Solveig Oscar son (S).~.~~... ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-15. Solveig Oscar son (S).~.~~... ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Plats och tid Beslutande Hjernet, kl enligt bifogad närvarolista. evriga deltagande Kjell Karlsson, BKT, Sohpie Bergkvist, BKT, Lars-Göran Gawelin, ekonomichef, 150 Karin Helin Lindkvist, KPMG, 153 Björn Hagberg, ordf revisionen, 153 Ann-Mari Söderberg, revisor, 153 Jan Kallenbäck, revisor, 153 Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Nilsson (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ~~"J Eva R Stensson ~~.~ Solveig Oscar son (S).~.~~.... Kent Nilsson Pa,.gra'er ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammantrådesdatum Datum för anslags uppsattande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet s kansli, Tingshuset Underskrift '- ~. _~_ :;;.,"'..". l...._"". "'.~_...,. Solveig Oscar son (S), ordförande

2 INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 15 oktober 2014 Ärende Paragraf Sid nr Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden Förslag till revidering av bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. Förslag till revidering av ägardirektiv för Nora Fastigheter AB. Förslag till avtal avseende markbyte mellan Sveaskog och Nora kommun. Fastställelse av utdebitering för år Utredning om lokal behandling av avloppsvatten vid Norasjöns östra strand. Förslag till utbyggnad av vatten och avlopp vid Norasjöns östra strand. Svar på motion 17/2012 om seminarium om ensam kommande flyktingbarn. Förslag till policy för sociala medier. Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar och tid plan inför års bokslut. Förslag till förändringar av förvaltningsorganisationen. Förslag till omställningsprocess för NJOV. Ekonomisk rapport, september månad Delgivningar. Delegationsbeslut. Dialogmöte med revisorerna

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 137 dnr 327/2014 Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för år 2015 Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för barn- och utbildningsutskottet, socialutskottet, ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 3 februari 8 september 3 mars 6 oktober 7 april 3 november 5 maj Socialutskottet (tisdag em) 3 februari 8 september 3 mars 6 oktober 7 april 3 november 5 maj Ledningsutskottet (onsdag fm) 4 februari 9 september 4 mars 7 oktober 8 april 4 november 6 maj Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 4 februari 9 september 4 mars 7 oktober 8 april 4 november 6 maj (onsdag) 14 januari 27 maj 25 februari 30 september 25 mars 28 oktober 29 april 25 november Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 18 mars 15 april 20 maj 10 juni 14 oktober 11 november 9 december Justerares sign Po ~

4 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum beslutar att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten. föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna sammanträdesplan för kommunfullmäktige.

5 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 138 dnr 328/2014 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om i vilka tidningar mm som kungörelse till kommunfullmäktige ska ske. Enligt tidigare beslut sker kungörelse till fullmäktiges sammanträden i NA Bergslagsdelen, ETC Örebro, Länsposten, nättidningen 24i Bergslagen samt på kommunens hemsida. föreslår kommunfullmäktige besluta att kungöra fullmäktiges sammanträden i NA Bergslagsdelen, ETC Örebro, Länsposten, nättidningen 24i Bergslagen samt på Nora kommuns hemsida och då publicera de viktigaste ärendena.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 139 dnr 329/2014 Förslag till revidering av bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB Nora Rådhus AB beslutade den 8 september 2014, 10, att föreslå kommunfullmäktige besluta om ändring i bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. Revideringen gäller antalet ledamöter och suppleanter i respektive styrelse. I gällande bolagsordning står att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och två suppleanter. Enligt förslaget ska styrelserna ska bestå av 5-7 ledamöter och 0-2 suppleanter. föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB enligt Nora Rådhus AB:s förslag.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 140 dnr 330/2014 Förslag till revidering av ägardirektiv för Nora Fastigheter AB Nora Rådhus AB beslutade den 27 augusti 2013, 40, att föreslå kommunfullmäktige att revidera ägardirektiven för Nora Fastigheter AB genom att ta bort text i direktiven som gäller Gyttorps centrum. föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till revidering av ägardirektiven för Nora Fastigheter AB. hrares sign ~

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr3desdatum Ks 141 dnr 219/2013 Förslag till avtal avseende markbyte mellan Sveaskog och Nora kommun Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Sveaskog anmälde 2009 till Skogsstyrelsen en awerkning av skog vid Nora kommuns elljusspår vid Digerberget. Diskussioner fördes under lång tid med företrädare för Sveaskog, verksamma föreningar vid Digerberget, företrädare för Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Bergslagens Kommunalteknik samt Skogsstyrelsen m.f1. Diskussionerna blev så långdragna att awerkningsanmälan upphörde att gälla och Sveaskog lämnade in en ny anmälan. Föreningarna hävdade vid ett möte den 15 januari 2013 att den då planerade awerkningen som omfattade 17 ha allvarligt skulle störa föreningarnas verksamhet i området. Kommunen å sin sida framförde att awerkningen inte var acceptabel med tanke på den påverkan den skulle få på det rörliga friluftslivet. Skogsstyrelsens representant vid det nämnda mötet framförde att Länsstyrelsen meddelat att awerkningen var tillståndspliktig eftersom den kan påverka Natura 2000-området, som är ett av länets viktigaste vatten för f1odpärlmussla och då fornlämningar finns i området. Till ansökan om tillstånd skulle också fogas en miljökonsekvensbeskrivning. Skogsstyrelsen framförde att någon typ av kontinuitetsskogsbruk kan vara lämpligt i tätortsnära skogar som den här. Från Sveaskogs sida framfördes att man inte använder kontinuitetsskogsbruk som metod annat än i forskningssammanhang och att man alltid kommer att se det aktuella området som produktionsskog. Sveaskog har vidare framfört att företaget är intresserat aven bytesaffär, men inte en ren försäljning av området. Sveaskog har senare fått nödvändiga tillstånd för awerkning enligt sina ursprungliga planer. Nara kommun har mot bakgrund av ovanstående låtit LRF-konsult värdera den fastighet vid Digerberget som Sveaskog erbjuder som bytesobjekt och som omfattar en total areal av 75 ha varav 66,5 ha skogsmark. LRF-konsult har dessutom värderat dels hela kommunens innehav i Viker, men också en del därav som i värde ska motsvara den mark som Sveaskog erbjuder vid Digerberget. Hela markinnehavet i Viker uppgår till 259,6 ha, varav skogsmark uppgår till 233,3 ha. Den del som motsvarar Sveaskogs bytesobjekt i värde uppgår till totalt 170,8 ha, varav 153,6 ha skogsmark. Justerares sign

9 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantr3desdatum Utifrån värderingarna har ett förslag till avtal om markby1e arbetats fram som innebär att kommunen by1er till sig det ovan beskrivna markområdet vid Digerberget mot del av marken i Viker. Kommunens återstående markinnehav i Viker blir 88,8 ha och kommunen erhåller kronor i mellanlikvid. Parterna delar lika på förrättningskostnaderna. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (C) avslag på förslaget. Birgitta Borg (FP) yrkar på återremiss för att till nästa sammanträde bjuda in representanter från Svea skog för information. Ordföranden föreslår ajournering 30 minuter. ajourneras under 30 minuter. Efter avslutad ajournering yrkar ordföranden bifall till förslaget och på att representanter för Sveaskog bjuds in för information till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november då ärendet behandlas. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på sitt yrkande mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes yrkande. beslutar att representanter för Sveaskog ska bjudas in till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november föreslår kommunfullmäktige besluta. att godkänna förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering. Helena Vilhelmsson, Kjell Arvidsson (KO), Bertil Roden och Karl-Holger Sjöberg (båda NP) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. Birgitta Borg (FP) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. ~~ ss;gn~

10 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SammantrSdesdatum Ks 142 dnr 331/2014 Fastställelse av utdebitering för år 2015 Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014, 96, om ny regional organisation, Region Örebro län och därmed en skatteväxling som innebär att länets kommuner sänker utdebiteringen med 3 öre per skattekrona. Ordföranden yrkar på att den allmänna kommunalskatten ska vara oförändrad för år 2015, d.v.s kronor vilket med den beslutade skatteväxlingen blir kronor. föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för år 2015 till kronor. Utdragsbestyrt<:ande

11 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatu m Ks 143 dnr 260/2011 Utredning om lokal behandling av avloppsvatten vid Norasjöns östra strand Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. BKT, Bergslagens Kommunalteknik, presenterade vid kommunstyrelsen tema-au en VA-utredning som gällde VA-försörjning vid Norasjöns östra strand. Förslaget innebär att spillvatten från östra stranden ska tas om hand vid avloppsverket i Nora. BKT har därefter fått i uppdrag att utreda möjligheter till lokalt omhändertagande av spillvatten vid östra stranden. BKT har låtit konsultföretaget VAP kartlägga alternativa lösningar för lokalt omhändertagande av spillvatten. Utifrån de gjorda utredningarna bedömer BKT att det med hänsyn till människors hälsa och miljö är en anslutning till befintliga vatten- och reningsverk att föredra framför lokal behandling av spillvatten. Detta medför dessutom en mer flexibel lösning för framtida ny bebyggelse. föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra kommunal utbyggnad av VA-ledningsnät för fastigheterna längs Norasjöns östra strand genom anslutning till befintliga vatten- och reningsverk.

12 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 144 dnr 260/2011 Förslag till utbyggnad av vatten och avlopp vid Norasjöns östra strand Bergslagens Kommunalteknik har behandlar ärendet den 19 september 2014, 97. I samband med att detaljplanerna för Lejonbacken, Vagnskjulberget och Heden vid Norasjöns östra strand antogs är det också fastställt att VA-försörjningen i områdena ska vara kommunal. Bergslagens Kommunalteknik har tidigare presenterat en utredning om utbyggnation av VA-ledningsnät till dessa områden. Utredningen ska användas som underlag för detaljplanering. Dimensioneringen av vattenledningen mellan Nora och Norasjöns östra strand planers att anpassas för att ge möjlighet för en eventuell sammankoppling med Lindesberg i en fråga om reservvatten. Verksamhetsområdena för vatten och avlopp som föreslås är etapp 1 längs Norasjöns östra strand och ytterligare etapper är möjliga. Det finns, utöver VA-ledningsnät, i samband med anläggning av ledningar även möjlighet att koppla samman Nora med Norasjöns östra strand genom en gång- och cykelväg. föreslår kommunfullmäktige besluta att anlägga VA-ledningar från Noras befintliga VA-verksamhetsområde till de delar av Norasjöns östra strand som föreslås som nytt VA-verksamhetsområde samt att anta området Lejonbacken, Vagnskjulberget och Heden som vatten- och avloppsverksamhetsområde. Bertil Roden (NP) reserverar sig mot beslutet och överlämnar en skriftlig reservation. Justerares sign -7 /...po <~ U\dragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 145 dnr 337/2012 Svar på motion om seminarium om ensamkommande flyktingbarn Monika Aune (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 21 november 2012, 171. Monika Aune föreslog att fullmäktige ordnar ett seminarium om ensamkommande flykting barn. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen som därefter överlämnade den till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämndens svar på motionen behandlades på kommunsstyrelsen den 19 mars 2014, 40. Nämnden föreslog att motionen skulle lämnas tillbaka till fullmäktige. beslutade då att lämna motionen till kommunfullmäktiges presidie för beredning. Kommunfullmäktiges presidie har överlämnat ett svar på motionen där de föreslår att den nya enheten för ensamkommande flyktingbarn får i uppdrag att lämna information om sin verksamhet under våren föreslår kommunfullmäktige besluta att den nya enheten för ensamkommande flyktingbarn inbjuds till fullmäktige för att lämna information om sin verksamhet under våren 2015.

14 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 146 dnr 299/2014 Förslag till policy för sociala medier Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Olika verksamhetsgrenar inom kommunen är verksamma på sociala medier och man kan förutse att denna aktivitet kommer att öka framledes med de fördelar detta ger i form av snabb informationsspridning mm. När kommunen är aktiv på sociala medier innebär dock detta bland annat ett ansvar för informationen på de konton som öppnas i kommunens namn. Kommunchefen gav därför IT-chefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till policy för sociala medier. föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till policy för kommunens användning av sociala medier. Protokollsutd rag till

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr3desdatum Ks 147 dnr 290/2014 Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar och tid plan inför 2014 års bokslut Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till anvisningar och tid plan inför arbetet med 2014 års bokslut. Ordföranden framför att då kommunstyrelsen vid dagens sammanträde beslutar om sammanträdestider 2015 för kommunstyrelsen och föreslår fullmäktige besluta om sina sammanträdestider bör tid planen för bokslutsarbetet revideras. beslutar att godkänna upprättat reviderade förslag till anvisningar och tid plan inför 2014 års bokslut.

16 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Ks 148 dnr 314/2012 Förslag till förändringar av förvaltningsorganisationen Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 att tillsätta en politisk arbetsgrupp vars uppdrag var att göra en översyn av den politiska organisationen och lämna förslag som kan genomföras efter valet Kommunchefen fick i anslutning till detta ett uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn av den befintliga förvaltningsorganisationen och redovisa förslag som i tid och innehåll anpassas till de eventuella förändringar som kommer att föreslås för den politiska organisationen. Den politiska arbetsgruppen redovisade i november 2013 sitt förslag för kommunstyrelsen som beslutade att föreslå kommunfullmäktige att genomföra förändringar i den politiska organisationen utifrån arbetsgruppens förslag samt att förändringarna ska träda i kraft efter valen Vid samma sammanträde beslutade kommunstyrelsen att finansiera en konsultutredning för översyn av förvaltningsorganisationen. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2014 att genomföra förändring av strukturen på den politiska organisationen enligt arbetsgruppens förslag med vissa förändringar av antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott. I korta drag innebär förändringen att endast kommunstyrelsen med utskott blir kvar som verksamhetsdrivande nämnd, medan ett antal fasta och tillfälliga beredningar inrättas under fullmäktige för långsiktiga frågor. För översyn av förvaltningsorganisationen anlitades konsultföretaget Pwc som presenterade sin slutrapport i maj Huvudförslag i rapporten innebär att nuvarande förvaltningsorganisation upphör och att alla verksamheter i kommunen organiseras i en förvaltning. I rapporten föreslås att en sammanhållen kommunförvaltning delas in i tre verksamhetsområden/uppdrag: 1. "Stöd och Service" för support av den politiska organisationen och för att driva de interna stödprocesserna som ekonomi, personal, IT, kost och administration mm. 2. "Tillväxt och utveckling" vars uppdrag är att utveckla kommunens attraktionskraft. Turism, näringslivsutveckling samt kultur och fritid föreslås ingå i området. 3. I området "Välfärd" föreslås att nuvarande bildningsförvaltningens och socialförvaltningens alla verksamheter sammanförs under ledning av två cheferiuppdragsledare d.v.s. bildningschefen och socialchefen, men med delat ledarskap för hela området. Ju sterares sign

17 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantr~desdatum Rapporten förordar att delat ledarskap bör gälla hela förvaltningen och på olika nivåer som ett sätt att signalera samarbete över de administrativa gränserna till övriga medarbetare. Rapporten redovisar även ett alternativ till huvudförslaget som innebär att bildningsförvaltning och socialförvaltning bibehålls, men där enheter inom nuvarande kommunförvaltning läggs samman i en stabsfunktion under kommunchefen. I rapporten framhålls vikten av att ett utvecklingsprogram genomförs för att förändringar av organisationen ska leda till att kommunens verksamheter arbetar på ett enhetligt sätt mot antagen vision och övergripande mål. Rapporten noterar slutligen att den nuvarande ledningsorganisationen är administrativt hårt pressad och att viktiga kompetenser inom miljö, kommunikation och fastighetsrelaterade frågor saknas. Denna slutsats understöds också av befintlig personalstatistik som visar att Nora tillhör de kommuner i Sverige som har minst administration relaterat till befolkningsstorlek. Det beslut som innebär att nämnderna läggs ned och att fasta beredningar inrättas under fullmäktige medför att förvaltningsorganisationen bör förändras så att man kan svara upp mot de behov som kommer att finnas för de nya utskotten under kommunstyrelsen och beredningarna under kommunfullmäktige. Eftersom kommunen efter årsskiftet bara kommer att ha kommunstyrelsen som verksamhetsdrivande nämnd är det naturligt att föreslå att de kommunala verksamheterna organiseras på motsvarande sätt dvs. i en enda förvaltning. I den nya politiska organisationen kommer bland annat kultur- och fritid, näringsliv och turism att sortera under det nya samhällsbyggnadsutskottet. Det övergripande syftet med dessa verksamheter bör vara att Nora ska vara attraktivt såväl för besökare som för boende och företagare. Genom att samla resurserna i detta område bör man kunna skapa bättre förutsättningar för att utveckla kommunens attraktionskraft. Det är därför rimligt att som rapporten föreslår sammanföra dessa till ett verksamhetsområde med en gemensam verksamhetschef. I konsultrapporten framhålls att det finns minst två s.k. otydliga gränssnitt som berör nuvarande bildningsförvaltning och socialförvaltning. Detta gäller flyktingmottagningen och Resursen. Den lösning som förespråkas i konsultrapporten blir att lägga samman nuvarande förvaltningar till ett verksamhetsområde benämnt "Välfärd" inom den samlade kommunförvaltningen med två uppdragsledare/verksamhetschefer, bildningschefen och socialchefen, som föreslås dela ledarskapet. Några konkreta lösningar för att komma åt de i:;;aress;gn ~ Protokollsutd rag till

18 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantr3desdatum oklara gränssnitten föreslås inte, utan dessa lämnas till verksamhetscheferna att klara ut gemensamt. Diskussioner har förts med företrädare för nuvarande bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. I dessa samtal har även andra gränssnittsfrågor berörts, bland annat kopplingen mellan arbetsmarknadsenheten i bildningsförvaltningen och vuxenenheten i socialförvaltningen. Bildningschefen och socialchefen ser möjligheten att gemensamt utveckla en effektivare organisation bland annat inom de tidigare nämnda områdena. Det faktum att organisationen är underförsörjd med administrativa resurser får konsekvenser av olika slag. En konsekvens är att kritik riktas mot att de beslutsunderlag som ligger till grund för politiska beslut är otillräckliga eller bristfälliga. En annan konsekvens är att behandlingen av ärenden kan ta orimligt lång tid. Som exempel kan nämnas att svar på medborgarförslag och motioner alltför ofta inte besvaras inom ett år som lagen föreskriver. Vidare leder detta också till att Nora kommun hittills inte kunnat avsätta resurser för att delta i kvalitets- och nyckeltalsjämförelser med andra kommuner inom och utom länet. Bristen på en resurs inom "kommunikation" gör att Nora kommun sällan har möjlighet att vara proaktiv när det gäller att informera medborgarna om verksamhetsförändringar och viktiga händelser. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet Tom Rymoen (M) på ajournering 5 minuter. Efter avslutad ajournering meddelar Tom Rymoen att Moderaterna inte kommer att delta i beslutet. Ordföranden ställer proposition på kommunchefens förlag och finner att det bifalls. beslutar att all kommunal verksamhet fr.o.m. den 1 januari 2015 inordnas i en förvaltning benämnd kommunförvaltningen, enligt intentionen i "Nora kommun - översyn av förvaltningsorganisationen med fokus på framtiden" att uppdra till kommunchefen att utreda hur nuvarande kommunledningskansli, ekonomiavdelning, personalavdelning, kostavdelning och IT-avdelning bäst kan organiseras och lämna förslag till förändringar senast den 31 mars 2015 att verksamheterna Kultur- och Fritid, Näringsliv och Turism sammanförs till ett verksamhetsområde benämnt "Tillväxt och utveckling" med en gemensam chef fr.o.m. den 1 januari 2015 p;;aressign ~

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum att nuvarande bildningsförvaltningen och socialförvaltningen läggs samman till ett gemensamt verksamhetsområde benämnt "Välfärd" inom kommunförvaltningen med delat ledarskap för bildningschef och socialchef att uppdra till bildningschef och socialchef att göra en översyn av organisationen för sitt verksamhetsområde och senast den 31 mars 2015 lämna förslag till eventuella förändringar att uppdra till kommunchefen att under budgetbehandlingen för 2015 års budget återkomma med förslag till administrativa förstärkningar inom den samlade kommunförvaltningen, att samtliga förändringar arbetas fram i samverkan med berörd personal och fackliga organisationer för att få delaktighet och förståelse för den kommande organisationen samt att uppdra till kommunchefen att arbeta fram ett kommunövergripande utvecklingsprogram som tydliggör målbilden för organisationsförändringen. Tom Rymoen, Henk Buregering och Håkan Kangert (samtliga M) deltar ej i beslutet. ;;;aressi 9 n ~

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 149 dnr 364/2013 Förslag till omställningsprocess för NJOV Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Örebro läns landsting och Nora kommun i egenskap av stiftare och bidragsgivare till NJOV, Stiftelsen Nora Jämvägsmuseum och Veteranjämväg, har gemensamt utrett stiftelsens verksamhet med utgångspunkt från de utvecklingsbehov som påvisats. Utredningen har utmynnat i ett förslag till omställningsprocess för NJOV. Det presenterade förslaget på NJOV:s omställningsarbete innebär en nysatsning på området Pershyttan-Nora jämvägsområde. Området har av Länsstyrelsen utsetts till en unik kulturmiljö i vårt län. Det är ett område där Örebro läns museum har funnits med som en aktiv part och tidigare, när den ekonomiska situationen såg bättre ut, bedömdes som en värdefull kulturarvsmiljö värd att satsa på. Stiftelsen NJOV har de senaste åren inte drivit en verksamhet i linje med den av museet framtagna verksamhetsplan eller utifrån länets kulturplan. Verksamheten har inte heller haft professionell museikompetens, trots att man erhållit regionala museimedel. Det är viktigt att vid beslutet beakta att det skapas en ny regional museiverksamhet inom kulturarvsområdet, utan koppling till Örebro läns museum. Ytterligare två sådana verksamheter finns sedan tidigare: Alfred Nobel i Karlskoga och Skoindustrimuseet i Kumla. Förslaget innebär att NJOV får den stora delen av Örebro läns landstings medel riktat till kulturmiljövård i länet. Örebro läns museums anslagsfinansierade arbete inom kulturmiljövård uppgår idag till totalt kronor per år, det vill säga ungefär en fjärdedel av de medel som riktas till NJOV. Förslaget innebär att: Länsstyrelsen i Örebro län finansierar 50 procent aven verksamhetschef under tre år. Verksamhetschefen har som huvuduppgift at! tillsammans med NJOV:s styrelse driva verksamheten med ett regionalt perspektiv utifrån målen i länets kulturplan. Nora kommun tar arbetsgivaransvar för den nya verksamhetschefen, står till viss del för administrativt stöd och ger stöd till fastighetsdelen. Justerares sign Örebro läns landsting har i nämnden för trafik, kultur och bildning, TKB, fattat beslut om att de kulturmedel på kronor som varit vikta för Örebro läns museums arbete inom NJOV, från och med 2015 går direkt till NJOV. Medlen ska användas för professionell regional museiverksamhet i enlighet med länets kulturplan.

21 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Eftersom Länsstyrelsen och Nora kommun går in med nya resurser till stiftelsen föreslås att ett engångsbelopp på kronor betalas ut av landstingsstyrelsen för att stödja omställningsprocessen, Förslaget har behandlats av kulturenheten i samråd med Länsstyrelsen i Örebro län, landstingsdirektören Örebro läns landsting och Nora kommun. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning har den 29 september 2014 fattat beslutet att godkänna förslaget till omställningsprocess av NJOV, där kronor av kulturmedlen (med årlig uppräkning) går direkt till NJOV som verksamhetsmedel samt att efter de tre år som beskrivs ovan och efter genomförd analys, fatta nytt nämndbeslut med möjlighet att ändra bidragsgivningen om NJOV:s verksamhet inte uppfyller kraven för en professionell regional museiverk samhet. Landstingsstyrelsen har den 2 oktober 2014 beslutat att ge extramedel på kronor, som ett engångsbelopp från landstinget, för att stödja omställningsprocessen av stiftelsen NJOV. Arliga uppföljningar av verksamheten genomförs av bidragsgivarna som skapar en samlad gruppering omkring uppföljningen. Detta för att garantera att verksamheten går i önskad riktning. Om verksamheten inte genomförs i enlighet med bidragsdirektiven och målsättningarna för verksamheten, kan bidrag komma att dras in eller minskas. Efter tre år genomförs en mer genomgripande analys av verksamhetens utveckling och dess möjliga fortsättning. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden bifall till förslaget. beslutar att godkänna förslaget tillomställningsprocess för stiftelsen NJOV. ~; raress ig n ~ Utdragsbestyrl<ande

22 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 150 dnr 132/2014 Ekonomisk rapport, september månad 2014 Ekonomiavdelningen har ställt samman en ekonomisk rapport för september månad Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2013, 172, bland annat om budget för år Enligt rapporten per den 30 september bedöms resultatet för helåret 2014 bli -1,8 miljoner kronor. beslutar att lägga rapporten till handlingarna. ~o~tera re s sign ~ Protokolls utdrag till ~< Utdragsbesty r1<ande

23 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOll Sammanträdesdaturn Ks 151 Delgivningar Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom om överklagat beslut i fullmäktige den 12 mars 2014, 13. (dnr 331 /2013) Länsstyrelsen - Beslut angående verksamhetsområde för vatten- och avloppstjänster vid Lejonbacken, Östra Sund och Alntorp. (dnr 30/204) Utdrag ur Bergslagens Miljö- och Byggnämnds protokoll från möte den 25 september 2014, 129 om yttrande över vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk. (dnr 262/2014) Trafikverket - Beslut om årligt driftbidrag och underlag för bidrag till kommunens enskilda statsbidragsväg för år 2014 och tills vidare. (dnr 279/2014) Länsstyrelsen - Beslut om arkeologisk utredning inför planerat bostadsbyggande, Östra Sund. (dnr 283/2014) Namninsamling om förbättrad service och att stötta Handlar'n i Gyttorp. (dnr 292/2014) Rädda Barnen - Fakta om barnfattigdom i Sverige och i Örebro län. (dnr 296/2014) Utdrag ur Bergslagens Kommunaltekniks protokoll från direktionsmöte den 19 september 2014, 72, delårsbokslut per den 30 juni (dnr 305/2014) Utdrag ur Regionförbundet Örebro läns protokoll från möte den 25 september 2014, 57, delårsrapport per den 31 augusti (dnr 313/2014) Utdrag ur Bergslagens Kommunaltekniks protokoll från möte den 19 september 2014, 98, om förslag till bekämpningsplan för jätteloka inom BKT:s område. (dnr 315/2014) Protokoll från sammanträde med direktionen för Nerikes Brandkår den 11 september Protokoll från sammanträde med Bergslagens Miljö- och Byggnämnd den 25 september Utdragsbestyrka nde

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum ,06. Protokoll samt utdrag, 73, från Bergslagens Kommunaltekniks direktionsmöte den 19 september Protokoll från Bergslagens Kommunaltekniks direktionsmöte den 3 oktober Utdrag ur Bergslagens Miljö- och Byggnämnds protokoll från möte den 25 september 2014, 134, om ekonomi- och månadsuppföljning augusti beslutar att godkänna redovisningen. Justerares sign k:-2?o ~

25 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 152 Delegationsbeslut s ordförande - Aterbesättningsprövningar. (dnr 13/2014) Kommunstrategen - Yttrande över att nyttja allmän platsmark. (dnr 14/2014) s ordförande - Startrapporter för investeringar. (dnr 40/2014) beslutar att lägga delegationsärendena till handlingarna. cf;;ess;9n ~

26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum Ks 153 dnr Dialogmöte med revisorerna har dialogmöte med kommunens revisorer samt revisor vid KPMG angående revisorernas granskningar av den interna kontrollen, beredskap vid extra ordinära händelser samt kommunens uppsiktsplikt. e;;essig n~ Utdragsbestyrkaride

27 NORA KOMMUN Närvaro-och omröstningslista KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 15/ Närv, Närv, Omröstningar beslut ej be- L _ I!l Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nei Avs S Solveig Oscarsson 1 Elisabeth Hoikkala - Per Andreasson 1 Ulf Carlson - Bror-Erik Israelsson 1 Kent Nilsson 1 M V NP C KD FP S Tom Rymoen Ewa Turesson - Henk Burgering 1 Camilla Andersson Larsson 1 Johan Lundqvist - Karl-Holger Sjöberg I Helena Vilhelmsson 1 John SundelI - Birgitta Borg 1 Ersättare Enar Moberg 1 Anna-Kay Törnqvist 1 Sam i Hoikkala Monica Sundberg 1 Jennika Landin Hans Knutsson 1 Eleonore Karlsson M Ture Österberg Håkan Kangert 1 1!l153 Gary Dybeck 1 NP C KO FP Antal Rutger Ahlbeck Bertil Roden 1 Nils-Olov Johansson Kjell Arvidsson 1 Ulf Wilder

28 Reservation Gällande förslag till utbyggnad av vatten och avlopp vid Norasjöns östra strand. BKT föreslår Nora kommun att besluta att anta området lejonbackenjvagnskjulsbergetjheden som vatten- och avloppsverksamhetsområde enligt en karta. Samt redovisar även framtida utbyggnad på kartan. Undertecknad reserverar mig mot denna utbyggnad av verksamhetsområde enligt följande: Ingen fastställd investeringsplan som verifierar alla kostnader. Enligt VAP' s utredning " vid ledningsschakt kommer sannolikt berg att påträffas för en inte obetydlig del av föreslagna ledningssträckning". Vad kostar det? Dålig kontroll på eventuella inkomster. Det pågår överuttag av va-taxan. Z % "c" ~ra t: % Kommuner skall dela in sina VA-anläggningar i ett verksamhetsområde. I 31 vattentjänstlagen stadgas att ett verksamhetsområdes kostnader skall fördelas mellan de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Enligt praxis skall särtaxa tillämpas inom ett verksamhetsområde, om kostnaden för en anläggning/område awiker med mer än 20 % från normkostnaden. Man ökar dimensionen på vattenledningen för eventuellt reserwatten från lindesberg. Detta har aldrig beslutats av kommunfullmäktige i Nora. Med en dimensionsökning i detta fall ökar kostnaden med minst 3 miljoner. Den dimensionen kommer att innebära att vatten kommer att vara stillastående och med risk för järn och manganfällning till dricksvattnet i östra stranden. Vad säger BMB om detta? Det finns många fungerande godkända vatten- och avloppsanläggningar i området, det innebär kapitalförstöring av stora mått att slopa dessa. Enligt Direktionens ordförande Hake skall Stribergs vattenverk användas också. Hur skall detta fungera med två lika grova ledningar som möts i Nora? För att använda reserwatten i Nora måste ledningen från Striberg till Nora bytas eller? Bara en kostnad på cirka 25 miljoner. Direktionens ordförande Hake framförde möjlighet att Stribergs vattenverk kan förse Lindesberg med vatten om det blir problem. Striberg kan leverera 3000 m3 vatten. Sammantaget förbrukar Lindesberg 6000 m3 och Nora 2500 m3, det blir 8500 m3 och bristen blir 5500 m3. Det blir ingen reserv till Lindesberg eller? Börja om från början och informera alla berörda ordentligt vad som gäller och vilka möjligheter som finns. Nora Jm. : il' itider Norapartiet

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Kommunstyrelsen 2011-10-05 185 Plats och tid Hjernet, 2011-10-05 kl 08.30-11.15 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Thomas Jansson, controller, 154 Håkan Kangert, Gyttorps Ridklubb,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammantradesdatum. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Sammantradesdatum. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Barn- och ungdomsutskottet Sammantradesdatum 45 Plats och tid Tingshuset, 205-05-05 kl. 08.30-2.5 Beslutande ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer