Boverket. Årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverket. Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Boverket Årsredovisning 2007

2 Årsredovisning 2007 Boverket februari 2008

3 Titel: Årsredovisning 2007 Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 500 Tryck: Boverket internt ISBN tryckt version: ISBN PDF-fil: Foto omslag: Region Blekinge/Turistbyrån i Karlskrona Diarienummer: /2008 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: Webbplats: Boken finns om pdf på Boverkets webbplats. På begäran kan den också tas fram i andra alternativa format. Boverket 2008

4 Förord Foto: Jörgen Ragnarsson Många och olikartade anspråk ställs på Boverket inom områdena samhällsplanering, byggande och förvaltning och boende. Boverkets uppgift är att anlägga en helhetssyn på frågor om byggd miljö och medverka till en god dialog både horisontellt och vertikalt över samhällets olika sektorer. Tre perspektiv i omvärlden är särskilt aktuella i Boverkets arbete och har i hög grad präglat verksamheten. Det handlar om globalisering, resurshushållning och social sammanhållning. Globaliseringen tar sig uttryck i frågor om internationella regler och fördrag, gränsöverskridande handel och byggande. Resurshushållningen blir allt mer angelägen när vi arbetar med energi, klimat och hushållning med mark och vatten. Social sammanhållning rymmer frågor som regionförstoringsproblematik och boendeintegration. Dessa tre perspektiv har även genomsyrat 2007 års Plan- och byggdagar som var en stor succé och lockade 850 personer till Boverket och till Karlskrona. Våra återkommande diskussioner med företrädare för Boverkets målgrupper, såväl på det kommunala som regionala planet, blir allt viktigare för att vi ska leva upp till uppsiktsansvaret. De nära sambanden mellan Boverkets och länsstyrelsernas verksamheter har under årens lopp utgjort en självklar grund för olika former av samverkan, både genom referens- och arbetsgrupper, direktkontakter i metodutvecklingsprojekt och medverkan i enskilda uppdrag. Länsstyrelserna är de som har den nära kontakten med kommunerna och en nära samverkan mellan Boverket och länsstyrelserna är en nödvändig förutsättning för att PBL-systemet ska fungera så som lagstiftaren har tänkt sig. Samverkan har under året ytterligare fördjupats och en särskild rapport över detta har lämnats. Många aktiviteter löper över flera år eller rentav fortlöpande. Bland de mera tidsmässigt avgränsade insatserna kan nämnas systemet med energideklarationer som togs i drift under sommaren och som med tiden kommer att beröra nästan hela Sveriges byggnadsbestånd. Avsikten med systemet, som är ett EU-initiativ, är att nå en betydande energieffektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet. På

5 Årsredovisning 2007 husbyggnadssidan är även den omfattande kartläggningen av byggnaders innemiljö och tekniska status, BETSI, ett viktigt projekt som fortsätter under Vindkraften är ett annat område där Boverkets arbete är en viktig del i energipolitiken. Genom att ge bidrag till kommuner som vill underlätta för vindkraftsetablering, genom översiktsplanering och genom en handbok för vindkraft kan vi underlätta den stora vindkraftssatsning som energipolitiken innebär. I e-tjänsten Planeringsportalen, som har utvecklats under året, ingår planering, lokalisering och tillståndsprövning av vindkraftverk. Bygga-bo-dialogens framgångsrika arbete med kunskapshöjning inom byggsektorn har nu även börjat röna internationell uppmärksamhet. Arbetet med nya tydligare, verifierbara byggregler har fortsatt under året. Där kan särskilt nämnas att nya krav på energihushållning trädde i kraft. Den omläggning av bostadspolitiken som har genomförts, från produktionsstöd till stöd för särskilda behov, har inneburit ett ökat fokus på kunskapsinhämtning kring boendevillkor för olika grupper. Utvecklingen på bostadsmarknaden har således studerats noga med en omfattande avrapportering. Boverket har under året inlett en intern översyn som startade med myndighetens olika stödprocesser. Det nya målinriktningsdokumentet har varit en bas för arbetet. Dokumentet togs fram under våren och utgår från de olika roller som Boverket har inom sina verksamhetsområden. Med denna sammanfattning överlämnar jag 2007 års redovisning för läsning och bedömning. Jag menar att Boverket i allt väsentligt uppfyllt målen som gällt för Boverket i februari 2008 Ines Uusmann generaldirektör till den 10 januari 2008

6 Årsredovisning 2007» Innehåll Innehåll Boverkets uppdrag 7 Verksamhetsöversikt 10 Boverkets arbete en sammanfattning 11 Politikområde Bostadspolitik 25 Bostadsförsörjning 26 Samhällsplanering och bebyggelseutveckling 51 Byggande och förvaltning 76 Politikområde Miljöpolitik 105 Pådrivande och förebyggande miljöarbete 106 Politikområde Energipolitik 113 Politik för ett uthålligt energisystem 114 Politikområde Kulturpolitik 133 Kulturverksamhet 134 Politikområde Folkrörelsepolitik 137 Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar 138 Organisation och utveckling 145 Utgivna Publikationer Övriga mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet Regeringsuppdrag 156 Finansiell redovisning 175 Resultaträkning (tkr) 175 Balansräkning (tkr) 176 Anslagsredovisning (tkr) 178 Noter (tkr) 181 Väsentliga uppgifter 190 Beslut om årsredovisning 191

7 6 Foto: Pål Sommelius

8 7 Boverkets uppdrag Boverket är den nationella myndigheten för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för boendefrågor. Vi svarar också för den centrala administrationen av statligt bostadsstöd i form av bidrag till finansiering av bostäder, olika energistöd och bidrag till icke statliga kulturlokaler och samlingslokaler. Foto: Marianne Nilsson Vi främjar en hållbar utveckling Boverket ska inom sina ansvarsområden främja en hållbar utveckling. Vi ska också, när det är relevant, beakta de konsekvenser som våra beslut och verksamheten i övrigt kan få i frågor som rör boendesegregation, folkhälsan samt för män, kvinnor, barn, ungdomar, äldre, personer med utländsk bakgrund, funktionshindrade eller andra grupper av befolkningen. Boverket arbetar bland annat med frågor om byggande och förvaltning. Sektorsansvar för miljö- och handikappfrågor Boverket har sektorsansvar för såväl miljö- som handikappfrågor med anknytning till vårt verksamhetsområde. Inom ramen för detta ansvar ska vi vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Boverkets uppdrag Boverkets uppdrag spänner över flera politikområden. Under statens politikområde bostadspolitik är Boverket den centrala förvaltningsmyndigheten inom områdena: Bostadsförsörjning Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Byggande och förvaltning Vi har också del i miljöpolitiken, energipolitiken, kulturpolitiken samt folkrörelsepolitiken.

9 8 Årsredovisning 2007 Boverkets uppdrag Våra grunduppdrag inom bostadspolitiken Bostadsförsörjning Inom området Bostadsförsörjning är Boverkets grundläggande uppdrag att stödja arbetet med bostadspolitiska insatser på olika nivåer. Det gör vi främst genom att analysera utvecklingen på bostads-, fastighets- och byggmarknaderna och genom att svara för administration och tillsyn samt i vissa fall även överklaganden av statens stöd till byggande. Vi utvärderar bidragens effekter I grunduppdraget ingår även att svara för samhällsekonomiska konsekvensanalyser av stödsystem samt att följa upp och utvärdera stödens effekter. En särskild uppgift är att förordna och utöva tillsyn över intygsgivare för ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. Boverket är även remissinstans och har tillsyn över kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidraget. Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Boverkets grundläggande uppdrag inom verksamhetsområdet Samhällsplanering och bebyggelseutveckling följer främst av vårt uppsiktsansvar över planoch bygglagen (PBL) samt ansvaret enligt kapitel 3 och 4 i miljöbalken (MB). Detta innebär att vi ansvarar för en ändamålsenlig, korrekt och effektiv planerings- och beslutsprocess enligt dessa lagar. Vi ska därför följa upp och utvärdera effekterna av tillämpningen, utveckla metoder samt ge vägledning till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer samt uppmärksamma regeringen på behov av förändringar i beslutsprocesserna. Expertmyndighet som bistår regering och domstolar I egenskap av expertmyndighet bistår vi regeringen, domstolar och statliga myndigheter med underlag och synpunkter på ärenden, bl.a. när det gäller överklaganden över detaljplaner och ärenden som rör planering och lokalisering av kommunikationer och energianläggningar. Boverket har också ett särskilt ansvar för samordning av de centrala verkens underlag för tillämpningen av miljöbalken. Boverket deltar på regeringens uppdrag i det växande internationella samarbetet inom verksamhetsområdet. Foto: Marianne Nilsson

10 Årsredovisning 2007 Boverkets uppdrag 9 Byggande och förvaltning Boverkets grundläggande uppdrag inom verksamhetsområdet Byggande och förvaltning omfattar byggnaders och anläggningars och berörd närmiljös funktioner och väsentliga egenskaper samt förvaltning och brukande. Samhällets främsta intressen inom utformning, projektering, byggande och förvaltning av byggd miljö finns inom nio områden. De är bärförmåga, stadga och beständighet, säkerhet i händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning och värmeisolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet och användbarhet samt hushållning med vatten och avfall. Samhällskraven finns i plan- och bygglagen (PBL) och byggnadsverkslagen (BVL) samt i delar av miljöbalken och i ett antal EG-direktiv, som till exempel byggproduktdirektivet, energidirektivet, hissdirektivet och linbanedirektivet. En myndighet med uppsiktsansvar Boverket har det övergripande uppsiktsansvaret enligt plan- och bygglagen över byggnadsväsendet i Sverige. Boverket har också möjlighet att i vissa fall precisera de krav som samhället ställer på byggnadsverk och tomtmark. Det gör vi genom föreskrifter och allmänna råd, exempelvis Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR). Kvarteret Adlersten byggdes 2004 med bidrag från Boverkets Byggkostnadsforum. Foto: Marianne Nilsson

11 10 Årsredovisning 2007 Verksamhetsöversikt Verksamhetsöversikt Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Bostadspolitik Bostadsförsörjning Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Byggande och förvaltning Analys av bostadsmarknader Samarbete inom EU och internationellt Fysisk samhällsplanering och plangenomförande Uppsikt_ Samarbete inom EU och internationellt Hållbart byggande och förvaltning Uppsikt Marknadskontroll_ Internationellt samarbete och Europaharmonisering Pådrivande och före-_ byggande miljöarbete Miljömålsarbete Miljöpolitik Politik för ett uthålligt _ energisystem Energipolitiska åtgärder på kort sikt Energipolitik Kulturverksamhet Icke-statliga kulturlokaler Kulturpolitik Bidrag till folkrörelser _ och ideella föreningar Bidrag till allmänna samlingslokaler Folkrörelsepolitik Fördelning av Boverkets personalresurser 2007 Fördelningen från 2006 inom parentes. Kulturpolitik 0,3% (0,3%) Folkrörelsepolitik 1,7% (1,4%) Energipolitik 12,1% (9,7%) Miljöpolitik 5,3% (6,5%) Sam hällsplanering och bebyggelseutveckling inkl. Hållbarhetsrådet 26,6% (28,9%) Bostadsförsörjning 18,7% (21,2%) Byggande och förvaltning inkl Byggkostnadsforum och Bygga-bodialogen 35,3% ( 32,0%)

12 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 11 Boverkets arbete en sammanfattning Här gör vi en sammanfattning av insatser och resursanvändning per politik- och verksamhetsområde. Den detaljerade redovisningen, som innehåller mål, måluppfyllelse och insatser, börjar på sidan 24. bostadspolitik Bostadsförsörjning Årets viktigaste insatser Den pågående omställningen av bostadspolitiken, från generella till selektiva stöd och stöd till enskilda bostadskonsumenter, har fortsatt under år Ett nytt stöd för äldreboende infördes. Avvecklingen av räntebidragen och investeringsstöden har påbörjats. Utvecklingen innebär att Boverkets ansvar inom bostadsförsörjningen under året främst har handlat om att: analysera utvecklingen på bostadsmarknaden, följa upp och utvärdera effekterna av utvecklingen, i synnerhet för utsatta grupper, samt samverkan med länsstyrelserna för att främja en framåtsyftande kommunal bostadsförsörjning. Saltö, ett nytt bostadsområde i Karlskrona. Foto: Marianne Nilsson

13 12 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Kungsmarken - ett miljonprogramsområde i Karlskrona. Foto: Marianne Nilsson Analyser av utvecklingen på bostadsmarknaden Boverket ger en bred överblick över utvecklingen på bostadsmarknaden, med byggprognoser och analyser av bostadsefterfrågan och bostadsbyggande i riket och regionalt. Sammanställningarna redovisas i tidskriften Boverkets Indikatorer som kommer ut tre gånger om året. Resultaten av den årliga bostadsmarknadsenkäten, som besvarades av 289 av landets 290 kommuner, speglar kommunernas bedömning av det aktuella bostadsmarknadsläget och av det framtida bostadsbyggandet liksom av behovet av bostäder för ungdomar samt av intresset för att sälja allmännyttiga bostadsbolag när tillståndsplikten för försäljning upphörde. Boverket har även redovisat underlag som visar hushållens boendeutgifter i relation till deras inkomster samt utfallet på olika upplåtelseformer, hushållstyper och regioner. Utöver dessa återkommande analyser har några fördjupade studier genomförts, bland annat om det långsiktiga byggbehovet och etableringshinder på bostadsmarknaden. Under 2007 har Boverket påbörjat en övergripande studie som syftar till att beskriva allmännyttans utveckling, framför allt när det gäller de allmännyttiga bostadsföretagens betydelse för de lokala bostadsmarknaderna. Vi har också inlett en förstudie i syfte att undersöka hur man med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) kan analysera och åskådliggöra boendesegregation. Uppföljning och utvärdering Boverket följer kontinuerligt effekterna av både bostads- och energirelaterade stöd och gör en bedömning av hur bostadsstödens krav har uppfyllts. En utvärdering av de tillfälliga investeringsstöden planeras enligt den tidplan som regeringen beslutade år Den slutliga utvärderingen påbörjas tidigast hösten Med stöd av datasystemen redovisas nyckeltal för administrationen och utbetalningen av stöd och bidrag. Samverkan med länsstyrelserna Under 2007 har Boverket tillsammans med länsstyrelserna arbetat fram ett förslag till modell för länsstyrelsernas kontinuerliga arbete med boendefrågor, framför allt genom att utveckla metoder för regionala bostadsmarknadsanalyser. Syftet är i första hand att kommunerna genom länsstyrelserna ska få inspiration och underlag till en mer ambitiös boendeplanering. I förlängningen ger detta ett bättre kunskapsunderlag för Boverkets analyser och därmed för regeringens bostadspolitiska åtgärder.

14 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 13 bostadspolitik Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Årets viktigaste insatser Boverkets viktigaste insatser för att målet för verksamhetsområdet ska nås har varit att: vidareutveckla uppsikten över planeringsläget i landets kommuner, ta fram stöd och vägledning för användning av planinstrumenten enligt plan- och bygglagstiftningen, samt utveckla metoder för att behandla klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen. Foto: Mats Alm, Jollymedia Uppsikten över planeringsläget Boverkets uppsikt sker framför allt genom ett nära samarbete med länsstyrelserna, men även genom att vi samlar in erfarenheter vid olika typer av möten med kommuner och andra målgrupper. Syftet är att utveckla en kontinuerlig och systematisk uppföljning och utvärdering av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas. Resultaten från uppsikten visar vissa problem när det gäller användningen av planinstrumenten. En viktig indikator är exempelvis hur den kommunomfattande översiktsplaneringen utvecklas och används som ett grundläggande instrument för att främja en god livsmiljö. Det faktum att över hälften av landets kommuner har en översiktsplan från 1990-talet behöver därför lyftas fram. Samtidigt är det viktigt att konstatera att översiktsplanen kan hållas aktuell genom att göra fördjupningar av översiktsplanen för områden där behov finns. Tillägg till översiktsplanen kan göras för aktuella frågor. Sådana planeringsinsatser pågår i stor omfattning i landet.

15 14 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Det finns tydliga tendenser till en ökad intensitet i översiktsplaneringen i många kommuner. Erfarenheterna visar på svårigheter att få underlag för tillförlitliga bedömningar av hur samhällsplaneringen bidrar till målen och att följa utvecklingen över tid. En bedömning av målets genomslag vid samhällsplanering och bebyggelseutveckling förutsätter därför fortsatta insatser för att utveckla former och innehåll för hur planeringsläget i landet ska beskrivas och värderas. Stöd och vägledning för att använda planinstrumenten Under 2007 har den pågående översynen av plan- och bygglagstiftningen varit en utgångspunkt för en flerårig satsning på att ge stöd och vägledning för såväl översiktsplaneringen som den rättsverkande detaljplaneläggningen. Boverket har redovisat förslag till angelägna frågor som behöver bli föremål för översyn i de utredningar som har tillsatts och även på olika sätt medverkat i utredningsarbetet. Aktuella frågor som har förts fram gäller planerings- och beslutsprocesser för vindkraftsetablering, förenkling av detaljplaneprocessen, bestämmelserna om riksintressen och miljöbedömningar av planer. Information och vägledning om de ändringar i PBL som trädde i kraft den 1 januari 2008 har förts ut till berörda målgrupper genom nyhetsbrev och webbplatsen. Ett verksövergripande arbete med nya vägledningar för användningen av planinstrumenten har inletts, liksom samverkan med länsstyrelserna om en flerårig kompetensutvecklingsinsats om plan- och bygglagstiftningen. Därmed har Boverket lagt grunden för en god beredskap för kommande lagändringar. Foto: Marianne Nilsson Vindkraftsetablering är en aktuell fråga. Utveckla metoder för energi- och klimatfrågor Klimatförändringarna har betydelse för samhällsplaneringen från två skilda perspektiv; dels att förebygga klimatförändringar genom en planering för en transportsnål bebyggelsestruktur och en energieffektiv utformning av stadsdelar och bebyggelse, dels att anpassa samhällsutvecklingen för att möta klimatförändringarnas effekter. Båda dessa perspektiv har fått stor tyngd i Boverkets arbete inom samhällsplaneringen under året, med fokus på att utveckla metoder för hur översvämningar, ras och skred kan förebyggas. Boverket har också medverkat aktivt i Klimat- och sårbarhetsutredningens arbete och samverkat med andra berörda myndigheter kring energi och planering samt risker i kommunal planering och bebyggelse. En avgörande fråga för framtiden är att utveckla alternativa planeringsmetoder som kan appliceras på både ny och befintlig bebyggelse.

16 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 15 bostadspolitik Byggande och förvaltning Årets viktigaste insatser Boverkets viktigaste insatser för att målet för verksamhetsområdet ska nås har varit att: ta fram, utveckla, sprida och höja kunskapen om verifierbara funktionskrav, främja en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av PBL, BVL och tillhörande tillämpningsregler, planera en struktur för marknadskontroll av byggprodukter och starta en försöksverksamhet, samt främja Sveriges ståndpunkt i EU-arbetet, europaharmoniseringen och det internationella samarbetet. Från den 1 juli 2007 gäller de nya byggreglerna fullt ut som handlar om hygien, hälsa och miljö, energihushållning och bullerskydd. Foto: Pål Sommelius Utvecklingen av verifierbara funktionskrav Boverket har under året arbetat på flera sätt för att bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning av den byggda miljön. Från den 1 juli 2007 gäller de ändrade byggreglerna (BBR) kring hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, energihushållning och allmänna regler om byggnader fullt ut. Under året har vi arbetat med revidering och förankring av avsnitten om utformning och säkerhet vid användning i BBR. Vi har också startat en omfattande revidering av avsnittet om brandskydd. I Klimatoch sårbarhetsutredningen deltog Boverket i arbetet med en underlagsrapport om påverkan på konstruktioner. Inom tillgänglighetsområdet har vi deltagit vid ett stort antal informations- och diskussionstillfällen med sektorn för att få dialog om frågorna, sprida kunskap och få kunskap om tilllämpningen.

17 16 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Främja en effektiv tillämpning av plan- och bygglagsstiftningen Boverket har under året arbetat på flera sätt med att främja en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av PBL, BVL och tillhörande tillämpningsregler. Vi har deltagit i konferenser och seminarier för att sprida kunskap, skapa dialog och delta i diskussioner. Trots informationsinsatser inom byggområdet kan vi fortfarande se betydande brister i tillämpningen av regelverket. Med det arbete som nu pågår för att skapa bättre helhetssyn över planering och byggande och förbättrade rutiner mellan statens olika delar i tillsyns- och uppsiktskedjan kommer uppsiktsarbetet att bättre kunna främja en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av regelverket. Ett system för marknadskontroll Under första halvåret tog Boverket fram en plan för marknadskontrollens struktur och en försöksverksamhet startades. I försöksverksamheten ingick två stora produktområden. Den planerade strukturen visade sig vara effektiv och värdefulla erfarenheter har vunnits. Under hösten har vi skrivit ramavtal med leverantörer av fält- och provningsarbete för den permanenta verksamheten som ska genomföras under de kommande åren. Boverket ansvarar för genomförande av bland annat EGdirektivet om linbaneanläggningar. Europaharmonisering och internationellt samarbete På uppdrag av regeringen är Boverket ansvarigt för genomförandet av flera EG-direktiv i Sverige och vi deltar aktivt i utvecklingen av direktiven på Europanivå. Arbetet sker centralt i kommissionen, men också i särskilt utpekade expertgrupper inom vissa områden. Boverket ansvarar för genomförande av följande direktiv i Sverige; byggproduktdirektivet, hissdirektivet, panndirektivet, direktivet om linbanor, vägtunneldirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Pådrivande h förebyggande miljöarbete Foto: Marianne Nilsson

18 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 17 Miljöpolitik Pådrivande och förebyggande miljöarbete Årets viktigaste insatser Boverkets viktigaste insatser för att målet för verksamhetsgrenen ska nås har varit att: slutföra underlaget till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering, lämna en utvärdering av bygg- och fastighetssektorns miljöarbete, samverka med andra myndigheter, samt informera om miljömålen. Fördjupad utvärdering av miljömålet God bebyggd miljö Fokus på Boverkets miljömålsarbete har under året varit att slutföra underlag till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering. I arbetet har ingått att utvärdera God bebyggd miljö och miljömålsarbetet inom sektorn, liksom att aktivt delta i arbetet med att utveckla strategin för hushållning av mark, vatten och bebyggd miljö. En rapport om God bebyggd miljö och underlagsrapporter om delmålen, liksom en rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser av delmålsförslag och åtgärdsförslag, har tagits fram. Utvärdering av bygg- och fastighetssektorns miljöarbete Boverket har för första gången inom sitt särskilda sektorsansvar utvärderat bygg- och fastighetssektorns miljöarbete och redovisat resultaten i en rapport. Den innehåller bl.a. förslag till åtgärder för att öka sektorns miljöarbete. Boverket har för andra året i rad skickat ut en miljömålsenkät till kommunerna. Samverkan med andra myndigheter I miljömålsarbetet samverkar Boverket aktivt med många myndigheter. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Sveriges geologiska undersökning har ansvar för delmål under God bebyggd miljö, men också andra myndigheter som Socialstyrelsen och Energimyndigheten är viktiga samarbetspartners. Information Boverket har fört ut miljömålsbudskapet och möjliga åtgärder för att nå God bebyggd miljö i många olika sammanhang, både på stora konferenser och genom mindre seminarier. Sammantaget har vi genom olika informations- och kommunikationsinsatser nått företrädare för andra myndigheter, kommuner, bygg- och fastighetsbranschen och ideella organisationer. Det interna miljömålsarbetet på Boverket har effektiviserats, bl.a. genom att miljöfrågorna får en allt större roll i den övriga kärnverksamheten. Foto: Marianne Nilsson

19 18 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Energipolitik Politik för ett uthålligt energisystem Årets viktigaste insatser Boverkets viktigaste insatser för att målet för verksamhetsgrenen ska nås har varit att: arbeta kontinuerligt med löpande ärendehantering, information och utvärdering av energistöd föreskriva om energideklarationer och om krav för certifierade energiexperter skapa ett register för att ta emot energideklarationer elektroniskt informera om energideklarationer, samt att underlätta en utbyggnad av vindkraft. Boverket arbetar kontinuerligt med ärendehantering, information och utvärdering av energistöd och lämnar månadsrapporter till regeringen. Stort intresse för vissa stöd Intresset för stödet till konvertering från oljeuppvärmning har varit mycket stort. Redan under 2006 intecknades alla tillgängliga medel, även pengarna för Det medförde att en förordningsändring blev nödvändig för att korta ner stödperioden. Från och med 2007 har Boverket ansvar för stödet till installation av energieffektiva fönster i befintliga småhus samt biobränsleanordningar i nya småhus. Intresset för stödet är så stort, framför allt när det gäller fönsterbyte, att tillgängliga medel troligen inte kommer att räcka hela 2008 som är stödets giltighetstid. Foto: Marianne Nilsson Uppföljning och utvärdering av stöden En utvidgad uppföljning av stödet till konvertering från direktverkande el lämnades enligt utvärderingsplanen i juni Utvärdering av stödet till konvertering från oljeuppvärmning har påbörjats och kommer att vara klar i april Under året har planer för utvärdering lämnats både för stödet till installation av solvärme i kommersiella lokaler och för stödet till installation av energieffektiva fönster och biobränsle i småhus. I november slutfördes två utvärderingsrapporter av externa konsulter på uppdrag av Näringsdepartementet. Utvärderingarna behandlar dels stödet till investeringar i energieffektivisering och konvertering i offentliga lokaler, dels stödet till konvertering från direktverkande el. Boverket har bistått med dataunderlag och kommer att använda utvärderingarna som underlag i Boverkets kommande slutliga utvärderingar av stöden. Boverket följer upp stöden för energieffektivisering och konvertering genom att löpande analysera inkomna, beviljade och utbetalade ärenden. De första energideklarationerna är inlämnade Lagen om energideklarationer av byggnader trädde i kraft den 1 oktober Förordningen kom den 1 februari 2007 som gav Boverket bemyndi-

20 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 19 Foto: Marianne Nilsson gande att föreskriva om energideklarationer och krav för certifierade energiexperter. Dessa regler började gälla den1 mars Som registermyndighet har Boverket, i samråd med bygg- och fastighetssektorn, tagit fram ett system så att energideklarationer kan tas emot elektroniskt. Systemet togs i bruk den 10 september 2007 efter omfattande tester. Under året har Boverket informerat om energideklarationer på olika sätt. Tillsammans med SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) har vi genomfört fem konferenser för fastighetsägare och blivande energiexperter. Vid årsskiftet hade cirka 700 deklarationer påbörjats varav 400 slutförts. 52 ackrediterade kontrollorgan var godkända och de hade i sin tur registrerat 170 experter som har behörighet att göra deklarationer. Insatser för att underlätta utbyggnaden av vindkraft Boverket har lagt betydande insatser på att främja och underlätta en vindkraftsutbyggnad, framför allt i form av olika möten med Energimyndigheten, länsstyrelser, kommuner, vindkraftssamordnare och andra berörda myndigheter. Aktuella frågor har varit att bidra till Energimyndighetens arbete med att ange områden av riksintresse och ett nytt planeringsmål för vindkraft. Boverket har tagit fram föreskrifter och på olika sätt informerat om stödet till vindkraftsplanering. Stödet har väckt stort intresse, och under året ansökte cirka 110 kommuner om stöd för att genomföra olika planeringsinsatser för vindkraft. Även sex länsstyrelser och ett regionalt kommunalförbund, Regionförbundet i Kalmar län, har ansökt om stöd.

21 20 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Kulturpolitik Kulturverksamhet Kraftig indragning av medel Möjligheten att uppfylla målet för verksamheten med att främja tillgången till icke-statliga kulturlokaler har begränsats under året genom att en kraftig indragning av det redan intecknade anslaget gjordes i december Det innebar att det nya anslaget på 9,9 miljoner kr för 2007 fick begränsas med 6 miljoner kr, vilket motsvarar indragningen. Därmed fanns det endast ett tillgängligt beslutsutrymme på cirka 3,9 miljoner kr under året. År 2007 inkom ansökningar från 36 projekt med ett sammanlagt bidragsbelopp på drygt 53 miljoner kr. Indragningen innebar att cirka 90 procent av antalet ansökningar avslogs jämfört med i normalfallet cirka 70 procent. Boverket konstaterar att intresset för stödet är mycket stort och att det tillgängliga anslaget, även utan indragning, är mycket begränsat. Behov av ökat anslag Vi har under flera år konstaterat att det tillgängliga anslaget är för lågt i förhållandet till behovet och till den nytta bidraget gör när det gäller förbättring och bevarande av denna typ av lokaler. Aneby konserthus. Stadsarkitekten i Tranås, Johannes Jocke Dahl ritade efter Stierngranats skisser. Årsskiftet stod huset färdigt. Huset övergick 1991 till Konserthusföreningen för att få bidrag från Boverket för en total renovering. Sedan kommunen skänkt huset till föreningen erhöll föreningen 1,5 miljoner kr från Boverket. Kommunen och föreningen sköt till ungefär lika mycket. Renoveringen startade i september 1991 och i april 1992 återinvigdes Konserthuset i huvudsak som det ser ut i dag. Foto: Dan Jansson

22 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning 21 Folkrörelsepolitik Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar Goda exempel inför utvecklingsbidraget I början av året genomförde Boverket en förstudie till det nya verksamhetsutvecklingsbidraget som infördes senare under året. Förstudien redovisades i rapporten Lokaler att växa i ungdomar och allmänna samlingslokaler. Detta nya utvecklingsbidrag blev mycket eftertraktat. Trots kort ansökningstid kom 85 ansökningar in, vilket motsvarar ett bidragsbehov på 36 miljoner kr. Den tillgängliga ramen var dock endast cirka 4,8 miljoner kr. Pengarna tilldelades 18 projekt. Investeringsbidrag till samlingslokaler När det gäller investeringsbidraget till samlingslokaler så har 229 projekt ansökt om bidrag under Stöd motsvarande 23,5 miljoner kr har beviljats till 95 projekt. Tillgänglighetsskapande åtgärder prioriteras och utgör största bidragsandelen. En stor del av projekten innehåller energioch miljöförbättrande åtgärder såsom t.ex. konvertering från oljeuppvärmning. Projekten är spridda över hela Sverige. Boverket konstaterar att det finns behov av ett särskilt anslag för energi- och miljöförbättrande åtgärder i samlingslokaler. Nu inkräktar den typen av åtgärder för mycket på det redan begränsade anslaget. Trots att bidragsandelen i många fall inte är så stor har den mycket stor betydelse för de projekt som får stöd. Resursanvändning Foto: Marianne Nilsson Bystugan i Leksand fick bildrag till renovering.

23 22 Årsredovisning 2007 Boverkets arbete en sammanfattning Resursanvändning Boverkets resursanvändning per politik- och verksamhetsområde (årsarbeten, åa och miljoner kronor, mnkr). Politikområde åa mnkr åa mnkr åa mnkr Verksamhetsområde Bostadsförsörjning 32,9 42,9 37,4 44,1 40,3 46,0 Samhällsplanering och bebyggelseutveckling 1 46,8 52,6 51,0 50,3 54,7 49,5 Byggande och förvaltning 2 62,1 88,0 56,4 64,4 54,4 61,9 Politikområde Bostadspolitik, totalt,8 183,,8 158,8 9,4 157,4 Politikområde Miljöpolitik 9,3 10,0,5 12,0 8,6 11,3 Politikområde Kulturpolitik och Folkrörelsepolitik,5 3,9,1 2,9,4 2,2 Politikområde Energipolitik,3 24,9 7,2 21, 9,4 13,5 BOVERKET TOTAlt 175,9 222,3 176,6 194,9 169,8 184,4 Varav Hållbarhetsrådet 2,8 8,3 10,8 10,5 9,0 9,1 Kostnader för personal har fördelats på respektive verksamhetsgren utifrån arbetade timmar. Myndighetens system för tidredovisning är grund för denna fördelning. Verksgemensamma kostnader, s.k. overheadkostnader, har fördelats på verksamhetsgrenarna i proportion till verksamhetsgrenens andel av direkt arbetade timmar. Från och med 2007 har även timmar för gemensam overhead påförts arbetad tid inom politikområdet Energipolitik. Denna ändring har medfört att även utfallet för 2006 och 2005 har räknats om. Overheadkostnaderna uppgår till cirka 47 % 2007, 46 % 2006 och 47 % ) Inkl. Hållbarhetsrådet 2) Inkl. Boverkets Byggkostnadsforum och Bygga-bo-dialogen. Kommentar till resursanvändningen Antalet årsarbeten minskade under året med 0,7 från 176,6 till 175,9. Orsaken till minskningen är att Hållbarhetsrådet i Umeå avvecklades den 31 mars 2007 som medförde en minskning med 8 årsarbeten från 10,8 till 2,8. Samtidigt har antalet årsarbeten i övriga verksamheter ökat med 7,3. Verksamhetens kostnader steg med 27,4 miljoner kr från 194,9 till 222,3. Kostnader för personal svarade för cirka 60 procent eller 126 miljoner kr, en ökning med 11 miljo-ner kr. Övriga driftskostnader ökade med 16 miljoner kr till 81. Ökningen beror i huvudsak på ökade kostnader för konsultinsatser. Utfallet av kostnader per verksamhetsområde förklaras främst av, utifrån nedlagd tid, fördelade personalkostnader men även av omfattningen av övriga driftskostnader. Inom verksamhetsområdet Hållbart byggande och förvaltning ökar både antal års-arbeten och kostnaderna. Den främsta orsaken är tillkommande

24 regeringsuppdrag som medfört ökad användning av externa resurser i specialområden där Boverket inte har egna resurser. Resursinsatserna inom området Bostadsförsörjning har däremot minskat med 4,5 årsarbeten. Politikområdet Energipolitik har fortsatt att öka i omfattning. Kostnadsökningen beror i huvudsak på att antalet årsarbeten har ökat i administration av stöd för energikonvertering. Resursanvändning kommenteras närmare under respektive avsnitt. 23

25 24 Verksamhetsöversikt Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Bostadspolitik Bostadsförsörjning Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Byggande och förvaltning Analys av bostadsmarknader Samarbete inom EU och internationellt Fysisk samhällsplanering och plangenomförande Uppsikt_ Samarbete inom EU och internationellt Hållbart byggande och förvaltning Uppsikt Marknadskontroll_ Internationellt samarbete och Europaharmonisering Pådrivande och före-_ byggande miljöarbete Miljömålsarbete Miljöpolitik Politik för ett uthålligt _ energisystem Energipolitiska åtgärder på kort sikt Energipolitik Kulturverksamhet Icke-statliga kulturlokaler Kulturpolitik Bidrag till folkrörelser _ och ideella föreningar Bidrag till allmänna samlingslokaler Folkrörelsepolitik

26 25 Politikområde Bostadspolitik Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning ska en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

27 26 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Bostadsförsörjning Mål Verka för väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk, valfrihet på bostadsmarknaden, konkurrens inom byggsektorn, låga bygg- och boendekostnader i bostäder med god kvalitet, större andel hushåll ska vara etablerade på bostadsmarknaden, integration i boendet. Tabell 1. Resursanvändning inom området Bostadsförsörjning (årsarbeten, åa, och miljoner kronor, mnkr) Verksamhetsgren åa mnkr åa mnkr åa mnkr Analys av bostadsmarknader 32,4 42,3 36,4 43,0 39,1 44,9 varav Omvärldsbevakning och prognoser 24,7 23,4 27,3 24,6 Åtgärder för bostadsförsörjning 1 11,7 19,6 11,8 20,2 Samarbete inom EU och Internationellt 0,5 0,6 1,0 1,1 1,2 1,2 Totalt, verksamhetsområdet 32,9 42,9 37,4 44,1 40,3 46,0 Overhead ingår med cirka 47 % 2007, 46 % 2006, 47 % Verksamhetsgrenen innehåller även verksamhetsgrenarna från 2004 och 2005; Stöd till riktade åtgärder för bostadsförsörjning och Generella stöd till bostadsförsörjning. Kommentar till resursanvändningen Analys av bostadsmarknader: Verksamhetsgrenen innehåller främst löpande arbete med analyser och prognoser inom boende och byggande, tillsyn över bostadsanpassningsbidraget, drift, förvaltning och utveckling av bidragssystemet. Grenen innehåller även ärendehandläggning och Boverkets arbete med sektorsansvaret för handikappolitiken. Under året har investeringsstödet för äldrebostäder tillkommit och stödet för källsortering har utvärderats. Resursinsatserna har sammantaget minskat med två årsarbeten (exklusive overhead) främst p.g.a. minskat antal ärenden som gäller allmännyttan och minskade anspråk på underlag från allmännytteutredningen samt färre remisser. Samarbete inom EU och Internationellt: Insatserna har minskat något.

28 Bostadspolitik Bostadsförsörjning 27 Tabell 2. Produktöversikt, antal Nya eller ändrade föreskrifter varav omfattande 3 2 Överklagade ärenden, antal expedierade Antal bidragsutbetalningar, (tusental) Allmänna råd 1 Skrifter Informationsblad 1 Meddelanden om datasystem Utbildningar för länsstyrelserna Information om bostadsanpassningsbidrag till kommunerna 2 1 Aktuella informationsblad för sökanden varav nya under året 2 2 varav reviderade under året EU-uppdrag Regeringsuppdrag Expertuppdrag (statliga utredningar, m.m.) Regeringsremisser Övriga remisser Pågående eller avslutade under året; i övrigt produkter avslutade under året. 2. Avser informationsblad över stöd för vilka nybeviljande kunnat komma ifråga. Dessutom finns mer eller mindre omfattande blanketter kopplade till varje stöd. 3. Varav 2 i samverkan. 4. Avser endast ärenden inom verksamhetsområde bostadsförsörjning. Övriga ärenden redovisas inom respektive verksamhet. 5. Avser den totala ärendehandläggningen inom bostadsadministration.

29 28 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Analys av bostadsmarknader Analys av bostadsmarknader Mål En väl utvecklad, aktuell och tillförlitlig kunskap om utvecklingen på bostadsmarknaden som utgör ändamålsenligt underlag för analyser av bostadsförsörjning, bostadsbyggande, byggkostnadsutveckling, boendeförhållanden och hushållens ekonomiska förutsättningar ska finnas. Viktiga händelser 2007 Under år 2007 har bostadspolitiken fortsatt att ställas om från generella bostadspolitiska stöd till selektiva stöd och stöd till enskilda bostadskonsumenter. Avveckling av räntebidrag och investeringsstöd pågår. Under året har allmännytteutredningen fortsatt och gett upphov till debatt om bruksvärdesystemets framtid. Investeringsstödet till äldrebostäder införs den 1 juni 2007 och gäller för ombyggnad eller nybyggnad av äldrebostäder som påbörjades från den 1 januari Har Boverket nått målet? Boverket har bidragit till väl utvecklad, aktuell och tillförlitlig kunskap om utvecklingen på bostadsmarknaden genom att utveckla Boverkets indikatorer och de årliga bostadsmarknadsrapporterna och genom särskilda rapporter, t.ex. om det långsiktiga byggbehovet och om etableringshinder på bostadsmarknaden. Inom några av återrapporteringskraven allmännyttan, integration och regionala bostadsmarknadsanalyser har vi uppfyllt återrapporteringskraven genom att starta långsiktiga utvecklingsarbeten som sträcker sig in på Förutom ett stöd till särskilda boenden för äldre utgörs nu samhällets subventioner till boendet av stöd till kommunerna för hyresgarantier, bostadsbidrag och ränteavdrag. Detta innebär att Boverkets ansvar för bostadsförsörjningen mer handlar om att följa upp utvecklingen, i synnerhet för utsatta grupper, och att främja en framåtsyftande kommunal bostadsförsörjning och länsstyrelsernas kompetens att stödja denna. Boverket bedömer att målet för verksamhetsgrenen är uppfyllt. Återrapportering Krav 1 Boverket ska följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden och särskilt redovisa: bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet, bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling, konsekvenser av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader. Utvecklingen på bostadsmarknaden Bostadsmarknaden präglades av en fortsatt stark tillväxt i samhällsekonomin fram till sensommaren 2007 samt en fortsatt hög befolkningstillväxt. Inflytt-

30 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Analys av bostadsmarknader 29 ningen från utlandet är större än någonsin tidigare. Befolkningen ökade i nästan samma takt år 2007 som rekordåret Osäkerheten kring utvecklingen av den svenska ekonomin ökade avsevärt efter sommaren, på grund av problemen på den amerikanska bostadslånemarknaden. Behovet av nya bostäder härrör sig inte minst från ungdomskullarna, som ökar fram till år 2012, och från flyktinginvandringen. Den skärpta tillämpningen i arbetsmarknadspolitiken ökar troligen behovet av bostadsinvesteringar i tillväxtorterna. En del av den rapporterade bostadsbristen, enligt Bostadsmarknadsenkäten, kan vara ett resultat av stigande inkomster och höga förväntningar på framtiden. Detta återspeglas i efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen, vilket innebär en utmaning såväl för den kommunala planeringen som för byggherrarna. Likaså ökar sannolikt behovet av seniorbostäder, det vill säga anpassade bostäder för äldre i det ordinarie bostadsbeståndet. Olika bilder i landet Befolkningsökningen är dock inte jämnt spridd över landet, utan är främst koncentrerad till storstadsregionerna, men befolkningen ökar även på andra håll. Samtidigt minskade befolkningen i ungefär 40 procent av kommunerna, företrädesvis i mindre kommuner. Trots ett ökat bostadsbyggande i tillväxtregionerna kan det bli svårt att hantera den ökande befolkningen i ett antal av dessa regioner. Allt färre kommuner har överskott på bostäder och det är allt fler kommuner som verkar ha kommit till rätta med sina problem med tomma bostäder. Det är nu endast var femte kommun som bedömer att man har överskott på bostäder. Samtidigt är det fler kommuner med balans totalt sett på bostadsmarknaden. Det är 36 procent av kommunerna som redovisar balans. Av dessa kommuner är det dock hälften som har brist på bostäder i centralorten eller i innerstaden. Det är fortfarande cirka 40 procent av kommunerna som bedömer att den lokala bostadsmarknaden präglas av brist på bostäder i förhållande till efterfrågan. Av de kommuner som redovisar brist på bostäder är det cirka 40 procent som har mindre än invånare. Antalet lediga lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet fortsätter att minska. Av de kommuner som redovisar brist på bostäder är det 48 procent som har 1,5 procent lediga lägenheter eller mindre i det allmännyttiga beståndet. Konsekvenser av dåligt fungerande bostadsmarknader Boverket har under året arbetat med detta återrapporteringskrav i samband med regeringsuppdraget Problem att etablera sig på den reguljära bostadsmarknaden och som resulterade i rapporten Någonstans att bo (dnr /2007).

31 30 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Analys av bostadsmarknader Försäljning av allmännyttans lägenheter Tillståndsplikten för försäljningar av allmännyttiga bostäder är bortagen. Troligtvis kommer detta att få olika innebörd i olika delar av landet. Boverket bedömer att försäljningarna kan komma att öka i större städer och områden där marknaden gör det intressant att äga sin bostad. Däremot verkar det inte finnas något större intresse i mindre kommuner där prisbilden inte skapar incitament för försäljningar. Uppskattningsvis kan det bli aktuellt med försäljningar i en fjärdedel av kommunerna. I Storstockholm kan det bli aktuellt med försäljningar i hälften av kommunerna och då främst till bostadsrätter. Vi ser inte dessa tendenser i de andra storstadsområderna. Bostadsbrist för flyktinghushåll Allt fler människor söker asyl och får uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär en stor press på kommunerna att skaffa fram bostäder till flyktinghushållen och ett ökande antal kommuner anger att de har brist på sådana bostäder. Främst storstadsregionerna och de större högskoleorterna har en stor andel kommuner som anger brist på bostäder till flyktinghushåll. Produktion av nya bostäder Trenden med ett ökat bostadsbyggande bröts under år 2007, trots att tillväxten i samhällsekonomin var fortsatt god under året. Boverkets preliminära prognos är att antalet faktiskt påbörjade bostäder år 2007 minskade med 8 procent, cirka bostäder, jämfört med år Bedömningen för både 2006 och 2007 är dock osäker. Räntebidraget för bostadsrätter och hyresrätter samt investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder lämnas inte för bostäder som påbörjas efter år Det medförde att många bostäder påbörjades endast i formell mening innan årsskiftet 2006 för att få tillgång till de statliga stöden, s.k. Odellplattor. Flertalet Odellplattor påbörjades troligen i faktisk mening år 2007, men en del av projekten kommer att omarbetas för senare byggstart eller läggas på hyllan. Det innebär att Statistiska centralbyråns (SCB) statistik för år 2006 innehåller bygglov och byggstarter även för projekt som sannolikt inte genomförs under överskådlig tid. Cirka bostäder rapporterades som påbörjade till SCB år Boverket bedömer att cirka av dessa fanns på Odellplattor, varav 500 nettotillskott genom ombyggnad. Bedömningen innebär att cirka nya bostäder påbörjades i faktisk mening år En analys av bostadsbyggandet för år 2007 kommer att redovisas i Boverkets indikatorer i mars 2008.

32 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Analys av bostadsmarknader 31 Tabell 3. Påbörjade bostäder 2006 och (p) 2007(p) 2006 oräknat 2007(p) inräknat Enligt SCB:s Enligt SCB:s Odellplattor 2 Odellplattor Nybyggnad redovisning redovisning från Småhus Flerbostadshus Summa Nettotillskott genom ombyggnad Totalt År 2007 påbörjades cirka nya bostäder i faktisk mening, enligt Boverkets preliminära bedömning i början av januari 2008, baserad på statistikunderlag till och med oktober. Siffrorna inkluderar cirka bostäder på Odellplattor som antas ha påbörjats under året. Oräknat Odellplattor beräknas således cirka bostäder ha påbörjats. Bedömningen av faktiskt påbörjade Odellplattor är dock osäker och kan vara en överskattning. Om så är fallet har det faktiska byggandet 2007 varit lägre än vad Boverkets prognos visar. Av de påbörjade bostäderna år 2007 bedöms cirka ha tillkommit genom nybyggnad lägenheter var nettotillskott genom ombyggnad, vilket är en halvering jämfört med år En stor del av det minskade byggandet av flerbostadshus är hänförligt till Skåne län, men även i Norrland, främst i Norrbottens län, förefaller byggandet ha minskat betydligt. Minskat byggande på grund av resursbrist Bostadsbyggandet har pressats tillbaka under år 2007 på grund av brist på resurser med ökade priser i byggsektorn, och på grund av de borttagna statliga stöden, vilket sammantaget kan ha medfört avsevärda kostnadsökningar för i synnerhet hyresrätter. En del projekt kan ha förskjutits i tiden på grund av resursbristen. Av nybyggnad bedömer vi att cirka bostäder fanns i flerbostadshus, vilket är en minskning med cirka jämfört med år 2006, medan fanns i småhus, en ökning med 500. I flerbostadshus förefaller andelen påbörjade hyresrätter ha ökat under år 2007 i riket utanför storstadsregionerna och i Storgöteborg, medan andelen tycks ha minskat i Storstockholm och varit oförändrad i Stormalmö 4. Den av SCB redovisade utvecklingen står i viss mån i motsats till andra uppgifter om effekterna av de borttagna statliga stöden och ökade byggkostnaderna. Mest överraskande är att antalet påbörjade bostadsrätter tycks ha minskat avsevärt i riket utanför storstadsregionerna. 2 Boverkets bedömning. 3 Boverkets bedömning. 4 Baserat på SCB:s preliminära bedömning t.o.m. september 2007 och Boverkets bedömning av påbörjade Odellplattor 2007.

33 32 Bostadspolitik Bostadsförsörjning Analys av bostadsmarknader Boverkets byggprognos Tabell 4. Prognos för nyproduktion, september Antal påbörjade bostäder. År Småhus Flerbostadshus Totalt Prognoserna för nybyggnad avser att spegla det faktiska bostadsbyggandet, dvs. att ta hänsyn till när det egentliga byggandet av bostäder på s.k. Odellplattor påbörjas. Ombyggnad av bostäder De borttagna bostadssubventionerna medför enligt SCB att antalet påbörjade bostäder i ombyggnad inte kan redovisas från och med år 2007, undantaget nettotillskott av bostäder. Antalet påbörjade bostäder genom ombyggnad kan därför för närvarande inte redovisas eller prognosticeras. Boverkets bedömning är oförändrat att moderniseringar i viss mån trängs undan av annat byggande, i den byggkonjunktur som nu råder. Antalet ombyggda lägenheter måste dock öka betydligt framöver för att svara mot behovet. Byggkostnader Ny statistik från SCB finns att tillgå först under senare delen av februari Boverket hänvisar därför till årsredovisningen Hur ser bostadsbeståndet ut? Den 31 december 2006 fanns det enligt beräkningar från Statistiska Centralbyrån bostadslägenheter, varav 45,5 procent i småhus och 54,5 procent i flerbostadshus. Fördelningen var vid folk- och bostadsräkningen år 1990, då det totala antalet lägenheter var lägenheter, 46,3 procent i småhus och 53,7 procent i flerbostadshus. Antalet lägenheter i beståndet har alltså ökat med på 16 år. År 2006 var fördelningen av upplåtelseformer 45 procent hyresrätt, 17,5 procent bostadsrätt och 37,5 procent äganderätt och övriga upplåtelseformer. Vid folk- och bostadsräkningen 1990 var fördelningen 47 procent hyresrätt, 14 procent bostadsrätt och 39 procent äganderätt och övriga. Andelarna hyresrätt och äganderätt hade minskat något och andelen bostadsrätt hade ökat något mellan år 1990 och år Av lägenheter i småhus år 2006 var 14,5 procent hyresrätt, 4,5 procent bostadsrätt och 81 procent äganderätt. År 1990 var fördelningen 15 procent hyresrätt, 3 procent bostadsrätt och 82 procent äganderätt. Antalet lägenheter i småhus var då Prognosen avser faktiskt påbörjade bostäder, dvs. där byggstarten av de s.k. Odellplattorna antas ske. De borttagna bostadssubventionerna medför enligt SCB att påbörjade bostäder i ombyggnad inte kan redovisas fr.o.m. år 2007.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Boverket. Boverkets årsredovisning 2008

Boverket. Boverkets årsredovisning 2008 Boverket Boverkets årsredovisning 2008 1 Boverkets årsredovisning 2008 Boverket februari 2009 2 Titel: Boverkets årsredovisning 2008 Utgivare: Boverket, februari 2009 Upplaga: 1 Antal: 500 Tryck: Boverket

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Vind dialogen Bengt Larsén, Ted Kransby

Vind dialogen Bengt Larsén, Ted Kransby Vind dialogen 2011 Bengt Larsén, Ted Kransby Innehåll Politiken bakom satsningen Planeringsstödet Vad har planerats? Nya PBL, begrepp och definitioner Elnät och nationell havsplanering Vad händer under

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera!

Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera! Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera! Läs mer om de statliga stöd som finns för att bygga hyresrätter eller studentbostäder, bygga bostäder för äldre, renovera och energieffektivisera.

Läs mer

Boverkets miljömålsåtgärder 2016

Boverkets miljömålsåtgärder 2016 Promemoria Datum 2016-02-24 3.4.1 Diarienummer 106/2015 Miljömålsrådet Boverkets miljömålsåtgärder 2016 Nedan finns en kort presentation av fyra åtgärder som Boverket kommer att genomföra under år 2016,

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Vi bygger ut Sverige. Peter Eriksson. Bostads- och digitaliseringsminister. Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016

Vi bygger ut Sverige. Peter Eriksson. Bostads- och digitaliseringsminister. Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016 Foto: Mats samuelsson/midroc Vi bygger ut Sverige Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsminister Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016 Foto: Martin von Brömssen/Folio

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Rapport 2013:17 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2013

Rapport 2013:17 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2013 Rapport 213:17 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 213 Ungdomars boende lägesrapport 213 Boverket april 213 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 213 Rapport: 213:17 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer Nya stöd och bidrag Investeringsstöd till bostäder för äldre personer För 2016 har regeringen avsatt 150 miljoner kronor, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018. ny- eller ombyggnad

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Det som är nödvändigt för några, underlättar för många och är bra för alla Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla ska kunna delta

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Färskvaror från Boverket

Färskvaror från Boverket Boverkets publikationer Färskvaror från Boverket I den här broschyren presenterar vi alla nya publikationer om boende, byggande och planering, som Boverket publicerat mellan september 2007 och mars 2008.

Läs mer

Boverket. Årsredovisning 2006

Boverket. Årsredovisning 2006 Boverket Årsredovisning 2006 Årsredovisningen 2006 Boverket februari 2007 2 Titel: Årsredovisningen 2006 Utgivare: Boverket månad 2007 Upplaga: 1 Antal ex:350 Tryck: Internt ISBN: 978-91-85751-00-6 Diarienummer:

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning?

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Boverket Klimatanpassningsuppdrag I regleringsbrev 2008 får Boverket ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för och redovisa

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Klimatanpassning är angeläget

Klimatanpassning är angeläget Klimatanpassning är angeläget Naturvårdsverkets, Boverkets, SMHI:s, Räddningsverkets och SGI:s webbportal om anpassning till klimatets förändring Publicerad i juni 2007. Större uppdateringar 1-2 ggr/år.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017 Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017 Alf Karlsson (MP) statssekreterare för Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsfrågor Näringsdepartementer

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Boverket. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Boverket. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 28 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2005-12-15 M2005/6373/A (delvis) M2005/3709/Kk M2005/6274/Bo Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Boverket

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Bättre koll på underhåll

Bättre koll på underhåll Bättre koll på underhåll Boverkets slutrapport och förslag 1 Bakgrund till uppdraget Huvudpunkter i uppdraget: Kartlägga underhållssituationen i landets bostadsbestånd Utreda möjligheterna att åtgärda

Läs mer

Peter Fransson avdelningschef

Peter Fransson avdelningschef 2017-05-09 Peter Fransson avdelningschef Så ser den svenska byggboomens ambitioner ut hur vi ska bygga snabbt, rätt och hållbart och billigare? Foto: Hans Ekestang Boverket - myndigheten för samhällsplanering,

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning 2015 Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljningsarbetet Insamling av material: enkäter till länsstyrelser (100 %) och kommuner (92

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Föreläsare för det här avsnittet är Lars Nygård, Byggnadsinspektör Stockholms Stad, 1 december 2015

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Stefan Attefall, bostadsminister Kommunal Teknik 2014 3 september 201 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nu vänder det

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Information om. statligt stöd till bostäder för äldre personer. Bild

Information om. statligt stöd till bostäder för äldre personer. Bild Information om statligt stöd till bostäder för äldre personer Bild Här beskriver vi översiktligt reglerna för stödet till bostäder för äldre personer. Informationen är utförlig men inte heltäckande. För

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Nationell strategi för lågenergibyggnader. Tomas Berggren 2010-11-11

Nationell strategi för lågenergibyggnader. Tomas Berggren 2010-11-11 Nationell strategi för lågenergibyggnader Tomas Berggren 2010-11-11 Befintliga styrmedel för byggnader Nya byggregler och energideklarationer (Boverket) Övergripande styrmedel som skatter mm Nytt energipolitiskt

Läs mer

108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131)

108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket Fysisk planering och klimatförändringar Martin Karlsson Boverket En kort genomgång av: PBL och klimatanpassning i planering PBL i förändring Boverkets klimatarbete Plansystemet enligt PBL 2, 3 kap PBL

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Nyanländas bosättning och mottagande i kommunerna

Nyanländas bosättning och mottagande i kommunerna Nyanländas bosättning och mottagande i kommunerna Ylva Johansson, arbetsmarknadsoch etableringsminister 30 november 2016 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Dnr: /2012. Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen

Dnr: /2012. Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen 2012-09-18 Dnr: 2102-3290/2012 Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen 1 Sammanfattning Boverket presenterar här ett tillägg till Boverkets rapport En översyn av bostadsförsörjningslagen.

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

BostadStorstad H1 2016

BostadStorstad H1 2016 November 2016 Pernilla Johansson Joakim Wernberg BostadStorstad H1 2016-2016 ett toppår, men det räcker inte Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa

Läs mer

De nya bostadsstöden. Amelie Fasth och Ola Svensson

De nya bostadsstöden. Amelie Fasth och Ola Svensson De nya bostadsstöden Amelie Fasth och Ola Svensson Investeringsstöd hyresbostäder och studentbostäder 2.2 miljarder årligen Ansökningsstart???? Retroaktivitet från 25/3 2015 3 Regioner för hyresbostäder

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer