Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013"

Transkript

1 Rapport 2013 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

2 Förord Det är första gången KSL och Gymnasieantagningen tar fram en samlad rapport efter den första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten Det är också första gången som vi kan presentera en samlad bild över söktrycket på program, huvudman och skolnivå. Rapportens innehåll ger bilder över antalet gymnasieskolor och studievägar i regionen, elevernas sökmönster och söktrycket. Vi hoppas att denna rapport ska kunna vara ett underlag för huvudmännen i sina ställningstaganden avseende utbudsplaneringen. Det är positivt att se att regionen kan erbjuda länets ungdomar ett brett utbud genom det stora antalet studievägar (1235 st). Samtidigt kan vi konstatera att kapacitetsutnyttjandet inte är optimalt. De demografiska förändringarna med minskade elevkullar under ett antal år framöver medför påfrestningar och det är viktigt för regionen att fortsatt kunna erbjuda en gymnasieutbildning med god kvalitet. Det låga söktrycket, framförallt avseende yrkesprogrammen ( förstahandssökande per plats), väcker viktiga frågor om behovet av en samordning av programutbudet. KSL har för avsikt att bjuda in huvudmännen till en regional diskussion hur vi fortsatt kan erbjuda ett bra utbud och mer kostnadseffektivt under en period där antalet 16-åringar minskar. Rapporten har tagits fram av Charlott Andersson och Elisabeth Nordström i samverkan med Prognos- och analysgruppen inom Gemensam gymnasieregion KOMMUNFÖRBUNDET Arion Chryssafis Ordförande Utbildningsberedningen Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 4 Gymnasieskolor med nationella program... 5 Så söker eleverna... 6 Söktryck Introduktionsprogram Gymnasiesärskolan Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola Bilaga 2 Söktryck per program - totalt - delregion Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

4 Sammanfattning Drygt elever i Stockholms län söker gymnasieutbildning inför höstterminen elever har gjort ett förstahandsval till de nationella programmen vid gymnasieskolorna i Stockholms län och vid de 18 nationella programmen i länet erbjuds drygt platser. Syftet med denna rapport är att så tidigt som möjligt på året kunna visa på elevernas sökmönster i relation till utbudet i regionen. Viktigt att notera att ca 40 procent av eleverna gör ett nytt val i maj och till stor del handlar dessa omval om skolbyten eller ändrad rangordning av sina tidigare gjorda val. Utöver det tillkommer också ett antal nysökande under omvalsperioden och inför terminsstart. Även om vi inte kan vara säkra på hur eleverna slutligen kommer att välja, kan vi i detta skede ändå se vissa mönster i hur söktrycket ser ut på programnivå. Söktrycket beskrivs och anges med antal förstahandssökande per plats. Alla högskoleförberedande program har ett söktryck som ligger mellan /plats, förutom humanistiska programmet som har 0.49/plats Fem yrkesprogram (barn och fritid, el och energi, fordon och transport, industritekniska samt VVS och fastighet) har ett söktryck mellan /plats. Resterande sju yrkesprogram ligger mellan /plats. Det låga söktrycket, framförallt avseende yrkesprogrammen, ger underlag för att föra en regional diskussion om det finns förutsättningar för en samordning av programutbudet. I denna rapport finns två bilagor som beskriver: Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola. Bilaga 2 - Söktryck per program - totalt - delregion. KSL återkommer med en rapport i slutet av maj efter att eleverna har gjort sitt omval. Rapporten har för avsikt att kunna spegla utbud och efterfrågan på skol- och inriktningsnivå och arbetet tas fram tillsammans med den regionala prognos- och analysgrupp som förvaltningscheferna tillsatt. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

5 Gymnasieskolor med nationella program Antal skolor Vid första ansökningsomgången fanns det 190 gymnasieskolor i Stockholms län som erbjuder nationella program, 64 kommunala och 126 fristående gymnasieskolor. Sedan föregående år har fyra nya fristående gymnasieskolor tillkommit som planerar att starta till hösten. Två friskolekoncerner har lagt ner verksamheten vid varsin gymnasieskola samt tre kommunala gymnasieskolor har upphört med utbildning inom de nationella programmen. Antal studievägar Det erbjöds studievägar(valbara sökalternativ) totalt för de nationella programmen i år. Dessa inkluderar program, inriktningar och profiler erbjöds studievägar vilket kan förklaras med ett helt nytt programutbud enligt gymnasiereformen GY Kommunala och Landstingets skolor 300 Fristående skolor Tabell 1. Antal studievägar per huvudman (nationella program) Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

6 Så söker eleverna Antal elever förändrad prognos 2010 gjordes en prognos över hur utvecklingen av antal 16-åringar i Stockholms län förändras under åren Analysen pekade på att elevantalet skulle minska med ca 20% och först 2019 vara uppe på 2010 års nivå gjordes en ny prognos vilken visade att minskningen av antalet elever inte blir lika dramatisk som tidigare prognos pekat på. Följande förändringar ligger tillgrund för den ändrade prognosbilden: Minskningen av elever påbörjades ett år senare än beräknat Elevminskningen blev inte riktigt så stort som befarats, 1000 elever fler Ökningen av elevantalet påbörjas svagt redan under Förklaringen till den reviderade prognosen är att inflyttning till Stockholms län varit större än beräknat Prognosen förändrad Jämförelse Antal 16 åringar i Stockholms län Prognos 2010 Antal 16 åringar i Stockholms län Prognos 2012 Tabell 2. Prognos antal 16-åringar i Stockholms län, 2010 och Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

7 Antal sökande folkbokförda i Stockholms län som söker gymnasieskola Här presenteras antal sökande folkbokförda i Stockholms län men oavsett var i landet de har sökt färre sökande totalt från Stockholms läns kommuner än vid samma tidpunkt Tillkommande sökande totalt - tom terminsstart i augusti Sökande totalt - 15 februari Tabell 3. Totalt antal sökande totalt till nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskolans program (elever folkbokförda i Stockholms län). Antal förstahandssökande till nationella program (inkl IB) Här redovisas hur sökandet ser ut till skolorna i Stockholms län. I uppgifterna nedan ingår även sökande som är folkbokförda utanför Stockholms län. 760 färre förstahandssökande till nationella program inkl IB än vid samma tidpunkt Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

8 Tillkommande 1:a handssökande nationella program - tom terminsstart i augusti 1:a handssökande nationella program - 15 februari Tabell 4. Antalet förstahandssökande till nationella program (inkl IB) Andel förstahandssökande som valt Högskoleförberedande respektive Yrkesprogram I samband med implementeringen av den nya gymnasiereformen GY-11 minskade antalet elever som valde att gå på yrkesprogram. Andelen som söker ett yrkesprogram är fortsatt på en låg nivå Högskoleförberedande program Yrkesprogram Tabell4. Andelen förstahandssökande som valt högskoleförberedande respektive yrkesprogram 2013 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

9 Andel förstahandssökande per huvudman elever har sökt i första hand till kommunala och landstingsäga skolor. Av dessa har 35 procent (4 691) valt kommunal skola i den egna kommunen. Av de förstahandssökande till fristående gymnasieskolor (7 871 elever) har 60 procent(4 722 elever) gjort valet till en fristående skola som är belägen utanför den egna kommunen. I fem kommuner i länet finns inte någon fristående gymnasieskola Egna kommunens skola Annan kommuns skola Fristående skola Tabell 5. Andel förstahandssökande per huvudman Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

10 Förstahandssökande till nationella programmen En jämförelse mellan andel förstahandssökande till nationella programmen mellan år 2012 och 2013 visar inte på några större skillnader mellan de två åren Program Totalt Procent Totalt Procent Samhällsvetenskapsprogrammet ,0% ,8% Naturvetenskapsprogrammet ,8% ,8% Ekonomiprogrammet ,5% ,1% Estetiska programmet ,7% ,1% Teknikprogrammet ,5% ,1% El- och energiprogrammet ,0% 994 4,6% Bygg och anläggningsprogrammet 493 2,3% 628 2,9% Fordons- och transportprogrammet 489 2,3% 465 2,1% Hantverksprogrammet 482 2,3% 495 2,3% Barn- och fritidsprogrammet 449 2,1% 453 2,1% Restaurang- och livsmedelsprogrammet 350 1,7% 393 1,8% Vård- och omsorgsprogrammet 336 1,6% 319 1,5% Naturbruksprogrammet 325 1,5% 249 1,1% Handels- och administrationsprogrammet 323 1,5% 320 1,5% VVS- och fastighetsprogrammet 252 1,2% 251 1,2% Hotell- och turismprogrammet 236 1,1% 270 1,2% Humanistiska programmet 233 1,1% 254 1,2% Industritekniska programmet 131 0,6% 181 0,8% Totalt International Baccalaureat Riksrekryterande m egna exmål Summa Tabell 6. Förstahandssökande till nationella programmen 2013 och 2012 samt andel av totala antalet per program. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

11 Hantverk Vård- och omsorg Humanistiska Hotell- och turism Naturbruk Estetiska Samhällsvetenskap Barn- och fritid Handels- och Naturvetenskap Restaurang- och Ekonomi Teknik Bygg och anläggning Industritekniska Fordons- och transport El- och energi VVS- och fastighets KOMMUNFÖRBUNDET Fördelning på kön Två högskoleförberedande program, Naturvetenskapligt och Ekonomiska programmet har en relativt jämn könsfördelning. Till tre av yrkesprogrammen söker sig kvinnor och män i nästa samma utsträckning; Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Fyra yrkesprogram är kvinnodominerade; Hantverksprogrammet, Vårdoch omsorgsprogrammet, Hotell och turism och Naturbruksprogrammet. De högskoleförberedande programmen som har kvinnodominans är Humanistiska programmet, Estetiska programmet samt Samhällsvetenskapliga programmet. Det Tekniska programmet är det enda mansdominerade högskoleförberedande programmet samt fem yrkesprogram; Bygg- och anläggning, Industritekniska programmet, Fordons- och transport, El- och energi, VVS- och fastighet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Män Kvinnor Tabell 6. Fördelning mellan män och kvinnor efter första ansökningsomgången till de nationella programmen. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

12 Söktryck Ett sätt att synliggöra elevernas sökmönster är att beskriva det söktryck till de olika utbildningarna som växer fram efter avslutad ansökningsomgång. Söktrycket kan vara ett mått av flera som bildar underlag till de beslut som varje skolhuvudman ska ta kring de olika utbildningsalternativen. Viktigt att notera att en enskild skolas beläggning inte kan bedömas på söktrycket till ett enstaka program. Det är det totala programutbudet i relation till efterfrågan som avgör en skolas beläggningsgrad. Söktrycket anges här som antal förstahandssökande per anmäld utbildningsplats. Utbildningarnas söktryck har därefter grupperats i fyra intervaller enligt följande; ; ; ; högre. Ett söktryck lägre än 1, 0 innebär att det är färre än en förstahandssökande per utbildningsplats. Ett söktryck högre än 1,01 innebär att det är fler än en förstahandssökande per utbildningsplats. Söktrycket ur ett regionalt perspektiv Alla högskoleförberedande program har ett söktryck som ligger mellan /plats, förutom humanistiska programmet som har 0.49/plats. Fem yrkesprogram (barn och fritid, el och energi, fordon och transport, industritekniska samt VVS och fastighet) har ett söktryck mellan /plats. Resterande sju yrkesprogram ligger mellan /plats. Söktryck per program delregion lägeskommun huvudman - skola Söktrycket finns beskrivet i två bilagor: Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola. Bilaga 2 - Söktryck per program - totalt - delregion. Regionen har här delats in i Norrort, Stockholm och Söderort för att få en första geografisk bild. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

13 Läshänvisning till bilaga 2: 1 Programmet Bygg och anläggning med totalt 493 sökande till 918 platser i länet. 1:a hands plats Länet Stockholm Norrort Söderort Bygg- o anläggning söktryck Antal skolor tot Kommunala Fristående Antal skolor utifrån beläggning 0-0,33 (34) ,34-0,66 (33) ,67-1,00 (34) , I de 9 skolorna belägna i Stockholm är det endast 3 som har ett söktryck kring 0.80/plats eller mer. De övriga ligger kring 0.30/plats. Av de 13 skolorna i norrort är det endast 3 skolor som har ett söktryck mellan /plats, övriga ligger kring 0.36/plats. Mönstret är detsamma i söderort, av 14 skolor har 4 ett söktryck mellan /plats, resten ligger kring 0.45/plats. 2 Programmet Barn och fritid visar på ett annat mönster med högre täckningsgrad. Totalt 449 sökande till 602 platser i hela regionen. Barn- o fritid söktryck Antal skolor tot Kommunala Fristående Antal skolor utifrån beläggning 0-0,33 (34) ,34-0,66 (33) ,67-1,00 (34) , Stockholm har 3 skolor med ett söktryck på /plats, resterande 2 ligger kring Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

14 Norrort har 5 skolor med sökande/plats och 3 skolor med 0.2/plats. Söderort har 5 skolor med söktryck som ligger mellan /plats, 3 skolor har ett söktryck på 0.43/plats. Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

15 Introduktionsprogram Introduktionsprogram anordnas för de som inte är behöriga till nationellt program. Introduktionsprogram erbjuds vid 59 kommunala och 52 fristående gymnasieskolor. Endast studievägar anges och inte antal förstahandssökande gällande introduktionsprogrammen. Sökande till introduktionsprogrammen är ofta förstahandssökande till ett nationellt program och har valet till introduktionsprogram längre ner i ansökan. Detta med anledning av att eleven har som målsättning att uppnå behörighet till ett nationellt program till eleven fått sitt slutbetyg men garderar med att söka till ett introduktionsprogram vid ansökningstillfället då det inte är klart huruvida behörighet till nationellt program kommer uppnås eller inte till slutantagningen. Därtill tillkommer ett stort antal sökande till introduktionsprogrammen under våren men även först efter slutantagningen. Tabellen nedan visar antalet studievägar på introduktionsprogram som erbjuds att söka via Gymnasieantagningen i Stockholms län Introduktionsprogram Antal studievägar Fördelning Programinriktat individuellt val, IMPRO vid kommunala och 94 vid fristående skolor Yrkesintroduktion, IMYRK vid kommunala och 59 vid fristående skolor Preparandutbildning, IMPRE vid kommunala och 30 vid fristående skolor Individuellt alternativ, IMIND vid kommunala och 18 vid fristående skolor Språkintroduktion, IMSPR vid kommunala och 10 vid fristående skolor Totalt antal studievägar: 538 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

16 Gymnasiesärskolan I Stockholms län finns det 23 kommunala och landstingsägda och 15 fristående gymnasiesärskolor. Det är 196 förstahandssökande till de kommunala och landstingsägda skolorna och 100 förstahandssökande till de fristående skolorna. Program Antal förstahandssökande till respektive program Administration, handel och 18 varuhantering, AHADM Estetiska verksamheter, EVEST 25 Fastighet, anläggning och byggnation, 16 FAFAS Fordonsvård och godshantering, FGFOR 10 Hantverk och produktion, HPHAN 3 Hotell, restaurang och bageri, HRHOT 22 Hälsa, vård och omsorg, HOHAL 19 Samhälle, natur och språk, SNSAM 18 Skog, mark och djur, SDSKO 21 Individuella programmet, IAIND 144 Totalt antal förstahandssökande 296 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

17 Bilaga 1 Söktryck per program - delregion lägeskommun huvudman skola. Bygg- och anläggningsprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Design och Construction College, Hermods(F) ,31 Distra Bygg Gymnasium(F) ,2 Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,1 Hantverksakademins gymnasium(f) ,11 Kista gymnasium(k) ,93 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,38 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,79 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) ,33 Yrkesplugget(F) ,19 Summa ,45 Norrortskommuner Järfälla kommun Yrkestekniskt Centrum, Järfälla(K) ,5 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 3 6 0,5 Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium(f) ,2 Rodengymnasiet(K) ,5 Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) ,24 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,39

18 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Solna stad Peabskolan Solna(F) ,87 Sundbyberg stad S:t Martins gymnasium(k) ,41 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) ,31 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,42 Upplands Väsby kommun Peabskolan Upplands Väsby(F) ,33 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,38 Österåkers kommun Skärgårdsgymnasiet(F) ,38 Summa ,52 Söderorts kommuner Botkyrka kommun Praktiska gymnasiet i Tumba(F) ,5 Tumba Gymnasium(K) ,8 Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,75 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,56 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) ,92 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,76 Praktiska, Nacka(F) ,41 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,44 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,6 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) ,87 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,56 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

19 Värmdö kommun Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,28 Summa ,6 Totalt länet ,54 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

20 Barn- och fritidsprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Didaktus Liljeholmen(F) JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,46 JENSEN gymnasium Västra(F) ,8 Midsommarkransens gymnasium(k) ,13 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,5 Summa ,82 Norrortskommuner Järfälla kommun Didaktus Jakobsberg(F) ,7 HTS-gymnasiet, Järfälla(K) ,09 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Rodengymnasiet(K) ,32 Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) ,25 Solna stad Andreasgymnasiet(F) Solna Gymnasium(K) ,42 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,87 Åva gymnasium(k) ,43 Upplands Väsby kommun Väsby Nya gymnasium(k) ,09 Österåkers kommun Didaktus Åkersberga(F) ,1 Summa ,49 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

21 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Söderortskommuner Botkyrka kommun Praktiska gymnasiet i Tumba(F) ,58 Haninge Kommun Merika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,64 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,88 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,62 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 6 8 0,75 Torekällgymnasiet(K) ,82 Vackstanäsgymnasiet(F) ,23 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,19 Summa ,02 Totalt i länet ,74 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

22 El- och energiprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Cybergymnasiet Odenplan(F) ,76 Elektrikergymnasiet i Stockholm(F) ,33 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,11 NTI-gymnasiet i Stockholm(F) ,24 NTI-gymnasiet i Södertälje(F) ,22 S:t Eriks gymnasium(k) ,53 Snitz gymnasium(f) ,8 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,29 Säkerhetsgymnasiet(F) ,11 Thoren Innovation School(F) ,18 Thorildsplans gymnasium(k) ,39 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) ,6 Summa ,76 Norrortskommuner Ekerö Ekerö Praktiska gymnasium(f) Järfälla kommun Yrkestekniskt Centrum, Järfälla(K) ,82 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 3 4 0,75 Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium(f) ,13 Rodengymnasiet(K) ,78 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

23 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) Sollentuna kommun NTI-gymnasiet i Sollentuna(F) ,75 Rudbeck(K) ,66 Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,2 Solna stad Solna Gymnasium(K) Sundbyberg stad IT-gymnasiet i Sundbyberg(F) ,68 Täby kommun Energigymnasiet i Täby(F) 2 8 0,25 Täby Praktiska Gymnasium(F) ,6 Åva gymnasium(k) ,03 Upplands Väsby kommun Energigymnasiet Upplands Väsby(F) 5 8 0,63 Österåkers kommun IT-gymnasiet i Åkersberga(F) ,45 JB Gymnasiet Roslagen(F) ,13 Skärgårdsgymnasiet(F) ,35 Summa ,75 Söderortskommuner Botkyrka kommun Praktiska gymnasiet i Tumba(F) ,33 Tumba Gymnasium(K) ,03 Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,31 Huddinge kommun IT-gymnasiet i Södertörn(F) ,25 Sjödalsgymnasiet(K) ,53 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) ,1 Östra Gymnasiet(K) ,81 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

24 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,37 Praktiska, Nacka(F) ,38 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) 1 8 0,13 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,84 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) ,25 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,95 Värmdö kommun Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,33 Summa ,97 Totalt länet ,82 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

25 Ekonomiprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Atleticagymnasiet(F) ,87 Blackebergs gymnasium(k) ,4 Bromma gymnasium(k) ,51 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,34 Didaktus Liljeholmen(F) ,2 Drottning Blankas Gymnasieskola(F) ,47 Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,18 Hermods Gymnasium(F) International IT College of Sweden(F) ,8 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,59 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,04 JENSEN gymnasium Norra(F) ,43 JENSEN gymnasium Södra(F) ,22 JENSEN gymnasium Västra(F) ,14 Klara Norra Gymnasium(F) ,83 Klara Södra gymnasium(f) ,77 Kunskapsgymnasiet Globen(F) ,68 Kärrtorps gymnasium(k) ,25 Midsommarkransens gymnasium(k) ,56 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

26 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm(F) ,07 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,25 Påhlmans gymnasium(f) ,28 Ross Tensta gymnasium(k) ,25 SES- School of Experience and Science(F) ,13 Sjölins gymnasium Södermalm(F) ,67 Spånga gymnasium(k) ,48 Stockholms Idrottsgymnasium(F) ,56 Thoren Business School Medborgarplatsen(F) ,56 Thorildsplans gymnasium(k) ,44 Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan(F) ,37 Vittra Södermalm(F) ,33 Värmdö gymnasium(k) ,34 Östra Real(K) ,58 Summa ,97 Norrortskommuner Danderyd Kommun Danderyds gymnasium(k) ,18 Mörby Gymnasium(F) ,16 Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,47 Järfälla kommun Samgymnasiet, Järfälla(K) ,69 Lidingö kommun Hersby gymnasium(k) ,23 Norrtälje kommun Rodengymnasiet(K) ,94 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

27 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,94 Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) ,77 Sollentuna kommun Mikael Elias Teoretiska gymn. Sollentuna(F) ,45 Rudbeck(K) ,68 Solna stad Solna Gymnasium(K) ,36 Täby kommun Sparre Gymnasium(F) ,07 Tibble Gymnasium, Täby(F) ,66 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,86 Åva gymnasium(k) ,37 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,5 Upplands Väsby kommun Väsby Nya gymnasium(k) ,59 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,08 Österåkers kommun Österåkers gymnasium(k) ,55 Summa ,98 Söderortskommuner Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,5 Tullinge Gymnasium(K) ,03 Tumba Gymnasium(K) ,87 Haninge Kommun Fria gymnasieskolan i Haninge(F) ,23 Riksäpplet, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,67 Huddinge kommun Huddingegymnasiet(K) ,39 Sjödalsgymnasiet(K) ,94 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

28 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Östra Gymnasiet(K) ,69 Nacka kommun Designgymnasiet(F) ,03 Nacka Enskilda gymnasium AB(F) ,6 Nacka gymnasium(k) ,28 Vittragymnasiet Sickla(F) ,76 Young Business Creatives (YBC)(K) ,67 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,22 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,8 Södertälje S:ta Ragnhildsgymnasium(F) Täljegymnasiet(K) ,5 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,33 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,16 Summa ,77 Totalt länet ,93 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

29 Estetiska programmet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Blackebergs gymnasium(k) ,73 Carlgrenska Waldorfgymnasiet(F) ,4 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,42 Design och Construction College, Hermods(F) ,36 Drottning Blankas Gymnasieskola(F) ,31 Ellen Key skolan(f) ,13 Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,08 Globala gymnasiet(k) ,79 Hermods Gymnasium(F) ,73 International IT College of Sweden(F) ,6 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,72 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,46 Kristofferskolan(F) ,27 Kulturama gymnasium Hammarby Sjöstad(F) ,88 Kungstensgymnasiet(F) ,72 Kärrtorps gymnasium(k) ,19 Lilla Akademiens musikgymnasium(f) ,57 Nordiska Musikgymnasiet(F) ,35 NTI-gymnasiet i Stockholm(F) ,71 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,14 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

30 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats S:t Eriks gymnasium(k) ,53 Scengymnasiet i Stockholm/ St:Eriks gymn(k) ,56 Snitz gymnasium(f) ,73 Stockholms Estetiska gymnasium(f) ,64 Stockholms Stadsmission skola(f) ,06 Södra Latin(K) ,3 Textila gymnasiet(f) ,13 Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan(F) ,29 Värmdö gymnasium(k) ,53 Summa ,8 Norrortskommunerna Danderyd Kommun Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,67 Järfälla kommun Samgymnasiet, Järfälla(K) ,48 Lidingö kommun Lunaskolan Östra Gymnasium(F) 1 8 0,13 Stillerska Filmgymnasiet(F) ,33 Norrtälje kommun Rodengymnasiet(K) ,44 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,59 Josefinaskolan gymnasieskola(f) Sollentuna kommun Häggviks Gymnasium(F) 1 5 0,2 Rudbeck(K) ,72 Sollentuna Fria Gymnasium(F) ,17 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

31 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Solna stad Ingridskolan i Bergshamra(F) 5 2 2,5 Sundbyberg stad IT-gymnasiet i Sundbyberg(F) ,38 S:t Martins gymnasium(k) ,25 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,84 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,75 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,28 Österåkers kommun IT-gymnasiet i Åkersberga(F) ,47 JB Gymnasiet Roslagen(F) ,18 Summa ,46 Söderortskommunerna Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,56 Tumba Gymnasium(K) ,94 Haninge Kommun Merika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,47 Huddinge kommun IT-gymnasiet i Södertörn(F) ,13 Nacka kommun Designgymnasiet(F) ,7 Mediagymnasiet Nacka Strand(F) ,76 Nacka gymnasium(k) ,44 Rytmus, Musikergymnasiet(F) ,93 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,27 Södertälje Novalisgymnasiet(F) ,1 NTI-gymnasiet i Södertälje(F) Vackstanäsgymnasiet(F) ,42 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

32 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Wendela Hebbegymnasiet(K) ,44 Örjanskolans gymnasium(f) ,24 Summa ,66 Länet totalt ,7 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

33 Fordons- och transportprogrammet Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,46 Stockholms Transport- o fordonstekniska(k) ,84 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) Yrkesplugget(F) ,97 Summa ,03 Norrortskommunerna Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 2 4 0,5 Rodengymnasiet(K) ,09 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,96 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,7 Sundbyberg stad S:t Martins gymnasium(k) ,84 Täby kommun Täby yrkesgymnasium(f) ,44 Åva gymnasium(k) ,38 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,72 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) Österåkers kommun JB Gymnasiet Roslagen(F) ,15 Summa ,72 Söderortskommunerna Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,59 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

34 Geografisk kommun Enhet Antal 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,98 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,83 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) 8 5 1,6 Nacka kommun Praktiska, Nacka(F) ,13 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) 4 8 0,5 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,67 Värmdö kommun Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,29 Summa ,85 Länet totalt ,83 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

35 Humanistiska programmet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Cybergymnasiet Odenplan(F) ,5 Franska skolan(f) ,92 Hermods Gymnasium(F) ,2 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,56 Internationella Kunskapsgymnasiet(F) ,6 Kulturama gymnasium Odenplan(F) ,13 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,75 Norra Real(K) ,5 Södra Latin(K) ,92 Östra Real(K) ,28 Summa ,56 Norrortskommuner Sollentuna kommun Rudbeck(K) ,38 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,21 Summa ,24 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,41 Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,6 Södertälje Wendela Hebbegymnasiet(K) ,36 Summa ,45 Länet totalt ,49 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

36 Hotell- och turismprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Design och Construction College, Hermods(F) ,68 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,39 Stockholms Hotell och Restaurangskola(K) ,18 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,42 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,9 Summa ,85 Norrortskommunerna Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) ,24 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,1 Sigtuna kommun Märsta Praktiska gymnasium(f) ,6 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,06 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) 3 6 0,5 Åva gymnasium(k) ,54 Summa ,31 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

37 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,8 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,58 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) Praktiska, Nacka(F) ,06 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) 1 4 0,25 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 4 8 0,5 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,04 Summa ,7 Länet totalt ,63 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

38 Handels- och administrationsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Design och Construction College, Hermods(F) ,28 Fryshusets gymnasium(f) ,37 Gymnasieskolan Futurum(F) ,35 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,29 JENSEN gymnasium Södra(F) ,4 Midsommarkransens gymnasium(k) ,56 NTI Handelsgymnasiet Stockholm(F) ,63 Ross Tensta gymnasium(k) ,48 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,08 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,5 Stockholms Stadsmission skola(f) ,23 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) ,5 Summa ,39 Norrort Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) ,4 Ekerö kommun Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,07 Norrtälje kommun Rodengymnasiet(K) ,73 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,92 Märsta Praktiska gymnasium(f) ,25 Sollentuna kommun NTI-gymnasiet i Sollentuna(F) ,64 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

39 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,39 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) ,25 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,04 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,25 Summa ,50 Haninge Kommun Erika, Fredrika Bremergymnasiet(K) Riksäpplet, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,47 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,12 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,44 Praktiska, Nacka(F) ,31 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Södertälje Torekällgymnasiet(K) ,6 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,33 Summa ,36 Länet totalt ,43 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

40 Hantverksprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Cybergymnasiet Odenplan(F) ,71 Hantverksakademins gymnasium(f) ,48 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,32 Kungsholmens Västra Gymnasium(K) ,03 Odenplansgymnasiet(F) ,3 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,91 Realgymnasiet i Stockholm(F) ,37 S:t Eriks gymnasium(k) ,5 Stockholms Praktiska gymn Liljeholmen(F) ,31 Textila gymnasiet(f) ,72 Yrkesgymnasiet, Stockholm(F) 5 7 0,71 Summa ,64 Norrortskommunerna Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) 3 8 0,38 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 6 7 0,86 Sollentuna kommun Yrkesgymnasiet, Sollentuna(F) ,2 Sundbyberg stad S:t Martins gymnasium(k) ,66 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,78 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) Österåkers kommun JB Gymnasiet Roslagen(F) Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

41 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Skärgårdsgymnasiet(F) ,43 Summa ,47 Norrortskommunerna Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,6 Huddinge kommun Sjödalsgymnasiet(K) ,81 Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) Nacka kommun Designgymnasiet(F) ,27 Nacka gymnasium(k) ,94 Praktiska, Nacka(F) ,29 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) ,21 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) ,14 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,56 Värmdö Tekniska Gymnasium(F) ,09 Summa ,47 Länet totalt ,56 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

42 International Baccalaureat Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad International School of the Sthlm region(k) ,65 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,16 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,67 Summa ,03 Norrortskommunerna Sigtuna kommun Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) 4 9 0,44 Sollentuna kommun Rudbeck(K) ,43 Täby kommun Åva gymnasium(k) ,25 Summa ,35 Söderortskommunerna Nacka kommun Young Business Creatives (YBC)(K) ,53 Södertälje Täljegymnasiet(K) ,23 Summa ,39 Länet totalt ,69 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

43 Industritekniska programmet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Hantverksakademins gymnasium(f) ,35 Industritekniska gymnasiet(f) ,63 Summa ,5 Norrortskommner Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Summa Söderortskommuner Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,2 Haninge Kommun Fredrik, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,88 Huddinge kommun Yrkesgymnasiet, Huddinge(F) 2 5 0,4 Södertälje Mälardalens Tekniska Gymnasium(F) ,24 Summa ,96 Länet totalt ,81 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

44 Naturvetenskapsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Atleticagymnasiet(F) ,23 Blackebergs gymnasium(k) ,7 Bromma gymnasium(k) Carlgrenska Waldorfgymnasiet(F) ,4 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,34 Didaktus Liljeholmen(F) ,7 Ellen Key skolan(f) ,07 Enskilda gymnasiet(f) ,95 Franska skolan(f) Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,69 Globala gymnasiet(k) ,08 Hermods Gymnasium(F) ,23 International IT College of Sweden(F) ,5 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,91 Internationella Kunskapsgymnasiet(F) ,1 JENSEN gymnasium Norra(F) ,43 JENSEN gymnasium Södra(F) ,7 Klara Norra Gymnasium(F) ,19 Klara Södra gymnasium(f) ,8 Kristofferskolan(F) ,48 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

45 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Kulturama gymnasium Odenplan(F) ,31 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,73 Kunskapsgymnasiet Globen(F) ,5 Kärrtorps gymnasium(k) ,69 Metapontum(F) ,16 Midsommarkransens gymnasium(k) ,66 Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm(F) ,17 Norra djurgårdsgymnasiet(f) Norra Real(K) ,26 Ross Tensta gymnasium(k) ,32 S:t Eriks gymnasium(k) ,33 SES- School of Experience and Science(F) ,13 Sjölins gymnasium Södermalm(F) ,1 Spånga gymnasium(k) ,58 Stockholms Idrottsgymnasium(F) ,19 Södra Latin(K) ,92 Thoren Business School Medborgarplatsen(F) ,81 Thoren Innovation School(F) ,47 Thorildsplans gymnasium(k) ,86 Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan(F) ,13 Vittra Södermalm(F) ,66 Värmdö gymnasium(k) ,25 Östra Real(K) ,06 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

46 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Summa ,94 Norrortskommunerna Danderyd Kommun Danderyds gymnasium(k) ,73 Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,05 Järfälla kommun Didaktus Jakobsberg(F) ,11 NT-gymnasiet, Järfälla(K) ,62 Lidingö kommun Hersby gymnasium(k) ,77 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) Ekebyholmsskolan, Rimbo(F) ,1 Rodengymnasiet(K) ,81 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,91 Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) ,67 Sollentuna kommun Mikael Elias Teoretiska gymn. Sollentuna(F) ,4 Rudbeck(K) ,19 Utbildning Silverdal(K) 1 8 0,13 Solna stad Andreasgymnasiet(F) Ingridskolan i Bergshamra(F) 1 5 0,2 Solna Gymnasium(K) ,64 Täby kommun Tibble Gymnasium, Täby(F) ,68 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,96 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

47 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Åva gymnasium(k) ,75 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,33 Upplands Väsby kommun Väsby Nya gymnasium(k) ,13 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,14 Österåkers kommun Österåkers gymnasium(k) ,63 Summa ,75 Söderortskommunerna Botkyrka kommun Gullviva Gymnasium(F) ,11 S:t Botvids Gymnasium(K) ,36 Tullinge Gymnasium(K) ,84 Tumba Gymnasium(K) ,63 Haninge Kommun Erika, Fredrika Bremergymnasiet(K) 1 2 0,5 Fria gymnasieskolan i Haninge(F) ,17 Heurika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,07 Huddinge kommun Huddingegymnasiet(K) ,51 Sjödalsgymnasiet(K) ,88 Östra Gymnasiet(K) ,2 Nacka kommun Nacka gymnasium(k) ,16 Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,78 Salems kommun Rönninge gymnasium(k) ,67 Södertälje S:ta Ragnhildsgymnasium(F) ,72 Täljegymnasiet(K) ,7 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

48 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Örjanskolans gymnasium(f) ,6 Tyresö kommun Tyresö gymnasium(k) ,44 Värmdö kommun Gustavsbergs gymnasium(k) ,22 Vittragymnasiet Sickla(F) ,85 Summa ,74 Länet totalt ,85 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

49 Naturbruksprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Djurgymnasiet Stockholm(F) ,79 Ekerö Praktiska gymnasium(f) ,07 Realgymnasiet i Stockholm(F) ,83 Spånga gymnasium(k) ,85 Summa ,77 Norrortskommuner Danderyd Kommun Marina Läroverket i Danderyd(F) ,71 Norrtälje kommun Friluftsgymnasiet(F) ,07 Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium(f) ,45 Sollentuna kommun Säbyholm Utbildningar(F) ,09 Täby kommun Täby Praktiska Gymnasium(F) 1 8 0,13 Summa ,35 Söderortskommuner Haninge Kommun Berga Naturbruksgymnasium(K) ,39 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Södertälje Järna Naturbrukgsgymnasium(F) ,17 Södertälje Praktiska gymnasium(f) 4 8 0,5 Vackstanäsgymnasiet(F) ,25 Summa ,34 Länet totalt ,53 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

50 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Enskede Gårds gymnasium(k) ,89 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,23 Stockholms Hotell och Restaurangskola(K) ,95 Stockholms Internationella restaurangsko(f) ,81 Stockholms Praktiska gymn Bromma(F) ,4 Summa ,81 Norrortskommuner Järfälla kommun HTS-gymnasiet, Järfälla(K) 4 6 0,67 Norrtälje kommun Carl Wahren Gymnasium(F) 1 5 0,2 Rodengymnasiet(K) ,32 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,31 Sundbyberg stad JB gymnasiet i Sundbyberg(F) ,9 Täby kommun Åva gymnasium(k) ,5 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,21 Upplands Väsby kommun Wäsby Restaurangskola(F) ,2 Österåkers kommun JB Gymnasiet Roslagen(F) ,3 Summa ,44 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

51 Geografisk kommun Söderortskommuner Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Botkyrka kommun Tumba Gymnasium(K) ,57 Haninge Kommun Riksäpplet, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,28 Huddinge kommun Sågbäcksgymnasiet(K) ,78 Nykvarns kommun Nykvarns Praktiska gymnasium(f) Nynäshamns kommun Nynäshamns gymnasium(k) ,5 Södertälje Södertälje Praktiska gymnasium(f) 5 8 0,63 Torekällgymnasiet(K) ,1 Vackstanäsgymnasiet(F) ,61 Summa ,45 Länet totalt ,60 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

52 Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Sjömansskolan(F) ,6 Danderyd Kommun Marina Läroverket i Danderyd(F) ,44 Länet totalt ,52 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

53 Samhällsvetenskapsprogrammet Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Stockholms stad Stockholms stad Atleticagymnasiet(F) ,91 Bernadottegymnasiet(K) ,96 Blackebergs gymnasium(k) ,67 Bromma gymnasium(k) ,31 Cybergymnasiet Odenplan(F) ,39 Didaktus Liljeholmen(F) ,07 Drottning Blankas Gymnasieskola(F) ,88 Enskilda gymnasiet(f) ,83 ESS-gymnasiet(K) ,56 Franska skolan(f) ,09 Fredrikshovs gymnasiet(f) Fryshusets gymnasium(f) ,66 Globala gymnasiet(k) ,25 Hermods Gymnasium(F) ,24 International IT College of Sweden(F) ,6 Internationella Engelska Gymnasiet(F) ,44 Internationella Kunskapsgymnasiet(F) ,63 JB Gymnasiet i Stockholm(F) ,48 JENSEN gymnasium Norra(F) ,22 JENSEN gymnasium Södra(F) ,4 JENSEN gymnasium Västra(F) ,43 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

54 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Klara Norra Gymnasium(F) ,1 Klara Södra gymnasium(f) ,77 Kungsholmens gymnasium/stockholms Musikg(K) ,17 Kungsholmens Västra Gymnasium(K) ,33 Kungstensgymnasiet(F) ,38 Kunskapsgymnasiet Globen(F) ,45 Kärrtorps gymnasium(k) ,85 MBC-skolan Söder, gymnasiet(f) ,13 Midsommarkransens gymnasium(k) ,66 Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm(F) ,77 Norra djurgårdsgymnasiet(f) ,05 Norra Real(K) ,67 Odenplansgymnasiet(F) ,13 Plusgymnasiet i Stockholm(F) ,38 Påhlmans gymnasium(f) ,45 Ross Tensta gymnasium(k) ,45 S:t Eriks gymnasium(k) ,31 SES- School of Experience and Science(F) ,16 Snitz gymnasium(f) ,29 Stockholms Idrottsgymnasium(F) ,63 Stockholms RH-gymnasium(K) Stockholms Stadsmission skola(f) ,44 Södra Latin(K) ,55 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

55 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Thoren Business School Medborgarplatsen(F) 58 0 Thorildsplans gymnasium(k) ,05 Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan(F) ,82 Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan(F) ,27 Vittra Södermalm(F) ,47 Värmdö gymnasium(k) ,25 Östra Real(K) ,73 Summa ,88 Norrortskommuner Danderyd Kommun Danderyds gymnasium(k) ,91 Marina Läroverket i Danderyd(F) ,55 Mörby Gymnasium(F) ,04 Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm(F) ,95 Järfälla kommun Didaktus Jakobsberg(F) ,11 Lidingö kommun Hersby gymnasium(k) ,54 Lunaskolan Östra Gymnasium(F) 1 8 0,13 Rodengymnasiet(K) ,29 Sigtuna kommun Arlandagymnasiet(K) ,95 Sigtunaskolan Humanistiska läroverket(f) ,13 Sollentuna kommun Häggviks Gymnasium(F) Mikael Elias Teoretiska gymn. Sollentuna(F) ,42 Rudbeck(K) ,87 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

56 Geografisk kommun Enhet 1:a hand Antal platser 1:a hand/plats Utbildning Silverdal(K) 2 8 0,25 Solna stad Andreasgymnasiet(F) Psykologigymnasiet(F) ,55 Solna Gymnasium(K) ,99 Sundbyberg stad IT-gymnasiet i Sundbyberg(F) ,1 Täby kommun Sparre Gymnasium(F) ,07 Tibble Gymnasium, Täby(F) ,48 Täby Enskilda Gymnasium(F) ,05 Åva gymnasium(k) ,4 Mimers gymnasium Täby(F) ,11 Upplands-Bro kommun Upplands-Brogymnasiet(K) ,41 Vallentuna kommun Vallentuna gymnasium(k) ,82 Österåkers kommun Skärgårdsgymnasiet(F) ,25 Österåkers gymnasium(k) ,67 Summa ,73 Söderort Botkyrka kommun S:t Botvids Gymnasium(K) ,6 Tullinge Gymnasium(K) ,88 Tumba Gymnasium(K) ,8 Haninge Kommun Erika, Fredrika Bremergymnasiet(K) ,78 Fria gymnasieskolan i Haninge(F) ,27 Huddinge kommun Huddingegymnasiet(K) ,42 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten (70)

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd Ärendet Marina Läroverket Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om att

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående gymnasium som erbjuder sökta program och inriktningar

Bilaga 4. Kommunala och fristående gymnasium som erbjuder sökta program och inriktningar Bilaga 4. Kommunala och fristående gymnasium som erbjuder sökta program och inriktningar Kommunala gymnasieskolor Kolumn1 Program och Inriktning Bernadottegymnasiet Antal platser förstahandssökande 150215

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2016

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2016 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2016 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

LEDIGA PLATSER per Botkyrka kommun

LEDIGA PLATSER per Botkyrka kommun Botkyrka kommun Ekonomiprogrammet, S:t Botvids gymnasium Handels- och administrationsprogrammet, S:t Botvids gymnasium Naturvetenskapsprogrammet, S:t Botvids gymnasium Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

LEDIGA PLATSER Carl Wahren Gymnasium

LEDIGA PLATSER Carl Wahren Gymnasium Carl Wahren Gymnasium Programinriktat individuellt val, mot Bygg- och anläggningsprogrammet, Carl Wahren gymnasium Programinriktat individuellt val, mot Barn- och fritidsprogrammet, Carl Wahren gymnasium

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-03-24 UAN-2014-0186 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 190.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 195.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Yrkesgymnasiet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 15 15 0 177. 240 247. 17 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Program IM IM IM IM IM IM

Program IM IM IM IM IM IM Program Benämning Programinriktat individuellt val mot Byggnadsprogrammet inr husbyggnad, Tumba gymnasium Programinriktat individuellt val mot Barn- och fritidsprogrammet Tumba gymnasium Programinriktat

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Birgitta Ehne/Utredare Skolinspektionen Registrator Box Stockholm

Birgitta Ehne/Utredare Skolinspektionen Registrator Box Stockholm 2009-08-19 Birgitta Ehne/Utredare Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från Tibble Fristående Gymnasium TFG AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökning

Läs mer

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 171.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

Bilaga 2 Bilaga x Program Benämning BA Bygg och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Tumba Gymnasium BF Barn och fritidsprogrammet inr pedagogisk arbete, Tumba gymnasium EE El och energiprogrammet

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 187.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn A 85.00

Läs mer

Skolstart 2015 Test 1 Test 2 Kommentar

Skolstart 2015 Test 1 Test 2 Kommentar Utvärdering av samverkansavtalet 11/27/2015 Bilaga 1 testkörningar oktober/november 2015 Skolstart 2015 = resultatet av den verkliga antagningen vid skolstart 2015 Test 1 = Stockholm har inget samverkansavtal

Läs mer

Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar)

Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar) Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar) SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Tid S:t Botvids gymnasium Tomtbergavägen 10 Botkyrka 2009-06-02 13.00 Tullinge gymnasium

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, Slutantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 107.5 176.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-05-12 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Diarienummer 2014/GAN 0064 44 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2015 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och Inriktning

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och Inriktning Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta och inriktningar Yrkes Kommunala Fristående Barn- och fritidsmet Pedagogiskt arbete Midsommarkransens gymnasium Didaktus Liljeholmen Plusgymnasiet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Dnr: Skolinsp. Dnr. Utbf. Huvudman Skola Område Avser Program

Dnr: Skolinsp. Dnr. Utbf. Huvudman Skola Område Avser Program Bilaga 1 Sammanställning av ansökningar om huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dnr: Skolinsp. Dnr. Utbf. Huvudman Skola Område Avser Program Stockholms stad 32-2011:757 11-455/1069 Nordiska

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 A 171.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 9 A 163.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 38 18 A 184.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 17 9 A 175.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 23 A 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 8 8 A 170.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Inkomna remisser om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

Inkomna remisser om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola Inkomna remisser om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola 2011-03-14 Löpnr Skolinsp diarienr Anordnare Kommun Utökn ja/nej Program Inriktning 1 773 Viktor Rydbergs skolor Stockholm Utökn

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

LEDIGA PLATSER Botkyrka kommun

LEDIGA PLATSER Botkyrka kommun Botkyrka kommun Estetiska programmet inr nycirkus spetsutbildning, S:t Botvids Gymnasium Handels- och administrationsprogrammet, S:t Botvids gymnasium Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap och samhälle,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 44 A 186.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 11 A 165.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan A 182.00 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet A 170.00 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019 Kommentarer på programnivå kopplat till reservantagningen 2015 med utgångspunkt i beroendekartor, söktrycksbilder och analys av programmens utveckling 2011-2015 Margaretha Allen 151019 1. Beroendekartor

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 55 35 A 187.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 5 3 A 177.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 185 45 9 0 36 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Antagningen Hur gick det?

Antagningen Hur gick det? 1 216- SKAPAD AV Antagningen 216 Hur gick det? Antagna i siffror 216 Hur många elever från åk 9 2142 Antal antagna Hur många från åk 1-3 + IM program Elever från kommuner utanför Skaraborg 21 83 Fyllnadsgrad

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-10-22 UAN-2013-0208 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20131

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20131 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2131 13-7-2 1:56:5 BA-ED Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 2 1 167.5 14 189 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018!

Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018! Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018! Den första december 2017 stängde registreringen för läsår 2017/2018 och vi kan gladeligen konstatera att i år är ett rekordår! Fler elever

Läs mer

Gymnasie- och Gymnasiesärskoleorganisation inför läsåret 2015/16

Gymnasie- och Gymnasiesärskoleorganisation inför läsåret 2015/16 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-08-1111 Vår referens Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Gymnasie- och Gymnasiesärskoleorganisation

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2017

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2017 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Stockholm Alla antagna Alla antagna 195.0 30 25 0 5 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20121

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20121 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2121 12-7-4 16:2:24 BA-ED Bygg- och anläggningsprogrammet Edströmska - MFT 22 21 1 27 178 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet

Läs mer

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen Preliminärantagningen 2013 Senast redigerad: 2013-0-0 Behöriga sökande per plats 2009-2013 1,2 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt 1 Sökande per plats 0,8 0, 0, 0,8 0,83 0,83 0,8 0, 0,8 0,2 0,3 0,

Läs mer