Boverket. Årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverket. Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Boverket Årsredovisning 2007

2 Årsredovisning 2007 Boverket februari 2008

3 Titel: Årsredovisning 2007 Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 500 Tryck: Boverket internt ISBN tryckt version: ISBN PDF-fil: Foto omslag: Region Blekinge/Turistbyrån i Karlskrona Diarienummer: /2008 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: Webbplats: Boken finns om pdf på Boverkets webbplats. På begäran kan den också tas fram i andra alternativa format. Boverket 2008

4 Förord Foto: Jörgen Ragnarsson Många och olikartade anspråk ställs på Boverket inom områdena samhällsplanering, byggande och förvaltning och boende. Boverkets uppgift är att anlägga en helhetssyn på frågor om byggd miljö och medverka till en god dialog både horisontellt och vertikalt över samhällets olika sektorer. Tre perspektiv i omvärlden är särskilt aktuella i Boverkets arbete och har i hög grad präglat verksamheten. Det handlar om globalisering, resurshushållning och social sammanhållning. Globaliseringen tar sig uttryck i frågor om internationella regler och fördrag, gränsöverskridande handel och byggande. Resurshushållningen blir allt mer angelägen när vi arbetar med energi, klimat och hushållning med mark och vatten. Social sammanhållning rymmer frågor som regionförstoringsproblematik och boendeintegration. Dessa tre perspektiv har även genomsyrat 2007 års Plan- och byggdagar som var en stor succé och lockade 850 personer till Boverket och till Karlskrona. Våra återkommande diskussioner med företrädare för Boverkets målgrupper, såväl på det kommunala som regionala planet, blir allt viktigare för att vi ska leva upp till uppsiktsansvaret. De nära sambanden mellan Boverkets och länsstyrelsernas verksamheter har under årens lopp utgjort en självklar grund för olika former av samverkan, både genom referens- och arbetsgrupper, direktkontakter i metodutvecklingsprojekt och medverkan i enskilda uppdrag. Länsstyrelserna är de som har den nära kontakten med kommunerna och en nära samverkan mellan Boverket och länsstyrelserna är en nödvändig förutsättning för att PBL-systemet ska fungera så som lagstiftaren har tänkt sig. Samverkan har under året ytterligare fördjupats och en särskild rapport över detta har lämnats. Många aktiviteter löper över flera år eller rentav fortlöpande. Bland de mera tidsmässigt avgränsade insatserna kan nämnas systemet med energideklarationer som togs i drift under sommaren och som med tiden kommer att beröra nästan hela Sveriges byggnadsbestånd. Avsikten med systemet, som är ett EU-initiativ, är att nå en betydande energieffektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet. På

5 Årsredovisning 2007 husbyggnadssidan är även den omfattande kartläggningen av byggnaders innemiljö och tekniska status, BETSI, ett viktigt projekt som fortsätter under Vindkraften är ett annat område där Boverkets arbete är en viktig del i energipolitiken. Genom att ge bidrag till kommuner som vill underlätta för vindkraftsetablering, genom översiktsplanering och genom en handbok för vindkraft kan vi underlätta den stora vindkraftssatsning som energipolitiken innebär. I e-tjänsten Planeringsportalen, som har utvecklats under året, ingår planering, lokalisering och tillståndsprövning av vindkraftverk. Bygga-bo-dialogens framgångsrika arbete med kunskapshöjning inom byggsektorn har nu även börjat röna internationell uppmärksamhet. Arbetet med nya tydligare, verifierbara byggregler har fortsatt under året. Där kan särskilt nämnas att nya krav på energihushållning trädde i kraft. Den omläggning av bostadspolitiken som har genomförts, från produktionsstöd till stöd för särskilda behov, har inneburit ett ökat fokus på kunskapsinhämtning kring boendevillkor för olika grupper. Utvecklingen på bostadsmarknaden har således studerats noga med en omfattande avrapportering. Boverket har under året inlett en intern översyn som startade med myndighetens olika stödprocesser. Det nya målinriktningsdokumentet har varit en bas för arbetet. Dokumentet togs fram under våren och utgår från de olika roller som Boverket har inom sina verksamhetsområden. Med denna sammanfattning överlämnar jag 2007 års redovisning för läsning och bedömning. Jag menar att Boverket i allt väsentligt uppfyllt målen som gällt för Boverket i februari 2008 Ines Uusmann generaldirektör till den 10 januari 2008

6 Årsredovisning 2007» Innehåll Innehåll Boverkets uppdrag 7 Verksamhetsöversikt 10 Boverkets arbete en sammanfattning 11 Politikområde Bostadspolitik 25 Bostadsförsörjning 26 Samhällsplanering och bebyggelseutveckling 51 Byggande och förvaltning 76 Politikområde Miljöpolitik 105 Pådrivande och förebyggande miljöarbete 106 Politikområde Energipolitik 113 Politik för ett uthålligt energisystem 114 Politikområde Kulturpolitik 133 Kulturverksamhet 134 Politikområde Folkrörelsepolitik 137 Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar 138 Organisation och utveckling 145 Utgivna Publikationer Övriga mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet Regeringsuppdrag 156 Finansiell redovisning 175 Resultaträkning (tkr) 175 Balansräkning (tkr) 176 Anslagsredovisning (tkr) 178 Noter (tkr) 181 Väsentliga uppgifter 190 Beslut om årsredovisning 191

7 6 Foto: Pål Sommelius

8 7 Boverkets uppdrag Boverket är den nationella myndigheten för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för boendefrågor. Vi svarar också för den centrala administrationen av statligt bostadsstöd i form av bidrag till finansiering av bostäder, olika energistöd och bidrag till icke statliga kulturlokaler och samlingslokaler. Foto: Marianne Nilsson Vi främjar en hållbar utveckling Boverket ska inom sina ansvarsområden främja en hållbar utveckling. Vi ska också, när det är relevant, beakta de konsekvenser som våra beslut och verksamheten i övrigt kan få i frågor som rör boendesegregation, folkhälsan samt för män, kvinnor, barn, ungdomar, äldre, personer med utländsk bakgrund, funktionshindrade eller andra grupper av befolkningen. Boverket arbetar bland annat med frågor om byggande och förvaltning. Sektorsansvar för miljö- och handikappfrågor Boverket har sektorsansvar för såväl miljö- som handikappfrågor med anknytning till vårt verksamhetsområde. Inom ramen för detta ansvar ska vi vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Boverkets uppdrag Boverkets uppdrag spänner över flera politikområden. Under statens politikområde bostadspolitik är Boverket den centrala förvaltningsmyndigheten inom områdena: Bostadsförsörjning Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Byggande och förvaltning Vi har också del i miljöpolitiken, energipolitiken, kulturpolitiken samt folkrörelsepolitiken.

9 8 Årsredovisning 2007 Boverkets uppdrag Våra grunduppdrag inom bostadspolitiken Bostadsförsörjning Inom området Bostadsförsörjning är Boverkets grundläggande uppdrag att stödja arbetet med bostadspolitiska insatser på olika nivåer. Det gör vi främst genom att analysera utvecklingen på bostads-, fastighets- och byggmarknaderna och genom att svara för administration och tillsyn samt i vissa fall även överklaganden av statens stöd till byggande. Vi utvärderar bidragens effekter I grunduppdraget ingår även att svara för samhällsekonomiska konsekvensanalyser av stödsystem samt att följa upp och utvärdera stödens effekter. En särskild uppgift är att förordna och utöva tillsyn över intygsgivare för ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. Boverket är även remissinstans och har tillsyn över kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidraget. Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Boverkets grundläggande uppdrag inom verksamhetsområdet Samhällsplanering och bebyggelseutveckling följer främst av vårt uppsiktsansvar över planoch bygglagen (PBL) samt ansvaret enligt kapitel 3 och 4 i miljöbalken (MB). Detta innebär att vi ansvarar för en ändamålsenlig, korrekt och effektiv planerings- och beslutsprocess enligt dessa lagar. Vi ska därför följa upp och utvärdera effekterna av tillämpningen, utveckla metoder samt ge vägledning till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer samt uppmärksamma regeringen på behov av förändringar i beslutsprocesserna. Expertmyndighet som bistår regering och domstolar I egenskap av expertmyndighet bistår vi regeringen, domstolar och statliga myndigheter med underlag och synpunkter på ärenden, bl.a. när det gäller överklaganden över detaljplaner och ärenden som rör planering och lokalisering av kommunikationer och energianläggningar. Boverket har också ett särskilt ansvar för samordning av de centrala verkens underlag för tillämpningen av miljöbalken. Boverket deltar på regeringens uppdrag i det växande internationella samarbetet inom verksamhetsområdet. Foto: Marianne Nilsson

10 Årsredovisning 2007 Boverkets uppdrag 9 Byggande och förvaltning Boverkets grundläggande uppdrag inom verksamhetsområdet Byggande och förvaltning omfattar byggnaders och anläggningars och berörd närmiljös funktioner och väsentliga egenskaper samt förvaltning och brukande. Samhällets främsta intressen inom utformning, projektering, byggande och förvaltning av byggd miljö finns inom nio områden. De är bärförmåga, stadga och beständighet, säkerhet i händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning och värmeisolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet och användbarhet samt hushållning med vatten och avfall. Samhällskraven finns i plan- och bygglagen (PBL) och byggnadsverkslagen (BVL) samt i delar av miljöbalken och i ett antal EG-direktiv, som till exempel byggproduktdirektivet, energidirektivet, hissdirektivet och linbanedirektivet. En myndighet med uppsiktsansvar Boverket har det övergripande uppsiktsansvaret enligt plan- och bygglagen över byggnadsväsendet i Sverige. Boverket har också möjlighet att i vissa fall precisera de krav som samhället ställer på byggnadsverk och tomtmark. Det gör vi genom föreskrifter och allmänna råd, exempelvis Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR). Kvarteret Adlersten byggdes 2004 med bidrag från Boverkets Byggkostnadsforum. Foto: Marianne Nilsson

11 10 Årsredovisning 2007 Verksamhetsöversikt Verksamhetsöversikt Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Bostadspolitik Bostadsförsörjning Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Byggande och förvaltning Analys av bostadsmarknader Samarbete inom EU och internationellt Fysisk samhällsplanering och plangenomförande Uppsikt_ Samarbete inom EU och internationellt Hållbart byggande och förvaltning Uppsikt Marknadskontroll_ Internationellt samarbete och Europaharmonisering Pådrivande och före-_ byggande miljöarbete Miljömålsarbete Miljöpolitik Politik för ett uthålligt _ energisystem Energipolitiska åtgärder på kort sikt Energipolitik Kulturverksamhet Icke-statliga kulturlokaler Kulturpolitik Bidrag till folkrörelser _ och ideella föreningar Bidrag till allmänna samlingslokaler Folkrörelsepolitik Fördelning av Boverkets personalresurser 2007 Fördelningen från 2006 inom parentes. Kulturpolitik 0,3% (0,3%) Folkrörelsepolitik 1,7% (1,4%) Energipolitik 12,1% (9,7%) Miljöpolitik 5,3% (6,5%) Sam hällsplanering och bebyggelseutveckling inkl. Hållbarhetsrådet 26,6% (28,9%) Bostadsförsörjning 18,7% (21,2%) Byggande och förvaltning inkl Byggkostnadsforum och Bygga-bodialogen 35,3% ( 32,0%)

12 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 11 Boverkets arbete en sammanfattning Här gör vi en sammanfattning av insatser och resursanvändning per politik- och verksamhetsområde. Den detaljerade redovisningen, som innehåller mål, måluppfyllelse och insatser, börjar på sidan 24. bostadspolitik Bostadsförsörjning Årets viktigaste insatser Den pågående omställningen av bostadspolitiken, från generella till selektiva stöd och stöd till enskilda bostadskonsumenter, har fortsatt under år Ett nytt stöd för äldreboende infördes. Avvecklingen av räntebidragen och investeringsstöden har påbörjats. Utvecklingen innebär att Boverkets ansvar inom bostadsförsörjningen under året främst har handlat om att: analysera utvecklingen på bostadsmarknaden, följa upp och utvärdera effekterna av utvecklingen, i synnerhet för utsatta grupper, samt samverkan med länsstyrelserna för att främja en framåtsyftande kommunal bostadsförsörjning. Saltö, ett nytt bostadsområde i Karlskrona. Foto: Marianne Nilsson

13 12 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Kungsmarken - ett miljonprogramsområde i Karlskrona. Foto: Marianne Nilsson Analyser av utvecklingen på bostadsmarknaden Boverket ger en bred överblick över utvecklingen på bostadsmarknaden, med byggprognoser och analyser av bostadsefterfrågan och bostadsbyggande i riket och regionalt. Sammanställningarna redovisas i tidskriften Boverkets Indikatorer som kommer ut tre gånger om året. Resultaten av den årliga bostadsmarknadsenkäten, som besvarades av 289 av landets 290 kommuner, speglar kommunernas bedömning av det aktuella bostadsmarknadsläget och av det framtida bostadsbyggandet liksom av behovet av bostäder för ungdomar samt av intresset för att sälja allmännyttiga bostadsbolag när tillståndsplikten för försäljning upphörde. Boverket har även redovisat underlag som visar hushållens boendeutgifter i relation till deras inkomster samt utfallet på olika upplåtelseformer, hushållstyper och regioner. Utöver dessa återkommande analyser har några fördjupade studier genomförts, bland annat om det långsiktiga byggbehovet och etableringshinder på bostadsmarknaden. Under 2007 har Boverket påbörjat en övergripande studie som syftar till att beskriva allmännyttans utveckling, framför allt när det gäller de allmännyttiga bostadsföretagens betydelse för de lokala bostadsmarknaderna. Vi har också inlett en förstudie i syfte att undersöka hur man med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) kan analysera och åskådliggöra boendesegregation. Uppföljning och utvärdering Boverket följer kontinuerligt effekterna av både bostads- och energirelaterade stöd och gör en bedömning av hur bostadsstödens krav har uppfyllts. En utvärdering av de tillfälliga investeringsstöden planeras enligt den tidplan som regeringen beslutade år Den slutliga utvärderingen påbörjas tidigast hösten Med stöd av datasystemen redovisas nyckeltal för administrationen och utbetalningen av stöd och bidrag. Samverkan med länsstyrelserna Under 2007 har Boverket tillsammans med länsstyrelserna arbetat fram ett förslag till modell för länsstyrelsernas kontinuerliga arbete med boendefrågor, framför allt genom att utveckla metoder för regionala bostadsmarknadsanalyser. Syftet är i första hand att kommunerna genom länsstyrelserna ska få inspiration och underlag till en mer ambitiös boendeplanering. I förlängningen ger detta ett bättre kunskapsunderlag för Boverkets analyser och därmed för regeringens bostadspolitiska åtgärder.

14 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 13 bostadspolitik Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Årets viktigaste insatser Boverkets viktigaste insatser för att målet för verksamhetsområdet ska nås har varit att: vidareutveckla uppsikten över planeringsläget i landets kommuner, ta fram stöd och vägledning för användning av planinstrumenten enligt plan- och bygglagstiftningen, samt utveckla metoder för att behandla klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen. Foto: Mats Alm, Jollymedia Uppsikten över planeringsläget Boverkets uppsikt sker framför allt genom ett nära samarbete med länsstyrelserna, men även genom att vi samlar in erfarenheter vid olika typer av möten med kommuner och andra målgrupper. Syftet är att utveckla en kontinuerlig och systematisk uppföljning och utvärdering av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas. Resultaten från uppsikten visar vissa problem när det gäller användningen av planinstrumenten. En viktig indikator är exempelvis hur den kommunomfattande översiktsplaneringen utvecklas och används som ett grundläggande instrument för att främja en god livsmiljö. Det faktum att över hälften av landets kommuner har en översiktsplan från 1990-talet behöver därför lyftas fram. Samtidigt är det viktigt att konstatera att översiktsplanen kan hållas aktuell genom att göra fördjupningar av översiktsplanen för områden där behov finns. Tillägg till översiktsplanen kan göras för aktuella frågor. Sådana planeringsinsatser pågår i stor omfattning i landet.

15 14 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Det finns tydliga tendenser till en ökad intensitet i översiktsplaneringen i många kommuner. Erfarenheterna visar på svårigheter att få underlag för tillförlitliga bedömningar av hur samhällsplaneringen bidrar till målen och att följa utvecklingen över tid. En bedömning av målets genomslag vid samhällsplanering och bebyggelseutveckling förutsätter därför fortsatta insatser för att utveckla former och innehåll för hur planeringsläget i landet ska beskrivas och värderas. Stöd och vägledning för att använda planinstrumenten Under 2007 har den pågående översynen av plan- och bygglagstiftningen varit en utgångspunkt för en flerårig satsning på att ge stöd och vägledning för såväl översiktsplaneringen som den rättsverkande detaljplaneläggningen. Boverket har redovisat förslag till angelägna frågor som behöver bli föremål för översyn i de utredningar som har tillsatts och även på olika sätt medverkat i utredningsarbetet. Aktuella frågor som har förts fram gäller planerings- och beslutsprocesser för vindkraftsetablering, förenkling av detaljplaneprocessen, bestämmelserna om riksintressen och miljöbedömningar av planer. Information och vägledning om de ändringar i PBL som trädde i kraft den 1 januari 2008 har förts ut till berörda målgrupper genom nyhetsbrev och webbplatsen. Ett verksövergripande arbete med nya vägledningar för användningen av planinstrumenten har inletts, liksom samverkan med länsstyrelserna om en flerårig kompetensutvecklingsinsats om plan- och bygglagstiftningen. Därmed har Boverket lagt grunden för en god beredskap för kommande lagändringar. Foto: Marianne Nilsson Vindkraftsetablering är en aktuell fråga. Utveckla metoder för energi- och klimatfrågor Klimatförändringarna har betydelse för samhällsplaneringen från två skilda perspektiv; dels att förebygga klimatförändringar genom en planering för en transportsnål bebyggelsestruktur och en energieffektiv utformning av stadsdelar och bebyggelse, dels att anpassa samhällsutvecklingen för att möta klimatförändringarnas effekter. Båda dessa perspektiv har fått stor tyngd i Boverkets arbete inom samhällsplaneringen under året, med fokus på att utveckla metoder för hur översvämningar, ras och skred kan förebyggas. Boverket har också medverkat aktivt i Klimat- och sårbarhetsutredningens arbete och samverkat med andra berörda myndigheter kring energi och planering samt risker i kommunal planering och bebyggelse. En avgörande fråga för framtiden är att utveckla alternativa planeringsmetoder som kan appliceras på både ny och befintlig bebyggelse.

16 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 15 bostadspolitik Byggande och förvaltning Årets viktigaste insatser Boverkets viktigaste insatser för att målet för verksamhetsområdet ska nås har varit att: ta fram, utveckla, sprida och höja kunskapen om verifierbara funktionskrav, främja en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av PBL, BVL och tillhörande tillämpningsregler, planera en struktur för marknadskontroll av byggprodukter och starta en försöksverksamhet, samt främja Sveriges ståndpunkt i EU-arbetet, europaharmoniseringen och det internationella samarbetet. Från den 1 juli 2007 gäller de nya byggreglerna fullt ut som handlar om hygien, hälsa och miljö, energihushållning och bullerskydd. Foto: Pål Sommelius Utvecklingen av verifierbara funktionskrav Boverket har under året arbetat på flera sätt för att bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning av den byggda miljön. Från den 1 juli 2007 gäller de ändrade byggreglerna (BBR) kring hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, energihushållning och allmänna regler om byggnader fullt ut. Under året har vi arbetat med revidering och förankring av avsnitten om utformning och säkerhet vid användning i BBR. Vi har också startat en omfattande revidering av avsnittet om brandskydd. I Klimatoch sårbarhetsutredningen deltog Boverket i arbetet med en underlagsrapport om påverkan på konstruktioner. Inom tillgänglighetsområdet har vi deltagit vid ett stort antal informations- och diskussionstillfällen med sektorn för att få dialog om frågorna, sprida kunskap och få kunskap om tilllämpningen.

17 16 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Främja en effektiv tillämpning av plan- och bygglagsstiftningen Boverket har under året arbetat på flera sätt med att främja en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av PBL, BVL och tillhörande tillämpningsregler. Vi har deltagit i konferenser och seminarier för att sprida kunskap, skapa dialog och delta i diskussioner. Trots informationsinsatser inom byggområdet kan vi fortfarande se betydande brister i tillämpningen av regelverket. Med det arbete som nu pågår för att skapa bättre helhetssyn över planering och byggande och förbättrade rutiner mellan statens olika delar i tillsyns- och uppsiktskedjan kommer uppsiktsarbetet att bättre kunna främja en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av regelverket. Ett system för marknadskontroll Under första halvåret tog Boverket fram en plan för marknadskontrollens struktur och en försöksverksamhet startades. I försöksverksamheten ingick två stora produktområden. Den planerade strukturen visade sig vara effektiv och värdefulla erfarenheter har vunnits. Under hösten har vi skrivit ramavtal med leverantörer av fält- och provningsarbete för den permanenta verksamheten som ska genomföras under de kommande åren. Boverket ansvarar för genomförande av bland annat EGdirektivet om linbaneanläggningar. Europaharmonisering och internationellt samarbete På uppdrag av regeringen är Boverket ansvarigt för genomförandet av flera EG-direktiv i Sverige och vi deltar aktivt i utvecklingen av direktiven på Europanivå. Arbetet sker centralt i kommissionen, men också i särskilt utpekade expertgrupper inom vissa områden. Boverket ansvarar för genomförande av följande direktiv i Sverige; byggproduktdirektivet, hissdirektivet, panndirektivet, direktivet om linbanor, vägtunneldirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Pådrivande h förebyggande miljöarbete Foto: Marianne Nilsson

18 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 17 Miljöpolitik Pådrivande och förebyggande miljöarbete Årets viktigaste insatser Boverkets viktigaste insatser för att målet för verksamhetsgrenen ska nås har varit att: slutföra underlaget till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering, lämna en utvärdering av bygg- och fastighetssektorns miljöarbete, samverka med andra myndigheter, samt informera om miljömålen. Fördjupad utvärdering av miljömålet God bebyggd miljö Fokus på Boverkets miljömålsarbete har under året varit att slutföra underlag till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering. I arbetet har ingått att utvärdera God bebyggd miljö och miljömålsarbetet inom sektorn, liksom att aktivt delta i arbetet med att utveckla strategin för hushållning av mark, vatten och bebyggd miljö. En rapport om God bebyggd miljö och underlagsrapporter om delmålen, liksom en rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser av delmålsförslag och åtgärdsförslag, har tagits fram. Utvärdering av bygg- och fastighetssektorns miljöarbete Boverket har för första gången inom sitt särskilda sektorsansvar utvärderat bygg- och fastighetssektorns miljöarbete och redovisat resultaten i en rapport. Den innehåller bl.a. förslag till åtgärder för att öka sektorns miljöarbete. Boverket har för andra året i rad skickat ut en miljömålsenkät till kommunerna. Samverkan med andra myndigheter I miljömålsarbetet samverkar Boverket aktivt med många myndigheter. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Sveriges geologiska undersökning har ansvar för delmål under God bebyggd miljö, men också andra myndigheter som Socialstyrelsen och Energimyndigheten är viktiga samarbetspartners. Information Boverket har fört ut miljömålsbudskapet och möjliga åtgärder för att nå God bebyggd miljö i många olika sammanhang, både på stora konferenser och genom mindre seminarier. Sammantaget har vi genom olika informations- och kommunikationsinsatser nått företrädare för andra myndigheter, kommuner, bygg- och fastighetsbranschen och ideella organisationer. Det interna miljömålsarbetet på Boverket har effektiviserats, bl.a. genom att miljöfrågorna får en allt större roll i den övriga kärnverksamheten. Foto: Marianne Nilsson

19 18 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Energipolitik Politik för ett uthålligt energisystem Årets viktigaste insatser Boverkets viktigaste insatser för att målet för verksamhetsgrenen ska nås har varit att: arbeta kontinuerligt med löpande ärendehantering, information och utvärdering av energistöd föreskriva om energideklarationer och om krav för certifierade energiexperter skapa ett register för att ta emot energideklarationer elektroniskt informera om energideklarationer, samt att underlätta en utbyggnad av vindkraft. Boverket arbetar kontinuerligt med ärendehantering, information och utvärdering av energistöd och lämnar månadsrapporter till regeringen. Stort intresse för vissa stöd Intresset för stödet till konvertering från oljeuppvärmning har varit mycket stort. Redan under 2006 intecknades alla tillgängliga medel, även pengarna för Det medförde att en förordningsändring blev nödvändig för att korta ner stödperioden. Från och med 2007 har Boverket ansvar för stödet till installation av energieffektiva fönster i befintliga småhus samt biobränsleanordningar i nya småhus. Intresset för stödet är så stort, framför allt när det gäller fönsterbyte, att tillgängliga medel troligen inte kommer att räcka hela 2008 som är stödets giltighetstid. Foto: Marianne Nilsson Uppföljning och utvärdering av stöden En utvidgad uppföljning av stödet till konvertering från direktverkande el lämnades enligt utvärderingsplanen i juni Utvärdering av stödet till konvertering från oljeuppvärmning har påbörjats och kommer att vara klar i april Under året har planer för utvärdering lämnats både för stödet till installation av solvärme i kommersiella lokaler och för stödet till installation av energieffektiva fönster och biobränsle i småhus. I november slutfördes två utvärderingsrapporter av externa konsulter på uppdrag av Näringsdepartementet. Utvärderingarna behandlar dels stödet till investeringar i energieffektivisering och konvertering i offentliga lokaler, dels stödet till konvertering från direktverkande el. Boverket har bistått med dataunderlag och kommer att använda utvärderingarna som underlag i Boverkets kommande slutliga utvärderingar av stöden. Boverket följer upp stöden för energieffektivisering och konvertering genom att löpande analysera inkomna, beviljade och utbetalade ärenden. De första energideklarationerna är inlämnade Lagen om energideklarationer av byggnader trädde i kraft den 1 oktober Förordningen kom den 1 februari 2007 som gav Boverket bemyndi-

20 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 19 Foto: Marianne Nilsson gande att föreskriva om energideklarationer och krav för certifierade energiexperter. Dessa regler började gälla den1 mars Som registermyndighet har Boverket, i samråd med bygg- och fastighetssektorn, tagit fram ett system så att energideklarationer kan tas emot elektroniskt. Systemet togs i bruk den 10 september 2007 efter omfattande tester. Under året har Boverket informerat om energideklarationer på olika sätt. Tillsammans med SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) har vi genomfört fem konferenser för fastighetsägare och blivande energiexperter. Vid årsskiftet hade cirka 700 deklarationer påbörjats varav 400 slutförts. 52 ackrediterade kontrollorgan var godkända och de hade i sin tur registrerat 170 experter som har behörighet att göra deklarationer. Insatser för att underlätta utbyggnaden av vindkraft Boverket har lagt betydande insatser på att främja och underlätta en vindkraftsutbyggnad, framför allt i form av olika möten med Energimyndigheten, länsstyrelser, kommuner, vindkraftssamordnare och andra berörda myndigheter. Aktuella frågor har varit att bidra till Energimyndighetens arbete med att ange områden av riksintresse och ett nytt planeringsmål för vindkraft. Boverket har tagit fram föreskrifter och på olika sätt informerat om stödet till vindkraftsplanering. Stödet har väckt stort intresse, och under året ansökte cirka 110 kommuner om stöd för att genomföra olika planeringsinsatser för vindkraft. Även sex länsstyrelser och ett regionalt kommunalförbund, Regionförbundet i Kalmar län, har ansökt om stöd.

21 20 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Kulturpolitik Kulturverksamhet Kraftig indragning av medel Möjligheten att uppfylla målet för verksamheten med att främja tillgången till icke-statliga kulturlokaler har begränsats under året genom att en kraftig indragning av det redan intecknade anslaget gjordes i december Det innebar att det nya anslaget på 9,9 miljoner kr för 2007 fick begränsas med 6 miljoner kr, vilket motsvarar indragningen. Därmed fanns det endast ett tillgängligt beslutsutrymme på cirka 3,9 miljoner kr under året. År 2007 inkom ansökningar från 36 projekt med ett sammanlagt bidragsbelopp på drygt 53 miljoner kr. Indragningen innebar att cirka 90 procent av antalet ansökningar avslogs jämfört med i normalfallet cirka 70 procent. Boverket konstaterar att intresset för stödet är mycket stort och att det tillgängliga anslaget, även utan indragning, är mycket begränsat. Behov av ökat anslag Vi har under flera år konstaterat att det tillgängliga anslaget är för lågt i förhållandet till behovet och till den nytta bidraget gör när det gäller förbättring och bevarande av denna typ av lokaler. Aneby konserthus. Stadsarkitekten i Tranås, Johannes Jocke Dahl ritade efter Stierngranats skisser. Årsskiftet stod huset färdigt. Huset övergick 1991 till Konserthusföreningen för att få bidrag från Boverket för en total renovering. Sedan kommunen skänkt huset till föreningen erhöll föreningen 1,5 miljoner kr från Boverket. Kommunen och föreningen sköt till ungefär lika mycket. Renoveringen startade i september 1991 och i april 1992 återinvigdes Konserthuset i huvudsak som det ser ut i dag. Foto: Dan Jansson

22 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 21 Folkrörelsepolitik Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar Goda exempel inför utvecklingsbidraget I början av året genomförde Boverket en förstudie till det nya verksamhetsutvecklingsbidraget som infördes senare under året. Förstudien redovisades i rapporten Lokaler att växa i ungdomar och allmänna samlingslokaler. Detta nya utvecklingsbidrag blev mycket eftertraktat. Trots kort ansökningstid kom 85 ansökningar in, vilket motsvarar ett bidragsbehov på 36 miljoner kr. Den tillgängliga ramen var dock endast cirka 4,8 miljoner kr. Pengarna tilldelades 18 projekt. Investeringsbidrag till samlingslokaler När det gäller investeringsbidraget till samlingslokaler så har 229 projekt ansökt om bidrag under Stöd motsvarande 23,5 miljoner kr har beviljats till 95 projekt. Tillgänglighetsskapande åtgärder prioriteras och utgör största bidragsandelen. En stor del av projekten innehåller energioch miljöförbättrande åtgärder såsom t.ex. konvertering från oljeuppvärmning. Projekten är spridda över hela Sverige. Boverket konstaterar att det finns behov av ett särskilt anslag för energi- och miljöförbättrande åtgärder i samlingslokaler. Nu inkräktar den typen av åtgärder för mycket på det redan begränsade anslaget. Trots att bidragsandelen i många fall inte är så stor har den mycket stor betydelse för de projekt som får stöd. Resursanvändning Foto: Marianne Nilsson Bystugan i Leksand fick bildrag till renovering.

23 22 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Resursanvändning Boverkets resursanvändning per politik- och verksamhetsområde (årsarbeten, åa och miljoner kronor, mnkr). Politikområde åa mnkr åa mnkr åa mnkr Verksamhetsområde Bostadsförsörjning 32,9 42,9 37,4 44,1 40,3 46,0 Samhällsplanering och bebyggelseutveckling 1 46,8 52,6 51,0 50,3 54,7 49,5 Byggande och förvaltning 2 62,1 88,0 56,4 64,4 54,4 61,9 Politikområde Bostadspolitik, totalt,8 183,,8 158,8 9,4 157,4 Politikområde Miljöpolitik 9,3 10,0,5 12,0 8,6 11,3 Politikområde Kulturpolitik och Folkrörelsepolitik,5 3,9,1 2,9,4 2,2 Politikområde Energipolitik,3 24,9 7,2 21, 9,4 13,5 BOVERKET TOTAlt 175,9 222,3 176,6 194,9 169,8 184,4 Varav Hållbarhetsrådet 2,8 8,3 10,8 10,5 9,0 9,1 Kostnader för personal har fördelats på respektive verksamhetsgren utifrån arbetade timmar. Myndighetens system för tidredovisning är grund för denna fördelning. Verksgemensamma kostnader, s.k. overheadkostnader, har fördelats på verksamhetsgrenarna i proportion till verksamhetsgrenens andel av direkt arbetade timmar. Från och med 2007 har även timmar för gemensam overhead påförts arbetad tid inom politikområdet Energipolitik. Denna ändring har medfört att även utfallet för 2006 och 2005 har räknats om. Overheadkostnaderna uppgår till cirka 47 % 2007, 46 % 2006 och 47 % ) Inkl. Hållbarhetsrådet 2) Inkl. Boverkets Byggkostnadsforum och Bygga-bo-dialogen. Kommentar till resursanvändningen Antalet årsarbeten minskade under året med 0,7 från 176,6 till 175,9. Orsaken till minskningen är att Hållbarhetsrådet i Umeå avvecklades den 31 mars 2007 som medförde en minskning med 8 årsarbeten från 10,8 till 2,8. Samtidigt har antalet årsarbeten i övriga verksamheter ökat med 7,3. Verksamhetens kostnader steg med 27,4 miljoner kr från 194,9 till 222,3. Kostnader för personal svarade för cirka 60 procent eller 126 miljoner kr, en ökning med 11 miljo-ner kr. Övriga driftskostnader ökade med 16 miljoner kr till 81. Ökningen beror i huvudsak på ökade kostnader för konsultinsatser. Utfallet av kostnader per verksamhetsområde förklaras främst av, utifrån nedlagd tid, fördelade personalkostnader men även av omfattningen av övriga driftskostnader. Inom verksamhetsområdet Hållbart byggande och förvaltning ökar både antal års-arbeten och kostnaderna. Den främsta orsaken är tillkommande

24 regeringsuppdrag som medfört ökad användning av externa resurser i specialområden där Boverket inte har egna resurser. Resursinsatserna inom området Bostadsförsörjning har däremot minskat med 4,5 årsarbeten. Politikområdet Energipolitik har fortsatt att öka i omfattning. Kostnadsökningen beror i huvudsak på att antalet årsarbeten har ökat i administration av stöd för energikonvertering. Resursanvändning kommenteras närmare under respektive avsnitt. 23

25 24 Verksamhetsöversikt Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Bostadspolitik Bostadsförsörjning Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Byggande och förvaltning Analys av bostadsmarknader Samarbete inom EU och internationellt Fysisk samhällsplanering och plangenomförande Uppsikt_ Samarbete inom EU och internationellt Hållbart byggande och förvaltning Uppsikt Marknadskontroll_ Internationellt samarbete och Europaharmonisering Pådrivande och före-_ byggande miljöarbete Miljömålsarbete Miljöpolitik Politik för ett uthålligt _ energisystem Energipolitiska åtgärder på kort sikt Energipolitik Kulturverksamhet Icke-statliga kulturlokaler Kulturpolitik Bidrag till folkrörelser _ och ideella föreningar Bidrag till allmänna samlingslokaler Folkrörelsepolitik

26 25 Politikområde Bostadspolitik Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning ska en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

27 26 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Bostadsförsörjning Mål Verka för väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk, valfrihet på bostadsmarknaden, konkurrens inom byggsektorn, låga bygg- och boendekostnader i bostäder med god kvalitet, större andel hushåll ska vara etablerade på bostadsmarknaden, integration i boendet. Tabell 1. Resursanvändning inom området Bostadsförsörjning (årsarbeten, åa, och miljoner kronor, mnkr) Verksamhetsgren åa mnkr åa mnkr åa mnkr Analys av bostadsmarknader 32,4 42,3 36,4 43,0 39,1 44,9 varav Omvärldsbevakning och prognoser 24,7 23,4 27,3 24,6 Åtgärder för bostadsförsörjning 1 11,7 19,6 11,8 20,2 Samarbete inom EU och Internationellt 0,5 0,6 1,0 1,1 1,2 1,2 Totalt, verksamhetsområdet 32,9 42,9 37,4 44,1 40,3 46,0 Overhead ingår med cirka 47 % 2007, 46 % 2006, 47 % Verksamhetsgrenen innehåller även verksamhetsgrenarna från 2004 och 2005; Stöd till riktade åtgärder för bostadsförsörjning och Generella stöd till bostadsförsörjning. Kommentar till resursanvändningen Analys av bostadsmarknader: Verksamhetsgrenen innehåller främst löpande arbete med analyser och prognoser inom boende och byggande, tillsyn över bostadsanpassningsbidraget, drift, förvaltning och utveckling av bidragssystemet. Grenen innehåller även ärendehandläggning och Boverkets arbete med sektorsansvaret för handikappolitiken. Under året har investeringsstödet för äldrebostäder tillkommit och stödet för källsortering har utvärderats. Resursinsatserna har sammantaget minskat med två årsarbeten (exklusive overhead) främst p.g.a. minskat antal ärenden som gäller allmännyttan och minskade anspråk på underlag från allmännytteutredningen samt färre remisser. Samarbete inom EU och Internationellt: Insatserna har minskat något.

28 Bostadspolitik Bostadsförsörjning 27 Tabell 2. Produktöversikt, antal Nya eller ändrade föreskrifter varav omfattande 3 2 Överklagade ärenden, antal expedierade Antal bidragsutbetalningar, (tusental) Allmänna råd 1 Skrifter Informationsblad 1 Meddelanden om datasystem Utbildningar för länsstyrelserna Information om bostadsanpassningsbidrag till kommunerna 2 1 Aktuella informationsblad för sökanden varav nya under året 2 2 varav reviderade under året EU-uppdrag Regeringsuppdrag Expertuppdrag (statliga utredningar, m.m.) Regeringsremisser Övriga remisser Pågående eller avslutade under året; i övrigt produkter avslutade under året. 2. Avser informationsblad över stöd för vilka nybeviljande kunnat komma ifråga. Dessutom finns mer eller mindre omfattande blanketter kopplade till varje stöd. 3. Varav 2 i samverkan. 4. Avser endast ärenden inom verksamhetsområde bostadsförsörjning. Övriga ärenden redovisas inom respektive verksamhet. 5. Avser den totala ärendehandläggningen inom bostadsadministration.

29 28 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Analys av bostadsmarknader Analys av bostadsmarknader Mål En väl utvecklad, aktuell och tillförlitlig kunskap om utvecklingen på bostadsmarknaden som utgör ändamålsenligt underlag för analyser av bostadsförsörjning, bostadsbyggande, byggkostnadsutveckling, boendeförhållanden och hushållens ekonomiska förutsättningar ska finnas. Viktiga händelser 2007 Under år 2007 har bostadspolitiken fortsatt att ställas om från generella bostadspolitiska stöd till selektiva stöd och stöd till enskilda bostadskonsumenter. Avveckling av räntebidrag och investeringsstöd pågår. Under året har allmännytteutredningen fortsatt och gett upphov till debatt om bruksvärdesystemets framtid. Investeringsstödet till äldrebostäder införs den 1 juni 2007 och gäller för ombyggnad eller nybyggnad av äldrebostäder som påbörjades från den 1 januari Har Boverket nått målet? Boverket har bidragit till väl utvecklad, aktuell och tillförlitlig kunskap om utvecklingen på bostadsmarknaden genom att utveckla Boverkets indikatorer och de årliga bostadsmarknadsrapporterna och genom särskilda rapporter, t.ex. om det långsiktiga byggbehovet och om etableringshinder på bostadsmarknaden. Inom några av återrapporteringskraven allmännyttan, integration och regionala bostadsmarknadsanalyser har vi uppfyllt återrapporteringskraven genom att starta långsiktiga utvecklingsarbeten som sträcker sig in på Förutom ett stöd till särskilda boenden för äldre utgörs nu samhällets subventioner till boendet av stöd till kommunerna för hyresgarantier, bostadsbidrag och ränteavdrag. Detta innebär att Boverkets ansvar för bostadsförsörjningen mer handlar om att följa upp utvecklingen, i synnerhet för utsatta grupper, och att främja en framåtsyftande kommunal bostadsförsörjning och länsstyrelsernas kompetens att stödja denna. Boverket bedömer att målet för verksamhetsgrenen är uppfyllt. Återrapportering Krav 1 Boverket ska följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden och särskilt redovisa: bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet, bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling, konsekvenser av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader. Utvecklingen på bostadsmarknaden Bostadsmarknaden präglades av en fortsatt stark tillväxt i samhällsekonomin fram till sensommaren 2007 samt en fortsatt hög befolkningstillväxt. Inflytt-

30 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Analys av bostadsmarknader 29 ningen från utlandet är större än någonsin tidigare. Befolkningen ökade i nästan samma takt år 2007 som rekordåret Osäkerheten kring utvecklingen av den svenska ekonomin ökade avsevärt efter sommaren, på grund av problemen på den amerikanska bostadslånemarknaden. Behovet av nya bostäder härrör sig inte minst från ungdomskullarna, som ökar fram till år 2012, och från flyktinginvandringen. Den skärpta tillämpningen i arbetsmarknadspolitiken ökar troligen behovet av bostadsinvesteringar i tillväxtorterna. En del av den rapporterade bostadsbristen, enligt Bostadsmarknadsenkäten, kan vara ett resultat av stigande inkomster och höga förväntningar på framtiden. Detta återspeglas i efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen, vilket innebär en utmaning såväl för den kommunala planeringen som för byggherrarna. Likaså ökar sannolikt behovet av seniorbostäder, det vill säga anpassade bostäder för äldre i det ordinarie bostadsbeståndet. Olika bilder i landet Befolkningsökningen är dock inte jämnt spridd över landet, utan är främst koncentrerad till storstadsregionerna, men befolkningen ökar även på andra håll. Samtidigt minskade befolkningen i ungefär 40 procent av kommunerna, företrädesvis i mindre kommuner. Trots ett ökat bostadsbyggande i tillväxtregionerna kan det bli svårt att hantera den ökande befolkningen i ett antal av dessa regioner. Allt färre kommuner har överskott på bostäder och det är allt fler kommuner som verkar ha kommit till rätta med sina problem med tomma bostäder. Det är nu endast var femte kommun som bedömer att man har överskott på bostäder. Samtidigt är det fler kommuner med balans totalt sett på bostadsmarknaden. Det är 36 procent av kommunerna som redovisar balans. Av dessa kommuner är det dock hälften som har brist på bostäder i centralorten eller i innerstaden. Det är fortfarande cirka 40 procent av kommunerna som bedömer att den lokala bostadsmarknaden präglas av brist på bostäder i förhållande till efterfrågan. Av de kommuner som redovisar brist på bostäder är det cirka 40 procent som har mindre än invånare. Antalet lediga lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet fortsätter att minska. Av de kommuner som redovisar brist på bostäder är det 48 procent som har 1,5 procent lediga lägenheter eller mindre i det allmännyttiga beståndet. Konsekvenser av dåligt fungerande bostadsmarknader Boverket har under året arbetat med detta återrapporteringskrav i samband med regeringsuppdraget Problem att etablera sig på den reguljära bostadsmarknaden och som resulterade i rapporten Någonstans att bo (dnr /2007).

31 30 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Analys av bostadsmarknader Försäljning av allmännyttans lägenheter Tillståndsplikten för försäljningar av allmännyttiga bostäder är bortagen. Troligtvis kommer detta att få olika innebörd i olika delar av landet. Boverket bedömer att försäljningarna kan komma att öka i större städer och områden där marknaden gör det intressant att äga sin bostad. Däremot verkar det inte finnas något större intresse i mindre kommuner där prisbilden inte skapar incitament för försäljningar. Uppskattningsvis kan det bli aktuellt med försäljningar i en fjärdedel av kommunerna. I Storstockholm kan det bli aktuellt med försäljningar i hälften av kommunerna och då främst till bostadsrätter. Vi ser inte dessa tendenser i de andra storstadsområderna. Bostadsbrist för flyktinghushåll Allt fler människor söker asyl och får uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär en stor press på kommunerna att skaffa fram bostäder till flyktinghushållen och ett ökande antal kommuner anger att de har brist på sådana bostäder. Främst storstadsregionerna och de större högskoleorterna har en stor andel kommuner som anger brist på bostäder till flyktinghushåll. Produktion av nya bostäder Trenden med ett ökat bostadsbyggande bröts under år 2007, trots att tillväxten i samhällsekonomin var fortsatt god under året. Boverkets preliminära prognos är att antalet faktiskt påbörjade bostäder år 2007 minskade med 8 procent, cirka bostäder, jämfört med år Bedömningen för både 2006 och 2007 är dock osäker. Räntebidraget för bostadsrätter och hyresrätter samt investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder lämnas inte för bostäder som påbörjas efter år Det medförde att många bostäder påbörjades endast i formell mening innan årsskiftet 2006 för att få tillgång till de statliga stöden, s.k. Odellplattor. Flertalet Odellplattor påbörjades troligen i faktisk mening år 2007, men en del av projekten kommer att omarbetas för senare byggstart eller läggas på hyllan. Det innebär att Statistiska centralbyråns (SCB) statistik för år 2006 innehåller bygglov och byggstarter även för projekt som sannolikt inte genomförs under överskådlig tid. Cirka bostäder rapporterades som påbörjade till SCB år Boverket bedömer att cirka av dessa fanns på Odellplattor, varav 500 nettotillskott genom ombyggnad. Bedömningen innebär att cirka nya bostäder påbörjades i faktisk mening år En analys av bostadsbyggandet för år 2007 kommer att redovisas i Boverkets indikatorer i mars 2008.

32 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Analys av bostadsmarknader 31 Tabell 3. Påbörjade bostäder 2006 och (p) 2007(p) 2006 oräknat 2007(p) inräknat Enligt SCB:s Enligt SCB:s Odellplattor 2 Odellplattor Nybyggnad redovisning redovisning från Småhus Flerbostadshus Summa Nettotillskott genom ombyggnad Totalt År 2007 påbörjades cirka nya bostäder i faktisk mening, enligt Boverkets preliminära bedömning i början av januari 2008, baserad på statistikunderlag till och med oktober. Siffrorna inkluderar cirka bostäder på Odellplattor som antas ha påbörjats under året. Oräknat Odellplattor beräknas således cirka bostäder ha påbörjats. Bedömningen av faktiskt påbörjade Odellplattor är dock osäker och kan vara en överskattning. Om så är fallet har det faktiska byggandet 2007 varit lägre än vad Boverkets prognos visar. Av de påbörjade bostäderna år 2007 bedöms cirka ha tillkommit genom nybyggnad lägenheter var nettotillskott genom ombyggnad, vilket är en halvering jämfört med år En stor del av det minskade byggandet av flerbostadshus är hänförligt till Skåne län, men även i Norrland, främst i Norrbottens län, förefaller byggandet ha minskat betydligt. Minskat byggande på grund av resursbrist Bostadsbyggandet har pressats tillbaka under år 2007 på grund av brist på resurser med ökade priser i byggsektorn, och på grund av de borttagna statliga stöden, vilket sammantaget kan ha medfört avsevärda kostnadsökningar för i synnerhet hyresrätter. En del projekt kan ha förskjutits i tiden på grund av resursbristen. Av nybyggnad bedömer vi att cirka bostäder fanns i flerbostadshus, vilket är en minskning med cirka jämfört med år 2006, medan fanns i småhus, en ökning med 500. I flerbostadshus förefaller andelen påbörjade hyresrätter ha ökat under år 2007 i riket utanför storstadsregionerna och i Storgöteborg, medan andelen tycks ha minskat i Storstockholm och varit oförändrad i Stormalmö 4. Den av SCB redovisade utvecklingen står i viss mån i motsats till andra uppgifter om effekterna av de borttagna statliga stöden och ökade byggkostnaderna. Mest överraskande är att antalet påbörjade bostadsrätter tycks ha minskat avsevärt i riket utanför storstadsregionerna. 2 Boverkets bedömning. 3 Boverkets bedömning. 4 Baserat på SCB:s preliminära bedömning t.o.m. september 2007 och Boverkets bedömning av påbörjade Odellplattor 2007.

33 32 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Analys av bostadsmarknader Boverkets byggprognos Tabell 4. Prognos för nyproduktion, september Antal påbörjade bostäder. År Småhus Flerbostadshus Totalt Prognoserna för nybyggnad avser att spegla det faktiska bostadsbyggandet, dvs. att ta hänsyn till när det egentliga byggandet av bostäder på s.k. Odellplattor påbörjas. Ombyggnad av bostäder De borttagna bostadssubventionerna medför enligt SCB att antalet påbörjade bostäder i ombyggnad inte kan redovisas från och med år 2007, undantaget nettotillskott av bostäder. Antalet påbörjade bostäder genom ombyggnad kan därför för närvarande inte redovisas eller prognosticeras. Boverkets bedömning är oförändrat att moderniseringar i viss mån trängs undan av annat byggande, i den byggkonjunktur som nu råder. Antalet ombyggda lägenheter måste dock öka betydligt framöver för att svara mot behovet. Byggkostnader Ny statistik från SCB finns att tillgå först under senare delen av februari Boverket hänvisar därför till årsredovisningen Hur ser bostadsbeståndet ut? Den 31 december 2006 fanns det enligt beräkningar från Statistiska Centralbyrån bostadslägenheter, varav 45,5 procent i småhus och 54,5 procent i flerbostadshus. Fördelningen var vid folk- och bostadsräkningen år 1990, då det totala antalet lägenheter var lägenheter, 46,3 procent i småhus och 53,7 procent i flerbostadshus. Antalet lägenheter i beståndet har alltså ökat med på 16 år. År 2006 var fördelningen av upplåtelseformer 45 procent hyresrätt, 17,5 procent bostadsrätt och 37,5 procent äganderätt och övriga upplåtelseformer. Vid folk- och bostadsräkningen 1990 var fördelningen 47 procent hyresrätt, 14 procent bostadsrätt och 39 procent äganderätt och övriga. Andelarna hyresrätt och äganderätt hade minskat något och andelen bostadsrätt hade ökat något mellan år 1990 och år Av lägenheter i småhus år 2006 var 14,5 procent hyresrätt, 4,5 procent bostadsrätt och 81 procent äganderätt. År 1990 var fördelningen 15 procent hyresrätt, 3 procent bostadsrätt och 82 procent äganderätt. Antalet lägenheter i småhus var då Prognosen avser faktiskt påbörjade bostäder, dvs. där byggstarten av de s.k. Odellplattorna antas ske. De borttagna bostadssubventionerna medför enligt SCB att påbörjade bostäder i ombyggnad inte kan redovisas fr.o.m. år 2007.

Boverket. Boverkets årsredovisning 2008

Boverket. Boverkets årsredovisning 2008 Boverket Boverkets årsredovisning 2008 1 Boverkets årsredovisning 2008 Boverket februari 2009 2 Titel: Boverkets årsredovisning 2008 Utgivare: Boverket, februari 2009 Upplaga: 1 Antal: 500 Tryck: Boverket

Läs mer

Boverket. Årsredovisning 2006

Boverket. Årsredovisning 2006 Boverket Årsredovisning 2006 Årsredovisningen 2006 Boverket februari 2007 2 Titel: Årsredovisningen 2006 Utgivare: Boverket månad 2007 Upplaga: 1 Antal ex:350 Tryck: Internt ISBN: 978-91-85751-00-6 Diarienummer:

Läs mer

Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014

Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014 Titel: Årsredovisning 2013 Upplaga: 300 ex Tryck: ISBN 978-91-7563-121-9 PDF: ISBN 978-91-7563-122-6 Dnr: 4704-220/2014 Foto omslag: Johnér

Läs mer

Bostadspolitiken 2005

Bostadspolitiken 2005 Boverket Bostadspolitiken 2005 Sveriges årsrapport till det Nordiska mötet i Hveragerði 4-5 oktober 2005 Bostadspolitiken 2005 Sveriges årsrapport till det Nordiska mötet i Hveragerði 4 5 oktober 2005

Läs mer

2 0 0 9 Årsredovisning

2 0 0 9 Årsredovisning Årsredovisning 2009 T i t e l : Årsredovisning 2009 U t g i v a r e : Boverket februari 2010 Uppl aga: 1 A n t a l e x : 200 ex T r y c k : Boverket internt G r a f i s k f o r m : Infab AB T r y c k :

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen Boverket Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boverket april 2006 Titel: Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Utgivare: Boverket,

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Rapport 2008:23. Läget i länet

Rapport 2008:23. Läget i länet Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Ansvarig redaktion Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp

Läs mer

Nyttan med Allmännyttan

Nyttan med Allmännyttan Boverket Nyttan med Allmännyttan Utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagens roll och ansvar Nyttan med Allmännyttan Utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagens roll och ansvar Boverket juni

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013 REGERINGSUPPDRAG rapport 2014:27 Rapport 2014:36 Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning av den sekundära bostadsmarknaden 2013 en del av romsk inkludering 2012 2032 De sociala hyreskontraktens kvantitativa

Läs mer

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Meddelande nr 2015:27 Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:27 3 Meddelande nr 2015:27 Referens Niklas Ögren och Emilia Svenningsson,

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Det byggs för lite och det som byggs är fel

Det byggs för lite och det som byggs är fel Det byggs för lite och det som byggs är fel En kartläggning av bostadsförsörjningen i Skåne län och dess konsekvenser för vissa grupper Länsstyrelsen i Skåne län 2008 Samhällsbyggnadsavdelningen Boende

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Analys av bostadsbyggandet

Analys av bostadsbyggandet Rapport 2011:19 REGERINGSUPPDRAG Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport Boverket december 2011 Titel: Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport

Läs mer

Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande?

Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande? Regeringsuppdrag N2010/4128/E (delvis) Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande? EU-direktivet om främjande av användning av energi från förnybara energikällor, artikel

Läs mer