Redan 1862 hade en masugn tagits i bruk. Flera valsverk byggdes och 1870 bildades Degerfors Aktiebolag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redan 1862 hade en masugn tagits i bruk. Flera valsverk byggdes och 1870 bildades Degerfors Aktiebolag."

Transkript

1 Degerfors historia Nuvarande Degerfors kommun bildades vid kommunsammanslagningen 1968 av dåvarande Degerfors köping, den västligaste delen av Örebro län men samtidigt den östligaste av landskapet Värmland, och västra Svartå kommun. Den nya kommunen kom att finnas på båda sidor om landskapsgränsen men i Örebro län. Centralort i den nya kommunen blev Degerfors. Två ytterligare tätorter finns i kommunen; Svartå, en f d bruksort, och Åtorp, en serviceort för lantbruket i den sydöstra delen av kommunen. Namnet kommer från den digra (stora) fors, som har gett kraft åt den järnhantering som funnits på orten sedan mitten av 1600-talet. Samhället har delat namn med verksamheten, Degerfors AB från mitten av 1800-talet och Degerfors Järnverks AB från 1938 till Omstruktureringar, fusioner och nya ägare under 1900-talets senare del har medfört att de officiella namnen ändrats efterhand. Trots det är Degerfors Järnverk i folkmun namnet på arbetsplatsen och verksamheten. Även om den digra forsen gått under jorden, dvs kulverterats, lever namnet kvar. Letälven var redan före järnbrukstiden ekonomiskt viktig. Redan på stenåldern visar lämningar att forsen och fisket besöktes och brukades av människor mer eller mindre regelbundet. Under medeltiden, när efterfrågan på fisk för fredagens fasta var stor, tillhörde det viktiga laxfisket Riseberga Kloster i Närke.. I övrigt finns få spår av bebyggelse eller verksamheter från medeltiden. Genom den södra delen av nuvarande kommun gick dock en redan på den tiden viktig väg, medeltidens E18 som band samman Mälardalen med Norge. Vid nuvarande Åtorp fanns vadstället för att passera över Letälven. Den gav också vägen dess namn, Letstigen. En viktig väg norrut från Västergötland anslöt dessutom till den öst-västliga. I närheten av dessa viktiga leder fanns en viss bebyggelse, bl a gården Sund. På den ska enligt enstaka dokument en gudstjänstlokal, Skogsbo kapell, ha funnits Under senare delen av 1500-talet började hertig Karl, senare Karl IX, att utveckla sitt hertigdöme där bl a Värmland och Närke ingick. Förutsättningar var i första hand utvecklingen av järnhanteringen och behovet av mark för finska nybyggare. I trakterna kring Karlskoga och Degerfors började inte bara en bebyggelse utan också hyttor växa fram bildades Karlskoga socken som då förutom dagens Karlskoga innefattade delar av nuvarande Degerfors kommun och Bjurtjärn i Storfors kommun.

2 Trots den framväxande nya näringen var fortfarande fisket i Letälven länge en betydelsefull resurs fick Johannes Liljeström, som året före köpt bl a Bofors och Björkborn, rätten till allt laxfiske i Karlskoga socken, d v s även i Leälven. Bilden visar det praktfulla privilegiebrevet. Liljeströms nye bruksförvaltare, Georg Camitz, gjorde 1649 en inspektionsresa på Möckelns is. Där, i forsen vid sjöns utlopp i Letälven, såg han större möjligheter än enbart fiske. Vattnets kraft i forsen skulle kunna användas i den järnhantering som nu på talet alltmer spreds till Bergslagens utkanter fick Georg Camitz i sitt andra försök tillstånd att anlägga en första hammarsmedja. Ett bruk, så småningom kallat Nedre Bruket, byggdes på östra sidan av älven ungefär i linje med Smältarbyggningen utfärdades ytterligare ett privilegiebrev och ytterligare ett bruk, kallat Övre Bruket, byggdes även det på älvens östra sida nedanför nuvarande mässen. De två bruken var sedan mer eller mindre i familjens ägo (först med namnet Camitz men senare Strokirk) till mitten av 1800-talet. Samtidigt bedrevs bruksverksamhet på flera ställen längs Letälven och i Ölsboda och Svartå. Släktskap och gemensamt ägande knöt ofta samman verksamheterna. Framförallt gällde det bruken i Degerfors och Ölsboda. Under 1800-talets andra hälft skedde stora förändringar inom järnhanteringen i Sverige. Den tekniska utveckling gick snabbt samtidigt som en rad regleringar av näringslivet, som tidigare begränsat utvecklingsmöjligheterna, togs bort. Den första aktiebolagslagen öppnade samtidigt nya möjligheter att finansiera investeringar i ny teknik. Även kommunikationerna utvecklades och förändrade förutsättningarna för var verksamheter kunde bedrivas. Detta lade grunden för den första moderna strukturrationaliseringen inom järn- och stålindustrin i Sverige. Vissa verksamheter lyckades och började växa medan många försvann. Degerfors blev en vinnare. En del i det var byggandet av Nordvästra Stambanan som var klar 1871.

3 Störst betydelse för att bruken i Degerfors skulle överleva hade dock den utvecklingsperiod som började vid mitten av 1800-talet och som resulterade i nya investeringar. Bilden som är det äldsta kända fotografiet från Degerfors, visar dåvarande nedre bruket år 1865, det vill säga några år efter att förändringarna börjat. Den växande verksamheten behövde arbetskraft. Arbetskraften behövde bostäder. Nedre bilden visar till höger de två Smältarbyggningarna, färdigställda Den ena finns fortfarande kvar och inrymmer bl a turistbyrån och Degerfors Hembygdsförening. På östra sidan av älven växte nu efterhand ett samhälle upp för bruksarbetarna. Redan 1862 hade en masugn tagits i bruk. Flera valsverk byggdes och 1870 bildades Degerfors Aktiebolag. Kartorna visar hur verksamheterna i Degerfors och samhället omkring utvecklades fram till talets slut. Original finns i järnverkets arkiv. De gjordes ca 1800 resp 1900.

4 1870 blev Joseph Larsson bruksdisponent. Han var den förste företagsledaren utan ett eget ägande i verksamheten. Fram till 1883 utvecklades bruket snabbt under hans ledning men då drabbades det av en storbrand, som förstörde nästan hela anläggningen. Återuppbyggnadsarbetet kom dock snabbt igång, bl a tack vare försäkringspengar. Redan 1884 avled Joseph Larsson men arbetet fortsatte. Det gick dock inte helt smärtfritt rekonstruerades bolaget efter en stor förlust året före. Det nya bolaget kom att heta Strömsnäs Järnverks AB utsågs Ernst Odelberg till bruksdisponent. Han kom att stanna på sin post fram till sin pensionering Efter det verkade han som styrelseordförande under några år. Han var den kanske mest legendariske av Järnverkets disponenter, som styrde sitt bruk med järnhand. Runt sekelskiftet 1900 hade Degerfors under hans ledning utvecklats till ett mycket modernt järnverk.

5 Bilderna visar två interiörer från verksamheten. Kommunikationerna var betydelsefulla. Bilden visar järnvägsbron som förband industriområdet med såväl stambanan som Nora Bergslags Järnväg. Vattnet och forsens fallhöjd var en nödvändig förutsättning för verksamheten. Bilden till vänster visar kraftkällan i vacker vinterskrud. För att kunna användas måste vattnet tämjas och ledas. Från början användes det för att direkt driva bälgar, hammare mm. Den vänstra bilden visar hur vattnet togs in nedanför nuvarande Bruksmässen för att sedan i kanaler ledas ner genom verksamheterna. Den mittersta bilden visar arbete med dammbordet under 1900-talets första år. Efterhand kom det strömmande vattnet att istället omvandlas till elektrisk ström fick man för första gången el för både drift och belysning. Den högra bilden visar en av de tidigaste generatorerna.

6 Den växande verksamheten krävde fler och fler arbetare. Alltfler bostäder byggdes efterhand. På bilden, tagen från Letälven/Agsjöns västra strand, syns förutom Järnverket i bakgrunden de nybyggda husen på Berget/Rävåsen. Brukssamhället öster om älven växte även norrut. De sista i raden av klassiska röda arbetarlängor fanns på Hultet. Samtidigt som förhållandena för arbetarna var hårda gjordes på många bruksorter insatser för bättre levnadsvillkor. Bruksledningarnas intresse varierade givetvis mycket beroende på disponentens personliga inställning. En brukshandel fanns ofta, ägd av bruket. Där gick omsorgen ibland för långt. Behövande arbetare fick handla på kredit men skulden gjorde att de sedan inte kunde flytta och byta arbete. Bilden visar Bruksboá i Degerfors. Den låg mittemot Smältarbyggningen i backen upp mot hotellet och dåvarande järnvägsstationen. Bakom affären skymtar en av Smältarbyggningarna.

7 Runt 1900 började arbetarrörelsen få fäste på bruksorterna. I Degerfors bildades den första fackföreningen (Metall) 1904 och en arbetarekommun Bilden är tagen vid Bruksboá inför ett möte med Kata Dahlström. För att bl a bromsa arbetarrörelsens framväxt satsade bruksdisponenterna på det som efterhand blev bruksorternas specifika kultur, blåsorkestrar och idrott (i första hand lagidrotter). Idrotten skulle också motverka supandet. Odelberg tog därför 1907 initiativ till att en idrottsförening bildades. Efter några år blev fotbollen den viktigaste verksamheten. Som på så många andra bruksorter blev en lagidrott (fotboll eller bandy) snabbt populär även bland brukets arbetare. Något allvarligt hinder för arbetarrörelsen utvecklades dock varken fotboll eller bandy till. Bilden är från en tidig match på Bruksplan vid nuvarande Gärdesvägen. Redan på 1880-talet hade instrument köpts in och en musikkår bildats. Bilden är tagen kring sekelskiftet Ledare var då musikfanjunkare Asker från Kristinehamn. Disponent Odelberg försökte förhindra att musikkårens medlemmar spelade vid arbetarrörelsens arrangemang. Han inte bara beordrade spelningar för sig själv eller andra högre tjänstemän på t ex första maj utan förbjöd också att brukets instrument användes utan hans godkännande. Resultatet blev att några av kårens musiker köpte egna begagnade instrument och skolkade från disponentens spelning för att istället delta i demonstrationen.

8 För ca 100 år sedan var lantbruket en viktig del av verksamheten på bruket. Norr om f d laboratoriet låg den stora bruksladugården. Lantarbetarna sysselsattes också på fälten. Bilderna nedan till vänster och i mitten visar delar av verksamheten 1928 utbröt en konflikt då brukets lantarbetare gick ut i strejk. Bolaget kallade in strejkbrytare och oroligheter bröt ut. Den högra bilden visar strejkbrytare med poliseskort. Under konflikten kastades den s k degerforsbomben in i nuvarande bruksgården vid en sammankomst ordnad av Degerfors nationella ungdomsklubb för strejkbrytarna. Det växande brukssamhället lockade handlare och hantverkare men bruksledningen ville själva ha kontroll och sålde ingen mark. Det gjorde istället bergsmannen Jansson på Agens gård. Tack vare det började två nya stadsdelar, Kanada och Jannelund, att växa upp. Bilden visar Storgatan mellan f d Polishuset och restaurangen. I de nya stadsdelarna slog sig inte bara inflyttande handlare och hantverkare ner. Även brukstjänstemän och efterhand arbetare byggde där när de fick ekonomiska möjligheter. En viss social spänning fanns mellan älvens östra och västra sida. Den kom fram inom fotbollen. Spelare från västra sidan ansåg sig missgynnade vid laguttagningarna. Degerfors IF:s lag dominerades av de som kom från östra sidan även om de inte blev bättre. Konsekvensen blev 1916 ytterligare en idrottsförening, Jannelunds SK. Att de hade rätt, i varje fall till viss del, bevisades av att de blev Värmlandsmästare 1922, ett helt år före Degerfors IF.

9 Bilden visar flera lag från Jannelunds SK. Med på bilden finns den senare legendariske ledaren i Degerfors IF, Paul Sarwe. Den växande bruksorten krävde också det offentliga samhällets närvaro. Degerfors hörde till Karlskoga socken men behövde nu i allt högre grad institutioner på plats. På 1890-talet byggdes en kyrka och en kapellförsamling bildades. Därefter kom skolan. Undervisning hade tidigt bedrivits på nu rivna Strömsnäs Herrgård, på vinden i en av Smältarbyggningarna och i ett ombyggt bostadshus på bruket. Detta förstördes i en eldsvåda och en ny skola i sinnersten och tegel byggdes. Den invigdes 1901 och används ännu idag som skola (bilden till höger). Arkitekturen i de offentliga byggnaderna var pampig i rött tegel. Det gällde t ex församlingshemmet från Även bruket använde sig av motsvarande arkitektur. Mest imponerande av de byggnaderna är brukskontoret från 1908 (bilden till vänster). De monumentala byggnaderna skulle representera ett bruk och ett samhälle på frammarsch.

