Solveig Oscar son (S).~.~~... ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-15. Solveig Oscar son (S).~.~~... ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Plats och tid Beslutande Hjernet, kl enligt bifogad närvarolista. evriga deltagande Kjell Karlsson, BKT, Sohpie Bergkvist, BKT, Lars-Göran Gawelin, ekonomichef, 150 Karin Helin Lindkvist, KPMG, 153 Björn Hagberg, ordf revisionen, 153 Ann-Mari Söderberg, revisor, 153 Jan Kallenbäck, revisor, 153 Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Nilsson (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ~~"J Eva R Stensson ~~.~ Solveig Oscar son (S).~.~~.... Kent Nilsson Pa,.gra'er ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammantrådesdatum Datum för anslags uppsattande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet s kansli, Tingshuset Underskrift '- ~. _~_ :;;.,"'..". l...._"". "'.~_...,. Solveig Oscar son (S), ordförande

2 INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 15 oktober 2014 Ärende Paragraf Sid nr Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden Förslag till revidering av bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. Förslag till revidering av ägardirektiv för Nora Fastigheter AB. Förslag till avtal avseende markbyte mellan Sveaskog och Nora kommun. Fastställelse av utdebitering för år Utredning om lokal behandling av avloppsvatten vid Norasjöns östra strand. Förslag till utbyggnad av vatten och avlopp vid Norasjöns östra strand. Svar på motion 17/2012 om seminarium om ensam kommande flyktingbarn. Förslag till policy för sociala medier. Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar och tid plan inför års bokslut. Förslag till förändringar av förvaltningsorganisationen. Förslag till omställningsprocess för NJOV. Ekonomisk rapport, september månad Delgivningar. Delegationsbeslut. Dialogmöte med revisorerna

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 137 dnr 327/2014 Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för år 2015 Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för barn- och utbildningsutskottet, socialutskottet, ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 3 februari 8 september 3 mars 6 oktober 7 april 3 november 5 maj Socialutskottet (tisdag em) 3 februari 8 september 3 mars 6 oktober 7 april 3 november 5 maj Ledningsutskottet (onsdag fm) 4 februari 9 september 4 mars 7 oktober 8 april 4 november 6 maj Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 4 februari 9 september 4 mars 7 oktober 8 april 4 november 6 maj (onsdag) 14 januari 27 maj 25 februari 30 september 25 mars 28 oktober 29 april 25 november Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 18 mars 15 april 20 maj 10 juni 14 oktober 11 november 9 december Justerares sign Po ~

4 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum beslutar att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten. föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna sammanträdesplan för kommunfullmäktige.

5 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 138 dnr 328/2014 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om i vilka tidningar mm som kungörelse till kommunfullmäktige ska ske. Enligt tidigare beslut sker kungörelse till fullmäktiges sammanträden i NA Bergslagsdelen, ETC Örebro, Länsposten, nättidningen 24i Bergslagen samt på kommunens hemsida. föreslår kommunfullmäktige besluta att kungöra fullmäktiges sammanträden i NA Bergslagsdelen, ETC Örebro, Länsposten, nättidningen 24i Bergslagen samt på Nora kommuns hemsida och då publicera de viktigaste ärendena.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 139 dnr 329/2014 Förslag till revidering av bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB Nora Rådhus AB beslutade den 8 september 2014, 10, att föreslå kommunfullmäktige besluta om ändring i bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. Revideringen gäller antalet ledamöter och suppleanter i respektive styrelse. I gällande bolagsordning står att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och två suppleanter. Enligt förslaget ska styrelserna ska bestå av 5-7 ledamöter och 0-2 suppleanter. föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB enligt Nora Rådhus AB:s förslag.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 140 dnr 330/2014 Förslag till revidering av ägardirektiv för Nora Fastigheter AB Nora Rådhus AB beslutade den 27 augusti 2013, 40, att föreslå kommunfullmäktige att revidera ägardirektiven för Nora Fastigheter AB genom att ta bort text i direktiven som gäller Gyttorps centrum. föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till revidering av ägardirektiven för Nora Fastigheter AB. hrares sign ~

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr3desdatum Ks 141 dnr 219/2013 Förslag till avtal avseende markbyte mellan Sveaskog och Nora kommun Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Sveaskog anmälde 2009 till Skogsstyrelsen en awerkning av skog vid Nora kommuns elljusspår vid Digerberget. Diskussioner fördes under lång tid med företrädare för Sveaskog, verksamma föreningar vid Digerberget, företrädare för Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Bergslagens Kommunalteknik samt Skogsstyrelsen m.f1. Diskussionerna blev så långdragna att awerkningsanmälan upphörde att gälla och Sveaskog lämnade in en ny anmälan. Föreningarna hävdade vid ett möte den 15 januari 2013 att den då planerade awerkningen som omfattade 17 ha allvarligt skulle störa föreningarnas verksamhet i området. Kommunen å sin sida framförde att awerkningen inte var acceptabel med tanke på den påverkan den skulle få på det rörliga friluftslivet. Skogsstyrelsens representant vid det nämnda mötet framförde att Länsstyrelsen meddelat att awerkningen var tillståndspliktig eftersom den kan påverka Natura 2000-området, som är ett av länets viktigaste vatten för f1odpärlmussla och då fornlämningar finns i området. Till ansökan om tillstånd skulle också fogas en miljökonsekvensbeskrivning. Skogsstyrelsen framförde att någon typ av kontinuitetsskogsbruk kan vara lämpligt i tätortsnära skogar som den här. Från Sveaskogs sida framfördes att man inte använder kontinuitetsskogsbruk som metod annat än i forskningssammanhang och att man alltid kommer att se det aktuella området som produktionsskog. Sveaskog har vidare framfört att företaget är intresserat aven bytesaffär, men inte en ren försäljning av området. Sveaskog har senare fått nödvändiga tillstånd för awerkning enligt sina ursprungliga planer. Nara kommun har mot bakgrund av ovanstående låtit LRF-konsult värdera den fastighet vid Digerberget som Sveaskog erbjuder som bytesobjekt och som omfattar en total areal av 75 ha varav 66,5 ha skogsmark. LRF-konsult har dessutom värderat dels hela kommunens innehav i Viker, men också en del därav som i värde ska motsvara den mark som Sveaskog erbjuder vid Digerberget. Hela markinnehavet i Viker uppgår till 259,6 ha, varav skogsmark uppgår till 233,3 ha. Den del som motsvarar Sveaskogs bytesobjekt i värde uppgår till totalt 170,8 ha, varav 153,6 ha skogsmark. Justerares sign

9 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantr3desdatum Utifrån värderingarna har ett förslag till avtal om markby1e arbetats fram som innebär att kommunen by1er till sig det ovan beskrivna markområdet vid Digerberget mot del av marken i Viker. Kommunens återstående markinnehav i Viker blir 88,8 ha och kommunen erhåller kronor i mellanlikvid. Parterna delar lika på förrättningskostnaderna. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (C) avslag på förslaget. Birgitta Borg (FP) yrkar på återremiss för att till nästa sammanträde bjuda in representanter från Svea skog för information. Ordföranden föreslår ajournering 30 minuter. ajourneras under 30 minuter. Efter avslutad ajournering yrkar ordföranden bifall till förslaget och på att representanter för Sveaskog bjuds in för information till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november då ärendet behandlas. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på sitt yrkande mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes yrkande. beslutar att representanter för Sveaskog ska bjudas in till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november föreslår kommunfullmäktige besluta. att godkänna förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering. Helena Vilhelmsson, Kjell Arvidsson (KO), Bertil Roden och Karl-Holger Sjöberg (båda NP) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. Birgitta Borg (FP) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. ~~ ss;gn~

10 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SammantrSdesdatum Ks 142 dnr 331/2014 Fastställelse av utdebitering för år 2015 Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014, 96, om ny regional organisation, Region Örebro län och därmed en skatteväxling som innebär att länets kommuner sänker utdebiteringen med 3 öre per skattekrona. Ordföranden yrkar på att den allmänna kommunalskatten ska vara oförändrad för år 2015, d.v.s kronor vilket med den beslutade skatteväxlingen blir kronor. föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för år 2015 till kronor. Utdragsbestyrt<:ande

11 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatu m Ks 143 dnr 260/2011 Utredning om lokal behandling av avloppsvatten vid Norasjöns östra strand Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. BKT, Bergslagens Kommunalteknik, presenterade vid kommunstyrelsen tema-au en VA-utredning som gällde VA-försörjning vid Norasjöns östra strand. Förslaget innebär att spillvatten från östra stranden ska tas om hand vid avloppsverket i Nora. BKT har därefter fått i uppdrag att utreda möjligheter till lokalt omhändertagande av spillvatten vid östra stranden. BKT har låtit konsultföretaget VAP kartlägga alternativa lösningar för lokalt omhändertagande av spillvatten. Utifrån de gjorda utredningarna bedömer BKT att det med hänsyn till människors hälsa och miljö är en anslutning till befintliga vatten- och reningsverk att föredra framför lokal behandling av spillvatten. Detta medför dessutom en mer flexibel lösning för framtida ny bebyggelse. föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra kommunal utbyggnad av VA-ledningsnät för fastigheterna längs Norasjöns östra strand genom anslutning till befintliga vatten- och reningsverk.

12 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 144 dnr 260/2011 Förslag till utbyggnad av vatten och avlopp vid Norasjöns östra strand Bergslagens Kommunalteknik har behandlar ärendet den 19 september 2014, 97. I samband med att detaljplanerna för Lejonbacken, Vagnskjulberget och Heden vid Norasjöns östra strand antogs är det också fastställt att VA-försörjningen i områdena ska vara kommunal. Bergslagens Kommunalteknik har tidigare presenterat en utredning om utbyggnation av VA-ledningsnät till dessa områden. Utredningen ska användas som underlag för detaljplanering. Dimensioneringen av vattenledningen mellan Nora och Norasjöns östra strand planers att anpassas för att ge möjlighet för en eventuell sammankoppling med Lindesberg i en fråga om reservvatten. Verksamhetsområdena för vatten och avlopp som föreslås är etapp 1 längs Norasjöns östra strand och ytterligare etapper är möjliga. Det finns, utöver VA-ledningsnät, i samband med anläggning av ledningar även möjlighet att koppla samman Nora med Norasjöns östra strand genom en gång- och cykelväg. föreslår kommunfullmäktige besluta att anlägga VA-ledningar från Noras befintliga VA-verksamhetsområde till de delar av Norasjöns östra strand som föreslås som nytt VA-verksamhetsområde samt att anta området Lejonbacken, Vagnskjulberget och Heden som vatten- och avloppsverksamhetsområde. Bertil Roden (NP) reserverar sig mot beslutet och överlämnar en skriftlig reservation. Justerares sign -7 /...po <~ U\dragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 145 dnr 337/2012 Svar på motion om seminarium om ensamkommande flyktingbarn Monika Aune (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 21 november 2012, 171. Monika Aune föreslog att fullmäktige ordnar ett seminarium om ensamkommande flykting barn. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen som därefter överlämnade den till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämndens svar på motionen behandlades på kommunsstyrelsen den 19 mars 2014, 40. Nämnden föreslog att motionen skulle lämnas tillbaka till fullmäktige. beslutade då att lämna motionen till kommunfullmäktiges presidie för beredning. Kommunfullmäktiges presidie har överlämnat ett svar på motionen där de föreslår att den nya enheten för ensamkommande flyktingbarn får i uppdrag att lämna information om sin verksamhet under våren föreslår kommunfullmäktige besluta att den nya enheten för ensamkommande flyktingbarn inbjuds till fullmäktige för att lämna information om sin verksamhet under våren 2015.

14 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 146 dnr 299/2014 Förslag till policy för sociala medier Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Olika verksamhetsgrenar inom kommunen är verksamma på sociala medier och man kan förutse att denna aktivitet kommer att öka framledes med de fördelar detta ger i form av snabb informationsspridning mm. När kommunen är aktiv på sociala medier innebär dock detta bland annat ett ansvar för informationen på de konton som öppnas i kommunens namn. Kommunchefen gav därför IT-chefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till policy för sociala medier. föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till policy för kommunens användning av sociala medier. Protokollsutd rag till

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr3desdatum Ks 147 dnr 290/2014 Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar och tid plan inför 2014 års bokslut Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till anvisningar och tid plan inför arbetet med 2014 års bokslut. Ordföranden framför att då kommunstyrelsen vid dagens sammanträde beslutar om sammanträdestider 2015 för kommunstyrelsen och föreslår fullmäktige besluta om sina sammanträdestider bör tid planen för bokslutsarbetet revideras. beslutar att godkänna upprättat reviderade förslag till anvisningar och tid plan inför 2014 års bokslut.

16 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 148 dnr 314/2012 Förslag till förändringar av förvaltningsorganisationen Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 att tillsätta en politisk arbetsgrupp vars uppdrag var att göra en översyn av den politiska organisationen och lämna förslag som kan genomföras efter valet Kommunchefen fick i anslutning till detta ett uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn av den befintliga förvaltningsorganisationen och redovisa förslag som i tid och innehåll anpassas till de eventuella förändringar som kommer att föreslås för den politiska organisationen. Den politiska arbetsgruppen redovisade i november 2013 sitt förslag för kommunstyrelsen som beslutade att föreslå kommunfullmäktige att genomföra förändringar i den politiska organisationen utifrån arbetsgruppens förslag samt att förändringarna ska träda i kraft efter valen Vid samma sammanträde beslutade kommunstyrelsen att finansiera en konsultutredning för översyn av förvaltningsorganisationen. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2014 att genomföra förändring av strukturen på den politiska organisationen enligt arbetsgruppens förslag med vissa förändringar av antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott. I korta drag innebär förändringen att endast kommunstyrelsen med utskott blir kvar som verksamhetsdrivande nämnd, medan ett antal fasta och tillfälliga beredningar inrättas under fullmäktige för långsiktiga frågor. För översyn av förvaltningsorganisationen anlitades konsultföretaget Pwc som presenterade sin slutrapport i maj Huvudförslag i rapporten innebär att nuvarande förvaltningsorganisation upphör och att alla verksamheter i kommunen organiseras i en förvaltning. I rapporten föreslås att en sammanhållen kommunförvaltning delas in i tre verksamhetsområden/uppdrag: 1. "Stöd och Service" för support av den politiska organisationen och för att driva de interna stödprocesserna som ekonomi, personal, IT, kost och administration mm. 2. "Tillväxt och utveckling" vars uppdrag är att utveckla kommunens attraktionskraft. Turism, näringslivsutveckling samt kultur och fritid föreslås ingå i området. 3. I området "Välfärd" föreslås att nuvarande bildningsförvaltningens och socialförvaltningens alla verksamheter sammanförs under ledning av två cheferiuppdragsledare d.v.s. bildningschefen och socialchefen, men med delat ledarskap för hela området. Ju sterares sign

17 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantr~desdatum Rapporten förordar att delat ledarskap bör gälla hela förvaltningen och på olika nivåer som ett sätt att signalera samarbete över de administrativa gränserna till övriga medarbetare. Rapporten redovisar även ett alternativ till huvudförslaget som innebär att bildningsförvaltning och socialförvaltning bibehålls, men där enheter inom nuvarande kommunförvaltning läggs samman i en stabsfunktion under kommunchefen. I rapporten framhålls vikten av att ett utvecklingsprogram genomförs för att förändringar av organisationen ska leda till att kommunens verksamheter arbetar på ett enhetligt sätt mot antagen vision och övergripande mål. Rapporten noterar slutligen att den nuvarande ledningsorganisationen är administrativt hårt pressad och att viktiga kompetenser inom miljö, kommunikation och fastighetsrelaterade frågor saknas. Denna slutsats understöds också av befintlig personalstatistik som visar att Nora tillhör de kommuner i Sverige som har minst administration relaterat till befolkningsstorlek. Det beslut som innebär att nämnderna läggs ned och att fasta beredningar inrättas under fullmäktige medför att förvaltningsorganisationen bör förändras så att man kan svara upp mot de behov som kommer att finnas för de nya utskotten under kommunstyrelsen och beredningarna under kommunfullmäktige. Eftersom kommunen efter årsskiftet bara kommer att ha kommunstyrelsen som verksamhetsdrivande nämnd är det naturligt att föreslå att de kommunala verksamheterna organiseras på motsvarande sätt dvs. i en enda förvaltning. I den nya politiska organisationen kommer bland annat kultur- och fritid, näringsliv och turism att sortera under det nya samhällsbyggnadsutskottet. Det övergripande syftet med dessa verksamheter bör vara att Nora ska vara attraktivt såväl för besökare som för boende och företagare. Genom att samla resurserna i detta område bör man kunna skapa bättre förutsättningar för att utveckla kommunens attraktionskraft. Det är därför rimligt att som rapporten föreslår sammanföra dessa till ett verksamhetsområde med en gemensam verksamhetschef. I konsultrapporten framhålls att det finns minst två s.k. otydliga gränssnitt som berör nuvarande bildningsförvaltning och socialförvaltning. Detta gäller flyktingmottagningen och Resursen. Den lösning som förespråkas i konsultrapporten blir att lägga samman nuvarande förvaltningar till ett verksamhetsområde benämnt "Välfärd" inom den samlade kommunförvaltningen med två uppdragsledare/verksamhetschefer, bildningschefen och socialchefen, som föreslås dela ledarskapet. Några konkreta lösningar för att komma åt de i:;;aress;gn ~ Protokollsutd rag till

18 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantr3desdatum oklara gränssnitten föreslås inte, utan dessa lämnas till verksamhetscheferna att klara ut gemensamt. Diskussioner har förts med företrädare för nuvarande bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. I dessa samtal har även andra gränssnittsfrågor berörts, bland annat kopplingen mellan arbetsmarknadsenheten i bildningsförvaltningen och vuxenenheten i socialförvaltningen. Bildningschefen och socialchefen ser möjligheten att gemensamt utveckla en effektivare organisation bland annat inom de tidigare nämnda områdena. Det faktum att organisationen är underförsörjd med administrativa resurser får konsekvenser av olika slag. En konsekvens är att kritik riktas mot att de beslutsunderlag som ligger till grund för politiska beslut är otillräckliga eller bristfälliga. En annan konsekvens är att behandlingen av ärenden kan ta orimligt lång tid. Som exempel kan nämnas att svar på medborgarförslag och motioner alltför ofta inte besvaras inom ett år som lagen föreskriver. Vidare leder detta också till att Nora kommun hittills inte kunnat avsätta resurser för att delta i kvalitets- och nyckeltalsjämförelser med andra kommuner inom och utom länet. Bristen på en resurs inom "kommunikation" gör att Nora kommun sällan har möjlighet att vara proaktiv när det gäller att informera medborgarna om verksamhetsförändringar och viktiga händelser. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet Tom Rymoen (M) på ajournering 5 minuter. Efter avslutad ajournering meddelar Tom Rymoen att Moderaterna inte kommer att delta i beslutet. Ordföranden ställer proposition på kommunchefens förlag och finner att det bifalls. beslutar att all kommunal verksamhet fr.o.m. den 1 januari 2015 inordnas i en förvaltning benämnd kommunförvaltningen, enligt intentionen i "Nora kommun - översyn av förvaltningsorganisationen med fokus på framtiden" att uppdra till kommunchefen att utreda hur nuvarande kommunledningskansli, ekonomiavdelning, personalavdelning, kostavdelning och IT-avdelning bäst kan organiseras och lämna förslag till förändringar senast den 31 mars 2015 att verksamheterna Kultur- och Fritid, Näringsliv och Turism sammanförs till ett verksamhetsområde benämnt "Tillväxt och utveckling" med en gemensam chef fr.o.m. den 1 januari 2015 p;;aressign ~

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum att nuvarande bildningsförvaltningen och socialförvaltningen läggs samman till ett gemensamt verksamhetsområde benämnt "Välfärd" inom kommunförvaltningen med delat ledarskap för bildningschef och socialchef att uppdra till bildningschef och socialchef att göra en översyn av organisationen för sitt verksamhetsområde och senast den 31 mars 2015 lämna förslag till eventuella förändringar att uppdra till kommunchefen att under budgetbehandlingen för 2015 års budget återkomma med förslag till administrativa förstärkningar inom den samlade kommunförvaltningen, att samtliga förändringar arbetas fram i samverkan med berörd personal och fackliga organisationer för att få delaktighet och förståelse för den kommande organisationen samt att uppdra till kommunchefen att arbeta fram ett kommunövergripande utvecklingsprogram som tydliggör målbilden för organisationsförändringen. Tom Rymoen, Henk Buregering och Håkan Kangert (samtliga M) deltar ej i beslutet. ;;;aressi 9 n ~

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 149 dnr 364/2013 Förslag till omställningsprocess för NJOV Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Örebro läns landsting och Nora kommun i egenskap av stiftare och bidragsgivare till NJOV, Stiftelsen Nora Jämvägsmuseum och Veteranjämväg, har gemensamt utrett stiftelsens verksamhet med utgångspunkt från de utvecklingsbehov som påvisats. Utredningen har utmynnat i ett förslag till omställningsprocess för NJOV. Det presenterade förslaget på NJOV:s omställningsarbete innebär en nysatsning på området Pershyttan-Nora jämvägsområde. Området har av Länsstyrelsen utsetts till en unik kulturmiljö i vårt län. Det är ett område där Örebro läns museum har funnits med som en aktiv part och tidigare, när den ekonomiska situationen såg bättre ut, bedömdes som en värdefull kulturarvsmiljö värd att satsa på. Stiftelsen NJOV har de senaste åren inte drivit en verksamhet i linje med den av museet framtagna verksamhetsplan eller utifrån länets kulturplan. Verksamheten har inte heller haft professionell museikompetens, trots att man erhållit regionala museimedel. Det är viktigt att vid beslutet beakta att det skapas en ny regional museiverksamhet inom kulturarvsområdet, utan koppling till Örebro läns museum. Ytterligare två sådana verksamheter finns sedan tidigare: Alfred Nobel i Karlskoga och Skoindustrimuseet i Kumla. Förslaget innebär att NJOV får den stora delen av Örebro läns landstings medel riktat till kulturmiljövård i länet. Örebro läns museums anslagsfinansierade arbete inom kulturmiljövård uppgår idag till totalt kronor per år, det vill säga ungefär en fjärdedel av de medel som riktas till NJOV. Förslaget innebär att: Länsstyrelsen i Örebro län finansierar 50 procent aven verksamhetschef under tre år. Verksamhetschefen har som huvuduppgift at! tillsammans med NJOV:s styrelse driva verksamheten med ett regionalt perspektiv utifrån målen i länets kulturplan. Nora kommun tar arbetsgivaransvar för den nya verksamhetschefen, står till viss del för administrativt stöd och ger stöd till fastighetsdelen. Justerares sign Örebro läns landsting har i nämnden för trafik, kultur och bildning, TKB, fattat beslut om att de kulturmedel på kronor som varit vikta för Örebro läns museums arbete inom NJOV, från och med 2015 går direkt till NJOV. Medlen ska användas för professionell regional museiverksamhet i enlighet med länets kulturplan.

21 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Eftersom Länsstyrelsen och Nora kommun går in med nya resurser till stiftelsen föreslås att ett engångsbelopp på kronor betalas ut av landstingsstyrelsen för att stödja omställningsprocessen, Förslaget har behandlats av kulturenheten i samråd med Länsstyrelsen i Örebro län, landstingsdirektören Örebro läns landsting och Nora kommun. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning har den 29 september 2014 fattat beslutet att godkänna förslaget till omställningsprocess av NJOV, där kronor av kulturmedlen (med årlig uppräkning) går direkt till NJOV som verksamhetsmedel samt att efter de tre år som beskrivs ovan och efter genomförd analys, fatta nytt nämndbeslut med möjlighet att ändra bidragsgivningen om NJOV:s verksamhet inte uppfyller kraven för en professionell regional museiverk samhet. Landstingsstyrelsen har den 2 oktober 2014 beslutat att ge extramedel på kronor, som ett engångsbelopp från landstinget, för att stödja omställningsprocessen av stiftelsen NJOV. Arliga uppföljningar av verksamheten genomförs av bidragsgivarna som skapar en samlad gruppering omkring uppföljningen. Detta för att garantera att verksamheten går i önskad riktning. Om verksamheten inte genomförs i enlighet med bidragsdirektiven och målsättningarna för verksamheten, kan bidrag komma att dras in eller minskas. Efter tre år genomförs en mer genomgripande analys av verksamhetens utveckling och dess möjliga fortsättning. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden bifall till förslaget. beslutar att godkänna förslaget tillomställningsprocess för stiftelsen NJOV. ~; raress ig n ~ Utdragsbestyrl<ande

22 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 150 dnr 132/2014 Ekonomisk rapport, september månad 2014 Ekonomiavdelningen har ställt samman en ekonomisk rapport för september månad Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2013, 172, bland annat om budget för år Enligt rapporten per den 30 september bedöms resultatet för helåret 2014 bli -1,8 miljoner kronor. beslutar att lägga rapporten till handlingarna. ~o~tera re s sign ~ Protokolls utdrag till ~< Utdragsbesty r1<ande

23 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOll Sammanträdesdaturn Ks 151 Delgivningar Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom om överklagat beslut i fullmäktige den 12 mars 2014, 13. (dnr 331 /2013) Länsstyrelsen - Beslut angående verksamhetsområde för vatten- och avloppstjänster vid Lejonbacken, Östra Sund och Alntorp. (dnr 30/204) Utdrag ur Bergslagens Miljö- och Byggnämnds protokoll från möte den 25 september 2014, 129 om yttrande över vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk. (dnr 262/2014) Trafikverket - Beslut om årligt driftbidrag och underlag för bidrag till kommunens enskilda statsbidragsväg för år 2014 och tills vidare. (dnr 279/2014) Länsstyrelsen - Beslut om arkeologisk utredning inför planerat bostadsbyggande, Östra Sund. (dnr 283/2014) Namninsamling om förbättrad service och att stötta Handlar'n i Gyttorp. (dnr 292/2014) Rädda Barnen - Fakta om barnfattigdom i Sverige och i Örebro län. (dnr 296/2014) Utdrag ur Bergslagens Kommunaltekniks protokoll från direktionsmöte den 19 september 2014, 72, delårsbokslut per den 30 juni (dnr 305/2014) Utdrag ur Regionförbundet Örebro läns protokoll från möte den 25 september 2014, 57, delårsrapport per den 31 augusti (dnr 313/2014) Utdrag ur Bergslagens Kommunaltekniks protokoll från möte den 19 september 2014, 98, om förslag till bekämpningsplan för jätteloka inom BKT:s område. (dnr 315/2014) Protokoll från sammanträde med direktionen för Nerikes Brandkår den 11 september Protokoll från sammanträde med Bergslagens Miljö- och Byggnämnd den 25 september Utdragsbestyrka nde

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum ,06. Protokoll samt utdrag, 73, från Bergslagens Kommunaltekniks direktionsmöte den 19 september Protokoll från Bergslagens Kommunaltekniks direktionsmöte den 3 oktober Utdrag ur Bergslagens Miljö- och Byggnämnds protokoll från möte den 25 september 2014, 134, om ekonomi- och månadsuppföljning augusti beslutar att godkänna redovisningen. Justerares sign k:-2?o ~

25 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 152 Delegationsbeslut s ordförande - Aterbesättningsprövningar. (dnr 13/2014) Kommunstrategen - Yttrande över att nyttja allmän platsmark. (dnr 14/2014) s ordförande - Startrapporter för investeringar. (dnr 40/2014) beslutar att lägga delegationsärendena till handlingarna. cf;;ess;9n ~

26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum Ks 153 dnr Dialogmöte med revisorerna har dialogmöte med kommunens revisorer samt revisor vid KPMG angående revisorernas granskningar av den interna kontrollen, beredskap vid extra ordinära händelser samt kommunens uppsiktsplikt. e;;essig n~ Utdragsbestyrkaride

27 NORA KOMMUN Närvaro-och omröstningslista KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 15/ Närv, Närv, Omröstningar beslut ej be- L _ I!l Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nei Avs S Solveig Oscarsson 1 Elisabeth Hoikkala - Per Andreasson 1 Ulf Carlson - Bror-Erik Israelsson 1 Kent Nilsson 1 M V NP C KD FP S Tom Rymoen Ewa Turesson - Henk Burgering 1 Camilla Andersson Larsson 1 Johan Lundqvist - Karl-Holger Sjöberg I Helena Vilhelmsson 1 John SundelI - Birgitta Borg 1 Ersättare Enar Moberg 1 Anna-Kay Törnqvist 1 Sam i Hoikkala Monica Sundberg 1 Jennika Landin Hans Knutsson 1 Eleonore Karlsson M Ture Österberg Håkan Kangert 1 1!l153 Gary Dybeck 1 NP C KO FP Antal Rutger Ahlbeck Bertil Roden 1 Nils-Olov Johansson Kjell Arvidsson 1 Ulf Wilder

28 Reservation Gällande förslag till utbyggnad av vatten och avlopp vid Norasjöns östra strand. BKT föreslår Nora kommun att besluta att anta området lejonbackenjvagnskjulsbergetjheden som vatten- och avloppsverksamhetsområde enligt en karta. Samt redovisar även framtida utbyggnad på kartan. Undertecknad reserverar mig mot denna utbyggnad av verksamhetsområde enligt följande: Ingen fastställd investeringsplan som verifierar alla kostnader. Enligt VAP' s utredning " vid ledningsschakt kommer sannolikt berg att påträffas för en inte obetydlig del av föreslagna ledningssträckning". Vad kostar det? Dålig kontroll på eventuella inkomster. Det pågår överuttag av va-taxan. Z % "c" ~ra t: % Kommuner skall dela in sina VA-anläggningar i ett verksamhetsområde. I 31 vattentjänstlagen stadgas att ett verksamhetsområdes kostnader skall fördelas mellan de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Enligt praxis skall särtaxa tillämpas inom ett verksamhetsområde, om kostnaden för en anläggning/område awiker med mer än 20 % från normkostnaden. Man ökar dimensionen på vattenledningen för eventuellt reserwatten från lindesberg. Detta har aldrig beslutats av kommunfullmäktige i Nora. Med en dimensionsökning i detta fall ökar kostnaden med minst 3 miljoner. Den dimensionen kommer att innebära att vatten kommer att vara stillastående och med risk för järn och manganfällning till dricksvattnet i östra stranden. Vad säger BMB om detta? Det finns många fungerande godkända vatten- och avloppsanläggningar i området, det innebär kapitalförstöring av stora mått att slopa dessa. Enligt Direktionens ordförande Hake skall Stribergs vattenverk användas också. Hur skall detta fungera med två lika grova ledningar som möts i Nora? För att använda reserwatten i Nora måste ledningen från Striberg till Nora bytas eller? Bara en kostnad på cirka 25 miljoner. Direktionens ordförande Hake framförde möjlighet att Stribergs vattenverk kan förse Lindesberg med vatten om det blir problem. Striberg kan leverera 3000 m3 vatten. Sammantaget förbrukar Lindesberg 6000 m3 och Nora 2500 m3, det blir 8500 m3 och bristen blir 5500 m3. Det blir ingen reserv till Lindesberg eller? Börja om från början och informera alla berörda ordentligt vad som gäller och vilka möjligheter som finns. Nora Jm. : il' itider Norapartiet

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Kommunstyrelsen 2011-10-05 185 Plats och tid Hjernet, 2011-10-05 kl 08.30-11.15 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Thomas Jansson, controller, 154 Håkan Kangert, Gyttorps Ridklubb,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)

Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) December 2013 1 Sammanfattning En översyn av bidraget till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) har genomförts.

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer