Förslag gestaltningsprogram för Kokpunkten Mark och Byggnader Öster Mälarstrand, Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag gestaltningsprogram för Kokpunkten Mark och Byggnader Öster Mälarstrand, Västerås"

Transkript

1 Förslag gestaltningsprogram för Kokpunkten Mark och Byggnader Öster Mälarstrand, Västerås Innehållsförteckning: -Innehållsförteckning 1 -Illustrationsplan/ Inledning 2 -Entrétorg 3 -Strandzonen 4 -Parkyta 5 -Belysning 6 -Tillbehör mark 7 -Fasader 8 -Fasader 9 -Perspektiv 10 -Perspektiv 11 -Perspektiv 12 -Perspektiv 13

2 Gasverksgatan Björnövägen Inledning Gamla Ångkraftverket i Västerås, nu benämnt Kokpunkten, kommer att omvandlas till ett attraktivt upplevelsecentrum innehållande: -Äventyrsbad -Centrum för klimat- och energifrågor EIC -Hotell & SPA -Resaurang och café m.m. Kokpunkten i Västerås är beläget i östra Västerås intill Mälarens strand. Projektet utgör en del av Centrala Mälarstrandens stadsutvecklingsprojekt, där hamn- och industriområde omvandlas till främst attraktiva bostadsområden i nära kontakt med Mälarens vattenlandskap. Det gamla ångkraftverket är förklarat som byggnadsminne och enligt detaljplan skall användningen anpassas till bebyggelsens kulturvärden. Kraftverksgatan Detta Gestaltningsprogram ansluter till detaljplan Dp 1647/K och fokuserar på det gamla Ångkraftverket med byggnader och omgivande mark. Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera och tydliggöra planens intentioner i genomförande-skedet och även i förvaltningsskedet. HKP - P 420 st Cyklar Entrétorg Fontän Angörning Lek Park Buss Illustrationsplan Skala 1:1000

3 Entrétorg förslag HKP - P 420 st Cyklar Golv av glesa betongplattor Golv av platsgjutna betongplattor Huvudsaklig angöring med buss och cykel, sker från Björnö-vägen in på Notuddsvägen. Bilparkering sker vid p-ytor vid Björnövägen samt väster om Kokpunkten. Parkering för rörelsehindrade finns i norra ändan av entrétorget. I förlängningen av Notuddsvägen öppnar sig vyn över Mälarens vatten. Från Notuddsvägen svänger man in höger mot ett entrétorg, med Kokpunktens uppglasade huvudentré i fonden. Entrétorget utgör en mångfunktionell evenemangsyta, som skall rymma större besökargrupper, tillfälliga tält för evenemang mm. Entrétorg Fontän Angörning Lek Fontän Gestaltning av marken tar som utgångspunkt Ångkraftverkets industriella, storskaliga karaktär. Markbeläggningen på entrétorg utgörs av ett golv av betongplattor, alternativt platsgjuten betongplatta med dilitationsfogar. På cykelparkering kan plattorna placeras glesare med inslag av gräs i de längsgående skarvarna. I plattorna kan även runda hål av olika storlek tas upp för att rymma träd och planteringar mm. Solgradänger Uteservering Park Buss Referensbild Medborgarplatsen, Stockholm I södra delen av entrétorget föreslås en ljussatt fontän som ligger i betongytan. Vattenstrålarna är ett lekfullt inslag som växlar i strålhöjd och intensitet. Det kan även stängas av helt då golvet skall användas för andra ändamål. Gång- och cykelväg Tillfällig uppställning av bussar vid södra torget har utformning av betongplattor lika cykelparkeringen. Kokpunktens restaurang och caféer har uteserveringar på torgytan. Skärmtak vid serveringar är utförda av stålprofiler och härdat glas. Entrétorg Skala 1:500 Referensbild evenemang

4 Strandzonen förslag Referensbild Västra Hamnen, Malmö Referensbild Västerås Referensbild Hammarby Sjöstad Strandområdet skall vara tillgängligt för allmän gångoch cykeltrafik. Gångvägen utformas som ett trädäck och utgör en del av den sammanhängande strandpromenaden mellan bostadsområdena i söder och gångvägsstråket in mot staden. Trädäcket breddas delvis och bildar även solgradänger som trappar sig ned mot Mälarens vattenyta. Trädäcket går även ut på befintliga småbåtsbryggor. Befintlig miljö intill Ångkraftverkets f.d. kylvattenintag med båtklubb, bryggor och uppvuxna träd bevaras. Ned mot strandpromenaden riktar sig Äventyrsbadets nya helglasade fasad mellan befintliga huskroppar i tegel. Här finns en uteservering med pergola av stål och glas, som berikar strandpromenaden. Befintlig miljö, småbåtshamn Befintlig miljö, kylvattenintag Befintlig miljö Befintlig miljö, bro Lek Uteservering Park Solgradänger Buss Gång- och cykelväg Strandzonen Skala 1:500

5 Parken vid Kokpunkten förslag Referensbild Stadsparken Helsingborg Vid entrén till Kokpunkten finns en befintlig grönyta som skall berika platsen och ge möjlighet för lek och avkoppling. Inom parkytan finns befintliga uppväxta träd. Förorening från tidigare verksamhet kan innebära att åtgärder behöver utföras, för att få marken tillgänglig. Alternativa metoder är att bygga på marken, alternativt gräva ut kontaminerade massor. Parkytan är till större delen belagd med gräs med inslag av stenbelagda gång- och lekytor. Lekutrustning utformas på ett konstnärligt sätt, som till sin form och material associerar till Kokpunktens innehåll och värden. HKP-P 420 st Cyklar Kompletterande planteringar utföres som utstansade runda hål i olika storlekar i entrétorgets betonggolv. Plantering utföres med träd och växtlighet som ansluter till marin karaktär. Fontän Angörning Referensbild Vasaparken Västerås Entrétorg Lek Uteservering Park Referensbild Vasaparken Västerås Buss Gång- och cykelväg Parkyta Skala 1:500 Referensbild Nätkonst

6 Belysning förslag Återanvänd väggarmatur Belysningsstolpar Kraftverksgatan, Strandzonen Belysningsmaster Entrétorg Pollarbelysning Uteservering Markinfälld LED-belysning Entrétorg Den industriella kulturhistoriska miljön som gamla Ångkraftverket utgör, kräver ett anpassat belysningsprogram. Industriminnet i sig skall inte bada i ljus, istället skall kvällstid ljuset lysa ut genom fönstren och beskriva aktiviteterna som sker på insidan. Nyare byggnadsdelar med större glaspartier har ett krispigare vitare ljus och äldre delar skall ha ett varmare ljus, som lyser ut genom fönster-öppningar. Viss kompletterande fasasdbelysning kan förekomma för att framhäva vissa arkitektoniska delar som skorstenar och torn. Belysningsarmaturer generellt skall i sin framtoning ha en industriell karaktär, som passar in form- och material-mässigt. Entrétorget storskaliga yta belyses med glest placerade effektiva reflektorarmaturer på höga stolpar. Stolparna placeras på behörigt avstånd från Kokpunktens fasader. Detta ger större fria ytor för arrangemang med tält och andra aktiviteter och underlättar snöröjning. Mindre punktformig infälld s.k. LED-armaturer placeras i betonggolvet i ett rutmönster på entrétorget. Belysta träd i park Pollarbelysning placeras vid uteserveringarna intill Kokpunktens fasader samt ute på bryggor och solterrasser av trä. Fontänen i södra ändan av torget förses med dotoriserat ljusspel, som varierar i kulör och intensitet. Torg med nattbelysning Belysning Skala 1:500

7 Tillbehör mark förslag Projektets industriella och marina karaktär avspeglar sig i material- och produktval för tillbehören på mark. Referensprodukterna som bänkar, pollare, cykelställ, papperskorgar mm är utförda i galvaniserat stål alternativ pulverlackat stål och väderbeständigt trä. Trädgaller kan utföras i oljebränt stål. Referensbild askkopp Referensbild trädgaller Referensbild cykelställ Referensbild nätbänk vid fasader Referensbild papperskorg Referensbild bänk, park och brygga

8 Fasader förslag Nät alternativt metallkasseetter Arkitektur- och teknikhistoriskt är Västerås Ångkraftverk intressant. Maskinhallen, pannhuset och ställverket är placerade enligt internationella förebilder, så att det i framtiden skulle vara möjligt att utvidga anläggningen i olika riktningar. Vid de olika utvidgningarna av verket har tillbyggnaderna oftast skett på ett additativt sätt och i byggnadsstilar som präglas av de aktuella tidsperioderna. Det betyder att de olika utbyggnadsfaserna och den tekniska utvecklingen med lätthet kan avläsas i arkitekturen. Idag utgör kraftverket ett landmärke i landskapet med sin höjd på 60 meter. Den industriarkitektur som Erik Hahr skapade i rött stortegel i flera byggnadsverk i Västerås, kom att ge en speciell prägel och identitet åt industristaden Västerås. Fasad mot väster, Kraftverksgatan Enligt fasadillustrationer föreslås att glasade fasader till verksamheterna entrérum mot entrétorget samt äventyrsbad mot kaj utföres med structural glazing. Detta innebär en inre stålkonstruktion som håller en lättfasad av isolerglas vars fogar mjukfogas. Detta ger en kontrast till tegelfasaderna och ett lätt avläsbart nytillskott som också ger en transparens och visar upp versamheterna på intresseväckande sätt. Vertikala glasskivor monteras utvändigt på glasfasad mot vattnet, för att minska bländeffekten innifrån. Speciellt anpassad ytbehandling på glasen minskar värme-instrålningen. Befintliga stålfönster i tegelfasad renoveras, målas och förses med nya glas, samt nya innerfönster. Uppstickande nybyggda volymer inom kvarteret görs mer immateriella genom att beklä isolerade väggelement med stålnät alternativt perforerade plåtkasetter på distans från underlaget. På tak kommer solpaneler illustrera verksamhetens inriktning på återvinningsbara energikällor. Referensbild Västerås Konserthus Referensbild Nätfasad Referensbild Perforerade metallkassetter

9 Fasader förslag Nät alternativt metallkasseetter Nät alternativt metallkasseetter Fasad mot öster, Entrétorg Fasad mot norr Referensbild glasfasad Referensbild Perforerad plåt Referensbild Befintliga fönster Referensbild Skärmtak Detalj Skärmtak, stålstomme med laminerade glasskivor

10 Perspektiv Entrétorg, dagtid

11 Perspektiv Entrétorg, kväll

12 Perspektiv Perspektivskiss fasad mot norr, dagtid

13 Perspektiv Perspektivskiss fasad mot norr, kväll

GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER

GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER Upprättad av Referensgrupp Patrik Jansson, Planarkitekt, Umeå Kommun, Detaljplan Ruxandra Petrineanu, Arkitekt, sandellsandberg Tomas Strömberg, Planchef, Umeå kommun

Läs mer

IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD

IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD MEDVERKANDE I GESTALTNINGSPROGRAMMET HALMSTADS KOMMUN Charlotte Örnbring, planarkitekt Sara Jakobsson, exploateringsingenjör

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

TÄLJÖ STRANDÄNG. Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument. Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen

TÄLJÖ STRANDÄNG. Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument. Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen TÄLJÖ STRANDÄNG Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen 2013 05 29 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIPER 1.1. GESTALTNINGSPRINCIPER

Läs mer

Sidsjö f d sjukhusområde

Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogram för Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samarbete med byggherren Sidsjöfastigheter AB och Sundsvalls kommun. Gestaltningsprogrammet kompletterar detaljplanen

Läs mer

DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM.

DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM. GESTALTNINGSPROGRAM FÖR DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM. Falkenbergs gymnasieskola mm. Falkenberg 2009-05-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING & SYFTE 4 PLANOMRÅDET 4 BAKGRUND 6 BEFINTLIG

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15

Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15 Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15 Inledning Tyrens AB har på uppdrag av Sollefteå kommun utarbetat ett program för miljöförbättringar av Sollefteå stadspark. Kommunens kontaktperson

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ROSENKÄLLA ÖST, ETAPP 1 DETALJPLAN FÖR ROSENKÄLLA 27 JANUARI 2014

GESTALTNINGSPROGRAM ROSENKÄLLA ÖST, ETAPP 1 DETALJPLAN FÖR ROSENKÄLLA 27 JANUARI 2014 GESTALTNINGSPROGRAM ROSENKÄLLA ÖST, ETAPP 1 DETALJPLAN FÖR ROSENKÄLLA 27 JANUARI 2014 MEDVERKANDE Byggherre Orrtornet AB genom Åke Bergstedt och Anders Tegelberg Arkitektur SWECO Architects AB genom Anna

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby INNEHÅLL BAKGRUND 3 FAKTA OM TÄVLINGEN 3 Tävlingsuppgift 3 Deltagande arkitektkontor 3 Inlämnade förslag 3 Jury 3 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN 4

Läs mer

RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS RÖNNEBADET

RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS VISION FÖR KROPP OCH SJÄL INNEHÅLL s. 1 VISION s. 2 PLATS Situationsplan och platsanalys s. 3 PLATS FORTS. s. 4 idé HUSFORM Koncept, planform, volymer och miljöaspekter s. 5 ILLUSTRATION

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad P02/09 Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad SAMRÅD normalt planförfarande Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling och utvidgning av Borås centrum med

Läs mer

Arkitektkonkurranse Harstad Motto: Coccolithophores

Arkitektkonkurranse Harstad Motto: Coccolithophores Arkitektkonkurranse Harstad Motto: 1.Naturen Alla som besöker Norges nordliga delar måste häpnas av dess vackra karga landskap. Det är något speciellt med ljuset. Inte bara midnattssolen och norrskenet,

Läs mer

Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor

Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor Innehåll 16 Ansats belysningsmanual 26 Att tänka på: Energi och hållbarhet 17 Nuläge och mål 27 Belysningsprinciper Arjeplogs kommun

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 CENTRUMPLANEN Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 Ny centrumplan...7 Organisation...9

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund, vision... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet... 6

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PAPYRUSOMRÅDET. Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering. Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10

PAPYRUSOMRÅDET. Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering. Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10 PAPYRUSOMRÅDET Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10 ÖSTRA HAMNGATAN 46-48 411 09 GÖTEBORG TEL: 031-336 09 40 E-POST: martin@lindholm-restaurering.se

Läs mer

SLUSSEN PÅ 2000-TALET. Nytt förslag av ARK SAR/MSA ULF CHRISTERSON tel: 08/668 40 80 april rev. okt 2005

SLUSSEN PÅ 2000-TALET. Nytt förslag av ARK SAR/MSA ULF CHRISTERSON tel: 08/668 40 80 april rev. okt 2005 SLUSSEN PÅ 2000-TALET Nytt förslag av ARK SAR/MSA ULF CHRISTERSON tel: 08/668 40 80 april rev. okt 2005 SAMMANFATTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Det här förslaget innehåller förutom nya idéer, en integrerad

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

Riktlinjer för kommande planering

Riktlinjer för kommande planering 16 Riktlinjer för kommande planering Markanvändning Programmets ambition är att föreslagen användning ska utgå från varje delområdes specifika förutsättningar i form av befintlig bebyggelse, kulturmiljövärden,

Läs mer

PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN

PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN NORRTÄLJE HAMN PORTEN TILL ROSLAGEN HAMNGOLV BADBRYGGA BAKGRUND Norrtälje är historiskt en stad med sjöfarten och fisket som huvudnäringar. Med stadsbyggnadsprojektet Norrtälje hamn ges en unik möjlighet

Läs mer