10 Efterhand kom ett intensivt arbete att bedrivas för att Degerfors skulle bli en egen socken med en egen kommunal förvaltning. Bruksledningen och den framväxande socialdemokratin kämpade sida vid sida och det gav resultat. 1 januari 1925 bildades den nya kommunen. Bilden är från festligheterna på Jannelundstorget. Under 1930-talet började utvecklingen av arbetet med rostfritt i Degerfors. Det skedde i samarbete med Uddeholm. Ny bruksdisponent blev 1932 Bengt Carlesson. Under hans ledning gjordes på nytt stora investeringar, bl a byggdes ett nytt stålverk. Det kom att finnas kvar tills det 2007 såldes och monterades ner. Investeringar som var förutsättningen för den framtida satsningen på rostfritt gjordes också under perioden. På flygbilden tagen från söder syns nya stålverket väster om forsen. Den kom 1947 att försvinna. Behovet av att knyta ihop järnverkets anläggningar och byggandet av ett nytt kraftverk gjorde att älven kulverterades och den digra forsens saga var all övertog Uddeholm AB samtliga aktier och bolaget bytte namn till Degerfors Järnverks AB. Namnet och bron har blivit en symbol inte bara för Järnverket utan för hela samhället och kommunen. Nu var Järnverket förberett för den bruksorternas storhetstid som närmade sig. Under och framförallt efter andra världskriget, när Europa skulle byggas upp igen, behövdes stora mängder järn och stål. Återigen växte verksamheten och mer arbetskraft och bostäder behövdes. Samtidigt började det moderna civila samhället utvecklas. Kommunen tog över arbetsuppgifter som Järnverket tidigare skött, t ex bostadsbyggandet. De lokala politikerna kom också att påverkas av folkhemstanken och senare även miljonprogrammet.

11 Resultatet i Degerfors blev bl a att ett nytt centrum med kommunens förvaltning, moderna bostäder och efterhand affärer och ett nytt Folkets Hus byggdes. Vänstra bilden visar Medborgarplatsen, nya bostads- och affärshus och det nybyggda Folket Hus. Den högra bilden visar ett nytt bostadsområde, Sandgatan. Nu var arkitekturen annorlunda. Teglet var gult och modernismen fick stort genomslag på många bruksorter, bl a i Degerfors. Fortfarande finns mycket kvar att se för den arkitekturintresserade. På samma sätt som tidigare gällde samma ideal för Järnverkets byggande, t ex nya laboratoriet, nya disponentbostaden och Bruksmässen (den senare på bilden nedan).

12 Under bruksortens glansdagar blommade också brukskulturen. Degerfors IF och Jannelunds SK slogs ihop, bl a för att en ny idrottsplats nuvarande Stora Valla skulle kunna byggas. Det sammanslagna laget gick upp i allsvenska och på Stora Valla samsades brukskulturens två förnämsta yttringar; blåsorkestern och brukslaget (bilden nedan). Mest omtalat är silverlaget från 1963 med Gunnar Nordahl som tränare. (bilden ovan) Precis som bruksorternas storhetstid började gå mot sitt slut gällde det också brukslagen även om både industrier och brukslag då och då fortfarande lyckas visa framfötterna. Bruken och bruksorterna har alltid varit en manlig miljö. Kvinnliga anställda har funnits på kontoren och som städerskor. I sjukvården hade de också en plats. Vänstra bilden visar syster Ester och syster Eva från början på 1900-talet. Mitt i seklet fanns en kvinnlig företagsläkare, Agneta von Schele på bilden i mitten, och ungefär samtidig började kvinnor arbeta i produktionen. De första var två som 1959 utbildades till traversförare. Bilden nedan till höger visar en av dem på sin arbetsplats. Rostfritt blev efterhand allt mer betydelsefullt samtidigt som formning och svetsning i stort format blev viktiga produkter. Detta blev möjligt tack vare stora investeringar i nya pressverk. Produkterna var t ex silos, behållare av olika slag, fartygsplåtar och inte minst utrustning för den växande kärnkraftsindustrin. Dessa stora produkter var inte alltid lätta att transportera. Tåg och båt var två möjligheter.

13 Den övre bilden visar den gamla tekniken, hästskjutsen, som står och väntar på den nya som passerar. På vagnen ligger reaktortanken till Sveriges första kärnkraftverk, Ågesta bildades den nya kommunen genom en sammanslagning av Degerfors köping och västra delen av Svartå kommun. Svartå och Åtorp (Nysunds socken) Svartå kommun fanns från kommunreformen 1952 till och med Den omfattade tre tidigare kommuner; Skagershult, Kvistbro och Nysund. Västra delen av Kvistbro och Nysund kom att slås samman med Degerfors köping, som 1971 i samband med kommunreformen bytte namn till Degerfors kommun. Nysundsdelen var, som tidigare nämnts, den tidigast bebyggda delen av den nya kommunen blev den en egen socken genom utbrytningar från Rudskoga socken i Värmland och Kvistbro socken i Närke. Socknen kom ända fram till 1923 att med älven som gräns ligga både i Värmlands och Örebro län. Den fick först namn efter gården Sund och behöll det namnet fram till Åtorp kom länge att vara betydelsefullt för landsvägskommunikationerna. År 1817 byggdes den pampiga bro som fortfarande är i bruk. Vägarna gjorde att Åtorp blev en betydelsefull plats med post, bank och gästgiveri under olika perioder och med kopplingar till bruk längs efter Letälven. Svartå är det andra bruket i kommunen som också kom att överleva 1800-talets bruksdöd resp 1659 anlades en stångjärnshammare respektive en hytta uppfördes den nuvarande herrgårdsbyggnaden som under senare år varit hotell och restaurang efter en period som hushållsskola.

14 Även verksamheten i Svartå kom att bedrivas i två bruk men koncentrerades 1847 till Svartå Övre bruk, det nuvarande bruksområdet. En ny hytta byggdes liksom nya smedjor tog Hasselfors bruk över verksamheten. Under kriget utlokaliserade Bofors delar av sin verksamhet till Svartå. Verksamheten vid smältsmedjan upphörde år 1947, då den nuvarande bultfabriken istället tog vid. Hyttan blåstes ner år Den var då Sveriges sista träkolshytta. Verksamheten vid smedjan hade då redan varit nerlagd sedan Den hade ersatts av bultfabriken. Värmlandsbanan drogs via Svartå. Det underlättade liksom i Degerfors för bruken att överleva. Under en period var Svartå dessutom järnvägsknut då Svartåbanan till Örebro trafikerades mellan åren talets senare del, när storhetstiden tagit slut, kom att präglas av fusioner, nedläggningar och nya ägare. Antalet anställda vid Degerfors Järnverk har stadigt minskat från en topp under 60-talets början. Produktionen har trots detta växt snabbt. Idag ägs Degerfors Järnverk av finska Outokumpu Oy. Efter att ha lagt ner metallurgin och sålt stålugnen har en satsning med stora investeringar gjorts under de senaste åren. Bilderna visar sista smältan i järnverket och den senaste investeringen, ett nytt höglager. Under de senaste decennierna har kommunen påverkats av järnverkets förändringar. Från ett högsta antal kommuninvånare minskade befolkningen minskat till ökade befolkningen till Även näringslivet i stort har påverkats. Små och medelstora företag har tillsammans med den offentliga sektorn i viss utsträckning kunnat motverka sysselsättningsminskningen inom det stora företaget. Arbetspendlingen är stor liksom beroendet av bra kommunikationer. Vill du veta mer om Degerfors historia? Fr om nästa säsong kommer fördjupningar att kunna läsas på turistbyrån i Smältarbyggningen och på Fotbollsmuseet. De kommer också att finnas på Biblioteket. Passa också på att titta på Hembygdsföreningens fotoarkiv. Exempel på fördjupningar är mer om Svartås och Åtorps historia, Degerfors IF och bebyggelseutvecklingen. Bilderna är hämtade från Outokumpus arkiv, Degerfors Hembygdsförenings bildarkiv och Lennart Gustavsson samlingar. Degerfors kommun och Kulturproduktion Gerhard Jansson

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS

LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS En miniguide för dig och din personal LÄTT ATT VARA GÄST Vägen mot Sveriges mest välkomnande region. Vi ska uppgradera värdskapet som ett av varumärkets viktigaste

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson

ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson Brukskultur Åtvidaberg 2002 ÅFF, Åtvidaberg och Facit Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Trollhätte Mekaniska verkstad

Trollhätte Mekaniska verkstad KORT HISTORIK ÖVER NOHAB Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år. Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades,

Läs mer

FRÅN KOPPAR TILL TRÄ Kris och omstrukturering 1870-1900 Svante Kolsgård

FRÅN KOPPAR TILL TRÄ Kris och omstrukturering 1870-1900 Svante Kolsgård FRÅN KOPPAR TILL TRÄ Kris och omstrukturering 1870-1900 Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Från koppar till trä Kris och omstrukturering 1870-1900 Svante Kolsgård 1870-talet brukar ofta beskrivas

Läs mer

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Välkommen till oss i Degerfors!

Välkommen till oss i Degerfors! Välkommen till Välkommen till oss i Degerfors! -Att bo bra är viktigt för oss alla! Livskvalitet är ofta att leva i en trevlig och trygg miljö, nära till förskola, skola och jobb. Det är något som våra

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

STADEN SOM FÖRSVANN Artikel av Kolbjörn Guwallius

STADEN SOM FÖRSVANN Artikel av Kolbjörn Guwallius STADEN SOM FÖRSVANN Artikel av Kolbjörn Guwallius Ett särtryck från kolbjörn.se Kolbjörn Guwallius 2012 ett särtryck från kolbjörn.se. 1 1950: 10 118 1978: 12 255 2011: 9 563 Säg Degerfors och de flesta

Läs mer

Inledning 7 Ale tre landskapstyper och fem socknar 13 Naturlandskapet 21 Vår tidiga historia 27 Jord och skog ett rikt odlingslandskap 51 Kyrkan en tusenårig kulturbärare 77 Det offentliga skolor, sjukvård

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Ljungbergs födelseplats

Ljungbergs födelseplats Ljungbergs födelseplats På Bergsmansgården Hammarn i Grythyttans socken i Västmanland, helt nära gränsen mot Värmland, föddes Erik Johan Ljungberg den 4 mars 1843. Han var den femte i en syskonskara som

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

MEDELTIDA BERGSMANSBRUK Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård

MEDELTIDA BERGSMANSBRUK Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård MEDELTIDA BERGSMANSBRUK Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Medeltida bergsmansbruk Åtvidabergs bergslag fram till 1500 Svante Kolsgård Det är med bergsbruket

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Kvinnorna och den stora kraftmätningen: cigarrarbetarnas strejkerfarenheter i statistisk belysning

Kvinnorna och den stora kraftmätningen: cigarrarbetarnas strejkerfarenheter i statistisk belysning Kvinnorna och den stora kraftmätningen: cigarrarbetarnas strejkerfarenheter i statistisk belysning Tobias Karlsson Ekonomisk-historiska institutionen Lunds universitet tobias.karlsson@ekh.lu.se Tfn: 046-222

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION Skrifter avseende ENERGIFRAMSTÄLLNING vid Nääs Fabriker i Tollered Utgåva nr. ett (1) 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 2. Förteckning över skrifter 3. Planerade skrifter

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009 för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år 2009. Trädgårdsarkeologi i kvarteret Lyckan Under slutet av oktober och i november kommer vi att undersöka kålgårdar,

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Räddad från nedläggning vid generationsskifte - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Sammanfattning Redan i början av 2000-talet uppmärksammades att många svenska företagare planerade att pensionera

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp Borås s Arena Bakgrund IF Elfsborg är r ett klassiskt fotbollslag i Sverige. Nummer 5 i Allsvenska Maratontabellen. (Göteborg, Malmö AIK och Norrköping ligger före) f Senaste 10 åren har Elfsborg placerat

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Fiske längs Bergslagsleden. Aira kommunikation www.aira.se

Fiske längs Bergslagsleden. Aira kommunikation www.aira.se Fiske längs Bergslagsleden Aira kommunikation www.aira.se Inledning Uppdraget har bestått i att undersöka vilka möjligheter som 8inns att 8iska längs Bergslagsleden. Många vandrare efterfrågar möjligheten

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Simrishamns kommun Hösten 2007 Tabell 1. Tilläggsfrågor Invånarnas bedömning av Simrishamns

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Förr och nu. Utställningskatalog. Lerbäcks Hembygdsförenings fotoutställning 2013. Lerbäcks Hembygdsgård, Bersmansgården.

Förr och nu. Utställningskatalog. Lerbäcks Hembygdsförenings fotoutställning 2013. Lerbäcks Hembygdsgård, Bersmansgården. Förr och nu. Utställningskatalog. Lerbäcks Hembygdsförenings fotoutställning 2013. Lerbäcks Hembygdsgård, Bersmansgården. Skyllberg. Klysna 1908. Huset uppfördes 1843 av bergsman Anders Gustavsson (född

Läs mer

Den industriella utvecklingen i och runt Gislaved

Den industriella utvecklingen i och runt Gislaved Den industriella utvecklingen i och runt Gislaved Mot bakgrund av den nyligen nedlagda däckfabriken i Gislaved kan det vara intressant att se tillbaka på den tidigare utvecklingen av skilda industrinäringar

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Antal deltagare på mötet var 6 personer: Anders S Lindbäck Jimmy Lundkvist Björne Pettersson Alexander Örnberg Kim Korths, via facebook Jonathan

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

Kulturslingan. Centrala Hallsberg från Västra skolan till Östra skolan. Välkommen på en promenad som vi hoppas blir både trevlig och informativ!

Kulturslingan. Centrala Hallsberg från Västra skolan till Östra skolan. Välkommen på en promenad som vi hoppas blir både trevlig och informativ! Kulturslingan Centrala Hallsberg från Västra skolan till Östra skolan Välkommen på en promenad som vi hoppas blir både trevlig och informativ! I mittupslaget hittar du en karta över slingan. Vi har satt

Läs mer

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer Nummer 4 1/2015 FISKE Populär fritidsaktivitet PARKEN Härligt landskap VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll BROPROJEKTET Ny bro över Krokån Digitalt magasin med information

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden Himmeta -Den öppna, ljusa bygden Välkommen till Himmeta En plats för barnen I Himmeta får barnen: barnomsorg i Himmetamodellen, med en kombination av dagbarnvårdare och förskolan Lingonet som ligger vid

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Snart sportlov! Här hittar du en mängd olika aktiviteter att prova på under ledigheten. Välkommen!

Snart sportlov! Här hittar du en mängd olika aktiviteter att prova på under ledigheten. Välkommen! Snart sportlov! Här hittar du en mängd olika aktiviteter att prova på under ledigheten. Välkommen! Sportlov 2013 Dans och drill. Måndag 18/2 I musikskolans aula enligt följande tider: 11.00-11.45 Drill

Läs mer

Produktkatalog - konceptboende

Produktkatalog - konceptboende Produktkatalog - konceptboende Karlshamnsbostäders nya symbol för kloka miljöval. Den kommer att synas i samband med att vi informerar om viktiga miljöåtgärder eller kloka miljöval. Hyresrätter - det bekymmersfria

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28

Vattenkraft och ål. Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 Vattenkraft och ål Johan Tielman, Elforskdagen 2010-10-28 E.ON:s kraftverk i Sverige 76 kraftverk 8 000 GWh 1 700 MW Norra Sverige 37 kraftverk 7 500 GWh 1 580 MW Bergslagen 8 kraftverk 50 GWh 12 MW Södra

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Det norrländska rummet

Det norrländska rummet A N N A L A G E R S T E D T Det norrländska rummet Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet 10 Stockholm

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Nya företag 2011. Arwos Konstruktion. Arwos Pullola. Bålbäcken Brattfors

Nya företag 2011. Arwos Konstruktion. Arwos Pullola. Bålbäcken Brattfors Nya företag 2011 Arwos Konstruktion Arwos Pullola Bålbäcken Brattfors 682 91 Filipstad Verksamhet: Företaget ska försälja innovationer och konstruktioner av hjälpmedel för sjukvård Bergslagens Mek&Montage

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

ÅTVIDABERGSBILEN Svante Kolsgård

ÅTVIDABERGSBILEN Svante Kolsgård ÅTVIDABERGSBILEN Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2003 Åtvidabergsbilen Svante Kolsgård Intresset för nya tekniska lösningar var ofta påfallande stort i det svenska brukssamhället. En lång rad exempel

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Stefan Sjögren, Logistikchef, Uddeholms AB. Stålindustrins Logistikförening 2010-05-27

Stefan Sjögren, Logistikchef, Uddeholms AB. Stålindustrins Logistikförening 2010-05-27 Stefan Sjögren, Logistikchef, Uddeholms AB Stålindustrins Logistikförening 2010-05-27 Värmland Program Torsdag 27/5 2010 09.45-10.15 Samling Uddeholms Herrgård, Kaffe, smörgås. 10.15-10.45 Företagspresentation

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer