Framgångsfaktorer för adoption av intranät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsfaktorer för adoption av intranät"

Transkript

1 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomi och Informatik Framgångsfaktorer för adoption av intranät Eskilstuna, EI0040 C-Uppsats i informatik Bengtsson, Magnus Blomqvist, Maria Johansson, Annelie Handledare: Laila Svensson

2 Sammanfattning Det förutsätts numera i dagens informationssamhälle att en organisation snabbt och enkelt har tillgång till aktuell information. Intranät är den informationskanal som företag och organisationer främst satsar på för att förbättra internkommunikationen. Med intranät avses ett internt datornät inom en organisation som utnyttjar samma teknik som Internet. En förutsättning för att ett intranät ska kunna bli en effektiv informationskanal är att adoptionen av intranätet blir framgångsrik d v s att användandet blir utbrett. För att ge de rätta förutsättningarna för att adoptionen ska bli framgångsrik bör de som är involverade i ett intranätprojekt ta hänsyn till en mängd faktorer vid utvecklingen av intranätet. Uppsatsen svarar på frågeställningen; Vilka faktorer anser intranätansvariga inom organisationer kan leda till en framgångsrik adoption av ett intranät? Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som intranätansvariga anser kan leda till en framgångsrik adoption av ett intranät. Vi har studerat litteratur, gällande faktorer som påverkar en adoption av ett intranät, för att erhålla en förståelse för vårt problemområde. I vår undersökning har vi sedan utgått från en teori som är framtagen av Tang (2000). Tang har tagit fram en forskningsmodell innehållande ett antal nyckelfaktorer som han anser kan leda till en framgångsrik adoption av ett intranät. Med utgångspunkt i Tangs forskningsmodell har vi skapat en modifierad undersökningsmodell som vi använt vid våra intervjuer. För att undersöka om faktorerna i Tangs forskningsmodell överensstämmer med uppfattningar hos intranätansvariga i kommuner genomfördes sex intervjuer. De data som framkommit under intervjuerna har vi sedan analyserat och jämfört mot faktorerna i Tangs forskningsmodell. Utifrån resultatet av vår analys har vi sedan dragit slutsatser. I vår undersökning har vi kommit fram till att de faktorer som våra respondenter anser är viktiga att tänka på, vid införande av ett intranät, stämmer väl överens med de faktorer som återfinns i Tangs forskningsmodell. Av detta drar vi slutsatsen att modellen är ett bra verktyg att använda när en organisation planerar att införa ett intranät. Vi anser att den även kan användas när ett befintligt intranät ska genomgå en större revision.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Definition av begrepp Problematisering Problemformulering Syfte Teori Rogers teori om adoptionsprocessen Adoptionsprocessens faser Tangs teori om en framgångsrik adoption av ett intranät Validering av hypoteser Forskningsmodellens fyra ramverk Interaktionen mellan ramverken Uppsatsens teoretiska modell Metod Teorisammanställning Undersökningsmetod Urval Databearbetning Datainsamling Datareduktion Att bilda kategorier som speglar innehållet Att söka mönster Kritiskt förhållningssätt Källkritik Kritisk granskning av dragna slutsatser Resultat och analys Presentation av kommuner Köpings kommun Flens kommun Arboga kommun Örebro kommun Nyköpings kommun Västerås kommun Resultat och analys av respondenters faktorer Ramverket för Teknik och Information Ramverket för Ledning och Styrning Ramverket för Organisation Ramverket för Företagsledning och Användare Undersökningsmodell... 33

4 Innehållsförteckning 5 Slutsatser Teknik och Information Ledning och Styrning Organisation Företagsledning och Användare Undersökningens resultat kontra teori Förslag till framtida studier Källförteckning Bilageförteckning Bilaga 1 Intervjuplan Bilaga 2 Information till respondenter

5 1 Inledning I dagens informationssamhälle förutsätts att en organisation snabbt och enkelt har tillgång till aktuell information. Att lösa organisationers internkommunikation har därför blivit en utmaning. I det stora informationsflödet som en organisation har riskerar de viktiga budskapen att försvinna. Personalen har svårt att sortera och bedöma värdet av informationen. Att information bibehålls konsistent då den förmedlas via flera mellanhänder är också en utmaning. Snabbare tempo, större förändringar och högre krav på internkommunikation från medarbetarna, har satt ökat fokus på internkommunikation. Ett intranät är ett internt datornät inom en organisation som utnyttjar samma teknik som Internet. Intranätet är den informationskanal som företag och organisationer främst satsar på för att förbättra internkommunikationen. (JKL, 2001) 1.1 Bakgrund En förutsättning för att ett intranät ska kunna bli en effektiv informationskanal är att adoptionen av intranätet blir framgångsrik. För att ge de rätta förutsättningarna för adoptionenen bör intranätprojektet ha tydligt definierade mål samt väl utarbetade strategier för hur målen ska uppnås. Dessa mål och strategier ska vara väl förankrade hos ledningen i organisationen. En vanlig definition av en framgångsrik adoption av ett intranät är att individerna i en organisation tar till sig intranätet och att användandet blir utbrett. En beskrivning av vad som avses med adoption görs under avsnittet Definition av ord och begrepp. För att belysa att det har gjorts och fortfarande görs stora investeringar och att användandet av intranät har blivit utbrett inom organisationer av varierande storlek, presenteras några undersökningar nedan. Dessa investeringar och satsningar kan ibland leda till problem av varierande slag, några av dessa problem presenteras också. Under mitten av 1990-talet rådde en stor optimism kring Internet, vilket ledde till att många organisationer gjorde stora investeringar vad gällde IT-satsningar. Det skrevs och talades mycket om Internet och allt positivt det skulle föra med sig. ITsatsningar skulle bland annat leda till förbättrad effektivitet i en organisation och att arbetet skulle kunna utföras på distans. Det senare gjorde i sin tur att ett arbete kunde utföras utan någon geografisk koppling. I och med den positiva synen på Internet var det inte konstigt att många företag och organisationer valde att även satsa på intranät. (Bark m fl 2002) Statistiska Centralbyrån (2003) har undersökt användningen av informationsteknik i svenska företag med mer än 10 anställda. Resultatet visar att 41 % av de undersökta företagen, till och med år 2001, har infört någon form av intranät. De undersökta företagen har grupperats utifrån antalet anställda. Denna gruppering visar att det är stora skillnader mellan de små och stora företagen, vad det avser införande av intranät. I gruppen av företag med 500 anställda eller flera var det 89 % som hade infört intranät och den siffran beräknades vid 2002 års utgång vara 94 %. 1

6 En undersökning av de 24 största svenska företagens intranätsatsningar genomfördes av Cap Gemini Ernst & Young (2001) under perioden september oktober Studien visade att de undersökta organisationerna förväntade sig att intranätet skulle leda till ett antal positiva konsekvenser (diagram 1). Den största förväntningen var att intranätet skulle användas som en effektiv kommunikationskanal och därmed innebära reducerade kostnader i tid och pengar för organisationen. De förväntade sig även att den anställde skulle få en enklare och snabbare tillgång till uppdaterad information och att kunskapsdelning inom organisationen skulle förbättras. Studien visade även att en majoritet av de undersökta organisationerna upplever att informationen på intranätet är dåligt uppdaterad. 25 % av organisationerna anser även att nyttjandegraden hos användarna är låg. Orsaken till detta kan vara att ledningen inte har stått bakom intranätsatsningen, att intranätet inte är tillräckligt användarvänligt eller att organisationen kring intranätet är otydlig och inaktiv. Dessa faktorer är bland de viktigaste för en framgångsrik intranätsatsning enligt organisationerna i studien. (Cap Gemini Ernst & Young, 2001) Ef f ekt iv kommunikat ionskanal 90% Tillgång till uppdaterad information 75% Kunskapsdelning 60% Reducerade kostnader Lägre pappersförbrukning Processförbättringar Skapa nya funktioner/processer 40% 35% 30% 30% Förbät t rad ekonomisk st yrning 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Diagram 1: De undersökta organisationernas förväntade effekter av intranätet. (Källa: Cap Gemini Ernst & Young, 2001) Införandet av ett intranät har ibland genomförts för att snabbt åstadkomma en bättre kommunikation mellan de anställda inom en organisation. Intranätet har även ansetts ge organisationer en positiv image gentemot konkurrenter. Dessa faktorer har i vissa fall lett till att en snabb utveckling av intranätet prioriterats, vilket innebär att risken för att misslyckas med intranätet blir större. Tallving (1998) konstaterar att den viktiga förstudiefasen ibland har påskyndats eller inte genomförts alls. I vissa fall har endast en efterstudie genomförts när intranätet redan införts. Utförs en noggrann planering av införandet av intranätet kan det bli ett effektivt kommunikationsverktyg som förbättrar produktiviteten inom organisationen. (Tallving, 1998) 2

7 Det finns en undersökning gjord av Tang (2000) som visar att en organisation bör genomföra en noggrann analys utav de effekter som en adoption av ett intranät kan medföra. Utförs inte detta riskerar organisationen att inte kunna utnyttja intranätets potentiella fördelar. Konsekvensen av detta kan bli att den största förväntningen på intranätet, att vara en effektiv kommunikationskanal, uteblir och att informationsflödet snarare försämras än förbättras (Tang, 2000). Noggrann planering och öppen kommunikation är nyckeln till framgång med ett intranätprojekt (Tallving, 1998). De som är involverade i utvecklingen behöver därför ta hänsyn till planering och kommunikation Definition av begrepp Intranät och adoption är centrala begrepp som används i uppsatsen vilka beskrivs i detta avsnitt. Intranät Ett intranät beskrivs på flera olika sätt i litteraturen (Bark m fl, 2002; Svenska Datatermgruppen, 2003; Telleen, 1998). Gemensamt för de olika beskrivningarna är att fokus läggs på tekniken som är gemensam för både intranät och Internet. Vi har valt att citera en definition som beskriver begreppet intranät på följande sätt: Ett www- och TCP/IP-baserat organisationsnätverk med möjlighet till ett enhetligt användargränssnitt, oberoende av datorplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och utveckla den interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och utbytet av kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett interaktivt arbetsredskap. (Bark m fl, 2002) Adoption Med adoption avses en process som sträcker sig från det att individerna i en organisation blir medvetna om, och börjar använda, intranätet fram till dess att ett beslut tas om fortsatt användande (Rogers, 1995). Definitionen av begreppet adoption styrks även av Vincent (2000) som definierar adoption som införande eller upptagande. Att adoptionen av intranätet har blivit framgångsrik kännetecknas av att användandet är utbrett inom en organisation (Rogers, 1995). 1.2 Problematisering I detta avsnitt beskrivs några konsekvenser av de problem som kan uppstå vid adoption av intranät. För att få en framgångsrik adoption bör de som är involverade i ett intranätprojekt ta hänsyn till och hantera dessa problem. Problem såsom att ledningen inte står bakom intranätsatsningen eller att målsättningen med intranätet inte är tydligt definierad kan leda till ett flertal negativa konsekvenser för en organisation (Bark m fl, 1997). 3

8 Att målsättningen med intranätet är klart definierad är viktigt. Ett delmål i den huvudsakliga målsättningen bör omfatta informationen som ska finnas tillgänglig för användaren. Den information som finns på ett intranät bör vara aktuell och korrekt, annars är det lätt att beslut tas på felaktiga grunder. Utan en välplanerad struktur för hur information ska lagras, presenteras och uppdateras, försvåras informationssökningen och tid går förlorad. Enligt ett uttalande från Jacob Nielsen som intervjuades av Daintry Duffy för tidningen Darwin (2001), kan detta leda till att den tilltänkta effektiviseringen och produktivitetsökningen för organisationen går förlorad. Utan ledningens stöd löper ett intranätprojekt en stor risk att inte få tillgång till de ekonomiska resurser eller den personal som krävs för genomförandet. Avsaknaden av en klart och tydligt definierad målsättning och strategi för intranätprojekt kan leda till en ekonomisk felsatsning. Det kan även leda till svårigheter att bedöma om projektet uppfyller de egentliga förväntningar på intranätet som fanns inom organisationen. Projektet måste även vara väl förankrat hos användarna, så att deras huvudsakliga behov och önskemål överensstämmer med vad intranätet slutligen erbjuder. Uppfylls inte dessa behov och önskemål kan det leda till att användandet av intranätet inte blir utbrett i organisationen. (Bark m fl, 1997) De som är involverade i ett intranätprojekt behöver ta hänsyn till en mängd faktorer för att adoptionen ska bli framgångsrik. Vi har visat på några av dessa faktorer och beskrivit vilka konsekvenser det kan få om inte hänsyn tas till dessa. Vi vill undersöka vilka faktorer som ansvariga för intranätet i en organisation anser är viktiga att ta hänsyn till och som påverkar om en adoption av ett intranät ska bli framgångsrik. Vi vill i vår undersökning även se om det finns några skillnader mot Tangs (2000) forskningsmodell och om vi kan finna nya faktorer som de intranätansvariga anser är av stor betydelse för att få en framgångsrik adoption av ett intranät. 1.3 Problemformulering Vilka faktorer anser intranätansvariga inom organisationer kan leda till en framgångsrik adoption av ett intranät? 1.4 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som intranätansvariga anser kan leda till en framgångsrik adoption av ett intranät. 4

9 2 Teori Med vår frågeställning och vårt syfte som utgångspunkt har två teorier valts som vi anser att vi kan knyta an till vår undersökning. Everett M. Rogers (1995) har tagit fram en teori som berör adoption. Teorin behandlar processen om hur människor tar till sig innovationer, detta kallar Rogers för en adoptionsprocess. Shung-Ming Tang (2000) har tagit fram en forskningsmodell vilken innehåller faktorer som han anser påverka om en adoption av ett intranät ska bli framgångsrik. Vi anser att Rogers (1995) teori om adoptionsprocessen kompletterar Tangs (2000) teori genom att den förtydligar vad Tang avser med en framgångsrik adoption av ett intranät. 2.1 Rogers teori om adoptionsprocessen I en stor del av de vetenskapligt granskade artiklar som handlar om att ta till sig teknik förekommer begreppet adoption (t ex Lai & Mahapatra, 1998; Scheepers & Damsgard, 1999; Zolla, 1999). I dessa artiklar används adoption för att beskriva processen för hur ett införande eller upptagande av en nyhet ska gå till, t ex för att införa ett nytt informationssystem i en organisation. När en ny teknik, ett nytt arbetssätt eller annan innovation ska utvecklas och införas i en organisation genomgår alla människor, som ska använda nyheten, en process innan de accepterar och börjar använda den (Bark m fl 1997). Med en innovation avses t ex en ny teknik eller ett nytt arbetssätt som en individ ska ta till sig och börja använda. Adoption av ett intranät knyter an till både en ny teknik och ett nytt arbetssätt. Människor genomgår en process från det att de får kännedom om en nyhet tills det att de bestämmer sig för att kontinuerligt använda nyheten. Rogers (1995) har gjort en studie kring ämnet hur spridningen av en innovation går till. Enligt Le Duc (1999) är Rogers en av de mest betydande forskarna inom ämnesområdet innovationsspridning. Rogers (1995) har utarbetat en innovationsteori. Att en individ går från att bli medveten om, och börjar använda, en innovation fram till dess att ett beslut tas om fortsatt användande kallar Rogers i sin innovationsteori för en adoptionsprocess (figur 1). Enligt Rogers innovationsteori har adoptionsprocessen blivit framgångsrik när användandet av innovationen är utbredd. Den innovation som uppsatsen syftar på är intranät. Att adoptionen av intranätet har blivit framgångsrik kännetecknas av att användandet är utbrett i organisationen, d v s att en majoritet av de potentiella användarna nyttjar intranätet. Medvetande Övertygelse Beslut Implementation Bekräftelse Utbrett användande Figur 1: Rogers modell av adoptionsprocessen (Källa: Rogers, 1995; egen bearbetning) 5

10 2.1.1 Adoptionsprocessens faser Adoptionsprocessen består av fem faser som, om adoptionen är framgångsrik, leder till ett utbrett användande. Den första fasen i processen, medvetandefasen, är när individen blir medveten om intranätet, därefter följer övertygelsefasen, där individen bildar sig en uppfattning om intranätet. Den uppfattningen kan vara antingen positiv eller negativ. I den tredje fasen, beslutsfasen, avgör individen om intranätet är värt att använda för att sedan i implementationsfasen börja använda intranätet. I den femte och sista fasen, bekräftelsefasen, tar individen beslutet om fortsatt användande. (Rogers, 1995) 2.2 Tangs teori om en framgångsrik adoption av ett intranät Tang (2000) har i sin studie tagit fram en forskningsmodell innehållande ett antal nyckelfaktorer som påverkar en adoption av ett intranät. Nyckelfaktorerna har han klassificerat utifrån varje faktors betydelse och placerat i fyra ramverk i sin forskningsmodell. Modellen visar att ramverken var för sig och även tillsammans påverkar adoptionen (figur 2). Detta avsnitt och dess underrubriker är baserat på Tangs forskning och resultat om ingen annan källa anges. Tangs syfte med forskningsmodellen är att ge de som är involverade i utvecklingen och planeringen av ett intranät kännedom om vad de bör beakta. Genom att använda modellen kan en adoption av ett intranät underlättas. Forskningsmodellen fyller ytterligare ett syfte, att vara en hjälp vid planering, hantering, utvärdering och implementation av ett intranät. För att validera sin forskningsmodell har Tang definierat sex hypoteser som undersökts via en empirisk undersökning. De sex hypoteserna som undersökts är: H1: Alla faktorer i forskningsmodellen har en betydande inverkan på om adoptionen av ett intranät ska bli framgångsrik. H2: Teknik- och Informationsfaktorerna har en betydande inverkan på om adoptionen av ett intranät ska bli framgångsrik. H3: Organisationsfaktorerna har en betydande inverkan på om adoptionen av ett intranät ska bli framgångsrik. H4: Ledning- och Styrningsfaktorerna har en betydande inverkan på om adoptionen av ett intranät ska bli framgångsrik. H5: Företagsledning- och Användarfaktorerna har en betydande inverkan på om adoptionen av ett intranät ska bli framgångsrik. H6: Interaktionen mellan ramverken har en inverkan på en framgångsrik adoption av ett intranät. För ökad förståelse av H1 bör den tolkas i den meningen att de fyra ramverken i forskningsmodellen har en betydande inverkan på adoptionen. 6

11 Teknik & Information Informationskvalitet Systemutveckling Kommunikationskvalitet Systemintegration Ledning & Styrning Projektledning Strategi, planering och kontroll Intranätansvarigs kommunikationsförmåga Utbildning En framgångsrik adoption av ett intranät Organisation IT-krav Anställdas motivation Mål och attityd Avdelningskommunikation Organisationens vinning Företagsledning & Användare Användarnas förmåga Stöd från företagsledning Anställdas förväntning Figur 2: Tangs forskningsmodell (Källa: Tang, 2000; egen översättning) Validering av hypoteser Resultatet av valideringen av hypoteserna visar att tre av Tangs (2000) hypoteser stöds till fullo och att de resterande tre hypoteserna delvis fick stöd i undersökningen. I Tangs studie bekräftas att de fyra ramverken i forskningsmodellen har en betydande inverkan på om adoptionen av ett intranät ska bli framgångsrik. Studien bekräftar vidare att alla faktorer i ramverken för Organisation samt Ledning och Styrning har en betydande inverkan och faktorerna i de övriga ramverken påverkar adoptionen, men inte i lika stor grad. Vissa faktorer anses alltså ha en större betydelse för en framgångsrik adoption än andra. Studien visar även att de fyra ramverkens interaktion med varandra delvis påverkar adoptionen Forskningsmodellens fyra ramverk Forskningsmodellen innefattar fyra ramverk som var och en belyser ett antal kritiska faktorer vilka har stort inflytande på hur lyckad adoptionen av intranätet blir. De fyra ramverken interagerar med varandra i olika stor utsträckning. De fyra ramverken omfattar: Teknik och Information Ledning och Styrning Organisation Företagsledning och Användare Teknik och Information Ramverket för Teknik och Information lägger tonvikt på betydelsen av informationens kvalitet, systemutveckling, kommunikationskvalitet och systemintegration. Innehållet i dessa fyra faktorer beskrivs utifrån ett antal underliggande beståndsdelar. Med informationskvalitet avses att intranätet ska vara lätt att använda och att informationsansvariga har yrkesmässig kompetens. Aktuell information bör finnas tillgänglig när den efterfrågas och informationen som presenteras på intranätet bör vara lätt att hitta. Det bör finnas en genomtänkt struktur för hur informationen ska lagras, presenteras och uppdateras. 7

12 Systemutveckling belyser bland annat området datasäkerhet som innefattar hur data som läggs ut på intranätet krypteras och kodas. Begreppet systemutveckling innefattar även utvecklingsverktyg för informationssystem (IS) samt att informationssystemet bör ha hög tillförlitlighet och prestanda. Kommunikationskvalitet innefattar att ett nätverk bör ha hög prestanda, d v s att flera användare samtidigt ska kunna arbeta i nätverket utan att det för den skull blir fördröjningar. Att nätverket har hög prestanda beror även på hur nätverket är uppbyggt, om det är driftsäkert och om det har en hög tillförlitlighet. Val av lämplig kringutrustning, t ex datorer och mjukvara, är också en del i att få hög kommunikationskvalitet. Med systemintegration avses att de olika affärssystemen som används i en organisation interagerar med varandra Ledning och Styrning Ramverket för Ledning och Styrning avser till stor del hur utveckling, uppföljning och implementation av ett intranät bör utföras. Ramverket belyser projektledning, strategi, planering och kontroll, intranätansvarigs kompetens samt utbildning. Innehållet i dessa fyra faktorer beskrivs utifrån ett antal underliggande beståndsdelar. Projektledning bör utföra en kostnadsutvärdering gentemot den budget som upprättats för intranätprojektet och en kontroll mot de definierade kraven på intranätet. En utvärdering bör även ske huruvida projektet har tillgodosett de krav som de anställda hade på intranätet. Det måste finnas tydliga mål vid projektinitiering. Det bör finnas en planering och strategi för hur införandet ska genomföras och den bör sedan följas upp. Dessutom bör det finnas en planering för vilka marknadsföringsinsatser som ska genomföras i samband med införandet av intranätet. Den intranätansvarige bör ha god kommunikations- och marknadsföringsförmåga för att kunna marknadsföra intranätet till användarna i organisationen. Det är även viktigt att en bra service kan erbjudas för intranätet. Utbildningsplan och möjlighet till att praktiskt få tillämpa kunskaperna ska finnas både när det gäller intranät och när det gäller att arbeta i projekt Organisation Ramverket för Organisation lägger tyngdpunkten på vilka krav organisationen har på IT, hur de gör för att de anställda ska känna sig motiverade, organisationens mål och de attityder som finns i den, kommunikation mellan avdelningar samt vilken vinst organisation får tillbaka på ett intranät. Innehållet i dessa fem faktorer beskrivs utifrån ett antal underliggande beståndsdelar. En av de viktigaste faktorerna i detta ramverk avser vilka krav organisationen ställer på sin IT. Organisationen bör ha en klar och tydlig policy som belyser vikten av IT. Det är även viktigt att attityden hos IT-ansvarig stämmer väl överens med organisationens mål och strategier med IT. 8

13 Med anställdas motivation avses betydelsen av att det finns planer för hur de anställda ska utbildas och hur de ska få möjlighet till att praktisera sina nyfunna kunskaper. Det innefattar också att företagsledningen bör vara lyhörd för de anställdas åsikter och önskemål samt att det råder ett demokratiskt klimat där arbete och ansvar delegeras inom organisationen. Det bör finnas ett väldefinierat mål med intranätet, som stämmer överens med organisationens övriga mål och strategier. Det bör även finnas en lyhördhet för vilken attityd som råder bland individerna inom organisationen när det gäller att förändra och ta till sig nyheter. De som är ansvariga för att ta hand om och sprida informationen i organisationen bör ha en hög status. Avdelningarna i organisationen bör kommunicera och samarbeta med varandra. När det gäller satsningen på ett intranät är det viktigt att en organisation får en fördel av den kommunikationskanalen som organisationen byggt upp, d v s att organisationen kan få vinning av sin satsning Företagsledning och Användare Ramverket för Företagsledning och Användare fokuserar på betydelsen av användarnas förmåga, företagsledningens stöd samt vilka förväntningar de anställda har på intranätet. Innehållet i dessa tre faktorer beskrivs utifrån ett antal underliggande beståndsdelar. Det är viktigt att ta hänsyn till användarnas förmåga vid IT-utveckling för att erhålla användarnas acceptans. Användarna bör få delta i utvecklingen vilket då på ett bättre sätt kan leda till att användarna kommer att känna tillfredsställelse med intranätet och att intranätet blir användarvänligt. Får användarna delta i utvecklingen är det lättare att tillgodose användarnas förväntningar på intranätet. För att nå framgång med IT bör företagsledningen stödja utvecklingen med de projekt som berör IT Interaktionen mellan ramverken De fyra ramverken interagerar med varandra i olika stor utsträckning. Hur stark interaktionen är beror på de olika faktorerna som ingår i respektive ramverk. Vi har valt att beskriva hur ramverken, genom en del av dess faktorer, interagerar med varandra. Ramverket för Teknik och Information är det som interagerar minst med de andra ramverken då det till stor del omfattar mjukvara och hårdvara. Det innefattar till största delen hur överföring av information ska ske, säkerhet, programvara och utrustning. När det gäller faktorn för informationskvalitet i ramverket Teknik och Information finns det ett tydligt samband med faktorn för avdelningskommunikation som tillhör ramverket Organisation. För att få en hög informationskvalitet måste bland annat anställda på informationsavdelningen ha en kompetens som leder till att de kan presentera och uppdatera information på ett strukturerat sätt. För att informationsavdelningen ska kunna påverka kvaliteten på informationen måste de även ha en hög status i organisationen. 9

14 De övriga tre ramverken har en större grad av interaktion med varandra. Ramverket för Organisation påverkar och påverkas av faktorer i ramverken för Ledning och Styrning samt Företagsledning och Användare. Faktorn för IT-krav berör vikten av organisationens policy avseende IT i stort. Denna faktor belyser bland annat att attityden hos den som är IT-ansvarig måste stämma väl överens med organisationens mål och strategier. Finns denna överensstämmelse kommer den ITansvariges kommunikations- och marknadsföringsförmåga, vilken är en faktor i ramverket för Ledning och Styrning, leda till att intranätet kan marknadsföras i organisationen. Betydelsen av IT i en organisation påverkas av hur stort stöd det har av företagsledningen, vilket är en faktor i ramverket för Företagsledning och Användare. I ramverket för Organisation finns även faktorerna för anställdas motivation samt organisationens mål och attityder, dessa påverkar och påverkas av faktorerna användarnas förmåga och anställdas förväntningar i ramverket för Företagsledning och Användare. Betydelsen av detta omfattar bland annat motivation av de anställda. För att motivera de anställda måste organisationen vara lyhörd för vilken attityd, kunskap och förväntningar som de anställda har både på organisationen i allmänhet och vid systemutvecklingsprojektet för intranätet i synnerhet. Ramverket för Ledning och Styrning innefattar bland annat faktorn projektledning, den påverkar och påverkas av faktorn mål och attityd i ramverket för Organisation samt faktorn anställdas förväntningar i ramverket för Företagsledning och Användare. Påverkan sker i den benämningen att projektledningen ska utföra en uppföljning av de mål som organisationen satt upp samt utvärdera om systemutvecklingsprojektet har tillgodosett en stor del av användarnas krav och förväntningar. 10

15 2.3 Uppsatsens teoretiska modell Vi baserar vår undersökning på de ramverk och faktorer som återfinns i Tangs (2000) teori. Vi begränsar oss till att endast undersöka vilka faktorer de intranätansvariga anser kan leda till en framgångsrik adoption av ett intranät. Därmed undersöker vi inte om interaktionen mellan ramverken påverkar adoptionen av intranät. Vi har konstruerat en egen undersökningsmodell (figur 3) som återspeglar det vi undersöker, modellen utgår ifrån Tangs forskningsmodell (figur 2). Vi har valt att ta bort relationerna som representerar interaktionen mellan ramverken. I vår undersökningsmodell har vi valt att använda Rogers (1995) modell över adoptionsprocessen för att förtydliga vad Tang anser att de fyra ramverken kan leda till, nämligen en framgångsrik adoption. Vi avser inte att undersöka adoptionsprocessen, utan den finns endast med i vår modell för att förtydliga vad som menas med en framgångsrik adoption. Undersökningsmodellen som ligger till grund för vår teori och analys illustreras genom figur 3. Modellen beskriver de faktorer som anses leda till att en intranätadoption blir framgångsrik. Teknik & Information Informationskvatitet Systemutveckling Kommunikationskvalitet Systemanpassning Ledning & Styrning Projektledning Strategi, planering och kontroll Intranätansvarigs kommunikationsförmåga Utbildning Medvetande Övertygelse Beslut Implementation Bekräftelse Utbrett användande Organisation IT-krav Anställdas motivation Mål och attityd Avdelningskommunikation Organisationens vinning Företagsledning & Användare Användarnas förmåga Stöd från företagsledning Anställdas förväntning Figur 3: Undersökningsmodell (Källa: Tang, 2000; Rogers, 1995; egen bearbetning) 11

16 3 Metod I metodkapitlet beskriver hur vi genomför vår undersökning och varför vi bestämmer oss för att utföra vår undersökning på det sätt som vi väljer. Kapitlet beskriver även att vi genomför vår undersökning med ett kritiskt förhållningssätt. Genomgående i detta kapitel söker vi stöd för våra val i referenslitteratur. Arbetet med vår undersökning delas upp i ett flertal steg, det inleds med en teorisammanställning. Resultatet av teorisammanställningen presenteras i de två första kapitlen, inledning och teori. Vidare fortsätter arbetet med val av arbetssätt och undersökningsmetod, urval, datainsamling, analys och slutligen en diskussion om vårt kritiska förhållningssätt till det insamlade materialet för undersökningen. 3.1 Teorisammanställning Uppsatsarbetet startar med studier av litteratur för att finna teorier om adoption av intranät, som är det problemområde vi intresserat oss för. De teorier vi väljer att bygga vår uppsats på är skrivna av Tang (2000) och Rogers (1995) och innebörden av dessa teorier beskrivs i uppsatsens teorikapitel. Vår undersökning utgår från en redan existerande teori om faktorer som leder till en framgångsrik adoption av ett intranät. Vi undersöker om den befintliga teorins faktorer överensstämmer med vår undersöknings faktorer. Vidare undersöks med utgångspunkt från resultatet av vår undersökning om det framkommit nya faktorer. 3.2 Undersökningsmetod Forskningsmodellen i Tangs (2000) teori är prövad av Tang själv genom en kvantitativ undersökning. Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att vi vill nå den intranätansvariges egna tankar och åsikter. Detta arbetssätt, att först genomföra en kvantitativ undersökning för att sedan följa upp den med en kvalitativ undersökning, rekommenderas av Holme & Solvang (1997). Den kvantitativa undersökningen som genomförts av Tang fungerar som en bakgrund till vår undersökning. Resultatet av Tangs undersökning ger en generell bild av vilka faktorer som påverkar en intranätadoption. Den generella bilden av faktorer är till stöd för oss i vår kvalitativa undersökning genom att vi får lättare att hitta de faktorer vi bör koncentrera oss på. I vår undersökning vill vi få vetskap om vilka faktorer intranätansvariga anser påverkar en adoption av ett intranät. Vi vill, i vår undersökning, sammanställa dessa faktorer för att finna mönster och förstå helheten. Anledningen att vi valt att använda en kvalitativ metod är att vi anser att den metoden bäst lämpar sig för vår frågeställning och vårt syfte och det kvalitativa metodvalet stöds av Trost (1993) och Holme & Solvang (1997). 12

17 3.3 Urval Vi genomför i vår undersökning kvalitativa intervjuer med intranätansvariga personer inom organisationer som infört eller arbetar med att införa ett intranät. Christensen m fl (1998) anser att vid strategiska urval väljer forskaren själv vilka personer i målpopulationen som ska ingå i urvalet. Strategiska urval anses passa vid kvalitativa undersökningar för att det i dessa fall är viktigare att använda sig av respondenter som har insikt och kunskap om det som ska studeras än att erhålla statistisk representativitet (Christensen m fl, 1998). Med utgångspunkt från denna diskussion genomför vi ett strategiskt urval där vi väljer kommuner som typ av organisation. Anledningen till att vi väljer kommuner är att vi anser att deras struktur är mer passande vad det gäller t ex avdelningar och ledningsgrupp, samt att Tang (2000) i sin forskning använt sig av organisationer med den strukturen. I och med att vi väljer kommuner behöver vi inte först ta kontakt med organisationen för att kontrollera vilken organisationsstruktur de tillämpar. De ramverk med faktorer som finns med i Tangs forskningsmodell är lämpliga för den typ av struktur som oftast återfinns i organisationer där det finns en ledningsgrupp och många användare på olika avdelningar. Vi begränsar vårt urval från målpopulationen till kommuner i vår geografiska närhet. Att vi väljer kommuner i vår geografiska närhet anser inte vi påverkar resultatet av vår undersökning. Vi tror inte att åsikterna hos dem vi intervjuar påverkas av den geografiska placering kommunen har. De personer vi intervjuar på respektive kommun är den som är ansvarig för intranätet och dess utveckling. Vi väljer att intervjua dessa personer av den anledningen att vi anser att det är de som har den kunskap och insikt om vårt problemområde som krävs för att svaren ska kunna anses som relevanta. Vid kvalitativa intervjuer ska antalet respondenter begränsas till ett mindre antal, förslagsvis fyra till fem. Detta för att det insamlade materialet inte ska bli ohanterligt och för att forskaren ska kunna se detaljer som förenar eller som skiljer. Kvaliteten ska sättas i första hand, därmed är ett fåtal väl utförda intervjuer mer värda än ett flertal mindre väl utförda. Antalet respondenter kan utökas efter hand om forskaren känner att intervjumaterialet behöver kompletteras. (Trost, 1993) Vi väljer att genomföra sex intervjuer med intranätansvariga på kommuner, där varje intervju tar mellan 1,5 till 2 timmar. Längden på intervjun innebär att vi kan få en förtroendefull relation till respondenten och på så sätt få en bättre förståelse för den intranätansvariges tankar och åsikter, detta stöds av Holme & Solvang (1997). 3.4 Databearbetning Analys av information från kvalitativa intervjuer kan vara en tidskrävande och omständlig process eftersom informationen ofta är omfattande och svåröverskådlig. Strukturering och organisering av informationen bör ske efter att datainsamlingen är avslutad. (Holme & Solvang, 1997) 13

18 Det är ofta svårt att beskriva vilka metoder som använts för databearbetning och resultatframställning. Tolkningen av informationen är subjektiv och kvalitativa data är alltid relaterade till ett sammanhang. Detta leder till att det inte finns några i förväg bestämda metoder och modeller som detaljerat beskriver hur analysen skall ske. (Lantz, 1993) Vårt tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av data samt vår beskrivning av de begrepp som används i detta avsnitt är baserat på Lantz (1993) bok om intervjumetodik. Vi väljer att använda en modell (figur 4) för kvalitativ databearbetning som presenteras av Lantz (1993). Modellens delar: Datainsamling, Datareduktion, Att bilda kategorier som avspeglar innehållet och Att söka mönster beskrivs nedan. Kritisk granskning av dragna slutsatser beskrivs under avsnittet Datainsamling Datareduktion Att bilda kategorier som avspeglar innehållet Att söka mönster Kritisk granskning av dragna slutsatser Figur 4: En allmän modell för databearbetning. (Källa: Lantz, 1993; egen bearbetning) Vi väljer att, under vårt arbete med att samla in och bearbeta data, arbeta tillsammans i vår grupp som består av tre personer. Detta utförs för att undvika att datamaterialets innehåll påverkas av att vi har olika referensramar eller uppfattningar om begreppens innebörd Att ta sig från rådata till resultat och slutsatser beskrivs i modellen (figur 4) som en iterativ process (Lantz, 1993). Denna iterativa process i vårt arbete utmärks av att vi för varje respondent genomför datainsamling, datareduktion och bildandet av kategorier. När alla intervjuer är avslutade ska vi sedan försöka se mönster i vårt insamlade material. Analysen avslutas när vi anser att vi fångat en helhetsbild Datainsamling Vi upprättar en intervjuplan (Bilaga 1) inför vår undersökning. Planen fungerar som en guide för hur intervjuerna genomförs. Intervjuplanen innehåller det som vi vill förmedla till respondenterna och de frågor som ställs som utgångspunkt för intervjun. Vår beskrivning av hur vi genomför våra intervjuer med respondenterna stöds av Lantz (1993). Till de frågor som berör vår teori använder vi formulär med öppna frågor för att respondenten ska kunna tala fritt och ge svar på våra frågor. I och med detta får vi även en möjlighet att ställa följdfrågor under vår intervju för att erhålla en större förståelse för, och beskrivning av, helheten. Detta arbetssätt stöds av Holme & Solvang (1997) och Svenning (1997). 14

19 Intervjun har en riktat öppen karaktär där vi inleder med att ställa bakgrundsfrågor, sedan ställer vi en vid fråga som vi belyser med frågeområden för att återkoppla till de fyra ramverken i vår undersökningsmodell. Vår första kontakt med respondenterna sker via telefonsamtal. Efter den första kontakten skickas information (Bilaga 2) till respondenterna där vi belyser de frågeområden som intervjun behandlar. Vi sänder denna information för att respondenterna ska få en chans att förbereda sig inför intervjun, detta rekommenderas av Jacobsen (1993). Vi inleder vår intervju med att beskriva vår undersökning, vi talar om varför vi genomför undersökningen, vad den insamlade informationen används till samt hur vårt material sammanställs. Våra inledande frågor i intervjun omfattar respondentens erfarenhet av problemområdet samt frågor om det intranät organisationen använder. Frågorna ställs för att vi vill få en mjukare inledning av intervjun. Genom de inledande faktafrågorna, som är enkla att svara på, skapar vi ett behagligt intervjuklimat. När de inledande frågorna har klarats av förklarar vi, för att respondenterna ska få en ökad förståelse, vår undersökningsmodell och visar på vad vi avser med en framgångsrik adoption av intranät genom att förklara stegen i Rogers (1995) adoptionsprocess. Sedan inriktar vi oss på de fyra frågeområdena som behandlar ramverken i vår undersökningsmodell. Vi behandlar ett frågeområde i taget och låter respondenten fritt beskriva de faktorer som denne anser passar in under respektive ramverk. Under tiden respondenten talar fritt noterar en av oss i gruppen de faktorer som respondenten nämner på Post-it lappar. När ett frågeområde anses avslutat summerar vi det området genom att vi tillsammans med respondenten går igenom vad vi skrivit på våra Post-it lappar. Respondenten får möjlighet att korrigera det insamlade materialet. Detta arbete utförs för att se att vi tolkat respondentens svar på frågeområdet korrekt, vilket leder till att vi får en högre grad av giltighet i vårt insamlade material. Metoden att använda Post-it lappar är egenutvecklad och fungerar väl i vår undersökning. Detta eftersom datareduktion sker direkt vid intervjutillfället samt att instämmandekriteriet uppfylls. Under intervjun talar vi talar aldrig om för våra respondenter vilka faktorer som ingår i Tangs ramverk, utan vi låter dem hela tiden tala fritt om vilka faktorer de anser ska ingå i respektive ramverk. Under intervjun för vi förutom noteringar på Post-it lappar även löpande anteckningar samtidigt som vi spelar in intervjun på en minidisc. Anteckningarna och Post-it lapparna utgör grunden för vår analys, inspelningen på minidisc används som ett komplement till dem Datareduktion Allt det insamlade materialet är inte föremål för databearbetning och analys. Enligt Lantz (1993) innebär datareduktion att systematiskt filtrera information för att få fram rådata som ska utgöra underlag för vidare analys. Med rådata avses urvalet av all information som finns att hämta ur intervjun och som är relevant för att besvara frågeställningen (Lantz, 1993). 15

20 När vi inleder analysarbetet ser vi till att data finns tillgängligt i en lämplig form för den analys som vi genomför och som möjliggör svar på vår problemformulering. Det viktiga är att vi inte komprimerar råmaterialet för mycket, så att viktig information går förlorad. Vår datareduktion inleds redan under intervjun när vi tillsammans med respondenten går igenom våra Post-it lappar. Vi filtrerar bort det som inte är väsentligt för undersökningen och koncentrerar oss på att endast skriva ner faktorer och dessa blir rådata som vi baserar vår vidare analys på Att bilda kategorier som speglar innehållet Arbete med rådata och presentation av resultat i form av en löpande text innebär stora nackdelar då materialet oftast är omfattande och dess struktur gör det svårt att se flera kategorier samtidigt (Lantz, 1993). Nästa steg i vår databearbetning blir att reducera, organisera, och kategorisera det insamlade materialet. Genom att bilda kategorier som avspeglar innehållet på ett avgränsat sätt, blir beskrivningen av informationen överskådlig (Lantz, 1993). De kategorier vi delar upp vårt insamlade material i är de fyra ramverken från Tangs (2000) forskningsmodell och som återfinns i vår undersökningsmodell. Tillsammans med respondenten placeras Post-it lapparna med faktorer, som respondenten anser är viktiga för att få en framgångsrik adoption, in i respektive kategori. På detta sätt bryts helheten i vårt insamlade material ner i delaspekter under sammanfattande kategorier. Syftet med att bilda kategorier är att vi ska få en fördjupad förståelse av detaljerna som bildar helheten. Efter varje intervjutillfälle sammanställer vi det insamlade materialet genom att skriva in faktorerna som framkommer under intervjun i en tom undersökningsmodell. Det innebär att vi skapar en undersökningsmodell för varje respondent Att söka mönster Att söka mönster innebär att sammanställa data på ett sätt som möjliggör reflektion av innehållet i kategorierna. Samband söks mellan hur respondenter beskriver olika aspekter, så att det är möjligt att förstå helheten genom att söka mönster i hur olika delar är relaterade till varandra. Genom att ställa upp data i tabeller eller matriser förenklas arbetet med att finna svar på problemformuleringen och att fastställa slutsatser. (Lantz, 1993) Hittills i vår databearbetning har vi, tillsammans med respondenterna, brutit ner det insamlade materialet för att tydligare se detaljerna. Vi byter nu perspektiv och granskar själva faktorerna i de olika undersökningsmodellerna. Detta gör vi för att söka mönster mellan detaljerna och för att försöka förstå helheten. Vi analyserar faktorerna för att se om faktorer med olika namn har samma innebörd och därmed kan slås samman till en faktor. Vi tolkar våra respondenters angivna faktorer och placerar ut faktorerna i matriser och jämför dessa med de underliggande beståndsdelarna i Tangs (2000) nyckelfaktorer. På detta sätt grupperar vi och kopplar respondenternas angivna faktorer till respektive nyckelfaktor. Det är nyckelfaktorerna som Tang anser är viktiga att tänka på för att få en framgångsrik adoption av ett intranät. 16

21 När vi analyserar och tolkar våra respondenters faktorer jämför vi om innebörden av dem är likvärdig med de beståndsdelar som Tang beskriver sina nyckelfaktorer utifrån. Vi måste ta hänsyn till att respondenterna ibland uttrycker sig med andra ord än dem Tang använder sig av. Vi kontrollerar om faktorerna respondenterna nämnt är likvärdiga eller samma som de beståndsdelar Tang nämnt, om så är fallet anser vi att de tillhör den beståndsdelen. Nämner respondenterna en faktor som inte återfinns som beståndsdel i forskningsmodellen överväger vi om den ändå passar in under någon nyckelfaktor. Om vi anser att faktorn inte passar in skapar vi en ny nyckelfaktor. Nämner en majoritet av respondenterna faktorer som tillhör en av Tangs beståndsdelar i nyckelfaktorn anser vi att beståndsdelen får stöd även i vår undersökning. Slutligen går vi igenom de beståndsdelar som tillhör varje nyckelfaktor. Om en majoritet av beståndsdelarna får ett stöd av respondenternas faktorer innebär det att nyckelfaktorn får fullt stöd. 3.5 Kritiskt förhållningssätt Det är viktigt att vi har ett kritiskt perspektiv till de uppgifter vi ser, läser och hör för att kunna bedöma om uppgifterna är korrekta eller inte. Det är en uppgift för var och en att ta ställning till den information eller kunskap som presenteras. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) Nedan visas vårt förhållningssätt till den information som använts i vår undersökning Källkritik Källkritik kan ges på både sekundär- och primärkällor. Den information som samlas in genom studier av litteratur av olika slag kallas sekundärdata och litteraturen kallas för sekundärkällor (Christensen m fl, 1998). Den litteratur vi använder i vår undersökning som sekundärkällor består bland annat av böcker som berör vårt ämnesområde, vetenskapligt granskade artiklar, metodlitteratur och informationsmaterial från Internet. De sekundärdata som vi grundar vår teori på ger oss en förståelse för och en bild av problemområdet. Material som återfinns på Internet, i tidningar eller böcker kan vara mindre tillförlitligt p g a att de inte utsatts för någon vetenskaplig granskning (Nyberg, 2000). För att få en högre grad av tillförlitlighet väljer vi att bygga vår teori på en vetenskapligt granskad artikel (Tang, 2000) samt att förtydliga teorin med en etablerad teori om innovationer (Rogers, 1995). Eftersom vi använder oss av vetenskapligt granskat material anser vi att vi kan förutsätta att innehållet i materialet är tillförlitligt. Vi använder oss även av annan litteratur för att öka vår förståelse för problemområdet, men då vi inte bygger vår teori utifrån denna litteratur anser vi att vår teoretiska utgångspunkt ändå är tillförlitlig. Svaren på de frågor vi ställer i våra intervjuer kan påverkas av att vi i arbetsgruppen inte är tillräckligt erfarna när det gäller att genomföra intervjuer. Vi kan, utan att vara medvetna om det, formulera ledande frågor och detta är ett typiskt nybörjarfel enligt Jacobsen (1993) 17

22 Kvalitativa intervjuer innebär även att forskaren bör lyssna både till de direkt uttalade beskrivningarna i svaret och till innebörden av det som sägs mellan raderna (Olsson & Sörensen, 2001). Det finns en risk att vi i arbetsgruppen inte lyckas tolka den information vi får på ett korrekt sätt, om vi inte även tar hänsyn till det som sägs mellan raderna. Lantz (1993) nämner att om en mening rycks loss ur sitt sammanhang kan betydelsen komma att bli en annan än den ursprungliga. För att intervjun inte ska förlora i trovärdighet bör forskaren försöka förhålla sig neutral i intervjusituationen, och inte överföra sina egna tankar till respondenten och därmed påverka dennes svar (Olsson & Sörensen, 2001). Det finns en risk att vi i arbetsgruppen omedvetet påverkar respondenterna med de faktorer som ingår i vår undersökningsmodell. För att få en så korrekt tolkning av det insamlade materialet som möjligt går vi, direkt efter intervjuerna, tillsammans igenom vad vi noterat och vad som sagts under intervjun. När vi i arbetsgruppen tolkat informationen olika använder vi det inspelade materialet för att nå en gemensam tolkning Kritisk granskning av dragna slutsatser Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att insamlat och bearbetat data skett på ett systematiskt och korrekt sätt (Gunnarsson, 2003). Idén med reliabilitet och validitet bygger på att man genomför standardiserade kvantitativa undersökningar (Trost, 1993). Kvalitativa undersökningar däremot har en låg grad av standardisering och därmed är inte validitet och reliabilitet direkt tillämpbart på denna typ av undersökningar (Trost, 1993). Intervjuer och datainsamling ska ändå ske så att data blir tillförlitligt (Trost, 1993). Ett sätt att granska tillförlitligheten av ett undersökningsresultat är att låta en oberoende bedömare återupprepa analysprocessen. Bedömaren bör ha en jämförbar referensram och förförståelse av undersökningsområdet. (Lantz, 1993) Detta sätt att granska resultatets tillförlitlighet i vår undersökning är inte genomförbart då vår tid att utföra detta arbete är begränsad. Slutsatsernas giltighet kan praktiskt prövas genom att ställa frågan: Finns det alternativa tolkningsmöjligheter? (Lantz, 1993) I vår kvalitativa undersökning använder vi samstämmighet och instämmande som kriterier för att bestämma validiteten i vårt insamlade material. Fhanér (1995) säger att instämmande är ett kriterium där respondenten ger sitt stöd åt den föreslagna tolkningen och att samstämmighet är ett kriterium som innebär att en tolkning anses rimligare ju fler kompetenta bedömare som är eniga om den. För att säkerställa instämmandekriteriet utför vi i arbetsgruppen första delen av vår analys och sammanställning av intervjumaterialet, tillsammans med respondenten. Genom detta arbetssätt får vi direkt bekräftat att vi tolkar respondenten rätt. För att säkerställa samstämmighetskriteriet enas vi i arbetsgruppen om en tolkning av det insamlade intervjumaterialet. Därmed anser vi att vår analys av datamaterialet inte påverkas av olika referensramar eller uppfattningar om begrepps innebörd. 18

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor Företagsekonomiska Institutionen 2004-01-12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidat uppsats 10 poäng HT 2003 Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor en kvalitativ undersökning i Täby kommun Författare:

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Emil Sjögren Business Intelligence En kvalitativ studie för att beskriva utmaningar ur ett ledningsperspektiv med exempel från praktiken Business Intelligence A Qualitative Study to Describe the Challenges

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Framgångsfaktorer och problem under implementeringen av det balanserade styrkortet

Framgångsfaktorer och problem under implementeringen av det balanserade styrkortet Jessica Fong Sofia Zetterlund Framgångsfaktorer och problem under implementeringen av det balanserade styrkortet Division Medicin - Landstinget i Värmland Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare:

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte

Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte Magisteruppsats i informatik REPORT NO. 2008:085 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

Kunskapsspridning via intranät en fallstudie av SEB Enskilda Banken

Kunskapsspridning via intranät en fallstudie av SEB Enskilda Banken Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT2003 EKONOMI HÖGSKOLAN Lunds universitet Kunskapsspridning via intranät en fallstudie av SEB Enskilda Banken Uppsatsförfattare: Caroline Andersson Magnus

Läs mer

Användbarhet i ett vidare perspektiv

Användbarhet i ett vidare perspektiv 2004:088 SHU EXAMENSARBETE Användbarhet i ett vidare perspektiv Funna samband med kundens köpprocess ANGELICA AHLQVIST KAMILLA PALOVAARA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA

Läs mer

Affärssystem. - En studie om tiden efter införandet

Affärssystem. - En studie om tiden efter införandet Högskolan i Halmstad Sektionen T du för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik Informatik 51-60 p Affärssystem - En studie om tiden efter införandet Kandidatuppsats i informatik, 10p Slutseminarium

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

En studie om intern rekrytering

En studie om intern rekrytering Kandidatuppsats HT 2008 Handledare: Anneli Linde Författare: Jenny Johansson Lena Karlsson En studie om intern rekrytering Hur arbetar banker med intern rekrytering? Sammanfattning Den ökade konkurrensen

Läs mer

BAKOM HEMSIDAN. Kandidatuppsats. Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11 2FE40E. Handledare: Examinator: Termin: Kurskod:

BAKOM HEMSIDAN. Kandidatuppsats. Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11 2FE40E. Handledare: Examinator: Termin: Kurskod: Kandidatuppsats BAKOM HEMSIDAN ~ Viktiga faktorer för e-handlare ~ Författare: Handledare: Examinator: Termin: Kurskod: Jeanette Flystam-Alvarsson Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11

Läs mer

Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag

Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag Företagsekonomiska institutionen Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag En studie av gapet mellan teori och praktik Magisteruppsats i företagsekonomi Studier i ekonomistyrning

Läs mer

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä VT 2008 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhällsoch

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem -en empirisk jämförelsestudie mellan konsult och kund Critical success

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer