Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013"

Transkript

1 Rapport 2013 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

2 Förord Det är första gången KSL och Gymnasieantagningen tar fram en samlad rapport efter den första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten Det är också första gången som vi kan presentera en samlad bild över söktrycket på program, huvudman och skolnivå. Rapportens innehåll ger bilder över antalet gymnasieskolor och studievägar i regionen, elevernas sökmönster och söktrycket. Vi hoppas att denna rapport ska kunna vara ett underlag för huvudmännen i sina ställningstaganden avseende utbudsplaneringen. Det är positivt att se att regionen kan erbjuda länets ungdomar ett brett utbud genom det stora antalet studievägar (1235 st). Samtidigt kan vi konstatera att kapacitetsutnyttjandet inte är optimalt. De demografiska förändringarna med minskade elevkullar under ett antal år framöver medför påfrestningar och det är viktigt för regionen att fortsatt kunna erbjuda en gymnasieutbildning med god kvalitet. Det låga söktrycket, framförallt avseende yrkesprogrammen ( förstahandssökande per plats), väcker viktiga frågor om behovet av en samordning av programutbudet. KSL har för avsikt att bjuda in huvudmännen till en regional diskussion hur vi fortsatt kan erbjuda ett bra utbud och mer kostnadseffektivt under en period där antalet 16-åringar minskar. Rapporten har tagits fram av Charlott Andersson och Elisabeth Nordström i samverkan med Prognos- och analysgruppen inom Gemensam gymnasieregion KOMMUNFÖRBUNDET Arion Chryssafis Ordförande Utbildningsberedningen Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 4 Gymnasieskolor med nationella program... 5 Så söker eleverna... 6 Söktryck Introduktionsprogram Gymnasiesärskolan Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola Bilaga 2 Söktryck per program - totalt - delregion Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

4 Sammanfattning Drygt elever i Stockholms län söker gymnasieutbildning inför höstterminen elever har gjort ett förstahandsval till de nationella programmen vid gymnasieskolorna i Stockholms län och vid de 18 nationella programmen i länet erbjuds drygt platser. Syftet med denna rapport är att så tidigt som möjligt på året kunna visa på elevernas sökmönster i relation till utbudet i regionen. Viktigt att notera att ca 40 procent av eleverna gör ett nytt val i maj och till stor del handlar dessa omval om skolbyten eller ändrad rangordning av sina tidigare gjorda val. Utöver det tillkommer också ett antal nysökande under omvalsperioden och inför terminsstart. Även om vi inte kan vara säkra på hur eleverna slutligen kommer att välja, kan vi i detta skede ändå se vissa mönster i hur söktrycket ser ut på programnivå. Söktrycket beskrivs och anges med antal förstahandssökande per plats. Alla högskoleförberedande program har ett söktryck som ligger mellan /plats, förutom humanistiska programmet som har 0.49/plats Fem yrkesprogram (barn och fritid, el och energi, fordon och transport, industritekniska samt VVS och fastighet) har ett söktryck mellan /plats. Resterande sju yrkesprogram ligger mellan /plats. Det låga söktrycket, framförallt avseende yrkesprogrammen, ger underlag för att föra en regional diskussion om det finns förutsättningar för en samordning av programutbudet. I denna rapport finns två bilagor som beskriver: Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola. Bilaga 2 - Söktryck per program - totalt - delregion. KSL återkommer med en rapport i slutet av maj efter att eleverna har gjort sitt omval. Rapporten har för avsikt att kunna spegla utbud och efterfrågan på skol- och inriktningsnivå och arbetet tas fram tillsammans med den regionala prognos- och analysgrupp som förvaltningscheferna tillsatt. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

5 Gymnasieskolor med nationella program Antal skolor Vid första ansökningsomgången fanns det 190 gymnasieskolor i Stockholms län som erbjuder nationella program, 64 kommunala och 126 fristående gymnasieskolor. Sedan föregående år har fyra nya fristående gymnasieskolor tillkommit som planerar att starta till hösten. Två friskolekoncerner har lagt ner verksamheten vid varsin gymnasieskola samt tre kommunala gymnasieskolor har upphört med utbildning inom de nationella programmen. Antal studievägar Det erbjöds studievägar(valbara sökalternativ) totalt för de nationella programmen i år. Dessa inkluderar program, inriktningar och profiler erbjöds studievägar vilket kan förklaras med ett helt nytt programutbud enligt gymnasiereformen GY Kommunala och Landstingets skolor 300 Fristående skolor Tabell 1. Antal studievägar per huvudman (nationella program) Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

6 Så söker eleverna Antal elever förändrad prognos 2010 gjordes en prognos över hur utvecklingen av antal 16-åringar i Stockholms län förändras under åren Analysen pekade på att elevantalet skulle minska med ca 20% och först 2019 vara uppe på 2010 års nivå gjordes en ny prognos vilken visade att minskningen av antalet elever inte blir lika dramatisk som tidigare prognos pekat på. Följande förändringar ligger tillgrund för den ändrade prognosbilden: Minskningen av elever påbörjades ett år senare än beräknat Elevminskningen blev inte riktigt så stort som befarats, 1000 elever fler Ökningen av elevantalet påbörjas svagt redan under Förklaringen till den reviderade prognosen är att inflyttning till Stockholms län varit större än beräknat Prognosen förändrad Jämförelse Antal 16 åringar i Stockholms län Prognos 2010 Antal 16 åringar i Stockholms län Prognos 2012 Tabell 2. Prognos antal 16-åringar i Stockholms län, 2010 och Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

7 Antal sökande folkbokförda i Stockholms län som söker gymnasieskola Här presenteras antal sökande folkbokförda i Stockholms län men oavsett var i landet de har sökt färre sökande totalt från Stockholms läns kommuner än vid samma tidpunkt Tillkommande sökande totalt - tom terminsstart i augusti Sökande totalt - 15 februari Tabell 3. Totalt antal sökande totalt till nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskolans program (elever folkbokförda i Stockholms län). Antal förstahandssökande till nationella program (inkl IB) Här redovisas hur sökandet ser ut till skolorna i Stockholms län. I uppgifterna nedan ingår även sökande som är folkbokförda utanför Stockholms län. 760 färre förstahandssökande till nationella program inkl IB än vid samma tidpunkt Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

8 Tillkommande 1:a handssökande nationella program - tom terminsstart i augusti 1:a handssökande nationella program - 15 februari Tabell 4. Antalet förstahandssökande till nationella program (inkl IB) Andel förstahandssökande som valt Högskoleförberedande respektive Yrkesprogram I samband med implementeringen av den nya gymnasiereformen GY-11 minskade antalet elever som valde att gå på yrkesprogram. Andelen som söker ett yrkesprogram är fortsatt på en låg nivå Högskoleförberedande program Yrkesprogram Tabell4. Andelen förstahandssökande som valt högskoleförberedande respektive yrkesprogram 2013 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

9 Andel förstahandssökande per huvudman elever har sökt i första hand till kommunala och landstingsäga skolor. Av dessa har 35 procent (4 691) valt kommunal skola i den egna kommunen. Av de förstahandssökande till fristående gymnasieskolor (7 871 elever) har 60 procent(4 722 elever) gjort valet till en fristående skola som är belägen utanför den egna kommunen. I fem kommuner i länet finns inte någon fristående gymnasieskola Egna kommunens skola Annan kommuns skola Fristående skola Tabell 5. Andel förstahandssökande per huvudman Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

10 Förstahandssökande till nationella programmen En jämförelse mellan andel förstahandssökande till nationella programmen mellan år 2012 och 2013 visar inte på några större skillnader mellan de två åren Program Totalt Procent Totalt Procent Samhällsvetenskapsprogrammet ,0% ,8% Naturvetenskapsprogrammet ,8% ,8% Ekonomiprogrammet ,5% ,1% Estetiska programmet ,7% ,1% Teknikprogrammet ,5% ,1% El- och energiprogrammet ,0% 994 4,6% Bygg och anläggningsprogrammet 493 2,3% 628 2,9% Fordons- och transportprogrammet 489 2,3% 465 2,1% Hantverksprogrammet 482 2,3% 495 2,3% Barn- och fritidsprogrammet 449 2,1% 453 2,1% Restaurang- och livsmedelsprogrammet 350 1,7% 393 1,8% Vård- och omsorgsprogrammet 336 1,6% 319 1,5% Naturbruksprogrammet 325 1,5% 249 1,1% Handels- och administrationsprogrammet 323 1,5% 320 1,5% VVS- och fastighetsprogrammet 252 1,2% 251 1,2% Hotell- och turismprogrammet 236 1,1% 270 1,2% Humanistiska programmet 233 1,1% 254 1,2% Industritekniska programmet 131 0,6% 181 0,8% Totalt International Baccalaureat Riksrekryterande m egna exmål Summa Tabell 6. Förstahandssökande till nationella programmen 2013 och 2012 samt andel av totala antalet per program. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

11 Hantverk Vård- och omsorg Humanistiska Hotell- och turism Naturbruk Estetiska Samhällsvetenskap Barn- och fritid Handels- och Naturvetenskap Restaurang- och Ekonomi Teknik Bygg och anläggning Industritekniska Fordons- och transport El- och energi VVS- och fastighets KOMMUNFÖRBUNDET Fördelning på kön Två högskoleförberedande program, Naturvetenskapligt och Ekonomiska programmet har en relativt jämn könsfördelning. Till tre av yrkesprogrammen söker sig kvinnor och män i nästa samma utsträckning; Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Fyra yrkesprogram är kvinnodominerade; Hantverksprogrammet, Vårdoch omsorgsprogrammet, Hotell och turism och Naturbruksprogrammet. De högskoleförberedande programmen som har kvinnodominans är Humanistiska programmet, Estetiska programmet samt Samhällsvetenskapliga programmet. Det Tekniska programmet är det enda mansdominerade högskoleförberedande programmet samt fem yrkesprogram; Bygg- och anläggning, Industritekniska programmet, Fordons- och transport, El- och energi, VVS- och fastighet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Män Kvinnor Tabell 6. Fördelning mellan män och kvinnor efter första ansökningsomgången till de nationella programmen. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

12 Söktryck Ett sätt att synliggöra elevernas sökmönster är att beskriva det söktryck till de olika utbildningarna som växer fram efter avslutad ansökningsomgång. Söktrycket kan vara ett mått av flera som bildar underlag till de beslut som varje skolhuvudman ska ta kring de olika utbildningsalternativen. Viktigt att notera att en enskild skolas beläggning inte kan bedömas på söktrycket till ett enstaka program. Det är det totala programutbudet i relation till efterfrågan som avgör en skolas beläggningsgrad. Söktrycket anges här som antal förstahandssökande per anmäld utbildningsplats. Utbildningarnas söktryck har därefter grupperats i fyra intervaller enligt följande; ; ; ; högre. Ett söktryck lägre än 1, 0 innebär att det är färre än en förstahandssökande per utbildningsplats. Ett söktryck högre än 1,01 innebär att det är fler än en förstahandssökande per utbildningsplats. Söktrycket ur ett regionalt perspektiv Alla högskoleförberedande program har ett söktryck som ligger mellan /plats, förutom humanistiska programmet som har 0.49/plats. Fem yrkesprogram (barn och fritid, el och energi, fordon och transport, industritekniska samt VVS och fastighet) har ett söktryck mellan /plats. Resterande sju yrkesprogram ligger mellan /plats. Söktryck per program delregion lägeskommun huvudman - skola Söktrycket finns beskrivet i två bilagor: Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola. Bilaga 2 - Söktryck per program - totalt - delregion. Regionen har här delats in i Norrort, Stockholm och Söderort för att få en första geografisk bild. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

13 Läshänvisning till bilaga 2: 1 Programmet Bygg och anläggning med totalt 493 sökande till 918 platser i länet. 1:a hands plats Länet Stockholm Norrort Söderort Bygg- o anläggning söktryck Antal skolor tot Kommunala Fristående Antal skolor utifrån beläggning 0-0,33 (34) ,34-0,66 (33) ,67-1,00 (34) , I de 9 skolorna belägna i Stockholm är det endast 3 som har ett söktryck kring 0.80/plats eller mer. De övriga ligger kring 0.30/plats. Av de 13 skolorna i norrort är det endast 3 skolor som har ett söktryck mellan /plats, övriga ligger kring 0.36/plats. Mönstret är detsamma i söderort, av 14 skolor har 4 ett söktryck mellan /plats, resten ligger kring 0.45/plats. 2 Programmet Barn och fritid visar på ett annat mönster med högre täckningsgrad. Totalt 449 sökande till 602 platser i hela regionen. Barn- o fritid söktryck Antal skolor tot Kommunala Fristående Antal skolor utifrån beläggning 0-0,33 (34) ,34-0,66 (33) ,67-1,00 (34) , Stockholm har 3 skolor med ett söktryck på /plats, resterande 2 ligger kring Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

14 Norrort har 5 skolor med sökande/plats och 3 skolor med 0.2/plats. Söderort har 5 skolor med söktryck som ligger mellan /plats, 3 skolor har ett söktryck på 0.43/plats. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

15 Introduktionsprogram Introduktionsprogram anordnas för de som inte är behöriga till nationellt program. Introduktionsprogram erbjuds vid 59 kommunala och 52 fristående gymnasieskolor. Endast studievägar anges och inte antal förstahandssökande gällande introduktionsprogrammen. Sökande till introduktionsprogrammen är ofta förstahandssökande till ett nationellt program och har valet till introduktionsprogram längre ner i ansökan. Detta med anledning av att eleven har som målsättning att uppnå behörighet till ett nationellt program till eleven fått sitt slutbetyg men garderar med att söka till ett introduktionsprogram vid ansökningstillfället då det inte är klart huruvida behörighet till nationellt program kommer uppnås eller inte till slutantagningen. Därtill tillkommer ett stort antal sökande till introduktionsprogrammen under våren men även först efter slutantagningen. Tabellen nedan visar antalet studievägar på introduktionsprogram som erbjuds att söka via Gymnasieantagningen i Stockholms län Introduktionsprogram Antal studievägar Fördelning Programinriktat individuellt val, IMPRO vid kommunala och 94 vid fristående skolor Yrkesintroduktion, IMYRK vid kommunala och 59 vid fristående skolor Preparandutbildning, IMPRE vid kommunala och 30 vid fristående skolor Individuellt alternativ, IMIND vid kommunala och 18 vid fristående skolor Språkintroduktion, IMSPR vid kommunala och 10 vid fristående skolor Totalt antal studievägar: 538 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

16 Gymnasiesärskolan I Stockholms län finns det 23 kommunala och landstingsägda och 15 fristående gymnasiesärskolor. Det är 196 förstahandssökande till de kommunala och landstingsägda skolorna och 100 förstahandssökande till de fristående skolorna. Program Antal förstahandssökande till respektive program Administration, handel och 18 varuhantering, AHADM Estetiska verksamheter, EVEST 25 Fastighet, anläggning och byggnation, 16 FAFAS Fordonsvård och godshantering, FGFOR 10 Hantverk och produktion, HPHAN 3 Hotell, restaurang och bageri, HRHOT 22 Hälsa, vård och omsorg, HOHAL 19 Samhälle, natur och språk, SNSAM 18 Skog, mark och djur, SDSKO 21 Individuella programmet, IAIND 144 Totalt antal förstahandssökande 296 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

17 Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola. Bygg- och anläggningsprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Design och Construction College, Hermods(F) ,31 Distra Bygg Gymnasium(F) ,2 Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,1 Hantverksakademins gymnasium(f) ,11 Kista gymnasium(k) ,93 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,38 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,79 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) ,33 Yrkesplugget(F) ,19 Summa ,45 Norrortskommuner Järfälla kommun Yrkestekniskt Centrum, Järfälla(K) ,5 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 3 6 0,5 Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium(f) ,2 Rodengymnasiet(K) ,5 Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) ,24 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,39

18 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Solna stad Peabskolan Solna(F) ,87 Sundbyberg stad S:t Martins gymnasium(k) ,41 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) ,31 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,42 Upplands Väsby kommun Peabskolan Upplands Väsby(F) ,33 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,38 Österåkers kommun Skärgårdsgymnasiet(F) ,38 Summa ,52 Söderorts kommuner Botkyrka kommun Praktiska gymnasiet i Tumba(F) ,5 Tumba Gymnasium(K) ,8 Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,75 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,56 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) ,92 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,76 Praktiska, Nacka(F) ,41 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,44 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,6 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) ,87 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,56 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

19 Värmdö kommun Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,28 Summa ,6 Totalt länet ,54 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

20 Barn- och fritidsprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Didaktus Liljeholmen(F) JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,46 JENSEN gymnasium Västra(F) ,8 Midsommarkransens gymnasium(k) ,13 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,5 Summa ,82 Norrortskommuner Järfälla kommun Didaktus Jakobsberg(F) ,7 HTS-gymnasiet, Järfälla(K) ,09 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Rodengymnasiet(K) ,32 Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) ,25 Solna stad Andreasgymnasiet(F) Solna Gymnasium(K) ,42 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,87 Åva gymnasium(k) ,43 Upplands Väsby kommun Väsby Nya gymnasium(k) ,09 Österåkers kommun Didaktus Åkersberga(F) ,1 Summa ,49 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

21 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Söderortskommuner Botkyrka kommun Praktiska gymnasiet i Tumba(F) ,58 Haninge Kommun Merika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,64 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,88 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,62 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 6 8 0,75 Torekällgymnasiet(K) ,82 Vackstanäsgymnasiet(F) ,23 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,19 Summa ,02 Totalt i länet ,74 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

22 El- och energiprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Cybergymnasiet Odenplan(F) ,76 Elektrikergymnasiet i Stockholm(F) ,33 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,11 NTI-gymnasiet i Stockholm(F) ,24 NTI-gymnasiet i Södertälje(F) ,22 S:t Eriks gymnasium(k) ,53 Snitz gymnasium(f) ,8 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,29 Säkerhetsgymnasiet(F) ,11 Thoren Innovation School(F) ,18 Thorildsplans gymnasium(k) ,39 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) ,6 Summa ,76 Norrortskommuner Ekerö Ekerö Praktiska gymnasium(f) Järfälla kommun Yrkestekniskt Centrum, Järfälla(K) ,82 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 3 4 0,75 Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium(f) ,13 Rodengymnasiet(K) ,78 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

23 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) Sollentuna kommun NTI-gymnasiet i Sollentuna(F) ,75 Rudbeck(K) ,66 Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,2 Solna stad Solna Gymnasium(K) Sundbyberg stad IT-gymnasiet i Sundbyberg(F) ,68 Täby kommun Energigymnasiet i Täby(F) 2 8 0,25 Täby Praktiska Gymnasium(F) ,6 Åva gymnasium(k) ,03 Upplands Väsby kommun Energigymnasiet Upplands Väsby(F) 5 8 0,63 Österåkers kommun IT-gymnasiet i Åkersberga(F) ,45 JB Gymnasiet Roslagen(F) ,13 Skärgårdsgymnasiet(F) ,35 Summa ,75 Söderortskommuner Botkyrka kommun Praktiska gymnasiet i Tumba(F) ,33 Tumba Gymnasium(K) ,03 Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,31 Huddinge kommun IT-gymnasiet i Södertörn(F) ,25 Sjödalsgymnasiet(K) ,53 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) ,1 Östra Gymnasiet(K) ,81 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

24 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,37 Praktiska, Nacka(F) ,38 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) 1 8 0,13 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,84 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) ,25 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,95 Värmdö kommun Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,33 Summa ,97 Totalt länet ,82 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

25 Ekonomiprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Atleticagymnasiet(F) ,87 Blackebergs gymnasium(k) ,4 Bromma gymnasium(k) ,51 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,34 Didaktus Liljeholmen(F) ,2 Drottning Blankas Gymnasieskola(F) ,47 Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,18 Hermods Gymnasium(F) International IT College of Sweden(F) ,8 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,59 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,04 JENSEN gymnasium Norra(F) ,43 JENSEN gymnasium Södra(F) ,22 JENSEN gymnasium Västra(F) ,14 Klara Norra Gymnasium(F) ,83 Klara Södra gymnasium(f) ,77 Kunskapsgymnasiet Globen(F) ,68 Kärrtorps gymnasium(k) ,25 Midsommarkransens gymnasium(k) ,56 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

26 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm(F) ,07 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,25 Påhlmans gymnasium(f) ,28 Ross Tensta gymnasium(k) ,25 SES- School of Experience and Science(F) ,13 Sjölins gymnasium Södermalm(F) ,67 Spånga gymnasium(k) ,48 Stockholms Idrottsgymnasium(F) ,56 Thoren Business School Medborgarplatsen(F) ,56 Thorildsplans gymnasium(k) ,44 Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan(F) ,37 Vittra Södermalm(F) ,33 Värmdö gymnasium(k) ,34 Östra Real(K) ,58 Summa ,97 Norrortskommuner Danderyd Kommun Danderyds gymnasium(k) ,18 Mörby Gymnasium(F) ,16 Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,47 Järfälla kommun Samgymnasiet, Järfälla(K) ,69 Lidingö kommun Hersby gymnasium(k) ,23 Norrtälje kommun Rodengymnasiet(K) ,94 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

27 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,94 Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) ,77 Sollentuna kommun Mikael Elias Teoretiska gymn. Sollentuna(F) ,45 Rudbeck(K) ,68 Solna stad Solna Gymnasium(K) ,36 Täby kommun Sparre Gymnasium(F) ,07 Tibble Gymnasium, Täby(F) ,66 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,86 Åva gymnasium(k) ,37 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,5 Upplands Väsby kommun Väsby Nya gymnasium(k) ,59 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,08 Österåkers kommun Österåkers gymnasium(k) ,55 Summa ,98 Söderortskommuner Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,5 Tullinge Gymnasium(K) ,03 Tumba Gymnasium(K) ,87 Haninge Kommun Fria gymnasieskolan i Haninge(F) ,23 Riksäpplet, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,67 Huddinge kommun Huddingegymnasiet(K) ,39 Sjödalsgymnasiet(K) ,94 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

28 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Östra Gymnasiet(K) ,69 Nacka kommun Designgymnasiet(F) ,03 Nacka Enskilda gymnasium AB(F) ,6 Nacka gymnasium(k) ,28 Vittragymnasiet Sickla(F) ,76 Young Business Creatives (YBC)(K) ,67 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,22 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,8 Södertälje S:ta Ragnhildsgymnasium(F) Täljegymnasiet(K) ,5 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,33 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,16 Summa ,77 Totalt länet ,93 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

29 Estetiska programmet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Blackebergs gymnasium(k) ,73 Carlgrenska Waldorfgymnasiet(F) ,4 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,42 Design och Construction College, Hermods(F) ,36 Drottning Blankas Gymnasieskola(F) ,31 Ellen Key skolan(f) ,13 Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,08 Globala gymnasiet(k) ,79 Hermods Gymnasium(F) ,73 International IT College of Sweden(F) ,6 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,72 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,46 Kristofferskolan(F) ,27 Kulturama gymnasium Hammarby Sjöstad(F) ,88 Kungstensgymnasiet(F) ,72 Kärrtorps gymnasium(k) ,19 Lilla Akademiens musikgymnasium(f) ,57 Nordiska Musikgymnasiet(F) ,35 NTI-gymnasiet i Stockholm(F) ,71 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,14 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

30 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats S:t Eriks gymnasium(k) ,53 Scengymnasiet i Stockholm/ St:Eriks gymn(k) ,56 Snitz gymnasium(f) ,73 Stockholms Estetiska gymnasium(f) ,64 Stockholms Stadsmission skola(f) ,06 Södra Latin(K) ,3 Textila gymnasiet(f) ,13 Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan(F) ,29 Värmdö gymnasium(k) ,53 Summa ,8 Norrortskommunerna Danderyd Kommun Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,67 Järfälla kommun Samgymnasiet, Järfälla(K) ,48 Lidingö kommun Lunaskolan Östra Gymnasium(F) 1 8 0,13 Stillerska Filmgymnasiet(F) ,33 Norrtälje kommun Rodengymnasiet(K) ,44 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,59 Josefinaskolan gymnasieskola(f) Sollentuna kommun Häggviks Gymnasium(F) 1 5 0,2 Rudbeck(K) ,72 Sollentuna Fria Gymnasium(F) ,17 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

31 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Solna stad Ingridskolan i Bergshamra(F) 5 2 2,5 Sundbyberg stad IT-gymnasiet i Sundbyberg(F) ,38 S:t Martins gymnasium(k) ,25 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,84 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,75 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,28 Österåkers kommun IT-gymnasiet i Åkersberga(F) ,47 JB Gymnasiet Roslagen(F) ,18 Summa ,46 Söderortskommunerna Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,56 Tumba Gymnasium(K) ,94 Haninge Kommun Merika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,47 Huddinge kommun IT-gymnasiet i Södertörn(F) ,13 Nacka kommun Designgymnasiet(F) ,7 Mediagymnasiet Nacka Strand(F) ,76 Nacka gymnasium(k) ,44 Rytmus, Musikergymnasiet(F) ,93 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,27 Södertälje Novalisgymnasiet(F) ,1 NTI-gymnasiet i Södertälje(F) Vackstanäsgymnasiet(F) ,42 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

32 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Wendela Hebbegymnasiet(K) ,44 Örjanskolans gymnasium(f) ,24 Summa ,66 Länet totalt ,7 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

33 Fordons- och transportprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,46 Stockholms Transport- o fordonstekniska(k) ,84 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) Yrkesplugget(F) ,97 Summa ,03 Norrortskommunerna Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 2 4 0,5 Rodengymnasiet(K) ,09 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,96 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,7 Sundbyberg stad S:t Martins gymnasium(k) ,84 Täby kommun Täby yrkesgymnasium(f) ,44 Åva gymnasium(k) ,38 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,72 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) Österåkers kommun JB Gymnasiet Roslagen(F) ,15 Summa ,72 Söderortskommunerna Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,59 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

34 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,98 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,83 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) 8 5 1,6 Nacka kommun Praktiska, Nacka(F) ,13 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) 4 8 0,5 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,67 Värmdö kommun Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,29 Summa ,85 Länet totalt ,83 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

35 Humanistiska programmet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Cybergymnasiet Odenplan(F) ,5 Franska skolan(f) ,92 Hermods Gymnasium(F) ,2 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,56 Internationella Kunskapsgymnasiet(F) ,6 Kulturama gymnasium Odenplan(F) ,13 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,75 Norra Real(K) ,5 Södra Latin(K) ,92 Östra Real(K) ,28 Summa ,56 Norrortskommuner Sollentuna kommun Rudbeck(K) ,38 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,21 Summa ,24 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,41 Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,6 Södertälje Wendela Hebbegymnasiet(K) ,36 Summa ,45 Länet totalt ,49 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

36 Hotell- och turismprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Design och Construction College, Hermods(F) ,68 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,39 Stockholms Hotell och Restaurangskola(K) ,18 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,42 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,9 Summa ,85 Norrortskommunerna Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) ,24 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,1 Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) ,6 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,06 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) 3 6 0,5 Åva gymnasium(k) ,54 Summa ,31 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

37 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,8 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,58 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) Praktiska, Nacka(F) ,06 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) 1 4 0,25 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 4 8 0,5 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,04 Summa ,7 Länet totalt ,63 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

38 Handels- och administrationsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Design och Construction College, Hermods(F) ,28 Fryshusets gymnasium(f) ,37 Gymnasieskolan Futurum(F) ,35 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,29 JENSEN gymnasium Södra(F) ,4 Midsommarkransens gymnasium(k) ,56 NTI Handelsgymnasiet Stockholm(F) ,63 Ross Tensta gymnasium(k) ,48 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,08 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,5 Stockholms Stadsmission skola(f) ,23 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) ,5 Summa ,39 Norrort Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) ,4 Ekerö kommun Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,07 Norrtälje kommun Rodengymnasiet(K) ,73 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,92 Märsta Praktiska gymnasium(f) ,25 Sollentuna kommun NTI-gymnasiet i Sollentuna(F) ,64 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

39 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,39 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) ,25 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,04 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,25 Summa ,50 Haninge Kommun Erika, Fredrika Bremergymnasiet(K) Riksäpplet, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,47 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,12 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,44 Praktiska, Nacka(F) ,31 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Södertälje Torekällgymnasiet(K) ,6 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,33 Summa ,36 Länet totalt ,43 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

40 Hantverksprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Cybergymnasiet Odenplan(F) ,71 Hantverksakademins gymnasium(f) ,48 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,32 Kungsholmens Västra Gymnasium(K) ,03 Odenplansgymnasiet(F) ,3 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,91 Realgymnasiet i Stockholm(F) ,37 S:t Eriks gymnasium(k) ,5 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,31 Textila gymnasiet(f) ,72 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) 5 7 0,71 Summa ,64 Norrortskommunerna Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) 3 8 0,38 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 6 7 0,86 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,2 Sundbyberg stad S:t Martins gymnasium(k) ,66 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,78 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) Österåkers kommun JB Gymnasiet Roslagen(F) Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

41 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Skärgårdsgymnasiet(F) ,43 Summa ,47 Norrortskommunerna Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,6 Huddinge kommun Sjödalsgymnasiet(K) ,81 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) Nacka kommun Designgymnasiet(F) ,27 Nacka gymnasium(k) ,94 Praktiska, Nacka(F) ,29 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) ,21 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) ,14 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,56 Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,09 Summa ,47 Länet totalt ,56 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

42 International Baccalaureat Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad International School of the Sthlm region(k) ,65 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,16 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,67 Summa ,03 Norrortskommunerna Sigtuna kommun Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) 4 9 0,44 Sollentuna kommun Rudbeck(K) ,43 Täby kommun Åva gymnasium(k) ,25 Summa ,35 Söderortskommunerna Nacka kommun Young Business Creatives (YBC)(K) ,53 Södertälje Täljegymnasiet(K) ,23 Summa ,39 Länet totalt ,69 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

43 Industritekniska programmet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Hantverksakademins gymnasium(f) ,35 Industritekniska gymnasiet(f) ,63 Summa ,5 Norrortskommner Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Summa Söderortskommuner Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,2 Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,88 Huddinge kommun Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) 2 5 0,4 Södertälje Mälardalens Tekniska Gymnasium(F) ,24 Summa ,96 Länet totalt ,81 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

44 Naturvetenskapsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Atleticagymnasiet(F) ,23 Blackebergs gymnasium(k) ,7 Bromma gymnasium(k) Carlgrenska Waldorfgymnasiet(F) ,4 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,34 Didaktus Liljeholmen(F) ,7 Ellen Key skolan(f) ,07 Enskilda gymnasiet(f) ,95 Franska skolan(f) Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,69 Globala gymnasiet(k) ,08 Hermods Gymnasium(F) ,23 International IT College of Sweden(F) ,5 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,91 Internationella Kunskapsgymnasiet(F) ,1 JENSEN gymnasium Norra(F) ,43 JENSEN gymnasium Södra(F) ,7 Klara Norra Gymnasium(F) ,19 Klara Södra gymnasium(f) ,8 Kristofferskolan(F) ,48 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

45 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Kulturama gymnasium Odenplan(F) ,31 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,73 Kunskapsgymnasiet Globen(F) ,5 Kärrtorps gymnasium(k) ,69 Metapontum(F) ,16 Midsommarkransens gymnasium(k) ,66 Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm(F) ,17 Norra djurgårdsgymnasiet(f) Norra Real(K) ,26 Ross Tensta gymnasium(k) ,32 S:t Eriks gymnasium(k) ,33 SES- School of Experience and Science(F) ,13 Sjölins gymnasium Södermalm(F) ,1 Spånga gymnasium(k) ,58 Stockholms Idrottsgymnasium(F) ,19 Södra Latin(K) ,92 Thoren Business School Medborgarplatsen(F) ,81 Thoren Innovation School(F) ,47 Thorildsplans gymnasium(k) ,86 Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan(F) ,13 Vittra Södermalm(F) ,66 Värmdö gymnasium(k) ,25 Östra Real(K) ,06 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

46 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Summa ,94 Norrortskommunerna Danderyd Kommun Danderyds gymnasium(k) ,73 Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,05 Järfälla kommun Didaktus Jakobsberg(F) ,11 NT-gymnasiet, Järfälla(K) ,62 Lidingö kommun Hersby gymnasium(k) ,77 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Ekebyholmsskolan, Rimbo(F) ,1 Rodengymnasiet(K) ,81 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,91 Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) ,67 Sollentuna kommun Mikael Elias Teoretiska gymn. Sollentuna(F) ,4 Rudbeck(K) ,19 Utbildning Silverdal(K) 1 8 0,13 Solna stad Andreasgymnasiet(F) Ingridskolan i Bergshamra(F) 1 5 0,2 Solna Gymnasium(K) ,64 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,68 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,96 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

47 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Åva gymnasium(k) ,75 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,33 Upplands Väsby kommun Väsby Nya gymnasium(k) ,13 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,14 Österåkers kommun Österåkers gymnasium(k) ,63 Summa ,75 Söderortskommunerna Botkyrka kommun Gullviva Gymnasium(F) ,11 S:t Botvids Gymnasium(K) ,36 Tullinge Gymnasium(K) ,84 Tumba Gymnasium(K) ,63 Haninge Kommun Erika, Fredrika Bremergymnasiet(K) 1 2 0,5 Fria gymnasieskolan i Haninge(F) ,17 Heurika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,07 Huddinge kommun Huddingegymnasiet(K) ,51 Sjödalsgymnasiet(K) ,88 Östra Gymnasiet(K) ,2 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,16 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,78 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,67 Södertälje S:ta Ragnhildsgymnasium(F) ,72 Täljegymnasiet(K) ,7 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

48 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Örjanskolans gymnasium(f) ,6 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,44 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,22 Vittragymnasiet Sickla(F) ,85 Summa ,74 Länet totalt ,85 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

49 Naturbruksprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Djurgymnasiet Stockholm(F) ,79 Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,07 Realgymnasiet i Stockholm(F) ,83 Spånga gymnasium(k) ,85 Summa ,77 Norrortskommuner Danderyd Kommun Marina Läroverket i Danderyd(F) ,71 Norrtälje kommun Friluftsgymnasiet(F) ,07 Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium(f) ,45 Sollentuna kommun Säbyholm Utbildningar(F) ,09 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) 1 8 0,13 Summa ,35 Söderortskommuner Haninge Kommun Berga Naturbruksgymnasium(K) ,39 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Södertälje Järna Naturbrukgsgymnasium(F) ,17 Södertälje Praktiska gymnasium(f) 4 8 0,5 Vackstanäsgymnasiet(F) ,25 Summa ,34 Länet totalt ,53 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

50 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Enskede Gårds gymnasium(k) ,89 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,23 Stockholms Hotell och Restaurangskola(K) ,95 Stockholms Internationella restaurangsko(f) ,81 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,4 Summa ,81 Norrortskommuner Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) 4 6 0,67 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 1 5 0,2 Rodengymnasiet(K) ,32 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,31 Sundbyberg stad JB gymnasiet i Sundbyberg(F) ,9 Täby kommun Åva gymnasium(k) ,5 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,21 Upplands Väsby kommun Wäsby Restaurangskola(F) ,2 Österåkers kommun JB Gymnasiet Roslagen(F) ,3 Summa ,44 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

51 Geografisk kommun Söderortskommuner Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,57 Haninge Kommun Riksäpplet, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,28 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,78 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,5 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) ,1 Vackstanäsgymnasiet(F) ,61 Summa ,45 Länet totalt ,60 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

52 Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Sjömansskolan(F) ,6 Danderyd Kommun Marina Läroverket i Danderyd(F) ,44 Länet totalt ,52 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

53 Samhällsvetenskapsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Atleticagymnasiet(F) ,91 Bernadottegymnasiet(K) ,96 Blackebergs gymnasium(k) ,67 Bromma gymnasium(k) ,31 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,39 Didaktus Liljeholmen(F) ,07 Drottning Blankas Gymnasieskola(F) ,88 Enskilda gymnasiet(f) ,83 ESS-gymnasiet(K) ,56 Franska skolan(f) ,09 Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,66 Globala gymnasiet(k) ,25 Hermods Gymnasium(F) ,24 International IT College of Sweden(F) ,6 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,44 Internationella Kunskapsgymnasiet(F) ,63 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,48 JENSEN gymnasium Norra(F) ,22 JENSEN gymnasium Södra(F) ,4 JENSEN gymnasium Västra(F) ,43 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

54 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Klara Norra Gymnasium(F) ,1 Klara Södra gymnasium(f) ,77 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,17 Kungsholmens Västra Gymnasium(K) ,33 Kungstensgymnasiet(F) ,38 Kunskapsgymnasiet Globen(F) ,45 Kärrtorps gymnasium(k) ,85 MBC-skolan Söder, gymnasiet(f) ,13 Midsommarkransens gymnasium(k) ,66 Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm(F) ,77 Norra djurgårdsgymnasiet(f) ,05 Norra Real(K) ,67 Odenplansgymnasiet(F) ,13 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,38 Påhlmans gymnasium(f) ,45 Ross Tensta gymnasium(k) ,45 S:t Eriks gymnasium(k) ,31 SES- School of Experience and Science(F) ,16 Snitz gymnasium(f) ,29 Stockholms Idrottsgymnasium(F) ,63 Stockholms RH-gymnasium(K) Stockholms Stadsmission skola(f) ,44 Södra Latin(K) ,55 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

55 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Thoren Business School Medborgarplatsen(F) 58 0 Thorildsplans gymnasium(k) ,05 Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan(F) ,82 Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan(F) ,27 Vittra Södermalm(F) ,47 Värmdö gymnasium(k) ,25 Östra Real(K) ,73 Summa ,88 Norrortskommuner Danderyd Kommun Danderyds gymnasium(k) ,91 Marina Läroverket i Danderyd(F) ,55 Mörby Gymnasium(F) ,04 Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,95 Järfälla kommun Didaktus Jakobsberg(F) ,11 Lidingö kommun Hersby gymnasium(k) ,54 Lunaskolan Östra Gymnasium(F) 1 8 0,13 Rodengymnasiet(K) ,29 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,95 Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) ,13 Sollentuna kommun Häggviks Gymnasium(F) Mikael Elias Teoretiska gymn. Sollentuna(F) ,42 Rudbeck(K) ,87 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

56 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Utbildning Silverdal(K) 2 8 0,25 Solna stad Andreasgymnasiet(F) Psykologigymnasiet(F) ,55 Solna Gymnasium(K) ,99 Sundbyberg stad IT-gymnasiet i Sundbyberg(F) ,1 Täby kommun Sparre Gymnasium(F) ,07 Tibble Gymnasium, Täby(F) ,48 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,05 Åva gymnasium(k) ,4 Mimers gymnasium Täby(F) ,11 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,41 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,82 Österåkers kommun Skärgårdsgymnasiet(F) ,25 Österåkers gymnasium(k) ,67 Summa ,73 Söderort Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,6 Tullinge Gymnasium(K) ,88 Tumba Gymnasium(K) ,8 Haninge Kommun Erika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,78 Fria gymnasieskolan i Haninge(F) ,27 Huddinge kommun Huddingegymnasiet(K) ,42 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd Ärendet Marina Läroverket Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om att

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se Antagningsguiden för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012 Antagningsguiden 2012 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms

Läs mer

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? www.pwc.se Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2014

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2014 RAPPORT Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2014 Stockholm 2014-01-08 Sweco Strategy AB Linda Wahlman Henrik Nilsson Sweco

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

Driftbudget för programområdet gymnasieskolan

Driftbudget för programområdet gymnasieskolan Driftbudget för programområdet gymnasieskolan Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Gymnasieskola 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 2 983 3 374 3 409 3 393 3 361 Verksamhetens kostnader

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Rapport 2011:05 Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län 2012-2020 Anders Niklasson Anpassning-Matchning-Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MATRIS 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan

3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 2012-10-15 Tid 2012-10-23, Kl 19:00 Plats Tullinge gymnasium, matsalen, Alfred Nobels Allé 206, Tullinge Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl.

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12 2015-04-08 1 (6) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer