Solveig Oscar son (S).~.~~... ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-15. Solveig Oscar son (S).~.~~... ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Plats och tid Beslutande Hjernet, kl enligt bifogad närvarolista. evriga deltagande Kjell Karlsson, BKT, Sohpie Bergkvist, BKT, Lars-Göran Gawelin, ekonomichef, 150 Karin Helin Lindkvist, KPMG, 153 Björn Hagberg, ordf revisionen, 153 Ann-Mari Söderberg, revisor, 153 Jan Kallenbäck, revisor, 153 Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Nilsson (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ~~"J Eva R Stensson ~~.~ Solveig Oscar son (S).~.~~.... Kent Nilsson Pa,.gra'er ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammantrådesdatum Datum för anslags uppsattande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet s kansli, Tingshuset Underskrift '- ~. _~_ :;;.,"'..". l...._"". "'.~_...,. Solveig Oscar son (S), ordförande

2 INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 15 oktober 2014 Ärende Paragraf Sid nr Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden Förslag till revidering av bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. Förslag till revidering av ägardirektiv för Nora Fastigheter AB. Förslag till avtal avseende markbyte mellan Sveaskog och Nora kommun. Fastställelse av utdebitering för år Utredning om lokal behandling av avloppsvatten vid Norasjöns östra strand. Förslag till utbyggnad av vatten och avlopp vid Norasjöns östra strand. Svar på motion 17/2012 om seminarium om ensam kommande flyktingbarn. Förslag till policy för sociala medier. Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar och tid plan inför års bokslut. Förslag till förändringar av förvaltningsorganisationen. Förslag till omställningsprocess för NJOV. Ekonomisk rapport, september månad Delgivningar. Delegationsbeslut. Dialogmöte med revisorerna

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 137 dnr 327/2014 Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för år 2015 Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för barn- och utbildningsutskottet, socialutskottet, ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 3 februari 8 september 3 mars 6 oktober 7 april 3 november 5 maj Socialutskottet (tisdag em) 3 februari 8 september 3 mars 6 oktober 7 april 3 november 5 maj Ledningsutskottet (onsdag fm) 4 februari 9 september 4 mars 7 oktober 8 april 4 november 6 maj Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 4 februari 9 september 4 mars 7 oktober 8 april 4 november 6 maj (onsdag) 14 januari 27 maj 25 februari 30 september 25 mars 28 oktober 29 april 25 november Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 18 mars 15 april 20 maj 10 juni 14 oktober 11 november 9 december Justerares sign Po ~

4 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum beslutar att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten. föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna sammanträdesplan för kommunfullmäktige.

5 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 138 dnr 328/2014 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om i vilka tidningar mm som kungörelse till kommunfullmäktige ska ske. Enligt tidigare beslut sker kungörelse till fullmäktiges sammanträden i NA Bergslagsdelen, ETC Örebro, Länsposten, nättidningen 24i Bergslagen samt på kommunens hemsida. föreslår kommunfullmäktige besluta att kungöra fullmäktiges sammanträden i NA Bergslagsdelen, ETC Örebro, Länsposten, nättidningen 24i Bergslagen samt på Nora kommuns hemsida och då publicera de viktigaste ärendena.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 139 dnr 329/2014 Förslag till revidering av bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB Nora Rådhus AB beslutade den 8 september 2014, 10, att föreslå kommunfullmäktige besluta om ändring i bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. Revideringen gäller antalet ledamöter och suppleanter i respektive styrelse. I gällande bolagsordning står att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och två suppleanter. Enligt förslaget ska styrelserna ska bestå av 5-7 ledamöter och 0-2 suppleanter. föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB enligt Nora Rådhus AB:s förslag.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 140 dnr 330/2014 Förslag till revidering av ägardirektiv för Nora Fastigheter AB Nora Rådhus AB beslutade den 27 augusti 2013, 40, att föreslå kommunfullmäktige att revidera ägardirektiven för Nora Fastigheter AB genom att ta bort text i direktiven som gäller Gyttorps centrum. föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till revidering av ägardirektiven för Nora Fastigheter AB. hrares sign ~

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr3desdatum Ks 141 dnr 219/2013 Förslag till avtal avseende markbyte mellan Sveaskog och Nora kommun Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Sveaskog anmälde 2009 till Skogsstyrelsen en awerkning av skog vid Nora kommuns elljusspår vid Digerberget. Diskussioner fördes under lång tid med företrädare för Sveaskog, verksamma föreningar vid Digerberget, företrädare för Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Bergslagens Kommunalteknik samt Skogsstyrelsen m.f1. Diskussionerna blev så långdragna att awerkningsanmälan upphörde att gälla och Sveaskog lämnade in en ny anmälan. Föreningarna hävdade vid ett möte den 15 januari 2013 att den då planerade awerkningen som omfattade 17 ha allvarligt skulle störa föreningarnas verksamhet i området. Kommunen å sin sida framförde att awerkningen inte var acceptabel med tanke på den påverkan den skulle få på det rörliga friluftslivet. Skogsstyrelsens representant vid det nämnda mötet framförde att Länsstyrelsen meddelat att awerkningen var tillståndspliktig eftersom den kan påverka Natura 2000-området, som är ett av länets viktigaste vatten för f1odpärlmussla och då fornlämningar finns i området. Till ansökan om tillstånd skulle också fogas en miljökonsekvensbeskrivning. Skogsstyrelsen framförde att någon typ av kontinuitetsskogsbruk kan vara lämpligt i tätortsnära skogar som den här. Från Sveaskogs sida framfördes att man inte använder kontinuitetsskogsbruk som metod annat än i forskningssammanhang och att man alltid kommer att se det aktuella området som produktionsskog. Sveaskog har vidare framfört att företaget är intresserat aven bytesaffär, men inte en ren försäljning av området. Sveaskog har senare fått nödvändiga tillstånd för awerkning enligt sina ursprungliga planer. Nara kommun har mot bakgrund av ovanstående låtit LRF-konsult värdera den fastighet vid Digerberget som Sveaskog erbjuder som bytesobjekt och som omfattar en total areal av 75 ha varav 66,5 ha skogsmark. LRF-konsult har dessutom värderat dels hela kommunens innehav i Viker, men också en del därav som i värde ska motsvara den mark som Sveaskog erbjuder vid Digerberget. Hela markinnehavet i Viker uppgår till 259,6 ha, varav skogsmark uppgår till 233,3 ha. Den del som motsvarar Sveaskogs bytesobjekt i värde uppgår till totalt 170,8 ha, varav 153,6 ha skogsmark. Justerares sign

9 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantr3desdatum Utifrån värderingarna har ett förslag till avtal om markby1e arbetats fram som innebär att kommunen by1er till sig det ovan beskrivna markområdet vid Digerberget mot del av marken i Viker. Kommunens återstående markinnehav i Viker blir 88,8 ha och kommunen erhåller kronor i mellanlikvid. Parterna delar lika på förrättningskostnaderna. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (C) avslag på förslaget. Birgitta Borg (FP) yrkar på återremiss för att till nästa sammanträde bjuda in representanter från Svea skog för information. Ordföranden föreslår ajournering 30 minuter. ajourneras under 30 minuter. Efter avslutad ajournering yrkar ordföranden bifall till förslaget och på att representanter för Sveaskog bjuds in för information till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november då ärendet behandlas. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på sitt yrkande mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes yrkande. beslutar att representanter för Sveaskog ska bjudas in till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november föreslår kommunfullmäktige besluta. att godkänna förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering. Helena Vilhelmsson, Kjell Arvidsson (KO), Bertil Roden och Karl-Holger Sjöberg (båda NP) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. Birgitta Borg (FP) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. ~~ ss;gn~

10 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SammantrSdesdatum Ks 142 dnr 331/2014 Fastställelse av utdebitering för år 2015 Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014, 96, om ny regional organisation, Region Örebro län och därmed en skatteväxling som innebär att länets kommuner sänker utdebiteringen med 3 öre per skattekrona. Ordföranden yrkar på att den allmänna kommunalskatten ska vara oförändrad för år 2015, d.v.s kronor vilket med den beslutade skatteväxlingen blir kronor. föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för år 2015 till kronor. Utdragsbestyrt<:ande

11 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatu m Ks 143 dnr 260/2011 Utredning om lokal behandling av avloppsvatten vid Norasjöns östra strand Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. BKT, Bergslagens Kommunalteknik, presenterade vid kommunstyrelsen tema-au en VA-utredning som gällde VA-försörjning vid Norasjöns östra strand. Förslaget innebär att spillvatten från östra stranden ska tas om hand vid avloppsverket i Nora. BKT har därefter fått i uppdrag att utreda möjligheter till lokalt omhändertagande av spillvatten vid östra stranden. BKT har låtit konsultföretaget VAP kartlägga alternativa lösningar för lokalt omhändertagande av spillvatten. Utifrån de gjorda utredningarna bedömer BKT att det med hänsyn till människors hälsa och miljö är en anslutning till befintliga vatten- och reningsverk att föredra framför lokal behandling av spillvatten. Detta medför dessutom en mer flexibel lösning för framtida ny bebyggelse. föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra kommunal utbyggnad av VA-ledningsnät för fastigheterna längs Norasjöns östra strand genom anslutning till befintliga vatten- och reningsverk.

12 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 144 dnr 260/2011 Förslag till utbyggnad av vatten och avlopp vid Norasjöns östra strand Bergslagens Kommunalteknik har behandlar ärendet den 19 september 2014, 97. I samband med att detaljplanerna för Lejonbacken, Vagnskjulberget och Heden vid Norasjöns östra strand antogs är det också fastställt att VA-försörjningen i områdena ska vara kommunal. Bergslagens Kommunalteknik har tidigare presenterat en utredning om utbyggnation av VA-ledningsnät till dessa områden. Utredningen ska användas som underlag för detaljplanering. Dimensioneringen av vattenledningen mellan Nora och Norasjöns östra strand planers att anpassas för att ge möjlighet för en eventuell sammankoppling med Lindesberg i en fråga om reservvatten. Verksamhetsområdena för vatten och avlopp som föreslås är etapp 1 längs Norasjöns östra strand och ytterligare etapper är möjliga. Det finns, utöver VA-ledningsnät, i samband med anläggning av ledningar även möjlighet att koppla samman Nora med Norasjöns östra strand genom en gång- och cykelväg. föreslår kommunfullmäktige besluta att anlägga VA-ledningar från Noras befintliga VA-verksamhetsområde till de delar av Norasjöns östra strand som föreslås som nytt VA-verksamhetsområde samt att anta området Lejonbacken, Vagnskjulberget och Heden som vatten- och avloppsverksamhetsområde. Bertil Roden (NP) reserverar sig mot beslutet och överlämnar en skriftlig reservation. Justerares sign -7 /...po <~ U\dragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 145 dnr 337/2012 Svar på motion om seminarium om ensamkommande flyktingbarn Monika Aune (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 21 november 2012, 171. Monika Aune föreslog att fullmäktige ordnar ett seminarium om ensamkommande flykting barn. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen som därefter överlämnade den till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämndens svar på motionen behandlades på kommunsstyrelsen den 19 mars 2014, 40. Nämnden föreslog att motionen skulle lämnas tillbaka till fullmäktige. beslutade då att lämna motionen till kommunfullmäktiges presidie för beredning. Kommunfullmäktiges presidie har överlämnat ett svar på motionen där de föreslår att den nya enheten för ensamkommande flyktingbarn får i uppdrag att lämna information om sin verksamhet under våren föreslår kommunfullmäktige besluta att den nya enheten för ensamkommande flyktingbarn inbjuds till fullmäktige för att lämna information om sin verksamhet under våren 2015.

14 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 146 dnr 299/2014 Förslag till policy för sociala medier Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Olika verksamhetsgrenar inom kommunen är verksamma på sociala medier och man kan förutse att denna aktivitet kommer att öka framledes med de fördelar detta ger i form av snabb informationsspridning mm. När kommunen är aktiv på sociala medier innebär dock detta bland annat ett ansvar för informationen på de konton som öppnas i kommunens namn. Kommunchefen gav därför IT-chefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till policy för sociala medier. föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till policy för kommunens användning av sociala medier. Protokollsutd rag till

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr3desdatum Ks 147 dnr 290/2014 Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar och tid plan inför 2014 års bokslut Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till anvisningar och tid plan inför arbetet med 2014 års bokslut. Ordföranden framför att då kommunstyrelsen vid dagens sammanträde beslutar om sammanträdestider 2015 för kommunstyrelsen och föreslår fullmäktige besluta om sina sammanträdestider bör tid planen för bokslutsarbetet revideras. beslutar att godkänna upprättat reviderade förslag till anvisningar och tid plan inför 2014 års bokslut.

16 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 148 dnr 314/2012 Förslag till förändringar av förvaltningsorganisationen Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 att tillsätta en politisk arbetsgrupp vars uppdrag var att göra en översyn av den politiska organisationen och lämna förslag som kan genomföras efter valet Kommunchefen fick i anslutning till detta ett uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn av den befintliga förvaltningsorganisationen och redovisa förslag som i tid och innehåll anpassas till de eventuella förändringar som kommer att föreslås för den politiska organisationen. Den politiska arbetsgruppen redovisade i november 2013 sitt förslag för kommunstyrelsen som beslutade att föreslå kommunfullmäktige att genomföra förändringar i den politiska organisationen utifrån arbetsgruppens förslag samt att förändringarna ska träda i kraft efter valen Vid samma sammanträde beslutade kommunstyrelsen att finansiera en konsultutredning för översyn av förvaltningsorganisationen. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2014 att genomföra förändring av strukturen på den politiska organisationen enligt arbetsgruppens förslag med vissa förändringar av antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott. I korta drag innebär förändringen att endast kommunstyrelsen med utskott blir kvar som verksamhetsdrivande nämnd, medan ett antal fasta och tillfälliga beredningar inrättas under fullmäktige för långsiktiga frågor. För översyn av förvaltningsorganisationen anlitades konsultföretaget Pwc som presenterade sin slutrapport i maj Huvudförslag i rapporten innebär att nuvarande förvaltningsorganisation upphör och att alla verksamheter i kommunen organiseras i en förvaltning. I rapporten föreslås att en sammanhållen kommunförvaltning delas in i tre verksamhetsområden/uppdrag: 1. "Stöd och Service" för support av den politiska organisationen och för att driva de interna stödprocesserna som ekonomi, personal, IT, kost och administration mm. 2. "Tillväxt och utveckling" vars uppdrag är att utveckla kommunens attraktionskraft. Turism, näringslivsutveckling samt kultur och fritid föreslås ingå i området. 3. I området "Välfärd" föreslås att nuvarande bildningsförvaltningens och socialförvaltningens alla verksamheter sammanförs under ledning av två cheferiuppdragsledare d.v.s. bildningschefen och socialchefen, men med delat ledarskap för hela området. Ju sterares sign

17 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantr~desdatum Rapporten förordar att delat ledarskap bör gälla hela förvaltningen och på olika nivåer som ett sätt att signalera samarbete över de administrativa gränserna till övriga medarbetare. Rapporten redovisar även ett alternativ till huvudförslaget som innebär att bildningsförvaltning och socialförvaltning bibehålls, men där enheter inom nuvarande kommunförvaltning läggs samman i en stabsfunktion under kommunchefen. I rapporten framhålls vikten av att ett utvecklingsprogram genomförs för att förändringar av organisationen ska leda till att kommunens verksamheter arbetar på ett enhetligt sätt mot antagen vision och övergripande mål. Rapporten noterar slutligen att den nuvarande ledningsorganisationen är administrativt hårt pressad och att viktiga kompetenser inom miljö, kommunikation och fastighetsrelaterade frågor saknas. Denna slutsats understöds också av befintlig personalstatistik som visar att Nora tillhör de kommuner i Sverige som har minst administration relaterat till befolkningsstorlek. Det beslut som innebär att nämnderna läggs ned och att fasta beredningar inrättas under fullmäktige medför att förvaltningsorganisationen bör förändras så att man kan svara upp mot de behov som kommer att finnas för de nya utskotten under kommunstyrelsen och beredningarna under kommunfullmäktige. Eftersom kommunen efter årsskiftet bara kommer att ha kommunstyrelsen som verksamhetsdrivande nämnd är det naturligt att föreslå att de kommunala verksamheterna organiseras på motsvarande sätt dvs. i en enda förvaltning. I den nya politiska organisationen kommer bland annat kultur- och fritid, näringsliv och turism att sortera under det nya samhällsbyggnadsutskottet. Det övergripande syftet med dessa verksamheter bör vara att Nora ska vara attraktivt såväl för besökare som för boende och företagare. Genom att samla resurserna i detta område bör man kunna skapa bättre förutsättningar för att utveckla kommunens attraktionskraft. Det är därför rimligt att som rapporten föreslår sammanföra dessa till ett verksamhetsområde med en gemensam verksamhetschef. I konsultrapporten framhålls att det finns minst två s.k. otydliga gränssnitt som berör nuvarande bildningsförvaltning och socialförvaltning. Detta gäller flyktingmottagningen och Resursen. Den lösning som förespråkas i konsultrapporten blir att lägga samman nuvarande förvaltningar till ett verksamhetsområde benämnt "Välfärd" inom den samlade kommunförvaltningen med två uppdragsledare/verksamhetschefer, bildningschefen och socialchefen, som föreslås dela ledarskapet. Några konkreta lösningar för att komma åt de i:;;aress;gn ~ Protokollsutd rag till

18 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantr3desdatum oklara gränssnitten föreslås inte, utan dessa lämnas till verksamhetscheferna att klara ut gemensamt. Diskussioner har förts med företrädare för nuvarande bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. I dessa samtal har även andra gränssnittsfrågor berörts, bland annat kopplingen mellan arbetsmarknadsenheten i bildningsförvaltningen och vuxenenheten i socialförvaltningen. Bildningschefen och socialchefen ser möjligheten att gemensamt utveckla en effektivare organisation bland annat inom de tidigare nämnda områdena. Det faktum att organisationen är underförsörjd med administrativa resurser får konsekvenser av olika slag. En konsekvens är att kritik riktas mot att de beslutsunderlag som ligger till grund för politiska beslut är otillräckliga eller bristfälliga. En annan konsekvens är att behandlingen av ärenden kan ta orimligt lång tid. Som exempel kan nämnas att svar på medborgarförslag och motioner alltför ofta inte besvaras inom ett år som lagen föreskriver. Vidare leder detta också till att Nora kommun hittills inte kunnat avsätta resurser för att delta i kvalitets- och nyckeltalsjämförelser med andra kommuner inom och utom länet. Bristen på en resurs inom "kommunikation" gör att Nora kommun sällan har möjlighet att vara proaktiv när det gäller att informera medborgarna om verksamhetsförändringar och viktiga händelser. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet Tom Rymoen (M) på ajournering 5 minuter. Efter avslutad ajournering meddelar Tom Rymoen att Moderaterna inte kommer att delta i beslutet. Ordföranden ställer proposition på kommunchefens förlag och finner att det bifalls. beslutar att all kommunal verksamhet fr.o.m. den 1 januari 2015 inordnas i en förvaltning benämnd kommunförvaltningen, enligt intentionen i "Nora kommun - översyn av förvaltningsorganisationen med fokus på framtiden" att uppdra till kommunchefen att utreda hur nuvarande kommunledningskansli, ekonomiavdelning, personalavdelning, kostavdelning och IT-avdelning bäst kan organiseras och lämna förslag till förändringar senast den 31 mars 2015 att verksamheterna Kultur- och Fritid, Näringsliv och Turism sammanförs till ett verksamhetsområde benämnt "Tillväxt och utveckling" med en gemensam chef fr.o.m. den 1 januari 2015 p;;aressign ~

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum att nuvarande bildningsförvaltningen och socialförvaltningen läggs samman till ett gemensamt verksamhetsområde benämnt "Välfärd" inom kommunförvaltningen med delat ledarskap för bildningschef och socialchef att uppdra till bildningschef och socialchef att göra en översyn av organisationen för sitt verksamhetsområde och senast den 31 mars 2015 lämna förslag till eventuella förändringar att uppdra till kommunchefen att under budgetbehandlingen för 2015 års budget återkomma med förslag till administrativa förstärkningar inom den samlade kommunförvaltningen, att samtliga förändringar arbetas fram i samverkan med berörd personal och fackliga organisationer för att få delaktighet och förståelse för den kommande organisationen samt att uppdra till kommunchefen att arbeta fram ett kommunövergripande utvecklingsprogram som tydliggör målbilden för organisationsförändringen. Tom Rymoen, Henk Buregering och Håkan Kangert (samtliga M) deltar ej i beslutet. ;;;aressi 9 n ~

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 149 dnr 364/2013 Förslag till omställningsprocess för NJOV Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Örebro läns landsting och Nora kommun i egenskap av stiftare och bidragsgivare till NJOV, Stiftelsen Nora Jämvägsmuseum och Veteranjämväg, har gemensamt utrett stiftelsens verksamhet med utgångspunkt från de utvecklingsbehov som påvisats. Utredningen har utmynnat i ett förslag till omställningsprocess för NJOV. Det presenterade förslaget på NJOV:s omställningsarbete innebär en nysatsning på området Pershyttan-Nora jämvägsområde. Området har av Länsstyrelsen utsetts till en unik kulturmiljö i vårt län. Det är ett område där Örebro läns museum har funnits med som en aktiv part och tidigare, när den ekonomiska situationen såg bättre ut, bedömdes som en värdefull kulturarvsmiljö värd att satsa på. Stiftelsen NJOV har de senaste åren inte drivit en verksamhet i linje med den av museet framtagna verksamhetsplan eller utifrån länets kulturplan. Verksamheten har inte heller haft professionell museikompetens, trots att man erhållit regionala museimedel. Det är viktigt att vid beslutet beakta att det skapas en ny regional museiverksamhet inom kulturarvsområdet, utan koppling till Örebro läns museum. Ytterligare två sådana verksamheter finns sedan tidigare: Alfred Nobel i Karlskoga och Skoindustrimuseet i Kumla. Förslaget innebär att NJOV får den stora delen av Örebro läns landstings medel riktat till kulturmiljövård i länet. Örebro läns museums anslagsfinansierade arbete inom kulturmiljövård uppgår idag till totalt kronor per år, det vill säga ungefär en fjärdedel av de medel som riktas till NJOV. Förslaget innebär att: Länsstyrelsen i Örebro län finansierar 50 procent aven verksamhetschef under tre år. Verksamhetschefen har som huvuduppgift at! tillsammans med NJOV:s styrelse driva verksamheten med ett regionalt perspektiv utifrån målen i länets kulturplan. Nora kommun tar arbetsgivaransvar för den nya verksamhetschefen, står till viss del för administrativt stöd och ger stöd till fastighetsdelen. Justerares sign Örebro läns landsting har i nämnden för trafik, kultur och bildning, TKB, fattat beslut om att de kulturmedel på kronor som varit vikta för Örebro läns museums arbete inom NJOV, från och med 2015 går direkt till NJOV. Medlen ska användas för professionell regional museiverksamhet i enlighet med länets kulturplan.

21 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Eftersom Länsstyrelsen och Nora kommun går in med nya resurser till stiftelsen föreslås att ett engångsbelopp på kronor betalas ut av landstingsstyrelsen för att stödja omställningsprocessen, Förslaget har behandlats av kulturenheten i samråd med Länsstyrelsen i Örebro län, landstingsdirektören Örebro läns landsting och Nora kommun. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning har den 29 september 2014 fattat beslutet att godkänna förslaget till omställningsprocess av NJOV, där kronor av kulturmedlen (med årlig uppräkning) går direkt till NJOV som verksamhetsmedel samt att efter de tre år som beskrivs ovan och efter genomförd analys, fatta nytt nämndbeslut med möjlighet att ändra bidragsgivningen om NJOV:s verksamhet inte uppfyller kraven för en professionell regional museiverk samhet. Landstingsstyrelsen har den 2 oktober 2014 beslutat att ge extramedel på kronor, som ett engångsbelopp från landstinget, för att stödja omställningsprocessen av stiftelsen NJOV. Arliga uppföljningar av verksamheten genomförs av bidragsgivarna som skapar en samlad gruppering omkring uppföljningen. Detta för att garantera att verksamheten går i önskad riktning. Om verksamheten inte genomförs i enlighet med bidragsdirektiven och målsättningarna för verksamheten, kan bidrag komma att dras in eller minskas. Efter tre år genomförs en mer genomgripande analys av verksamhetens utveckling och dess möjliga fortsättning. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden bifall till förslaget. beslutar att godkänna förslaget tillomställningsprocess för stiftelsen NJOV. ~; raress ig n ~ Utdragsbestyrl<ande

22 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 150 dnr 132/2014 Ekonomisk rapport, september månad 2014 Ekonomiavdelningen har ställt samman en ekonomisk rapport för september månad Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2013, 172, bland annat om budget för år Enligt rapporten per den 30 september bedöms resultatet för helåret 2014 bli -1,8 miljoner kronor. beslutar att lägga rapporten till handlingarna. ~o~tera re s sign ~ Protokolls utdrag till ~< Utdragsbesty r1<ande

23 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOll Sammanträdesdaturn Ks 151 Delgivningar Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom om överklagat beslut i fullmäktige den 12 mars 2014, 13. (dnr 331 /2013) Länsstyrelsen - Beslut angående verksamhetsområde för vatten- och avloppstjänster vid Lejonbacken, Östra Sund och Alntorp. (dnr 30/204) Utdrag ur Bergslagens Miljö- och Byggnämnds protokoll från möte den 25 september 2014, 129 om yttrande över vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk. (dnr 262/2014) Trafikverket - Beslut om årligt driftbidrag och underlag för bidrag till kommunens enskilda statsbidragsväg för år 2014 och tills vidare. (dnr 279/2014) Länsstyrelsen - Beslut om arkeologisk utredning inför planerat bostadsbyggande, Östra Sund. (dnr 283/2014) Namninsamling om förbättrad service och att stötta Handlar'n i Gyttorp. (dnr 292/2014) Rädda Barnen - Fakta om barnfattigdom i Sverige och i Örebro län. (dnr 296/2014) Utdrag ur Bergslagens Kommunaltekniks protokoll från direktionsmöte den 19 september 2014, 72, delårsbokslut per den 30 juni (dnr 305/2014) Utdrag ur Regionförbundet Örebro läns protokoll från möte den 25 september 2014, 57, delårsrapport per den 31 augusti (dnr 313/2014) Utdrag ur Bergslagens Kommunaltekniks protokoll från möte den 19 september 2014, 98, om förslag till bekämpningsplan för jätteloka inom BKT:s område. (dnr 315/2014) Protokoll från sammanträde med direktionen för Nerikes Brandkår den 11 september Protokoll från sammanträde med Bergslagens Miljö- och Byggnämnd den 25 september Utdragsbestyrka nde

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum ,06. Protokoll samt utdrag, 73, från Bergslagens Kommunaltekniks direktionsmöte den 19 september Protokoll från Bergslagens Kommunaltekniks direktionsmöte den 3 oktober Utdrag ur Bergslagens Miljö- och Byggnämnds protokoll från möte den 25 september 2014, 134, om ekonomi- och månadsuppföljning augusti beslutar att godkänna redovisningen. Justerares sign k:-2?o ~

25 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 152 Delegationsbeslut s ordförande - Aterbesättningsprövningar. (dnr 13/2014) Kommunstrategen - Yttrande över att nyttja allmän platsmark. (dnr 14/2014) s ordförande - Startrapporter för investeringar. (dnr 40/2014) beslutar att lägga delegationsärendena till handlingarna. cf;;ess;9n ~

26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum Ks 153 dnr Dialogmöte med revisorerna har dialogmöte med kommunens revisorer samt revisor vid KPMG angående revisorernas granskningar av den interna kontrollen, beredskap vid extra ordinära händelser samt kommunens uppsiktsplikt. e;;essig n~ Utdragsbestyrkaride

27 NORA KOMMUN Närvaro-och omröstningslista KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 15/ Närv, Närv, Omröstningar beslut ej be- L _ I!l Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nei Avs S Solveig Oscarsson 1 Elisabeth Hoikkala - Per Andreasson 1 Ulf Carlson - Bror-Erik Israelsson 1 Kent Nilsson 1 M V NP C KD FP S Tom Rymoen Ewa Turesson - Henk Burgering 1 Camilla Andersson Larsson 1 Johan Lundqvist - Karl-Holger Sjöberg I Helena Vilhelmsson 1 John SundelI - Birgitta Borg 1 Ersättare Enar Moberg 1 Anna-Kay Törnqvist 1 Sam i Hoikkala Monica Sundberg 1 Jennika Landin Hans Knutsson 1 Eleonore Karlsson M Ture Österberg Håkan Kangert 1 1!l153 Gary Dybeck 1 NP C KO FP Antal Rutger Ahlbeck Bertil Roden 1 Nils-Olov Johansson Kjell Arvidsson 1 Ulf Wilder

28 Reservation Gällande förslag till utbyggnad av vatten och avlopp vid Norasjöns östra strand. BKT föreslår Nora kommun att besluta att anta området lejonbackenjvagnskjulsbergetjheden som vatten- och avloppsverksamhetsområde enligt en karta. Samt redovisar även framtida utbyggnad på kartan. Undertecknad reserverar mig mot denna utbyggnad av verksamhetsområde enligt följande: Ingen fastställd investeringsplan som verifierar alla kostnader. Enligt VAP' s utredning " vid ledningsschakt kommer sannolikt berg att påträffas för en inte obetydlig del av föreslagna ledningssträckning". Vad kostar det? Dålig kontroll på eventuella inkomster. Det pågår överuttag av va-taxan. Z % "c" ~ra t: % Kommuner skall dela in sina VA-anläggningar i ett verksamhetsområde. I 31 vattentjänstlagen stadgas att ett verksamhetsområdes kostnader skall fördelas mellan de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Enligt praxis skall särtaxa tillämpas inom ett verksamhetsområde, om kostnaden för en anläggning/område awiker med mer än 20 % från normkostnaden. Man ökar dimensionen på vattenledningen för eventuellt reserwatten från lindesberg. Detta har aldrig beslutats av kommunfullmäktige i Nora. Med en dimensionsökning i detta fall ökar kostnaden med minst 3 miljoner. Den dimensionen kommer att innebära att vatten kommer att vara stillastående och med risk för järn och manganfällning till dricksvattnet i östra stranden. Vad säger BMB om detta? Det finns många fungerande godkända vatten- och avloppsanläggningar i området, det innebär kapitalförstöring av stora mått att slopa dessa. Enligt Direktionens ordförande Hake skall Stribergs vattenverk användas också. Hur skall detta fungera med två lika grova ledningar som möts i Nora? För att använda reserwatten i Nora måste ledningen från Striberg till Nora bytas eller? Bara en kostnad på cirka 25 miljoner. Direktionens ordförande Hake framförde möjlighet att Stribergs vattenverk kan förse Lindesberg med vatten om det blir problem. Striberg kan leverera 3000 m3 vatten. Sammantaget förbrukar Lindesberg 6000 m3 och Nora 2500 m3, det blir 8500 m3 och bristen blir 5500 m3. Det blir ingen reserv till Lindesberg eller? Börja om från början och informera alla berörda ordentligt vad som gäller och vilka möjligheter som finns. Nora Jm. : il' itider Norapartiet

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum NORAKOMMUN Sammantradesdalum 2015-09-17 186 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-09-17 kl 15.00-17.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan NorIund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-17 57 Plats och tid Hjernet, 2013-04-17 kl 8.30-11.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Lars-Göran Gawelin, ekonomichef, 52, 60 Thomas Johansson, controller,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-15 116 Plats och tid Hjernet, 2014-12-15 kl. 8.30-10.45 Beslutande Per Andreasson (S) ordförande Gary Dybeck (M) tj ers för Katrin Winarve (M) Eleonore Karlsson (S)

Läs mer

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-06-15 81 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-15 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Ulf Gejhammar, Gejhammar Management AB, 87 Jan Norlund,

Läs mer

Tingshuset, kl

Tingshuset, kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2016-03-09 7 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2016-03-09 kl 13.00-14.15 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Bram Corthals,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Kommunstyrelsen 2011-10-05 185 Plats och tid Hjernet, 2011-10-05 kl 08.30-11.15 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Thomas Jansson, controller, 154 Håkan Kangert, Gyttorps Ridklubb,

Läs mer

...~. Å. /~-~~ ~ C mp Andersson La,sson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. NaRA KOMMUN. Barn- och ungdomsutskottet

...~. Å. /~-~~ ~ C mp Andersson La,sson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. NaRA KOMMUN. Barn- och ungdomsutskottet NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Tingshuset, 2015-02-03 kl. 08.30-11.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Håkan Gibson, ekonom, 1 Helena Vilhelmsson, oppositionsråd,

Läs mer

Tingshuset kl S.S0

Tingshuset kl S.S0 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdaturn 2016-02-18 3 Plats och tid Beslutande Tingshuset 2016-02-18 kl 13.00-1S.S0 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Lars Winell, ekonomichef NBAB, NFAB, 2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Barn- och ungdomsutskottet SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 33 Plats och tid Tingshuset, 2015-04-07 kl. 08.30-11.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Helena Vilhelmsson, oppositionsråd, 26-29

Läs mer

Tingshuset, k/

Tingshuset, k/ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2016-03-09 19 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2016-03-09 k/8.30-12.00 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Marie Grön/und, SOF/NT, 16 Ingemar Javinder, ordf SOF/NT,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20

Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20 Kommunfullmäktige 2011-11-30 203 Plats och tid Beslutande Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Mona Forsberg, socialchef, 168 Jan Norlund, kommunchef

Läs mer

X:Shb,H. /~{{tlvl('({j~h. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Barn- och ungdomsutskottet. enligt bifogad närvarolista.

X:Shb,H. /~{{tlvl('({j~h. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Barn- och ungdomsutskottet. enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 20 Plats och tid Tingshuset, 2015-03-03 kl. 08.30-11 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Helena Vilhelmsson, oppositionsråd, 15-20 Anna Gästrin, 1:e socialsekreterare,

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-23 53 Plats och tid Hjernet, 2011-08-23 kl 13.00 14.25 Beslutande Övriga deltagande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Britt

Läs mer

~.o:~o.s.~~s ~ ~ A.)... k Camilla Andersson Larsson

~.o:~o.s.~~s ~ ~ A.)... k Camilla Andersson Larsson SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17 134 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Hjernet, 2014-09-17 kl 8.00-11.30 enligt bifogad närvarolista Lena Vinneräs (S), vice ordförande BÖN,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

ANSLAG/BEVIS NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-21

ANSLAG/BEVIS NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-21 Plats och tid Hjernet, 2014-01-21, 9.30-11.30 Utses att justera Ulf Carlsson (S) Justeringens Ordförande Justerande Sammanträdesdatum 2014-01 -21 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Gary Dybeck

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45

Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45 Samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-06 45 Plats och tid Beslutande Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg, 40-41 Eva Jonsson, förbundschef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

2015-10-06. Tingshuset, 2015-10-06, kl 08.30-10.45.

2015-10-06. Tingshuset, 2015-10-06, kl 08.30-10.45. $ammanträdesdaturn Plats och tid Tingshuset,, kl 08.30-10.45. Beslutande ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Direktionen

Direktionen Direktionen 2003-10-10 1 Plats och tid Beslutande BKT:s kansli Nora Benny Jansson (s) Svante Fägerås (s) Eino Kirjonen (hob) Hans Hedborg (c) Karl-Arne Löthgren (c) Ingegerd Lööv (s) Ulla Karlsson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Tingshuset, , kl

Tingshuset, , kl NORAKOMMUN Sammantradesdatum 7 Plats och tid Beslutande Tingshuset,, kl. 8.30-11.00 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista. övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 47 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2010-11-01, kl 13.15-16.15 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande, jäv 45 Irene Gustavsson (S) ordf 45 Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson (V) Christer Häggqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tingshuset, 2015-09-09 kl 13.00-16.10

Tingshuset, 2015-09-09 kl 13.00-16.10 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-09 59 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2015-09-09 kl 13.00-16.10 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Isabella Lohse,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bibliotekets sammanträdesrum, 2014-09-08, Kl13.00-16.00

Bibliotekets sammanträdesrum, 2014-09-08, Kl13.00-16.00 Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-08 47 Plats och tid Beslutande Bibliotekets sammanträdesrum, 2014-09-08, Kl13.00-16.00 Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2009-02-04 1 Plats och tid Hjernet, 2009-02-04 kl 09.00-11.30 Beslutande 12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-01-18 1 Plats och tid Hjernet, 2011-01-18 kl 13.00-15.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

... /!~... Paragrafer 25-27

... /!~... Paragrafer 25-27 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-13 36 Plats och tid Beslutande Biblioteket, 2016-10-13 kl 8.30-11.10 enligt bifogad närvarolista. övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-05-17 37 Plats och tid Hjernet, 2011-05-17 kl 13.00-13.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

Hjernet, 2015-10-07 kl 15.00-16.30

Hjernet, 2015-10-07 kl 15.00-16.30 Sammanlradesdatum SJda Samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-07 70 Plats och lid Hjernet, 2015-10-07 kl 15.00-16.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Eva Henebäck, VD NBAB, NFAB, 62

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2013-06-18 54 Plats och tid Hjernet, 2013-06-18 kl 14.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S), 43-50, 52-53 Håkan Boman (S)

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.10 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Ulf Fahlstad (LP) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Hans Knutsson (S) och Susanne Forsberg (e) ~UI'-<:»':~'.f... ~... Paragrafer

Hans Knutsson (S) och Susanne Forsberg (e) ~UI'-<:»':~'.f... ~... Paragrafer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrtldesdatum 2014-11-12 162 Plats och tid Beslutande Nora Stadshotell, 2014-11-12 kl 18.00-23.00 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Anders Almäng, Sveaskog 135 Anders

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer