertörn(F) ,25 Sjödalsgymnasiet(K) ,53 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) ,1 Östra Gymnasiet(K) ,81 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

24 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,37 Praktiska, Nacka(F) ,38 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) 1 8 0,13 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,84 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) ,25 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,95 Värmdö kommun Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,33 Summa ,97 Totalt länet ,82 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

25 Ekonomiprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Atleticagymnasiet(F) ,87 Blackebergs gymnasium(k) ,4 Bromma gymnasium(k) ,51 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,34 Didaktus Liljeholmen(F) ,2 Drottning Blankas Gymnasieskola(F) ,47 Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,18 Hermods Gymnasium(F) International IT College of Sweden(F) ,8 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,59 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,04 JENSEN gymnasium Norra(F) ,43 JENSEN gymnasium Södra(F) ,22 JENSEN gymnasium Västra(F) ,14 Klara Norra Gymnasium(F) ,83 Klara Södra gymnasium(f) ,77 Kunskapsgymnasiet Globen(F) ,68 Kärrtorps gymnasium(k) ,25 Midsommarkransens gymnasium(k) ,56 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

26 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm(F) ,07 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,25 Påhlmans gymnasium(f) ,28 Ross Tensta gymnasium(k) ,25 SES- School of Experience and Science(F) ,13 Sjölins gymnasium Södermalm(F) ,67 Spånga gymnasium(k) ,48 Stockholms Idrottsgymnasium(F) ,56 Thoren Business School Medborgarplatsen(F) ,56 Thorildsplans gymnasium(k) ,44 Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan(F) ,37 Vittra Södermalm(F) ,33 Värmdö gymnasium(k) ,34 Östra Real(K) ,58 Summa ,97 Norrortskommuner Danderyd Kommun Danderyds gymnasium(k) ,18 Mörby Gymnasium(F) ,16 Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,47 Järfälla kommun Samgymnasiet, Järfälla(K) ,69 Lidingö kommun Hersby gymnasium(k) ,23 Norrtälje kommun Rodengymnasiet(K) ,94 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

27 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,94 Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) ,77 Sollentuna kommun Mikael Elias Teoretiska gymn. Sollentuna(F) ,45 Rudbeck(K) ,68 Solna stad Solna Gymnasium(K) ,36 Täby kommun Sparre Gymnasium(F) ,07 Tibble Gymnasium, Täby(F) ,66 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,86 Åva gymnasium(k) ,37 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,5 Upplands Väsby kommun Väsby Nya gymnasium(k) ,59 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,08 Österåkers kommun Österåkers gymnasium(k) ,55 Summa ,98 Söderortskommuner Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,5 Tullinge Gymnasium(K) ,03 Tumba Gymnasium(K) ,87 Haninge Kommun Fria gymnasieskolan i Haninge(F) ,23 Riksäpplet, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,67 Huddinge kommun Huddingegymnasiet(K) ,39 Sjödalsgymnasiet(K) ,94 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

28 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Östra Gymnasiet(K) ,69 Nacka kommun Designgymnasiet(F) ,03 Nacka Enskilda gymnasium AB(F) ,6 Nacka gymnasium(k) ,28 Vittragymnasiet Sickla(F) ,76 Young Business Creatives (YBC)(K) ,67 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,22 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,8 Södertälje S:ta Ragnhildsgymnasium(F) Täljegymnasiet(K) ,5 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,33 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,16 Summa ,77 Totalt länet ,93 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

29 Estetiska programmet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Blackebergs gymnasium(k) ,73 Carlgrenska Waldorfgymnasiet(F) ,4 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,42 Design och Construction College, Hermods(F) ,36 Drottning Blankas Gymnasieskola(F) ,31 Ellen Key skolan(f) ,13 Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,08 Globala gymnasiet(k) ,79 Hermods Gymnasium(F) ,73 International IT College of Sweden(F) ,6 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,72 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,46 Kristofferskolan(F) ,27 Kulturama gymnasium Hammarby Sjöstad(F) ,88 Kungstensgymnasiet(F) ,72 Kärrtorps gymnasium(k) ,19 Lilla Akademiens musikgymnasium(f) ,57 Nordiska Musikgymnasiet(F) ,35 NTI-gymnasiet i Stockholm(F) ,71 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,14 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

30 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats S:t Eriks gymnasium(k) ,53 Scengymnasiet i Stockholm/ St:Eriks gymn(k) ,56 Snitz gymnasium(f) ,73 Stockholms Estetiska gymnasium(f) ,64 Stockholms Stadsmission skola(f) ,06 Södra Latin(K) ,3 Textila gymnasiet(f) ,13 Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan(F) ,29 Värmdö gymnasium(k) ,53 Summa ,8 Norrortskommunerna Danderyd Kommun Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,67 Järfälla kommun Samgymnasiet, Järfälla(K) ,48 Lidingö kommun Lunaskolan Östra Gymnasium(F) 1 8 0,13 Stillerska Filmgymnasiet(F) ,33 Norrtälje kommun Rodengymnasiet(K) ,44 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,59 Josefinaskolan gymnasieskola(f) Sollentuna kommun Häggviks Gymnasium(F) 1 5 0,2 Rudbeck(K) ,72 Sollentuna Fria Gymnasium(F) ,17 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

31 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Solna stad Ingridskolan i Bergshamra(F) 5 2 2,5 Sundbyberg stad IT-gymnasiet i Sundbyberg(F) ,38 S:t Martins gymnasium(k) ,25 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,84 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,75 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,28 Österåkers kommun IT-gymnasiet i Åkersberga(F) ,47 JB Gymnasiet Roslagen(F) ,18 Summa ,46 Söderortskommunerna Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,56 Tumba Gymnasium(K) ,94 Haninge Kommun Merika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,47 Huddinge kommun IT-gymnasiet i Södertörn(F) ,13 Nacka kommun Designgymnasiet(F) ,7 Mediagymnasiet Nacka Strand(F) ,76 Nacka gymnasium(k) ,44 Rytmus, Musikergymnasiet(F) ,93 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,27 Södertälje Novalisgymnasiet(F) ,1 NTI-gymnasiet i Södertälje(F) Vackstanäsgymnasiet(F) ,42 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

32 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Wendela Hebbegymnasiet(K) ,44 Örjanskolans gymnasium(f) ,24 Summa ,66 Länet totalt ,7 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

33 Fordons- och transportprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,46 Stockholms Transport- o fordonstekniska(k) ,84 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) Yrkesplugget(F) ,97 Summa ,03 Norrortskommunerna Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 2 4 0,5 Rodengymnasiet(K) ,09 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,96 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,7 Sundbyberg stad S:t Martins gymnasium(k) ,84 Täby kommun Täby yrkesgymnasium(f) ,44 Åva gymnasium(k) ,38 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,72 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) Österåkers kommun JB Gymnasiet Roslagen(F) ,15 Summa ,72 Söderortskommunerna Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,59 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

34 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,98 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,83 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) 8 5 1,6 Nacka kommun Praktiska, Nacka(F) ,13 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) 4 8 0,5 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,67 Värmdö kommun Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,29 Summa ,85 Länet totalt ,83 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

35 Humanistiska programmet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Cybergymnasiet Odenplan(F) ,5 Franska skolan(f) ,92 Hermods Gymnasium(F) ,2 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,56 Internationella Kunskapsgymnasiet(F) ,6 Kulturama gymnasium Odenplan(F) ,13 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,75 Norra Real(K) ,5 Södra Latin(K) ,92 Östra Real(K) ,28 Summa ,56 Norrortskommuner Sollentuna kommun Rudbeck(K) ,38 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,21 Summa ,24 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,41 Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,6 Södertälje Wendela Hebbegymnasiet(K) ,36 Summa ,45 Länet totalt ,49 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

36 Hotell- och turismprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Design och Construction College, Hermods(F) ,68 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,39 Stockholms Hotell och Restaurangskola(K) ,18 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,42 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,9 Summa ,85 Norrortskommunerna Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) ,24 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,1 Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) ,6 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,06 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) 3 6 0,5 Åva gymnasium(k) ,54 Summa ,31 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

37 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,8 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,58 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) Praktiska, Nacka(F) ,06 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) 1 4 0,25 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 4 8 0,5 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,04 Summa ,7 Länet totalt ,63 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

38 Handels- och administrationsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Design och Construction College, Hermods(F) ,28 Fryshusets gymnasium(f) ,37 Gymnasieskolan Futurum(F) ,35 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,29 JENSEN gymnasium Södra(F) ,4 Midsommarkransens gymnasium(k) ,56 NTI Handelsgymnasiet Stockholm(F) ,63 Ross Tensta gymnasium(k) ,48 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,08 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,5 Stockholms Stadsmission skola(f) ,23 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) ,5 Summa ,39 Norrort Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) ,4 Ekerö kommun Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,07 Norrtälje kommun Rodengymnasiet(K) ,73 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,92 Märsta Praktiska gymnasium(f) ,25 Sollentuna kommun NTI-gymnasiet i Sollentuna(F) ,64 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

39 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,39 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) ,25 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,04 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,25 Summa ,50 Haninge Kommun Erika, Fredrika Bremergymnasiet(K) Riksäpplet, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,47 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,12 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,44 Praktiska, Nacka(F) ,31 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Södertälje Torekällgymnasiet(K) ,6 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,33 Summa ,36 Länet totalt ,43 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

40 Hantverksprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Cybergymnasiet Odenplan(F) ,71 Hantverksakademins gymnasium(f) ,48 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,32 Kungsholmens Västra Gymnasium(K) ,03 Odenplansgymnasiet(F) ,3 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,91 Realgymnasiet i Stockholm(F) ,37 S:t Eriks gymnasium(k) ,5 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,31 Textila gymnasiet(f) ,72 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) 5 7 0,71 Summa ,64 Norrortskommunerna Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) 3 8 0,38 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 6 7 0,86 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,2 Sundbyberg stad S:t Martins gymnasium(k) ,66 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,78 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) Österåkers kommun JB Gymnasiet Roslagen(F) Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

41 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Skärgårdsgymnasiet(F) ,43 Summa ,47 Norrortskommunerna Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,6 Huddinge kommun Sjödalsgymnasiet(K) ,81 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) Nacka kommun Designgymnasiet(F) ,27 Nacka gymnasium(k) ,94 Praktiska, Nacka(F) ,29 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) ,21 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) ,14 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,56 Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,09 Summa ,47 Länet totalt ,56 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

42 International Baccalaureat Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad International School of the Sthlm region(k) ,65 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,16 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,67 Summa ,03 Norrortskommunerna Sigtuna kommun Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) 4 9 0,44 Sollentuna kommun Rudbeck(K) ,43 Täby kommun Åva gymnasium(k) ,25 Summa ,35 Söderortskommunerna Nacka kommun Young Business Creatives (YBC)(K) ,53 Södertälje Täljegymnasiet(K) ,23 Summa ,39 Länet totalt ,69 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

43 Industritekniska programmet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Hantverksakademins gymnasium(f) ,35 Industritekniska gymnasiet(f) ,63 Summa ,5 Norrortskommner Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Summa Söderortskommuner Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,2 Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,88 Huddinge kommun Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) 2 5 0,4 Södertälje Mälardalens Tekniska Gymnasium(F) ,24 Summa ,96 Länet totalt ,81 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

44 Naturvetenskapsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Atleticagymnasiet(F) ,23 Blackebergs gymnasium(k) ,7 Bromma gymnasium(k) Carlgrenska Waldorfgymnasiet(F) ,4 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,34 Didaktus Liljeholmen(F) ,7 Ellen Key skolan(f) ,07 Enskilda gymnasiet(f) ,95 Franska skolan(f) Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,69 Globala gymnasiet(k) ,08 Hermods Gymnasium(F) ,23 International IT College of Sweden(F) ,5 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,91 Internationella Kunskapsgymnasiet(F) ,1 JENSEN gymnasium Norra(F) ,43 JENSEN gymnasium Södra(F) ,7 Klara Norra Gymnasium(F) ,19 Klara Södra gymnasium(f) ,8 Kristofferskolan(F) ,48 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

45 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Kulturama gymnasium Odenplan(F) ,31 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,73 Kunskapsgymnasiet Globen(F) ,5 Kärrtorps gymnasium(k) ,69 Metapontum(F) ,16 Midsommarkransens gymnasium(k) ,66 Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm(F) ,17 Norra djurgårdsgymnasiet(f) Norra Real(K) ,26 Ross Tensta gymnasium(k) ,32 S:t Eriks gymnasium(k) ,33 SES- School of Experience and Science(F) ,13 Sjölins gymnasium Södermalm(F) ,1 Spånga gymnasium(k) ,58 Stockholms Idrottsgymnasium(F) ,19 Södra Latin(K) ,92 Thoren Business School Medborgarplatsen(F) ,81 Thoren Innovation School(F) ,47 Thorildsplans gymnasium(k) ,86 Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan(F) ,13 Vittra Södermalm(F) ,66 Värmdö gymnasium(k) ,25 Östra Real(K) ,06 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

46 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Summa ,94 Norrortskommunerna Danderyd Kommun Danderyds gymnasium(k) ,73 Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,05 Järfälla kommun Didaktus Jakobsberg(F) ,11 NT-gymnasiet, Järfälla(K) ,62 Lidingö kommun Hersby gymnasium(k) ,77 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Ekebyholmsskolan, Rimbo(F) ,1 Rodengymnasiet(K) ,81 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,91 Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) ,67 Sollentuna kommun Mikael Elias Teoretiska gymn. Sollentuna(F) ,4 Rudbeck(K) ,19 Utbildning Silverdal(K) 1 8 0,13 Solna stad Andreasgymnasiet(F) Ingridskolan i Bergshamra(F) 1 5 0,2 Solna Gymnasium(K) ,64 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,68 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,96 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

47 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Åva gymnasium(k) ,75 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,33 Upplands Väsby kommun Väsby Nya gymnasium(k) ,13 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,14 Österåkers kommun Österåkers gymnasium(k) ,63 Summa ,75 Söderortskommunerna Botkyrka kommun Gullviva Gymnasium(F) ,11 S:t Botvids Gymnasium(K) ,36 Tullinge Gymnasium(K) ,84 Tumba Gymnasium(K) ,63 Haninge Kommun Erika, Fredrika Bremergymnasiet(K) 1 2 0,5 Fria gymnasieskolan i Haninge(F) ,17 Heurika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,07 Huddinge kommun Huddingegymnasiet(K) ,51 Sjödalsgymnasiet(K) ,88 Östra Gymnasiet(K) ,2 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,16 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,78 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,67 Södertälje S:ta Ragnhildsgymnasium(F) ,72 Täljegymnasiet(K) ,7 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

48 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Örjanskolans gymnasium(f) ,6 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,44 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,22 Vittragymnasiet Sickla(F) ,85 Summa ,74 Länet totalt ,85 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

49 Naturbruksprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Djurgymnasiet Stockholm(F) ,79 Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,07 Realgymnasiet i Stockholm(F) ,83 Spånga gymnasium(k) ,85 Summa ,77 Norrortskommuner Danderyd Kommun Marina Läroverket i Danderyd(F) ,71 Norrtälje kommun Friluftsgymnasiet(F) ,07 Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium(f) ,45 Sollentuna kommun Säbyholm Utbildningar(F) ,09 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) 1 8 0,13 Summa ,35 Söderortskommuner Haninge Kommun Berga Naturbruksgymnasium(K) ,39 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Södertälje Järna Naturbrukgsgymnasium(F) ,17 Södertälje Praktiska gymnasium(f) 4 8 0,5 Vackstanäsgymnasiet(F) ,25 Summa ,34 Länet totalt ,53 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

50 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Enskede Gårds gymnasium(k) ,89 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,23 Stockholms Hotell och Restaurangskola(K) ,95 Stockholms Internationella restaurangsko(f) ,81 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,4 Summa ,81 Norrortskommuner Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) 4 6 0,67 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 1 5 0,2 Rodengymnasiet(K) ,32 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,31 Sundbyberg stad JB gymnasiet i Sundbyberg(F) ,9 Täby kommun Åva gymnasium(k) ,5 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,21 Upplands Väsby kommun Wäsby Restaurangskola(F) ,2 Österåkers kommun JB Gymnasiet Roslagen(F) ,3 Summa ,44 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

51 Geografisk kommun Söderortskommuner Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,57 Haninge Kommun Riksäpplet, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,28 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,78 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,5 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) ,1 Vackstanäsgymnasiet(F) ,61 Summa ,45 Länet totalt ,60 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

52 Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Sjömansskolan(F) ,6 Danderyd Kommun Marina Läroverket i Danderyd(F) ,44 Länet totalt ,52 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

53 Samhällsvetenskapsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Atleticagymnasiet(F) ,91 Bernadottegymnasiet(K) ,96 Blackebergs gymnasium(k) ,67 Bromma gymnasium(k) ,31 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,39 Didaktus Liljeholmen(F) ,07 Drottning Blankas Gymnasieskola(F) ,88 Enskilda gymnasiet(f) ,83 ESS-gymnasiet(K) ,56 Franska skolan(f) ,09 Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,66 Globala gymnasiet(k) ,25 Hermods Gymnasium(F) ,24 International IT College of Sweden(F) ,6 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,44 Internationella Kunskapsgymnasiet(F) ,63 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,48 JENSEN gymnasium Norra(F) ,22 JENSEN gymnasium Södra(F) ,4 JENSEN gymnasium Västra(F) ,43 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

54 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Klara Norra Gymnasium(F) ,1 Klara Södra gymnasium(f) ,77 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,17 Kungsholmens Västra Gymnasium(K) ,33 Kungstensgymnasiet(F) ,38 Kunskapsgymnasiet Globen(F) ,45 Kärrtorps gymnasium(k) ,85 MBC-skolan Söder, gymnasiet(f) ,13 Midsommarkransens gymnasium(k) ,66 Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm(F) ,77 Norra djurgårdsgymnasiet(f) ,05 Norra Real(K) ,67 Odenplansgymnasiet(F) ,13 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,38 Påhlmans gymnasium(f) ,45 Ross Tensta gymnasium(k) ,45 S:t Eriks gymnasium(k) ,31 SES- School of Experience and Science(F) ,16 Snitz gymnasium(f) ,29 Stockholms Idrottsgymnasium(F) ,63 Stockholms RH-gymnasium(K) Stockholms Stadsmission skola(f) ,44 Södra Latin(K) ,55 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

55 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Thoren Business School Medborgarplatsen(F) 58 0 Thorildsplans gymnasium(k) ,05 Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan(F) ,82 Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan(F) ,27 Vittra Södermalm(F) ,47 Värmdö gymnasium(k) ,25 Östra Real(K) ,73 Summa ,88 Norrortskommuner Danderyd Kommun Danderyds gymnasium(k) ,91 Marina Läroverket i Danderyd(F) ,55 Mörby Gymnasium(F) ,04 Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,95 Järfälla kommun Didaktus Jakobsberg(F) ,11 Lidingö kommun Hersby gymnasium(k) ,54 Lunaskolan Östra Gymnasium(F) 1 8 0,13 Rodengymnasiet(K) ,29 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,95 Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) ,13 Sollentuna kommun Häggviks Gymnasium(F) Mikael Elias Teoretiska gymn. Sollentuna(F) ,42 Rudbeck(K) ,87 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

56 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Utbildning Silverdal(K) 2 8 0,25 Solna stad Andreasgymnasiet(F) Psykologigymnasiet(F) ,55 Solna Gymnasium(K) ,99 Sundbyberg stad IT-gymnasiet i Sundbyberg(F) ,1 Täby kommun Sparre Gymnasium(F) ,07 Tibble Gymnasium, Täby(F) ,48 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,05 Åva gymnasium(k) ,4 Mimers gymnasium Täby(F) ,11 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,41 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,82 Österåkers kommun Skärgårdsgymnasiet(F) ,25 Österåkers gymnasium(k) ,67 Summa ,73 Söderort Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,6 Tullinge Gymnasium(K) ,88 Tumba Gymnasium(K) ,8 Haninge Kommun Erika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,78 Fria gymnasieskolan i Haninge(F) ,27 Huddinge kommun Huddingegymnasiet(K) ,42 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd Ärendet Marina Läroverket Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om att

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar)

Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar) Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar) SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Tid S:t Botvids gymnasium Tomtbergavägen 10 Botkyrka 2009-06-02 13.00 Tullinge gymnasium

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20131

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20131 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2131 13-7-2 1:56:5 BA-ED Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 2 1 167.5 14 189 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2141 14-4-9 14:2:22 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 6 12.5 72 178 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-6-3 11:38:56 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 5 122.5 62 179 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-4-1 8:47:17 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 38 13 67 181 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Datum 2014-10-13. Förstahandssökande Tot Totalt antal sökande som angivit valet som förstahandsalternativ S Antal obehöriga till det sökta valet

Datum 2014-10-13. Förstahandssökande Tot Totalt antal sökande som angivit valet som förstahandsalternativ S Antal obehöriga till det sökta valet 1 (8) INFORMATION GÄLLANDE ANTAGNINGSSTATISTIK Statistiken är en rapport efter respektive antagningstillfälle. Den avser utbildningar som Gymnasieantagningen i Kalmar genomför. För varje studieväg visas

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Uppdaterad 2013-01-08 Länsprislistan för år 2013 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 1,1 procent jämfört med 2012. Priserna för de

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2014-09-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603) YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille Gård AB Naturbruksgymnasium om att få starta riksrekryterande Naturbruksprogram, hästskötare

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Uppdaterad 2013-06-27 Länsprislistan för år 2013 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 1,1 procent jämfört med 2012. Priserna för de

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval.

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval. VIKTIGA DATUM 2016 11 :januari Kl: 08:00 Webben öppnar för ansökan. Lösenordsbrev kommer hem till dig som går i årskurs 9, i början på januari. 1 februari Sista dag för ansökan, webben stänger kl 16:00.

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg www.helsingborg.se/gymnasiemassan www.skanegy.se NORDVÄSTRA SKÅNES KOMMUNER Gymnasiemässa 27 28 april i helsingborg Välkommen till Sundspärlan i Helsingborg Elever årskurs 8 måndag 8.30 15, allmänheten

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Information inför Det som tas upp är följande...

Information inför Det som tas upp är följande... Information inför Det som tas upp är följande... Utbildning Skaraborg Program Behörighet Tillträdesregler - högskola Ansökningsförfarandet Utbildning Skaraborg Samverkan mellan 15 kommuner. Sök fritt bland

Läs mer

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? www.pwc.se Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

Läs mer

ÖPPET HUS 2011/2012. Botkyrka kommun. Bokstaven efter skolans namn anger vilken slags skola det är:

ÖPPET HUS 2011/2012. Botkyrka kommun. Bokstaven efter skolans namn anger vilken slags skola det är: ÖPPET HUS 2011/2012 Uppdaterad 2011-11-15 Nedanstående förteckning visar tider för skolornas Öppet hus inför antagningen till ht 2012 samt kontaktuppgifter. Förteckningen kommer att uppdateras kontinuerligt

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer